> > > > > > > > 1. HAFTA PARA BANKA DERSİ. Yrd. Doç. Dr. Üzeyir AYDIN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "> > > > > > > > 1. HAFTA PARA BANKA DERSİ. Yrd. Doç. Dr. Üzeyir AYDIN"

Transkript

1 > > > > > > > > 1. HAFTA 1 Parayı, fonksiyonlarını da içerecek şekilde tanımlayabilecek. 5 Finansal sistemin temel unsurlarıyla birlikte işleyişini açıklayabilecek. PARA BANKA DERSİ 2 İnsanların niçin para talep ettiklerini, paranın ekonomideki rolünü ve fonksiyonlarını açıklayabilecek. 6 Finansal kurumların çeşitlerini ve nasıl aracılık yaptıklarını açıklayabilecek, Finansal piyasaları sınıflandırabilecek. Yrd. Doç. Dr. Üzeyir AYDIN Para otoritelerinin toplam para arzını nasıl ve hangi araçlarla kontrol edebildiklerini açıklayabilecek. Parasal aktarım mekanizmasının kanallarını ve bu kanalların para politikası aracılığıyla ekonomi üzerindeki reel etkilerini değerlendirebilecek. 7 Merkez bankacılığının ve bankacılık sisteminin gelişimini ve sektörün işleyişini açıklayabilecek, Merkez bankası bilançosunun büyüklüğü ile parasal taban arasındaki ilişkiyi analiz edebilecek. Para politikası uygulamalarının makro 8 2 ekonomik etkilerini değerlendirebilecek.. Derse devamlılık ve derse katılım önemlidir, Başarıda belirleyici unsur çalışmaktır, Öğrencilerin ilk iki kritere göre bir strateji belirlemesi gerekir, Not dilenme ve mazeret beyanı bu stratejinin bir parçası olmamalıdır, Amaç kişisel gelişim ve sürekli öğrenme olmalıdır (?) 3 1. Anadolu Üniversitesi PARA BANKA Kitabı 2. Mehmet GÜNAL-Para Banka ve Finansal Sistem 3. F.S. Mishkin, Para, Bankacılık ve Finansal Piyasalar İktisadı 4. Nur KEYDER, Para Teori ve Uygulama 5. Merih PAYA, Para Teorisi ve Politikası 6. Muhammet AKDİŞ, Para Teorisi ve Politikası 7. İlker PARASIZ, Para Politikası 8. Ömer Faruk ÇOLAK, Tezer ÖCAL, Para Teorisi ve Politikası 9. Hanifi Aslan, Para Teorisi ve Politikası 10. Ömer Faruk ÇOLAK, Finansal Piyasalar ve Para Politikası 11. Stephen F. LeRoy Jan Werner, Principles of Financial Economics 12. R. E. Bailey, The Economics of Financial Markets 13. David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 14. Ömer Faruk ÇOLAK, Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumu 4 1

2 > > > > > > > > 2. Hafta Finansal Sistem - Finansal Sistemin Temel İşlevleri - Finansal Kurumlar - Finansal Piyasaların İşleyişi - Finansal Piyasa Araçları 5 Sistem; farklı görevler veya fonksiyonlar üstlenen çeşitli birimlerin bir araya gelmesi ile oluşan ve bir sonuç üretmeye yarayan bütünü ifade eder. Finansal Sistem; bir ekonominin işlemesi için gereken para akışını sağlayan piyasaların ve kurumların oluşturduğu bütüne finansal sistem denir. Finansal sistem, finansal fonların fon fazlası olanlardan fon açığı olanlara akışını sağlar. Finansal fonların el değiştirmesi sırasında birileri borç verirken birileri de borç almaktadır. Doğal olarak bu borç verme işlemi karşılıksız olmaz, borç veren bunun karşılığında borç alan tarafından borcun hangi koşullarda ve ne zaman ödeneceğini belirten bir borç senedi alır. Yani finansal fonlar (para) el değiştirirken karşılığında finansal varlıklar (tahvil, bono, hisse senedi vb.) değişilmektedir Fon Fazlası Olan Ekonomik Birimler (Tasarruf Sahipleri) 2. Fon Açığı Olan Ekonomik Birimler (Fon talep eden Yatırımcılar-Tüketiciler) 3. Aracı Kurumlar (Finansal Aracılar) Bankalar Sigorta ve Emeklilik şirketleri Fonlar Sosyal Güvenlik Kuruluşları Diğer 4. Kamu Merkez bankası Hazine 5. Uluslararası Kuruluşlar Finansal İlişki; bir ekonomide fon fazlası olan ekonomik birimlerden fon gereksinimi olan ekonomik birimlere doğru olan, hukuki açıdan borçluluk ya da ortaklık (mülkiyet) hakkı doğuran ve belgelerle sağlanan her türlü ilişkidir. 7 Kaynak: Anadolu Üniversitesi Para Banka, s

3 Finansal sistemde fon akışı iki kanaldan gerçekleşebilir. Bu kanallardan ilkinde fon akışı aracı kullanılmadan finansal piyasalar üzerinden gerçekleşir, buna doğrudan finansman adı verilir. İkinci kanal ise fon akışının finansal kurumlar aracılığı ile gerçekleştirildiği dolaylı finansman kanalıdır. Örneğin tasarruflarını değerlendirmeye çalışan bir kişi parasıyla bir bankadan hazine bonosu alıyorsa, bu işlem dolaylı finansman kanalından gerçekleşmiştir. Ancak aynı kişi yetkili bir borsa satıcısı (dealer) aracılığı ile hisse senedi alıyorsa bu durumda işlem doğrudan finansman kanalından gerçekleşmiştir. 9 Finansal sistemin; 1.Fon Aktarımı, 2.Riskin paylaşılması, 3.Likidite sağlanması ve 4.Bilgi aktarımı işlevlerini yerine getirir. 10 Finansal piyasalar, elinde bir miktar fon fazlası bulunduğu halde verimli bir yatırım olanağı bulunmayanlardan, elinde yeterli miktarda fon olmadığı için verimli bir yatırım fırsatını hayata geçiremeyenlere doğru fon aktarımına olanak sağlamaktadır. Finansal piyasalar bu sayede hem daha yüksek bir üretimin gerçekleşmesine ve tüm ekonomide etkinliğin artmasına katkıda bulunmakta, hem de bu işlemin taraflarının her birinin artan geliri dolayısıyla refah düzeyini yükseltmektedir. Buna göre, fonksiyonlarını tam olarak yerine getiren finansal piyasaların toplumun ekonomik refahının arttırılmasına önemli ölçüde katkıda bulunduğunu söylemek olanaklıdır. 11 Risk; bir varlığın gelecekteki değeri konusunda mevcut olan belirsizliktir. Bütün yatırımcılar gelecekteki belirsizlik karşısında riski azaltmak üzere bazı önlemler alırlar. Bu önlemlerin özünde «yumurtaları aynı sepete koymamak» ilkesi vardır. Yumurtalarınızı farklı sepetlere dağıtmak tüm yumurtaların birlikte kırılması riskini azaltır. Tasarruf sahiplerinin riskten korunmak üzere çeşitli varlıklardan oluşturdukları sepete Portföy denir. Portföyün çeşitli varlıklar arasında dağıtılmasına ise Çeşitlendirme denir. Benzer bir biçimde, yatırımcılar portföy çeşitlendirmesi yaparak yatırımlarını alternatif finansal varlıklar arasında pay ederler. Getirileri birbirlerine göre farklı yönde hareket eden varlıklardan oluşan bir portföyde, bir varlığın getirisi düşerken diğerininki artabilir. Böylece varlık fiyatları değişirken toplamda portföyün getirisininçok değişmemesi sağlanabilir. Mesela küresel finansal kriz sırasında Türk şirketlerinin önemli bir kısmının hisse fiyatları düştü. Zira Türkiye de ekonomi küçüldü ve şirketlerin kârlılığı azaldı. Oysa aynı dönemde Hazine tahvillerinin fiyatları yükseldi. Tasarruf sahipleri şirket hisseleri yerine daha güvenli olduğunu düşündükleri Hazine tahvilleri satın aldılar. Portföyünde sadece hisse senedi tutan tasarruf sahiplerinin, böyle bir durumun ortaya çıkmasıyla, portföylerinde hem hisse senedi hem de hazine tahvili tutanlara kıyasla daha zararlı çıkacakları açıktır. 12 3

4 Likidite; bir varlığın ödeme aracına dönüşme hızı ve kolaylığıdır. Finansal sistem; içinde yer alan alternatif finansal varlıklar kanalıyla daha likit yatırım olanakları sunmaktadır. Paraya çevirirken herhangi bir işlem maliyeti ödemiyor ve her istediğinizde bu değişim işlemini gerçekleştirebiliyorsanız; bu durumda tasarruflarınızı likiditesi yüksek varlıklara yapmışsınız demektir. Likit varlıklara sahip olmak, yatırımcının anında değerlendirmesi gereken önemli ve kârlı yatırım olanaklarının kaçırılmaması açısından önem taşımaktadır. Hisse senedi, bono, çek, tahvil gibi finansal varlıklar, finansal olmayan varlıklara kıyasla (araba, iş makinesi, taşınmaz mallar gibi) daha likittir. Finansal sistem, yatırımcılarına işte bu likit seçeneklere yatırım 13 yapma fırsatını tanır. Finansal sistemde fon fazlalarını değerlendirmek isteyen yatırımcılar, finansal varlıkların gelecek değerleri hakkında öngörüde bulunabilmek için finansal varlıklar hakkında bilgiye ihtiyaç duyarlar. Finansal sistem, borçlanmak isteyenler hakkında ve finansal varlıkların getirileri ile ilgili beklentiler hakkında bilgi toplanmasını ve bunun dağıtılmasını olanaklı kılar. Borç almak isteyenler hakkındaki bilgiler: Finansal geçmişleri, kredibiliteleri, borçlandıkları fonlarla ne yapacakları hakkındaki bilgileri kapsar. Ancak, borç vermek isteyenlerin tüm bu bilgileri bireysel olarak elde edebilmeleri oldukça maliyetli ve zaman alıcıdır. Bu süreçte ortaya çıkan bir diğer önemli sorun Asimetrik Bilgi (Eksik Bilgilenme veya Bilgi Eşitsizliği) sorunudur. Asimetrik Bilgi; borç almak isteyen tarafın borç verecek tarafın sahip olmadığı bazı bilgilere sahip olması ve gerçekleştirilecek finansal işlemde bunun avantajını kullanmasıdır. 14 Bilgi akışı konusundaki ikinci görev, toplanan bilgilerin duyurulmasıdır. Finansal piyasalar, mevcut bilgileri finansal varlıkların fiyatlarına yansıtarak bu görevi yerine getirmektedirler. Dolayısıyla tasarruf sahipleri ve borçlanmak isteyenler, finansal sistem tarafından sağlanan bu bilgileri, varlıkların getirilerine bakarak elde edebilirler. Örneğin bir şirketin kârlılığındaki artış, bu şirketin hisse senetlerinin değerine yansır ve bu bilgi borsa aracılığıyla tüm piyasa katılımcılarına duyurulur

5 Finansal kurumlar finansal sistemde finansal fonların aktarılmasına aracılık eden kurumlardır, bu özellikleri nedeniyle bu kurumlara finansal aracılar" adı da verilmektedir. Finansal Kurumların Ekonomiye Katkıları 1. Gömüleme Eğilimini Azaltıcı Etki 2. Riski Azaltıcı ve Dağıtıcı Etki (farklı alanlara yatırım) 3. Vadeleri Ayarlayıcı Etki (fonları vade açısından uyumlaştırma) 4. Miktar Ayarlama Etkisi (küçük tasarrufları bir araya getirme) 5. Fon Maliyetlerini Azaltıcı Etki (yurtdışı kaynaklara başvurulmaz) 6. Potansiyel Faiz Oranlarını Düşürücü Etki (fon fazlaysa Faiz Oranı (i) düşer) 7. Yatırımların Kalitesini ve Miktarını Artırıcı Etki 8. Para Arzı Artış Oranını Azaltıcı Etki 17 Finansal kurumların Türleri; 1. Mevduat toplayan kuruluşlar, Ticari Bankalar Katılım Bankaları 2. Sözleşmeye Dayalı Tasarruf Kurumları Sigorta Şirketleri Özel ve Kamu Emeklilik Fonları 3. Yatırım Aracıları Finansman Şirketleri Yatırım Fonları Kalkınma ve Yatırım Bankaları Yatırım Ortaklıkları Aracı Kurumlar 4. Diğer Yatırım Aracıları 18 Para arzının belirlenmesinde önemli bir rol oynarlar. Ticari Bankalar: Temel fon kaynakları tasarruf sahiplerinden topladıkları vadeli ve vadesiz mevduatlar ile alınan krediler (yurtiçi ve yurtdışı) iken, topladıkları fonları kurumsal ve bireysel krediler vererek ya da devlet iç borçlanma senetleri alarak kullanan kurumlardır. (Mevduat + Alınan Krediler) (Verilen Krediler + Kamu Finansmanı) Türkiye de finansal sistemde temelde mevduatlar ticari bankalar aracılığıyla toplanır. Bankalar sadece Türkiye'de değil tüm dünyada da finansal sistemin en önemli aracı kurumlarıdır. Türkiye'de 2013 yılında ticari bankalar, finansal sektörün % 78 ni oluşturmuştur. Katılım Bankaları: Faizsiz bankacılık yapan kurumlardır. Temel fon kaynakları katılım hesabı satışı olan bu kurumlar, müşterilerine kâr payı dağıtmaktadır. Fon satışında ise, müşteriye doğrudan ödeme yapmak yerine, ilgili malı satın alarak müşteriye devretmektedirler. 19 Sözleşmeye Dayalı Tasarruf Kurumları: Bir sözleşmeye dayanarak belirli aralıklarla fon toplayan finansal aracılardır. Gelecek yıllarda ne kadar ödeme yapacaklarını yeterince doğru belirleyebildiklerinden dolayı fon kaybına uğrama konusunda diğer kurumlar kadar sıkıntılı değildirler. Sigorta Şirketleri: Hayat, sağlık, doğal afetler, kaza sigortası gibi konularda hizmet sunmaktadırlar. Sigorta poliçeleri bir tür finansal varlıktır. Sigorta temelde poliçe sahibinin belirli bir prim karşılığında olası ve belirsiz bir kaybın gerçekleşmesi durumunda sigorta şirketin-den para almak üzere yaptığı iki taraflı bir anlaşmadır. Örneğin trafik sigortası gibi. Sigorta şirketlerinin finansal sistem içerisindeki büyüklüğü % 3 civarındadır. Özel ve Kamu Emeklilik Fonları: Katılımcılara periyodik olarak emeklilik geliri sağlayan kuruluşlardır. İşverenlerin veya çalışanların katkı payları aracılığı ile fon toplamaktadırlar. Çalışanların katılımının zorunlu olduğu kamu emeklilik fonları Türkiye de 2006 yılına kadar SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı olarak üç grupta toplanırken bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında toplandı. Son yıllarda sosyal güvenlik kuruluşları yanında, bireysel (özel) emeklilik fonları da oluşturularak vergi avantajları aracılığıyla teşvik edilmektedir. 20 5

6 Finansman Şirketleri: Finansman bonosu satarak, hisse senedi ve tahvil ihraç ederek fon toplamaktadırlar. Topladıkları bu fonları mobilya, otomobil, ev eşyası gibi özellikle dayanıklı tüketim malları satın alan tüketicilere ve küçük işletmelere kredi olarak vermektedirler. Yatırım Fonları: Katılma belgesi karşılığında tasarruf sahiplerinden toplanan kaynakların, borsalarda işlem gören yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetleri ile özel ve kamu kesimi borçlanma senetleri, altın ve diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı olarak ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak değerlendiren kurumlardır. Yatırım fonları, A ve B Tipi olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar. Portföy değerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az %25'ini, devamlı olarak, Türk şirketlerinin hisse senetlerine yatırmış olan fonlar A Tipi olarak adlandırılır. B Tipi fonlarda bu şartlar aranmaz. 21 Kalkınma ve Yatırım Bankaları: Gelişmekte olan ülkelerde yatırım sermayesi eksikliklerini gidermek amacıyla kurulmuşlardır. Sermaye piyasası araçları kullanılarak sağlanan kaynaklarla yatırım yapmak, işletmelerin etkin bir yönetime ve sağlıklı bir finansal yapıya kavuşmaları amacıyla devir ve birleşme konuları dahil danışmanlık hizmeti vermek, mevduat kabulü hariç bankacılık işlemleri yapmak üzere kurulurlar. Yatırım bankası bu hizmetleri karşılığında aracılık (underwriting) geliri elde eder. Yatırım Ortaklıkları: Temel fonksiyonu küçük tasarruf sahiplerinin birikimlerini bir havuzda toplayarak değişik menkul kıymetlerden oluşacak bir portföye yatırmak ve bu yolla elde ettikleri kazancı ortaklarına payları oranında dağıtmaktır. Diğer ortaklıklardan (Örneğin GYO) farkı, faaliyet alanlarının sadece sermaye piyasası araçları ile altın ve diğer kıymetli madenlerden oluşan bir portföyün işletilmesi şeklinde sınırlandırılmış bulunmasıdır. Aracı Kurumlar: Sermaye piyasası araçlarının aracılık yapmak amacıyla başkasının nam ve hesabına veya başkası hesabına kendi namına ya da kendi 22 nam ve hesabına alım satımını yapan kuruluşlardır. Bu aracı kurumlar; Finansal kiralama, Tüketici finansman, Faktöring ve Varlık yönetim şirketleri olarak sıralanabilir. Bunlardan leasing ve tüketici finansman şirketleri kredilendirerek mal ve hizmet alimini kolaylaştıran aracılar olarak düşünülebilir. Faktöring ve varlık yönetim şirketleri ise borçların tahsilatına yardımcı olan aracılardır. Türkiye de 1990 lardan itibaren faaliyet göstermeye başlayan bu tür alternatif aracı şirketler finansal sistem içerisinde büyük bir paya erişememiştir, bu tür aracıların varlıklarının toplamdaki payı son on yılda ortalama olarak yaklaşık %3 civarında kalmıştır. 23 Kaynak: BDDK 24 6

7 A) Para Piyasası (kısa vadeli tahvil, repo vs) Kısa süreli fon arz ve talebinin bir araya geldiği ortam olarak tanımlanmaktadır. Para piyasalarında daha çok bireysel yatırımcılar, firmalar ve hükümet; likidite ihtiyaçlarını ayarlamak için bir yıldan az vadeli aktiflerin ticaretini yaparlar. Bu piyasaların, geri ödenmeme riskinin çok az olması, vadenin kısa olması ve paraya dönüştürme maliyetinin düşük olması olmak üzere üç temel özelliği bulunmaktadır. Para piyasası araçları için kredi riski ve fiyat riski söz konusudur. İşlemleri dealer denilen, yani piyasadaki menkul değerler üzerinde iş yapan, alım satım yapan kişi ve broker yani komisyoncular yerine getirir. Dealer değerli kağıtları kendi pozisyonu için alır ve bu değerli kağıtları daha sonra uygun bir ortam oluştuğunda satar. Bu işlemler genellikle ikincil piyasalarda yapılır. Para piyasalarını kendi içerisinde üçe ayırmak mümkündür Ulusal Para Piyasası: Hem bankalar hem de merkez bankası yer alır. Döviz Piyasası: Bu piyasada, bankalar kısa süreli döviz ihtiyaçlarını karşılarlar. İnterbank Piyasası: Bu piyasaya Bankalararası Para Piyasası da denir. Burada 25 bankalar birbirleriyle fon alışverişi yaparlar ve kısa süreli fon ihtiyaçlarını karşılarlar. B) Sermaye Piyasası (uzun vadeli tahvil, hisse senedi) Sermaye piyasası, orta ve uzun vadeli ödünç verilebilir fonların tasarruf sahiplerinden yatırımcılara aktarılmasını sağlayan modern finansman sisteminin adıdır. Sermaye piyasası enstrümanlarının genelde yatırımcılara yıllık getiriler kazandırması beklenir. Bu yüzden sermaye piyasası araçlarının likiditesi düşüktür Organizasyona Göre Organize (Örgütlenmiş) piyasalar işlemlerin belirli kurallara göre yapıldığı, işlemler için belli bir fiziksel mekanın bulunduğu ve işlemlerin buradan yürütüldüğü ve piyasayı yöneten belirli yöneticilerin görev yaptığı piyasalardır. Örgütlenmiş sermaye piyasalarına en iyi örnek, menkul kıymet borsalarıdır. Organize Olmamış (Örgütlenmemiş) piyasalar ise tezgah üstü piyasa olarak da adlandırılır. Burada örgütlenmiş piyasadakinin tam tersine belirli bir fiziksel mekan olmaksızın ve belli kurallara bağlı kalmadan tarafların kendi aralarında yaptıkları pazarlıklar sonucu, vardıkları mutabakata göre alım satım işlerini yürüttükleri 28 piyasalardır. Serbest döviz ve altın piyasaları, tefeciler ve bankerlik kuruluşları gibi. 7

8 2. Menkul Kıymet İhracına Göre Birincil piyasa yeni çıkarılmış tahvil, hisse senedi gibi menkul kıymetlerin şirketler ya da hazine tarafından ilk olarak alıcılara satıldığı finansal piyasadır. İkincil piyasalar ise daha önce birincil piyasada satılan menkul kıymetlerin tekrar alınıp satıldığı yani ikinci el finansal varlıkların değişildiği finansal piyasalardır. Birincil piyasalar genel olarak kamuoyu tarafından çok fazla bilinmez. Bu piyasalarda menkul kıymetlerin ilk kez satışı aracı kuruluşlar ve yatırım bankaları tarafından gerçekleştirilir. Medyada haberlerini gördüğümüz piyasaların çoğu ikincil piyasalardır; İMKB, Vadeli Opsiyon Borsası (VOB), Tahvil Borsası, Döviz Piyasası bunlar arasında sayılabilir. İkincil piyasaların en önemli görevlerinden biri finansal varlıkların satışını kolaylaştırmaları, yani likiditeyi arttırmalarıdır. Üçüncül piyasalar, menkul kıymetlerin borsa dışında alınıp satıldığı piyasalardır. Üçüncül piyasalarda aracılar, organize olmuş borsadaki acentaların rakibi olur. Dördüncül sermaye piyasasında ise daha çok büyük kurum ve kişiler, büyük miktarda işlem hacimleriyle alıp satarlar. Komisyon ödenmeden dördüncül piyasada işlemler gerçekleştirilir. Bu piyasadaki işlemlere kayıt tutulmaz. İşlemleri yapanların 29 adları gizli tutulur. 3. Finansal İlişkiye Göre Borçlanma (Tahvil) piyasası fon ihtiyacı olan özel firma ya da kamu kuruluşunun, öncelikle piyasanın ve kendi mali durumuna göre bir yıl, isterse bir - on yıl arası ve yine on yıldan daha uzun vadeli olarak borçlanabileceği bir piyasadır. Özel sektör menkul kıymetlerinden tahvil, finansman bonusu vb., kamu sektörü menkul kıymetlerinden devlet tahvili, hazine bonusu vb. menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasalardır. Bu piyasadaki finansal ilişki borçalacak ilişkisidir. Özsermaye (Hisse senedi) Piyasası, anonim ortaklıklar tarafından çıkartılan ve yatırımcıya aldığı hisse oranında ortaklık ve mali hak veren bir tür kıymetli evraktır. Firma çıkardığı hisse senetlerinin her birinin nominal değeri kadar fon elde eder. Bu piyasadaki finansal ilişki ortaklık ilişkisidir Teslim Zamanına Göre Spot piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerde teslim genellikle aynı gün veya en geç birkaç işgünü sonra gerçekleştirilmektedir. değişimi yapılan finansal aracın hemen teslim edildiği ve ödemenin hemen yapıldığı piyasalardır. Vadeli Piyasa: Menkul kıymetlerin gelecekteki alış veya satış bedelinin bugünden belirlendiği ve bugün anlaşılan fiyat üzerinden gelecekte değişiminin gerçekleştiği piyasa türüdür. Türkiye de bulunan tek vadeli piyasa 2005 yılında İzmir de kurulan VOB dur. VOB un işlem hacmi kurulduğundan bu yana hızla artarak 2011 yılında 1,9 milyar liraya ulaşmış olmakla beraber bu işlem hacminin Türkiye deki finansal sektörün 31 büyüklüğü ile kıyaslandığında hala çok düşük olduğu söylenebilir. Para Piyasası Araçları Hazine Bonosu Döviz ve Döviz Tevdiat Hesapları Finansman Bonosu Mevduat Sertifikaları Banka Kabulleri Altın ve Altın Sertifikaları Banka Garantili Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Yatırım Fonu Katılım Payları Repo/Ters Repo Sermaye Piyasası Araçları Hisse Senetleri Varantlar Özel Sektör Tahvilleri Devlet Tahvilleri Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Gelir Ortaklığı Senedi Eurobond Mortgage Finansal varlıklar, para ve sermaye piyasalarında fon transferi için tarafların düzenlediği ortaklık ya da alacaklılık hakkı sağlayan menkul kıymetlerdir. Finansal varlıkların en önemli özellikleri yatırım aracı olmalarıdır. Finansal sistemlerde piyasaların gelişmişliğine bağlı olarak farklı türlerde finansal varlıklar bulunabilir. 32 8

9 Bazıları şöyle açıklanabilir; 1.Banka Kabulleri: İmalatçılar, tüccarlar veya az tanınan firmalar tarafından bankalara dayanılarak çıkartılan, banka tarafından garanti edilen, belli bir tarihte ödenmesi gereken, kısa vadeli bir kambiyo senedidir. Genellikle dış ticaret işlemlerinde ve ithalatın finansmanında kullanılır. 2.Yatırım fonları: Güvenilir kişi veya kuruluşlarca katılma bedeli karşılığında halktan toplanan kaynaklarla riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esasına göre; hisse senetleri, kamu borçlanma senetleri, yabancı özel ve kamu borçlanma senetleri, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı işlem gören enstrümanlar ve forward sözleşmeleri gibi varlıklardan oluşan portföye denir. Yatırım fonları iki tipte kurulabilir. A Tipi fonların portföyleri en az aylık ortalama bazda %25 I Türk şirketlerinin hisse senetlerinden oluşur. B Tipi fonlarda böyle bir sınırlama yoktur. 3.Gelir Ortaklığı Senetleri: Gelir ortaklığı senetleri tasarrufların teşviki ve kamu tarafından yaptırılan yol, demiryolu, köprü, santral, baraj, hava ve deniz limanları gibi kamu mallarının gelirlerine özel veya tüzel kişilerin de ortak olması için çıkarılan senetlerdir. Senet sahipleri, bu belirtilen kamu mallarına mülkiyeti veya işletilmesi ile ilgili olarak ortak değildirler. Senet sahipleri sadece bu projelerden elde edilen gelire ortaktırlar. Gelir ortaklığı senetlerinde minimum bir getiri oranı garanti edilmektedir Döviz ve Döviz Tevdiat Hesapları Yatırımcının döviz hesabından elde edeceği dönem kazancı aşağıdaki formülle hesaplanabilir. fd=(1+f)x(1+k)-1 fd=dönem Kazancı f=dönem İçi Faiz k=dönem içinde Kur Artış Yüzdesi Olarak İfade Edilmiştir. Unutulmaması gereken husus,dövizden oluşan bir portföyün, kur riski yanında Çapraz Kur Riski de mevcuttur. 5. Altın ve Altın Sertifikaları(Altına yapılan yatırımlarda genellikle beklenti fiyat artışlarıdır.) Altın yatırımları için önerilen vade genellikle uzun vadedir.çünkü kısa vade de genellikle fiyat dalgalanmaları nedeniyle istikrarlı bir kazanç elde edilmez Repo (Geri alım vaadiyle satış): Repolar, Hazine bonolarının teminat olarak gösterildiği esas olarak kısa vadeli borçlardır (genelde iki haftadan daha kısa vadeli). Türkiye de repo işlemlerinin yaklaşık üçte ikisi bir aya kadar vadeli işlemlerden oluşmakla birlikte, özellikle İngiltere merkezli bankalarla 10 yıla kadar vadeli repo işlemleri yapılabilmektedir. Bu Hazine bonoları, borç alan borcunu ödemediği takdirde, borç veren tarafından geri alınır. Repo şöyle yapılır: Farz edelim ki, Sabancı gibi büyük bir şirket banka hesabında 1 milyon TL atıl fona sahip olsun ve bu parayı, bir haftalığına borç olarak vermek istesin. Sabancı, bu fazla 1 milyontl yi bir bankadan Hazine bonosu satın alarak kullanır. Banka ise söz konusu bonoları bir sonraki hafta Sabancı nın alış fiyatının biraz üzerinde bir fiyata geri satın almayı taahhüt eder. Bu anlaşmanın sonucu, Sabancı nın bankaya 1 milyon TL borç vermesi ve bankanın geri satın alımına kadar 1 milyon $ değerindeki hazine bonolarını elinde tutmasıdır. Repo anlaşmaları günümüzde bankaların önemli bir fon kaynağıdır. Büyük firmalar bu 35 piyasanın en önemli borç verenleri konumundadır. 6. Repo (Geri alım vaadiyle satış): Yatırımcı vade sonunda repo işleminden elde edeceği kazancı aşağıdaki formülle hesaplanır. R k ( fxn ) / 365 ) 1 xa Rk= Elde Edilecek Repo Kazancı, F=Faiz Oranı, A=Anapara, n=gün Sayısı Örnek:200 TL,7 günlüğüne %55 faiz oranıyla repoya verildiğini varsayalım. Bu durumda repo kazancı ne olacaktır.? Çözüm: R k ( 0.55x7) / 365) 1 x 200 Rk=202.1 TL olacaktır. 36 9

10 7. Kar Zarar Ortaklığı Belgeleri (KOB): Anonim şirketlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere kar ve zarar ortaklığı esasına göre çıkarılan bir menkul kıymet türüdür. KOB lar kendilerine özgü finansal varlıklardır. Hisse senedi ve tahvillerin bazı özelliklerini taşısalar da ne hisse senedi ne de tahvil olarak değerlendirilirler. Bu belgeler sahiplerine kar ve zarara katılma hakkı verirken,şirket yönetimine katılma ya da şirket yönetiminde oy hakkı sağlamamaktadırlar. 8. Mortgage: Hanehalkına veya firmalara konut, arazi veya diğer gayrimenkulleri satın almaları için verilen ve bu gayrimenkullerin teminat görevini gördüğü kredilerdir. Konut mortgage (konut alımında kullanılan) en yaygın olanıdır Hisse senedi: Anonim ortaklıklar (şirketler) tarafından çıkarılan, Şirket sermayesine katılımı temsil eden Yasal şekil şartlarına uygun olarak düzenlenmiş kıymetli evraklardır. Hisse Senedi Sahibi Olmanın Sağladığı Haklar Ortaklık hakkı, Yönetime katılma (oy) hakkı, Kar payı (temettü) alma hakkı, Rüçhan hakkı (yeni pay alma hakkı), Bedelsiz pay alma hakkı, Tasfiyeden pay alma hakkı, Bilgi edinme hakkı sağlar. Hisse Senedi Sahibi Olmanın Yükümlülükleri Sır saklama borcu Sermaye borcu HİSSE SENETLERİNİN GETİRİLERİ Kar Payı (Temettü) Geliri: Anonim ortaklıkların yıl sonunda elde ettikleri karın ortaklara dağıtılmasından elde edilen gelirdir. Anonim ortaklıklar karını, her yıl Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanan oran ve esaslar çerçevesinde nakden veya temettüen sermayeye ilavesi suretiyle hisse ihraç ederek dağıtabilir. Sermaye Kazancı: Zaman içinde hisse senedinin değerinde meydana gelen artıştan elde edilen gelirdir

11 Hisse Senetlerine Yapılan Yatırımın Getirisini Aşağıdaki Formül Yardımıyla Gösterebiliriz. R ( F1 F0 ) T / F0 R=Hisse Senetlerinin Bir Dönemdeki Getirisini F0=Dönem Başındaki Hisse Senedi Fiyatını F1=Dönem Sonundaki Hisse Senedi Fiyatını T=Dönem İçinde Tahsil Edilen Temettüyü Göstermektedir. 41 Varantlar bir dayanak varlığı belirli bir vadede belirli bir fiyattan ALMA ya da SATMA hakkı veren menkul kıymet niteliğindeki sermaye aracıdır. Varantlar yatırımcısına bir yükümlülük getirmez. Yatırımcı varanta yatırdığı paradan daha fazlasını kaybedemez. Varantlar açığa satılmaz. Varantlar çoğu yönden sigorta poliçeleri gibidir. Sigortada rizikonun gerçekleşmesi durumunda zararınız tazmin edilir. Varantlarda ise dayanak varlığın vade sonundaki fiyatı kullanımı gerektiriyorsa ödeme yapılır. Sigorta, poliçe primi ödenerek satın alınır, bir vadesi vardır ve vade sonunda riziko gerçekleşmezse sigorta sona erer. Varantlar da bir fiyat karşılığında satın alınır (Banka-Aracı Kurumlardan)ve vade sonunda kullanım gerçekleşmezse bir ödeme olmadan sona erer. Varantlarda vade sonunda ödeme yapılmasına kullanım denir. Her varantın ihraçta belirlenen bir kullanım fiyatı vardır. Vade sonunda kullanım fiyatı ve dayanak varlığın fiyatı karşılaştırılarak uzlaşı ödemesi belirlenir. 42 Varantların iki türü vardır: Alım Varantı ve Satım Varantı. Dayanak varlık: Varantın bağlı (ya da endeksli) olduğu varlığı ifade eder. Çoğunlukla hisse senetleri ya da endeksleridir. Piyasada Hangi Varantlar Var? : Ağustos 2011 itibarıyla BIST da Endeks-30, AKBNK, EKGYO, EREGL, GARAN, ISCTR, KCHOL, TCELL, THYAO, YKBNK endeks ve hisselerine dayalı ALIM ve SATIM varantlarının yanısıra döviz varantları da (USDTRY) var. Vade: Varantın sağladığı hakkın son bulma tarihidir. Vade sonu tarihinden sonra varantlarda işlem son bulur. Kullanım fiyatı: Varantın ALIM ya da SATIM hakkı verdiği fiyat seviyesidir. ALIM varantı: Dayanak varlık üzerine ALMA hakkını temsil eder. ALIM varantlarının değeri dayanak varlık değer kazandıkça artabilir. SATIM varantı: SATMA hakkıdır. Dayanak varlık değer kaybettikçe fiyatının artması beklenir. Varantları Ayırt Etmek Kısa kod: Varantın BIST kodudur. 5 basamaktan oluşur. GADAC: GA-D-AC GA: Dayanak varlığı gösterir. Dayanak varlık ilk iki harfiyle aynı 43 D: İhraççı kurum Deutsche Bank, AC: ALIM ya da SATIM varantı olduğu gösteren kod. AA- OO arası ALIM, PP ZZ arası SATIM varantları için. Varant ve Dayanak Varlık ilişkisi ALIM varantları dayanak varlıkla aynı yönde hareket eder. SATIM varantları ters yönde hareket eder. Örneğin endeks yükselirken endeks ALIM varantlarının değerinin artması SATIM varantlarının da değerinin azalması beklenir. Garanti Bankası düşerken Garanti ALIM varantlarının değer kaybetmesi, SATIM varantlarının değer kazanması beklenir. Delta: Dayanak fiyatı 1 TL değiştiğinde, varant fiyatının kaç TL tepki vereceğini gösterir. 30 kuruşluk bir GARAN ALIM varantının deltası 0,40 olsun. Garanti Bankası 10 kuruş değer kazandığında bu varantın 4 kuruş değer kazanması beklenir. Değeri 34 kuruş olur. Aynı şekilde, Garanti 10 kuruş değer kaybettiğinde bu varantın değerinin 26 kuruşa inmesi beklenir. Etkin Kaldıraç: Dayanak varlıktaki %1 lik değişime varantın % kaç cevap vereceğini gösterir. Etkin kaldıracı 8 olan bir varantın değerinin dayanak varlık %2 değiştiğinde %16 artması ya da azalması beklenir

12 Varantları, endeks varantı olan BİST 30 varantı üzerinden örnekleyelim. 1. CALL/alım varantı: BİST 30 yükseldikçe alım varantının değeri yükselir. BİST 30 da alım varantı, anlaşılan seviyeden BİST 30 endeksini almayı sağlar. Diyelim ki ben 2 ay vadeli, işlem fiyatı 75 bin olan Ağustos 31 vadeli alım varantınını 0,87TL den satın aldım. BİST 30, Ağustos sonunda 90 bin oldu varsayalım. Varantım sayesinde endeksi piyasa fiyatı olan 90 binden değil, kullanım hakkı olan 75 binden alabiliyorum. Aradaki 15 bin puan da benim karım olur. Şu anki varantların fiyatları 1/5000 oranı ile çarpıldığı için karım olan 15 bin endeks puanı varant fiyatına 3 TL olarak yansır. (15000*1/5000 = 3 TL ) Özetle 0,87 TL ödediğim 75 bin kullanım fiyatlı 31 Ağustos vadeli varantım, vade sonunda BİST 30 un 90 bin puana çıkması ile 3 TL oldu. Eğer vade sonunda BİST 30 endeksi 75 bin puanın altında kalırsa varantımın değeri 0 olur ve ben varant için ödediğim tüm parayı (primi) kaybederim PUT/satım varantı: BİST 30 düştükçe satım varantının değeri yükselir. BİST 30 da satım varantı, anlaşılan seviyeden karşı tarafa BİST 30 endeksini satmayı sağlar. Aynı alım varantında olduğu gibi eğer BİST 30 un fiyatı aynı karlırsa gün geçtikçe varantın fiyatı düşer Diyelim ki ben 2 ay vadeli, işlem fiyatı 65 bin olan Ağustos 31 vadeli alım varantınını 0,42TL den satın aldım. BİST 30, Ağustos sonunda 55 bin oldu varsayalım. Varantım sayesinde endeksi piyasa fiyatı olan 55 binden değil, kullanım hakkı olan 65 binden satma hakkım var. Aradaki 10 bin puan benim karım olur. Şu anki varantların fiyatları 1/5000 oranı ile çarpıldığı için karım olan 10 bin endeks puanı varant fiyatına 2 TL olarak yansır. (10000*1/5000 = 2 TL ) Özetle 0,42 TL ödediğim 65 bin kullanım fiyatlı 31 Ağustos vadeli varantım, vade sonunda BİST 30 un 55 bin puana düşmesi ile 2 TL oldu. Eğer vade sonunda BİST 30 endeksi 65 bin puanın üstünde kalırsa varantımın değeri 0 olur ve ben varant için ödediğim tüm parayı kaybederim. Varantlar vade sonuna kadar tutulmak zorunda değildir. Vadesinden önce aracı 46 kuruma geri satılabilir

13 Varantlar Arasından Seçim Yapmak Yatırım Nasıl Yapılır? Önce dayanak varlıktaki beklentinin yönü belirlenir. Yükseliş beklentisine ALIM, düşüş beklentisine SATIM varantlarıyla yatırım yapılır. Bu beklentinin vadesi tahmin edilir. Bu vadeyi de içine alacak şekilde yeterince uzun vadeli bir varant seçilir ve yatırım yapılır. Vadesi üç aydan uzun, Deltası 0,50 ye yakın Kullanım fiyatı spot fiyata yakın varantlar tercih edilmelidir. 49 Vade içinde beklenti gerçekleşmezse yatırılan tüm para kaybedilebilir. Devlet tahvili ve hazine bonosu risksiz varlıklar olarak değerlendirilir. 11. Tahvil: Tahvil, devletin ya da özel sektör şirketlerinin borçlanarak orta ve uzun vadeli fon sağlamak üzere çıkarttıkları borç senetleridir. Tahviller halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satılabilir. Kamu borçlanma aracı dışındaki tahvillerin ihraç ve halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu na kaydettirilmesi gereklidir. Tahviller sahiplerine herhangi bir ortaklık hakkı vermez, sadece ihraççıya karşı alacaklılık hakkı sağlar. TAHVİLLERLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Nominal Değer: Tahvil ve bononun vadesinde yatırımcının eline geçecek olan para miktarıdır. Kupon Oranı: Nominal değer üzerinden, yüzde olarak belirtilen, tahvil sahibinin alacağı faiz miktarıdır. Tahvil ve bonolarda ayrıca faizin ne zaman ödeneceği de belirtilmektedir. Vade: Ana paranın ve son faiz ödemesinin yapılacağı tarihtir. 50 > > > > > > > > TAHVİLİN DEZAVANTAJLARI Tahvil sahibi şirketin aktifi üzerinde alacağından başka herhangi bir hakka sahip değildir. Tahvil sahibi ile şirket arasındaki hukuki ilişki vade bitiminde sona erer. Tahvil sahibi şirketin yönetimine katılamaz. Tahviller çoğu zaman sabit getirili menkul kıymetlerdir. Dolayısıyla enflasyon halinde tahvilden elde edilecek getiri enflasyon oranında azalacaktır. TAHVİLİN AVANTAJLARI Şirketin brüt karından önce tahvil sahiplerinin faizleri ödenir. Şirketin iflası ya da tasfiyesi durumunda da önce borçlar ödendiği için, tahvil sahipleri, şirket ortaklarından (hisse senedi sahipleri) önce alacaklarını alırlar

14 Tahvillerin değerlemesi aşağıdaki formülle hesaplanır: Birim Fiyat P= 100 / ( (İ*n / 365) +1 ) P: Birim Fiyat n: Vadeye Kalan Gün Sayısı İ: Faiz Oranı Örnek: Yatırımcı 03/09/2012 tarihinde vadesine 257 gün kalmış olan 17/05/2013 DT tanımlı bir devlet tahviline yatırım yapmayı planlıyor. 9 Bin TL.si olan bir yatırımcı % 96 faiz ile 17/05/2013 DT den ne kadar kazanç elde edebilir? P= 100,000 / (0.96*257/365)+1)= 59,667 TL (Bu rakam, 100 TL lik kupürün (kupon) fiyatıdır / 59,667= yani yatırımcı bu kadar adet kupür alabilir. TL olarak ise * 100 = Bu rakam nominal değerdir Yatırımcı vade sonunda toplam TL lık nominal DT alır ( kupon bedellerinin vade 53 sonunda oluşturduğu nominal değer). Önceki sayfadaki örnekte hesaplanmış nominal değer için yatırımcı tam olarak ne kadar öder? yatırımcı bu sayıda kupür alacaktır. Her kupürün fiyatı 59,667 TL. olduğuna göre bu durumda yatırımcı net olarak; *59,667=8.999 TL öder. Yatırımcı 257 gün için net kaç TL faiz alır? = TL net faiz alır Bono: Devletin ya da özel şirketlerin kısa vadeli borçlanarak fon kullanmalarını sağlayan borç senetleridir. Vadesi en çok 364 gündür ve hamiline yazılıdır. NOT: Hazine tarafından çıkartılan ve devletin borçlanmasını sağlayan devlet tahvilleri ve Hazine bonolarına genel olarak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) adı verilir. Ayrıca yabancı para cinsinde çıkartılan tahvil ve bonolar da bulunmaktadır. Bir şirketin ya da ülkenin kendi para birimi dışında dolar veya euro gibi yabancı bir para cinsinden çıkarttığı tahvillere eurobond adı verilir. Bunların dışında banka kredileri, sigorta poliçeleri, sosyal güvenlik fonları, vadeli ve opsiyonlu işlem sözleşmeleri de finansal varlıklar arasında sayılabilir

15 Kişi başına düşük gelir / tasarruf Yetersiz sermaye birikimi Ekonomik krizler ve belirsizlik Yüksek kamu açıkları - Yüksek kamu sektörü borçlanma gereği Yüksek reel faizler Yüksek enflasyon Kayıtdışı ekonomi Geleneksel aile şirketleri Yetersiz vergi teşvikleri Yatırımcı güveni Muhafazakar yatırım alışkanlığı (altın, döviz ve gayrimenkul) Eğitim eksikliği Özelleştirmede halka arz yönteminin istenilen düzeyde olmaması Siyasi istikrarsızlık ve belirsizlik Kanunlarda geriye dönük düzenlemeler Ekonomide tasarruf düzeyinin yüksek olması Özel ya da kamu işletmelerinin uzun süreli fonlara ihtiyaç duyması Menkul değerlere yatırım yapılmasına uygun ortamın olması Çok sayıda halka açık anonim ortaklıkların olması Sermaye piyasasında aracılık yapacak aracı kurumların gelişmiş olması, Halka açıklanacak bilgileri izleyecek onaylayacak yatırım analizleri yapabilecek kişi ve kurumların olması Sermaye piyasasının güven açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak yasal düzenlemelerin olması Piyasada riski yüksek olan menkul değerlerin getirisi yüksek riski düşük olanların getirisi düşük olmalıdır. Piyasada bilgi akışı hızlı ve kesintisiz olmalıdır. Yatırımcılar doğru bilgiye kısa sürede ve düşük maliyetle ulaşabilmelidir. Piyasada işlem maliyetleri düşük olmadır. Piyasada yatırımcılar rasyonel hareket etmelidirler Varlığının değeri aşağıdakilerin bir fonksiyonudur : Gelecekteki nakit akımları Nakit akımlarının elde edilme tarihi Nakit akımlarının taşıdığı risk Nakit akımlarının bugünkü değeri piyasadaki gerekli getiri oranı ile hesaplanır. Değer arz ve talep tarafından belirlenir. Değer yeni bilgilerle değişir. 15

16 Hisse Senetleri bütün bilgiler yansıtır. İktisadi koşullar Endüstri koşulları Gelecekteki nakit akımlarına etkisi Varlığın değerinin belirlenmesi Yatırımcının alım satıma karar vermesi Yeni bilgi çok hızlı bir şekilde fiyatlara yansır. Yatırımcı likitide, risk ve getiri arasında bir denge kurar. Firmaya özgü bilgiler Neden Hükümet Düzenlemesi? Etkinliği teşvik için Yüksek düzey rekabet Etkin ödemeler mekanizması Risk yönetimi sözleşmelerinin düşük maliyeti. Finansal piyasalarda istikrarı sağlamak Piyasalarda oluşacak krizi önlemek Enflasyonu önlemek Para politikası Finansal kurumların aşırı risk almasını önlemek Tüketiciyi korumak için Yeterli bilginin sağlanması Ticari hayata kurallar koymak. Sosyal politikalar oluşturmak için Gelir ve servet transferi Tasarrufları sosyal olarak istenilen alanlara kanalize etmek Ev Öğrenci kredileri Finansal Yatırım Milyar TL Araçları İçindeki Payı (%) TL Mevduat DTH Kıym.Mad. Hs Kat.Bank.Fon DİBS Eurobond Hisse Senedi Yatırım Fonları Tahvil&Bono Türevler Repo Sigorta Primi Toplam Kaynak: BDDK 16

17 65 66 > > > > > > > >. HAFTA PARA VE PARANIN FONKSİYONLARI Yrd. Doç. Dr. Üzeyir AYDIN Kaynak: BDDK

18 Toplum paraya neden ihtiyaç duyar? Para nasıl ortaya çıkmıştır? Hükümetler para arzını neden değiştirirler? Parayla faiz oranı arasındaki ilişki nedir? Ekonomide paranın rolü nedir? 69 Para, ihtiyaçlarımızı karşılayan mal ve hizmetlerin alım ve satımını (değişimini) kolaylaştıran ve herkes tarafından kabul edilen ortak bir değişim aracı olarak tanımlanabilir. Farklı bir ifadeyle para, mal ve hizmet alımında ve borçların ödenmesinde genel kabul görmüş bir nesne olarak tanımlanır. Paraya, para olma gücünü ve özelliğini veren; 1.Paranın halk tarafından kabul edilmesi ve benimsenmesi, 2.Yasalar tarafından zorunlu değişim aracı olarak kabul edilmesi gerekir Para ortak bir değer ölçüsüdür, 2. Para ortak bir değişim aracıdır, 3. Para bir tasarruf aracıdır, 4. Para bir borç ödeme aracıdır, 5. Para bir ekonomi politikası aracıdır. 71 Bütün ekonomik faaliyetler ortak bir ölçüye göre yürütülür. Bu ölçü ise para veya para birimidir. Paranın iyi bir ortak değer ölçüsü olması, bizzat kendi değerinin mümkün olduğu kadar değişmez olmasına bağlıdır. Değer saklama aracı olarak başka finansal varlıklar da kullanılabilir; mesela tahvil. Paranın değer biriktirme aracı olarak kullanılan diğer varlıklardan en önemli farkı, diğer varlıkları tuttuğumuzda (nominal, yani enflasyondan arındırılmamış) bir getiri elde ederken paranın nominal getirisinin olmamasıdır. Bu durumda cevap verilmesi gereken soru nominal bir getirisi olmamasına rağmen insanların parayı neden bir değer saklama aracı olarak tercih ettikleridir? Sorunun iki yanıtı var; Birincisi, para likittir. Likidite: Herhangi bir varlığın değişim aracına dönüşebilmehızı olarak tanımlanır. İkinci neden, alternatif finansal varlıkların getirileri hakkındaki belirsizlik ile ilgilidir. Risk ve faiz arasında ilişki söz konusudur. Ekonomik ortam riskliyse özellikle bazı tip finansal varlıkların risklerinin yüksek olabilecek ve ekonomik birimler risk almaktan hoşlanmamalarıhâlinde, para da talep edeceklerdir

19 Para kullanılmadan malların ve hizmetlerin yine mallar ve hizmetler ile değiştirilmesine takas adı verilir. Takas ekonomisinde her şeyden önce ihtiyacınız olan mal ve hizmetleri elde etmek için sizin de sunacağınız bir mal ya da hizmet olmalıdır. Ayrıca, n tane mal olduğunda n(n-1)/ )/2 adet göreli fiyatın bilinmesi gerekecekti. Örneğin, adet mal ya da hizmet varsa bu durumda ( )/2 = göreli fiyatın bilinmesine ihtiyaç olacaktı. Paranın bu fonksiyonu, Ödemeler sistemi içerisinde tüm işlemlerde kullanılabilir olma özelliğidir. Paranın ortak bir değişim aracı olma işlevini gereği gibi yerine getirebilmesi için, miktarının ekonomideki mal ve hizmet değişiminin aksamadan yapılabilmesine yetecek kadar olmalıdır. Ekonomik yaşam geliştikçe, üretim arttıkça daha çok alış veriş olacak ve bu nedenle daha çok paraya ihtiyaç duyulacaktır. Bu durumda, eğer para kıt bir madenden yapılıyor ve bu nedenle miktarı arttırılamıyorsa, para ortak bir değişim aracı olma işlevini yerine getiremeyecektir. Aksine para miktarı kolayca arttırılabilen bir maldan yapılıyor ve bu nedenle miktarı gereğinden fazla çoğalıyorsa, para değer kaybedecek ve belki 73de herkes tarafından kabul edilebilir olma niteliğini yitirme söz konusu olabilecektir. Bir nesnenin değişim aracı olarak kullanılabilmesi için taşıması gereken belli özellikler vardır: Standart olmalıdır, Genel kabul görüyor olmalıdır Bölünebilir olmalıdır Taşıması kolay olmalıdır Dayanıklı olmalıdır, Kolay taklit edilememelidir. 74 Paranın iyi bir tasarruf aracı olabilmesi, onun değerini koruyabilmesine bağlıdır. Değeri sık sık değişen, daha açık bir ifadeyle sık sık satın alma gücü kaybına uğrayan para, iyi bir tasarruf aracı olma niteliğini yavaş yavaş yitirir. Paranın ortak bir borç ödeme aracı olma özelliğini devam ettirebilmesi, değerini koruyabilmesine bağlıdır. Eğer paranın değeri sık sık düşüyorsa, bu işlevini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi beklenemez

20 Günümüzde modern iktisadi düşüncenin etkisiyle para, ekonomik olayların oluşumunda önemli bir rol oynamakta, üretime ve gelirlerin bölüşümüne önemli katkılar sağlayarak ekonomi politikasının amaçları doğrultusunda kullanılabilmektedir Mal Para Temsili veya İtibari Para Kaydi para Elektronik Para Mal para: Değişim aracı olarak kullanılan altın, gümüş, bakır, tuz, biber, büyük taşlar, deniz kabukları gibi mallardır. İlk çağlardan başlayarak birkaç yüzyıl öncesine kadar, mal para bir değişim aracı olarak işlev görmüştür. Mal para olarak en yaygın olarak kullanılan iki maden, altın ve gümüş olarak belirtilebilir. Bu paraların değerleri yapıldıkları maddenin piyasa değerine dayanmaktadır ve reel ve nominal değerleri birbirine eşit olmuştur. Paranın nominal değeri üzerinde yazıldığı değeridir. Mal paralara ilişkin olarak karşılaşılan en büyük sorun, mal paraların bir yerden başka bir yere taşınması konusunda karşılaşılan güçlüklerdir. İkinci sorun ise paranın değerli maden içeriği ile nominal değerinin zamanla farklılaşması olmuştur. İlk başlarda kıymetli madenler doğrudan kullanılırken zaman içerisinde değeri düşük madeni paralar kullanılmıştır. 79 Bu durumda, başlangıçta, mal paranın değerli maden içeriği ile nominal değeri aynıydı. Oysa zamanla, mesela savaşları finanse etmek amacıyla, mal paranın değerli maden içeriğinin azaltılması sorunlar doğurmaya başladı. Piyasada maden içeriği yüksek olan ve düşük olan aynı nominal birimde mal para bulunuyorsa tüketiciler değerli olanı tutarak düşük değerli olanı harcamayı tercih edeceklerdir. Böylece piyasada kötü para iyi parayı kovacaktır. Buna Gresham Yasası adı verilmektedir. Madeni Para (Ufaklık Para): Tarihte ilk madeni paranın M.Ö. 100 li yıllarda Çin de ve M.Ö. 700 li yıllarda Yunanistan da kullanıldığı bilinmektedir. Eski zamanlarda devletler bastıkları madeni paraların tanınabilmesi için kendi özel mühürlerini paralarda kullanmaktaydı. Örneğin Atina şehir devletinde piyasa-ya sürülen gümüş madeni paraların ön yüzü tanrıça Athena nin silueti, arka yüzü ise bir baykuş portresi ile mühürlenmekteydi. Makedonya Kralı Büyük İskender (M.Ö ) imparatorluğunun piyasaya sürdüğü bütün paraların üzerinde kendi portresinin olmasını istemiştir. Politik liderlerin resimlerinin yer aldığı paraların basımı geleneği böylece başlamıştır. Athena, Yunan mitolojisinde zeka, sanat, strateji, ilham ve barış tanrıçasıdır

VE BANKA KISA ÖZET KOLAYAOF

VE BANKA KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PARA VE BANKA KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk

Detaylı

3.Bölüm. Sermaye Piyasası Araçları. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

3.Bölüm. Sermaye Piyasası Araçları. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 3.Bölüm Sermaye Piyasası Araçları Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız: Bu bölüm tamamlandığı zaman aşağıda yer alan bilgi ve becerilere sahip olunabilecektir: Sermaye piyasası araçları Menkul kıymetler

Detaylı

3. Bölüm SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI. Yrd.Doç.Dr. Mine AKSOY

3. Bölüm SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI. Yrd.Doç.Dr. Mine AKSOY 3. Bölüm SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Yrd.Doç.Dr. Mine AKSOY AMAÇLARIMIZ: Bu bölüm tamamlandığı zaman aşağıda yer alan bilgi ve becerilere sahip olunabilecektir: Sermaye piyasası araçları Menkul kıymetler

Detaylı

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU)

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) 1 SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) DOÇ. DR. İSMAİL MAZGİT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2 FİNANSAL SİSTEM VE SERMAYE PİYASASI 3 Genel olarak bir ekonomik sistem,

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIĞA GİRİŞ

BANKACILIK VE SİGORTACILIĞA GİRİŞ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2478 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1449 BANKACILIK VE SİGORTACILIĞA GİRİŞ Yazarlar Prof.Dr. Nurhan AYDIN (Ünite 1, 3) Dr. İhsan Uğur DELİKANLI (Ünite 2, 4) Dr. Rıdvan

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR 2.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI

BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI Sayfa1 BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI I. FİNANSAL SİSTEMİN KAPSAMI VE ÖNEMİ Ekonomik faaliyetlerin gelişmediği ekonomilerde, ekonomik birimler genellikle yatırım faaliyetlerini, kendi tasarruflarıyla

Detaylı

BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ

BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2531 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1502 BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Can Tansel TUĞCU (Ünite 1) Prof.Dr. Ekrem ERDEM (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. Faik

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI Yazarlar Doç.Dr. Abdullah YALAMA (Ünite 1,5) Yrd.Doç.Dr. Çetin POLAT (Ünite 2,8) Öğr.Gör. Ekrem MERİÇ

Detaylı

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

Yatırım Yaparken Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası. www.tspakb.org.tr

Yatırım Yaparken Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası. www.tspakb.org.tr Yatırım Yaparken Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası www.tspakb.org.tr Sunuş Bu kitapçığı sizlere sunan Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği, Türkiye de sermaye piyasasının ve aracılık faaliyetlerinin

Detaylı

TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR

TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ESNTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Hazırlayan Özgür Himmet

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi

Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ HAZİRAN-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Yatırım Yaparken Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası. www.tspb.org.tr

Yatırım Yaparken Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası. www.tspb.org.tr Yatırım Yaparken Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası www.tspb.org.tr Sunuş Bu kitapçığı sizlere sunan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye de sermaye piyasasının ve aracılık faaliyetlerinin geliştirilmesi

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KREDİ KULLANICILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Dilek

Detaylı

1.YATIRIM FONLARININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI

1.YATIRIM FONLARININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI 1 GİRİŞ Ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyi noktasındaki en önemli göstergelerden biri gelişmiş, olgunlaşmış ve güçlenmiş finansal piyasalardır. Bu piyasalar, fon fazlası olan ekonomik birimlerin ellerindeki

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI

TÜREV ÜRÜNLER VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜREV ÜRÜNLER ve VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI BİTİRME PROJESİ ALİ ÇAKAR 07932209 Ankara 2009 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO:2539 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1510 MENKUL KIYMET YATIRIMLARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özlem SAYILIR (Ünite 1,3,6) Yrd.Doç.Dr. Murat ERTUĞRUL (Ünite 2,4,5,8) Müjdat

Detaylı

1. Giriş. 2. Finansal Varlıklar

1. Giriş. 2. Finansal Varlıklar 1. Bir açık piyasa ekonomisinde kaynakların dağılımını etkin bir şekilde sağlamak oldukça zordur. Doğal kaynaklar, emek ve sermaye, girişimcilik faktörü ile reel piyasalarda etkin bir şekilde bir araya

Detaylı

KRİZLERİN MENKUL KIYMETLER BORSALARINA ETKİSİ: İMKB ÖRNEĞİ

KRİZLERİN MENKUL KIYMETLER BORSALARINA ETKİSİ: İMKB ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KRİZLERİN MENKUL KIYMETLER BORSALARINA ETKİSİ: İMKB ÖRNEĞİ Hazırlayan Hatice Gökçe DEMİREL İşletme Anabilim Dalı Muhasebe-Finansman Bilim

Detaylı

SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER İÇİNDEKİLER 1 SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER 13 İKİNCİ EL PİYASA İŞLEMLERİ Devlet İç Borçlanma Senetleri 14 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları

Detaylı

BORSALARIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ

BORSALARIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2532 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1503 BORSALARIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ Yazarlar Prof.Dr. Nurhan AYDIN (Ünite 1) Dr. Murad KAYACAN (Ünite 2, 3) Dr. Özlem SAYILIR (Ünite

Detaylı

CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI

CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI İÇİNDEKİLER 4-6 Sermaye Piyasaları 7 Piyasa ve Pazarlar 8-11 Pay Piyasası 12-13 Yatırım Fonları 14-16 Varantlar 17-39 40-45 Sertifikalar

Detaylı

21. VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI (TÜREV PİYASALAR)

21. VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI (TÜREV PİYASALAR) 21. VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI (TÜREV PİYASALAR) Finansal piyasalar, gerçekleştirilen alım-satım işlemi sonucunda el değiştiren kıymetlerin vadesine bağlı olarak spot ve türev piyasalar olmak üzere ikiye

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO:2539 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1510 MENKUL KIYMET YATIRIMLARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özlem SAYILIR (Ünite 1,3,6) Doç.Dr. Murat ERTUĞRUL (Ünite 2,4,5,8) Müjdat ULUTEKİN

Detaylı

YATIRIM YAPARKEN SORULARLA TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ŞUBAT 2011

YATIRIM YAPARKEN SORULARLA TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ŞUBAT 2011 YATIRIM YAPARKEN SORULARLA TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ŞUBAT 2011 YATIRIM YAPARKEN Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası ŞUBAT 2011 Yayın Adı Yatırım Yaparken Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası Hazırlayanlar

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK SERMAYE PİYASASINDA MENKUL DEĞERLER ANALİZİ VE PİYASA ZAMANLAMASI ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ EMRE ÖZDEMİR

Detaylı