DÜNYANIN SON DÖNEMECİNDE OLASI GELİŞMELER VE EMPERYALİZM ve DÜNYANIN SON DÖNEMECİNDE OLASI GELİŞMELER VE EMPERYALİZM Üzerine Tavrımız

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜNYANIN SON DÖNEMECİNDE OLASI GELİŞMELER VE EMPERYALİZM ve DÜNYANIN SON DÖNEMECİNDE OLASI GELİŞMELER VE EMPERYALİZM Üzerine Tavrımız"

Transkript

1 TARTIŞMA YAZILARI - I DÜNYANIN SON DÖNEMECİNDE OLASI GELİŞMELER VE EMPERYALİZM ve DÜNYANIN SON DÖNEMECİNDE OLASI GELİŞMELER VE EMPERYALİZM Üzerine Tavrımız

2 Değerli okuyucu Hatem Yiğitoğlu arkadaşımızın Dünyanın son dönemecinde olası gelişmeler ve emperyalizm başlıklı yazısını ve bu yazıya takındığımız tavrı yayınlıyoruz. Siyasi tartışmaya kapılarımız açık. Siyasi konularda bizim ile tartışmak isteyen kişi, kurum, örgüt vb. ile kamuoyu önünde tartışmaktan yanayız. Bir süredir tanıdığımız, tartışma yürüttüğümüz Hatem Yiğitoğlu nun kaleme aldığı yazısını ve tavrımızı birlikte yayınlıyoruz. Okurlarımızı; Kapitalizmin örgütlenme süreci, Marksist kriz teorisi, emperyalizmin gelişme aşamaları, ulus devletlerin tasfiyesi sorunu, III. bunalım dönemi, dünya federasyonlaşma stratejisi vb. konularında Hatem Yiğitoğlu ile yürüttüğüz tartışmaya katılmaya çağırıyoruz YDİ ÇAĞRI - 2 -

3 DÜNYANIN SON DÖNEMECİNDE OLASI GELİŞMELER VE EMPERYALİZM Dünyanın 21. yüzyılın ilk çeyreğinde içinden geçmiş olduğu süreci, emperyalistkapitalist yönünden ele aldığımızda, asalaklık ve çürümüşlüğün en üst düzeyini yaşıyor olduğudur. Bu anlamda kapitalizmin örgütlenme sürecinin ekonomik-politik özünü kavramak gerekir. KAPİTALİZMDE ÖRGÜTLENME SÜRECİ Manüfaktür örgütlenmesinin zaman zaman birbirine karışmış olmasına rağmen, iki temel biçimi vardır; bunlar esasta farklı türdedirler ve ayrıca manifaktürün daha sonra makineyle yürütülen modern sanayiye dönüşmesinde çok farklı roller oynamışlardır. Bu iki özellik üretilen malın niteliğinden ileri gelmektedir. Bu mal ya bağımsız olarak yapılan parça ürünlerin yalnızca mekanik olarak birleştirilmesi sonucudur, ya da son şeklini bir dizi birbiriyle ilişki süreç ve işlem sonucu almıştır. (Marks, Kapital Cilt 1.) Marks ın iki üretim süreç dediği HETRO- JEN manüfaktür ile SERİ manüfaktürdür. Ekonomik örgütlenmesini bu iki üretim biçimi üzerinde geliştirirken bir yandan da ekonomik ve politik çürümenin maddi temeli olarak aylaklar sınıfının oluşum süreci kendisini gösterir. Marks şöyle der: Bir büyücü değneğinin dokunması gibi kısır paraya üreme gücü kazandırır ve onu sermayeye çevirir ve bunu sanayiye ve hatta tefecilikle kullanıldığında bile kaçınılmaz olan zahmet ve tehlikelere karşı karşıya bırakmaksızın yapar. Devlet alacaklıları aslında hiçbir şey vermemişlerdir, çünkü borç verilen meblağ, ellerinde tıpkı nakit para gibi iş görmeye devam eder, kolayca devrilebilir devlet tahvillerine çevrilmiştir. Böylece yaratılan ve yıllık geliriyle geçinen bir aylaklar sınıfı ile hükümet ve halk arasında aracılık eden bankerlerin aniden biriken servetlerin ve gene her devlet istikrarının büyük bir parçasının kendilerine gökyüzünde inen bir sermaye hizmeti sağlayan vergi mültezimlerinin, tacirlerin ve özel manüfaktürcülerin zenginliklerini bir yana bırakalım, devlet borçlanması birde anonim şirketlerin her türlü menkul hizmetler üzerinde yapılan işlemlerin, borsa oyunlarının, kısacası - 3 -

4 borsa kumarı ile bankokrasinin doğmasına yok açmıştır. (.) Ulusal adlarla süslü büyük bankalar, başlangıçta hükümetler yanında yer alan ve elde ettikleri ayrıcalıklar sayesinde, devlete borç verecek duruma gelen özek spekülatörlerin kurdukları şirketlerdir. Bu nedenle devlet borçlarındaki birikmeyi öne geçmenin en şaşmaz yolu gelişmeleri tam anlamıyla, 1694 yılında İngiltere bankasının kurulmasından sonra olan bankaların hisse senetlerindeki birbirini izleyen artışlardır. İngiltere bankası, hükümete, parasını %8 den ikraz etmekle başladı: aynı zamanda parlamento kendisine banknot basma yetkisini verdi. Bu banknotları, ticari senetleri iskonto etmekte, mal üzerinde avans vermekte, değerli maden satın almakta kullanabiliyordu. Çok geçmeden bankanın kendi bastığı bu kredi-para, İngiltere bankasının devlete yaptığı istikrazın ve devlet adına kamu borçlarının faizlerin ödendiği para haline geldi. (Kapital Cilt 1) Kapitalizmin Amerika nın keşfi ve sömürgeleştirilmesi, Ümit burnunun dönülmesi ile buharlı makinenin bulunması ile modern burjuva dönemine geçilmiştir. Bu dönem Doğu Hindistan ve Çin pazarlarına da ulaşılmasını sağlamıştır. Yavaş yavaş deniz ve kara ulaşımının (devlet demir yolları ağının yaygınlaşması) yayılması süreci öne çıkmıştır. Pazar için üretime fabrika sistemi oluşturularak, ihtiyaçlara cevap verilmeye çalışılmıştır Modern sanayi, ataerkil ustanın küçük atölyesini kapitalist sanayicinin büyük fabrikasına dönüştürmüştür. Fabrikaya doluşan emekçi kitleleri, askerler gibi örgütlenmiştir. Sanayi ordusunun erleri olarak kusursuz bir subaylar ve çavuşlar hiyerarşisinin emir komutası altına girmişlerdir. Bu kitleler sadece burjuva sınıfı ve burjuva devletinin kölesi olmakla kalmayıp, makineler, denetçiler ve en başta burjuva imalatçının kendisi tarafından hiç durmadan köleleştirirler. Bu despot ne ölçüde amacının kazanç olduğunu ilan ederse, o ölçüde aşağılık, nefret uyandırıcı ve acı vericidir. (Marx, İktisat Üzerine sf.18) Kapitalist sanayicinin fabrika sistemi yaygınlaşınca ilk etapta değişik sanayi kollarında üretimin yoğunlaşması zemininde tekellerin oluşumu kendisini gösterir. Lenin, Tekelleri bir çatı altına toplama sürecine KOMBİNEZON ÖRGÜTLEME demiştir. ve şöyle der: Kombinezon demek çeşitli sanayi kollarının tek bir işletme içinde birleşmesi demektir. Hilferding şöyle yazar: Kombinezon, konjonktür farklılıklarını dengeler ve dolayısıyla kombine işletme daha kararlı bir kar oranı sağlar. İkinci olarak kombinezon, ticareti ortadan kaldırır. Üçüncü olarak, teknik gelişmelere ve dolayısıyla basit (yanı kombine olmayan) işletmelere göre ek karlar gerçekleştirmesine yol açar. Dördüncü olarak kombinezon, hammadde fiyatlarındaki düşüşün mamul madde fiyatlarındaki düşüşten çok geride kaldığı büyük bir durgunluk (işlerin durması, bunalım) sırasında giriştiği rekabet savaşımında, kombine işletmenin basit işletme karşısındaki durumunu güçlendirir. ve Heyman şöyle der: yüksek hammadde fiyatlarıyla, düşük mamul madde fiyatları arasında ezilen basit işletmeler sönüp gidiyor. ( )Emperyalist aşamasına erişen kapitalizm, üretimi tam toplumsallaştırılma-

5 sının eşiğine götürdü ve sanki kapitalistleri istençlerine rağmen ve bilincinden olmaksızın, tam rekabet özgürlüğü ve tam toplumsallaşma arasında aracı bir nitelik taşıyan yeni bir toplumsal düzene doğru sürükledi. Üretim toplumsallaştıysa da sahiplenme özel kaldı. Toplumsal üretim araçları, küçük bir sayıdaki bireyin özel mülkiyetinde kaldı. Kağıt üzerinde kabul edilen serbest rekabetin genel çerçevesi varlığını sürdürdü, ancak bir avuç tekelcinin tüm halk üzerindeki boyunduruğu yüz kez daha ağır, daha açık, daha dayanılmaz bir duruma geldi. (Emperyalizm sf ) Kapitalizmin tekeller olarak değişik sanayi kollarında ortaya çıkıp ve kombinezon örgütlenme ile serbest rekabet özgürlüğü sadece kağıt üzerinde bir anlam ifade etmekte idi. Bu durumu ve kombinezon örgütlenmeyi kendi denetimine alan BANKA sermayesinin oligarşik örgütlenmesi kendisini her alanda gösterir. Lenin bu konuda şöyle yazar: Bankaların temel ve baş görevi, ödemelerde aracılık hizmeti görmektir. Bu hizmeti gören bankalar atıl sermayeyi etkin, yani kar yaratan sermaye durumuna dönüştürür ve çeşitli nakdi gelirleri bir araya getirerek, onları kapitalistler sınıfının hizmetine sunarlar. Bankalar gelişip küçük bir sayıdaki kurumlar içinde yoğunlaştıkça basit aracılar olmaktan çıkıp kapitalistlerin ve küçük patronların hemen hemen tüm para sermayesini ve belli bir ülkenin üretim araçları ve hammadde kaynaklarının çoğunu istediği gibi kullanan sınırsız güç sahibi tekeller durumuna gelirler. Bir çok basit aracının bu bir avuç tekelci durumuna dönüşmesi, kapitalizmin kapitalist emperyalizmin durumuna dönüşmesinin temel süreçlerinden birini oluşturur. (Emperyalizm, sf ) Marks ın kapitalizmin yüzyıllardaki aylaklar sınıfının emperyalizm aşamasından, basit bir banka işletmeciliğinde tekeller konumuna ulaşıp her bankanın bir borsa görevi gördüğü ve kapitalist işletmelerin kaderlerini kredi sistemleri ile ellerine aldıkları görülmektedir. Borsa eskiden, bankaların ihraç edilen kıymetlerin çoğunu müşterileri arasında henüz yatıramadıkları zaman olduğu gibi, mübadelelerin zorunlu aracısı olma niteliğini uzun zamandan beri yitirdi. ( ) Her bankanın bir borsa olduğu yolundaki özdeyiş, banka ne kadar büyük ve banka işletmelerindeki yoğunlaşma ne kadar gelişmişse o kadar doğrudur. Die Bank dergisi, ( ) Borsa tüm iktisat ve değerlerin dolaşımı bakımından son derece gerekli bir nitelik taşıyan ve yalnız en doğru ölçü aleti olma özelliğini değil, ayrıca kendine yönelen iktisadi hareketlerin hemen hemen otomatik bir düzenleyicisi olmak özelliğini de gitgide yitiriyor. maliyeci RİESSER. ( ) Bankaların artan yoğunlaşma hareketi, genellikle kredi talebinde bulunabilecek kurumlar çerçevesini daraltıyor. Öyleki büyük sanayinin küçük bir sayıdaki banka gurubu karşısındaki bağımlılığı git gide artıyor. Sanayi ve maliye dünyası arasındaki sıkı ilişki, banka sermayesine gereksinim duyan sanayi şirketlerinin hareket özgürlüğünü kısıtlıyor. Bundan ötürü büyük sanayi, bankaların artan tröstleşmesini (guruplaşma ve tröstler durumuna dönüşme) değişik duygularla izliyor. Gerçekten de büyük bankalar konsorsiyumları arasında, rekabeti sınırlandırmaya yönelik anlaşma bir çok kez gözlemlenebiliyor. ( Frankfurther Ze-

6 itung) ( ) Bankaların gelişimindeki son söz, bir kez daha tekeldir.bankalar ve sanayi arasındaki ilişkiye gelince, bankaların yeni işlevi belki de en açık bir biçimde bu alanda ortaya çıkıyor. Eğer bir banka bir sanayicinin poliçesini iskonto ederse, ona bir cari hesap açar, v.b. Kendi başına bu işlemler, ne bu sanayicinin bağımsızlığını azıcıkta olsa azaltır, ne de bankanın kendi basit aracılık işlevini aşmasına yol açar. Ama eğer bu işlemler, çoğalır ve düzenlilik kazanırsa, eğer banka çok büyük sermayeleri kendi elinde toplarsa eğer bir işletmenin cari hesaplarını tutmak bankaya müşterinin iktisadi durumunun gitgide daha büyük bir genişlik ve daha büyük bir açıklılıkla bilmek olanaksızlığını sağlarsa ve olanda budur- o zaman sanayici kapitalist banka karşısında gitgide daha bağımlı bir duruma gelmeye başlar. (Lenin, Emperyalizm sf , 46-47) Banka sermayesinin tekelleşmesi ve her türlü sanayi işletmesinin kaderini eline alarak, vereceği kredi ile büyümesini daralmasını ya da iflasını belirleme olanağına sahip olmasıdır. Özellikle sanayi alanındaki kombinezon tekellerle birleşmesi sonucu oluşan mali sermaye ve mali oligarşi olarak örgütlenmiş olur. Emperyalist aşama sürecinde Mali oligarşi- Mali sermayeyi de bünyesine alma çabasını önüne bir görev olarak koymuştur. da, burjuva görüşü savunmakla birlikte genelde mali oligarşinin aşağı yukarı doğru bir tablosunu ve doğal olarak bayağı- bir eleştirisini veren bir yayın etkinliğine yol açıyor. İktisatçı Heyman şöyle açıklıyor: Bir yönetici, temel şirketi (harfi harfine ana şirket ) yönetir; bu şirket, kendisine bağlı olan şirketleri ( yavru şirketler ), onlarda kendilerine bağlı olan şirketleri v.b. yönetirler. Böylece çok büyük bir sermayeye sahip olmadan geniş üretim alanları denetim altına alabilir. Çünkü hisse senetli bir şirketi denetlemek için sermayenin en az %50 sine sahip olmak gerektiği halde, ikinci derecedeki bağlı şirketlerdeki 8 milyonluk bir sermayeyi denetleyebilmek için yöneticinin 1 milyondan fazla sermayeye gereksinimi yoktur ve bu üst üste bindirme daha da ileriye götürülürse, 1 milyonla 16 milyonun, 32 milyonun vb. denetiminde olanaklı olduğunu gösterir. (Lenin Emperyalizm sf ) Emperyalist kapitalizmin günümüzde mali oligarşi olarak ulaşmış olduğu düzey tamda bu belirlemenin üst düzeyindedir. Bugün dünya mali oligarşi piramidini oluşturan dev şirketler birliklere, dünyanın 10 trilyon dolar reel ticaret hacmini 1 kat trilyon kredi ticaret türev hacmi ile spekülatör sermaye diktasını dünya üzerine kurmuştur. Bu mali oligarşinin mali diktatörlüğünün uygulanışını görelim: Mali sermeyenin oluşma tarihi ve bu kavramın içeriği, üretimin tekellere yol açacak derecede yoğunlaşmasından bankaların ve sanayinin kaynaşması ya da iç içe geçmesinden oluşuyor. ( ) ama mali oligarşinin korkunç egemenliğine ilişkin korkunç gerçekler öylesine ortadaki tüm kapitalist ülkelerde, Amerika da olduğu kadar Fransa da da Almanya da sürecinde ABD de konut edindirme kapsamında 5 milyon kişiye dağıtılan kredi, sonuç itibariyle düzenli dönüş yapmaması sonucu Beor Stearns ın sebep olduğu bu durum sonucu batan bankanın açıklamasıyla ortaya çıktı ve bu durumu Merill Lynch gibi bankaların iflası da ortaya çıktı. Bütün durum bu batan bankaların nasıl kurtulduğu durumudur.

7 Dünya mali oligarşi diktası 1 katrilyon kredi ticaret türev hacminin 186 trilyon doları ABD mali oligarşi diktası emrine sunmuş olmasıdır. Bu mali diktayı oluşturan JP Morgan Chose, Goldman Sach, Bank of Amerika, Citigroup ve batan bankalar v.b. büyük küresel boyuttaki holdinglerdir. Batan bankalar yine bu dev holdingler tarafından kelepir fiyatla satın alınıp bünyelerine katılma durumudur. Amerika da bu bankaların güvencesi olan AIG sigorta şirketinin mali bütçesi 63 trilyon dolar civarındadır ki; ABD GSMH sının 4 katını aşmakta oluşudur. Bu AIG denilen büyük bankaların güvence şirketi bile kaygan zeminden nasibini almış olup batma tehlikesiyle yüz yüze gelmiş olmasıdır. Son anda hisseleri yükseltilerek; güvencenin güvence olması sağlanmıştır. ABD bir kişi ya da kuruluş bir teminat karşılığında aylık geliri olan CMO tahviller fonunda bir belge ve fon kuponu alarak, diyelim ki 5 milyon CDO hisse senetleri tahvilleri alsın, aynı firma ya da kişi bu 5 milyonluk CDO karşılığında bir 5 milyonluk CDO karşılığında tahvil ve senetleri alabilmektedir vb. Bu iş uzayıp gitmektedir. Ancak acımasız rekabet bu gibi yola çıkanları duvarlara toslatmakta ve acı sonlar yaşamaktadırlar Dünya mali oligarşi piramidini oluşturan (60-70) civarındaki dev küresel şirketler konsorsiyumu, yukardan aşağıya, hiyerarşik şekilde bir merkezi örgütlenmesini aynı zamanda genişleme enine uygulayarak devam ettirmektedir. Örneğin; bu temel kapsamında her yıl 4 trilyon dolarlık bir bütçe şirket satın alma, şirket evlendirmeye veya yavru şirketler kurulmaktadır. Örneğin; şu tespit meselenin özünü hemen hemen ortaya koymaktadır. Yeni dünya düzeni, tekellerin ekonomiye daha önce hiç görülmemiş derecede hakim olmalarıyla karakterize oldu. Daha 1990 ların ortalarında dünya ekonomisi 2500 yan ve yavru firmasıyla birlikte, uluslararası faaliyet gösteren 400 tekel tarafından denetleniyordu. Bunların % 1 nin dünya üretimindeki toplam payı % 30 u aşıyordu. En büyük 500 tekel ise, dünya ticaretinin % 70 nin ve toplam yatırımların % 80 nini kontrol ediyordu. Çelik, petrol, elektronik dayanıklı tüketim malları, bilgisayar parçaları, otomotiv. havacılık ve medyanın da içinde olduğu en önemli sanayi dallarında faaliyet gösteren en büyük 5 şirketin toplam Pazar payları; % 50 lerle % 70 ler arasındaki oranlarda seyrediyor. Öte yandan 1995 ile 2000 yılları arasındaki satın alma ve birleşme yutma füzyon patlaması; ekonomi üzerine oturmuş tekeller piramidinin aşırı daralması ve bir bütün olarak tekellerin dünya ekonomisi üzerindeki ağırlıklarının aşırı ölçüde büyümesi anlamına da geldi. Hangi şekilde bakılırsa bakılsın, olgulardan görülen şudur ki; gelişmiş ülkelerde ekonomilerin zirve noktalarını tutmuş olan sermaye gurupları, sayıları nerdeyse bir elin parmakları kadar kalmış tekelci şirketler içine, dünya ölçeğinde bugün yeniden mevzilenmişlerdir. Tepesinde birkaç onun un bulunduğu yedi veya sekiz ülkeye ait birkaçyüz tekel; üstelik ülkelerarası bölünmeleri kaçınılmaz şekilde artırıp güçlendirerek sınai, tarımsal, ticaret ve ekonomiye mali sisteme, önceki dönemlere göre çok daha fazla nüfuz etmiş ve yerleşmiş ve ekonomilerin tüm sektörleri dev birer örümcek ağı gibi sarmış olarak dünya ekonomisi üzerindeki devasa ağırlıklarını görülmedik ölçüde artırmışlardır.

8 Tekeller piramidinin daralması ve tekelci gurupların dünya ekonomi üzerindeki egemenliklerini büyük ölçeklerde artışı; genel olarak dünya ekonomisi, özel olarak ise gelişmiş ülke ekonomileri için bir olanak ve olumluluk olarak görülse de bu doğru değildir. Nitekim ekonomilerin sunduğu veriler; az çok ilgili herkesin kabul edilebileceği gibi, sadece ekonomilerin iyiye gidiş ve olumluluklarını değil aynı zamanda ve çoğu durumda bunların daha çok olumsuzlukları, çelişki ve zaafları göstermektedir (Uluslararası durum ve görevler sf 54-55) Emep ve uluslararası yakın görüşte olan çizgilerin bir tespitidir bu. Hemen bu tespite yakın çok gurup ve akımların belirlemeleri söz konusudur. Ancak bu belirlemeler ve benzeri öz itibariyle bir doğru belirlemeler olsa da şu an itibariyle eksik, teorik belirlemelerdir. Çünkü emperyalist kapitalizmin bugünkü dünya gerçekliğinin asalaklık ve çürüme düzeyi hem ekonomik hem de politik olarak, ( Ulus devletleri kendi merkezlerinde büyük çoğunlukla tasfiye etmiştir.) egemenliğini perçinlemiştir. Daha da perçinlemek için de Asya ve Afrika ya son hamlelerini yapmaya çalışmaktadırlar. Lenin, emperyalizmin 5 temel özelliğini bir tanımlama çerçevesinde bizlere şöyle sunmuştur: 1) Üretim ve sermayenin, iktisadi yaşamda kesin bir rol oynayan tekelere yol açacak kadar yüksek bir gelişme derecesini ulaşan yoğunlaşması; 2) Banka ve sınayi sermayesinin kaynaşmasının ve bu mali sermaye temelinde mali oligarşinin oluşması; 3) Sermaye ihracını emtia ihracatı tersine özel bir önem kazanması; 4) Dünyayı kendi aralarında paylaşan uluslararası tekelci kapitalist birlikler kurulması; 5) Dünya topraklarının en büyük kapitalist devletler arasındaki paylaşılmasının tamamlanması. Buna göre emperyalizm, tekellerin ve mali sermayenin egemenliğinin kendini gösterdiği sermaye ihracının birinci derecede önem kazandığı, dünyanın uluslararası tröstler arasında paylaşılmasının başladığı ve tüm dünya topraklarının en büyük kapitalist ülkeler arasındaki paylaşımının tamamlandığı bir gelişme aşamasına erişen kapitalizmdir. ( Lenin emperyalizm sf. 94) Lenin in bu 5 özellik üzerinde emperyalist kapitalizmin tekeller mali oligarşisi olarak, tam egemenlik sürecinde izleyeceği aşama yol haritasını bizlere göstermektedir. Buna göre bu sürecin a) geçiş aşaması, b) nihai egemenlik aşaması olarak şekillenmesidir. a)geçiş aşaması süreci süreci mali sermayeye ve mali oligarşinin emperyalizm olarak oluşması ve her ülkenin bu dev şirketleri kendi ulus devleti kanatları altında himaye görerek ticari boyutta bir dünya paylaşımı na gitmeleri olmuştur. Lenin bu durumu şöyle belirtmiştir: Emperyalizmi elden geldiğince kısa bir biçimde tanımlamak gerekseydi, onun kapitalizmin tekelci aşaması olarak tanımlardık. ( mali oligarşinin egemenliği. BN.) bu tanım işin özünü kapsardı. Çünkü bir yandan mali sermaye, birkaç büyük - 8 -

9 tekelci banka sermayesinin, tekelci sanayi toplulukları sermayesiyle birleşmesi sonucudur; öte yandan dünyanın paylaşılması, henüz hiçbir kapitalist devletin sahiplenmediği bölgelere hiçbir engelle karşılaşmadan yayılan sömürge siyasetinden tamamen paylaşılmış bir dünya topraklarının tekelleştirilmiş sahipliğine yönelik sömürge siyasetine geçişi simgeliyor. Örneğin; ( ) ve böylece 1907 de Amerikan ve Alman tröstleri arasında dünyanın paylaşılmasında bir anlaşmaya varıldı. Bu tröstler arasındaki rekabet son buldu. GEC (General elektrik) Amerika ve Kanada yı alıyor, AEG (Alman tröstü) payına da Almanya, Avusturya, Rusya, Danimarka, İsviçre, Türkiye, Balkanlar düşüyordu. Yeni sanayi dallarına ve henüz paylaşıma açıkça dâhil olmayan yeni ülkelere giren bağlı şirketlerin etkinliği, özel ve ister istemez gizli anlaşmalarla düzenlendi. Bir deney ve buluşlar deyiş ve tokuşuna gidildi. (Lenin, Emperyalizm sf. 75, 93,94) Mali oligarşinin ve mali sermayenin dünya egemenliği sürecindeki geçiş döneminde yaşanan krizlerin temel sorunları olarak şu savaşlara neden olmuştur: Emperyalist kapitalist sistemin varlık nedeni olan mali sermaye ve mali oligarşi üçüncü bunalım ve savaş dönemine girmesiyle birlikte geçiş aşamasından nihai aşamaya geçmiştir. Buna göre şu temel özellikler oluşmaya başlayarak üçüncü bunalım ve savaş döneminin maddi özellikleri durumuna gelmişlerdir: Mali oligarşi beraber yol ve kader arkadaşı olan mali sermayeyi bile bünyesinde tamamen eriterek, kapitalizmin iktisat temelindeki üretim ve yatırım karakterinin son kırıntılarını da tasfiye etme çabasını görmekteyiz. Kendi emperyalist merkezlerinde bu durumu büyük ölçüde tamamlamış olup haliyle de ulus-devlet kriterlerini tamamen tasfiye etmekte büyük mesafe kat etmiştir. Emperyalizmin en önemli iktisadi temeli, görmüş olduğumuz gibi tekeldir. Bu tekel kapitalist bir tekeldir, yani kapitalizmden doğmuştur ve kapitalizmin ticari üretimin ve rekabetin genel koşulları içinde bu koşullarla sürekli çaresiz bir çelişki içindedir. Bununla birlikte her türlü tekel gibi kapitalist tekelde kaçınılmaz olarak bir durgunluk ve çürüme eğilimine yol açar. (Lenin Emperyalizm sf.104) Birinci enternasyonalin dağılmasında önemli payı olan 1871 Alman- Fransız savaşı ve daha sonraki süreçlerde meydana gelen İspanya ABD savaşı, İngiliz-Boyer savaşları, birinci emperyalist genel paylaşım savaşı, ikinci emperyalist genel paylaşım savaşlarını görmekteyiz. Bu geçiş dönemlerinde mali sermaye ve mali oligarşinin büyük kapitalist emperyalist kendi devletlerini kanatları altında ticari paylaşımlar yaşamış ya da kendi devletlerin sömürge siyaseti temelinde savaşlara girmelerine birincil derecede etki etmişlerdir Bu durum emperyalist kapitalist mali oligarşinin kapitalist üretimin maddi temeli olan yatırım zeminindeki sermaye ihracını borçlandırma karakterine dönüştürmesidir. Bu durumu kabullenemeyen sözde dönek Kautsky şu teoriyi işleyerek kapitalizmi ak laştırma çabasına girmiştir. Ama emperyalizmin tanımı üzerine tartışmak özellikle de ikinci enternasyonal dönemi denilen dönemin, yani arasında kalan 25 yılın başlıca Marksist K. Kaustky ile tartışmak; son derece gerekli te Kaustky hatta daha Kasım 1914 te emperyalizmden bir iktisat evre ya da aşamasının değil de bir

10 siyasetinin anlaşılması ya da daha açıkçası mali sermayenin tercih ettiği belirli bir siyasetin anlaşılması gerektiğini ileri sürerek emperyalizmin çağdaş kapitalizmde özdeşleştiremeyeceğini, eğer emperyalizmden çağdaş kapitalizmin bütün olaylarının karteller, himayecilik, para babalarının egemenliği, sömürge siyaseti- anlaşılması gerekseydi emperyalizmin kapitalizm bakımından zorunluluğu sorununun en yavan totoloji ye indirgeneceğini, çünkü o zaman emperyalizmin kapitalizmin bakımından yaşamsal bir zorunluluğa olduğundan hiçbir kuşku kalmayacağını vb. belirterek bizim emperyalizm tanınmımızda ortaya konan temel görüşlere kesinlikle karşı çıktı. (Lenin Emperyalizm sf. 95) Bu Kautsky teorisinin çıkmaz bir sokak olduğunu birinci emperyalist genel savaş yerle bir etmiştir. Kautsky nin emperyalizmi kapitalizmden soyutlama çabası teorisinin, özelikle ikinci emperyalist faşizmin genel paylaşım savaşında teorinin çürük bir teori olduğunu kanıtlamıştır. Ancak Emperyalist kapitalizmin üçüncü bunalım ve savaş döneminde bu teoriye sarılan Kautskici ardılılar alabildiğine türemiş ve bu emperyalizmi kapitalizmden soyutlama çabası biraz daha ileri götürülerek iyi finans, kötü finans temelindeki soyutlama çabaları ile kapitalist emperyalizmi aklaştırma çabalarını görmekteyiz. İ. Kaypakkaya nın TİİKP şafak revizyonistleri ile (bugünün karşı devrimcileri ile) şu tartışmayı 40 yıl önce yapması oldukça önemlidir: Yabancı kapitalistler ilk önce ticaret yolu ile ve daha sonra emperyalizmin çağında Türkiye ye sermeye yatırarak işçilerimizin, köylülerimizi sömürmüşler ( Şafak revizyonizmin bu tespitine BN) İK şu cevabı verir: Serbest rekabetçi kapitalizmi emperyalizmden ayıran şeyi birincisinin ticaret yolu ile sömürmesine karşılık, ikincisini sermaye yatırarak sömürmesi değildir. Serbest rekabetçi kapitalizmin ayırd edici özelliği, metal ihracı olduğu halde emperyalizmin ayırd edici özeliği sermaye ihracıdır. Önce ticaret yolu ile sömürü çok genel bir ifadedir ve serbest rekabetçi kapitalizmi karakterize etmez. Meta ihracı özel bir hal serbest rekabetçi dönemde kazandığı çehredir. Bu herhangi bir ticaret değil, yabancı kapitalistlerin ( yanı mamul ticaret eşyası) sattığı ve karşılığında işlenmemiş hammaddeler ve tarım ürünleri aldığı bir ticarettir. Sonra, sermaye ihracı ile sermaye yatırma birbirinden farklı şeylerdir. İhraç edilen sermaye yatırım şeklinde olabileceği gibi borçlandırma şeklinde de olabilir. Ve emperyalist dönemde esas olanda ikincisidir; emperyalizmin asalaklığını, çürümüşlüğünü, kokuşmuşluğunu ortaya koyan şeyde budur. (Seçme yazılar sf. 123) Ve Lenin den şu alıntıyı alır: Emperyalizm, birkaç ülkede muazzam para sermayesinin birikmesidir bu yüzden rantiyeler sınıfı ya da daha doğrusu zümresi bir gelişme göstermiştir. Bunlar kupon keserek yaşayan, hiçbir teşebbüse katkısı olmayan aylaklığı meslek edinmiş kimselerdir. Emperyalizmin en esaslı ekonomik temellerinden biri olan sermaye ihracı rantiyeleri öğretimden daha da kopararak birçok deniz aşırı ülkenin ve sömürgenin emeğini sömürerek yaşayan bütün ülkeye asalaklık damgasını vurur. Rantiyelerin geliri dünyanın en büyük tüccar ülkesinin dış ticaret gelirinden beş kere büyüktür. Emperyalizmin ve emperyalist asalaklığın özü budur. Bu nedenle emperyalizme dair ekonomik literatürde rantiye devlet (renter

11 staate) yada tefeci devlet terimi daha çok kullanılır olmuştur. Dünya bir avuç devletle muazzam bir borçlu devletler çoğunluğu arasında ikiye bölünmüştür. (Emperyalizm sf. 105, 106) Bugün dünya koşulları içinde emperyalist kapitalist mali oligarşi egemenliğinin asalaklık ve çürümüşlük temelindeki ulaşmış olduğu düzey en üst boyuttadır. Kredi sistemi ve sömürgecilik bu özelliklerin maddi temelini oluşturmaktadır. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde emperyalist kapitalist sistemin mali oligarşi kanadının egemenliğinin son dönemecine hızla koşullarını oluşturarak girmeye çalışmaktadır. Bu anlamda bu son dönemeci kendi lehine dönüştürebilmek için ve ömrünü uzatmak için tüm kuvvetleriyle manevralar yapmaya çalışmaktadır. Her türlü renkteki küçük burjuva reformist ve oportünist akım ve hareketler emperyalist mali oligarşi eksenlerin programı ile emperyalist kapitalizmin sözde üretime dönük ve yatırım amaçlı mali sermaye guruplarının oluşturmuş olduğu eksenlerin programına göre küreselci ve ulusalcı-avrasya cı programlara bir şekillenme görülmektedir. ( T ve KK da bu şekillenmeler alabildiğine yaygın ve etkilidir.) Bu akım ve hareketlerin emperyalizmde kapitalizmi soyutlama çabaları mali oligarşi ile mali sermayeyi iyi finansal sermaye, kötü finansal sermaye soyutlama çabalarına karşı tutarlı bir teorik ve pratik bir hat oluşturma günümüz komünistlerin temel görevidir Kapitalist emperyalizmin mali oligarşi olarak nihai egemenlik sürecinin tam olarak, bunalım ve savaş dönemi olduğunu belirtmiş idim. Bu dönem yüzyıl sonra bir sürece tekabül etmesi ile kendini 1. ve 2.genel paylaşım savaşlarından ayırmıştır. 1. emperyalist genel paylaşım savaşı ile dört yıl sürmüş ve 2. emperyalist genel paylaşım savaşı dönemi 6 yıl sürmüştür. Bu anlamda farklı bir uzun döneme tekabül eden 3. bunalım ve savaş dönemi görmekteyiz. Bu durumu göre: a) süreci, emperyalist mali oligarşinin 1. ve 2. paylaşım savaşlarında geçmiş olduğu deneyim ve tecrübelerin sonucu, 1917 Ekim Sosyalist devrimi, 1949 Çin milli devrimi, ulusal bağımsızlık ve kurtuluş savaşlarını ( ki bu duruma, Alman emperyalist faşizmin açık işgalleri sonucunda verilen mücadeleleri sonucu oluşan halk demokrasisi kapsamında anti-faşist halk iktidarlarında katmak gerekir) tasfiye etmek amacıyla öne koyulan öncelikli görevler temelinde ve; b) düşük yoğunluklu savaş stratejisi uygulanmaya başlanmıştır; c) bu zeminde mali oligarşi değişik tekelci birlikleri arasında geçici olarak uzlaşır ittifaklar öne almış, uzlaşmaz çelişkiler tali plana düşmüştür; d)bu anlamda ile 1990 sonrası süreç ve 3. bunalım ve savaş dönemini son evresi olan sürece doğru bir 3. genel savaşın mali oligarşi tekeller arasında çıkma ihtimali ve olası gelişmeler kuvvetle ihtimaldir. Bu duruma göre; Emperyalist kapitalist mali oligarşi mutlak egemenliği 3. bunalım ve savaş döneminde izlemiş olduğu strateji ve taktik dünya federasyonlaşması temelinde uygulanmaya konulmaya çalışmıştır. Bu uygulamayı da düşük yoğunluklu savaş stratejisi (Vietnam- Kore-Küba ve Sov-

12 yet sosyal emperyalizmin Macaristan, Çekoslovakya ve Afgan işgalleri )yaşanarak yapılmakta idi sonrası süreç ise hızla bölgesel savaş koşullarını oluşturmaktadır. Ortadoğu, Kuzey Afrika, Balkanlarda yaşanan gelişmeler bu yönden bir savaşın koşullarını şekillendirmektedir. (iii) Genel savaş ve dünya devrimi temelindeki bir sürece doğru koşulların oluşumunda hızla kendisini göstermektedir. Bu belirlemeler temelinde kısaca dünya federasyonlaşması stratejisi ne anlama gelmektedir? pratiğini geçirmesiyle; ikinci olarak mali ya da sermaye yatırımı ile ilgili çıkarlara, ticari çıkarlardan çok daha büyük bir ağırlık vermesiyle ayrılıyor. (.) salt iktisadi bakımdan kapitalizmin karteller siyasetinin dış siyasete de yayılacağı yeni bir evreden bir ultra emperyalizm yani bir süper emperyalizm evresinden, tüm dünya emperyalistlerinin bir savaşım değil birlik evresinden kapitalist düzende savaşların bir durdurulma evresinden, uluslararası ölçüden birleşen mali sermaye yolu ile dünyanın bir ortaklaşa sömürü evresinden geçmesi olanaksız değildir. (Lenin, Emperyalizm sf. 96, 97, 99) DÜNYA FERERASYONLAŞMASI STRATEJİSİ; ULTRA (SÜPER EMPERYALİZMİN) TEORİSİNİN İFLASI DEMEKTİR: Lenin Marksist bilimsel sosyalizm ve diyalektik materyalizm temelleri üzerinde zorunluluk yasası zemininde emperyalizmin kapitalizm bakımından bir zorunlu ve son aşaması olduğunu ortaya koymuştur. Ancak, Kautsky ısrarla bir üçüncü yol denemesi vardır uygulamaya, teorileştirmeye çalışır. Kautsky işe ilk önce emperyalizmi kapitalizmden soyutlama temelinde bir tanımlama yapar: Emperyalizm, son derece gelişen sanayi kapitalizmin bir ürünüdür. Sanayici her kapitalist ulusun gitgide daha büyük tarımsal bölgeleri ( tarımsal sözcüğünün altını çizen Kautsky), bu bölgelerde hangi uluslar yaşarsa yaşasın ilhak etmek ya da kendine bağlamak eğilimine dayanır. ( ) yeni emperyalizm eski emperyalizmden, ilkin bir tek büyüyen imparatorluk eğilimleri yerine her biri aynı siyasi yayılma ve ticari çıkar özlemleri ile hareket eden rakip imparatorluklar teori ve Lenin Kautsky nin bu teorik belirlemelerinin bir şeye yaramadığını belirtmiştir. Kautsky emperyalizmin kapitalizmden soyutlama çabasının temel özünün biçimlenişi mali oligarşi ile mali sermayenin iç içe geçmediğini ve bu anlamda mali sermayenin bir takım kötü davranışları olduğunu ve bu kötü davranışlardan sıyrıldığı müddetçe, kapitalist savaşların durdurulacağı sükûnetle ortaklaşa sömürü bir barış döneminin olabileceğinin süper emperyalizm temelinde savunmaktadır. Lenin şöyle der: Kautsky nin tanımındaki yanlışlıklar gözden kaçmıyor. Emperyalizmin belirtici niteliği hiçte sınai sermaye değil, ama mali sermayenin ta kendisidir. (.) Kautsky nin tanımı yalnızca yanlış ve Marksist olmayan bir tanım olmakla kalmıyor daha ileride göreceğimiz gibi Marksist kuram ve Marksist pratikten tamamen vazgeçen bir genel düşünce sistemine temel hizmetinde görüyor. Kapitalizmin yeni evresinin Kautsky emperyalizmin yeni evresi olarak mı yoksa mali sermaye evresi olarak mı adlandırılması

GLOBALLEŞME SÜRECİNDE SAĞ, SOL, İLERİCİ, GERİCİ NEDİR.. TÜRKİYE DE YENİ BİR SOL PARTİYE İHTİYAÇ VAR MI..

GLOBALLEŞME SÜRECİNDE SAĞ, SOL, İLERİCİ, GERİCİ NEDİR.. TÜRKİYE DE YENİ BİR SOL PARTİYE İHTİYAÇ VAR MI.. 1 GLOBALLEŞME SÜRECİNDE SAĞ, SOL, İLERİCİ, GERİCİ NEDİR.. TÜRKİYE DE YENİ BİR SOL PARTİYE İHTİYAÇ VAR MI.. Temmuz 2009 Münir Aktolga İÇİNDEKİLER: GİRİŞ...2 ÖNCE ŞU GLOBALLEŞME NEDİR ONU BİR GÖRELİM:...3

Detaylı

Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aşaması

Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aşaması V. İ. Lenin Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aşaması Ocak-Temmuz 1916'da yazıldı İlk kez, 1917 yılındaparusyayınlar ı arasında çıkmıştır. V. İ. Lenin'inL'Imperialisme, Stade Suprême du Capitalisme-Editions

Detaylı

SOSYALİZMİN TEK YANLI ÖRNEĞİ Kapitalizmin dünya bunalımı bir süre önce Asya ve Latin Amerika da belirginleştikten sonra, giderek dünyanın bütün

SOSYALİZMİN TEK YANLI ÖRNEĞİ Kapitalizmin dünya bunalımı bir süre önce Asya ve Latin Amerika da belirginleştikten sonra, giderek dünyanın bütün SOSYALİZMİN TEK YANLI ÖRNEĞİ Kapitalizmin dünya bunalımı bir süre önce Asya ve Latin Amerika da belirginleştikten sonra, giderek dünyanın bütün kıtalarında belirginleşmeye başladı. Bu bunalımın, kapitalizmin

Detaylı

ÖZEL SAYI Haziran / Hezîran 2010 Fiyatı / Biha: 2 YTL. Programı VE TÜ ZÜĞÜ

ÖZEL SAYI Haziran / Hezîran 2010 Fiyatı / Biha: 2 YTL. Programı VE TÜ ZÜĞÜ Haziran / Hezîran 2010 Fiyatı / Biha: 2 YTL Programı VE TÜ ZÜĞÜ İÇİNDEKİLER 3 Bolşevik Parti Programı 35 BOL şe VİK PAR Tİ (KU ZEY KÜR DİS TAN-TÜR KİYE) NİN TÜ ZÜĞÜ (ÖR GÜT SEL KU RAL La RI) V.i.S.d.P.

Detaylı

Açılım... Açılım... Açılım. Kürt Açılımı ndan... Demokratik Açılım a. Ulusal Sorunda Konumlar ve Tutumlar. Ayrılmayı Düşünmek, Referandum ve Ezber

Açılım... Açılım... Açılım. Kürt Açılımı ndan... Demokratik Açılım a. Ulusal Sorunda Konumlar ve Tutumlar. Ayrılmayı Düşünmek, Referandum ve Ezber Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarşik Mücadelede KURTULUŞ CEPHESİ Zafer Bizim Olacaktır! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 20 SAYI: 111 Eylül-Ekim 2009 Açılım... Açılım... Açılım Kürt Açılımı ndan... Demokratik

Detaylı

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ LİSANS ÜSTÜ UZMANLIK PROGRAMI

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ LİSANS ÜSTÜ UZMANLIK PROGRAMI I TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ LİSANS ÜSTÜ UZMANLIK PROGRAMI KÜRESELLEŞME DÖNEMİNDE MADENCİLİK SEKTÖRÜ ADİL AYTEKİN Tez Danışmanı Doç.Dr. Birgül AYMAN GÜLER ANKARA, 2001 (Fotokopi

Detaylı

KAPİTALİST GELİŞİM TEORİSİ

KAPİTALİST GELİŞİM TEORİSİ KAPİTALİST GELİŞİM TEORİSİ MARKSİST EKONOMİ-POLİTİĞİN İLKELERİ PAUL M. SWEEZY 1 KAPİTALİST GELİŞİM TEORİSİ MARKSİST EKONOMİ-POLİTİĞİN İLKELERİ PAUL M. SWEEZY The Teory of Capitalist Development. Principles

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

Türkiye finans kapitalinin dışa açılması 1

Türkiye finans kapitalinin dışa açılması 1 Türkiye finans kapitalinin dışa açılması 1 Özgür Öztürk Giriş Türkiye kapitalizmi kendi tarihinin önemli dönemeçlerinden birinde bulunuyor. Bunun en açık işaretini dış politika alanında ve bir bölge gücü

Detaylı

EMPERYALİST SALDIRILARA KARŞI İŞÇİ SINIFININ ÖFKESİNİ ÖRGÜTLE!

EMPERYALİST SALDIRILARA KARŞI İŞÇİ SINIFININ ÖFKESİNİ ÖRGÜTLE! Giriş EMPERYALİST SALDIRILARA KARŞI İŞÇİ SINIFININ ÖFKESİNİ ÖRGÜTLE! İlk insanın oluşumundan günümüze kadar ulaşmış olduğu düzey onun üretici yeteneğinde saklıdır. Yüz binlerce yıl önce ilk insan topluluklarında

Detaylı

KONGREMİZ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ... PARTİ PROGRAMI KARARA BAĞLANDI!

KONGREMİZ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ... PARTİ PROGRAMI KARARA BAĞLANDI! Sayı / Hejmar: 157 ªubat / Sebat 2010 Fiyatı / Biha: 2 YTL KONGREMİZ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ... PARTİ PROGRAMI KARARA BAĞLANDI! İÇİNDEKİLER 3 KONGREMİZ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ... PARTİ PROGRAMI KARARA

Detaylı

Komünist Parti Manifestosu Karl Marx ve Friedrich Engels (1848)

Komünist Parti Manifestosu Karl Marx ve Friedrich Engels (1848) Önsözler 1872 Almanca Baskıya 1888 İngilizce Baskıya 1890 Almanca Baskıya Dipnotlar 1872 Almanca Baskıya Önsöz Komünist Parti Manifestosu Karl Marx ve Friedrich Engels (1848) O dönemin koşullarında elbet

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ. Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ. Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA-2009 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? dm_6.indd 1 29.05.2008 14:26:10

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? dm_6.indd 1 29.05.2008 14:26:10 Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? dm_6.indd 1 29.05.2008 14:26:10 Devrimci Marksizm Sayı: 6-7 İlkbahar - Yaz 2008 Üç aylık Teorik / Politik dergi (Yerel, süreli

Detaylı

İşte bu çerçevede, elinizdeki kitap bu sorunlardan yola çıkarak hazırlanmış bir çalışmadır. Şüphesiz bu bir tarih kitabı değildir.

İşte bu çerçevede, elinizdeki kitap bu sorunlardan yola çıkarak hazırlanmış bir çalışmadır. Şüphesiz bu bir tarih kitabı değildir. ÖN SÖZ Onlarca yıldır aziz milletimiz kendisini toparlamaya ve içinde bulunduğu ataletten çıkmaya çalışıyor. Bunun için değişik programlar ve planlar yapılıyor. Ancak bir türlü tarihi müktesebatına uygun

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kürt Ulusal Sorununda Tarihi Fırsat ve Ezber. Tarihi Fırsat ın Vanası. Kürt Ulusal Sorununda Uzlaşma ve Devrim. Dışa Bağımlılık ve Türkiye Örneği

Kürt Ulusal Sorununda Tarihi Fırsat ve Ezber. Tarihi Fırsat ın Vanası. Kürt Ulusal Sorununda Uzlaşma ve Devrim. Dışa Bağımlılık ve Türkiye Örneği Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarşik Mücadelede KURTULUŞ CEPHESİ Zafer Bizim Olacaktır! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 20 SAYI: 109 Mayıs-Haziran 2009 Kürt Ulusal Sorununda Tarihi Fırsat ve Ezber Tarihi

Detaylı

Ama en sonda ortaya çıkacak sonuçları hemen önceden şöyle ifade edebiliriz:

Ama en sonda ortaya çıkacak sonuçları hemen önceden şöyle ifade edebiliriz: 1 KÜRESELLEŞME SÜRECİ-KÜRESEL DEMOKRATİK DEVRİM-TÜRKİYE.. Münir Aktolga Mayıs 2010 Sitenin Aktüel-Köşe Yazıları kısmında çıkan en son yazıdan sonra ( Statüko Mühendislerinin İşi Gerçekten Çok Zor ) aldığım

Detaylı

100. Sayı. 100 Sayı Üzerine. Yayın Politikamız Mahir Çayan. Terör, Milliyetçilik, Sınır Ötesi Harekât ve Kürt Sorununa Feodal-Tacir Çözümü

100. Sayı. 100 Sayı Üzerine. Yayın Politikamız Mahir Çayan. Terör, Milliyetçilik, Sınır Ötesi Harekât ve Kürt Sorununa Feodal-Tacir Çözümü Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarşik Mücadelede KURTULUŞ CEPHESİ Zafer Bizim Olacaktır! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 18 SAYI: 100 Kasım-Aralık 2007 100. Sayı 100 Sayı Üzerine Yayın Politikamız Mahir

Detaylı

çindekiler Önsöz ABD emperyalizminin yoksullarla sava ı... Küreselle me emperyalizmin son a aması çi sınıfı ve önderli Bir geçi talepleri programı

çindekiler Önsöz ABD emperyalizminin yoksullarla sava ı... Küreselle me emperyalizmin son a aması çi sınıfı ve önderli Bir geçi talepleri programı İçindekiler Önsöz...1 ABD emperyalizminin yoksullarla savaşı...4 Küreselleşme emperyalizmin son aşaması...7 İşçi sınıfı ve önderliği...9 Evrensel sınıf...9 Sendikalar ve küresel saldırı...11 Sendika bürokrasisi...12

Detaylı

İBRAHİM KAYPAKKAYA SEÇME YAZILAR

İBRAHİM KAYPAKKAYA SEÇME YAZILAR İBRAHİM KAYPAKKAYA SEÇME YAZILAR Umut Yayımcılık Nisan 20 İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ KÜÇÜK GRUPLAR VE BÜYÜK CÜRETLER 2003 yılının yaz aylarında bir grup yolcu, Malatya nın köylerinden arabayla geçerken, yol

Detaylı

Atölye Çalışması KRİZ DİNAMİKLERİ VE OLASI SONUÇLARI NASIL ANLAMALI? NE YAPMALI?

Atölye Çalışması KRİZ DİNAMİKLERİ VE OLASI SONUÇLARI NASIL ANLAMALI? NE YAPMALI? 9 786055 867140 Atölye Çalışması KRİZ DİNAMİKLERİ VE OLASI SONUÇLARI NASIL ANLAMALI? NE YAPMALI? Atölye Çalışması KRİZ DİNAMİKLERİ VE OLASI SONUÇLARI NASIL ANLAMALI? NE YAPMALI? TTB Sağlık ve Politika

Detaylı

www.marksist.com Dünya Ekonomisi Üzerine Lev Troçki

www.marksist.com Dünya Ekonomisi Üzerine Lev Troçki Emeğin üretkenliği yasası Amerika ve Avrupa nın iç ilişkilerinde ve Birleşik Devletler in gelecekte dünyadaki yerini genel olarak tayin etmekte belirleyici önem taşımaktadır. Yankeelerin emeğin üretkenliği

Detaylı

Sosyal-İş Sendikası 13. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu

Sosyal-İş Sendikası 13. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu 1 SOSYAL-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZİ Ziya Gökalp Caddesi Gonca Apartmanı 36/16 Kızılay - ANKARA Tel: 0312 430 17 73 Faks: 0312 432 39 63 web: www.sosyal-is.org.tr e-mail: sosyal-is@sosyal-is.org.tr 2 1.

Detaylı

Yoldaş Lenin e Açık Mektup "'Sol-kanat' Komünizm: Bir çocukluk hastalığı na cevap" Herman Gorter. Enternasyonal Komünist Akım

Yoldaş Lenin e Açık Mektup 'Sol-kanat' Komünizm: Bir çocukluk hastalığı na cevap Herman Gorter. Enternasyonal Komünist Akım Enternasyonal Komünist Akım Dünyanın bütün işçileri, birleşin! tr.internationalism.org turkiye@internationalism.org Yoldaş Lenin e Açık Mektup "'Sol-kanat' Komünizm: Bir çocukluk hastalığı na cevap" Herman

Detaylı

İçindekiler ARALIK 2009 SAYI: 41

İçindekiler ARALIK 2009 SAYI: 41 İçindekiler ARALIK 2009 SAYI: 41 1. Bu Sayı... 3 PGB Sosyalizm 2. Genel Karar... 7 IV. Enternasyonal 7. Dünya Kongresi 3. Kürt Açılımı nın Açılımı ve Kurucu Meclis... 25 Kamil KARAAĞAÇ 4. İran Devrimi

Detaylı

Köylülük Diye Bir Sorunumuz Var mı? Eşya bulamayınca eşeğini haczettiler. Köylülük, Eşraf, Tefeci-Tüccar ve Gıda Tedarikçileri

Köylülük Diye Bir Sorunumuz Var mı? Eşya bulamayınca eşeğini haczettiler. Köylülük, Eşraf, Tefeci-Tüccar ve Gıda Tedarikçileri Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarşik Mücadelede KURTULUŞ CEPHESİ Zafer Bizim Olacaktır! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 20 SAYI: 110 Temmuz-Ağustos 2009 Köylülük Diye Bir Sorunumuz Var mı? Eşya bulamayınca

Detaylı

İKİ AYLIK SİYASİ / TEORİK GAZETE

İKİ AYLIK SİYASİ / TEORİK GAZETE Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! Kadın ve erkek işçiler! Zincirlerinizden başka kaybedecek birşeyiniz yok! Kazanacağınız yeni bir

Detaylı

KOMÜNİST PARTİ MANİFESTOSU

KOMÜNİST PARTİ MANİFESTOSU Karl Marks Friedrich Engels KOMÜNİST PARTİ MANİFESTOSU Aralık 1847 - Ocak 1848'de Marks ve Engels tarafından yazılmıştır. Özgün basımı, Almanca olarak, Şubat 1848'de Londra'da yapılmıştır Türkçe'ye çevirisi:

Detaylı

BOLfiEV K PART ZAN. BOLfiEV K PART NfiASI Ç N - JÎ BO SAZBÛNA PART YA BOLfiEWÎK

BOLfiEV K PART ZAN. BOLfiEV K PART NfiASI Ç N - JÎ BO SAZBÛNA PART YA BOLfiEWÎK BOLfiEV K PART NfiASI Ç N - JÎ BO SAZBÛNA PART YA BOLfiEWÎK BOLfiEV K PART ZAN Bütün ülkelerin iflçileri birlefliniz! Bütün ülkelerin iflçileri ve ezilen halklar birlefliniz! Karkerên hemû welatan yekbin!

Detaylı