SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA GÜNCEL KONULAR Hatice DEMİRKAYA GEDİK*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA GÜNCEL KONULAR Hatice DEMİRKAYA GEDİK*"

Transkript

1 SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA GÜNCEL KONULAR Hatice DEMİRKAYA GEDİK* Özet: Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler ders kitaplarında güncel konuların bulunma düzeyini tespit etmektir. Araştırmada içerik analizi yapılmıştır. Örneklemi 4, 5, 6 ve 7. sınıflar için eğitim öğretim yılında ilköğretim okullarında kullanılmış olan 11 tane sosyal bilgiler ders kitabı oluşturmaktadır. Sosyal bilgiler ders kitapları incelenerek içlerinde güncel olaylara, güncel sorunlara ve güncel kişilere ne ölçüde yer verildiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak, sosyal bilgiler ders kitaplarında çeşitli güncel olaylara, güncel sorunlara ve güncel kişilere önemli ölçüde yer verildiği saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler ders kitabı, güncel olaylar, güncel sorunlar, güncel kişiler. Current Topics in Social Studies Textbooks Abstract: The aim of this research is to ascertain the present level of current topics in social studies textbooks. Content analysis was used to analyze the data. The sample of the study includes 11 social studies textbooks for 4, 5, 6, and 7. grade classes which have been used in elementary school through education-teaching years. For the study, social studies textbooks are examined and determined to what extend the degree current events, current affairs and current persons exist in these textbooks. Finally, it is found that current events, current affairs and current persons in social studies textbooks reflected at considerable level. Key Words: Social Studies Textbook, current events, current problem, current persons. 1. Giriş Güncel sözcüğü, günün konusu olan, şimdiki, bugünkü (haber olay v.b.) olarak tanımlanmaktadır (Türkçe Sözlük, 1998: 909). Güncel olaylar, şu anda gelişmekte olan ve haber olma niteliği devam eden vakalardır (Smith, 1963: v). Güncel olaylar, bireyin yakın çevresinde, yaşadığı ülkede ve dünyada meydana gelen, birey, toplum ve insanlık için önemli etkileri olan yeni olaylardır. Gazete, dergi, televizyon, internet ve radyo gibi kitle iletişim araçları ile insanlara duyurulan haberler güncel olaylardır. Bir olayın güncel * G.Ü., Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği A.B.D., Ankara-TÜRKİYE,

2 Hatice DEMİRKAYA GEDİK olabilmesi için yeni meydana gelmiş olması ya da etkisini devam ettiriyor olması gereklidir. Unutulan ve etkisi hissedilmeyen olaylar artık güncelliğini kaybetmiş demektir. Güncel olaylar yakın tarihi de kapsamalıdır. Çünkü bugünün olaylarını anlayabilmek için, dün neler olduğunu da bilmek gereklidir. Ancak bu şekilde meydana gelen olayların sebeplerini anlamak mümkün olabilir. Geçmiş-bugün-gelecek arasında sağlam bir düşünce köprüsü kurabilmek için güncel olayların öncesinde neler olduğu da bilinmelidir. Birkaç ay önce meydana gelmiş olup, insanları etkilemeye devam eden ve her an yeniden tekrarlanma ihtimali olan olaylar da güncel olaylardır. Deprem, buna iyi bir örnek olabilir. Belirli aralıklarla belirli bölgelerde meydana gelme ihtimalinin yüksek olduğu, konunun uzmanları tarafından sık sık dile getirilen deprem konusunun sürekli gündemde tutulması gereklidir. Çünkü unutulması halinde tekrar meydana geldiğinde insanlar daha fazla zarar görecek, can ve mal kaybı daha fazla olacaktır. İnsanlar bu olaylardan çeşitli duyu organları ile çeşitli düzeylerde etkilenebilir (Binbaşıoğlu, 2004:14). Olayın boyutuna göre etkileme kapasitesi değişebilir. Örneğin bir trafik kazası, kaza geçirenleri daha çok etkiler. Haberlerde güncel olay olarak duyurulur ancak birkaç gün sonra kaza ile ilgisi olmayan insanlar bu haberi çabucak unutabilirler. Deprem, daha geniş kapsamlı bir olaydır. Meydana geldiği zaman daha çok sayıda insanı etkiler yıllarca güncelliğini koruyabilir. Küresel ısınma ise bütün dünyada etkili olan ve bütün canlıları ilgilendiren bir tabiî afettir. Bilim adamlarının küresel ısınma ile ilgili yaptıkları çalışmalar, gitgide ısınmanın artacağını ve artık bu konunun güncelliğini kaybetmeyeceğini göstermektedir. Günlük olaylara, öğretim sırasında sık sık başvurmak, öğretimin kalıcılığını sağlayarak, öğrenmenin doğallaşmasına ve zenginleşmesine de katkıda bulunmaktadır. Bu da, kişinin, yurttaşlık eğitimi alması anlamına gelir. Bu yolla kişi, çevresine daha iyi uyum sağlayan, bilimsel görüşe sahip bir kimse haline gelebilir. Bunun için, günlük olaylar, eğitimciler tarafından, aynı zamanda yurttaşlık eğitiminin bir parçası olarak da kabul edilmektedir. Günlük olayların sınırı oldukça geniş olabilir. Bu, yakın çevre olayları olabileceği gibi, bir ülkedeki ve en son 118 TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan 2008

3 Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Güncel Konular olarak da dünyadaki bir çevre olayı da olabilir. Ülkedeki bir deprem, bir sel baskını, bir heyelân, bir dünya ekonomik buhranı, eğitimsel değeri yadsınamayan önemli birer günlük olay olarak değerlendirilebilir. Bu durumda, öğretim programlarımızda, yer alan günlük konularla bu tür günlük olaylar, birbirleriyle ilişkilendirilir. Okul, içinde bulunduğu toplumun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle okul, çevresinde, bulunduğu ülke ve dünyada olup bitenlerden ayrı düşünülemez (Demirtaş-Barth, ). Güncel olayların derslerde kullanılması, öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgiler ile gerçek hayat arasında bağlantı kurmalarını, edindikleri bilgileri gerçek hayattaki sorunlara uygulamalarını ve yaşadıkları bölge ve ülkedeki güncel olay ve gelişmeleri daha ciddî ve bilinçli bir şekilde takip etmelerini sağlar (Erden, tarihsiz: 161). Belirli günler ve haftalar, her yıl aynı gün tekrarlanan güncel olaylardır. Bunlar öğrencilerin güncel olaylarla ilgilenmesini, toplum hayatında önemli rol oynayan kurumları, olayları ve sorunları fark etmelerini ve önemini kavramalarını sağlar. Bu kurumlara karşı olumlu tutum geliştirmelerine evrensel ve millî değerleri benimsemelerine yardımcı olur (Erden, tarihsiz: 24). Güncel olayları öğretimde kullanmak bilgili vatandaşlar ve yaşam boyu haber okuyucular yetiştirilmesine yardımcı olur. Güncel olayları çalışma, öğrencilerin haberlerdeki insanların, olayların ve konuların önemini anlamalarına yardımcı olur; haberleri araştırmaları ve daha fazla bilgi edinmeleri için öğrencileri teşvik eder; ayrıca okul dışında gördükleri ve işittikleri haberlere de dikkat etmelerini teşvik eder (Smith, 2005). Güncel olayları daha iyi anlayabilmek için dersin konusu ile ilişkilendirmek, geçmişte meydana gelmiş olan benzer bir olayla karşılaştırmak çok önemlidir. Böylelikle olayın sebebi anlaşılır, daha doğru değerlendirmeler yapılabilir ve ilerisi için daha sağlıklı öngörülerde bulunulabilir. Güncel olayları insanlara duyuran kaynaklar çeşitli yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarıdır. Bunlar arasında gazeteler, dergiler, televizyon ve internet en başta gelenlerdir. Radyo da önemli bir kitle iletişim aracıdır. Ancak televizyon ve internet kullanımının yaygınlaşması radyoyu TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan

4 Hatice DEMİRKAYA GEDİK geri plana itmiş gözükmektedir. Görsel olmaması bir dezavantaj olarak görülebilir. Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Güncel Olaylar Sosyal bilgiler dersi, günlük hayat ile içiçe olması gereken bir derstir. Öğrencilerin içinde yaşadıkları toplumdan kopmadan, güncel konulardan haberdar bilgili birer birey olarak sosyalleşebilmesi için sosyal bilgiler dersi büyük önem taşımaktadır. Sosyal bilgiler dersi, öğrencilerin çevresinde olup bitenlere karşı duyarlı, sorumluluk sahibi, sorunlar karşısında çözüm üretmek için istekli vatandaşlar yetiştirilmesini hedefler. Bunun için de güncel olayların sosyal bilgiler dersinde öğretilmesinin çok önemli faydaları olacaktır. Sosyal bilgiler programları, sürekli olarak değişen ülke ve dünya sorunlarını tanımlayan, anlayan ve çözmek için üzerinde çalışan insanları yetiştirme sorumluluğuna sahiptir (Öztürk ve Dilek, 2004: 54). Bu sorumlulukları yerine getirebilmek, öğrencilerin derse etkin katılımlarını sağlamak, öğrencilere insanları, ülkeleri somut olarak sunabilmek ve derste öğrenmeyi eğlenceli duruma getirmek için güncel olaylardan yararlanılabilir. Toplumsal ve kültürel gelişmeler, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin insan yaşamı üzerindeki etkileri, kitle iletişim araçlarındaki gelişmeler sosyal bilgiler dersinde güncel olayların kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Sosyal bilgiler dersi, okulu ve dersleri günlük hayattan koparmamak için bazı güncel olayları derslere taşımak eğitim ve öğretimde faydalı sonuçlar elde edilmesini sağlayabilir. Güncel konularla en fazla iç içe olan derslerden biri sosyal bilgiler dersidir. Çocukların güncel olaylardan haberdar olmanın gerekliliğini anlaması, sosyal bilgiler dersinin amaçları doğrultusunda bilinçli bir vatandaş olarak yetiştirilmeleri için önemlidir. Sosyal bilgiler dersinde güncel olayları kullanarak öğrenciler toplumsal sorunlarla karşı karşıya bırakılır ve toplumsal yaşamla kaynaşmaları sağlanır. Bu yolla sosyal bilgiler dersi çocuğun toplumsal kişiliğinin oluşturulmasında ve geliştirilmesinde önemli bir görevi yerine getirmiş olur. Sosyal bilgiler dersinde güncel olaylara ilişkin yapılan etkinlikler öğrencilerde empati geliştirme, küresel düzeyde farkındalık oluşturma, 120 TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan 2008

5 Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Güncel Konular hoşgörü geliştirme, bilgili bir vatandaş olmanın öneminin farkına varma gibi duyuşsal özelliklerin kazanılmasına yardımcı olur (Home School Legal Defense Association, n.d.; Aktaran : Deveci, 2006: 420). Geleceğin yetişkin insanları olan çocukları hayata en iyi şekilde hazırlamak ve onları topluma faydalı bir vatandaş olarak yetiştirmek Sosyal bilgiler dersinin en önemli amacıdır. Bu derste toplum hayatını doğrudan etkileyen güncel konuların öğretimi çok önemlidir. Sosyal bilgiler dersinin temel kaynağı olan ders kitaplarında güncel konulara dair bilgilerin de bulunması gereklidir. Öğrenciler, yazılı ve görsel basın tarafından güncel konuların ve haberlerin etkisi altındadır. Öğrencilerin zihinlerinin güncel meselelerle meşgul olduğu zamanlarda ve dönem başında planlanmış dersin pek verimli olmadığı durumlarda, öğretmen güncellik ilkesinden hareket etmeli, fırsatları değerlendirmelidir. Öğrenci, sosyal bilgiler dersi sayesinde, insanlığın bir parçası olduğu bilincini taşıyarak, ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık gösterir (MEB (4-5) Sosyal Bilgiler Programı, 2005: 7-9 ). Belirli günler ve haftalar, okuldaki törenler ve kutlamalar, sosyal bilgilerin yaşayarak öğretilmesi, öğrencilerin en etkin bir şekilde öğrenme yaşantısına katılmaları bakımından oldukça önemlidir (Demirtaş ve Barth, 1997: 13.6). Bu sebeple sosyal bilgiler ders kitapları hazırlanırken gazete, dergi, internet, televizyon gibi yazılı ve görsel basın yayın organlarından birinci elden kaynak olarak faydalanılması, öğretimde birçok fayda sağlayacaktır. 2. Amaç Bu araştırmanın amacı, ilköğretim sosyal bilgiler ders kitaplarında güncel konuların ne düzeyde ve ne şekilde bulunduğunu ortaya koymaktır. 3. Yöntem Problem Cümlesi Sosyal bilgiler ders kitaplarında güncel konular ne sıklıkta ve ne şekilde yer almaktadır? TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan

6 Hatice DEMİRKAYA GEDİK Alt Problemler 1. Sosyal bilgiler ders kitaplarında ne tür güncel konulara yer verilmektedir? 2. Sosyal bilgiler ders kitaplarında bulunan güncel konuların kaynakları nelerdir? 3. Güncel konular sosyal bilgiler ders kitaplarında ne şekilde bulunmaktadır Evren, Örneklem ve Sınırlılıklar Araştırmanın evreni eğitim-öğretim yılında ilköğretim okullarında okutulmuş olan 4., 5., 6., ve 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarıdır. Örneklemde ise toplam 11 tane sosyal bilgiler ders kitabı incelenmiştir. Bunlar 3 tane dördüncü sınıf, 3 tane beşinci sınıf, 4 tane altıncı sınıf ve bir tane yedinci sınıf sosyal bilgiler ders kitabıdır. Araştırmada kullanılan 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı eğitim-öğretim yılında sadece pilot olarak seçilen okullarda okutulmuştur. İncelenmiş olan 4., 5. ve 6. sınıf ders kitaplarından birer tanesi MEB yayını, diğerleri özel yayınevlerinden basımı yapılmış ders kitaplarıdır. 7. sınıf ders kitabı MEB yayınıdır. Araştırma, incelenmiş olan ders kitapları ile sınırlıdır. Araştırma, ulaşılan kaynaklarla sınırlıdır. Araştırma, ders kitaplarında bulunan gazete, dergi gibi süreli yayınlardan alınarak ders kitabına konmuş olan haber konuları, internet haberleri, tanıtım afişleri ve çeşitli kurumlar tarafından yapılmış olan araştırma sonuçları ile sınırlıdır. Araştırma, araştırmacının konu ile ilgili görerek tespit edebildiği verilerle sınırlıdır Veri Toplama Aracı Araştırmada nitel veri analizi yöntemi uygulanmış, içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizi yapılırken, birbirine benzeyen veriler, belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilir ve bunlar okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenlenerek yorumlanır (Şimşek-Yıldırım, 2006: 227). Araştırma kapsamında belirtilmiş olan sosyal bilgiler ders kitapları incelenmiş, içlerinde yazılı ve görsel basın yayın organlarındaki haberlerden alınarak ders kitabına konulmuş olanların sayıca miktarı tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca tanıtım afişleri ve bazı kurumlar tarafından yapılmış araştırma sonuçları da bu kapsamda değerlendirilerek sayılmıştır. Hangi güncel konudan hangi ders kitabın- 122 TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan 2008

7 Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Güncel Konular da kaç kez bahsedildiği rakamlarla tespit edildikten sonra elde edilen bu veriler ışığında bazı değerlendirmeler yapılmıştır. Güncel olayları insanlara bildiren ve gösteren kitle iletişim araçlarıdır. Ders kitaplarının basım yılları itibariyle çoğunlukla son bir-iki yıl içerisinde basın-yayın organlarında yer almış olan haber konularına yer verilmiştir. Bununla birlikte, daha önceki yıllarda basın-yayın organlarında yer almış olan birkaç haberin de ünite konuları ile alakalı görülerek bazı ders kitaplarında bulunduğu tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında, haber olarak yer almış olan bu konular da değerlendirmeye alınmıştır. Örneğin bir internet sitesinde yer almış olan Yürüyen Köşk başlıklı haber, 1930 tarihlidir (Kitap 8: 50). Ancak çevre sorunları insanları etkilemeye devam etmekte ve güncelliğini sürekli korumaktadır. Bu haber de çevreye duyarlılığı konu aldığından, güncel bir haberdir. Ders kitaplarının bazılarında bir-iki eski tarihli gazete haberine de rastlanmıştır. Bir süreli yayından alınmış haber olarak yer alan bütün konular gibi bunlar da değerlendirmede dikkate alınmıştır Denence Sosyal bilgiler ders kitaplarında, yakın bir zamanda meydana gelmiş ve toplum hayatını etkilemiş olan bazı güncel olaylarla ilgili haberlere, bazı güncel sorunlarla ilgili haberlere ve bazı güncel kişilere yer verilmektedir. 4. Bulgular Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular Sosyal bilgiler ders kitaplarında güncel konuların ne düzeyde bulunduğunu tespit etmek için basın yayın organlarında yer alan bazı önemli olayların ders kitaplarında sayıca ne kadar yer aldığı tespit edilerek çalışma yönlendirilmeye çalışılmıştır. Güncel konuları işleyen tanıtım afişleri ve bazı kurumlar tarafından yapılmış olan araştırmaların sonuçları da bu kapsamda dikkate alınarak sayılmıştır. Sosyal bilgiler ders kitaplarında ünite ile ilgili olarak yeri geldikçe bazı güncel konularla ilgili genel bilgilerin de verildiği görülmektedir. Ancak bunlar rakamlara yansıtılmamıştır. Kişilerle ilgili olarak, hakkında bilgi verilmiş olanlar dikkate alınmıştır. Ders kitapları araştırmacı tarafından kodlanarak sıralanmıştır. Grafik 1 de yer alan ders kitapları içerisinde önce 3 tane 4. sınıf sos- TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan

8 Hatice DEMİRKAYA GEDİK yal bilgiler ders kitabından başlanmıştır. Kitap 1, kitap 2 ve kitap 3, dördüncü sınıf ders kitaplarıdır. Sıralamada güncel konuların bulunma düzeyi bakımından sayıca en az bulunandan en çok bulunana doğru gidilmiştir. Kitap 4, kitap 5 ve kitap 6, beşinci sınıf ders kitaplarıdır. Bunlar içerisinde de güncel konuların bulunma düzeyi bakımından en az bulunandan en çok bulunan ders kitabına doğru sıralama yapılmıştır. Kitap 7, kitap 8, kitap 9 ve kitap 10 altıncı sınıf ders kitaplarıdır. Altıncı sınıf ders kitaplarında da 4. ve 5. sınıf ders kitaplarında olduğu gibi güncel konuların en az bulunduğu kitaptan en çok bulunduğu kitaba doğru sıralama yapılmıştır. Son sırada yer alan kitap 11, MEB yayını ve eğitim-öğretim yılında pilot olarak seçilen okullarda okutulmuş olan 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabıdır. Grafiklerde ders kitaplarının kaçıncı sınıfa ait olduğu kitapların yanında parantez içinde rakamla da belirtilmiştir. Grafik 1 de güncel olayların miktarları bakımından 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarından 5. ve 6. sınıf ders kitaplarına doğru gittikçe önemli bir artış olduğu görülmektedir. Ancak 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında bu miktarda belirgin bir azalma olduğu görülmektedir. Bu durum 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında tarih ünitesine önemli ölçüde yer ayrılması ile ilgili olabilir. Grafik 1: S os yal B ilgiler Ders K itaplarında Yer Alan Günc el K onular Miktar Kitap 1 (4) Kitap 2 (4) Kitap 3 (4) Kitap 4 (5) Kitap 5 (5) Kitap 6 (5) De rs K itapları Kitap 7 (6) Kitap 8 (6) Kitap 9 (6) Kitap 10 (6) Kitap 11 (7) Grafik 2 de güncel olayların yer alma miktarı bakımından 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarının yüzde olarak birbirine oranı verilmiştir. 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarının bu bakımdan birbirinden önemli ölçüde farklı olduğu görülmektedir. 124 TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan 2008

9 Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Güncel Konular Grafik 2: İlk öğretim 4. S ınıf S os yal B ilgiler Ders K itaplarında Yeralan Günc el K onular Kitap 1 11% Kitap 3 50% Kitap 2 39% Grafik 3 te güncel olayların yer alma miktarı bakımından 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarının yüzde olarak birbirine oranı verilmiştir. 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarının da birbirinden farklı güncel olayı içerdiği görülmektedir. G rafik 3 : İlköğre tim 5. S ınıf S os yal B ilgile r De rs K itaplarında Y e ralan G ünc e l K onular Kitap 6 47% Kitap 4 13% Kitap 5 40% G ra fik 4: İlköğre tim 6. S ınıf S osya l B ilgile r De rs K ita pla rında Ye ra la n G ünce l K onula r Kitap 10 33% Kitap 7 13% Kitap 8 26% Kitap 9 28% TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan

10 Hatice DEMİRKAYA GEDİK Grafik 4 te güncel olayların yer alma miktarı bakımından 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarının yüzde olarak birbirine oranı verilmiştir. Bu bakımdan 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarının genellikle birbirine yakın oranlarda güncel olay içerdiği görülmektedir. Sadece kitaplardan bir tanesinde miktar diğerlerine göre biraz daha az bulunmuştur Güncel Olaylar Sosyal bilgiler ders kitaplarında günlük hayatta olup biten bazı olaylarla ilgili haberler yer almaktadır. Bu haberlerden en fazla bahsedilenler; bilimsel ve teknolojik gelişmeler, yardımlaşma ve dayanışma, kültür-sanat faaliyetleri üretim, sportif faaliyetler, dostluk ve hoşgörü gibi konulardır. Ayrıca ders kitaplarında ekonomi, istihdam, ihracat ve ithalat, turizm, demokrasi, uluslar arası ilişkilerle ilgili bazı haberler de yer almaktadır. Her yıl tekrarlanarak güncel olay olma özelliği olan belirli günler ve haftalarla ilgili haberlerin de ders kitaplarında önemli bir yeri bulunmaktadır. Bunlar, devletimizin devamı, milletimizin refahı, ilerlemesi ve toplumsal bütünlük açısından vazgeçilmez değerlerimizdir Güncel Sorunlar Güncel sorunlar da güncel olaylardır. Ancak bunlar insanları rahatsız eden, üzen, çeşitli zararlar veren olaylar olduğu için güncel sorunlar olarak ele alınmıştır. Sosyal bilgiler ders kitaplarında bireyleri, toplumu ve dünyadaki bütün insanları ilgilendiren güncel sorunlarla ilgili haberlere de yer verilmektedir. Bunlardan eğitim sorunları, çevre sorunları, sağlık sorunları, trafik sorunları, israf, açlık, tüketici sorunları, korsan ürünler, zararlı alışkanlıklar, enerji ihtiyacı gibi sorunlara sosyal bilgiler ders kitaplarının çoğunda yer verildiği görülmektedir. Sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan en güncel sorunlar arasında doğal afetler de oldukça önemlidir. Doğal afetler, aniden ortaya çıkarak insanlara ve tabiata büyük zararlar verebilen ve endişelendiren tabiat olaylarıdır. Ders kitaplarında bulunan güncel doğal afetlerle ilgili haber konuları arasında; orman yangınları, deprem, toprak kayması, salgın hastalıklar, yok olan canlı türleri, su sıkıntısı bulunmaktadır. 126 TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan 2008

11 Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Güncel Konular Güncel Kişiler Sosyal bilgiler ders kitaplarında son yıllarda çeşitli faaliyetleri ve başarıları ile gündeme gelmiş olan bazı önemli kişilere de yer verilmektedir. Bu kişilerin kim oldukları, neler başardıkları ve nasıl gündeme geldikleri ile ilgili kısa bilgiler de verilmiştir. Ders kitaplarında bu kişilerden bazılarının sadece fotoğrafları, bazılarının da sadece adları yazılmış bulunmaktadır. Adı yazılı olanlar dikkate alınmıştır. Bu kişiler arasında, bilim adamları, sanatçılar, sporcular, siyasetçiler, yaptıkları işlerdeki başarıları ve hayırseverlikleriyle insanlara faydalı olan vatandaşlar bulunmaktadır. Örneğin Türkiye yi olimpiyatlarda temsil etmiş olan başarılı sporcu Taner Sağır (Kitap 2: 143 ), yaptığı sosyal tesislerle insanlara faydalı olan hayırsever işadamı Kadir Has (Kitap 6: 150), yaptığı bilimsel çalışmalarla gündeme gelmiş olan Prof. Dr. Gazi Yaşargil, (Kitap 6: 127), sanatçı Neşet Ertaş, (Kitap 3, :42), başarılı maden mühendisi Mehmet Koç, (Kitap 9: 85), bunlardan bazılarıdır. Ders kitaplarında yer almış olan güncel kişiler arasında, ders kitaplarının basım yılları itibarıyla çok yeni bir haberle gündeme gelmiş olanların yanı sıra birkaç yıl önce ülkemize hizmet etmiş olan şahsiyetler de yer almaktadır. Bunlar da güncel kişilerle ilgili değerlendirmede dikkate alınmıştır. Bu kişilerin bazıları son bir-iki yılda gündeme gelmiştir. Bazıları ise daha önceki yıllarda ülkemize hizmetlerinden dolayı gündeme gelmiş kişilerdir. Örneğin Cumhuriyet döneminin ilk kadın milletvekili Satı Kadın için Ankara nın Kazan ilçesinde yapılan anma töreni gazete haberi olarak yer almış (Kitap 6: 166) ve tekrarlanan bir güncel olay haline gelmiştir. Bu sebeple gündeme gelen Satı Kadın da güncel bir şahsiyet olarak dikkate alınmıştır İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular Sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan güncel konularla ilgili haberlerin başlıca kaynakları gazeteler, dergiler, internet ve afişlerdir. İncelenmiş olan ders kitaplarında haber kaynaklarından en fazla gazetelerden ve internetten faydalanıldığı görülmektedir. Ancak 4. ve 5. sınıf ders kitaplarında internet haberlerine yer verilmediği görülmektedir. TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan

12 Hatice DEMİRKAYA GEDİK Grafik 5: S os yal B ilgiler Ders K itaplarında K ullanılan Haberlerin K aynakları Kullanım Miktarı G azete İnternet Dergi Afiş Diğer Habe r K aynağı İncelenmiş olan sosyal bilgiler ders kitaplarının tamamında haber kaynaklarının kaç kez kullanıldığı sayılarak, hangi haber kaynaklarının miktar bakımından ne kadar kullanıldığı Grafik 5 te belirtilmiştir. Buna göre toplam olarak en fazla kullanılan haber kaynağı gazetelerdir. İnternetten de önemli ölçüde faydalanıldığı görülmektedir. Dergi haberleri ve afişlerin bulunma düzeyi miktar bakımından oldukça düşüktür. Ders kitaplarında birkaç kez kullanılmış olan, bazı kurumlar tarafından yapılmış araştırma sonuçlarının da toplam olarak miktarı belirtilmektedir. Gazeteler, her gün meydana gelen yeni olayları yazılı ve resimli olarak okuyucuya ulaştıran en önemli kitle iletişim araçlarındandır. Sosyal bilgiler ders kitaplarındaki gazete haberlerinde; ekonomi, sosyal dayanışma, belirli günler ve haftalar, bazı güncel sorunlar en fazla yer verilen konular arasındadır. 4. ve 5. sınıf ders kitaplarında en çok kullanılan haber kaynakları gazetelerdir. 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında genel olarak internet haberlerinin daha fazla kullanıldığı görülmektedir. 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında da internet kaynaklı haberler daha fazladır. Sosyal bilgiler ders kitaplarında konularla bağlantılı, eğitici yönü olan, faydalı bilgiler verebileceği düşünülen dergi haberlerine de yer verilmiştir. Dergiler de gazeteler gibi önemli kitle iletişim araçlarındandır. Ancak dergiler, hergün değil de haftada, ayda ya da birkaç ayda bir çıkarılır. Bu sebeple dergiler günlük değil haftalık, aylık ya da birkaç aylık güncel olayları içerir. Dergi haberlerinde dostluk, kültür-sanat, belirli günler ve haftalar, bilimsel gelişmeler gibi önemli güncel konular yer almaktadır. 128 TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan 2008

13 Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Güncel Konular İnternet, günümüzde her geçen gün daha fazla kullanılan bir kitle iletişim aracıdır. Sürekli güncellenmesi sayesinde de en yeni haberleri birkaç dakika içerisinde öğrenmek mümkün olabilmektedir. Sosyal bilgiler ders kitaplarında internet kaynaklı güncel olay haberleri, internet sayfası görüntüsü içinde verilmektedir. İnternet haberlerinde; bilimsel gelişmeler, enerji kaynakları, tarihî ve kültürel varlıklarımız, sportif faaliyetler, belirli günler ve haftalar ile ilgili konular bulunmaktadır. Sosyal bilgiler ders kitaplarında güncel olaylarla ilgili olarak tanıtım afişlerinden de faydalanılmıştır. Bu afişlerin konuları arasında kültürel faaliyetler, çevre, sağlık, gibi konular bulunmaktadır. Sosyal bilgiler ders kitaplarında resmî kurumlar tarafından yapılan bazı araştırmaların sonuçları da yer almaktadır. Bu kurumlar arasında TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), DİE (Devlet İstatistik Kurumu), Anadolu Ajansı, RTÜK (Radyo Televizyon Üst Kurulu), ATO (Ankara Ticaret Odası), MEB İlköğretim genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Anadolu Ajansı, 100. Yıl Üniversitesi, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Ankara Tarım İl Müdürlüğü, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği dir. Sosyal bilgiler ders kitaplarında kullanılan haber kaynakları arasında TRT Teletext, ve Nüfus Sayımı İstatistikleri de kullanılmıştır. Ayrıca bazı uluslar arası kaynaklara da yer verilmiştir. Bunlar arasında Unicef İnternet sitesi, World Watch İnstitute, World Atlas ve The World Factbook bulunmaktadır Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular Sosyal bilgiler ders kitaplarında gazete haberleri, gazeteden kesilerek kitaba yapıştırılmış haber kupürleri şeklinde verilmektedir. Dergi haberleri de dergilerden kesilerek yapıştırılmış haber parçaları şeklindedir. İnternet haberleri, bilgisayar ekranında görünen internet sayfası görüntüsü içerisinde aynen çıktısı alınıp yapıştırılmış şekilde verilmektedir. Bazı kurumlar tarafından yapılmış olan araştırma sonuçları ise tablo veya grafikler yardımıyla verilerin ve yüzdelerin belirtilmesi şeklinde yer almaktadır. Tanıtım afişleri ise olduğu gibi fotoğrafla küçültülerek ders kitaplarına yapıştırılmış şekilde yer almaktadır. Sosyal bilgiler ders kitaplarında yer almış olan güncel kişiler ise bazen hem resim ile hem de haklarında bilgi verilerek yer almakta, ba- TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan

14 Hatice DEMİRKAYA GEDİK zen sadece adları geçmekte, bazen de sadece resimleri bulunmaktadır. Güncel kişilerle ilgili olarak adı yazılı olanlar dikkate alınmıştır. 5. Sonuçlar Güncel olaylardan haberdar olmayı alışkanlık haline getirmek, yeni gelişmelerle ilgili daha sağlıklı değerlendirmeler yapmak, ilerisi için gerçeğe uygun öngörülerde bulunmak ve gerekli görülen yerlerde tedbir alabilmek için önemli bir husustur. Günlük olaylar her an ve her yerde karşılaşılabilecek olaylardır. Herkes bu olaylardan belirli ölçülerde etkilenebilir. Bu duruma en bariz örnekler küresel ısınma, su kaynaklarının önemi, enerji ihtiyacı gibi bütün insanları ilgilendiren hayatî konulardır. Sosyal bilgiler ders kitaplarında bazı önemli güncel olaylarla ilgili haberlere önemli ölçüde yer verildiği görülmektedir. Bunlar, yeni gelişmeler hakkında öğrencileri bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye yönelik haberlerdir. Bu haberlerin seçiminde ünitelerin konularına da uygun olmasına dikkat edildiği görülmektedir. Konularla bağlantılı olarak bazı önemli güncel sorunlarla ilgili haberlerin de bulunduğu görülmektedir. Bunlar arasında doğal afetlerle ilgili haberlere de önemli bir yer ayrılmıştır. Güncel konularla ilgili olarak kullanılan haber kaynakları gazete, dergi, internet, tanıtım afişleri ve bazı kurumlar tarafından yapılmış araştırmalardır. 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında internet haberlerine yer verilmemiş olduğu görülmektedir. Sosyal bilgiler ders kitaplarında yeralmış olan güncel konuların miktarına bakıldığında, 4. sınıftan 6. sınıfa kadar artış göstererek devam ettiği görülmektedir. Güncel konularla ilgili haberlere 6. sınıf kitaplarında diğer sosyal bilgiler ders kitaplarına nispetle daha fazla yer verilmiştir. Güncel konularla ilgili haberlerin 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında azaldığı görülmektedir. Bunda 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında bulunan konuların yoğunluğu ve tarih ünitesinin ağırlıklı olarak yer almasının etkisi olabilir. Sosyal bilgiler ders kitaplarının basım yılı itibarıyle son bir-iki yıl içerisinde meydana gelmiş güncel konuların seçilmesine dikkat edildiği görülmektedir. Ünitenin konusu ile alakasından dolayı geçmişte yayınlanmış bazı haberlere de yer verildiği görülmektedir. 130 TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan 2008

15 Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Güncel Konular Sosyal bilgiler ders kitaplarında güncel olaylara yer verilmesinin, dersin öğretimini renklendireceği, öğrencilerin derse karşı ilgilerini arttıracağı ve Sosyal bilgiler dersinin amaçlarının gerçekleştirilmesinde önemli katkılar sağlayacağı umulmaktadır. 6. Öneriler Öğrencilerin ders kitabına karşı olumlu tutuma sahip olmaları, derste başarılı olmaları ve dersin amaçlarını gerçekleştirmeleri konusunda çok büyük bir önem arzetmektedir. Öğrenciye ders kitabını benimsetmek için de, ona ve içinde yaşadığı topluma ait tanıdık bir şeyler bulunması gereklidir. Bu bağlamda, hayatın içinden güncel konulara ders kitabında yer vermek birçok faydalar sağlayacaktır. Güncel olayları ders kitaplarında kullanmak, öğrencinin okul ve günlük hayat arasında bağlantı kurması ve öğrendiklerini kendi hayatında uygulama fırsatı bulması bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu sayede öğrenci kendisinin de içinde yaşadığı topluma ve hayata dair yeni bilgileri gördükçe ders kitabını daha fazla benimseyebilir. Ayrıca derste verilen bilgiler somutlaştırılarak, bu bilgilerin öğrencilerin zihinlerinde sağlam bir şekilde yerleştirilebilmesi mümkün olur. Ders kitaplarında güncel sorunlarla ilgili haberlerin yer alması, öğrencilerin bu sorunlar hakkında bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için önemlidir. Böylece bu sorunlara karşı daha etkili mücadele edilmesine katkıda bulunulmuş olur. Özellikle doğal afetler, aniden meydana gelen tahrip edici olaylar olduğu için güncel olay olma ihtimali her an mümkündür. Gerekli tedbirlerin alınması için her platformda hatırlatıcı etkinlikler yapılmalıdır. Bunun yolu da eğitimden geçmektedir. Eğitimde de temel kaynak ders kitabı olduğu için, bu sorunların ders kitabında yer alması çok önemlidir. Ders kitabında güncel kişilerden, onların milletimize ve insanlığa yaptıkları hizmetlerden bahsedilmesi oldukça önemlidir. Başarılı işler yapmış, topluma faydalı olmuş insanlar hakkında daha aydınlatıcı ve öğrencinin ilgisini çekecek tarzda bilgi verilmesi, öğrencinin karşısına doğru modeller çıkarılması bakımından önemlidir. Böylelikle başarı seviyesinin yükselmesi ve sosyal bilgiler dersinin amaçlarına ulaşılması yolunda önemli katkılar sağlanabilir. Güncel konular sürekli değiştiği için ders kitaplarının her yeni TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan

16 Hatice DEMİRKAYA GEDİK basımda yeniden güncellenmesi ve daha yeni konulara yer verilmesi yerinde olacaktır. Hatta mümkünse ders kitaplarının her yıl yenilenmesi yerinde olacaktır. Kitap öğrencinin önüne geldiğinde olayların çoğu güncelliğini kaybetmiş ve unutulmaya yüz tutmuş olmaktadır. Bu yüzden kitabın yayına hazırlandığı zaman itibariyle son bir yıl içerisinde meydana gelmiş olan olaylara ilişkin haberlere yer verilmesi, daha eski haberlere yer vermekten mümkün olduğu kadar kaçınılması yerinde olacaktır. Bilgisayar ve internet kullanma yaşının gitgide küçüldüğü düşünülürse, 4. ve 5. sınıflardaki çocukların sosyal bilgiler ders kitaplarında da internet kaynaklı haberlerin bulunması, öğrencilerin bilgisayar ve interneti faydalı bir şekilde kullanmaları için yol gösterici olabilir. Bu sayede öğrenciler, gerekli bilgileri ve haberleri araştırma konusunda bilinçlenebilirler. Ders kitabında gazete ve dergi haberlerine daha fazla yer verilmesi, öğrencilerin gazete ve dergi okuma alışkanlığı kazanması konusunda faydalı olabilir. Özellikle öğrencinin ilgisini çekecek, merakını uyandıracak ve daha fazla bilgi edinme ihtiyacı hissetmesini sağlayabilecek şekilde seçilen haberler daha etkili olabilir. Ders kitaplarında kullanılan haber kaynaklarının yanısıra son çıkan almanaklardan da faydalanılabilir. Bu sayede birçok konu hakkında haber de birarada olacağından, bilgilere ulaşmada kullanım kolaylığı sağlanabilecektir. Afişler, ebatları yazıları ve şekilleri ile ilgi çekici görsel materyallerdir. Öğretimde kullanılması dersin canlandırılması ve eğlenceli bir hale getirilmesi için faydalı olabilir. Ders kitabında önemli güncel olaylarla ve güncel sorunlarla ilgili dikkat çekici ve aydınlatıcı afişlerin bulunması öğrencilerin ders kitabına karşı tutumunu da olumlu etkileyebilir. Ders kitabı yazarlarının medya okuryazarlığı konusunda yeterince bilgi sahibi olması gerekmektedir. Sosyal bilgiler ders kitaplarında verilen haberlerin, birinci elden kaynak olarak yani, haber kaynağında olduğu gibi verildiği görülmektedir. Haber içeriklerine müdahale etmek sözkonusu olamamaktadır. Ancak hangi haberlerlerin seçileceği belirlenebilir. Ders kitaplarına konan haberlerin seçiminde çocukların 132 TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan 2008

17 Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Güncel Konular pedagojik olarak gelişimine uygun olup olmadığına dikkat etmek ve çocukların düzeyine uygun olmayan ifade ve resimlerin bulunabileceği haberleri ders kitabına koymamaya büyük özen göstermek gerekmektedir. Ders kitapları öğrencinin önüne gelene kadar içinde bulunan gazete, dergi, internet haberleri, güncelliğini kaybetmeye başlamaktadır. Bu yüzden kitapların her yıl yeniden basılması ve her seferinde güncellenmesi gerekmektedir. Mümkün olduğu kadar en yeni haberlere yer verilmesine özen gösterilmelidir. KAYNAKLAR BİNBAŞIOĞLU, C. (2004). Eğitimde Günlük Olaylar ve Eğitimi. Çağdaş Eğitim Dergisi, S. 315: (14-16) Ankara. DEMİRTAŞ, Abdullah - James L. BARTH. (1997). İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretimi: Öğrenci Kılavuzu, YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara. DEVECİ, Handan. (2007). Sosyal Bilgiler dersinde Güncel Olayların Öğretimine ilişkin Öğretmen Görüşleri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri VII, Sayı.1. ÇETİN, AYŞE v.d. (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 5, Başarı Yayımcılık, İkinci Baskı, İstanbul. ERDEN, Münire. (Tarihsiz). Sosyal Bilgiler Öğretimi, Alkım Yayınları, Ankara. KOLUKISA, E. A. v.d. (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 4, Birinci Baskı, A Yayınları, Ankara. KOLUKISA, E. A. v.d. (2006). İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 6, Birinci Baskı, A Yayınları, Ankara. KOMİSYON. (2005). Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve Klavuzu (4-5. sınıflar). MEB Devlet Kitapları Müdürlüğü, Ankara. KOMİSYON. (2005). Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 6-7. Sınıflar Öğretim Programı ve Klavuzu (Taslak Basım). MEB Devlet Kitapları Müdürlüğü, Ankara. MEB. (2006). İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 4, İkinci Baskı, MEB Devlet Kitapları, Doğan Ofset, İstanbul. TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan

18 Hatice DEMİRKAYA GEDİK MEB. (2006). İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 5, İkinci Baskı, MEB Devlet Kitapları Saray Matbaacılık, Ankara. MEB. (2006). İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 6, İkinci Baskı, MEB Devlet Kitapları Milsan Basın san A.Ş., Ankara. MEB. (2006). İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 7, Birinci Baskı, MEB Devlet Kitapları Milsan Basın san A.Ş. Ankara. ÖZTÜRK, C. v.d. (2006). İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 5, Birinci Baskı, Sürat Yayınları, Ankara. ÖZTÜRK, C.-DİLEK, D. (2004). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretim Programları. C. ÖZTÜRK ve D.-DİLEK (Ed.), Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Pegem Yayıncılık, Ankara. SMİTH, Doris O. (1963). Current Events in the Intermediate Grades of a Modern Elementary School, New Jersey, USA SMİTH, M. J. (2005). Why Teach Current Events, com/a_curr/curr084.shtml, Türkçe Sözlük. (1998). Türk Dil kurumu Yayınları: 549, 9. Baskı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara. TÜYSÜZ, S.-YILDIRIM, Ş. (2006). İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 6, Birinci Baskı, Tuna Matbaacılık, Ankara. UZUN, Efkan v.d. (2006). İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 6, Altın Kitaplar, Birici Baskı, İstanbul. YAVUZ, Nuri. (2006). İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 4, Meram Yayınları, Prizma Pres Matbaacılık, İstanbul. 134 TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan 2008

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

İLKÖĞRETİM 4-8. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİNDE GAZETE KUPÜRLERİNDEN YARARLANMA

İLKÖĞRETİM 4-8. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİNDE GAZETE KUPÜRLERİNDEN YARARLANMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM 4-8. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİNDE GAZETE KUPÜRLERİNDEN YARARLANMA ANKARA - 2008 ÖĞRENME-ÖĞRETME ARACI

Detaylı

Uluslararası Süreçler Çerçevesinde Çevre Eğitimi

Uluslararası Süreçler Çerçevesinde Çevre Eğitimi Uluslararası Süreçler Çerçevesinde Çevre Eğitimi Doç. Dr. Barbaros GÖNENÇGİL Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Yönetim Kurulu Başkan Yrd. barbaros@istanbul.edu.tr Dünya herkesin ihtiyacına yetecek kadarını

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 22 TARİH: 28/05/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 69 TARİH: 25/06/2012 KONU: İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinin

Detaylı

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 2012 1 PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ KAPSAM MADDE 1- Parti içi eğitim çalışmaları, Parti Tüzük ve Programında belirtilen amaç ve hedeflerini, partinin

Detaylı

TÜRKİYE ENERJİ STRATEJİLERİ & POLİTİKALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ENERJİ VE TASARRUF KONULU EĞİTİM PROGRAMI

TÜRKİYE ENERJİ STRATEJİLERİ & POLİTİKALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ENERJİ VE TASARRUF KONULU EĞİTİM PROGRAMI TÜRKİYE ENERJİ STRATEJİLERİ & POLİTİKALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ENERJİ VE TASARRUF KONULU EĞİTİM PROGRAMI Adres: GMK Bulvarı 36/11 Kızılay Çankaya/Ankara TÜRKİYE Tel: +90

Detaylı

1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ

1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ ÇALIŞMAYA DAİR BİLGİLER 1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ SUNUM:(X) ATÖLYE ÇALIŞMASI: ( ) 2 UYGULAMADA YER ALAN DİĞER PAYDAŞLAR(DERSLER/KURUMLAR) Tüm derslerde uygulanabilecek bir çalışmadır.

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ Şule AYCAN, Ümit Hüseyin KAYNAR, Suat TÜRKOĞUZ, Ercan ARI Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, MANİSA ÖZET:

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ

ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKÇE YILLIK PROJE ÇALIŞMASI ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ HAZIRLAYANLAR Dilay BİÇER Engin YAZAR Aslı SAĞGÜL Sınıf/ Şube : 4/B Rehber Öğretmen :

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 1

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 1 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 1 Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu, 3. Sınıflar sınıf öğretmenleri zümresi olarak Hayat

Detaylı

TEMEL EĞİTİM İKİNCİ KADEME FEN BİLGİSİ PROGRAM, DERS KİTABI, ÖĞRETMEN EL KİTABI VE CD PROJESİ

TEMEL EĞİTİM İKİNCİ KADEME FEN BİLGİSİ PROGRAM, DERS KİTABI, ÖĞRETMEN EL KİTABI VE CD PROJESİ TEMEL EĞİTİM İKİNCİ KADEME FEN BİLGİSİ PROGRAM, DERS KİTABI, ÖĞRETMEN EL KİTABI VE CD PROJESİ BÖLÜM I Genel Bilgi 1. Projenin adı: TEMEL EĞİTİM İKİNCİ KADEME (6.,7. VE 8. SINIF) FEN BİLGİSİ PROGRAM VE

Detaylı

GAZETECİLİK ALANI. Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz.

GAZETECİLİK ALANI. Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. GAZETECİLİK ALANI AMAÇ Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Gazetecilik alanı, kamuya ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların

Detaylı

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ DERS PLANI

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ DERS PLANI TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ DERS PLANI Genel Amaçlar Programın genel amacı çocuklarda trafik güvenliği bilinci ni oluşturmak ve gelecekte trafik kuralları konusunda duyarlı davranışlar sergileyecek bireylerin yetiştirilmesini

Detaylı

5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank

5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank ORTAOKUL YAYINLARI 5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank 2 4 6 8 10 12 13 5. SINIF HAZIRLIK PRENSİP KRİTER Step serisinde yer alan materyaller ve aktiviteler,

Detaylı

ÖZEL KURSLAR ÇERÇEVE PROGRAMI

ÖZEL KURSLAR ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ÖZEL KURSLAR ÇERÇEVE PROGRAMI ANKARA 2005 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 05.05.2005 tarih ve 24 sayılı Kararı GENEL AÇIKLAMALAR Çerçeve

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 GZT - 101 Temel Gazetecilik 3 0 3 GZT - 105 Yazılı ve Sözlü Anlatım 2 2 3 HİL - 107 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 HİL - 111 Sosyal

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul Okulöncesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Uzm. Dilek EROL SAHĐLLĐOĞLU MEB Öğretmenim Anaokulu Müdür Yardımcısı 1 Sunu Planı Okulöncesi Eğitimin Tanımı Okulöncesi Eğitimin Önemi Eğitim Hakkı Sayılarla Okulöncesi

Detaylı

13 Þubat Dünya Radyo Günü Paneli. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Seminer Salonunda Gerçekleþtirildi

13 Þubat Dünya Radyo Günü Paneli. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Seminer Salonunda Gerçekleþtirildi 13 Þubat Dünya Radyo Günü Paneli UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Seminer Salonunda Gerçekleþtirildi 13 ŞUBAT DÜNYA RADYO GÜNÜ PANELİ UTMK BAŞKANI PROF. DR. ÖCAL OĞUZ UN AÇIŞ KONUŞMASI 13 Şubatın Dünya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Sayı 15 Tarih 30/04/2014 Kurulda Gör. Tarihi 20/03/2014 Önceki Kararın Tarih ve Sayısı 07/09/2012-151 Konu: Birleştirilmiş Sınıflar Haftalık

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2000 Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 5 3. Özet 6 4. Faaliyetler ve Çıktılar 8 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

HAYATI DRAMA İLE ÖĞRENİYORUM ÖĞRETMENİNİN ADI SOYADI. TED TRABZON ÖZEL İLK ve ORTA OKULU ÇALIŞMA YAPILAN DERS ADI

HAYATI DRAMA İLE ÖĞRENİYORUM ÖĞRETMENİNİN ADI SOYADI. TED TRABZON ÖZEL İLK ve ORTA OKULU ÇALIŞMA YAPILAN DERS ADI TRABZON EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER 2015 BAŞVURU FORMU 1.Üç bölümden oluşan başvuru formunu Times New Roman 12 punto ile elektronik ortamda madde numaraları altında yer alan boşlukları, açıklamaları dikkate

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.OKULU SAĞLIK, TEMİZLİK, BESLENME KULÜBÜ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI

.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.OKULU SAĞLIK, TEMİZLİK, BESLENME KULÜBÜ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI BELİRLİ GÜN LAR - - - - - EYLÜL 1. Okul bazında kulübe seçilen öğrencilerin belirlenmesi. 2. Yönetim kurulunun seçilmesi. 3. Denetleme kurulunun seçilmesi. 4. Öğrenci Kulübünün amaçlarının açıklanması

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

RTÜK VE MEB dev bir projeye imza attı (22 Ağustos 2006)

RTÜK VE MEB dev bir projeye imza attı (22 Ağustos 2006) RTÜK VE MEB dev bir projeye imza attı (22 Ağustos 2006) RTÜK TEN BİR İLK DAHA DERSİMİZ MEDYA OKURYAZARLIĞI RTÜK VE MEB DEV BİR PROJEYE İMZA ATTI Çocukların ve gençlerin televizyonun olumsuz etkilerine

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED), 3(2), 59-74, 2013

Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED), 3(2), 59-74, 2013 Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED), 3(2), 59-74, 2013 NATURAL ENVIRONMENTAL SENSITIVINESS Esra DELİCAN* Ömer Faruk SÖNMEZ** ÖZET Bu çalışmada ilköğretim 5. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında

Detaylı

BTE. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMCĠLERĠ DERNEĞĠ. BT REHBER/FORMATÖR ÖĞRETMEN ÇALIġMA PLANI ÖRNEĞĠ AÇIKLAMALAR

BTE. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMCĠLERĠ DERNEĞĠ. BT REHBER/FORMATÖR ÖĞRETMEN ÇALIġMA PLANI ÖRNEĞĠ AÇIKLAMALAR BTE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMCĠLERĠ DERNEĞĠ BT REHBER/FORMATÖR ÖĞRETMEN ÇALIġMA PLANI ÖRNEĞĠ AÇIKLAMALAR - Bu örnek planda; o Web sitesi komisyonuna rehberlik etmek, sitenin güncellemesi o Bakım - onarım

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

5. HAFTA PFS109 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME. Yrd.Doç. Dr. Yusuf ESER. yeser@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi

5. HAFTA PFS109 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME. Yrd.Doç. Dr. Yusuf ESER. yeser@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi 5. HAFTA PFS109 Yrd.Doç. Dr. Yusuf ESER yeser@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ, PROGRAM GELİŞTİRMEDE ÇALIŞMA GRUPLARI VE ÇALIŞMA

Detaylı

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN İklim değişikliği eğitimi, öğrencilerin küresel ısınmanın günümüzdeki etkileri üzerine düşünmelerine yardımcı olur ve gelecekte daha sürdürülebilir bir dünyaya sahip

Detaylı

1998 2004 PROGRAMLARINA GÖRE HAZIRLANAN İLKÖĞRETİM 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDAKİ ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARININ ANALİZİ

1998 2004 PROGRAMLARINA GÖRE HAZIRLANAN İLKÖĞRETİM 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDAKİ ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARININ ANALİZİ 1998 ve 2004 PROGRAMLARINA GÖRE HAZIRLANAN İLKÖĞRETİM 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDAKİ ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARININ ANALİZİ Hüseyin ÇALIŞKAN* Mustafa YILDIZ** Özet: Bu çalışmada, 1998 (eski)

Detaylı

OKULDA DİYABET PROGRAMI DEĞERLENDİRME ANKETİ RAPOR SUNUMU

OKULDA DİYABET PROGRAMI DEĞERLENDİRME ANKETİ RAPOR SUNUMU OKULDA DİYABET PROGRAMI DEĞERLENDİRME ANKETİ RAPOR SUNUMU 22.04.2012 Okulda Diyabet Programı Değerlendirme Anketi Okulda Diyabet Programının etkinliğini ölçmek için web sitesi üzerinden programı indiren

Detaylı

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI

BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI AKTİF EĞİTİM -SEN Aktif Eğitimciler Sendikası BAĞIMSIZ BİREY SAĞLIKLI TOPLUM STRATEJİK EYLEM PLANI Aktif Eğitim-Sen - 2015 2 AKTİF EĞİTİM-SEN Beştepe Mahallesi 33. Sokak Nu.:13 Yenimahalle/ ANKARA Tel:

Detaylı

BDE Avantajlar & Dezavantajlar. http://w3.gazi.edu.tr/web/usta 1

BDE Avantajlar & Dezavantajlar. http://w3.gazi.edu.tr/web/usta 1 BDE Avantajlar & Dezavantajlar http://w3.gazi.edu.tr/web/usta 1 BDE in Avantajları Geleneksel öğretim yöntemleriyle karşılaştırıldığında, bilgisayar destekli eğitimin birçok avantajı olduğu görülmektedir.

Detaylı

ORTAOKUL SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ GÜNCEL OLAYLAR BAĞLAMINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ *

ORTAOKUL SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ GÜNCEL OLAYLAR BAĞLAMINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ * ORTAOKUL SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ GÜNCEL OLAYLAR BAĞLAMINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ * Yrd. Doç. Dr. Hakan AKDAĞ Gaziantep Üniversitesi,, hakanakdag@gantep.edu.tr Rıza OĞUZ

Detaylı

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda zihinsel engelli öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeninin, zihin engelli öğrencilere

Detaylı

ERKEN ÇOCUK GELĠġĠMĠ KONFERANSI

ERKEN ÇOCUK GELĠġĠMĠ KONFERANSI M.E.B. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ERKEN ÇOCUK GELĠġĠMĠ KONFERANSI (ERKEN ÇOCUK GELĠġĠMĠNDE ETKĠLĠ ANNE-BABALIK EĞĠTĠMLERĠ) AĠLE EĞĠTĠMĠ ġubesġ AİLE EĞİTİMİ T.C. Hükümeti-UNICEF 2006 2010

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE DAİRESİ ORTA OKUL TÜRKÇE, MATEMATİK, FEN VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİ İÇİN PROJE TABANLI ÖĞRENME PROJESİ Eylül 2005 LEFKOŞA ORTA OKUL TÜRKÇE, MATEMATİK,

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (30 Mart 15 Mayıs 2015) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Dünya nüfusunun 1.2 milyarını adolesanlar oluşturmaktadır (dünya tarihindeki en yüksek rakam..) Bu nüfusun %85 i gelişmekte olan ülkelerde.

Dünya nüfusunun 1.2 milyarını adolesanlar oluşturmaktadır (dünya tarihindeki en yüksek rakam..) Bu nüfusun %85 i gelişmekte olan ülkelerde. Dünya nüfusunun 1.2 milyarını adolesanlar oluşturmaktadır (dünya tarihindeki en yüksek rakam..) Bu nüfusun %85 i gelişmekte olan ülkelerde. Yaşadıkları toplumlardaki birbirinden çok farklı politik, ekonomik,

Detaylı

GAZETE MUHABİRİ TANIM

GAZETE MUHABİRİ TANIM TANIM Kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek üzere toplumda meydana gelen ekonomik, siyasal, kültürel, sportif, adli vb. olaylarla ilgili bilgi toplayan, bunları değerlendirerek gazete ve/veya dergilerde

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

Afet-Acil Durum Yönetimine Yönelik Web CBS Çözümleri. Sercan ERHAN

Afet-Acil Durum Yönetimine Yönelik Web CBS Çözümleri. Sercan ERHAN Afet-Acil Durum Yönetimine Yönelik Web CBS Çözümleri Sercan ERHAN Sel ve Taşkın Heyelan Deprem Yangın Fırtına Salgın Hastalık Çığ Kaza Başlıca Afet Çeşitleri Afet Acil Durum değerlendirmelerinde veri güvenilirliği

Detaylı

2009 TÜRKİYE YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMUNDA SUNULAN PROJE NAİLE TOPRAK ÜLGER EMİN SAĞLAMER İLKÖĞRETİM OKULU MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI

2009 TÜRKİYE YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMUNDA SUNULAN PROJE NAİLE TOPRAK ÜLGER EMİN SAĞLAMER İLKÖĞRETİM OKULU MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI 2009 TÜRKİYE FORMU OKULU 1 Proje grubu Projenin Zaman Yönetimi Projenin Konusu Projenin Amaçları Neden Böyle Bir Proje? Projenin Uygulama Süreçleri Proje Uygulandıktan

Detaylı

STANDART VE STANDARDİZASYON

STANDART VE STANDARDİZASYON STANDART VE STANDARDİZASYON İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin tabiî bir neticesi olarak ortaya

Detaylı

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME DAŞÖZ, T. (2016). Murat Özbay Serisi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 526-533. MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Tuğçe DAŞÖZ Geliş Tarihi:

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI TOPLANTI TUTANAĞI

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI TOPLANTI TUTANAĞI RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI TOPLANTI TUTANAĞI RİP Konu Başlığı: Toplantı Tarihi/Saati: Toplantı No: Toplantı Yeri: GENÇLİK İSTATİSTİKLERİ 11/07/2014 Saat:10.00 1 (2014 yılı) TÜİK, 7. Kat Toplantı Salonu

Detaylı

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012)

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) 3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

Öğrencilerimize günlük yaşamın önemli bir parçası olan trafikte sorumlu olmanın önemini yaşayarak benimsetmek,

Öğrencilerimize günlük yaşamın önemli bir parçası olan trafikte sorumlu olmanın önemini yaşayarak benimsetmek, Nisan-Mayıs 2014 3 Eylül Anaokulu DEĞERLER EĞİTİMİ projemiz çerçevesinde 28 Nisan- 9 Mayıs 2014 tarihleri arasında işlenmek üzere belirlediğimiz konu TRAFİK BİLİNCİ VE SORUMLULUK değerleri. Okul öncesi

Detaylı

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 2010 YGS SOS.BİL. TESTİNDEKİ / COĞRAFYA SORULARININ MÜFREDAT AÇISINDAN ANALİZİ Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 19. Hayali Rehberler: Paraleller ve Meridyenler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi II YDI404 8.Yarıyıl 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi

Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi Yazar Prof.Dr. Özcan DEMİREL ÜNİTE 10 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Türkçe ders kitaplarını incelerken dikkat edilecek ölçütleri sıralayabilecek, ölçüt dayanıklı

Detaylı

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 07 Şubat 2011

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi. 07 Şubat 2011 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi 07 Şubat 2011 UMEM Projesi Nedir? Bir meslek edindirme ve rekabetçilik projesi Nitelikleri yetersiz olan ya da teknolojik değişimler sonucu nitelikleri güncelliğini

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı

12. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

12. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 12. HAFTA PFS105 Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE ORTA ÖĞRETİMDE YENİLİK VE GELİŞMELER...

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri:

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri: I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslar arası

Detaylı

Program Yeterlilikleri hazırlama Ders Öğrenme Çıktıları Yazma AKTS Hesaplama. Fahri YAVUZ 1 Nisan 2010, Kültür Merkezi Mavi Salon Erzurum

Program Yeterlilikleri hazırlama Ders Öğrenme Çıktıları Yazma AKTS Hesaplama. Fahri YAVUZ 1 Nisan 2010, Kültür Merkezi Mavi Salon Erzurum Program Yeterlilikleri hazırlama Ders Öğrenme Çıktıları Yazma AKTS Hesaplama Fahri YAVUZ 1 Nisan 2010, Kültür Merkezi Mavi Salon Erzurum Neden? Bilişimsel, eğitimsel ve teknolojik gelişmeler yüksek öğretim

Detaylı

OKULLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI İLE BEŞERİ ALTYAPI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ. Demet CENGİZ

OKULLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI İLE BEŞERİ ALTYAPI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ. Demet CENGİZ OKULLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI İLE BEŞERİ ALTYAPI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ Demet CENGİZ AMAÇ Bu çalışmanın genel amacı, Uşak ilindeki ilköğretim okullarında ve liselerde genel olarak bilişim teknolojilerinin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SESLENDİRME VE DUBLAJ KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SESLENDİRME VE DUBLAJ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SESLENDİRME VE DUBLAJ KURS PROGRAMI ANKARA 2010 1 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİYE GİRİŞ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI TANIM Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

Bilgilendirmenin Tarafımdan Güncellendirme Tarihi:11.08.2015 08:04

Bilgilendirmenin Tarafımdan Güncellendirme Tarihi:11.08.2015 08:04 14.03.1972 yılında Antalya da doğdum. İlk ve orta öğrenimi Antalya da tamamladıktan sonra, 1990-1991 öğretim yılında Uludağ Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi Matematik öğretmenliğini 16. sırada

Detaylı

23.05.2014 GÖZE VE KULAĞA HİTAP EDENLER. Televizyon ve video. TV ve Video

23.05.2014 GÖZE VE KULAĞA HİTAP EDENLER. Televizyon ve video. TV ve Video GÖZE VE KULAĞA HİTAP EDENLER Televizyon ve video TV ve Video 1 TV ve Video Çevre Düzenleme 1. Ekrana uzaklık en az 2 m. 2. Öğrenci ekran mesafesi = ekran büyüklüğü x 12 3. Ters V 4. TV, Göz hizasının 30

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

SAYFA SEKRETERİ. - Bilgisayar, tarayıcı, - Fotoğraf makinesı, - Projeksiyon makinesı, - Baskı makinesı - Sözlük, imla kılavuzu, - Mizanpaj kağıdı.

SAYFA SEKRETERİ. - Bilgisayar, tarayıcı, - Fotoğraf makinesı, - Projeksiyon makinesı, - Baskı makinesı - Sözlük, imla kılavuzu, - Mizanpaj kağıdı. TANIM Yazılı basın kuruluşlarında haber, ilan, fotoğraf ve resim gibi materyalleri, masaüstü yayıncılık programlarını kullanarak okuyucunun ilgisini çekecek şekilde düzenleyen, basıma hazır hâle gelme

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI FEN VE TEKNOLOJİ Anabilim Eğitim Kurumalarında Fen ve Teknoloji dersi, sınıf öğretmenleri ve Fen Bilgisi Branş öğretmenlerinin işbirliği ile hazırlanan

Detaylı

ADANA GENÇLERGÜCÜ SPOR KULÜBÜ

ADANA GENÇLERGÜCÜ SPOR KULÜBÜ ADANA GENÇLERGÜCÜ SPOR KULÜBÜ İÇİNDEKİLER 1-KURULUŞ VE AMAÇLAR 2-ANA VE GENEL HEDEFLER 3-HEDEFLER İÇİN YAPILACAKLAR 4-YILLIK PLANLAMA 5-İLK 5 YILLIK PLAN 6-SONUÇ KURULUŞ VE AMAÇLAR Adana Gençlergücü Spor

Detaylı

5.Sınıflar Veli Bilgilendirme ve Tanışma Toplantısı

5.Sınıflar Veli Bilgilendirme ve Tanışma Toplantısı 5.Sınıflar Veli Bilgilendirme ve Tanışma Toplantısı DERS SAATLERİ İngilizce Main Course 12 Skills- Native 5+1 Türkçe 6 Matematik 5 Fen ve Teknoloji 4 Sosyal Bilgiler- 3 Beden Eğitimi 2 Din Kültürü - 2

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN

: Hasan Hüseyin ELVERİŞLİ, İbrahim Ethem ÖZKAN, Abdullah ÜNLÜ, Gökhan GÖKKAYA, Ali ÇETİN İL İLÇE PROJENİN ADI PROJEDEN SORUMLU BİRİM PROJE KOORDİNATÖRÜ PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE EKİBİ : Tekirdağ : Şarköy : Gündem Eğitim : İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü : Zekeriya GÜNEY_Kaymakam : İrfan BALLI_İlçe

Detaylı

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT İLKOKULU 4. SINIFLAR KASIM 2013 TÜRKÇE. fikrini bulacağız. Metinlerin konularını tahmin edeceğiz.

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT İLKOKULU 4. SINIFLAR KASIM 2013 TÜRKÇE. fikrini bulacağız. Metinlerin konularını tahmin edeceğiz. İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT İLKOKULU VELİ BÜLTENİ 4. SINIFLAR KASIM 2013 TÜRKÇE Dinleme kurallarının neler olduğunu hatırlayacağız. Okurken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat edeceğiz. Şiirlerin ana duygusu,

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE MÜFREDAT REFORMU Öğretim Programlarını 21 inci Yüzyıl Becerileri için Yeniden Şekillendirmek

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE MÜFREDAT REFORMU Öğretim Programlarını 21 inci Yüzyıl Becerileri için Yeniden Şekillendirmek TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE MÜFREDAT REFORMU Öğretim Programlarını 21 inci Yüzyıl Becerileri için Yeniden Şekillendirmek Prof. Dr. Emin Karip Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Öğretim Programlarında

Detaylı

C. ÖĞRETİM ELEMANLARINA GÖRE NİCEL VE NİTEL ANALİZ SONUÇLARI

C. ÖĞRETİM ELEMANLARINA GÖRE NİCEL VE NİTEL ANALİZ SONUÇLARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalına ait dersleri okutan öğretim elemanları hakkında öğrenci görüşlerine

Detaylı

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler,

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler, İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi Sevgili Öğrenciler, Bu anket MLARG: risk grubundaki gençler için cep telefonu üzerinden İngilizce öğrenme (Proje Numarası: 2009-TR1-LEO05-08674) adında bir Avrupa Birliği

Detaylı

Kendiniz İçin Küçük Çocuğunuz İçin Büyük Bir Adım Atın Projesi 1.Dönem Faaliyet Raporu

Kendiniz İçin Küçük Çocuğunuz İçin Büyük Bir Adım Atın Projesi 1.Dönem Faaliyet Raporu Kendiniz İçin Küçük Çocuğunuz İçin Büyük Bir Adım Atın Projesi 1.Dönem Faaliyet Raporu Kendiniz İçin Küçük Çocuğunuz İçin Büyük Bir Adım Atın Projesi 1.Dönem Faaliyet Raporu Okul öncesi eğitimin önemi

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI

TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI 2014 DEPREM ZİRVESİ TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI www.turkiyedepremvakfi.org.tr tdv@turkiyedepremvakfi.org.tr twitter: twitter.com/tdvakfi facebook: facebook.com/turkiyedepremvakfi

Detaylı

TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE DE İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNİN TARİHİ (Bilişim

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI

I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI Bu Kongre Planı, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Çocuk Vakfı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu arasında Mart 2013 te imzalanan Protokol

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca ve Arapça dillerinden birinde eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Yabancı dil ile ilgili

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF

PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

First Step Serisi Step Series Star Series Story Time For Kids Vocabulary Exercises Resimli Sözlüklü Defter

First Step Serisi Step Series Star Series Story Time For Kids Vocabulary Exercises Resimli Sözlüklü Defter İLKOKUL YAYINLARI First Step Serisi Step Series Star Series Story Time For Kids Vocabulary Exercises Resimli Sözlüklü Defter 2 7 8 10 11 11 First Step Series İlkokul İngilizce Hello! Blue FIRST STEP 1

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Tel: 0(352) 437 49 37 PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINDA 2015 YILI İÇİN PLANLANAN FAALİYETLER Stratejik Amaç 1: KAYHAM ın Kayseri konulu kitap

Detaylı

U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ

U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ «HİZMETLERİNİZ DÜNYAYA ARMAĞAN OLSUN» Rtc. İrem Sunalbursalıoğlu U.R. 2440. Bölge Rotaract Temsilciliği 2015-2016 Dönemi Rotavizyon ve Sosyal Medya

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı