Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 YÜCE RABB ÝM! Sana hizmet aþkýyla, Girdim gayret yoluna, Nefes verip, lûtfettin, Bu eseri kuluna. Âlem, kalemle dolsa, Seni yazmak ne mümkün, Þükrüm kabul edilip, Kusurum affoluna. AMÝN! 1

4 Ehl-i þuûr olanýn, Mezarý gülzar olur. Olmayana deðil mezar, Dünya bile dar olur... Gülzar : Gül bahçesi 2

5 RÜTBE Rütbe var yazýlýr, mezar taþýna; Zaman sellerinde, aþýnýr gider. Rütbe var, yazýlýr Cennet Arþý na; Sonsuzdan sonsuza, taþýnýr gider... 3

6 Benim olsa bu dünya, Kurtuluþa çözüm yok. Bir duâ bekliyorum, Baþka þeyde gözüm yok... 4

7 FARKINDA MISIN? 5

8 KUR ÂN DÝYOR KÝ: l Allah sözün en güzelini, birbiriyle uyumlu ve býkýlmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanlarýn, bu Kitab ýn etkisinden tüyleri ürperir, derken hem bedenleri ve hem de gönülleri Allah ýn zikrine ýsýnýp yumuþar. Ýþte bu Kitap, Allah ýn, dilediðini kendisiyle doðru yola ilettiði hidayet rehberidir. Allah kimi de saptýrýrsa artýk ona yol gösteren olmaz. ZÜMER/23 6

9 KUR ÂN DÝYOR KÝ: l Andolsun, insaný biz yarattýk ve nefsinin kendisine fýsýldadýklarýný biliriz ve biz ona þah damarýndan daha yakýnýz. KAF / 16 FARKINDA MISIN? Beþerin temeli, bir küçük cenin, Can vermeye, gücü yetmez kimsenin, Kâinat denilen, dev deðirmenin. Suyu nerden gelir, farkýnda mýsýn? Yýldýzlar, bir adým yolundan þaþmaz. Daðlar haddin bilir, denizler taþmaz. Karýncanýn yükü, boyunu aþmaz. Bunca dengelerin, farkýnda mýsýn? Bu dünya, uzunca bir yolun baþý, O mezar dediðin, bir sýnýrtaþý, Ömür, iki günlük Îman savaþý, Her an bitebilir, farkýnda mýsýn? Senin sahibin var, yokluða kanma, Sana senden yakýn, uzakta sanma, O na tüm kâinat, dar gelir amma, Bir gönüle girer, farkýnda mýsýn? Cehâlettir, O nu inkâr nedeni, Ne mümkün görmemek, O var edeni, Beyin yönetirken, bütün bedeni, Beyni kim yönetir, farkýnda mýsýn? 7

10 Etrafýna bir bak, gör nicesini, Gel de çöz, þu insan bilmecesini, Bazan, ömür bile, tek hecesini, Çözmeye yetmiyor, farkýnda mýsýn? Kimi, kibir denizinde boðulmuþ, Kimi, minnet ile, kula eðilmiþ, Ýnsan olabilmek, kolay deðilmiþ, O kutsal savaþýn, farkýnda mýsýn? Kimi, servetini, sefâya sermiþ, Kimi zekâtýný, dürüstçe vermiþ, Kimi, bir lokmanýn, þükrüne varmýþ, Gerçek zenginlerin, farkýnda mýsýn? Kimi, imân eden, kula çatarken, Korkulara düþer, güneþ batarken, Kimi, ona buna, akýl satarken, Kendisi muhtaçtýr, farkýnda mýsýn? Kimi, þans ve talih peþinden gider, Durmadan kadere sitemler eder, Böylesi kullara, neylesin kader? Ekmeden biçen yok, farkýnda mýsýn? 8

11 Ömürler, mevsimler gibi dönerler, Mumlar, yanar yanar, biter sönerler, Yapraklar, sararýp, yere inerler, Topraða dönerler, farkýnda mýsýn? Aþk sözcüðü, günümüzde karmaþa, Aþklar var; bir gaflet, bir kara maþa, Ama, bir aþk var ki; gelince baþa, Ölüm kavuþmaktýr, farkýnda mýsýn? Ýnsanlar, el ayak, kol kafa beden, Hiçbiri birine benzemez neden? Bir güç, bir irâde var ki, hükmeden, Dört yanýný sarmýþ, farkýnda mýsýn? Gece gündüz, boþ hayaller kurarsýn, Kendi gafletine ortak ararsýn, Çýkmaz sokaklarda, adres sorarsýn, Oysa, adres sende, farkýnda mýsýn? Yaþamak, kalbine korku salarken, Ümitsizlik bataðýna dalarken, Teselliyi, kadehlerde ararken, Seni Yaradanýn, farkýnda mýsýn? Nice güzel renkler, dünyayý sarmýþ, Siyahýn yanýnda, beyaz da varmýþ, Parmaklarýn, kalem tutar yazarmýþ, Elin kolun varmýþ, farkýnda mýsýn? 9

12 Pembe beyaz açan bahar dalýný, Mor daðlarýn, yeþilini alýný, O kelebeklerin, ipek þalýný, Gören gözün varmýþ, farkýnda mýsýn? Sonsuzlarýn bile, ömürleri var, Sanma ki, saltanat, kurumaz pýnar, Mal, canýn yongasý olsa ne çýkar? Gölgeler fânidir, farkýnda mýsýn? Yorgun yüzlerdeki, derin izlerde, Sevgiye susamýþ, muhtaç gözlerde, Boðazlarda düðümlenen sözlerde, Ne feryatlar gizli, farkýnda mýsýn? Ýlaçtan çok, dost gerekir hastaya, O dostlar yazýlýr, yüce listeye, Bir gönül köprüsü, kuran ustaya, Ücreti kim verir, farkýnda mýsýn? Tatlý dil, güçlüdür, demir çelikten, Yýlan bile duymuþ, çýkmýþ delikten, Ýnsanlara özgü, bu incelikten, Kimler hisse almýþ, farkýnda mýsýn? Namus þeref derler, elle tutulmaz, Þan þöhretle, para pulla satýlmaz, Kumar çöplüðüne, asla atýlmaz, Atýp satanlar var, farkýnda mýsýn? 10

13 KUR ÂN DÝYOR KÝ: l Ýnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece iman ettik demeleriyle býrakýlývereceklerini mi sandýlar? ANKEBÛT / 2 Eðer varsa kulda, vicdan yarasý, Karýþýr, servetin akla karasý, Ýnsan ömrü, iki nefes arasý, Kaç adýmlýk yoldur, farkýnda mýsýn? Sen, fakir arkadaþ, düþünme derin, Bin türlü derdi var, o zenginlerin, Darýlýp küstüðün, kendi kaderin, Sana siper olmuþ, farkýnda mýsýn? Dinle ki, genç ana, bu sözler sana, Böyle yazdým diye, darýlma bana, O yavrun sevgiden, þefkatten yana, Biraz aç görünür, farkýnda mýsýn? Aklý tutsak eden, dar sýnýrlarý, Geç de gör, âlemde nice sýrlarý, Yazan, yazmýþ amma, bu satýrlarý, Neden, niçin yazmýþ, farkýnda mýsýn? 11

14 Þeytanla her savaþa, hiç korkusuzca varým, Ýnsan þeytanlaþýrsa, iþte ondan korkarým(!) P Ne bir savcý kalýrdý, ne bir yargýç, ne yasa; Þu insanoðlu önce, kendini yargýlasa... P Kibir iflas eder, ancak ihlasla; Göz herþeyi görür, kendini asla!... P Zekâtla arýnmamýþ servetin cümlesi kor; Zenginliðe sabretmek, fakirlikten daha zor. P Çekmedi þu Ýslâm, çekmedi zinhar; Ahmak müslümandan, çektiði kadar... P Sende yoksa tefekkür, cehline akýl n etsin? Ne korkarsýn ölümden? Sen ki zaten cesetsin!.. 12

15 KUR ÂN DÝYOR KÝ: l Yoksa Allah içinizden cihad edenleri belli etmeden, sabredenleri ortaya çýkarmadan Cennete gireceðinizi mi sandýnýz? ÂL-Ý ÝMRÂN / 142 SANADIR Küle döndüm amma, közde yanmadým, Bir gönül ki, böyle yanar sanmadým, Pýnarlardan, içtim içtim kanmadým, Anladým ki; susuzluðum SANAdýr. Kuluna hem yoldaþ, arkadaþ verdin, Hem ana, hem baba, hem kardaþ verdin, Sofrasýna ekmek verdin, aþ verdin, Anladým ki; bu açlýðým SANAdýr. Yollarýna, ömür serdim dolaþtým, Toz topraða, çamurlara bulaþtým, En sonunda, menzilime ulaþtým, Anladým ki; bu çileler SANAdýr. Yollar gördüm, aþk peþine düþeli, Eðri, doðru, dönemeçli köþeli, Yollar gördüm, sabýrtaþý döþeli Anladým ki; bütün yollar SANAdýr. 13

16 KUR ÂN DÝYOR KÝ: l Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah ý tesbih eder. Mülk O nundur, hamd O nadýr. O her þeye kadirdir. TEÐÂBÜN / 1 Kullar gördüm, semaya el açmada, Bin vecd ile, bedenden vazgeçmede, Kullar gördüm, yücelere uçmada, Anladým ki; tüm secdeler SANAdýr. Vicdanýmý karalarla baðladým, Yaralarým, haram ile daðladým, Piþman olup, yýllar yýlý aðladým, Anladým ki; gözyaþlarým SANAdýr. Herþey, döne döne Sana gitmede, Yýldýzlarýn bile, ömrü bitmede, Tüm Kâinat, hamd ü senâ etmede, Anladým ki; bu dönüþler SANAdýr.. Bazan bir kitapsýn, kulun elinde, Bazan ilâhisin, âþýk dilinde, Binbir ses gibisin, gönül telinde, Bu þiirler, bu besteler SANAdýr. 14

17 OLMAZ MI? Yýllar yýlý, o mâbedin sokaðýndan geçersin, Yanýndaki bir kahvede, akþam çayý içersin, Kirli oyun kartlarýna, göz nurlarý saçarsýn, Bir kere de, o mâbede, giriversen olmaz mý? O mâbette, kâlp gözünden akan yaþlar görünmez, Elem, keder, çaresizlik, o mâbette barýnmaz, Gönül kiri, beden kiri gibi suyla arýnmaz, Gönül nasýl yýkanýrmýþ, görüversen olmaz mý? Dünya esrârýna kanýp, hayâle dalmaktansa, Ömür boyu, kör bir nefsin esiri olmaktansa, Bunca çýkmaz sokaklarda, þaþýrýp kalmaktansa, Yolu bilen birisine, soruversen olmaz mý? Sana karþý sen varsýn ya, neden düþman ararsýn? Kendi günahýný neden, el sýrtýna sararsýn? Bunca ruhsal bunalýma, hekim arar sorarsýn, Yaradanýn huzuruna, duruversen olmaz mý? Hakkýn deryasýna varýr, gönül gönül çaðlayan, Damla damla inci döker, tövbe edip aðlayan, Seni altýn köstek ile, bu dünyaya baðlayan, O þeytanýn zincirini, kýrýversen olmaz mý? Ýnsanoðlu þu dünyadan, göçecek bir bedense, Ne kadar doysa da açtýr, þükür bilmez nedense, Bunca servetler üstüne, servet eklemektense, Fazlasýný Hâk yoluna, seriversen olmaz mý? 15

18 KUR ÂN DÝYOR KÝ: l O, göklerin ve yerin eþsiz Yaratýcýsýdýr. Bir þeyi dilediðinde ona sadece ol der, o da hemen oluverir. BAKARA / 117 SEN EYLEDÝN Bir zerreden, âlemleri, Ol deyip de Sen eyledin, Bunca kula can verip de, güzelliði ten eyledin. Adým, saným, caným yoktu, bir hiç idim, düne kadar, Ruhundan bir ruh verip de, beni bende, ben eyledin. Günler, aylar, yýllar ne ki; ömürleri an eyledin, Uzun yolun yolcusuna, bu dünyayý han eyledin, Bir damladan yarattýðýn, nice fâni bedenleri, Mahþer günü, huzurunda, dirilecek can eyledin. Her secdemiz mîraç bize, bu aþký ölmez eyledin, Adýn, öyle dilimde ki; baþka söz bilmez eyledin, Din gününde umutlarla geleceðim Sana, çünkü; Kulunu dost hânesine, yazýnca silmez eyledin. 16

19 TASAVVUF Tasavvuf; Bir testi su, Serin mi serin, Meydan okur alevine Çöllerin... Tasavvuf; Bir güneþ, Doðunca kalbe, Ümitsizlik buzullarý, Damla damla çözülür, Gönül peteklerinden Ballar süzülür... Tasavvuf; Düþünceyi, Þüphelerden arýtan, Ýmân üstüne çöken, Bulutlarý daðýtan Bir rüzgâr... Tasavvuf; Bir makâm, Þâný þöhreti, Ünvâný noksan, Yer ile yeksan... 17

20 Tasavvuf; Bir çatý, Þer yaðmurlarýndan, Kulu sakýnan, Bâtýl yýldýrýmlara, Paratoner takýnan... Tasavvuf; Bir ayna, Hâk tan, nûr yansýtýr Kalbe takýnca. Âþýklar, Mâþuk u görür, Bakýnca... Tasavvuf; Bir dost Seni, seninle tanýþtýran, Seninle barýþtýran. Hâk ka koþan kullarý, Yarýþtýran... Tasavvuf; Görkemli bir fâzilet, Yücelerde bir haslet, Menzili; vuslat... Tasavvuf; Gururdan ve kibirden, Fakirlerin dergâhý, Zikirlerin dergâhý, O ndan gelen herþeye, Þükürlerin dergâhý... 18

21 HABERSÝZÝM BEN Ruh verirsin, balçýklara bularsýn, Rýzýk verir, rahmetinle sularsýn, Beni, âlemlere üstün kýlarsýn, Gel gör ki; þükürden habersizim ben... Aç günümde, senden yardým dilerim, Dolar taþar, ambarlarým, kilerim, Tok günümde seni, dilden silerim, Gel gör ki; þükürden habersizim ben... Bedelsiz verirsin, bana bedeni, Bedenimi örten, þu güzel teni, Ayaklarým alýr, götürür beni, Gel gör ki; þükürden habersizim ben... Ellerim, aþýmý sofraya koyar, Her türlü emrime, noksansýz uyar, Koklarým, tadarým, kulaðým duyar, Gel gör ki; þükürden habersizim ben... Gündüzleri, gecelerle baðlarsýn, Yorgun bedenimde, denge saðlarsýn, Bir secd ile, binbir yara daðlarsýn, Gel gör ki; secdeden habersizim ben... Kur an ý, Okuyun der, indirirsin, Cennetler va deder sevindirirsin, Binlerce âyetle, ilim verirsin, Gel gör ki; yorumdan habersizim ben... 19

22 BEN ÝNSANIM Ben, Bu uzun yolculuða, Âdem le baþladým... Gün oldu, Þeytan taþladým. Gün oldu, melekleri, Yüreðimden dýþladým, Gafleti alkýþladým. Nefsimdir, bu dünyada, Benim en zayýf yaným, Ne melek, ne þeytaným. Kýyâmet gününe dek, Sürecek, adým saným, Ben, insaným Benimle baþladý, Yeryüzünde gölgelenmiþ yargýlar. Benimle baþladý, Kukla san atý, Ve akýl saltanatý... Maskeler, Benimle takýldý yüzlere, Benimle Sahneye kondu oyunlar, Lekelendi Merhametin tarifi, Benimle büküldü boyunlar. 20

23 Ben, Gün olur sevgilerle, Gönül gönül coþarým. Gün olur, Hâk yolunu, Arar, bulur, koþarým... Gün olur, yoldan þaþar, Kin ve nefretle taþar, Ýntikamla yaþarým. Ben, Bir bütünün içinde, Çatýþan iki yarým. Ekvatordan kutuplara, Her yerde varým... Emânettir, Bu bedene, bu caným. Ýçimdedir, benim, Dostum düþmaným. Günde, bin kez bulanýr, Durulur kaným, Ben, insaným Benimle baþladý, Tanrýyý arayýþlar. Yýldýzlara, güneþe, Ateþe yalvarýþlar. Ve þu bitmez, tükenmez, Kavgalarla barýþlar... Benimle baþladý, Ýnkâr ve nisyan, Allah a isyan... 21

24 KUR ÂN DÝYOR KÝ: l Ýnkâr edenler sanmasýnlar ki, kendilerine mühlet vermemiz onlar için daha hayýrlýdýr. Onlara ancak günahlarýný artýrmalarý için fýrsat veriyoruz. Onlar için alçaltýcý bir azap vardýr. ÂL-Ý ÝMRÂN / 178 Benimle çöktü cehâletin Zifiri karanlýðý, Benimle Kurbanlar istedi putlar, Diri diri gömüldü, Diri diri çocuklar... Ben, Tarih yaparým, Çaðlar açar, Çaðlar kaparým... Gün gelir, Gurur tâcýmý takar, Þarap kokan akþamlarda Roma yý yakar, Alevlere kahkahayla bakarým. Ünvan ve asâletin, Hüsran ve sefâletle Kaynaþtýðý her yerde; Ben varým Bir yanýmda, dürter beni, Þeytana eþlik, Bir yanýmda, kardeþlik.. 22

25 Bir yanýmda, Tarih boyu zulümlerin Piþmanlýðý, Bir yanýmda ölümsüz, Irk düþmanlýðý... Bir yanýmda, tokluðun Vurdum duymaz neþ esi, Bir yanýmda, açlýðýn Yalvaran titrek sesi. Benimdir Bu senfoninin, bestesi. Benimdir, Bombalarýn tetiðini çeken el, Benimdir bu gözyaþý, Benimdir bu sel... Benimdir, Bu oyuncaklar; Toplar, tüfekler, uçaklar, Benimdir, Bu alev alev yanan, Köyler, kentler, bucaklar, Sönen ocaklar... Ve benimdir, Burcu burcu Ana kokan kucaklar Ben, Yeryüzünde dört renkli ten. Ýçinde ayný yürek, Ayný beden... Gel gör ki; yýrtýcýlar Korkuyor vahþetimden... 23

26 KUMAR MASALARINDA Bir yara ki; görmeyi isterseniz yerinde; Durun biraz, bunca köy ve kentlerin birinde, O, sigara dumanlý, salonlara girin de, Görün bakýn, neler var, kumar masalarýnda. Ýnsanlar endiþeli ve gergin yüz hatlarý, Borsayý andýrýyor, haysiyet fiyatlarý, Kadere isyan eden, o acý feryatlarý, Çýðlýklarý dinleyin, kumar masalarýnda. Kimi almýþ, o günkü, kazancýný getirmiþ, O tertemiz rýzkýný, ilk oyunda yitirmiþ, Evlilik alyansýný, bile, rehin yatýrmýþ, Benliðini bitirmiþ, kumar masalarýnda. Kimisinin karýþmýþ, gündüzüyle gecesi, Dillerinde ne saygý, ne bir sevgi hecesi, Sýralanýr peþpeþe, küfürlerin nicesi, Edepler can çekiþir, kumar masalarýnda. Þimdi dönüp, yürekten, soralým kendimize, Bu toplumsal yangýndan, pay düþmüyor mu bize? Hele þöyle bir bakýn, en yakýn çevrenize, Yuvalar yýkýlýyor, kumar masalarýnda. Çok, zor bile olsa da, kumarla mücadele, O, bu, deðil, hepimiz, verelim ki elele, Dur diyelim, gençliði, sürükleyen bu sele, O þeytan, yalnýz kalsýn, kumar masalarýnda. 24

27 HABERÝN OLSUN Sen ki, akýl servetinin, sahibi insan, Görmez misin, her tamahýn arkasý hüsran. Dünyada sen varoldukça, her yerde her an, Bil ki peþindedir þeytan, haberin olsun... O þeytan ki, meleklerin Âdem önünde, Toplanýp da secd ettiði, buyruk gününde, Seni ondan üstün kýlan, Allah önünde, Kahrýn için yemin etti, haberin olsun... O þeytan ki; bir dost gibi, kapýný çalar, Sen açarsan, damar damar kalbine dolar, Kin ve nefret zehirini, ruhuna salar, Seni, kâtil bile kýlar, haberin olsun... 25

28 NEYLEYÝM Bir kýr çiçeðinin, ince teninde, O kelebeklerin, þal deseninde, Can verdiðin, bir küçücük ceninde, Seni göremeyen, gözü neyleyim. Sabahlarýn, nurlu yelpazesinde, Her yaðmur damlasý, kar tanesinde, Bir kör yarasanýn, pervanesinde, Seni göremeyen, gözü neyleyim. Sararýp, dalýndan düþen yaprakta, Cami avlusunda, o son durakta, Er geç girilecek, kara toprakta, Seni göremeyen, gözü neyleyim. Yeþilde, mavide, alda, sarýda, Çiçek çiçek, bal toplayan arýda, Aklýn yetmediði, binbir soruda, Seni göremeyen, gözü neyleyim. Her lokma rýzkýnda, her nimetinde, Verdiðin her lûtuf, her âfetinde, Kur an-ý Kerim in, her âyetinde, Seni göremeyen, gözü neyleyim. Dünya dedikleri, þu dar kafeste, Sensiz, ne þiir var, ne de bir beste, Azat kapýsýnda, o son nefeste Seni söylemeyen, sözü neyleyim. 26

29 KANDÝL DUÂSI Ey! bu sonsuz âlemleri, bir zerreden var eden, Ey! bu sonsuz nimetleri, kullarýna yâr eden, Bizlere cenneti canân, cehennemi nâr eden, Rahmân olan, Rahîm olan, baðýþlayan RABB ÝMÝZ... Bu gece biz, ruhumuzun kirlerinden arýndýk. Bu gece biz, beden beden îman ile sarýndýk. Bu gece biz, ümitlerin mâbedinde barýndýk, Açtýðýmýz bu elleri, boþ çevirme YÂ RABBÝ! Bu gece biz, tövbe ettik, nice gurur kibirden, Husûmetten, dargýnlýktan, zorbalýk ve cebirden, Er geç, sana gelmek için, geçeceðiz kabirden. Bize kabir azâbýný, gösterme hiç YÂ RABBÝ! Bu gece af yaðmurunu, saðnak saðnak ver bize, Bu gece cennet yolunu, adým adým ser bize, Bu gece nûr perdelerin, kanat kanat ger bize, Mahþer günü, biz kullarý, utandýrma YÂ RABBÝ! Atalarýn emâneti, bu mübârek Vataný, Vatan için þehit düþüp, kucaðýnda yataný, O mukaddes kýþlalarda eli silah tutaný, Düþmanlarýn þerlerinden, emin eyle YÂ RABBÝ! Kahraman Türk Milletini, türlü iftiralardan, Hürriyete kasteden, çað dýþý belâlardan, Asil Türk Gençliðini, sapýk mâcerâlardan, Anarþiden ve nifaktan, emin eyle YÂ RABBÝ! 27

30 Koru bizi, huzuruna kul hakkýyla gelmekten, Nefsimizin bataðýna, aklýmýzý çelmekten, Koru bizi, Kelime-i Þehâdetsiz ölmekten, Hesap günü, cümlemize, müjdeler ver YÂ RABBÝ! Koru bizi, o günahkâr ve karanlýk yollardan, Gýybet eden, iki yüzlü, o münâfýk kullardan, Koru bizi, gâfillerle, sarmaþ dolaþ hallerden, Cümlemizi, hak yolundan, ayýrma hiç YÂ RABBÝ! Senden þifâ bekleyen, nice hasta kullara, Acýlarla kývranan, yetimlere dullara, Yurt dýþýnda, Allah adý yasaklanmýþ dillere, Bunca yükü taþýyacak, sabýrlar ver YÂ RABBÝ! Helâl kazançlarýna, haram lokma katmayan, Haysiyet servetini, hiç kimseye satmayan, Verdiðin nimetleri, çöplüklere atmayan, Kullarýna darlýk yüzü, gösterme hiç YÂ RABBÝ! Müþriklerden sýðýndýk, biz îman siperine, Sabrý silah eyledik, þeytanlarýn þerrine, Bu dünyada, þan, þöhret, saltanatýn yerine, Son nefeste, bize imân serveti ver YÂ RABBÝ! Senin Yüce Kelâmýný, baþ tâcý edenlere, Ve Hazreti Muhammed in izinden gidenlere, Þu anda huzurunda, el açan bedenlere, Cennet anahtarlarýný, ihsan eyle YÂ RABBÝ! 28 AMÝN

31 Canýmýzýn cânâný, gönlümüzün Sultâný, Ýki cihan güneþi, MUHAMMED ruhu için. Kalemiyle, kelâmýyla, Ýslâm a hizmet eden, Enbiyâlar, evliyâlar, âlimler ruhu için. Mezarlarý kaybolmuþ, nice adsýz kahraman, Nice kefensiz yatan, þehitler ruhu için, Îman lezzeti tadmýþ, hayrýna hayýr katmýþ, Bu dünyadan göç etmiþ, mü minler ruhu için, 29 EL FÂTÝHA!...

32 KUR ÂN DÝYOR KÝ: l Onlarýn ateþin karþýsýnda durdurulup Ah, keþke dünyaya geri gönderilsek de bir daha Rabbimizin âyetlerini yalanlamasak ve inananlardan olsak! dediklerini bir görsen!.. EN ÂM/27 l Hayýr! Daha önce gizlemekte olduklarý þeyler (günahlar) kendilerine göründü. Eðer (dünyaya) geri gönderilseler yine kendilerine yasak edilen þeylere döneceklerdir. Zira onlar gerçekten yalancýdýrlar. EN ÂM / 28 l Onlar, hayat ancak bu dünyadaki hayatýmýzdan ibarettir; biz, bir daha da diriltilecek deðiliz, demiþlerdi. EN ÂM / 29 l Rablerinin huzuruna getirildikleri zaman sen onlarý bir görsen! Allah: Bu (yeniden dirilme olayý), hak deðil miymiþ? diyecek. Onlar da Rabbimize andolsun ki evet! diyecekler. Allah da, Öyle ise inkâr ettiðinizden dolayý azabý tadýn! diyecek. EN ÂM / 30 30

33 ÖLÜDEN MEKTUPLAR 31

34 Sayýn okurlar, Elbette ki, ölüler mektup yazmazlar.. Bunu bir anlatým tarzý olarak seçtiðimi ve ayrýca mektuplarda kullandýðým isim meslek ve ünvanlarýn gerçek hayatla bir ilgisi olmadýðýný belirtmek isterim. C.N. 32

35 I Dostlarým, Dün, oldukça yaðmurlu, Mezarlýk çamurluydu, Özür dilerim... Hastalýðým amansýz, Ölümüm; size göre Erken ve zamansýzdý. Kara haber, Tez yayýldý.. Aldýnýz. Cami avlusuna, koþup geldiniz, Son bir görev bildiniz... Kiminiz, Namaz vaktini, iple çektiniz. Acele iþiniz vardý, gidecektiniz. Kiminiz, Kaçamak tebessümle, Hasretler giderdiniz; Biraraya gelmek için, Ölümler mi gerekirdi? Dediniz... O soðuk sandýðýnýz, Musalla taþýnda ben; Üþüyüp titremeden, Sýmsýcak yatýyordum.. Hepinize bakýyor, Aklýnýzdan geçenleri, Birer birer okuyordum... 33

36 Kiminize göre ben; Güya bir melekmiþim. Kiminize göre de; Dürüst bir salakmýþým... Oysa.. Siz, ölüleri, Hiçbir þey duymaz sanýr, Bir kadavra tanýrdýnýz. Aklýnýzdan geçenleri söylesem; Utanýrdýnýz... Sözlerimi; Nankörlüðe vermeyin. Namaz vakti, hepiniz; Oldukça naziktiniz.. Ýmam beni sorunca: Ýyi biliriz dediniz. Beni mahçub ettiniz... Bana çiçek gönderen, Vefâkar can dostlarým; Cemil, Þükrü ve Ahmet, Bu ne zahmet efendim, Bu ne zahmet... Ya.. arkadaþým Sadi; Yarým kalan iþime, Ve dul kalan eþime, Göz koyan âdi!.. Sabýrsýzlanmayýn, Nefaset Haným. Ýþte sýra, size geldi a caným. 34

37 Hani var ya.. O ilk gece, Toplanmýþtýk ailece, Birþeyler soruyordu, Gözlerin, hece hece.. Oysa ben, o bakýþýn, Üstünde hiç durmamýþ, Kötüye yormamýþtým.. Þimdi anladým ki; Resmen ihânet... Kocan; Aðýraksak amma, Ýyi adam Nefaset. Ne olur.. Sen de Onu, Birazcýk idare et. Dünya düzeni böyle, Kocana selâm söyle... Sayýn, belediye baþkaným, Çocukluk arkadaþým; Sarý Seyfettin. Cenazeme þeref verdin, Hoþgeldin... Þu son yýllarda senin, Tapudaki sicillerin, Kabardýkça kabarmýþ; Üç apartman, Altý yazlýk, Yedi dükkan, Rahmetli babandan, Miras kalmýþtý.. 35

38 Bak.. Sevgili dostum Sarý Seyfettin, Bu türlü masallarý, Burada anlatan çok.. Ama, hiç dinleyen yok.. Hani.. Bir sözün vardý: Su akarken, küp dolsun. Dolsun ama.. Seyfettin, Buralarda küp müp yok, Haberin olsun!.. Hazýr, yeri gelmiþken; Þu, senin Eþref in de, Kulaðýný çekiver.. Geçim sýkýntýsý deyip, Daldý rüþvete; Kan kusturdu millete... Bu yollardan kaçýnsýn, Maaþýyla geçinsin. Ne gerek var, bu kadar, Mala, mülke, servete? Allah, zevâl vermesin, Hükümete, devlete Gazeteci meslekdaþým, Ve kader arkadaþým, Donkiþot Osman. Sana ne elâlemin, Üç keçi, beþ koyunu? Üç yýl mapusta yattýn, Ölçmedin mi boyunu? Sürdürme þu oyunu

39 Biricik oðlum Celâl; Cenazede, Bayramlýk lacivertleri giydin, Sanki.. Birþeyleri kutlar gibiydin.. Çok içmiþtin, Sarhoþtun. Mezar dönüþü hemen, Komisyoncuya koþtun. Ölüm hak, miras helâl Acelen neydi Celâl? O, mâsum kalbinde sen, Ne sýrlar saklarmýþsýn. Meðerse, yýllar yýlý, Ölmemi beklermiþsin... Güzel kýzým Muallâ, Görümcene dikkat et Kendini kolla.. Onu, pek görüþtürme Kocan Þenol la.. Ama.. Kaynanan temiz; Ýyi kalpli bir kadýn. Ah!.. Þu senin inadýn!.. Ne olur, ara sýra, Birazcýk alla pulla. Bilirim.. Sen gitmezsin Bari, kocaný yolla

40 Bu mektupta adýný, Anmadýðým dostlarým. Sahte gözyaþlarýna, Kanmadýðým dostlarým.. Hepiniz birer yumak, Açmakla bitmez. Sizleri yazmaya Kitaplar yetmez Bu dünya böyle döndü, Yine böyle dönecek, Nefes borcu çaresiz, Ölümle ödenecek... Mal, mülk, þöhret, ganimet, Sanmayýn, gerçek nimet.. Görüyorum ki, hepsi; Ýnsana eziyetmiþ.. MEÐER, YAÞAMAK DÝYET, ÖLMEKSE, HÜRRÝYETMÝÞ... 38

41 II Dostlarým, Bitiþikteki komþum, Sevimli cana yakýn, Ve çok güzel bir kadýn. Cehennem infazýndan, Henüz yeni kurtulmuþ, Dünyadan ayrýlalý; Uzunca yýllar olmuþ.. Dediðine göre: Buradaki mahkemede; Kartvizite bakýlmaz, Paþa maþa takýlmaz, Avukat filan sokulmazmýþ araya... Ne kralýn, Krallýðý sökermiþ; Ne de falcý sihirbaz Burada dil dökermiþ.. Dünyada gizli kalmýþ, Bütün kýlcal deliller, Mahkeme huzuruna Tek celsede serilir, Ve de bütün kararlar; Anýnda verilirmiþ... 39

42 Netice deðiþmezmiþ, Torpille, iltimasla. Adli hata olmazmýþ, Yargýda asla!. Burada vapur, tren, Trafik derdimiz yok. Boþ zamanýmýz pekçok. Bürokratik iþlemler, Bilseniz öyle rahat. Duruþma dinliyoruz, Günde sekiz on saat.. Bunlardan birkaçýný, Size de anlatayým. Hem, yorum yaparsýnýz, Hem, hisse kaparsýnýz..... Hüsnü Bey i kulüpten, Þöyle böyle tanýrdým. Hatta.. Onu biraz da, Yardýmsever sanýrdým.. Bir zamanlar, Hüsnü Bey, Politikaya girmiþ, Yükseldikçe yükselmiþ, Ona bu renkli hayat Pek çekici gelmiþti.. 40

43 Birgün kulüpte bana: Gerçek olan, bu dünya, Öteye inanma hiç. Beylik çeþme akarken, Gel sen de iç demiþti. Meðer, bizim Hüsnü Bey, Sahnede inci döker; Kuliste garibanýn, Ciðerini sökermiþ... Biliyorum dostlarým, Þu anda aranýzda, Böyle Hüsnü ler pekçok, Buradaki cezalardan, Haberleri bile yok. Hüsnü nün duruþmasý Oldukça kýsa sürdü. Yargý; bütün suçlarda, Teammüd gördü, Müebbet kararýyla Defteri dürdü Üç gün önce, baþka bir, Suçlu vardý, sýrada; Aðýr ceza reisiymiþ orada, Tanzanya da.. Ýdamlýk bir davada, Bilerek taraf tutmuþ, Ýri bir lokma yutmuþ.. 41

44 Daha sonra reis bey Lokmalara alýþmýþ, Ve yýllarca, Bu teknikle çalýþmýþ.. Yargýç olduðu için Ek sorular soruldu. Üzerinde özellikle duruldu, Özel tartý kuruldu.. Ve nihayet reisin, Suçu sabit görüldü. Yakýtý insan olan, Bir zemine sürüldü Hele birgün, çok ilginç, Bir duruþma izledik.. Davacýlar saflarý Týklým týklým doldurdu; Böylesine bir manzara, Görülmemiþ rekordu. Bu defa sanýðýmýz, Doktordu. Savunmada yaptýðý, Anatomik çalýmlar, Bizleri de çok yordu.. Azrail i sollamýþ, Hastalarý; Erken erken yollamýþ, Ekonomik tansiyonu, Titizlikle kollamýþ, Tapularý pullamýþ.. 42

45 Hipokrat ý, yavaþ yavaþ yatýrmýþ, Ýðne diye, Çuvaldýzlar batýrmýþ, Yükü alýp götürmüþ, Ýþi bitirmiþ... Ne var ki, bu arada, Birkaç fakir hastanýn Durumuna hislenmiþ; Masraflarla birlikte, Tedaviyi üstlenmiþ... Bu davranýþ, doktora Artý puan getirdi. Ve toplam cezasýnýn Yarýsýný götürdü Þu anda aranýzda, Benim duruþmayý da Merak edenler vardýr. Bana verilen ceza Acaba ne kadardýr?.. Detaylarý atayým, Kýsaca anlatayým: Benim dosyada biraz, Gýybet ve kul borçlarý, Noksan hesabedilmiþ, Fitre, zekât harçlarý, Gönül suçlarý vardý.. Bu suçlarý iþlerken; Bir kötürüm hastayý, Sýkça ziyaret etmiþ; 43

46 Bir yetimin peþinden, Yaz, kýþ demeden gitmiþ; Akþamcý dostlarýmý, Genç yaþýmda terketmiþ; Ve geçimsiz karýma, Yirmi yýl sabretmiþim... Bütün artý eksiler, Tartýda birleþtiler; Birbirini götürüp, Nötrleþtiler.. Ben, henüz korkulara, Ümitleri ekliyor; Hakkýmdaki kararý, A râf ta bekliyorum..... Geçenlerde Cennetin, Yakýnýnda dolaþtým; Kapýdan içeriye Bir göz atýnca þaþtým... Bülbüller, Tûbâlarýn, Dallarýnda þakýyor; O kevser þaraplarý, Oluklardan akýyor; Kimi, kaftan kuþanýp, Zînetini takýyor; Kimi, sonsuza dalmýþ, Tahtýndan bakýyordu... Hepsi gençti.. Fark yoktu, beden gücünde.. Yaþlarý donmuþtu, Otuzüçünde... 44

47 Kurulmuþtu önlerinde, Binbir çeþit sofralar; Sofralara eðilmiþ, Dal dal meyvalar; Kopacaktý sanki, El uzatsalar... Ya o, billûr kaplar, taslar, sahanlar.. Yok, yoktu sofralarda; Ne ararsan var... Tepsiler elmastan, kadehler yakut.. Hiçbir noksan býrakmamýþ, Orada Ma bûd... Hele.. Bir de var ki; Orda hûriler.. Þu âciz kalemim, Sizden af diler... Onlarý görmeyen göz; Güzelden ne anlasýn.. Dünyadaki þairlerin, Kulaklarý çýnlasýn... Simsiyah bakýþlý; O, iri gözler.. Riyâsýz, lekesiz, Pürüzsüz yüzler.. Kusursuz bedenlerin, Þahidi izler.. O, þeffaf tenleri tül tül, Ýpekler gizler... Görmek gerek dostlarým! Yetmiyor sözler... 45

48 Bir yanda, som altýndan, Saraylar, köþkler. Bir yanda muhteþem, Ölümsüz aþklar... Bin renkli, sedefli, Anka kuþlarý. Yollarda pýrlanta, Parke taþlarý... Semâlarda, Hak tan selâm Nakþeden izler.. Camgöbeði mavisi, Berrak koylar, denizler.. Her dekorda, yedibin renk, Yedi katlý sahneler.. Sahillerde kum yerine Ýnci taneler... Cennet dedikleri Ne imiþ meðer... Dünya, dertle dolsa.. Çekmeðe deðer. Ýstiyorsanýz eðer... Kapýdan ayrýlýrken Nasýl piþmandým. Dünyada boþa geçen, Yýllara yandým, Sizi kýskandým Sizin olsun en içten Baþarý dileklerim. Sýnavýnýz bitince, Hepinizi beklerim... 46

49 III Dostlarým, Biliyorum ki, sizler Ölümden çok korkuyor; O daracýk tabutu, Ýki metre çaputu, Zaman zaman düþünüp, Ürküyorsunuz... Acaba diyorsunuz, Ömürboyu gizlediðim bedeni, Evire çevire Kimler soyacak? Kaldýrýp tahtaya kimler koyacak? Suyu kimler döküp Kim yýkayacak?.. Kirli týrnaklarýma, Bakýp boþverecek mi? Ayak kokularýmý, Hoþ görecek mi? Ve beden sýrlarýmý, Yüklenecek mi?.. 47

50 Haklýsýnýz dostlarým... Aranýzda yaþarken, Ben de sizler gibiydim... Kendime neler sorar, Düþüncelerimde Neler kurardým... Soðuk bir kýþ gününde, Öldüðümü varsayar; Buzlu mezar çukuruna, Battaniye koyardým... Ya da, bazý kurtlarýn, Mezar açtýðýný duyar; Kapaklarýn ardýna, Kalas dayardým... Oysa.. Gördüm ki bunlar, Gereksiz duygularla, Boþ kaygýlarmýþ... Ne, beni yýkayanlar, Sýrlarýmý verdiler. Ne mezara koyanlar, Orada buz gördüler. Ne de, kurtlar gelerek, Kapýlarý vurdular... Sizler, artýk bu türlü, Korkularý býrakýn... Yaþamanýza bakýn... Çünkü henüz dünyada, Bakýp da görmediðiniz; Kapýsýndan geçip de, Ýçeri girmediðiniz; 48

51 Ve dahasý dostlarým; Hiç önem vermediðiniz, Öylesi hazlar var ki... Ne yazýk.. Ben onlarýn, Çoðuna el sürmemiþ; Fakirlikten aðlarken, Serveti görmemiþim... Ne ekmeði farketmiþim, Doyarken ömürboyu.. Ne de, içtiðim suyu.. Son nefeste anlamýþým, Nefesin varlýðýný.. Ve gerçek mutluluða, Dünyanýn darlýðýný... Kýsaca.. Gün ortasý Gereksiz fener yakmýþ; Gece karanlýðýnda, Kara gözlük takmýþým... Görmek için deðil de, Bakmak için bakmýþým... Biliyorum, çoðunuz, Gerçeklerden hoþlanmaz; Bir tabut görmedikçe Ölümü anmazsýnýz... Kur ân; Oku der amma, Henüz, pek vaktiniz yok.. Eh! Birgün o da olur, Acele etmeyin çok (!) Ne o.. Darýldýnýz mý, Doðru söyleyen dosta?.. Mektubu kesmeliyim, Çünkü; gidiyor posta... 49

52 IV Dostlarým!.. Bu mektupta niyetim; Ne siyasete girmek, Ne kirli bohçalarý, Açýp ortaya sermek, Ne de haddimden öte, Size öðütler vermek... Gelin!. Þimdi beraber, Bir gezinti yapalým; Rastgele bir ölünün Mekânýna sapalým; O þeytan, kime, nasýl, Neler yapmýþ.. Bakalým... Ýþte!. Bir zamanlarýn, Süper soylu zengini; Asilzâde Semir Bey.. Hey gidi günler hey!.. Yatlar, katlar, marketler, Ýtibarlý þirketler, Yasal ambalajlarda Tapulu aþiretler... Ve sahne gerisinde Gizlenmiþ ne servetler.. Akýllýydý Semir Bey, Her politik devirde Borusunu öttürür, Bürokrat dansözlere, Göbekler attýrýrdý... 50

53 Entel görünmek için, Her çâreye baþvurur, Elinde piposuyla, Tepeden bakar durur; Formunu hep korurdu.. Hayat felsefesinde Maddeye mânâ katmaz, Onun aklý, ölümden Sonrasýna yatmazdý... Semir in kafatasý Küçük bir beyin taþýr; O beyin, her baðýþýk, Mikropla ortaklaþýr; Bu klinik tabloda Genel ahlâk krizleri Giderek sýklaþýrdý... Þeytan, böyle tiplere Aþýrý ilgi duyar, Ve onlarý her zaman Baþ rollere koyardý.. Nitekim, öyle yaptý... Bilgisayar sistemine Bir senaryo iþledi; Bütün oyuncularýn Adlarýný fiþledi; Ýþe önce, Semir in Karýsýndan baþladý... 51

54 Virgül Haným; Saç renginde kararsýz, Beyin tipi yararsýz, Zararsýz bir kadýndý... Ne giyimde kuþamda Ne de renkli yaþamda, Kimseden geri kalmaz, Aradýðýný bulamaz, Tatmin de olamazdý... Yaþý, kýrkýný aþkýn, Vücudu hafif taþkýn, Bu korkuyla aynalara, Biraz daha düþkündü... Kocasý Semir Beyden Zaman zaman sýkýlýr, Sosyete pazarýnda Konkene takýlýrdý... Hele.. Özel odalarý, Dokunsanýz yýkýlýrdý... Ýþte þeytan, Bu ateþi, Kurnazca körükledi; Virgül ü yavaþ yavaþ, Peþinden sürükledi... Bir gece, bir baloda, Lacivert bir kostümle Virgül ün karþýsýna Âniden çýkýverdi; Arayan gözlerine, Çýlgýnca bakýverdi... 52

55 Dublör diye kullandýðý, O, çapkýn serseriyi Peþine takýverdi.. Virgül, bu iliþkiyi Kocasýndan gizledi, Buluþmalar sýklaþarak Birbirini izledi... Yasak aþkýn tansiyonu, Yeterince yükselmiþ, Þeytanýn beklediði, Baskýn âný gelmiþti.. Son buluþma yerini, saatini kolladý Semir Bey i, otelin lobisine yolladý... Bir anda burunlara Barut kokusu çaldý, Ölen öldü, kalan kaldý... Ve Semir Bey soluðu Hapishanede aldý... Ne var ki, bu hikâye, Bu kadarla bitmedi; Çünkü; bunlar þeytaný Asla tatmin etmedi. Semir sistem çarkýný, Yaðladýkça yaðladý.. Ve böylece bir yýlda, Tahliyeyi saðladý... Bundan sonra þeytanýn Ýþleri kolaylaþtý; 53

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Şeytan Der ki Ey İnsan!..

Şeytan Der ki Ey İnsan!.. Şeytan Der ki Ey İnsan!.. Dengenin engelidir, şeytanların çengeli, Eûzu besmeledir, çengellerin engeli. KUR ÂN DİYOR Kİ! (Hesapları görülüp) iş bitirilince, şeytan diyecek ki: Şüphesiz Allah size gerçek

Detaylı

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 Düzenleyen Administrator Salý, 15 Haziran 2010 Mersin Gazetesi KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 YAZIK Abidin GÜNEYLÝ-Mersin Küfürün adýný günah koymuþlar Etsem bana yazýk etmesem

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar Yýldýz Tilbe 1 Onaylayan Administrator Pazar, 06 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org ADAM OLSAYDIN Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar Kendini arattý, beni bulmadý yar Düþtüm

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan,

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan, Yücel Terkanlýoðlu Onaylayan Administrator Cumartesi, 23 Þubat 2008 Son Güncelleme Pazartesi, 27 Ekim 2008 Besteciler.org HTML clipboard Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Şeytan Der ki Ey İnsan!..

Şeytan Der ki Ey İnsan!.. Şeytan Der ki Ey İnsan!.. Dengenin engelidir, şeytanların çengeli, Eûzu besmeledir, çengellerin engeli. Dinde zorlama yoktur, insan hürdür elbette; İster dünyada pişer, isterse âhirette.. Şeytan Der ki

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp.

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp. Sezen Aksu 2 Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org Çok Ayýp Söz - Müzik: Sezen Aksu Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN 1 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MUSTAFA KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN BASKI YERÝ ÇAÐLAYAN A.Þ. TS EN ISO 9001:2008 SER NO: 300-01 SARNIÇ YOLU ÜZERÝ NO:7 GAZÝEMÝR / ÝZMÝR TEL: 0

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar yusufisik1@hotmail.de K ur ân-ı Kerim deki dua ayetleri gibi Peygamberimizin duaları da Arapça aslından okunursa daha iyidir. Ancak, tercümeleri de dua olarak okunabilir.

Detaylı

NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 24.07.2012 23.07.2012 TESİ 22.07.2012 21.07.2012 RTESİ 20.07.2012 19.07.2012 RAMAZAN TARİH GÜN VAKİT VAİZİN ADI VE SOYADI VA ZIN KONUSU NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

Insanı başa taç yaptım. Ne eğildim, ne de saptım. Acılardan ilaç yaptım. Aşık Şahturna Hayatı ve Şiirleri

Insanı başa taç yaptım. Ne eğildim, ne de saptım. Acılardan ilaç yaptım. Aşık Şahturna Hayatı ve Şiirleri 1950 Sivas Gürün'de doğdu. 10 yaşlarında saz çalıp, türkü-deyişler okudu. 15 yaşında kendi yapıtı ilk plağıyla büyük üne kavuştu. Konser turneleri, kasetler, plaklar, uzunçalar, long playler ve günümüz

Detaylı

Herkes bir arayış içinde

Herkes bir arayış içinde Euzubillahimineşşeytananirracim Bismillahirrahmanirrahim Herkes bir arayış içinde Ayberk Efendi Berlin 2oo8 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim. Meded ya Sultanul Evliya, meded ya Şeyh Nazım

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI D 1.4.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık ve Önemi 1.4.2014 Salı 14:00

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

Arapgirli Haşim Koç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Arapgirli Haşim Koç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI KONULAR 01.04.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Fatih Baþtürk DÖNEMEM SANA. sevdim yürekten anlamadýn sen. dur gitme dedim dinlemedin sen. yalvara yalvara geriye dönsen

Fatih Baþtürk DÖNEMEM SANA. sevdim yürekten anlamadýn sen. dur gitme dedim dinlemedin sen. yalvara yalvara geriye dönsen Fatih Baþtürk Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Salý, 03 Haziran 2008 Besteciler.org DÖNEMEM SANA sevdim yürekten anlamadýn sen dur gitme dedim dinlemedin sen yalvara yalvara

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Hafta Sonu Ev Çalışması YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Zaman adlı ölümsüz bir dev vardı. Bir gün Zaman, Yıl Dede'yi dört kızıyla birlikte yeryüzüne indirdi. Kızlar, yeryüzünü çok sevdiler. Hepsi bir yana dağılıp

Detaylı

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI AY S.N ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAPACAĞI YER TARİHİ GÜNÜ VAKTİ Ana Konu Alt Konu Vaaz Konusu 1 H.Basri DÜZDAŞ Müezzin-Kayyım

Detaylı

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4.

+ Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.(4. KUR AN VE HADİSLERE GÖRE BÜYÜK GÜNAHLAR Yüce Rabbimiz Kur an-ı Kerimde şöyle buyuruyor: + Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir

Detaylı

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günü parlatan gözler. Havayı yumuşatan nefes. Yüzlere gülücük dağıtan dudaklar. Konuşmadan anlatan kaşlar. Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günaydın...

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

HATAY BOZGUNCULUĞA VE AYRIMCILIĞA İZİN VEREMEZ!!!

HATAY BOZGUNCULUĞA VE AYRIMCILIĞA İZİN VEREMEZ!!! HATAY BOZGUNCULUĞA VE AYRIMCILIĞA İZİN VEREMEZ!!! Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Yardımcısı Remzi Güzel,Yaptığı Yazılı Açıklamada: ''Milli Dayanışma ve Birlik Ruhu Hatay da Bitmez.''Dedi.

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz Son harflerini vurgulayarak okuyunuz. bak çak fak gak hak kak pak sak şak tak yak bek dek kek pek sek tek yek bık çık sık tık yık cik bas has kas mas pas tas yas kes ses pes fıs kıs his kis pis sis pus

Detaylı

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen Yayın no: 169 VEFA VE CÖMERTLİK ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 5523 15 2 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Hayatta gerek yaşayarak,gerek duyarak veya görerek,hiç kimse yoktur ki,etti de bulmadı,desin ve de denilsin.

Hayatta gerek yaşayarak,gerek duyarak veya görerek,hiç kimse yoktur ki,etti de bulmadı,desin ve de denilsin. ETTİM DE BULMADIM!!! Hayatta gerek yaşayarak,gerek duyarak veya görerek,hiç kimse yoktur ki,etti de bulmadı,desin ve de denilsin. Etme,bulma dünyası Eden bulur,genel bir kural halinde hayatta tecelli etmektedir.

Detaylı

Cehâlet Yangını Kur ân la Söner

Cehâlet Yangını Kur ân la Söner Cengiz Numanoğlu Cehâlet Yangını Kur ân la Söner Kur ân eczanesinde, her derde devâ vardır; Son kullanma tarihi: kıyâmete kadardır. Allah sözün en güzelini, birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

5. Et et içinde, et fit içinde Dünya dümeni, onun içinde.

5. Et et içinde, et fit içinde Dünya dümeni, onun içinde. 1. a) Bende yapışık, sende yapışık Çam ağacı çamda yapışık. b) Sende de var, bende de var Bir kuru çöpte de var. c) Arifsiniz, zarifsiniz Kendinizi neden bilirsiniz? 2. a) Ağzı var, dili yok Canı var,

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

Hz. Peygamber'in ilk muhatapları olan Mekkelilerle mücadelesini anlatan Kur'ân'da tam

Hz. Peygamber'in ilk muhatapları olan Mekkelilerle mücadelesini anlatan Kur'ân'da tam 2. Ders İLK MUHATAPLAR NEDEN KUR'ÂN'A İMAN ETMEDİLER? Sahâbe demek ne demektir? 1. Beşeriyetlerin İzharı 2. Zaafiyetlerin Islahı 3. Kabiliyetlerin İnşası 4. Mesuliyetlerin İdraki 5. Rehberiyetlerin İhyası

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan.

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan. 23 nisan şiirleri, 23 nisan ile ilgili şiirler, çocuk bayramı şiirleri, ulusal egemenlik şiirleri, 23 nisan, şiirler, 23 nisan şiirleri, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, en güzel 23 nisan şiirleri, 23

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um. Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun. O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş. Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz

Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um. Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun. O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş. Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz ÜNİTE 4 Şimdiki Zamanın Rivayeti Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz Siz gid-iyor-muş-sunuz

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14 Hiçbir ihtiyacı olmadığı halde sürekli arkadaşlarının kalem ve silgilerini çalan çocukla yaptığım görüşmede, çocuğun anlattıkları hem çok ilginç hem de Kleptomani Hastalığına çok iyi bir örnektir. Çocuk

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI Ekim İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI AY GÜN SÜRE/dk KAZANIMLAR KONU / Yapılacak Çalışma Yazma Kurallarını Uygulama: e sesini öğreniyorum. 1. Yazmaya hazırlık

Detaylı

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B Kimi sayılar aralarında asal dır. Hangi sayıların aralarında asal olduğunu belirlemek için ortak bölenlerin en büyüğünü (O.B.E.B.) bulmak gerekir. Örnek: O.B.E.B. kavramını açıklamak için 12 ve 18 sayılarını

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Organ bağışında bulunan herkesin organları kullanılabilir mi?

Organ bağışında bulunan herkesin organları kullanılabilir mi? Organ Doku Birimi ve Bağış Organ Bağışı Başka Hayatlara Can Katmaktır Organ bağışı nedir? Organ bağışı kişinin hayatta iken kendi özgür iradesiyle, organlarının bir kısmını veya tamamını ölümünden sonra

Detaylı

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE Aile, tek başına olmaktan kurtulup, can yoldaşına kavuşmaktır Aynı çatı altında yalnızlık ve yabancılık değil! Ve O, iki eşi, erkeği ve kadını yarattı. (Necm, 53/45) Kadınlar,

Detaylı

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR RABBİMİZDEN ÇAĞRI Ey iman edenler! (Peygamber,) sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman, Allah a ve Resûlü ne uyun. Bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer (sözünüzle niyetinizin aynı olup olmadığını

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Soruları cevaplayınız. OKULUMUZ Her yerden daha güzel, Bizim için burası. Okul, sevgili okul, Neşe, bilgi yuvası. Güzel kitaplar burda, Birçok arkadaş burda, İnsan nasıl sevinmez,

Detaylı

Mehmet Ali Aktar. - şiirler - Yayın Tarihi: 12.5.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Mehmet Ali Aktar. - şiirler - Yayın Tarihi: 12.5.2007. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 12.5.2007 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI SOYADI UNVANI VAAZIN KONUSU VAAZIN YAPILDIĞI YER 3.10.2014 CUMA ÖĞLEDEN ÖNCE HASAN İZMİRLİ İlçe Müftüsü

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı