sayılı Kanunun taşınmaz edinme ve yönetme hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8. 5018 sayılı Kanunun taşınmaz edinme ve yönetme hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?"

Transkript

1 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri arasında yer almaz? Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Bakanlık Müşavirleri Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanabilmek için Bakanlık birimlerinde en az kaç yıl görev yapılması zorunludur? Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında bulunan idarelerden biri değildir? Mesleki Yeterlilik Kurumu Türkiye Su Enstitüsü Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 4. Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kanuna göre, düzenleyici ve denetleyici kurumlardan biri değildir? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Rekabet Kurumu 5. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, kamu zararı alacaklarının yapılan tebligata rağmen sorumlular ve/veya ilgililerce süresinde rızaen ödenmemesi halinde ilgili alacak takip dosyası, sürenin bitiminden itibaren hangi süre içerisinde, alacağın hükmen tahsili için, strateji geliştirme birimi veya taşradaki ilgili takip birimince kamu idaresini temsile yetkili hukuk birimine gönderilir? 3 iş günü 5 iş günü 10 iş günü 15 iş günü sayılı Kanuna göre, kurumlardan alınacak hasılat paylarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu şirketlerinin gayrisafi hasılatının yüzde onbeşine kadar tutarda bir bedel tahsil edilerek genel bütçeye gelir kaydedilir. Hasılat payı tahsil edilecek kurum ve kuruluşlar ile hasılat payı oranları, ödeme yeri ve zamanı Maliye Bakanlığınca belirlenir. Zamanında ödenmeyen hasılat payı üzerinden hesaplanan zam, kurum ve kuruluşun bu payları ödeme yetkisi verilmiş görevlilerinden alınır. Ancak, Maliye Bakanlığınca verilmiş ek süreler için zam uygulanmaz. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının üçer aylık dönemler itibarıyla oluşacak gelir fazlaları, her üç ayda bir izleyen ayın onbeşine kadar genel bütçeye aktarılır sayılı Kanuna göre, genel uygunluk bildiriminin hazırlanmasında aşağıdaki raporlardan hangisi dikkate alınmaz? Dış denetim raporu İdare faaliyet raporu Birim faaliyet raporu Genel faaliyet raporu 1

2 sayılı Kanunun taşınmaz edinme ve yönetme hükümleri çerçevesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Erzurum İlindeki kamulaştırma işlemlerini yetki devri yoluyla Erzurum Büyükşehir Belediyesi eliyle yürütebilir. Gazi Üniversitesi, hizmetlerinin zorunlu kıldığı durumlarda gereken nicelikte ve nitelikte hizmet binasını finansal kiralama yoluyla edinebilir. Kalkınma Bakanlığı tarafından satın alınan taşınmazlar, Maliye Bakanlığı tarafından yönetilir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından satın alma suretiyle edinilen taşınmazlar, Hazine adına tescil edilir sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi merkezî yönetim bütçe kanununda yer almaz? Bütçe giderleri kesin hesap cetvelleri ve açıklaması Vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile benzeri uygulamalar nedeniyle vazgeçilen vergi gelirleri Yılı ve izleyen iki yılın gelir ve gider tahminleri Varsa bütçe açığın nasıl kapatılacağı veya fazlanın nasıl kullanılacağı sayılı Kanuna göre Orta Vadeli Mali Plan, aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanır ve karara bağlanır? Maliye Bakanlığınca hazırlanır, Türkiye Büyük Millet Meclisince karara bağlanır. Maliye Bakanlığınca hazırlanır, Bakanlar Kurulunca karara bağlanır. Maliye Bakanlığınca hazırlanır, Yüksek Planlama Kurulunca karara bağlanır. Kalkınma Bakanlığınca hazırlanır, Bakanlar Kurulunca karara bağlanır sayılı Kanuna göre, özel gelirlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Özel gelirlere ilişkin olarak ilgili kanunlarında belirtilen fiyatlandırılabilir mal ve hizmetlerin tarifeleri ile uygulamaya yönelik usul ve esaslar, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak ilgili kamu idarelerince belirlenir. Tahsil edilen özel gelirlerin ödenek tutarını aşması halinde, aşan tutar kadar yedek ödenek tertibinden ödenek eklenir. Özel gelirlerin ödenek kaydına, gelecek yıla devrine, iptaline ilişkin yetki ve işlemler merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilir. Özel gelirler karşılığında idarelere tahsis edilen özel ödenek miktarları, ilgili idarelerin bütçelerinde gösterilir sayılı Kanuna göre, mali istatistiklerin hazırlanması ve açıklanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelere ait malî istatistikler ile merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistikler Maliye Bakanlığınca hazırlanır. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistikler, Maliye Bakanlığınca üç aylık olarak yayımlanır. Mali istatistiklerine esas verilerini göndermek zorunda olan kamu idarelerinden verilerini süresinde göndermeyenlere Maliye Bakanlığınca iki ay ek süre verilir. Genel ve özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar dışındaki kamu idareleri malî istatistiklerini belirlenmiş ilkelere uygun olarak hazırlar ve belirlenen süreler içinde Maliye Bakanlığına gönderir. 2

3 13. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde, 5018 sayılı Kanunda sayılan para cezasını vermeyi gerektiren bir olay gerçekleşmiştir sayılı Kanuna göre, söz konusu para cezasını vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? Maliye Bakanı Milli Eğitim Bakanı Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü sayılı Kanuna göre, faaliyet raporları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar. Mahallî idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarının birer örneği Sayıştay ve İçişleri Bakanlığına gönderilir. Maliye Bakanlığı, genel faaliyet raporunu kamuoyuna açıklar ve bir örneğini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumları, idare faaliyet raporlarının birer örneğini Sayıştaya ve Maliye Bakanlığına gönderir. 15. Kamu zararının belirlenmesinde esas alınan aşağıdaki kriterlerden hangisi, 5018 sayılı Kanunun kamu zararıyla ilgili maddesinde sayılmamıştır? Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması Kamu idaresinin yükümlülüklerinin mevzuatına uygun bir şekilde yerine getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfet getirilmesi İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması sayılı Kanuna göre, kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Bu performans göstergelerinin tespitinde aşağıdaki idarelerden hangisi yer almaz? Kalkınma Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı İlgili kamu idaresi Maliye Bakanlığı sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi niteliğinden dolayı malî yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliği bulunduğundan dolayı ertesi yıla geçen yüklenmelere girişilebilecek iş ve hizmetlerden biri değildir? Temini ve korunması güç olan ilaç, aşı, serum ve tıbbi sarf malzeme alımı Yemek hizmetleri alımı Eğitim hizmetleri alımı Süreli yayın alımı 18. Özel bütçeli (A) idaresinde tarihinde kamu zararı meydana gelmiştir sayılı Kanuna göre, zamanaşımını kesen ve durduran genel hükümler saklı kalmak kaydıyla, söz konusu kamu zararı aşağıdaki tarihlerden hangisinin sonuna kadar tespit ve tahsil edilemezse zaman aşımına uğrar?

4 sayılı Kamu İhale Kanununda yer alan Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi ifadesi, aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? Yüklenici İstekli İstekli olabilecek Girişimci sayılı Kanuna göre, ihale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi halinde yapılacak işlemlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur. Verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın idarede saklanır. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. İptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir sayılı Kanuna göre, ihale komisyonlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? İhale komisyonu, üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır. Komisyon kararları oy birliğiyle alınır. Komisyonda çekimser kalan üye, komisyon kararından sorumlu değildir. Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir. 22. Aşağıdakilerden hangisi, 4734 sayılı Kanunda sayılan temel ilkelerden biri değildir? Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin ihale suretiyle hazırlattırılması esastır. Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez. Doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) raporu aranmaz sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre, sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilenlerden hangisiyle ilgili olarak sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir? İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı Gecikme halinde alınacak cezalar Anlaşmazlıkların çözüm yeri İşin yapılma veya teslim yeri 24. Tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde bir vekil tayin suretiyle veya kendisine kanuni bir temsilci tayini suretiyle de işe devam edilemiyorsa, bu yüklenici hakkında aşağıdaki müeyyidelerden hangisi uygulanmaz? Kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir. Sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir. Hakkında kanunda sayılan süre kadar yasaklama hükmü verilir. 4

5 sayılı Kanuna göre, mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; yapım işlerinde kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından, diğer işlerde ise işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren hangi süre içinde, idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir? 3 ay 6 ay 1 yıl 2 yıl sayılı Kanun uyarınca, sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Maliye Bakanlığı Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu İlgili idarenin teklifi üzerine Kamu İhale Kurumu Doğrudan Kamu İhale Kurumu sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi kurum kazancının tespitinde indirim olarak kabul edilmez? Kuruluş ve örgütlenme giderleri Menkul kıymet ihraç giderleri Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderler Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortağın kar payı sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisine tabi değildir? Her türlü şans ve talih oyunlarının tertiplenmesi ve oynanması Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler Müzayede mahallerinde yapılan satışlar sayılı Damga Vergisi Kanununa göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Vergiye tabi kağıtların hükümlerinin yenilenmesine ilişkin mektup ve şerhler damga vergisine tabidir. Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kâğıtların damga vergisini kişiler öder. Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtların her bir nüshası ayrı miktar veya nispette damga vergisine tabidir. Bir kâğıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınır sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi damga vergisinden istisna edilen kağıtlardan değildir? Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları Resmi daireler lehine yapılan istimlaklerde düzenlenen kağıtlar Köy ihtiyar heyetlerince verilecek mazbatalar Kurumlar Vergisi Kanuna göre yapılan birleşme, devir ve bölünmeler nedeniyle düzenlenen kağıtlar sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanuna göre, vergi, resim, harç, vergi cezası, para cezası ve gecikme zammı alacakları en fazla hangi süreyle tecil edilebilir? 12 ay 24 ay 36 ay 60 ay 5

6 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi teminat olarak kabul edilmez? Haciz varakalarına müsteniden haczedilen menkul mallar Haciz varakalarına müsteniden haczedilen gayrimenkul mallar Döviz Bankalar tarafından verilen süreli teminat mektupları sayılı Vergi Usul Kanununa göre, vergi hatalarının düzeltilmesi konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İdarece tereddüt edilmeyen açık ve mutlak vergi hataları re sen düzeltilir. Mükellefler vergi muamelelerindeki hataların düzeltilmesini vergi dairesinden yazı ile isteyebilirler. Vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra yaptıkları düzeltme talebi reddolunanlar şikayet yolu ile Maliye Bakanlığına müracaat edebilirler. Vergi mahkemesi, bölge idare mahkemesi ve Danıştay dan geçmiş olan muamelelerde vergi hataları bulunduğu takdirde, bu hatalar hakkında anılan yargı mercileri tarafından bir karar verilmemiş ise düzeltme hükümleri uygulanamaz sayılı Kanun hükümlerine göre, işi bırakma konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerin tamamen durdurulması ve sona ermesi işi bırakmayı ifade eder. İşlerin herhangi bir sebep yüzünden geçici süre için durdurulması işi bırakma sayılmaz. İş ve teşebbüsün vergi dairesi mıntıkası dışına çıkarılması, işi bırakma ve gidilen yerde işe başlama sayılır. Ölüm işi bırakma hükmündedir. 35. Gelir Vergisi Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi başkaca şartlar aranmaksızın temsil edilenin daimi temsilcisi sayılmaz? Ticari mümessiller Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre acenta durumunda bulunanlar Mağaza veya depolarında temsil edilen hesabına konsinyasyon suretiyle satmak üzere devamlı olarak mal bulunduranlar Temsil edilene ait reklam giderleri de dahil olmak üzere, giderleri kısmen veya tamamen temsil edilen tarafından ödenenler 36. Gelir Vergisi Kanununa göre, aşağıdaki ödemelerden hangisi 94 üncü madde uyarınca yapılacak tevkifata tabi değildir? Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemeler Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı PTT acentalığı yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemeler 37. Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumludur? Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi Muhasebe yetkilisi Üst yönetici Strateji Geliştirme Başkanı 6

7 38. Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görev ve sorumlulukları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek. Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları muhasebe yetkilisine bildirmek. Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek. Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak. 39. Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisinde Taşınır İşlem Fişi düzenlenir? Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan çakıl ve benzeri maddelerin alımı Kısa sürede tüketilen yazıcı kartuşlarının dolumları Gazete gibi süreli yayınların alımı Alınan süreli yayınların ciltletilmesi 40. Aşağıdakilerden hangisi, Taşınır Mal Yönetmeliğine göre tutulması gereken defterlerden biri değildir? Tüketim Malzemeleri Defteri Müze Defteri Üretim Malzemeleri Defteri Kütüphane Defteri 41. Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, aşağıdaki belgelerden hangisi kullanım devamlılığının sağlanması için yapılan bakım ve onarım harcamaları hariç olmak üzere dayanıklı taşınırların; niteliğini, kullanım şeklini değiştiren, hizmet kalitesini ve taşınırlardan sağlanan faydayı artıran ve benzeri amaçlarla yapılan değer artırıcı harcamalar, taşınırın kayıtlı maliyet değerine düzenlenmek suretiyle ilave edilir? Kayıt Kontrol Fişi Taşınır İşlem Fişi Zimmet Fişi Taşınır Geçici Alındısı sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı aşağıdakilerden hangisine itiraz edilebilir? Üst disiplin amiri Disiplin kurulu Atamaya yetkili amir Yüksek disiplin kurulu sayılı Kanuna göre, aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler aşağıdaki hangi süre dolduktan sonra bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına atanabilirler? 1 yıl 2 yıl 3 yıl 5 yıl sayılı Kanuna göre, aşağıdaki fiil ve hallerden hangisi devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektirir? Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak Özürsüz ve kesintisiz olarak bir yılda toplam 9 gün göreve gelmemek Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek sayılı Kanuna göre, aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde hangi süre içerisinde göreve dönülmesi zorunludur? 7 gün 10 gün 15 gün 30 gün 7

8 sayılı Kanuna göre, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç verme konusunda belirleme yapmaya aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? Bakan Müsteşar Vali Kaymakam sayılı Orman Köylülerinin Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna göre, 2/B alanlarından tekrar orman olarak değerlendirilmesi için Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilen yerler üzerindeki muhdesat, 2942 sayılı Kanun hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi tarafından kamulaştırılır? Milli Emlak Genel Müdürlüğü Orman ve Su İşleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Orman Genel Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sayılı Kanuna göre, hak sahiplerine doğrudan satılacak olan taşınmazların satış bedeli, rayiç bedelinin yüzde kaçıdır? %50 %60 %70 % sayılı Kanuna göre, hak sahiplerine satış işlemleri idarece, başvuru süresinin bittiği tarihten itibaren en geç kaç ay içinde sonuçlandırılır? 1 ay 2 ay 3 ay 6 ay sayılı Kadastro Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi kadastro bölgesini ifade eder? Her ilin merkez ilçesi ile diğer ilçelerinin idari sınırları içinde kalan yerler Her köy ile belediye sınırları içinde bulunan mahallelerin her biri Her ilin merkezinin idari sınırları Her belediyenin belediye ve mücavir alan sınırı sayılı Kıyı Kanununa göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi sahil şeridi ni tanımlamaktadır? Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturulduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınırını Kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 metre genişliğindeki alanı Kıyı çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 200 metre genişliğindeki alanı Kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 150 metre genişliğindeki alanı sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnameye göre, sulh teklifi aşağıdaki hangi durumun varlığı halinde idari makam tarafından reddedilir? Belli bir konuyu ve somut bir talebi içermemesi halinde Sulhe konu alacağın tartışmalı olması halinde Başvuruda bulunanın tam ehliyetli olması halinde Başvuruda bulunanın tutuklu olması halinde 8

9 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre sulh teklifi, aşağıdaki hangi süre içinde sonuçlandırılamaz ise ret edilmiş sayılır? 30 gün 60 gün 90 gün 1 Yıl sayılı Sayıştay Kanununa göre, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göstergeler ile ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi, Sayıştayın hangi denetimi kapsamında yer almaktadır? Performans denetimi Mali denetimi Uygunluk denetimi Düzenlilik denetimi sayılı Kanuna göre, hangi süre içerisinde karar düzeltme talebinde bulunulabilir? Temyiz Kurulu kararlarının ilgililerine tebliği tarihinden itibaren 15 gün Yargılamanın iadesi kararlarının ilgililerine tebliği tarihinden itibaren 15 gün Sayıştay ilamının ilgililerine tebliği tarihinden itibaren 30 gün Sayıştay ilamının ilgililerine tebliği tarihinden itibaren 60 gün sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, idari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanlar, idari dava açmadan önce bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren aşağıda belirtilen sürelerin hangisinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesi talebinde bulunabilirler? 60 gün ve her halde eylem tarihinden itibaren 6 ay içinde Bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren 5 yıl 60 gün ve her halde eylem tarihinden itibaren 5 yıl Bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren 10 yıl sayılı Kanuna göre hasım gösterilmeden veya yanlış hasım gösterilerek açılan davalarda ilgili mahkemece aşağıdaki kararlardan hangisi verilir? Dava dilekçesinin tespit edilecek gerçek hasma tebliğine karar verilir. Dava dilekçesinin bir üst mahkemeye tevdiine karar verilir. Dava dilekçesinin düzeltilmesi için iadesine karar verilir. Davanın reddine karar verilir sayılı Kanuna göre, idari davalarda temyiz süresi kaç gündür? Tebliğ tarihini izleyen yedi gün içinde Tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde Kararın verildiği tarihi izleyen altmış gün içinde Tebliğ tarihini izleyen doksan gün içinde sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi uzun vadeli sigorta kolları arasında yer almaz? Malûllük sigortası Hastalık sigortası Yaşlılık sigortası Ölüm sigortası sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi ölüm sigortasından sağlanan haklardan değildir? Ölüm toptan ödemesi yapılması Yaşlılık aylığı bağlanması Aylık almakta olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi Cenaze ödeneği verilmesi 9

10 sayılı Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından aşağıdakilerden hangisi sigortalı sayılanlar arasında yer almaz? Köy ve mahalle muhtarları Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan tarımsal faaliyette bulunanlar Yedek subay okulu öğrencileri Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre, kamu yararının gerektirdiği hallerde kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili kişiye, en az kaç gün önceden haber verilerek ve yazılı rızası alınarak açıklanabilir? 7 gün 10 gün 15 gün 30 gün sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi ne gönderilen dilekçelerin Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması kaç gün içinde sonuçlandırılır? 30 gün 30 iş günü 60 gün 60 iş günü sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre, kurula veya yetkili disiplin kurullarına başvuru konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kurula en az genel müdür ve eşiti seviyedeki kamu görevlileri hakkında başvurulabilir. Yargı organlarınca karar bağlanmış bulunan uyuşmazlıklar hakkında kurula başvuru yapılamaz. Yargı organlarında görülmekte olan uyuşmazlıklar hakkında Kurula başvuruda bulunulabilir. Yeterli bilgi ve belge sunulmamış başvurular değerlendirmeye alınmaz. 65. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre, nakden verilmesi gereken giyecek yardımı veya dikiş bedeli ödemelerinde, aşağıdaki belgelerden hangisi ödeme belgesine bağlanmaz? Ödemenin miktarını gösteren yetkili makamların kararı Piyasa fiyat araştırması tutanağı veya yaklaşık maliyet cetveli İlgili mevzuatında belirtilen yetkili makamın onayı Çeşitli Ödemeler Bordrosu 66. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmeliği uyarınca kaçak eşya ikramiyelerinin ödenmesinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz? Harcama talimatı Kesinleşmiş mahkeme kararının onaylı örneği Değer tespit tutanağı Müsadere tutanağı 67. Evli ve eşi çalışmayan, 12 yaşında bir çocuğu bulunan (Y), 5 inci dereceli (X) Köyü ilkokul öğretmenliğine açıktan vekil olarak atanmıştır. İkametgâhı ile (X) Köyü arası 100 km ve 8 saat, bir kişilik taşıt ücreti 50.-TL, 5 inci derecenin yevmiyesi de 30.- TL dir. Bu verilere göre, vekil öğretmen (Y) ye 6245 sayılı Kanun gereğince ödenecek harcırah tutarı aşağıdakilerden hangisidir? TL 80.-TL 180.-TL 240.-TL 10

11 68. Memur (A) İzmir den Kars a İl Bayındırlık Müdürü olarak atanmıştır. Evli ve eşi çalışmamaktadır. Çocuklarından dördü ilkokulda ve lisede okumaktadır. Babasına, üvey annesine, sakat olan üvey kardeşine ve eşi ölen kızı ile kızının 5 yaşındaki çocuğuna, eşinden ayrılan kız kardeşi ile kız kardeşinin 5 ve 7 yaşlarında olan iki çocuğuna da Memur (A) bakmaktadır. Memur (A) birinci dereceden maaş almakta olup yevmiyesi 30 TL, İzmir-Kars arası otobüs ücreti bir kişi 100 TL, mesafe 2000 Km ve seyahat süresi 47 saat 15 dakikadır. Bu verilere göre aile efradına ödenmesi gereken aile masrafı tutarı aşağıdakilerden hangisidir? TL TL TL TL sayılı Kanuna göre, harcırahın hesabında esas tutulacak aylıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Ödenek mukabili çalışanlara verilecek harcırah hiçbir surette 4 üncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez. Gündelik ile çalışanların harcırahı, gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır ve hiçbir suretle 4 üncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez. Hizmetlilerin harcırahı aldıkları aylık ücret ve ödeneklerine göre hesaplanır, ancak hiçbir surette aylık ve ödenekleri tutarına en yakın 2 inci derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez. Müktesep kadrosu 5 inci derece olan ve 657 sayılı Kanunun 68/B maddesine göre 1 inci dereceden aylık alan memurun başka bir yere atanmasında müktesebi olan 5 inci derece üzerinden gündelik ödenir. 70. Memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi içinde seyyar olarak görev yapan orman muhafaza memuru (A) ya, görev yaptığı günler için 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre aşağıdaki ödemelerden hangisi yapılır? Almakta olduğu aylık/kadro dercesine göre müstehak olduğu gündeliğinin 1/3 ü tutarında gündelik tazminat ile mutat taşıta fiilen ödediği miktar ödenir. Memuriyet mahalli dışında görev yaptığı her gün için görevden ayrılış ve başlayış saatlerine göre almakta olduğu aylık/kadro dercesine göre müstehak olduğu gündeliğinin 2/3 ü veya tamamı ile mutat taşıta fiilen ödediği tutar ödenir. Görev yaptığı günler için almakta olduğu aylık/kadro dercesine göre müstehak olduğu gündeliğinin tamamı ile mutat taşıta fiilen ödediği tutar ödenir. Almakta olduğu aylık/kadro dercesine göre müstehak olduğu gündeliğinin sadece 2/3 ü tutarında her gün için tazminat ödenir. 71. Bodrum Malmüdürünün tayin olması nedeniyle Defterdarlık Uzmanı (A), Muğla dan Malmüdürlüğüne vekalet etmek üzere görevlendirilmiş ve 4 ay sonra malmüdürü atanmıştır. Malmüdürünün göreve başlamasından itibaren (A), yeni kurulan Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü görevini yürütmek üzere vekaleten görevlendirilmiştir. Bu görevi de 5 ay sürmüştür sayılı Harcırah Kanununa göre Defterdarlık Uzmanı (A) ya ödenecek gündeliklerin süresiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Malmüdürlüğüne ve milli emlak müdürlüğüne vekalet ettiği toplam sürenin ilk 90 günü için tam ikinci 90 günü için 2/3 oranında gündelik ödenir, kalan günler için herhangi bir ödeme yapılmaz. Malmüdürlüğüne ve milli emlak müdürlüğüne vekalet ettiği sürelerin ayrı ayrı ilk 90 günü için tam, kalan günleri için ayrı ayrı 2/3 oranında gündelik ödenir. Vekaleten göreve başladığı ve vekalet görevinden ayrıldığı günler için yevmiye ve yol masrafı, vekalet ettiği süre için vekalet ettiği kadroya göre vekalet aylığı ödenir. Malmüdürlüğüne ve milli emlak müdürlüğüne vekalet ettiği toplam sürenin ilk 90 günü için tam, ikinci 90 gün için 1/3 oranında ve kalan süreler için herhangi bir ödeme yapılmaz. 11

12 72. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdaki hesap gruplarından hangisi özkaynaklar ana hesap grubunda yer almaz? Değer hareketleri Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 73. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, mal ve hizmet karşılığı teminat veya depozito olarak verilen tutarlar bilançoda nerede gösterilir? Varlıklarda Yabancı kaynaklarda Özkaynaklarda Nazım hesaplarda 74. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, kamu idarelerinin kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak üzere iç borçlanma senedi ihraç etmeksizin yapılan azami otuz gün vadeli borçlanmaların izlenmesi için kullanılan hesap aşağıdakilerden hangisidir? Kamu idarelerine mali borçlar hesabı Para piyasası nakit işlemleri borçları hesabı Bonolar hesabı Cari yılda ödenecek tahviller hesabı 75. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdaki hesaplardan hangisi Faaliyet Alacakları hesap grubunda yer almaz? Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı Şüpheli Alacaklar Hesabı Gelirlerden Alacaklar / Alıcılar Hesabı Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı 76. Maliye Bakanlığınca, tahsil edilen genel bütçe vergi gelirlerinden Adana Büyükşehir Belediyesine aktarılmak üzere TL tutarında mahalli idare payı tahakkuk ettirilmiştir. Tahakkuka ilişkin yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 630-Giderler Hesabı Fon veya Diğ.Kamu İd. Ad.Yap.Tahs.Hs Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Bütçe Gelir. Red ve İadeler Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Kamu İdareleri Payları Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı

13 77. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, kayıtlı değeri TL, birikmiş amortismanı TL olan taşıtı tarihinde TL ye satmıştır. Satış bedelinin TL si kurum veznesine yatırılmış geri kalan tutar, biri diğeri ise tarihinde olmak üzere iki eşit taksitte tahsil edilecektir. Satışa ilişkin doğru kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 100-Kasa Hesabı Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı Birikmiş Amortismanlar Hesabı Taşıtlar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Kasa Hesabı Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı Birikmiş Amortismanlar Hesabı Taşıtlar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Kasa Hesabı Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı Birikmiş Amortismanlar Hesabı Taşıtlar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Kasa Hesabı Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı Birikmiş Amortismanlar Hesabı Taşıtlar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, aşağıdaki hesaplardan hangisi pasif karakterli olmakla beraber aktifte yer alan düzenleyici bir hesap değildir? 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı 247 Sermaye Taahhütleri Hesabı 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı 240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 79. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, il ve ilçe ambarlarında bulunan ve kullanılamayacak hale gelen değerli kağıtlardan hangisi Darphane ve Damga Matbaası Muhasebe Birimine gönderilmeksizin yetkili kurullar tarafından mahallinde imha edilir? Nüfus cüzdanı Uluslararası aile cüzdanı İkamet tezkeresi Pasaport 13

14 80. Türk Patent Enstitüsü memurlarının maaşından kesilen 680 TL lik sendika aidatı, ilgili sendikaya sehven 860 TL olarak gönderilmiştir. Yanlışlığın 3 gün sonra fark edilmesi üzerine yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 948-Başka Birimler Adına İzlenen Alacak. Hs Başka Birimler Adına İzl. Alacak Emanetleri Hs Kişilerden Alacaklar Hesabı Gelirler Hesabı Banka Hesabı Gelirler Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı Emanetler Hesabı Erzincan Belediyesince Dünya Bankasından $ tutarında kredi temin edilmiştir. Bu kredi için, Hazinece garanti verilmesi nedeniyle Hazine Müsteşarlığınca risk hesabı adına $ karşılığı Türk Lirası garanti ücreti tahsil edilmiştir. Hazine Müsteşarlığınca garanti edilen kredi ve garanti ücreti için yapılması gerek kayıt aşağıdakilerden hangisidir? (1$= 1,50 TL) 930-Verilen Garantiler Hesabı Verilen Garantiler Karşılığı Hesabı Döviz Hesabı Risk Hesabı Verilen Garantiler Hesabı Verilen Garantiler Karşılığı Hesabı Banka Hesabı Risk Hesabı Banka Hesabı Risk Hesabı Risk Hesabı Alacakları Karşılığı Hesabı Risk Hesabı Alacakları Hesabı Banka Hesabı Risk Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı

15 82. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstanbul a gezi amacıyla gönderilen öğrenciler için mutemet (A) adına İstanbul Muhasebe Müdürlüğü nezdinde TL tutarında kredi açılmıştır. Kredi açılması ile ilgili olarak İstanbul Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünce yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 160-İş Avans ve Krediler Hesabı Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hs Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı Emanetler Hesabı Emanetler Hesabı Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hs Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı İş Avans ve Krediler Hesabı Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün, Ağustos 2012 dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden TL tutarındaki elektrik faturası, bütçede ödeneği öngörülmüş olmakla birlikte, oluştuğu yer ve zamanda ödeneği bulunmadığı için ödenememiştir. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, elektrik giderine ilişkin olarak bir nüsha fazla düzenlediği ödeme emri belgesini Aksaray Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne göndermiştir. Bu işleme ilişkin yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 630-Giderler Hesabı Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabı Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabı Bütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcama. Hs Gider Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı

16 84. Orman ve Su İşleri Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü, kayıtlı değeri TL olan taşıtı, özel bütçeli Orman Genel Müdürlüğü Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bedelsiz olarak devretmiştir. Bu işleme ilişkin Amasya Orman Bölge Müdürlüğü muhasebe biriminin kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabı Taşıtlar Hesabı Taşıtlar Hesabı Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hs Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Taşıtlar Hesabı Gelirler Hesabı Taşıtlar Hesabı Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı (B) Dış Ticaret Şirketi, yaptığı ihracattan dolayı KDV iadesi talebinde bulunmuştur. İdarece söz konusu talep değerlendirilmiş ve mükellefin TL KDV iadesi tutarı tahakkuk ettirilmiştir. İlgili muhasebe biriminin yapması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 630-Giderler H. 333-Emanetler H. 810-Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler H. 805-Gelir Yansıtma H. 120-Gelirlerden Alacaklar H. 333-Emanetler H. 800-Bütçe Gelirleri H. 805-Gelir Yansıtma H. 630-Giderler H. 333-Emanetler H. 830-Bütçe Giderleri H. 835-Gider Yansıtma H. 120-Gelirlerden Alacaklar H. 333-Emanetler H. 805-Gelir Yansıtma H. 810-Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler H. 16

17 86. Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kayıtlı değeri TL, birikmiş amortismanı TL olan taşıtı tarihinde hurdaya ayırmış ve Çanakkale Milli Emlak Müdürlüğü tarafından tarihinde TL ye satılmış olup, bedeli banka hesabına yatırılmıştır. Satışa ilişkin yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 102-Banka Hesabı Birikmiş Amortismanlar Hesabı Giderler Hesabı Elden Çıkarılacak Stok. ve Maddi Dur. Varlık. Hs Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Banka Hesabı Birikmiş Amortismanlar Hesabı Giderler Hesabı Taşıtlar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Banka Hesabı Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Banka Hesabı Birikmiş Amortismanlar Hesabı Elden Çıkarılacak Stok. ve Maddi Dur. Varlık. Hs Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Geçici kabulü yapılarak 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabından 252-Binalar Hesabına aktarılan bir binanın, yapılan kesin kabulü sonucunda idarenin yükleniciden TL alacaklı olduğu tespit edilmiştir. Yükleniciden alacaklı olunduğunun tespitine ilişkin kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 140-Kişilerden Alacaklar Hesabı Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı Binalar Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı Gelirler Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı Binalar Hesabı

18 88. Memur (A) kendisine zimmetle verilen dizüstü bilgisayarı kendi kusuruyla tamamen kullanılamaz hale getirdiğinden, bedelinin kendisinden tahsil edilmesine karar verilmiştir. Bilgisayarın kayıtlı değeri TL, birikmiş amortismanı TL ve rayiç değeri 300 TL dir. Bu işleme ilişkin yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 630-Giderler Hesabı Birikmiş Amortismanlar Hesabı Demirbaşlar Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı Gelirler Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Bütçe Gelirleri Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı Birikmiş Amortismanlar Hesabı Demirbaşlar Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı Giderler Hesabı Birikmiş Amortismanlar Hesabı Demirbaşlar Hesabı Hazinece uluslararası bir mali kuruluşla tarihinde 2 yıl sonra geri ödemeli $ proje kredisi anlaşması yapılmıştır. Devlet Borçları Muhasebe Birimi tarafından yapılması gerekli muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (Kur: 1$=1,5 TL) 104 Proje Özel H Dış Mali Borçlar H Kullanılacak Dış Krediler H Kredi Anlaşmaları H Kredi Anlaşmaları H Kullanılacak Dış Krediler H Dış Mali Borçlar H Proje Özel H

19 90. Memur (D) nin Salihli Malmüdürlüğünde çalıştığı döneme ilişkin TL kişi borcu bulunmaktadır. Salihli Müdürlüğü, bu alacağının tahsil edilerek gönderilmesi için memurun yeni atandığı Elmalı Malmüdürlüğüne yazı yazmıştır. Elmalı Malmüdürlüğünce, gelen bu yazı üzerine yapılması gereken muhasebe kaydı nedir? 946- Özel Tahakkuklardan Alacaklar H Özel Tahakkuklar H Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar H Başka Birimler Adın İz. Alacak. Emanetleri H Takipteki Kurum Alacakları H Takipteki Kurum Alacakları Emanetleri H Bu aşamada muhasebe kaydı olarak herhangi bir işlem yapılmaz. 91. Keçiören Vergi Dairesinin 2011 yılı faaliyet sonucu hesabı TL alacak bakiyesi vermiştir. Bu hesabın bakiyesiyle ilgili olarak 2011 yılı sonunda ve 2012 yılı başında yapılması gereken yevmiye kayıtları aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 690 Faaliyet Sonuçları H Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu H yılı kaydı 591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu H Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları H Faaliyet Sonuçları H Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu H yılı kaydı 590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu H Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları H Bütçe Uygulama Sonuçları H Faaliyet Sonuçları H yılı kaydı 590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu H Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları H Faaliyet Sonuçları H Bütçe Uygulama Sonuçları H yılı kaydı 590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu H Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları H

20 92. Tokat Milli Emlak Müdürlüğünce Hazineye ait ve kayıtlı değeri TL olan arazi, 2012 yılı Temmuz ayında TL bedelle ve iki taksitle satılmıştır. Taksitlerin ilki Eylül 2012 de tahsil edilmiş, diğeri Eylül 2013 te tahsil edilecektir. Satış bedelinin %25 i diğer kamu idareleri payı olarak ayrılacaktır. Arazinin satışında ve ilk taksitin tahsilinde yapılması gereken yevmiye kayıtları aşağıdakilerden hangisidir? 127 Diğer Faaliyet Alacakları H Diğer Faaliyet Alacakları H Giderler H Arazi ve Arsalar H Kasa H Diğer Faaliyet Alacakları H Kamu İdare Payları H Gelir Yansıtma H Bütçe Gelirleri H Diğer Faaliyet Alacakları H Diğer Faaliyet Alacakları H Giderler H Arazi ve Arsalar H Gelirler H Kasa H Diğer Faaliyet Alacakları H Kamu İdare Payları H Gelir Yansıtma H Bütçe Gelirleri H Bütçe Gideri Gider Yansıtma Diğer Faaliyet Alacakları H Diğer Faaliyet Alacakları H Giderler H Arazi ve Arsalar H Gelirler H Kasa H Diğer Faaliyet Alacakları H Kamu İdare Payları H Gelir Yansıtma H Bütçe Gelirleri H Diğer Faaliyet Alacakları H Diğer Faaliyet Alacakları H Giderler H Arazi ve Arsalar H Gelirler H Kasa H Diğer Faaliyet Alacakları H Kamu İdare Payları H Gelir Yansıtma H Bütçe Gelirleri H Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler H Bütçe Gelirleri H

1. (D) 2012 10.000 TL

1. (D) 2012 10.000 TL 1. (D) ilindeki okulların Kasım 2012 dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden TL doğalgaz faturaları, bütçede ödeneği öngörülmüş olmakla birlikte oluştuğu yer ve zamanda ilgili tertipte ödenek bulunmadığından

Detaylı

400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 900.000 900.000 400.000 500.

400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 900.000 900.000 400.000 500. 1. Hazine Müsteşarlığı, kayıtlı bedeli 900.000 TL ve birikmiş amortismanı 500.000 TL olan binasını, sermayeye eklenmek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez ankasına (T.C.M..) vermiştir. Söz konusu binanın

Detaylı

600.000 600.000 600.000. 932- Verilen Taahhüt Belgeleri Hesabı. 933- Verilen Taahhüt Belgeleri Karşılığı Hesabı 600.000

600.000 600.000 600.000. 932- Verilen Taahhüt Belgeleri Hesabı. 933- Verilen Taahhüt Belgeleri Karşılığı Hesabı 600.000 1. Hazine Müsteşarlığı uluslararası mali kuruluştaki sermayesini 400.000 merikan Doları artırmayı taahhüt etmiş olup karşılığında aynı tutarda taahhüt belgesi vermiştir. Hazine Müsteşarlığı muhasebe birimince

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI MUHESEBT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHSEBE UZMNLIĞI ÖZEL SINVI 26 ŞUBT 2011 Saat: 10.00

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü KİTAPÇIK TÜRÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVI Sınav Tarihi : 18 MAYIS 2013 Sınav Başlangıç Saati : 10:00 Sınav Süresi : 120

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun No. 5018 Kabul Tarihi : 10.12.2003 Resmi Gazete Tarihi 24/12/2003 Resmi Gazete Numarası 25326 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi kamu geliri değildir? A) Sosyal güvenlik

Detaylı

MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ

MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Mardin Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ!

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ! GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI SINAV TARİHİ : 2 ARALIK 2006 SINAV BAŞLAMA SAATİ : 10:00 SINAV SÜRESİ : ÜÇ SAAT NOT BAREMİ : Her soru 1 (bir) puandır. (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ!

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ! GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI SINAV TARİHİ : 2 ARALIK 2006 SINAV BAŞLAMA SAATİ : 10:00 SINAV SÜRESİ : ÜÇ SAAT NOT BAREMİ : Her soru 1 (bir) puandır. (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI MADDE 1-25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun; a) Geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bu maddenin

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI MADDE 1-25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun; a) Geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bu maddenin

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MLİYE BKNLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı () () Soru Kitapçığı day No dı Soyadı :. :. SINV İLİŞKİN ÇIKLMLR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol

Detaylı

Kanun No. 5838 Kabul Tarihi: 18/2/2009

Kanun No. 5838 Kabul Tarihi: 18/2/2009 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5838 Kabul Tarihi: 18/2/2009 MADDE 1-25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GEÇİCİ

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (18.04.2013 T. 28622 R.G.) Kanun No. 6456 Kabul Tarihi:

Detaylı

DÜZCE DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

DÜZCE DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar DÜZCE DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Düzce Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

ĠSTANBUL DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

ĠSTANBUL DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar ĠSTANBUL DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev

Detaylı

VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G Tarihi : 01/05/2007 R.G. Sayısı : 26509 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 8659 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24/12/2003 Sayı :25326 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : Sayfa: BİRİNCİ KISIM

Detaylı

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 12223 İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6552 Kabul Tarihi : 10/9/2014 Yayımlandığı

Detaylı

(A) T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü GENEL BÜTÇELĠ ĠDARELER VE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELER MUHASEBE YETKĠLĠSĠ SERTĠFĠKA SINAVI

(A) T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü GENEL BÜTÇELĠ ĠDARELER VE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELER MUHASEBE YETKĠLĠSĠ SERTĠFĠKA SINAVI T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü KĠTAPÇIK TÜRÜ GENEL BÜTÇELĠ ĠDARELER VE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELER MUHASEBE YETKĠLĠSĠ SERTĠFĠKA SINAVI Sınav Tarihi : 07 MART 2015 Sınav BaĢlangıç Saati : 10:00

Detaylı

SİRKÜLER SİRKÜLER TARİH : 13.09.2014 SİRKÜLER NO : 2014/34

SİRKÜLER SİRKÜLER TARİH : 13.09.2014 SİRKÜLER NO : 2014/34 SİRKÜLER SİRKÜLER TARİH : 13.09.2014 SİRKÜLER NO : 2014/34 KONU: İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

Detaylı

DÖNER SERMAYELĠ ĠġLETMELER KANUN TASARISI TASLAĞI

DÖNER SERMAYELĠ ĠġLETMELER KANUN TASARISI TASLAĞI DÖNER SERMAYELĠ ĠġLETMELER KANUN TASARISI TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Kanunun amacı; döner sermayeli işletmelerin kurulmasını, yönetimini

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 12 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28351 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı