sayılı Kanunun taşınmaz edinme ve yönetme hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8. 5018 sayılı Kanunun taşınmaz edinme ve yönetme hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?"

Transkript

1 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri arasında yer almaz? Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Bakanlık Müşavirleri Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanabilmek için Bakanlık birimlerinde en az kaç yıl görev yapılması zorunludur? Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında bulunan idarelerden biri değildir? Mesleki Yeterlilik Kurumu Türkiye Su Enstitüsü Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 4. Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kanuna göre, düzenleyici ve denetleyici kurumlardan biri değildir? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Rekabet Kurumu 5. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, kamu zararı alacaklarının yapılan tebligata rağmen sorumlular ve/veya ilgililerce süresinde rızaen ödenmemesi halinde ilgili alacak takip dosyası, sürenin bitiminden itibaren hangi süre içerisinde, alacağın hükmen tahsili için, strateji geliştirme birimi veya taşradaki ilgili takip birimince kamu idaresini temsile yetkili hukuk birimine gönderilir? 3 iş günü 5 iş günü 10 iş günü 15 iş günü sayılı Kanuna göre, kurumlardan alınacak hasılat paylarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu şirketlerinin gayrisafi hasılatının yüzde onbeşine kadar tutarda bir bedel tahsil edilerek genel bütçeye gelir kaydedilir. Hasılat payı tahsil edilecek kurum ve kuruluşlar ile hasılat payı oranları, ödeme yeri ve zamanı Maliye Bakanlığınca belirlenir. Zamanında ödenmeyen hasılat payı üzerinden hesaplanan zam, kurum ve kuruluşun bu payları ödeme yetkisi verilmiş görevlilerinden alınır. Ancak, Maliye Bakanlığınca verilmiş ek süreler için zam uygulanmaz. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının üçer aylık dönemler itibarıyla oluşacak gelir fazlaları, her üç ayda bir izleyen ayın onbeşine kadar genel bütçeye aktarılır sayılı Kanuna göre, genel uygunluk bildiriminin hazırlanmasında aşağıdaki raporlardan hangisi dikkate alınmaz? Dış denetim raporu İdare faaliyet raporu Birim faaliyet raporu Genel faaliyet raporu 1

2 sayılı Kanunun taşınmaz edinme ve yönetme hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Erzurum İlindeki kamulaştırma işlemlerini yetki devri yoluyla Erzurum Büyükşehir Belediyesi eliyle yürütebilir. Gazi Üniversitesi, hizmetlerinin zorunlu kıldığı durumlarda gereken nicelikte ve nitelikte hizmet binasını finansal kiralama yoluyla edinebilir. Kalkınma Bakanlığı tarafından satın alınan taşınmazlar, Maliye Bakanlığı tarafından yönetilir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından satın alma suretiyle edinilen taşınmazlar, Hazine adına tescil edilir sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi merkezî yönetim bütçe kanununda yer almaz? Bütçe giderleri kesin hesap cetvelleri ve açıklaması Vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile benzeri uygulamalar nedeniyle vazgeçilen vergi gelirleri Yılı ve izleyen iki yılın gelir ve gider tahminleri Varsa bütçe açığın nasıl kapatılacağı veya fazlanın nasıl kullanılacağı sayılı Kanuna göre Orta Vadeli Mali Plan, aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanır ve karara bağlanır? Maliye Bakanlığınca hazırlanır, Türkiye Büyük Millet Meclisince karara bağlanır. Maliye Bakanlığınca hazırlanır, Bakanlar Kurulunca karara bağlanır. Maliye Bakanlığınca hazırlanır, Yüksek Planlama Kurulunca karara bağlanır. Kalkınma Bakanlığınca hazırlanır, Bakanlar Kurulunca karara bağlanır sayılı Kanuna göre, özel gelirlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Özel gelirlere ilişkin olarak ilgili kanunlarında belirtilen fiyatlandırılabilir mal ve hizmetlerin tarifeleri ile uygulamaya yönelik usul ve esaslar, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak ilgili kamu idarelerince belirlenir. Tahsil edilen özel gelirlerin ödenek tutarını aşması halinde, aşan tutar kadar yedek ödenek tertibinden ödenek eklenir. Özel gelirlerin ödenek kaydına, gelecek yıla devrine, iptaline ilişkin yetki ve işlemler merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilir. Özel gelirler karşılığında idarelere tahsis edilen özel ödenek miktarları, ilgili idarelerin bütçelerinde gösterilir sayılı Kanuna göre, mali istatistiklerin hazırlanması ve açıklanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelere ait malî istatistikler ile merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistikler Maliye Bakanlığınca hazırlanır. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistikler, Maliye Bakanlığınca üç aylık olarak yayımlanır. Mali istatistiklerine esas verilerini göndermek zorunda olan kamu idarelerinden verilerini süresinde göndermeyenlere Maliye Bakanlığınca iki ay ek süre verilir. Genel ve özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar dışındaki kamu idareleri malî istatistiklerini belirlenmiş ilkelere uygun olarak hazırlar ve belirlenen süreler içinde Maliye Bakanlığına gönderir. 2

3 13. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde, 5018 sayılı Kanunda sayılan para cezasını vermeyi gerektiren bir olay gerçekleşmiştir sayılı Kanuna göre, söz konusu para cezasını vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü sayılı Kanuna göre, faaliyet raporları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar. Mahallî idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarının birer örneği Sayıştay ve İçişleri Bakanlığına gönderilir. Maliye Bakanlığı, genel faaliyet raporunu kamuoyuna açıklar ve bir örneğini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumları, idare faaliyet raporlarının birer örneğini Sayıştaya ve Maliye Bakanlığına gönderir. 15. Kamu zararının belirlenmesinde esas alınan aşağıdaki kriterlerden hangisi, 5018 sayılı Kanunun kamu zararıyla ilgili maddesinde sayılmamıştır? Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması Kamu idaresinin yükümlülüklerinin mevzuatına uygun bir şekilde yerine getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfet getirilmesi İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması sayılı Kanuna göre, kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Bu performans göstergelerinin tespitinde aşağıdaki idarelerden hangisi yer almaz? Kalkınma Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı İlgili kamu idaresi Maliye Bakanlığı sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi niteliğinden dolayı malî yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliği bulunduğundan dolayı ertesi yıla geçen yüklenmelere girişilebilecek iş ve hizmetlerden biri değildir? Temini ve korunması güç olan ilaç, aşı, serum ve tıbbi sarf malzeme alımı Yemek hizmetleri alımı Eğitim hizmetleri alımı Süreli yayın alımı 18. Özel bütçeli (A) idaresinde tarihinde kamu zararı meydana gelmiştir sayılı Kanuna göre, zamanaşımını kesen ve durduran genel hükümler saklı kalmak kaydıyla, söz konusu kamu zararı aşağıdaki tarihlerden hangisinin sonuna kadar tespit ve tahsil edilemezse zaman aşımına uğrar?

4 sayılı Kamu İhale Kanununda yer alan Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi ifadesi, aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? Yüklenici İstekli İstekli olabilecek Girişimci sayılı Kanuna göre, ihale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi halinde yapılacak işlemlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur. Verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın idarede saklanır. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. İptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir sayılı Kanuna göre, ihale komisyonlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? İhale komisyonu, üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır. Komisyon kararları oy birliğiyle alınır. Komisyonda çekimser kalan üye, komisyon kararından sorumlu değildir. Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir. 22. Aşağıdakilerden hangisi, 4734 sayılı Kanunda sayılan temel ilkelerden biri değildir? Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin ihale suretiyle hazırlattırılması esastır. Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez. Doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) raporu aranmaz sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre, sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilenlerden hangisiyle ilgili olarak sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir? İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı Gecikme halinde alınacak cezalar Anlaşmazlıkların çözüm yeri İşin yapılma veya teslim yeri 24. Tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde bir vekil tayin suretiyle veya kendisine kanuni bir temsilci tayini suretiyle de işe devam edilemiyorsa, bu yüklenici hakkında aşağıdaki müeyyidelerden hangisi uygulanmaz? Kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir. Sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir. Hakkında kanunda sayılan süre kadar yasaklama hükmü verilir. 4

5 sayılı Kanuna göre, mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; yapım işlerinde kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından, diğer işlerde ise işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren hangi süre içinde, idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir? 3 ay 6 ay 1 yıl 2 yıl sayılı Kanun uyarınca, sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Maliye Bakanlığı Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu İlgili idarenin teklifi üzerine Kamu İhale Kurumu Doğrudan Kamu İhale Kurumu sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi kurum kazancının tespitinde indirim olarak kabul edilmez? Kuruluş ve örgütlenme giderleri Menkul kıymet ihraç giderleri Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderler Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortağın kar payı sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisine tabi değildir? Her türlü şans ve talih oyunlarının tertiplenmesi ve oynanması Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler Müzayede mahallerinde yapılan satışlar sayılı Damga Vergisi Kanununa göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Vergiye tabi kağıtların hükümlerinin yenilenmesine ilişkin mektup ve şerhler damga vergisine tabidir. Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kâğıtların damga vergisini kişiler öder. Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtların her bir nüshası ayrı miktar veya nispette damga vergisine tabidir. Bir kâğıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınır sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi damga vergisinden istisna edilen kağıtlardan değildir? Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları Resmi daireler lehine yapılan istimlaklerde düzenlenen kağıtlar Köy ihtiyar heyetlerince verilecek mazbatalar Kurumlar Vergisi Kanuna göre yapılan birleşme, devir ve bölünmeler nedeniyle düzenlenen kağıtlar sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanuna göre, vergi, resim, harç, vergi cezası, para cezası ve gecikme zammı alacakları en fazla hangi süreyle tecil edilebilir? 12 ay 24 ay 36 ay 60 ay 5

6 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi teminat olarak kabul edilmez? Haciz varakalarına müsteniden haczedilen menkul mallar Haciz varakalarına müsteniden haczedilen gayrimenkul mallar Döviz Bankalar tarafından verilen süreli teminat mektupları sayılı Vergi Usul Kanununa göre, vergi hatalarının düzeltilmesi konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İdarece tereddüt edilmeyen açık ve mutlak vergi hataları re sen düzeltilir. Mükellefler vergi muamelelerindeki hataların düzeltilmesini vergi dairesinden yazı ile isteyebilirler. Vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra yaptıkları düzeltme talebi reddolunanlar şikayet yolu ile Maliye Bakanlığına müracaat edebilirler. Vergi mahkemesi, bölge idare mahkemesi ve Danıştay dan geçmiş olan muamelelerde vergi hataları bulunduğu takdirde, bu hatalar hakkında anılan yargı mercileri tarafından bir karar verilmemiş ise düzeltme hükümleri uygulanamaz sayılı Kanun hükümlerine göre, işi bırakma konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerin tamamen durdurulması ve sona ermesi işi bırakmayı ifade eder. İşlerin herhangi bir sebep yüzünden geçici süre için durdurulması işi bırakma sayılmaz. İş ve teşebbüsün vergi dairesi mıntıkası dışına çıkarılması, işi bırakma ve gidilen yerde işe başlama sayılır. Ölüm işi bırakma hükmündedir. 35. Gelir Vergisi Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi başkaca şartlar aranmaksızın temsil edilenin daimi temsilcisi sayılmaz? Ticari mümessiller Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre acenta durumunda bulunanlar Mağaza veya depolarında temsil edilen hesabına konsinyasyon suretiyle satmak üzere devamlı olarak mal bulunduranlar Temsil edilene ait reklam giderleri de dahil olmak üzere, giderleri kısmen veya tamamen temsil edilen tarafından ödenenler 36. Gelir Vergisi Kanununa göre, aşağıdaki ödemelerden hangisi 94 üncü madde uyarınca yapılacak tevkifata tabi değildir? Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemeler Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı PTT acentalığı yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemeler 37. Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumludur? Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi Muhasebe yetkilisi Üst yönetici Strateji Geliştirme Başkanı 6

7 38. Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görev ve sorumlulukları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek. Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları muhasebe yetkilisine bildirmek. Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek. Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak. 39. Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisinde Taşınır İşlem Fişi düzenlenir? Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan çakıl ve benzeri maddelerin alımı Kısa sürede tüketilen yazıcı kartuşlarının dolumları Gazete gibi süreli yayınların alımı Alınan süreli yayınların ciltletilmesi 40. Aşağıdakilerden hangisi, Taşınır Mal Yönetmeliğine göre tutulması gereken defterlerden biri değildir? Tüketim Malzemeleri Defteri Müze Defteri Üretim Malzemeleri Defteri Kütüphane Defteri 41. Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, aşağıdaki belgelerden hangisi kullanım devamlılığının sağlanması için yapılan bakım ve onarım harcamaları hariç olmak üzere dayanıklı taşınırların; niteliğini, kullanım şeklini değiştiren, hizmet kalitesini ve taşınırlardan sağlanan faydayı artıran ve benzeri amaçlarla yapılan değer artırıcı harcamalar, taşınırın kayıtlı maliyet değerine düzenlenmek suretiyle ilave edilir? Kayıt Kontrol Fişi Taşınır İşlem Fişi Zimmet Fişi Taşınır Geçici Alındısı sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı aşağıdakilerden hangisine itiraz edilebilir? Üst disiplin amiri Disiplin kurulu Atamaya yetkili amir Yüksek disiplin kurulu sayılı Kanuna göre, aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler aşağıdaki hangi süre dolduktan sonra bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına atanabilirler? 1 yıl 2 yıl 3 yıl 5 yıl sayılı Kanuna göre, aşağıdaki fiil ve hallerden hangisi devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektirir? Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak Özürsüz ve kesintisiz olarak bir yılda toplam 9 gün göreve gelmemek Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek sayılı Kanuna göre, aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde hangi süre içerisinde göreve dönülmesi zorunludur? 7 gün 10 gün 15 gün 30 gün 7

8 sayılı Kanuna göre, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç verme konusunda belirleme yapmaya aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? Bakan Müsteşar Vali Kaymakam sayılı Orman Köylülerinin Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna göre, 2/B alanlarından tekrar orman olarak değerlendirilmesi için Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilen yerler üzerindeki muhdesat, 2942 sayılı Kanun hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi tarafından kamulaştırılır? Milli Emlak Genel Müdürlüğü Orman ve Su İşleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Orman Genel Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sayılı Kanuna göre, hak sahiplerine doğrudan satılacak olan taşınmazların satış bedeli, rayiç bedelinin yüzde kaçıdır? %50 %60 %70 % sayılı Kanuna göre, hak sahiplerine satış işlemleri idarece, başvuru süresinin bittiği tarihten itibaren en geç kaç ay içinde sonuçlandırılır? 1 ay 2 ay 3 ay 6 ay sayılı Kadastro Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi kadastro bölgesini ifade eder? Her ilin merkez ilçesi ile diğer ilçelerinin idari sınırları içinde kalan yerler Her köy ile belediye sınırları içinde bulunan mahallelerin her biri Her ilin merkezinin idari sınırları Her belediyenin belediye ve mücavir alan sınırı sayılı Kıyı Kanununa göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi sahil şeridi ni tanımlamaktadır? Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturulduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınırını Kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 metre genişliğindeki alanı Kıyı çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 200 metre genişliğindeki alanı Kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 150 metre genişliğindeki alanı sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameye göre, sulh teklifi aşağıdaki hangi durumun varlığı halinde idari makam tarafından reddedilir? Belli bir konuyu ve somut bir talebi içermemesi halinde Sulhe konu alacağın tartışmalı olması halinde Başvuruda bulunanın tam ehliyetli olması halinde Başvuruda bulunanın tutuklu olması halinde 8

9 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre sulh teklifi, aşağıdaki hangi süre içinde sonuçlandırılamaz ise ret edilmiş sayılır? 30 gün 60 gün 90 gün 1 Yıl sayılı Sayıştay Kanununa göre, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göstergeler ile ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi, Sayıştayın hangi denetimi kapsamında yer almaktadır? Performans denetimi Mali denetimi Uygunluk denetimi Düzenlilik denetimi sayılı Kanuna göre, hangi süre içerisinde karar düzeltme talebinde bulunulabilir? Temyiz Kurulu kararlarının ilgililerine tebliği tarihinden itibaren 15 gün Yargılamanın iadesi kararlarının ilgililerine tebliği tarihinden itibaren 15 gün Sayıştay ilamının ilgililerine tebliği tarihinden itibaren 30 gün Sayıştay ilamının ilgililerine tebliği tarihinden itibaren 60 gün sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, idari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanlar, idari dava açmadan önce bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren aşağıda belirtilen sürelerin hangisinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesi talebinde bulunabilirler? 60 gün ve her halde eylem tarihinden itibaren 6 ay içinde Bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren 5 yıl 60 gün ve her halde eylem tarihinden itibaren 5 yıl Bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren 10 yıl sayılı Kanuna göre hasım gösterilmeden veya yanlış hasım gösterilerek açılan davalarda ilgili mahkemece aşağıdaki kararlardan hangisi verilir? Dava dilekçesinin tespit edilecek gerçek hasma tebliğine karar verilir. Dava dilekçesinin bir üst mahkemeye tevdiine karar verilir. Dava dilekçesinin düzeltilmesi için iadesine karar verilir. Davanın reddine karar verilir sayılı Kanuna göre, idari davalarda temyiz süresi kaç gündür? Tebliğ tarihini izleyen yedi gün içinde Tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde Kararın verildiği tarihi izleyen altmış gün içinde Tebliğ tarihini izleyen doksan gün içinde sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi uzun vadeli sigorta kolları arasında yer almaz? Malûllük sigortası Hastalık sigortası Yaşlılık sigortası Ölüm sigortası sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi ölüm sigortasından sağlanan haklardan değildir? Ölüm toptan ödemesi yapılması Yaşlılık aylığı bağlanması Aylık almakta olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi Cenaze ödeneği verilmesi 9

10 sayılı Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından aşağıdakilerden hangisi sigortalı sayılanlar arasında yer almaz? Köy ve mahalle muhtarları Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan tarımsal faaliyette bulunanlar Yedek subay okulu öğrencileri Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre, kamu yararının gerektirdiği hallerde kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili kişiye, en az kaç gün önceden haber verilerek ve yazılı rızası alınarak açıklanabilir? 7 gün 10 gün 15 gün 30 gün sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi ne gönderilen dilekçelerin Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması kaç gün içinde sonuçlandırılır? 30 gün 30 iş günü 60 gün 60 iş günü sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre, kurula veya yetkili disiplin kurullarına başvuru konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kurula en az genel müdür ve eşiti seviyedeki kamu görevlileri hakkında başvurulabilir. Yargı organlarınca karar bağlanmış bulunan uyuşmazlıklar hakkında kurula başvuru yapılamaz. Yargı organlarında görülmekte olan uyuşmazlıklar hakkında Kurula başvuruda bulunulabilir. Yeterli bilgi ve belge sunulmamış başvurular değerlendirmeye alınmaz. 65. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre, nakden verilmesi gereken giyecek yardımı veya dikiş bedeli ödemelerinde, aşağıdaki belgelerden hangisi ödeme belgesine bağlanmaz? Ödemenin miktarını gösteren yetkili makamların kararı Piyasa fiyat araştırması tutanağı veya yaklaşık maliyet cetveli İlgili mevzuatında belirtilen yetkili makamın onayı Çeşitli Ödemeler Bordrosu 66. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmeliği uyarınca kaçak eşya ikramiyelerinin ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz? Harcama talimatı Kesinleşmiş mahkeme kararının onaylı örneği Değer tespit tutanağı Müsadere tutanağı 67. Evli ve eşi çalışmayan, 12 yaşında bir çocuğu bulunan (Y), 5 inci dereceli (X) Köyü ilkokul öğretmenliğine açıktan vekil olarak atanmıştır. İkametgâhı ile (X) Köyü arası 100 km ve 8 saat, bir kişilik taşıt ücreti 50.-TL, 5 inci derecenin yevmiyesi de 30.- TL dir. Bu verilere göre, vekil öğretmen (Y) ye 6245 sayılı Kanun gereğince ödenecek harcırah tutarı aşağıdakilerden hangisidir? TL 80.-TL 180.-TL 240.-TL 10

11 68. Memur (A) İzmir den Kars a İl Bayındırlık Müdürü olarak atanmıştır. Evli ve eşi çalışmamaktadır. Çocuklarından dördü ilkokulda ve lisede okumaktadır. Babasına, üvey annesine, sakat olan üvey kardeşine ve eşi ölen kızı ile kızının 5 yaşındaki çocuğuna, eşinden ayrılan kız kardeşi ile kız kardeşinin 5 ve 7 yaşlarında olan iki çocuğuna da Memur (A) bakmaktadır. Memur (A) birinci dereceden maaş almakta olup yevmiyesi 30 TL, İzmir-Kars arası otobüs ücreti bir kişi 100 TL, mesafe 2000 Km ve seyahat süresi 47 saat 15 dakikadır. Bu verilere göre aile efradına ödenmesi gereken aile masrafı tutarı aşağıdakilerden hangisidir? TL TL TL TL sayılı Kanuna göre, harcırahın hesabında esas tutulacak aylıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Ödenek mukabili çalışanlara verilecek harcırah hiçbir surette 4 üncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez. Gündelik ile çalışanların harcırahı, gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır ve hiçbir suretle 4 üncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez. Hizmetlilerin harcırahı aldıkları aylık ücret ve ödeneklerine göre hesaplanır, ancak hiçbir surette aylık ve ödenekleri tutarına en yakın 2 inci derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez. Müktesep kadrosu 5 inci derece olan ve 657 sayılı Kanunun 68/B maddesine göre 1 inci dereceden aylık alan memurun başka bir yere atanmasında müktesebi olan 5 inci derece üzerinden gündelik ödenir. 70. Memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi içinde seyyar olarak görev yapan orman muhafaza memuru (A) ya, görev yaptığı günler için 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre aşağıdaki ödemelerden hangisi yapılır? Almakta olduğu aylık/kadro dercesine göre müstehak olduğu gündeliğinin 1/3 ü tutarında gündelik tazminat ile mutat taşıta fiilen ödediği miktar ödenir. Memuriyet mahalli dışında görev yaptığı her gün için görevden ayrılış ve başlayış saatlerine göre almakta olduğu aylık/kadro dercesine göre müstehak olduğu gündeliğinin 2/3 ü veya tamamı ile mutat taşıta fiilen ödediği tutar ödenir. Görev yaptığı günler için almakta olduğu aylık/kadro dercesine göre müstehak olduğu gündeliğinin tamamı ile mutat taşıta fiilen ödediği tutar ödenir. Almakta olduğu aylık/kadro dercesine göre müstehak olduğu gündeliğinin sadece 2/3 ü tutarında her gün için tazminat ödenir. 71. Bodrum Malmüdürünün tayin olması nedeniyle Defterdarlık Uzmanı (A), Muğla dan Malmüdürlüğüne vekalet etmek üzere görevlendirilmiş ve 4 ay sonra malmüdürü atanmıştır. Malmüdürünün göreve başlamasından itibaren (A), yeni kurulan Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü görevini yürütmek üzere vekaleten görevlendirilmiştir. Bu görevi de 5 ay sürmüştür sayılı Harcırah Kanununa göre Defterdarlık Uzmanı (A) ya ödenecek gündeliklerin süresiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Malmüdürlüğüne ve milli emlak müdürlüğüne vekalet ettiği toplam sürenin ilk 90 günü için tam ikinci 90 günü için 2/3 oranında gündelik ödenir, kalan günler için herhangi bir ödeme yapılmaz. Malmüdürlüğüne ve milli emlak müdürlüğüne vekalet ettiği sürelerin ayrı ayrı ilk 90 günü için tam, kalan günleri için ayrı ayrı 2/3 oranında gündelik ödenir. Vekaleten göreve başladığı ve vekalet görevinden ayrıldığı günler için yevmiye ve yol masrafı, vekalet ettiği süre için vekalet ettiği kadroya göre vekalet aylığı ödenir. Malmüdürlüğüne ve milli emlak müdürlüğüne vekalet ettiği toplam sürenin ilk 90 günü için tam, ikinci 90 gün için 1/3 oranında ve kalan süreler için herhangi bir ödeme yapılmaz. 11

12 72. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdaki hesap gruplarından hangisi özkaynaklar ana hesap grubunda yer almaz? Değer hareketleri Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 73. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, mal ve hizmet karşılığı teminat veya depozito olarak verilen tutarlar bilançoda nerede gösterilir? Varlıklarda Yabancı kaynaklarda Özkaynaklarda Nazım hesaplarda 74. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, kamu idarelerinin kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak üzere iç borçlanma senedi ihraç etmeksizin yapılan azami otuz gün vadeli borçlanmaların izlenmesi için kullanılan hesap aşağıdakilerden hangisidir? Kamu idarelerine mali borçlar hesabı Para piyasası nakit işlemleri borçları hesabı Bonolar hesabı Cari yılda ödenecek tahviller hesabı 75. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdaki hesaplardan hangisi Faaliyet Alacakları hesap grubunda yer almaz? Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı Şüpheli Alacaklar Hesabı Gelirlerden Alacaklar / Alıcılar Hesabı Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı 76. Maliye Bakanlığınca, tahsil edilen genel bütçe vergi gelirlerinden Adana Büyükşehir Belediyesine aktarılmak üzere TL tutarında mahalli idare payı tahakkuk ettirilmiştir. Tahakkuka ilişkin yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 630-Giderler Hesabı Fon veya Diğ.Kamu İd. Ad.Yap.Tahs.Hs Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Bütçe Gelir. Red ve İadeler Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Kamu İdareleri Payları Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı

13 77. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, kayıtlı değeri TL, birikmiş amortismanı TL olan taşıtı tarihinde TL ye satmıştır. Satış bedelinin TL si kurum veznesine yatırılmış geri kalan tutar, biri diğeri ise tarihinde olmak üzere iki eşit taksitte tahsil edilecektir. Satışa ilişkin doğru kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 100-Kasa Hesabı Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı Birikmiş Amortismanlar Hesabı Taşıtlar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Kasa Hesabı Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı Birikmiş Amortismanlar Hesabı Taşıtlar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Kasa Hesabı Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı Birikmiş Amortismanlar Hesabı Taşıtlar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Kasa Hesabı Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı Birikmiş Amortismanlar Hesabı Taşıtlar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdaki hesaplardan hangisi pasif karakterli olmakla beraber aktifte yer alan düzenleyici bir hesap değildir? 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı 247 Sermaye Taahhütleri Hesabı 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı 240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 79. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, il ve ilçe ambarlarında bulunan ve kullanılamayacak hale gelen değerli kağıtlardan hangisi Darphane ve Damga Matbaası Muhasebe Birimine gönderilmeksizin yetkili kurullar tarafından mahallinde imha edilir? Nüfus cüzdanı Uluslararası aile cüzdanı İkamet tezkeresi Pasaport 13

14 80. Türk Patent Enstitüsü memurlarının maaşından kesilen 680 TL lik sendika aidatı, ilgili sendikaya sehven 860 TL olarak gönderilmiştir. Yanlışlığın 3 gün sonra fark edilmesi üzerine yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 948-Başka Birimler Adına İzlenen Alacak. Hs Başka Birimler Adına İzl. Alacak Emanetleri Hs Kişilerden Alacaklar Hesabı Gelirler Hesabı Banka Hesabı Gelirler Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı Emanetler Hesabı Erzincan Belediyesince Dünya Bankasından $ tutarında kredi temin edilmiştir. Bu kredi için, Hazinece garanti verilmesi nedeniyle Hazine Müsteşarlığınca risk hesabı adına $ karşılığı Türk Lirası garanti ücreti tahsil edilmiştir. Hazine Müsteşarlığınca garanti edilen kredi ve garanti ücreti için yapılması gerek kayıt aşağıdakilerden hangisidir? (1$= 1,50 TL) 930-Verilen Garantiler Hesabı Verilen Garantiler Karşılığı Hesabı Döviz Hesabı Risk Hesabı Verilen Garantiler Hesabı Verilen Garantiler Karşılığı Hesabı Banka Hesabı Risk Hesabı Banka Hesabı Risk Hesabı Risk Hesabı Alacakları Karşılığı Hesabı Risk Hesabı Alacakları Hesabı Banka Hesabı Risk Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı

15 82. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstanbul a gezi amacıyla gönderilen öğrenciler için mutemet (A) adına İstanbul Muhasebe Müdürlüğü nezdinde TL tutarında kredi açılmıştır. Kredi açılması ile ilgili olarak İstanbul Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünce yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 160-İş Avans ve Krediler Hesabı Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hs Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı Emanetler Hesabı Emanetler Hesabı Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hs Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı İş Avans ve Krediler Hesabı Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün, Ağustos 2012 dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden TL tutarındaki elektrik faturası, bütçede ödeneği öngörülmüş olmakla birlikte, oluştuğu yer ve zamanda ödeneği bulunmadığı için ödenememiştir. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, elektrik giderine ilişkin olarak bir nüsha fazla düzenlediği ödeme emri belgesini Aksaray Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne göndermiştir. Bu işleme ilişkin yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 630-Giderler Hesabı Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabı Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcama. Hs Gider Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı

16 84. Orman ve Su İşleri Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü, kayıtlı değeri TL olan taşıtı, özel bütçeli Orman Genel Müdürlüğü Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bedelsiz olarak devretmiştir. Bu işleme ilişkin Amasya Orman Bölge Müdürlüğü muhasebe biriminin kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı Taşıtlar Hesabı Taşıtlar Hesabı Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hs Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Taşıtlar Hesabı Gelirler Hesabı Taşıtlar Hesabı Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı (B) Dış Ticaret Şirketi, yaptığı ihracattan dolayı KDV iadesi talebinde bulunmuştur. İdarece söz konusu talep değerlendirilmiş ve mükellefin TL KDV iadesi tutarı tahakkuk ettirilmiştir. İlgili muhasebe biriminin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 630-Giderler H. 333-Emanetler H. 810-Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler H. 805-Gelir Yansıtma H. 120-Gelirlerden Alacaklar H. 333-Emanetler H. 800-Bütçe Gelirleri H. 805-Gelir Yansıtma H. 630-Giderler H. 333-Emanetler H. 830-Bütçe Giderleri H. 835-Gider Yansıtma H. 120-Gelirlerden Alacaklar H. 333-Emanetler H. 805-Gelir Yansıtma H. 810-Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler H. 16

17 86. Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kayıtlı değeri TL, birikmiş amortismanı TL olan taşıtı tarihinde hurdaya ayırmış ve Çanakkale Milli Emlak Müdürlüğü tarafından tarihinde TL ye satılmış olup, bedeli banka hesabına yatırılmıştır. Satışa ilişkin yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 102-Banka Hesabı Birikmiş Amortismanlar Hesabı Giderler Hesabı Elden Çıkarılacak Stok. ve Maddi Dur. Varlık. Hs Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Banka Hesabı Birikmiş Amortismanlar Hesabı Giderler Hesabı Taşıtlar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Banka Hesabı Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Banka Hesabı Birikmiş Amortismanlar Hesabı Elden Çıkarılacak Stok. ve Maddi Dur. Varlık. Hs Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Geçici kabulü yapılarak 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabından 252-Binalar Hesabına aktarılan bir binanın, yapılan kesin kabulü sonucunda idarenin yükleniciden TL alacaklı olduğu tespit edilmiştir. Yükleniciden alacaklı olunduğunun tespitine ilişkin kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 140-Kişilerden Alacaklar Hesabı Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı Binalar Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı Gelirler Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı Binalar Hesabı

18 88. Memur (A) kendisine zimmetle verilen dizüstü bilgisayarı kendi kusuruyla tamamen kullanılamaz hale getirdiğinden, bedelinin kendisinden tahsil edilmesine karar verilmiştir. Bilgisayarın kayıtlı değeri TL, birikmiş amortismanı TL ve rayiç değeri 300 TL dir. Bu işleme ilişkin yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 630-Giderler Hesabı Birikmiş Amortismanlar Hesabı Demirbaşlar Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı Gelirler Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı Birikmiş Amortismanlar Hesabı Demirbaşlar Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı Giderler Hesabı Birikmiş Amortismanlar Hesabı Demirbaşlar Hesabı Hazinece uluslararası bir mali kuruluşla tarihinde 2 yıl sonra geri ödemeli $ proje kredisi anlaşması yapılmıştır. Devlet Borçları Muhasebe Birimi tarafından yapılması gerekli muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (Kur: 1$=1,5 TL) 104 Proje Özel H Dış Mali Borçlar H Kullanılacak Dış Krediler H Kredi Anlaşmaları H Kredi Anlaşmaları H Kullanılacak Dış Krediler H Dış Mali Borçlar H Proje Özel H

19 90. Memur (D) nin Salihli Malmüdürlüğünde çalıştığı döneme ilişkin TL kişi borcu bulunmaktadır. Salihli Müdürlüğü, bu alacağının tahsil edilerek gönderilmesi için memurun yeni atandığı Elmalı Malmüdürlüğüne yazı yazmıştır. Elmalı Malmüdürlüğünce, gelen bu yazı üzerine yapılması gereken muhasebe kaydı nedir? 946- Özel Tahakkuklardan Alacaklar H Özel Tahakkuklar H Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar H Başka Birimler Adın İz. Alacak. Emanetleri H Takipteki Kurum Alacakları H Takipteki Kurum Alacakları Emanetleri H Bu aşamada muhasebe kaydı olarak herhangi bir işlem yapılmaz. 91. Keçiören Vergi Dairesinin 2011 yılı faaliyet sonucu hesabı TL alacak bakiyesi vermiştir. Bu hesabın bakiyesiyle ilgili olarak 2011 yılı sonunda ve 2012 yılı başında yapılması gereken yevmiye kayıtları aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 690 Faaliyet Sonuçları H Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu H yılı kaydı 591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu H Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları H Faaliyet Sonuçları H Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu H yılı kaydı 590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu H Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları H Bütçe Uygulama Sonuçları H Faaliyet Sonuçları H yılı kaydı 590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu H Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları H Faaliyet Sonuçları H Bütçe Uygulama Sonuçları H yılı kaydı 590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu H Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları H

20 92. Tokat Milli Emlak Müdürlüğünce Hazineye ait ve kayıtlı değeri TL olan arazi, 2012 yılı Temmuz ayında TL bedelle ve iki taksitle satılmıştır. Taksitlerin ilki Eylül 2012 de tahsil edilmiş, diğeri Eylül 2013 te tahsil edilecektir. Satış bedelinin %25 i diğer kamu idareleri payı olarak ayrılacaktır. Arazinin satışında ve ilk taksitin tahsilinde yapılması gereken yevmiye kayıtları aşağıdakilerden hangisidir? 127 Diğer Faaliyet Alacakları H Diğer Faaliyet Alacakları H Giderler H Arazi ve Arsalar H Kasa H Diğer Faaliyet Alacakları H Kamu İdare Payları H Gelir Yansıtma H Bütçe Gelirleri H Diğer Faaliyet Alacakları H Diğer Faaliyet Alacakları H Giderler H Arazi ve Arsalar H Gelirler H Kasa H Diğer Faaliyet Alacakları H Kamu İdare Payları H Gelir Yansıtma H Bütçe Gelirleri H Bütçe Gideri Gider Yansıtma Diğer Faaliyet Alacakları H Diğer Faaliyet Alacakları H Giderler H Arazi ve Arsalar H Gelirler H Kasa H Diğer Faaliyet Alacakları H Kamu İdare Payları H Gelir Yansıtma H Bütçe Gelirleri H Diğer Faaliyet Alacakları H Diğer Faaliyet Alacakları H Giderler H Arazi ve Arsalar H Gelirler H Kasa H Diğer Faaliyet Alacakları H Kamu İdare Payları H Gelir Yansıtma H Bütçe Gelirleri H Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler H Bütçe Gelirleri H

1. Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında bulunan idarelerden biri değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında bulunan idarelerden biri değildir? 1. Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında bulunan idarelerden biri değildir? Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ) Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Mesleki

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri,

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, KAMU ZARARI İlgili-Sorumlu İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, Sorumlu; Kamu zararının oluşmasına sebep olan kamu görevlisini Kamu Kaynağı Kamuya

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Kapsam. Müdürlüğünün ( ) taşınır mallarının kayda alınması ile bunların yönetim ve denetiminde özel mevzuatındaki hükümler uygulanır.

Kapsam. Müdürlüğünün ( ) taşınır mallarının kayda alınması ile bunların yönetim ve denetiminde özel mevzuatındaki hükümler uygulanır. 08/11/2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler Taşınır Mal Yönetmeliği Önceki Metin Değişiklik Kapsam

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI)

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI) 25 Şubat 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29990 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU 2013 1- GENEL OLARAK DEVLET MUHASEBESİ 1 2- ANTALYA BŞB MUHASEBE SİSTEMİ 1 3- ANTALYA BŞB MUHASEBE VERİLERİNİN İNCELEME SONUÇLARI

Detaylı

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI HER TÜRLÜ GELİRİN TAHSİL EDİLMESİ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-KONUSUNA GÖRE a- İLGİLİ İDARENİN YAZISI b- MAHKEME KARARI c-

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Bu ana hesap grubu, bir yıl içinde geri ödenmesi gereken yabancı kaynakları kapsar. 3- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 30 Kısa Vadeli

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ NİSAN 14 NİSAN 1 NİSAN DEĞİŞİM % 1 Vergi Gelirleri 8.717.1.4,14 9.61.1.34, 1,3 1 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 6.16.816,39

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 SIRA VATANTAŞA SUNULAN NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Personel Giderleri 1.Ödeme Emri

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/076 Sirküler Tarihi : 19.08.2016 Sirküler No : 2016/076 VERGİ AFFI TAKVİMİ "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun ile getirilen çeşitli düzenlemelere ilişkin başvuru ve ödeme

Detaylı

MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ

MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ ÖZET: Muhasebe sistemi; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde kurulur ve yürütülür. Kamu hesapları ise, yönetim ve denetim yetkilileriyle

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

Tarih: Sayı: 2014/33

Tarih: Sayı: 2014/33 Tarih: 19.09.2014 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2014/33 Konu: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve İlgili Diğer Kanunlar Kapsamında Gümrük Yükümlülüğü Doğan ve 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Takip Edilen

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri ,

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri , İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi.6.66.78, 4.89.6.6,7,6 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 4..789,4 44.79.49,8 8,44 Gelir

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ. Bildirme/ Beyan Tarih, Ekim 2016 ayı sonuna kadar. sonuna kadar

VERGİ AFFI TAKVİMİ. Bildirme/ Beyan Tarih, Ekim 2016 ayı sonuna kadar. sonuna kadar Konu VERGİ AFFI TAKVİMİ Bildirme/ Beyan Tarih, Ödeme Tarihi Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2)

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/9/2008 No : 2008/14174

Detaylı

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org OCAK AYI İŞLEMLERİ Erkan KARAARSLAN Ocak Ayı Sonuna Kadar Sayıştaya Gönderilecek Dökümanlar Hesap dönemi başında verilecek bilgiler şunlardır: a) Muhasebe birimlerini gösterir cetvel. b) Muhasebe yetkililerinin

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-14955 31/12/2014 Konu : Muhasebe Yönetmelikleri Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin idare hesaplarının Sayıştaya verilmesi

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 (27 Şubat 2008 Tarihli ve 26800 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır) MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe

Detaylı

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN. (5736 S. Kanun )

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN. (5736 S. Kanun ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 28.02.2008 Sirküler No: 2008/34 BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN (5736 S. Kanun ) 27 Şubat 2008 tarih ve 26800 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

BİLGİ NOTU /

BİLGİ NOTU / BİLGİ NOTU 18.05.2016/2016-08 MALİ TATİL UYGULAMASI 5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile mali mevzuatta belirtilen sürelerden mali tatil içinde işlemeyenler ile ilgili yeni düzenlemeler

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar 30.05.2017 / 15 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı. 27.05.2017 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

Sirküler 2016 / 069. İstanbul,

Sirküler 2016 / 069. İstanbul, Sirküler 2016 / 069 Referansımız: 1048 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 26.10.2016 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları 2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları Duyuru No: 2016/52 İstanbul, 01.07.2016 1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler 5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Her yıl temmuz ayının birinden

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

Kamu Zararı ve Alacak Tahsili Melek KIZILKAYA Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı

Kamu Zararı ve Alacak Tahsili Melek KIZILKAYA Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı Kamu Zararı ve Alacak Tahsili Melek KIZILKAYA Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı İÇERİK Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kamu Zararının Tespiti ve Bildirilmesi Alacak Takibi ve Tahsil Şekilleri

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. FETHİYE MALMÜDÜRLÜĞÜ ( Muhasebe Servisi ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. FETHİYE MALMÜDÜRLÜĞÜ ( Muhasebe Servisi ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FETHİYE MALMÜDÜRLÜĞÜ ( Muhasebe Servisi ) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Personel Giderleri 1- Ödeme Emri Belgesi

Detaylı

6456 SAYILI KANUNLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN BAZI YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞERLENDİRİLMESİ

6456 SAYILI KANUNLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN BAZI YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞERLENDİRİLMESİ 6456 SAYILI KANUNLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN BAZI YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bilindiği üzere, 6456 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I.

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. ZAMANAŞIMI TEORİSİ...3 A. Kavram... 3 1.Tanımı... 3 2. Vergi Hukukunda Zamanaşımının Diğer Kanunlardaki Zamanaşımı ve Benzeri Müesseseler İle Karşılaştırılması... 5 a. Özel Hukuktaki

Detaylı

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ. Başaknur ÇÖKELEK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ. Başaknur ÇÖKELEK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Başaknur ÇÖKELEK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı SUNUM PLANI Amaç, Kapsam ve Tanımlar Sorumluluk ve Görevliler Defter ve

Detaylı

Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış MADDE 6- (1)

Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış MADDE 6- (1) 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Değişiklikten

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 65.01.00-J1 Gelirlerin Tahakkuk, Takip ve Tahsilatının Yapılması 1-Öğrencinin Dilekçesi 2-İlgili Birimin Yazısı 3-Dekont 2 65.01.00-J2 Gelirlerden Red ve İade nin Yapılması 1-İlgili Birimin Yazısı 2-Alacaklının

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Beyanname düzenleme programının yeni versiyonu 01.04.2014 tarihinde güncellenmiştir. Kurumlar vergisi beyannamesi doldurmadan

Detaylı

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK HESAPLARI. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK HESAPLARI. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK HESAPLARI Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Hesapları Bu ana hesap grubu, bir yıldan uzun vadeli yabancı kaynakları kapsar. Uzun vadeli yabancı

Detaylı

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri Altay AKKAY, SMMM Bağımsız Denetçi 6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri 30/06/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe

Detaylı

Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 Perşembe günü sona erecektir

Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 Perşembe günü sona erecektir Tarih : 30.06.2017 Sayı : 2017-45 Konu : 2017 Yılı Mali Tatil Uygulaması Mali tatili düzenleyen 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmet sunum sürecinde. Hizmeti sunmakla görevli yetkili kurumların / Hizmetten yararlananlar

EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmet sunum sürecinde. Hizmeti sunmakla görevli yetkili kurumların / Hizmetten yararlananlar EK-1 KÖRFEZ MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Sıra No Kurum Kodu Standart dosya planı kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayandığı Mevzuatın adı Hizmetten yararlananlar Hizmeti sunmakla görevli

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

DENET VERGİ SİRKÜLER

DENET VERGİ SİRKÜLER DENET VERGİ SİRKÜLER BDO Yayıncılık A.Ş. Sirküler Tarihi : 26.10.2016 Sirküler No : 2016/089 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ (Form:3A-3B)... 15-9 FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA

Detaylı

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili Yönetim Kurulu Kararı Rektör Onayı

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

ÖN ÖDEME. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

ÖN ÖDEME. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org ÖN ÖDEME Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org ÖN ÖDEME (AVANS KREDİ) -Harcama yetkilisinin uygun görmesi -Karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla; 1-İlgili kanunlarda öngörülen haller ile 2-Gerçekleştirme

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE MECLISI 2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1- İlgiliden Dilekçe 2- Davet Yazısı

Detaylı

OSMANİYE DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İ Ş L E M Y Ö N E R G E S İ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

OSMANİYE DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İ Ş L E M Y Ö N E R G E S İ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak OSMANİYE DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ İ Ş L E M Y Ö N E R G E S İ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam : Madde 1- (1) Bu Yönerge, Osmaniye Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün İş ve

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

-2008/Mart ve önceki dönemlere ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, sosyal yardım zammı ile

-2008/Mart ve önceki dönemlere ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, sosyal yardım zammı ile 2008/071 27.05.2008 Konu: Sigorta Prim Affı Yasalaştı! Kamuoyunda prim affı olarak gündeme gelen sosyal güvenlik prim borçlarının yeniden yapılandırması düzenlemesi yasalaştı. Söz konusu düzenleme Sosyal

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[2-2015/339]-56816 12.05.2016 Konu : Vakıf üyelerine ait birikimlerin

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ İŞ TANIM ÇİZELGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ İŞ TANIM ÇİZELGESİ 911.MKH.BİT/F01 1 / 10 REVİZYON DURUM Revizyon Tarihi Revizyon Açıklama 911.MKH.BİT/F01 2 / 10 Adı sında 1 2 Üniversite bütçesinden yapılacak ödemelerin muhasebeleştirilmesi Bütçe dışı proje ödemelerinin

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı