3 bin kiþi Ankara'ya gitmedi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3 bin kiþi Ankara'ya gitmedi"

Transkript

1 Vali Baþköy'den yeni yýl mesajý Vali Sabri Baþköy yeni yýl nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Mesajýna "Her yeni yýl, yeni umutlarý ve beklentileri beraberinde getirmektedir" diyerek baþlayan Vali Baþköy, "2014 yýlýnda, ilimiz ve ülkemizde barýþ ve mutluluðun hâkim olmasý ve devam etmesi en büyük temennimizdir. Huzurlu bir yýl geçirmek ve huzurlu bir gelecek oluþturmak adýna tüm hemþerilerimizin birlik ve beraberliklerini koruyacaklarýna olan inancým tamdýr. 2 DE Kenan Nuhut CHP'nin adaylýk teklifine bugün cevap verecek Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Belediye Baþkan adaylýðý için Demokrat Parti (DP) Genel Baþkan Yardýmcýsý Kenan Nuhut'a teklif götürdü. Kenan Nuhut'un ise teklife sýcak baktýðý ve yapacaðý son istiþarenin ardýnndan son kararýný vereceði belirtildi. Konu hakkýnda bilgi aldýðýmýz Kenan Nuhut CHP'nin belediye baþkan adaylýðý teklifini doðrulayarak, "Teklife sýcak bakýyorum. Salý günü yapacaðým istiþarenin ardýndan kesin cevabýmý vereceðim" dedi. Ayrýca Kenan Nuhut'un adaylýk için ikametini Çorum'a alma çalýþmalarýna da baþladýðý öðrenildi. 40 KURUÞ 3 bin kiþi Ankara'ya gitmedi Emniyetten yýlbaþý tedbirleri Mustafa Manan vefat etti Celal-Ýdris ve Yunus Manan'ýn babalarý, Ali Dost'un kayýnpederi, Çimento Fabrikasý'ndan emekli, Selimiye Camii Dernek Baþkaný Mustafa Manan (82) vefat etti. Tedavi gördüðü Samsun Medikal Park Hastanesi'nde dün saat 10.00'da vefat eden Mustafa Manan'ýn cenazesi Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastenesi'ne getirildi. 7 DE Kadýn Giriþimcilerinden Deniz Yalýtým'da inceleme Çorum Valisi Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu üyeleri ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Deniz Yalýtým'da incelemelerde bulundu. Garnizon Komutaný Jandarma Kd. Alb. Ahmet Çelik'in eþi Leyla Çelik, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ýn eþi Gülcan Doðan, Aile ve Sosyal DA Hitit Üniversitesi Týp Fafültesi Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Merkezi 1 yaþýný kutluyor. Bu 1 yýl içinde merkezde toplam 105 açýk kalp ameliyatý yapýlýrken 842 damar ameliyatýyla toplamda 947 iþlem ve 2 bin kardiyolojik giriþimsel iþlem gerçekleþtirildi. Merkezde yapýlan operasyonlarla yaklaþýk 3 bin kiþi Ankara'ya gitmeden tedavilerini Çorum'da olma imkaný buldu. Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Kerim Çaðlý konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "1 yýl önce Kasým 2012'de faaliyete baþlayan merkezimizde öncelikli hedeflerimiz ileri seviye merkezlerde Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Klinikleri'nin uyumlu birlikteliðinde yapýlabilen açýk kalp ameliyatlarýný ve giriþimsel kardiyoloji iþlemlerinin yapýlabilirliðini göstermek idi. Merkezimiz bu sürecin ilk 6 ayýný hem týbbi, hem de akademik manada oldukça iyi seviyede geçirdi. Eðitim ve Araþtýrma'da bir ilk daha Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Üroloji Kliniði tarafýndan bir ilk daha gerçekleþtirildi. Hastanede ilk defa böbrek ve üreter üst ucundaki taþlara Fleksbl Üreterorenokopi (RÝRC) yöntemi ile taþ kýrma iþlemi uygulandý. Çöplük' sanatseverlerle buluþacak 6 DA STK'lara proje döngü yönetimi eðitimi Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü Proje Koordinasyon Merkezi tarafýndan Çorum'da faaliyet gösteren STK'lara yönelik hayata geçirilen proje hazýrlama eðitim dün baþladý. 10 DA 5 TE 5 TE Devane Kentsel Dönüþüm alanýna asfalt Çorum Belediyesi inþaat çalýþmalarý devam eden Kentsel Dönüþüm Projesi civarýnda asfaltlama çalýþmasý yaptý. Hava þartlarýnýn durumuna göre asfalt çalýþmalarýný aralýksýz sürdüren Çorum Belediyesi, Çorum'un çehresini deðiþtirecek olan Kentsel Dönüþüm alanýnýn etrafýný asfaltladý. Devane Kentsel Dönüþüm çevresinde yol geniþletme çalýþmalarýnýn tamamlandýðýný belirten Baþkan Külcü, 900 metre uzunluðunda ve 8 bin 500 metrekare alana sahip yolun tamamýnýn asfaltlandýðýný, bu yola ton asfalt serimi yapýldýðýný belirtti. 9 DA Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn yeni yýla rahat ve huzurlu bir ortamda girmeleri için bir dizi tedbir aldý. Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan konu hakkýnda yaptýðý açýklamada Emniyet Müdürlüðü olarak, Çorumlularýn yeni yýlý huzur ve güven içerisinde kutlamalarýný saðlamak amacýyla genel güvenlik ve asayiþin temini açýsýndan bir dizi ilave tedbirler aldýklarýný belirtti. 9 DA "Türkiye üzerinde oynanan kirli oyunlar saðduyulu hareketle bozulur" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 17 Aralýk operasyonu, yolsuzluk iddialarý ve AK Parti ile cemaat arasýnda yaþanan tartýþmalarla ilgili yaptýðý açýklamalarda... 7 DE TDED, Erdem Bayazýt'ý anacak Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þubesi "Erdem Bayazýt'a Vefa Gecesi" düzenleyecek. 3 Aralýk Cuma akþamý saat 18.30'da Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þubesi Konferans Salonunda yapýlacak gecede, Erdem Bayazýt'ýn hayatý, sanatý anlatýlacak. 10 DA

2 Vali Baþköy'den yeni yýl mesajý 2 Uluslar arasý Af Örgütü Çorum'da eðitim düzenledi Ýmsâk : 05:10 Güneþ : 06:55 Ýþrak 07:50 Öðle : 11:53 Ýkindi : 14:15 Akþam : 16:34 Yatsý : 18:06 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 1. Hafta HATIRLATMA: VERGÝ BAÐ-KUR ve Sosyal Sigorta ve Ýsteðe Baðlý aylýk primleri ve Özel tüketim vergisi ödenecek.zirai Gelir Vergisi 3. taksidi ödenecek. Eski mükellefler, notere defterlerini tasdik ettirecekler. BA ve BS Bildirim formlarý verilecek. Günün Þiiri GERÇEK ADAYLARI SEÇÝN Vali Sabri Baþköy yeni yýl nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Mesajýna "Her yeni yýl, yeni umutlarý ve beklentileri beraberinde getirmektedir" diyerek baþlayan Vali Baþköy, "2014 yýlýnda, ilimiz ve ülkemizde barýþ ve mutluluðun hâkim olmasý ve devam etmesi en büyük temennimizdir. Huzurlu bir yýl geçirmek ve huzurlu bir gelecek oluþturmak adýna tüm hemþerilerimizin birlik ve beraberliklerini koruyacaklarýna olan inancým tamdýr. Ümit ederim ki 2014 yýlý, Türkiye'nin kalkýnarak güçlenmesini sürdüreceði, milletimizin yeni baþarýlar kazanacaðý, sevinç ve mutluluklar Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: yaþayacaðý bir yýl olacaktýr" dedi. Vali Baþköy mesajýný þu ifadelerle tamamladý: "Bizler kentimizin kalkýnmasý için 'ortak sinerji' ve 'ortak akýl'ý rehber kýlarak yeni yýlda daha fazla çalýþmak zorunda olduðumuzun þuuru içerisindeyiz. Kamu kurum ve kuruluþlarýmýz ile özel sektörümüze bu konuda ciddi sorumluluklar düþmektedir. Bu duygularla, 2014 yýlýnýn ilimize, ülkemize ve tüm insanlýða barýþ, kardeþlik, huzur ve mutluluk getirmesi dileðimle, Çorumlu hemþerilerimin yeni yýlýný kutluyor, sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum." ELEMANLAR ARANIYOR Kayseri'deki Fabrikamýzda Sürekli Çalýþtýrýlmak Üzere Vasýfsýz Bay Elamanlar Aranmaktadýr. Maaþ+Ssk+Yemek Ve Yatacak Yer Mevcuttur. Müracaatlarýn 'den Volkan Bey'e Yapýlmasý Rica Olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 500 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL Müracaat: ELEMAN ARANIYOR Kültür Sitesi Yanýnda Bulunan Otoparkta Oto Yýkama Bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar aranmaktadýr. Müracaat Tel: Özgür Eðitim-Sen ve Uluslar arasý Af Örgütü Türkiye Þubesi iþbirliðiyle gerçekleþtirilen "Ýfade Özgürlüðü ve Ýnternet" konulu atölye çalýþmasý Aralýk 2013 tarihleri arasýnda Anitta Otelde gerçekleþtirildi. Çalýþmada Uluslararasý Af Örgütü Temsilcileri tarafýndan Özgür Eðitim Sen üyesi öðretmenlere "Ýnsan Haklarý Nedir", "Türkiye'de ve Dünyada Ne Tür Ýnsan Haklarý Ýhlalleri Yaþanmaktadýr", "Eðitimde Ýnsan Haklarý ve Ýfade Özgürlüðü", "Ýnternet ve Ýfade Özgürlüðü" konularýnda bilgilendirme ve grup çalýþmalarý yaptýrýldý. Özgür Eðitim-Sen Çorum Þubesi Basýn-Yayýn Sekreteri Oðuz Ayan çalýþma hakkýnda þu bilgileri verdi:"ýnsan haklarý sadece yasal önlemlerle savunulamaz. Ýnsan haklarýnýn baþta kamu çalýþanlarý olmak üzere,sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri,yerel ve ulusal medya temsilcileri ve tüm bireyler tarafýndan korunmasý ve kollanmasý gerekir. Böyle bir bilincin ya da insan haklarý kültürünün oluþturulmasý için yaygýn ve okulla sýnýrlý kalmayan bir insan haklarý eðitimine ihtiyaç duyulmaktadýr. Söz konusu bu boþluðu doldurmak Yýl: 9 Sayý: 2667 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : amacýyla Sendikamýz Uluslar arasý Af Örgütü ile iþbirliði yaparak çeþitli konularda gerçekleþtirmiþ olduðu eðitim faaliyetlerine yeni bir halka daha eklemiþtir. Bu çalýþmada öðretmen arkadaþlarýmýzýn, Ýnsan Haklarý,Ýfade Özgürlüðü ve Ýnternet kullanýmý konularýnda öðrencilere temel bilgileri vermeleri ve öðrencilerin bu konudaki farkýndalýklarýný arttýrmalarý amaçlanmýþtýr. Sendikamýz Ýnsan Haklarý eðitimini, insan onurunun korunmasý,insan haklarý ihlallerinin önlenmesi ve ifade özgürlüðünün önündeki engellerin kaldýrýlmasý yolunda atýlmýþ küçük bir adým olarak düþünmektedir.ancak bu adým her ne kadar küçük bir adým olsa da bu konuda yapýlacak bundan sonraki çalýþmalara öncülük etmesi ve ilham vermesi açýsýndan büyük bir potansiyel taþýmaktadýr. Özgür Eðitim-Sen olarak söz konusu projeyi hazýrlayan ve uygulayan Uluslararasý Af Örgütü Temsilcilerine,projeye maddi destek saðlayan Hollanda Büyükelçiliðine ve projeye katýlan tüm arkadaþlarýmýza teþekkür eder,saygýlar sunarýz." AGD yýlbaþýnda Mekke'nin Fethini kutlayacak Anadolu Gençlik Derneði (AGD) Çorum Þube Baþkaný Harun Kaplan "Ýnanç özgürlüðünün de temel bir insan hakký ve hürriyeti olduðuna inanýyoruz" dedi. Anadolu Gençlik Derneði mensuplarý olarak farklý inançlarýn ve kültürlerin kutsal kabul ettiði ya da deðer atfettiði þahýslara, sembollere, mabetlere karþý iþlenen sözlü ya da fiili saldýrýlarý tasvip edilmesi, desteklenmesi ya da onaylamasýnýn mümkün olmadýðýný kaydeden Harun Kaplan, "Ýnancýmýz gereði yaþama hakkýný, mülkiyet hakkýný, neslin ve ailenin korunmasý hakkýný, aklýn korunmasý hakkýný nasýl temel hak ve hürriyetlerden sayýyorsak ayný TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN þekilde düþünce ve inanç özgürlüðünün de temel bir insan hakký ve hürriyeti olduðuna inanýyoruz. Bu baðlamda bizimle ayný coðrafyayý paylaþan farklý inançlardan insanlarýn da önem verdiði, kutsal olarak kabul ettiði, bayram olarak kutladýðý günlere karþý da o inançlarýn mensuplarýný rencide edecek, üzecek davranýþlarý onaylamýyoruz. Çünkü bu bayramlar ya da kutlamalar onlarýn inançlarýnýn gereðidir. Öte yandan "yýl baþý" olarak adlandýrýlan 31 Aralýk gecesinde eðlence adý altýnda sergilenen, kitle iletiþim araçlarýyla adeta bütün insanlara dayatýlan ve vicdanlarý köreltecek boyutlara ulaþan debdebeyi ve Ýslam'ýn asla tasvip etmediði alkol tüketimi ya da Milli Piyango gibi çirkinlikleri de her türlü platformda eleþtirmeyi de bir görev olarak addediyoruz. Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi olarak 31 Aaralýk Salý günü saat 19.30'da Afra Kültür Merkezinde Mekkenin Fetihini kutluyoruz. Tüm halkýmýz davetlidir" dedi. Yýlmaz MERT Ýl Öðrenci Merkez Ýlçe Temsilcisi Osman Akar Çorum Ýl Öðrenci Merkez Ýlçe seçimi yapýldý. Milli Eðitim Ýl Müdürlüðünde gerçekleþtirilen seçimde 7 aday yarýþtý. 69 okul temsilcisinden 46'sýnýn oyunu alan Cumhuriyet Anadolu Lisesi Okul Temsilcisi Osman Akar Çorum Ýl Öðrenci Merkez Ýlçe temsilcisi seçildi. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Nihat Ýnce Emekli Polis Memuru Seçim meydanýna çýktý adaylar Birbirlerini arkasýndan kovalar Baþkanlýk hesabýyla hayale dalan Gerçek adaylarý seçin dostlarým Olmayan dualara amin demeyin Sakýn ola siz oyuna gelmeyin Hak etmeyene oyunuzu vermeyin Gerçek adaylarý seçin dostlarým Mahalli seçimlerde parti seçilmez Hatýr için sað sola geçilmez Helal olmayan þerbeti de içilmez Gerçek adaylarý seçin dostlarým Yalana dolana sakýn kalmayýn Ýyi düþün sonra hayale dalmayýn Gerçek söylemeden geri durmayýn Gerçek adaylarý seçin dostlarým Nihat diyor ki geçmiþe bakýn Hizmet meþalesini güzelce yakýn Hak etmeyene oyu vermeyin sakýn Gerçek adaylarý seçin dostlarým HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD EUR STERLiN 3,509 3,526 JPY YENi 0,202 0,203 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÖMÜR ECZANESÝ TEL: GAZÝ CAD. 58/B - VERGÝ DAÝRESÝ YANI GÖKGÖZ ECZANESÝ TEL: M.SÝNAN MH. 5.CD. NO: 1/D - METROPOL YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Basýn:1393

4 4 "Öðretmenlerede kýyafet özgürlüðü tanýnmalý" Mesleki Eðitim Merkezinde tecrübe paylaþým semineri Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezinde tecrübe paylaþým seminerleri devam ediyor.seminerlerin bu seferki konuðu Öncel Yýldýrým'dan yeni yýl kutlamasý Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, yeni yýl nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý.mesajýnda "Tüm olumlu ve olumsuz yanlarý, acý ve tatlý anýlarýyla koskoca bir yýlý daha geride býrakýyor, yeni beklentiler ve dileklerle 2014 yýlýna giriyoruz" diyerek baþlayan Yýldýrým, "Barýþ ve kardeþlik türkülerinin söylendiði, yeni umutlarýn yeþerdiði, karanlýðýn yok olduðu, aydýnlýðýn hakim olduðu, küçük gülümsemelerin ýrmak ýrmak coþup, mutluluk okyanuslarýna dönüþtüðü bir yýl olmasý dileklerimle, þahsým, yönetim kurulu ve meslektaþlarým adýna, yeni yýlýnýzý en içten duygularla kutlar, yeni yýlda sizlere ve ailelerinize saðlýk, mutluluk ve bol kazançlý yýllar dilerim" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL Elektrik sahibi Zeynel Öncel oldu. Önce kendisinden bahseden Öncel sonrasýnda ise çýraklara mutlaka hedeflerinin olmasý gerektiðini belirtti. Hedefin insaný hem hayata baðladýðýný hem de baþarýya götürdüðünü ifade eden Öncel, ayný zamanda kendisinin bir taraftan çalýþýrken bir taraftan da dýþarýdan, liseyi bitirdiðini, ikinci olarak Açýk Meslek Lisesini bitirdiðini, sonrada branþýyla ilgili Meslek Yüksek okulunu bitirdiðini belirterek, çýraklara hiç bir zaman olduklarý yerde kalmamalarýný, ellerinde ki imkanlarý iyi deðerlendirmelerini tavsiye etti. Bahadýr YÜCEL Demokrat Eðitimciler Sendikasý Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak 2013 yýlýný eðitim açýsýndan deðerlendirdi yýlýnda eðitim sisteminde yapýlan deðiþikliklerin ardýndan öðretmenlerin norm kadro fazlasý olmasý, hükümet yetkililerinin öðretmenler hakkýndaki olumsuz sözleri ve özür tayinlerin yapýlmamasý gibi durumlar nedeniyle 2013 yýlýnýn maðduriyetlerin yaþandýðýn bir yýl olduðunu ifade eden DES Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak "2013 yýlý hüsran yýlý oldu" dedi. Býçak 2013 yýlýný deðerlendirdiði açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: Aile bütünlüðünün saðlanmasý için yapýlan çalýþmalar yanýnda öðrenim özrü yönetmelikten çýkarýlmýþtýr. Anayasada güvence altýna alýnan öðretmenlerimizin eðitim haklarý ellerinden alýnmaya devam etmektedir. Bir takým yapýsal iyileþtirmeler içeren yönetmelik beklentileri karþýlamamýþtýr. Ancak bakanlýðýn yönetmelik taslaðýný öðretmenlerin görüþüne açýp taleplere göre bazý deðiþiklikler yapmasý olumlu bir geliþmedir. Öðretmenler yönetmelikte torpil, adam kayýrma, siyasi ve ideolojik ayrýmcýlýða kapý aralayacak hiçbir ibare istemiyor. Öðretmenler mahkeme süreçlerine neden olmayacak objektif, eþit ve adaletli bir yönetmelik istiyor. TEOG sistemi kimi eksiklikler ve hatalar barýndýrmasýna raðmen SBS'den hem daha pedagojik hem de daha dinamik ve ileri bir modeldir. Sistemin verimli ve saðlýklý sonuçlar vermesi için baþarýlý öðrenci ve öðretmenleri ödüllendirmesi gerekmektedir. Ýller, bölgeler, mahalleler ve okullar arasýndaki kalite farký milimize edilmedir. Eðitim sistemimizin asýl sorunu dershaneler deðil dershaneyi mecbur hale getiren eðitim sistemidir. Dershanelerin zorla kapatýlmasý demokratik eðitim sistemi, hür teþebbüs ve liberal ekonomi normlarý baðlamýnda mümkün deðildir. Sýnav sistemi bilgi kaynaklarýna ulaþmanýn serbest olduðu bir anlayýþa göre olmalýdýr. Hükümet ve yetkili sendika tarafýndan arife günü jet hýzýyla imzalanan sözleþme memur ve emeklisinin bayramýný zehir etmiþtir. Memur ve emeklilere reva görülen net 122 TL'lik komik zam enflasyonla ve ülkenin büyüme rakamlarýyla karþýlaþtýrýldýðýnda memurun zararda olduðunu göstermektedir. Kamuda en düþük maaþ almaya devam eden öðretmenlere verilen 75 TL'lik artýþ öðretmenlerin moralini bir nebze olsun düzeltmeyecek komik bir rakamdýr. Yeni çýkan yönetmeliðin ardýndan ülke genelinde müdür ve müdür yardýmcýsý atamalarý yapýlmýþtýr. Ancak yapýlan atamalar yönetmeliðe aykýrýdýr. Norm fazlasý olan idarecilerin öncelikle atanacaðý yönetmelikte açýkça belirtilmesine raðmen il müdürleri bakanlýktan gelen yanlýþ talimatý uygulamýþtýr. Ýdari mahkemenin kararýnýn ardýndan geçtiðimiz günlerde Niðde yanlýþýndan dönmüþ bütün atamalarý iptal etmiþtir. 18.Milli Eðitim Þurasýnda Tüm öðretmenler her 24 Kasým'da bir maaþ tutarýnda ikramiye verilmesi yönünde sendikamýzýn çýkarttýðý þura kararý bulunmaktadýr. Aradan yýllar geçmesine raðmen hala hayata geçirilmemiþtir.24 Kasým yoksulluðun gölgesinde kutlanmaktadýr. Öðretmenlik mesleðinin önem ve itibar kaybýna uðradýðýna; öðretmenlerimizin ekonomik, mesleki, özülük ve demokratik sorunlar altýnda ezildiðine tanýk oluyoruz. Hükümetten öðretmenlik mesleðini onurlandýrmasýný ve tekrar seçkin bir meslek haline getirmesini bekliyoruz. Ömer Dinçer zamanýnda sadece ailesiyle ayný þehirde yaþayabilmek için alanlarýný deðiþtiren öðretmenlerin maðduriyetlerinin giderilmesi, norm fazlasý olmamak için uzmaný olmadýðý alanlara geçenlerin eski alanlarýna dönmelerine imkan saðlanmasý olumlu bir uygulamadýr. Ancak alan deðiþikliði ile il içi özür grubu baþvurularý birlikte alýnmalý, puan üstünlüðüne göre adaletli bir atama yapýlmalýydý. Önceki yönetmelikte velilerin en az yüzde 60'ýnýn isteðiyle, özel okul ve kolejlerdeki öðrencilerin kýyafetleri belirleniyordu. Milli Eðitim Bakanýmýz Sayýn Nabi Avcý, önlük, forma yahut serbest kýyafet uygulamasýný zorunlu tutmayarak özgürlükçü ve demokratik bir yönetmelik çýkarmýþtýr. Bu demokratik adýmlarýn devamýnýn gelerek bütün öðretmenlerimize de kýyafet özgürlüðünün tanýnmasýný istiyoruz." Hiç kimseden en ufak bir beklenti veya çekinceleri olamadan en hasbi ve samimi duygularla sendikacýlýk yaptýklarýný ifade eden Ýbrahim Býçak 2014 yýlýnýn eðitim seferberliðinin ilan edildiði, çözümlerin üretildiði, adalet duygusunun ön planda olduðu eðitim camiamýz ve ülkemiz için hayýrlý bir yýl olmasý temennisinde bulundu.

5 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM 3 bin kiþi Ankara'ya gitmedi Hitit Üniversitesi Týp Fafültesi Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Merkezi 1 yaþýný kutluyor. Bu 1 yýl içinde merkezde toplam 105 açýk kalp ameliyatý yapýlýrken 842 damar ameliyatýyla toplamda 947 iþlem ve 2 bin kardiyolojik giriþimsel iþlem gerçekleþtirildi. Merkezde yapýlan operasyonlarla yaklaþýk 3 bin kiþi Ankara'ya gitmeden tedavilerini Çorum'da olma imkaný buldu. Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Kerim Çaðlý konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "1 yýl önce Kasým 2012'de faaliyete baþlayan merkezimizde öncelikli hedeflerimiz ileri seviye merkezlerde Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Klinikleri'nin uyumlu birlikteliðinde yapýlabilen açýk kalp ameliyatlarýný ve giriþimsel kardiyoloji iþlemlerinin yapýlabilirliðini göstermek idi. Merkezimiz bu sürecin ilk 6 ayýný hem týbbi, hem de akademik manada oldukça iyi seviyede geçirdi. Daha sonraki 6 aylýk periyotta yapýlabilen iþlemlerin sayýsýný artýrarak, kaliteyle ayný seviyede götürebilme adýna "daha çok iþ, daha zorlu vaka" parolasýyla yol alýndý ve geldiðimiz noktada ilk zamanlarda ayda 5 vaka yapýlabilirken, þu anda haftada 5 açýk kalp ameliyatý yapmaktayýz. Yani istikrarlý bir þekilde her gün bir vaka yapýlmaktadýr. Sonuç itibariyle 1. yýlýn sonunda 105 vakayý ileri merkezler seviyesinde, oldukça baþarýlý sonuçlandýrmanýn gururunu ve onurunu yaþamaktayýz. Bu sayýyý eðitim, araþtýrma ve hizmet hastaneleri ölçeðinde akademik olarak deðerlendirdiðimizde, Saðlýk Bakanlýðý kriterlerine göre yüzde arasý verimlilik performansýyla gerçekleþtirilmiþ olduðunu görmekteyiz(3 öðretim görevlisiyle yapýlan ameliyat sayýsýna göre)" dedi. Türkiye'de mevcut 275 Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniði'nden 55 tanesinin (%20'si) yüzde 100 verimlilikle, geriye kalan 220 tanesinin (%80' i ) ise bu verimliliðin altýndaki yelpazede yer aldýðýný kaydeden Prof. Dr. Kerim Çaðlý, "Örneðin çoðu yýllýk üniversite hastanelerinde bile öðretim görevlisine raðmen yýlda arasý açýk kalp ameliyatýnýn ancak yapýldýðý düþünülürse; Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahi Kliniðimizin geldiði nokta daha iyi deðerlendirilecektir. Dolayýsýyla Kalp ve Damar Cerrahi Kliniðimiz daha ilk senesinde Türkiye genelinde köklü kliniklerin içinde yer aldýðý 56 klinikten biri olmuþtur. Yine Saðlýk Bakanlýðý'nýn kalp merkezlerinin ameliyatlarýndaki ölüm oranýna göre yaptýðý sýnýflandýrmada yüzde 5 mortalite (ölüm oraný) ve altý referans klinik olarak deðerlendirilmiþ olup Hitit Kalp ve Damar Cerrahi Kliniði yüzde 0,9 oranýyla ilk 10 arasýnda yer almýþtýr. Ayrýca son yýllarda yapýlan akademik yayýnlarýn sayýsýndaki artýþlar Dünya Üniversiteleri arasýndaki sýralamada hýzla üst sýralara týrmanan Hitit Üniversitesinin baþarý çýtasýný daha yukarýlara taþýma adýna Kalp ve Damar Cerrahi Kliniði olarak oldukça fazla sayýda yayýna imza atýlmýþtýr. Yaklaþýk ulusal ve uluslararasý yazýlý ve sözlü bildiri olmak üzere toplam 74 yayýn yapýlmýþtýr. 10 yayýn da kabul aþamasýndadýr. Bu zaman zarfýnda Kardiyoloji Kliniðinde ise yaklaþýk 2000'e yakýn Koroner Anjiyografi, 600 kateterle damar açma iþlemi (ki 300 tanesi acil kalp krizi nedeniyle yapýlmýþtýr) baþarýyla gerçekleþtirilmiþtir. Uyumlu ve paylaþýmcý desteklerinden dolayý Kardiyoloji Kliniði'ni de kutluyorum. Ayrýca kalp merkezimizde 105 açýk kalp ameliyatýnýn dýþýnda 842 damar ameliyatýyla toplamda 947 iþlem ve 2 bin kardiyolojik giriþimsel iþlem yapýldýðý düþünüldüðünde; yaklaþýk 3 bin vatandaþýmýza Ankara'ya sevk edilmeden yerinde çözüm üretilmiþtir. Bu yönüyle bölgemize tarifsiz maddi-manevi katkýlar saðlamýþtýr. Böylece bizlere destek olanlarýn umutlarý da boþa çýkarýlmamýþtýr. Bu onurlar ve gururlar yaþanýrken, baþta her türlü üst düzey desteðini esirgemeyen Bakan Yardýmcýmýz Sayýn Agah Kafkas beyefendiye, Rektörümüz Sayýn Prof. Dr. Reha Metin Alkan beyefendiye, Genel Sekreterimiz Sayýn Turgay Happani beyefendiye, Baþhekimimiz Sayýn Yrd. Doç Dr. Taner Sarak beyefendiye ve Sayýn Prof. Dr. Serdar Güler beyefendiye teþekkür ederiz. Ayrýca hastane içindeki týbbi, idari, teknik ve mali konularda maddi manevi fedakarlýklarýný hiç esirgemeyen ve 1 yýl gibi kýsa bir sürede Türkiye tarihinde bir ilk gerçekleþtirilirken (ikinci basamak bir saðlýk kurumu, en üst seviye hizmet veren 4. basamak saðlýk merkezi konumuna getirme), bu sýkýntýlý süreci hizmet noktasýnda aksattýrmadan ve bizlere hissettirmeden yöneten ve yürüten Hastane Yöneticimiz Sayýn Yrd. Doç.Dr. Musa Zorlu, beyefendiye ve ekibine minnettarlýðýmýzý sunarýz. Bu onurda katkýsý olan, kliniðimiz çalýþanlarýndan baþta Yrd. Doç.Dr. Adnan Yalçýnkaya, Yrd. Doç.Dr. Adem Ýlkay Diken, Yrd. Doç.Dr. Seyhan Yýlmaz ve Op. Dr. Eray Aksoy'a, anestezi kliniðinden Uzm. Dr. Yasemin Aydýn Höbek'e ve Uzm. Dr. Sezer Karabulut'a, tüm ameliyathane, servis, yoðun bakým hemþirelerine, perfüzyonistlere, teknisyenlere ve bütün yardýmcý personel arkadaþlarýma minnettarlýðýmý ifade etmek isterim. Ýlk yýl itibariyle bölgemizde çekim merkezi olma hedefimize hem yapýlan iþlemler, hem de yöre insanýmýzýn teveccühleriyle ziyadesiyle ulaþýlmýþtýr. Bütün bu bilgileri paylaþmaktadaki amacýmýz, büyük fedakarlýklarla ortaya konulup özverilerle ve gayretlerle oldukça iyi bir noktaya getirilen kalp merkezimizin müsbet farkýný dökümante edip farkýndalýk oluþturmaktýr. Daha iyiyi, daha güzeli hedefleyerek maddi ve manevi desteðin devamý dileðiyle saygýlarýmý sunuyorum" diyerek açýklamasýný tamamladý. KUTLAMA YENÝ YILINIZI EN ÝÇTEN DÝLEKLERÝMÝZLE KUTLAR SAÐLIK, MUTLULUK VE HUZUR GETÝRMESÝNÝ DÝLERÝZ 45. Bölge Çorum Eczacý Odasý Yönetim Kurulu adýna Baþkan Basýn:1389Ecz. Süleyman Koca Eðitim ve Araþtýrma'da bir ilk daha Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Üroloji Kliniði tarafýndan bir ilk daha gerçekleþtirildi. Hastanede ilk defa böbrek ve üreter üst ucundaki taþlara Fleksbl Üreterorenokopi (RÝRC) yöntemi ile taþ kýrma iþlemi uygulandý. 4 hastaya Prof.Dr. Hamit Ersoy, Op.Dr.Buðra Þentürk, Op.Dr. Rýza Çevik,Op.Dr. Musa Ekici, tarafýndan yapýlan bu ameliyatýn ardýndan hastalar 1 gün sonra tedavi olarak taburcu edildiler. Konuyla ilgili bir açýklama yapan Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalý öðretim üyesi Prof.Dr. Hamit Ersoy, "Bu yöntem son 10 yýl içinde tüm dünyada popüler olan ve son 5 yýl içinde de ülkemizde ancak belirli üniversite ve eðitim hastanelerinde uygulanan bir taþ kýrma yöntemidir.özellikle 1.5 cm'- den küçük böbrek ve üreter üst uç taþlarýnýn tedavisinde vücuda herhangi bir delik açmadan idrar yollarýndan kývrýlabilir bir aletle (Fleksbl Üreterorenokopi) üretere girilerek üreterdeki yada böbrekdeki taþlarýn lazerle kýrýlmasýdýr. Bu taþ kýrma iþleminin bir baþka avantajý ise vücut dýþýndan ses dalgalarý (ESWL) ile taþ kýrmanýn baþarýsýz olduðu özellikle 2 cm civarýndaki alt kaliks (böbreðin alt kutbu) taþlarýnda ya da böbreðe bir delik açýp girilerek taþlarýn temizlendiði (Perkütannefrolitotomi ) yönteminin yapýlamadýðý durumlarda da çok rahatlýkla kullanýlmasýdýr" dedi. Hastane yönetimi de ameliyat olan hastalarý ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerini iletti. Ziyaret esnasýnda bir açýklama yapan Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd.Doç.Dr. Musa Zorlu, bu endoskopik taþ kýrma yönteminin kullanýlmasý ile birlikte, artýk Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi üroloji kliniðinden baþka merkezlere hastalarýn sevk edilme gerekçelerinin de ortadan kalkmýþ olduðunu belirtti. Genç TEMA'dan Turhan Candan'a ziyaret Hitit Üniversitesi Genç TEMA Kulübü üyeleri Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ý ziyaret etti. Kulüp üyeleri ziyarette Candan'a kulüplerine verdiði desteklerden dolayý Teþekkür Belgesi sundu. Kulüp Baþkaný Hüseyin Koçoðlu ile birlikte Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ý ziyaret eden Özlem Koçak, Eda Tansýk, Merve Gündoðan ve Musab Cebeci, Candan'ýn kendilerine bu zamana kadar önemli destekleri olduðunu söylediler. Özellikle Çorum'un mesire yerlerinde gerçekleþtirdikleri temizlik çalýþmalarýnda kendileriyle birlikte doðayý temizleme çalýþmasýna katýlan Turhan Candan'ýn bundan sonra da kulüplerine destek vermelerini istediler. Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek gençlere kulüp çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Kubilay Kaan YÜCEL

6 6 T.C. ÇORUM 4. ÝCRA DAÝRESÝ 2012/228 Tl MT. TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Gülabibey Derneði hayýrseverleri bekliyor Çorum Gülabibey Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, çalýþmalarýna aralýksýz devam ediyor. Yunus Erdal'ýn baþkanlýðýný yürüttüðü derneðin yönetim kurulu, yaptýðý faaliyetlerden ve insanlara saðladýðý yardýmlardan büyük bir zevk alýyor ve adeta yorulmak bilmeden gece-gündüz demeden çalýþýyor. Geçtiðimiz Kurban Bayramý'nda 50 çocuðu giydiren ve 4 aile yuvasýnýn kurulmasýna vesile olan Gülabibey Derneði, 2 gencin düðününü yaptý. 4 ay içerisinde 8 bin 500 adet giysi daðýtýmýný gerçekleþtiren dernek, önümüzdeki günlerde de saðlanan 10 bin adet giysinin daðýtýmýna devam edecek. Saðlanan 10 bin adet giysinin 3 bin 500 adedinin Zafer Çarþýsý içerisinde ve Kubbeli Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnaflarýn gönderdiðini kaydeden ve esnaflara teþekkürler eden Dernek Baþkaný Yunus Erdal, ayrýca halýcý mobilyacý, tuhafiyeci, fýrýncý ve fabrikalardan gelen un toptancýlardan gelen gýda adýna kendilerine destek olanlara þükran, minnet ve teþekkürlerini iletti. Vatandaþlardan da ayni ve nakdi yardýmlar konusunda destek isteyen Dernek Baþkaný Yunus Erdal, "Bizler Gülabibey Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Yönetim Kurulu olarak her zaman ki gibi köprü görevi yapmaya gece gündüz hazýrýz. Ayrýca maddi manevi yardýmlarý bekliyoruz. Çorum halkýna da yardým sever ve yardýmlaþmayý yapanlaradestek verdikleri için tekrar teþekkür ediyoruz" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL BBC Türkçe'nin sayfalarýný Polattaþ'ýn fotoðraflarý süslüyor Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýl. Merkez Ýlçe, 3527 Ada No, 5 Parsel No. Gülabibey mah. Mahalle Mevkii. Hali hazýrda na tamam olan daire. 132 m2, zemin katta olup, 3 oda salon mutfak banyo tuvalet, 3 adet balkondan oluþmuþtur. Tüm yönlerle cephelidir, camlar ve balkon kapýlarý PVC lidir. Kambi, kaloriler petekleri,mutfak tezgahý, tezgah altý ve üstü dolaplarýn, kapý kasa ve kanatlarý takýlý deðildir. imar planý içindedirrr Adresi : Gülabibey Mah.Baðcýlar 75. Sk. N:52/2 Merkez / ÇORUM Yüzölçümü : Arsa Payý : imar Durumu : Var Kýymeti : ,00 KDV Oraný : % 1 Kaydýndaki Þerhler : 1. Satýþ Günü : 24/02/2014 günü 10:40-10:45 arasý 2. Satýþ Günü : 21/03/2014 günü 10:40-10:45 arasý Satýþ Yeri : Adliye Müzayede Salonu( Giriþ Kat Çorum) Satýþ þartlarý : 1-Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr: aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr, ihale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/228 Tlmt. sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 26/12/2013 ÝÝK m.126 Basýn:1395 Resmi ilanlar de Çorumlu fotoðrafçý Buðra Polattaþ'ýn Çorum'da çektiði 3 fotoðraf, dünyanýn en etkili haber kuruluþlarýndan BBC'nin Türkçe servisince sanal ortamda düzenlenen yarýþmalarda en beðenilen kareler arasýnda yer alýyor. Samsun'da yaþayan Çorumlu fotoðrafçý Buðra Polattaþ, Çorum'da çektiði fotoðraflarla BBC Türkçe servisinin düzenlediði fotoðraf yarýþmalarýna katýldý. Polattaþ'ýn, BBC Türkçe'nin sosyal paylaþým sitesi facebook'ta her hafta ayrý bir tema belirleyerek yaptýðý yarýþmaya gönderdiði 3 fotorðafta, o haftalarýn en çok beðeni alan fotoðraflarýndan oldu. Polattaþ'ýn Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi ve Yürüyüþ Yolu parkurlarýnda yürürken çektiði, lastik ayakkabýlarýný çýkarmýþ oturan küçük çocuk fotoðrafý, bbcturkce.com'un ana sayfasý ile BBC Türkçe'nin facebook sayfasýnda kapak fotoðrafý olarak, Polattaþ'ýn imzasýyla günlerce yayýnlandý. Polattaþ'ýn yine Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi ve Yürüyüþ Yolu parkurlarýnda çektiði yýrtýcý bir kuþun aðzýndaki avý ile kuraklaþmýþ bir arazideki parçalanmýþ kaplumbaða kabuðu fotoðraflarý, bbcturkce.com'un ana sayfasý ile BBC Türkçe'nin facebook sayfasýnda yayýnlandý. BBC gibi güçlü ve etkili bir kuruluþun yayýnlarýnda fotoðraflarýn yer almasýnýn sevindirici olduðunu ifade eden Polattaþ, "Kendi imzam ile yayýnlanan fotoðraflarla Çorum'un adýnýn lansedilmesi de beni mutlu ediyor yýlýndaki yarýþmalarda da Çorum fotoðraflarýmý sunup, memleketimin tanýtýmýna küçük katkýlar yapacaðým" diye konuþtu. "Kültürler arasý kardeþlik" konuþuldu 'Çöplük' sanatseverlerle buluþacak Adana Devlet Tiyatrosu'nun Çöplük isimli oyunu Çorum'da sanatseverlerle buluþacak. Turgay Nar'ýn yazdýðý ve Edip Tümerkan'ýn yönettiði 2 perdelik oyun 10 Ocak Cuma günü saat 20.00'da 21 Ocak Cumartesi günü ise saat ila 20.00'da Çorum Devlet Tiyatrosu sahnesinde izleyecilerle buluþacak. Oyunu konusu þöyle: Büyük bir hýzla çöplüðe dönüþen dünyanýn sabýrla bir parçasý olmaya çalýþan üç farklý hayat... Ýsrafil, Aymelek, Haço. Düþle gerçek birbirine geçmiþ... Korku, kuþkuyu doðurmuþ... Çöplüðün sessizliðinde yalnýzlaþan hayatlar... Çöplük... Ýnsanýn kursaðýndan ne artýyorsa burada. Ýnsan kirlendikçe, çöplüðü de kendine benziyor... Oyunu biletleri Çorum Devlet Tiyatrosu Salonunda tam 5 öðrenci ise 3 TL'den satýþa sunuldu.biletleri ayrýca mybilet. com/tiyatro /devlet tiyatrosu/ çorum adresindende alýnabilir. Çorum Nefes Alevi Bektaþi Eðitim ve Kültür Derneði tarafýndan düzenlenen "Kültürler Arasý Kardeþlik" isimli panel yapýldý. Ýçiþleri Bakanlýðý Dernekler Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan desteklenen, "Gelin Gençler Bir Olalým" isimli proje kapsamýnda düzenlenen "Kültürler Arasý Kardeþlik" isimli panel, Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirildi. Panel, Çorum Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý ve Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (HÜHAM) Baþkaný Prof. Dr. Osman Eðri'nin moderatörlüðünde yapýldý. Panele konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Görevlisi Doç. Dr. Muammer Cengil ve Ondokuz Mayýs Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ýbrahim Gül katýldý. Paneli Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turan Candan, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr, Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kaya, Çorum Merkez Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný ve Oto Tamirciler Odasý Baþkan Adayý Necmettin Uzun, bazý kurum ve kuruluþlarýn temsilcileri ile çok sayýda vatandaþ izledi. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan etkinlikte Fen Edebiyat Fakültesi Araþtýrma Görevlisi Ahmet Özhan Sucu, baðlamasýyla türkü seslendirdi. Panelin açýlýþ konuþmasýný yapan Proje Danýþmaný Nihat Keser, yeni nesillerin yan yana gelebilen, tanýþan, hoþgörü sahibi, önyargýsýz kiþiler olarak yetiþtirilmesi gerektiðini belirterek, "insanlar bilmediðinin düþmanýdýr" dedi. Yunus Emre'nin "Gelin tanýþ olalým / Ýþi kolay kýlalým / sevelim sevilelim / dünya kimseye kalmaz" sözünü hatýrlatan Nihat Keser, "Bu dünya kimseye kalmaz. Ýnsanlarýmýz dünyada hoþ bir sada býrakmalýdýr" ifadesini kullandý. Ýnsanlarýn ortak noktasýnýn çok fazla olduðuna dikkati çeken Keser, ortak noktalarda birleþilmesi gerektiðinin altýný çizerek, "Bizler beþikten mezara kadar hiçbir zaman ayrýþmadýk, ayrýmýz gayrýmýz olmadý. Çanakkale'de omuz omuza mücadele ettik. Cumhuriyeti hep birlikte kurduk. Cumhuriyeti kurarken etle týrnak gibiydik. Yine ayný þekilde birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Bir olmak, iri olmak, diri olmak zorundayýz. Baþka çýkar yolumuz yok" þeklinde konuþtu. Panel, Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý ve Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (HÜ- HAM) Baþkaný Prof. Dr. Osman Eðri'nin moderatörlüðünde yapýlýrken, Panele konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Görevlisi Doç. Dr. Muammer Cengil ve Ondokuz Mayýs Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ýbrahim Gül ise "Kültürler Arasý Kardeþlik" ve "Birlikte Yaþama Kültürü" konusunda görüþ ve düþüncelerini açýkladýlar. Panelin sonunda ise Osman Eðri, Muammer Cengil ve Ýbrahim Gül'e plaket verildi.

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret CHP den Nuhut a Tarým ile sanayiyi buluþturmalýyýz adaylýk teklifi Gazeteciler Cemiyeti yönetimini kabulünde konuþan Ali Bektaþ: Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Memleketimizin geliþimi için tarým

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

Utanç baskýnlarý. Çoruma uzandý. Kuduz vakalarý azaldý

Utanç baskýnlarý. Çoruma uzandý. Kuduz vakalarý azaldý TKDK destekli iþletmeler OSB'de yükseliyor Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu kuruluþundan günümüze IPARD-1 Programý kapsamýnda 14 adet çaðrýya çýkarken ve bu çaðrýlar neticesinde Çorum Organize

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz Baþkan Külcü'nün davasýnda 5 raund bugün "Þeker Pancarý mücadelemiz devam edecek" KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün yargýlandýðý dava bugün yapýlacak duruþma ile

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

otomobil almasýný isteyen S. K. isimli gencin, olumsuz yanýt almasý üzerine evi ateþe verip evden kaçtýðý iddia edildi.

otomobil almasýný isteyen S. K. isimli gencin, olumsuz yanýt almasý üzerine evi ateþe verip evden kaçtýðý iddia edildi. Babasý araba almayýnca evi yaktý Gülabibey Mahallesi Yenidoðan. Sokak'ta meydana gelen olayda bir ev yandý. Olay önceki gece meydana geldi. Babasýndan kendisine otomobil almasýný isteyen S. K. isimli gencin,

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

"Baþbakanýmýz kimi aday

Baþbakanýmýz kimi aday Mahmut Alparslan güven tazeledi Türkiye Kamu-Sen'e baðlý Türk Eðitim- Sen Çorum Þube Baþkanlýðýna Mahmut Alparslan yeniden seçildi. Türk Eðitim-Sen Çorum Þubesi'nin. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý geçtiðimiz

Detaylı

Firmalara e-fatura ve e-defter uyarýsý!

Firmalara e-fatura ve e-defter uyarýsý! Demiryolu ne zaman gelecek? Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Üyesi Selim Kefçeli, demiryolu yatýrýmýnýn Çorum için hayati önem taþýyan bir konu olduðunu belirterek, bu konuda TSO'nun daha etkili çalýþmalar

Detaylı

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn

Detaylı

"Türkiye'nin büyümesinden

Türkiye'nin büyümesinden Þehit polis topraða verildi 2013 BÖYLE GEÇTÝ... Yozgat'ta görev yaparken Ankara'nýn Elmadað ilçesindeki Polis Meslek Yüksekokulu'nda komiser yardýmcýlýðý kursuna giden Mustafa Ahýskalý Kýrýkkale'de trafik

Detaylı

"Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr"

Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr Ses dalgalarý teknolojisi cerrahi müdaheleyi azalttý Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi yaygýnlaþmasýyla açýk Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde cerrahi yönteminin üreter taþlarýnýn tedavisinde ses

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik Yalçýn Kýlýç güven tazeledi Mobilyacýlar Odasý Genel Kurulu dün yapýldý. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Derviþ Günday Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen genel kurulda ilk olarak Divan belirlendi.genel

Detaylı

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý

Detaylı

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ

Detaylı

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi.

Detaylı

TSO'ya burs teþekkürü

TSO'ya burs teþekkürü Çorum bütünþehir olmalý SAYFA 10 DA Belediye vatandaþýn toplu ulaþým taleplerini dinliyor Çorum Belediyesi "Türk-Ýsveç Yerel Yönetimler Ortaklýðý Programý" (TUSELOG) çerçevesinde yürüttüðü proje toplantýlarýna

Detaylı

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor!

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor! Nüfusumuz artýþa geçti Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013'te 2 bin 105 kiþi arttý. Ülke genelinde (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de ikamet erkek nüfusun oraný yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kiþi),

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı