LYS'de 3 birincilik. 'Ýftardan sonra kan verebilirsiniz' Çorum FEM öðrencisinden. "Çorum halký iyilik sofrasýnda buluþtu"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LYS'de 3 birincilik. 'Ýftardan sonra kan verebilirsiniz' Çorum FEM öðrencisinden. "Çorum halký iyilik sofrasýnda buluþtu""

Transkript

1 Çorum FEM öðrencisinden LYS'de 3 birincilik 2015 Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS) sonuçlarýna göre, Çorum FEM Dershanesi öðrencilerinden Mehmet Emin Kaynak MF-1, MF-2 ve MF-4 puan türünde il birincisi oldu. Bedriye Sena Aykul ise ek puanlý yerleþtirmede sayýsal ve eþit aðýrlýk alanlarýnda birinciliði elde etti. SAYFA 4 TE Baðcý'dan Rektör Alkan'a destek 06 TEMMUZ 2015 PAZARTESÝ 40 KURUÞ TBMM Baþkanýnýn seçiminin ardýndan seçim bölgesi Çorum'a gelen AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý ilk olarak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. SAYFA 4 TE 'Ýftardan sonra kan verebilirsiniz' LYS Çorum Birincileri Sýnav Dershanesi'nden 2015 Lisans Yerleþtirme Sýnavý'nda Sýnav Dershanesi bir baþarý daha ekledi. 8 Dalda ve Türkiye 123'üncüsü Emre Duran katkýlarýndan dolayý bütün öðretmenlerine ve Sýnav Dershanesine teþekkür etti.duran baþarýnýn azimle çalýþmak olduðunu belirtti. SAYFA 7 DE Yasin Yücel Türk Kýzýlay Çorum Kan Baðýþý Merkezi iftardan sonra da kan baðýþý kampanyalarý baþlattý. Ramazan ayý içerisinde gönüllü kan baðýþýndaki düþüþün önüne geçmek isteyen Kýzýlay Çorum Kan Merkezi Müdürü Dr. Senem Biçer, Türk Kýzýlay Çorum Kan Baðýþý Merkezi olarak tüm vatandaþlarý kan vermeye davet etti. Necati Gül SAYFA 7 DE Mazlumlar için ses çýkaran tek ülkeyiz AK Parti Milletvekilleri Dr. Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt beraberinde Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ve Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Kargý'da düzenlenen "Birlik ve Kardeþlik Sofrasý" iftarýna katýldýlar. SAYFA 7 DE 'Baþbaðlar toplumsal bir yaradýr' Yusuf Bulanýk Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Bulanýk masumiyetin katledildiði yer Baþbaðlar'dýr dedi. Bulanýk yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi; Erzincan'ýn Kemaliye Ýlçesi'ne baðlý... SAYFA 5 TE Language Centre yaz kurslarý baþlýyor Language Centre Kurucu Temsilcisi Necip Kadri Yücel, geleneksel Ýngilizce / Bilgisayar yaz kurslarýnýn 6 Temmuz'da baþladýðýný bildirdi. Necip Kadri Yücel SAYFA 5 TE Kýzýlay Çorum Kan Merkezi Müdürü Dr. Senem Biçer "Çorum halký iyilik sofrasýnda buluþtu" 03 Temmuz 2015 tarihinde, Çorum Ýl Müftülüðü ve Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan geleneksel olarak düzenlenen ve bu yýl 5.'si tertiplenen "Ýyilik Sofrasý Ýftar"ý Çorum halkýný biraraya getirdi. Çiftçilerin emeði boþa çýkarýlmasýn Ziraat Mühendisleri Odasý (ZMO) Ýl Temsilcisi Necati Gül, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2015 yýlý için 2 numaralý "Anadolu Kýrmýzý Sert" ekmeklik buðday müdahale alým... SAYFA 3 TE SAYFA 2 DE Zekata ehemmiyet vermek Gülsün Mert Kübra Yücel Yalçýnkaya SAYFA 5 TE Kübra ca 11 ayýn sultaný Ramazan bereketi devam ederken Zekat yani bir anlamda Dinimizin 5 þartýndan biri olan Zekat Zekat, çalýþamayacak derecede hasta veya sakat olanlara veya çalýþýp da güç geçinen Müslümanlara verilir. Mikroskop Hz. Ebubekir'in Kiþiliði ve Yönetimi Cansu-yu Sami Çam yeniden baþkan DA DE DA Çin zulmüne dur demek için yürüdüler Kamu-Sen Çin'in zulmünü protesto etti Tâcir olarak geniþ bir kültüre sahip olan Hz. Ebû Bekir, dürüstlüðü ve takvâsý ile ashâb içinde ilk sýrada yeralýr. Karakteri; yumuþak huyluluk, çok düþünüp çok az konuþmak, tevâzu ile belirgindi. Hz. Âiþe'nin rivâyetine göre, "gözü yaþlý, gönlü hüzünlü, sesi zayýf" biri idi. Câhiliye döneminde müþrikler ona güvenir, diyet ve borç-alacak iþlerinde onu hakem tanýrlardý. SAYFA 7 DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 03:11 05:09 12:52 16:48 20:23 22:10 Evleri yapmýþlar önde park yeri Dikmiþler çiçekleri kokuyor gülü Gidiþli geliþli yapmýþlar yolu Rüzgarý esmiyor yaðmuru çoktur Hasta olana gelip bakýyor doktor Nasýl gezersen gez kýnamak yoktur Kapýlarý bütün elektrikli Perdeyi yapmýþlar yaný fitilli Ýçeride oynarlar çifte otelli Köprüler yapmýþlar ýrmak üstüne Çalmýþ millet böyle kastýne Deðer vermiþler parasýnýn üstüne Yapmýþlar camlara güzel kepenek Perdeyi götürür oda yiterek Iþýðýný kesilir onu perde örter Havadan bakarsýn al yeþil daðlar Özenip dikmiþler ne güzel baðlar Burada yiyorlar hep sana yaðlar Temizdir caddeler gün gibi parlar Üsleri temisdir dolaþýr saðlar Rýza Koçak buna gönlünü baðlar Hafta tatilinin iki güne çýkarýlmasý (1974) Mukaddes Emânetler'in Sultan Selim Hân'a teslimi (1517) Herkez, âhirette, Dünyada iken sevmiþ olduðu kimselerle beraber olacaktýr. Hadis-i Þerif Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6872 2,6925 EUR 2,9841 2,9929 STERLiN 4,1874 4,1953 2,1897 2, JPY YENi Günün Þiiri EVLERÝN GÖRÜNÜÞÜ HAVA DURUMU Rýza Koçak SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER Çiftçilerin emeði boþa çýkarýlmasýn Ziraat Mühendisleri Odasý Necati Gül (ZMO) Ýl Temsilcisi Necati Gül, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2015 yýlý için 2 numaralý "Anadolu Kýrmýzý Sert" ekmeklik buðday müdahale alým fiyatýný ton baþýna 862 TL olarak açýkladýðýný belirterek, "Ayrýca buðdayda ton baþýna 50 lira prim ile gübre, mazot, sertifikalý tohumluk ve toprak analizi gibi desteklerde ödenecektir. Bu durumda ton baþýna 127 lira prim ve diðer desteklerle birlikte fiyatýn 989 liraya yükseleceði hesaplanmaktadýr. Pariteye göre makarnalýk buðday fiyatýnýn ton baþýna 976 lira, prim ve desteklerle birlikte 1103 lira; arpa fiyatýnýn ise ton baþýna 645 lira, prim ve desteklerle birlikte 772 lira olacaðý belirtilirken, TMO Anadolu kýrmýzý sert buðdayýn kasým ayý satýþ fiyatý da ton baþýna 960 lira olarak açýklanmýþtýr" dedi.2015 yýlýnda ekmeklik buðday fiyatýnýn bir önceki yýla göre ortalama % 2,4, gübre fiyatýnýn ise ortalama % 5,7 arttýðýný vurgulayan Gül, "Sonuç olarak ekmeklik buðday fiyatýndaki artýþ, girdi fiyatlarýndaki artýþýn gerisinde kalmýþ, çiftçi enflasyona ezdirilmiþtir demiþtik. Bu yýl buðday fiyatlarýnýn, rekoltenin yüksek olacaðý beklentisi nedeniyle düþük seyretmekte; TMO'nun hasadýn ilerleyen dönemlerini beklemeden, piyasa fiyatlarý daha da düþmeden gerekli müdahaleyi bir an evvel yapmalýdýr" ifadelerini kullandý. 3 Temmuz tarihinde Çorum Borsasý'nda Anadolu kýrmýzýsý sert buðdayýn kilogramý ortalama 0,69 kuruþtan; arpanýn ise 0,567 kuruþtan iþlem gördüðüne dikkat çeken Gül, "Bu fiyat açýklanan müdahale alým fiyatýnýn çok çok altýndadýr. Bu nedenle TMO'nun zamanýnda, maliyetin üzerinde, uygun müdahale alým fiyatý ile alýma baþlamalý ve üreticimizin emeðini boþa çýkarmamalýdýr. Piyasayý düzenleyici tedbirler alan TMO'nun bu konuda da hassas davranarak üreticinin talebini yerine getirmelidir. Ancak bunu yaparken bir tüccar gibi kesinlikle Borsa'ya oturmamalýdýr" þeklinde açýklamada bulundu.haber Servisi ''Asgari ücretli ve emeklinin maaþý ilacýna yetmiyor'' Bendevi Palandöken Baþta Bað-Kur emeklileri olmak üzere tüm emeklilerin ve asgari ücretlinin maaþlarýnýn ilaç fiyatlarýný karþýlamadýðýný belirten TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Eðer tedavinizde SGK'nýn karþýlamadýðý ilaç kullanýlacaksa asgari ücretli ve emeklilerimizin aldýðý maaþlar ilaç fiyatlarýný karþýlamýyor. Acilen ilaç fiyatlarýnda tavan fiyat uygulamasýna geçilmeli" dedi. -"EN UCUZ TEDAVÝ BÝN 500 LÝRA" Piyasada serbest olarak satýlan ilaçlarýn fiyatlarýnýn denetim altýna alýnmasý gerektiðini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Piyasada vatandaþýn bel aðrýlarý için yoðun þekilde kullanýlan bir iðnenin fiyatý 210lira ila 250 lira arasýnda deðiþmektedir. En önemlisi bir iðne ile hiçbir hasta iyileþmiyor. Bir hastanýn iyileþmesi için 6 ile 14 iðne olmasý gerekiyor. Yani bir hastanýn tedavi masrafý sadece iðne için bin 500 ila 3 bin 500 lira arasýnda deðiþiyor. Bunun tek sebebi SGK'nýn bu ilaçlarý ödeme listesinden çýkarmasýdýr. Fiyatlarý aþýrý artan ilaçlarý kullanma zorunda olan vatandaþ ise eczacý ile pazarlýk yapar hale geliyor. Buda eczacýlarýmýzý etik yapýyý bozmasý nedeniyle üzüyor. EPDK'nýn zaman zaman akaryakýtta uyguladýðý tavan fiyat gibi ilaçlarýnda fiyatýnýn üst limiti olmasý vatandaþa fayda saðlar" diye konuþtu. -"EMEKLÝ MAAÞLARI ÝLACA YETMÝYOR" Sadece iðne için bir-iki ay içerisinde ödenen bin 500 ila 3 bin 500 lira arasýndaki bu ödemenin emeklinin belini büktüðünü kaydeden Bendevi Palandöken, "Bugün ülkemizde emekli maaþlarýnýn hangi seviyede olduðu çok iyi biliniyor. Temmuz ayýnda zamla birlikte en düþük emekli maaþlarý; iþçi emeklisinde 933.-TL, Bað-Kur emeklisinde 746.-TL, memur emeklisinde TL, asgari ücretli ise net TLalacak. Bir vatandaþ bu maaþla evinimi geçindirsin yoksa tedavisinimi olsun. Çok kullanýlan liste dýþý ilaçlarýn illa da SGK kapsamýna alýnsýn demiyoruz. Ama ilaçlarýn SGK listesinden çýkarýlmasýnýn ardýndan aþýrý þekilde fiyatlarýnýn yükselmesinin önüne geçilsin. Devletin belirlediði her ilacýn bir tavan fiyatý olsun. Aksi halde milyonlarca emekli ve asgari ücretli tedavi için bu kadar yüksek fatura öderse geçimini saðlayamaz" þeklinde konuþtu.haber Servisi ACÝLEN SATILIK Halen Faal durumda olan müþteri potansiyeli yüksek oto kuaför kliniði devren satýlýktýr. Not : - 1 yýllýk kirasý ödenmiþtir - Ýþletme sahibi yurt dýþýna gideceði için acilen satýlýktýr. TEL: SATILIK OTOMOBÝL Fiat Doblo Combi Multijet Elegance Model Km'de - Servis bakýmlý Tel: Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Tel: Yýl: 11 Sayý: TEMMUZ PAZARTESÝ 2015 Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Eren Er'den öðrencilerine rehberlik hizmeti Özel Eren Er Ortaokulu TEOG sýnavýnda baþarý gösteren öðrencilere rehberlik yapacak. Özel Eren Er Ortaokulu Müdürü Menderes Yýlmaz, öðrencileri sadece okul ve sýnavlarda deðil, hayatýn her aþamasýnda baþarýlý olmalarý için çabaladýklarýný belirti. Bu doðrultuda öðrenci, veli, öðretmen arasýnda sürekli olarak iletiþim halinde olduklarýný söyleyen Menderes Yýlmaz, "Baþarýmýzýn arkasýnda 'kazanmak' yerine 'baþarmak' felsefesi yatýyor. TEOG sýnavýndaki baþarýlarýndan dolayý bütün öðrencilerimizi kutluyor, bu süreçte çocuklarýna destek olan velilerimize ve gecesini gündüzüne katan fedakâr öðretmenlerimize teþekkür ediyorum" dedi. Gelecek yýl Özel Ortaokul olarak Çorum halkýna hizmet sunacaklarýný hatýrlatan Okul Müdürü Yýlmaz, bu sene Çorum'da TEOG sýnavýna giren bütün öðrencilere 6-16 Temmuz arasý yapýlacak tercih iþlemlerinde ücretsiz hizmet sunacaklarýný ve tüm öðrencileri Erener Kolejine beklediklerini açýkladý.eren Er Koleji Rehberlik Danýþmaný Ali Belli ise, lise tercihinin üniversite tercihini, üniversite tercihinin meslek tercihinin oluþmasýna katký saðlayacaðýný, bundan dolayý da rastgele tercih yapýlmamasý gerektiðini belirterek, öðrencilere kazanabilecekleri liseler yanýnda bu okullarla ilgili genel bilgiler sunacaklarýný, öðrencilerin üniversite hedeflerine yönelik yönlendirmeler yapýlacaðýnýn altýný çizdi. Bu sene Çorum geneli TEOG baþarýsýnýn Türkiye ortalamasýnýn üstünde olduðunu, geçen seneye göre puanlarýn bir miktar arttýðýný hatýrlatan Belli, tercih yaparken alýnan puana göre deðil yüzdelik dilime bakýlarak tercih yapýlmasý gerektiðini anlattý. Belli, bu sene itibariyle birçok dershanenin temel liseye dönüþtüðünü, tercih iþlemleri sýrasýnda bu durumun da göz önünde bulundurulmasý gerektiðini de sözlerine ekledi.yýlmaz Mert ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 ceviz 1969 CEVÝZ 1969 DEÐÝÞMEYEN LEZZET SOFRASI -KUZU ÝNCÝK -GERDAN KEBABI -KUZU TANDIR -SEÇMELÝ 20 ÇEÞÝT AÇIK BÜFE TATLI MENÜSÜ KÝÞÝ BAÞI 39 TL -TEPSÝ MANTI -ÝÇ PÝLAVI -ANTEP USULÜ PATLICAN DOLMA -ANTEP USULÜ ÝÇLÝ KÖFTE -ÇORBA REZERVASYON Adres: Üçtutlar Mah. Fatih Cad.No:46 "Çorum halký, il müftülüðü ve TDV Çorum þubesinin düzenlediði iyilik sofrasýnda buluþtu" Ýl Müftüsü Dr. Ahmet Akýn 03 Temmuz 2015 tarihinde, Çorum Ýl Müftülüðü ve Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan geleneksel olarak düzenlenen ve bu yýl 5.'si tertiplenen "Ýyilik Sofrasý Ýftar"ý Çorum halkýný biraraya getirdi. Çorum Ýl Müftülüðü ve Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan verilen iftar yemeðine, Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Belediye Baþkaný Muzaffer KÜLCÜ, Ýl Müftüsü Dr. Ahmet Akýn, Müftü Yardýmcýlarý, Müdürleri, Þefleri ve Müftülük Daire Personeli, Kurum Amirleri, Ýlçe Müftüleri, Sivil Toplum Kuruluþlarý Temsilcileri, Mahalle Muhtarlarý, Görme ve Ýþitme engelliler, Þehit Aileleri, Gazi Aileleri, Muharip Gaziler, Din Görevlileri ve beraberlerinde getirdikleri ihtiyaç sahibi çok sayýda vatandaþ katýldý. Ýl Müftüsü Dr. Ahmet Akýn, Müftü Yardýmcýlarý, Sendika Temsilcileri ve Müftülük çalýþanlarý tarafýndan davetliler salona giriþte karþýlandý. Müftülük Mescidi Ýmam-Hatibi Bekir Sayýn'nýn sunumunu yaptýðý Ýftar programý öncesinde Ulucamii Baþimam-hatibi Mustafa Gökmen'in gönüllere sürur veren Kur'an-ý Kerim tilavetiyle program baþlarken daha sonra yine davetlilere Ulucamii Baþimam-hatibi Mustafa Gökmen ve Oðuzlar Ýlçe Vaizi Faruk Özdemir'in birlikte kaside ve ilahi okumalarý iftar ezanýna kadar devam etti. Kaside ve Ýlahilerin sonrasýnda iftar programýnda Ýftar Ezanýný Ulucami Müezzin-Kayyýmý Duran Yalçýn okudu. Ýftar yemeðinin ardýndan davetlilere hitaben bir konuþma yapan Çorum Ýl Müftüsü Dr. Ahmet Akýn; "Rahmet ayý Ramazan" münasebetiyle Ýyilik Sofrasý Ýftarýnda Þehit Aileleri ve Gazilerimiz baþta olmak üzere tüm Çorum halký ile buluþmayý arzu ettiklerini belirterek katýlýmlarýndan dolayý tüm davetlilere teþekkür etti. Ýl Müftüsü Dr. Ahmet Akýn; bu tür iftarlarýn birlik ve beraberlik açýsýndan önemli olduðunu vurguladý ve bundan sonrada toplumun tüm kesimleri ile kaynaþmanýn devam edeceðini söyleyerek bu tür iftarlarýn birlik ve beraberlik açýsýndan önemli olduðunu söyledi ve bundan sonra toplumun tüm kesimleri ile kaynaþmanýn devam edeceðini belirtti. Ýl Müftüsü Dr. Ahmet Akýn, Ramazan ayýnýn kardeþlik, dostluk ve maðfiret ayý olduðunu hatýrlatarak Ýftarda bir araya gelmenin aradaki kardeþlik baðlarýný daha da güçlendireceðine inandýðýný ifade etti Çorum Ýl Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu'nun yaptýðý yemek duasýnýn ardýndan iftar programý sona erdi. Programdan sonra davete katýlan misafirlere, Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan gönderilen tanýtým broþürleri takdim edilerek uðurlandýlar. Karaþin, hayýrsever iþadamý Öztaþ'ý ziyaret etti Sungurlu'ya baðlý Ýkizli Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Dernek Baþkaný Adem Karaþin, hayýrsever iþadamý Haydar Ali Öztaþ'ý ziyaret etti. Karaþin, Ýstanbul'da yaþayan Sungurlulu hayýrsever iþadamý Haydar Ali Öztaþ'ý kendisine ait Bayrampaþa'daki Çelik Çorap fabrikasýnda ziyaret etti. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Karaþin, dernek çalýþmalarý ve köyleri hakkýnda Öztaþ'a bilgi verdi. Sungurlu'yu yakýndan takip ettiðini belirten Öztaþ, Sungurlu ve köylerinde yapýlan çalýþmalarý bildiðini ve takip ettiðini vurguladý.öztaþ, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Karaþin'e teþekkür etti. Ziyarette Karaþin, Öztaþ'a derneklerine desteklerinden dolayý teþekkür ederek, plaket verdi.haber Servisi

