3 bin kiþi Ankara'ya gitmedi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3 bin kiþi Ankara'ya gitmedi"

Transkript

1 Vali Baþköy'den yeni yýl mesajý Vali Sabri Baþköy yeni yýl nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Mesajýna "Her yeni yýl, yeni umutlarý ve beklentileri beraberinde getirmektedir" diyerek baþlayan Vali Baþköy, "2014 yýlýnda, ilimiz ve ülkemizde barýþ ve mutluluðun hâkim olmasý ve devam etmesi en büyük temennimizdir. Huzurlu bir yýl geçirmek ve huzurlu bir gelecek oluþturmak adýna tüm hemþerilerimizin birlik ve beraberliklerini koruyacaklarýna olan inancým tamdýr. 2 DE Kenan Nuhut CHP'nin adaylýk teklifine bugün cevap verecek Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Belediye Baþkan adaylýðý için Demokrat Parti (DP) Genel Baþkan Yardýmcýsý Kenan Nuhut'a teklif götürdü. Kenan Nuhut'un ise teklife sýcak baktýðý ve yapacaðý son istiþarenin ardýnndan son kararýný vereceði belirtildi. Konu hakkýnda bilgi aldýðýmýz Kenan Nuhut CHP'nin belediye baþkan adaylýðý teklifini doðrulayarak, "Teklife sýcak bakýyorum. Salý günü yapacaðým istiþarenin ardýndan kesin cevabýmý vereceðim" dedi. Ayrýca Kenan Nuhut'un adaylýk için ikametini Çorum'a alma çalýþmalarýna da baþladýðý öðrenildi. 40 KURUÞ 3 bin kiþi Ankara'ya gitmedi Emniyetten yýlbaþý tedbirleri Mustafa Manan vefat etti Celal-Ýdris ve Yunus Manan'ýn babalarý, Ali Dost'un kayýnpederi, Çimento Fabrikasý'ndan emekli, Selimiye Camii Dernek Baþkaný Mustafa Manan (82) vefat etti. Tedavi gördüðü Samsun Medikal Park Hastanesi'nde dün saat 10.00'da vefat eden Mustafa Manan'ýn cenazesi Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastenesi'ne getirildi. 7 DE Kadýn Giriþimcilerinden Deniz Yalýtým'da inceleme Çorum Valisi Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu üyeleri ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Deniz Yalýtým'da incelemelerde bulundu. Garnizon Komutaný Jandarma Kd. Alb. Ahmet Çelik'in eþi Leyla Çelik, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ýn eþi Gülcan Doðan, Aile ve Sosyal DA Hitit Üniversitesi Týp Fafültesi Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Merkezi 1 yaþýný kutluyor. Bu 1 yýl içinde merkezde toplam 105 açýk kalp ameliyatý yapýlýrken 842 damar ameliyatýyla toplamda 947 iþlem ve 2 bin kardiyolojik giriþimsel iþlem gerçekleþtirildi. Merkezde yapýlan operasyonlarla yaklaþýk 3 bin kiþi Ankara'ya gitmeden tedavilerini Çorum'da olma imkaný buldu. Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Kerim Çaðlý konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "1 yýl önce Kasým 2012'de faaliyete baþlayan merkezimizde öncelikli hedeflerimiz ileri seviye merkezlerde Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Klinikleri'nin uyumlu birlikteliðinde yapýlabilen açýk kalp ameliyatlarýný ve giriþimsel kardiyoloji iþlemlerinin yapýlabilirliðini göstermek idi. Merkezimiz bu sürecin ilk 6 ayýný hem týbbi, hem de akademik manada oldukça iyi seviyede geçirdi. Eðitim ve Araþtýrma'da bir ilk daha Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Üroloji Kliniði tarafýndan bir ilk daha gerçekleþtirildi. Hastanede ilk defa böbrek ve üreter üst ucundaki taþlara Fleksbl Üreterorenokopi (RÝRC) yöntemi ile taþ kýrma iþlemi uygulandý. Çöplük' sanatseverlerle buluþacak 6 DA STK'lara proje döngü yönetimi eðitimi Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü Proje Koordinasyon Merkezi tarafýndan Çorum'da faaliyet gösteren STK'lara yönelik hayata geçirilen proje hazýrlama eðitim dün baþladý. 10 DA 5 TE 5 TE Devane Kentsel Dönüþüm alanýna asfalt Çorum Belediyesi inþaat çalýþmalarý devam eden Kentsel Dönüþüm Projesi civarýnda asfaltlama çalýþmasý yaptý. Hava þartlarýnýn durumuna göre asfalt çalýþmalarýný aralýksýz sürdüren Çorum Belediyesi, Çorum'un çehresini deðiþtirecek olan Kentsel Dönüþüm alanýnýn etrafýný asfaltladý. Devane Kentsel Dönüþüm çevresinde yol geniþletme çalýþmalarýnýn tamamlandýðýný belirten Baþkan Külcü, 900 metre uzunluðunda ve 8 bin 500 metrekare alana sahip yolun tamamýnýn asfaltlandýðýný, bu yola ton asfalt serimi yapýldýðýný belirtti. 9 DA Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn yeni yýla rahat ve huzurlu bir ortamda girmeleri için bir dizi tedbir aldý. Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan konu hakkýnda yaptýðý açýklamada Emniyet Müdürlüðü olarak, Çorumlularýn yeni yýlý huzur ve güven içerisinde kutlamalarýný saðlamak amacýyla genel güvenlik ve asayiþin temini açýsýndan bir dizi ilave tedbirler aldýklarýný belirtti. 9 DA "Türkiye üzerinde oynanan kirli oyunlar saðduyulu hareketle bozulur" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 17 Aralýk operasyonu, yolsuzluk iddialarý ve AK Parti ile cemaat arasýnda yaþanan tartýþmalarla ilgili yaptýðý açýklamalarda... 7 DE TDED, Erdem Bayazýt'ý anacak Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þubesi "Erdem Bayazýt'a Vefa Gecesi" düzenleyecek. 3 Aralýk Cuma akþamý saat 18.30'da Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þubesi Konferans Salonunda yapýlacak gecede, Erdem Bayazýt'ýn hayatý, sanatý anlatýlacak. 10 DA

2 Vali Baþköy'den yeni yýl mesajý 2 Uluslar arasý Af Örgütü Çorum'da eðitim düzenledi Ýmsâk : 05:10 Güneþ : 06:55 Ýþrak 07:50 Öðle : 11:53 Ýkindi : 14:15 Akþam : 16:34 Yatsý : 18:06 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 1. Hafta HATIRLATMA: VERGÝ BAÐ-KUR ve Sosyal Sigorta ve Ýsteðe Baðlý aylýk primleri ve Özel tüketim vergisi ödenecek.zirai Gelir Vergisi 3. taksidi ödenecek. Eski mükellefler, notere defterlerini tasdik ettirecekler. BA ve BS Bildirim formlarý verilecek. Günün Þiiri GERÇEK ADAYLARI SEÇÝN Vali Sabri Baþköy yeni yýl nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Mesajýna "Her yeni yýl, yeni umutlarý ve beklentileri beraberinde getirmektedir" diyerek baþlayan Vali Baþköy, "2014 yýlýnda, ilimiz ve ülkemizde barýþ ve mutluluðun hâkim olmasý ve devam etmesi en büyük temennimizdir. Huzurlu bir yýl geçirmek ve huzurlu bir gelecek oluþturmak adýna tüm hemþerilerimizin birlik ve beraberliklerini koruyacaklarýna olan inancým tamdýr. Ümit ederim ki 2014 yýlý, Türkiye'nin kalkýnarak güçlenmesini sürdüreceði, milletimizin yeni baþarýlar kazanacaðý, sevinç ve mutluluklar Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: yaþayacaðý bir yýl olacaktýr" dedi. Vali Baþköy mesajýný þu ifadelerle tamamladý: "Bizler kentimizin kalkýnmasý için 'ortak sinerji' ve 'ortak akýl'ý rehber kýlarak yeni yýlda daha fazla çalýþmak zorunda olduðumuzun þuuru içerisindeyiz. Kamu kurum ve kuruluþlarýmýz ile özel sektörümüze bu konuda ciddi sorumluluklar düþmektedir. Bu duygularla, 2014 yýlýnýn ilimize, ülkemize ve tüm insanlýða barýþ, kardeþlik, huzur ve mutluluk getirmesi dileðimle, Çorumlu hemþerilerimin yeni yýlýný kutluyor, sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum." ELEMANLAR ARANIYOR Kayseri'deki Fabrikamýzda Sürekli Çalýþtýrýlmak Üzere Vasýfsýz Bay Elamanlar Aranmaktadýr. Maaþ+Ssk+Yemek Ve Yatacak Yer Mevcuttur. Müracaatlarýn 'den Volkan Bey'e Yapýlmasý Rica Olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 500 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL Müracaat: ELEMAN ARANIYOR Kültür Sitesi Yanýnda Bulunan Otoparkta Oto Yýkama Bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar aranmaktadýr. Müracaat Tel: Özgür Eðitim-Sen ve Uluslar arasý Af Örgütü Türkiye Þubesi iþbirliðiyle gerçekleþtirilen "Ýfade Özgürlüðü ve Ýnternet" konulu atölye çalýþmasý Aralýk 2013 tarihleri arasýnda Anitta Otelde gerçekleþtirildi. Çalýþmada Uluslararasý Af Örgütü Temsilcileri tarafýndan Özgür Eðitim Sen üyesi öðretmenlere "Ýnsan Haklarý Nedir", "Türkiye'de ve Dünyada Ne Tür Ýnsan Haklarý Ýhlalleri Yaþanmaktadýr", "Eðitimde Ýnsan Haklarý ve Ýfade Özgürlüðü", "Ýnternet ve Ýfade Özgürlüðü" konularýnda bilgilendirme ve grup çalýþmalarý yaptýrýldý. Özgür Eðitim-Sen Çorum Þubesi Basýn-Yayýn Sekreteri Oðuz Ayan çalýþma hakkýnda þu bilgileri verdi:"ýnsan haklarý sadece yasal önlemlerle savunulamaz. Ýnsan haklarýnýn baþta kamu çalýþanlarý olmak üzere,sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri,yerel ve ulusal medya temsilcileri ve tüm bireyler tarafýndan korunmasý ve kollanmasý gerekir. Böyle bir bilincin ya da insan haklarý kültürünün oluþturulmasý için yaygýn ve okulla sýnýrlý kalmayan bir insan haklarý eðitimine ihtiyaç duyulmaktadýr. Söz konusu bu boþluðu doldurmak Yýl: 9 Sayý: 2667 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : amacýyla Sendikamýz Uluslar arasý Af Örgütü ile iþbirliði yaparak çeþitli konularda gerçekleþtirmiþ olduðu eðitim faaliyetlerine yeni bir halka daha eklemiþtir. Bu çalýþmada öðretmen arkadaþlarýmýzýn, Ýnsan Haklarý,Ýfade Özgürlüðü ve Ýnternet kullanýmý konularýnda öðrencilere temel bilgileri vermeleri ve öðrencilerin bu konudaki farkýndalýklarýný arttýrmalarý amaçlanmýþtýr. Sendikamýz Ýnsan Haklarý eðitimini, insan onurunun korunmasý,insan haklarý ihlallerinin önlenmesi ve ifade özgürlüðünün önündeki engellerin kaldýrýlmasý yolunda atýlmýþ küçük bir adým olarak düþünmektedir.ancak bu adým her ne kadar küçük bir adým olsa da bu konuda yapýlacak bundan sonraki çalýþmalara öncülük etmesi ve ilham vermesi açýsýndan büyük bir potansiyel taþýmaktadýr. Özgür Eðitim-Sen olarak söz konusu projeyi hazýrlayan ve uygulayan Uluslararasý Af Örgütü Temsilcilerine,projeye maddi destek saðlayan Hollanda Büyükelçiliðine ve projeye katýlan tüm arkadaþlarýmýza teþekkür eder,saygýlar sunarýz." AGD yýlbaþýnda Mekke'nin Fethini kutlayacak Anadolu Gençlik Derneði (AGD) Çorum Þube Baþkaný Harun Kaplan "Ýnanç özgürlüðünün de temel bir insan hakký ve hürriyeti olduðuna inanýyoruz" dedi. Anadolu Gençlik Derneði mensuplarý olarak farklý inançlarýn ve kültürlerin kutsal kabul ettiði ya da deðer atfettiði þahýslara, sembollere, mabetlere karþý iþlenen sözlü ya da fiili saldýrýlarý tasvip edilmesi, desteklenmesi ya da onaylamasýnýn mümkün olmadýðýný kaydeden Harun Kaplan, "Ýnancýmýz gereði yaþama hakkýný, mülkiyet hakkýný, neslin ve ailenin korunmasý hakkýný, aklýn korunmasý hakkýný nasýl temel hak ve hürriyetlerden sayýyorsak ayný TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN þekilde düþünce ve inanç özgürlüðünün de temel bir insan hakký ve hürriyeti olduðuna inanýyoruz. Bu baðlamda bizimle ayný coðrafyayý paylaþan farklý inançlardan insanlarýn da önem verdiði, kutsal olarak kabul ettiði, bayram olarak kutladýðý günlere karþý da o inançlarýn mensuplarýný rencide edecek, üzecek davranýþlarý onaylamýyoruz. Çünkü bu bayramlar ya da kutlamalar onlarýn inançlarýnýn gereðidir. Öte yandan "yýl baþý" olarak adlandýrýlan 31 Aralýk gecesinde eðlence adý altýnda sergilenen, kitle iletiþim araçlarýyla adeta bütün insanlara dayatýlan ve vicdanlarý köreltecek boyutlara ulaþan debdebeyi ve Ýslam'ýn asla tasvip etmediði alkol tüketimi ya da Milli Piyango gibi çirkinlikleri de her türlü platformda eleþtirmeyi de bir görev olarak addediyoruz. Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi olarak 31 Aaralýk Salý günü saat 19.30'da Afra Kültür Merkezinde Mekkenin Fetihini kutluyoruz. Tüm halkýmýz davetlidir" dedi. Yýlmaz MERT Ýl Öðrenci Merkez Ýlçe Temsilcisi Osman Akar Çorum Ýl Öðrenci Merkez Ýlçe seçimi yapýldý. Milli Eðitim Ýl Müdürlüðünde gerçekleþtirilen seçimde 7 aday yarýþtý. 69 okul temsilcisinden 46'sýnýn oyunu alan Cumhuriyet Anadolu Lisesi Okul Temsilcisi Osman Akar Çorum Ýl Öðrenci Merkez Ýlçe temsilcisi seçildi. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Nihat Ýnce Emekli Polis Memuru Seçim meydanýna çýktý adaylar Birbirlerini arkasýndan kovalar Baþkanlýk hesabýyla hayale dalan Gerçek adaylarý seçin dostlarým Olmayan dualara amin demeyin Sakýn ola siz oyuna gelmeyin Hak etmeyene oyunuzu vermeyin Gerçek adaylarý seçin dostlarým Mahalli seçimlerde parti seçilmez Hatýr için sað sola geçilmez Helal olmayan þerbeti de içilmez Gerçek adaylarý seçin dostlarým Yalana dolana sakýn kalmayýn Ýyi düþün sonra hayale dalmayýn Gerçek söylemeden geri durmayýn Gerçek adaylarý seçin dostlarým Nihat diyor ki geçmiþe bakýn Hizmet meþalesini güzelce yakýn Hak etmeyene oyu vermeyin sakýn Gerçek adaylarý seçin dostlarým HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD EUR STERLiN 3,509 3,526 JPY YENi 0,202 0,203 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÖMÜR ECZANESÝ TEL: GAZÝ CAD. 58/B - VERGÝ DAÝRESÝ YANI GÖKGÖZ ECZANESÝ TEL: M.SÝNAN MH. 5.CD. NO: 1/D - METROPOL YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Basýn:1393

4 4 "Öðretmenlerede kýyafet özgürlüðü tanýnmalý" Mesleki Eðitim Merkezinde tecrübe paylaþým semineri Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezinde tecrübe paylaþým seminerleri devam ediyor.seminerlerin bu seferki konuðu Öncel Yýldýrým'dan yeni yýl kutlamasý Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, yeni yýl nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý.mesajýnda "Tüm olumlu ve olumsuz yanlarý, acý ve tatlý anýlarýyla koskoca bir yýlý daha geride býrakýyor, yeni beklentiler ve dileklerle 2014 yýlýna giriyoruz" diyerek baþlayan Yýldýrým, "Barýþ ve kardeþlik türkülerinin söylendiði, yeni umutlarýn yeþerdiði, karanlýðýn yok olduðu, aydýnlýðýn hakim olduðu, küçük gülümsemelerin ýrmak ýrmak coþup, mutluluk okyanuslarýna dönüþtüðü bir yýl olmasý dileklerimle, þahsým, yönetim kurulu ve meslektaþlarým adýna, yeni yýlýnýzý en içten duygularla kutlar, yeni yýlda sizlere ve ailelerinize saðlýk, mutluluk ve bol kazançlý yýllar dilerim" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL Elektrik sahibi Zeynel Öncel oldu. Önce kendisinden bahseden Öncel sonrasýnda ise çýraklara mutlaka hedeflerinin olmasý gerektiðini belirtti. Hedefin insaný hem hayata baðladýðýný hem de baþarýya götürdüðünü ifade eden Öncel, ayný zamanda kendisinin bir taraftan çalýþýrken bir taraftan da dýþarýdan, liseyi bitirdiðini, ikinci olarak Açýk Meslek Lisesini bitirdiðini, sonrada branþýyla ilgili Meslek Yüksek okulunu bitirdiðini belirterek, çýraklara hiç bir zaman olduklarý yerde kalmamalarýný, ellerinde ki imkanlarý iyi deðerlendirmelerini tavsiye etti. Bahadýr YÜCEL Demokrat Eðitimciler Sendikasý Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak 2013 yýlýný eðitim açýsýndan deðerlendirdi yýlýnda eðitim sisteminde yapýlan deðiþikliklerin ardýndan öðretmenlerin norm kadro fazlasý olmasý, hükümet yetkililerinin öðretmenler hakkýndaki olumsuz sözleri ve özür tayinlerin yapýlmamasý gibi durumlar nedeniyle 2013 yýlýnýn maðduriyetlerin yaþandýðýn bir yýl olduðunu ifade eden DES Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak "2013 yýlý hüsran yýlý oldu" dedi. Býçak 2013 yýlýný deðerlendirdiði açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: Aile bütünlüðünün saðlanmasý için yapýlan çalýþmalar yanýnda öðrenim özrü yönetmelikten çýkarýlmýþtýr. Anayasada güvence altýna alýnan öðretmenlerimizin eðitim haklarý ellerinden alýnmaya devam etmektedir. Bir takým yapýsal iyileþtirmeler içeren yönetmelik beklentileri karþýlamamýþtýr. Ancak bakanlýðýn yönetmelik taslaðýný öðretmenlerin görüþüne açýp taleplere göre bazý deðiþiklikler yapmasý olumlu bir geliþmedir. Öðretmenler yönetmelikte torpil, adam kayýrma, siyasi ve ideolojik ayrýmcýlýða kapý aralayacak hiçbir ibare istemiyor. Öðretmenler mahkeme süreçlerine neden olmayacak objektif, eþit ve adaletli bir yönetmelik istiyor. TEOG sistemi kimi eksiklikler ve hatalar barýndýrmasýna raðmen SBS'den hem daha pedagojik hem de daha dinamik ve ileri bir modeldir. Sistemin verimli ve saðlýklý sonuçlar vermesi için baþarýlý öðrenci ve öðretmenleri ödüllendirmesi gerekmektedir. Ýller, bölgeler, mahalleler ve okullar arasýndaki kalite farký milimize edilmedir. Eðitim sistemimizin asýl sorunu dershaneler deðil dershaneyi mecbur hale getiren eðitim sistemidir. Dershanelerin zorla kapatýlmasý demokratik eðitim sistemi, hür teþebbüs ve liberal ekonomi normlarý baðlamýnda mümkün deðildir. Sýnav sistemi bilgi kaynaklarýna ulaþmanýn serbest olduðu bir anlayýþa göre olmalýdýr. Hükümet ve yetkili sendika tarafýndan arife günü jet hýzýyla imzalanan sözleþme memur ve emeklisinin bayramýný zehir etmiþtir. Memur ve emeklilere reva görülen net 122 TL'lik komik zam enflasyonla ve ülkenin büyüme rakamlarýyla karþýlaþtýrýldýðýnda memurun zararda olduðunu göstermektedir. Kamuda en düþük maaþ almaya devam eden öðretmenlere verilen 75 TL'lik artýþ öðretmenlerin moralini bir nebze olsun düzeltmeyecek komik bir rakamdýr. Yeni çýkan yönetmeliðin ardýndan ülke genelinde müdür ve müdür yardýmcýsý atamalarý yapýlmýþtýr. Ancak yapýlan atamalar yönetmeliðe aykýrýdýr. Norm fazlasý olan idarecilerin öncelikle atanacaðý yönetmelikte açýkça belirtilmesine raðmen il müdürleri bakanlýktan gelen yanlýþ talimatý uygulamýþtýr. Ýdari mahkemenin kararýnýn ardýndan geçtiðimiz günlerde Niðde yanlýþýndan dönmüþ bütün atamalarý iptal etmiþtir. 18.Milli Eðitim Þurasýnda Tüm öðretmenler her 24 Kasým'da bir maaþ tutarýnda ikramiye verilmesi yönünde sendikamýzýn çýkarttýðý þura kararý bulunmaktadýr. Aradan yýllar geçmesine raðmen hala hayata geçirilmemiþtir.24 Kasým yoksulluðun gölgesinde kutlanmaktadýr. Öðretmenlik mesleðinin önem ve itibar kaybýna uðradýðýna; öðretmenlerimizin ekonomik, mesleki, özülük ve demokratik sorunlar altýnda ezildiðine tanýk oluyoruz. Hükümetten öðretmenlik mesleðini onurlandýrmasýný ve tekrar seçkin bir meslek haline getirmesini bekliyoruz. Ömer Dinçer zamanýnda sadece ailesiyle ayný þehirde yaþayabilmek için alanlarýný deðiþtiren öðretmenlerin maðduriyetlerinin giderilmesi, norm fazlasý olmamak için uzmaný olmadýðý alanlara geçenlerin eski alanlarýna dönmelerine imkan saðlanmasý olumlu bir uygulamadýr. Ancak alan deðiþikliði ile il içi özür grubu baþvurularý birlikte alýnmalý, puan üstünlüðüne göre adaletli bir atama yapýlmalýydý. Önceki yönetmelikte velilerin en az yüzde 60'ýnýn isteðiyle, özel okul ve kolejlerdeki öðrencilerin kýyafetleri belirleniyordu. Milli Eðitim Bakanýmýz Sayýn Nabi Avcý, önlük, forma yahut serbest kýyafet uygulamasýný zorunlu tutmayarak özgürlükçü ve demokratik bir yönetmelik çýkarmýþtýr. Bu demokratik adýmlarýn devamýnýn gelerek bütün öðretmenlerimize de kýyafet özgürlüðünün tanýnmasýný istiyoruz." Hiç kimseden en ufak bir beklenti veya çekinceleri olamadan en hasbi ve samimi duygularla sendikacýlýk yaptýklarýný ifade eden Ýbrahim Býçak 2014 yýlýnýn eðitim seferberliðinin ilan edildiði, çözümlerin üretildiði, adalet duygusunun ön planda olduðu eðitim camiamýz ve ülkemiz için hayýrlý bir yýl olmasý temennisinde bulundu.

5 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM 3 bin kiþi Ankara'ya gitmedi Hitit Üniversitesi Týp Fafültesi Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Merkezi 1 yaþýný kutluyor. Bu 1 yýl içinde merkezde toplam 105 açýk kalp ameliyatý yapýlýrken 842 damar ameliyatýyla toplamda 947 iþlem ve 2 bin kardiyolojik giriþimsel iþlem gerçekleþtirildi. Merkezde yapýlan operasyonlarla yaklaþýk 3 bin kiþi Ankara'ya gitmeden tedavilerini Çorum'da olma imkaný buldu. Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Kerim Çaðlý konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "1 yýl önce Kasým 2012'de faaliyete baþlayan merkezimizde öncelikli hedeflerimiz ileri seviye merkezlerde Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Klinikleri'nin uyumlu birlikteliðinde yapýlabilen açýk kalp ameliyatlarýný ve giriþimsel kardiyoloji iþlemlerinin yapýlabilirliðini göstermek idi. Merkezimiz bu sürecin ilk 6 ayýný hem týbbi, hem de akademik manada oldukça iyi seviyede geçirdi. Daha sonraki 6 aylýk periyotta yapýlabilen iþlemlerin sayýsýný artýrarak, kaliteyle ayný seviyede götürebilme adýna "daha çok iþ, daha zorlu vaka" parolasýyla yol alýndý ve geldiðimiz noktada ilk zamanlarda ayda 5 vaka yapýlabilirken, þu anda haftada 5 açýk kalp ameliyatý yapmaktayýz. Yani istikrarlý bir þekilde her gün bir vaka yapýlmaktadýr. Sonuç itibariyle 1. yýlýn sonunda 105 vakayý ileri merkezler seviyesinde, oldukça baþarýlý sonuçlandýrmanýn gururunu ve onurunu yaþamaktayýz. Bu sayýyý eðitim, araþtýrma ve hizmet hastaneleri ölçeðinde akademik olarak deðerlendirdiðimizde, Saðlýk Bakanlýðý kriterlerine göre yüzde arasý verimlilik performansýyla gerçekleþtirilmiþ olduðunu görmekteyiz(3 öðretim görevlisiyle yapýlan ameliyat sayýsýna göre)" dedi. Türkiye'de mevcut 275 Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniði'nden 55 tanesinin (%20'si) yüzde 100 verimlilikle, geriye kalan 220 tanesinin (%80' i ) ise bu verimliliðin altýndaki yelpazede yer aldýðýný kaydeden Prof. Dr. Kerim Çaðlý, "Örneðin çoðu yýllýk üniversite hastanelerinde bile öðretim görevlisine raðmen yýlda arasý açýk kalp ameliyatýnýn ancak yapýldýðý düþünülürse; Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahi Kliniðimizin geldiði nokta daha iyi deðerlendirilecektir. Dolayýsýyla Kalp ve Damar Cerrahi Kliniðimiz daha ilk senesinde Türkiye genelinde köklü kliniklerin içinde yer aldýðý 56 klinikten biri olmuþtur. Yine Saðlýk Bakanlýðý'nýn kalp merkezlerinin ameliyatlarýndaki ölüm oranýna göre yaptýðý sýnýflandýrmada yüzde 5 mortalite (ölüm oraný) ve altý referans klinik olarak deðerlendirilmiþ olup Hitit Kalp ve Damar Cerrahi Kliniði yüzde 0,9 oranýyla ilk 10 arasýnda yer almýþtýr. Ayrýca son yýllarda yapýlan akademik yayýnlarýn sayýsýndaki artýþlar Dünya Üniversiteleri arasýndaki sýralamada hýzla üst sýralara týrmanan Hitit Üniversitesinin baþarý çýtasýný daha yukarýlara taþýma adýna Kalp ve Damar Cerrahi Kliniði olarak oldukça fazla sayýda yayýna imza atýlmýþtýr. Yaklaþýk ulusal ve uluslararasý yazýlý ve sözlü bildiri olmak üzere toplam 74 yayýn yapýlmýþtýr. 10 yayýn da kabul aþamasýndadýr. Bu zaman zarfýnda Kardiyoloji Kliniðinde ise yaklaþýk 2000'e yakýn Koroner Anjiyografi, 600 kateterle damar açma iþlemi (ki 300 tanesi acil kalp krizi nedeniyle yapýlmýþtýr) baþarýyla gerçekleþtirilmiþtir. Uyumlu ve paylaþýmcý desteklerinden dolayý Kardiyoloji Kliniði'ni de kutluyorum. Ayrýca kalp merkezimizde 105 açýk kalp ameliyatýnýn dýþýnda 842 damar ameliyatýyla toplamda 947 iþlem ve 2 bin kardiyolojik giriþimsel iþlem yapýldýðý düþünüldüðünde; yaklaþýk 3 bin vatandaþýmýza Ankara'ya sevk edilmeden yerinde çözüm üretilmiþtir. Bu yönüyle bölgemize tarifsiz maddi-manevi katkýlar saðlamýþtýr. Böylece bizlere destek olanlarýn umutlarý da boþa çýkarýlmamýþtýr. Bu onurlar ve gururlar yaþanýrken, baþta her türlü üst düzey desteðini esirgemeyen Bakan Yardýmcýmýz Sayýn Agah Kafkas beyefendiye, Rektörümüz Sayýn Prof. Dr. Reha Metin Alkan beyefendiye, Genel Sekreterimiz Sayýn Turgay Happani beyefendiye, Baþhekimimiz Sayýn Yrd. Doç Dr. Taner Sarak beyefendiye ve Sayýn Prof. Dr. Serdar Güler beyefendiye teþekkür ederiz. Ayrýca hastane içindeki týbbi, idari, teknik ve mali konularda maddi manevi fedakarlýklarýný hiç esirgemeyen ve 1 yýl gibi kýsa bir sürede Türkiye tarihinde bir ilk gerçekleþtirilirken (ikinci basamak bir saðlýk kurumu, en üst seviye hizmet veren 4. basamak saðlýk merkezi konumuna getirme), bu sýkýntýlý süreci hizmet noktasýnda aksattýrmadan ve bizlere hissettirmeden yöneten ve yürüten Hastane Yöneticimiz Sayýn Yrd. Doç.Dr. Musa Zorlu, beyefendiye ve ekibine minnettarlýðýmýzý sunarýz. Bu onurda katkýsý olan, kliniðimiz çalýþanlarýndan baþta Yrd. Doç.Dr. Adnan Yalçýnkaya, Yrd. Doç.Dr. Adem Ýlkay Diken, Yrd. Doç.Dr. Seyhan Yýlmaz ve Op. Dr. Eray Aksoy'a, anestezi kliniðinden Uzm. Dr. Yasemin Aydýn Höbek'e ve Uzm. Dr. Sezer Karabulut'a, tüm ameliyathane, servis, yoðun bakým hemþirelerine, perfüzyonistlere, teknisyenlere ve bütün yardýmcý personel arkadaþlarýma minnettarlýðýmý ifade etmek isterim. Ýlk yýl itibariyle bölgemizde çekim merkezi olma hedefimize hem yapýlan iþlemler, hem de yöre insanýmýzýn teveccühleriyle ziyadesiyle ulaþýlmýþtýr. Bütün bu bilgileri paylaþmaktadaki amacýmýz, büyük fedakarlýklarla ortaya konulup özverilerle ve gayretlerle oldukça iyi bir noktaya getirilen kalp merkezimizin müsbet farkýný dökümante edip farkýndalýk oluþturmaktýr. Daha iyiyi, daha güzeli hedefleyerek maddi ve manevi desteðin devamý dileðiyle saygýlarýmý sunuyorum" diyerek açýklamasýný tamamladý. KUTLAMA YENÝ YILINIZI EN ÝÇTEN DÝLEKLERÝMÝZLE KUTLAR SAÐLIK, MUTLULUK VE HUZUR GETÝRMESÝNÝ DÝLERÝZ 45. Bölge Çorum Eczacý Odasý Yönetim Kurulu adýna Baþkan Basýn:1389Ecz. Süleyman Koca Eðitim ve Araþtýrma'da bir ilk daha Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Üroloji Kliniði tarafýndan bir ilk daha gerçekleþtirildi. Hastanede ilk defa böbrek ve üreter üst ucundaki taþlara Fleksbl Üreterorenokopi (RÝRC) yöntemi ile taþ kýrma iþlemi uygulandý. 4 hastaya Prof.Dr. Hamit Ersoy, Op.Dr.Buðra Þentürk, Op.Dr. Rýza Çevik,Op.Dr. Musa Ekici, tarafýndan yapýlan bu ameliyatýn ardýndan hastalar 1 gün sonra tedavi olarak taburcu edildiler. Konuyla ilgili bir açýklama yapan Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalý öðretim üyesi Prof.Dr. Hamit Ersoy, "Bu yöntem son 10 yýl içinde tüm dünyada popüler olan ve son 5 yýl içinde de ülkemizde ancak belirli üniversite ve eðitim hastanelerinde uygulanan bir taþ kýrma yöntemidir.özellikle 1.5 cm'- den küçük böbrek ve üreter üst uç taþlarýnýn tedavisinde vücuda herhangi bir delik açmadan idrar yollarýndan kývrýlabilir bir aletle (Fleksbl Üreterorenokopi) üretere girilerek üreterdeki yada böbrekdeki taþlarýn lazerle kýrýlmasýdýr. Bu taþ kýrma iþleminin bir baþka avantajý ise vücut dýþýndan ses dalgalarý (ESWL) ile taþ kýrmanýn baþarýsýz olduðu özellikle 2 cm civarýndaki alt kaliks (böbreðin alt kutbu) taþlarýnda ya da böbreðe bir delik açýp girilerek taþlarýn temizlendiði (Perkütannefrolitotomi ) yönteminin yapýlamadýðý durumlarda da çok rahatlýkla kullanýlmasýdýr" dedi. Hastane yönetimi de ameliyat olan hastalarý ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerini iletti. Ziyaret esnasýnda bir açýklama yapan Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd.Doç.Dr. Musa Zorlu, bu endoskopik taþ kýrma yönteminin kullanýlmasý ile birlikte, artýk Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi üroloji kliniðinden baþka merkezlere hastalarýn sevk edilme gerekçelerinin de ortadan kalkmýþ olduðunu belirtti. Genç TEMA'dan Turhan Candan'a ziyaret Hitit Üniversitesi Genç TEMA Kulübü üyeleri Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ý ziyaret etti. Kulüp üyeleri ziyarette Candan'a kulüplerine verdiði desteklerden dolayý Teþekkür Belgesi sundu. Kulüp Baþkaný Hüseyin Koçoðlu ile birlikte Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ý ziyaret eden Özlem Koçak, Eda Tansýk, Merve Gündoðan ve Musab Cebeci, Candan'ýn kendilerine bu zamana kadar önemli destekleri olduðunu söylediler. Özellikle Çorum'un mesire yerlerinde gerçekleþtirdikleri temizlik çalýþmalarýnda kendileriyle birlikte doðayý temizleme çalýþmasýna katýlan Turhan Candan'ýn bundan sonra da kulüplerine destek vermelerini istediler. Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek gençlere kulüp çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Kubilay Kaan YÜCEL

6 6 T.C. ÇORUM 4. ÝCRA DAÝRESÝ 2012/228 Tl MT. TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Gülabibey Derneði hayýrseverleri bekliyor Çorum Gülabibey Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, çalýþmalarýna aralýksýz devam ediyor. Yunus Erdal'ýn baþkanlýðýný yürüttüðü derneðin yönetim kurulu, yaptýðý faaliyetlerden ve insanlara saðladýðý yardýmlardan büyük bir zevk alýyor ve adeta yorulmak bilmeden gece-gündüz demeden çalýþýyor. Geçtiðimiz Kurban Bayramý'nda 50 çocuðu giydiren ve 4 aile yuvasýnýn kurulmasýna vesile olan Gülabibey Derneði, 2 gencin düðününü yaptý. 4 ay içerisinde 8 bin 500 adet giysi daðýtýmýný gerçekleþtiren dernek, önümüzdeki günlerde de saðlanan 10 bin adet giysinin daðýtýmýna devam edecek. Saðlanan 10 bin adet giysinin 3 bin 500 adedinin Zafer Çarþýsý içerisinde ve Kubbeli Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnaflarýn gönderdiðini kaydeden ve esnaflara teþekkürler eden Dernek Baþkaný Yunus Erdal, ayrýca halýcý mobilyacý, tuhafiyeci, fýrýncý ve fabrikalardan gelen un toptancýlardan gelen gýda adýna kendilerine destek olanlara þükran, minnet ve teþekkürlerini iletti. Vatandaþlardan da ayni ve nakdi yardýmlar konusunda destek isteyen Dernek Baþkaný Yunus Erdal, "Bizler Gülabibey Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Yönetim Kurulu olarak her zaman ki gibi köprü görevi yapmaya gece gündüz hazýrýz. Ayrýca maddi manevi yardýmlarý bekliyoruz. Çorum halkýna da yardým sever ve yardýmlaþmayý yapanlaradestek verdikleri için tekrar teþekkür ediyoruz" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL BBC Türkçe'nin sayfalarýný Polattaþ'ýn fotoðraflarý süslüyor Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýl. Merkez Ýlçe, 3527 Ada No, 5 Parsel No. Gülabibey mah. Mahalle Mevkii. Hali hazýrda na tamam olan daire. 132 m2, zemin katta olup, 3 oda salon mutfak banyo tuvalet, 3 adet balkondan oluþmuþtur. Tüm yönlerle cephelidir, camlar ve balkon kapýlarý PVC lidir. Kambi, kaloriler petekleri,mutfak tezgahý, tezgah altý ve üstü dolaplarýn, kapý kasa ve kanatlarý takýlý deðildir. imar planý içindedirrr Adresi : Gülabibey Mah.Baðcýlar 75. Sk. N:52/2 Merkez / ÇORUM Yüzölçümü : Arsa Payý : imar Durumu : Var Kýymeti : ,00 KDV Oraný : % 1 Kaydýndaki Þerhler : 1. Satýþ Günü : 24/02/2014 günü 10:40-10:45 arasý 2. Satýþ Günü : 21/03/2014 günü 10:40-10:45 arasý Satýþ Yeri : Adliye Müzayede Salonu( Giriþ Kat Çorum) Satýþ þartlarý : 1-Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr: aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr, ihale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/228 Tlmt. sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 26/12/2013 ÝÝK m.126 Basýn:1395 Resmi ilanlar de Çorumlu fotoðrafçý Buðra Polattaþ'ýn Çorum'da çektiði 3 fotoðraf, dünyanýn en etkili haber kuruluþlarýndan BBC'nin Türkçe servisince sanal ortamda düzenlenen yarýþmalarda en beðenilen kareler arasýnda yer alýyor. Samsun'da yaþayan Çorumlu fotoðrafçý Buðra Polattaþ, Çorum'da çektiði fotoðraflarla BBC Türkçe servisinin düzenlediði fotoðraf yarýþmalarýna katýldý. Polattaþ'ýn, BBC Türkçe'nin sosyal paylaþým sitesi facebook'ta her hafta ayrý bir tema belirleyerek yaptýðý yarýþmaya gönderdiði 3 fotorðafta, o haftalarýn en çok beðeni alan fotoðraflarýndan oldu. Polattaþ'ýn Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi ve Yürüyüþ Yolu parkurlarýnda yürürken çektiði, lastik ayakkabýlarýný çýkarmýþ oturan küçük çocuk fotoðrafý, bbcturkce.com'un ana sayfasý ile BBC Türkçe'nin facebook sayfasýnda kapak fotoðrafý olarak, Polattaþ'ýn imzasýyla günlerce yayýnlandý. Polattaþ'ýn yine Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi ve Yürüyüþ Yolu parkurlarýnda çektiði yýrtýcý bir kuþun aðzýndaki avý ile kuraklaþmýþ bir arazideki parçalanmýþ kaplumbaða kabuðu fotoðraflarý, bbcturkce.com'un ana sayfasý ile BBC Türkçe'nin facebook sayfasýnda yayýnlandý. BBC gibi güçlü ve etkili bir kuruluþun yayýnlarýnda fotoðraflarýn yer almasýnýn sevindirici olduðunu ifade eden Polattaþ, "Kendi imzam ile yayýnlanan fotoðraflarla Çorum'un adýnýn lansedilmesi de beni mutlu ediyor yýlýndaki yarýþmalarda da Çorum fotoðraflarýmý sunup, memleketimin tanýtýmýna küçük katkýlar yapacaðým" diye konuþtu. "Kültürler arasý kardeþlik" konuþuldu 'Çöplük' sanatseverlerle buluþacak Adana Devlet Tiyatrosu'nun Çöplük isimli oyunu Çorum'da sanatseverlerle buluþacak. Turgay Nar'ýn yazdýðý ve Edip Tümerkan'ýn yönettiði 2 perdelik oyun 10 Ocak Cuma günü saat 20.00'da 21 Ocak Cumartesi günü ise saat ila 20.00'da Çorum Devlet Tiyatrosu sahnesinde izleyecilerle buluþacak. Oyunu konusu þöyle: Büyük bir hýzla çöplüðe dönüþen dünyanýn sabýrla bir parçasý olmaya çalýþan üç farklý hayat... Ýsrafil, Aymelek, Haço. Düþle gerçek birbirine geçmiþ... Korku, kuþkuyu doðurmuþ... Çöplüðün sessizliðinde yalnýzlaþan hayatlar... Çöplük... Ýnsanýn kursaðýndan ne artýyorsa burada. Ýnsan kirlendikçe, çöplüðü de kendine benziyor... Oyunu biletleri Çorum Devlet Tiyatrosu Salonunda tam 5 öðrenci ise 3 TL'den satýþa sunuldu.biletleri ayrýca mybilet. com/tiyatro /devlet tiyatrosu/ çorum adresindende alýnabilir. Çorum Nefes Alevi Bektaþi Eðitim ve Kültür Derneði tarafýndan düzenlenen "Kültürler Arasý Kardeþlik" isimli panel yapýldý. Ýçiþleri Bakanlýðý Dernekler Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan desteklenen, "Gelin Gençler Bir Olalým" isimli proje kapsamýnda düzenlenen "Kültürler Arasý Kardeþlik" isimli panel, Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirildi. Panel, Çorum Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý ve Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (HÜHAM) Baþkaný Prof. Dr. Osman Eðri'nin moderatörlüðünde yapýldý. Panele konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Görevlisi Doç. Dr. Muammer Cengil ve Ondokuz Mayýs Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ýbrahim Gül katýldý. Paneli Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turan Candan, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr, Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kaya, Çorum Merkez Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný ve Oto Tamirciler Odasý Baþkan Adayý Necmettin Uzun, bazý kurum ve kuruluþlarýn temsilcileri ile çok sayýda vatandaþ izledi. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan etkinlikte Fen Edebiyat Fakültesi Araþtýrma Görevlisi Ahmet Özhan Sucu, baðlamasýyla türkü seslendirdi. Panelin açýlýþ konuþmasýný yapan Proje Danýþmaný Nihat Keser, yeni nesillerin yan yana gelebilen, tanýþan, hoþgörü sahibi, önyargýsýz kiþiler olarak yetiþtirilmesi gerektiðini belirterek, "insanlar bilmediðinin düþmanýdýr" dedi. Yunus Emre'nin "Gelin tanýþ olalým / Ýþi kolay kýlalým / sevelim sevilelim / dünya kimseye kalmaz" sözünü hatýrlatan Nihat Keser, "Bu dünya kimseye kalmaz. Ýnsanlarýmýz dünyada hoþ bir sada býrakmalýdýr" ifadesini kullandý. Ýnsanlarýn ortak noktasýnýn çok fazla olduðuna dikkati çeken Keser, ortak noktalarda birleþilmesi gerektiðinin altýný çizerek, "Bizler beþikten mezara kadar hiçbir zaman ayrýþmadýk, ayrýmýz gayrýmýz olmadý. Çanakkale'de omuz omuza mücadele ettik. Cumhuriyeti hep birlikte kurduk. Cumhuriyeti kurarken etle týrnak gibiydik. Yine ayný þekilde birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Bir olmak, iri olmak, diri olmak zorundayýz. Baþka çýkar yolumuz yok" þeklinde konuþtu. Panel, Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý ve Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (HÜ- HAM) Baþkaný Prof. Dr. Osman Eðri'nin moderatörlüðünde yapýlýrken, Panele konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Görevlisi Doç. Dr. Muammer Cengil ve Ondokuz Mayýs Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ýbrahim Gül ise "Kültürler Arasý Kardeþlik" ve "Birlikte Yaþama Kültürü" konusunda görüþ ve düþüncelerini açýkladýlar. Panelin sonunda ise Osman Eðri, Muammer Cengil ve Ýbrahim Gül'e plaket verildi.

7 7 Emniyetten yýlbaþý tedbirleri Mustafa Manan vefat etti Celal-Ýdris ve Yunus Manan'ýn babalarý, Ali Dost'un kayýnpederi, Çimento Fabrikasý'ndan emekli, Selimiye Camii Dernek Baþkaný Mustafa Manan (82) vefat etti. Tedavi gördüðü Samsun Medikal Park Hastanesi'nde dün saat 10.00'da vefat eden Mustafa Manan'ýn cenazesi Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastenesi'ne getirildi. Bugün saat 10.30'da Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastenesi'nden alýnacak olan Mustafa Manan'ýn cenazesi, Abdibey Camii (Yazýçarþý Camii)'nde kýlýnacak öðle namazýnýn ardýndan Çiftlik Mezarlýðý'nda defnedilecek. Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ öncülüðünde Çorum heyeti Konya programý kapsamýnda Ticaret Borsasý, Sanayi Odasý ve Ticaret Odasý'ný ziyaret etti. Ýlk olarak Konya Ticaret Borsasý'ný ziyaret eden heyete Borsa Baþkaný Muhammet Uður Kaleli tarafýndan bilgi verildi. Borsa kompleksinde çeþitli incelemelerde bulunan heyet daha sonra Sanayi Odasý'na geçti. Sanayi Odasý Baþkaný Memiþ Kütükçü ile görüþen Bektaþ, karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulundu. Çorum heyetinin son duraðý ise Konya Ticaret Odasý oldu. Ziyarette Ticaret Odasý Baþkaný Selçuk Öztürk ve Bektaþ, karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulundu. Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Çorum'da ticaret ve sanayinin geliþmesi açýsýndan demiryolunun þart olduðunu belirterek, bu konuda kentteki sivil toplum kuruluþlarýnýn giriþimde bulunmasý gerektiðini söyledi. Ticaret Borsasý, Sanayi Odasý, Konya Ticaret Odasý'na yapýlan ziyaretler ve incelemelerde Konya'nýn Çorum'la sanayi, ürün yelpazesi, yaþam tarzý ile birebir örtüþtüðünün görüldüðünü dile getiren Bektaþ, "Çorum adeta küçük Konya. Ziyaretlerimizde en dikkat çeken unsurlardan birisi ise Ticaret Borsasý, Ticaret Odasý ve Sanayi Odasý'nýn tüm projelerde ortak Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn yeni yýla rahat ve huzurlu bir ortamda girmeleri için bir dizi tedbir aldý. Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan konu hakkýnda yaptýðý açýklamada Emniyet Müdürlüðü olarak, Çorumlularýn yeni yýlý huzur ve güven içerisinde kutlamalarýný saðlamak amacýyla genel güvenlik ve asayiþin temini açýsýndan bir dizi ilave tedbirler aldýklarýný belirtti. Yýlbaþý münasebetiyle, yaya ve motorize ekiplerin özellikle otobüs ve minibüs duraklarý, halkýn yoðun olarak bulunduðu yerler, pazar yerleri, alýþveriþ merkezlerinde, hýrsýzlýk, kapkaç, yankesicilik ve dolandýrýcýlýk olaylarýna karþý daha dikkatli ve duyarlý bulunacaklarýný kaydeden Doðan, "Yýlbaþý gecesi sözde kutlama amacýyla silahla ateþ eden, izinsiz havai fiþek ve her türlü patlayýcý madde atarak halkýn can ve mal güvenliðini tehlikeye düþürenler özellikle sivil ekipler baþta olmak üzere tüm ekipler tarafýndan duyarlý bir þekilde takip edilerek tespit edilen þahýslar hakkýnda gerekli yasal iþlemler yapýlacaktýr. Vatandaþlarýmýzýn yýlbaþý nedeniyle yapacaklarý alýþ veriþ esnasýnda ve gece boyunca huzur ve güven içinde yeni yýla girebilmeleri, vukuu bulabilecek her türlü olayýn önlenmesi için tüm çabalar üst düzeyde gösterilecektir.umuma açýk istirahat ve eðlence yerlerinde meydana gelebilecek olaylarýn önlenebilmesi veya taþkýnlýk suretiyle vatandaþlarýmýzýn huzur ve sükununu bozucu davranýþlarýn men edilebilmesi amacýyla yapilacak denetimler arttýrýlacak, alýnan Önleme aramasý iznine istinaden, gerektiðinde þüpheli þahýs, otolar ve umuma açýk yerlerde arama yapýlacak, suç unsuruna rastlanýlmasý durumunda gerekli iþlemler yapýlacaktýr. Özellikle evden ve iþyerinden hýrsýzlýk olaylarýnýn olabileceði göz önünde bulundurularak her türlü olaylara yönelik gerekli tedbirler alýnmýþtýr. Vatandaþlarýmýzýn yeni yýla topluca girmek için toplandýklarý meydanlarda geçmiþ yýllarda yaþanan ve basýna da yansýyan cinsel taciz, sarkýntýlýk, yankesicilik, kapkaç ve dolandýrýcýlýk gibi olaylara karþý ekiplerimiz daha dikkatli ve duyarlý bulunulacaktýr. Yýlbaþý gecesi alkol denetimlerine aðýrlýk verilerek, limitlerin üzerinde alkollü olduðu tespit edilen sürücüler hakkýnda gerekli yasal iþlemler yapýlacak, araçta alkolsüz baþka bir sürücünün bulunmamasý halinde araç trafikten men edilerek sürücüleri ticari araçlarla gidecekleri yerlere gönderilecektir. Yýlbaþý nedeniyle, Ýlçe Emniyet Müdürlükleri/Amirlikleri de kendi sorumluluk bölgelerinde gerekli emniyet ve trafik tedbirlerini alacaklardýr. Deðerli Çorumlu hemþerilerimizin suçla mücadelede önleyici polislik anlayýþý çerçevesinde, sadece olay olduðunda deðil, olay olmadan önce de þüphelendikleri durum ve þahýslar ile ilgili her türlü ihbar, istek ve þikâyetlerini 155 Polis Ýmdat hattýna veya numaralý telefona bildirmeleri hususu büyük önem arz etmektedir. Bu vesileyle çok deðerli Çorumlu hemþerilerimizin yeni yýlýný kutlar, yeni yýlýn azýz milletimiz için saðlýk, mutluluk ve huzur dolu günler getirmesini dileriz" ifadelerini kullandý. Radyo Amatörlerinden Vali Baþköy'e ziyaret Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Çorum Þube Baþkaný Cengiz Demir, Çorum Radyo Amatörleri Derneði (ÇO- RAD) Baþkaný Mahir Taþ ve TRAC sekreteri H.Ýbrahim Bolat Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret ettiler.trac Çorum Þubesi ve ÇO- RAD çalýþmalarý hakkýnda Vali Sabri Baþköy'e bilgiler veren TRAC Çorum Þubesi Baþkaný Demir ile ÇORAD Baþkaný Taþ, TRAC ve ÇO- RAD'ýn gönüllü üyelerden oluþtuðunu belirterek, amatör telsizciliði Çorum'da sevdirmeyi amaçladýklarýný ifade ettiler. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Vali Baþköy, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Çorum Þubesi Baþkaný Cengiz Demir ve Çorum Radyo Amatörleri Derneði Baþkaný Mahir Taþ'a çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Ticaret Borsasý yönetiminden Konya'ya çýkarma hareket etmesi, birbirlerine olan destek ve hoþgörünün büyüklüðü oldu. Esnaf, üretici, çiftçi arasýndaki sevgi ve hoþgörünün oldukça büyük olmasý da heyetimizi de etkiledi" dedi. Konya'nýn 9 adet organize sanayi bölgesi, 1 milyonu aþkýn merkez nüfusu, altyapýsý, sanayisi ile modern bir þehir olduðunu dile getiren Bektaþ, Çorum heyetine gösterilen yakýn ilgi ve alakaya teþekkür etti. Ticaret Borsasýna yapýlan ziyarette borsacýlýðýn ve elektronik ürün satýþýnýn yapýlma usullerinin, laboratuarda yapýlan analiz çeþitlerinin izlenmesi ve fikir elde edilmesi açýsýndan heyete oldukça büyük katkýlar saðladýðýný anlatan Bektaþ, "Konya Ticaret Borsasý tarafýndan yapýlmasý planlanan ticaret merkezine kadar demiryolunun uzatýlmasýnýn da düþünülmesi, demiryolunun borsacýlýk ve ticaret açýsýndan ne kadar önemli olduðunu bir kez daha bizlere göstermiþtir. Navlun maliyetlerinin düþürülmesi dolayýsýyla rekabet edilebilirliðin, ticaret ve sanayinin geliþiminde ne kadar etkili olduðunu yerinde gördük. Bu açýdan ilimize biran önce demiryolunun gelmesi için, oda, borsa, sivil toplum kuruluþlarý olarak giriþimlerde bulunulmasý gerektiðini bir kez daha vurgulamak istiyorum" þeklinde kaydetti. Ziyaretlerde Bektaþ'a Meclis Baþkan Yardýmcýlarý Mehmet Seçgel, Turan Ünlü, Genel Sekreter Funda Ertekin, baþkan yardýmcýlarý Hasan Kýlýçarslan, Erkan Kanýtemiz, meclis üyeleri Satýlmýþ Boya, Ýlhan Topaktaþ, Mustafa Þükrü Abraþ ve Reha Kip, Muhasebe Müdürü Hacer Ceylan, Tescil Müdürü Süleyman Çifçi, Uzman Mustafa Yýldýrým Ünal eþlik etti. KUTLAMA Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Parti Üyelerinin 2014 Yýlýný kutlar Saðlýk, Mutluluk ve Huzur getirmesini dileriz. Cumhuriyet Halk Partisi Ýl ve Ýlçe Örgütleri Ýl Baþkaný Merkez Ýlçe Baþkaný Alaca Ýlçe Baþkaný Bayat Ýlçe Baþkaný Boðazkale Ýlçe Baþkaný Dodurga Ýlçe Baþkaný Ýsklip Ýlçe Baþkaný Kargý Ýlçe Baþkaný Laçin Ýlçe Baþkaný Mecitözü Ýlçe Baþkaný Oðuzlar Ýlçe Baþkaný Ortaköy Ýlçe Baþkaný Osmancýk Ýlçe Baþkaný Ýlçe Baþkaný Sungurlu Ýlçe Baþkaný Uðurludað Ýlçe Baþkaný Cengiz Atlas Ali Rýza Suludere Ýsmail Çimen Sadýk Küççük Hamza Yatarkalkmaz Mustafa Biçer Ahmet Söbe Hakký Bolpaça Uður Türkmen Seçkin Mert Osman Güllü Engin Demir Yunus Özbek Mustafa Þen Hünkar Akburu Buhara Kültür Merkezinde çalýþmalar tam gaz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum Belediyesi tarafýndan yapýmý devam Buhara Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Alper Zahir ve Turhan Candan ile birlikte çalýþmalarý yerinde inceleyen Baþkan Külcü, inþaat çalýþmalarýnýn hýzla devam ettiðini, inþaatýn 2014 yýlý içerisinde tamamlanacaðýný söyledi. Çorum ölçeðindeki birçok þehirde böyle bir eserin bulunmadýðýný, Çorum Belediyesi'nin birçok yeniliði ilk uygulayan Belediyelerden olduðunu söyleyen Baþkan Külcü, "Buhara Kültür Merkezi tamamlandýðýnda Çorumlularýn uzun yýllar kullanacaðý büyük bir eser olacak. Bu merkez, sadece Buharaevler Mahallesinde ikamet edenlere deðil tüm hemþehrilerimize hizmet verecek. Herkes bu hizmetten istifade edebilecek. Buhara Kültür Merkezi, Çorum'un nabzýnýn attýðý noktalardan biri olacak" dedi. Maliyeti 10 milyon TL'yi geçen Buhara Kültür Merkezi'nde þu anda dýþ cephe giydirme ve dýþ yalýtým ile tesisat çalýþmalarýnýn devam ettiðini belirten Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Þehrimizdeki gençlerimizin, kadýnlarýmýz, engellilerimiz için rehabilitasyon merkezinin olacaðý, iki adet yüzme havuzu ve spor salonunun yer alacaðý Buhara Kültür Merkezimiz inþallah yeni yýlda hemþehrilerimizin hizmetinde olacak. Buhara Kültür Merkezimizle birlikte Akkent, Bahçelievler, Ulukavak ve Mimar Sinan Mahallelerinde de Kültür Merkezleri inþa ettik. Ýnþallah bu merkezlerimizde kýsa süre içerisinde hemþehrilerimizin hizmetinde olacak" ifadelerini kullandý.

8 YAÞAM Kanser riskini azaltan 7 öneri 8 Kaybedilenlerin Deðeri Nasreddin Hoca kasabanýn pazarýna gitmiþ. Eþeðini bir yere baðlamýþ. Alýþ veriþ yapmýþ. Döndüðünde eþeðini baðladýðý yerde bulamamýþ. Hiç vakit kaybetmeden bir tellâl tutmuþ. Þöyle baðýrtmaya baþlamýþ : - "Eþeðimi kim bulup getirirse, semeriyle, yularýyla ve üstündeki her þeyle beraber Kelime Avý eþeðimi ona vereceðim."- "Hoca efendi" demiþler, "eþeði bulana verecek olduktan sonra ne diye arýyorsun?"- " Kaybolan þeyi bulmanýn keyfini bilmezsiniz siz!" demiþ Hoca; "Eþeði bulup getirene mükâfat olarak o eþek yeter." "Gençliðimi bulup getirene bütün servetimi veririm." "Cenneti bulsam, canýmý da veririm." Günün Sudoku Bulmacasý Günlük yaþamýnýzdaki seçimleriniz sizi saðlýklý beslenmeyi tercih edin. kansere yaklaþtýrdýðý gibi kanserden uzaklaþtýrabilir. Yeni yýla; saðlýðýnýz ile ilgiyi yepyeni kararlar SPOR YAPIN HER GÜN EN AZ 30 DAKÝKA alarak, ruh ve beden saðlýðýnýzý etkileyecek her Hareketsiz bir yaþam birçok saðlýk sorunlarý türlü olumsuzluktan korunarak girebilirsiniz. gibi kansere de zemin hazýrlayan obezitenin en Yaþamýnýza dair ufak deðiþiklikler ile kanser önemli nedenlerinden biridir. Kanserden korunmak için günde en az 30 dakika spor yapmak, bir riskinizi azaltarak daha saðlýklý bir hayata sahip olabilirsiniz. Yeni yýlda da bu konuda kararlý yaþam biçimi haline getirilmelidir. olmak, doðru yöntemleri izleyerek kendinize en Her türlü fiziksel aktivitenin, birçok kanser iyi yýlbaþý hediyesi olacak saðlýklý ve uzun bir türünün önlenmesinde çok büyük etkisi olduðu ömür kazandýrmak elinizde bilinmektedir. Uzman kontrolünde yapýlan spor, Memorial Saðlýk Grubu Antalya Onkoloji kanser riskini %30-50 oranýnda azaltmaktadýr. Merkezi Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Özdoðan, Hareketsiz bir yaþamýnýz varsa, yeni yýlda kanser riskini tetikleyen alýþkanlýklarýn deðiþtirilmesi gerektiðini anlattý ve yeni yýlda yeni bir STRESÝ YÖNETÝN saðlýðýnýz için bol bol egzersiz yapýn. yaþamýn kapýlarýný açan önerilerde bulundu. Günlük yaþam içindeki stresi mümkün SÝGARAYI BIRAKIN olduðunca azaltmak ve gülümsenecek anlar Akciðer kanserinin oluþumunda %90 gibi çok yaratmak çok önemlidir. Stres, kanser hastalýðý ile yüksek bir oranla etkili olan sigaranýn, vücudunuza nasýl zarar veren bir alýþkanlýk olduðunu sergilediði aþýrý yemek yeme, içki ve sigara kul- direkt baðlantýlý olmasa da stresli kiþilerin unutmayýn. Sigara akciðer kanserinin yanýnda; lanýmý gibi saðlýksýz birtakým davranýþlar sonrasý tedavisi en zor olan pankreas kanseri baþta olmak vücutta kanser oluþumu riski tetiklenmektedir. üzere birçok farklý kanser türünün ortaya çýkmasýnda etkin rol oynamaktadýr. Kanser riskini yöntemlerle azaltýlmalýdýr. Hayata bakýþ açýsý Stres, hobi edinme, meditasyon, egzersiz gibi azaltmak için atýlacak en büyük adým, sigarayý deðiþtirilmeli ve günlük stres mutlaka yönetilir býrakmak ve bir daha asla baþlamamaktýr. 2014, hale getirilmelidir ü hayata pozitif bakýþ sigarayý býrakma yýlýnýz olsun. açýsý, kontrol altýna alýnmýþ stres ve gülümseme KÝLONUZU KONTROL ALTINA ALIN ile karþýlayýn. Kilolu olmak en önemli kanser risklerinden AÝLE ÖYKÜNÜZÜ ÖNEMSEYÝN biridir. Her yýl yeni kanser vakalarýnýn erkeklerde Kanser için ailesel bir risk faktörü taþýyýp taþýmadýðýnýzý sorgulayýn. Aile geçmiþi, kanser riski- %4 ten, kadýnlarda %7 den fazlasý obeziteye baðlý olarak ortaya çýkmaktadýr. Saðlýklý ve dengeli beslenme, obeziteyi önler. Sofranýzdan kar- kiþiye özel strateji belirlenebilmesini saðlar. Yakýn ni azaltmak ve erken evrede yakalamak için bonhidrat oraný düþük sebze ve meyveyi eksik aile bireylerinin saðlýk durumlarý hakkýnda etmemek, tüm baklagiller, yaðsýz et, balýk ve yað detaylý bilgi toplanmalý ve bu bilgiler doktor ile oraný düþük süt ürünleri ile doðru þekilde paylaþýlmalýdýr. beslenerek saðlýklý bir kiloda kalmak, bir yaþam ERKEN TEÞHÝS ÝÇÝN KANSER þekli haline getirilmelidir. TARAMA TESTLERÝ YAPTIRIN Fazla miktarda alkol tüketimi kanser riskini Erken evrede teþhis ve tedavi yöntemlerinin artýrmaktadýr. Bu nedenle kanser tüketimi sýnýrlandýrýlmalýdýr. Yeni yýlda, kilonuzu kontrol altýna önem verilmeli ve bu konuda bir uzmandan belirlenebilmesi için kanser tarama testlerine almak için saðlýklý ve her besinden yeterli miktarda tüketme alýþkanlýðý kazanýn. antijen(psa) gibi birçok tarama testi, kanseri yardým alýnmalýdýr. Mamografi, prostat-spesifik GEREKSÝZ YERE VÝTAMÝN önlemek için deðil, tedavi edilebilir durumdayken erken evrede kanseri belirleyebilmek için KULLANMAYIN Vücutta herhangi bir vitamin ya da mineralin yapýlýr. Kolonoskopi ve Pap testi gibi testler ise, eksikliði olmadan vitamin takviyesi yapmak, tedavi edilmediðinde kolon veya rahim aðzý kansere yatkýnlýða neden olabilir. Antioksidan kanserine yol açabilen prekanseröz (kanser için olarak adlandýrýlan bir takým ilaçlar ve vitaminlerin gereksiz yere kullanýlmasý vücuda yarar yer- etmede yardýmcý olabilir. öncü hücresel bozulma) deðiþiklikleri tespit ine pro-oksidan yani hücreye zarar veren bir etki Bu durumda rutin ve/veya uzman doktor yapabilir. Doktor tarafýndan eksikliði ortaya tarafýndan gerekli görülen tarama testlerinin konulmadan hiçbir vitamin ve bitkisel takviye düzenli olarak yaptýrýlmasý ihmal edilmemelidir. saðlýklý beslenmenin yerini tutamaz. Böyle bir Yeni yýlda, rutin saðlýk kontrollerinizi ihmal alýþkanlýðýnýz varsa, yeni yýlda bunun yerine etmeyin. Onu sakýn böyle uyutmayýn 19:50 Seksenler Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan eðlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri nasýl etkilediði gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni nesillere tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe yapýlmýþ eðlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayý, merdaneli makineyi, pul yapýþtýrýp yolladýðýmýz mektuplarý, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalý yakalarý, sokaklarda koþturarak sürdüðümüz telli arabalarý, misket dolu torbalarý ilk defa bu dizide görecek. Yönetmen : Müfit Can Saçýntý Eðlence 20:00 Güldür Güldür Günlük hayatta yaþanan olaylara farklý bir bakýþ açýsý ile yaklaþan Güldür Güldür'de, her hafta önemli bir konu mizahi bir dille ele alýnýyor. Oyuncular aileden aþka, þöhretten teknolojiye, futboldan arkadaþlýða, birçok konuyu kendi mizah anlayýþlarý, farklý yaklaþýmlarý ve çözümleriyle sergiliyor. Saat : 20:00-21:00 (60 dakika) Tür : Eðlence (Komedi Programý) Oyuncular : Ali Sunal, Alper Kul, Doða Rutkay, Onur Atilla, Yeþim Ceren Bozoðlu, Çaðlar Çorumlu Yönetmen : Meltem Bozoflu Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Uyumada güçlük çeken bebeklerin, saç kurutma makinesi, elektrikli süpürge gibi cihazlarýn sesiyle uyutulmaya çalýþýlmasýnýn saðlýksýz olduðu bildirildi.kýrklareli Üniversitesi (KLÜ) Saðlýk Yüksekokulu Çocuk Geliþimi Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Sefa Saygýlý, gürültülü ortamlarýn bebeðin iþitme duyusuna ve zihnine zarar verebileceðini söyledi. Uyuma zorluðu çeken bebeklerin aileleri tarafýndan elektrikli süpürge ve saç kurutma makinesi sesiyle uyutulmaya çalýþýlmasýnýn yanlýþ olduðunu belirten Saygýlý, þöyle konuþtu:"elektrikli süpürge sesi veya saç kurutma makinesinin sesi, bebeðin uyumasýný kolaylaþtýrabilir ancak bu yöntem doðru deðildir. Anne karnýnda bebekler sessiz bir ortamda deðillerdir. Kanýn damardan geçerken çýkardýðý ses gürültü verir. Bazý bebekler doðumdan sonra gürültülü ortamý arýyorlar olabilirler. Gürültülü ortamda daha rahat uyuyabilirler."saygýlý, bebeklerin dýþarýdan gelen bazý seslere hassas olduðunu, televizyon ve anne ile babanýn seslerinden rahatsýzlýk duyabileceðini vurguladý. Aþýrý gürültülü ortamýn ise bebeðin saðlýðýný olumsuz yönde etkileyebileceðini dile getiren Saygýlý, "Gürültü ortam, bebeðin iþitme duyusu ve zihnine zarar verebilir" diye konuþtu. "HAMÝLELÝK DÖNEMÝNDE DE DÝKKATLÝ OLMALI" Saygýlý, hamilelik döneminde de aþýrý sesli ortamlarda bulunulmamasýný önerdi. Trafiðin yoðun olduðu caddelerde üzerindeki evlerde yaþayan kiþilerin o seslere alýþtýðýný, onlara çok fazla rahatsýzlýk vermediðini dile getiren Saygýlý, þöyle devam etti: "Sesten uzak biri, o evde çok rahatsýz olur. Bebekleri sesiz bir ortamda uyutmak, bebeðin ruh ve beden saðlýðý açýsýndan çok daha faydalý olacaktýr. Bebekler çok gürültülü ortamlarda tutulmamalý. Anne adaylarý da hamilelik sürecinde gürültülü ortamda durmamalý. Stres ve sesli ortamdan uzak durmalý." 22:00 Doksanlar Doksanlar da çok kanallý ilk yýlbaþý heyecaný, mahalleyi de sarmýþtýr. Herkes sabýrsýzlýkla yýlbaþý akþamý yayýnlanacak programlarý beklemektedir. Aileleri de yýlbaþý hazýrlýðý telaþý sarmýþtýr. Nuri ve Þükran yýlbaþýnda Tuðba ve Mustafa ile olmanýn planlarýný yaparken, Tuðba ve Mustafa nýn yýlbaþýnda gazinoya gitmek istediklerinden habersizdir. Bakkal Lütfü ve Atilla, yýlbaþý akþamý Bekir lere gelecek, yýlbaþýný Atilla yla kutlayacaðýný öðrenen Özlem ne yapacaktýr? Gençler, Halil in kafesinde yýlbaþý partisi yapar. Öte yandan Emin, Feminik Deniz e aþkýný itiraf etmeye karar verir. Azra Erhat Azra Erhat (4 Haziran 1915; Þiþli, Ýstanbul - 6 Eylül 1982, Ýstanbul), Türk deneme ve inceleme yazarý, Eski Yunan ve Roma dilleri uzmaný, filolog, arkeolog, çevirmen ve düþünce kadýný. Özellikle Eski Yunan klasiklerinden yaptýðý çevirilerle tanýnmýþtýr. A. Kadir ile birlikte gerçekleþtirdiði Ýlyada ve Odissea çevirileri referans kabul edilir.4 Haziran 1915 te Ýstanbul- Þiþli de doðdu. Ýlk ve ortaöðrenimini Belçika da yaptý da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coðrafya Fakültesi ni bitirerek Klasik Filoloji Bölümünde asistan olarak göreve baþladý da doçent oldu de ayný fakültedeki öðretim üyeleri Pertev Naili Boratav, Behice Boran, Adnan Cemgil, Niyazi Berkes le birlikte üniversiteden uzaklaþtýrýldý arasýnda Yeni Ýstanbul ve Vatan gazetelerinde çalýþti. Uluslararasý Çalýþma Örgütünde (ILO) kütüphanecilik yaptý.ýlk çevirileri Tercüme dergisinde çýktý. Sofokles, Aristofanes gibi yazarlarýn eserlerini Türkçeye kazandýrdý. Yeni Ufuklar dergisinin yazarlarýndan biri olan Erhat, bu dergi çevresinde geliþen hümanist anlayýþýn öncüleri arasýnda yer aldý. Batý uygarlýðýnýn kökenini ve Anadolu ya dayandýran ve Anadolu kültürlerini bir bütün olarak gören Halikarnas Balýkçýsý ile ayný görüþleri paylaþtý ve aralarýnda derin bir yakýnlýk doðdu. Yine çok yakýnýndaki Sabahattin Eyüboðlu ile birlikte çevirdiði Hesiodos un Theogonia ve "Ýþler ve Günler" adlý yapýtlarýyla Hesiodos üzerine araþtýrmalarý, 1977 de "Hesiodos, Eserleri ve Kaynaklarý" adýyla basýldý. Bu üç isim bir arada "Mavi Yolculuk" terimini Türk ve dünya literatürüne kazandýrdýlar. Azra Erhat, kansere yakalandý. Londra'da tedavi gördü, ama sonuçsuz kaldý. 6 Eylül 1982'de 67 yaþýndayken Ýstanbul da vefat etti. Ýstanbul- Üsküdar Bülbüldere Mezarlýðýna defnedildi.atatürk'ü Ýlyada kahramanlarindan Hektor'a benzetmesinin bir dönem sebep olduðu tartýþmalarla da gündeme gelmiþtir.þadan Gökovalý'nýn manevi annesidir. BOÞNAK BÖREÐÝ Malzemeler 1 Kg Un 1 Fincan Sývý Yað 1 Yumurtanýn Sarýsý Yeterince Su Tuz Ýçi Ýçin 200 gr Beyaz Peynir veya Çökelek 1 Demet Maydanoz 1 Su Bardaðý Sývý Yað Tuz Yemeðin Tarifi Ununun ortasýný açýp, tuzu, ýlýk suyu ve 1 fincan sývý yaðý ilave ederek, kulak memesi yumuþaklýðýnda bir hamur elde edelim. Hamuru 9 eþit parçaya bölüp bezeler Hata deðil, çare bulun... (Henry Ford) hazýrlayalým. Bezelerden herbirini tabak büyüklüðünde açalým. Bezelerin üzerine sývý yaðý sürelim. Yufkayý kenarlarýndan çekiþtirerek, hazýr yufka inceliðinde açalým. (Bu iþlemin iki kiþi tarafýndan yapýlmasý daha iyi sonuç verir. )Yufkaya kaþýðýn ucu ile sývý yað serpelim. Hazýrladýðýmýz peynirli maydanozlu içi yufkaya serpelim. Yufkayý rulo þeklinde saralým. Yaðlanmýþ fýrýn tepsisine ortadan baþlamak üzere yufkalarý dolayarak yerleþtirelim. Üzerine yumurta sarýsý sürdüðümüz böreði, önceden ýsýtýlmýþ 230 dereceli fýrýnda altý üstü kýzarana dek piþirelim. 07:00 Haber Saati 08:30Nihat Hatipoðlu Sorularýnýzý Cevaplýyor 10:00Müge Anlý ile Tatlý Sert 13:00 Kýzlar ve Anneleri 15:00 Alemin Kýralý 16:00 Zahide ile Yetiþ 17:15 Kapanmadan 19:00 Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak Ýster? 22:00 Doksanlar Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ Nil in Dünyasý Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 18:30 Hayat Dediðin 19:00 Gündüz Gece 20:40 Yasemince 22:15 En Büyük Þaban 23:50 Diyet Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým 15:30 Ateþli Çingene 17:30 Kelime Oyunu 19:00 Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Komedi 21:00 Bülent Ersoy Show 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 CM101MMXI Fundamentals 23:00 Arkadaþým Hoþgeldin 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:40 Hava Durumu 19:50 Seksenler 23:00 Beni Böyle Sev Ýle YýlBaþý Özel Hayatýn Nabzý Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma 16:45 Tv filmi Ana Haber 18:50 Ýki Dünya Arasýnda 19:45 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Küçük Kýyamet

9 9 Devane Kentsel Dönüþüm alanýna asfalt Çorum Belediyesi inþaat çalýþmalarý devam eden Kentsel Dönüþüm Projesi civarýnda asfaltlama çalýþmasý yaptý. Hava þartlarýnýn durumuna göre asfalt çalýþmalarýný aralýksýz sürdüren Çorum Belediyesi, Çorum'un çehresini deðiþtirecek olan Kentsel Dönüþüm alanýnýn etrafýný asfaltladý. Devane Kentsel Dönüþüm çevresinde yol geniþletme çalýþmalarýnýn tamamlandýðýný belirten Baþkan Külcü, 900 metre uzunluðunda ve 8 bin 500 metrekare alana sahip yolun tamamýnýn asfaltlandýðýný, bu yola ton asfalt serimi yapýldýðýný belirtti.yaz ayý boyunca þehrin tüm bölgelerinde ihtiyaca göre asfalt çalýþmalarýnýn tüm hýzýyla sürdüðünü dile getiren Baþkan Külcü, "Hava þartlarýna göre asfaltlama çalýþmalarýmýz kýþ mevsiminde de devam edecek" dedi. -MUHTAR AKÇAL'DAN BAÞKAN KÜLCÜ'YE TEÞEKKÜR- Kunduzhan Mahallesi Muhtarý Kadir Akçal, Çorum Belediyesi'nin mahalle ayrýmý yapmaksýzýn çalýþmalarýný sürdürdüðünü belirterek "Kunduzhan Mahalle muhtarý olarak mahalleme yapýlan çalýþmalar nedeniyle þahsým ve tüm mahalleli adýna Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü'ye teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý.belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün hizmetlerinden çok memnun olduklarýný belirten Akçal, "Diðer mahallelerde olduðu gibi Kunduzhan Mahallesi'nde de Baþkan Külcü'nün çok emekleri var. Mahallemize çok büyük hizmetler yaptý. Yeni yapýlan yollarýmýz ile önceden güvenlik açýsýndan sorun teþkil eden çýkmaz sokaklarýn açýlmasý tüm mahalle sakinlerimizi memnun etti. Sayýn Baþkanýmýza sonsuz teþekkür ediyoruz" þeklinde kaydetti. KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ "Gençsiz bir dava ve davasýz bir genç baþarýya ulaþamaz" Gül-Der ve ADEF tarafýndan organize edilen, Aile Eðitimi konferanslarýnýn 2.si yapýldý. Geçtiðimiz 2013 Cumartesi günü saat 19.30'da, Bilim ve Sanat Merkezi konferans salonunda gerçekleþen konferansa konuþmacý olarak Eðitimci Yazar Halil Atalay katýldý. Merkez Anadolu Ýmam Hatip Lisesi mezun öðrencilerinden Cihat Özcan'ýn Kur'an-ý Kerim tilaveti ve mealini okumasýyla baþlayan konferansta konuþan Halil Atalay, "Ailede Genç" baþlýðýnda önemli tespitler de ve önerilerde bulundu. "Gençlik sadece biyolojik bir geliþme ve deðiþme deðildir" diyen Atalay, "Genç sorumlu ve mükellef insandýr. Sorumluluklarý gibi sorunlarý da artar. Gençliði bekleyen tehlikelere karþý uyanýk ve tedbirli olunmalýdýr. Habil-Kabil kýssasýnda, Ashab-ý Kehf ve Hz. Yusuf, Hz. Ýbrahim, Hz. Ýsmail, Hz. Musa'nýn Tevhid mücadelelerinde islam'ýn hakimiyeti için önemli görevler üstlenen genç sahabilerin hayatlarýnda gençler için önemli dersler vardýr. Genç ailenin bir üyesidir, görevleri ve haklarý vardýr. Gençliðin önündeki sýkýntýlar ve çözümleri doðru tespit edilmelidir. Gençliðe yönelik hizmetler çok önemlidir. Gençsiz bir dava ve davasýz bir genç baþarýya ulaþamaz" dedi. Yasin YÜCEL "Türkiye üzerinde oynanan kirli oyunlar saðduyulu hareketle bozulur" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 17 Aralýk operasyonu, yolsuzluk iddialarý ve AK Parti ile cemaat arasýnda yaþanan tartýþmalarla ilgili yaptýðý açýklamalarda, "Eðer ortada bir yolsuzluk varsa, Memur- Sen olarak yolsuzluðun savunulacak bir tarafýnýn olmadýðýný düþünüyoruz. Yolsuzluðu savunan birisi çýkarsa, yetimin hakkýyla zaten helak olur. Cenabý Hakk'ýn peygamberlerden sonra en çok sevdiði kiþiler þehitlerdir, onlara da kul hakkýyla huzuruma gelmeyin buyuruyor. Yani, þehitlere bile kul hakkýyla huzuruma gelmeyin diyen bir dinin mensuplarý, kullarýn hakkýný zimmetine geçirmiþse, bunlarýn zaten dünyada hukuk, ahirette de Allah belalarýný verir. Yolsuzluk varsa üzerine gidilmesini, kimsenin aklýnda soru iþareti kalmayacak þekilde yolsuzluklarýn soruþturulmasýný, hiç kimsenin Türkiye'nin lider ülke ideali yolculuðunda uluslararasý komplo iddialarý içinde olmamasý gerektiðini ifade ediyoruz. Eðer ortada bir yolsuzluk varsa, Memur-Sen olarak yolsuzluðun savunulacak bir tarafýnýn olmadýðýný düþünüyor ve þer odaklarýnýn Türkiye üzerindeki hain planlarýný bertaraf etmek için her kesimi saðduyulu hareket etmeye davet ediyoruz" dedi. Cemaat ile AK Parti arasýnda yaþanan tartýþmaya da deðinen Saatçi, "Cemaatle AK Parti kavgasýnda öteden beri bazen açýk, bazen kapalý görüþ ayrýlýklarý olduðunu biliniyor. 'Hakan Fidan' ve 'Mavi Marmara' olaylarýnda olduðu gibi iktidar ile cemaatin farklý düþündükleri herkesçe biliniyor. Ama bu farklýlýk Türkiye üzerinde kirli planlarý olanlarýn ekmeðine yað sürer hale gelmiþse, Türkiye üzerinde oynanan kirli oyunlarý bozmak adýna herkesin saðduyulu hareket etmesi gerekir" diyerek açýklamasýný tamamladý. Bahadýr YÜCEL YEDAÞ, 'Ýþin Ýyisi Sizden, Enerjisi Bizden' Projesi kapsamýnda Ladikli lezzet erbabý ustalarýndan sonra Çorum, Ordu, Sinop ve Amasya illerinden 'En Ýyi Üreticileri' seçti. Genel Müdür Türkoðlu, "Bölgenin en iyi ustalarýna, üreticilerine destek oluyoruz" dedikaradeniz insanýnýn yarattýðý deðeri enerjisiyle desteklemeyi kurumsal sosyal sorumluluk yaklaþýmý olarak gören Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ, Türkiye'de ilk kez geniþ kapsamda, uluslararasý ölçekte dikkate deðer, hayatýn her alanýna dokunan 14 farklý KSS projesiyle bölgenin enerjisine enerji katýyor. Samsun'un Ladik Ýlçesi'nde her yýl düzenlenen Geleneksel Ladik Akdað Þenlikleri kapsamýnda ilçedeki 'Mutfaðýn ustasý, Ladik'in lezzet erbabýyým' diyen tüm ustalarý ödüllendirerek 'Ýþin Ýyisi Sizden, Enerjisi Bizden' Projesi'nin startýný veren YEDAÞ, Çorum, Ordu, Sinop ve Amasya illerinde de 'En Ýyi Üreticileri' seçti. YEDAÞ, 'En Ýyi Üreticileri' seçti -4 ÝLDE ÜRETÝCÝLER DESTEKLENDÝ- Boyabat Panayýrý'nda "En Ýyi Sýrýk Kebabý" ustalarýný, Ordu Ýl Tarým Müdürlüðü tarafýndan kivi üretimini geliþtirmek üzere baþlatýlan "Ýyi Tarým Uygulamasý" Projesi kapsamýnda kivi üreticilerini, Amasya Taþova Kültür ve Çiçek Bamyasý Festivali'nde "En Ýyi Bamya" yetiþtiricilerini ve Çorum Ýlinde de 'Oðuzlar 77 En Ýyi Ceviz' üreticileri ödüllendirildi. 'Ýþin Ýyisi Sizden, Enerjisi Bizden' Projesi'ne Ladik Akdað Þenlikleri'nde düzenlenen yöresel yemek yarýþmasýyla hayat verdiklerini belirten YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "Çorum'da, Ordu'da, Amasya ve Sinop illerinde de en iyi üreticileri seçtik. Bizim için birinci ya da üçüncü yok. Bizler üreticiyi teþvik etme noktasýnda buradayýz" dedi. Genel Müdür Türkoðlu, "Bölgemizdeki üreticilerin desteklenmesi, YEDAÞ'ýn "Ýþin Ýyisi Sizden, Enerjisi Bizden" kurumsal sosyal sorumluluk yaklaþýmýyla örtüþmektedir. Biz sadece elektrik daðýtýmý yapan bir þirket olmadýðýmýzý, bölgemizde gerçekleþtirdiðimiz etkinliklerde gerek üreticiler, gerekse ev hanýmlarý ve öðrencilere yönelik uyguladýðýmýz Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleriyle kanýtlýyoruz yýlýnda baþlattýðýmýz ve 'Bir Bölgesel Sürdürülebilir Kalkýnma Hareketi' mottasýyla sürdürdüðümüz projelerimiz 2015 yýlýna kadar devam edecek. Bölgemizin ihtiyaçlarýna tercüman oluyoruz.14 Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinin aldýðý ödüller, elbette bizleri sevindirdiði kadar, bölge insanýnýn da tam notunu alýyor" dedi. Hitit Söyleþileri'nde yeni yýlýn ilk programý 2 Ocak'ta Valilik, Hitit Üniversitesi ve Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðümüzce organize edilen "Hitit Söyleþi Günleri"nin dördüncüsü baþladý. Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "4. Dönemin ilk etkinliði 9 Aralýk'ta "Dil ve Ýdeoloji" konferansýyla yapýlmýþ, ikinci etkinlik ise yeni yýlýn ilk programý olarak 2 Ocak Perþembe günü gerçekleþtirilecek. Baþta Hitit Üniversitesi hocalarý olmak üzere farklý üniversitelerden alanýnda uzman bilim adamlarý ve araþtýrmacý-yazarlarý konferans ve panellerle Çorumlularla buluþturmayý amaçladýk. Daha önceki etkinliklerde, dile getirilenlerin kalýcýlýðýný ve gelecek kuþaklara aktarýlmasýný saðlamak düþüncesiyle kitap veya dergi formatýnda yazýya döktüðümüz gibi bundan sonrakileri de yayýmlamaya devam etmeyi planlýyoruz. Halkýmýzýn özelikle de üniversitede okuyan gençlerimizin gösterdiði ilgiden güç alarak, kapsamýný daha da geniþlettiðimiz "Hitit Söyleþi Günleri"nin dördüncüsü 7 etkinlik þeklinde gerçekleþtirilecek. Bu kapsamda yeni yýlýn ilk etkinliði 2 Ocak 2014 tarihinde, Belediye Turgut Özal Konferans Salonu'nda baþlýyor. Konferans þeklinde planlanan programa Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kaya konuþmacý olarak katýlacak. Kaya, 1400 ila 1484 yýllarý arasýnda yaþamýþ Osmanlý tarihçisi, bir Vefai derviþi olan "Aþýkpaþazade" ile ilgili bilgileri paylaþacak. Bugüne kadar olduðu gibi bu konferans ve panellerimize de halkýmýzýn özelikle de üniversitede okuyan gençlerimizin ilgi göstereceðini umuyor, programlarýmýza tarihe, kültüre ve sanatla ilgilenen herkesi bekliyoruz" dedi. Uður ÇINAR

10 10 STK'lara proje döngü yönetimi eðitimi Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü Proje Koordinasyon Merkezi tarafýndan Çorum'da faaliyet gösteren STK'lara yönelik hayata geçirilen proje hazýrlama eðitim dün baþladý. 2 gün sürecek eðitime eðitici olarak Sungurlu Meslek Yüksek Okulu öðretim görevlisi Nihal Gökçe ve Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü Sosyal Proje Uzmaný Mehmet Çakýþ katýlýyor. STK'larýn proje yazma kapasitesini arttýrmaya yönelik eðitim sonrasýnda 22 kiþiye katýlým belgesi verilecek. AK Partili kadýnlar seçime hazýlanýyor AK Parti Ýl Kadýn Kollarý bilgilendirme toplantýlarý yapýyor. AK Parti Ýl Baþkanlýðý konferans salonunda gerçekleþtirilen toplantýlarda Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, kadýnlara seçim çalýþmalarý hakkýnda bilgi veriyor. Toplantýda yaptýðý konuþmada, "Çalmadýk kapý, sýkmadýk el býrakmayacak ve herkesi kucaklamak için yola çýkan bu kadrolar her gün biraz daha güçleniyor. Gücünü Çorum'un marka kent kimliði kuvvetlendirmek adýna kullanan hanýmefendiler 24 esasýna göre çalýþýyorlar" diyen Arife Betül Gülgün, "Biz bu davaya güç olacaðýz, hýz olacaðýz kendimizle yarýþarak çocuklarýmýzýn geleceðini mamur etmeye çalýþacaðýz. Gücünü kontrollü kullanan ve ne yaptýðýný bilen 21.yy'ýn Nene hatunlarý olarak millete hizmeti aþk bildik, sevda bildik görev olarak yüreðimize yazdýk. Biz hep beraber Çorumuz, hep beraber Türkiyeyiz. Baþbakanýmýzýn her daim yanýnda bedenimizle, duamýzla dimdik ama dikleþmeyen hanýmlarýz yarýnlar bizimdir" ifadelerini kullandý. Kadýn Giriþimcilerinden Deniz Yalýtým'da inceleme Çorum Valisi Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu üyeleri ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Deniz Yalýtým'da incelemelerde bulundu. Garnizon Komutaný Jandarma Kd. Alb. Ahmet Çelik'in eþi Leyla Çelik, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ýn eþi Gülcan Doðan, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs, TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Ýcra Komitesi Baþkaný Yasemin Kepçeli ve Kadýn Giriþimcilerin katýlýmý ile gerçekleþtirilen ziyarette firma sahibi, Kadýn Giriþimciler Kurulu Üyesi Yurdagül Sivri, firma hakkýnda bilgiler verdi. Ziyaret öncesi gerçekleþtirilen toplantýda açýklamalarda bulunan Fatma Baþköy, Gönül Elçileri Projesi'nin ikinci ayaðý olan Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Programý kapsamýnda Deniz Yalýtým'ý ziyaret ettiklerini söyledi. Proje ile ildeki kadýnlarýn birer meslek sahibi olmalarýnýn saðlanmasýnýn hedeflendiðini belirten Baþköy, proje kapsamýnda kadýnlarýn mesleki eðitimin yaný sýra açýk öðretim aracýlýðýyla yaygýn eðitim imkanlarýndan da faydalanabileceðini kaydetti. Fatma Baþköy, proje kapsamýnda eðitim alacak olan kadýnlarýn istihdam edilmesinin de en az eðitim kadar önemli olduðunu vurgulayarak, bu kapsamda Çorum'daki sanayi kuruluþlarýnda hangi mesleklerde istihdam açýðýnýn olduðunu, kadýnlarýn ne gibi iþlerde istihdam edilebileceðini tespit etmek amacýyla firma gezilerine baþladýklarýný söyledi. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde faaliyetlerini yürüten TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu'nun bu anlamda projeye önemli katkýlarýnýn olabileceðine dikkat çeken Baþköy, kadýn giriþimcilerle birlikte yapacaklarý firma ziyaretlerinde hangi branþlarda istihdam talebinin olduðunu tespit ederek kadýnlara yönelik mesleki eðitim faaliyetlerini yönlendirebileceklerini ifade etti. TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Ýcra Komitesi Baþkaný Yasemin Kepçeli de, Çorum'da kadýn giriþimci sayýsýnýn gün geçtikçe arttýðýný, KOSGEB baþta olmak üzere çeþitli destek ve hibe programlarýndan yararlanan kadýnlarýn oranýnýn yüzde 46'ya yükseldiðini bildirdi. Kepçeli, Kadýn Giriþimciler Kurulu olarak lise ve üniversitede eðitim gören kýz öðrencilere koçluk yapmaya baþladýklarýný ve bu vesileyle kadýn giriþimciliði özendirmeye çalýþtýklarýný sözlerine ekledi. Deniz Yalýtým Sahibi Yurdagül Sivri de 6 bin metrekare kapalý alana sahip tesiste EPS (Expanded Polistiren Sert Köpük) üretimi yaptýklarýný söyledi. Tesiste toplam 35 personelin çalýþtýðýný ifade eden Sivri, son teknolojiye sahip tesislerinde planlý bir þekilde büyümeye devam edeceklerini ifade etti. Yurdagül Sivri toplantýnýn ardýndan protokol eþleri ve Kadýn Giriþimciler Kurulu üyelerine tesisi gezdirerek üretim safhalarý hakkýnda bilgiler verdi. 23 Nisan Anasýnýfý yemekte buluþtu 23 Nisan Ortaokulu Anasýnýfý öðrencileri yeni yýl öncesinde öðretmenleriyle birlikte farklý bir gün geçirdiler. Minikler öðretmenleri Serap Demirci ile birlikte Eninda Restaurantta yemek yediler. Demirci, yemekte yaptýðý konuþmada, "Yeni yýlýn minik öðrencilerimin hayatlarýna güzellik katmasýný, saðlýklý mutlu geçirmelerini temenni ediyorum. Derslerinde ve hayatlarýnda baþarýlar diliyorum" dedi. Yasin YÜCEL Rektör Alkan'dan Dalyan Makineye ziyaret Arif Erdal Mobilyacýlar'a aday ÇESOB eski Baþkaný Arif Erdal düzenlediði yemekli toplantýyla Mobilyacýlar Odasý Baþkanlýðýna adaylýðýný açýkladý. Dün akþam Cevþenli Düðün Salonu'nda gerçekleþen toplantý Kuraný Kerim Tilaveti ile baþladý. Programda konuþan Arif Erdal "Esnafýmýzý boþ hayaller peþinde koþturmamalýyýz" sloganý ile yola çýktýklarýný dile getirdi.yoðun katýlýmýn olduðu toplantýda konuþan Erdal, baþkan olmasý durumunda hayata geçireceði projeler hakkýnda þu bilgileri verdi: "Kamu kurum ve kuruluþlarý üniversitemiz ile birlikte projeler hazýrlayarak üyelerimizin mesleki geliþimini saðlamak. Küçük Sanayi Sitesinin daha iþlevsel hale gelmesini saðlamak. Ýþyeri ve evi olmayan esnafýmýzýn iþyeri sahibini olmasýný saðlamak. Üyelerimizin üretimini yaptýklarý mamulleri tanýtýmlarý için fuar kompleksi kurmak." Kubilay Kaan YÜCEL Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Meslek Yüksekokulu Öðretim Görevlisi Cihat Savsar ile birlikte Dalyan Makine Yönetim Kurulu Baþkaný Kadir Dalyan, Yönetim Kurulu Üyeleri Erkan Dalyan ve Ahmet Volkan Dalyan'ý ziyaret etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Dalyan Makine Yönetim Kurulu Baþkaný Kadir Dalyan, Dalyan Makina'nýn hizmet verdiði kiþi ve kuruluþlara katkýda bulunmak amacýyla, ilgili yenilikleri izleyerek öðrenerek ihtiyaç ve beklentilere uygun ürünlerle daha iyi hizmeti geliþtirmeyi amaç edindiklerini belirtti. Üniversite bünyesinde gerçekleþtirilen baþarýlý çalýþmalarý takip ettiklerini, bu geliþmelerden dolayý büyük memnuniyet ve sevinç duyduklarýný dile getiren ve Rektör Prof. Dr. Alkan'a teþekkür eden Kadir Dalyan, kurumlarýn geliþimi açýsýndan üniversitelerin yaptýðý bilimsel çalýþmalarýn büyük önem arz ettiðine dikkat çekerek Dalyan Makine olarak üniversite-sanayi iþbirliðini çok önemsediklerini söyledi. Hitit Üniversitesi olarak Çorum'da ve bölgede faaliyet gösteren her sektör ile ikili iþbirliði yapmayý çok önemsediklerini belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, kurumlar arasýnda gerçekleþecek iþbirliðinin hem üniversitenin hem de sanayinin geliþmesinde ve güçlenmesinde çok önemli bir rol oynayacaðýný belirtti. Üniversiteye kazandýrýlan Teknokent ve Merkez Laboratuvarý hakkýnda da bilgiler vererek bu kuruluþlarýn üniversite ve þehre büyük katký saðlayacaðýný dile getiren Prof. Dr. Alkan, ilde/bölgede üniversite-sanayi iþbirliðinin daha da geliþmesi yönünde Hitit Üniversitesi olarak büyük bir gayret gösterdiklerini ifade etti. TDED, Erdem Bayazýt'ý anacak Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þubesi "Erdem Bayazýt'a Vefa Gecesi" düzenleyecek. 3 Aralýk Cuma akþamý saat 18.30'da Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þubesi Konferans Salonunda yapýlacak gecede, Erdem Bayazýt'ýn hayatý, sanatý anlatýlacak. Kendi sesinden þiirler ve hayatýnýn gösterileceði sinevizyon gösterimi sonrasýnda Çorum Anadolu ÝHL ve Çorum ÝHL öðrencileri Aysel Çaðdaþ, Beyza Nur Özer, Büþra Kýr, Dilara Gürses, Sefa Gökmen ve Þükriye Tekin tarafýndan Erdem Bayazýt'ýn þiirleri seslendirilecek. Programda Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Turhan Candan da bir þiir okuyacak. Gönül Elçileri'nden huzurevine ziyaret Çorum Gönül Elçileri Kamile ve Hacý Ahmet Akdað Huzurevini ziyaret etti. Türkan Dalgýç'ýn organizasyonuyla yapýlan ziyarete Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy'de katýldý. Ziyarette Fatma Baþköy, yaþlýlarla tek tek ilgilenerek sorunlarýný ve taleplerini dinledi. Fatma Baköy ziyarette "Gönül Elçileri Projesinin" önemini anlatarak, kadýn giriþimcilerin desteklerini istedi. Ziyaret müzik dinletisi ile sona erdi. Bahadýr YÜCEL

11 SPOR 11 Genç Aydýn Ýskilip'e verildi Çorumspor'da transfer hareketlendi Çorum Belediyespor A takým kadrosunda yer alan genç futbolcu Aydýn Ýskilip Belediyespor'a verildi. 2 Ocak'ta kamp hazýrlýklarý için Antalya'ya gidecek olan Çorum Belediyespor'da Ýbrahim Selen, Macit Arabacý, Murat Can Aydýn'ýn ardýndan takýmdan ayrýlacak gönderilen dördüncü futbolcu genç futbolcu Aydýn Çolak oldu. Aydýn sezonun ikinci yarýsýnda Bölgesel Amatör Lig'de ilimizi temsil edecek Ýskilip Belediyespor'da forma giyecek. Genç futbolcu için bizzat görüþme yapan Belediyespor Baþkaný Zeki Gül futbolcunun alacaklarýnýn garanti altýna alýnmasýný istediði öðrenildi. ADNAN YALÇIN Devre arasýnda takviyeler ile ikinci yarýya kümede kalacak bir takým yaratmak isteyen kýrmýzý siyahlý takýmda transfer hareketlendi. Yeni teknik direktör Hasan Atalay'ýn raporu doðrultusunda transfer çalýþmalarýný yürüten Çorumspor transferde ilk olarak Sultangazisporlu Fesih Oluç ile anlaþtý. Fesih Perþembe günü baþlayacak ikinci yarý hazýrlýklarýnda Çorum'da olacak. Orta sahada görev yapan Fesih dýþýnda kýrmýzý siyahlýlar transfer Bayrampaþaspor profesyonel forma giyen kaleci Akýn Öðüt Cora, Vefasporlu forvet Osman Atalay Demirtaþ ile kesin anlaþmaya varýrken bu futbolcularýn da perþembe günü Çorum'da olmasý bekleniyor. BEDRETTÝN VE YUSUF DEMÝRCÝ ÝLE GÖRÜÞMELER SÜRÜYOR Kaleci Akýn Öðüt Cora, orta saha oyuncusu Fesih Oluç ve Vefasporlu Osman Atalay Demirtaþ ile kesin anlaþmaya varýlýrken görüþmelerin sürdüðü Akçaabat Sebatspor'dan Bedrettin Habiboðlu ve Yusuf Demirci ile de anlaþma saðlanmasý ve futbolcularýn Çorum'a davet edilmesi bekleniliyor. CABAEL ÇOK PARA ÝSTEDÝ Golcü arayýþlarýný da devam ettiren Çorumspor yönetiminin Toroslar Belediyespor'da forma giyen ve ilk yarýda 4 gole imza atan Gökhan Cabael ile görüþtüðü ve ancak futbolcu ile maddi konularda anlaþma saðlanamadýðý öðrenildi. ADNAN YALÇIN Gözübüyük'ten güveç ikramý Ýlk yarý hazýrlýklarýný dün öðleden sonra yaptýðý antrenmanla tamamlayan Çorum Belediyespor'a geçtiðimiz Pazar akþamý güveç ikramý edildi. Yazýçarþý'da faaliyet gösteren Kasap Kenan sahibi Kenan Gözübüyük tarafýndan hazýrlanan güveçler Pazar akþamý yapýlan antrenman sonrasý tesislerde yönetim ve futbolculara ikram edildi. Gözübüyük, Belediyespor'un çok daha iyi yerlere geleceðine inandýklarýný ve ellerinden geldiðince destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Kulüp Baþkaný Zeki Gül ise, Kenan Gözübüyük'e kendilerine gösterdiði ilgi ve alakadan dolayý teþekkür etti. SPOR SERVÝSÝ Ünyespor'a talip çýkmadý! Spor Toto 3. Lig 2. Grup takýmlarýndan Ünyespor'un Olaðanüstü Kongresi kulüp tesislerinde yapýldý. Baþkan Ýrfan Þahin'in yeniden aday olmadýðý kongrede Ünyespor'a kayyum yolu göründü. Sezona iyi bir bütçe ve büyük ümitlerle giren Ünyespor, ilk yarý sonunda beklenen olmayýnca yönetim yeniden aday olmamak üzere kongre kararý aldý. 22 Aralýk 2013 tarihinde çoðunluk saðlanamadýðý için 29 Aralýk tarihine ertelenen Ünyespor Kulübü Olaðanüstü Kongresi, kulüp tesislerinde çoðunluk aranmaksýzýn gerçekleþti. Kongreye, Kulüp Baþkaný Ýrfan Þahin, Ünye Belediye Baþkan Aday Adayý Arif Ergün ile Ünyespor'un mevcut yönetim kurulu ile eski yöneticiler, kulüp üyeleri ve taraftarlar katýldý. Saygý duruþu ve istiklal marþýnýn okunmasý ile baþlayan olaðanüstü kongrenin divan baþkanlýðýný Mimar Ýbrahim Cerrahoðlu, üyeliklerini ise Murat Çýraklý ve Hasan Özdemir yaptý. Kongrenin gündem maddelerinde yer alan kulübün 20 Haziran-20 Aralýk tarihleri arasýndaki faaliyet raporu ve gelir gider tablosu okundu. Gelir gider raporunda Ünyespor Kulübünün 20 Haziran-20 Aralýk 2013 tarihleri arasýnda 969 bin 834 TL gelir ve giderinin olduðu belirtildi. Dilek ve temenniler bölümünde kýsa bir deðerlendirme yapan Genel Kurul Divan Baþkaný Ýbrahim Cerrahoðlu, ertelenen bir kongreye katýlýmýn yüksek olmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Ünyespor Kulübü her ne kadar zor günler geçirse de taraftarlarýnýn kulübe her zaman ve her þartta sahip çýktýðýnýn bu gün bir kez daha görmüþ olduk" dedi. EN BÜYÜK YANLIÞ UZUNKÖPRÜ'YÜ TAKIMIN BAÞINA GETÝRMEK Kongrede söz alan Ünyespor eski yöneticilerinden Erdoðan Atik, Kulüp yönetiminin sezon baþýnda en büyük yanlýþý Cevdet Uzunköprü'yü takýmýn baþýna getirerek yaptýðýný belirterek, "Cevdet Uzunköprü'nün çalýþtýrdýðý takýmlarýn haline baktýðýmýzda bir çoðu amatörde. Bu yanlýþý yönetime eski bir Ünyespor kulüp baþkaný yaptýrdý. Bugün yaþanan sýkýntýlarýn kaynaðýnda da bu tercih yatýyor" dedi. Ünye Belediye Baþkan Aday Adayý ve Ünyespor'un eski yöneticilerinden Arif Ergün ise, Ünyespor'un bugün geldiði noktanýn son derece üzücü olduðunu belirterek, "Ünyespor, nasýl geçmiþte þampiyon olup 2. lige çýktýðýnda sevinmiþken, bugün gelinen nokta da bizi son derece üzüyor. 3. Lig'de þampiyon olup 2. lige çýkmak elbette zor. Ancak, amatörden 3. lige çýkmak daha da zor. O nedenle takým 3. ligden amatöre düþmeden, geçmiþi býrakýp geleceðe bakmalýyýz ve Ünyespor'u bu düþtüðü zor durumdan hep birlikte çýkarmalýyýz" dedi. Divan Üyesi Hasan Özdemir ise, "Gülerek Ünyespor'da göreve gelen yöneticiler, aðlayarak gidiyor. Öncelikle yerel imkanlar harekete geçirilmeli ve kulüp sabit gelirlere kavuþturulmalý. Geliri olan Ünyespor, hiç bir zaman sahipsiz kalmaz" dedi. Ünyespor Olaðanüstü kongresinde son konuþmayý Kulüp Baþkaný Ýrfan Þahin yaptý. 6 ayda 969 bin lira harcadýklarý halde bir türlü sportif baþarýyý yakalayamadýklarý için görevi býrakma kararý aldýklarýný belirterek, "Görev süremiz içinde mali açýdan çok yatýrým yaptýk. Bütün imkanlarý seferber ettik. Bize destek olan baþta Eski Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin, Kaymakam Mustafa Demir ile Belediye Baþkaný Ahmet Arpacýoðlu'na ayrýca iþadamlarýmýza teþekkür ediyorum. Yönetim olarak birçok konuda yanlýþ yaptýðýmýzý kabul ediyorum. Ünyespor'un geldiði nokta da bu yanlýþlarýn sonucudur. Profesyonel bir kulüp amatör ruhla yönetilemez. Güvendiðim arkadaþlarým beni birçok konuda yanýlttýlar. Oyuncularýmýzýn peþinatlarý ve birinci taksit ödemeleri yapýldýðý halde henüz 8. haftadayken, oyuncumuz avukat tutarak devre arasýnda boþta kalacak þekilde ihtar çekti. Bunun izah edilebilir,anlaþýlabilir yaný yok. Ýyi niyetle baþladýðýmýz, 2. ligden düþüren bir yönetim olarak yeniden takýmý 2. lige çýkarmak umuduyla baþladýðýmýz sezonun ortasýnda aldýðýmýz baþarýsýzlýk bizi görevi býrakmamýz gerektiði kanaatine vardýrdý. Ünyespor'a bugüne kadar yönetimin içinde ve dýþýnda olduðumuzda hep destek olduk. Bundan sonrada destek olmaya devam edeceðiz. Temennim yeni bir yönetim oluþmasý ve Ünyespor yoluna aynen devam etmesidir" dedi. Kongrenin sonunda kulüp yönetimine talip çýkmayýnca divan kurulu kongreyi sonlandýrdý. Kulüp Baþkaný irfan Þahin, kongre sürecinin devam ettiðini ve önümüzdeki hafta kulübe talip çýkmamasý durumunda kulübün kayyuma devredileceðini belirtti. SPOR SERVÝSÝ 68 Aksarayspor genç yeteneði aldý Tüpraþspor'da yetiþen ve iki sezon Kayserispor'un alt yapýsýnda top koþturan orta saha-forvet mevkilerinde oynayan 16 yaþýndaki Murat Aydýn, 3. Lig ekiplerinden 68 Yeni Aksaray'a transfer oldu. 16 YAÞINDA PROFESYONEL OLDU Genç yetenek Murat Aydýn, profesyonele ilk imzayý attý. Tüpraþspor'un altyapýsýndan yetiþen ve ardýndan Süper Lig ekibi Kayserispor'un Elit Akademi liginde iki sezon forma giyen 16 yaþýndaki Aydýn, Petrolspor'la ayný ligde mücadele eden 68 Yeni Aksarayspor'a transfer oldu. Yeni kulübüyle 2.5 yýllýk sözleþme imzalayan Aydýn, kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceðini söyledi. Aydýn, þöyle devam etti: "Bugünlere gelmemde büyük emekleri olan Tüpraþspor'a, menajerim Yusuf Oðrak'a ve Kayserispor'a teþekkür ediyorum. Bundan böyle yeni kulübüm Aksarayspor'un baþarýsý için ter dökeceðim. Kulüp Baþkanýmýz Ali Karakuþ ile Teknik Direktörümüz Sinan Bayraktar ile her zaman yanýmda olan aileme de sonsuz þükran borçluyum. Öncelikli hedeflerim arasýnda Milli takýma yükselmek, ardýndan da her futbolcunun hayali olan dört büyüklere transfer olmak" dedi. SPOR SERVÝSÝ BATMAN PETROLSPOR'DA KRÝZ! Sezon baþýnda üç kamp yapan ve kadrosuna kattýðý peþ peþe futbolcularla þampiyonluðu hedefleyen Batman Petrolspor, ilk yarýnýn bitimiyle birlikte maddi sorunlar yaþýyor. Muhammed Gönülaçar ve Civar Çetin'in transferleriyle bonservislerinden 125 bin TL'lik gelir elde eden kulüp, ilk yarýda kalan futbolcularýn ücretlerini ve transferi düþünüyor. TPAO Genel Müdürlüðü'nün bütçesi, Futbol Federasyonun, iddia gibi gelirlere raðmen kulübün halen ilk yarýda futbolcularýn alacaklarýný ödeyememesi ise dikkat çekiyor. Kýrmýzý-Beyazlý ekibin yöneticileri, iç sahadaki Elazýð Belediyespor ve Hacettepespor maçlarýnda kaybedilen puanlar nedeniyle futbolculara ceza kestiði de öðrenildi. Son yýllarda iyi bir bütçeye raðmen baþarýsýz bir tablo çizen Batman Petrolspor'da sezon baþýnda plansýz transfer döneminin faturasýný devre arasýnda aðýr ödüyor. Sezon baþýnda bütçenin bol kepçeden harcandýðýna dikkat çeken futbolseverler: "Sezon baþýnda bu takýmýn hiçbir sýkýntýsý yoktu. Nedense devre arasýnda yeni yöneticiler ve teknik gelince kriz mi oluþtu? Son yýllarda Petrolspor transfer komitesinde yer alanlarýn iyi bir bütçeye raðmen hem ligde baþarýsýz olmalarý hem de bütçeyi planlý kullanmamasý gözler önündedir" diye konuþtular. "SEZON BAÞINDAKÝ ÝMKANLAR YOK" Antalya kampýnda ekibini ikinci yarý maçlarýna hazýrlayan Batman Petrolspor Teknik Direktörü Durmuþ Ali Çolak, transferde ince eleyip sýk dokuyor. Bütçeye göre transfer yapmak zorunda olduklarýný belirten Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Teknik Patronu Çolak: "Günde çift idmanla çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Araþtýrdýðýmýz futbolcu sayýsý oldukça fazla. Hem kulübün bütçesine uygun hem de takýma ahenk saðlayacak iyi futbolcularýn peþindeyiz. Ýkinci yarýya sýkýntýsýz girmek için çabamýz sürüyor" dedi.spor SERVÝSÝ

12 2. transfer dönemi baþlýyor Futbolda devre arasý tatili baþlarken, gözler transfere çevrildi.takýmlar, devre arasýnda ihtiyaç duyduklarý bölgelere transfer yapmak için çalýþmalarýný sürdürürken, ara transfer olarak bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi 7 Ocak Salý günü baþlayacak. Ýkinci transfer dönemi, 3 Þubat Pazartesi günü sona erecek. Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 20 Haziran'da baþlayýp, 6 Eylül 2013 Cuma günü tamamlanmýþtý. SPOR SERVÝSÝ Belediyespor hocasý transfer edeceði futbolcuyu þampiyonluktaki rakibi Elibol Sandýklýspor'un hocasý Selim Özer'e soruyor. Belediyespor yöneticisi Mustafa Özbayram'da bunu basýna anlatýyor BRAVO BELEDÝYESPOR YÖNETÝCÝLERÝ, BÝZÝ HAKLI ÇIKARDINIZ Mahremiyet mi, o ne! Zeki Baþkan, yönetimine sahip çýkamýyor Sezon baþýnda yönetimden yapýlan sýzdýrýlma haberler sonrasýnda 'Mahrem odamýz' diye nitelendirdiði yönetim kurulu toplantýsýnda alýnan kararlarý, transfer haberlerini tek taraflý olarak basýna sýzdýrdýðý gerekçesi ile yöneticileri için aðýr ifadeler kullanan Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'ün basýnda çýkan Kayhan Arduç transfer haberi karþýsýnda sessizliðini korumasý yönetimine sahip çýkamýyor olarak yorum buldu. Þimdiye kadar aldýðý tezat kararlar ile dikkat çeken baþkan Zeki Gül'ün yerel gazetelerde yer bulan transfer haberlerine ve bugün transferi bitmesi beklenen önemli bir futbolcunun transferinin basýna sýzdýrýlmasýna nasýl tepki vereceði merak ediliyor. BU YÖNETÝM ÝLE ÞAMPÝYON LUK RASLANTI OLUR Spor camiasý Çorum'da oynanan Belediyespor-Sandýklýspor maçý sonrasýnda yaþanan olaylarýn ardýndan Belediyespor yöneticisi ve teknik direktörünün neden Sandýklýspor hocasýna transfer listesindeki oyuncuyu sorduðunu anlamakta güçlük çekiyor. Camia, bu yönetimle Çorum Belediyespor'un sezon sonunda olasý þampiyonluðunun tamamen rastlantýlara ve rakiplerinin hatalarýna baðlý olacaðýný düþünmeye baþladý. ADNAN YALÇIN Mehmet Alaeddinoðlu Dün yerel gazetelerde yer alan bir haber, Belediyespor yönetimi ve teknik adamýnýn nasýl bir mantýkla kýrmýzý siyahlý kulübe hizmet verdiklerini ortaya çýkardý. Yönetici Mustafa Özbayram yerel gazetelere yaptýðý açýklama ile Anadolu Üsküdarsporlu Kayhan Arduç'u nasýl Sandýklýspor'a kaptýrdýklarýný anlatýp yönetim içinde kalmasý gerekli bir bilgiyi basýna vererek teknik direktörünü zor durumda býraktý. SEDAT ÖZBAÐ, ADETA SAVAÞTA SÝLAHINI DÜÞMANINA VERDÝ! Yerel gazetelerde çýkan haberde, Kulüp Mali As Baþkaný ve Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram'ýn ifadesine göre, Çorum Belediyespor prensip anlaþmasýna vardýðý Anadolu Üsküdarsporlu Kayhan Arduç isimli futbolcuyu Belediyespor Teknik direktörü Sedat Özbað, gruptaki en önemli rakiplerinden Elibol Sandýklýspor teknik direktörü Selim Özer'e soruyor. Özbað ile görüþmesinin ardýndan Sandýklýspor teknik direktörü Özer, Beldiyespor yönetimi sayesinde takýmýndan ayrýlmak istediðini öðrendiði bu futbolcuyu kendi takýmýna transfer ediyor. Özbað'ýn bu acemice hareketi spor basýnýnda, Özbað, adeta savaþta silahýný düþmanýna vermiþ oldu diyerek yorumlandý. Çorum Belediyespor'un, grubundaki rakibi Sandýklýspor'a kaptýrdýðý Kayhan Arduç, 1990 Doðumlu sezonun ilk yarýsýnda oynadýðý 15 karþýlaþmada 6 gol kaydetti.adnan YALÇIN Maç sonunda saldýrdýðý teknik adama futbolcu kaptýrdý SELÝM ÖZER, TARTIÞMA YAÞADIÐI ÖZBAYRAM'A GOLÜNÜ ATTI Yerel Gazetede yer alan haberin devamýnda Elibol Sandýklýspor Teknik Direktörü Selim Özer, kendisine futbolcu hakkýnda baþvuran Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað'a Kayhan Arduç için iyi futbolcu olduðunu söyleyip futbolcuyu almalarýný önermiþ. Özbayram'ýn açýklamalarý daha vahim bir hal alýyor. Özbayram'ýn açýklamasýna göre Sandýklýspor Teknik Direktörü Selim Özer'in Sedat Özbað'ýn telefonunu kapatýr kapatmaz Anadolu Üsküdar takýmýnýn baþkanýný aramýþ ve futbolcuyu transfer ederek Belediyespor'a gelmesini engellemiþ. Aslýnda Belediyespor yöneticisi Mustafa Özbayram, prensip anlaþmasýna vardýklarý futbolcuyu elleri ile Sandýklýspor'a verdiklerini ima ediyor ve teknik direktör Selim Özer'in kendilerinden daha iþ bilen birisi olduðunu açýða çýkarýyor. Acemiliklerini örtbas etmek isteyen Özbayram, Sandýklýspor teknik patronunu Selim Özer'in yaptýðýný spor adamýna yakýþtýramadýðýný belirtiyor. Belediyespor Mali As Baþkaný ve Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram hatýrlanacaðý üzere, Çorum'da oynanan karþýlaþma sonrasýnda Sandýklýspor Teknik Direktörü Selim Özer'e saldýrmak istemiþ ve ikili arasýnda bir tartýþma yaþanmýþtý. Selim Özer, bu hamle ile Özbayram'a golünü atýyor. ADNAN YALÇIN Yöneticisi ve teknik adamý rakipleri uyandýrmazsa Yavuz Odabaþý Belediyespor ikisini alacak(!) Çorum Belediyespor yönetiminden birileri veya teknik direktörü rakip takým teknik direktörünü arayarak uyandýrmazsa, Belediyespor iki futbolcuyu kadrosuna katmak için uðraþýyor. Belediyespor'un gole dönük olarak düþündüðü isimlerin Ýstanbulspor'dan Yavuz Odabaþý ve Manavgat Evrensekispor'dan Mehmet Alaeddinoðlu olduðu öðrenildi. Ýstanbulspor'da forma giyen Yavuz Odabaþý sezonun ilk yarýsýný 10 golle kapatýrken, Manavgat Evrensekisporlu Mehmet Alaeddinoðlu ise ilk yarýda 8 gole ulaþtý. Mehmet Alaeddinoðlu Antalya'da oynanan ve Çorum Belediyespor'un 4-1 kazandýðý maçta takýmýnýn tek golünü Belediyespor aðlarýna göndermiþti.adnan YALÇIN Ýbrahim Selen, Kayseri Þekersporla anlaþtý Çorum Belediyespor'un geçtiðimiz hafta içerisinde yollarýný ayýrdýðý 3 futbolcu içinde yer alan Ýbrahim Selen Spor Toto 3. Lig 3. Grup takýmlarýndan Kayseri Þekerspor ile anlaþtý. Ligin ilk yarýsýný 24 puanla 10. Sýrada tamamlayan Kayseri Þekerspor'da 4 futbolcuyla yollar ayrýlýrken, Ýbrahim Selen dahil 3 futbolcuyla sözleþme imzalandý. Çorum Belediyespor'un eski futbolcusu Ýbrahim Selen, yeni takýmýnýn 2 Ocak'ta baþlayacak olan Antalya-Side'de ki devre arasý kampýna katýlarak çalýþmalarýna baþlayacak. SPOR SERVÝSÝ Belediyespor izne çýktý Ligin ikinci yarý hazýrlýklarýnýn ilk etap çalýþmalarýný Çorum'da yapan Çorum Belediyespor, dün yapýlan son antrenmanýn ardýndan 2 günlük izne çýktý. Teknik Direktör Sedat Özbað idaresindeki Kýrmýzý-Siyahlýlar'da dün yapýlan antrenmanýn ardýndan futbolculara 2 gün izin verildi. Sabah 10.00'da baþlayan ve günün tek antrenmaný olan çalýþmaya tüm futbolcular katýlýrken, ilk olarak düz koþular ve top kapma çalýþmalarýyla baþladý. Antrenman depar çalýþmalarý ile devam etti. Futbolcularýn bir hayli yorulduðu antrenmanýn son çalýþmasýnda bazý futbolcular sakatlýk olmamasý için antrenmaný yarýda býrakýp dinlendiler. AKÞAM ANTRENMANI ÝPTAL Çorum Belediyespor'da dün programa göre çift antrenman yapýlmasý gerekirken, tek antrenman gerçekleþtirildi. Dün Nazmi Avluca Sahasý'nda yapýlan antrenmanýn son bölümünde futbolcularýna bir çalýþmanýn daha kaldýðýný ve o çalýþmayý da yapmalarý halinde akþam antrenmanýný iptal edeceðini söylemesi üzerine futbolcular kalan son çalýþmayý da yapmayý kabul ettiler. Yapýlan son çalýþmayla antrenman son buldu ve teknik direktör Sedat Özbað'da futbolculara akþam antrenmanýnýn iptal edildiðini söyledi. SPOR SERVÝSÝ

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1 T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/323 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS

T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:İzmir,

Detaylı

T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Ankara

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2014/2234 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2014/2234 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2014/2234 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN sadece dairelerin

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Samsun

Detaylı

T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi.

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi. T.C. BAFRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/2018 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/2018 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/2018 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Kütahya İl,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS

T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı: Niğde İli, Bor

Detaylı

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. T.C. BALIKESİR 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/34 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2013/ 3 - SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2013/ 3 - SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2013/ 3 - SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ 2012/3184 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ 2012/3184 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ 2012/3184 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZLARIN ANA ÖZELLİKLERİ

Detaylı

T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12046 ESAS

T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12046 ESAS T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12046 ESAS 1 NO'LU TAŞINMAZIN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Tapu Kaydı ve

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C. KIRIKKALE 2. İCRA DAİRESİ 2012/968 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KIRIKKALE 2. İCRA DAİRESİ 2012/968 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KIRIKKALE 2. İCRA DAİRESİ 2012/968 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kırıkkale

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret CHP den Nuhut a Tarým ile sanayiyi buluþturmalýyýz adaylýk teklifi Gazeteciler Cemiyeti yönetimini kabulünde konuþan Ali Bektaþ: Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Memleketimizin geliþimi için tarým

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2000/18167 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2000/18167 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2000/18167 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : İzmir

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

T.C. KONYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2011/34 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KONYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2011/34 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KONYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2011/34 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

T.C. ADANA 7. İCRA DAİRESİ 2014/4671 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ADANA 7. İCRA DAİRESİ 2014/4671 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ADANA 7. İCRA DAİRESİ 2014/4671 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:TAPU KAYDI:

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. BURSA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12256 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BURSA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12256 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BURSA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12256 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:Bursa

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2005/3709 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2005/3709 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2005/3709 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : Bayraklı

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı