GENERAL CREDIT AGREEMENT GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ 1- PARTIES AND CREDIT LIMIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENERAL CREDIT AGREEMENT GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ 1- PARTIES AND CREDIT LIMIT"

Transkript

1 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ. ( Banka ) ile ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere... (Yalnız....). limitli Kredi açılması için anlaşmaya varılmıştır. Sözleşme kapsamında Banka ile Müşteri ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaklardır. 2- GENEL HÜKÜMLER 2.1. Kredi Türleri Sözleşme uyarınca, Banka; Müşteri lehine açtığı yukarıda belirtilen limiti; Türk Lirası veya herhangi bir para cinsinden, Teminatsız, kefalet karşılığı veya herhangi bir teminat karşılığı, Nakdi veya gayrinakdi (teminat mektubu, ithalat akreditifi, aval, teyit vesair), Vadesiz, kısa vadeli, orta veya uzun vadeli, Cari hesap, taksitli, spot, avans ya da iskonto-iştira, Ayni (altın ve benzerleri), kredi/kredisi olarak kullandırabilecektir. Banka, anılan kredilerin yeniden finansmanı amacıyla da kredi kullandırabilir. Yukarıda sayılan kredi tipleri tahdidi olmayıp, Banka ca yukarıda sayılan kredilerin haricinde de kredi kullandırılabilecektir. Banka, Müşteri ye tahsis ettiği nakit kredileri Sözleşme nin imzalanmasını müteakip yukarıda belirtilen şekil ve şartlarda kullandırabileceği gibi, kredinin bir bölümünü veya tamamını Müşteri nin alacaklı cari veya diğer borçlu cari hesaplarına re sen virman yapmak suretiyle ve/veya alacaklı cari hesaplarının borçlu cari hesaba dönüştürülmesi şeklinde de kullandırabilir. Banka ayrıca, bakiyesi sıfıra inmiş cari hesapların ve diğer türlerdeki kredilerin yeniden işletilmesine ve açılmış borçlu cari hesaplarla diğer türlerdeki kredileri dilerse kapatarak veya kapatmadan belirlediği limitlerle ve Müşteri ile mutabık kalınan her türde yeni kredi veya cari hesap açmak suretiyle kullandırmaya da yetkilidir. Banka, münferit her bir kredi kullandırımına/işlemine ait Müşteri hesabına geçilerek kullanılan kredi faiz, oran ve tutarlarını, gider vergileri vesair resim ve harçları ile birlikte Müşteri nin cari hesabına borç yazabilecektir. Müşteri, hesabına kredinin geçilmesiyle bu şartları da kabul etmiş sayılır. Taraflar, işbu Sözleşme ile, Banka nın kredi verme yükümlülüğü altına girmediğini kabul ve beyan ederler Limit Artırımı ve Limit İptali Müşteri, Banka dan mevcut kredi limitinin artırılmasını talep edebilecektir. Banka, Müşteri nin limit artırım talebini değerlendirerek uygun bulması halinde, Müşteri nin talep ettiği artış tutarı ile bağlı olmaksızın, ancak talep edilen tutara kadar limiti artırabilecektir. Banka; Müşteri ye tahsis edilen kredi limitini, Müşteri nin değerlendirilme tarihi itibarıyla, ekonomik şartlara, Banka nın kredilendirme politikalarına, kredi kullanım amacına, Müşteri nin mali durumuna, kredi vadesi, kredi ve teminatın türü ve benzeri nedenlere göre belirlemiş olup, anılan yapı GENERAL CREDIT AGREEMENT 1- PARTIES AND CREDIT LIMIT On one hand, ( Bank ) and on the other hand, ( Client ) have come to mutual agreement on the extension of a Credit Facility of a credit limit of.. (only..... ). by the Bank to the Client subject to the terms and conditions of this General Credit Agreement ( Agreement ). In the body of this Agreement, the Bank and the Client may hereafter be referred to individually as a Party and collectively as Parties. 2- GENERAL PROVISIONS 2.1. Types of Credit Pursuant to this Agreement, the credit limit extended by the Bank in favor of the Client hereunder may be made available by the Bank to the Client: in Turkish Lira or any other currency; without any security, or against personal guarantee or any other form of security interests; as cash or non-cash credits (letters of guarantee, import letters of credit, endorsement of bills of exchange, confirmation, etc.); on demand, short-term, medium-term or long-term basis; in the form of current account, installment payment, spot, advance or discount-negotiation credits; or as non-cash credits (gold, etc.). The Bank may further accept to make new credits available for refinancing of the said credits. However, the above list of credit types is not restrictive, and the Bank may in its discretion extend credits other than the types specifically mentioned hereinabove. The Bank may, following signature of this General Credit Agreement, in its option, make the cash credits hereunder available to the Client in any of the formats and under the conditions set forth above or in its initiative make the credit limit in full or in part available to the Client by transferring the same to the Client s current accounts receivable or other current accounts payable and/or by converting the Client s current accounts receivable to current accounts payable. The Bank shall further be authorized in its own discretion to make the credit limit available by reactivating the zero-balance current accounts or other types of credits hereunder, and/or by opening new credit facilities or current accounts in any type agreed upon with the Client and with credit limits determined by the Bank after or without closing the already existing current accounts payable or other types of credit facilities. The Bank may debit to the Client s current account the principal amounts of credits covered by any individual lending and borrowing transaction hereunder, together with interests, expenditure taxes and other taxes, duties and funds relating thereto. Upon crediting of the loans to his account, the Client shall be deemed to have automatically accepted such conditions as well. It is hereby acknowledged and accepted by both Parties hereto that this Agreement by no means obliges the Bank to lend any loans hereunder Limit Increase and Limit Cancellation The Client may at any time ask the Bank to increase his existing credit limit. If this limit increase demand is found acceptable, the Bank may increase the credit limit of the Client without being bound by the amount of increase demanded by the Client, but nevertheless up to the demanded increase amount. The Bank has determined the credit limit made available to the Client hereunder by taking into consideration the economic conditions, the Bank s lending policies, the Client s purpose of use of the credit, and financial 1

2 ve koşulların değişmesine paralel olarak söz konusu limiti tamamen veya kısmen kullandırmaya, azaltmaya, dondurmaya veya iptal etmeye yetkilidir. Banka, bu hallerde Müşteri yi yazılı veya sözlü olarak bilgilendirecektir. Bununla birlikte, Müşteri ve risk grubuna kullandırılan toplam kredinin mevzuatta öngörülen sınırlamaları aşması, Müşteri nin mali durumunun önemli ölçüde kötüleşmesi, limit tahsisi için talep edilmiş olan mevcut teminatların değer kaybetmesi, teminatsız kalınması, diğer banka veya finans kuruluşları ile Banka dan daha fazla teminatlı yapı ile çalışılması, yeni/ek teminat talebinin ve diğer kredi kullanım koşullarının yerine getirilememesi, olumsuz piyasa istihbaratı, sektörde meydana gelen olumsuz gelişmeler ve muacceliyet/temerrüt koşullarında belirlenen hallerden herhangi birinin oluşması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, Banka önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın limiti kısmen veya tamamen iptal edebilecek, limitin kısmen veya tamamen iptalinden sonra Müşteri yi bilgilendirecektir. Ancak toplam (genel kredi) limitinde azalma olmadığı durumlarda bildirim yapılmayacaktır Kredi Para Cinsi Banka ca Müşteri ye tesis edilen kredi limiti ile bir veya birden fazla Türk Lirası kredi, dövize endeksli kredi veya döviz kredisi kullandırılabilecektir Banka ca Türk Lirası limit karşılığı kredinin kısmen veya tamamen nakdi ve/veya gayrinakdi olarak döviz üzerinden açılması -döviz karşılığı Türk Lirası kullandırılması dahil- ve Banka nın Müşteri lehine döviz üzerinden nakdi kredi, teminat mektupları, kontrgarantiler, diğer tüm garantiler, kefaletler, aval-kabuller vermesi ve mevzuattan dolayı yükümlülükler altına girmesi halinde; Banka, işlem konusu dövizleri kendi kaynağından veya Müşteri nin döviz hesaplarından karşılayabileceği gibi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) veya diğer banka ve müesseselerden satın almak suretiyle de karşılayabilecektir. Müşteri, Banka nın bu şekilde yapacağı döviz satışlarına ve transferlere döviz satışının yapıldığı gün itibarıyla Banka nın serbestçe tayin edeceği döviz satış kurlarının uygulanacağını; tüm yükümlülüklerin Banka nın garanti ettiği veya kullandırdığı döviz cinsi üzerinden olduğunu; ödemelerini aynı döviz cinsi üzerinden yapacağını; söz konusu döviz cinsi dışında Banka nın başka cins döviz veya dövizlerle ödeme yapılmasını kabul etmesi halinde, bu dövizlerin kredinin kullanıldığı veya garanti edildiği döviz cinsine dönüştürülmesinden doğacak arbitraj masraflarının, kurye kredisinden yararlanmak suretiyle yapılacak transfer dolayısıyla muhabirlerce kurye kredi faizlerinin de Müşteri ye ait olacağını kabul eder. Bununla birlikte Müşteri, Banka nın kabul etmesi halinde, kur riski o Müşteri ye ait olmak üzere, nakdi kredilerde Müşteri nin yükümlülüğünün fiili ödeme günündeki Banka ca (ilgili kurun yalnızca TCMB tarafından belirlendiği hallerde bu Banka ca) kredinin kullandırıldığı döviz cinsi için belirlenmiş satış kuru üzerinden Türk Lirası na dönüşeceğini: Banka nın Müşteri lehine verdiği/vereceği teminat mektubu, kontrgaranti, diğer garantiler, kefaletler, aval ve kabullerin konvertibl olmayan bir döviz cinsi üzerinden olması halinde, Banka nın belirlediği kur ve paritelerin uygulanacağını kabul eder Kredi Kullandırım Koşulları Banka, Müşteri nin kredi kullandırım talebine istinaden ilgili kredinin kullandırım koşullarını saptayacak olup, Müşteri nın bu koşulları kabul etmesi halinde Banka ilgili krediyi kullandırabilecektir. standing, and credit maturity, types of credit and security interests thereof, and similar other criteria as of the date of assessment of the Client s credit demand, and shall be entitled to make the said credit limit available fully or partially, or reduce, freeze or cancel the same, in tandem with the changes in the said criteria and conditions. Thereupon, the Bank will inform the Client in writing or orally. Provided, however, that if and to the extent the total sum of credits extended to the Client and his risk group exceeds the lending limits specified by the applicable laws, or in the case of substantial worsening of financial situation and standing of the Client, or loss of value in security interests requested against allocation of credit limit hereunder, or the risks assumed hereunder remaining without security, or lending of credit facilities by other banks or financial institutions to the Client against a higher amount of security interests than the Bank, or failure of the Client to satisfy any demands for new/additional security interests or other borrowing conditions, or negative market intelligence, or negative developments in the sector, or upon occurrence of any one of the events listed under acceleration/default conditions, or in presence of other just causes, the Bank may cancel the credit limit fully or partially without any prior notice to the Client, and will inform the Client only after full or partial cancellation of his credit limit. However, no such notification will be made in cases of no reduction in the total (overall) credit limit Credit Currency The credit limit extended by the Bank to the Client hereunder may be made available in the form of one or more Turkish Lira (TL) credits, foreign exchange (FX) indexed credits, or FX credits In the event that the Bank makes a Turkish Lira credit facility available fully or partially as cash and/or non-cash credits in foreign exchange -also including the Turkish Lira credits against foreign exchange-, and the Bank assumes debts in favor of the Client through cash credits, letters of guarantee, counter-guarantees and all other types of guarantees, personal guarantees, endorsement and acceptance credits, or other obligations in foreign currency in accordance with the applicable laws, then and in this case, the Bank may fund the required foreign exchange funds from its own resources or from the Client s foreign exchange accounts, or buy the same from the Turkish Central Bank (TCB) or other banks and financial institutions. The Client hereby acknowledges that the foreign exchange sales and transfers of the Bank as above shall be subject to foreign exchange selling rates to be freely determined by the Bank as of the date of sales of foreign exchange, and that all liabilities are expressed in the foreign currency guaranteed or utilized by the Bank, and that all payments of the Client hereunder will be effected in the same currency, and that if the Bank accepts payments in foreign currency or currencies other than the said foreign currency, all kinds of arbitrage costs arising out of conversion of these sums to the currency the credit is extended or guaranteed hereunder shall be in the account of the Client, together with courier credit interests to be charged by correspondent bank with respect to transfers effected by use of courier credits. Furthermore, it is also acknowledged and agreed by the Client that in cash credits, if accepted so by the Bank, in the currency risk of the Client, the Client s liabilities will be converted into Turkish Lira over the foreign exchange selling rate determined and published by the Bank (or where such exchange rate is determined only by TCB, by TCB) for the currency of credit as of the date of actual payment, and that if any one of letters of guarantee, counter-guarantees or other guarantees, personal guarantees, endorsements or acceptances issued/to be issued by the Bank in favor of the Client is in any non-convertible currency, then the exchange rates and parities determined by the Bank shall be applicable Lending Conditions Upon receipt of a demand of drawdown from the Client, the Bank shall determine the lending conditions of such credit, and only if the Client accepts such conditions, the Bank may make that credit available to the Client. 2

3 2.5. Krediyi Kullandıracak Şube ve Sözleşme nin Tüm Şubeler için Geçerli Olması Kredinin kullanılacağı şube Banka ve Müşteri arasında belirlenmedikçe, Banka krediyi yurt içi veya yurt dışı herhangi bir şubesinden kullandırabilecektir. İlgili şubenin kapanması, bir başka şube ile birleşmesi, şube özelliklerinin değişmesi, yeni şubeler açılması veya Banka nın lüzum görmesi halinde, Banka kullandırılan krediyi Müşteri yi önceden bilgilendirmek suretiyle diğer bir yurt içi veya yurt dışı şubeye nakletmeye yetkilidir. Müşteri nin talep ettiği ve Banka ca uygun bulunan devirler sebebiyle doğacak her türlü vergi ve masrafa Müşteri katlanacaktır. Müşteri, belirtilen nakiller nedeniyle, Banka ca talep edilecek belge, bilgi ve her türlü dokümanın sağlanacağını vesair tüm gerekliliklerin yerine getirileceğini kabul eder. Ayrıca Müşteri, işbu Sözleşme nin, gerek kredi ve hesap nakli nedeniyle, gerekse her halükârda ve şartta Banka nın yurt içi/yurt dışı açılmış/açılacak tüm şubeleri için geçerli, kullanılabilir ve bağlayıcı olduğunu kabul eder Kredi Faizi Ödeme planına bağlanmış kredilerde, ilgili ödeme planlarında belirtilen faiz oranları; diğer kredilerde veya ödeme planında faiz oranlarına yer verilmediği durumlarda ise kredi kullandırım tarihinde Banka nın bildirdiği faiz oranı geçerli olacaktır Müşteri ile ayrıca mutabakata varılmamış ise, faiz oranı, Banka nın fiili kullandırım/işlem tarihinde aynı tür krediler ve hesaplar için cari olan en yüksek oranları geçmemek kaydıyla Banka ca belirlenecektir Banka, münferit her bir kredi kullandırımına ait faiz, oran ve tutarlarını, gider vergileri vesair resim ve harçları ile birlikte Müşteri nin cari hesabına borç yazabilecektir Banka nın kullandırdığı veya kullandıracağı taksitli ticari krediler ile ödeme planına bağlanmış sair krediler de dahil olmak üzere her nevi kredinin faiz oranları Müşteri ile yazılı bir mutabakat ile sabitlenmedikçe, Banka; kredi maliyetlerindeki artışlar, ekonomideki/piyasa şartlarındaki değişiklikler, Banka kredilendirme politikalarındaki değişiklikler gibi haklı nedenlerin varlığı halinde, Sözleşme uyarınca açtığı veya açacağı aynı tür krediler ve hesaplar için cari olan en yüksek oranları geçmemek kaydıyla, Banka ca belirlenmiş olan cari faiz oranını Müşteri ye 1 gün öncesinden ihbarda bulunmak kaydıyla uyarlayarak, bu oran üzerinden hesaplanmış faiz tutarlarını Banka ve Sigorta Muamele Vergisi (BSMV), Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) vesair resim, harç ve mali yükümlülükleri ile birlikte cari hesabına borç yazmaya yetkilidir. Müşteri, faiz artırımının ve/veya faiz tahakkuk dönemi değişikliğinin kendisine bildirilmesini izleyen ilk iş gününe kadar, ihbardan önceki düzenlemeye göre borcunun tamamını kapatarak Banka nın maruz kalacağı kâr mahrumiyeti, zarar ve maliyetleri, bu nedenle doğabilecek vergi, KKDF gibi mali yükümlülükleri Banka ya ödeyerek, kredi kullanmaya son verebilir. Bu durumda, Müşteri, faize ilişkin değişikliklerden etkilenmeyecektir. Müşteri, bu süre içerisinde borcunun tamamını kapatmaması veya kapatsa bile bu süre içerisinde kredi kullanmaya devam etmesi halinde, yeni faiz oranını ve/veya yeni faiz tahakkuk dönemini kabul etmiş sayılır Herhangi bir zamanda kredinin tesis edildiği veya kullandırıldığı ülkede herhangi bir devlet kuruluşu yahut bu konuda yetkili bir merci tarafından Banka nın tabi olduğu şartlar, özellikle sahibi bulunduğu aktifler, kredi ve mevduatları konusundaki kanun veya mevzuatta yahut bunların tefsirinde bir değişiklik, ekonomik kriz veya iktisadi şartlarda değişiklikler, Banka nın kredi tesis ve idame maliyetlerini artırırsa, Müşteri, Banka nın talebi üzerine 2.5. Crediting Branch; Agreement Applicable on All Branches Unless the crediting branch is agreed upon between the Bank and the Client, the Bank may make the credit available to the Client through any one of its local or foreign branches. In the event of closing of the crediting branch, or its amalgamation with another branch, or change in branch characteristics, or opening of new branches, or if deemed necessary by the Bank, the Bank shall be authorized to transfer the credits hereunder to another local or foreign branch of it with a prior notice to the Client. All kinds of taxes and costs arising out of credit transfers demanded by the Client and accepted by the Bank shall be in the account of the Client. The Client hereby agrees and undertakes to provide all kinds of documents and information that may be requested by the Bank and to take all other actions as and when needed for the said credit transfers. In addition, it is also acknowledged by the Client that this Agreement shall be valid for, and applicable and binding on, all and any present and future local/foreign branches of the Bank either upon transfer of credit and account, or in any other event or circumstance whatsoever it is Credit Interest For the credits repayable as per an agreed upon repayment schedule, the rates of interest specified in the repayment schedule, or for other types of credits or where the repayment schedule does not specify any rate of interest, the rate of interest declared by the Bank as of the date of drawdown shall be valid and applicable Unless otherwise agreed upon with the Client, the interest rate shall be determined by the Bank up to the highest rates of interest applicable on the same types of credits and accounts of the Bank current as of the date of drawdown/transaction The Bank may debit to the Client s current account not only the principal sum, but also interests, expenditure taxes and other taxes, duties and funds of each individual credit extended hereunder Unless the rates of interest applicable on any kind of credit facilities, including, but not limited to, commercial credits payable in installments and other credits repayable as per a repayment schedule made or to be made by the Bank available hereunder are not fixed by a mutual written agreement with the Client, in the case of just causes such as increasing credit costs, changes in economy/market conditions, or changes in the Bank s crediting and lending policies, the Bank shall be entitled to adjust and vary the current rate of interest of the Bank with a 1-day prior notice to the Client up to the highest rates of interest applicable on the same types of present or future credits and accounts of the Bank under this Agreement, and to debit to the Client s current account the amounts of interests calculated over such adjusted rates, together with Bank and Insurance Transactions Tax (BITT), Resource Utilization Support Fund (RUSF) and other taxes, duties and funds in connection therewith. Thereupon, until the first business day following the date of notification of increase in interest rates and/or change in interest accrual periods to the Client, the Client may cease borrowing credits hereunder by settling all of his debts accrued according to the rates and conditions valid prior to the said notification, and by paying to the Bank all losses of profit and other losses and costs that may be suffered by the Bank thereinfor, together with RUSF and other taxes, duties and funds relating thereto. If he does so, the Client will not be affected from the changes in rates or periods of interest. If, however, the Client does not settle all of his debts or settles his debts, but nevertheless continues to utilize credits hereunder by the end of the said time period, then the Client will be deemed to have accepted the new interest rates and/or new interest accrual period If and to the extent any changes in the applicable laws or regulations pertaining to the conditions governing the Bank, and particularly, the assets, credits and deposits held by the Bank, or any changes in the interpretation thereof by any governmental authority or body in the country where the credit facility is established or extended hereunder, increase at any time the cost of funding or maintenance of the credits by the Bank, then and 3

4 ve ilave faiz ödemesi yoluyla maliyet artışını karşılayacaktır Kanuni sınırlamalara uygun olarak, Sözleşme uyarınca açılan kredi ve hesaplara bileşik faiz yürütülür. Uygulanacak faizler ile gider vergileri, Sözleşme ile eklerinde veya taraflarca başka bir şekilde mutabakata varılmadıkça her yılın 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık tarihlerinde veya kredinin açıldığı tarihten itibaren 3 er aylık dönemler itibarıyla (ve her halükârda kredi vadesi sonunda) usulünce tahakkuk ettirilerek Banka ca Müşteri hesabına borç yazılır. Müşteri, hesabına borç yazılan faiz ve bunların gider vergilerini, kredi limiti müsait olsa dahi Banka ya derhal ve nakden ödemekle yükümlüdür TCMB nin veya diğer yetkili mercilerin bu kredilerin faiz ve tahakkuk devreleri için alacakları yeni kararların da yürürlük tarihinden itibaren uygulanacağını Müşteri kabul eder Kullandırılacak kredilerin faizleri, adât üzerinden gider vergileri ile birlikte, Banka ca tahakkuk ettirilerek Müşteri hesabına borç yazılacaktır Açılacak kredilerden iş gününde çekilen paralarla, yukarıda belirtilen esaslara göre tahakkuk ettirilecek meblağlar, çekildikleri ve tahakkuk ettirildikleri gün valörü ile hesaba borç, yatırılanlar ise yatırıldıklarını takip eden ilk iş günü valörü ile hesaba alacak yazılacaktır. Tatil gününde çekilecek meblağlar ise, tediye edildikleri günden bir önceki iş gününden itibaren faiz hesabına katılacaktır Müşteri, döviz üzerinden açılan kredilerle ilgili her türlü faiz tutarını aynı cins döviz tutarı olarak ödeyecektir Faiz oranının Libor/Euribor a belirlenen marjın eklenmesi suretiyle belirlenmesi halinde, esas alınacak Libor/Euribor oranı, faiz belirleme tarihinde Londra/Frankfurt saati ile sabah saat da Reuters ekranı Libor/ Euribor sayfasındaki oran olacaktır. Eğer, Reuters Ekranı Libor/ Euribor sayfasında birden fazla oran görülecek olursa, faiz oranı, bunların aritmetik ortalaması olarak belirlenecektir. Herhangi bir nedenle Libor/ Euribor oranı Reuters Ekranı ilgili sayfasında belirlenemeyecek olursa, Banka, faiz oranını kote edilmiş son iki banka (veya tek banka varsa, Banka nın) faiz oranlarını esas alarak belirleyecektir. Trlibor için Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayınlanmakta olan, faiz belirleme tarihinde geçerli Trlibor değeri dikkate alınır. Libor/Euribor/ Trlibor oranlarının negatife dönmeleri halinde, kredi faiz oranı tespitinde Libor/ Euribor/Trlibor oranları sıfır (0) olarak dikkate alınacaktır Müşteri, Banka nın yurt dışı şubelerinden kredi kullanması halinde; kredinin kullanıldığı tarihten geri ödeme tarihine kadar geçecek sürede belirlenen faiz dönemleri itibarıyla ve faiz dönemlerinin son gününde ödenmek üzere, belirtilen faiz oranı üzerinden hesaplanacak tutarda faiz ödeyecektir. Faiz, bir yıl 360 gün hesabıyla, gün sayısına göre hesap edilecektir Gecikme ve Temerrüt Faizi Müşteri, kredi borcunu (taksitlendirilmiş kredilerde taksitlerden herhangi birini) ödeme tarihinde/vadesinde ödememesi veya borcun Sözleşme kapsamında muaccel hale gelmesi halinde; alacağın muaccel hale geldiği tarihten Müşteri ye yapılacak ihtarda belirtilen sürenin hitamına kadar geçecek süreye kadar muacceliyet tarihindeki borç miktarına, Banka ca uygulanan cari en yüksek ticari işlek kredi faiz oranının uygulanmasını ve bulunacak bu faiz üzerinden BSMV ve KKDF tahakkuk ettirileceğini kabul ve beyan eder. Müşteri, temerrüdün doğduğu tarihten itibaren borcun tamamen tasfiye edildiği tarihe kadar, Banka nın Müşteri ye kullandırdığı nakdi kredi türlerine kredinin kullandırıldığı tarih ile temerrüt tarihi arasındaki süre içinde Banka ca uygulanan (TL krediler için TL kredilere uygulanan, yabancı para krediler in this case, the Client shall meet such cost increase through payment of additional interests upon demand of the Bank Subject to legal limitations, compound interest will be applicable on credits and accounts to be opened pursuant to this Agreement. Unless otherwise agreed upon by the Parties in this Agreement and its exhibits or elsewhere herein, the interests and their expenditure taxes will be duly accrued or levied and be debited by the Bank to the Client s account as of March 31st, June 30th, September 30th and December 31st of every year or in quarterly intervals starting from the date the credit facility is made available (and in any case at the end of maturity of credit facility). Even if his Credit Limit is adequate thereinfor, the Client shall be under obligation to pay to the Bank immediately in cash all such interests and their expenditure taxes The Client hereby confirms that any new decisions of TCB or other governmental bodies and authorities relating to interest rates and periods of credits hereunder will also be applicable hereon with effect from their effective dates Interests of credits borrowed hereunder, plus expenditure taxes levied thereon over the number of interests, will be accrued and be debited by the Bank to the Client s account Moneys drawn down by the Client from his credit facility hereunder in a business day, and accessory debts to be accrued as stipulated above, shall be debited to the Client s account in the value date of the day they are drawn down or accrued, as the case may be, while moneys deposited thereinto shall be credited to the Client s account in the value date of the first business day following the date they are deposited. Moneys withdrawn in holidays shall be subject to interest starting from the business day immediately before the day they are paid hereunder The Client will pay all interests accrued over FX credits in the same currency with the credit Should the Interest Rate be determined by addition of an agreed upon margin to Libor/Euribor, the applicable Libor/Euribor ratio will be the ratio published in Libor/Euribor page of Reuters Screen as of 11:00 a.m. with London/Frankfurt time at the interest accrual date. If Reuters Screen Libor/Euribor page shows more than one interest rate, their arithmetical average shall be used. If, however, Libor/Euribor ratio is not shown in the relevant page of Reuters Screen for any reason whatsoever, the Bank will determine the applicable interest rate on the basis of interest rates of the last two banks quoted therein (or in the case of a single bank, of the Bank). For Trlibor, the Trlibor rate published by the Banks Association of Turkey valid as of the interest accrual date shall be used. Should Libor/Euribor/ Trlibor rates turn to negative, in determination of credit interest rate, LIBOR/EURIBOR/TRLIBOR rates will be taken and considered as zero (0) In the case of borrowing of credits from the Bank s foreign branches, the Client shall be liable to pay interest over the specified rate of interest in the last days of interest periods and as of the ends of interest periods from the date of drawdown to the date of repayment. Interests shall be computed daily on 360 days a year basis Delay and Default Interests In the event of failure of the Client in repayment of his debts arising out of these credits (or any one of the installments in credits repayable in installments) on the payment date/due date thereof, or upon acceleration of his debts pursuant to this Agreement, it is hereby admitted by the Client that the amount of his debts outstanding as of the date of acceleration shall be subject to the then-current highest commercial credit interest rate of the Bank for the days from the date of acceleration to the end of time period granted in the notice of default to be sent to the Client, and also that BITT and RUSF will be levied over the amount of interests calculated as above. The Client hereby acknowledges in advance that the Bank will calculate and accrue a default interest as of the date of default on the amounts of 4

5 için ise o döviz cinsinden kredilere uygulanan) en yüksek kredi faiz oranının 2 katı tutarında, temerrüt tarihi itibarıyla temerrüt faizi hesaplamasına; esas alınacak nakdi kredi riskinin bulunmaması halinde ise Banka nın kredinin kullandırıldığı tarih ile temerrüt tarihi arasındaki süre içinde nakdi ticari kredilere uyguladığı (TL krediler için TL kredilere uygulanan, yabancı para krediler için ise o döviz cinsinden kredilere uygulanan) en yüksek kredi faiz oranının 2 katı tutarında temerrüt faizi oranı uygulamasını kabul eder. Müşteri ayrıca, Banka ca, yabancı para üzerinden kullandığı kredi borçları hakkında yabancı para üzerinden takip yapılabileceği gibi yabancı para borçları temerrüt veya takip tarihinde Banka nın uyguladığı kurlar üzerinden Türk Lirası na çevirerek, bir önceki cümlede belirtilen şekilde Banka nın TL kredilere uyguladığı faizin 2 katı oranında temerrüt faizi uygulanabileceğini, bu faiz oranı esas alarak hakkında dava ve takip açabileceğini kabul eder. Müşteri temerrüt faizi tutarı üzerinden, ayrıca hesaplanacak BSMV vesair vergi, KKDF, harç ve masraflarını da ödemeyi, borç bakiyelerinin tamamı ödeninceye kadar faiz, gider vergisi, masraf ve diğer hususların, kredinin verilmesi anında geçerli olan şartlar dairesinde işlemeye devam edeceğini kabul ve beyan eder Müşteri, Sözleşme kapsamındaki işlemlerden kaynaklanan kur farklarını ve arbitraj masraflarını ödemekte gecikmesi halinde, ödemesi geciken kur farkı tutarı üzerinden, kredinin kat ı veya vade sonu tarihinden fiili ödeme tarihine kadar Sözleşme de düzenlenmiş bulunan temerrüt faizi oranında gecikme faizi ödeyeceğini kabul eder Erken Ödeme Müşteri nin bakiye borcunu kısmen veya tamamen vadesinden önce ödemesi Banka nın kabulüne bağlıdır. Banka nın kabulü olmaksızın yapılan ödeme, vadesinde tahsil edilir. Müşteri, Banka nın muvafakatine dayanmayan erken ödeme nedeniyle faiz ve indirim dahil Banka dan herhangi bir talepte bulunamaz. Erken ödemede bulunmak isteyen Müşteri, erken ödeme yapmak istediği tarihten 5 iş günü önce Banka ya yazılı olarak başvurur. Banka, erken ödeme isteğini kabul ederse, bunun şartlarını bildirir ve bundan kaynaklanacak tüm masraflar ile maruz kalacağı kâr mahrumiyeti, zarar ve maliyetleri, erken ödeme nedeniyle doğabilecek vergi, KKDF gibi mali yükümlülükleri Müşteri den talep edebilir. Müşteri, belirlenen ödeme planı dışında yapacağı ödemeler için, erken ödemeden kaynaklanacak tüm masraflar ile Banka nın maruz kalacağı kâr mahrumiyeti, zarar ve maliyetlerine karşılık gelmek üzere talep edeceği erken ödeme komisyonunu ve bu komisyon üzerinden hesap edilecek vergi, KKDF gibi mali yükümlülükleri ödemeyi kabul eder Yurt dışı şubelerden kredi kullandırılması halinde, kredilerin tesis edildiği ülkede veya ülkemizde uygulanan herhangi bir kanun veya mevzuat yahut bunların yorumlanmasında resmi mercilerce bir değişiklik yapılır veya herhangi bir nedenle ve bunun sonucunda Banka nın bu krediyi kullandırması kanuna aykırı hale gelirse, Banka nın krediyi kullandırma yükümlülüğü sona erecektir. Böyle bir durumda, Müşteri, Banka ca yapılacak talep üzerine ve bu konudaki ihbarın yapıldığı faiz döneminin son gününde, işlemiş faiz ve ödenmesi gerekli sair tutarlarla birlikte kredi tutarını Banka ya ödeyecektir. default for the days from the date of default to the date of full settlement of outstanding debts over a rate equal to twice the then-current highest credit interest rate of the Bank (applied on TL credits for TL credits, and applied on the credit currency for FX credits) for the cash credit types made available to the Client hereunder during the period from the date the credit facility is made available to the date of default, and that in absence of a cash credit risk reference thereinfor, the Bank shall apply a default interest at a rate equal to twice the then-current highest credit interest rate of the Bank (applied on TL credits for TL credits, and applied on the credit currency for FX credits) for cash commercial credits in general during the period from the date the credit facility is made available to the date of default, and accordingly, the Bank may raise claims in foreign currency for recovery of debts of credits utilized in foreign currency, or alternatively, the Bank may convert the debts in foreign currency into Turkish Lira as of the exchange rates applied by the Bank as of the date of default or the date of claim, and may apply a default interest at a rate equal to twice the then-current interest rate applied by the Bank on TL credits as stated above, and may raise claims or bring forward legal proceedings over such interest rate, and that the Client shall pay not only the default interests levied as above, but also the Bank and Insurance Transactions Tax, Resource Utilization Support Fund and other taxes, duties and funds to be levied thereon, and that until full repayment and settlement of his debts, the interests, expenditure tax and other costs and charges will be continued to be accrued or levied under the conditions valid as of the date the credit facility is made available hereunder In the event of his delay in payment of exchange differences and arbitrage costs arising out of the transactions covered by this Agreement, the Client hereby agrees and undertakes to pay a delay interest to be accrued on the delayed amount of exchange differences over the default interest rate stipulated in this Agreement for the days from the date of termination or the end of maturity of the credit to the date of actual payment Prepayment Prepayment of the outstanding debts in full or in part by the Customer before the end of maturity thereof is subject to prior acceptance by the Bank. Any payment made without a prior acceptance or consent of the Bank is collected on due date thereof. The Customer cannot raise any claim against the Bank for any prepayment, not based upon a prior consent of the Bank, including, but not limited to, interests or discounts. The Customer intending to make a prepayment files a written application to the Bank no later than 5 business days prior to the intended date of prepayment. If the Bank accepts the prepayment request, it specifies the terms and conditions thereof, and may claim from the Customer all of its damages, including, but not limited to, all costs and expenses, loss of profit, other losses and costs, as well as taxes, duties, RUSF and other financial charges that may be levied due to prepayment. With respect to the repayments to be made outside the predetermined repayment schedule, the Customer agrees and undertakes to indemnify and hold the Bank harmless from all costs arising out of prepayment, and loss of profit, other losses and costs of the Bank, and prepayment commission that may be charged by the Bank, as well as taxes, duties, RUSF and other financial charges that may be levied due to repayment In the case of credits borrowed from foreign branches of the Bank, if the competent official authorities make any changes in any laws or regulations applicable in the home country of such credits or in our country or in interpretation thereof, and such changes make it illegal for the Bank to make these credits available for any reason whatsoever, then the Bank s liability to make such credits available hereunder will cease to exist, whereupon the Client will, upon demand of the Bank and as of the last day of the interest period of the notice relating thereto, repay to the Bank the principal amount of credits, together with accrued interests and other amounts due and payable hereunder. 5

6 2.9. Kredinin Geri Ödenmesi Müşteri, Banka ya anapara geri ödemesi ve faiz ödemesi dahil her türlü ödemesini belirlenen vade tarihlerinde nakden, def aten ve herhangi bir kesinti olmaksızın yapacaktır. Müşteri, cari hesap şeklinde işleyen vadesiz kredileri ise, geri ödeme talebinin Müşteri ye ulaşmasını izleyen Banka ca belirlenecek 1 ile 3 günlük süre içerisinde nakden veya def aten ödeyecektir Repayment of Credits The Client will make all kinds of payments to the Bank, including, but not limited to, principal sum repayments and interest payments, in cash, at once and free from any offsets or deductions, on due dates specified thereinfor. Credits repayable on demand and processed in the form of current account will be repaid by the Client in cash and at once within 1 to 3 days starting from the date of receipt of the repayment demand, as will be separately designated by the Bank Komisyon, Vergi ve Masraflar Müşteri, Banka nın Sözleşme ile ekleri uyarınca açtığı ve açacağı her türlü kredi ile hesap ve aldığı teminatlar ile ilgili olarak iktisadi koşullar çerçevesinde Banka nın belirlediği/belirleyeceği veya yetkili merciler tarafından saptanan veya ileride saptanacak olan oranları geçmemek üzere, her nevi komisyon, masraf, hesap işletim ücretini, fon ve BSMV, KKDF gibi yasal ve Banka düzenlemelerine veya teamüllerine göre talep edilebilecek ücret, masraf, vergi vesair her türlü gideri ve bunların gider vergilerini, Banka ya derhal ödemekle yükümlüdür Banka, Sözleşme kapsamında müşterilerine sunduğu işlemler ve hizmetlere ilişkin olarak uygulamakta olduğu yukarıda belirtilen genel komisyon ve masraf oranlarını, piyasa koşullarındaki veya Banka maliyetlerindeki değişiklikler nedeniyle yetkili merciler tarafından saptanan veya ileride saptanacak olan, yahut böyle bir saptama yapılmaması halinde, benzer krediler ve hesaplar için cari olan en yüksek oranları geçmemek üzere 1 gün önceden ilan veya ihbar etmek sureti ile Banka ca belirlenecek olan oran ve miktarda artırmaya yetkilidir Müşteri ile ayrıca mutabakata varılmamış olması halinde, uygulanacak komisyon, ücret, masraf vesair gider oranları, Banka nın işlem tarihinde web sitesinde veya sair yöntemlerle duyurduğu/bildirdiği benzer krediler ve hesaplar için uyguladığı oranlar olacak olup, Banka ca farklı bir yöntemle bilgi verilmediği sürece söz konusu komisyon, ücret, masraf vesair giderler Banka nın internet sitesinde ilan edilecektir Banka; münferit her bir işleme ait, Müşteri ile mutabakata varılan veya Banka ca belirlenen komisyon, masraf oran ve tutarlarını, gider vergileri vesair resim ve harçları ile birlikte Müşteri nin cari hesabına borç yazabilecektir Banka, Sözleşme çerçevesinde talep ettiği komisyon oranları ve masraf tutarlarında yetkili mercilerce değişiklik yapılması halinde, bu değişiklikleri dikkate alarak, Müşteri ye ilan veya ihbarda bulunarak uyarlamaya yetkilidir Müşteri, Sözleşme çerçevesinde hesabına borç yazılan komisyon, masraf tutarları vesair ücretler ile bunların gider vergilerini vesair kalemleri, Banka ya derhal ve nakden ödemekle yükümlüdür Müşteri, kanun veya diğer düzenlemeler sonucu Banka ya yapacağı ödemelerden bir kesinti yapılmasının zorunlu olması halinde, bu kesinti yapılmamış olsaydı Banka nın eline geçecek net tutara eşit tutarda bir ödemeyi teminen ilave ödeme yapmayı kabul eder Teminatlarla ilgili tesis, muhafaza, fek ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü işlemin gerektirdiği tüm vergi, resim, harç, tarh edilebilecek cezaları; sigorta prim, noter masrafları vesair masraflar; bunlarda meydana gelebilecek değişikliklerin tamamı Müşteri tarafından ödenecektir Commissions, Taxes and Charges The Client shall be liable to immediately pay to the Bank all kinds of commissions, charges, account management fees, funds and Banking and Insurance Transactions Tax ( BITT ), Resource Utilization Support Fund ( RUSF ) and all other charges, costs, taxes and other payables which may be levied pursuant to the applicable laws or the Bank s internal regulations or the general banking customs and usage, up to the rates determined or to be determined by the Bank or by governmental authorities in the light of the then-current economic conditions, with respect to all and any types of credits and accounts opened or to be opened and all and any security interests established or to be established in favor of the Bank in accordance with this Agreement and its exhibits The Bank shall be authorized to increase the rates of general commissions and charges referred to hereinabove, applied with respect to the transactions and services offered to its clients within the frame of this Agreement, by an amount or a percentage determined or to be determined by the governmental authorities or otherwise, determined or to be determined by the Bank itself with a 1-day prior notice or circular up to the then-current rates applied for similar credits and accounts, due to and in line with the changes in market conditions or in costs of the Bank Unless otherwise separately agreed upon with the Client, the applicable rates of commissions, charges, costs and other expenses shall be the rates applied for similar credits and accounts as announced/ designated by the Bank in its website or by other means as of the date of the transaction, and unless information is given by the Bank by a different method, the said rates of commissions, charges, costs and other expenses shall be published in the Bank s website The Bank may debit to the Client s current account all kinds of commissions, charges, costs and other expenses accrued at the rates and in the amounts determined by the Bank or agreed upon with the Client specifically for each individual transaction, together with expenditure taxes and other taxes, duties and funds In the case of any changes made by the governmental authorities in the rates and amounts of commissions claimed by the Bank within the frame of this Agreement, the Bank shall be entitled to adapt its thencurrent commission rates to such changes with a notice or circular to the Client The Client shall be liable to pay to the Bank immediately and in cash all kinds of commissions, charges, costs and other expenses, and their expenditure taxes and other taxes, duties and funds debited to his account as specified in the preceding paragraphs In the case of a mandatory offset or deduction made from the Client s payments to the Bank as a requirement of the applicable laws and regulations, the Client hereby agrees to make an additional payment to the Bank in an amount equal to the net amount the Bank would have received had such offset or deduction not been required to be made All taxes, duties and funds of every kind and all penalties, insurance premiums, notary fees and costs and other expenditures, as well as all and any changes or amendments therein, that may be levied or inflicted on all kinds of transactions relating to security interests, including, but not limited to, establishment, maintenance and removal of security interests, shall be due and payable by the Client. 6

7 Müşteri, hesabın kat edilmesi veya kredi ya da teminat ilişkisinden dolayı Banka nın göndereceği ihtarname veya belgeler için yapacağı her türlü masrafı, noter masraflarını ve benzeri giderleri de Banka ya nakden ve def aten derhal ödemeyi kabul eder Müşteri, talep ettiği ve Banka ca kendisine tahsis edilen krediyi kullanmaktan tek taraflı iradesi ile vazgeçmesi veya kendisinden kaynaklanan sebeplerle taahhüt ettiği kredi koşullarını yerine getirememesi halinde, Banka nın kullandırıma ayrılan kredinin kullanılmamasından uğradığı/uğrayacağı maliyet ve getiri zararlarına karşılık olmak üzere, ayrıca bu kredi için harcanan emek, ilgili kredinin dosyalama, ekspertiz masrafları vs. masraflar nedeniyle söz konusu zararların giderilmesini teminen kredi limitinin %2 oranına kadar olmak üzere cezai şart ödemeyi; ancak Banka zararlarının cezai şart oranı üzerinde olması durumunda, Banka nın uğradığı/uğrayacağı zararları da ayrıca nakden ve def aten derhal ödemeyi kabul eder Müşteri, kredi veya hesaplarla ilgili olarak tahakkuk ettirilecek komisyon, gider vergileri ve her türlü masrafı ödemediği takdirde, bunların tutarını nezdindeki alacaklı cari veya rehinli hesaplarından ayrıca onayını almaya lüzum kalmadan Banka nın re sen mahsup etmeye yetkili olduğunu kabul eder. Müşteri ayrıca, cari veya rehinli hesabının bulunmaması halinde, var ise borçlu hesabına, bu da yok ise, geçici hesapta borcuna kaydedilmesini ve komisyon vs. masraflardan doğan bu borcuna, ödeninceye kadar geçecek günler için Banka ca, Sözleşme de yazılı oranda gecikme faizi ve gider vergisi tahakkuk ettirileceğini kabul eder Banka nın; Sözleşme ile Müşteri nin yükümlendiği gider vergisini vergi dairesine yatırmadan Müşteri den talep ve tahsile hakkı olduğu gibi, temerrüdü sebebiyle aleyhine takip ve dava açılması halinde de gider vergisini ilgili vergi dairesine ödemeden takip ve dava ikamesi suretiyle Müşteri den talebe de hakkı vardır. Banka, bu vergi, fon, resim ve harçları ilgili mercilere ödemek zorunda kaldığı takdirde Müşteri bu tutarları Banka ya derhal nakden ve def aten ödemeyi, temerrüt halinde ise borcuna Sözleşme de belirtilen oranda ve şekilde temerrüt faizinin uygulanmasını kabul eder Müşteri, Banka ya tevdi ettiği senetlerin, Banka nın şubesi bulunmayan yerlerdeki bankalara tahsili için gönderilmesi durumunda, aracı bankaya ödenecek komisyon, masraf ve gider vergilerinin de kendisi tarafından karşılanacağını taahhüt eder Müşteri, kullandığı kredilerle ilgili olarak herhangi bir nedenle TCMB, Maliye Bakanlığı ve benzer resmi kurumların Banka dan, her ne ad altında olursa olsun, tahsil edeceği tutarları, derhal ve nakden Banka ya ödemeyi kabul eder. Aksi takdirde Müşteri, söz konusu tutarları talep edildiği tarihten ödeme tarihine kadar, işbu Sözleşme de belirtilen söz konusu tutarlar üzerinden işleyecek temerrüt faiziyle birlikte ödemek zorunda kalacağını kabul eder Sözleşme nin teminatı olarak alınan ticari senetler, hisse senetleri ve tahvillerin komisyonları nominal değerlerinden yüksek olması kaydıyla piyasa değerleri üzerinden; aksi takdirde veya piyasa değerinin belirlenememesi halinde nominal değerleri üzerinden; diğer taşınır veya taşınmaz mal niteliğindeki teminatların komisyonları, muhafaza vesair ücretleri ekspertiz değerleri üzerinden veya mevzuata ve bankacılık teamüllerine göre belirlenerek, gider vergileri ile birlikte, Banka ca Müşteri hesabına borç yazılacaktır The Client further agrees and undertakes to reimburse to the Bank in cash and at once and immediately upon demand all kinds of costs, notary fees and charges and similar other expenses to be incurred by the Bank for notices, notifications or other documents with respect to crediting or security relations or closing of the account hereunder In the event that the Client decides by his own and unilateral will and volition to renounce from borrowing the credit facility demanded by him and provided by the Bank hereunder or otherwise fails to comply with the credit terms and conditions for reasons attributable to himself, the Client hereby agrees to immediately pay in cash and at once a penalty to be inflicted up to not more than 2% of the Credit Limit against the costs and the losses of profit incurred or to be incurred by the Bank due to non-use of the funds allocated for this credit facility, as well as all kinds of costs and losses relating to labor spent for this credit facility, and filing, expertise survey and other expenses in relation therewith, and if the actual losses of the Bank exceed the penalty amount calculated as above, the Client separately agrees to immediately pay in cash and at once all actual losses and damages incurred or to be incurred by the Bank in relation therewith Should the Client fail to pay the commissions, expenditure taxes and other costs levied on the credits or accounts hereunder, the Client hereby accepts that the Bank shall be authorized to set off in its own initiative all such commissions, taxes and costs from the current account receivable or the pledged accounts of the Client held with the Bank, without any separate consent or approval of the Client. It is further agreed by the Client that if the Client does not hold any current or pledged accounts in the Bank, all such commissions, taxes and costs will be debited to his account payable or in its absence, to a suspense account, and also that such debts arising out of commissions, taxes and costs will be subject to default interest and expenditure taxes at the rates specified in this Agreement The Bank shall not only be entitled to claim and collect from the Client before depositing the same to the tax department the expenditure taxes due and payable by the Client as per this Agreement, but also be entitled to claim and collect from the Client through legal proceedings before depositing the same to the tax department the expenditure taxes and other charges to be levied if and when the Bank is sued due to its default in payment thereof. Should the Bank be obliged to pay these taxes, duties and funds to the relevant official authorities, the Client hereby agrees to pay these moneys to the Bank immediately, in cash and at once, and in the case of his default, also to pay a default interest to be accrued at the rate and in the manner stipulated in this Agreement The Client further agrees to pay the commissions, costs and expenditure taxes to be paid to the intermediary banks if and when the bills of exchange delivered by the Client to the Bank are transferred and sent for collection to other banks at places where the Bank does not have a branch The Client also agrees and undertakes to pay to the Bank immediately and in cash the moneys which may be claimed and collected by TCB, Ministry of Finance and similar other governmental authorities from the Bank under any name whatsoever with respect to the credits borrowed by the Client hereunder, or otherwise, such moneys will be required to be reimbursed together with a default interest to be applied and accrued over such amounts stipulated herein for the days from the date of claim to the date of actual payment Commissions accrued over the bills of exchange, share certificates and bonds taken as a security for this Agreement shall be debited by the Bank to the Client s account over their then-current market prices, only if the latter are higher than their nominal values, or otherwise or if market prices cannot be determined, over their nominal values, while commissions, safe custody fees and other charges accrued over other personal or real properties encumbered as security interests hereunder shall be debited by the Bank to the Client s account over their expertise survey prices, together with expenditure taxes, in strict compliance with the governing 7

8 Müşteri ye kullandırılacak kredinin Banka ca yurt dışında yerleşik kredi kuruluşlarından temin edilmesi ve bu hususun Müşteri ye yazılı veya sözlü olarak bildirilmesi halinde, Müşteri, Banka nın yabancı kredi kurumları ile akdettiği kredi sözleşmeleri çerçevesinde komisyon, dava ve takip masrafları dahil olmak üzere her türlü masraf vesair adı altında ödemekle yükümlü olduğu tutarı baz alarak, Banka nın talebi üzerine Banka ya ödemekle yükümlüdür. 3- TEMİNATLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER 3.1. Kredinin Teminat Karşılığı Kullandırılması Sözleşme kapsamında kullandırılacak krediler, teminat karşılığı kullandırılabileceği gibi, Banka kararına istinaden teminatsız olarak da kullandırılabilecektir. Banka, Sözleşme ile açtığı krediyi kısmen veya tamamen uygun göreceği her türlü maddi, şahsi, ayni, alacak, taşınır, taşınmaz, kıymetli evrak, nakit ve bunlarla sınırlı olmaksızın başkaca her nevi teminat karşılığında kullandırabilir. Müşteri, kendisinden istenen teminatları Banka tarafından saptanacak koşul ve şekillerde, kredinin limitine, marj oranına göre Banka tarafından tayin olunacak süre içinde Banka ya vermekle yükümlüdür Banka, alınan teminatın değerinde azalma olması, azalma ihtimalinin bulunması, kısmen veya tamamen teminat vasfının ortadan kalkması, teminatın yetersiz olduğunun anlaşılması veya Bankamız dışında başka bankalar ve finans kuruluşları ile Bankamızdan daha iyi teminat koşulları ile çalışılması ve temerrüt hallerinden birinin veya diğer haklı sebeplerin varlığı durumunda, teminat marj oranlarını değiştirmeye, Müşteri den belirleyeceği şekil ve koşullarla yeniden veya ilave teminat istemeye yetkili olup, kredinin kullandırılmasını veya devamını teminatların usulüne uygun olarak teminine bağlı kılabilir Banka nın teminat olarak rehin aldığı her türlü malın, nakliye ve muhafazası esnasında doğacak her türlü hasar, kayıp ve bunlarla ilgili olağan ve olağanüstü her nevi masraf Müşteri ye ait olacaktır Keza, teminat verilmesi (her nevi rehin/ipotek, temlik ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü teminat), verilen bu teminatların kaldırılması, yenilenmesi, yeniden tesisi, değiştirilmesi vesair işlemlerde, teminat tutarının/değerinin %1 ine kadar Banka ca belirlenecek rehin/ipotek vs. teminat kaldırı/tesis/yenileme ve diğer işlem masrafını/komisyonunu ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz. Ancak Müşteri, yukarıda belirtilen işlemlerle ilgili doğacak masrafların belirtilen orandan fazla olması halinde, bu masrafları da ödemeyi kabul ve beyan eder Teminatların, Banka nın Her Türlü Alacakları İçin Karşılık Teşkil Ettiği Banka ca Müşteri den alınacak olan teminatlar, belirli bir kredi için verilmiş olduğu açıkça belirtilmedikçe, Müşteri nin Banka ya olan borçlarının tümü için teminat teşkil edecektir Teminatların paraya çevrilmesinden/tahsilinden kaynaklanan bedeller ile sigorta tazminatları ve kamulaştırma bedelleri gibi Banka tarafından teminatlarla ilgili olarak veya bunların yerine geçmek üzere elde edilecek tutarların, ayrıca merhun ortaklık payları ve tahvillerin yerini alan yeni paylar ve tahvillerin de asıl teminatlar gibi ve aynı koşullarla Banka nın teminatını teşkil edeceğini ve bunlar üzerinde de Banka nın rehin hakkının bulunduğunu, anılan tutarları Müşteri den olan herhangi bir alacağına mahsup edilmesini veya rehinli olarak bloke bir hesaba alınmasını, Müşteri kabul eder. laws and regulations and the banking customs and usage Where the credits to be made available to the Client hereunder are borrowed by the Bank from crediting institutions resident abroad, with a written or verbal notice to the Client, the Client shall be under obligation to reimburse to the Bank upon demand of the latter all kinds of commissions, court and execution expenses, and all other charges and expenditures which the Bank may be liable to pay pursuant to the credit agreements signed by the Bank with such foreign crediting institutions. 3- PROVISIONS ON SECURITY INTERESTS 3.1. Utilization of Credits Against Security Interests Credits to be made available under this Agreement may be extended against security interests or in the option of the Bank, may be extended without any guarantee. The Bank may make the credit facility available under this Agreement fully or partially against all kinds and types of security interests, including, but not limited to, property or personal guarantees, receivables, personal or real properties, negotiable instruments, cash funds and other types of guarantees. The Client is obliged to provide the Bank with all requested security interests in the forms and under the conditions to be determined by the Bank and within a time period to be granted by the Bank depending upon the Credit Limit and margin In the case of loss of value or probability of loss of value in security interests requested against allocation of credit limit hereunder, or the existing security interests becoming dysfunctional as guarantee, or the existing security interests being determined to be insufficient, or lending of credit facilities by other banks or financial institutions to the Client against better conditions of guarantees than the Bank, or upon occurrence of any one of the events listed under default conditions, or in presence of other just causes, the Bank shall be authorized to change the security margin ratios, and request new or additional guarantees from the Client in other forms or under other conditions to be determined by itself, and make the utilization or maintenance of credit facility conditioned upon provision of all security interests and guarantees as requested All kinds of damages, losses and relevant ordinary or extraordinary expenses or costs that may be incurred during storage and transportation of all goods and properties of every kind pledged in favor of the Bank as a security hereunder shall be under the responsibility of the Client Likewise, in establishment of guarantees (including, but not limited to, all types of mortgages, pledges, assignments and other guarantees), and in removal, renewal, reestablishment, replacement and other transactions pertaining thereto, the Client hereby agrees and undertakes to pay a commission in an amount up to 1% of the amount/value of guarantees as will be determined by the Bank for establishment, removal, renewal or other transactions of pledges/mortgages and other types of security interests. However, if the actual costs of the aforementioned transactions exceed the specified rate, the Client further agrees and undertakes such actual costs as well Security Interests Standing as Security for All Kinds of Receivables of the Bank All security interests to be received by the Bank from the Client shall stand as a security for all kinds of debts owed by the Client to the Bank, unless otherwise specified clearly that they are provided against a certain credit facility The Client further acknowledges that the proceeds of realization/ collection of security interests, and insurance proceeds, expropriation moneys and all and any of the other moneys to be received by the Bank with respect to or in lieu of security interests, as well as new stocks and bonds delivered in lieu of the pledged stocks and bonds will also stand as a security in favor of the Bank just like and under the same conditions with the main security interests, and accordingly, the Bank s rights of lien and pledge will extend to them also, and that such moneys or proceedings will either be applied against any debts owed by the Client to the Bank or be 8

9 Müşteri, Banka nın, kredi para cinsini Müşteri ile mutabık kalarak Sözleşme de belirtilenden başkaca bir para cinsine dönüştürebileceğini; yine Sözleşme de belirtilenden farklı yabancı para cinsi üzerinden kredi kullandırılmış olması halinde, bu hususta teminat teşkil etmek üzere Sözleşme konusu taşınır, taşınmaz vesair teminatların üzerine Banka lehine ipotek veya rehin tesis edilmiş ise ipoteğin yahut rehnin, başlangıçta tahsis edilen yabancı para cinsine dönüştürülmesinin Banka ca talep edilmesi halinde, gerekli işlemleri gerçekleştirmeyi kabul eder Rehin, Hapis, Takas ve Mahsup Hakkı Taraflar, Müşteri nin Banka veya şubelerinde ya da muhabirlerinde ya da başka yerlerde bulunan ve Banka nın şubelerinin veya muhabirlerinin zilyetliğinde ve/veya emrinde mevcut ve ileride mevcut olabilecek altınlar, altın depo hesapları, Türk Lirası ve/veya dövizli mevduat dahil her türlü alacak ve bloke paraları, kiralık kasa mevcudu, tahsil için verdiği her türlü senet ve çek, hisse senetleri, yatırım fonu katılma belgeleri, özel sektör ve devlet tahvilleri, hazine bonoları, finansman bonoları, her nevi gelir ortaklığı senedi, varlığa dayalı menkul kıymetler, ihracat vesaikleri, akreditif belgeleri, velhasıl her çeşit menkul kıymet/kıymetli evrak ve bunların kuponları ile mal varlığı değerleri ve bunların paraya çevrilmesi/tahsili halinde elde edilecek tutarlar üzerinde Banka nın bu Sözleşme den, her türlü risk veya alacağı için rehin ve hapis hakkı olduğunu ve bunların bir kısmını veya tümünü bloke etmeye veya bloke bir hesaba almaya, alacaklı ve borçlu cari hesapları arasında virman yapmak suretiyle bunları kısmen veya tamamen alacakları ile takas ve mahsup etmeye yetkisi bulunduğu hususunda mutabıktırlar Müşteri, Banka ya olan borçlarını Banka da mevcut alacakları ile vesair teminatlarla takas ve mahsup etme hakkının bulunmadığını, bu hakkından feragat ettiğini kabul ve beyan eder Taraflar, Banka nın altınlar ve/veya rehinli menkul kıymetler üzerindeki rehin hakkı sona erdiği takdirde, menkul kıymetlerden hamiline yazılı olanların ve altınların Banka tarafından Müşteri ye mislen iade edilmesi hususunda mutabıktırlar. Taraflar; Müşteri lehine gelmiş veya gelecek havaleler üzerinde Banka nın hapis ve rehin hakkı bulunduğu ve kendisine ihbarda bulunmadan önce de Müşteri adına kabul ve Banka ya olan borçlarına, yukarıdaki maddeler gereği mahsup etmeye yetkili olduğu hususunda mutabıktırlar Müşteri, üzerinde Banka nın rehin hakkı bulunan ve yukarıda sayılan teminatları Banka nın muvafakati olmaksızın üçüncü şahıslara rehin ve temlik edemez Banka nın, her türlü menkul kıymet ile alacaklı cari hesap üzerinde takas ve mahsup hakkını kullandığı takdirde, vadenin bozulması nedeniyle meydana gelebilecek faiz, kur farkı ve diğer tutarların Müşteri tarafından talep edilemeyeceği hususunda Taraflar mutabık kalmışlardır Bankanın, Müşteri nin hesabına alacak kaydedilen tutarları, Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde mahsup etme hakkı bulunmaktadır Sigorta ile İlgili Hükümler Taraflar, Banka nın gerekli görmesi durumunda teminat olarak aldığı, rehin/ipotek tesis ettiği taşınır ya da taşınmaz tüm mallarını yangına, hırsızlığa, nakliye rizikolarına ve gerekli göreceği diğer her türlü rizikoya karşı Banka lehine ve/veya muhabiri lehine, dilediği sigorta şirketine, dilediği bedel, şart ve müddetle, prim borçları Müşteri ye ait olmak üzere Banka lehine sigorta ettirmesi; sigortaların sözleşme ve/veya poliçelerine grev, lokavt, deprem, kargaşalık, halk hareketleri, infilak, kötü niyetli hareketler, savaş vesair olağanüstü durumlarla ilgili hükümleri de ilave ettirmesi hususunda mutabık kalmışlardır. deposited as pledged in a blocked account The Client also accepts that the Bank may, in mutual agreement with the Client, change the credit currency to a currency other than the one specified in this Agreement, and that if the credits are made available in a foreign currency other than the one named in this Agreement, and if mortgages or pledges are established in favor of the Bank on the personal and real properties or other security interests as a security hereunder, and if the Bank requests the conversion of currency of such mortgages or pledges into the originally allocated foreign currency of the credit facility, then the Client will take necessary actions in connection therewith Pledge, Lien, Clearing and Offset Rights It is hereby agreed and accepted by the Parties hereto that as a security for all kinds of risks and debts arising out of this Agreement, the Bank shall have rights of lien and pledge on present and future gold, gold depot accounts, all types of receivables also including Turkish Lira and/or foreign exchange deposits, blocked moneys, contents of safe deposit boxes, all types of checks and promissory notes delivered for collection, share certificates, investment fund participation certificates, private and public sector bonds and debentures, treasury bonds, financing bonds, all kinds of income sharing certificates, asset based securities, export documents, letters of credit and shortly, all securities/negotiable instruments of every kind and their coupons, and properties and the proceeds of realization/collection of them, of the Client held with the Bank or its branches or correspondents or other places, or held in possession and/or at the disposal of branches or correspondents of the Bank, and that the Bank shall be authorized to block or transfer into a blocked account all or some of them, and to set off or deduct the same fully or partially through transfers between current accounts receivable and payable The Client hereby waives from his right to set off or deduct his debts owed to the Bank from his receivables from the Bank It is hereby acknowledged by the Parties hereto that if and when the Bank s right of pledge on gold and/or pledged securities ceases to exist, both the securities written to bearer and the gold will be returned by the Bank to the Client in kind. It is further acknowledged by the Parties hereto that the Bank shall have rights of lien and pledge on the remittances sent or to be sent to the Client, and shall be authorized to accept and receive the same in the name of the Client and to set them off from the Client s debts owed to the Bank as per the preceding paragraphs, without a notice to the Client in connection therewith The Client cannot, without a prior consent of the Bank, assign to or pledge in favor of third parties any one of the security interests, listed above and restricted by a right of pledge of the Bank The Parties also accept that the Client will not have a right of claim for interests, exchange differences or other losses that may be incurred due to withdrawal before the end of maturity upon use by the Bank of its offset and deduction rights on such securities and current accounts receivable The Bank shall have the right to set off the moneys credited to the account of the Client within the frame of the pertinent provisions of the Code of Obligations Provisions on Insurance It is hereby mutually agreed by the Parties hereto that the Bank will, if deemed necessary, be authorized to take out insurance cover for protection of the pledged/mortgaged personal or real properties against fire, theft, transportation risks and all other risks of every kind as deemed fit, in favor of the Bank itself and/or its correspondents, in any insurance firm, at any sum insured, for any validity term and under any conditions deemed acceptable, with all premiums and other costs being in the account of the Client, and that the Bank will have clauses relating to strike, lockout, earthquake, riot, civil commotion, explosion, malicious acts, water and 9

10 Müşteri nin anılan sigortaları yaptırmaması veya süresinde sigortaları yenilememesi halinde, Banka söz konusu sigortayı re sen yaptırmaya/yenilemeye yetkilidir. Ancak bu husus, Banka için bir mecburiyet teşkil etmeyecektir Müşteri, sigorta konusu teminatları daha önce sigorta ettirilmiş bulunuyorsa, Banka nın söz konusu poliçelere dain-i mürtehin hakkının işlenmesini kabul ve beyan eder Taraflar, Banka tarafından bu madde hükümleri çerçevesinde yaptırılacak sigortaların prim vesair giderlerinin Müşteri nin borcu olduğu ve bu tutarları derhal Banka ya yatıracağı, dilerse Banka nın bu tutarları re sen Müşteri nin alacaklı veya borçlu hesaplarından herhangi birine borç yazabileceği hususunda mutabık kalmışlardır Sigorta sözleşmelerinden doğan tazminatlar dain-i mürtehin hakkı olan Banka ya ödenir. Sigorta şirketince belirlenen tazminat tutarına Müşteri itiraz ettiği takdirde, kendisine verilecek bir süre içinde Müşteri tazminat tutarını Banka ya öderse, sigorta poliçesinden doğan haklar Banka tarafından Müşteri ye devredilir. Aksi halde Banka dain-i mürtehin hakkı nedeniyle tazminat tutarını sigorta şirketinden tahsil etmeye ve Müşteri den olan her türlü alacağına kısmen veya tamamen mahsup etmeye yetkilidir Müşteri, sigorta şirketi ile tazminat konusunda çıkacak anlaşmazlıklar nedeni ile Banka tarafından, dilediği takdirde, açılacak dava ve takip masraflarının tümünün kendisine ait olduğunu ve ayrıca anlaşmazlığın Banka aleyhine sonuçlanması halinde de Banka dan herhangi bir maddi talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder Kredinin Kefalet Karşılığı Kullandırılması ve Kefillerin Sorumluluğu Sözleşme nin sonunda imzası bulunan kefiller müteselsil kefil sıfatı ile kefalet vermeyi kabul ederler. Kefiller, Müşteri nin Banka ya Sözleşme den doğan borçları için Sözleşme de belirtilen kefalet limiti ile sınırlı olmak üzere sorumludurlar. Kefiller, kefalet limiti ile sınırlı olmak üzere müteselsil kefaletin, anapara ve akdi faizini, bilcümle işlemiş/işleyecek temerrüt faizlerini, fonları, komisyonları, her türlü masrafı, vergi ve resimleri, dış işlemlerde kur artışı nedeniyle ortaya çıkacak ilave miktarları, kanuni takip giderlerini ve avukatlık ücretlerini de kapsadığını kabul ve taahhüt ederler Banka ile müteselsil kefiller; Türk Borçlar Kanunu nun (TBK) 582 nci maddesi gereği, müteselsil kefaletin Sözleşme sebebiyle doğmuş borçları kapsadığı gibi, ileride doğması muhtemel borçları da kapsayacağı, TBK nın 584 üncü maddesi gereği, eşin rızasının en geç kefalet sözleşmesinin kurulması anına kadar kefiller tarafından temin edilerek Banka ya ibraz edilmesi gerektiği, Borçlunun borcunu vadesinde ödememesi gibi açıkça ödeme güçsüzlüğü içinde olduğunun ortaya çıkması halinde, TBK nın 586 ncı maddesi kapsamında borçlu takip edilmeden veya taşınmaz rehni paraya çevrilmeden, kefillere başvurulabileceği, TBK nın 592 nci maddesi gereği, Banka nın, borcu ödeyen kefillere haklarını kullanmasına yarayabilecek borç senetlerini teslim edeceği ve gerekli bilgileri vereceği; yine, kefalet sırasında var olan veya asıl borçlu tarafından alacak için sonradan sağlanan rehinleri ve diğer güvenceleri de kefillere teslim edeceği veya bunların devri için gerekli işlemleri yapacağı; ancak Banka nın diğer alacaklarının varlığı halinde, sahip olduğu rehin ve other extraordinary events incorporated in the insurance agreements and/ or policies Should the Client fail to take out or renew the said insurance covers in a timely manner, the Bank shall be entitled to take out or renew the same in its own initiative and option, but shall in no case be obliged to do so If and to the extent the insured properties have already been insured, the Client accepts to have the Bank named as a loss payee in the relevant existing insurance policies The Parties hereby agree and acknowledge that premiums and other charges of the insurance covers to be bought by the Bank pursuant to the provisions of this Article will be in the cost of and be deposited immediately in the Bank by the Client, and also that the Bank may in its option and initiative debit the said moneys to any one of the accounts receivable or payable of the Client held with the Bank Proceeds payable pursuant to and under the insurance agreements will be paid to the Bank as the loss payee. If the Client files an objection against the amount of insurance proceeds decided by the insurance firm, and pays such amount of insurance proceeds to the Bank by the end of a time period to be granted to him, then the rights and interests arising out of the insurance policy will be transferred by the Bank to the Client, or otherwise, the Bank, in reliance upon his rights held as a loss payee, will be authorized to collect the insurance proceeds from the insurance firm and to set them off fully or partially from the outstanding debts owed by the Client to the Bank The Client hereby agrees and undertakes to pay all costs and expenses of lawsuits and legal proceedings that may be brought forward by the Bank in its own discretion due to the disputes on insurance proceeds with the insurance firm, and not to have any right of claim against the Bank if the Bank loses such lawsuits or legal proceedings Utilization Credits Against Personal Guarantee, and Liability of Guarantors The guarantors having undersigned this Agreement hereby accept to stand as a guarantor as co-debtor and joint guarantor. Guarantors are liable for the debts of the Client to the Bank arising out of this Agreement only up to the limit of personal guarantee stated herein. Guarantors hereby acknowledge that their joint guarantee covers not only the principal sum but also the contractual interests, present and future default interests, commissions, funds, charges, taxes, duties and funds, and additional debts arising out of increase in foreign exchange rates in foreign transactions, and costs of legal proceedings, and attorney fees, up to the limit of personal guarantee It is hereby agreed and accepted by the Bank and the joint guarantors; that the joint guarantees provided herein will extend to not only the existing debts arising out of this Agreement, but also the future probable debts, pursuant to the provisions of article 582 of the Turkish Code of Obligations; and that as per article 584 of the Turkish Code of Obligations, the spouse s consent is required to be obtained by the guarantors and submitted to the Bank by no later than the date of execution of the personal guarantee contract; and that if and when the main debtor clearly becomes insolvent by failing to pay his debts on due dates thereof, as per article 586 of the Turkish Code of Obligations, a right of recourse directly to the guarantors before foreclosure of real property mortgages or any other claim against the main debtor is hereby granted and honored; and that as per article 592 of the Turkish Code of Obligations, the Bank will deliver the promissory notes and provide all information as and when required for use of the underlying rights by the guarantors upon payment of debts, and will further deliver to the guarantors all pledges and other guarantees that are existing as of the date of execution of the personal guarantee contractor or may have been provided later by the 10

11 hapis haklarının öncelikli olması sebebiyle bu maddede anılan teslim ve devir işlemlerini alacaklar tamamen tasfiye edilinceye kadar yerine getirmeyebileceği, TBK nın 598 inci maddesi gereği, işbu kefaletin süresiz olarak verildiği; bir gerçek kişi tarafından verilmiş olan kefaletin, işbu Kefalet Sözleşmesi nin kurulmasından başlayarak on yılın geçmesiyle kendiliğinden ortadan kalkacağı; kefalet süresi, en erken kefaletin sona ermesinden bir yıl önce yapılmak kaydıyla, kefillerin Kefalet Sözleşmesi nin şekline uygun yazılı açıklamasıyla, azami on yıllık yeni bir dönem için uzatılabileceği; kefaletin tüzel kişi tarafından verilmesi durumunda on yıllık sürenin söz konusu olmadığı, Banka tarafından Müşteri ye açılan kredilerden dolayı kredinin açılma şekli ve nevine göre, keza Sözleşme de yer alan tüm hususlardan da kefillerin Banka ya karşı sorumlu ve yükümlü oldukları, Banka nın elinde Müşteri nin borcuna özellikle tahsis edilmemiş olan rehinler mevcutsa, Banka nın bu rehinlerin nakde tahvilinden elde edilecek paraları önce işbu kefaletle ilişiği olmayan alacak taleplerini karşılamak için kullanmaya yetkili olduğu, Kefillerin Sözleşme de yazılı adresini ikametgâh olarak seçtiği, adres değişikliklerini noter kanalı ile derhal ihbar etmesi gerektiği, aksi takdirde Sözleşme de yazılı adrese yapılan tebliğlerin geçerli olacağı, Kefillerin, Banka nın kendi haklarını korumasını sağlamak üzere, kredi borçluları veya diğer kefillerden herhangi birinin iflas etmiş olduğu, malların defterinin tutulduğu, iflas erteleme veya konkordato talebinde bulunulduğu ya da vefat halini öğrendikleri anda derhal Banka ya bilgi vereceği, Banka nın, merkez ve tüm şubelerinde her ne şekil ve mahiyette olursa olsun mevcut ve ileride doğabilecek bütün borçlarına karşılık, merkez ve tüm şubelerinde ve muhabirlerinde kendilerine ait bulunan ve ileride bulunabilecek tüm altın, alacak, hak, mevduat, nakit, hisse senedi, gelir ortaklığı senetleri, varlığa dayalı menkul kıymetler, yatırım fonu katılma belgeleri, tahviller, senetler, konşimentolar, kıymetli evraklar, havale tutarları ve benzer hak ve alacakları üzerinde rehin, hapis, takas ve mahsup hakkı olduğu, Banka nın kefillere ait altınlar ve/veya rehinli menkul kıymetler üzerindeki rehin hakkı sona erdiği takdirde, altınların ve menkul kıymetlerden hamiline yazılı olanların Banka tarafından kefillere mislen iade edilmesi, hususlarında mutabık kalmışlardır Kefiller, lehlerine gelmiş olan havalelerin kendilerine ihbarda bulunulmadan önce Banka tarafından adlarına kabul edilmesine muvafakat ettiklerini ve ayrıca adlarına açılacak bir hesaba veya mevcut hesaplarına alacak kaydedilmesini ve havale meblağı üzerinde Banka nın rehin hakkı ve kefillerin Banka ya karşı her türlü borcuna karşılık takas ve mahsup hakkını kabul ederler Kefiller, kefaletlerinin devam ettiği süre içinde, hakiki surette veya gizleyerek muvazaa yolu ile veyahut aslı olmayan borçları ikrar ederek menkul ve gayrimenkul mal varlıklarını Sözleşme ile kefil oldukları azami tutarın altına düşürecek mahiyette işlemler yapmamayı, mal varlıklarını telef etmemeyi, Banka yı zarara uğratacak şekilde ivazlı veya ivazsız olarak elden çıkarmamayı ve üçüncü şahıslara devir ve temlik etmemeyi, üzerlerinde main debtor, or will take necessary actions for transfer of the same to the guarantors, but if and to the extent the Bank has other receivables as well, as the rights of lien and pledge of the Bank are privileged and preferred, the Bank may in its option not effect the deliveries and transfers referred to in this Article until full settlement of all debts owed to the Bank; and that as per article 598 of the Turkish Code of Obligations, this personal guarantee is provided indefinitely, and a personal guarantee given by a natural person will automatically terminate as of the end of ten years starting from the date of execution of the personal guarantee contract, and the term of personal guarantee may, not earlier than one year prior to the end of validity of personal guarantee, be extended for a new term of maximum ten years upon a written statement of the guarantors given in the format stipulated in the personal guarantee contract thereinfor, and in the case of a personal guarantee given by a legal entity, this term of ten years will not be applied; and that with respect to the credit facilities made by the Bank available to the Client, the guarantors shall be responsible and liable towards the Bank for all and any debts and obligations arising out of this Agreement, depending on the type and format of such credit facilities; and that if the Bank holds in its possession any pledges which are not specifically allocated to the debts of the Client hereunder, the Bank shall be entitled to apply the proceeds of foreclosure and realization of such pledges first to its claims and receivables which are not linked or related to this personal guarantee; and that the personal guarantors designate their addresses given in this Agreement as their domicile address, and will notify any change of address immediately via notary public, or otherwise, the notices and correspondences delivered to their addresses given in this Agreement will be deemed to have been validly served on them; and that if and when any one of the borrowers or other guarantors is adjudged bankrupt, or his properties are registered in bankrupt s estate, or has applied for postponement of bankruptcy or for composition with his creditors, or dies, the guarantors will immediately inform the Bank of such event as soon as such event enters into their knowledge, in order to enable the Bank to protect its own rights; and that as a security for all kinds of present and future risks and debts arising out of this Agreement and owed to the head offices or any branches of the Bank under any name whatsoever, the Bank shall have rights of lien, clearing and pledge on present and future gold, receivables, rights and interests, deposits, cash funds, share certificates, income sharing certificates, asset based securities, investment fund participation certificates, bonds and debentures, bills of lading, negotiable instruments, remittances and similar other rights, interests and properties of them presently held or that may be held in the future with the Bank or its branches or correspondents; and that if and when the Bank s right of pledge on gold and/or pledged securities ceases to exist, both the securities written to bearer and the gold will be returned by the Bank to the Client in kind The guarantors hereby give consent to receipt and acceptance of their remittances by the Bank in the name of guarantors before a notice to the guarantors in connection therewith, and accept that such remittances will be credited either to their existing accounts or to a new account to be opened in the name of them, and that the Bank shall have a right of pledge on the remittances, and be entitled to set off and deduct the same from all and any of the outstanding debts owed by the guarantors to the Bank The guarantors hereby agree and undertake not to take any actions at any time during the validity of their personal guarantees hereunder which may lead to fall of the total value of their existing personal and real properties below the maximum sum of guarantee given in this Agreement either truthfully or unrevealingly and by collision or by admitting untrue debts and claims, and not to destroy or eliminate their properties, and 11

12 üçüncü şahıslar lehine rehin, ipotek ve benzeri ayni haklar tesis etmemeyi, bunların kıymetlerini azaltacak mahiyette tasarruflarda bulunmamayı ve mevcutlarını suni surette eksiltmemeyi, aksi takdirde Banka nın uğradığı ve uğrayacağı zararları tazmin etmeyi taahhüt ederler Kefiller, işbu Sözleşme sonunda belirtilen kefalet limitine ilişkin hesaplama yapılırken ve Kefillerin sorumlu olduğu borç tutarları belirlenirken, kefalet limitinin Türk Lirası üzerinden olması, ancak kredilerin yabancı para üzerinden kullandırılması/kullandırılmış olması durumunda, işlem tarihindeki Akbank T.A.Ş. gişe döviz alış kurlarının; kefalet limitinin yabancı para kredilerin Türk Lirası üzerinden kullandırılması/kullandırılmış olması halinde, işlem tarihindeki Akbank T.A.Ş. gişe döviz satış kurlarının; Kefalet limiti ile kullandırılan kredilerin farklı yabancı para cinsinden olması halinde, işlem tarihindeki Akbank T.A.Ş. gişe çapraz kurlarının esas alınacağını kabul ederler Ticari Senet-Çek-Vesaik Temliki ve Rehni Müşteri, bu Sözleşme ile açılan kredinin kısmen veya tamamen ticari senetler karşılığı senet avansı kredi işlemlerinde, iskonto, iştira muamelelerinde kullanılması halinde, senet ve vesika temliki, ayrıca senetlerin teminat olarak tevdii vesair şekil ve suretle Banka nın emrine ciro edeceğini, bu bağlamda aval veya kefil olacağı ya da kabul edeceği adi veya vesikalı, TL ya da yabancı paralar üzerinden tanzim edilmiş bütün kıymetli evrak (bono, poliçe, çek vs.) ve vesikalar için bu Sözleşme nin ilgili diğer hükümleri ile birlikte aşağıdaki hükümlerin de geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder. Müşteri; a) Banka nın, 3. madde kapsamında istediği ve dilediği zaman, isteyeceği miktar ve nitelikte Banka ca kabule şayan ticari senetleri ve çekleri vermeyi, Banka nın senetlerin ve çeklerin rehnini veya teminat amacıyla temlikini istemeye yetkili olduğunu, b) Banka nın, bu Sözleşme ye dayanarak Müşteri ye açacağı senet karşılıklı avans hesabına teminat olarak vereceği senetler için geçerli usullere göre ve haberleşme vesair masraflardan ayrı olarak bir tahsil komisyonu hesabına ve bunu vergisi ile birlikte avans hesabının borcuna eklemeye yetkili olduğunu, c) Senet avansına tevdi edeceği bütün senetlerinin -dispans halleri hariçademi kabul ve ademi tediyede protestoya tabi tutulacağını, d) Vadesinde ödenmeyen teminat senetlerinin veya çeklerin karşılığı, hesabın marjının müsait olup olmadığına bakılmaksızın Müşteri tarafından Banka ya nakden ödeneceğini, e) Teminat olarak tevdi edeceği senetlerin veya çeklerin borçlu, kefil, ciranta ve muhatapları aleyhinde takibat yapılması ve dava açılması ile ilgili işlemlerin Müşteri tarafından yapılacağını; ancak Banka nın, dilediği takdirde, her türlü masrafı Müşteri ye ait olmak üzere söz konusu takip ve dava işlemlerini re sen yapabileceğini, f) Teminat olarak senet avansı hesabı için tevdi ettiği ve edeceği bütün senetlerinin borçlu ve cirantalarını takip edip etmemekte Banka nın serbest olacağını; Teminat senetlerinin sorumlularından biri veya tümü aleyhine Banka ca kanuni takip işlemine başlanmaması halinde, bu senetlerdeki veya çeklerdeki haklar zaman aşımına uğrasa dahi Banka nın sorumlu olmayacağını; keza senede veya çeke bağlı hakların zaman aşımına uğraması not to dispose them of with or without consideration in such manner to damage the Bank, and not to transfer and assign the ownership of them to third parties, and not to encumber them with pledges, mortgages or other rights in kind in favor of third parties, and not to do anything which may reduce the value of them, and not to artificially diminish their assets, or otherwise, they will be held liable to indemnify and hold the Bank harmless from all and any present and future damages that may be suffered by the Bank It is hereby accepted by the guarantors that in calculating the personal guarantee limits given at the end of this Agreement, or in determination of the debt amounts for which the guarantors may be held liable, if the personal guarantee limit is expressed in Turkish Lira, but the credits are made available in foreign currency, the foreign exchange buying rates of Akbank T.A.Ş. current as of the date of transaction will be employed, or if the personal guarantee limit is expressed in foreign currency, but the credits are made available in Turkish Lira, the foreign exchange selling rates of Akbank T.A.Ş. current as of the date of transaction will be employed, or if the personal guarantee limit is expressed and the credits are made available in different foreign currencies, the cross exchange rates of Akbank T.A.Ş. current as of the date of transaction will be employed Assignment and Pledge of Bills of Exchange, Checks and Documents The Client hereby acknowledges and accepts that if and when the credit facility extended under this Agreement is fully or partially made available for crediting and opening advance accounts against bills of exchange or used in discounting and negotiation transactions, the underlying promissory notes or other documents will be assigned to the Bank or be delivered as a security or be otherwise endorsed to the order of the Bank, and that in addition to other relevant provisions of this Agreement, the following provisions will also be applicable and valid for all types of ordinary or documentary bills of exchange (promissory notes, drafts, checks, etc.) and other documents issued in TL or foreign currencies, endorsed or guaranteed or accepted by the Client hereunder. Accordingly, the Client hereby agrees and undertakes; a) that Client will deliver promissory notes and checks acceptable to the Bank in any amount and kind and at any time requested by the Bank in reliance upon this Article 3, and that the Bank will be authorized to request pledge or assignment of such promissory notes and checks as a security; and b) that the Bank will be authorized to levy a collection commission, in addition to and separately from the correspondence and other costs, according to the valid procedures, over the bills of exchange to be delivered as a security for the advance account against bills of exchange to be opened by the Bank in the name of the Client in reliance upon this Agreement, and also to debit the same, together with taxes levied thereon, to the advance account of the Client; and c) that all of his bills of exchange or promissory notes to be delivered as security as above will be protested upon non-acceptance and non-payment -except for the cases of dispense-; and d) that the amount of promissory notes or checks unpaid on due dates thereof will be paid in cash by the Client to the Bank, whether the margin/ balance of his account is sufficient or not; and e) that all legal proceedings and lawsuits against debtors, guarantors, endorsers and payees of promissory notes or checks to be delivered as security hereunder will be commenced and handled by the Client, but nevertheless the Bank may, in its sole discretion and initiative, initiate any such legal proceedings and lawsuits in the sole cost of the Client; and f) that the Bank will be free to or not to sue any one of debtors and endorsers of any promissory notes delivered or to be delivered as a security for the advance account against bills of exchange, and that if the Bank fails to initiate legal proceedings against all or any one of the obligors of such promissory notes, the Bank will not be held liable or responsible even if the rights and interests inherent in these promissory notes or checks are 12

13 halinde, Banka dan herhangi bir şekilde talepte bulunulmayacağını; bu konuda Banka nın tarafına ihbar yükümlülüğü bulunmadığını, g) Banka nın şubelerine ibraz ve tevdi olunacak senet ve vesaikin kabulünün tamamen Banka nın takdirine bağlı olduğunu, h) Banka nın talebi halinde bu senetler ve vesikalar veya bir kısmı üzerinde Türk Ticaret Kanunu nun 634 üncü maddesi uyarınca ve bu maddedeki ibraz hükmü baki kalmak ve bu husustaki masraflar tarafına ait olmak üzere senedin yüz tarafına (masrafsız iade ve protestosuz) şerhlerini yazdırıp keşideciye ve borçluya imza ettirmeyi temin edeceğini ve her halükârda, yani Banka nın böyle bir şerh talep etmemesi halinde dahi gereğinde ve herhangi sebep, şekil ve surette diğer imza sahiplerinin talep edebilecekleri zarar ve ziyan hususlarında da Banka ya karşı sorumlu olacağını, i) Banka ca iskonto, iştira, teminat ve tahsil işlemine kabul edilmiş olan, Müşteri imzası bulunmak suretiyle sorumluluğunu gerektiren poliçe, çek, emre muharrer senet (bono) ve benzeri vesaikin; takip, tahsil, tevdi şekillerinde posta ve telgraf haberleşmelerinden dolayı ortaya çıkabilecek gecikmeler, yanlışlıklar, kayıplar, zarar ve ziyanlardan kusuru olmadığı sürece Banka nın sorumlu olmayacağını ve bu senet, borç ve taahhütler üzerindeki sorumluluğunun -bu hatalar vaki olsa dahi- devam edeceğini, j) Müşteri imzasını taşıyan senet ve vesikalarda Müşteri den başka borçlu, ciranta, kefil, aval, muhatap gibi borca ve senedin sorumluluğuna iştirak edenlerden herhangi birinin borç ödemeyi kesmesi, konkordato ilan etmesi, iflas etmesi, ölmesi, protesto edilmesi veya senet ve vesikaların ödenmesinde şüphe duyulacak sair nedenle -senedin ve borcun vadesi gelmese dahi- Banka nın ilk talebinde Banka ca kabule şayan başka senetler ve imzalar vermeyi veya menkul ve gayrimenkul teminat göstermeyi, k) Müşteri imzasını taşıyan senetlerle veya çeklerle her nevi vesika ve evrakta hiçbir suretle noksanlık, sahtekârlık, yalan yere ikrar, imza inkârı gibi kısmen veya tamamen alacağa etkili olacak iddialarda bulunmayacağını ve başkaları tarafından da bu yolda olması muhtemel iddiaların Banka ca muteber olmayacağını; teminata tevdi ettiği kambiyo senetlerindeki borçlu, keşideci veya ciranta imzalarının sahte olması nedeniyle Banka nın aleyhine açılan davalar neticesinde Banka nın uğrayacağı zarar, mahkeme masrafı, icra inkâr tazminatı, vekâlet ücreti vesair zararın Müşteri tarafından nakden veya hesaben ödeneceğini, l) Banka nın, Müşteri ile aksi kararlaştırılmadıkça Müşteri tarafından verilen ve verilecek olan senetleri, Müşteri ile aksi kararlaştırılmadıkça dilediği anda, dilediği banka veya müesseselere reeskont ettirebileceğini, işbu Sözleşme de belirtilen temerrüt hallerinden birinin varlığı halinden sonra gerçekleştirilen reeskont işlemine ait her türlü faiz, fon, komisyon, vergi vesair masrafların Müşteri ye ait olduğunu, m) Banka ca reeskont ettirilen senetlerin tutarını protesto veya ihtarname çekilmesine gerek olmaksızın, vadelerinde senet hamiline ve/veya Banka ya ödemeyi, time-barred, and likewise, if and when his rights and interests inherent in these promissory notes or checks are time-barred, the Client will have no right of claim against the Bank, and the Bank will not be obliged to send a notification to the Client in connection therewith; and g) that the acceptance of promissory notes and other bills of exchange to be submitted and delivered to the Bank s branches will be in the sole discretion of the Bank; and h) that upon demand of the Bank, as per the provisions of article 634 of the Turkish Commercial Code and without prejudice to the provision of such law article pertaining to submission, and in the sole cost of the Client, the Client will ensure that the marginal notes of return without cost and without protest are inserted in the front page of these promissory notes and bills of exchange or some of them, and are then signed by the drawer and debtor thereof, and in any case, even if the Bank does not demand such marginal notes, the Client will be personally liable towards the Bank for all kinds of damages and losses that may be claimed by other signors thereof if and when needed and in any manner or for any reason or motive whatsoever; and i) that the Bank will, except for its own faults or negligence, not be held liable for delays, errors, losses or damages that may arise in the course of proceedings, collection, and submission of and post and telegraph communications relating to the drafts, checks, promissory notes and other bill of exchange which are signed and are therefore under responsibility of the Client and are accepted by the Bank for discounting, negotiation, collateralization, securitization or collection, and that the Client s liabilities on these promissory notes, checks and other bills of exchange will remain in force - even in the case of such mistakes; and j) that if and when any one of debtors, endorsers, guarantors, assignors or other persons who share the liabilities arising out of the bills of exchange or the debts covered by them, other than the Client, with respect to the bills of exchange and other negotiable instruments signed by the Client ceases its debt repayments, or enters into composition with its creditors, or is adjudged bankrupt, or dies, or is protested, or due to any other event which leads to doubts as to payment of promissory notes and other bills of exchange, then and in this case, even if such notes or bills have not yet become due and payable, the Client will deliver replacement notes and bills or establish new pledges or mortgages acceptable to the Bank upon first demand of the Bank; and k) that the Client will in no case raise arguments of deficiency, fraud, false admission, denial of signature or similar other allegations which may be fully or partially effective on the underlying debts with respect to promissory notes, checks and other bills of exchange bearing the signature of the Client, and that any such arguments which may be raised by third parties will not be accepted or honored by the Bank, and that the Client will pay in cash or in account and indemnify and hold the Bank harmless from all kinds of court fees and expenses, and liquidated damages for denial of debt, and attorney fees and other damages to be suffered by the Bank as a result of legal actions to be brought forward against the Bank due to forged signatures of debtor, drawer or endorser on the bills of exchange and negotiable instruments delivered by the Client as a security hereunder; and l) that unless otherwise agreed upon with the Client, the Bank may rediscount any of the bills of exchanged delivered or to be delivered by the Client as a security through any banks or institutions and at any time deemed fit, and that all kinds of interests, funds, commissions, taxes and other costs charged for a rediscount effected after occurrence of any one of the events of default mentioned in this Agreement will be in the cost and account of the Client; and m) that the Client will pay to the holder of notes and/or to the Bank on due dates thereof the amounts of notes and bills rediscounted by the Bank without any further protest or notice relating thereto; and 13

14 n) Banka ca reeskonta verilen senetler dolayısıyla reeskont eden banka veya müessesenin ve özellikle T.C. Merkez Bankası nın Müşteri nin iş yeri ve defterlerinde gerekli gördüğü her türlü incelemeyi yapmaya yetkili olduğunu, kabul ve taahhüt eder. 4- TEMERRÜT (MUACCELİYET) HALLERİ VE TAKİP HÜKÜMLERİ 4.1. Müşteri, aşağıda belirtilen muacceliyete ilişkin şartlar saklı kalmak kaydıyla, Kredi geri ödemesinin vadeye bağlandığı durumlarda, vade tarihinde, cari hesap şeklinde işleyen krediler için ise, Müşteri ye 2.9. maddesine istinaden bir ödeme talebi gönderilmesine rağmen, Müşteri nin talepte belirtilen sürede talebi yerine getirmemesi halinde Banka alacaklarının muaccel hale geleceğini kabul eder. Müşteri, Sözleşme ve ekleri kapsamındaki borçlarını kararlaştırılan vade tarihinde eksiksiz olarak ödemediği takdirde Banka tarafından protesto keşidesine, ihtarname gönderilmesine, mehil tayinine velhasıl hiçbir kanuni takip ve teşebbüs icrasına mahal kalmaksızın temerrüde düşeceğini; muaccel hale gelen tüm borçlarını her türlü faiz ve diğer masrafları, bilcümle ferileri ile birlikte derhal ödeyeceğini kabul ve beyan eder Müşteri; Sözleşme yle veya eklerinde kararlaştırılan taahhüt ve yükümlülüklerinden herhangi birisinin uygun bir şekilde yerine getirilmemesi, talebe rağmen istenilen teminatların zamanında ve istenilen koşullarda temin edilememesi, Banka ya yaptığı beyan ve sunduğu belgelerde, açıklamalarında önemli bir yanlışlık/gerçeğe aykırılık bulunduğunun tespit edilmesi veya kanuna/hukuka aykırı işlem ve fiilde bulunması, Gerek Banka ya, gerekse diğer finans kurumlarına kendisinin veya risk grubundaki firmaların borçlarını ödemede temerrüde düşmesi veya taahhütlerini yerine getirmemesi, yahut bu borçları için verdiği teminatlara başvurulması, Kredi ile ilişkili veya krediye etki edebilecek izin, onay veya yetkilerin herhangi bir zamanda geri alınması, iptal edilmesi veya önemli bir tarzda değiştirilmesi, Keşide ettiği senetlerin protesto olması veya çeklerinin karşılıksız çıkması, mali yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğini ilan etmesi, borçlarını ödemede acze düşmesi, alacaklılarına ödeme planı yapmayı teklif etmesi yahut yapması, iflas, iflas erteleme talebinde bulunması veya tasfiye takibine maruz kalması yahut herhangi bir aktifi üzerinde haciz veya benzeri bir işlem yapılması, tasfiyeye gitmesi, herhangi bir yetkili mahkemede tasfiyesine yönelik dava açılması, yahut bir rapor sunulması, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir bağlı şirket olması durumunda, hakim şirketin borçlarını ödeyemeyeceğini ilan etmesi veya maddede sayılı hallerin hakim şirket ve firmanın risk grubunda yer alan şirketler bakımından da gerçekleşmesi, Gerçek kişi ise, hukuki ehliyetini kaybetmesi; tüzel kişi ise faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli izin, ruhsat, onay veya yetkilerin herhangi bir zamanda geri alınması, askıya alınması, iptal edilmesi veya önemli bir tarzda değiştirilmesi, ticari faaliyetlerini durdurması, Aktiflerinin önemli bir kısmı üzerinde tasarrufta bulunması, yahut n) that the rediscounting banks or institutions and particularly the Turkish Central Bank shall be authorized to carry out all kinds of inspections and audits on the premises and books of the Client due to the bills of exchange rediscounted by the Bank. 4- EVENTS OF DEFAULT (ACCELERATION) AND PROCEEDINGS 4.1. Without prejudice to the conditions of acceleration described hereinbelow, the Client hereby accepts and declares that the debts owed to the Bank hereunder shall become due and payable as of the due date, if and when the credits are repayable on certain due dates, or as for the credits processed in the form of current account, if the Bank sends a payment demand to the Client in reliance upon Article 2.9, but nevertheless the Client fails to make the payment within the time period granted in the payment demand. It is hereby acknowledged that if the Client fails to pay his debts arising out of this Agreement and its exhibits fully and completely on due dates thereof, the Client will be deemed to have fallen in default and will be liable to immediately pay all of his overdue debts, together with all kinds of interests and other costs and accessory debts thereof, without any protest or notification of the Bank or without any time granted by the Bank and in summary without any further legal proceedings or actions The Client hereby agrees and accepts that upon occurrence of any one of the following events, the credits drawn down hereunder shall immediately become due and payable, and the Bank will be entitled to terminate this Agreement and suspend the crediting hereunder, without any further written notice or other notification: If the Client fails to properly perform any one of his obligations and covenants arising out of this Agreement and its exhibits, or fails to deliver the requested guarantees in a timely manner and under the terms and conditions desired; or If a material mistake or untrue declaration is detected in the documents, warranties and representations submitted by the Client to the Bank, or if the Client breaches any of the relevant laws and regulations; or If the Client or any one of the companies included in his risk group fails to repay their debts to or perform their obligations towards the Bank or other financial institutions, or if the security interests and guarantees held for these debts and obligations are realized and used; or If any one of the authorizations, licenses or permissions which are related to or may affect the credit facility hereunder is at any time withdrawn, cancelled or materially changed and amended; or If the promissory notes drawn by the Client are protested or the checks drawn by the Client are dishonored due to non-sufficient funds, or the Client admits and declares his inability to fulfill his financial liabilities, or becomes insolvent in debt repayments, or offers to prepare or prepares a restructured repayment plan with his creditors, or is adjudged bankrupt, or applies for postponement of bankruptcy, or is subject to a liquidation process, or any one of his assets and properties is attached, sequestered or otherwise encumbered, or the Client enters into liquidation, or a legal action is initiated in or a report is presented to a competent court for his liquidation; or If the Client is an affiliated firm as described in the Turkish Commercial Code, and if the controlling company of the Client declares to be insolvent in debt repayments, or any one of the events referred to in the preceding paragraph occurs in respect to the controlling company or any one of the member companies in the same risk group with the Client; or If the Client is a natural person and loses his civil right and capacity to act, or if the Client is a legal entity and any one of the authorizations, licenses, permissions or approvals needed for its operations is at any time withdrawn, suspended, cancelled or materially changed, or it suspends its trading activities and operations; or If the Client disposes of a material portion of its assets, or such a 14

15 bulunma riskinin ortaya çıkması, yahut bunların zapt ve müsadere edilmesi, Banka nın izni olmaksızın, Banka nın aleyhine olacak şekilde bir başka şirkete devrolması, şirket hisselerinin el değiştirmesi, birleşmesi, tür değiştirmesi, kısmen veya tamamen bölünmesi, şirket hisselerinde %10 oranından fazla değişiklik olması, Kredilerden doğan taahhütlerini yerine getirmesine mani olacağı yahut tehlikeye sokacağı anlaşılan herhangi bir olayın vuku bulması veya iktisadi şartlarda değişiklik olması; sahip olunan ve olunacak alacaklar, menkul ve gayrimenkuller vs. tüm mal varlığının Banka nın zararına sebebiyet verecek şekilde elden çıkarılması; söz konusu mal varlığı üzerinde yeni ayni ve şahsi yükümlülükler tesis edilmesi; takyidat yaratılması, Kredi limitinin 1 ay süreyle aşılması ve bu sürede aşımı gidermemesi, Lehine açılan teminat mektubu, aval, akreditif, kontrgaranti, garanti akdi vb. tüm gayrinakit krediler çerçevesinde Banka ca verilen garanti ve kefaletlerin tazmin edilmesi, belirtilen krediler ile ilgili olarak Banka nın borçlandırılması halinde, söz konusu tutarları tazmin tarihi içinde tamamen ödememesi, Cari varlıkları ile cari borçları arasında Banka ca belirlenen veya borçların ödenmesini şüpheye düşürmeyecek oranları muhafaza etmemesi, Banka ya; her üç aylık dönemin sonundan başlayarak 30 gün içinde 3 er aylık hesap durumunu, mali yılın sonundan başlayarak 120 gün içinde, biten mali yıla ait denetlenmiş bilanço, kâr-zarar ve diğer mali tablo ve hesapları, Banka nın zaman zaman, kendi takdirine göre isteyeceği hesap ve iş durumu ile mali durumu hakkındaki bilgileri vermemesi, Toplam borçları ile toplam varlıkları arasındaki oranı Banka ca belirlenen veya kredinin geri ödenmesi için gerekli olan düzeyin üstüne çıkarmaması ve genel olarak mali durumunu olumsuz olarak etkileyecek işlem ve eylemlerde bulunması ve bahsedilen olumsuzluklarla ilgili olarak Banka nın yapacağı yazılı uyarılara rağmen olumsuzlukları düzeltmemesi, Teşvik tedbirlerinden yararlanan ve/veya özel bir amaç için verilmiş bir krediyi kısmen ya da tamamen amacına veya yürürlükteki mevzuata aykırı kullanması, Proje, yatırım ve uzun vadeli kredilerde, kredilere ilişkin düzenlenecek finansal ve finansal olmayan akitlere aykırı hareket edilmesi, Müşteri nin veya Müşteri nin Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir bağlı şirket olması durumunda Hakim Şirketin mal varlığının önemli bir bölümünün kamulaştırılması veya el konulması, Sınırsız süreli veya 10 yıl süreli gerçek kişi Kefalet teminatının, kefalet süresinin dolmasından önce süresinin uzatılmaması ve Müşteri tarafından Banka ca belirlenen sürede Banka ca kabul edilebilir yeni bir kefalet veya sair teminat sağlanmaması, hallerinde herhangi bir yazılı ihtarda bulunulmasına ve başkaca bir bildirimde bulunulmasına gerek kalmaksızın, kredinin muaccel hale geleceğini, buna göre Sözleşme nin feshi ile kredinin kat edilmesine Banka nın yetkili olduğunu kabul eder. Müşteri, Banka nın muacceliyet hallerinden birinin varlığını öğrendiği anda, borcun hemen ifa ve icrasını isteme hak ve yetkisinin bulunduğunu kabul ve beyan eder. Banka, bu maddeye atıfla haklarını kullanmaya karar vermesi halinde, temerrüt faizine dair hükümler mahfuz kalmak kaydıyla, ortaya çıkan yukarıda sayılan haller sebebiyle Banka nın uğradığı zararları, masrafları, primleri ve cezaların tazminini, teminat mektuplarının iadesini veya gayrinakdi risk tutarlarının depo edilmesini talep edebilir Yukarıda belirtilen hallerde, Banka dilediği anda noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla ya da telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile, Sözleşme ile açtığı cari hesap risk of disposition occurs, or a material portion of its assets are seized and confiscated; or If the Client is acquired by another company, or the title on its capital shares is transferred, or it merges, or changes its legal status or kind, or is fully or partially split up, or a change occurs in more than 10% of its capital shares, against the interests of the Bank and without a prior consent of the Bank; or If any event which may prevent or endanger the performance of the obligations of the Client with respect to the credits hereunder occurs, or economic conditions change, or all or some of the receivables, movable and immovable assets or other properties owned or to be owned by the Client are disposed of to the detriment of the Bank, or new encumbrances or restrictions, personal or in kind, are established on such properties; or If the Credit Limit is exceeded for a period of 1 month and the excess is not remedied by the end of this period; or If any one of the guarantees or security interests given by the Bank as a security for letters of guarantee, endorsements, letters of credit, counter-guarantees or other guarantees or other types of non-cash credits made available in favor of the Client is turned into cash and paid, and if such amounts are debited to the Bank, and the Client fails to fully reimburse the said amounts to the Bank within the time period granted thereinfor; or If the Client fails to maintain the ratios between current assets and current liabilities, as determined by the Bank, or as required for avoiding any doubts as to debt repayments; or If the Client fails to submit to the Bank its quarterly account statements within 30 days following the end of each quarterly period, or its audited balance sheet, income statement and other financial statements and accounts relating to the previous year within 120 days following the end of each fiscal year, or any other information or documents which may be demanded by the Bank in its sole discretion and from time to time about the Client s accounts and businesses; or If the Client fails to raise the ratio between its total liabilities and its total assets above the level determined by the Bank or required for repayment of credits, or generally takes actions which may negatively affect its financial situation, and fails to remedy such failures in spite of written warnings or notices of the Bank pertaining to such failures; or If a credit facility eligible for investment incentives and/or made available for specific purposes is used by the client fully or partially for nonintended purposes or in conflict with the applicable laws and regulations; or If the Client violates financial or non-financial obligations or contracts pertaining to project, investment and other long-term credits; or If a material portion of the properties of the Client or if the Client is an affiliated company as described in the Turkish Commercial Code, of its controlling company is expropriated or otherwise impounded; or If the validity term of a natural person guarantee granted for an indefinite time or for 10 years is not extended before the end thereof, and the Client fails to provide a new personal guarantee or other security interests acceptable to the Bank within a time period to be designated by the Bank. The Client further represents and accepts that the Bank will be entitled and authorized to claim immediate repayment of debts as soon as it becomes aware of any one of the events of acceleration as listed above. In the event that the Bank decides to use its rights arising out of this Article, without prejudice to the provisions pertaining to default interests, the Bank may claim indemnification of its damages and losses, costs, premiums and penalties incurred by the Bank due to occurrence of any one of the events cited above, or release and return of letters of guarantee, or deposit of non-cash risk amounts Upon occurrence of any one of the events cited above, the Bank may at any time close all or some of the current accounts opened pursuant to this Agreement by sending a notice via notary public or by registered mail, 15

16 veya hesapların tamamını veya bir kısmını kat edebilir. Banka ca cari hesap veya hesaplar kat edildiği takdirde, bunlarla ilgili olarak kat edilme anında Banka, alacağı faiz, komisyon, KKDF, fon, gider vergisi ve diğer hususlardan dolayı Müşteri nin Banka ya olan bakiye borç veya borçlarının tamamı, kat edilme haberinin tebliği ile birlikte Müşteri tarafından Banka ya derhal ödenecektir. Anaparaya mahsuben Müşteri ye makbuz verilmesi veya ekstre gönderilmesi halinde de, Banka nın faiz talep hakkı saklıdır Müşteri, Banka nın 4.3. maddede belirtilen ihbar ile kredinin kesiliş tarihinden itibaren, vadeleri ne olursa olsun, bütün borçlu hesaplarının borç bakiyelerinin bir kısmının veya tamamının ödenmesini isteme veya lehine verilmiş olan teminat mektuplarının müddeti gelmemiş olsa dahi iadesini veya iptalinin muhatabınca Banka ya resmen bildirilmesinin temini veya karşılığının komisyon ve masrafı ile faiz getirmeyen bloke bir hesapta tutulmak üzere nakden tediye veya Banka ya depo edilmesini isteme, azami 3 günlük müddet içinde kefiller dahil teminatların değiştirilmesini veya munzam olarak kefil veya yeterli teminat gösterilmesini isteme veya açılan kredileri azaltma, kullanımlarını durdurma veya tamamen kesme ya da kullanım mevzularını tahdit, tadil veya muayyen vadeli senetler için kısmen veya tamamen karşılık tesisini talep etme hak ve yetkisine sahip olduğunu kabul eder Müşteri, borç bakiyesinin tamamı ödeninceye kadar, Banka nın Sözleşme den doğan bütün yetkilerinin aynen devam edeceğini; faiz, komisyon, gider vergisi, fon, masraf vesair hususların kredinin kat ı anında yürürlükte olan şartlar dairesinde işleyeceğini ve Banka ca kesilen cari hesap veya hesaplardaki borç bakiyeleri tamamen ödendiği halde de Sözleşme ve yükümlülüklerinin aynen devam edeceğini kabul eder Kredi, taşınır veya taşınmaz rehni ile teminata bağlanmış veya teminat olarak verilmiş olan senetlerin henüz vadeleri gelmemiş olsa bile Banka her zaman alacağının kısmen veya tamamen muacceliyet kazanması halinde, Müşteri ye karşı haciz yolu ile veya iflas yolu ile takibe geçebilir; ayrıca Banka her türlü alacağı için ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı alıp, uygulayabilir. Banka nın ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz talebinde bulunması halinde, Banka nın teminat yatırmaması hususunda Taraflar mutabık kalmışlardır. Ancak bu durumda mahkeme tarafından teminat istenmesi halinde, diğer bankalardan veya Banka dan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon, masraf vs. ödemeler Müşteri nin sorumluluğundadır Müşteri; Banka nın, gerek Sözleşme den, gerek her ne nitelikte olursa olsun Sözleşme ile ilgili her türlü hesap, senet ve taahhüdünden dolayı Müşteri nin Banka ya borçlu bulunduğu paraların tahsili amacı ile Müşteri aleyhine dava açmak ya da icra takibi yapmak suretiyle alacaklarını tahsil etmek zorunda kalması durumunda, yapacağı her türlü masrafı ve takibe konu anapara, faiz ve diğer fer ileri toplamı üzerinden hesaplanacak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi nin üç katı oranında avukatlık ücretini, Banka kendi avukatına daha fazla ücret ödemesi halinde aradaki farkın Müşteri tarafından ödeneceğini kabul eder. Müşteri, Banka nın icra takibatında bulunması halinde, ceza ve tevkifevleri harcı ile tahsil harcını ödemeyi kabul eder Yukarıda sayılan haller dışında, her bir kredi için Taraflar ca kararlaştırılacak diğer temerrüt hükümleri de saklıdır. return requested, or by cable, or by using secure electronic signature. In the case of closing of such current account or accounts by the Bank, all of the outstanding debts and liabilities of the Client owed to the Bank, including, but not limited to, interests, commissions, RUSF, funds, expenditure taxes and other items, standing as of the time of closing of the account(s) shall be paid by the Client to the Bank immediately upon receipt of the notice of closing. The Bank hereby reserves its right to claim interests also if and when a receipt is given or an extract is sent to the Client in account of the principal debt It is hereby acknowledged and admitted by the Client that as from the date of suspension of credits by the notice referred to in Article 4.3, the Bank shall have the right to claim payment of all or a part of the debit balances of all accounts payable, irrespective of the maturity thereof, and/ or to request release and return of the letters of guarantee issued in favor of the Client, even if they have not expired yet, or to request the Client to ensure that the cancellation of such letters of guarantee is officially notified by the payee thereof to the Bank, or to request payment of the amount thereof, together with commissions and charges thereof, in cash or deposit of the same in the Bank for being kept in a non-interest-bearing blocked account, or to request replacement of security interests, also including the guarantors, or delivery of additional guarantors or an adequate security within a maximum period of 3 days, or to reduce or suspend or completely stop the credits made available hereunder, or to restrict or amend the purposes of use of them, or to demand delivery of provisions fully or partially for promissory notes payable at a certain due date The Client further agrees that all of the powers and privileges of the Bank arising out of this Agreement will remain in force until full settlement of all of his debts hereunder, and that interests, commissions, expenditure taxes, funds, charges and other fees will be processed as per the terms and conditions current as of the time of suspension of credits, and that both this Agreement and the obligations hereunder will remain in effect even after full payment and settlement of debit balances of current account or accounts suspended by the Bank Even if the credit facility is secured by pledges or mortgages on personal or real properties or even if the promissory notes delivered as a security have not yet become due and payable, upon acceleration of all or some of the debts owed to the Bank hereunder, the Bank may at all times commence legal proceedings against the Client for attachment of his properties or for insolvency and bankruptcy of the Client, and in addition, the Bank may obtain and enforce all kinds of injunctions or precautionary attachments as a security for any receivables of the Bank. It is hereby agreed by the Parties that the Bank will not be liable to deposit any assurance money or bond as a security for injunctions or precautionary attachments. However, in this case, if the court demands an assurance money or bond, all kinds of commissions, costs and other fees payable for the letters of guarantee to be received from the Bank or from other banks will be under the responsibility of the Client If and when the Bank is obliged to bring forward any legal actions or execution proceedings against the Client for recovery and collection of the debts owed by the Client to the Bank either under this Agreement or due to all accounts, notes and covenants of every description relating hereto, the Client hereby agrees and undertakes in advance to pay or reimburse all kinds of costs incurred thereinfor, and an attorney fee equal to three times the then-current Minimum Attorney Fee Tariff rates to be calculated over the total sum of principal debt, interests and other accessory debts, and if the Bank actually pays a higher attorney fee to its own lawyer or counsel, the difference thereof, and if the Bank conducts execution proceedings, the public fees for prisons and jails, and the public fees for collection In addition to the preceding paragraphs, other events of default that may be agreed upon by the Parties specifically for each credit are also reserved hereby. 16

17 5- KREDİ TÜRLERİ 5.1. Genel Olarak Cari Hesap Usulünün Uygulanması Sözleşme nin uygulanmasında, Banka tarafından yapılan ödemeler, tahakkuk ettirilen komisyon, faiz, her türlü vergi ve resim, fonlar ve Banka ca yapılan her nevi hizmet karşılığı alınacak ücretler ile Müşteri tarafından hesaba yatırılacak paraların hesap ve tespitinde, bakiyelerin tanınmasında kural olarak cari hesap usulü uygulanacaktır. Banka nın, bazı kredileri cari hesap uygulaması dışında tutma hakkı saklıdır. Banka bu krediyi, bundan böyle bir veya birden fazla cari hesap açmak, cari hesapların limitlerini azaltmak ve artırmak, bakiyeleri sıfıra inen cari hesapları kapatarak, yeni cari hesaplar açmak veya diğer şekillerde ve her türlü kredi ve bankacılık işleminde kullandırabilecektir Kredinin Banka ya Havale Emri Verilmek Suretiyle Kullandırılması Sözleşme ye dayanarak Banka ca açılan cari hesaplara borç yazılmak veya Banka daki diğer alacakları ile mahsup suretiyle karşılanabilmesi mümkün bulunmak koşulu ile havale emri vermesinin Banka ca kabul edildiği takdirde, Müşteri her talebinde havalenin lehdarını, miktarını ve hangi haberleşme aracı ile yerine getirilmesini bildirecek, haberleşme aracının bildirilmemiş olması halinde Banka, giderleri Müşteri ye ait olmak üzere uygun gördüğü aracı seçmekte serbest olacaktır. Banka, havale emrinin gerektirdiği bütün giderler ile vergilerinin nakden ve peşinen ödenmesini talep etmeye veya dilerse Müşteri nin cari hesaplarına borç yazmaya yetkilidir Kredinin Karz Akdi Şeklinde Kullandırılması Sözleşme de belirtilen limit kapsamında tesis edilen kredinin tamamen veya kısmen karz akdi şeklinde kullandırılması ve kredinin bir Geri Ödeme Planı na göre geri ödenmesi kararlaştırılabilir. Bu durumda, kredi hesabı, cari hesap usulüyle değil, Geri Ödeme Planı na göre işleyecek, kredi Geri Ödeme Planı nda gösterilen vadelerde taksitler halinde nakden ve defaten geri ödenecek, krediye Geri Ödeme Planı nda öngörülen oranda faiz uygulanacak, bu faiz oranlarının Sözleşme hükümlerine göre uyarlanması halinde borç yeni faiz miktarlarını ihtiva eden Geri Ödeme Planı na göre ödenecektir. Herhangi bir taksitin ödenmesi, ondan evvelki taksitlerin ödendiği yahut faiz alacaklarının müteakip aylara dağıtılması, o ay için tahsil edilmesi gereken Banka alacağının tamamen tahsil edildiği anlamına gelmez Teşvik, İstisna ve Muafiyet Uygulaması ile İlgili Hususlar Müşteri, bu Sözleşme ile tarafına kullandırılan krediler ve yapılan bankacılık işlemleri nedeniyle Müşteri nin ve/veya Banka nın teşvik unsurlarından yararlandırılması, istisna ve muafiyet hükümlerinin uygulanması suretiyle işlem yapılması halinde; a) Yürürlükte bulunan veya sonradan yürürlüğe girecek konu ile ilgili kanun, kararname, tebliğ ve bu husustaki her türlü mevzuata uyacağını, b) Dönemin cari mevzuatına göre yararlandığı ve/veya Banka ca yararlanılan teşvikler, istisnalar ve muafiyetler için; T.C. Merkez Bankası, vergi daireleri, kambiyo mercilerince talep edilecek her türlü vergi, resim, harç, fon ve KKDF kesintisi vesair müeyyideleri Banka hissesine tekabül eden tutarı ile birlikte hesap edilecek cezai faiz veya gecikme faizlerinin tamamını kanuni kovuşturmaya gerek olmadan ve hiçbir itiraz ileri sürmeden nakden ve def aten ödeyeceğini, c) Yukarıda (b) bölümünde belirtilen müeyyide ve cezai faizlerin ilgili mercilerce Banka dan re sen tahsil edilmesi halinde, söz konusu meblağı kanuni kovuşturmaya gerek olmadan ve hiçbir itiraz ileri sürmeden Banka nın ilk ihbarında Banka ya nakden ve def aten ödeyeceğini, vaki 5- TYPES OF CREDIT 5.1. In General Application of Current Account Procedures For the purposes of implementation of this Agreement, as a rule, the current account procedure will be applied in calculation and determination of payments made by the Bank, and commissions, interests, taxes, duties and funds accrued and payable, and fees to be charged in consideration of all kinds of services to be given by the Bank, and the moneys to be deposited by the Client in his account, and in recognition of account balances. The Bank, however, retains its right to exclude some credits from the scope of current account procedures. The Bank may hereafter make this credit facility available by opening one or more current accounts, or reducing or increasing the limits of current accounts, or closing the zero-balance current accounts, and opening new current accounts, or otherwise, and for all types of crediting and banking transactions Disbursement of Credits Through Remittance Orders to the Bank If the Bank accepts remittance orders for debiting to the Client s current accounts opened in the Bank in reliance upon this Agreement or for setting off from the Client s other receivables from the Bank, the Client will, in each remittance order, indicate the beneficiary and amount of remittance and by which communication means it will be sent, and if no communication means is specified therein, the Bank will, in the sole cost of the Client, be free to select any of the communication means deemed fit. The Bank shall be authorized to claim payment of all expenses and taxes of remittance orders in cash and in advance, or in its option, to debit the amounts of remittance orders to the Client s current accounts Disbursement of Credits Through Loan Contracts It may be decided that the credits will be made available fully or partially through loan contracts up to the credit limit specified in the Agreement, and will be repaid according to a Repayment Schedule. Thereupon, the credit account will be processed not according to the current account procedures, but according to the Repayment Schedule, and the credits will be repaid in cash and at once in installments on due dates shown in the Repayment Schedule, and the credits will be subject to interest at the rate specified in the Repayment Schedule, and if such interest rates are adjusted according to the provisions of this Agreement, the credits will be repaid according to the Repayment Schedule containing new interest amounts calculated as above. Payment of any installment does not construe as payment of the previous installments, or distribution of interests to subsequent months does not construe as full collection of the debts owed to the Bank for that specific month Provisions on Incentives, Exceptions and Exemptions In the event that investment incentives are granted or exceptions and exemptions are applied to the Client and/or the Bank with respect to the credits made available and the banking transactions executed under this Agreement, the Client hereby declares, agrees and commits himself: a) to strictly comply with all present or future laws, decrees, communiqués, circulars and other statutory instruments in relation therewith; and b) to pay in cash and at once, without any objection or plea and before commencement of any legal prosecution all of the taxes, duties, imposts, funds and Resource Utilization Support Fund deductions and other liabilities, together with the Bank s shares therein, and penal interests or delay interests accrued thereon, that may be claimed by the Turkish Central Bank, tax departments or foreign exchange authorities, with respect to the investment incentives, exceptions and exemptions utilized by the Client and/or by the Bank according to the then-current laws and regulations; and c) if and to the extent any of the liabilities or penal interests referred to in the preceding paragraph (b) are recovered or collected by the governmental authorities in their own initiative from the Bank, to reimburse the relevant moneys to the Bank in cash and at once, immediately upon first demand of 17

18 gecikmelerle ilgili işbu Sözleşme de belirtilen Banka nın temerrüt faizi üzerinden hesaplanacak gecikme faiz tutarını da ayrıca ödeyeceğini, bu taahhüdünü yerine getirmediği anda, Banka nın ayrıca doğacak munzam zararlarını da tazmin edeceğini, d) Bu işlemle ilgili ihracat ve/veya yatırımı realize ederek taahhüdünü kapattığına ve yukarıda belirtilen müeyyidelerden dolayı sorumluluğunun kalmadığına dair belgeleri, taahhüdünün kapatılmasını müteakip cari mevzuatta öngörülen süre içinde mutlaka Banka ya ibraz edeceğini, söz konusu belgelerin belirtilen sürede ibraz edilememesi halinde, Banka ca re sen uygulanan müeyyideleri de (b) ve (c) deki bölümlerde belirtilen esaslar dahilinde ödemeyi, beyan, kabul ve taahhüt eder Kredilerin, Banka nın Kendi Kaynakları Dışındaki Yabancı Kaynaklardan Kullandırılması Müşteri, bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde Banka ca kullandırılan her türlü (TL, döviz) kredinin, kendi kaynaklarının dışında, T.C. Merkez Bankası, Türk Eximbank, T. Sınai Kalkınma Bankası ve benzeri yurt içindeki diğer kaynaklar veya yurt dışındaki kurumlarca tahsis olunarak Banka ca kullandırılmasına aracılık edildiği takdirde, söz konusu kredileri, bu kurumların yayımladığı veya yayımlayacağı tamim, tebliğ, genelge ve talimatları kapsayan mevzuatlarına uygun olarak kullanacağını; söz konusu mevzuatın değişmesi halinde, yerine kaim olacak mevzuata da peşinen uyacağını; söz konusu kredilerin kullanımı ile ilgili olarak, ayrıca imzaladığı taahhütnamelerde belirtilen esaslar dahilinde hareket edeceğini ve bu tür kredilere ilişkin gerek mevzuat hükmünden kaynaklanan, gerekse özel talimatlarda belirtilen her türlü taahhüdünü yerine getireceğini; bu taahhüdün kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi, taahhütle ilgili belgelerin zamanında Banka ya ibraz edilememesi veya başka bir nedenle, bu kurumlarca Banka ya müeyyide uygulanarak bedelinin tahsil edilmesi halinde, bu kurumlarca müeyyide uygulanarak Banka ca ödenmek zorunda kalınan her türlü cezai ve gecikme faizini, ayrıca Banka nın payı olan faiz, komisyon ve bunun vergileri ile KKDF yi anapara ile birlikte nakden ve def aten Banka ya ödeyeceğini; borcun derhal ödenmemesi halinde, söz konusu Banka nın alacağı üzerinden, gecikilen süre için borcumuzun tamamen tasfiye edildiği tarihe kadar, bu Sözleşme de öngörülen oranda temerrüt faizi ve fer ilerini de ayrıca ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder İskonto ve İştira Kredisi Müşteri, Sözleşme ile açılan kredinin kısmen veya tamamen iskonto, vesikalı veya vesikasız iştira veya faktoring kredisi olarak kullandırılması halinde, işbu iskonto ve iştira kredisi hakkında Sözleşme nin ilgili diğer hükümleri ile birlikte aşağıdaki hükümlerinin de geçerli olacağını kabul eder Banka, Sözleşme ile açtığı kredinin tümünü veya bir bölümünü iskonto, vesikalı/vesikasız iştira veya faktoring kredisi olarak kullandırmayı kabul ettiği takdirde, Müşteri, Banka nın anılan kredilerine ilişkin şartlarına uygun ticari senedi Banka ya temlik cirosu ile devretmeyi veya Banka nın isteği halinde iştira senetlerini, poliçeleri Banka nın emrine tanzim etmeyi, ayrıca anılan kredilerin tesisi için Banka tarafından talep edilecek sair teminatları sağlamayı kabul eder Müşteri, Banka ca dış ülkelerdeki tüm yabancı bankalar üzerine keşideli çekler dahil, kambiyo senetleri üzerine yapılacak iskonto ve iştira işlemlerine ilişkin bedellerin tarafına ödenmesine karşılık iskonto ve iştira edilen kıymetlerin/çeklerin ödenmemesi veya herhangi bir sebeple tahsil edilememesi ve iskonto ve iştira edilen senetlerin vadelerinde ödenmemesi sonucunda, vade tarihinden Banka ya ödeme tarihine kadar geçen süreye the Bank, without any objection or plea and before commencement of any legal prosecution, and in the case of delay in reimbursement, to pay also and separately a delay interest to be calculated over the default interest rate of the Bank stipulated in this Agreement, and in the case of his failure therein, to indemnify and hold the Bank harmless from all of its additional losses and damages resulting therefrom; and d) to submit to the Bank within the time period envisaged in the applicable laws after the date of closing of his commitments the certificates of proof evidencing that the Client has closed his commitments by realizing the subject exports and/or investments and does no more have any responsibility relating to the sanctions and liabilities mentioned above, and in the case of his failure in submission of these certificates on time, to pay also the sanctions or other liabilities to be imposed by the Bank in its own initiative, within the frame of principles set forth in paragraphs (b) and (c) hereinabove Disbursement of Credits Out of Foreign Sources Not Belonging to the Bank In the event that any of the credits (TL or FX) made available by the Bank within the frame of the provisions of this Agreement are funded not by the Bank s own sources, but by the Turkish Central Bank, Turkish Eximbank, T. Sınai Kalkınma Bank or similar other domestic sources or by foreign crediting institutions, where the Bank stands only as an intermediary, then, the Client hereby declares, agrees and undertakes to borrow and use such credits in strict compliance with the circulars, communiqués, directives and regulations published or to be published by such institutions, and in the case of any change in the said statutory instruments, to strictly comply with the replacement instruments as well, and to act in accordance with the principles committed in the statements signed by the Client separately for disbursement of the said credits, and to perform all kinds of his obligations and covenants arising out of both the laws and regulations and the special directives or instructions relating to these credits, and if and to the extent a sanction is imposed by the aforementioned institutions on the Bank due to the Client s failure in timely delivery of the relevant documents to the Bank or for other reasons whatsoever, to reimburse to the Bank in cash and at once all of the penal and delay interests which the Bank may be obliged to pay, as well as the Bank s shares in interests, commissions and taxes and RUSF levied thereon, together with the principal debts, and in the case of non-payment of the outstanding debts immediately, to separately pay default interest and other accessory debts to be accrued over the said debts at the rate stipulated in this Agreement for the period of delay until full settlement and repayment of debts Discount and Negotiation Credits In the event that the credit facility extended by this Agreement is fully or partially made available as discount credit, or documentary or nondocumentary negotiation credit, or factoring credit, it is hereby accepted by the Client that in addition to other relevant provisions of this Agreement, the following provisions will also be applicable and valid: If and when the Bank accepts to make the credit facility extended under this Agreement available fully or partially as discount credit, or documentary or non-documentary negotiation credit, or factoring credit, the Client hereby agrees to transfer and assign to the Bank with an alienatory endorsement a promissory note issued in accordance with the terms and conditions of the Bank pertaining to the said types of credits, or if demanded so by the Bank, to issue the negotiating documentary bill and drafts to the order of the Bank, and in addition, to provide other security interests that may be demanded for extension of the said credits If and when the amounts of discounting and negotiation transactions to be executed on negotiable instruments, also including the checks drawn by the Bank on foreign banks seated in foreign countries, are paid to the Client, but nevertheless the discounted and negotiated instruments/checks are not paid or cannot be collected for any reason whatsoever, or the discounted and negotiated bills or notes are not paid on due dates thereof, 18

19 tekabül eden işbu Sözleşme de belirtilen gecikme faizi, gider vergileri, prim, sürprim, tahsil komisyonu, KKDF, fon, kur farkı ve Banka nın uğrayabileceği diğer zararlar ile birlikte Banka nın ilk yazılı talebinde, ayrıca protesto çekmeye ve herhangi bir kanuni merasime lüzum olmaksızın derhal ödemeyi; aksi halde Sözleşme de belirtilen oranlarda ve şekilde temerrüt faizi ve onun gider vergisini ödemekle yükümlü olacağını; yabancı banka çeklerinin iştira edilmeleri sebebiyle Banka ca tanzim edilen döviz alım belgelerinin bahis konusu çeklerin fiilen tahsilinden evvel hesabının kapatılması için kullanılmayacağını kabul eder İhracat ve/veya Yatırım Teşvik Tebliğleri Çerçevesinde, İhracat ve İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerin, keza Yatırımın Finansmanına İlişkin Krediler Müşteri, Sözleşme ile açılan kredinin kısmen veya tamamen ihracat ve/veya yatırım teşvik tebliğleri çerçevesinde, ihracat ve ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin, keza yatırımın finansmanına ilişkin krediler olarak kullandırılması halinde, işbu İhracat Kredisi hakkında Sözleşme nin ilgili diğer hükümleri ile birlikte aşağıdaki hükümlerinin de geçerli olacağını kabul eder Müşteri, anılan kredileri Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve bu kanuna ilişkin karar, bu karara ilişkin tebliğ, genelge, sirküler, ihracatı ve döviz kazandırıcı faaliyetleri teşvik kararı, yatırımların teşvik kararı ile vs. teşvik kararları ve bunlara ilişkin tebliğ, genelge, sirküler ile yayımlanmış ve ileride yayımlanacak bu konudaki her türlü kanun, kararname, yönetmelik, tebliğ, genelge ve talimatı içeren mevzuata uygun olarak kullanacağını kabul ve taahhüt eder Müşteri ayrıca, gerek Sözleşme ye dayanarak, gerekse bu kredi sözleşmesi dışında Banka üzerinden yapacağı ihracat nedeniyle gerçekleştirilecek işlemlerin, yürürlükte bulunan ve ileride yürürlüğe girecek olan mevzuat hükümlerinin ve Milletlerarası Ticaret Odası tarafından düzenlenen Vesikalı Krediler İçin Yeknesak Teamüller ve Uygulamalar ile Tahsiller İçin Yeknesak Kurallar a ilişkin broşürlere ve bu kuralların ileride yürürlüğe girecek revizyonlarına tabi olacağını, Milletlerarası Ticaret Odası tarafından bu konuda saptanan kuralların Sözleşme nin bir parçası olduğunu kabul eder Müşteri, yürürlükteki ihracat mevzuatına uygun olarak ihraç olunan mal ile ilgili ihraç vesaikini Banka ya tevdi etmeyi, mallara ait her türlü konşimento, hamule senedini ve diğer taşıma senetlerini, gereğine göre doğrudan doğruya Banka adına düzenlemeyi veya Banka ya ciro etmeyi, ancak gerek belgeler, gerekse belgelerin temsil ettiği mallarla ilgili sorumluluğun tarafına ait olduğunu, ayrıca vesaikin belirli şartları taşımaması dolayısıyla Banka nın uğrayacağı her türlü zararın Müşteri tarafından derhal ve def aten ödeneceğini beyan, kabul ve taahhüt eder Banka; Müşteri ile ithalatçı arasındaki Sözleşme den doğacak uyuşmazlıkların hiçbir biçimde tarafı olmadığı gibi, bu uyuşmazlıklar nedeniyle gerek muhabir bankanın seçiminden, gerekse ihracat bedellerinin Banka ya gönderilmemesi ya da Banka ca tahsil edilememesinden sorumlu değildir. Müşteri, muhabir bankaların her türlü kusurundan kaynaklanacak sorumluluğun sadece ilgili muhabir bankaya ait olduğunu kabul eder Müşteri, krediye genel hükümler dahilinde faiz ve komisyon tahakkuk ettirilecek olup, ihracatın süresinde gerçekleşmemesi nedeniyle istisna the Client hereby agrees and undertakes to pay to the Bank immediately upon first written demand of the Bank and without any protest and before commencement of any legal prosecution all and any delay interests, expenditure taxes, premiums, surcharges, collection commissions, RUSF and other funds, exchange differences and other damages and losses that may be incurred by the Bank for the days from the due date thereof to the date of actual reimbursement to the Bank, or otherwise, to pay not only the above listed items but also default interests to be accrued at the rates specified in and as further described in this Agreement, plus expenditure taxes levied thereon, and also that the foreign exchange purchase certificates to be issued by the Bank due to negotiation of foreign bank checks will not be used for closing of the account at any time before actual collection of the said checks Credits For Financing of Exports and Export-Oriented Sales and Deliveries, or of Foreign Exchange Generating Services and Activities, or of Investments, Within the Frame of Communiqués on Export and/or Investment Incentives In the event that the credit facility extended by this Agreement is fully or partially made available as credits for financing of exports and exportoriented sales and deliveries, or of foreign exchange generating services and activities, or of investments, within the frame of communiqués on export and/or investment incentives, it is hereby accepted by the Client that in addition to other relevant provisions of this Agreement, the following provisions will also be applicable and valid: The Client hereby agrees and undertakes to borrow and use the aforementioned credits in strict compliance with the Law on Protection of Value of Turkish Currency, and the Governmental Decree relating thereto, and communiqués, circulars, directives and memoranda relating to said decree, and decree on export incentives and foreign exchange generating activities incentives, and decree on investment incentives, and other decrees on incentives, and the associated communiqués, circulars, directives and memoranda, and all and any present or future laws, decrees, regulations, communiqués, circular and directives and other statutory instruments in relation therewith The Client further accepts that all transactions to be executed in reliance upon this Agreement or in respect of exports through the Bank beyond the scope of this General Credit Agreement shall be subject to the present and future laws and regulations, and the brochures of Uniform Practices for Documentary Credits and Uniform Rules for Collections published by the International Chamber of Commerce, and any future revisions therein, and also that such rules and regulations issued by the International Chamber of Commerce shall be deemed as an integral part of this Agreement In accordance with the then-current export laws and regulations, the Client hereby agrees and undertakes to deliver to the Bank all export documents relating to the exported goods, and if required, to issue the bills of lading, waybills and other shipping documents of the goods directly to the name of the Bank, or to endorse the same to the Bank, but in any case, the Client will assume and bear full liability with respect to both these documents and the goods represented by these documents, and also to indemnify and keep the Bank harmless immediately and at once from all kinds of damages and losses that may be suffered by the Bank due to nonsatisfaction of certain conditions by the said shipping documents The Bank will by no means be a party to the disputes that may arise between the Client and the importer with regard to this Agreement, nor may the Bank be held liable for selection of correspondent bank, or nontransfer of export amounts to the Bank or non-collection of the same by the Bank due to such disputes. The Client hereby acknowledges that all kinds of liabilities arising out of all and any faults of the correspondent banks will be borne directly by the relevant correspondent bank The Client agrees and undertakes to pay to the Bank the interests and commissions to be accrued over the credits in accordance with the 19

20 uygulanmış vergileri, tahakkuk edecek cezaları ile birlikte Banka ya ödemeyi kabul eder Banka, Müşteri nin Sözleşme çerçevesinde verilen kredi hakkında, ilgili karar ve tebliğ hükümlerine göre gerekli işlemleri yerine getirmiş olup olmadığını ve kredinin amacına uygun yerlerde kullanılıp kullanılmadığını izleme ve denetleme yetkisine sahiptir Müşteri, ihracat ve/veya ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlere ilişkin kredileri ihracat veya döviz kazandırıcı işlemlerden sağlanacak dövizlerle kapatmayı, bu amaçla söz konusu faaliyetlerden elde edeceği dövizleri Banka döviz pozisyonuna intikal ettireceğini ve kredi riskine mahsup edileceğini peşinen kabul eder. Ayrıca Müşteri ce istenilmesi ve Banka ca da kabul edilmesi kaydıyla gelen ihracat bedeli dövizlerin kredi riskine mahsup edilmeksizin, Banka ca Müşteri ye ödenmesi halinde, spot, taksitli ve işlek kullandırımlarda, anapara ile birlikte, işlem dolayısıyla doğan faiz ve masrafları mutabık kalınan ödeme planı çerçevesinde, TL olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kredinin döviz kredisi olması halinde TL ödeme tutarı tespitinde, ödeme tarihindeki Banka gişe döviz satış kuru esas alınacaktır Müşteri, kredinin ihracat taahhüdünü kredi vadesi içinde ve her halükârda mevzuatın tanıdığı süre içerisinde gerçekleştirmeyi; keza teşvik belgesi kapsamındaki kredilerde kredi kullandırımına esas teşvik belgesini mevzuatın tanıdığı süre içerisinde kapattırmayı; ihracat taahhüdünün realize edilememesi, teşvik belgesi kapsamındaki kredilerde kredi kullandırımına esas teşvik belgesinin kapattırılamaması durumunda, gerçekleşmeyen kısım ile ilgili olarak KKDF, vergi, resim ve harçlar ile sair mükellefiyetler için Müşteri ye ve Banka ya tanınmış olunan istisnaları ve teşvikleri, tahakkuk ettirilecek gecikme zammı ve cezai faizleri ile birlikte, keza Banka ca ilave olarak alınan fark faizlerin ve komisyonların tahakkuk ettirilecek KKDF, vergi vesair fer ilerini de yatırılma tarihlerine kadar hesaplanacak cezai faizleri ile birlikte, ilgili mercilere ve/veya ilgili mercilerden bir talep gelmesi veya bu konularda Banka nın yetkili kılınması halinde ya da ilgili mercilerden yatırılmaları yönünde talep gelmese dahi Banka ca talep edilmesi halinde bu tutarın Banka ca bloke edilmesini teminen, hiçbir kovuşturmaya gerek kalmaksızın derhal ve def aten Banka ya ödemeyi; ayrıca kullandığı bu kredi ile ilgili olarak T.C. Merkez Bankası ve kambiyo kontrol mercilerince ileride Banka dan talep olunacak her türlü ceza ve müeyyideyi de Banka nın ilk ihbarında derhal ve def aten Banka ya ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri, ihracat vesaiki ile ilgili belgeler karşılığı tahsil edilecek döviz veya TL lerin, bu kredinin teminatı olarak Banka ya rehinli bulunduğunu; ihraç edilen malların bedellerinin her ne sebeple olursa olsun Banka ya gönderilmemesi ve Banka ca tahsil edilememesi halinde, kusuru dışında Banka nın sorumluluğunun bulunmadığını; ihracat vesikalarının mevzuunu teşkil eden malların alıcı memlekete sevk edilme külfet ve masraflarının, vesaikin tahsili nedeniyle Banka nın yapacağı tüm masraf ve komisyonlar ile muhabirlerce talep edilecek bütün masrafların Müşteri ye ait olduğunu ve Banka ya nakden ve def aten ödeyeceğini; krediyi ihracat vesaiki karşılığı kullandığı takdirde, Banka ya tevdi edeceği vesaik tutarı kadar konvertibl ihracat dövizini, bu Sözleşme de belirtilen süreler içinde ve esaslar paralelinde Banka ya getireceğini; gerekli belgelerin, konşimento, nakliyeci makbuzu ve hamule senedi gibi taşıma belgelerinin, Banka nın muteber muhabirlerinin adına düzenleneceğini ve mutlaka orijinal nüshasını tam takım halinde Banka ya ibraz edeceğini; vesaik bedelleri tahsil edilmeden general law provisions, as well as the exempted taxes levied and the penalties inflicted due to non-realization of exports in a timely manner The Bank shall be authorized to check and audit whether the Client has taken the required actions about the credits extended within the frame of this Agreement or not and whether the credits are used for the intended purposes or not, in accordance with the relevant decrees and communiqués The Client hereby agrees and undertakes in advance to settle the credits borrowed for exports and/or export-oriented sales and deliveries or foreign exchange generating services and activities by using the foreign currency proceeds of exports or foreign exchange generating activities, and to this end, to transfer the foreign currency proceeds of these activities to his foreign exchange positions in the Bank, which will then be set off from his credit risks hereunder. Furthermore, if demanded so by the Client and accepted by the Bank, the foreign currency proceeds of exports may be paid by the Bank directly to the Client, rather than being set off from the Client s credit risks, and thereupon, the Client agrees and commits himself to pay to the Bank in TL both the principal sum and the interests and costs charged thereon according to an agreed upon repayment schedule, in spot, installment-based and other types of credits. In the case of credits in foreign exchange, the amount of payment in TL will be determined over the Bank s foreign exchange selling rate current as of the date of payment The Client agrees and undertakes to realize the export commitments of credits by the end of maturity of the credits and in any case, within the time period granted by the relevant laws and regulations, and likewise, in credits covered by an investment incentives certificate, to have the investment incentives certificates relied upon by the credits duly closed within the time period granted by the pertinent laws, and in the case of his failure in realization of his export commitments and in closing of investment incentives certificate relied upon by the credits covered by an investment incentives certificate, with respect to the non-realized portion thereof, to pay to the relevant governmental authorities and/or if demanded so by the relevant governmental authorities, or if the Bank is authorized thereon, or even if not requested by the relevant governmental authorities, if demanded so by the Bank, to the Bank immediately and at once and before commencement of any legal prosecution and for subsequent blocking by the Bank, both the exemptions, exceptions and incentives granted to the Client and to the Bank in respect of RUSF, taxes, duties and funds and other legal liabilities, together with delay interests and penal interests to be accrued thereon, plus additional interests and commissions to be charged by the Bank, plus Resource Utilization Support Fund (RUSF), taxes and other accessory debts, together with the penal interests to be accrued for the days until the date of deposit, and furthermore, to pay to the Bank at once and immediately upon first demand of the Bank all kinds of penalties and sanctions that may be claimed by the Turkish Central Bank or foreign exchange control authorities from the Bank in the future, with respect to the credits borrowed hereunder The Client hereby acknowledges that the foreign exchange or TL proceeds to be collected against export documents are hereby pledged in favor of the Bank as a security for repayment of these credits, and that if the prices of exported goods are not transferred to or cannot be collected by the Bank for any reason whatsoever it is, the Bank shall not be held liable thereinfor, save for its faults or negligence, and that all costs of shipment to the place of destination of the goods covered by the export documents, and all costs and commissions to be incurred by the Bank or all costs to be charged by correspondents in relation with collection of the documents will be in the account of the Client and be paid to the Bank in cash and at once, and that if the credits are borrowed against export documents, the Client will deposit in the Bank the convertible export sums in foreign currency equal to the amount of documents to be presented to the Bank, within the periods and as per the principles specified in this Agreement, and 20

Akreditif Açılış Komisyonu

Akreditif Açılış Komisyonu LETTER OF CREDIT INFORMATION FORM AKREDİTİF BİLGİ FORMU NAME OF PRODUCT : LETTER OF CREDIT ÜRÜN ADI : AKREDİTİF NAME OF SERVICE Credit Opening File Cost Amendment (For amendments in text after the Credit

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ DÖNÜŞÜMLÜ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ- MULTI CURRENCY TIME DEPOSIT ACCOUNT CONTRACT ÖRNEKTIR

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ DÖNÜŞÜMLÜ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ- MULTI CURRENCY TIME DEPOSIT ACCOUNT CONTRACT ÖRNEKTIR Bu Sözleşme, bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta..... ( Müşteri olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki şartlarla akdedilmiştir. Taraflar, Müşteri nin bu Sözleşme

Detaylı

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı MASRAFIN ADI. Faiz Oranı. (Aylık / Dönemlik) Kredi Kullandırım

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı MASRAFIN ADI. Faiz Oranı. (Aylık / Dönemlik) Kredi Kullandırım REQUEST AND INFORMATION FORM FOR MOTOR VEHICLE CREDIT INFORMATION ON PRODUCT: Name of the Product Term (Maturity) Credit Amount MOTOR VEHICLE CREDIT TAŞIT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER:

Detaylı

DESCRIPTION. If a quarterly commission amount remains below the minimum commission amount, then the minimum commission amount is collected.

DESCRIPTION. If a quarterly commission amount remains below the minimum commission amount, then the minimum commission amount is collected. INDIVIDUAL LETTER OF GUARANTEE INFORMATION AND REQUEST FORM (WITH THE CUSTOMER BENEFICIARY) BİREYSEL TEMİNAT MEKTUBU BİLGİ ve TALEP FORMU (SADECE KREDİLİ MÜŞTERİ LEHDARLI) NAME OF PRODUCT : LETTER OF GUARANTEE

Detaylı

TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ

TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ JANUARY 2015 OCAK 2015 COLLECTIONS / TAHSİLATLAR Documentary collection / Dosya masrafı Presentation for acceptance / Kabule ibraz Aval / Aval Return of bill

Detaylı

TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ

TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ FEBRUARY 2016 ŞUBAT 2016 COLLECTIONS TAHSİLATLAR Documentary Collection Handling Fee Dosya Masrafı Aval Return of Bill Without Presentation to Drawee Müşteriye

Detaylı

Müşteri Adı Soyadı / Customer s Name & Surname Müşteri Numarası / Customer Number Vadesiz Hesap No / Demand Deposit Account No

Müşteri Adı Soyadı / Customer s Name & Surname Müşteri Numarası / Customer Number Vadesiz Hesap No / Demand Deposit Account No Müşteri Adı Soyadı / Customer s Name & Surname Müşteri Numarası / Customer Number Vadesiz Hesap No / Demand Deposit Account No :.. :.. :.. 1. AMAÇ Tarih :././.. KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ İşbu Kredili

Detaylı

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. GENERAL CREDIT AGREEMENT

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. GENERAL CREDIT AGREEMENT PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. GENERAL CREDIT AGREEMENT Account Number : Customer Name : GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER 1. Taraflar İşbu Genel Kredi Sözleşmesi (aşağıda Sözleşme olarak adlandırılacaktır);

Detaylı

Tarih :../../. CONSUMER LOAN DRAWDOWN INFORMATION FORM TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU. Dear.. Sayın..

Tarih :../../. CONSUMER LOAN DRAWDOWN INFORMATION FORM TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU. Dear.. Sayın.. Tarih :../../. Tarih :../../. TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU Sayın.. Bankamıza../../. tarihinde yapmış olduğunuz. kredisi başvurunuz için yapılan değerlendirme neticesinde tarafınıza

Detaylı

CONSUMER LOAN/İHTİYAÇ KREDİSİ PRE-CONTRACT INFORMATION FORM / SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

CONSUMER LOAN/İHTİYAÇ KREDİSİ PRE-CONTRACT INFORMATION FORM / SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU CONSUMER LOAN/İHTİYAÇ KREDİSİ PRE-CONTRACT INFORMATION FORM / SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU INFORMATION ON THE LENDER/KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Lender s Name/Kredi Verenin Unvanı Akbank T.A.Ş.

Detaylı

DESCRIPTION. If a quarterly commission amount remains below the minimum commission amount, then the minimum commission amount is collected.

DESCRIPTION. If a quarterly commission amount remains below the minimum commission amount, then the minimum commission amount is collected. INDIVIDUAL LETTER OF GUARANTEE INFORMATION AND REQUEST FORM (WITH MORE THAN ONE BENEFICIARY OR A THIRD PARTY BENEFICIARY) BİREYSEL TEMİNAT MEKTUBU BİLGİ ve TALEP FORMU (BİRDEN FAZLA KİŞİ YA DA 3. KİŞİ

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama:

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı. Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı MASRAFIN ADI. Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik) Customer Signature / Müşteri İmzası 1

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı. Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı MASRAFIN ADI. Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik) Customer Signature / Müşteri İmzası 1 REQUEST AND INFORMATION FORM FOR WORKPLACE CREDIT / HOUSING CREDITS OTHER THAN HOUSING FINANCE INFORMATION ON PRODUCT: Name of the Product Term (Maturity) Credit Amount WORKPLACE CREDIT / HOUSING CREDIT

Detaylı

AKBANK Türk Anonim Şirketi

AKBANK Türk Anonim Şirketi AKBANK Türk Anonim Şirketi BİREYSEL NİTELİKLİ KREDİLER İÇİN GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİNE EK SÖZLEŞME AKBANK Türk Anonim Şirketi SUPPLEMENTARY AGREEMENT TO GENERAL CREDIT AGREEMENT FOR INDIVIDUAL CREDIT FACILITIES

Detaylı

PRODUCT / SERVICE NAME : DEMAND TL / FX DEPOSIT ACCOUNT MASRAFIN TANIMI / DEFINITIONS OF COST

PRODUCT / SERVICE NAME : DEMAND TL / FX DEPOSIT ACCOUNT MASRAFIN TANIMI / DEFINITIONS OF COST ÜRÜN / HİZMET BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NUMARASI : PRODUCT / SERVICE INFORMATION FORM CUSTOMER NUMBER : İmzalamış olduğunuz işbu doküman, 03.10.2014 tarihinde yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere

Detaylı

6 ayda bir / Müşteri Bazında / / Account Maintenance Fee 1. TL Hesaplar. İşlem Bazında / Per Vadesiz Hesap Ekstresi Gerçek.

6 ayda bir / Müşteri Bazında / / Account Maintenance Fee 1. TL Hesaplar. İşlem Bazında / Per Vadesiz Hesap Ekstresi Gerçek. T. GARANTİ BANKASI A.Ş. ÜRÜN / HİZMET BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NUMARASI : T. GARANTİ BANKASI A.Ş. PRODUCT / SERVICE INFORMATION FORM CUSTOMER NUMBER : İmzalamış olduğunuz işbu doküman, 03.10.2014 tarihinde

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÇİFT SARILI HESAP SÖZLEŞMESİ/ SAVINGS ACCOUNT CONTRACT (SUB-CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÇİFT SARILI HESAP SÖZLEŞMESİ/ SAVINGS ACCOUNT CONTRACT (SUB-CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( BANKA olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... ( Müşteri olarak anılacaktır), Çift Sarılı Hesap ürünü için aşağıdaki şartlarda anlaşmıştır. 1-Çift Sarılı Hesap; Banka nın

Detaylı

DESCRIPTION. If a quarterly commission amount remains below the minimum commission amount, then the minimum commission amount is collected.

DESCRIPTION. If a quarterly commission amount remains below the minimum commission amount, then the minimum commission amount is collected. COUNTERGUARANTEE INFORMATION AND REQUEST FORM VERİLEN KONTRGARANTİ BİLGİ VE TALEP FORMU NAME OF PRODUCT : COUNTERGUARANTEE ÜRÜN ADI : KONTRGARANTİ NAME OF CHARGES LETTER OF GUARANTEE COMMISSION COMMISSION

Detaylı

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRAF IN/ÜCRETİN ADI. Akdi Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik)

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRAF IN/ÜCRETİN ADI. Akdi Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik) REQUEST AND INFORMATION FORM FOR MOTOR VEHICLE CREDIT INFORMATION ON PRODUCT: Name of the Product Term (Maturity) Credit Amount MOTOR VEHICLE CREDIT TAŞIT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER:

Detaylı

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı. Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRA FIN/ÜCRETİN ADI

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı. Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRA FIN/ÜCRETİN ADI REQUEST AND INFORMATION FORM FOR SECURED CONSUMER CREDIT / HOUSE DEVELOPMENT CREDITS / LAND CREDIT (OTHER THAN HOUSING FINANCE) INFORMATION ON PRODUCT: Name of the Product Term (Maturity) Credit Amount

Detaylı

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRA FIN/ÜCRETİN ADI. Akdi Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik)

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRA FIN/ÜCRETİN ADI. Akdi Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik) REQUEST AND INFORMATION FORM FOR CONSUMER CREDITS INFORMATION ON PRODUCT: Name of the Product CONSUMER CREDIT Term (Maturity) Credit Amount İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU / GENERAL CREDIT AGREEMENT PRE-CONTRACTUAL INFORMATION FORM

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU / GENERAL CREDIT AGREEMENT PRE-CONTRACTUAL INFORMATION FORM Sözleşme Seri Numarası / Agreement Serial Number: E 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU / GENERAL CREDIT AGREEMENT PRE-CONTRACTUAL INFORMATION FORM Müşteri Numarası / Customer

Detaylı

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRAF IN/ÜCRETİN ADI. Akdi Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik)

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRAF IN/ÜCRETİN ADI. Akdi Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik) REQUEST AND INFORMATION FORM FOR MOTOR VEHICLE CREDIT INFORMATION ON PRODUCT: Name of the Product Term (Maturity) Credit Amount MOTOR VEHICLE CREDIT TAŞIT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER:

Detaylı

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı. Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRA FIN/ÜCRETİN ADI

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı. Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı FAİZİN/MASRA FIN/ÜCRETİN ADI REQUEST AND INFORMATION FORM FOR SECURED CONSUMER CREDIT / HOUSE DEVELOPMENT CREDITS / LAND CREDIT (OTHER THAN HOUSING FINANCE) INFORMATION ON PRODUCT: Name of the Product Term (Maturity) Credit Amount

Detaylı

Signature of Credit Customer Kredili Müşteri İmzası 1 / 10

Signature of Credit Customer Kredili Müşteri İmzası 1 / 10 Form versiyon no : 12/2014-1 OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Overdraft loan (money plus credit) shall be provided to you by our Bank in accordance with the provisions

Detaylı

FIXED INTEREST CONSUMER LOAN AGREEMENT SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ. AKBANK Türk Anonim Şirketi Agreement (Credit Application) No:

FIXED INTEREST CONSUMER LOAN AGREEMENT SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ. AKBANK Türk Anonim Şirketi Agreement (Credit Application) No: AKBANK Türk Anonim Şirketi Agreement (Credit Application) No: AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme (Kredi Başvuru) No: FIXED INTEREST CONSUMER LOAN AGREEMENT Article 1-Parties: This Consumer Loan Agreement

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ / GENERAL LOAN AGREEMENT

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ / GENERAL LOAN AGREEMENT Bir tarafta; Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Şişli/İstanbul adresinde mukim Finansbank A.Ş.("Banka ) ile diğer tarafta adresi işbu Sözleşme nin son sayfasında yazılı bulunan.....................

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI (CUSTOMER ACCEPTANCE DECLARATION)

MÜŞTERİ KABUL BEYANI (CUSTOMER ACCEPTANCE DECLARATION) MÜŞTERİ KABUL BEYANI (CUSTOMER ACCEPTANCE DECLARATION) TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O..... ŞUBESİ (BRANCH) Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi aşağıda yazılı tarihte tarafıma/tarafımıza

Detaylı

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 03/2015-2 ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi nde (BBHS) yer verilen hükümler

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM Overdraft loan (money plus credit) shall be provided to you by our Bank in accordance with the provisions stipulated in Individual Banking Services Contract (BBHS).

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ 1 KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası A.Ş. adına... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta... (aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama:

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı. Akdi Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik)

ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı. Akdi Faiz Oranı (Aylık / Dönemlik) REQUEST AND INFORMATION FORM FOR CONSUMER CREDITS INFORMATION ON PRODUCT: Name of the Product CONSUMER CREDIT Term (Maturity) Credit Amount İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün

Detaylı

OGS LABEL AGREEMENT OGS ETİKETİ SÖZLEŞMESİ. T. Garanti Bankası A.Ş. müşterileri tarafından doldurulacaktır.

OGS LABEL AGREEMENT OGS ETİKETİ SÖZLEŞMESİ. T. Garanti Bankası A.Ş. müşterileri tarafından doldurulacaktır. OGS ETİKETİ SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. müşterileri tarafından doldurulacaktır. OGS ARAÇ SINIFI : 1.Sınıf 2.Sınıf PLAKA NUMARASI : BAŞVURU NUMARASI : OGS LABEL AGREEMENT To be filled in by customers

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

Signature of Credit Customer 1 / 19 Kredili Müşteri İmzası

Signature of Credit Customer 1 / 19 Kredili Müşteri İmzası AKBANK Application No:... Türk Anonim Şirketi FIXED INTEREST RATE MORTGAGE PRE-CONTRACT INFORMATION AND REQUEST FORM Below are the actual information and conditions regarding fixed interest housing finance

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

GENEL İŞLEM KOŞULLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU VE TESLİM TUTANAĞI INFORMATION LETTER ON GENERAL TRANSACTION CONDITIONS AND THE DELIVERY RECORD

GENEL İŞLEM KOŞULLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU VE TESLİM TUTANAĞI INFORMATION LETTER ON GENERAL TRANSACTION CONDITIONS AND THE DELIVERY RECORD GENEL İŞLEM KOŞULLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU VE TESLİM TUTANAĞI İşbu bilgilendirme notu, Bankamız ile tarafınız arasında akdedilmesi düşünülen Kredi Genel Sözleşmesinde yer alan genel işlem koşulları

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

CONSUMER LOAN/İHTİYAÇ KREDİSİ PRE-CONTRACT INFORMATION FORM / SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

CONSUMER LOAN/İHTİYAÇ KREDİSİ PRE-CONTRACT INFORMATION FORM / SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU CONSUMER LOAN/İHTİYAÇ KREDİSİ PRE-CONTRACT INFORMATION FORM / SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU INFORMATION ON THE LENDER/KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Lender s Name/Kredi Verenin Unvanı Akbank T.A.Ş.

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ MEVDUAT FON PAKETİ SÖZLEŞMESİ - DEPOSIT FUND PACKAGE CONTRACT (SUB-CONTRACT TO THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ MEVDUAT FON PAKETİ SÖZLEŞMESİ - DEPOSIT FUND PACKAGE CONTRACT (SUB-CONTRACT TO THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka ) ile diğer tarafta.. ( Müşteri ) arasında aşağıdaki koşullarda bu Ek Sözleşme imzalanmıştır. Bu Ek Sözleşme, taraflar arasında imzalanmış olan Bankacılık İşlemleri

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÇİFT SARILI HESAP SÖZLEŞMESİ- SAVINGS ACCOUNT CONTRACT (SUB-CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÇİFT SARILI HESAP SÖZLEŞMESİ- SAVINGS ACCOUNT CONTRACT (SUB-CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( BANKA olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... ( Müşteri olarak anılacaktır), Çift Sarılı Hesap ürünü için aşağıdaki şartlarda anlaşmıştır. 1-Çift Sarılı Hesap; Banka nın

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÇİFT SARILI HESAP SÖZLEŞMESİ- SAVINGS ACCOUNT CONTRACT (SUB-CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÇİFT SARILI HESAP SÖZLEŞMESİ- SAVINGS ACCOUNT CONTRACT (SUB-CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( BANKA olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... ( Müşteri olarak anılacaktır), Çift Sarılı Hesap ürünü için aşağıdaki şartlarda anlaşmıştır. 1-Çift Sarılı Hesap; Banka nın

Detaylı

Albaraka Visa Gold Albaraka. Visa Classic. Albaraka Mastercard Gold Albaraka Mastercard. Classic. Albaraka Mastercard Platinum Albaraka.

Albaraka Visa Gold Albaraka. Visa Classic. Albaraka Mastercard Gold Albaraka Mastercard. Classic. Albaraka Mastercard Platinum Albaraka. BANKA KARTI VE KREDİ KARTI BİLGİLENDİRME FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Banka Kartı - Kredi Kartı (Birlikte kısaca Kart olarak anılacaklardır.) Sürekli BANK CARD AND CREDIT

Detaylı

SABİT FAİZLİ DÖVİZE ENDEKSLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ FIXED INTEREST AND FOREIGN CURRENCY INDEXED CONSUMER LOAN AGREEMENT

SABİT FAİZLİ DÖVİZE ENDEKSLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ FIXED INTEREST AND FOREIGN CURRENCY INDEXED CONSUMER LOAN AGREEMENT AKBANK Türk Anonim Şirketi Agreement (Credit Application) No: AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme (Kredi Başvuru) No: FIXED INTEREST AND FOREIGN CURRENCY INDEXED CONSUMER LOAN AGREEMENT Article 1-Parties:

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ MEVDUAT FON PAKETİ SÖZLEŞMESİ / DEPOSIT FUND PACKAGE CONTRACT (SUB-CONTRACT TO THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ MEVDUAT FON PAKETİ SÖZLEŞMESİ / DEPOSIT FUND PACKAGE CONTRACT (SUB-CONTRACT TO THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka ) ile diğer tarafta.. ( Müşteri ) arasında aşağıdaki koşullarda bu Ek Sözleşme imzalanmıştır. Bu Ek Sözleşme, taraflar arasında imzalanmış olan Bankacılık İşlemleri

Detaylı

Signature of Credit Customer Kredili Müşteri İmzası 1 / 9

Signature of Credit Customer Kredili Müşteri İmzası 1 / 9 OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM Overdraft loan shall be provided to you by Akbank in accordance with the provisions stipulated in Individual Banking Services Contract (BBHS). Provisions applying

Detaylı

Hayat Sigortası ve Konut Sigortası nın yaptırılması, Compulsory Earthquake Insurance, and in the case. AKBANK Başvuru no:... Türk Anonim Şirketi

Hayat Sigortası ve Konut Sigortası nın yaptırılması, Compulsory Earthquake Insurance, and in the case. AKBANK Başvuru no:... Türk Anonim Şirketi AKBANK Application No:... Türk Anonim Şirketi AKBANK Başvuru no:... Türk Anonim Şirketi FIXED INTEREST RATE MORTGAGE PRE-CONTRACT INFORMATION AND REQUEST FORM Below are the actual information and conditions

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ ACCUMULATING SAVINGS ACCOUNT

BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ ACCUMULATING SAVINGS ACCOUNT BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ İşbu Biriktiren Hesap Sözleşmesi ( Sözleşme )... adresinde yerleşik... ( Müşteri ) ile... adresinde yerleşik Türkiye Garanti Bankası A.Ş.... Şubesi ( Banka ) arasında (birlikte

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (30/07/2012 REVİZYONU)

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (30/07/2012 REVİZYONU) TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (30/07/2012 REVİZYONU) TARİH : 19/07/2002 AMAÇ VE KONU : Madde 1-3332 sayılı Kanuna ilişkin 2013/4286

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen bireysel krediye ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

ÖRNEK. Agreement (Credit Application) No: Türk Anonim Şirketi. Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Türk Anonim Şirketi

ÖRNEK. Agreement (Credit Application) No: Türk Anonim Şirketi. Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Türk Anonim Şirketi AKBANK Türk Anonim Şirketi Agreement (Credit Application) No: AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme (Kredi Başvuru) No: FIXED INTEREST HOUSE FINANCE CREDIT AGREEMENT Article 1 Parties: This Agreement is

Detaylı

OKUL AİLEM ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

OKUL AİLEM ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU OKUL AİLEM ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 12/2014-1 Ek.27-a Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi nde (BBHS)

Detaylı

AKBANK Başvuru no:... Türk Anonim Şirketi. AKBANK Application No:... Türk Anonim Şirketi

AKBANK Başvuru no:... Türk Anonim Şirketi. AKBANK Application No:... Türk Anonim Şirketi AKBANK Application No:... Türk Anonim Şirketi FIXED INTEREST RATE MORTGAGE PRE-CONTRACT INFORMATION AND REQUEST FORM Below are the actual information and conditions regarding fixed interest housing finance

Detaylı

BANK CARD AND CREDIT CARD INFORMATION FORM BANKA KARTI VE KREDİ KARTI BİLGİLENDİRME FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER

BANK CARD AND CREDIT CARD INFORMATION FORM BANKA KARTI VE KREDİ KARTI BİLGİLENDİRME FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER BANKA KARTI VE KREDİ KARTI BİLGİLENDİRME FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Banka Kartı - Kredi Kartı (Birlikte kısaca Kart olarak anılacaklardır.) Sürekli BANK CARD AND CREDIT

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI MAĞAZALAR YATIRIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI 20/08/2013 REVİZYONU

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI MAĞAZALAR YATIRIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI 20/08/2013 REVİZYONU TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXIMBANK YURT DIŞI MAĞAZALAR YATIRIM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI 20/08/2013 REVİZYONU TARİH : 06/09/1996 AMAÇ VE KONU: Madde 1-3332 sayılı Kanuna ilişkin 2013/4286

Detaylı

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. THE PRELIMINARY INFORMATION FORM FOR GENERAL CREDIT AGREEMENT

PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. THE PRELIMINARY INFORMATION FORM FOR GENERAL CREDIT AGREEMENT THE PRELIMINARY INFORMATION FORM FOR GENERAL CREDIT AGREEMENT Account Number : Customer Name : GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi Öncesi Bilgilendirme Formu

Detaylı

2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TEBLİĞ, GENELGE VE DUYURULAR TEBLİĞ / GENELGE RESMİ GAZETE NO KONU TARİH NUMARA 2007/3 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ 2007/3

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU HOUSING FINANCE (MORTGAGE) PRE-CONTRACT INFORMATION FORM. Form No :...

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU HOUSING FINANCE (MORTGAGE) PRE-CONTRACT INFORMATION FORM. Form No :... KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No :... [1] HOUSING FINANCE (MORTGAGE) PRE-CONTRACT INFORMATION FORM Contract No :... [1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage)

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

Customer Name & Surname :... Customer Number :... Credit Account No. :... Address of Customer :... TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ CONSUMER LOAN AGREEMENT

Customer Name & Surname :... Customer Number :... Credit Account No. :... Address of Customer :... TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ CONSUMER LOAN AGREEMENT Customer Name & Surname :... Customer Number :... Credit Account No. :... Address of Customer :... TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ CONSUMER LOAN AGREEMENT 1. AMAÇ İşbu Tüketici Kredisi Sözleşmesi ( Sözleşme

Detaylı

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir.

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr BANKA:

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

Müşteri İmzası:... 1 / 7

Müşteri İmzası:... 1 / 7 Tarih Müşteri Müşteri Numarası Kredi Numarası : - FAİZLİ BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ - GENERAL LOAN AGREEMENT

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ - GENERAL LOAN AGREEMENT Bir tarafta; Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Şişli/İstanbul adresinde mukim Finansbank A.Ş.("Banka ) ile diğer tarafta adresi işbu Sözleşme nin son sayfasında yazılı bulunan.....................

Detaylı

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ/ ACCUMULATING ACCOUNT CONTRACT (SUB-CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ/ ACCUMULATING ACCOUNT CONTRACT (SUB-CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.... ( Müşteri olarak anılacaktır) Biriktiren Hesap ürünü için aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır. Bu Sözleşme, taraflar arasında

Detaylı

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 05/2014-1 ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesinde (BBHS) nde yer verilen hükümler

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract

EFET. European Federation of Energy Traders. Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract EFET European Federation of Energy Traders Annex 2a to the General Agreement (Fixed Price) Individual Contract This Individual Contract (the Individual Contract ) was executed by and between [ ] whose

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Tarih 14/01/2009 Sayı KKDF-1/2009-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme

Detaylı

AKBANK Application No:... Türk Anonim Şirketi FIXED INTEREST RATE MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI PRE-CONTRACT INFORMATION AND REQUEST FORM

AKBANK Application No:... Türk Anonim Şirketi FIXED INTEREST RATE MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI PRE-CONTRACT INFORMATION AND REQUEST FORM AKBANK Application No:... Türk Anonim Şirketi AKBANK Başvuru no:... Türk Anonim Şirketi FIXED INTEREST RATE MORTGAGE PRE-CONTRACT INFORMATION AND REQUEST FORM Below are the actual information and conditions

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 33. maddesi

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ

Detaylı

STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP

STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP STANDBY LETTER OF CREDİT (SBLC) ABDURRAHMAN ÖZALP Standby nedir? Standby kısaca bir taahhüdün güvence altına alınmasıdır. Bir şeyin arkasında durmaktır. Bu taahhüt Bir ödeme Bir iş Bir sigorta vs. olabilir.

Detaylı

DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. Bank Financial Report 217-2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit Company

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir.

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir. Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDNİN ADI/TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU. Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi

KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU. Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi tarihine kadar geçerlidir. I. KREDİ KULLANDIRIM KOŞULLARI Form No : Kredi Tutarı : Kullanılabilecek

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı