LYS'de 3 birincilik. 'Ýftardan sonra kan verebilirsiniz' Çorum FEM öðrencisinden. "Çorum halký iyilik sofrasýnda buluþtu"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LYS'de 3 birincilik. 'Ýftardan sonra kan verebilirsiniz' Çorum FEM öðrencisinden. "Çorum halký iyilik sofrasýnda buluþtu""

Transkript

1 Çorum FEM öðrencisinden LYS'de 3 birincilik 2015 Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS) sonuçlarýna göre, Çorum FEM Dershanesi öðrencilerinden Mehmet Emin Kaynak MF-1, MF-2 ve MF-4 puan türünde il birincisi oldu. Bedriye Sena Aykul ise ek puanlý yerleþtirmede sayýsal ve eþit aðýrlýk alanlarýnda birinciliði elde etti. SAYFA 4 TE Baðcý'dan Rektör Alkan'a destek 06 TEMMUZ 2015 PAZARTESÝ 40 KURUÞ TBMM Baþkanýnýn seçiminin ardýndan seçim bölgesi Çorum'a gelen AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý ilk olarak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. SAYFA 4 TE 'Ýftardan sonra kan verebilirsiniz' LYS Çorum Birincileri Sýnav Dershanesi'nden 2015 Lisans Yerleþtirme Sýnavý'nda Sýnav Dershanesi bir baþarý daha ekledi. 8 Dalda ve Türkiye 123'üncüsü Emre Duran katkýlarýndan dolayý bütün öðretmenlerine ve Sýnav Dershanesine teþekkür etti.duran baþarýnýn azimle çalýþmak olduðunu belirtti. SAYFA 7 DE Yasin Yücel Türk Kýzýlay Çorum Kan Baðýþý Merkezi iftardan sonra da kan baðýþý kampanyalarý baþlattý. Ramazan ayý içerisinde gönüllü kan baðýþýndaki düþüþün önüne geçmek isteyen Kýzýlay Çorum Kan Merkezi Müdürü Dr. Senem Biçer, Türk Kýzýlay Çorum Kan Baðýþý Merkezi olarak tüm vatandaþlarý kan vermeye davet etti. Necati Gül SAYFA 7 DE Mazlumlar için ses çýkaran tek ülkeyiz AK Parti Milletvekilleri Dr. Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt beraberinde Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ve Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Kargý'da düzenlenen "Birlik ve Kardeþlik Sofrasý" iftarýna katýldýlar. SAYFA 7 DE 'Baþbaðlar toplumsal bir yaradýr' Yusuf Bulanýk Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Bulanýk masumiyetin katledildiði yer Baþbaðlar'dýr dedi. Bulanýk yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi; Erzincan'ýn Kemaliye Ýlçesi'ne baðlý... SAYFA 5 TE Language Centre yaz kurslarý baþlýyor Language Centre Kurucu Temsilcisi Necip Kadri Yücel, geleneksel Ýngilizce / Bilgisayar yaz kurslarýnýn 6 Temmuz'da baþladýðýný bildirdi. Necip Kadri Yücel SAYFA 5 TE Kýzýlay Çorum Kan Merkezi Müdürü Dr. Senem Biçer "Çorum halký iyilik sofrasýnda buluþtu" 03 Temmuz 2015 tarihinde, Çorum Ýl Müftülüðü ve Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan geleneksel olarak düzenlenen ve bu yýl 5.'si tertiplenen "Ýyilik Sofrasý Ýftar"ý Çorum halkýný biraraya getirdi. Çiftçilerin emeði boþa çýkarýlmasýn Ziraat Mühendisleri Odasý (ZMO) Ýl Temsilcisi Necati Gül, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2015 yýlý için 2 numaralý "Anadolu Kýrmýzý Sert" ekmeklik buðday müdahale alým... SAYFA 3 TE SAYFA 2 DE Zekata ehemmiyet vermek Gülsün Mert Kübra Yücel Yalçýnkaya SAYFA 5 TE Kübra ca 11 ayýn sultaný Ramazan bereketi devam ederken Zekat yani bir anlamda Dinimizin 5 þartýndan biri olan Zekat Zekat, çalýþamayacak derecede hasta veya sakat olanlara veya çalýþýp da güç geçinen Müslümanlara verilir. Mikroskop Hz. Ebubekir'in Kiþiliði ve Yönetimi Cansu-yu Sami Çam yeniden baþkan DA DE DA Çin zulmüne dur demek için yürüdüler Kamu-Sen Çin'in zulmünü protesto etti Tâcir olarak geniþ bir kültüre sahip olan Hz. Ebû Bekir, dürüstlüðü ve takvâsý ile ashâb içinde ilk sýrada yeralýr. Karakteri; yumuþak huyluluk, çok düþünüp çok az konuþmak, tevâzu ile belirgindi. Hz. Âiþe'nin rivâyetine göre, "gözü yaþlý, gönlü hüzünlü, sesi zayýf" biri idi. Câhiliye döneminde müþrikler ona güvenir, diyet ve borç-alacak iþlerinde onu hakem tanýrlardý. SAYFA 7 DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 03:11 05:09 12:52 16:48 20:23 22:10 Evleri yapmýþlar önde park yeri Dikmiþler çiçekleri kokuyor gülü Gidiþli geliþli yapmýþlar yolu Rüzgarý esmiyor yaðmuru çoktur Hasta olana gelip bakýyor doktor Nasýl gezersen gez kýnamak yoktur Kapýlarý bütün elektrikli Perdeyi yapmýþlar yaný fitilli Ýçeride oynarlar çifte otelli Köprüler yapmýþlar ýrmak üstüne Çalmýþ millet böyle kastýne Deðer vermiþler parasýnýn üstüne Yapmýþlar camlara güzel kepenek Perdeyi götürür oda yiterek Iþýðýný kesilir onu perde örter Havadan bakarsýn al yeþil daðlar Özenip dikmiþler ne güzel baðlar Burada yiyorlar hep sana yaðlar Temizdir caddeler gün gibi parlar Üsleri temisdir dolaþýr saðlar Rýza Koçak buna gönlünü baðlar Hafta tatilinin iki güne çýkarýlmasý (1974) Mukaddes Emânetler'in Sultan Selim Hân'a teslimi (1517) Herkez, âhirette, Dünyada iken sevmiþ olduðu kimselerle beraber olacaktýr. Hadis-i Þerif Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6872 2,6925 EUR 2,9841 2,9929 STERLiN 4,1874 4,1953 2,1897 2, JPY YENi Günün Þiiri EVLERÝN GÖRÜNÜÞÜ HAVA DURUMU Rýza Koçak SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER Çiftçilerin emeði boþa çýkarýlmasýn Ziraat Mühendisleri Odasý Necati Gül (ZMO) Ýl Temsilcisi Necati Gül, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2015 yýlý için 2 numaralý "Anadolu Kýrmýzý Sert" ekmeklik buðday müdahale alým fiyatýný ton baþýna 862 TL olarak açýkladýðýný belirterek, "Ayrýca buðdayda ton baþýna 50 lira prim ile gübre, mazot, sertifikalý tohumluk ve toprak analizi gibi desteklerde ödenecektir. Bu durumda ton baþýna 127 lira prim ve diðer desteklerle birlikte fiyatýn 989 liraya yükseleceði hesaplanmaktadýr. Pariteye göre makarnalýk buðday fiyatýnýn ton baþýna 976 lira, prim ve desteklerle birlikte 1103 lira; arpa fiyatýnýn ise ton baþýna 645 lira, prim ve desteklerle birlikte 772 lira olacaðý belirtilirken, TMO Anadolu kýrmýzý sert buðdayýn kasým ayý satýþ fiyatý da ton baþýna 960 lira olarak açýklanmýþtýr" dedi.2015 yýlýnda ekmeklik buðday fiyatýnýn bir önceki yýla göre ortalama % 2,4, gübre fiyatýnýn ise ortalama % 5,7 arttýðýný vurgulayan Gül, "Sonuç olarak ekmeklik buðday fiyatýndaki artýþ, girdi fiyatlarýndaki artýþýn gerisinde kalmýþ, çiftçi enflasyona ezdirilmiþtir demiþtik. Bu yýl buðday fiyatlarýnýn, rekoltenin yüksek olacaðý beklentisi nedeniyle düþük seyretmekte; TMO'nun hasadýn ilerleyen dönemlerini beklemeden, piyasa fiyatlarý daha da düþmeden gerekli müdahaleyi bir an evvel yapmalýdýr" ifadelerini kullandý. 3 Temmuz tarihinde Çorum Borsasý'nda Anadolu kýrmýzýsý sert buðdayýn kilogramý ortalama 0,69 kuruþtan; arpanýn ise 0,567 kuruþtan iþlem gördüðüne dikkat çeken Gül, "Bu fiyat açýklanan müdahale alým fiyatýnýn çok çok altýndadýr. Bu nedenle TMO'nun zamanýnda, maliyetin üzerinde, uygun müdahale alým fiyatý ile alýma baþlamalý ve üreticimizin emeðini boþa çýkarmamalýdýr. Piyasayý düzenleyici tedbirler alan TMO'nun bu konuda da hassas davranarak üreticinin talebini yerine getirmelidir. Ancak bunu yaparken bir tüccar gibi kesinlikle Borsa'ya oturmamalýdýr" þeklinde açýklamada bulundu.haber Servisi ''Asgari ücretli ve emeklinin maaþý ilacýna yetmiyor'' Bendevi Palandöken Baþta Bað-Kur emeklileri olmak üzere tüm emeklilerin ve asgari ücretlinin maaþlarýnýn ilaç fiyatlarýný karþýlamadýðýný belirten TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Eðer tedavinizde SGK'nýn karþýlamadýðý ilaç kullanýlacaksa asgari ücretli ve emeklilerimizin aldýðý maaþlar ilaç fiyatlarýný karþýlamýyor. Acilen ilaç fiyatlarýnda tavan fiyat uygulamasýna geçilmeli" dedi. -"EN UCUZ TEDAVÝ BÝN 500 LÝRA" Piyasada serbest olarak satýlan ilaçlarýn fiyatlarýnýn denetim altýna alýnmasý gerektiðini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Piyasada vatandaþýn bel aðrýlarý için yoðun þekilde kullanýlan bir iðnenin fiyatý 210lira ila 250 lira arasýnda deðiþmektedir. En önemlisi bir iðne ile hiçbir hasta iyileþmiyor. Bir hastanýn iyileþmesi için 6 ile 14 iðne olmasý gerekiyor. Yani bir hastanýn tedavi masrafý sadece iðne için bin 500 ila 3 bin 500 lira arasýnda deðiþiyor. Bunun tek sebebi SGK'nýn bu ilaçlarý ödeme listesinden çýkarmasýdýr. Fiyatlarý aþýrý artan ilaçlarý kullanma zorunda olan vatandaþ ise eczacý ile pazarlýk yapar hale geliyor. Buda eczacýlarýmýzý etik yapýyý bozmasý nedeniyle üzüyor. EPDK'nýn zaman zaman akaryakýtta uyguladýðý tavan fiyat gibi ilaçlarýnda fiyatýnýn üst limiti olmasý vatandaþa fayda saðlar" diye konuþtu. -"EMEKLÝ MAAÞLARI ÝLACA YETMÝYOR" Sadece iðne için bir-iki ay içerisinde ödenen bin 500 ila 3 bin 500 lira arasýndaki bu ödemenin emeklinin belini büktüðünü kaydeden Bendevi Palandöken, "Bugün ülkemizde emekli maaþlarýnýn hangi seviyede olduðu çok iyi biliniyor. Temmuz ayýnda zamla birlikte en düþük emekli maaþlarý; iþçi emeklisinde 933.-TL, Bað-Kur emeklisinde 746.-TL, memur emeklisinde TL, asgari ücretli ise net TLalacak. Bir vatandaþ bu maaþla evinimi geçindirsin yoksa tedavisinimi olsun. Çok kullanýlan liste dýþý ilaçlarýn illa da SGK kapsamýna alýnsýn demiyoruz. Ama ilaçlarýn SGK listesinden çýkarýlmasýnýn ardýndan aþýrý þekilde fiyatlarýnýn yükselmesinin önüne geçilsin. Devletin belirlediði her ilacýn bir tavan fiyatý olsun. Aksi halde milyonlarca emekli ve asgari ücretli tedavi için bu kadar yüksek fatura öderse geçimini saðlayamaz" þeklinde konuþtu.haber Servisi ACÝLEN SATILIK Halen Faal durumda olan müþteri potansiyeli yüksek oto kuaför kliniði devren satýlýktýr. Not : - 1 yýllýk kirasý ödenmiþtir - Ýþletme sahibi yurt dýþýna gideceði için acilen satýlýktýr. TEL: SATILIK OTOMOBÝL Fiat Doblo Combi Multijet Elegance Model Km'de - Servis bakýmlý Tel: Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Tel: Yýl: 11 Sayý: TEMMUZ PAZARTESÝ 2015 Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Eren Er'den öðrencilerine rehberlik hizmeti Özel Eren Er Ortaokulu TEOG sýnavýnda baþarý gösteren öðrencilere rehberlik yapacak. Özel Eren Er Ortaokulu Müdürü Menderes Yýlmaz, öðrencileri sadece okul ve sýnavlarda deðil, hayatýn her aþamasýnda baþarýlý olmalarý için çabaladýklarýný belirti. Bu doðrultuda öðrenci, veli, öðretmen arasýnda sürekli olarak iletiþim halinde olduklarýný söyleyen Menderes Yýlmaz, "Baþarýmýzýn arkasýnda 'kazanmak' yerine 'baþarmak' felsefesi yatýyor. TEOG sýnavýndaki baþarýlarýndan dolayý bütün öðrencilerimizi kutluyor, bu süreçte çocuklarýna destek olan velilerimize ve gecesini gündüzüne katan fedakâr öðretmenlerimize teþekkür ediyorum" dedi. Gelecek yýl Özel Ortaokul olarak Çorum halkýna hizmet sunacaklarýný hatýrlatan Okul Müdürü Yýlmaz, bu sene Çorum'da TEOG sýnavýna giren bütün öðrencilere 6-16 Temmuz arasý yapýlacak tercih iþlemlerinde ücretsiz hizmet sunacaklarýný ve tüm öðrencileri Erener Kolejine beklediklerini açýkladý.eren Er Koleji Rehberlik Danýþmaný Ali Belli ise, lise tercihinin üniversite tercihini, üniversite tercihinin meslek tercihinin oluþmasýna katký saðlayacaðýný, bundan dolayý da rastgele tercih yapýlmamasý gerektiðini belirterek, öðrencilere kazanabilecekleri liseler yanýnda bu okullarla ilgili genel bilgiler sunacaklarýný, öðrencilerin üniversite hedeflerine yönelik yönlendirmeler yapýlacaðýnýn altýný çizdi. Bu sene Çorum geneli TEOG baþarýsýnýn Türkiye ortalamasýnýn üstünde olduðunu, geçen seneye göre puanlarýn bir miktar arttýðýný hatýrlatan Belli, tercih yaparken alýnan puana göre deðil yüzdelik dilime bakýlarak tercih yapýlmasý gerektiðini anlattý. Belli, bu sene itibariyle birçok dershanenin temel liseye dönüþtüðünü, tercih iþlemleri sýrasýnda bu durumun da göz önünde bulundurulmasý gerektiðini de sözlerine ekledi.yýlmaz Mert ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 ceviz 1969 CEVÝZ 1969 DEÐÝÞMEYEN LEZZET SOFRASI -KUZU ÝNCÝK -GERDAN KEBABI -KUZU TANDIR -SEÇMELÝ 20 ÇEÞÝT AÇIK BÜFE TATLI MENÜSÜ KÝÞÝ BAÞI 39 TL -TEPSÝ MANTI -ÝÇ PÝLAVI -ANTEP USULÜ PATLICAN DOLMA -ANTEP USULÜ ÝÇLÝ KÖFTE -ÇORBA REZERVASYON Adres: Üçtutlar Mah. Fatih Cad.No:46 "Çorum halký, il müftülüðü ve TDV Çorum þubesinin düzenlediði iyilik sofrasýnda buluþtu" Ýl Müftüsü Dr. Ahmet Akýn 03 Temmuz 2015 tarihinde, Çorum Ýl Müftülüðü ve Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan geleneksel olarak düzenlenen ve bu yýl 5.'si tertiplenen "Ýyilik Sofrasý Ýftar"ý Çorum halkýný biraraya getirdi. Çorum Ýl Müftülüðü ve Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan verilen iftar yemeðine, Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Belediye Baþkaný Muzaffer KÜLCÜ, Ýl Müftüsü Dr. Ahmet Akýn, Müftü Yardýmcýlarý, Müdürleri, Þefleri ve Müftülük Daire Personeli, Kurum Amirleri, Ýlçe Müftüleri, Sivil Toplum Kuruluþlarý Temsilcileri, Mahalle Muhtarlarý, Görme ve Ýþitme engelliler, Þehit Aileleri, Gazi Aileleri, Muharip Gaziler, Din Görevlileri ve beraberlerinde getirdikleri ihtiyaç sahibi çok sayýda vatandaþ katýldý. Ýl Müftüsü Dr. Ahmet Akýn, Müftü Yardýmcýlarý, Sendika Temsilcileri ve Müftülük çalýþanlarý tarafýndan davetliler salona giriþte karþýlandý. Müftülük Mescidi Ýmam-Hatibi Bekir Sayýn'nýn sunumunu yaptýðý Ýftar programý öncesinde Ulucamii Baþimam-hatibi Mustafa Gökmen'in gönüllere sürur veren Kur'an-ý Kerim tilavetiyle program baþlarken daha sonra yine davetlilere Ulucamii Baþimam-hatibi Mustafa Gökmen ve Oðuzlar Ýlçe Vaizi Faruk Özdemir'in birlikte kaside ve ilahi okumalarý iftar ezanýna kadar devam etti. Kaside ve Ýlahilerin sonrasýnda iftar programýnda Ýftar Ezanýný Ulucami Müezzin-Kayyýmý Duran Yalçýn okudu. Ýftar yemeðinin ardýndan davetlilere hitaben bir konuþma yapan Çorum Ýl Müftüsü Dr. Ahmet Akýn; "Rahmet ayý Ramazan" münasebetiyle Ýyilik Sofrasý Ýftarýnda Þehit Aileleri ve Gazilerimiz baþta olmak üzere tüm Çorum halký ile buluþmayý arzu ettiklerini belirterek katýlýmlarýndan dolayý tüm davetlilere teþekkür etti. Ýl Müftüsü Dr. Ahmet Akýn; bu tür iftarlarýn birlik ve beraberlik açýsýndan önemli olduðunu vurguladý ve bundan sonrada toplumun tüm kesimleri ile kaynaþmanýn devam edeceðini söyleyerek bu tür iftarlarýn birlik ve beraberlik açýsýndan önemli olduðunu söyledi ve bundan sonra toplumun tüm kesimleri ile kaynaþmanýn devam edeceðini belirtti. Ýl Müftüsü Dr. Ahmet Akýn, Ramazan ayýnýn kardeþlik, dostluk ve maðfiret ayý olduðunu hatýrlatarak Ýftarda bir araya gelmenin aradaki kardeþlik baðlarýný daha da güçlendireceðine inandýðýný ifade etti Çorum Ýl Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu'nun yaptýðý yemek duasýnýn ardýndan iftar programý sona erdi. Programdan sonra davete katýlan misafirlere, Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan gönderilen tanýtým broþürleri takdim edilerek uðurlandýlar. Karaþin, hayýrsever iþadamý Öztaþ'ý ziyaret etti Sungurlu'ya baðlý Ýkizli Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Dernek Baþkaný Adem Karaþin, hayýrsever iþadamý Haydar Ali Öztaþ'ý ziyaret etti. Karaþin, Ýstanbul'da yaþayan Sungurlulu hayýrsever iþadamý Haydar Ali Öztaþ'ý kendisine ait Bayrampaþa'daki Çelik Çorap fabrikasýnda ziyaret etti. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Karaþin, dernek çalýþmalarý ve köyleri hakkýnda Öztaþ'a bilgi verdi. Sungurlu'yu yakýndan takip ettiðini belirten Öztaþ, Sungurlu ve köylerinde yapýlan çalýþmalarý bildiðini ve takip ettiðini vurguladý.öztaþ, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Karaþin'e teþekkür etti. Ziyarette Karaþin, Öztaþ'a derneklerine desteklerinden dolayý teþekkür ederek, plaket verdi.haber Servisi

4 4 Çorum FEM öðrencisinden LYS'de 3 birincilik Baðcý'dan Rektör Alkan'a destek 2015 Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS) sonuçlarýna göre, Çorum FEM Dershanesi öðrencilerinden Mehmet Emin Kaynak MF-1, MF-2 ve MF-4 puan türünde il birincisi oldu. Bedriye Sena Aykul ise ek puanlý yerleþtirmede sayýsal ve eþit aðýrlýk alanlarýnda birinciliði elde etti.fem Dershaneleri Müdürü Erkan Akýllý, baþarýda emeði geçen öðretmenlere, idarecilere ve ailelerine teþekkür ederek, sýnav sonuçlarý kadar tercihlerin de önemli olduðunu belirtti. Akýllý '6 Temmuz- 14 Temmuz arasýnda tercih yapmak isteyen öðrencilere FEM Dershaneleri'nde rehberlik hizmeti verileceðini ifade ederken "Doðru tercih için öðrencilerin mutlaka bir rehberlik uzmanýndan yardým almalarý gerekir" dedi. Baþarýlarýnýn temelinde öðrenci-öðretmen-veli dayanýþmasý olduðunu ifade eden Erkan Akýllý, þunlarý söyledi: "Öðrenci merkezli eðitime, saygý ve sevgiye dayalý disiplin anlayýþýna önem veriyoruz. Baþarý çýtamýzý yükselterek eðitim hayatýmýza devam edeceðiz' þeklinde belirtti.lys'de Çorum birincisi olan Mehmet Emin Kaynak ise baþarý sýrrýnýn disiplinli çalýþma olduðunu dile getirdi. Kaynak, "Aileme, okuluma ve FEM Dershanesine çok teþekkür ediyorum. Öðretmenlerimi, sýnava hazýrlýkta her zaman yanýmda gördüm. Bundan sonra hedefim iyi bir üniversite ve ülkeme faydalý olabilecek bir bölüm" þeklinde konuþtu.fem Dershaneleri Müdürü Erkan Akýllý, LYS'de 3 alanda birinci olan Mehmet Emin Kaynak'a plaket takdim etti ve altýnla ödüllendirdi. Bahadýr Ömer Yücel Marangoz esnafý iftarda bir araya geldi TBMM Baþkanýnýn seçiminin ardýndan seçim bölgesi Çorum'a gelen AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý ilk olarak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç'ýn da eþlik ettiði görüþme eðitim öðretim yýlýna iliþkin planlar ve projeler ile Bütçe görüþmeleri öncesi yapýlan hazýrlýklar hakkýnda fikir alýþveriþinde bulunuldu. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, bu yýlki sýnav sonucuna göre üniversitedeki artan bölümler ve kontenjanlarla birlikte öðrenci sayýsýnýn 14 bin 200'den 16 bin 500'e ulaþmasýnýn hedeflendiðini bildirdi. Hitit Üniversitesi'nin önümüzdeki bir kaç yýl içinde 20 bin öðrenciye ulaþan bir üniversite olacaðýný söyleyen Rektör Alkan, "Yatýrýmlarýmýz sizlerinde desteðiyle hýzla ilerliyor yýlýnda ilimizde ve üniversitemizin ev sahipliðinde yapýlacak güreþ olimpiyatlarý hem ilimizin hem de üniversitemizin uluslararasý alanda tanýtýmýnda çok büyük katký yapacaktýr. Týp fakültesi öðrencilerimizin ilimizde eðitime baþlayacak olmasý da ayrý bir aþamadýr" dedi. HÝTÝT'ÝN BÜYÜMESÝ ÝÇÝN ELÝMÝZDEN GELEN BÜTÜN DESTEÐÝ VERECEÐÝZ Rektör Alkaný tekrar seçilmiþ olmasý nedeniyle kutlayan ve baþarý dilediðinde bulunan Milletvekili Cahit Baðcý ise, "Yeni dönemde hep birlikte el ele omuz omuza vererek üniversitemizin taleplerini Ankara'da ilgili kurumlarda talep ederek hýzlý yol almak için çaba sarf edeceðiz. Üniversitemizi ilimizin ekonomik, kültürel ve sosyal geliþimine katký saðlayan, Ýl ile bütünleþik bir yapýya kavuþturmak için her türlü çalýþmayý yapmaya hazýrýz. Ayrýca üniversitemizin Erasmus ve Mevlana Öðrenci ve akademisyen deðiþim programlarý çerçevesinde daha fazla tercih edilen bir üniversite olmasý için tanýtým çalýþmalarýnýzý destekleyeceðiz" diye konuþtu. Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç da, üniversitenin geliþiminden Çorum'un memnun olduðu ve yerelde parti olarak üzerlerine düþen desteði vermek için çalýþýlacaðýný vurguladý. BAÐCI, OLASI ÖDENEK SIKIN- TISI ÝÇÝN DEVREYE GÝRDÝ Rektör Alkan, Kuzey kampüste inþaatlarýn hýzlý ilerlediði 2015 yýlý üçüncü çeyreðinde daha fazla imalat gerçekleþeceði için yüklenici hak ediþi sorunu yaþamadýklarýný ilave ödeneðe ihtiyaç duyulabileceðini belirtti. Baðcý bunun üzerine Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþarý, ODTÜ'den ve DPT'den dönem arkadaþý Cüneyt Düzyol'u arayarak destek istedi. Müsteþar konuya iliþkin gerekçeli bir talep yazýsý yazýlmasýný isteyerek destek olunacaðýný söyledi. Baðcý, bu konuyu Ayrýca Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz ile görüþeceðini açýkladý.rektör Alkan daha sonra Baðcý ve Anaç'a yeni dönemde planlanan çalýþmalarý maketler üzerinden açýkladý. Yaklaþýk 20 maketi olduðu görülen rektörlük katýndaki bu durumu gören Baðcý, "Sayýn Hocam köstek olmayacaðýz, destek olacaðýz ve hýzýnýza yetiþeceðiz inþallah" diyerek Alkan'a baþarý dileyerek Üniversiteden ayrýldý. Uður Çýnar Marangozlar Odasý tarafýndan içinde bulunduðumuz mübarek Ramazan ayý dolayýsýyla oda üyelerine iftar yemeði verildi. Hýdýrlýk Cami bahçesinde verilen iftar yemeðine Türkiye Aðaç Ýþleri Federasyonu Baþkaný Ali Rýza Ercan, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür, ÇESOB Yönetim Kurulu üyesi ve Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Sebzeciler ve Pazarcýlar Odasý Baþkaný Erdoðan Yýlmaz, Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkaný Özkan Þanal, Yorgancýlar ve Döþemeciler Odasý Baþkaný Erdoðan Çerikçi, PANKOBÝRLÝK Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz, HGYD Baþkaný Birkan Demirci, Marangozlar Odasý Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayýda morangozcu esnafý katýldý. Dualar eþliðinde yenilen yemeðin ardýndan kýsa bir teþekkür konuþmasý yapan ÇESOB Yönetim Kurulu üyesi ve Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað, mübarek Ramazan ayýnýn tüm Ýslam Alemi'ne hayýrlara vesile olmasýný dileyerek, birlik ve beraberliðin bozulmamasýný temenni etti.kubilay Kaan Yücel Baþhekim Karakuþ, AK Parti Ýlçe Baþkaný Özkan'ý ziyaret etti Sungurlu Devlet Hastanesi Baþhekimi Uzm. Dr. Osman Karakuþ, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan'ý ziyaret etti. Devlet Hastanesi Baþhekimi Uzm. Dr. Osman Karakuþ, beraberinde Hastane Ýdari Mali Ýþler Müdürü Ahmet Gökhan Karapapak ile sendika temsilcileri Nuri Lafcý ve Mustafa Þývka, Özkan'ý makamýnda ziyaret etti. Devlet Hastanesi Baþhekimi Uzm. Dr. Karakuþ, hastaneye 3 diþ hekimi ve anestezi uzmaný atamasýnýn yapýldýðýný belirterek, Özkan'a hastaneye doktorlarýn atanmasý için yaptýðý giriþimler için teþekkür etti. Ýlyas Özkan, ziyaret için teþekkür ederek, dahiliye uzmaný içinde giriþimlerde bulunduðunu, kýsa sürede atamasýnýn yapýlmasýnýn beklendiðini bildirdi. Haber Servisi

5 TEK 2 06 TEMMUZ 2015 PAZARTESÝ 5 Zekata ehemmiyet vermek 11 ayýn sulkübra ca taný Ramazan bereketi devam ederken Zekat yani bir anlamda Dinimizin 5 þartýndan biri olan Zekat Zekat, çalýkübra Yücel Yalçýnkaya þamayacak derecede hasta veya sakat olanlara veya çalýþýp da güç geçinen Müslümanlara verilir. Allahü teâlâ böyle fakirleri, milletin içinde kýrkta bir olarak yaratmýþtýr. Bunlara zekat veren zengin bir Müslüman, hem ibadetlerini yaparak Allahü teâlânýn rýzasýný kazanýr, hem de sosyal yardým yapmýþ olur. Hem de malýný, servetini fakirlerin haklarýndan ve tecavüzlerinden korumuþ olur. Zenginler, servetin kýrkta birini muhtaçlara verecek olursa, Müslüman ülkelerde fakirliðin istismarý önlenmiþ olur. Zekat ve sadakalar, ayný zamanda sosyal yardým olup, ekonomik felaketleri önlemek için birer tedbirdir. Fakir, ihtiyacýndan fazla ve nisaptan az zekat alabilir. Nafakasýndan fazla; fakat nisap miktarýndan az malý olana fakir denir. Maaþý kaç lira olursa, olsun, evini idarede güçlük çeken her memur, fakir sayýldýðý için zekat alabilir. Hadis-i þeriflerde buyuruldu ki: (Çalýþmayýp kendini sadaka isteyecek hâle düþüren, 70 þeye muhtaç olur.) [Tirmizi] (Muhtaç olmadan dilenen, ateþ koru yutan kimse gibidir.) [Beyheki] (Mal biriktirmek için dilenen, ateþ koru dilenmiþ olur.) [Müslim] (Kendisinin veya çoluk çocuðunun katlanamayacaklarý bir ihtiyacý yok iken, dileneni Allahü teâlâ ummadýðý yer ve zamanda muhtaç eder.) [Beyheki] (Dilenci, dilenmekteki vebali bilseydi, hemen dilenmekten vazgeçerdi.) [Taberani] (Gerçek yoksul, ihtiyacýný karþýlayacak bir þeyi olmayan, hatýrlanmadýðý için sadaka verilmeyen, kendisi de kalkýp kimseden bir þey istemeyen kiþidir.) [Buhari] (Þu üç þey için yemin ederim: Sadaka vermekle asla mal eksilmez. Öyle ise sadaka verin! Zulüm gördüðü þahsý, Allah rýzasý için affeden, dünya ve ahirette aziz olur. Öyle ise affedin! Ýsteme kapýsýný açana da, Allahü teâlâ fakirlik kapýsýný açar.) [Ý. Ahmed] (Dilenmeye mani olan zenginlik, sabah-akþam yiyeceðe malik olmaktýr.) [Ruzeyn] Bir günlük yani sabah-akþam yiyeceði olanýn dilenmesi caiz deðildir. Dilencinin önünde bir günlük yiyecek parasý varsa, ona bir þey vermek caiz olmaz. Fakat önünde para yoksa veya çok az varsa, onun bir günlük yiyeceði olduðu bilinmediðinden sadaka vermek caiz olur. Her gün az da olsa sadaka vermelidir. Bir ay bekleyip de daha çok vereyim diyerek sadakasýz gün geçirmemelidir. Bilal-i Habeþi hazretleri, misafirlerine ikram etmesi için Resulullah efendimize vermek üzere en iyi hurmalardan bir yýðýn hurma ayýrmýþtý. Bir gün Peygamber efendimiz, onun evine gelip bu hurmalarý görünce, bunlarýn ne olduðunu sordu. O da, (Bunlarý misafirlerinize ikram edesiniz diye size vermek üzere sakladým) dedi. Peygamber efendimiz buyurdu ki: (Bunlarýn Cehennemde duman olmasýndan korkmuyor musun? Ya Bilal bunlarý infak et, azalýr diye korkma!)[bezzar] Hediye için bile uzun müddet saklamak uygun görülmemiþtir. Sungurlu'da 3.6 þiddetinde deprem Sungurlu'da 3.6 þiddetinde deprem meydana geldi. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü Ulusal Deprem Ýzleme Merkezinden edinilen bilgiye göre, merkez üssü Sungurlu'ya baðlý Üçoluk köyü olan sabaha karþý saat 05.24'de 3.6 þiddetinde deprem meydana geldi.hafif þiddetteki deprem, civar ilçe ve köylerde hissedilirken, kýsa süreli paniðe neden oldu. Haber Servisi Language Centre yaz kurslarý baþlýyor Language Centre Kurucu Temsilcisi Necip Kadri Yücel, geleneksel Ýngilizce / Bilgisayar yaz kurslarýnýn 6 Temmuz'da baþladýðýný bildirdi. 7'den 70'e herkese kendi yaþ grubuna, seviyesine ve Ýngilizce öðrenmedeki amacýna göre birçok farklý grupta Ýngilizce kurslarý verdiklerini belirten Yücel, "Ýlk ve ortaokul öðrencileri için 50 ve 72 saatlik, lise ve üniversite öðrencileri için 72 saatlik ve üniversite öðrencileri ve yetiþkinler için ise 72 ve 120'þer saatlik farklý düzeylerde Ýngilizce kurslarýmýz var. Yazýn eðlenerek Ýngilizce/bilgisayar öðrenmek isteyen tüm çocuklarýmýzý ve gençlerimizi Language Centre'nin yenilenen modern ortamýnda ve donanýmlý sýnýflarýnda yabancý dil ve bilgisayar öðrenmeye bekliyoruz" dedi. Language Centre 'nin en iddialý olduðu programlardan birisinin de YDS hazýrlýk kurslarý olduðunu ifade eden Yücel, açýklamasýnda þu bilgileri verdi: "Akademik ya da bürokratik kariyer düþünenlerin mutlaka baþarýlý olmasý gerektiði YDS Eylül ayýnda yapýlacak. Bu sýnava lidvvorks, grafik-tasarým kurslarýmýz da talepler doðrultusunda açýlmaktadýr. Bilgisayar ve/veya Ýngilizce kurslarýmýza kayýt olmakta acele edin. Sýnýrlý sayýda kalan kontenjanlarýmýzdan siz de yararlanýn. Onbinlerce üniversite mezunumuz Kamu Personeli olmak için atama bekliyor ve her yýl bu sayýya yeni onbinlercesi daha ilave oluyor. Kamu personeli olmak giderek zorlaþýyor. Atanamayan öðretmenlerimizin sayýsý maalesef yüzbinlerle ifade ediliyor. Çorum'da KPSS baþarýsýný artýrmak düþüncesiyle kollarýmýzý sývadýk. Yýllann markasý Pegem Akademi kalitesini Çorum'a getirdik. Ýlimizde KPSS Hazýrlýktaki boþluðu doldurmak üzere Pegem Akademi ile KPSS sektörüne iyi bir baþlangýç yapacaðýmýzý düþünüyoruz. Tüm Türkiye'de baþarýsýný kanýtlamýþ Pegem Akademi, Language Centre güvenhazýrlýk amaçlý cesiyle Çokurslarýmýz da 7 rum'da... Ýster Temmuz'da baþeðitim bilimlerlýyor. Intermediden hazýrlanýn, ate düzeyde ister genel külolanlarýn katýlatür-genel yetebileceði bu kursnekten, isterselarýmýzýn toplam niz A-Grubu ya süresi 120 saattir. da B-Grubu Language Centre Necip Kadri Yücel kadrolar için YDS Hazýrlýk hazýrlýk yapýn kurslarýna katýlýn, kariyer basa- sizi Language Centre - Pegem maklarýnda siz de bir adým öne Akademi hedefinize ulaþtýrageçin.bilgisayar Ýþletmenliði caktýr. Bol dokümanýmýz, denekurslarýmýzda kampanyamýz yimli kadromuz ve modern bidevam ediyor. 160 saatlik Bilgi- namýzla biz hazýrýz. Lise, ön lisayar Ýþletmenliði sertifika sans ya da lisans mezunu tüm programýmýz sadece 360 TL, KPSS adaylarýný görüþmek ve hem de 3 taksitle ödeme erken kayýt indirimlerimizden imkâný sunuyoruz. Yine bilgisa- faydalandýrmak üzere merkeziyar iþletmenliði dýþýnda bilgisa- mize bekliyoruz." yarlý muhasebe, autocad, sohaber Servisi 'Baþbaðlar toplumsal bir yaradýr' Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Bulanýk masumiyetin katledildiði yer Baþbaðlar'dýr dedi. Bulanýk yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi; Erzincan'ýn Kemaliye Ýlçesi'ne baðlý Baþbaðlar Köyü'nde Adil Hoca'nýn okuduðu akþam ezanýnýn bir tokatla kesilerek camiden çýkartýlan müminlerle evlerinden çýkartýlarak köy meydanýnda toplanan masum kadýn ve çocuklarýn katlediliþinin üzerinden tam 22 yýl geçti. Olay yeri incelemesini savcýnýn deðil, görevli bir askerin yaptýðý, gerçek faillerinin bulunup cezalandýrýlmadýðý, sanýk olarak tutuklananlarýn hemen hemen hepsinin salýverildiði, bir bilinmezin içine hapsedilip aydýnlatýlmamýþ bu olay toplumsal bir yara, vicdanî bir sýzýdýr' þeklinde belirtti.bulanýk ifadelerinde þunlara yer verdi: Sivas gibi mezhebi farklýlýklarýn belirgin olduðu bir þehirde, 2 Temmuz 1993'te Madýmak Oteli'nde yaþanan provokasyondan üç gün sonra misilleme olarak yapýldýðý algýsýyla planlanan bu olay üzerinden toplumsal fay hatlarý oluþturularak ülke bir kaosa sürüklenmek; Alevi-Sünni, Kürt-Türk ayrýþmasý üzerinden topluma ekilmek istenen kin ve öfke tohumlarý infial uyandýracak bu olaylarla yeþertilmek istendi. Amaç, önüne geçilemez öfke patlamalarýyla kitlesel þiddeti ölümcül boyutlara, oradan da kardeþ kavgasýna taþýmaktý. Milli birliðimiz, toplumsal dayanýþmamýz, kardeþliðimiz hedef alýnmýþtý. Tam manasýyla ülkeyi boyunduruk altýna almak, insanlarý kardeþliðinden ayrýþtýrarak birbirinin katili haline getirmek arzulandý. Bu olay, failleri meçhul trajedilerle dolu yakýn geçmiþimizde sahnelenen oyunlarýn sadece bir perdesidir. Bugün de ayný oyunlarýn farklý aktörler kulla- Yusuf Bulanýk nýlarak deðiþik sahneleri oynanmaya çalýþýlmakta, maddimanevi varlýðýyla geliþen Türkiye'ye diz çöktürülmek istenmektedir. Bu bakýmdan Türkiye'nin yakýn tarihine kara bir leke olarak geçen Baþbaðlar katliamýnýn üzerindeki sis perdesinin bir türlü aralanmamasý, olaya iliþkin davanýn oldubittiye getirilmesi manidardýr. Türkiye'nin demokratikleþmesi, hukuken þeffaflaþmasý, farklýlýklarýn zenginlik zemini bulabilmesi için bu ve benzeri karanlýkta kalan ve býrakýlan olaylarýn toplum vicdanýný tatmin edecek ölçüde aydýnlýða kavuþturulmasý, sorumlularýnýn cezalandýrýlmasý son derece önemlidir. Madýmak ve Baþbaðlar katliamýnýn politik, ideolojik propaganda malzemesi yapýlarak acý yarýþtýrmayý toplumsal barýþýn önünde engel, geleceðe yönelik bir tuzak olarak görüyoruz. Bugün dahi çeþitli vesilelerle devam ettirilmeye çalýþýlan ideolojik kamplaþtýrmalarý tasvip etmiyoruz. Ölen her insanýn bizim vatandaþýmýz olduðu bilinciyle acýnýn ortak omuzlanmasýný önemsiyoruz. Toplumsal barýþýn tesisi ve kalýcýlýðý için tüm aydýnlarýmýzdan, siyasilerimizden ve kanaat önderlerimizden sorumluluk üstlenmesini bekliyoruz. Eðitim-Bir-Sen olarak, yaranýn kabuk baðlamadýðý Baþbaðlar katliamýnýn, failleri bulunarak hukuk karþýsýnda yargýlanýncaya kadar takipçisi olacaðýz. Bu acý olayý unutmayacaðýz ve unutturmayacaðýz, katledilen masum insanlarýn hatýrasýný ise hep yaþatacaðýz. Uður Çýnar

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði 'Baþkan Külcüye' satýþ, trampa yetkisi verildi! Çorum Belediye Meclisi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye AK Parti grubunun oylarýyla gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye Baþkaný

Detaylı

Kardeþe dua, katile lanet

Kardeþe dua, katile lanet Baðcý dan Rektör Alkan a tam destek Köstek deðil, destek olacaðýz AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, ziyaret ettiði Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn çalýþmalarýndan duyduðu

Detaylı

"Ýnsan onur ve haysiyetine

Ýnsan onur ve haysiyetine Meclis Baþkaný Hacý Nuri Lafcý Ýsmet Yýlmaz seçildi TBMM Baþkaný seçiminde 4. tur oylama yapýldý. Yeni Meclis Baþkaný Ýsmet Yýlmaz oldu. TBMM Baþkanlýðý seçiminin üçüncü turunda, adaylardan hiçbiri seçilebilmek

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Mursi'nin idam. kararýna büyük tepki! Sulamasý'nda imzalar atýldý. Anadolu'da Hacivat-Karagöz'ü yaþatýyor. Vali Kara'dan.

Mursi'nin idam. kararýna büyük tepki! Sulamasý'nda imzalar atýldý. Anadolu'da Hacivat-Karagöz'ü yaþatýyor. Vali Kara'dan. Týmarlý 2. Kýsým Sulamasý'nda imzalar atýldý Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü tarafýndan Çorum'- da inþa edilen ve sulama alaný itibariyle yörenin en büyük ikinci sulamasý

Detaylı

TSO'ya burs teþekkürü

TSO'ya burs teþekkürü Çorum bütünþehir olmalý SAYFA 10 DA Belediye vatandaþýn toplu ulaþým taleplerini dinliyor Çorum Belediyesi "Türk-Ýsveç Yerel Yönetimler Ortaklýðý Programý" (TUSELOG) çerçevesinde yürüttüðü proje toplantýlarýna

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

Ahi FEM LYS'de 38 derece elde etti

Ahi FEM LYS'de 38 derece elde etti Ramazan Çadýrý hazýrlýklarý baþladý Çorum Belediyesi, yaklaþan Ramazan ayý nedeniyle Ramazan Çadýrý hazýrlýklarýna baþladý. Her yýl düzenli olarak kurulan Ramazan Çadýrý için çalýþmalarýný baþlatan Çorum

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Çetin'den

MHP Ýl Baþkaný Çetin'den MHP'den Türkeþ'e sert tepki! Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkan Yardýmcýsý Bülent Bora Baltacý düzenlediði basýn toplantýsýnda seçim hükümetinde görev almayý kabul eden Tuðrul Türkeþ'e tepki gösterdi.

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

IÞÝD, BOP'a hizmet ediyor

IÞÝD, BOP'a hizmet ediyor Kimse Yok Mu Derneði 1.500 kiþiye kumanya paketi daðýtacak Kimse Yok Mu Derneði Þube Ýl Müdürü Erkal Aykaç, Kimse Yok Mu Derneði'nin yurt içindeki ve yurt dýþýndaki Ramazan faaliyetlerini deðerlendirdi.

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor Yüzme havuzunda klor gazý zehirlenmesi Buharaevler Mahallesi'ndeki Buhara Kültür Merkezi'ne yüzme eðitimi için giden 6-12 yaþ grubu çocuklar, havuza girmeye hazýrlandýklarý esnada rahatsýzlandý. 5 TE 08

Detaylı

AK Parti'de 12. yýl coþkusu AK Parti'nin 12.kuruluþ yýldönümü nedeniyle Çorum'da kutlama programý. Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular

AK Parti'de 12. yýl coþkusu AK Parti'nin 12.kuruluþ yýldönümü nedeniyle Çorum'da kutlama programý. Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular Mýsýrlý Müslümanlarla tek yürek oldular Mýsýr'da darbeci ordunun Müslümanlarý katletmesine tepkiler çýð gibi büyüyor. Çorum'da dün gerçekleþtirilen eylemde Mýsýr'da katliam yapanlara tepki gösterildi.

Detaylı

Doðu Türkistan Ramazan'da da

Doðu Türkistan Ramazan'da da Ýftar saati kaza ucuz atlatýldý Muzaffer Yýldýrým Binevler yolu üzerinde motosiklet ile otomobil çarpýþtý. Saat 19:00 sularýnda meydana gelen kazada can kaybý yaþanmazken maddi hasarla ucuz atlatýldý.

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Obruk HES kapýlarýný üniversite öðrencilerine açýyor

Obruk HES kapýlarýný üniversite öðrencilerine açýyor Köse mazbatasýný aldý Ramazan 7 Haziran'da yapýlan milletvekili genel seçimlerinde CHP'den Çorum Milletvekili seçilen Tufan Köse Adliye Sarayýnda düzenlenen törenle mazbatasýný aldý. CHP Ýl Baþkaný Gürsel

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

Hasan Çakmak finalde yarýþacak

Hasan Çakmak finalde yarýþacak Oðlunun kullandýðý kamyonun altýnda can verdi Kaza, merkeze baðlý Elmalý köyü yolu üzerinde meydana geldi. Haydar E. (60), oðlu Ali E.'nin (35) kullandýðý 19 AP 257 plakalý kamyonla kent merkezine 3 kilometre

Detaylı

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti.

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Ahmet Dede son yolculuðuna uðurlandý Ahmet Doðan Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Fazlý, Yunus, Mahir ve Yakup

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý Ýzgi ve Akýncý Ailelerinin Mutlu Günü Çorumun tanýnmýþ eþraflarýndan Fatma ve Osman Ýzgi'nin oðullarý Arif ile Nazan ve Hasan Akýncý'nýn kýzlarý Dilek evlendiler. 01 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

"Ülkemizde saðlýklý bir

Ülkemizde saðlýklý bir Sünnet Þöleni bugün Çorum Belediyesi tarafýndan her yýl düzenlenen, geleneksel Sünnet ve Dayanýþma Þöleni bugün yapýlacak. Hürriyet Meydaný'nda saat 16.00'da gerçekleþtirilecek olan þölende minikler gönüllerince

Detaylı