SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA GÜNCEL KONULAR Hatice DEMİRKAYA GEDİK*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA GÜNCEL KONULAR Hatice DEMİRKAYA GEDİK*"

Transkript

1 SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA GÜNCEL KONULAR Hatice DEMİRKAYA GEDİK* Özet: Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler ders kitaplarında güncel konuların bulunma düzeyini tespit etmektir. Araştırmada içerik analizi yapılmıştır. Örneklemi 4, 5, 6 ve 7. sınıflar için eğitim öğretim yılında ilköğretim okullarında kullanılmış olan 11 tane sosyal bilgiler ders kitabı oluşturmaktadır. Sosyal bilgiler ders kitapları incelenerek içlerinde güncel olaylara, güncel sorunlara ve güncel kişilere ne ölçüde yer verildiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak, sosyal bilgiler ders kitaplarında çeşitli güncel olaylara, güncel sorunlara ve güncel kişilere önemli ölçüde yer verildiği saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler ders kitabı, güncel olaylar, güncel sorunlar, güncel kişiler. Current Topics in Social Studies Textbooks Abstract: The aim of this research is to ascertain the present level of current topics in social studies textbooks. Content analysis was used to analyze the data. The sample of the study includes 11 social studies textbooks for 4, 5, 6, and 7. grade classes which have been used in elementary school through education-teaching years. For the study, social studies textbooks are examined and determined to what extend the degree current events, current affairs and current persons exist in these textbooks. Finally, it is found that current events, current affairs and current persons in social studies textbooks reflected at considerable level. Key Words: Social Studies Textbook, current events, current problem, current persons. 1. Giriş Güncel sözcüğü, günün konusu olan, şimdiki, bugünkü (haber olay v.b.) olarak tanımlanmaktadır (Türkçe Sözlük, 1998: 909). Güncel olaylar, şu anda gelişmekte olan ve haber olma niteliği devam eden vakalardır (Smith, 1963: v). Güncel olaylar, bireyin yakın çevresinde, yaşadığı ülkede ve dünyada meydana gelen, birey, toplum ve insanlık için önemli etkileri olan yeni olaylardır. Gazete, dergi, televizyon, internet ve radyo gibi kitle iletişim araçları ile insanlara duyurulan haberler güncel olaylardır. Bir olayın güncel * G.Ü., Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği A.B.D., Ankara-TÜRKİYE,

2 Hatice DEMİRKAYA GEDİK olabilmesi için yeni meydana gelmiş olması ya da etkisini devam ettiriyor olması gereklidir. Unutulan ve etkisi hissedilmeyen olaylar artık güncelliğini kaybetmiş demektir. Güncel olaylar yakın tarihi de kapsamalıdır. Çünkü bugünün olaylarını anlayabilmek için, dün neler olduğunu da bilmek gereklidir. Ancak bu şekilde meydana gelen olayların sebeplerini anlamak mümkün olabilir. Geçmiş-bugün-gelecek arasında sağlam bir düşünce köprüsü kurabilmek için güncel olayların öncesinde neler olduğu da bilinmelidir. Birkaç ay önce meydana gelmiş olup, insanları etkilemeye devam eden ve her an yeniden tekrarlanma ihtimali olan olaylar da güncel olaylardır. Deprem, buna iyi bir örnek olabilir. Belirli aralıklarla belirli bölgelerde meydana gelme ihtimalinin yüksek olduğu, konunun uzmanları tarafından sık sık dile getirilen deprem konusunun sürekli gündemde tutulması gereklidir. Çünkü unutulması halinde tekrar meydana geldiğinde insanlar daha fazla zarar görecek, can ve mal kaybı daha fazla olacaktır. İnsanlar bu olaylardan çeşitli duyu organları ile çeşitli düzeylerde etkilenebilir (Binbaşıoğlu, 2004:14). Olayın boyutuna göre etkileme kapasitesi değişebilir. Örneğin bir trafik kazası, kaza geçirenleri daha çok etkiler. Haberlerde güncel olay olarak duyurulur ancak birkaç gün sonra kaza ile ilgisi olmayan insanlar bu haberi çabucak unutabilirler. Deprem, daha geniş kapsamlı bir olaydır. Meydana geldiği zaman daha çok sayıda insanı etkiler yıllarca güncelliğini koruyabilir. Küresel ısınma ise bütün dünyada etkili olan ve bütün canlıları ilgilendiren bir tabiî afettir. Bilim adamlarının küresel ısınma ile ilgili yaptıkları çalışmalar, gitgide ısınmanın artacağını ve artık bu konunun güncelliğini kaybetmeyeceğini göstermektedir. Günlük olaylara, öğretim sırasında sık sık başvurmak, öğretimin kalıcılığını sağlayarak, öğrenmenin doğallaşmasına ve zenginleşmesine de katkıda bulunmaktadır. Bu da, kişinin, yurttaşlık eğitimi alması anlamına gelir. Bu yolla kişi, çevresine daha iyi uyum sağlayan, bilimsel görüşe sahip bir kimse haline gelebilir. Bunun için, günlük olaylar, eğitimciler tarafından, aynı zamanda yurttaşlık eğitiminin bir parçası olarak da kabul edilmektedir. Günlük olayların sınırı oldukça geniş olabilir. Bu, yakın çevre olayları olabileceği gibi, bir ülkedeki ve en son 118 TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan 2008

3 Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Güncel Konular olarak da dünyadaki bir çevre olayı da olabilir. Ülkedeki bir deprem, bir sel baskını, bir heyelân, bir dünya ekonomik buhranı, eğitimsel değeri yadsınamayan önemli birer günlük olay olarak değerlendirilebilir. Bu durumda, öğretim programlarımızda, yer alan günlük konularla bu tür günlük olaylar, birbirleriyle ilişkilendirilir. Okul, içinde bulunduğu toplumun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle okul, çevresinde, bulunduğu ülke ve dünyada olup bitenlerden ayrı düşünülemez (Demirtaş-Barth, ). Güncel olayların derslerde kullanılması, öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgiler ile gerçek hayat arasında bağlantı kurmalarını, edindikleri bilgileri gerçek hayattaki sorunlara uygulamalarını ve yaşadıkları bölge ve ülkedeki güncel olay ve gelişmeleri daha ciddî ve bilinçli bir şekilde takip etmelerini sağlar (Erden, tarihsiz: 161). Belirli günler ve haftalar, her yıl aynı gün tekrarlanan güncel olaylardır. Bunlar öğrencilerin güncel olaylarla ilgilenmesini, toplum hayatında önemli rol oynayan kurumları, olayları ve sorunları fark etmelerini ve önemini kavramalarını sağlar. Bu kurumlara karşı olumlu tutum geliştirmelerine evrensel ve millî değerleri benimsemelerine yardımcı olur (Erden, tarihsiz: 24). Güncel olayları öğretimde kullanmak bilgili vatandaşlar ve yaşam boyu haber okuyucular yetiştirilmesine yardımcı olur. Güncel olayları çalışma, öğrencilerin haberlerdeki insanların, olayların ve konuların önemini anlamalarına yardımcı olur; haberleri araştırmaları ve daha fazla bilgi edinmeleri için öğrencileri teşvik eder; ayrıca okul dışında gördükleri ve işittikleri haberlere de dikkat etmelerini teşvik eder (Smith, 2005). Güncel olayları daha iyi anlayabilmek için dersin konusu ile ilişkilendirmek, geçmişte meydana gelmiş olan benzer bir olayla karşılaştırmak çok önemlidir. Böylelikle olayın sebebi anlaşılır, daha doğru değerlendirmeler yapılabilir ve ilerisi için daha sağlıklı öngörülerde bulunulabilir. Güncel olayları insanlara duyuran kaynaklar çeşitli yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarıdır. Bunlar arasında gazeteler, dergiler, televizyon ve internet en başta gelenlerdir. Radyo da önemli bir kitle iletişim aracıdır. Ancak televizyon ve internet kullanımının yaygınlaşması radyoyu TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan

4 Hatice DEMİRKAYA GEDİK geri plana itmiş gözükmektedir. Görsel olmaması bir dezavantaj olarak görülebilir. Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Güncel Olaylar Sosyal bilgiler dersi, günlük hayat ile içiçe olması gereken bir derstir. Öğrencilerin içinde yaşadıkları toplumdan kopmadan, güncel konulardan haberdar bilgili birer birey olarak sosyalleşebilmesi için sosyal bilgiler dersi büyük önem taşımaktadır. Sosyal bilgiler dersi, öğrencilerin çevresinde olup bitenlere karşı duyarlı, sorumluluk sahibi, sorunlar karşısında çözüm üretmek için istekli vatandaşlar yetiştirilmesini hedefler. Bunun için de güncel olayların sosyal bilgiler dersinde öğretilmesinin çok önemli faydaları olacaktır. Sosyal bilgiler programları, sürekli olarak değişen ülke ve dünya sorunlarını tanımlayan, anlayan ve çözmek için üzerinde çalışan insanları yetiştirme sorumluluğuna sahiptir (Öztürk ve Dilek, 2004: 54). Bu sorumlulukları yerine getirebilmek, öğrencilerin derse etkin katılımlarını sağlamak, öğrencilere insanları, ülkeleri somut olarak sunabilmek ve derste öğrenmeyi eğlenceli duruma getirmek için güncel olaylardan yararlanılabilir. Toplumsal ve kültürel gelişmeler, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin insan yaşamı üzerindeki etkileri, kitle iletişim araçlarındaki gelişmeler sosyal bilgiler dersinde güncel olayların kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Sosyal bilgiler dersi, okulu ve dersleri günlük hayattan koparmamak için bazı güncel olayları derslere taşımak eğitim ve öğretimde faydalı sonuçlar elde edilmesini sağlayabilir. Güncel konularla en fazla iç içe olan derslerden biri sosyal bilgiler dersidir. Çocukların güncel olaylardan haberdar olmanın gerekliliğini anlaması, sosyal bilgiler dersinin amaçları doğrultusunda bilinçli bir vatandaş olarak yetiştirilmeleri için önemlidir. Sosyal bilgiler dersinde güncel olayları kullanarak öğrenciler toplumsal sorunlarla karşı karşıya bırakılır ve toplumsal yaşamla kaynaşmaları sağlanır. Bu yolla sosyal bilgiler dersi çocuğun toplumsal kişiliğinin oluşturulmasında ve geliştirilmesinde önemli bir görevi yerine getirmiş olur. Sosyal bilgiler dersinde güncel olaylara ilişkin yapılan etkinlikler öğrencilerde empati geliştirme, küresel düzeyde farkındalık oluşturma, 120 TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan 2008

5 Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Güncel Konular hoşgörü geliştirme, bilgili bir vatandaş olmanın öneminin farkına varma gibi duyuşsal özelliklerin kazanılmasına yardımcı olur (Home School Legal Defense Association, n.d.; Aktaran : Deveci, 2006: 420). Geleceğin yetişkin insanları olan çocukları hayata en iyi şekilde hazırlamak ve onları topluma faydalı bir vatandaş olarak yetiştirmek Sosyal bilgiler dersinin en önemli amacıdır. Bu derste toplum hayatını doğrudan etkileyen güncel konuların öğretimi çok önemlidir. Sosyal bilgiler dersinin temel kaynağı olan ders kitaplarında güncel konulara dair bilgilerin de bulunması gereklidir. Öğrenciler, yazılı ve görsel basın tarafından güncel konuların ve haberlerin etkisi altındadır. Öğrencilerin zihinlerinin güncel meselelerle meşgul olduğu zamanlarda ve dönem başında planlanmış dersin pek verimli olmadığı durumlarda, öğretmen güncellik ilkesinden hareket etmeli, fırsatları değerlendirmelidir. Öğrenci, sosyal bilgiler dersi sayesinde, insanlığın bir parçası olduğu bilincini taşıyarak, ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık gösterir (MEB (4-5) Sosyal Bilgiler Programı, 2005: 7-9 ). Belirli günler ve haftalar, okuldaki törenler ve kutlamalar, sosyal bilgilerin yaşayarak öğretilmesi, öğrencilerin en etkin bir şekilde öğrenme yaşantısına katılmaları bakımından oldukça önemlidir (Demirtaş ve Barth, 1997: 13.6). Bu sebeple sosyal bilgiler ders kitapları hazırlanırken gazete, dergi, internet, televizyon gibi yazılı ve görsel basın yayın organlarından birinci elden kaynak olarak faydalanılması, öğretimde birçok fayda sağlayacaktır. 2. Amaç Bu araştırmanın amacı, ilköğretim sosyal bilgiler ders kitaplarında güncel konuların ne düzeyde ve ne şekilde bulunduğunu ortaya koymaktır. 3. Yöntem Problem Cümlesi Sosyal bilgiler ders kitaplarında güncel konular ne sıklıkta ve ne şekilde yer almaktadır? TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan

6 Hatice DEMİRKAYA GEDİK Alt Problemler 1. Sosyal bilgiler ders kitaplarında ne tür güncel konulara yer verilmektedir? 2. Sosyal bilgiler ders kitaplarında bulunan güncel konuların kaynakları nelerdir? 3. Güncel konular sosyal bilgiler ders kitaplarında ne şekilde bulunmaktadır Evren, Örneklem ve Sınırlılıklar Araştırmanın evreni eğitim-öğretim yılında ilköğretim okullarında okutulmuş olan 4., 5., 6., ve 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarıdır. Örneklemde ise toplam 11 tane sosyal bilgiler ders kitabı incelenmiştir. Bunlar 3 tane dördüncü sınıf, 3 tane beşinci sınıf, 4 tane altıncı sınıf ve bir tane yedinci sınıf sosyal bilgiler ders kitabıdır. Araştırmada kullanılan 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı eğitim-öğretim yılında sadece pilot olarak seçilen okullarda okutulmuştur. İncelenmiş olan 4., 5. ve 6. sınıf ders kitaplarından birer tanesi MEB yayını, diğerleri özel yayınevlerinden basımı yapılmış ders kitaplarıdır. 7. sınıf ders kitabı MEB yayınıdır. Araştırma, incelenmiş olan ders kitapları ile sınırlıdır. Araştırma, ulaşılan kaynaklarla sınırlıdır. Araştırma, ders kitaplarında bulunan gazete, dergi gibi süreli yayınlardan alınarak ders kitabına konmuş olan haber konuları, internet haberleri, tanıtım afişleri ve çeşitli kurumlar tarafından yapılmış olan araştırma sonuçları ile sınırlıdır. Araştırma, araştırmacının konu ile ilgili görerek tespit edebildiği verilerle sınırlıdır Veri Toplama Aracı Araştırmada nitel veri analizi yöntemi uygulanmış, içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizi yapılırken, birbirine benzeyen veriler, belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilir ve bunlar okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenlenerek yorumlanır (Şimşek-Yıldırım, 2006: 227). Araştırma kapsamında belirtilmiş olan sosyal bilgiler ders kitapları incelenmiş, içlerinde yazılı ve görsel basın yayın organlarındaki haberlerden alınarak ders kitabına konulmuş olanların sayıca miktarı tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca tanıtım afişleri ve bazı kurumlar tarafından yapılmış araştırma sonuçları da bu kapsamda değerlendirilerek sayılmıştır. Hangi güncel konudan hangi ders kitabın- 122 TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan 2008

7 Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Güncel Konular da kaç kez bahsedildiği rakamlarla tespit edildikten sonra elde edilen bu veriler ışığında bazı değerlendirmeler yapılmıştır. Güncel olayları insanlara bildiren ve gösteren kitle iletişim araçlarıdır. Ders kitaplarının basım yılları itibariyle çoğunlukla son bir-iki yıl içerisinde basın-yayın organlarında yer almış olan haber konularına yer verilmiştir. Bununla birlikte, daha önceki yıllarda basın-yayın organlarında yer almış olan birkaç haberin de ünite konuları ile alakalı görülerek bazı ders kitaplarında bulunduğu tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında, haber olarak yer almış olan bu konular da değerlendirmeye alınmıştır. Örneğin bir internet sitesinde yer almış olan Yürüyen Köşk başlıklı haber, 1930 tarihlidir (Kitap 8: 50). Ancak çevre sorunları insanları etkilemeye devam etmekte ve güncelliğini sürekli korumaktadır. Bu haber de çevreye duyarlılığı konu aldığından, güncel bir haberdir. Ders kitaplarının bazılarında bir-iki eski tarihli gazete haberine de rastlanmıştır. Bir süreli yayından alınmış haber olarak yer alan bütün konular gibi bunlar da değerlendirmede dikkate alınmıştır Denence Sosyal bilgiler ders kitaplarında, yakın bir zamanda meydana gelmiş ve toplum hayatını etkilemiş olan bazı güncel olaylarla ilgili haberlere, bazı güncel sorunlarla ilgili haberlere ve bazı güncel kişilere yer verilmektedir. 4. Bulgular Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular Sosyal bilgiler ders kitaplarında güncel konuların ne düzeyde bulunduğunu tespit etmek için basın yayın organlarında yer alan bazı önemli olayların ders kitaplarında sayıca ne kadar yer aldığı tespit edilerek çalışma yönlendirilmeye çalışılmıştır. Güncel konuları işleyen tanıtım afişleri ve bazı kurumlar tarafından yapılmış olan araştırmaların sonuçları da bu kapsamda dikkate alınarak sayılmıştır. Sosyal bilgiler ders kitaplarında ünite ile ilgili olarak yeri geldikçe bazı güncel konularla ilgili genel bilgilerin de verildiği görülmektedir. Ancak bunlar rakamlara yansıtılmamıştır. Kişilerle ilgili olarak, hakkında bilgi verilmiş olanlar dikkate alınmıştır. Ders kitapları araştırmacı tarafından kodlanarak sıralanmıştır. Grafik 1 de yer alan ders kitapları içerisinde önce 3 tane 4. sınıf sos- TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan

8 Hatice DEMİRKAYA GEDİK yal bilgiler ders kitabından başlanmıştır. Kitap 1, kitap 2 ve kitap 3, dördüncü sınıf ders kitaplarıdır. Sıralamada güncel konuların bulunma düzeyi bakımından sayıca en az bulunandan en çok bulunana doğru gidilmiştir. Kitap 4, kitap 5 ve kitap 6, beşinci sınıf ders kitaplarıdır. Bunlar içerisinde de güncel konuların bulunma düzeyi bakımından en az bulunandan en çok bulunan ders kitabına doğru sıralama yapılmıştır. Kitap 7, kitap 8, kitap 9 ve kitap 10 altıncı sınıf ders kitaplarıdır. Altıncı sınıf ders kitaplarında da 4. ve 5. sınıf ders kitaplarında olduğu gibi güncel konuların en az bulunduğu kitaptan en çok bulunduğu kitaba doğru sıralama yapılmıştır. Son sırada yer alan kitap 11, MEB yayını ve eğitim-öğretim yılında pilot olarak seçilen okullarda okutulmuş olan 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabıdır. Grafiklerde ders kitaplarının kaçıncı sınıfa ait olduğu kitapların yanında parantez içinde rakamla da belirtilmiştir. Grafik 1 de güncel olayların miktarları bakımından 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarından 5. ve 6. sınıf ders kitaplarına doğru gittikçe önemli bir artış olduğu görülmektedir. Ancak 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında bu miktarda belirgin bir azalma olduğu görülmektedir. Bu durum 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında tarih ünitesine önemli ölçüde yer ayrılması ile ilgili olabilir. Grafik 1: S os yal B ilgiler Ders K itaplarında Yer Alan Günc el K onular Miktar Kitap 1 (4) Kitap 2 (4) Kitap 3 (4) Kitap 4 (5) Kitap 5 (5) Kitap 6 (5) De rs K itapları Kitap 7 (6) Kitap 8 (6) Kitap 9 (6) Kitap 10 (6) Kitap 11 (7) Grafik 2 de güncel olayların yer alma miktarı bakımından 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarının yüzde olarak birbirine oranı verilmiştir. 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarının bu bakımdan birbirinden önemli ölçüde farklı olduğu görülmektedir. 124 TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan 2008

9 Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Güncel Konular Grafik 2: İlk öğretim 4. S ınıf S os yal B ilgiler Ders K itaplarında Yeralan Günc el K onular Kitap 1 11% Kitap 3 50% Kitap 2 39% Grafik 3 te güncel olayların yer alma miktarı bakımından 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarının yüzde olarak birbirine oranı verilmiştir. 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarının da birbirinden farklı güncel olayı içerdiği görülmektedir. G rafik 3 : İlköğre tim 5. S ınıf S os yal B ilgile r De rs K itaplarında Y e ralan G ünc e l K onular Kitap 6 47% Kitap 4 13% Kitap 5 40% G ra fik 4: İlköğre tim 6. S ınıf S osya l B ilgile r De rs K ita pla rında Ye ra la n G ünce l K onula r Kitap 10 33% Kitap 7 13% Kitap 8 26% Kitap 9 28% TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan

10 Hatice DEMİRKAYA GEDİK Grafik 4 te güncel olayların yer alma miktarı bakımından 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarının yüzde olarak birbirine oranı verilmiştir. Bu bakımdan 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarının genellikle birbirine yakın oranlarda güncel olay içerdiği görülmektedir. Sadece kitaplardan bir tanesinde miktar diğerlerine göre biraz daha az bulunmuştur Güncel Olaylar Sosyal bilgiler ders kitaplarında günlük hayatta olup biten bazı olaylarla ilgili haberler yer almaktadır. Bu haberlerden en fazla bahsedilenler; bilimsel ve teknolojik gelişmeler, yardımlaşma ve dayanışma, kültür-sanat faaliyetleri üretim, sportif faaliyetler, dostluk ve hoşgörü gibi konulardır. Ayrıca ders kitaplarında ekonomi, istihdam, ihracat ve ithalat, turizm, demokrasi, uluslar arası ilişkilerle ilgili bazı haberler de yer almaktadır. Her yıl tekrarlanarak güncel olay olma özelliği olan belirli günler ve haftalarla ilgili haberlerin de ders kitaplarında önemli bir yeri bulunmaktadır. Bunlar, devletimizin devamı, milletimizin refahı, ilerlemesi ve toplumsal bütünlük açısından vazgeçilmez değerlerimizdir Güncel Sorunlar Güncel sorunlar da güncel olaylardır. Ancak bunlar insanları rahatsız eden, üzen, çeşitli zararlar veren olaylar olduğu için güncel sorunlar olarak ele alınmıştır. Sosyal bilgiler ders kitaplarında bireyleri, toplumu ve dünyadaki bütün insanları ilgilendiren güncel sorunlarla ilgili haberlere de yer verilmektedir. Bunlardan eğitim sorunları, çevre sorunları, sağlık sorunları, trafik sorunları, israf, açlık, tüketici sorunları, korsan ürünler, zararlı alışkanlıklar, enerji ihtiyacı gibi sorunlara sosyal bilgiler ders kitaplarının çoğunda yer verildiği görülmektedir. Sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan en güncel sorunlar arasında doğal afetler de oldukça önemlidir. Doğal afetler, aniden ortaya çıkarak insanlara ve tabiata büyük zararlar verebilen ve endişelendiren tabiat olaylarıdır. Ders kitaplarında bulunan güncel doğal afetlerle ilgili haber konuları arasında; orman yangınları, deprem, toprak kayması, salgın hastalıklar, yok olan canlı türleri, su sıkıntısı bulunmaktadır. 126 TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan 2008

11 Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Güncel Konular Güncel Kişiler Sosyal bilgiler ders kitaplarında son yıllarda çeşitli faaliyetleri ve başarıları ile gündeme gelmiş olan bazı önemli kişilere de yer verilmektedir. Bu kişilerin kim oldukları, neler başardıkları ve nasıl gündeme geldikleri ile ilgili kısa bilgiler de verilmiştir. Ders kitaplarında bu kişilerden bazılarının sadece fotoğrafları, bazılarının da sadece adları yazılmış bulunmaktadır. Adı yazılı olanlar dikkate alınmıştır. Bu kişiler arasında, bilim adamları, sanatçılar, sporcular, siyasetçiler, yaptıkları işlerdeki başarıları ve hayırseverlikleriyle insanlara faydalı olan vatandaşlar bulunmaktadır. Örneğin Türkiye yi olimpiyatlarda temsil etmiş olan başarılı sporcu Taner Sağır (Kitap 2: 143 ), yaptığı sosyal tesislerle insanlara faydalı olan hayırsever işadamı Kadir Has (Kitap 6: 150), yaptığı bilimsel çalışmalarla gündeme gelmiş olan Prof. Dr. Gazi Yaşargil, (Kitap 6: 127), sanatçı Neşet Ertaş, (Kitap 3, :42), başarılı maden mühendisi Mehmet Koç, (Kitap 9: 85), bunlardan bazılarıdır. Ders kitaplarında yer almış olan güncel kişiler arasında, ders kitaplarının basım yılları itibarıyla çok yeni bir haberle gündeme gelmiş olanların yanı sıra birkaç yıl önce ülkemize hizmet etmiş olan şahsiyetler de yer almaktadır. Bunlar da güncel kişilerle ilgili değerlendirmede dikkate alınmıştır. Bu kişilerin bazıları son bir-iki yılda gündeme gelmiştir. Bazıları ise daha önceki yıllarda ülkemize hizmetlerinden dolayı gündeme gelmiş kişilerdir. Örneğin Cumhuriyet döneminin ilk kadın milletvekili Satı Kadın için Ankara nın Kazan ilçesinde yapılan anma töreni gazete haberi olarak yer almış (Kitap 6: 166) ve tekrarlanan bir güncel olay haline gelmiştir. Bu sebeple gündeme gelen Satı Kadın da güncel bir şahsiyet olarak dikkate alınmıştır İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular Sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan güncel konularla ilgili haberlerin başlıca kaynakları gazeteler, dergiler, internet ve afişlerdir. İncelenmiş olan ders kitaplarında haber kaynaklarından en fazla gazetelerden ve internetten faydalanıldığı görülmektedir. Ancak 4. ve 5. sınıf ders kitaplarında internet haberlerine yer verilmediği görülmektedir. TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan

12 Hatice DEMİRKAYA GEDİK Grafik 5: S os yal B ilgiler Ders K itaplarında K ullanılan Haberlerin K aynakları Kullanım Miktarı G azete İnternet Dergi Afiş Diğer Habe r K aynağı İncelenmiş olan sosyal bilgiler ders kitaplarının tamamında haber kaynaklarının kaç kez kullanıldığı sayılarak, hangi haber kaynaklarının miktar bakımından ne kadar kullanıldığı Grafik 5 te belirtilmiştir. Buna göre toplam olarak en fazla kullanılan haber kaynağı gazetelerdir. İnternetten de önemli ölçüde faydalanıldığı görülmektedir. Dergi haberleri ve afişlerin bulunma düzeyi miktar bakımından oldukça düşüktür. Ders kitaplarında birkaç kez kullanılmış olan, bazı kurumlar tarafından yapılmış araştırma sonuçlarının da toplam olarak miktarı belirtilmektedir. Gazeteler, her gün meydana gelen yeni olayları yazılı ve resimli olarak okuyucuya ulaştıran en önemli kitle iletişim araçlarındandır. Sosyal bilgiler ders kitaplarındaki gazete haberlerinde; ekonomi, sosyal dayanışma, belirli günler ve haftalar, bazı güncel sorunlar en fazla yer verilen konular arasındadır. 4. ve 5. sınıf ders kitaplarında en çok kullanılan haber kaynakları gazetelerdir. 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında genel olarak internet haberlerinin daha fazla kullanıldığı görülmektedir. 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında da internet kaynaklı haberler daha fazladır. Sosyal bilgiler ders kitaplarında konularla bağlantılı, eğitici yönü olan, faydalı bilgiler verebileceği düşünülen dergi haberlerine de yer verilmiştir. Dergiler de gazeteler gibi önemli kitle iletişim araçlarındandır. Ancak dergiler, hergün değil de haftada, ayda ya da birkaç ayda bir çıkarılır. Bu sebeple dergiler günlük değil haftalık, aylık ya da birkaç aylık güncel olayları içerir. Dergi haberlerinde dostluk, kültür-sanat, belirli günler ve haftalar, bilimsel gelişmeler gibi önemli güncel konular yer almaktadır. 128 TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan 2008

13 Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Güncel Konular İnternet, günümüzde her geçen gün daha fazla kullanılan bir kitle iletişim aracıdır. Sürekli güncellenmesi sayesinde de en yeni haberleri birkaç dakika içerisinde öğrenmek mümkün olabilmektedir. Sosyal bilgiler ders kitaplarında internet kaynaklı güncel olay haberleri, internet sayfası görüntüsü içinde verilmektedir. İnternet haberlerinde; bilimsel gelişmeler, enerji kaynakları, tarihî ve kültürel varlıklarımız, sportif faaliyetler, belirli günler ve haftalar ile ilgili konular bulunmaktadır. Sosyal bilgiler ders kitaplarında güncel olaylarla ilgili olarak tanıtım afişlerinden de faydalanılmıştır. Bu afişlerin konuları arasında kültürel faaliyetler, çevre, sağlık, gibi konular bulunmaktadır. Sosyal bilgiler ders kitaplarında resmî kurumlar tarafından yapılan bazı araştırmaların sonuçları da yer almaktadır. Bu kurumlar arasında TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), DİE (Devlet İstatistik Kurumu), Anadolu Ajansı, RTÜK (Radyo Televizyon Üst Kurulu), ATO (Ankara Ticaret Odası), MEB İlköğretim genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Anadolu Ajansı, 100. Yıl Üniversitesi, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Ankara Tarım İl Müdürlüğü, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği dir. Sosyal bilgiler ders kitaplarında kullanılan haber kaynakları arasında TRT Teletext, ve Nüfus Sayımı İstatistikleri de kullanılmıştır. Ayrıca bazı uluslar arası kaynaklara da yer verilmiştir. Bunlar arasında Unicef İnternet sitesi, World Watch İnstitute, World Atlas ve The World Factbook bulunmaktadır Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular Sosyal bilgiler ders kitaplarında gazete haberleri, gazeteden kesilerek kitaba yapıştırılmış haber kupürleri şeklinde verilmektedir. Dergi haberleri de dergilerden kesilerek yapıştırılmış haber parçaları şeklindedir. İnternet haberleri, bilgisayar ekranında görünen internet sayfası görüntüsü içerisinde aynen çıktısı alınıp yapıştırılmış şekilde verilmektedir. Bazı kurumlar tarafından yapılmış olan araştırma sonuçları ise tablo veya grafikler yardımıyla verilerin ve yüzdelerin belirtilmesi şeklinde yer almaktadır. Tanıtım afişleri ise olduğu gibi fotoğrafla küçültülerek ders kitaplarına yapıştırılmış şekilde yer almaktadır. Sosyal bilgiler ders kitaplarında yer almış olan güncel kişiler ise bazen hem resim ile hem de haklarında bilgi verilerek yer almakta, ba- TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan

14 Hatice DEMİRKAYA GEDİK zen sadece adları geçmekte, bazen de sadece resimleri bulunmaktadır. Güncel kişilerle ilgili olarak adı yazılı olanlar dikkate alınmıştır. 5. Sonuçlar Güncel olaylardan haberdar olmayı alışkanlık haline getirmek, yeni gelişmelerle ilgili daha sağlıklı değerlendirmeler yapmak, ilerisi için gerçeğe uygun öngörülerde bulunmak ve gerekli görülen yerlerde tedbir alabilmek için önemli bir husustur. Günlük olaylar her an ve her yerde karşılaşılabilecek olaylardır. Herkes bu olaylardan belirli ölçülerde etkilenebilir. Bu duruma en bariz örnekler küresel ısınma, su kaynaklarının önemi, enerji ihtiyacı gibi bütün insanları ilgilendiren hayatî konulardır. Sosyal bilgiler ders kitaplarında bazı önemli güncel olaylarla ilgili haberlere önemli ölçüde yer verildiği görülmektedir. Bunlar, yeni gelişmeler hakkında öğrencileri bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye yönelik haberlerdir. Bu haberlerin seçiminde ünitelerin konularına da uygun olmasına dikkat edildiği görülmektedir. Konularla bağlantılı olarak bazı önemli güncel sorunlarla ilgili haberlerin de bulunduğu görülmektedir. Bunlar arasında doğal afetlerle ilgili haberlere de önemli bir yer ayrılmıştır. Güncel konularla ilgili olarak kullanılan haber kaynakları gazete, dergi, internet, tanıtım afişleri ve bazı kurumlar tarafından yapılmış araştırmalardır. 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında internet haberlerine yer verilmemiş olduğu görülmektedir. Sosyal bilgiler ders kitaplarında yeralmış olan güncel konuların miktarına bakıldığında, 4. sınıftan 6. sınıfa kadar artış göstererek devam ettiği görülmektedir. Güncel konularla ilgili haberlere 6. sınıf kitaplarında diğer sosyal bilgiler ders kitaplarına nispetle daha fazla yer verilmiştir. Güncel konularla ilgili haberlerin 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında azaldığı görülmektedir. Bunda 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında bulunan konuların yoğunluğu ve tarih ünitesinin ağırlıklı olarak yer almasının etkisi olabilir. Sosyal bilgiler ders kitaplarının basım yılı itibarıyle son bir-iki yıl içerisinde meydana gelmiş güncel konuların seçilmesine dikkat edildiği görülmektedir. Ünitenin konusu ile alakasından dolayı geçmişte yayınlanmış bazı haberlere de yer verildiği görülmektedir. 130 TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan 2008

15 Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Güncel Konular Sosyal bilgiler ders kitaplarında güncel olaylara yer verilmesinin, dersin öğretimini renklendireceği, öğrencilerin derse karşı ilgilerini arttıracağı ve Sosyal bilgiler dersinin amaçlarının gerçekleştirilmesinde önemli katkılar sağlayacağı umulmaktadır. 6. Öneriler Öğrencilerin ders kitabına karşı olumlu tutuma sahip olmaları, derste başarılı olmaları ve dersin amaçlarını gerçekleştirmeleri konusunda çok büyük bir önem arzetmektedir. Öğrenciye ders kitabını benimsetmek için de, ona ve içinde yaşadığı topluma ait tanıdık bir şeyler bulunması gereklidir. Bu bağlamda, hayatın içinden güncel konulara ders kitabında yer vermek birçok faydalar sağlayacaktır. Güncel olayları ders kitaplarında kullanmak, öğrencinin okul ve günlük hayat arasında bağlantı kurması ve öğrendiklerini kendi hayatında uygulama fırsatı bulması bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu sayede öğrenci kendisinin de içinde yaşadığı topluma ve hayata dair yeni bilgileri gördükçe ders kitabını daha fazla benimseyebilir. Ayrıca derste verilen bilgiler somutlaştırılarak, bu bilgilerin öğrencilerin zihinlerinde sağlam bir şekilde yerleştirilebilmesi mümkün olur. Ders kitaplarında güncel sorunlarla ilgili haberlerin yer alması, öğrencilerin bu sorunlar hakkında bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için önemlidir. Böylece bu sorunlara karşı daha etkili mücadele edilmesine katkıda bulunulmuş olur. Özellikle doğal afetler, aniden meydana gelen tahrip edici olaylar olduğu için güncel olay olma ihtimali her an mümkündür. Gerekli tedbirlerin alınması için her platformda hatırlatıcı etkinlikler yapılmalıdır. Bunun yolu da eğitimden geçmektedir. Eğitimde de temel kaynak ders kitabı olduğu için, bu sorunların ders kitabında yer alması çok önemlidir. Ders kitabında güncel kişilerden, onların milletimize ve insanlığa yaptıkları hizmetlerden bahsedilmesi oldukça önemlidir. Başarılı işler yapmış, topluma faydalı olmuş insanlar hakkında daha aydınlatıcı ve öğrencinin ilgisini çekecek tarzda bilgi verilmesi, öğrencinin karşısına doğru modeller çıkarılması bakımından önemlidir. Böylelikle başarı seviyesinin yükselmesi ve sosyal bilgiler dersinin amaçlarına ulaşılması yolunda önemli katkılar sağlanabilir. Güncel konular sürekli değiştiği için ders kitaplarının her yeni TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan

16 Hatice DEMİRKAYA GEDİK basımda yeniden güncellenmesi ve daha yeni konulara yer verilmesi yerinde olacaktır. Hatta mümkünse ders kitaplarının her yıl yenilenmesi yerinde olacaktır. Kitap öğrencinin önüne geldiğinde olayların çoğu güncelliğini kaybetmiş ve unutulmaya yüz tutmuş olmaktadır. Bu yüzden kitabın yayına hazırlandığı zaman itibariyle son bir yıl içerisinde meydana gelmiş olan olaylara ilişkin haberlere yer verilmesi, daha eski haberlere yer vermekten mümkün olduğu kadar kaçınılması yerinde olacaktır. Bilgisayar ve internet kullanma yaşının gitgide küçüldüğü düşünülürse, 4. ve 5. sınıflardaki çocukların sosyal bilgiler ders kitaplarında da internet kaynaklı haberlerin bulunması, öğrencilerin bilgisayar ve interneti faydalı bir şekilde kullanmaları için yol gösterici olabilir. Bu sayede öğrenciler, gerekli bilgileri ve haberleri araştırma konusunda bilinçlenebilirler. Ders kitabında gazete ve dergi haberlerine daha fazla yer verilmesi, öğrencilerin gazete ve dergi okuma alışkanlığı kazanması konusunda faydalı olabilir. Özellikle öğrencinin ilgisini çekecek, merakını uyandıracak ve daha fazla bilgi edinme ihtiyacı hissetmesini sağlayabilecek şekilde seçilen haberler daha etkili olabilir. Ders kitaplarında kullanılan haber kaynaklarının yanısıra son çıkan almanaklardan da faydalanılabilir. Bu sayede birçok konu hakkında haber de birarada olacağından, bilgilere ulaşmada kullanım kolaylığı sağlanabilecektir. Afişler, ebatları yazıları ve şekilleri ile ilgi çekici görsel materyallerdir. Öğretimde kullanılması dersin canlandırılması ve eğlenceli bir hale getirilmesi için faydalı olabilir. Ders kitabında önemli güncel olaylarla ve güncel sorunlarla ilgili dikkat çekici ve aydınlatıcı afişlerin bulunması öğrencilerin ders kitabına karşı tutumunu da olumlu etkileyebilir. Ders kitabı yazarlarının medya okuryazarlığı konusunda yeterince bilgi sahibi olması gerekmektedir. Sosyal bilgiler ders kitaplarında verilen haberlerin, birinci elden kaynak olarak yani, haber kaynağında olduğu gibi verildiği görülmektedir. Haber içeriklerine müdahale etmek sözkonusu olamamaktadır. Ancak hangi haberlerlerin seçileceği belirlenebilir. Ders kitaplarına konan haberlerin seçiminde çocukların 132 TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan 2008

17 Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Güncel Konular pedagojik olarak gelişimine uygun olup olmadığına dikkat etmek ve çocukların düzeyine uygun olmayan ifade ve resimlerin bulunabileceği haberleri ders kitabına koymamaya büyük özen göstermek gerekmektedir. Ders kitapları öğrencinin önüne gelene kadar içinde bulunan gazete, dergi, internet haberleri, güncelliğini kaybetmeye başlamaktadır. Bu yüzden kitapların her yıl yeniden basılması ve her seferinde güncellenmesi gerekmektedir. Mümkün olduğu kadar en yeni haberlere yer verilmesine özen gösterilmelidir. KAYNAKLAR BİNBAŞIOĞLU, C. (2004). Eğitimde Günlük Olaylar ve Eğitimi. Çağdaş Eğitim Dergisi, S. 315: (14-16) Ankara. DEMİRTAŞ, Abdullah - James L. BARTH. (1997). İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretimi: Öğrenci Kılavuzu, YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara. DEVECİ, Handan. (2007). Sosyal Bilgiler dersinde Güncel Olayların Öğretimine ilişkin Öğretmen Görüşleri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri VII, Sayı.1. ÇETİN, AYŞE v.d. (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 5, Başarı Yayımcılık, İkinci Baskı, İstanbul. ERDEN, Münire. (Tarihsiz). Sosyal Bilgiler Öğretimi, Alkım Yayınları, Ankara. KOLUKISA, E. A. v.d. (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 4, Birinci Baskı, A Yayınları, Ankara. KOLUKISA, E. A. v.d. (2006). İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 6, Birinci Baskı, A Yayınları, Ankara. KOMİSYON. (2005). Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve Klavuzu (4-5. sınıflar). MEB Devlet Kitapları Müdürlüğü, Ankara. KOMİSYON. (2005). Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 6-7. Sınıflar Öğretim Programı ve Klavuzu (Taslak Basım). MEB Devlet Kitapları Müdürlüğü, Ankara. MEB. (2006). İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 4, İkinci Baskı, MEB Devlet Kitapları, Doğan Ofset, İstanbul. TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan

18 Hatice DEMİRKAYA GEDİK MEB. (2006). İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 5, İkinci Baskı, MEB Devlet Kitapları Saray Matbaacılık, Ankara. MEB. (2006). İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 6, İkinci Baskı, MEB Devlet Kitapları Milsan Basın san A.Ş., Ankara. MEB. (2006). İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 7, Birinci Baskı, MEB Devlet Kitapları Milsan Basın san A.Ş. Ankara. ÖZTÜRK, C. v.d. (2006). İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 5, Birinci Baskı, Sürat Yayınları, Ankara. ÖZTÜRK, C.-DİLEK, D. (2004). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretim Programları. C. ÖZTÜRK ve D.-DİLEK (Ed.), Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Pegem Yayıncılık, Ankara. SMİTH, Doris O. (1963). Current Events in the Intermediate Grades of a Modern Elementary School, New Jersey, USA SMİTH, M. J. (2005). Why Teach Current Events, com/a_curr/curr084.shtml, Türkçe Sözlük. (1998). Türk Dil kurumu Yayınları: 549, 9. Baskı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara. TÜYSÜZ, S.-YILDIRIM, Ş. (2006). İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 6, Birinci Baskı, Tuna Matbaacılık, Ankara. UZUN, Efkan v.d. (2006). İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 6, Altın Kitaplar, Birici Baskı, İstanbul. YAVUZ, Nuri. (2006). İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 4, Meram Yayınları, Prizma Pres Matbaacılık, İstanbul. 134 TSA / Yıl: 12, S: 1, Nisan 2008

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA GÜNCEL KONULAR

SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA GÜNCEL KONULAR SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA GÜNCEL KONULAR Hatice DEMİRKAYA GEDİK* 1 Özet: Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler ders kitaplarında güncel konuların bulunma düzeyini tespit etmektir. Araştırmada

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

İLKÖĞRETİM 4-8. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİNDE GAZETE KUPÜRLERİNDEN YARARLANMA

İLKÖĞRETİM 4-8. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİNDE GAZETE KUPÜRLERİNDEN YARARLANMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM 4-8. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİNDE GAZETE KUPÜRLERİNDEN YARARLANMA ANKARA - 2008 ÖĞRENME-ÖĞRETME ARACI

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM - EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI DEĞERLER EĞİTİMİ GÜN VE LAR EYLÜL EYLÜL 18-22 Eylül 25-29 Eylül 2-6 Ekim 9-1 Ekim

Detaylı

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik BAHÇELİİEVLER İİLKOKULU PDR HİİZMETLERİİNİİN TANIITIIMII 1. REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik servisi; bireysel veya grupla psikolojik danışma, veli görüşmesi, rehberlik çalışmalarının dokümanlarının oluşturulması,

Detaylı

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 2012 1 PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ KAPSAM MADDE 1- Parti içi eğitim çalışmaları, Parti Tüzük ve Programında belirtilen amaç ve hedeflerini, partinin

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Okulumuzda Hayat Bilgisi dersi uygulanırken 1. yarıyılda Hayat Bilgisi dersi kapsamında yer alan, Okul Heyecanım, Benim Eşsiz Yuvam ve Dün,

Detaylı

GAZETECİLİK ALANI. Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz.

GAZETECİLİK ALANI. Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. GAZETECİLİK ALANI AMAÇ Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Gazetecilik alanı, kamuya ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Sayı 15 Tarih 30/04/2014 Kurulda Gör. Tarihi 20/03/2014 Önceki Kararın Tarih ve Sayısı 07/09/2012-151 Konu: Birleştirilmiş Sınıflar Haftalık

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ Şule AYCAN, Ümit Hüseyin KAYNAR, Suat TÜRKOĞUZ, Ercan ARI Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, MANİSA ÖZET:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 22 TARİH: 28/05/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 69 TARİH: 25/06/2012 KONU: İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinin

Detaylı

ÇÖZÜMÜN PARÇASIYIM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

ÇÖZÜMÜN PARÇASIYIM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ CUMHURİYET ORTAOKULU ÇÖZÜMÜN PARÇASIYIM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ 2015-2016 PROJE SAHİBİ OLAN OKUL PROJENİN ADI PROJENİN AMACI PROJENİN SÜRESİ PROJENİN HİTAP ETTİĞİ KESİM PROJENİN BÜTÇESİ CUMHURİYET ORTAOKULU

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Ders No : 0310380096 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı M A T E R Y A L S E Ç M E V E G E L I Ş T I R M E S Ü R E C I D R. M. B E T Ü L Y I L M A Z Etkili İletişim İçin Ortak yaşantı alanı oluşturma Mesajı anlaşılır şekilde

Detaylı

Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED), 3(2), 59-74, 2013

Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED), 3(2), 59-74, 2013 Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED), 3(2), 59-74, 2013 NATURAL ENVIRONMENTAL SENSITIVINESS Esra DELİCAN* Ömer Faruk SÖNMEZ** ÖZET Bu çalışmada ilköğretim 5. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında

Detaylı

TÜRKİYE ENERJİ STRATEJİLERİ & POLİTİKALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ENERJİ VE TASARRUF KONULU EĞİTİM PROGRAMI

TÜRKİYE ENERJİ STRATEJİLERİ & POLİTİKALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ENERJİ VE TASARRUF KONULU EĞİTİM PROGRAMI TÜRKİYE ENERJİ STRATEJİLERİ & POLİTİKALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ENERJİ VE TASARRUF KONULU EĞİTİM PROGRAMI Adres: GMK Bulvarı 36/11 Kızılay Çankaya/Ankara TÜRKİYE Tel: +90

Detaylı

Uluslararası Süreçler Çerçevesinde Çevre Eğitimi

Uluslararası Süreçler Çerçevesinde Çevre Eğitimi Uluslararası Süreçler Çerçevesinde Çevre Eğitimi Doç. Dr. Barbaros GÖNENÇGİL Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Yönetim Kurulu Başkan Yrd. barbaros@istanbul.edu.tr Dünya herkesin ihtiyacına yetecek kadarını

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 İlk Okuma ve Yazma Öğretiminin Tarihsel Gelişimi... 1 İlk Okuma ve Yazma Öğretiminde Kullanılan Öğretim Yöntemlerine

Detaylı

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ DERS PLANI

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ DERS PLANI TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ DERS PLANI Genel Amaçlar Programın genel amacı çocuklarda trafik güvenliği bilinci ni oluşturmak ve gelecekte trafik kuralları konusunda duyarlı davranışlar sergileyecek bireylerin yetiştirilmesini

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 GZT - 101 Temel Gazetecilik 3 0 3 GZT - 105 Yazılı ve Sözlü Anlatım 2 2 3 HİL - 107 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 HİL - 111 Sosyal

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Selçuk Kaymakamlığı Atatürk İlkokulu Müdürlüğü Beden Eğitimi ve Spor (Yeni Müfredat) Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Selçuk Kaymakamlığı Atatürk İlkokulu Müdürlüğü Beden Eğitimi ve Spor (Yeni Müfredat) Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Selçuk Kaymakamlığı Atatürk İlkokulu Müdürlüğü Beden Eğitimi ve Spor (Yeni Müfredat) Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : Osman Aras Günaydın Uzun Dönemli Amaç : Hareket

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 1

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 1 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 1 Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu, 3. Sınıflar sınıf öğretmenleri zümresi olarak Hayat

Detaylı

ÖZEL KURSLAR ÇERÇEVE PROGRAMI

ÖZEL KURSLAR ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ÖZEL KURSLAR ÇERÇEVE PROGRAMI ANKARA 2005 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 05.05.2005 tarih ve 24 sayılı Kararı GENEL AÇIKLAMALAR Çerçeve

Detaylı

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre değişimlerdir. Öğrenmede değişen ne???? İnsan ve hayvan arasında

Detaylı

5. HAFTA PFS109 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME. Yrd.Doç. Dr. Yusuf ESER. yeser@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi

5. HAFTA PFS109 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME. Yrd.Doç. Dr. Yusuf ESER. yeser@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi 5. HAFTA PFS109 Yrd.Doç. Dr. Yusuf ESER yeser@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ, PROGRAM GELİŞTİRMEDE ÇALIŞMA GRUPLARI VE ÇALIŞMA

Detaylı

Öğretim Materyallerinin Tasarımı, Hazırlanması ve Seçimi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN

Öğretim Materyallerinin Tasarımı, Hazırlanması ve Seçimi. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğretim Materyallerinin Tasarımı, Hazırlanması ve Seçimi Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğretim Materyali Hedefleri gerçekleştirebilmek amacıyla araçlardan faydalanarak yapılan ders içeriklerini kapsar.

Detaylı

13 Þubat Dünya Radyo Günü Paneli. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Seminer Salonunda Gerçekleþtirildi

13 Þubat Dünya Radyo Günü Paneli. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Seminer Salonunda Gerçekleþtirildi 13 Þubat Dünya Radyo Günü Paneli UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Seminer Salonunda Gerçekleþtirildi 13 ŞUBAT DÜNYA RADYO GÜNÜ PANELİ UTMK BAŞKANI PROF. DR. ÖCAL OĞUZ UN AÇIŞ KONUŞMASI 13 Şubatın Dünya

Detaylı

1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ

1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ ÇALIŞMAYA DAİR BİLGİLER 1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ SUNUM:(X) ATÖLYE ÇALIŞMASI: ( ) 2 UYGULAMADA YER ALAN DİĞER PAYDAŞLAR(DERSLER/KURUMLAR) Tüm derslerde uygulanabilecek bir çalışmadır.

Detaylı

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul Okulöncesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Uzm. Dilek EROL SAHĐLLĐOĞLU MEB Öğretmenim Anaokulu Müdür Yardımcısı 1 Sunu Planı Okulöncesi Eğitimin Tanımı Okulöncesi Eğitimin Önemi Eğitim Hakkı Sayılarla Okulöncesi

Detaylı

Öğretim Materyallerinin Tasarımı, Hazırlanması ve Seçimi - I. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN

Öğretim Materyallerinin Tasarımı, Hazırlanması ve Seçimi - I. Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Öğretim Materyallerinin Tasarımı, Hazırlanması ve Seçimi - I Yrd.Doç.Dr. Gülçin TAN ŞİŞMAN Neden Öğrenme-Öğretme Sürecinde İhtiyaç Duyarız? İyi tasarlanmış öğretim araç-gereçleri öğretim sürecini zenginleştirir,

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ ORGANİZASYONU KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ ORGANİZASYONU KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ ORGANİZASYONU KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ KOŞULLARI...

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 07-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank

5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank ORTAOKUL YAYINLARI 5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank 2 4 6 8 10 12 13 5. SINIF HAZIRLIK PRENSİP KRİTER Step serisinde yer alan materyaller ve aktiviteler,

Detaylı

EDEBİYAT. Edebiyat okumak bakmak ve görmek arasındaki hassas çizgiyi anlamayı sağlayan bir yolculuğa çıkmaktır. (By Oleg Shuplyak)

EDEBİYAT. Edebiyat okumak bakmak ve görmek arasındaki hassas çizgiyi anlamayı sağlayan bir yolculuğa çıkmaktır. (By Oleg Shuplyak) Hoş geldiniz. 19. YIL EDEBİYAT Edebiyat okumak bakmak ve görmek arasındaki hassas çizgiyi anlamayı sağlayan bir yolculuğa çıkmaktır. (By Oleg Shuplyak) NEDEN EDEBİYAT? Edebiyat en iyi dil öğrenme yoludur.

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti :

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti : FORM-A ÖLÇME DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ FORMLAR EK-4 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti : Sayın anne-baba / veli,

Detaylı

Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2000 Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 5 3. Özet 6 4. Faaliyetler ve Çıktılar 8 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEMAL HALİL TANIR İLKOKULU 4.SINIF TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ RAPORU DERS TESPİT ÖNERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEMAL HALİL TANIR İLKOKULU 4.SINIF TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ RAPORU DERS TESPİT ÖNERİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEMAL HALİL TANIR İLKOKULU 4.SINIF TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ RAPORU DERS TESPİT ÖNERİ TÜRKÇE 4. sınıf Türkçe kazanımları 4 yerine 3 başlıkta toplanmış. Konuşma

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

İçindekiler CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİMİZ

İçindekiler CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİMİZ İçindekiler CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİMİZ 1 CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİMİZ 10 KASIM TÖRENİMİZ... 2 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESİM SERGİMİZ... 2 EĞİTİMDE İZLERİMİZ... 3 DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASINI KUTLUYORUZ!......

Detaylı

ÇOCUKLARIMIZ VE KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI

ÇOCUKLARIMIZ VE KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI ÇOCUKLARIMIZ VE KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI Kitap okuma kişinin ihtiyaç hissetmesiyle başlar, arzu ve istekle birlikte gerçekleşir. Devam edebilmesi için de sabır ve okuma zevkinin oluşması gerekir. Hepsi

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

RTÜK VE MEB dev bir projeye imza attı (22 Ağustos 2006)

RTÜK VE MEB dev bir projeye imza attı (22 Ağustos 2006) RTÜK VE MEB dev bir projeye imza attı (22 Ağustos 2006) RTÜK TEN BİR İLK DAHA DERSİMİZ MEDYA OKURYAZARLIĞI RTÜK VE MEB DEV BİR PROJEYE İMZA ATTI Çocukların ve gençlerin televizyonun olumsuz etkilerine

Detaylı

Afet Yönetimi (INM 476)

Afet Yönetimi (INM 476) Afet Yönetimi (INM 476) Prof. Dr. Murat UTKUCU Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü 15.3.2016 Murat UTKUCU 1 Türkiye de Afet yönetimi Türkiye sahip olduğu tektonik,

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

BTE. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMCĠLERĠ DERNEĞĠ. BT REHBER/FORMATÖR ÖĞRETMEN ÇALIġMA PLANI ÖRNEĞĠ AÇIKLAMALAR

BTE. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMCĠLERĠ DERNEĞĠ. BT REHBER/FORMATÖR ÖĞRETMEN ÇALIġMA PLANI ÖRNEĞĠ AÇIKLAMALAR BTE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMCĠLERĠ DERNEĞĠ BT REHBER/FORMATÖR ÖĞRETMEN ÇALIġMA PLANI ÖRNEĞĠ AÇIKLAMALAR - Bu örnek planda; o Web sitesi komisyonuna rehberlik etmek, sitenin güncellemesi o Bakım - onarım

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ

ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKÇE YILLIK PROJE ÇALIŞMASI ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ HAZIRLAYANLAR Dilay BİÇER Engin YAZAR Aslı SAĞGÜL Sınıf/ Şube : 4/B Rehber Öğretmen :

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

TEMEL EĞİTİM İKİNCİ KADEME FEN BİLGİSİ PROGRAM, DERS KİTABI, ÖĞRETMEN EL KİTABI VE CD PROJESİ

TEMEL EĞİTİM İKİNCİ KADEME FEN BİLGİSİ PROGRAM, DERS KİTABI, ÖĞRETMEN EL KİTABI VE CD PROJESİ TEMEL EĞİTİM İKİNCİ KADEME FEN BİLGİSİ PROGRAM, DERS KİTABI, ÖĞRETMEN EL KİTABI VE CD PROJESİ BÖLÜM I Genel Bilgi 1. Projenin adı: TEMEL EĞİTİM İKİNCİ KADEME (6.,7. VE 8. SINIF) FEN BİLGİSİ PROGRAM VE

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (30 Mart 15 Mayıs 2015) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (31 Ekim- 16 Aralık 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDAKİ SPOR VE BOŞ ZAMAN TEMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Özet

İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDAKİ SPOR VE BOŞ ZAMAN TEMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Özet Yıl: 2, Sayı: 2, Mart 2015, s. 73-84 Mikail TEL 1 İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDAKİ SPOR VE BOŞ ZAMAN TEMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Özet Çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak ve onları

Detaylı

Değerli eğitimciler, Değişen MEB öğretim programlarına % 100 uyumlu eğitim materyalleri

Değerli eğitimciler, Değişen MEB öğretim programlarına % 100 uyumlu eğitim materyalleri Değerli eğitimciler, Ö retmenin ve öğrenmenin en zevkli yolunu keşfedeceğiniz Morpa Kampüs e hoş geldiniz. Alan uzmanlar ta ra f n dan ha z r la nan Mor pa Kam püs le ge le nek sel e i tim uy gu la ma

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012)

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) 3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders ve kaynak kitaplarını sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken akademik

Detaylı

SÖZLÜKBİRİMLERİN TANIMLANMASINA ANLAMBİLİMSEL BİR BAKIŞ

SÖZLÜKBİRİMLERİN TANIMLANMASINA ANLAMBİLİMSEL BİR BAKIŞ SÖZLÜKBİRİMLERİN TANIMLANMASINA ANLAMBİLİMSEL BİR BAKIŞ Erdoğan BOZ ÖZET Bu yazıda, genel sözlüklerdeki sözlükbirimlerin (madde başlarının) tanımlanmasına anlambilimsel bir bakış yapılacaktır. Sözlükler

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

HAYATI DRAMA İLE ÖĞRENİYORUM ÖĞRETMENİNİN ADI SOYADI. TED TRABZON ÖZEL İLK ve ORTA OKULU ÇALIŞMA YAPILAN DERS ADI

HAYATI DRAMA İLE ÖĞRENİYORUM ÖĞRETMENİNİN ADI SOYADI. TED TRABZON ÖZEL İLK ve ORTA OKULU ÇALIŞMA YAPILAN DERS ADI TRABZON EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER 2015 BAŞVURU FORMU 1.Üç bölümden oluşan başvuru formunu Times New Roman 12 punto ile elektronik ortamda madde numaraları altında yer alan boşlukları, açıklamaları dikkate

Detaylı

İMAM HATİPLER KOMİSYONU TÜRKİYE ÖĞRENCİ MECLİSİ BAŞKANLIK SEÇİMİ

İMAM HATİPLER KOMİSYONU TÜRKİYE ÖĞRENCİ MECLİSİ BAŞKANLIK SEÇİMİ İMAM HATİPLER KOMİSYONU TÜRKİYE ÖĞRENCİ MECLİSİ BAŞKANLIK SEÇİMİ OKUL MECLİS BAŞKANLIK SEÇİMLERİ ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ GENEL MERKEZ İMAM HATİPLER KOMİSYONU Meclis Başkanlığı seçimleri takvimi açıklanır

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE DAİRESİ ORTA OKUL TÜRKÇE, MATEMATİK, FEN VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİ İÇİN PROJE TABANLI ÖĞRENME PROJESİ Eylül 2005 LEFKOŞA ORTA OKUL TÜRKÇE, MATEMATİK,

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE BİLGİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, NİĞDE ÖRNEĞİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE BİLGİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, NİĞDE ÖRNEĞİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE BİLGİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, NİĞDE ÖRNEĞİ Buket AKYOL 1, Hülya KAHYAOĞLU 2 1 Mili Eğitim Bakanlığı Fen ve Teknoloji Öğretmeni 2 N.Ü. Eğitim Fakültesi

Detaylı

İMAM HATİP ORTAOKULLARI ve ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ BİR FİDAN BİN GELECEK AĞAÇLANDIRMA PROJESİ UYGULAMA USÛL VE ESASLARI

İMAM HATİP ORTAOKULLARI ve ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ BİR FİDAN BİN GELECEK AĞAÇLANDIRMA PROJESİ UYGULAMA USÛL VE ESASLARI T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP ORTAOKULLARI ve ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ BİR FİDAN BİN GELECEK AĞAÇLANDIRMA

Detaylı

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ 2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz MEB kazanımlarına

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI TANIM Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları

Detaylı

1998 2004 PROGRAMLARINA GÖRE HAZIRLANAN İLKÖĞRETİM 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDAKİ ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARININ ANALİZİ

1998 2004 PROGRAMLARINA GÖRE HAZIRLANAN İLKÖĞRETİM 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDAKİ ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARININ ANALİZİ 1998 ve 2004 PROGRAMLARINA GÖRE HAZIRLANAN İLKÖĞRETİM 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDAKİ ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARININ ANALİZİ Hüseyin ÇALIŞKAN* Mustafa YILDIZ** Özet: Bu çalışmada, 1998 (eski)

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 2016 ANKARA İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ GÖRGÜ KURALLARI KURS PROGRAMI

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ GÖRGÜ KURALLARI KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ GÖRGÜ KURALLARI KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. PROGRAMIN

Detaylı

ORTAOKUL SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ GÜNCEL OLAYLAR BAĞLAMINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ *

ORTAOKUL SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ GÜNCEL OLAYLAR BAĞLAMINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ * ORTAOKUL SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ GÜNCEL OLAYLAR BAĞLAMINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ * Yrd. Doç. Dr. Hakan AKDAĞ Gaziantep Üniversitesi,, hakanakdag@gantep.edu.tr Rıza OĞUZ

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI 1 SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMININ GENEL YAPISI 2 SOSYAL BĠLGĠLER DERSĠNĠN GENEL AMAÇLARI Özgür bir birey olarak fiziksel, duygusal özelliklerinin;

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

ADANA GENÇLERGÜCÜ SPOR KULÜBÜ

ADANA GENÇLERGÜCÜ SPOR KULÜBÜ ADANA GENÇLERGÜCÜ SPOR KULÜBÜ İÇİNDEKİLER 1-KURULUŞ VE AMAÇLAR 2-ANA VE GENEL HEDEFLER 3-HEDEFLER İÇİN YAPILACAKLAR 4-YILLIK PLANLAMA 5-İLK 5 YILLIK PLAN 6-SONUÇ KURULUŞ VE AMAÇLAR Adana Gençlergücü Spor

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KURS PLANI

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KURS PLANI 017-018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KURS PLANI AYLAR 1. 5.1.1. Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti nin etkin bir vatandaşı olarak

Detaylı

4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 4. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI FEN VE TEKNOLOJİ Anabilim Eğitim Kurumalarında Fen ve Teknoloji dersi, sınıf öğretmenleri ve Fen Bilgisi Branş öğretmenlerinin işbirliği ile hazırlanan

Detaylı

ERKEN ÇOCUK GELĠġĠMĠ KONFERANSI

ERKEN ÇOCUK GELĠġĠMĠ KONFERANSI M.E.B. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ERKEN ÇOCUK GELĠġĠMĠ KONFERANSI (ERKEN ÇOCUK GELĠġĠMĠNDE ETKĠLĠ ANNE-BABALIK EĞĠTĠMLERĠ) AĠLE EĞĠTĠMĠ ġubesġ AİLE EĞİTİMİ T.C. Hükümeti-UNICEF 2006 2010

Detaylı

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını EĞİTİCİ OYUNCAKLAR O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştiren en değerli araçlardır.

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda zihinsel engelli öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeninin, zihin engelli öğrencilere

Detaylı

ADALET ALANI SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

ADALET ALANI SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ADALET ALANI SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ KURS PROGRAMI Ankara, 2017 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMA

Detaylı

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- EĞİTİM VE PSİKOLOJİ İLİŞKİSİ: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ.... 4 2. ÜNİTE-GELİŞİMİN TEMELLERİ........7 3. ÜNİTE-FİZİKSEL

Detaylı

SINIF ÖGRETMENİ ADAYLARININ ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖGRETİMİ KONUSUNDAKİ YETERLİLİK ALGILARININ VE İSTEKLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖGRETMENİ ADAYLARININ ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖGRETİMİ KONUSUNDAKİ YETERLİLİK ALGILARININ VE İSTEKLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Süleyman Nihat ŞAD, "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Konusundaki Yeterlilik Algılannın ve İsteklilik Düzeylerinin İncelenmesi", 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

Detaylı

9. İyilik Kulübü: Okulda iyilik kulübü kurularak etkinlik ve yarışmalar organize edilebilir. 10. İyilik Sergisi/Duvar Gazetesi: İyilik yapma ile

9. İyilik Kulübü: Okulda iyilik kulübü kurularak etkinlik ve yarışmalar organize edilebilir. 10. İyilik Sergisi/Duvar Gazetesi: İyilik yapma ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ VE İMAM HATİP ORTAOKULLARI İyilik Okulu Örnek Uygulamaları, Yarışmaları ve Ödülleri Projesi USÛL VE

Detaylı

GAZETE MUHABİRİ TANIM

GAZETE MUHABİRİ TANIM TANIM Kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek üzere toplumda meydana gelen ekonomik, siyasal, kültürel, sportif, adli vb. olaylarla ilgili bilgi toplayan, bunları değerlendirerek gazete ve/veya dergilerde

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

SPOR FUTBOL (8-9 yaş) KURS PROGRAMI

SPOR FUTBOL (8-9 yaş) KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SPOR FUTBOL (8-9 yaş) KURS PROGRAMI Ankara, 2017 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 2 PROGRAMIN DAYANAĞI... 2 PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI... 2 EĞİTİMCİLERİN

Detaylı

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN İklim değişikliği eğitimi, öğrencilerin küresel ısınmanın günümüzdeki etkileri üzerine düşünmelerine yardımcı olur ve gelecekte daha sürdürülebilir bir dünyaya sahip

Detaylı

.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.OKULU SAĞLIK, TEMİZLİK, BESLENME KULÜBÜ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI

.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.OKULU SAĞLIK, TEMİZLİK, BESLENME KULÜBÜ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI BELİRLİ GÜN LAR - - - - - EYLÜL 1. Okul bazında kulübe seçilen öğrencilerin belirlenmesi. 2. Yönetim kurulunun seçilmesi. 3. Denetleme kurulunun seçilmesi. 4. Öğrenci Kulübünün amaçlarının açıklanması

Detaylı

Afet-Acil Durum Yönetimine Yönelik Web CBS Çözümleri. Sercan ERHAN

Afet-Acil Durum Yönetimine Yönelik Web CBS Çözümleri. Sercan ERHAN Afet-Acil Durum Yönetimine Yönelik Web CBS Çözümleri Sercan ERHAN Sel ve Taşkın Heyelan Deprem Yangın Fırtına Salgın Hastalık Çığ Kaza Başlıca Afet Çeşitleri Afet Acil Durum değerlendirmelerinde veri güvenilirliği

Detaylı