4 4 Çorum FEM öðrencisinden LYS'de 3 birincilik Baðcý'dan Rektör Alkan'a destek 2015 Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS) sonuçlarýna göre, Çorum FEM Dershanesi öðrencilerinden Mehmet Emin Kaynak MF-1, MF-2 ve MF-4 puan türünde il birincisi oldu. Bedriye Sena Aykul ise ek puanlý yerleþtirmede sayýsal ve eþit aðýrlýk alanlarýnda birinciliði elde etti.fem Dershaneleri Müdürü Erkan Akýllý, baþarýda emeði geçen öðretmenlere, idarecilere ve ailelerine teþekkür ederek, sýnav sonuçlarý kadar tercihlerin de önemli olduðunu belirtti. Akýllý '6 Temmuz- 14 Temmuz arasýnda tercih yapmak isteyen öðrencilere FEM Dershaneleri'nde rehberlik hizmeti verileceðini ifade ederken "Doðru tercih için öðrencilerin mutlaka bir rehberlik uzmanýndan yardým almalarý gerekir" dedi. Baþarýlarýnýn temelinde öðrenci-öðretmen-veli dayanýþmasý olduðunu ifade eden Erkan Akýllý, þunlarý söyledi: "Öðrenci merkezli eðitime, saygý ve sevgiye dayalý disiplin anlayýþýna önem veriyoruz. Baþarý çýtamýzý yükselterek eðitim hayatýmýza devam edeceðiz' þeklinde belirtti.lys'de Çorum birincisi olan Mehmet Emin Kaynak ise baþarý sýrrýnýn disiplinli çalýþma olduðunu dile getirdi. Kaynak, "Aileme, okuluma ve FEM Dershanesine çok teþekkür ediyorum. Öðretmenlerimi, sýnava hazýrlýkta her zaman yanýmda gördüm. Bundan sonra hedefim iyi bir üniversite ve ülkeme faydalý olabilecek bir bölüm" þeklinde konuþtu.fem Dershaneleri Müdürü Erkan Akýllý, LYS'de 3 alanda birinci olan Mehmet Emin Kaynak'a plaket takdim etti ve altýnla ödüllendirdi. Bahadýr Ömer Yücel Marangoz esnafý iftarda bir araya geldi TBMM Baþkanýnýn seçiminin ardýndan seçim bölgesi Çorum'a gelen AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý ilk olarak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç'ýn da eþlik ettiði görüþme eðitim öðretim yýlýna iliþkin planlar ve projeler ile Bütçe görüþmeleri öncesi yapýlan hazýrlýklar hakkýnda fikir alýþveriþinde bulunuldu. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, bu yýlki sýnav sonucuna göre üniversitedeki artan bölümler ve kontenjanlarla birlikte öðrenci sayýsýnýn 14 bin 200'den 16 bin 500'e ulaþmasýnýn hedeflendiðini bildirdi. Hitit Üniversitesi'nin önümüzdeki bir kaç yýl içinde 20 bin öðrenciye ulaþan bir üniversite olacaðýný söyleyen Rektör Alkan, "Yatýrýmlarýmýz sizlerinde desteðiyle hýzla ilerliyor yýlýnda ilimizde ve üniversitemizin ev sahipliðinde yapýlacak güreþ olimpiyatlarý hem ilimizin hem de üniversitemizin uluslararasý alanda tanýtýmýnda çok büyük katký yapacaktýr. Týp fakültesi öðrencilerimizin ilimizde eðitime baþlayacak olmasý da ayrý bir aþamadýr" dedi. HÝTÝT'ÝN BÜYÜMESÝ ÝÇÝN ELÝMÝZDEN GELEN BÜTÜN DESTEÐÝ VERECEÐÝZ Rektör Alkaný tekrar seçilmiþ olmasý nedeniyle kutlayan ve baþarý dilediðinde bulunan Milletvekili Cahit Baðcý ise, "Yeni dönemde hep birlikte el ele omuz omuza vererek üniversitemizin taleplerini Ankara'da ilgili kurumlarda talep ederek hýzlý yol almak için çaba sarf edeceðiz. Üniversitemizi ilimizin ekonomik, kültürel ve sosyal geliþimine katký saðlayan, Ýl ile bütünleþik bir yapýya kavuþturmak için her türlü çalýþmayý yapmaya hazýrýz. Ayrýca üniversitemizin Erasmus ve Mevlana Öðrenci ve akademisyen deðiþim programlarý çerçevesinde daha fazla tercih edilen bir üniversite olmasý için tanýtým çalýþmalarýnýzý destekleyeceðiz" diye konuþtu. Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç da, üniversitenin geliþiminden Çorum'un memnun olduðu ve yerelde parti olarak üzerlerine düþen desteði vermek için çalýþýlacaðýný vurguladý. BAÐCI, OLASI ÖDENEK SIKIN- TISI ÝÇÝN DEVREYE GÝRDÝ Rektör Alkan, Kuzey kampüste inþaatlarýn hýzlý ilerlediði 2015 yýlý üçüncü çeyreðinde daha fazla imalat gerçekleþeceði için yüklenici hak ediþi sorunu yaþamadýklarýný ilave ödeneðe ihtiyaç duyulabileceðini belirtti. Baðcý bunun üzerine Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþarý, ODTÜ'den ve DPT'den dönem arkadaþý Cüneyt Düzyol'u arayarak destek istedi. Müsteþar konuya iliþkin gerekçeli bir talep yazýsý yazýlmasýný isteyerek destek olunacaðýný söyledi. Baðcý, bu konuyu Ayrýca Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz ile görüþeceðini açýkladý.rektör Alkan daha sonra Baðcý ve Anaç'a yeni dönemde planlanan çalýþmalarý maketler üzerinden açýkladý. Yaklaþýk 20 maketi olduðu görülen rektörlük katýndaki bu durumu gören Baðcý, "Sayýn Hocam köstek olmayacaðýz, destek olacaðýz ve hýzýnýza yetiþeceðiz inþallah" diyerek Alkan'a baþarý dileyerek Üniversiteden ayrýldý. Uður Çýnar Marangozlar Odasý tarafýndan içinde bulunduðumuz mübarek Ramazan ayý dolayýsýyla oda üyelerine iftar yemeði verildi. Hýdýrlýk Cami bahçesinde verilen iftar yemeðine Türkiye Aðaç Ýþleri Federasyonu Baþkaný Ali Rýza Ercan, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür, ÇESOB Yönetim Kurulu üyesi ve Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Sebzeciler ve Pazarcýlar Odasý Baþkaný Erdoðan Yýlmaz, Bakkallar ve Bayiler Odasý Baþkaný Özkan Þanal, Yorgancýlar ve Döþemeciler Odasý Baþkaný Erdoðan Çerikçi, PANKOBÝRLÝK Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz, HGYD Baþkaný Birkan Demirci, Marangozlar Odasý Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayýda morangozcu esnafý katýldý. Dualar eþliðinde yenilen yemeðin ardýndan kýsa bir teþekkür konuþmasý yapan ÇESOB Yönetim Kurulu üyesi ve Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað, mübarek Ramazan ayýnýn tüm Ýslam Alemi'ne hayýrlara vesile olmasýný dileyerek, birlik ve beraberliðin bozulmamasýný temenni etti.kubilay Kaan Yücel Baþhekim Karakuþ, AK Parti Ýlçe Baþkaný Özkan'ý ziyaret etti Sungurlu Devlet Hastanesi Baþhekimi Uzm. Dr. Osman Karakuþ, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan'ý ziyaret etti. Devlet Hastanesi Baþhekimi Uzm. Dr. Osman Karakuþ, beraberinde Hastane Ýdari Mali Ýþler Müdürü Ahmet Gökhan Karapapak ile sendika temsilcileri Nuri Lafcý ve Mustafa Þývka, Özkan'ý makamýnda ziyaret etti. Devlet Hastanesi Baþhekimi Uzm. Dr. Karakuþ, hastaneye 3 diþ hekimi ve anestezi uzmaný atamasýnýn yapýldýðýný belirterek, Özkan'a hastaneye doktorlarýn atanmasý için yaptýðý giriþimler için teþekkür etti. Ýlyas Özkan, ziyaret için teþekkür ederek, dahiliye uzmaný içinde giriþimlerde bulunduðunu, kýsa sürede atamasýnýn yapýlmasýnýn beklendiðini bildirdi. Haber Servisi

5 TEK 2 06 TEMMUZ 2015 PAZARTESÝ 5 Zekata ehemmiyet vermek 11 ayýn sulkübra ca taný Ramazan bereketi devam ederken Zekat yani bir anlamda Dinimizin 5 þartýndan biri olan Zekat Zekat, çalýkübra Yücel Yalçýnkaya þamayacak derecede hasta veya sakat olanlara veya çalýþýp da güç geçinen Müslümanlara verilir. Allahü teâlâ böyle fakirleri, milletin içinde kýrkta bir olarak yaratmýþtýr. Bunlara zekat veren zengin bir Müslüman, hem ibadetlerini yaparak Allahü teâlânýn rýzasýný kazanýr, hem de sosyal yardým yapmýþ olur. Hem de malýný, servetini fakirlerin haklarýndan ve tecavüzlerinden korumuþ olur. Zenginler, servetin kýrkta birini muhtaçlara verecek olursa, Müslüman ülkelerde fakirliðin istismarý önlenmiþ olur. Zekat ve sadakalar, ayný zamanda sosyal yardým olup, ekonomik felaketleri önlemek için birer tedbirdir. Fakir, ihtiyacýndan fazla ve nisaptan az zekat alabilir. Nafakasýndan fazla; fakat nisap miktarýndan az malý olana fakir denir. Maaþý kaç lira olursa, olsun, evini idarede güçlük çeken her memur, fakir sayýldýðý için zekat alabilir. Hadis-i þeriflerde buyuruldu ki: (Çalýþmayýp kendini sadaka isteyecek hâle düþüren, 70 þeye muhtaç olur.) [Tirmizi] (Muhtaç olmadan dilenen, ateþ koru yutan kimse gibidir.) [Beyheki] (Mal biriktirmek için dilenen, ateþ koru dilenmiþ olur.) [Müslim] (Kendisinin veya çoluk çocuðunun katlanamayacaklarý bir ihtiyacý yok iken, dileneni Allahü teâlâ ummadýðý yer ve zamanda muhtaç eder.) [Beyheki] (Dilenci, dilenmekteki vebali bilseydi, hemen dilenmekten vazgeçerdi.) [Taberani] (Gerçek yoksul, ihtiyacýný karþýlayacak bir þeyi olmayan, hatýrlanmadýðý için sadaka verilmeyen, kendisi de kalkýp kimseden bir þey istemeyen kiþidir.) [Buhari] (Þu üç þey için yemin ederim: Sadaka vermekle asla mal eksilmez. Öyle ise sadaka verin! Zulüm gördüðü þahsý, Allah rýzasý için affeden, dünya ve ahirette aziz olur. Öyle ise affedin! Ýsteme kapýsýný açana da, Allahü teâlâ fakirlik kapýsýný açar.) [Ý. Ahmed] (Dilenmeye mani olan zenginlik, sabah-akþam yiyeceðe malik olmaktýr.) [Ruzeyn] Bir günlük yani sabah-akþam yiyeceði olanýn dilenmesi caiz deðildir. Dilencinin önünde bir günlük yiyecek parasý varsa, ona bir þey vermek caiz olmaz. Fakat önünde para yoksa veya çok az varsa, onun bir günlük yiyeceði olduðu bilinmediðinden sadaka vermek caiz olur. Her gün az da olsa sadaka vermelidir. Bir ay bekleyip de daha çok vereyim diyerek sadakasýz gün geçirmemelidir. Bilal-i Habeþi hazretleri, misafirlerine ikram etmesi için Resulullah efendimize vermek üzere en iyi hurmalardan bir yýðýn hurma ayýrmýþtý. Bir gün Peygamber efendimiz, onun evine gelip bu hurmalarý görünce, bunlarýn ne olduðunu sordu. O da, (Bunlarý misafirlerinize ikram edesiniz diye size vermek üzere sakladým) dedi. Peygamber efendimiz buyurdu ki: (Bunlarýn Cehennemde duman olmasýndan korkmuyor musun? Ya Bilal bunlarý infak et, azalýr diye korkma!)[bezzar] Hediye için bile uzun müddet saklamak uygun görülmemiþtir. Sungurlu'da 3.6 þiddetinde deprem Sungurlu'da 3.6 þiddetinde deprem meydana geldi. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü Ulusal Deprem Ýzleme Merkezinden edinilen bilgiye göre, merkez üssü Sungurlu'ya baðlý Üçoluk köyü olan sabaha karþý saat 05.24'de 3.6 þiddetinde deprem meydana geldi.hafif þiddetteki deprem, civar ilçe ve köylerde hissedilirken, kýsa süreli paniðe neden oldu. Haber Servisi Language Centre yaz kurslarý baþlýyor Language Centre Kurucu Temsilcisi Necip Kadri Yücel, geleneksel Ýngilizce / Bilgisayar yaz kurslarýnýn 6 Temmuz'da baþladýðýný bildirdi. 7'den 70'e herkese kendi yaþ grubuna, seviyesine ve Ýngilizce öðrenmedeki amacýna göre birçok farklý grupta Ýngilizce kurslarý verdiklerini belirten Yücel, "Ýlk ve ortaokul öðrencileri için 50 ve 72 saatlik, lise ve üniversite öðrencileri için 72 saatlik ve üniversite öðrencileri ve yetiþkinler için ise 72 ve 120'þer saatlik farklý düzeylerde Ýngilizce kurslarýmýz var. Yazýn eðlenerek Ýngilizce/bilgisayar öðrenmek isteyen tüm çocuklarýmýzý ve gençlerimizi Language Centre'nin yenilenen modern ortamýnda ve donanýmlý sýnýflarýnda yabancý dil ve bilgisayar öðrenmeye bekliyoruz" dedi. Language Centre 'nin en iddialý olduðu programlardan birisinin de YDS hazýrlýk kurslarý olduðunu ifade eden Yücel, açýklamasýnda þu bilgileri verdi: "Akademik ya da bürokratik kariyer düþünenlerin mutlaka baþarýlý olmasý gerektiði YDS Eylül ayýnda yapýlacak. Bu sýnava lidvvorks, grafik-tasarým kurslarýmýz da talepler doðrultusunda açýlmaktadýr. Bilgisayar ve/veya Ýngilizce kurslarýmýza kayýt olmakta acele edin. Sýnýrlý sayýda kalan kontenjanlarýmýzdan siz de yararlanýn. Onbinlerce üniversite mezunumuz Kamu Personeli olmak için atama bekliyor ve her yýl bu sayýya yeni onbinlercesi daha ilave oluyor. Kamu personeli olmak giderek zorlaþýyor. Atanamayan öðretmenlerimizin sayýsý maalesef yüzbinlerle ifade ediliyor. Çorum'da KPSS baþarýsýný artýrmak düþüncesiyle kollarýmýzý sývadýk. Yýllann markasý Pegem Akademi kalitesini Çorum'a getirdik. Ýlimizde KPSS Hazýrlýktaki boþluðu doldurmak üzere Pegem Akademi ile KPSS sektörüne iyi bir baþlangýç yapacaðýmýzý düþünüyoruz. Tüm Türkiye'de baþarýsýný kanýtlamýþ Pegem Akademi, Language Centre güvenhazýrlýk amaçlý cesiyle Çokurslarýmýz da 7 rum'da... Ýster Temmuz'da baþeðitim bilimlerlýyor. Intermediden hazýrlanýn, ate düzeyde ister genel külolanlarýn katýlatür-genel yetebileceði bu kursnekten, isterselarýmýzýn toplam niz A-Grubu ya süresi 120 saattir. da B-Grubu Language Centre Necip Kadri Yücel kadrolar için YDS Hazýrlýk hazýrlýk yapýn kurslarýna katýlýn, kariyer basa- sizi Language Centre - Pegem maklarýnda siz de bir adým öne Akademi hedefinize ulaþtýrageçin.bilgisayar Ýþletmenliði caktýr. Bol dokümanýmýz, denekurslarýmýzda kampanyamýz yimli kadromuz ve modern bidevam ediyor. 160 saatlik Bilgi- namýzla biz hazýrýz. Lise, ön lisayar Ýþletmenliði sertifika sans ya da lisans mezunu tüm programýmýz sadece 360 TL, KPSS adaylarýný görüþmek ve hem de 3 taksitle ödeme erken kayýt indirimlerimizden imkâný sunuyoruz. Yine bilgisa- faydalandýrmak üzere merkeziyar iþletmenliði dýþýnda bilgisa- mize bekliyoruz." yarlý muhasebe, autocad, sohaber Servisi 'Baþbaðlar toplumsal bir yaradýr' Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Bulanýk masumiyetin katledildiði yer Baþbaðlar'dýr dedi. Bulanýk yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi; Erzincan'ýn Kemaliye Ýlçesi'ne baðlý Baþbaðlar Köyü'nde Adil Hoca'nýn okuduðu akþam ezanýnýn bir tokatla kesilerek camiden çýkartýlan müminlerle evlerinden çýkartýlarak köy meydanýnda toplanan masum kadýn ve çocuklarýn katlediliþinin üzerinden tam 22 yýl geçti. Olay yeri incelemesini savcýnýn deðil, görevli bir askerin yaptýðý, gerçek faillerinin bulunup cezalandýrýlmadýðý, sanýk olarak tutuklananlarýn hemen hemen hepsinin salýverildiði, bir bilinmezin içine hapsedilip aydýnlatýlmamýþ bu olay toplumsal bir yara, vicdanî bir sýzýdýr' þeklinde belirtti.bulanýk ifadelerinde þunlara yer verdi: Sivas gibi mezhebi farklýlýklarýn belirgin olduðu bir þehirde, 2 Temmuz 1993'te Madýmak Oteli'nde yaþanan provokasyondan üç gün sonra misilleme olarak yapýldýðý algýsýyla planlanan bu olay üzerinden toplumsal fay hatlarý oluþturularak ülke bir kaosa sürüklenmek; Alevi-Sünni, Kürt-Türk ayrýþmasý üzerinden topluma ekilmek istenen kin ve öfke tohumlarý infial uyandýracak bu olaylarla yeþertilmek istendi. Amaç, önüne geçilemez öfke patlamalarýyla kitlesel þiddeti ölümcül boyutlara, oradan da kardeþ kavgasýna taþýmaktý. Milli birliðimiz, toplumsal dayanýþmamýz, kardeþliðimiz hedef alýnmýþtý. Tam manasýyla ülkeyi boyunduruk altýna almak, insanlarý kardeþliðinden ayrýþtýrarak birbirinin katili haline getirmek arzulandý. Bu olay, failleri meçhul trajedilerle dolu yakýn geçmiþimizde sahnelenen oyunlarýn sadece bir perdesidir. Bugün de ayný oyunlarýn farklý aktörler kulla- Yusuf Bulanýk nýlarak deðiþik sahneleri oynanmaya çalýþýlmakta, maddimanevi varlýðýyla geliþen Türkiye'ye diz çöktürülmek istenmektedir. Bu bakýmdan Türkiye'nin yakýn tarihine kara bir leke olarak geçen Baþbaðlar katliamýnýn üzerindeki sis perdesinin bir türlü aralanmamasý, olaya iliþkin davanýn oldubittiye getirilmesi manidardýr. Türkiye'nin demokratikleþmesi, hukuken þeffaflaþmasý, farklýlýklarýn zenginlik zemini bulabilmesi için bu ve benzeri karanlýkta kalan ve býrakýlan olaylarýn toplum vicdanýný tatmin edecek ölçüde aydýnlýða kavuþturulmasý, sorumlularýnýn cezalandýrýlmasý son derece önemlidir. Madýmak ve Baþbaðlar katliamýnýn politik, ideolojik propaganda malzemesi yapýlarak acý yarýþtýrmayý toplumsal barýþýn önünde engel, geleceðe yönelik bir tuzak olarak görüyoruz. Bugün dahi çeþitli vesilelerle devam ettirilmeye çalýþýlan ideolojik kamplaþtýrmalarý tasvip etmiyoruz. Ölen her insanýn bizim vatandaþýmýz olduðu bilinciyle acýnýn ortak omuzlanmasýný önemsiyoruz. Toplumsal barýþýn tesisi ve kalýcýlýðý için tüm aydýnlarýmýzdan, siyasilerimizden ve kanaat önderlerimizden sorumluluk üstlenmesini bekliyoruz. Eðitim-Bir-Sen olarak, yaranýn kabuk baðlamadýðý Baþbaðlar katliamýnýn, failleri bulunarak hukuk karþýsýnda yargýlanýncaya kadar takipçisi olacaðýz. Bu acý olayý unutmayacaðýz ve unutturmayacaðýz, katledilen masum insanlarýn hatýrasýný ise hep yaþatacaðýz. Uður Çýnar

6 6 Maaþlar enflasyona yenik düþtü Türk Tarým Orman Sen Ýl Baþkaný Necati Gül, Haziran ayýna ait enflasyon verilerinin açýklanmasýyla birlikte memur ve emekli maaþlarýnýn yýlýn ilk yarýsýnda eridiðinin resmen tescillendiðini ifade etti.memur ve emeklilere 2015'in Ocak ayýnda altý aylýk dönem için %3 zam yapýlmýþken, bu dönemde enflasyonun %4,76 olarak gerçekleþtiðini kaydeden Gül, "Ramazan ayý olmasýna ve özellikle gýda ürünlerine fahiþ zamlar yapýlmasýna raðmen memur ve emeklilere ödenecek enflasyon farkýnýn belirleneceði Haziran enflasyonunun - %0,51 olarak açýklanmasý ise kamuoyunda þüpheyle karþýlandý. Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi olarak Haziran ayý içerisinde gerçekleþtirdiðimiz araþtýrmada Ramazan enflasyonunun %14,7 olduðunu ortaya koymuþ olmamýza raðmen 2015 Haziran ayýnda enflasyonun eksi olarak açýklanmasý çok da inandýrýcý bulunmuyoruz" dedi.enflasyon farký uygulamasýnýn memurlar ve emekliler için hayati derecede önemli olduðunun 2014 yýlýnda yaþanan kayýplarla ortaya çýktýðýný anýmsatan Gül, açýklamasýnda þunlarý dile getirdi:"memurlar bu yýl yeniden ödenecek enflasyon farký dolayýsýyla zararlarýnýn karþýlanacaðý konusunda umutlandýrmýþlardýr. Ama tam da enflasyon farký ödemesinin belirleneceði ayda gýda ve temizlik ürünleri ile petrol baþta olmak üzere tüm harcama kalemlerine zam gelmiþken enflasyonun eksi çýkmasýnýn anlaþýlýr gibi deðil. Zaten 2014 yýlýnda memur ve emekliler büyük zararlar yaþadýlar. Bu yýl da Mayýs ayýna kadar %2,3 olan enflasyon farký Haziran ayýnda %1,76'ya düþürüldü. Enflasyon farký, çalýþanlarýmýzýn alým gücünün korunmasý açýsýndan hiç olmazsa bir can simidi olarak görülüyor ama o da hesap oyunlarýyla iç ediliyor. Sokaða, çarþýya, pazara çýkýldýðýnda her þeye zam geldiðini görüyoruz. Kazancýmýz harcamalarýmýza yetmiyor. Millet, borçlanarak yaþýyor. Enflasyonun eksi olduðunu iddia edenler, hiç sokaða çýkmýyor, hiç oruç açmýyor mu? Ýftar çadýrlarý dolup taþýyor; sokaklar dilenciden, evsizden geçilmiyor. Yoksa bu iftar çadýrlarý göstermelik mi? Bu alanlarda yemek yiyen insanlar zengin mi? Peki, öyle deðilse bunlar enflasyondan kaynaklanmýyor mu? Gelirlerdeki düþüþten kaynaklanmýyor mu? Memurlarýn ve emeklilerin alacaðý üç kuruþa göz dikenler, her türlü hesap oyununu yapýyorlar. Sonuçta açýklanan resmi rakama itiraz etmek ve deðiþtirilmesini saðlamak gibi bir þansýmýz yok. Biz Türkiye Kamu-Sen olarak önümüzdeki aybaþýnda baþlamasý gereken toplu sözleþmelere tüm ciddiyetimizle, memur ve emeklilerimizin hassasiyetleri doðrultusunda hazýrlanýyor ve bütün bu kayýplarý hesaba katýyoruz. Toplu sözleþme görüþmelerinde memurun ve emeklinin haklarýný budamaya cüret edenlerin ipliðini pazara çýkaracaðýz. Milyonlarca memurun, emeklinin hakkýný kim yiyorsa onlarý bu mübarek günlerde Allah'a havale ediyorum." Haber Servisi Milletvekili Kurt, sahurda vatandaþlarla bir araya geldi AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, dün gece sahurda vatandaþlarla bir araya gelerek sohbet etti. Ramazan ayý dolayýsýyla iftar ve sahur davetlerine katýlan Milletvekili Kurt, fýrsat buldukça da vatandaþlarla sohbet ederek sorunlarýný dinliyor. Bayat ilçesinde düzenlenen iftar programýna katýlan Kurt, sahurda Çorum Merkeze baðlý Sarýþeyh köyünde yaþayan Güler ve Bahattin Badanka ailesinin misafiri oldu.daha sonra Sungurlu'ya geçen Kurt, Çorum Caddesi üzerindeki bir çay ocaðýnda vatandaþlarla Çorum'da açtýðý Hayýr Çarþýsý ile yardým daðýtýmýný gerçekleþtiren Yaðmur Damlasý, bu Ramazan'da da yardým faaliyetlerini artýrarak devam ettiriyor. "Komþusu aç iken tok yatan bizden deðildir" hadisini rehber edinerek ilimizde bulunan ihtiyaç sahiplerine yýl boyunca destek olmaya çalýþtýklarýný belirten Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Ýl Temsilcisi Ahmet Sözüdoðru, hayýr sahiplerinin zekat, fitre ve baðýþlarý ile yaklaþýk iki yüz elli aileye un, et ve kuru gýda yardýmý yapmýþ olmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný bildirdi. Ramazan ayýnýn son yarýsýna girilen bu günlerde yaklaþan Ramazan bayramý için kollan sývadýklarýný ifade eden Sözüdoðru, "Ýçerisinde geleneksel bayram menümüzde bulanan çorba, et, pirinç pilavý, tatlý, bayram þekeri ve gül suyu bulunan bayram kolilerinin hazýrlýðýna baþladýk. Bayram haftasýnda 500 aileye ulaþtýrmayý hedeflediðimiz bayram paketimizin bedeli 30 TL olarak belirlenmiþtir ve hayýrsever hemþerilerimizin destekleri ile hedefimize ulaþacaðýmýza inanýyoruz. Bize destek vermek isteyen hemþerilerimiz istediði sayýda komple bayram kolisi hediye edebileceði gibi pirinç, kýzarmýþ Çin'in zulmüne sessiz kalan dünya utansýn Memur-Sen Sungurlu Ýlçe Baþkaný Celal Özgücük, Memur-Sen Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Doðan Algök ve Memur-Sen Ýlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Þývga, Doðu Türkistan'a destek amacýyla Memur-Sen binasýnda basýn açýklamasý yaptýlar. Memur-Sen adýna yapýlan basýn açýklamasýnda konuþan Ýlçe Baþkaný Celal Özgücük, "Bizler Memur-Sen olarak, Doðu Türkistan'da yaþanan kapalý devre zulmü protesto etmek, Çin zulmüne 'dur' demek için 81 ilde eþ zamanlý olarak eylem yaptýk. Tüm illerde eþ zamanlý yapýlan eylemlerde Çin'in Doðu Türkistan'daki zulmü protesto edildi" dedi. 15 gündür Çinli askerlerin Doðu Türkistan'ý tamamen kuþatma altýna aldýðýný belitten Özgücük, þunlarý söyledi:"doðu Türkistan'da oruç tutmak da yasak. Baþörtülü kadýnlar taciz ediliyor, keyfi bir þekilde gözaltýna alýnýyor. Kur'an eðitimi engelleniyor, 500 bin civarýnda çocuk zorla ideolojik eðitimlere tabi tutuluyor. Çin hükümeti, farklý Türkçe lehçelerinde konuþan bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleþen sohbette Kurt, sorunlarýný dinlediði vatandaþlara, çalýþmalarý hakkýnda bilgilendirdi. Seçimlerden önce verdiði sözlerin hepsini yerine getirmek için yoðun bir þekilde çalýþtýðýný anlatan Kurt, bu çalýþmalarý yürütürken halkýn içinde ve vatandaþlarla birlikte olmayý da sürdürdüðünü söyledi. AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan tarafýndan Ocaklý Tesislerinde düzenlenen sahura da katýlan Kurt, daha sonra Ankara'ya gitmek üzere yola çýktý. Yýlmaz Mert Yaðmur Damlasý yardýmlarýna Ramazan ayýnda da devam ediyor yerli halký Çinceyi kullanmaya zorlayarak asimilasyon politikalarý uyguluyor. Mal varlýklarýna keyfi bir þekilde el konuluyor, seyahat özgürlükleri kýsýtlanýyor. Türkistanlý kadýnlar, 'plan dýþýnda' hamile kaldýklarýnda hamileliklerinin son günleri dahi olsa mecburi kürtaja tabi tutuluyor. Nüfus planlamasý dýþýnda olan çocuklarýn gizli olarak dünyaya getirilmesi hâlinde ise aileler çok yüksek maddi cezalara maruz kalýyor, doðum yapan kadýn veya eþi memur ise bu kiþinin görevine son veriliyor. Bu hukuksuzluklara, zulümlere, yasaklara ve baskýlara itiraz edenler evlerinden alýnýyor, demokratik eylem hakkýný kullananlar sokak ortasýnda öldürülüyor. Halka önder olabilecek kapasitedeki bazý âlimler de zehirlenerek öldürülüyor." Çin hükümetinin, Doðu Türkistan'da Uygur nüfusunu azaltarak bölgeyi Çinlileþtirmek istediðini dile getiren Özgücük, "Bu zulme 'dur' demek için tüm vicdan sahiplerini ayaða kalkmaya, Çin zulmü son bulana kadar bir daha oturmamaya davet ediyoruz. Bugün Çeçenistan'ýn Ruslardan gördüðü zulmü, Doðu Türkistanlýlar Çinlilerden görmektedir. Dünya ise bu zulme göz yummaktadýr. Doðu Türkistan meselesi sadece Uygurlarýn bir sorunu olarak görülmemeli ve vicdan sahibi insanlar bu meseleyi sahiplenmelidir. Doðu Türkistan'daki soydaþlarýmýza destek olmak, faþist Çin zulmünü protesto için ve Çin mallarýna boykot için harekete geçelim" ifadelerini kullandý.haber Servisi Sungurlu'da araziden topladýklarý mantarý yiyen 7 kiþilik aile zehirlendi. Alýnan bilgiye göre, Çarþamba günü ilçeye baðlý Kýþla köyünde yaþayan Salih Yardýmcý (34), köyün üst tarafýnda bulunan kadayýf, kýrmýzý mercimek, bayram þekeri, bütün tavuk eti gibi ürünlerden dilediðinden dilediði kadar temin ederek bize ulaþtýrabilirler. Dileyen koli bedelini derneðimize ulaþtýrabilir" dedi. Bayramlýk daðýtýmlarýnýn Temmuz tarihlerinde yapýlacaðýný belirten Sözüdoðru, açýklamasýnda þunlarý dile getirdi: "Baðýþlarýn en geç 10 Temmuz tarihine kadar ulaþtýrýlmasýný bekliyoruz. Bayramlýk giysi daðýtýmý konusunda da kullanýlmamýþ giysi, ayakkabý vb destekte bulunmak isteyen hemþerilerimizde merkez PTT arkasý Leblebicioðlu Ýþ Merkezi'nde bulunan büromuzdan ve Çöplü Mahallesi 2. Çöplü Sokak'taki (Faik Tonguç Çocuk kütüphanesi civarý) hayýr çarþýmýzdan bize ulaþabilirler. Yardýmcý olmak isteyen kardeþlerimiz detaylý iletiþim bilgilerine ve https://www.facebook.com/corumyagmurdamlasi adreslerinden ulaþabilirler."haber Servisi Osmancýklý firma fuara katýlacak Hindistan'da yapýlacak olan Uluslararasý Mumbai Kuyumculuk Fuan'na Türkiye'den katýlacak olan 10 firma arasýnda yer alan Eren Tasarým'ýn çalýþmalarýný uluslararasý kuyumculuk sektöründe görücüye çýkmak için hazýrlanýyor. Ýstanbul'da faaliyetini sürdüren Eren Tasarým iþletme yetkilisi Sedat Mustafa Eren, konu ile ilgili olarak yaptýðý açýklamada fuarýn 6-9 Aðustos tarihleri arasýnda Hindistan'ýn Mumbai kentinde gerçekleþeceðini ifade ederek, yaptýklarý tasarýmlarýn sektörde uluslararasý anlamda tanýtým fýrsatý yakalayacaðýný söyledi.haber Servisi Sungurlu'da mantar bir aileyi zehirledi ormanlýk alandan topladýðý mantarlarý eve getirdi. Salih Yardýmcý, topladýðý mantarlarý evde bulunan Hüsnü (65), Reyhaniye (58), Fethiye (24), Yusuf (7), Bahar (5) ve Hüsnü Yardýmcý (3) ile birlikte yediler. Kýsa süre sonra rahatsýzlanan aile bireyleri kendi imkanlarý ile Sungurlu Devlet Hastanesine gitti. Yapýlan muayenelerinde yedikleri mantardan zehirlendikleri anlaþýlan Yardýmcý ailesi tedavi altýna alýndý. Ailenin tedavinin ardýndan taburcu olduðu bildirildi. Haber Servisi

7 7 'Ýftardan sonra kan verebilirsiniz' Kan ver hayat ver Yasin Yücel Türk Kýzýlay Çorum Kan Baðýþý Merkezi iftardan sonra da kan baðýþý kampanyalarý baþlattý. Ramazan ayý içerisinde gönüllü kan baðýþýndaki düþüþün önüne geçmek isteyen Kýzýlay Çorum Kan Merkezi Müdürü Dr. Senem Biçer, Türk Kýzýlay Çorum Kan Baðýþý Merkezi olarak tüm vatandaþlarý kan vermeye davet etti. Kýzýlay Çorum Kan Merkezi Müdürü Dr. Senem Biçer, Ramazan aylarýnda kan baðýþý oranlarýnýn ülke genelinde olduðu gibi ilimizde de düþtüðünü ifade ederek, "Ýlimizde geçtiðimiz haftalarda devam eden yaðýþ ve Ramazan ayý nedeniyle kan baðýþ oranlarýnda önemli ölçüde düþüþ yaþandý. Ancak Ramazan ayýnda hastanedeki hastalarýn kan ihtiyacý devam ediyor. Kan baðýþ sayýlarýnýn düþmesi kan stoklarýnýn ihtiyacý karþýlamada yetersiz kalmasýna, hasta ve hasta yakýnlarýnýn büyük sýkýntýlar yaþamasýna neden olmaktadýr. Ýftardan sonra kan baðýþý yapmak kiþinin saðlýðýna ya da ertesi gün oruç tutmasýna bir zararý olmadýðý gibi 3 hastanýn þifasýna vesile olabilir. Bu nedenle kan baðýþý kampanyalarýmýzý iftardan sonra da valiliðin karþýsýnda bulunan kan merkezimizde ve kan alma otobüsümüzle saat kulesi ve camilerde devam ettiriyoruz. Çorum Halkýný daha önce gösterdiði büyük hassasiyet ve duyarlýlýðý Ramazan ayýnda da göstermesini bekliyor tüm vatandaþlarýmýzý ekip ve merkezimize kan baðýþý yapmaya davet ediyoruz. Unutmayalým ki kan acil deðil sürekli ihtiyaçtýr" þeklinde konuþtu. Mazlumlar için ses çýkaran tek ülkeyiz AK Parti Milletvekilleri Dr. Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt beraberinde Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ve Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Kargý'da düzenlenen "Birlik ve Kardeþlik Sofrasý" iftarýna katýldýlar. Belediye Baþkaný Zeki Þen, Ýlçe Baþkaný Mustafa Akpýnar ve Kadýn Kollarý Baþkaný Av. Gülhan Demirel ile Ýftar alanýnda tek tek bütün masalarý gezerek hemþehrileri ile sohbet eden Baðcý, her yýl Kargý Belediyesince organize edilen "birlik ve kardeþlik sofrasý" için Baþkanlara ve bu davete icabet edenlere teþekkürlerini sundu. "Birlik ve Kardeþlik Sofrasý" iftarýna; AK Parti Milletvekilleri Dr. Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ve Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri, Kaymakam Ali Erdoðan, Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ ve eþi, Belediye Baþkaný Zeki Þen, Ýlçe Baþkaný Mustafa Akpýnar ve Kadýn Kollarý Baþkaný Av. Gülhan Demirel ve yönetim kurulu üyeleri, iþ adamlarý Ýzzet Karakaþ ve Metin Eriþken, muhtarlar, dernek baþkanlarý, STK temsilcileri ve yüzlerce kiþi katýldý.ýftar sonrasý hemþehrilerine hitaben bir konuþma yapan Baðcý özetle þunlarý söyledi; "Her yýl Kargý Belediyemizce organize edilen "Birlik ve Kardeþlik Sofrasý" için Baþkanlarýmýza ve bu davete icabet eden siz deðerli hemþehrilerime teþekkür ederim. Evlerinde iftar yapmak yerine bu sofraya oturanlara, gelen gelemeyen herkese evlerinde huzur ve saðlýklý uzun bir ömür dilerim" diyerek gündeme iliþkin deðerlendirmelerini de hemþehrileri ile paylaþan Baðcý sözlerine þöyle devam etti: MAZLUMLAR ÝÇÝN SES ÇIKARAN TEK ÜLKEYÝZ "Bölgesi adeta ateþ çemberi olan Türkiye'nin huzur ve istikrarýný korumak için tüm ülke olarak yoðun çaba harcadýk. Sizler de yakýndan takip ediyorsunuz. Irak, Suriye, Lübnan, Libya, Filistin, Mýsýr,Tunus'ta her yerde kan ve gözyaþý var zulüm var. Myanmar'da Doðu Türkistan'da Müslümanlar inançlarýný yaþayamamakta iþkence zulümlerle inlemektedir. Türkiye olarak tüm dünyanýn sustuðu yerde sesini yükselten mazlumlarýn sesi olan ülke olduk ve olmaya devam edeceðiz." MÝLLET SÝYASETTE UZLAÞI ÝSTEDÝ 7 Haziran seçimleri sonrasý siyasi ve ekonomik krize sokmak için el ovuþturanlar olduðunu ileri süren Milletvekili Baðcý, seçimlerden birinci çýkmýþ ve %41 oy almýþ parti olarak sorumlu, ilkeli, tutarlý ve saðduyulu davranmaya devam edeceklerini kaydetti. Uzlaþý içinde bir Hükümet kurmak için Genel Baþkanlarý ve Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun çalýþma 'yapacak ve çaba sarf edeceðini vurgulayan Baðcý, "Ama olmazla, kýrmýzý çizgilerle gelerek iþi yokuþa sürüp, uzlaþý ve sorumluluktan kaçar bir tavýr sergilenirse gene Milletin hakemliðine baþvurulacaktýr. Millet düðümü çözecektir. Zor bir coðrafyada hükümetin bir an önce kurularak güvenoyu almasý ve görevine baþlamasý için çalýþacaðýz" diye konuþtu. MÝLLETVEKÝLLERÝ BAÐCI VE KURT MUHTARLARLA AKÞAM ÇAYINDA AK Parti Çorum Milletvekilleri Dr. Cahit Baðcý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Kargý'da muhtarlar ve derneklerle akþam çayýnda bir araya geldiler. Kargý Belediyesi tarafýndan düzenlenen iftara katýlan Milletvekilleri Baðcý ve Ceritoðlu Kurt, Muhtarlar ve Ýstanbul'da faaliyet gösteren bazý derneklerin baþkan ve yönetim kurulu üyeleri ile çay içtiler. Milletvekilleri Baðcý ve Ceritoðlu sorunlarý dinlediler ve talepleri aldýlar. Kýzýlay Çorum Kan Merkezi Müdürü Dr. Senem Biçer LYS Çorum Birincileri Sýnav Dershanesi'nden Emre Duran 2015 Lisans Yerleþtirme Sýnavý'nda Sýnav Dershanesi bir baþarý daha ekledi. 8 Dalda ve Türkiye 123'üncüsü Emre Duran katkýlarýndan dolayý bütün öðretmenlerine ve Sýnav Dershanesine teþekkür etti.duran baþarýnýn azimle çalýþmak olduðunu belirtti.sýnav Dershanesi Rehberlik Öðretmeni Selami Tüysüz öðrencilerin baþarýsýndan dolayý gurur duyduðunu belirterek 'Bu baþarýlar herkesin baþarýsýdýr dershane kadromuz öðrencilerimizin disiplinli ve düzenli çalýþmasý neticesinde güzel dereceler kaydetti dershanemiz olarak çok mutluyuz' dedi.haber Servisi TÜMSÝAD dan Ýl Müftüsü Ahmet Akýn'a 'hayýrlý olsun' ziyareti TÜMSAÝD Çorum þube Baþkan beraberinde bir kýsým Yönetim Kurulu üyeleri Ýl Müftüsü Ahmet Akýn'ý makamýnda ziyaret ederek, yeni görevinde baþarýlar diledi. Ziyarette konuþan TÜM- SAÝD Baþkaný Abdurrahman Kýlýç Çorum'un güçlü bir sanayi yapýsýna sahip olduðu, bölgenin önemli bir üretim merkezlerinden biri haline geldiði kamu ve özel sektörün çeþitli kuruluþlarýn dayanýþma ve ahenk içinde olmalarý iþ çevrelerine ilimize katký saðladýðý bilinmektedir, devletin desteðiyle de daha iyi yerlere gelebileceðini umuyoruz. Türkiye sýkýntýlarýnýn yoðunluk ortalamasýnýn ilimizde daha sakin,manevi,duygular ve hoþgörü yaþandýðý ve tüm halkýmýzýn paylaþýmcý duygular içerisinde olmasý bu nedenle,de iþsizliðin Türkiye ortalamasýnýn neredeyse yarýsý kadar olduðunun ifade eden Kýlýç ziyarette, ayrýca Çorum'da düzenli,planlý bir çalýþma ortamý olduðu vurguladý. Müftü Akýn'a yeni görevinde baþarýlar dilerken, Ramazan ayý münasebeti ile de Ýslam Alemi'ne Ramazan ayýnýn huzur ve bereket getirmesini sayýn Kýlýç temenni etti.ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ýl Müftüsü Ahmet Akýn da, TÜMSAÝD Çorum þube Baþkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin nazik ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti.haber Servisi Gülsün Mert Mikroskop Hz. Ebubekir'in Kiþiliði ve Yönetimi Cansu-yu Tâcir olarak geniþ bir kültüre sahip olan Hz. Ebû Bekir, dürüstlüðü ve takvâsý ile ashâb içinde ilk sýrada yeralýr. Karakteri; yumuþak huyluluk, çok düþünüp çok az konuþmak, tevâzu ile belirgindi. Hz. Âiþe'nin rivâyetine göre, "gözü yaþlý, gönlü hüzünlü, sesi zayýf" biri idi. Câhiliye döneminde müþrikler ona güvenir, diyet ve borç-alacak iþlerinde onu hakem tanýrlardý. Rasûlullah'ýn en sadýk dostu olan Ebû Bekir'in Mirâc olayýnda sergilediði sonsuz baðlýlýk örneði ona "es-sýddýk" lâkabýný kazandýrmýþtýr. O bu olayda "O ne söylüyorsa doðrudur" demiþtir. Cömertlikte ondan üstünü de yoktur. Bütün malýný mülkünü Ýslâm için harcamýþ, vefât ederken vasiyetinde, halifeliði müddetince aldýðý maaþlarýn, topraklarýnýn satýlarak iâde edilmesini istemiþ ve geride bir deve, bir köleden baþka birþey býrakmamýþtýr. Dört eþinden altý çocuðu olan Ebû Bekir, kýzý Âiþe'yi Rasûlullah ile hicretten sonra evlendirmiþtir (Tabakat-ý Ýbn Sa'd, VI, 130 vd.; Ýbnu'l-Esir, II, 115 vd). Hicret sýrasýnda maðarada iken ayaðýný bir yýlan soktuðunda ve ayaðý acýdýðýnda o sýrada dizine yatýp uyumuþ olan Peygamber'i uyandýrmamak için sesini çýkarmamasý, aðlarken Hz. Peygamber uyanýp ne olduðunu sorduðunda, "Anam-babam sana fedâ olsun ya Rasûlullah" demesi olayý Ebû Bekir'in Rasûlullah'a olan baðlýlýðýnýn örneklerinden sadece biridir. Hz. Ebû Bekir'in beyaz yüzlü, zayýf, doðan burunlu, sakallarýný kýna ve çivit otuyla boyayan sakin bir adam olduðu rivâyet edilir (Ýbnü'l Esir, el- Kâmil fi't-târih, II, ). Rasûlullah'tan sonra bu ümmetin en hayýrlýsý Ebû Bekir'dir. O, Hz. Peygamber'in veziri, fetvâlarda en yakýný idi. Rasûlullah'ýn, "Ýnsanlardan dost edinseydim, Ebû Bekir'i edinirdim" (Buhâri, Salât, 80: Müslim, Mesâcid, 38: Ýbn Mâce, Mukaddime, II) ve "Herkeste iyiliklerimin karþýlýðý vardýr, Ebû Bekir hariç" demesi ve son hutbesinde, "Allah, kullarýndan birini dünya ile kendi katýnda olan þeyleri tercih hususunda serbest býraktý; kul, Allah katýnda olaný tercih etti'' diye Ebû Bekir'i övmesi ve mescide açýlan tüm kapýlarý kapattýrýp yalnýz Hz. Ebû Bekir'in kapýsýný açýk býrakmasý ona verdiði deðeri göstermektedir. Hz. Ebû Bekir'in nasslara aykýrý hiçbir görüþü bize ulaþmamýþtýr, çünkü böyle bir reyi yoktur. Ebû Bekir nâsih sünneti çok iyi biliyor, Rasûlullah'ý herkesten çok tanýyordu. Bu yüzden hilâfetinde kendisine karþý içte muhâlif bir hareket olmamýþ ve fitneler görülmemiþtir (Buhâri, Fedâilü'l-Ashâbý'n- Nebî, 3 ). Ýhtilâf veya ihtilâflarda çözümsüzlük, bid'atler onun devrinde yaþanmamýþtýr. "Üzülme, Allah bizimle beraberdir" buyuran Rasûlullah'ýn haberi sanki lâfýzda ve mânâda Hz. Ebû Bekir'de zâhir olmuþtur (Ýbn Teymiye, Külliyat Tercümesi, Ýstanbul 1988, IV, 329). Kaynaklarda onun, "Ben ancak Rasûlullah'a tâbiyim, birtakým esaslar koyucu deðilim" diye kararlarýnda çok titiz davrandýðý zikredilir (Taberî, IV, 1845; Ýbn Sa'd, III, 183). Bir meseleyi hallederken önce Kur'ân'a bakar, bulamazsa Sünnet'te araþtýrýr, orda da bulamazsa ashâbla istiþâre eder ve ictihad ederdi. Ganimetin bölüþümü meselesinde Muhâcir-Ensâr eþitliði'nin ihtilâfa yol açmasýnda Ömer'in Muhâcirlere daha çok pay verilmesini savunmasýna raðmen ganimeti eþit olarak bölüþtürmüþtür. O sebeple hilâfetinde huzursuzluk çýkmadý. Rasûlullah ve kendisi, bir mecliste bir anda verilen üç talâký bir talâk saymýþlar, bu daha sonra-birçok "maslahat gereði" diye yapýlan deðiþiklik gibiüç talâk sayýlmýþtýr. Yani Ebû Bekir, Rasûlullah'ýn tüm uygulamalarýný aynen tatbik etmek istemiþ; bazen -kalpleri Ýslâm'a ýsýndýrmak istenenlere toprak vermesi gibi- maslahat gereði veya zamanýn deðiþmesiyle hükümlerin deðiþmesini söyleyen ashâbýna uymuþtur. Müslümanlar henüz otuzsekiz kiþiyken Mekke'de Mescid-i Haram'da Ýslâm'ý teblið eden ve müþriklerce dövülen Ebû Bekir'e hilâfetinde "Halifet-u Rasûlillah" denilmiþ, sonraki halifelere ise "Emîrü'l-Mü'minîn" denilmiþtir. Mâlî iþlerini Ebû Ubeyde, kadýlýk ve kazâ iþlerini Hz. Ömer, kâtipliðini Zeyd b. Sâbit ve Hz. Ali, baþkumandanlýðýný Üsâme ve Halid b. Velid yapmýþtýr. Medine Dârü'l-Ýslâm'ýn baþkenti olmuþ, Mekke, Taif, San'a, Hadramevt, Havlan, Zebid, Rima, Cened, Necran, Cureþ, Bahreyn vilâyetlere ayrýlmýþtýr. Yönetimi merkezî olup, ganimetlerin beþte biri Beytü'l-Mal'de toplanmýþtýr. Hz. Ebû Bekir, Mukillîn* denilen çok az hadis rivâyet eden ashâbdan sayýlýr. O, yanýlýp da yanlýþ birþey söylerim korkusuyla yalnýzca yüz kýrk iki hadis rivâyet etmiþ veya ondan bize bu kadar hadis rivâyeti nakledilmiþtir. Hutbe ve öðütlerinden bazýlarý þöyledir: "Rasûlullah vahy ile korunuyordu. Benim ise beni yalnýz býrakmayan bir þeytaným vardýr... Hayýr iþlerinde acele edin, çünkü arkanýzdan acele gelen eceliniz var... Allah için söylenmeyen bir sözde hayýr yoktur... Herhangi bir yericinin yermesinden korktuðu için hakký söylemekten çekinen kimsede hayýr yoktur... Amelin sýrrý sabýrdýr... Hiç kimseye imandan sonra saðlýktan daha üstün bir nimet verilmemiþtir... Hesaba çekilmeden kendinizi hesaba çekiniz (Ayr. bk. Ebû Nuaym, Hýlye, l )

8 YAÞAM 8 Havasýz ortamlar Bademcik iltihabýný tetikleyebilir Ahýr Temel Trabzon'dan Ýstanbul'a gelir ve ev aramaya baþlar. Ýstanbul kazan Temel kepçe günlerce dolaþýr ve en sonunda bir kiralýk daire bulur. Evin sahibine dairenin kirasýný sorar. Adam: TL der. Kelime Avý -Temel de "salakmýsýn sen 2 oda 1 salon ev TL olur mu?" Temel biraz düþünür ve der ki "peki bu evin ahýrý var mý?" -Ahýrý ne yapacaksýn? -Bu evi alacak inek nerede yatacak 22:00 Zeyrek ile Çeyrek Filinta dizisinden tanýdýðýmýz, sakarlýklarý ve saflýklarýyla herkese saç baþ yolduran Zeyrek ve Çeyrek in baþ rolde olduðu durum komedi dizisi Ramazan boyunca ekranlarda... Dizi, zaman zaman tadý hâlâ damaklarda olan klasik Türk komedi filmlerine göndermeler yaparken, zaman zaman da günümüzde yaþanan olaylara, örneðin sosyal medyaya, þarkýlara, komik atýflarda bulunuyor...oyuncular : Kemal Zeydan, Serhan Ernak, Hakan Bilgin, Mine Teber, Ýsmail Hacýoðlu Yönetmen : Cem Sürücü Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Bademcik þiþmesi veya iltihaplanmasý, toplum içinde en sýk karþýlaþýlan þikayetlerin baþýnda geliyor. Bakterilerin iyi havalandýrýlmayan ortamlarda risk faktörü oluþturduðunu belirten uzmanlar, büyük küçük demeden herkesi etkisi altýna alan bu hastalýðýn tedavi edilmediði taktirde daha ciddi sorunlara sebep olabileceðini belirtti. Avusturya Sen Jorj Hastanesi Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý Uzmaný Op. Dr. Gökhan Güvener, konuyla ilgili açýklamalarda bulundu. Tonsilitin çeþitli virüsler veya bakteriler nedeniyle olabileceðini belirten Güvener, ''Bademcik enfeksiyonu anlamýna gelen latince kökenli 'tonsillit' ifadesi hem týp dilinde hem günlük konuþmada yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. Tonsillit çeþitli virüsler nedeniyle olabileceði gibi, bakteriler nedeniyle de ortaya çýkabilir. Bakteri nedenli tonsillit daha ciddi seyreder, uygun bir tedavi olmadýðýnda ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Tonsilit çeþitli virüsler nedeniyle olabileceði gibi, bakteriler nedeniyle de ortaya çýkabilir. Bakteri nedenli tonsillit daha ciddi seyreder, uygun bir tedavi olmadýðýnda ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Hastalýða yol açan mikroplar bulaþýcýdýr. Dolayýsýyla genel hijyen önlemleri önem taþýr. Hasta kiþilerle yakýn temastan kaçýnmalý, bardak, çatal, kaþýk gibi malzemeler baþkalarýyla paylaþýlmamalýdýr. Ellerin sýký sýk sabunla yýkanmasý önemlidir. Su ve sabun bulunmadýðý durumlarda dezenfektan mendiller kullanýlabilir. Yine hastalanan kiþilerin bu dönemde okula ve iþe gitmeyerek, hastalýðý yaymama konusunda gösterecekleri özen toplum saðlýðý açýsýndan önem taþýmaktadýr.'' þeklinde konuþtu. Tonsilitin belirtileri nelerdir? * Kýzarýk ve þiþmiþ bademcikler. * Boðaz aðrýsý. * Ateþ. * Bademcikler üzerinde sarý-beyaz plaklar. * Boyunda aðrýlý ve hassas lenf bezi büyümeleri. * Yutma güçlüðü. * Ýþtahsýzlýk. * Aðýz kokusu. * Ses deðiþiklikleri. * Özellikle çocuklarda görülebilen bulantý, kusma ve karýn aðrýlarý.tonsilitin çocuklarda ve gençlerde daha fazla görüldüðünü belirten Güvener, sözlerini þöyle sürdürdü: ''Tonsillit çocuklarda ve gençlerde daha sýk görülür. Virüs ve bakterilerin kolayca yayýlabileceði kalabalýk ve iyi havalandýrýlmayan ortamlar da bir risk faktörü oluþturur. Bunun dýþýndaki risk faktörleri arasýnda; sigara içilmesi (pasif içicilik dahil), kötü beslenme, stres, yorgunluk, burun solunumunun bozuk olmasýna baðlý kronik aðýz solunumu, baðýþýklýk sistemini etkileyen hastalýklar ve baðýþýklýðý baskýlayan ilaç kullanýmý sayýlabilir. Soðuk içeceklerin ve dondurma tüketiminin etkisi bilimsel olarak kanýtlanamamýþtýr. Soðuk etkisine baðlý damarlarýn daralmasý ve bunun lokal direnci etkilemesinin; mikroplarýn yerleþip, çoðalmasýna zemin hazýrladýðý düþünülür. Bu konuda yapýsal özelliklerin kiþiden kiþiye deðiþebileceði unutulmamalýdýr. Hassas kiþilerin dondurma ve soðuk içecekleri küçük lokmalar halinde ve aðýz içinde bir miktar bekleterek tüketmesi daha uygun olabilir. Virüs kökenli tonsillitlerin baðýþýklýk sisteminin etkisiyle kendiliðinden düzelmesi beklenir, destek tedavileri verilebilir. Bakteriyel tonsillitlerde antibiyotik kullanýmý gereklidir. Bakteri ve virüs kökenli enfeksiyonlarý ayýrmada kesin kriterler olmamakla birlikte, antibiyotik kullanýmýna karar verirken bu ayrýmý yapabilmek önemlidir.'' (CÝHAN) 21:00 Ne Münasebet Maceraperest ve bir o kadar da sorumsuz olan Demir ile kendini iþine adayan idealist Nil, zorunlu iþ arkadaþý olur. Farklýlýklarýyla ortak baþarýlara ulaþmaya çalýþan ve bunun için oldukça mücadele veren ikili arasýnda kýsa sürede aþk filizlenmeye baþlar.oyuncular : Sarp Levendoðlu, Pelin Akil, Ýnan Ulaþ Torun, Bengi Ýdil Uras Yönetmen : Çaðrý Bayrak 19:45 Sinema Cehennem Yolu Karýsýný trajik bir þekilde trafik kazasýnda kaybeden Liam, hayata küstükten sonra bir gün içgüdüsel olarak hareket edip küçük bir kýzýn hayatýný kurtarýr. Yeniden bir iþe yaradýðýný hissetmek ve kahraman olmak çok hoþuna gitmiþtir ama bundan sonra baþýna gelecekler konusunda hiçbir fikri yoktur.oyuncular : Cuba Gooding Jr, Ray Liotta, Norman Reedus, Kim Coates Yönetmen : Brian Smrz ÇAY LOKMASI Ýbn-i Sina Ýbn-i Sina tam adý: Abu?Ali al-?usayn ibn?abd Allah ibn Al- Hasan ibn Ali ibn Sina; d. 980 Afþana Köyü, Buhara - ö Hamedan) Týp adamý, yazar, filozof ve bilim adamý.buhara yakýnlarýndaki Afþana köyünde (Özbekistan) Hicri 370 (M.S 980) yýlýnda dünyaya gelmiþ ve Hamedan þehrinde (Ýran) 427 Hicri (Miladi 1037) tarihinde vefat etmiþtir. Týp ve Felsefe alanýna aðýrlýk verdiði deðiþik alanlarda 200 kitap yazmýþtýr. Batýlýlarca, Orta Çað Modern Biliminin kurucusu ve hekimlerin önderi olarak bilinir ve "Büyük Üstad" ismi ile tanýnýr. Týp alanýnda yedi asýr boyunca temel kaynak eser olarak süre gelen El- Kanun fi't-týb (Týbbýn Kanunu) adlý kitabý ile ünlenmiþ ve bu kitap Avrupa üniversitelerinde 17. asrýn ortalarýna kadar týp biliminde temel eser olarak okutulmuþtur. Fars veya Türk bilim adamýdýr.ýbni Sina, Kuþyar isimli bir hekimin yanýnda týp eðitimi aldý. Deðiþik konular üzerine 240'ý günümüze gelen 450 kadar makale yazdý. Elimizdeki yazýlarýn 150 tanesi felsefe 40 tanesi de týp üzerinedir. Eserlerinin en ünlüleri felsefe ve fen konularýný içeren çok geniþ bir çalýþma olan Kitabü'þ-Þifa (Ýyileþme Kitabý) ile El-Kanun fi't- Týb'dýr (Týbbýn Kanunu). Bu iki eser ortaçað üniversitelerinde okutulmuþtur. Hatta bu eser Montpellier ve Louvain'de 1650 yýlýna kadar ders kitabý olmuþtur.samanoðullarý sarayý kâtiplerinden Abdullah Bin Sina'nýn oðlu olan Ýbn-i Sina (Batý'da Avicenna adýyla tanýnýr), babasýndan, ünlü bilgin Natili'den ve Ýsmail Zahit'ten ders aldý. Geometri (özellikle Öklid geometrisi), mantýk, fýkýh, sarf, nahiv, týp ve doðabilim üstüne çalýþmalar yaptý. Malzemeler 1 çay bardaðý yoðurt 1 adet yumurta Yarým çay bardaðý zeytinyaðý Yarým su bardaðý ezilmiþ beyaz peynir Aldýðý kadar un 1 çay kaþýðý karbonat, tuz Kýzartmak çin : Sývýyað Yemeðin Tarifi Bir kabýn içinde yoðurt ve yumurtayý tahta kaþýkla iyice çýrpýn. Üzerine zeytinyaðýný ve ezilmiþ beyaz peyniri ilave edip, karýþtýrýn. Orta yumuþaklýkta bir hamur oluncaya dek un katýn. Karbonat ve tuzunu da ilave edip iyice yoðurun.hamuru merdane yardýmýyla 1 cm kalýnlýðýnda açýp, iki parmak eninde istediðiniz boyda þeritler kesin. Kýzdýrýlmýþ sývýyaðlý tavada, þeritler halindeki hamurlarý, kabarýp pembeleþinceye kadar kýzartýn.servis tabaðýna aldýðýnýz çay lokmalarýný sýcak servis yapýn. Bizim sözlerimizin hepsi nakit, baþkalarýnýnki nakildir. Nakil, nakdin fer'idir. Hz.Mevlana 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 19:35 Spor Bülteni 19:45 Cehennem Yolu 21:30 Kýyamet Patlamasý 23:20 Mercek Altý 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ýftar Saati 20:45 Ana Haber 21:45 Tarzan Rýfký 23:45 Hz.Yusuf 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:30 Asla Vazgeçme 18:30 Ana Haber 19:30 Ýftar Vakti 21:00 Ne Münasebet 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Ben Bilmem Eþim Bilir Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Gönül Köprülerimiz 18:45 Ana Haber 19:00 Ramazan Sevinci 20:50 Zeyrek Ýle Çeyrek 22:00 Yunus Emre 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Ýftar Zamaný 20:48 Ýftar Ezaný 20:55 Sungurlar

9 HOÞ GELDÝN YA ÞEHRÝ RAMAZAN Günün Ayeti Ölçüde ve tartýda hile yapanlarýn vay haline! Onlar insanlardan (bir þey) ölçüp aldýklarý zaman, tam ölçerler. Fakat, kendileri onlara bir þey ölçüp, yahut tartýp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. Mutaffifîn, 83/1-3 ON BÝR AYIN SULTANI Günün Hadisi Ebû Hüreyre radýyallahu anh'den rivayet edildiðine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem þöyle buyurdu:"bir kul, bu dünyada baþka bir kulun ayýbýný örterse, kýyamet gününde Allah da onun ayýbýný örter. "Müslim, Birr 72. (III, 2002) Sahabe Hayatý Talha b. Ubeydullah b. Osman b. Amr b. Sa'd b. Teym b. Mürre b. Katb b. Lüeyy b. Gâlib el-kurasî et-teymî. Künyesi, Ebu Muhmmed'dir. Talha, Cennetle müjdelenen on kiþiden biri, islâm'a giren ilk sekiz kiþiden ve Hz. Ebubekir aracýlýðýyla müslüman olan beþ kiþiden biridir. Ayrýca, halife seçimini gerçekleþtirmeleri için oluþturulan altý kiþilik Ashab-ý Þurâ arasýnda yer almýþ meþhur bir sahâbidir. Annesi, es-sa'be bint Abdillah b. Mâlik el-hadramiyye'dir (Ýbn Hiþam, "es-sîretü'n-nebeviyye", I, 251, Mýsýr 1955; el-askalânî, "el-isâbe fî Temyîzi's-Sahâbe", III, 290;Ýbnü'l-Esîr, "Üsdü'l-Gâbe fî Ma'rifeti's-Sahâbe", III, 85 vd. 1970). Rivayete göre, Talha b. Ubeydullah, Busra panayýrýnda bulunduðu bir sýrada, oradaki bir manastýrýn rahibi: "Sorun bakayým, bu panayýr halký arasýnda, ehl-i Harem'den bir kimse var mý?" diye seslenir. Talha da: "Evet var! Ben Mekke halkýndaným" diye cevap verir. Bunun üzerine rahip: "Ahmed zuhur etti mi?" diye sorar. Talha: "Ahmed de kim?" der. Rahip: "Abdullah b. Abdulmuttalib'in oðludur. Bu ay O'nun çýkacaðý aydýr. O, peygamberlerin sonuncusudur. Haremden çýkarýlacak; hurmalýk, taþlýk ve çorak bir yere hicret edecektir. Sakin O'nu kaçýrma" der. Rahibin söyledikleri Talha'nýn kalbine yer eder. Oradan alelacele ayrýlarak Mekke'ye döner ve yakýnda herhangi bir olayýn meydana gelip gelmediðini sorar. Abdullah'ýn oðlu Muhammedü'l-Emîn'in peygamberliðini ilan etmiþ oldûðunu ve Ebubekir'in de O'na tabi olduðunu öðrenir. Hemen Ebubekir'in yanýna vararak rahibin anlattýklarýný haber verir. Sonunda her ikisi birlikte Resulullah (s.a.v.)'a giderler. Talha oracýkta müslüman olur. (Ýbn Sa'd,"et-Tabakâtü'l Kübrâ", III, 215, Beyrut; el-askalânî, a.g.e., III, 291). Birçok müslüman gibi, Talha b. Ubeydullah da islam'a girdikten sonra müþriklerin eziyetlerine maruz kalmýþ, ama yolundan dönmemiþtir. Ýslâm'ýn azýlý düþmanlarýndan HZ. TALHA B. UBEYDULLAH (r.anh) Nevfel b. Huveylid, Talha'nýn müslüman olduðunu duyunca, Ebubekir'le onu bir iple biribirlerine baðlamýþ, uzun süre iplerini çözmemiþ, Teymoðullarý da bu duruma seyirci kalmýþlardýr. (Ýbn Hiþam, a.g.e., I, 709; el-askalânî, a.g.e., III, 291; Ýbnü'l-Esîr, a.g.e., III, 86). Talha ile Zübeyr müslüman olunca, Resulullah (s.a.v.) onlarý kardeþ ilan etti. Hicretten sonra da Medine'de, Talha ile Ubeydullah b. Ka'b'ý, baþka bir rivayete göre ise Talha ile Saîd b. Zeyd'i kardeþ ilan etmiþti. Talha, Bedir savaþýna iþtirak etmemesine raðmen Resulullah (s.a.v.) kendisine ganimetten pay vermiþtir. Kimi rivayetlere göre, bu sýrada ticaret için Þam'da bulunuyordu. Akla daha yatkýn olan bir baþka rivayete göre ise, Kureyþ kervaný hakkýnda bilgi toplamak üzere, Resulullah (s.a.v.) tarafýndan Þam yoluna gönderilmiþti. Nitekim, dönüþte Talha'nýn ganimetten pay istemesi bunu gösteriyor (Ýbn Sa'd, a.g.e., III, 216; Ýbnü'l-Esîr, a.g.e., III, 86). Bedir'den sonraki birçok savaþa katýlmýþtýr. Uhud günü Peygamber (s.a.v.)'i kahramanca müdafaa etmiþ, O'na bir þey olmasýn diye atýlan oklara, indirilen kýlýç darbelerine karþý vücudunu siper etmiþtir. Sonuçta birçok kýlýç ve ok yarasý almýþ, aldýðý yara neticesi bir kolu çolak kalmýþ, yine Resulullah'ý müdafaadan geri durmamýþtýr (Ýbn Hiþam, a.g.e., II, 80; Ýbnü'l Esîr, a.g.e., III, 86; el-askalânî, a.g.e., III, 291). Hz. Osman'ýn þehid edilmesinden sonra, müslümanlarýn büyük bir kýsmýnýn Hz. Ali'ye bey'at ettiðini biliyoruz. Bu bey'atte bulunanlardan biri de Talha b. Ubeydullah'týr. Ancak, bey'atten kýsa bir süre sonra, Talha ile Zübeyr Ýbnü'l-Avvam'ýn, Hz. Ali'ye karþý çýkan Hz. Âîþe'nin yanýnda yer almýþlardýr. Neticede ez-zübeyr, Hz. Ali'ye karþý çýktýðýna piþman olarak savaþ meydanýný terketmiþtir. Talha ise mücadeleye devam etmiþ, nihayet Cemel günü (h. 36), Mervan b. Hakem tarafýndan öldürülmüþtür. Vefat ettiði zaman tahminen yaþlarýndaydý (Ýbn Hiþam, a.g.e., 1, 251; Ýbn Sa'd, a.g.e., III, 224; Ýbnü'l-Esir, a.g.e., 111, 87; el- Askalânî, a.g.e., 111, 292; Ýbn Cerîr, Tarîhü'l-Ümemi ve'lmülûk, XI, 50' Beyrut). Talha, Peygamber Efendimizin bacanaðýydý. Hanýmlarýndan dört tanesi Resulullah (s.a.v.)'ýn zevcelerinin kýz kardeþleriydi. Bunlardan Ümmü Gülsüm, Hz. Âîþe'nin; Hamne, Zeynep bint Cahþ'ýn; el-fâria, Ümmü Habibe'nin ve Rukiyye, Ümmü Seleme'nin kýzkardeþi idi (el-askalânî, a.g.e., III, 292). Talha b. Ubeydullah'ýn, onbiri erkek, ikisi kýz olmak üzere onüç çocuðu vardý. Erkek çocuklarýn herbirine bir peygamber ismi vermiþti. Bunlar: es- Seccâd diye bilinen ve Cemel vak'asýnda babasýyla birlikte öldürülen Muhammed, Ýmran, Musa, Ya'kub (Harre günü öldürüldü), Ýsmail, Ýshak, Zekeriyyâ, Yusuf, Ýsâ, Yahya, Salih idi. Kýzlarý ise Aiþe ve Meryem idi (Ýbn Sa'd, a.g.e., III, 214; Ýbn Hiþam,.a.g.e., 1,-307). Talha, doðrudan Resulullah (s.a.v.)'dan rivayette bulunduðu gibi, Hz. Ebubekir'le Hz. Ömer'den de hadis nakletmiþtir. Kendisinden de, oðullarý; Yahya, Musa ve Ýsa ile Kays b. Ebi Hâzim, Ebu Seleme b. Abdirrahman, el-ahnef, Mâlik b. Ebî Âmir ve baþkalarý rivayet etmiþlerdir (Ýbn Sa'd, a.g.e., III, 219; el-askalânî, a.g.e., 111, 290). Talha; orta boylu, geniþ gögüslü, geniþ omuzlu ve iri ayaklý idi. Esmer benizli, sýk saçlý fakat saçlarý ne kýsa kývýrcýk ne de düz ve uzundu. Güler yüzlü, ince burunlu idi. Saçlarýný boyamazdý. Yürüdüðü zaman sür'atli yürür, bir yere yöneldiði vakit tüm vucudu ile dönerdi (Ýbn Sa'd, a.g.e., 111, 219; el-askalânî, a.g.e., 111, 291). Ashâbýn zenginlerindendi. Zengin olduðu kadar da cömertti. Cömertliði sebebiyle kendisine "el-fayyâd" denirdi. Vefat ettiði zaman, miras olarak bir hayli gayrimenkul, nakit para ve deðerli eþya býrakmýþtýr. Rivâyete göre gayrý menkullerinin tutarý otuz milyon dirhem, nakitlerinin tutarý iki milyon ikiyüz dirhem ve ikiyüz bin dinar idi. Sadece Irak'tan gelen yýllýk geliri yüzbin dirhem civarýndaydý (Ýbn Sa'd, a.g.e., 111, 221 vd.; Ýbnü'l-Esîr, a.g.e., 111, 85). RAMAZAN YAZILARI DUA "Ey Rabbim! Bana râzý olduðun bir çalýþma ver, günahýmý baðýþla, makbul bir amel ve zarar etmeyen bir ticâret nasîp et." Amin MANÝ Yaram derindir eþme. Aman derdimi deþme, Sahurda börek yoktu. Gözlerim oldu çeþme. Rahman ve Rahim olan Allah'ýn adýyla. Medeniyetleri inþa eden, kendilerini tanýmlamalarýna imkân veren belli baþlý kavramlar vardýr. Bir din ve medeniyet olarak Ýslam'ý anlamak, anlatmak ve yaþamak istediðimizde karþýmýza çýkan temel kavramlardan birisi de "iyilik"tir. Son dinin iyiye ve iyiliðe dair ne kadar derin bir bakýþ açýsýna sahip olduðunu fark etmek için onun söz daðarcýðýnda yer alan kavram haritasýna ve zengin anlam dünyasýna bakmak yeterlidir. Ýyilik kimi zaman "hayýr" kavramýyla, kimi zaman da "birr" kavramýyla karþýmýza çýkar. Onu bazen "ihsan", bazen "hasenat", bazen "lütuf", bazen "fazl", bazen "kerem", bazen "âlicenaplýk", bazen "ma'rûf", bazen de "mürüvvet" kavramlarýyla ifade ederiz. Bireysel ve toplumsal hayatýmýzýn detaylarýnda dolaþtýðýmýzda, iyiliðin inci dizisinden saçýlan bu kavramlardan birine mutlaka tesadüf ederiz. "Ýyilik" dinî metinlerimizde ve gündelik hayatýmýzda daha çok "hayýr" kavramýyla dile getirilmiþtir. "Hayýr" deyince her türlü iyi, güzel, faydalý, erdemli tutum ve davranýþý anlarýz. "Hayýr iþlemek", iyilik yapmak anlamýna gelir. Amacý insanlara iyilik ve yardým etmek olan gönüllü kuruluþlara "hayýr kurumu" deriz. Ýnsanlara iyi dileklerimizi aktarýrken "hayýrlý olsun" temennisinde bulunuruz. Yola çýkan kimseyi iyiliklerle karþýlaþmasý için "hayra karþý" sözüyle uðurlarýz. Rüyalarý, sahibini iyiliklerin beklediðini ümit ederek "hayra yormak" isteriz. Ýyiliðini gördüðümüz insanlara hayatlarýnda "hayýr dua" eder, vefatlarýndan sonra onlarý "hayýrla yâd" ederiz. Her türlü iyiliðin O'nun elinde olduðunu bildiðimizden, "Hayýrlýsý Allah'tan!" deriz. "Hayýrlý evlat", ailevî ve manevî deðerlerine sahip çýkan iyi çocuklar için kullandýðýmýz bir tabirdir. "Hayýrhâh" insan, herkesin iyiliðini isteyen, iyiliksever kiþidir. Hz. Muhammed (sav) "hayru'l-beþer"dir; o, insanlarýn en iyisidir. Kur'an-ý Kerim'den öðreniyoruz ki, aslýnda bütün bir hayat, "hayýr" ve "þer" ile imtihandan ibarettir. Herkesin yaptýðý hayrý ve þerri hazýr bulacaðý bir gün gelecek, "Kim zerre miktarý bir hayýr iþlerse, onun mükâfatýný görecek; kim de zerre miktarý bir kötülük iþlerse onun cezasýný çekecektir." Elbette kalýcý salih ameller, Allah katýnda sevap ve akýbet bakýmýndan daha "hayýr"lýdýr. Bizler, Ýmsakiye ÇORUM Ýmsak Ýftar Yatsý 3:11 20:23 22:10 ÝYÝLÝK ÝÇÝN YAÞAMAK FÝTRE MÝKTARI TL NÝSAP MÝKTARI Gr. ALTIN Gr. GÜMÜÞ bütün "hayýrlar elinde olan" Yüce bir Yaratýcýnýn kullarýyýz. Bir þeyden hoþlanmasak bile, O'nun takdirinde hiç ummadýðýmýz "pek çok hayýr" bulunabileceðine iman ederiz. Bizler, "Haydi, hep hayýrlara koþun, yarýþýn!" diyen bir dinin müminleriyiz. "Ne hayýr yaparsak, Allah onu bilir" bilinciyle hareket ederiz. Bizler, insanlýðýn iyiliði için çýkarýlan ve iyiliði egemen kýlýp kötülükten alýkoymakla yükümlü olan "hayýrlý bir ümmetin" fertleriyiz. "Hayýrlý ümmet"in Peygamber Efendimizin nazarýnda hangi vasýflara sahip olduðunu ise, özellikle "hayru'n-nâs " ve "hayruküm " ifadeleriyle baþlayan hadislerden öðreniyoruz. Ömrü uzun, ameli güzel olanlar, hayrý umulan ve þerrinden emin olunanlar, güzel ahlak sahipleri, caný ve malý ile cihad edenler, borcunu güzelce ödeyenler, görüldükleri zaman Allah'ý hatýrlatanlar, geç öfkelenen ve çabuk yatýþanlar, Kur'an'ý öðrenen ve öðretenler, Müslümanlarýn elinden ve dilinden selamette olduðu kimseler, Hz. Peygamber'in "hayýrlý" olarak nitelediði insanlardandýr. Ayrýca hayata ve insana dair hususlarda hayra rehberlik eden baþka hadis-i þerifler de vardýr. Mesela "hayýrlý yönetici", o kimsedir ki siz onu seversiniz, o da sizi sever; siz ona dua edersiniz, o da size dua eder. "Hayýrlý arkadaþ", arkadaþýna hayrý dokunan; "hayýrlý komþu", komþusuna hayýrlý davranandýr. Ýstenilmeden tanýklýk eden kimse "hayýrlý þahit"tir. "Hayýrlý kadýn", eþi kendisine baktýðýnda ona sevinç ve huzur verendir. "Sözlerin hayýrlýsý", Allah'ýn kitabýdýr. "Hayýrlý kazanç", el emeðiyle ve samimiyetle elde edilendir. "Hayýrlý sadaka", ihtiyaç fazlasý maldan verilendir. "Hayýrlý tüccar", borcunu güzellikle ödeyen, alacaðýný güzellikle isteyendir. DEVAM EDECEK Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet Ýþleri Baþkaný NOT: 1. Sabah ezanlarý imsakla beraber okunacaktýr. ezanla birlikte oruç baþlayacak, ezandan sonra sabah namazý da kýlýnabilecektir. 2. Fitre Miktarý Türkiye genelinde geçerli olmak üzere Diyanet iþleri Baþkanlýðý Din iþleri yüksek kurulu tarafýndan tespit edilmiþtir. 3. Bu imsakiye Çorum Müftülüðünce hazýrlanmýþtýr. Ramazan Yemeði KÜRDAN KEBABI Öncelikle 400 gr kýyma bir kaba konur. Üzerine soðan rendelenir. Ardýndan ekmek içi robottan geçirilip eklenir. Daha sonra sarýmsak rendelenir. Ardýndan baharatlarý konur ve yumurta da eklenerek köfteler hazýrlanýr. Ardýndan önceden soyulup suda bekletilmiþ olan patlýcanlar uzunlamasýna doðranýr. Patlýcanlar ve köfteler kýzartýlýr. Daha sonra patlýcanlarýn içine köfte konup sarýlýr, üstüne biber ve domates eklenir ve kürdan takýlýr. Bu þekilde hepsini hazýrlayýp fýrýn tepsimize koyuyoruz. Ardýndan salalý su yapýp tepsimizin içine bu suyu döküyoruz. Daha sonra fýrýna verip iyice piþiriyoruz. Kürdan kebabýmýz hazýr. Malzemeler adet uzun patlýcan - 1 adet orta boy soðan gr kýyma - Ekmek içi - Bir miktar sarýmsak - 1 adet yumurta - Sývý yað - 2 adet domates - Maydanoz - Salça - Tuz - Karabiber - Pul biber - Kimyon BAYRAM NAMAZI: 06: 08

10 10 'Kamuda yapýsal bozukluklar var' Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, 25. Dönem Milletvekili seçimlerinde sandýktan koalisyon çýktýðýný hatýrlatarak, siyasi belirsizliðin halký ve kamu çalýþanlarýný rahatsýz ettiðini, bir an önce koalisyon hükümetinin kurulmasý gerektiðini dile getirdi. Türk Büro Sen Çorum Þubesi Olaðanüstü Genel Kurulu'nda yeniden baþkan seçilen Sami Çam, genel kurulda yaptýðý konuþmada Türk Büro Sen Çorum Þubesi'nin 3 yýlda büyük bir aþama kaydederek günümüze baþarýlý bir þekilde ulaþtýðýný söyledi. Yetkili olduðu mevkilerden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Aday Adaylýðý ve Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Adayý sürecini yaþadýðýný hatýrlatan Çam, bu süreçte AK Parti'nin sadece kamu çalýþanlarýyla sýnýrlý kalmadýðýný, toplumun diðer kesimlerine de baský ve zulümler uyguladýðýný dile getirdi. Kamu çalýþanlarýna hizmet etmek için göreve talip olduðunu anlatan Çam, kamu çalýþanlarýnýn Çorum Kamu-Sen, Çin'in Doðu Türkistan'da yaptýðý zulmü protesto etti. PTT Merkez Þubesi önünde geçtiðimiz hafta sonu düzenlenen eyleme, Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Selim Aydýn, sendika üyeleri ve vatandaþlar katýldý. Kamu- Sen Temsilcisi Selim Aydýn, dünyanýn her yerinde soydaþlarýmýza karþý giriþilen saldýrýlarýn, tarihten Türk isminin silinmesi için çabalayan þer odaklarýnýn bir planý olduðunu belirtti. Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Selim Aydýn, yaptýðý açýklamada duygu ve düþüncelerini þu þekilde belirtti: "Gözümüze uzak, gönlümüze yakýn Doðu Türkistan'dan yükselen çýðlýkla yüreklerimiz yanmaktadýr. Ramazan ayýnda, Doðu Türkistan'da bir millet kan aðlarken; bütün dünya yine kör, saðýr, dilsiz; bu hayasýz, bu alçakça zulmü seyretmektedir. Ne yazýk ki, milletimizin büyük çoðunluðunun yaþanan insanlýk dramýndan haberi dahi yoktur. Çin Devleti, yýllardýr iþgal ettiði Doðu Türkistan'da sistematik katliamlar gerçekleþtirmektedir. Türkistan kan gölü haline gelmiþken Hükümet, yaþanan dramý görmezden gelmekte, sözde insan haklarý savunucularý susmakla yetinmektedir. Doðu Türkistan'da evlerinden, yurtlarýndan edilmiþ yüz binlere, katledilen canlara kimsenin gözlerini kapatma hakký yoktur. Mesele Müslüman olmaksa Uygur Türkleri de Müslüman'dýr. Mesele insan olmaksa Türkler de insandýr. Bir dönem sözde dünya liderliðine soyunup, sözüm ona diktatörleri hizaya getirme peþinde koþanlar, milletin deðerlerini oya tahvil etmek için 'Yeni Osmanlýcý' kesilenler, dantelli kefenlerle yola çýkanlar neredesiniz? Haydi çýkýn ortaya; bir ses verin Allah aþkýna! Kayýp vatanýn çilekeþ evlatlarý, kardeþlerimiz! Saltuk Buðra Han, Dilþad Sultan, Osman Batur, Kaþgarlý Mahmud, Yusuf Has Hacib, Ahmet Yüknek, Yusuf Alptekin hepinizden özür dileriz. Ata yurdumuza sahip çýkamadýk. Emanetiniz vardý bizlere; Canýnýz, malýnýz, namusunuz! 150 yýldýr Türkistan'ýn çýðlýðý duyulmadý Batý'da. Nedense iþine gelen her olayda ayaða kalkan Batý, konu Müslüman ve Türk olunca kör, saðýr, dilsiz oluveriyor. 'TÜRKÝSTAN KAN AÐLIYOR' Katil Çin'in namahrem eli Türk'ün ýrzý üzerinde geziyor. Katil Çin'in namahrem eli ezanlarýn sesini kesiyor. Bugün Türkistan kan gölü ve Batý, Türk'ün kaný eþliðinde ayaklar altýna alýyor insanlýðý: susarak kusuyor içindeki kini! Kardeþlerimiz, gözyaþlarýnýzý silmeye ellerimiz uzanamýyorsa da bugün milyonlarca yürek, acýný hafifletmek için atýyor Türkiye'nin dört bir yanýnda. Türkistan; çilekeþ insanlarýn güzel yurdu, Kürþad'ýný bekliyor. Utanma Türkistanlý bacým! Size bu topraklarda toplantý yapacak yer vermeyenler utansýn! Türkistan bayraðýný salonlara sokmayanlar utansýn! Vahþete sesini çýkaramayanlar utansýn! Stratejik derinlik diyerek Türk milletini dipsiz kuyulara mahkûm edenler utansýn! Ey yetkililer, ey sözde insan haklarý savunucularý! Binlerce yýllýk kadim Türk yurdunda, en temel insani deðer olan insana saygý ayaklar altýna alýnýyor. Soydaþlarýmýzýn ibadet etmeleri engelleniyor. Doðu Türkistan'da çocuklarýn boynu bükük, minareler ezansýz, camiler cemaatsiz kalmýþ durumda Ey insanlýk! Taþ mý kesildiniz, neredesiniz? Kürsülerde aslan kesilen sözde dünya lideri, gerçekler karþýsýnda süt dökmüþ kedi mi oldun? Bir Türk olarak, sýnýrlarýmýz dýþýnda kalan Doðu Türkistan'da yaþanan soykýrým, Musul'da, Telafer'de, Suriye'de Türklerin yaþadýðý bölgelerde yaþanan etnik temizlik ve dünyanýn dört bir yanýnda soydaþlarýmýzýn yaþadýðý zulüm, yüreklerimizi yakýyor. Dünyanýn her yerinde Türk'e karþý giriþilen bu saldýrýlar, tarihten Türk isminin silinmesi için çabalayan þer odaklarýnýn bir planýdýr. Beþikteki bebeklerin çýðlýðý, yüreklerimizi yakýyor. Binlerce yýldýr Türkmen kardeþlerimizin yaþadýðý bu topraklardan sürülmesi, ýrzlarýnýn ayaklar altýna alýnmasý, katledilmesi yüreklerimizi yakýyor. Türkmen kardeþlerimizin dünyanýn uzak köþesinde yapayalnýz býrakýlmasý yüreklerimizi yakýyor. 'TÜRK HÜKÜMETÝ BU VAHÞETE DUR DEMELÝ' Türkmenler üzerinde uygulanan bu katliama ne Hükümetin ne de dünya devletlerinin seyirci kalmasý asla kabul edilemez. Dicle kenarýnda bir koyun kaybolsa hesabýnýn kendilerinden sorulacaðýný ifade edenler acaba Doðu Türkistan'dakileri ne olarak görmektedirler? Bu nedenle Türk hükümeti bir an önce bu vahþete "Dur" demek zorundadýr. Doðu Türkistan'daki zulüm sona ermeden, gümrük kapýlarýndan tek bir Çin malýnýn Türkiye'ye giremeyeceðini ilan etmek zorundadýr. Daha önce de ifade ettiðimiz gibi, bu vatanýn gönlümüzdeki sýnýrlarý, Türk'ün yaþadýðý en uzak yerden baþlar. Dünyanýn neresinde bir Türk'ün burnu kanasa, bizim yüreðimize kan damlar. Hiç kimsenin bu milletin içini yakmaya, soydaþlarýmýzý yalnýz ve çaresiz býrakmaya ve sorunlarýnýn kolaylýkla çözülebileceðini ifade etti. 25. Dönem 7 Haziran genel seçimlerinin ardýndan koalisyon hükümetinin kurulmasýný, toplumun ve kamu çalýþanlarýnýn rahatlatýlmasý gerektiðinin altýný çizen Çam, konuþmasýný þöyle sürdürdü: KAMU ÇALIÞANLARININ SORUN LARI ÇÖZÜLEBÝLECEK SORUNLAR "Bizler Çorum'da göreve geldiðimizde Türk Büro Sen'in nasýl bir sendikacýlýk yapacaðýný söylemiþtik ve istediðimiz baþarýya da ilk 3 yýlda ulaþtýðýmýzý düþünüyorum. Türk Büro Sen'e, 13 yýllýk AK Parti raðmen üye olan arkadaþlarýmýza teþekkür ediyorum. Biz baskýlara ve zulümlere hiç müsaade etmedik. Yaþadýðýmýz süreç içerisinde geldiðimiz noktada, Türk kamu çalýþanlarýnýn ötekileþtirildiðini, geri götürüldüðünü gördük. Bu kapsamda da görevimden istifa ederek önce Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Aday Adaylýðý ve Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Adayý süreci yaþadým. Ýþte buradaki gayem, AK Parti hükümetinin kamu çalýþanlarýna yaptýðý zulmü ve vatandaþlara uyguladýðý ötekileþtirme politikasýna dur demekti. Bu süreç bize þunu gösterdi ki, sadece kamu çalýþanlarýna baský ve zulmün yapýlmadýðýný, toplumun baþka kesimlerine de uygulandýðýný gördük. Biz kamu çalýþanlarýna hizmet edeceðiz. Kamu çalýþanlarýnýn sorunlarý çözülebilecek sorunlar. 7 Haziran'dan sonra oluþacak olan koalisyonlu hükümet bir an önce kurulmasý ve kamu çalýþanlarýn rahatlatýlmasý gerekmektedir. Kamuda bir baþý boþluk, bir yapýsal bozukluklar var."yýlmaz Mert Kamu-Sen Çin'in zulmünü protesto etti katil bir devletin insafýna terk etmeye hakký yoktur. Türk devleti, büyük olacaksa sýnýrlarýmýz dýþýndaki kardeþlerimizle büyüyecektir. Türkiye, dünyanýn neresinde olursa olsun, bütün soydaþlarýmýza sahip çýkmak zorundadýr. Tarih, bu sorumluluðu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin omuzlarýna yüklemiþtir. Bu nedenle bu devletin politikasý deðerli yalnýzlýðý kaldýrmaz; milliyetçi bir bakýþ, onurlu bir duruþ, ilkeli bir yaklaþým ister. Bölgede yaþananlara, baþta Türk Hükümeti olmak üzere tüm dünya devletleri kýsa zamanda müdahale etmeli ve Doðu Türkistan'da yaþanan bu insanlýk dramýna bir son verilmelidir. Türkiye Kamu-Sen olarak Mýsýr'da iç çatýþmada ölen bir çocuk için aylarca eylem yapýp, mitinglerde gözyaþý dökerken; Filistin için ayaklanýp, sokaklara dökülürken; Türkmenlerin, Uygur Türklerinin katliamýna sessiz kalanlarý þu mübarek günlerde vicdanlarý ile baþ baþa býrakýyoruz. Unutulmasýn ki, Doðu Türkistan'daki Türkler de Kobani'dekiler kadar insan, Filistin'dekiler kadar Müslüman'dýr. Unutulmasýn ki her çocuk; hepimizin öz çocuðu kadar masum, hepimizin öz çocuðu kadar sevgiye, merhamete ve korunmaya muhtaçtýr. Unutulmasýn ki, nerede olursa olsun; Müslüman Müslüman'ýn kardeþidir. Ýnsanlýk katledilmeden, yaþanan trajedi daha da büyümeden Türk Hükümeti'ni, Ýslâm alemini ve Birleþmiþ Milletler Örgütünü, bu vahþeti durdurmak üzere yetkili organlarýný harekete geçirmeye ve etkili tedbirler almaya davet ediyoruz. Aksi halde bu katliama sessiz kalan her kurum, örgüt ve ülke, iþlenen bu insanlýk suçuna ortak olacaktýr.ata yurdumuzda, bizden olan ve yüz yýllardýr iþgallere direnen, soykýrýmlara dayanan, Ýslam'ýn, Türklüðün sancaðýný güneþin doðduðu en uzak noktada dalgalandýran Doðu Türkistanlý kardeþlerimizi ilgisizliðin girdaplarýnda, cellatlara teslim eden anlayýþý þiddetle protesto ediyoruz. Türk milleti uyan, kardeþin katlediliyor! Bu katliama seyirci mi kalacaðýz; elimize kardeþ kaný mý bulaþtýracaðýz? Yerin dibine geçsin katil Çin Devleti! Kýrýlsýn Türk'e saldýran eller! Yok olsun Türklüðe kefen biçen hainler! "Irzýmýzdýr çiðnenen, evladýmýzdýr doðranan. Hey sýkýlmaz, aðlamazsan, bari gülmekten utan!" Diyor, katýlýmýzdan dolayý hepinize teþekkür ediyorum. '' Kamu Sen'in protesto eylemi Türk-Diyanet Sen Þube Baþkaný Musafa Ünlü'nün yaptýðý dua ile sona erdi. Sami Çam yeniden baþkan Türk Büro Sen Çorum Þubesi, Olaðanüstü Genel Kurula gitti. 7 Haziran Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesi Türk Büro-Sen Corum Þubesi Baþkanlýðýndan istifa ederek MHP'den Çorum Milletvekili Adayý olan Sami Çam, olaðanüstü genel kurulla birlikte yeniden sendika baþkanlýðýna getirildi. Türkiye Kamu Sen Toplantý Salonu'nda düzenlenen genel kurula, Türk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Selim Aydýn, Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök, Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkan Adayý Sami Çam ve sendika üyeleri katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan programda Divan Baþkanlýðýný Selim Aydýn, Divan Üyeliði'ni ise Mustafa Ünlü ve Haydar Çitoðlu yürüttü. Yeterli çoðunluðun saðlanmasýnýn ardýndan genel kurulda geçildi. Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkan Adayý Sami Çam'ýn kýsa bir konuþma yapmasýnýn ardýndan baþkanlýk seçimine geçildi. Tek liste ile girilen genel kurulda tek aday olan eski baþkan Sami Çam tekrar baþkan seçildi. Sendikanýn yeni Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu þu isimlerden oluþtu: Yönetim Kurulu: Sami Çam, Ahmet Boyraz, Erol Arýcý, Ekrem Ceylan, Gülsüm Altuntaþ, Demet Yurdasucu, Emir Daðaþan. Denetleme Kurulu: Güler Benli, Sadýk Tosun, Mustafa Ünal, Gürkay Býyýksýz, Duran Karaca. Disiplin Kurulu: Okan Aþlar, Þah Ýsmail Karslý, Aþýr Çakar, Ahmet Gümüþ, Þahin Tahtacý.Yýlmaz Mert Osmancýk'ta Tasavvuf Konseri Osmancýk Belediyesi Ramazan Etkinlikleri kapsamýnda ünlü tasavvuf müziði sanatçýsý Mesut Þimþek konser verdi. Kýzýlýrmak Sahil Parkta düzenlenen Ramazan etkinlikleri yoðun ilgi ördü. Hacivat ve Karagöz oyunun da yer aldýðý etkinliklerde çocuklara pamuk þeker, vatandaþlara da Osmancýklý Þerbeti daðýtýldý. Etkinlikte sahne alan tasavvuf müziði sanatçýsý Mesut Þimþek, en güzel tasavvuf musikisi eserleriniosmancýklýlar için seslendirdi. Beðeni ile izlenen konserde ilahilere vatandaþlar da eþlik etti.osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, vatandaþlarýn ramazan ayýnýn maneviyatýný en iyi þekilde yaþamasýný saðlamak amacýyla etkinlikleri geleneksel hale getirdiklerini söyledi.osmancýk'ta Ramazan ayýnýn yardýmlaþma ve dayanýþma duygusu içerisinde geçtiðini kaydeden Karataþ "Mübarek Ramazan ayý manevi duygularýmýzýn en yoðun olduðu, paylaþma, yardýmlaþma ve dayanýþma kültürümüzün geliþtiði bir ay. Mübarek Ramazan ayýnýn manevi atmosferinde vatandaþlarýmýzla bir araya gelmek, dostluk baðlarýmýzýn güçlendiði güzel bir ortamda güzel bir vakit geçirmek için Ramazan etkinlikleri düzenliyoruz. Vatandaþlarýmýzýn yoðun ilgisi ve isteði üzerine etkinliklerimizi geleneksel hale getirdik. Vatandaþlarýmýzýn ilgisine teþekkür ediyoruz. Çocuklarýmýzý da unutmadýk. Bu manevi ortamlardan çocuklarýmýzýn istifadede etmesi için onlara özel programlar düzenliyoruz. Bu güzel geceye tasavvuf musikisinin en sevilen eserleri ile katký saðlayan sanatçýmýz Mesut Þimþek'e de ayrýca teþekkür ediyorum." dedi.haber Servisi

11 2 AÐUS- 06 TEMMUZ 2015 PAZARTESÝ 11 Baðcý Osmancýk'ýn durumunu deðerlendirdi AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Cahit Baðcý Osmancýk Kýzýlýrmak sahilinde dostlarý ve Parti teþkilat yöneticileri ile bir araya geldi. Kargý Belediyesi tarafýndan düzenlenen iftar programýna Ak Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu ile birlikte katýlan Baðcý Kargý'dan Osmancýk'a geçerek Kýzýlýrmak sahilinde bir araya geldiði dostlarý ve parti ilçe teþkilatý yöneticileri ile bir süre sohbet etti. Osmancýklý hemþerilerine Baþbakan Prof Dr. Ahmet Davutoðlu'nun selamýný getiren Baðcý son siyasi geliþmeler ve gündemde olan hükümet kurma çalýþmalarý hakkýnda bilgi alýþveriþinde bulundu. Koyunbaba köprüsünün restorasyonu baþta olmak üzere Osmancýk'teki turizm yatýrýmlarý ve projeleri hakkýnda da karþýlýklý bilgi alýþveriþinde bulunan Baðcý Kargý ve Osmancýk yaylalarý ile birlikte bakir olan bu yeþil alanlarýmýzýn iyi deðerlendirilmesi gerektiðini iþaret etti. Kalkýnma ve Orman bakanlýðýnýn Türkiye genelinde yayla yollarý konulu projesinin uygulamaya konulduðunu ve bu projeden bölgenin yararlanmasý için giriþimde bulunulduðunu söyledi. Kale ve köprü restorasyonu ve Kýzýlýrmak þehir geçiþ ýslah projesinin de tamamlanmasý halinde Osmancýk'ýn bir turizm cenneti olacaðýný da ifade eden Baðcý projelerin tamamlanmasý için gereken bütün çalýþmalarýmýz hýzla devam ediyor. Allah'ýn izniyle hiç bir projemiz yarým kalmayacak. Yerel yönetimler ve mahalli idarelerin desteði ile bu projeleri tamamladýktan sonra turizm destinasyonu ile Osmancýk turizmi þahlanacak, böylece bölgemiz Amasya ve Uzungöl gibi turizm bölgelerine ciddi bir alternatif olarak Türkiye turizmindeki yerini alacaktýr dedi. kargý ve Osmancýk'ýn yayla potansiyelini deðerlendirmek için hem uzman desteðine hem de vizyonel yaklaþýma ihtiyaç var. Bu konuda üniversitemizden destek alacak ve kalkýnma ajansýnýn desteði ile Çorum turizm envanterinin bir an önce eksiksiz hazýrlanmasý için çalýþýyoruz. Bu açýdan kurumlar arasý iþbirliði ve ortak iþ yapma kültürü önemlidir ve geliþtirilmelidir. Siyasetçinin desteðine ihtiyaç duyulan noktaya gelmiþ hiç bir iþ yarým kalmamýþtýr ve kalmayacaktýr" dedi. Haber Servisi Bayat'ýn yüzünü güldüreceðiz AK Parti Ekonomi Ýþler Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Bayat'ýn yüzünü güldürecek ve bahtýný açacak hizmetlerin verileceðini söyledi. Çorum'un Bayat Ýlçesi'nde her yýl geleneksel olarak düzenlenen iftar programý, bu senede Bayat Lisesi bahçesinde gerçekleþtirildi. Yaklaþýk 2500 kiþinin katýldýðý "Birlik ve Kardeþlik Sofrasý" için Bayat Belediyesince 15 kazan dolma, çorba, sirkeli cacýk ve helva ikram edildi. Ýftar programýna; AK Parti Ekonomik Ýþler Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ve il yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu, Kadýn Kollan Baþkaný Züleyha Çakýr ve yönetim kurulu üyeleri, AK Partili Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri, köy ve mahalle muhtarlarý, STK'larm baþkan ve temsilcileri ile Bayatlýlar katýldý. BAYATLININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEÐÝZ Ýftar için Bayat'a giden AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, beraberinde Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü ve AK Parti Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu ile birlikte esnaf ziyaretinde bulundular. Çalýþmalar hakkýnda Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü'den de bilgi alan Baðcý, Ünlü'yü tertemiz sokaklarý nedeniyle tebrik etti. "Kilit taþsýz sokaðýmýz kalmasýn. Bayatlý hemþehrilerimize yaþadýklarý yerde kent konforu da sunmak zorundayýz.özelikle Rýhtým Projemiz Bayat'ýmýza güzellik katacak ve tamamlanacaktýr" diyen Milletvekili Baðcý, "2015 yýlýnda ihale edilen Týmarlý Sulamasý, Ankara Yolu, Bayat Çayý Islahý ve Taþkýn Koruma, Köprü, Çevre Bakanlýðýmýzdan temin edilen Vidanjör ve 14 Temmuz günü ihale edilecek olan Bayat Giriþ yolu,köprü ve asfalt projesi ile Bayatlýnýn yüzünü güldüreceðiz" açýklamasýnda bulundu.esnaf ziyareti sonrasý iftar programý alanýna giden Baðcý, tek tek bütün masalarý dolaþarak katýlanlarla sohbet etti. Ziyarette yatýrýmlar konusunda teþekkür alan Baðcý'ya vatandaþlar Hastane ile ilgili gecikmeden dolayý üzüntülerini belirterek tamamlanmasý için takip etmesini istediler. Ýftar programýnda konuþan Milletvekili Baðcý, "Etrafý adeta kaynayan ve ateþ çemberi olan huzur adasý bir ülkeyiz. Ülkemizde huzur ve istikrann devamý için üzerimize düþen sorumluluðu yerine getirmek için çalýþýyoruz. Milletin sandýk mesajý son derece acýk ve nettir. Millet siyasete "Uzlaþýn" mesajý vermiþtir, ilkeli, tutarlý, saðduyulu ve sorumluluk anlayýþý içinde bir uzlaþý için çabalayacaðýz. Toplumun huzuru, güveni ve istikrarý için bu þarttýr. Bunun bilincindeyiz. Bir çýkýþ yolu bulunacaktýr. Ýþ düðümlenir ayak direrseler Milletin hakemliðine baþvurulur, 'düðümü millet çözecektir" dedi. BAYATA YÜKSEKOKUL Baðcý konuþmasýný þöyle sürdürdü: "2015 yýlýnda Bayatýmýza son derece önemli ve hayati yatýrým kararlarý alýnmýþ ve ihale edilmiþtir. Ýnþallah bu projelerin tamamlanmasý için çalýþacaðýz. Bayat'ta yaþam kalitesinin artmasý ve küçülmenin önüne geçilmesi için çalýþacaðýz. Bu açýdan Bayatlýlarýn çok istediði Yüksek Okulun kurulmasý için Rektörümüzle bir kaç kez görüþtüm. En son dün kendisini tekrar ziyaret ettim ve bu talebin önemine deðinerek desteðini istedim. Rektörümüz de konuya olumlu yaklaþmýþtýr. Konu ilk Senato Toplantýsý gündemine alýnarak kuruluþ kararýnýn almasýnýn ardýndan YÖK'e sunulacaktýr. Konunun YÖK ve MEB takibini sürdürecek ve Bayatlýnýn beklediði müjdeyi vermek için sonuna kadar mücadele edeceðiz. Niyet Hayýr Akýbette Hayýr olur inþallah" dedi. Baðcý'nýn müjdeleri, Bayatlýlar tarafýndan uzun süre coþkuyla alkýþlandý. Baðcý'nýn konuþmasýnýn ardýndan Bayatlýlar, Baðcý'ya teþekkür ederek sarýldýlar. Ve Baðcý'nýn bu konuyu "Sonuçlandýracaðýna gönülden inanýyoruz" dediler. Baðcý'nýn ardýndan Milletvekili Kuýt'ta bir konuþma yaptý. Ýftar sonrasý Baðcý, Kurt, Bekiroðlu ve Anaç, Bayatlýlarla Þehir Parký'nda akþam çayý içerek Bayattan ayrýldýlar. Haber Servisi Orucu 1 dakika bile yanlýþlýkla erken açýnca tekrar tutmak gerekir mi? Çin zulmüne dur demek için yürüdüler Seçkin Çalýþkan tarafýndan Sosyal medya üzerinden yapýlan çaðrý ile bir araya gelen Çorumlular, Doðu Türkistan için yürüdü.çin'e tepkiler Çorum'da ve Türkiye'de her geçen gün daha da büyüyor. Çorum'da yaþayan Seçkin Çalýþkan'ýn "Çin Zulmüne Dur" adlý yürüyüþ davetine Çorum halký yoðun ilgi gösterdi. Dün gerçekleþtirilen yürüyüþe, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci, bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn temsilcileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý.yüzlerce vatandaþýn katýldýðý yürüyüþte katýlýmcýlar Hürriyet Parký önünde toplandý. Protestocular Saat Kulesi'nden Pir Baba Parký'na kadar "Ne Mutlu Türküm Diyene", "Uyan Çorum Kardeþine Sahip Çýk" sloganlarý eþliðinde yürüdü. Çorum Park'ta (eski Kültür Sitesi) gurup sözcüsü Fatih Þanöz tarafýndan bir basýn açýklamasý yapýldý. Açýklamanýn ardýndan Pir Baba Parký'na kadar yürüyen grup, olaysýz bir þekilde daðýldý.'türk halký ve Anadolu düþmedi, acýlarý paylaþmaya devam edeceðiz' Gurup sözcüsü Fatih Þanöz, Türklerin her zaman mazlumlarýn yanýnda yer aldýðýný ifade etti. Dün gerçekleþtirilen yürüyüþte Çorum Park'ta bir basýn açýklamasý yapan gurup sözcüsü Fatih Þanöz, 21. Yüzyýlda hala bazý Türk yurtlarýnýn özgürlüðe kavuþamadýðýný söyledi. Türkiye'nin bu zulümlere derhal bir son vermesi gerektiðini belirten Þanöz, dünyanýn bu zulümlere sessiz kalarak büyük bir suç iþlediðini dile getirdi. Müslüman Türkleri yok saymaya çalýþtýklarýnýn altýný çizen Þanöz, "Ülkemizde de bu zulmü görmezden gelen, bu zulümleri yok sayanlar var" dedi. Þanöz, "Dünyada zulüm gören tüm mazlumlarýn Yüce Rabbimiz yardýmcýlarý olsun. Bugün 21. Yüzyýlda hala Türk yurtlarý azatlýklarýný beklemektedirler. Ermenilere, Yahudilere kardeþlik naralarý atanlar, Osman Batur'un evlatlarýna gelince susmaktadýrlar ama bilsinler ki, Türk halký ve Anadolu hala düþmemiþtir. Bahadýr Ömer Yücel Bu sorunun cevabýný verebilmek için öncelikli olarak temkin vakti uygulamasýný bilmek gerekir. Temkin, güneþin doðuþ, batýþ vaktiyle namaz vakitlerinin hesaplanmasýnda, vakitlere eklenen veya çýkarýlan zamaný ifade etmektedir. Bu uygulamanýn temel nedeni yerleþim yerinin en doðusu ile batýsý arasýndaki zaman farký, bulunulan yerin daðlýk olmasý gibi namaz vaktinin tam olarak tespit edilmesini engelleyen durumlarýn var olmasýdýr. Bu gerekçelerle ülkemizde temkin uygulamasý bir müddet sürdürülmüþ, namaz vakitlerini tespitte imsak ve güneþin doðuþunda bir miktar zaman çýkarýlmýþ; öðle, ikindi, akþam ve yatsý vakitlerinde de bir miktar eklenmiþtir. Ancak günümüzde teknik imkânlar son derece geliþmiþ, her il ve ilçenin namaz vakitleri ayrý ayrý belirlenmiþtir. Bu geliþmelerin bir sonucu olarak temkin/ihtiyat' uygulamasýna artýk ihtiyaç kalmadýðý anlaþýlmýþ ve 1983 yýlýndan itibaren ülkemizde temkin uygulamasýna son verilmiþtir. Açýklamada: Baþkanlýðýmýz takvimlerinde temkin uygulamasý bulunmadýðýndan, oruca baþlayacak kiþilerin gösterilen imsak' saatinde yemeyi içmeyi kesmeleri gerekmektedir. Ancak konuyla ilgili diyanet tarafýndan yapýlan baþka bir açýklamada ise: Özellikle büyük yerleþim birimlerinin en doðusu ile en batýsý arasýndaki zaman farkýndan dolayý akþam vaktinin temkin payý içinde kalmasý söz konusu olacaðýndan, yanlýþlýkla bir iki dakika önce okunan ezanla oruçlarýný açmýþ bulunan Müslümanlarýn oruçlarýný kaza etmeleri gerekmez denilmiþtir. Bu açýklamalarý alt alta koyunca, bilhassa oruç tutmada sýkýntý yaþamayan kiþilerin oruçlarýný kaza etmelerini tavsiye edebiliriz. Ýskilip Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri sona erdi Ýskilip'te iki gün boyunca belediye tarafýndan düzenlenen Ramazan etkinlikleri büyük ilgi gördü. Feshaneyi aratmayan gösterilerde orta oyunu ve gölge oyunu gibi bir çok Osmanlý Sanatý da yer aldý. Etkinliklerin birinci gününde kurulan platformda sýrasýyla çeþitli yarýþmalar, Karagöz-Hacivat, kuklalar, ateþ gösterileri, ilahý gurubu, semazenler gösterileri yer aldý. Ayný zamanda mahallelerde dolaþan ekipler palyaçolar eþliðinde çocuklara balonlar daðýttý.etkinliklerin ikinci günüde dolu dolu geçerken Karagöz Hacivat, yarýþmalar, orta oyunu, kuklalar, çizgi film kahramanlarý, illüzyon ve ateþbaz gösterileri, tahta bacak, palyaço gibi eðlenceli etkinlikler yer aldý. Ýlahi grubu, semazenler ve Grup Suhte'te seslendirdikleri ilahiler ve gösterileri ile izleyicilerin büyük beðenisini kazandý.çocuklar, Ýbiþ-Memiþ, illüzyon Show'un birbirinden ilginç ve eðlenceli gösterileriyle keyiflerince eðlendi. Programa Ýbiþ ve Memiþ'in güldürücü mizahlarý ve çocuklarýn geçirdiði eðlenceli saatler damga vurdu. Belediye Baþkaný Recep Çatma yaptýðý konuþmada, iki gün boyunca kültürel ve sosyal etkinlikler gerçekleþtirerek eski ramazanlarý bir nebze de olsa yaþattýklarýný söyledi. Ramazan ayýnýn toplumsal dayanýþma, paylaþma, birlik ve beraberliðin en yoðun yaþandýðý ay olduðunu belirten Çatma, etkinliklerin her yýl düzenli þekilde devam edeceðini kaydederek Ramazan etkiliklerinin Ýskilip'te yaþatýlmasýný saðlayan Serdar Serbest'e teþekkür etti.konuþmasýnýn sonunda en büyük hassasiyetlerinin çocuklar olduðunu söyleyen baþkan Çatma, yerel yönetimler olarak çocuklar için üzerlerine düþeni yaptýklarýný ve yapmaya devam edeceklerini kaydetti. Baþkan Çatma, Serdar Sebest'e etkinliðe olan katkýlarýndan dolayý Ýskilip Kapýsý minyatürü hediye etti.haber Servisi

12 Rakipler yarýn belli oluyor 06 TEMMUZ 2015 PAZARTESÝ sezonu Spor Toto 2. Lig ve 3. Lig gruplarýnýn kura çekimi yarýn yapýlacak. TFF'nin Beykoz-Riva'da bulunan merkezindeki Orhan Saka Salonu'nda gerçekleþecek olan kura çekimi, saat 14.00'te baþlayacak. Spor Toto 2. Lig ve 3. Lig fikstür çekimi ise gruplarýn belirlenmesinin ardýndan önümüzdeki günlerde açýklanacak bir tarihte yapýlacak. Sað açýk da tamam Çorum Belediyespor transfer komitesinin sað açýk mevkiinde forma giyen bir futbolcu ile anlaþma saðladýðý futbolcunun birkaç gün içinde açýklanacaðý öðrenildi. Transferde sessizliðini bozan ve bu güne kadar Serkan Güney, Eþref Koçak, Eþref Korkmazoðlu, Gökhan Kýlýnç, Kudret, Hakan Yaðmurkaya ve Uður Bulut'u renklerine baðlayan Çorum Belediyespor'un sað açýkta forma giyen bir futbolcuyla anlaþma saðladýðý öðrenildi. Geçtiðimiz günlerde Çorum'a gelen futbolcuyla resmi sözleþme imzalanýrken, futbolcunun kulübüyle olan problemleri nedeniyle bu ismin açýklanmadýðý öðrenildi. Transferin üst liglerden olduðu öðrenilirken, futbolcunun hafta içerisinde Çorum'a gelerek takýmla birlikte çalýþmalara baþlayacaðý öðrenildi. Spor Servisi Ýlk antrenman bugün Çolak'tan liste tepkisi Kongre yapýldýktan kýsa bir süre sonra istifa eden iþadamý Ahmet Çolak, 'Deðiþim olmadýðý için ayrýldým' diye konuþtu Spor- Toto Üçüncü ligde mücadele edecek olan Zonguldakspor'da Olaðan Genel Kurul Cumartesi günü yapýlmýþtý. Süleyman Caner, güven tazeleyerek üçüncü kez baþkanlýða seçilmiþti. Yapýlan kongrede 28 kiþilik yönetimde yer alan Ýþadamý Ahmet Çolak, kongre yapýldýktan kýsa bir süre sonra istifa ettiðini açýkladý. Çolak, Kulüp Baþkaný Süleyman Caner ise daha önce liste konusunda görüþtüðünü, listede deðiþime giderek daha fazla katký verecek yeni bir yönetim yapýlmasý konusunda görüþlerini ilettiðini ancak pek bir deðiþiklik göremediði için istifa ettiðini söyledi. Ahmet Çolak istifa ettiðini Baþkan Caner'e telefonla bildirdiðini söyledi. Çolak, Cuma günü Belediye Baþkaný Muharrem Akdemir ve Kulüp Baþkaný Süleyman Caner ile birlikte stadyumda yaptýðý incelemede eksiklerin giderilmesi konusunda destek olacaðýný belirtmiþti. Çolak, gördüðü lüzum üzerine yönetimden istifa ettiðini, Zonguldakspor'a geçmiþte olduðu gibi bundan sonra yönetimde yer almasa bile elinden gelen desteði vereceðini ifade etti. Yomra iþi sýký tutuyor Çorum Belediyespor'da yeni sezon hazýrlýklarýna bugün yapacaðý tek antrenmanla baþlayacak. Çorum Belediyespor Futbol Þube Sorumlusu Hamit Iþýk yeni sezon çalýþmalarýna bugün 17.00de yapacaklarý antrenmanla baþlayacaklarýný belirtti. Çorum'da yapacaklarý antrenmanlarýn ardýndan Kýzýlcahamam'da çalýþmalarýný sürdüreceklerini belirten Hamit Iþýk "Teknik heyetimizin talebi doðrultusunda çalýþmalarýmýza 6 Temmuz'da Çorum'da yapacaðýmýz antrenmanla tarihinde baþlayacaðýz. 16 Temmuz'da ise Çorum'da yapacaðýmýz antrenmanýn ardýndan futbolculara 4 gün izin verip tekrar çalýþmalara 20 Temmuz'da Çorum'da baþlayacaðýz. 26 Temmuz'da yapýlacak olan son antrenmanýn ardýndan ise 28 Temmuz'da Kýzýlcahamam Patalya Termal Otel'de 2.Kamp dönemine baþlayacaðýz. Yaklaþýk 12 gün sürecek olan Kýzýlcahamam kampýnda 4 hazýrlýk maçý yapmayý düþünüyoruz. 6 Temmuz tarihine kadar transferleri de tamamlayarak kampa tam kadro baþlamak için gayret sarf ediyoruz" dedi. Spor Servisi Of'ta sýra imzalara geldi Hamit Iþýk Düzyurt Burçak'ý bitirdi Kadrosunu Erzin Belediyespor'un genç stoperini renklerine katarak güçlendirdi. Birlik Nakliyat Düzyurtspor yeni sezon öncesinde transfer çalýþmalarýný aralýksýz bir þekilde sürdürüyor. Turuncu-Yeþilliler geçtiðimiz günlerde bir çok isimle anlaþmaya varýp sözleþme imzalarken son olarak Erzin Belediyespor'dan stoper Burçak Özkanca'yý transfer etti doðumlu oyuncu savunma hattýndaki rekabeti arttýracak. Burçak'ýn takýma katkýsýnýn olacaðýna inandýðýný söyleyen Birlik Nakliyat Düzyurtspor Asbaþkaný Turgay Genç, "Burçak takip ettiðimiz bir oyuncuydu. Geliþim gösteren bir futbolcu. Takýmýmýza yeni sezonda önemli katkýlarý olacaktýr. Sað açýk ve forvet arkasýna birer oyuncu alarak transferi noktalamak istiyoruz. Bu bölgeler için arayýþtayýz" dedi. Mor-Beyazlýlar, transferi sað kenara bir takviye daha yaparak noktalamak istiyor. Son olarak Mesut Yýlmaz'ý kadrosuna katan Yomraspor sað kenar bölgesi için arayýþlarýný sürdürüyor. Yeni sezonda güçlü ve eksiksiz bir ekip yaratmanýn hesaplarýný yapan Mor-Beyazlýlar hem takým içindeki rekabeti arttýrmak hem de alternatifli bir kadro kurmak için çalýþmalarýnýn sonuna yaklaþtý. Sað kenar için bir çok ismi gündemine alan Yomraspor yönetiminin bu oyunculardan birini önümüzdeki günlerde kadroya katýp transferi sonlandýrmasý bekleniyor. Prensipte anlaþmaya varýlan oyuncularla sözleþme imzalanacak. Gelecek sezon öncesinde kadro kurma çalýþmalarýný sürdüren Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Ofspor, önümüzdeki hafta içinde birçok isimle masaya oturmasý bekleniyor. Trabzonspor A2 takýmýndan ve Trabzon dýþýndan 3-4 oyuncuyla anlaþmak üzere olan Bordo-Mavililerin bu oyuncularla önümüzdeki haftadan itibaren sözleþme imzalamasý bekleniyor. Öte yandan Ofspor'un gerçekleþtirdiði seçmelerinin tüm hýzýyla sürdüðü ifade edildi. Spor Servisi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Otobüs devrildi: 1 ölü

Otobüs devrildi: 1 ölü Tufan Köse Uslu ve Köse'nin TBMM TEK GAZETESÝ nöbet tarihleri belli oldu Salim Uslu Türkiye Büyük Millet Meclisi RTÜK üyelerinin seçilmesiyle birlikte kabul edilen öneriye göre Genel Kurul 1 Ekim Perþembe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ RAMA ZAN GÜNÜ TARİH / GÜN İFTAR PROGRAMI VE YERİ SOHBET PROGRAMI KONULARI SOHBET PROGRAM KONUKLARI İFTAR SAATİ PROGRAM 1 18 Perşembe AKKUŞ Cumhuriyet Meydanı Ramazan ve Oruç Mustafa KOLUKISAOĞLU Ordu Müftüsü

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :11. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Selvitopu

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

Ýcra Müdürlükleri Adliyeden taþýnmamalýdýr Baðcý'dan Tümtürk'e teþekkür

Ýcra Müdürlükleri Adliyeden taþýnmamalýdýr Baðcý'dan Tümtürk'e teþekkür Göletlerde 25 bin balýk yavrusu býrakýldý Çorum'da ki bazý göletlere balýk yavrusu býrakýldý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan yürütülen "2015 Yýlý Balýklandýrma Programý" çerçevesinde Akdeniz

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı