International Journal of Languages Education and Teaching

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "International Journal of Languages Education and Teaching"

Transkript

1 ISSN: , Mannheim GERMANY p READING AND PRONUNCIATION DIFFICULTIES ENCOUNTERED IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN OKUMA VE TELAFFUZ ZORLUKLARI 1 SALİH SAVAŞ 2 ABSTRACT One of the most important challenges faced by learners of Turkish as a foreign language is reading and pronouncing the words correctly. Although words in Turkish seem to be read as written and written as read, occasionally it is not the case, especially with loan words. This is seen as a formidable step for those who learn Turkish as a foreign language. A great majority of loan words in the Turkish language have come from Arabic, Persian and French. These words have brought in their own voice characteristics while entering Turkish. In order to show that the word borrowed from Arabic or Persian has a prolonged sound, the sign of refinement (^) is used above the letters a, ı and u. For example; Kâmil (male name), Lâle (female name, tulip), virâne (wrecks) etc. However, most of the times the sign of refinement is not shown in writing, although the sounds are prolonged. For example; Salih, Fatih, Adil, Tahir, Harun, Adem, Canan, Yakup etc. The sign is not used, even though the first syllable of each of those names is prolonged. The refinement sign is generally used to specify the differences in the pronunciation of the words that are written similarly, but have deferent meanings. âdem (man), adem (absence); âdet (tradition), adet (number) etc. A person learning Turkish as a foreign language might have difficulties in understanding the need to extend the pronunciation of the first syllable in some first names, such as "Salih", but not others, such as Zafer, Şafak, Samet, Hasan, etc. Key Words: Foreign, Turkish, pronunciation. ÖZET Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin karşılaştıkları en önemli zorluklardan birisi de Türkçedeki kelimeleri doğru okuma ve düzgün telaffuz edebilmedir. Her ne kadar Türkçe yazıldığı gibi okunan ve okunduğu gibi yazılan bir dil gibi görünse de özellikle yabancı dillerden gelen kelimelerdeki okunuş farklılıkları bunu mümkün kılmamaktadır. Bu da Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenler için aşılması zor bir basamak olarak görülmektedir. Türkçedeki yabancı dillerden gelen kelimelere baktığımızda büyük bir çoğunluğunun Arapça, Fransızca ve Farsça kelimelerden oluştuğunu görmekteyiz. Bu kelimeler Türkçeye girerken kendi ses özelliklerini de beraberinde getirmişlerdir. Arapça ve Farsçadan gelen kelimelerdeki uzun okunan sesleri yazıda gösterebilmek için a,ı,u harflerinin üzerine uzatma ya da inceltme görevinde kullanılan düzeltme işaretini (^) kullanmaktayız. Meselâ; Kâmil, Lâle, virâne, vb. Bizler bu düzeltme işaretini çoğu zaman sesle belirtsek de bunu yazıda göstermemekteyiz. Örneğin; Salih, Fatih, Adil, Tahir, Harun, Adem, Canan, Yakup vb. Bu isimlerin ilk hecesini uzun okumamıza rağmen işaret kullanmamaktayız. Biz düzeltme işaretini genellikle anlam farklılıkları olan kelimelerin söylenişlerindeki farklılıkları belirtmede kullanıyoruz. âdem ( insanoğlu), adem ( yokluk ); adet ( sayı), âdet ( gelenek) vb. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bir kimse Salih kelimesinin ilk hecesinin uzatılacağını; fakat Zafer, Şafak, Samet, Hasan, vb. isimlerde ise okurken ilk hecenin uzatılmaması gerektiğini kavramada zorluk çekmektedir. Anahtar Kelimeler: yabancı, Türkçe, telaffuz. 1 Bu çalışma Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 2 Dr. Salih Savaş Qafqaz Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, e-posta:

2 2380 Salih SAVAŞ 1. GİRİŞ Dilin tanımı ve Önemi Dili çeşitli yönleriyle ele alan dilbilimciler onu farklı tanımlarla açıklamışlardır. Yabancı yazarlardan Rouck dili, insanlar arasında bir iletişim aracı ( Rouck, 1986:6) olarak tanımlarken; Langacker ise; anlamlar ve ses dizileri arasında ilişki kuran bir ilkeler takımı ( Langacker, 1972:1) şeklinde ifade etmektedir. Dil ve dilcilik sahası uzmanlarından Dilaçar "Dil, Diller ve Dilcilik" adlı eserinde dili, bireyler arasında anlaşmayı sağlayan toplumsal bir sistem ( Dilaçar, 1968:28) olarak nitelendirirken; Doğan Aksan, " Düşünce, duygu ve isteklerin bir toplumda ses ve anlam yönünden ortak olan öğeler ve kurallardan yararlanarak başkalarına aktarılmasını sağlayan çok yönlü çok gelişmiş bir dizge." ( Aksan, 2003:55) şeklinde tanımlamaktadır. Dil, canlılar arasında iletişimi sağlayan en önemli vasıtadır. İnsanlar duygularını, isteklerini, düşüncelerini, amaçlarını ve hedeflerini dil aracılığıyla muhataplarına iletir. Dil vasıtasıyla anlaşırlar. Sosyal bir varlık olan insan her zaman toplum içinde yaşamak ister ve buna ihtiyaç duyar. Toplumu oluşturan bireylerin arasında anlaşmayı sağlayan tek vasıta dildir. Bundan dolayı dil insanları bir araya getiren en önemli vasıtalardan biri olarak kabul edilir. Her toplumun kendine özgü bir dili vardır. Afrika'daki kabilelerin yerel dillerinden tutun da büyük devletlerin sistemleşmiş ve kökleşmiş dillerine kadar yeryüzünde binlerce dil mevcuttur. Bu da dillerin insanlar için ne kadar gerekli olduğunu ve dil olmadan insanların anlaşmalarının ne kadar zor olduğunu göstermektedir. Yabancı Dil Öğrenme İhtiyacı Teknolojinin gelişmesi sayesinde insanlar arasında iletişim de gelişmiş ve insanlar farklı coğrafyalardaki diğer insanlarla anlaşabilmek için o insanların dillerini öğrenme ihtiyacı hissetmişlerdir. Ayrıca bir milletin tarihini, kültürünü, gelenek ve göreneklerini öğrenmek için en başta dilini öğrenmek gerekmektedir. Dünyanın değişik yerlerinden ortak amaç ve gayelerle gelip bir arada çalışmak isteyen insanların ortak bir anlaşma dili olması gerekmektedir. Aksi halde her gelen katılımcı diğer katılımcılarla anlaşabilmek için dillerini bilmek mecburiyetinde kalacaktır. Bundan dolayı herkesin ortak olarak kullanabileceği bir ortak dile ihtiyaç vardır. Tarihin değişik dönemlerinde ülkelerin dünyadaki siyasi ve askeri gücüne göre dilleri de baskın halde kullanılmıştır. Meselâ belli bir dönem Fransızca dünyada yaygın bir dil olarak kullanılırken günümüzde onun yerini İngilizce almıştır. Her ne kadar Çince nüfus sayısının çokluğundan dolayı dünyada en fazla konuşanı olan dil olma özelliğini gösterse de İngilizce en yaygın ortak konuşma dili olarak kullanılmaktadır. Bundan dolayı farklı ülkelerden gelip bir arada ortak çalışma yapmak isteyen insanların anlaşabilmeleri için ortak bir dile ihtiyaçları vardır. Yaklaşık altı asır boyunca hüküm süren ve o dönemde dünyada siyasi ve askeri ağırlığı olan Osmanlı İmparatorluğu döneminde de yabancılar Türkçeye karşı ilgi duymuşlar, Türkçe gramer kitapları hazırlamışlar ve yabancı ülke elçileri Osmanlı elçileri ile irtibat kurmak için Türkçe öğrenmişlerdir. Fakat bazı ülkelerin yaptığı gibi Osmanlı'nın siyasetinde hiçbir zaman

3 YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN OKUMA VE TELAFFUZ ZORLUKLARI 2381 fethedilen ülkelerdeki vatandaşların dilini ve dinini zorla değiştirmek gibi bir siyaset güdülmemiştir. 1990'lı yıllardan itibaren Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Türk Cumhuriyetleri birer birer bağımsızlıklarını ilan etmişler ve Türkiye ile olan aradaki engeller de ortadan kalkmıştır. Bundan sonra orada yaşayan Türk topluluklarından binlerce öğrenci Türkiye'ye gelerek eğitim almışlar ve Türkiye Türkçesini öğrenmişlerdir. Aynı zamanda Türkiye'den de o bölgelere öğretmenler giderek eğitim müesseselerinde görev almışlardır. Ayrıca dünyanın farklı ülkelerindeki üniversiteler ile Türkiye'deki üniversiteler arasında yapılan ikili anlaşmalar sayesinde binlerce öğrenci Türkiye'ye gelerek Türkçe eğitim almışlardır. Gerek üniversitelerin bünyesinde kurulan Türkçe öğretim merkezlerinde ( TÖMER ) ve gerekse özel dil öğretim merkezlerinde yabancı ülkelerden eğitim ya da turistik amaçlarla gelen insanlara Türkçe öğretilmektedir. Aynı zamanda dünyanın değişik ülkelerinde faaliyet gösteren üniversitelerin bünyesinde açılan Türk Dili bölümlerinde Türkçenin temel, orta ve ileri seviyeleri ile birlikte Osmanlıca dersleri de verilmektedir. Mesela Amerika'da Harward Üniversitesi dahil olmak üzere elliden fazla üniversitede Türkçe dersleri okutulmaktadır. Türk kültürü, sanatı ve tarihi de anlatılmaktadır. Türkiye'nin resmi kurumu olan Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi ( TİKA ) de dünyanın farklı ülkelerinde açtığı Türk kültür merkezlerinde Türkçe öğretimi alanında faaliyet göstermektedir. Bunlara ek olarak yaklaşık yirmi beş yıldan beri dünyanın yüz elliden fazla ülkesinde faaliyet gösteren Türk okulları, üniversiteleri ve kültür merkezleri de Türkçenin, Türk kültürünün, Türk tarihinin öğretilmesinde ve Türkiye'nin tanıtılmasında önemli rol oynamaktadırlar. 2. YÖNTEM Dünyanın değişik ülkelerinden gelen ve farklı dilleri konuşan insanlara yaklaşık 22 yıldan bu yana Türkçe öğretmekteyim. Öğrencilerin Türkçeyi öğrenirken yaptıkları telaffuz yanlışları ve telaffuzunda zorlandıkları kelimeler incelenerek bunun sebepleri araştırıldı. Türkçe yazılı metinler okutturularak yanlış telaffuz edilen kelimeler gruplandırıldı. Ayrıca belli konularda yazdırılan yazı örnekleri ile dil bilgisi ve imlâ hataları tespit edilerek bunun sebepleri araştırıldı ve hataların giderilmesi yolları araştırıldı. Bu konuda yapılmış benzer çalışmalar incelendi ve ortak noktalar tespit edildi. Türkçeye giren alıntı kelimeler incelenerek Türkçeye olan olumlu ve olumsuz etkileri örneklerle izah edildi. Bizden öncekilerden aldığımız dil mirasımızı değiştirmeden sonraki nesillere teslim etmemizin gereği ve önemi vurgulandı. 3. BULGU VE YORUMLAR Türkçenin Etkilendiği Diller ve Gramerdeki Değişmeler Türkler tarihin hiçbir döneminde birlikte yaşadıkları diğer toplumlara Türkçeyi zorla öğretme ve o milletlerin kendi dillerini kullanmalarını yasaklama şeklinde bir siyaset içinde bulunmamışlardır. Aksine başka dillerin etkisinde daha çok kalmışlardır. Özellikle 8. asırdan itibaren İslâmiyet'in Türkler tarafından kabul edilmesiyle Türkçe üzerinde Arapçanın etkisi başlamış ve başta dini terimler olmak üzere Arapça kelimeler Türkçeye girmeye başlamıştır. Özellikle Anadolu Selçukluları ve Osmanlılar döneminde kelime girmesi en üst seviyeye

4 2382 Salih SAVAŞ ulaşmıştır. Divan edebiyatının da kendine has özellikleriyle şair ve yazarlar Arapça kelime ve terkiplere daha fazla yer vermişler ve Türkçe eski önemini belli bir dönem yitirmiştir. Yabancı dillerden Türkçe kelime alımı o kadar hızlı olmuştur ki bu kelimelerin Türkçe dil bilgisi kurallarına uygunluğu denetlenememiş ve müdahale edilememiştir. Kelimeler geldiği dildeki gibi aynen alındığı için seslendirilme problemi yaşanmış ve harfler üzerine değişik işaretler konulmak suretiyle doğru seslendirilmesi yapılmaya çalışılmıştır. Meselâ Farsçadan ve Arapçadan gelen kelimelerdeki uzun sesleri belirtmek için Türkçe sesli harflerinden a,ı,u üzerine düzeltme işareti adı altında (^) getirilerek yazılışı aynı anlamı farklı kelimelerde oluşabilecek anlam karşılığı giderilmeye çalışılmıştır. Meselâ, adem ( yokluk ), âdem ( insanoğlu); hala ( babanın kız kardeşi ), hâlâ ( henüz ); kar (bir yağış türü ), kâr ( bir ürünün satışından elde edilen gelir ); dahi ( de, da ), dâhi ( âlim, bilgin, ilim adamı ) vb. Düzeltme işareti, hem üzerine konulan sesli harfin uzatılacağını hem de sesli harften önce gelen sessiz harflerin bazılarında ( g,k,l ) okunuşunda dilin üst damağa değdirilerek sesin inceltileceğini gösterir. Düzeltme işaretinin kullanıldığı bazı kelimeler: âmin, âşikâr, âtıl, bekâr, bîgâne, cengâver, dergâh, dükkân, efkâr, ekâbir, erkân, fedakâr, girizgâh, günahkâr, güzergâh, hâsıl, hayâ, hikâye, hünkâr, ikametgâh, imkân, inkâr, iskân, isyankâr, Kâbe, kâbus, kâfi, kâğıt, kâh, kâhin, kâinat, kâmil, kâse, kâşif, kâtip, mâni, mekân, meskûn, pekâlâ, rekât, rengârenk, riyakâr, rüzgâr, sahtekâr, şikâyet, şûra, tatminkâr, tekâmül, tezgâh, tövbekâr, vâris, yegâne, yekûn, zekâ, zekât, zâlim vb. Yabancılara Türkçe öğretiminde düzeltme işaretinin fonksiyonu anlatılır ve uygulamalı olarak seslendirme alıştırmaları yapılabilir. Öğrenciler bu durumda kelimeyi nasıl seslendireceklerini daha iyi kavramış olurlar. Fakat Türkçede bu işaret genel olarak sadece anlam karışıklığına sebep olacak kelimelerde kullanılmaktadır. Yâni kullanılmamasında eğer kelime farklı anlama gelebilecekse bu anlam karışıklığını gidermek için düzeltme işareti kullanılır. Diğer hallerde çok kullanılmaz. Peki konulmadığı durumlarda Türkçeyi öğrenen bir yabancı kelimeyi nasıl doğru olarak telaffuz edecek? Bazen okuma esnasında yapılan telaffuz yanlışlarının sebepleri düzeltme işaretinin yazıda gösterilmemesinden kaynaklanmaktadır. Ana dilleri Arapça ya da Farsça olan öğrenciler ile Türk Cumhuriyetlerinde yaşayan halkın konuşma dillerinde bu kelimeler mevcutsa doğru seslendirmede çok sıkıntı olmamaktadır. Fakat ana dili İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça gibi farklı dillere sahip olan öğrencilerin bu kelimeleri doğru seslendirmesinde problem yaşanmaktadır. Meselâ, Samet, Salih, saniye, salise, hakem, hakim vb. kelimeler seslendirilirken hangi kelimedeki "a" seslisinin uzun okunacağını bilmemektedirler. Bu da öğrenciler için büyük bir sorun olarak görülmektedir. Tabii ki sürekli tekrar edilen kelimeler belli bir dönemden sonra dile oturmakta ve kısmen de olsa problem çözülmüş gibi görülmektedir. Fakat bu tür kelimelerin sayıca çok olmasından dolayı telaffuz probleminin düzelmesi uzun zaman almaktadır. 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devletinin Batıyla olan ilişkileri sebebiyle Batıya açılım başlamış ve Batı ülkelerinde Osmanlı sefirliklerinin açılması ve eğitim için öğrenci gönderilmesiyle ilişkiler artmıştır Fransız İhtilalinden sonra Türklerde bir Batı taklitçiliği ve Batı hayranlığı kendini göstermeye başlamıştır.(tanpınar, 1956:10-11) Tanzimat Döneminde çeşitli eğitim kurumlarında Avrupalı öğretmenlerin ders vermesi, öğrencilerin eğitim için Avrupa ya gönderilmesi; fikir, edebiyat ve sanat adamlarının Avrupalıları taklit ederek o tarzda eserler vermesi, Batıdaki eserlerin çevirisi yapılırken birçok kelimenin aynen olduğu gibi alınması gibi sebeplerle Avrupa dillerinden ve özellikle

5 YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN OKUMA VE TELAFFUZ ZORLUKLARI 2383 Fransızcadan birçok kelime alınmıştır. XX. yüzyılın başlarından itibaren başlayan tasfiyecilik ve sadeleştirme hareketlerinde binlerce Arapça ve Farsça kelime ve tamlama atılırken, binlerce kelime de Batı dillerinden Türkçemize girmiştir. Aydın ve okumuş kesim artık eserlerinde hevesli yerine amatör, ( < Fr. Amateur); sargı yerine bandaj, ( < Fr. bandage); aydın kimse yerine elit, ( < Fr. elite); buhran yerine kriz, ( < Fr. crise); itiraz, tepki yerine protesto, topuklu ayakkabı yerine iskarpin, ( < İt. scarpino); özlem, hasret yerine nostalji, ( < Fr. nostalgie) gibi kelimeler kullanmaktaydılar. Meselâ Y.Kadri Karaosmanoğlu nun 1954 te yazdığı Panorama adlı eserinden bir cümle: Amerikalının sözünü dinleseydik belki de urbanizm (urban>bedevî Arap) bakımından olsun, sıhhat ve rahatlık bakımından olsun ortaya bu kadar inestetik (güzellik duygusuna ters), ( < Fr. inesthetique); bu kadar irrasyonel (akıl ve mantık dışı), ( < Fr. irrattionelle); bir şair çıkarmak hatasına düşmezdik. (Karaosmanoğlu, 1974:223) Bu ve bunun gibi ifadelere sıkça rastlanmaktaydı. Özellikle Fransızcanın o dönemde Türkçe üzerinde etkisinden ve devletlerarası iletişim dili olmasından dolayı Batıdan gelen kelimelerin %80 ini Fransızca kelimeler oluşturmaktaydı. Türkçeye giren yabancı kelimelerin yaklaşık %45'i Arapça, %33'ü Fransızca ve %10'u Farsça kelimelerden oluşmaktadır. Türk Cumhuriyetlerinde yaşayan halkın konuşma dilinde, Türkiye Türkçesine batı dillerinden gelen alıntı kelimelerin büyük bir çoğunluğu bulunmamaktadır. Bundan dolayı öğrenciler bu kelimelerin anlamlarını bilmemekte ve okurken de telaffuzunda zorluk çekmektedirler. Bazı kelimeler ise Rusça aracılığıyla geçtiği için telaffuzlarında yanlışlıklar yapılmaktadır. Meselâ, "voleybol" yerine "valeybol"; "spor" yerine "sport"; "hokey" yerine "hakey"; "Japon" yerine "Yapon"; "roket" yerine "raket"; "Rusya" yerine "Rasiya" vb. Türkçenin kendine has bir dil bilgisi yapısı vardır. Eklemeli dillerden sondan ekli bir dildir. Kelime önüne ek getirilmez. Fakat Farsçadan gelen "bî, nâ, zî" gibi ekler kelime başına gelerek bu kurala uymamaktadır. Meselâ; zîşuur ( şuur sahibi ), bîtaraf ( tarafsız ), bîvefâ ( vefasız ), bîçare ( çaresiz), bîhaber ( haberi olmayan), nâmert (mert olmayan) vb. Türkçede kelime başında iki sessiz harf art arda gelmez. Meselâ; kral, kraliçe, kravat, kreş, gram, plan, spor, krem vb. Türkçede iki sesli harf art arda gelmez. Meselâ, aile, arkeolog, fuar, kaos, kiosk, kuaför, saat, ziraat, cemaat vb. Türkçede ikinci ve sonraki hecelerde "o,ö" seslileri kullanılmaz. Meselâ, doktor, horoz, motor, rapor, balon, maydanoz, ıstakoz, sigorta, salon, banyo, kozmopolit, fayton, teknoloji, televizyon, stüdyo, metro, radyo, kamyon, eşantiyon, biyoloji, laboratuar, kondüktör, traktör, adaptör vb. Bu ve benzeri istisnalar Türkçenin dil bilgisi kurallarına uymamakta ve Türkçeyi öğrenenlere telaffuz sıkıntısı yaşatmaktadır. Çoğu zaman Türkçenin yazıldığı gibi okunan ve okunduğu gibi yazılan bir dil olduğu vurgulanır. Bu ifade saf Türkçe kelimeler için geçerli olabilir; fakat alıntı kelimeler nedeniyle bu kural gerçekleşmemektedir. Teknoloji sürekli olarak gelişmekte ve birçok ülkenin dilinde ortak olarak kullanılan teknik terimler Türkçenin dil bilgisi yapısına uygunlaştırılmadan aynen kabul edilmektedir. Özellikle bilgisayar ve internet teknolojisiyle ilgili terimler basın ve yayın aracılığıyla halkın diline kısa zamanda girmekte ve kullanılmaktadır. Gerek televizyondaki bir programda ve gerekse bir

6 2384 Salih SAVAŞ topluluk karşısında konuşurken kendini bilgili, kültürlü ve aydın gösterme çabasıyla hareket eden kimseler konuşmaları esnasında bildikleri yabancı kelimeleri kullanarak saf Türkçe kelimelerin zamanla hafızalardan kaybolmasına neden olmakta ve Türkçeye ciddi anlamda zarar vermektedirler. Bunun yanında büyük şehirlerin sokak ve caddelerini süsleyen tabelalardaki yazılar da batıya karşı olan hayranlığımızı ve Türkçemizden ne kadar uzaklaştığımızı gözler önüne sermektedir. Bunlardan bazılarını sıralayacak olursak: Ali's Bar, Ahmet's Leder, The Marmara, Hotel, Shop, Cafe, Fast Food, Play Station, İnternet Cafe vb. Bunlardan başka, sürekli kullanarak halkın diline yerleşmekte olan ve kullanırken Türkçe kelime rahatlığıyla kullanılan alıntı kelimeler vardır. Bunların yazı diline aktarılması halinde ciddi manada telaffuz problemleri yaşanmaktadır. Meselâ; background, non stop, part-time, full time, full automatic, stand-by, check-up, center, sprite, by by, no frost, show room, vb. Bazı alıntılara ise yardımcı filler ekleyerek kendi dilimize uydurmaya çalışıyoruz. Meselâ; format atmak, mail atmak, check etmek, refüze etmek, egale etmek, şarj etmek, empoze etmek, deşarj olmak, restore etmek, restart yapmak, fullemek ( araba yakıtı alırken), vb. Kısaltmaları telaffuz ederken yabancı dildeki söylenişleriyle ifade etmekteyiz. Meselâ; TV ( ti vi ), wi-fi ( vay fay ), MP3 ( em pi üç ), vb. Teknoloji ile ilgili terimlerin yazılışlarının ve okunuşlarının farklı olması Türkçeyi ana dili olarak kullananların dahi okurken farklı şekilde telaffuz etmelerine sebebiyet vermekte ve teknolojiden biraz uzak olanların ise okumada ve anlamada zorluk çekecekleri anlamına gelmektedir. Bu tür terimler halkın diline yerleşmeden en uygun Türkçe karşılıkları Türk Dil Kurumu yetkilileri tarafından belirlenmeli ve basın yayın organları tarafından da halkın diline yerleştirilmelidir. Bunun en güzel örneği, son zamanlarda sıkça kullanılan "selfie" kelimesinin Türkçe karşılığı olarak "özçekim" kelimesinin kullanılmasıdır. Bahsedilen alıntı kelimelerin telaffuzu ile ilgili problemler hem Türkçeyi öğreten öğretmenler için hem de Türkçeyi öğrenen yabancılar için çok büyük sıkıntı oluşturmaktadır. Azerbaycanlı Öğrencilerin Yaptığı İmlâ ve Telaffuz Yanlışlıkları Orta Asya'da yaşayan Türk topluluklarının kullandığı dil Türkçenin farklı lehçeleri olsa da gramer yapılarındaki farklılıklardan ve Türkiye Türkçesindeki alıntı kelimelerin yarıya yakınının batı kökenli dillerden olmasından dolayı telaffuz zorlukları yaşamaktadırlar. Türk dillerinin Oğuz grubundan olan Azerbaycan Türkçesi ve Türkiye Türkçesi birbirine çok yakın dil ailesidir. Her iki ülkenin farklı coğrafyada bulunmasından ve farklı dillerden etkilenmesinden dolayı söz varlıklarında farklılıklar bulunmaktadır. Ayrıca dil bilgisi kurallarında da birtakım farklı uygulamalar göze çarpmaktadır. Bu durum yazıda olduğu gibi telaffuzda da yanlışlıkların yapılmasına sebebiyet vermektedir. Azerbaycan'da Türkiye Türkçesini öğrenen farklı yaş grupları üzerinde yaptığım çalışmaya göre aşağıdaki yazım yanlışlarının yapıldığını tespit ettim. Tabii yazıdaki bu yanlışlar okumaya ve telaffuza da tesir etmekte ve öğrencilerin bu yanlışları düzeltmeleri uzun zaman almaktadır. Azerbaycan Türkçesinde "etmek", "olmak", "kılmak" yardımcı filleri ile yapılan birleşik fiillerin tamamı ayrı olarak yazılır. Meselâ; hall olmak, hall etmek, defn etmek, mahv etmek, bahs etmek, zann etmek, hiss etmek, şükr etmek, vb. Fakat Türkiye Türkçesinde herhangi bir ses hadisesi olması durumunda bitişik olarak yazılmaktadır. Hallolmak, halletmek, defnetmek, mahvetmek, bahsetmek, zannetmek, hissetmek, şükretmek, vb. Azerbaycan

7 YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN OKUMA VE TELAFFUZ ZORLUKLARI 2385 Türkçesinde ayrı olarak yazılan bu fiiller ayrı olarak telaffuz edilmektedir. Yeterlik fiilinde de buna benzer bir özellik göze çarpmaktadır. "-a bilmek, -e bilmek" yardımcı fiili Azerbaycan Türkçesinde esas fiilden ayrı olarak yazılmakta ve ayrı olarak telaffuz edilmektedir. Örneğin; yapa bilmek, bula bilmek, ala bilmek, baka bilmek, gide bilmek, gire bilmek, vb. Türkiye Türkçesinde bitişik olarak yazılan bu fillerin okunuşu da bir bütün olarak seslendirilir. Türkiye Türkçesinde "ğ" olarak yazılan ve telaffuz edilen birçok ses Azerbaycan Türkçesinde "y" olarak yazılır ve telaffuz edilir. Yaptığım çalışmayla öğrencilerin yazdığı yazılarda bununla ilgili olarak aşağıdaki yazım yanlışlarını tespit ettim. Tabii bunlar telaffuzda da kendini göstermektedir. "deyil, diyil, soyuk, eyer, beyeniyorum, gideceyim, öyrenmek, vb." Bazı kelimelerin başındaki ses farklılıklarından dolayı yapılan yanlışlar telaffuza da yansımaktadır. "keçiyor, keçmiş zamanlarda, tökmek, keçen günlerde, keçmiş zamanlarda, keçsin diye, vb." Kelimelerin içinde sessizlerdeki yer değişiklikleri farklı yazım hataları ve yanlış telaffuzlara sebebiyet vermektedir. Türkiye Türkçesinde (TT) "ileri" Azerbaycan Türkçesinde (AT) "ireli", TT "tembel" AT "tenbel", TT "köprü" AT "körpü", TT "kirpik" AT "kiprik", TT "yaprak" AT "yarpak", TT "kibrit" AT "kirbit", TT "toprak" AT "torpak" Azerbaycan Türkçesinde kelime sonlarına gelen eklerde sert sessiz benzeşmesi olmamaktadır. Fakat Türkiye Türkçesinde sert sessiz benzeşmesi olmaktadır. Bununla ilgili olarak Türkçe bir metnin okunuşunda yapılan yanlışlıklar tespit edilmiştir. "gitmemişdi, konuşdu, geçdi, kalmışdı, birlikde, çalışdık, serbestdir, düşmüşdür, yapdım, tarafdan vb." Kaynaştırma harfinin farklı kullanılmasıyla yapılan yanlışlar: "kapını, baklavanı, çantanı vb." Bu tür yanlışlara Mehmet Kara Gazi Üniversitesi TÖMER öğrencileri üzerinde yaptığı araştırmada da rastlamıştır. "Ben Ankara nı gezdim. (Ankara yı); Dün Ali ni gördüm. (Ali yi). (Kara, 2010:10) Gelecek zaman ekinin kullanımıyla ilgili yapılan yanlışlar: " olucak, kalıcam, uğrayıcak, vb." Benzer kelimelerin seslendirilmesinde yapılan yanlışlar: "kiçik, soyuk, iyade, taleb, çalışıb, öler, cevab, toyuk, pahlava, basdırma, sarmısak, yumşak, bişirmek, amma, çünki, günki, şorba, vasite, veten, vb." Tarihlerin okunuşunda ve telaffuzunda da yanlışlıklar tespit edilmiştir. Meselâ, "20 Ocak 1990 yılında" ifadesi okunurken "yirmi ocak min dokuz yüz doksanıncı yılda" şeklinde okunmuştur. Farsçanın etkisiyle "80" rakamı bazen "heştad" diye okunmaktadır. 4. SONUÇ Türkçeye her geçen gün yeni bir kelime girmekte ve dilimiz söz varlığı açısından zenginleşmektedir. Fakat alıntı kelimeler dilimize kazandırılırken mutlaka süzgeçten geçirilmeli ve Türkçenin ses ve imlâ kurallarına uygun hale getirildikten sonra kabul edilmelidir. Yabancı kelimeler geldiği dildeki kullanışıyla aynen kabul edilmemeli ve mümkünse Türkçe karşılığı bulunarak dilimize kazandırılmalıdır. Konuşmalarımızda ve yazılarımızda mümkün olduğu kadar Türk kökenli kelimeleri kullanmalı ve bu kelimelerin diğer nesillere aktarılmasını sağlamalıyız.

8 2386 Salih SAVAŞ Türkçemizin yazıldığı gibi okunan ve okunduğu gibi yazılan bir dil olma özelliğini mümkün olduğu kadar sağlamalıyız. Yabancılara Türkçemizi öğretirken alıntı kelimelerin yerine kullanabileceğimiz Türkçe kelimeler varsa mümkün olduğu kadar onları kullanmalı ve Türkçemizin zenginliğini ve ses ahengini onlara da tattırmalıyız. Yabancılara Türkçe öğretiminde kelimelerin doğru telaffuzuna önem verilmeli, sesli ve görüntülü teknolojik aletlerden istifade ederek uygulamalı olarak yaptırılmalıdır. KAYNAKÇA 1. Aksan, D. (2003). Her Yönüyle Dil: Ana Çizgileriyle Dilbilim. Ankara, TDK, sayı: Dilaçar, A. (1968) Diller ve Dilcilik. Ankara, TDK yayınları sayı: Kara, M. (2010) Gazi Üniversitesi TÖMER Öğrencilerinin Türkçe Öğrenirken Karşılaştıkları Sorunlar ve Bunların Çözümüne Yönelik Öneriler. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı: 3 Cilt: 8 4. Karaman, E. Azerbaycan'da Türkiye Türkçesi Öğretiminde Karşılaşılan Problemler. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Sayı. 28, s Karaosmanoğlu, Yakup Kadri, (1974) Panorama. İstanbul 6. Langacker, R. W. (1972) Fundamentals of Linguistic Analysis. New York 7. Rouck, J. S. (1986) The Study of Foreign Languages. New York 8. Tanpınar, Ahmet Hamdi (1956) XIX. Asır Türk Edebiyatı. İstanbul Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul

Türkçe ve Arapçada Sessiz Harfler Karşılaştırma Çalışması

Türkçe ve Arapçada Sessiz Harfler Karşılaştırma Çalışması Abstract Türkçe ve Arapçada Sessiz Harfler Karşılaştırma Çalışması الباحثة : هدى حسن This is an abstract of a thesis entitled A contrastive study of Turkish and Arabic consonants. In fact, languages have

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE?

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE? ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? Prof. Dr. Mukim SAĞIR ÖZET Bu makalede ana dil ve ana dili terimlerinin kullanımları üzerinde durulacaktır. Aralarında nüans olan bu iki terimin Türkçe ve Türk Dili öğretiminde

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ID Başlık ECTS 1 Yarıyıl 70001 Α Türk Dili I Biçimbilim ve Sözdizimi 70001 Β Türk Dili I Okuma - Anlama ve Yazılı Anlatım Becerileri 70001 C Türk Dili I-

Detaylı

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi İngilizce yi evinize getiriyor. Sarıyer Belediyesi, Dünya Bankası destekli bilimsel bir proje ile çocuklara evlerinin sıcak ortamında

Detaylı

I. BÖLÜM I. DİL. xiii

I. BÖLÜM I. DİL. xiii I. BÖLÜM I. DİL DİL NEDİR?... 1 İNSAN HAYATINDA DİLİN ÖNEMİ... 3 ÇOCUĞUN İNSAN OLMA SÜRECİNDE DİLİN ÖNEMİ... 5 ANA DİLİNİN ÖNEMİ... 6 DİL VE DÜŞÜNCE... 7 DİL, SEMBOL VE İŞARET İLİŞKİSİ... 12 DİL, KÜLTÜREL

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

TÜRKÇE / Yazımı Karıştırılan Sözcükler, Kısaltmaların Yazımı

TÜRKÇE / Yazımı Karıştırılan Sözcükler, Kısaltmaların Yazımı 1 2 3 1) "Şey" sözcüğü her zaman ayrı yazılır. Her şey güzel olacak Bir şey sorabilir miyim? Hiçbir şey moralimi bozamaz. 4 2) "Bugün" sözcüğü, içinde bulunduğumuz günü akla getiriyorsa bitişik; diğer

Detaylı

Bilişimin en Türkçesi. DEVLET ELİYLE BOZULAN TÜRKÇE Olgular, Çabalar

Bilişimin en Türkçesi. DEVLET ELİYLE BOZULAN TÜRKÇE Olgular, Çabalar Bilişimin en Türkçesi DEVLET ELİYLE BOZULAN TÜRKÇE Olgular, Çabalar Hülya Küçükaras Dil Derneği Genel Yazmanı AB 14 - Mersin 1 VAR OLAN DURUM Dil ve yazım kargaşası yaşanıyor. Türkçenin öyküsünü (geçmişini/tarihsel

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

İŞTİP TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UYGULAMADA OLAN TÜRKÇE - MAKEDONCA MATERYALLER. 1.Giriş

İŞTİP TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UYGULAMADA OLAN TÜRKÇE - MAKEDONCA MATERYALLER. 1.Giriş İŞTİP TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE UYGULAMADA OLAN TÜRKÇE - MAKEDONCA MATERYALLER 1.Giriş Son dönemde Türkiye ile Makedonya arasında her alanda iş birliği gelişti ve bunun neticesi

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

İLK OKUMA YAZMAYA HAZIR BULUNUŞLUK ÇALIŞMALARI

İLK OKUMA YAZMAYA HAZIR BULUNUŞLUK ÇALIŞMALARI İLK OKUMA YAZMAYA HAZIR BULUNUŞLUK ÇALIŞMALARI Sayın Velimiz, Anabilim Anaokulları hazırlık sınıflarında öğrencilerimize okuma- yazma eğitimi verilmektedir. Bu eğitim sırasında yapılacak çalışmalar oyunlar,

Detaylı

İngilizce öğretmenlerinin asenkron eğitimden ürkmeleri

İngilizce öğretmenlerinin asenkron eğitimden ürkmeleri Bu yazının birinci bölümünde sizi hayal kırıklığına uğratmış olabilirim, çünkü okurun bu tür yazılara genellikle kısa yolun kısasını bulmak için baktıklarını biliyorum. Fakat bu konuda verimli ve nispeten

Detaylı

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO Cilt:3 Sayı:4 Şubat 2013 Issn: 2147-5210 www.thestudiesofottomandomain.com NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO THE

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Adı: Soyadı: Doğum Tarihi: Yaşı: Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA. 1. Nokta (.) Çocuklar bahçede oynuyor. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Yarışmada 1. olmuş.

NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA. 1. Nokta (.) Çocuklar bahçede oynuyor. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Yarışmada 1. olmuş. NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA 1. Nokta (.) Cümlenin sonuna konur. Çocuklar bahçede oynuyor. Kısaltmaların sonuna konur. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.

Detaylı

PROF. DR. OSMAN GÜNDÜZ İLE YRD. DOÇ. DR. TACETTİN ŞİMŞEK İN UYGULAMALI KONUŞMA EĞİTİMİ EL KİTABI ADLI ESERİ ÜZERİNE

PROF. DR. OSMAN GÜNDÜZ İLE YRD. DOÇ. DR. TACETTİN ŞİMŞEK İN UYGULAMALI KONUŞMA EĞİTİMİ EL KİTABI ADLI ESERİ ÜZERİNE PROF. DR. OSMAN GÜNDÜZ İLE YRD. DOÇ. DR. TACETTİN ŞİMŞEK İN UYGULAMALI KONUŞMA EĞİTİMİ EL KİTABI ADLI ESERİ ÜZERİNE İzzet ŞEREF GÜNDÜZ, O. ve ŞİMŞEK, T. (2014). Uygulamalı Konuşma Eğitimi El Kitabı. Ankara:

Detaylı

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 1. SINIF/ 1. YARIYIL YDI101 YDA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) ( Basic Foreign Language (English) ) Temel Yabancı Dil (Almanca) ( Basic Foreign Language (German) ) 4 0 4 4 1 1 YDF101 Temel Yabancı Dil

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TEMEL OYUNCULUK KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TEMEL OYUNCULUK KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURS PROGRAMI KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN DAYANAĞI : 1739 sayılı Millî Eğitim Temel

Detaylı

Türk Dilindeki Yabancı Kelimelerin Türkçe Öğretimine Etkileri

Türk Dilindeki Yabancı Kelimelerin Türkçe Öğretimine Etkileri Türk Dilindeki Yabancı Kelimelerin Türkçe Öğretimine Etkileri Tarkan Tekten Uluslararası Tolerans Eğitim Vakfı, Rusya Devlet Sosyal Bilimler Üniversitesi Türkçe Öğretmeni, Akademisyen dunyadili@gmail.com

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY p. 2267-2274 APPLIED STUDY ON IMPORTANCE OF ACADEMIC TURKISH IN TURKISH LANGUAGE TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE ON THE BASE OF SAKARYA UNIVERSITY TURKISH TEACHING APPLICATION

Detaylı

İngilizce nasıl öğrenilir?

İngilizce nasıl öğrenilir? 1/5 İngilizce nasıl öğrenilir? İlk önce Yabancı dil nasıl öğrenilmez? sorusu ile başlayalım mı? Gramer çalışarak yabancı dil öğrenilemez. Neden mi? Şu cümleye bir bakın: Sorular çalıştıklarınızdan mı çıktı?

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

Türkçe, tarih boyunca büyük sorunlarla karşılaşmış ve her durumda özünü kaybetmede bugüne kadar varlığını korumuştur.

Türkçe, tarih boyunca büyük sorunlarla karşılaşmış ve her durumda özünü kaybetmede bugüne kadar varlığını korumuştur. Türkçe, tarih boyunca büyük sorunlarla karşılaşmış ve her durumda özünü kaybetmede bugüne kadar varlığını korumuştur. Türkçe nin bugünkü durumunu ele aldığımızda ilk anda göze çarpan olumsuzluklar; batı

Detaylı

Ders Kodu Teorik Uygulama Lab.

Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri (19-20 yy) Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 224022300001201 1 2 0 2 4 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

YABANCILARA TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE TEMEL SÖZ VARLIĞININ ÖNEMİ

YABANCILARA TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE TEMEL SÖZ VARLIĞININ ÖNEMİ YABANCILARA TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE TEMEL SÖZ VARLIĞININ ÖNEMİ Yard. Doç. Dr. Erol BARIN * Yabancılara Türkçenin öğretimi konusu, dil öğretiminde son yıllarda (özellikle son yirmi yılda) çok büyük önem kazanmıştır.

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN 1303-7757 2003/1 Yıl: 2, Cilt: II, Sayı: 3 GAZI UNIVERSITY THE JOURNAL OF CORUM FACULTY OF THEOLOGY ISSN 1303-7757 2003/1 Year: 2, Vol.:II, Issue:

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAZIRLAYAN KEMAL ÖZDEMİR 201291321308 KÜTAHYA@2012 Konu: Türkçe

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Ders Planı - AKTS Kredileri T: Teorik (saat/hafta) U: Uygulama (saat/hafta) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi 1. Yarıyıl

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTELERDE OKUYAN TÜRK ASILLI ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIKLARINA YÖNELİK ANKET ÇALIŞMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTELERDE OKUYAN TÜRK ASILLI ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIKLARINA YÖNELİK ANKET ÇALIŞMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTELERDE OKUYAN TÜRK ASILLI ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIKLARINA YÖNELİK ANKET ÇALIŞMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Türkana HÜSEYNOVA Bu anket; Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan,

Detaylı

Facebook. 1. Grup ve Sayfalar. Facebook ta birçok grup ve sayfa üzerinden İngilizce öğrenen kişilerle iletişime geçebilir ve

Facebook. 1. Grup ve Sayfalar. Facebook ta birçok grup ve sayfa üzerinden İngilizce öğrenen kişilerle iletişime geçebilir ve Hayatın hemen hemen her alanında bir şekilde karşımıza çıkan Facebook ve Twitter, İngilizce öğrenmek için iyi bir araç olabilir mi? İngilizce eğitimi uzun ve önemli bir süreçtir. Genelde ilkokul çağlarında

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIGI Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ

T.C. KALKINMA BAKANLIGI Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIGI GÖRÜNÜRLÜK REHBERİ Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı teklif çağrıları kapsamında desteklenen projelerde, KOP BKİ Başkanlığı mali desteğinin ve Kalkınma İdarelerinin

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Başlarken AUAd Yazım Kuralları sayfasından size uygun olan şablonu seçiniz. Microsoft Word 2010 ortamı ya da üstü sürümü kullanınız.

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön KoĢul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

Öğretenden Öğrenene Tavsiyeler

Öğretenden Öğrenene Tavsiyeler Öğretenden Öğrenene Tavsiyeler İNGİLİZCE -İngilizce telaffuzun düzeltilmesi adına film ve dizilerin İngilizce alt yazılı olanları izlenilebilir -İngilizce sesli hikâyeler, dinlenerek takip edilebilir.

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Üniversite eğitimi için Ürdün ün Başkenti Amman a gitti.

ÖZGEÇMİŞ. Üniversite eğitimi için Ürdün ün Başkenti Amman a gitti. ÖZGEÇMİŞ İLETİŞİM BİLGİLERİ Yrd. Doç. Dr. Osman DÜZGÜN Güneşevler Mah. 136. Sok. 23/4 Altındağ/ ANKARA 0535 453 30 70 duzgunosman@gmail.com; oduzgun@ybu.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ 1985-1996 1996-1998 Çalışkanlar

Detaylı

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 1 BİREY VE TOPLUM Okulumuzda Çalışanlar e l 2- Dinlediğini Anlama: 1, 2, 3, 4,, 12, 13, 15, 16, 17 3- Tür, Yöntem ve Tekniklere

Detaylı

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARASINDA AKTARMA ÜZERİNE BAZI PROBLEMLER

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARASINDA AKTARMA ÜZERİNE BAZI PROBLEMLER A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 47, ERZURUM 2012, 51-56 AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARASINDA AKTARMA ÜZERİNE BAZI PROBLEMLER Some Problems on the Translation Between Turkey

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

Detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz. Mail: info@zirve-tercume.com. info@zirvetercume.com. info@ispanyolcatercuman.

Detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz. Mail: info@zirve-tercume.com. info@zirvetercume.com. info@ispanyolcatercuman. İspanyolca öğrenmek isteyen değerli arkadaşlar; Zirve tercüme, İspanyolca öğrenmek ya da mevcut İspanyolcasını geliştirmek isteyen arkadaşlara, İspanyol dili edebiyatı mezunu, Arjantin / Buenos Aires te

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindena47b-5df7-37ff-bdf0-7f27 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindena47b-5df7-37ff-bdf0-7f27 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindena47b-5df7-37ff-bdf0-7f27 kodu ile teyit edilebilir. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İmam Hatip

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

GENEL İNGİLİZCE KULLANIM KILAVUZU. 1. Seviyeler 2. Genel İngilizce Kurslarının Yapısı 3. Rehber Öğretmenin Rolü 4. Sanal Dil Okulu

GENEL İNGİLİZCE KULLANIM KILAVUZU. 1. Seviyeler 2. Genel İngilizce Kurslarının Yapısı 3. Rehber Öğretmenin Rolü 4. Sanal Dil Okulu GENEL İNGİLİZCE KULLANIM KILAVUZU 1. Seviyeler 2. Genel İngilizce Kurslarının Yapısı 3. Rehber Öğretmenin Rolü 4. Sanal Dil Okulu Net Languages Portal Eğitim Platformu ; Web Adresi Kullanıcı Adı Şifresi

Detaylı

First Discoveries Seviyesi Kullanım Kılavuzu

First Discoveries Seviyesi Kullanım Kılavuzu First Discoveries Seviyesi Kullanım Kılavuzu FIRST DİSCOVERİES SEVİYESİNE HOŞ GELDİNİZ FIRST DISCOVERIES-BAŞLANGIÇ First Discoveries, seviyesine ulaşmak için ComLearning Online English ana sayfasından

Detaylı

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları ÇALIŞMA KAĞIDI - 1 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına, yanlış olanların başına ise çiziniz. İlk cümle size yardımcı olmak için örnekte gösterilmiştir.

Detaylı

Öz geçmiş, insanın hayatını, kabiliyetini, yeteneğini, iş yapma gücü ve tecrübelerini ortaya koyan bir belgedir. Yani insanın o güne kadar elde

Öz geçmiş, insanın hayatını, kabiliyetini, yeteneğini, iş yapma gücü ve tecrübelerini ortaya koyan bir belgedir. Yani insanın o güne kadar elde ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA Öz geçmiş, insanın hayatını, kabiliyetini, yeteneğini, iş yapma gücü ve tecrübelerini ortaya koyan bir belgedir. Yani insanın o güne kadar elde ettiği becerilerin özetidir. Özgeçmiş

Detaylı

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur?

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? 1. SINIF Dinleme Kuralları TEST-1 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? A) Dinleme sırasında müzik dinleyebiliriz. Dinleme için hazırlık yapmalıyız. C) Dinleme sırasında resim yapabiliriz. 2.

Detaylı

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova AKTS: 13+8* Dersin Adı: Uygulamalı Türk Dili 1 yordanova_milena@yahoo.com Dersin Yılı: 1 Dersin Yarıyılı: 1 (kış dönemi) En az Orta seviyede (Avrupa

Detaylı

Syllabus LANG 290: TURKISH SING LANGUAGE ( SIGN LANG) Spring 2014

Syllabus LANG 290: TURKISH SING LANGUAGE ( SIGN LANG) Spring 2014 Syllabus LANG 290: TURKISH SING LANGUAGE ( SIGN LANG) Spring 2014 Öğretim Üyesi: CANAN TÜRKOĞLU Ofis: SOS 136 Ofis Saatleri: Salı 09.00-10.00; Perşembe 09.00-10.00 E-mail: cturkoglu@ku.edu.tr Telefon:

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ DERSİ. 9. Ders TDL 100. Turgut Özal Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ DERSİ. 9. Ders TDL 100. Turgut Özal Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 9. Ders TÜRK DİLİ DERSİ TDL 100 Konu Başlıkları 1. İmla Kuralları 1. Bazı Ek ve Sözcüklerin Yazılışı 1. Bağlaç Olan da, de nin Yazılışı 2. Bağlaç Olan ki nin Yazılışı 3. Bağlaç

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fatih Sultan Mehmet

Detaylı

Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia. Otto Jastrow (Tallinn)

Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia. Otto Jastrow (Tallinn) Türk Dilleri Araştırmaları, 21.1 (2011): 83-94 Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia Otto Jastrow (Tallinn) Özet: Anadolu Arapçası, ayrı lehçeler (Sprachinseln) biçiminde ortaya

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

TÜRK DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÜNLÜLERİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME. 2. Araştırmanın Kapsamı ve Kaynakları

TÜRK DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÜNLÜLERİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME. 2. Araştırmanın Kapsamı ve Kaynakları TÜRK DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÜNLÜLERİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME 1. Araştırmanın Amacı Mustafa Altun Sakarya Üniversitesi maltun@sakarya.edu.tr Araştırmada, akademik dil bilgisi

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

DEĞİŞİM ve YENİLİKÇİ DÜŞÜNCE. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi

DEĞİŞİM ve YENİLİKÇİ DÜŞÜNCE. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi DEĞİŞİM ve YENİLİKÇİ DÜŞÜNCE Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2 Değişim 3 4 MÖ. 80.000 5 MÖ. 40.000 6 MÖ. 40.000 7 MÖ. 40.000 8 MÖ. 40.000 9 MÖ. 30.000 10 MÖ. 25.000 11

Detaylı

YAZIM (İMLÂ) KURALLARI

YAZIM (İMLÂ) KURALLARI YAZIM (İMLÂ) KURALLARI 1. Büyük Harflerin Yazımı Yazıda cümlenin ilk kelimesi büyük harfle başlar. Sanat, toplumun gelişmesine yardımcı olur. Düşünce üretimine katkıda bulunur. İnsanı disipline eder. Şiirdeki

Detaylı

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke ب س م الل ه الر ح ن الر ح ي م Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları Üç Hareke ا ل ر ك ات الث الث ة Kesra(Esre) - Damme (Ötre) - ف ت ح ة - (Üstün) Fetha ض م ة ك س ر ة (i) (u) (a) Sükûn(Cezm) Şedde - - س

Detaylı

GELENEKTEN SAPMALARIN KİTABI: OSMANLININ GÖRSEL ŞİİRLERİ

GELENEKTEN SAPMALARIN KİTABI: OSMANLININ GÖRSEL ŞİİRLERİ GELENEKTEN SAPMALARIN KİTABI: OSMANLININ GÖRSEL ŞİİRLERİ Ahmet AKDAĞ 1. Dr. Özer ŞENÖDEYİCİ : Şenödeyici, 1981 yılında Kocaeli de doğdu. İlk ve ortaöğrenimi bu şehirde tamamladıktan sonra 1999 yılında

Detaylı

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester)

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester) 1. Yıl / I. Dönem (First Year First Semester) TDE101 Osmanlı Türkçesi I (Ottoman Turkish I) 4 1 7 Tr AZ TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 5 Tr AZ TDE157 Türk Edebiyatı:

Detaylı

Nasıl Daha İyi Öğrenirim?

Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Farklı Öğrenme Yöntemleri Öğrenciler farklı yöntemlerle öğrenirler. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir: okuyarak ve okuduğunu hatırlayarak, önemli bölümlerin altlarını çizerek,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SESLENDİRME VE DUBLAJ KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SESLENDİRME VE DUBLAJ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SESLENDİRME VE DUBLAJ KURS PROGRAMI ANKARA 2010 1 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN

Detaylı

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ABD LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Programın öngörülen

Detaylı

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım.

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım. 1. Soru Kitap okumak insanı özgürleştirir. Okuyan insan yeni düşünceler edinir, zihnine yeni pencereler açar. Okumak olaylara bakış açımızı bile etkiler. Kalıplaşmış salt düşünceler, yerini farklı ve özgür

Detaylı

PREFACE TÜRKİYE DE YABANCI DİL EĞİTİMİNİ ENGELLEYEN KEMİKLEŞMİŞ HATALAR

PREFACE TÜRKİYE DE YABANCI DİL EĞİTİMİNİ ENGELLEYEN KEMİKLEŞMİŞ HATALAR PREFACE TÜRKİYE DE YABANCI DİL EĞİTİMİNİ ENGELLEYEN KEMİKLEŞMİŞ HATALAR Yabancı dil eğitimi, ülkemizde yıllardır çözülememiş en önemli sorunlardan biridir. Çok uzun süredir bu sorunun ötelenmiş veya çözülememiş

Detaylı

Duygular ve düşünceler yazıyla açıklanır. Yazı harf ve işaretlerin bir araya gelmesiyle meydana gelir. Teknik Resimde standart yazılar karışıklığı

Duygular ve düşünceler yazıyla açıklanır. Yazı harf ve işaretlerin bir araya gelmesiyle meydana gelir. Teknik Resimde standart yazılar karışıklığı Duygular ve düşünceler yazıyla açıklanır. Yazı harf ve işaretlerin bir araya gelmesiyle meydana gelir. Teknik Resimde standart yazılar karışıklığı önlemek için kullanılır. TEKNİK RESİMDE KULLANILAN YAZILARIN

Detaylı

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ!

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ! YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ! 2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsünün bugün itibariyle dünyanın birçok yerinde kültür merkezleri bulunuyor. Afganistan - Kabil Almanya

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak sizleri

Detaylı

Öz Geçmiş. Öğretmen MEB (1999 2009) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı (2011-2012)

Öz Geçmiş. Öğretmen MEB (1999 2009) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı (2011-2012) Öz Geçmiş I. Adı Soyadı (Unvanı) Nihal Çalışkan (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) ncaliskan@ybu.edu.tr; caliskanihal@hotmail.com; nihalcaliskan@gmail.com

Detaylı

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ MAYIS -2012 ÇOCUK VE KİTAP "EĞİTİM YAŞAM İÇİNDİR" 2 ÇOCUK VE KİTAP Önceleri çocuk için kitap bir oyuncaktır.

Detaylı

Date: Tue, 2 Mar 2010 15:10:52 +0200 Subject: yabancı dil öğretimi From: ttkbilkogretimsubesi@gmail.com To: sedatphonetic@hotmail.com.

Date: Tue, 2 Mar 2010 15:10:52 +0200 Subject: yabancı dil öğretimi From: ttkbilkogretimsubesi@gmail.com To: sedatphonetic@hotmail.com. Date: Tue, 2 Mar 2010 15:10:52 +0200 Subject: yabancı dil öğretimi From: ttkbilkogretimsubesi@gmail.com To: sedatphonetic@hotmail.com Sayın, ERDOĞAN 34989 sayılı başvurunuz incelenerek ilgili ihtisas komisyonumuza

Detaylı

İLKÖĞRETİM 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE ÇEVİRİ METNİ OKUMA HIZI ve ANLAMA İLİŞKİSİ

İLKÖĞRETİM 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE ÇEVİRİ METNİ OKUMA HIZI ve ANLAMA İLİŞKİSİ İLKÖĞRETİM 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE ÇEVİRİ METNİ OKUMA HIZI ve ANLAMA İLİŞKİSİ Murat BAŞAR * ÖZET Başka dillerden Türkçeye çevrilmiş eserler vardır. Bu eserlerden kısa öykü şeklinde, ders kitaplarında metinler

Detaylı

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek amacıyla dini eğitim veren hem mesleğe, hem de yüksek öğrenime

Detaylı

SPİKER TANIM A- GÖREVLER. Spikerleri, radyoda ve televizyonda görev yapanlar olarak iki gruba ayırabiliriz.

SPİKER TANIM A- GÖREVLER. Spikerleri, radyoda ve televizyonda görev yapanlar olarak iki gruba ayırabiliriz. TANIM Daha önce hazırlanan haber bültenlerini ve diğer duyuruları radyo veya televizyon kanalıyla izleyici veya dinleyicilere aktaran kişidir. TRT nin yapmış olduğu tanım: Dilbilgisi, fonetik, diksiyon,

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Tarihçe Yabancı Diller Bölümü, 1976 yılında kurulan Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi bünyesinde İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı