Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 YÜCE RABB ÝM! Sana hizmet aþkýyla, Girdim gayret yoluna, Nefes verip, lûtfettin, Bu eseri kuluna. Âlem, kalemle dolsa, Seni yazmak ne mümkün, Þükrüm kabul edilip, Kusurum affoluna. AMÝN! 1

4 Ehl-i þuûr olanýn, Mezarý gülzar olur. Olmayana deðil mezar, Dünya bile dar olur... Gülzar : Gül bahçesi 2

5 RÜTBE Rütbe var yazýlýr, mezar taþýna; Zaman sellerinde, aþýnýr gider. Rütbe var, yazýlýr Cennet Arþý na; Sonsuzdan sonsuza, taþýnýr gider... 3

6 Benim olsa bu dünya, Kurtuluþa çözüm yok. Bir duâ bekliyorum, Baþka þeyde gözüm yok... 4

7 FARKINDA MISIN? 5

8 KUR ÂN DÝYOR KÝ: l Allah sözün en güzelini, birbiriyle uyumlu ve býkýlmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanlarýn, bu Kitab ýn etkisinden tüyleri ürperir, derken hem bedenleri ve hem de gönülleri Allah ýn zikrine ýsýnýp yumuþar. Ýþte bu Kitap, Allah ýn, dilediðini kendisiyle doðru yola ilettiði hidayet rehberidir. Allah kimi de saptýrýrsa artýk ona yol gösteren olmaz. ZÜMER/23 6

9 KUR ÂN DÝYOR KÝ: l Andolsun, insaný biz yarattýk ve nefsinin kendisine fýsýldadýklarýný biliriz ve biz ona þah damarýndan daha yakýnýz. KAF / 16 FARKINDA MISIN? Beþerin temeli, bir küçük cenin, Can vermeye, gücü yetmez kimsenin, Kâinat denilen, dev deðirmenin. Suyu nerden gelir, farkýnda mýsýn? Yýldýzlar, bir adým yolundan þaþmaz. Daðlar haddin bilir, denizler taþmaz. Karýncanýn yükü, boyunu aþmaz. Bunca dengelerin, farkýnda mýsýn? Bu dünya, uzunca bir yolun baþý, O mezar dediðin, bir sýnýrtaþý, Ömür, iki günlük Îman savaþý, Her an bitebilir, farkýnda mýsýn? Senin sahibin var, yokluða kanma, Sana senden yakýn, uzakta sanma, O na tüm kâinat, dar gelir amma, Bir gönüle girer, farkýnda mýsýn? Cehâlettir, O nu inkâr nedeni, Ne mümkün görmemek, O var edeni, Beyin yönetirken, bütün bedeni, Beyni kim yönetir, farkýnda mýsýn? 7

10 Etrafýna bir bak, gör nicesini, Gel de çöz, þu insan bilmecesini, Bazan, ömür bile, tek hecesini, Çözmeye yetmiyor, farkýnda mýsýn? Kimi, kibir denizinde boðulmuþ, Kimi, minnet ile, kula eðilmiþ, Ýnsan olabilmek, kolay deðilmiþ, O kutsal savaþýn, farkýnda mýsýn? Kimi, servetini, sefâya sermiþ, Kimi zekâtýný, dürüstçe vermiþ, Kimi, bir lokmanýn, þükrüne varmýþ, Gerçek zenginlerin, farkýnda mýsýn? Kimi, imân eden, kula çatarken, Korkulara düþer, güneþ batarken, Kimi, ona buna, akýl satarken, Kendisi muhtaçtýr, farkýnda mýsýn? Kimi, þans ve talih peþinden gider, Durmadan kadere sitemler eder, Böylesi kullara, neylesin kader? Ekmeden biçen yok, farkýnda mýsýn? 8

11 Ömürler, mevsimler gibi dönerler, Mumlar, yanar yanar, biter sönerler, Yapraklar, sararýp, yere inerler, Topraða dönerler, farkýnda mýsýn? Aþk sözcüðü, günümüzde karmaþa, Aþklar var; bir gaflet, bir kara maþa, Ama, bir aþk var ki; gelince baþa, Ölüm kavuþmaktýr, farkýnda mýsýn? Ýnsanlar, el ayak, kol kafa beden, Hiçbiri birine benzemez neden? Bir güç, bir irâde var ki, hükmeden, Dört yanýný sarmýþ, farkýnda mýsýn? Gece gündüz, boþ hayaller kurarsýn, Kendi gafletine ortak ararsýn, Çýkmaz sokaklarda, adres sorarsýn, Oysa, adres sende, farkýnda mýsýn? Yaþamak, kalbine korku salarken, Ümitsizlik bataðýna dalarken, Teselliyi, kadehlerde ararken, Seni Yaradanýn, farkýnda mýsýn? Nice güzel renkler, dünyayý sarmýþ, Siyahýn yanýnda, beyaz da varmýþ, Parmaklarýn, kalem tutar yazarmýþ, Elin kolun varmýþ, farkýnda mýsýn? 9

12 Pembe beyaz açan bahar dalýný, Mor daðlarýn, yeþilini alýný, O kelebeklerin, ipek þalýný, Gören gözün varmýþ, farkýnda mýsýn? Sonsuzlarýn bile, ömürleri var, Sanma ki, saltanat, kurumaz pýnar, Mal, canýn yongasý olsa ne çýkar? Gölgeler fânidir, farkýnda mýsýn? Yorgun yüzlerdeki, derin izlerde, Sevgiye susamýþ, muhtaç gözlerde, Boðazlarda düðümlenen sözlerde, Ne feryatlar gizli, farkýnda mýsýn? Ýlaçtan çok, dost gerekir hastaya, O dostlar yazýlýr, yüce listeye, Bir gönül köprüsü, kuran ustaya, Ücreti kim verir, farkýnda mýsýn? Tatlý dil, güçlüdür, demir çelikten, Yýlan bile duymuþ, çýkmýþ delikten, Ýnsanlara özgü, bu incelikten, Kimler hisse almýþ, farkýnda mýsýn? Namus þeref derler, elle tutulmaz, Þan þöhretle, para pulla satýlmaz, Kumar çöplüðüne, asla atýlmaz, Atýp satanlar var, farkýnda mýsýn? 10

13 KUR ÂN DÝYOR KÝ: l Ýnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece iman ettik demeleriyle býrakýlývereceklerini mi sandýlar? ANKEBÛT / 2 Eðer varsa kulda, vicdan yarasý, Karýþýr, servetin akla karasý, Ýnsan ömrü, iki nefes arasý, Kaç adýmlýk yoldur, farkýnda mýsýn? Sen, fakir arkadaþ, düþünme derin, Bin türlü derdi var, o zenginlerin, Darýlýp küstüðün, kendi kaderin, Sana siper olmuþ, farkýnda mýsýn? Dinle ki, genç ana, bu sözler sana, Böyle yazdým diye, darýlma bana, O yavrun sevgiden, þefkatten yana, Biraz aç görünür, farkýnda mýsýn? Aklý tutsak eden, dar sýnýrlarý, Geç de gör, âlemde nice sýrlarý, Yazan, yazmýþ amma, bu satýrlarý, Neden, niçin yazmýþ, farkýnda mýsýn? 11

14 Þeytanla her savaþa, hiç korkusuzca varým, Ýnsan þeytanlaþýrsa, iþte ondan korkarým(!) P Ne bir savcý kalýrdý, ne bir yargýç, ne yasa; Þu insanoðlu önce, kendini yargýlasa... P Kibir iflas eder, ancak ihlasla; Göz herþeyi görür, kendini asla!... P Zekâtla arýnmamýþ servetin cümlesi kor; Zenginliðe sabretmek, fakirlikten daha zor. P Çekmedi þu Ýslâm, çekmedi zinhar; Ahmak müslümandan, çektiði kadar... P Sende yoksa tefekkür, cehline akýl n etsin? Ne korkarsýn ölümden? Sen ki zaten cesetsin!.. 12

15 KUR ÂN DÝYOR KÝ: l Yoksa Allah içinizden cihad edenleri belli etmeden, sabredenleri ortaya çýkarmadan Cennete gireceðinizi mi sandýnýz? ÂL-Ý ÝMRÂN / 142 SANADIR Küle döndüm amma, közde yanmadým, Bir gönül ki, böyle yanar sanmadým, Pýnarlardan, içtim içtim kanmadým, Anladým ki; susuzluðum SANAdýr. Kuluna hem yoldaþ, arkadaþ verdin, Hem ana, hem baba, hem kardaþ verdin, Sofrasýna ekmek verdin, aþ verdin, Anladým ki; bu açlýðým SANAdýr. Yollarýna, ömür serdim dolaþtým, Toz topraða, çamurlara bulaþtým, En sonunda, menzilime ulaþtým, Anladým ki; bu çileler SANAdýr. Yollar gördüm, aþk peþine düþeli, Eðri, doðru, dönemeçli köþeli, Yollar gördüm, sabýrtaþý döþeli Anladým ki; bütün yollar SANAdýr. 13

16 KUR ÂN DÝYOR KÝ: l Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah ý tesbih eder. Mülk O nundur, hamd O nadýr. O her þeye kadirdir. TEÐÂBÜN / 1 Kullar gördüm, semaya el açmada, Bin vecd ile, bedenden vazgeçmede, Kullar gördüm, yücelere uçmada, Anladým ki; tüm secdeler SANAdýr. Vicdanýmý karalarla baðladým, Yaralarým, haram ile daðladým, Piþman olup, yýllar yýlý aðladým, Anladým ki; gözyaþlarým SANAdýr. Herþey, döne döne Sana gitmede, Yýldýzlarýn bile, ömrü bitmede, Tüm Kâinat, hamd ü senâ etmede, Anladým ki; bu dönüþler SANAdýr.. Bazan bir kitapsýn, kulun elinde, Bazan ilâhisin, âþýk dilinde, Binbir ses gibisin, gönül telinde, Bu þiirler, bu besteler SANAdýr. 14

17 OLMAZ MI? Yýllar yýlý, o mâbedin sokaðýndan geçersin, Yanýndaki bir kahvede, akþam çayý içersin, Kirli oyun kartlarýna, göz nurlarý saçarsýn, Bir kere de, o mâbede, giriversen olmaz mý? O mâbette, kâlp gözünden akan yaþlar görünmez, Elem, keder, çaresizlik, o mâbette barýnmaz, Gönül kiri, beden kiri gibi suyla arýnmaz, Gönül nasýl yýkanýrmýþ, görüversen olmaz mý? Dünya esrârýna kanýp, hayâle dalmaktansa, Ömür boyu, kör bir nefsin esiri olmaktansa, Bunca çýkmaz sokaklarda, þaþýrýp kalmaktansa, Yolu bilen birisine, soruversen olmaz mý? Sana karþý sen varsýn ya, neden düþman ararsýn? Kendi günahýný neden, el sýrtýna sararsýn? Bunca ruhsal bunalýma, hekim arar sorarsýn, Yaradanýn huzuruna, duruversen olmaz mý? Hakkýn deryasýna varýr, gönül gönül çaðlayan, Damla damla inci döker, tövbe edip aðlayan, Seni altýn köstek ile, bu dünyaya baðlayan, O þeytanýn zincirini, kýrýversen olmaz mý? Ýnsanoðlu þu dünyadan, göçecek bir bedense, Ne kadar doysa da açtýr, þükür bilmez nedense, Bunca servetler üstüne, servet eklemektense, Fazlasýný Hâk yoluna, seriversen olmaz mý? 15

18 KUR ÂN DÝYOR KÝ: l O, göklerin ve yerin eþsiz Yaratýcýsýdýr. Bir þeyi dilediðinde ona sadece ol der, o da hemen oluverir. BAKARA / 117 SEN EYLEDÝN Bir zerreden, âlemleri, Ol deyip de Sen eyledin, Bunca kula can verip de, güzelliði ten eyledin. Adým, saným, caným yoktu, bir hiç idim, düne kadar, Ruhundan bir ruh verip de, beni bende, ben eyledin. Günler, aylar, yýllar ne ki; ömürleri an eyledin, Uzun yolun yolcusuna, bu dünyayý han eyledin, Bir damladan yarattýðýn, nice fâni bedenleri, Mahþer günü, huzurunda, dirilecek can eyledin. Her secdemiz mîraç bize, bu aþký ölmez eyledin, Adýn, öyle dilimde ki; baþka söz bilmez eyledin, Din gününde umutlarla geleceðim Sana, çünkü; Kulunu dost hânesine, yazýnca silmez eyledin. 16

19 TASAVVUF Tasavvuf; Bir testi su, Serin mi serin, Meydan okur alevine Çöllerin... Tasavvuf; Bir güneþ, Doðunca kalbe, Ümitsizlik buzullarý, Damla damla çözülür, Gönül peteklerinden Ballar süzülür... Tasavvuf; Düþünceyi, Þüphelerden arýtan, Ýmân üstüne çöken, Bulutlarý daðýtan Bir rüzgâr... Tasavvuf; Bir makâm, Þâný þöhreti, Ünvâný noksan, Yer ile yeksan... 17

20 Tasavvuf; Bir çatý, Þer yaðmurlarýndan, Kulu sakýnan, Bâtýl yýldýrýmlara, Paratoner takýnan... Tasavvuf; Bir ayna, Hâk tan, nûr yansýtýr Kalbe takýnca. Âþýklar, Mâþuk u görür, Bakýnca... Tasavvuf; Bir dost Seni, seninle tanýþtýran, Seninle barýþtýran. Hâk ka koþan kullarý, Yarýþtýran... Tasavvuf; Görkemli bir fâzilet, Yücelerde bir haslet, Menzili; vuslat... Tasavvuf; Gururdan ve kibirden, Fakirlerin dergâhý, Zikirlerin dergâhý, O ndan gelen herþeye, Þükürlerin dergâhý... 18

21 HABERSÝZÝM BEN Ruh verirsin, balçýklara bularsýn, Rýzýk verir, rahmetinle sularsýn, Beni, âlemlere üstün kýlarsýn, Gel gör ki; þükürden habersizim ben... Aç günümde, senden yardým dilerim, Dolar taþar, ambarlarým, kilerim, Tok günümde seni, dilden silerim, Gel gör ki; þükürden habersizim ben... Bedelsiz verirsin, bana bedeni, Bedenimi örten, þu güzel teni, Ayaklarým alýr, götürür beni, Gel gör ki; þükürden habersizim ben... Ellerim, aþýmý sofraya koyar, Her türlü emrime, noksansýz uyar, Koklarým, tadarým, kulaðým duyar, Gel gör ki; þükürden habersizim ben... Gündüzleri, gecelerle baðlarsýn, Yorgun bedenimde, denge saðlarsýn, Bir secd ile, binbir yara daðlarsýn, Gel gör ki; secdeden habersizim ben... Kur an ý, Okuyun der, indirirsin, Cennetler va deder sevindirirsin, Binlerce âyetle, ilim verirsin, Gel gör ki; yorumdan habersizim ben... 19

22 BEN ÝNSANIM Ben, Bu uzun yolculuða, Âdem le baþladým... Gün oldu, Þeytan taþladým. Gün oldu, melekleri, Yüreðimden dýþladým, Gafleti alkýþladým. Nefsimdir, bu dünyada, Benim en zayýf yaným, Ne melek, ne þeytaným. Kýyâmet gününe dek, Sürecek, adým saným, Ben, insaným Benimle baþladý, Yeryüzünde gölgelenmiþ yargýlar. Benimle baþladý, Kukla san atý, Ve akýl saltanatý... Maskeler, Benimle takýldý yüzlere, Benimle Sahneye kondu oyunlar, Lekelendi Merhametin tarifi, Benimle büküldü boyunlar. 20

23 Ben, Gün olur sevgilerle, Gönül gönül coþarým. Gün olur, Hâk yolunu, Arar, bulur, koþarým... Gün olur, yoldan þaþar, Kin ve nefretle taþar, Ýntikamla yaþarým. Ben, Bir bütünün içinde, Çatýþan iki yarým. Ekvatordan kutuplara, Her yerde varým... Emânettir, Bu bedene, bu caným. Ýçimdedir, benim, Dostum düþmaným. Günde, bin kez bulanýr, Durulur kaným, Ben, insaným Benimle baþladý, Tanrýyý arayýþlar. Yýldýzlara, güneþe, Ateþe yalvarýþlar. Ve þu bitmez, tükenmez, Kavgalarla barýþlar... Benimle baþladý, Ýnkâr ve nisyan, Allah a isyan... 21

24 KUR ÂN DÝYOR KÝ: l Ýnkâr edenler sanmasýnlar ki, kendilerine mühlet vermemiz onlar için daha hayýrlýdýr. Onlara ancak günahlarýný artýrmalarý için fýrsat veriyoruz. Onlar için alçaltýcý bir azap vardýr. ÂL-Ý ÝMRÂN / 178 Benimle çöktü cehâletin Zifiri karanlýðý, Benimle Kurbanlar istedi putlar, Diri diri gömüldü, Diri diri çocuklar... Ben, Tarih yaparým, Çaðlar açar, Çaðlar kaparým... Gün gelir, Gurur tâcýmý takar, Þarap kokan akþamlarda Roma yý yakar, Alevlere kahkahayla bakarým. Ünvan ve asâletin, Hüsran ve sefâletle Kaynaþtýðý her yerde; Ben varým Bir yanýmda, dürter beni, Þeytana eþlik, Bir yanýmda, kardeþlik.. 22

25 Bir yanýmda, Tarih boyu zulümlerin Piþmanlýðý, Bir yanýmda ölümsüz, Irk düþmanlýðý... Bir yanýmda, tokluðun Vurdum duymaz neþ esi, Bir yanýmda, açlýðýn Yalvaran titrek sesi. Benimdir Bu senfoninin, bestesi. Benimdir, Bombalarýn tetiðini çeken el, Benimdir bu gözyaþý, Benimdir bu sel... Benimdir, Bu oyuncaklar; Toplar, tüfekler, uçaklar, Benimdir, Bu alev alev yanan, Köyler, kentler, bucaklar, Sönen ocaklar... Ve benimdir, Burcu burcu Ana kokan kucaklar Ben, Yeryüzünde dört renkli ten. Ýçinde ayný yürek, Ayný beden... Gel gör ki; yýrtýcýlar Korkuyor vahþetimden... 23

26 KUMAR MASALARINDA Bir yara ki; görmeyi isterseniz yerinde; Durun biraz, bunca köy ve kentlerin birinde, O, sigara dumanlý, salonlara girin de, Görün bakýn, neler var, kumar masalarýnda. Ýnsanlar endiþeli ve gergin yüz hatlarý, Borsayý andýrýyor, haysiyet fiyatlarý, Kadere isyan eden, o acý feryatlarý, Çýðlýklarý dinleyin, kumar masalarýnda. Kimi almýþ, o günkü, kazancýný getirmiþ, O tertemiz rýzkýný, ilk oyunda yitirmiþ, Evlilik alyansýný, bile, rehin yatýrmýþ, Benliðini bitirmiþ, kumar masalarýnda. Kimisinin karýþmýþ, gündüzüyle gecesi, Dillerinde ne saygý, ne bir sevgi hecesi, Sýralanýr peþpeþe, küfürlerin nicesi, Edepler can çekiþir, kumar masalarýnda. Þimdi dönüp, yürekten, soralým kendimize, Bu toplumsal yangýndan, pay düþmüyor mu bize? Hele þöyle bir bakýn, en yakýn çevrenize, Yuvalar yýkýlýyor, kumar masalarýnda. Çok, zor bile olsa da, kumarla mücadele, O, bu, deðil, hepimiz, verelim ki elele, Dur diyelim, gençliði, sürükleyen bu sele, O þeytan, yalnýz kalsýn, kumar masalarýnda. 24

27 HABERÝN OLSUN Sen ki, akýl servetinin, sahibi insan, Görmez misin, her tamahýn arkasý hüsran. Dünyada sen varoldukça, her yerde her an, Bil ki peþindedir þeytan, haberin olsun... O þeytan ki, meleklerin Âdem önünde, Toplanýp da secd ettiði, buyruk gününde, Seni ondan üstün kýlan, Allah önünde, Kahrýn için yemin etti, haberin olsun... O þeytan ki; bir dost gibi, kapýný çalar, Sen açarsan, damar damar kalbine dolar, Kin ve nefret zehirini, ruhuna salar, Seni, kâtil bile kýlar, haberin olsun... 25

28 NEYLEYÝM Bir kýr çiçeðinin, ince teninde, O kelebeklerin, þal deseninde, Can verdiðin, bir küçücük ceninde, Seni göremeyen, gözü neyleyim. Sabahlarýn, nurlu yelpazesinde, Her yaðmur damlasý, kar tanesinde, Bir kör yarasanýn, pervanesinde, Seni göremeyen, gözü neyleyim. Sararýp, dalýndan düþen yaprakta, Cami avlusunda, o son durakta, Er geç girilecek, kara toprakta, Seni göremeyen, gözü neyleyim. Yeþilde, mavide, alda, sarýda, Çiçek çiçek, bal toplayan arýda, Aklýn yetmediði, binbir soruda, Seni göremeyen, gözü neyleyim. Her lokma rýzkýnda, her nimetinde, Verdiðin her lûtuf, her âfetinde, Kur an-ý Kerim in, her âyetinde, Seni göremeyen, gözü neyleyim. Dünya dedikleri, þu dar kafeste, Sensiz, ne þiir var, ne de bir beste, Azat kapýsýnda, o son nefeste Seni söylemeyen, sözü neyleyim. 26

29 KANDÝL DUÂSI Ey! bu sonsuz âlemleri, bir zerreden var eden, Ey! bu sonsuz nimetleri, kullarýna yâr eden, Bizlere cenneti canân, cehennemi nâr eden, Rahmân olan, Rahîm olan, baðýþlayan RABB ÝMÝZ... Bu gece biz, ruhumuzun kirlerinden arýndýk. Bu gece biz, beden beden îman ile sarýndýk. Bu gece biz, ümitlerin mâbedinde barýndýk, Açtýðýmýz bu elleri, boþ çevirme YÂ RABBÝ! Bu gece biz, tövbe ettik, nice gurur kibirden, Husûmetten, dargýnlýktan, zorbalýk ve cebirden, Er geç, sana gelmek için, geçeceðiz kabirden. Bize kabir azâbýný, gösterme hiç YÂ RABBÝ! Bu gece af yaðmurunu, saðnak saðnak ver bize, Bu gece cennet yolunu, adým adým ser bize, Bu gece nûr perdelerin, kanat kanat ger bize, Mahþer günü, biz kullarý, utandýrma YÂ RABBÝ! Atalarýn emâneti, bu mübârek Vataný, Vatan için þehit düþüp, kucaðýnda yataný, O mukaddes kýþlalarda eli silah tutaný, Düþmanlarýn þerlerinden, emin eyle YÂ RABBÝ! Kahraman Türk Milletini, türlü iftiralardan, Hürriyete kasteden, çað dýþý belâlardan, Asil Türk Gençliðini, sapýk mâcerâlardan, Anarþiden ve nifaktan, emin eyle YÂ RABBÝ! 27

30 Koru bizi, huzuruna kul hakkýyla gelmekten, Nefsimizin bataðýna, aklýmýzý çelmekten, Koru bizi, Kelime-i Þehâdetsiz ölmekten, Hesap günü, cümlemize, müjdeler ver YÂ RABBÝ! Koru bizi, o günahkâr ve karanlýk yollardan, Gýybet eden, iki yüzlü, o münâfýk kullardan, Koru bizi, gâfillerle, sarmaþ dolaþ hallerden, Cümlemizi, hak yolundan, ayýrma hiç YÂ RABBÝ! Senden þifâ bekleyen, nice hasta kullara, Acýlarla kývranan, yetimlere dullara, Yurt dýþýnda, Allah adý yasaklanmýþ dillere, Bunca yükü taþýyacak, sabýrlar ver YÂ RABBÝ! Helâl kazançlarýna, haram lokma katmayan, Haysiyet servetini, hiç kimseye satmayan, Verdiðin nimetleri, çöplüklere atmayan, Kullarýna darlýk yüzü, gösterme hiç YÂ RABBÝ! Müþriklerden sýðýndýk, biz îman siperine, Sabrý silah eyledik, þeytanlarýn þerrine, Bu dünyada, þan, þöhret, saltanatýn yerine, Son nefeste, bize imân serveti ver YÂ RABBÝ! Senin Yüce Kelâmýný, baþ tâcý edenlere, Ve Hazreti Muhammed in izinden gidenlere, Þu anda huzurunda, el açan bedenlere, Cennet anahtarlarýný, ihsan eyle YÂ RABBÝ! 28 AMÝN

31 Canýmýzýn cânâný, gönlümüzün Sultâný, Ýki cihan güneþi, MUHAMMED ruhu için. Kalemiyle, kelâmýyla, Ýslâm a hizmet eden, Enbiyâlar, evliyâlar, âlimler ruhu için. Mezarlarý kaybolmuþ, nice adsýz kahraman, Nice kefensiz yatan, þehitler ruhu için, Îman lezzeti tadmýþ, hayrýna hayýr katmýþ, Bu dünyadan göç etmiþ, mü minler ruhu için, 29 EL FÂTÝHA!...

32 KUR ÂN DÝYOR KÝ: l Onlarýn ateþin karþýsýnda durdurulup Ah, keþke dünyaya geri gönderilsek de bir daha Rabbimizin âyetlerini yalanlamasak ve inananlardan olsak! dediklerini bir görsen!.. EN ÂM/27 l Hayýr! Daha önce gizlemekte olduklarý þeyler (günahlar) kendilerine göründü. Eðer (dünyaya) geri gönderilseler yine kendilerine yasak edilen þeylere döneceklerdir. Zira onlar gerçekten yalancýdýrlar. EN ÂM / 28 l Onlar, hayat ancak bu dünyadaki hayatýmýzdan ibarettir; biz, bir daha da diriltilecek deðiliz, demiþlerdi. EN ÂM / 29 l Rablerinin huzuruna getirildikleri zaman sen onlarý bir görsen! Allah: Bu (yeniden dirilme olayý), hak deðil miymiþ? diyecek. Onlar da Rabbimize andolsun ki evet! diyecekler. Allah da, Öyle ise inkâr ettiðinizden dolayý azabý tadýn! diyecek. EN ÂM / 30 30

33 ÖLÜDEN MEKTUPLAR 31

34 Sayýn okurlar, Elbette ki, ölüler mektup yazmazlar.. Bunu bir anlatým tarzý olarak seçtiðimi ve ayrýca mektuplarda kullandýðým isim meslek ve ünvanlarýn gerçek hayatla bir ilgisi olmadýðýný belirtmek isterim. C.N. 32

35 I Dostlarým, Dün, oldukça yaðmurlu, Mezarlýk çamurluydu, Özür dilerim... Hastalýðým amansýz, Ölümüm; size göre Erken ve zamansýzdý. Kara haber, Tez yayýldý.. Aldýnýz. Cami avlusuna, koþup geldiniz, Son bir görev bildiniz... Kiminiz, Namaz vaktini, iple çektiniz. Acele iþiniz vardý, gidecektiniz. Kiminiz, Kaçamak tebessümle, Hasretler giderdiniz; Biraraya gelmek için, Ölümler mi gerekirdi? Dediniz... O soðuk sandýðýnýz, Musalla taþýnda ben; Üþüyüp titremeden, Sýmsýcak yatýyordum.. Hepinize bakýyor, Aklýnýzdan geçenleri, Birer birer okuyordum... 33

36 Kiminize göre ben; Güya bir melekmiþim. Kiminize göre de; Dürüst bir salakmýþým... Oysa.. Siz, ölüleri, Hiçbir þey duymaz sanýr, Bir kadavra tanýrdýnýz. Aklýnýzdan geçenleri söylesem; Utanýrdýnýz... Sözlerimi; Nankörlüðe vermeyin. Namaz vakti, hepiniz; Oldukça naziktiniz.. Ýmam beni sorunca: Ýyi biliriz dediniz. Beni mahçub ettiniz... Bana çiçek gönderen, Vefâkar can dostlarým; Cemil, Þükrü ve Ahmet, Bu ne zahmet efendim, Bu ne zahmet... Ya.. arkadaþým Sadi; Yarým kalan iþime, Ve dul kalan eþime, Göz koyan âdi!.. Sabýrsýzlanmayýn, Nefaset Haným. Ýþte sýra, size geldi a caným. 34

37 Hani var ya.. O ilk gece, Toplanmýþtýk ailece, Birþeyler soruyordu, Gözlerin, hece hece.. Oysa ben, o bakýþýn, Üstünde hiç durmamýþ, Kötüye yormamýþtým.. Þimdi anladým ki; Resmen ihânet... Kocan; Aðýraksak amma, Ýyi adam Nefaset. Ne olur.. Sen de Onu, Birazcýk idare et. Dünya düzeni böyle, Kocana selâm söyle... Sayýn, belediye baþkaným, Çocukluk arkadaþým; Sarý Seyfettin. Cenazeme þeref verdin, Hoþgeldin... Þu son yýllarda senin, Tapudaki sicillerin, Kabardýkça kabarmýþ; Üç apartman, Altý yazlýk, Yedi dükkan, Rahmetli babandan, Miras kalmýþtý.. 35

38 Bak.. Sevgili dostum Sarý Seyfettin, Bu türlü masallarý, Burada anlatan çok.. Ama, hiç dinleyen yok.. Hani.. Bir sözün vardý: Su akarken, küp dolsun. Dolsun ama.. Seyfettin, Buralarda küp müp yok, Haberin olsun!.. Hazýr, yeri gelmiþken; Þu, senin Eþref in de, Kulaðýný çekiver.. Geçim sýkýntýsý deyip, Daldý rüþvete; Kan kusturdu millete... Bu yollardan kaçýnsýn, Maaþýyla geçinsin. Ne gerek var, bu kadar, Mala, mülke, servete? Allah, zevâl vermesin, Hükümete, devlete Gazeteci meslekdaþým, Ve kader arkadaþým, Donkiþot Osman. Sana ne elâlemin, Üç keçi, beþ koyunu? Üç yýl mapusta yattýn, Ölçmedin mi boyunu? Sürdürme þu oyunu

39 Biricik oðlum Celâl; Cenazede, Bayramlýk lacivertleri giydin, Sanki.. Birþeyleri kutlar gibiydin.. Çok içmiþtin, Sarhoþtun. Mezar dönüþü hemen, Komisyoncuya koþtun. Ölüm hak, miras helâl Acelen neydi Celâl? O, mâsum kalbinde sen, Ne sýrlar saklarmýþsýn. Meðerse, yýllar yýlý, Ölmemi beklermiþsin... Güzel kýzým Muallâ, Görümcene dikkat et Kendini kolla.. Onu, pek görüþtürme Kocan Þenol la.. Ama.. Kaynanan temiz; Ýyi kalpli bir kadýn. Ah!.. Þu senin inadýn!.. Ne olur, ara sýra, Birazcýk alla pulla. Bilirim.. Sen gitmezsin Bari, kocaný yolla

40 Bu mektupta adýný, Anmadýðým dostlarým. Sahte gözyaþlarýna, Kanmadýðým dostlarým.. Hepiniz birer yumak, Açmakla bitmez. Sizleri yazmaya Kitaplar yetmez Bu dünya böyle döndü, Yine böyle dönecek, Nefes borcu çaresiz, Ölümle ödenecek... Mal, mülk, þöhret, ganimet, Sanmayýn, gerçek nimet.. Görüyorum ki, hepsi; Ýnsana eziyetmiþ.. MEÐER, YAÞAMAK DÝYET, ÖLMEKSE, HÜRRÝYETMÝÞ... 38

41 II Dostlarým, Bitiþikteki komþum, Sevimli cana yakýn, Ve çok güzel bir kadýn. Cehennem infazýndan, Henüz yeni kurtulmuþ, Dünyadan ayrýlalý; Uzunca yýllar olmuþ.. Dediðine göre: Buradaki mahkemede; Kartvizite bakýlmaz, Paþa maþa takýlmaz, Avukat filan sokulmazmýþ araya... Ne kralýn, Krallýðý sökermiþ; Ne de falcý sihirbaz Burada dil dökermiþ.. Dünyada gizli kalmýþ, Bütün kýlcal deliller, Mahkeme huzuruna Tek celsede serilir, Ve de bütün kararlar; Anýnda verilirmiþ... 39

42 Netice deðiþmezmiþ, Torpille, iltimasla. Adli hata olmazmýþ, Yargýda asla!. Burada vapur, tren, Trafik derdimiz yok. Boþ zamanýmýz pekçok. Bürokratik iþlemler, Bilseniz öyle rahat. Duruþma dinliyoruz, Günde sekiz on saat.. Bunlardan birkaçýný, Size de anlatayým. Hem, yorum yaparsýnýz, Hem, hisse kaparsýnýz..... Hüsnü Bey i kulüpten, Þöyle böyle tanýrdým. Hatta.. Onu biraz da, Yardýmsever sanýrdým.. Bir zamanlar, Hüsnü Bey, Politikaya girmiþ, Yükseldikçe yükselmiþ, Ona bu renkli hayat Pek çekici gelmiþti.. 40

43 Birgün kulüpte bana: Gerçek olan, bu dünya, Öteye inanma hiç. Beylik çeþme akarken, Gel sen de iç demiþti. Meðer, bizim Hüsnü Bey, Sahnede inci döker; Kuliste garibanýn, Ciðerini sökermiþ... Biliyorum dostlarým, Þu anda aranýzda, Böyle Hüsnü ler pekçok, Buradaki cezalardan, Haberleri bile yok. Hüsnü nün duruþmasý Oldukça kýsa sürdü. Yargý; bütün suçlarda, Teammüd gördü, Müebbet kararýyla Defteri dürdü Üç gün önce, baþka bir, Suçlu vardý, sýrada; Aðýr ceza reisiymiþ orada, Tanzanya da.. Ýdamlýk bir davada, Bilerek taraf tutmuþ, Ýri bir lokma yutmuþ.. 41

44 Daha sonra reis bey Lokmalara alýþmýþ, Ve yýllarca, Bu teknikle çalýþmýþ.. Yargýç olduðu için Ek sorular soruldu. Üzerinde özellikle duruldu, Özel tartý kuruldu.. Ve nihayet reisin, Suçu sabit görüldü. Yakýtý insan olan, Bir zemine sürüldü Hele birgün, çok ilginç, Bir duruþma izledik.. Davacýlar saflarý Týklým týklým doldurdu; Böylesine bir manzara, Görülmemiþ rekordu. Bu defa sanýðýmýz, Doktordu. Savunmada yaptýðý, Anatomik çalýmlar, Bizleri de çok yordu.. Azrail i sollamýþ, Hastalarý; Erken erken yollamýþ, Ekonomik tansiyonu, Titizlikle kollamýþ, Tapularý pullamýþ.. 42

45 Hipokrat ý, yavaþ yavaþ yatýrmýþ, Ýðne diye, Çuvaldýzlar batýrmýþ, Yükü alýp götürmüþ, Ýþi bitirmiþ... Ne var ki, bu arada, Birkaç fakir hastanýn Durumuna hislenmiþ; Masraflarla birlikte, Tedaviyi üstlenmiþ... Bu davranýþ, doktora Artý puan getirdi. Ve toplam cezasýnýn Yarýsýný götürdü Þu anda aranýzda, Benim duruþmayý da Merak edenler vardýr. Bana verilen ceza Acaba ne kadardýr?.. Detaylarý atayým, Kýsaca anlatayým: Benim dosyada biraz, Gýybet ve kul borçlarý, Noksan hesabedilmiþ, Fitre, zekât harçlarý, Gönül suçlarý vardý.. Bu suçlarý iþlerken; Bir kötürüm hastayý, Sýkça ziyaret etmiþ; 43

46 Bir yetimin peþinden, Yaz, kýþ demeden gitmiþ; Akþamcý dostlarýmý, Genç yaþýmda terketmiþ; Ve geçimsiz karýma, Yirmi yýl sabretmiþim... Bütün artý eksiler, Tartýda birleþtiler; Birbirini götürüp, Nötrleþtiler.. Ben, henüz korkulara, Ümitleri ekliyor; Hakkýmdaki kararý, A râf ta bekliyorum..... Geçenlerde Cennetin, Yakýnýnda dolaþtým; Kapýdan içeriye Bir göz atýnca þaþtým... Bülbüller, Tûbâlarýn, Dallarýnda þakýyor; O kevser þaraplarý, Oluklardan akýyor; Kimi, kaftan kuþanýp, Zînetini takýyor; Kimi, sonsuza dalmýþ, Tahtýndan bakýyordu... Hepsi gençti.. Fark yoktu, beden gücünde.. Yaþlarý donmuþtu, Otuzüçünde... 44

47 Kurulmuþtu önlerinde, Binbir çeþit sofralar; Sofralara eðilmiþ, Dal dal meyvalar; Kopacaktý sanki, El uzatsalar... Ya o, billûr kaplar, taslar, sahanlar.. Yok, yoktu sofralarda; Ne ararsan var... Tepsiler elmastan, kadehler yakut.. Hiçbir noksan býrakmamýþ, Orada Ma bûd... Hele.. Bir de var ki; Orda hûriler.. Þu âciz kalemim, Sizden af diler... Onlarý görmeyen göz; Güzelden ne anlasýn.. Dünyadaki þairlerin, Kulaklarý çýnlasýn... Simsiyah bakýþlý; O, iri gözler.. Riyâsýz, lekesiz, Pürüzsüz yüzler.. Kusursuz bedenlerin, Þahidi izler.. O, þeffaf tenleri tül tül, Ýpekler gizler... Görmek gerek dostlarým! Yetmiyor sözler... 45

48 Bir yanda, som altýndan, Saraylar, köþkler. Bir yanda muhteþem, Ölümsüz aþklar... Bin renkli, sedefli, Anka kuþlarý. Yollarda pýrlanta, Parke taþlarý... Semâlarda, Hak tan selâm Nakþeden izler.. Camgöbeði mavisi, Berrak koylar, denizler.. Her dekorda, yedibin renk, Yedi katlý sahneler.. Sahillerde kum yerine Ýnci taneler... Cennet dedikleri Ne imiþ meðer... Dünya, dertle dolsa.. Çekmeðe deðer. Ýstiyorsanýz eðer... Kapýdan ayrýlýrken Nasýl piþmandým. Dünyada boþa geçen, Yýllara yandým, Sizi kýskandým Sizin olsun en içten Baþarý dileklerim. Sýnavýnýz bitince, Hepinizi beklerim... 46

49 III Dostlarým, Biliyorum ki, sizler Ölümden çok korkuyor; O daracýk tabutu, Ýki metre çaputu, Zaman zaman düþünüp, Ürküyorsunuz... Acaba diyorsunuz, Ömürboyu gizlediðim bedeni, Evire çevire Kimler soyacak? Kaldýrýp tahtaya kimler koyacak? Suyu kimler döküp Kim yýkayacak?.. Kirli týrnaklarýma, Bakýp boþverecek mi? Ayak kokularýmý, Hoþ görecek mi? Ve beden sýrlarýmý, Yüklenecek mi?.. 47

50 Haklýsýnýz dostlarým... Aranýzda yaþarken, Ben de sizler gibiydim... Kendime neler sorar, Düþüncelerimde Neler kurardým... Soðuk bir kýþ gününde, Öldüðümü varsayar; Buzlu mezar çukuruna, Battaniye koyardým... Ya da, bazý kurtlarýn, Mezar açtýðýný duyar; Kapaklarýn ardýna, Kalas dayardým... Oysa.. Gördüm ki bunlar, Gereksiz duygularla, Boþ kaygýlarmýþ... Ne, beni yýkayanlar, Sýrlarýmý verdiler. Ne mezara koyanlar, Orada buz gördüler. Ne de, kurtlar gelerek, Kapýlarý vurdular... Sizler, artýk bu türlü, Korkularý býrakýn... Yaþamanýza bakýn... Çünkü henüz dünyada, Bakýp da görmediðiniz; Kapýsýndan geçip de, Ýçeri girmediðiniz; 48

51 Ve dahasý dostlarým; Hiç önem vermediðiniz, Öylesi hazlar var ki... Ne yazýk.. Ben onlarýn, Çoðuna el sürmemiþ; Fakirlikten aðlarken, Serveti görmemiþim... Ne ekmeði farketmiþim, Doyarken ömürboyu.. Ne de, içtiðim suyu.. Son nefeste anlamýþým, Nefesin varlýðýný.. Ve gerçek mutluluða, Dünyanýn darlýðýný... Kýsaca.. Gün ortasý Gereksiz fener yakmýþ; Gece karanlýðýnda, Kara gözlük takmýþým... Görmek için deðil de, Bakmak için bakmýþým... Biliyorum, çoðunuz, Gerçeklerden hoþlanmaz; Bir tabut görmedikçe Ölümü anmazsýnýz... Kur ân; Oku der amma, Henüz, pek vaktiniz yok.. Eh! Birgün o da olur, Acele etmeyin çok (!) Ne o.. Darýldýnýz mý, Doðru söyleyen dosta?.. Mektubu kesmeliyim, Çünkü; gidiyor posta... 49

52 IV Dostlarým!.. Bu mektupta niyetim; Ne siyasete girmek, Ne kirli bohçalarý, Açýp ortaya sermek, Ne de haddimden öte, Size öðütler vermek... Gelin!. Þimdi beraber, Bir gezinti yapalým; Rastgele bir ölünün Mekânýna sapalým; O þeytan, kime, nasýl, Neler yapmýþ.. Bakalým... Ýþte!. Bir zamanlarýn, Süper soylu zengini; Asilzâde Semir Bey.. Hey gidi günler hey!.. Yatlar, katlar, marketler, Ýtibarlý þirketler, Yasal ambalajlarda Tapulu aþiretler... Ve sahne gerisinde Gizlenmiþ ne servetler.. Akýllýydý Semir Bey, Her politik devirde Borusunu öttürür, Bürokrat dansözlere, Göbekler attýrýrdý... 50

53 Entel görünmek için, Her çâreye baþvurur, Elinde piposuyla, Tepeden bakar durur; Formunu hep korurdu.. Hayat felsefesinde Maddeye mânâ katmaz, Onun aklý, ölümden Sonrasýna yatmazdý... Semir in kafatasý Küçük bir beyin taþýr; O beyin, her baðýþýk, Mikropla ortaklaþýr; Bu klinik tabloda Genel ahlâk krizleri Giderek sýklaþýrdý... Þeytan, böyle tiplere Aþýrý ilgi duyar, Ve onlarý her zaman Baþ rollere koyardý.. Nitekim, öyle yaptý... Bilgisayar sistemine Bir senaryo iþledi; Bütün oyuncularýn Adlarýný fiþledi; Ýþe önce, Semir in Karýsýndan baþladý... 51

54 Virgül Haným; Saç renginde kararsýz, Beyin tipi yararsýz, Zararsýz bir kadýndý... Ne giyimde kuþamda Ne de renkli yaþamda, Kimseden geri kalmaz, Aradýðýný bulamaz, Tatmin de olamazdý... Yaþý, kýrkýný aþkýn, Vücudu hafif taþkýn, Bu korkuyla aynalara, Biraz daha düþkündü... Kocasý Semir Beyden Zaman zaman sýkýlýr, Sosyete pazarýnda Konkene takýlýrdý... Hele.. Özel odalarý, Dokunsanýz yýkýlýrdý... Ýþte þeytan, Bu ateþi, Kurnazca körükledi; Virgül ü yavaþ yavaþ, Peþinden sürükledi... Bir gece, bir baloda, Lacivert bir kostümle Virgül ün karþýsýna Âniden çýkýverdi; Arayan gözlerine, Çýlgýnca bakýverdi... 52

55 Dublör diye kullandýðý, O, çapkýn serseriyi Peþine takýverdi.. Virgül, bu iliþkiyi Kocasýndan gizledi, Buluþmalar sýklaþarak Birbirini izledi... Yasak aþkýn tansiyonu, Yeterince yükselmiþ, Þeytanýn beklediði, Baskýn âný gelmiþti.. Son buluþma yerini, saatini kolladý Semir Bey i, otelin lobisine yolladý... Bir anda burunlara Barut kokusu çaldý, Ölen öldü, kalan kaldý... Ve Semir Bey soluðu Hapishanede aldý... Ne var ki, bu hikâye, Bu kadarla bitmedi; Çünkü; bunlar þeytaný Asla tatmin etmedi. Semir sistem çarkýný, Yaðladýkça yaðladý.. Ve böylece bir yýlda, Tahliyeyi saðladý... Bundan sonra þeytanýn Ýþleri kolaylaþtý; 53

Yeni Edebi Akým GÜLCE

Yeni Edebi Akým GÜLCE Yeni Edebi Akým GÜLCE Feyzullah KIRCA Ankara - 2011 Kültür Ajans Yayýnlarý No: 121 ISBN : 978-605-4432-30-1 Kapak Tasarýmý : Erhan ÝVGÝN - 0533.713 63 18 Tasarým Baský : Kültür Ajans Tanýtým ve Organizasyon

Detaylı

CENGİZ NUMANOĞLU ŞUÛR. 8. baskı BÜTÜN ŞİİRLERİ

CENGİZ NUMANOĞLU ŞUÛR. 8. baskı BÜTÜN ŞİİRLERİ CENGİZ NUMANOĞLU ŞUÛR 8. baskı BÜTÜN ŞİİRLERİ CENGİZ NUMANOĞLU ŞUÛR 111 SAHHAFLAR KİTAP SARAYI Kitapların Sarayı Adil İnşaat Basım Yayın Dağıtım Kırtasiye San. Tic. Ltd. Şti. 34450 - Beyazid / İSTANBUL

Detaylı

Berat imizi. talep ediyoruz. Ramazan a yürürken 27 AĞUSTOS 2007 PAZARTESİ ZAMAN GAZETESİ NİN ÜCRETSİZ KANDİL EKİDİR

Berat imizi. talep ediyoruz. Ramazan a yürürken 27 AĞUSTOS 2007 PAZARTESİ ZAMAN GAZETESİ NİN ÜCRETSİZ KANDİL EKİDİR 27 AĞUSTOS 2007 PAZARTESİ ZAMAN GAZETESİ NİN ÜCRETSİZ KANDİL EKİDİR Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosu (sas) bir hadislerinde þöyle buyuruyorlar: "Þaban ayýnýn yarýsý gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 35 Aðustos 2003 Sayý: 416 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD. ÞTÝ. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü Dr. Refet Kayserilioðlu Yazý Ýþleri Müdürü: Güngör

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:101. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:101. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Bence bir millete þerefin, haysiyetin, namusun ve insanlýðýn vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve baðýmsýzlýðýna sahip olmasýyla kaimdir. ATATÜRK 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir

Detaylı

Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar

Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar AKÝS KÝTAP AKÝS KÝTAP Tüm yayýn haklarý yayýnevine aittir. Kaynak gösterilerek tanýtým ve iktibas yapýlabilir. Çoðaltýlamaz, basýlmaz, senaryolaþtýrýlamaz ve faklý biçimlerde

Detaylı

GERÇEĞİN MERCEĞİNDEN CENGİZ NUMANOĞLU 10. BASKI

GERÇEĞİN MERCEĞİNDEN CENGİZ NUMANOĞLU 10. BASKI GERÇEĞİN MERCEĞİNDEN CENGİZ NUMANOĞLU 10. BASKI Söyle ey insanoğlu! Bu kaçışın nereye? Oynamaya gelmedin, bil ki bu yerküreye. Sınav çoktan başladı, hiç güvenme süreye; Ömür sandığın gibi, fazla uzun değildir;

Detaylı

Bu Sayýda 54. Somuncu Baba. Din ve Dünyanýn Hac ile Kâim Olmasý. Aziz Mahmud Hüdâyi Hazretleri. Bir Hakikat Fatihi: Ýbn Arabi.

Bu Sayýda 54. Somuncu Baba. Din ve Dünyanýn Hac ile Kâim Olmasý. Aziz Mahmud Hüdâyi Hazretleri. Bir Hakikat Fatihi: Ýbn Arabi. Bu Sayýda 54 7 Doç. Dr. Ali AKPINAR Resul KESENCELÝ 32 Somuncu Baba KÜLTÜR-EDEBÝYAT ve ARAÞTIRMA DERGÝSÝ Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfý nýn Yayýn Organýdýr Ýki Ayda Bir Yayýnlanýr ISSN:1302-0803 YIL:11

Detaylı

ÝNANCIN TEMELÝ ÞÜPHE

ÝNANCIN TEMELÝ ÞÜPHE NÝSAN 2015 Sayý: 556 Fiyat: 7 TL ÞEKLE BAÐLI DÝNDARLIK ÝNANCIN TEMELÝ ÞÜPHE ÝNSAN RUHU ÝFÞA EDÝLÝYOR ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 47 Sayý: 556 Nisan 2015 Onur Baþkaný: Dr. Refet Kayserilioðlu

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:101

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:101 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:101 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:101 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

NÝSAN 2009 Sayý: 484 Fiyat: 3.5 YTL. Allah Senden Razý, Sen Allah tan. Aydýnlanma Yolunda Ýnsan. 2 K Kitap ve Kadýn

NÝSAN 2009 Sayý: 484 Fiyat: 3.5 YTL. Allah Senden Razý, Sen Allah tan. Aydýnlanma Yolunda Ýnsan. 2 K Kitap ve Kadýn NÝSAN 2009 Sayý: 484 Fiyat: 3.5 YTL Allah Senden Razý, Sen Allah tan Aydýnlanma Yolunda Ýnsan 2 K Kitap ve Kadýn ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:484 Nisan 2009 Onur Baþkaný: Dr.

Detaylı

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü www.altkitap.com öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan altkitap - öykü 8 Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan Eylül 2003 Yayýna Hazýrlayan: Ayfer Tunç

Detaylı

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Çorum da sonbahar / Kemal Ceylan 2 Þahin ERTÜRK Dilli Defter den (Kasým 2006) 03 KASIM "Yoktur haramýn binasý, saðdýr oðlaðýn anasý." Rahmetli babamýn

Detaylı

Nisan 2004 112944 Fiyatý 3.000.000 TL Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 36 Nisan 2004 Sayý: 424 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD. ÞTÝ. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü Dr. Refet Kayserilioðlu

Detaylı

baba, bu kitap sana ... rahmet dileyerek babama ve babalarýndan Hatice ile Ali ye...

baba, bu kitap sana ... rahmet dileyerek babama ve babalarýndan Hatice ile Ali ye... baba, bu kitap sana... rahmet dileyerek babama ve babalarýndan Hatice ile Ali ye... Cevat AKKANAT: 1964 te Balýkesir-Dursunbey-K.Iþýklar Köyü nde doðdu. 1991 yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eðitim

Detaylı

M. Suat GÜLÞEN. Vurgun. (Marmarisli süngercilerin öyküsü)

M. Suat GÜLÞEN. Vurgun. (Marmarisli süngercilerin öyküsü) M. Suat GÜLÞEN Vurgun (Marmarisli süngercilerin öyküsü) Denizin derinliklerinde vurgun yiyerek, Sakat kalan, yaþamlarýný kaybeden Marmarisli süngercilere ve Kayýn pederim Dalgýç Hüsein Tekin'e ithaf ediyorum.

Detaylı

SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000. Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU

SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000. Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000 Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 35 Aralýk 2003 Sayý: 420 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD.

Detaylı

Bu S. Somuncu Baba. Ömer Rýzaî Efendi ve Ýzzet Paþa (Vezir) Tekkesi. Güllerin en güzelinin açtýðý gülþen; MEDÝNE. Ýstiklal Marþýnýn Dil Yapýsý

Bu S. Somuncu Baba. Ömer Rýzaî Efendi ve Ýzzet Paþa (Vezir) Tekkesi. Güllerin en güzelinin açtýðý gülþen; MEDÝNE. Ýstiklal Marþýnýn Dil Yapýsý 7 Bu S Ömer Rýzaî Efendi ve Ýzzet Paþa (Vezir) Tekkesi Dr. Hür Mahmut YÜCER Somuncu Baba KÜLTÜR-EDEBÝYAT ve ARAÞTIRMA DERGÝSÝ Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfý nýn Yayýn Organýdýr Ýki Ayda Bir Yayýnlanýr

Detaylı

ÜLKESÝZ VE GÝYSÝSÝZ. Dilsiz Uþak Nehir Demirel. Oscar baþým sýzlýyor. UÇUÞ TECRÜBENÝZ NE KADAR SÝZÝN? Ýpek Ýbretler. Fatma Akilhoca.

ÜLKESÝZ VE GÝYSÝSÝZ. Dilsiz Uþak Nehir Demirel. Oscar baþým sýzlýyor. UÇUÞ TECRÜBENÝZ NE KADAR SÝZÝN? Ýpek Ýbretler. Fatma Akilhoca. PazaR Tarih: 26 Nisan 2015 YIL:(9) SAYI: 513 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ UÇUÞ TECRÜBENÝZ NE KADAR SÝZÝN? Fatma Akilhoca Dilsiz Uþak Nehir Demirel ÜLKESÝZ VE GÝYSÝSÝZ Oscar baþým sýzlýyor. Lev Atikoðlu

Detaylı

HAZÝRAN 2011 Sayý: 510 Fiyat: 5 TL ETRAFIMIZDAKÝ AYDINLIK. TANRI NIN ÖYKÜSÜ (Bir Kitap) YARATMAK FARKINDALIK

HAZÝRAN 2011 Sayý: 510 Fiyat: 5 TL ETRAFIMIZDAKÝ AYDINLIK. TANRI NIN ÖYKÜSÜ (Bir Kitap) YARATMAK FARKINDALIK HAZÝRAN 2011 Sayý: 510 Fiyat: 5 TL ETRAFIMIZDAKÝ AYDINLIK TANRI NIN ÖYKÜSÜ (Bir Kitap) FARKINDALIK YARATMAK ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 43 Sayý:510 Haziran 2011 Etrafýmýzdaki Aydýnlýk...

Detaylı

GÝRÝÞ BELGARIAD 5. Baþlangýcýn ve sonun hikâyesi. Torak Kitabý'ndan parçalar*

GÝRÝÞ BELGARIAD 5. Baþlangýcýn ve sonun hikâyesi. Torak Kitabý'ndan parçalar* TEÞEKKÜR Öncelikle tarama iþini gerçekleþtiren Kender'e çok teþekkürler. Sadece bu ekitap deðil taramýþ olduðu tüm eserler için sonsuz teþekkürler. Kender'in diðer kitaplarýna www.kitap.perisi.com adresinden

Detaylı

Baþyazý... 2 Mektûbat tan... 3 Araþtýrma Somuncu Baba ve Neseb-i Âlisi... 4. Kapak Hayat Bahþeden Su ve Kudret Hamamý. 6

Baþyazý... 2 Mektûbat tan... 3 Araþtýrma Somuncu Baba ve Neseb-i Âlisi... 4. Kapak Hayat Bahþeden Su ve Kudret Hamamý. 6 ES-SEYYÝD OSMAN HULÛSÝ EFENDÝ VAKFI KÜLTÜR-EDEBÝYAT ve ARAÞTIRMA DERGÝSÝ Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfý nýn Yayýn Organýdýr Ýki Ayda Bir Yayýnlanýr ISSN:1302-0803 YIL:7 SAYI:28 EYLÜL - EKÝM 2000 ES-SEYYÝD

Detaylı

Sevgili okuyucu; Ali Akbaþ

Sevgili okuyucu; Ali Akbaþ Sevgili okuyucu; Ýkinci sayýmýza sizlere teþekkürle baþlýyoruz. Uzak-yakýn diyarlardan bizleri sevindiren, yüreklendiren mesajlar aldýk. Bu da Kardeþ Kalemler in ne kadar beðenildiðini ve beklendiðini

Detaylı

SAYI: 112944 2003/05 FÝYATI: 2.500.000 DÜNYADA NÝÇÝN YAÞIYORUZ, NASIL YAÞAMALIYIZ? Dr. Refet Kayserilioðlu TÝBET YOGA Güngör Özyiðit BENÝM CÝCÝ SÝLAHIM ve ÝKÝNCÝ KÖRFEZ SAVAÞI Nelda Bayraktar MUSÝKÝ -

Detaylı

Yetimin Baþý Dost Eli Ýster Pakistan a Dost Eli Köyü 50 Okula 100 Temel Eser D E R N E Ð Ý DOST ELÝ DERNEÐÝ ÝLETÝÞÝM DERGÝSÝDÝR SAYI 3 MART 2011 Bu derginin tüm maliyet masraflarý reklam veren firmalarca

Detaylı

kardelenseckisi@gmail.com

kardelenseckisi@gmail.com Allah ým bana çukulata, sakýz, mama ve bol bol bez ver emi Allah ým... 13-14-15-16. SAYILAR ÞUBAT MART NÝSAN MAYIS kardelenseckisi@gmail.com ! 2006 # Aydýn 3 Çok amaçlý program cd si, www.aydin.gov.tr

Detaylı

ACI MARUL Potasyum Fosfor 1.Yaþamsal önem taþýyan maddeler. BAÞYAZI Hafýz Hasan GEMALMAZ

ACI MARUL Potasyum Fosfor 1.Yaþamsal önem taþýyan maddeler. BAÞYAZI Hafýz Hasan GEMALMAZ 18. 12. 2009 Yýl : 7 Sayý : 380 Kuruluþ : 12 Mart 2002 ÇABA SARFEDÝLMEZ ÝSE AKÝBETÝ BÖYLE OLACAK Kalecik Belediye Baþkaný mýz Nevzat ÞAHÝN in Tarihi Kentler Birliði Baþkanlýðý nýn 11.12.2009-18.12.2009

Detaylı

D e n e d i m Pýnar Türen

D e n e d i m Pýnar Türen Denedim Pýnar Türen www.altkitap.com Denedim Pýnar Türen "Denedim"i, Hayalet Gemi ile yaptýðým 10 yýllýk sefer sýrasýnda uðranan limanlardaki yazýlarýmdan oluþturdum. Toplam 68 seferden sadece 20 yazýyý

Detaylı

Ve sonra o faili meþhur yara

Ve sonra o faili meþhur yara PazaR Tarih: 16 Kasým 2014 YIL:(8) SAYI: 492 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Mengenede ruhum/ Hayata dair dikkatimin orta yerinde bayram kutluyorsunuz tören ve saire/yollar da kapalý ya ada yarým bitiyor

Detaylı

Onurlu Bir Direniþin Destaný

Onurlu Bir Direniþin Destaný PazaR Tarih: 6 Ekim 2013 YIL:(8) SAYI: 440 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Üstün Akmen in kaleminden Ada : Onurlu Bir Direniþin Destaný HAFIZALI DOKU YA BÝR DOKUNDUM KÝ, ÝÇÝM CIZ ETTÝ... Fatma Akilhoca

Detaylı