Müftülüðü. tarafýndan ödüllendirildi. * HABERÝ 11 DE. Recep Tayyip Erdoðan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Müftülüðü. tarafýndan ödüllendirildi. * HABERÝ 11 DE. Recep Tayyip Erdoðan"

Transkript

1 Gel Bu Yaz Kur'an ý Gönlüne Yaz orum Müftülüðü tarafýndan Yaz Kur'an kurslarý için Merkez Ýmam-Hatip Lisesi Tatbikat Camii, Buhara Tevhit Camii ve Fatih Sultan Mehmet Camii nde açýlýþlar yapýldý. orum Müftülüðü tarafýndan düzenlenen 'Yaz Kuran Kurslarý' dün baþladý. 25 HAZÝRAN 2013 SALI * HABERÝ 8 DE Günlük Siyasi Gazete Namaz gönüllülerine hediye Hitit kraliyet takýlarý ilham kaynaðý oldu * HABERÝ 10 DA amlýca da camiye devam ederek vakit namazlarýna katýlan çocuklara çeþitli hediyeler verildi. orumlu, baþbakan olacaðýný 1997 de bildi Erdoðan, orum da baþbakan ilan edilmiþ integral (.HAK:1860) * HABERÝ 11 DE Fiyatý : 40 Kuruþ SIÐINAK HAVALANDIRMA TESÝSATINDA ÖZÜM Mühendislik-Doðalgaz-Havalandýrma Adres: Eþref Hoca Cad. No: 13/A (23 Nisan Ýlköðretim Okulu Karþýsý) Tel: Laçin in amlýca Beldesi nde camiye devam ederek vakit namazlarýna katýlan çocuklara çeþitli hediyeler verildi. amlýca Büyük Camii tarafýndan hazýrlanan proje çerçevesinde namaz kýlma alýþkanlýðý kazanan öðrenciler Ýlçe Müftülüðü tarafýndan ödüllendirildi. Recep Tayyip Erdoðan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn siyasetteki kariyerini, orum halkýnýn seneler öncesinden bildiði ortaya çýktý. * HABERÝ 10 DA Uyduruk haber sosyal medyada gündem oldu Sizin yaptýðýnýzý orumlu yapmaz Sosyal medyada yayýlan asýlsýz bir haber, okuyanlara Senin yaptýðýný orumlu yapmaz dedirtti. orum da iþsiz kalan bir grup genç tarafýndan kurulduðu öne sürülen Düðünlerde Oynanýr, Cenazelerde Aðlanýr Derneði ile ilgili uyduruk haber sosyal medyada gündem oldu. ÖRNEK DUYARLILIK Her gece sokak köpeklerini besliyor * HABERÝ 11 DE Ýnsanlarýn birbirlerinin derdini umursamadýðý, çevresinde olup bitene karþý duyarsýz kaldýðý bir ortamda, Emrah Ölçer isimli genç, her gece sokak köpeklerini doyuruyor. * HABERÝ 9 DA Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Karahacipliler Yardýmlaþma Derneði tarafýndan düzenlenen pikniðinde konuþtu. Ýnternet sitelerinde yayýlan uyduruk habere itibar edilmemesi istendi. 60 öðrenci alýnacak Hitit Üniversitesi Beden Eðitimi Spor Yüksek Okulu na öðrenci alýnacak. * HABERÝ 7 DE Aman güneþ çarpmasýn! Meteoroloji Genel Müdürlüðü, güneþ çarpmasýndan korunma yöntemlerini sýraladý. Güneþ çarpmasý; 'aþýrý sýcak sonucu beden ýsýsýný ayarlayan mekanizmanýn bozulmasýna baðlý meydana gelen ciddi bir rahatsýzlýk' olarak tanýmlanýyor. * HABERÝ 7 DE Karahacipliler Yardýmlaþma Derneði nin pikniðine katýlan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü; Milletimiz oyunu bozup tarih yazdý KýzýIýrmak kenarýnda Osmancýk ý tuvale yansýttýlar. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Karahacipliler Yardýmlaþma Derneði tarafýndan düzenlenen piknikte gündemi deðerlendirdi. Külcü, Milletimin oyunu bozup tarih yazdý dedi. * HABERÝ 15 DE Seçimlere güçlü hazýrlanmalýyýz Ýskilip ilçe danýþma meclisinde konuþan AK Parti orum Milletvekili Cahit Baðcý, seçimlere güçlü hazýrlanmak zorunda kaldýklarýný söyledi. * HABERÝ 12 DE Osmancýk tuvale yansýdý * HABERÝ 6 DA Hekimlere Etkili Ýletiþim semineri AK Parti Ýskilip Haziran ayý Ýlçe Danýþma Meclisi Toplantýsý gerçekleþtirildi. Göðüs Hastanesi tarafýndan doktorlar için 'Etkili Ýletiþim' semineri düzenlendi. Saðlýk hizmetlerinin amacýna daha hýzlý ulaþmasýnýn yanýsýra, hekim ve hasta iliþkisinde yaþanan olumsuzluklarý ortadan kaldýrmayý hedefleyen seminerde, doðru ve etkili iletiþimin sýrlarý masaya yatýrýldý. * HABERÝ 9 DA

2 2 SALI 25 HAZÝRAN 2013 Külcü bedel ödemeye sýcak bakmamýþ B elediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Genel Mer- Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Tekel binasýnýn devri için 3.5 milyon lira verilmesine pek sýcak bakmýyormuþ... kezi'nde gerçekleþtirilen Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý ve Belediye Baþkanlarý toplantýsýnda Tekel Binasý ve Kýþla Sorununu Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a iletmiþti. AK Parti orum Milletvekilleri de Maliye Bakaný ile yaptýklarý görüþmelerde Tekel binasýnýn Ýl Özel Ýdaresi veya orum Belediyesi'ne sadece kamu yararýna kullanýlmak amacýyla devredilmesi talebindebulunmuþlardý. Tekel binasý hususunda bazý geliþmeler olduðunu duydum. Anlatýlanlara göre, özelleþtirme programýnda yer alan binanýn devri için 3.5 milyon lira talep edilmiþ. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, söz konusu bedeli ödemeye sýcak bakmýyormuþ. Maliye Bakanlýðý yetkilileri ile mevzuya dair bir kaç defa görüþme yapýlmýþ. Saðlýk Müdürlüðü, Özel Ýdare Müdürlüðü ile Tekel binasýnýn kaldýrýlmasý, hemen arkasýnda bulunan bazý özel binalarýn kamulaþtýrýlmasý sürecinin en iyimser tahminle 4-5 yýl süreceði öngörülüyor.

3 SALI 25 HAZÝRAN (BASIN : 655)

4 4 SALI 25 HAZÝRAN 2013 Siyaset millete hizmetin aracý AK Parti'nin sosyal medya danýþmanlarýndan Emin Þen,, 'Bir ajansýn ortaðý Baþbakanlýk sitesi hack'lenince, sevinç tweet'i attý' dedi. AK Parti'nin sosyal medya danýþmanlarýndan Emin Þen, aralarýnda AK Parti'nin de bulunduðu birçok kurum ve þirkete sosyal medya danýþmanlýðý hizmeti veriyor. Gezi Parký olaylarýnda AK Parti'nin geriden geldiði yönündeki eleþtirilere katýlan Emin Þen, olaylarýn tam da partideki sosyal medya yapýlanmasý sýrasýnda meydana geldiðini ve hazýrlýksýz yakalandýklarýný belirtiyor: 2011 yýlýnda, o dönem AK Parti Kadýn Kollarý'nýn baþýnda olan Fatma Þahin, dört genel baþkan yardýmcýsýnýn da dahil olduðu bir sosyal medya toplantýsý düzenledi. Orada ettiði þu lafý unutmuyorum: 'Twitter'ý ve Facebook'u, daha fazla insana ulaþabilmek için daha aktif kullanmalýyýz. Yoksa yakýnda burada baþýmýza bir bela gelebilir.' Ama diðer partiler gibi, AK Parti de sosyal medyayý, 'Tamam, bakarýz' diye öteledi. Süleyman Soylu katýldýktan sonra, 2011'deki gibi sosyal medya motivasyonu geri geldi, partiye. 'Ne yapýp edip, organize olmamýz gerekiyor' denildi ve ekip kuruldu. Gençlik Kollarý ve AR-GE destek verdi. Tam bir yapýlanmaya gidiliyordu ki Gezi Parký olaylarý patladý. Gezi Parký olaylarýnýn baþýnda; hükümete karþý olan, hatta Tayyip Erdoðan'ýn devrilmesini isteyenlerin sosyal medyadaki aðýrlýðý karþýsýnda, AK Parti'nin Süleyman Soylu ve Gençlik Kollarý'ndan ikiüç kiþiyle mücadele verdiðini belirten Emin Þen, Karþýlarýnda, ikisi global, altý ajans vardý. Sanatçýlar, tiyatrocular da aðýrlýktaydý. Büyük bir gücün karþýsýnda, iki-üç kiþi bulunuyordu. Güç bir süre sonra '#occupylondon' hashtag'iyle dengelendi. Sonra da moral-motivasyon, AK Parti lehine geçti. Yapýlan yalan haberler deþifre edilerek, Ýngiltere eþlemesiyle geyik yapýlmaya baþlandý diyor. THY 3 AJANSLA YOLU AYIRDI Emin Þen, Gezi Parký olaylarý sýrasýnda AK Parti'nin profesyonel olarak çalýþtýðý ajanslarýn da, hükümetin aleyhine çalýþtýðýný anlatýrken, dezenformasyonlar sýrasýnda yapýlan kurnazlýklara da dikkat çekiyor: Ýlk günler, yalan haber paylaþan sanatçýlar, gazeteciler; o haberlerin yalan olduðunu bildikleri halde hiçbir düzeltme yapmadý. Birkaç gün sonra, yalan haberler hýzla teþhir edilince, 'Bu doðrulanmamýþ, bunu siliyorum dediler; ama her halükarda yalan haberi paylaþtýlar. Bu konuda en uyanýk, sanatçý Can Bonomo'ydu. Bütün yalan haberleri paylaþtý ve hepsinde de 'Arkadaþlar tam kesin deðil, tam emin deðilim' gibi ifadeler kullandý. '26 yaþýndaki Aylin öldü.' mesajý, kesinmiþ gibi paylaþýldý. Son bir haftadýr, kreatif ajanslar geri çekildi. Konuyla ilgili artýk hiçbir þey yazmýyorlar. Birçoðu da Twitter hesaplarýný temizliyor. Bazý ajans yöneticilerinden, hesabýný kapatanlar oldu. ok komik, Baþbakanlýkla çalýþan bir ajansýn ortaðý, Baþbakanlýðýn internet sitesi hack'lendi diye sevinip, o haberi paylaþtý. Olacak iþ deðildi! Bunlarýn hepsinin görüntüleri alýndý. Hepsi Bakanlar Kurulu'nda teþhir edildi. Herkes her þeyi biliyor. THY, þu an anda üç ajansla sözleþmesini feshetti. TAYYÝP GÝDECEK DEMÝÞLER Gezi Parký olaylarýyla birlikte özellikle mahalle baskýsý da gündeme geldi. Bu baský, atýlan tweet'lerde de etkisini gösterirken, aykýrý Erol Taþkan aadet Partisi (SP) Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk Sve yönetim kurulu üyelerinden oluþan heyet Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Geçtiðimiz ay yapýlan genel kurulun ardýndan SP Ýl Baþkaný olarak seçilen ve Merkez Ýlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatalarýný alan SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk ile Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Yýlmaz ile yönetim kurulu üyelerinden oluþan heyet, Vali Baþköy'e nezaket ziyaretinde bulundu. SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk ve yönetim kurulu üyeleri, yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda Vali Baþköy'e bilgi verdi. Siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsuru olarak millete hizmet etme yollarýndan biri olduðunu ve milletin iradesini siyasi partiler kanalý ile TBMM'ye yansýttýðýný ifade eden Vali Baþköy, SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek, hayýrlý olsun temennisinde bulundu. Saadet Partisi (SP) Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk ve yönetim kurulu üyelerinden oluþan heyet Vali Sabri Baþköy ü ziyaret etti. Genç Giriþimciler den ziyaret orum Genç Giriþimciler Kurulu Baþkaný Elvan Can abuk ve üyelerden Gülden Arzoðlu ile Mustafa Beyoðullarý, Ticaret Borsasý ný ziyaret etti. Genç Giriþimciler, orum Ticaret Borsasý organ seçimleri sonucu oluþan yeni Meclisi tebrik edip, hayýrlý olsun dileðinde bulundular. Sohbet havasýnda geçen ziyarette karþýlýklý iyi dileklerde bulunuldu. Borsa Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, nazik ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti. orum Genç Giriþimciler Kurulu Borsa Baþkaný Ali Bektaþ ý ziyaret etti. AK Parti yi arkadan vurdular AK Parti'nin sosyal medya danýþmanlarýndan Emin Þen, Gezi Parký olaylarýný sosyal medya açýsýndan deðerlendirdi. fikirlere tahammülsüzlük de had safhaya ulaþtý. Emin Þen de mahalle baskýsýnýn geldiði noktayý, Orhan Pamuk bile Türkiye'den bir Kuzey Kore çýkardý! cümlesiyle özetliyor. Olaylar sýrasýnda aktif bir kullanýcý olan akademisyen Ýsmail Hakký Polat'ýn yaþadýklarýný örnek gösterirken, Ýzmir'de AK Parti binalarýný yakmaya varan provokasyonlara dair önemli bir bilgiyi paylaþýyor: Ýsmail Hakký Polat, Gezi Parký olaylarýnda oldukça aktif bir kullanýcýydý. Ýtidal çaðrýsý yapýnca, herkes ona saldýrmaya baþladý. Adam sakin olmalarýný istedi, o kadar. Beyaz Türkler, ABD'nin müdahalesine kadar götürdüler iþi. Bir ara inandýlar, 'Oluyor galiba, Tayyip Erdoðan gidiyor galiba' dediler. Ýzmir'deki bir polisten öðrendim bunu. Binalarý yakmada, attýðý tweet'lerle bizzat rol oynayan çocuklarýn ortak ifadesi þu: Aðabey, bize yarýn Tayyip gidecek denildi. SÝYASÝLER GE FARK ETTÝ Devlet yeni neslin dilini anlamak zorunda Gezi Parký olaylarýnýn ardýndan en çok konuþulan konulardan birisi de 1990 sonrasý doðan yeni kuþak oldu. Emin Þen, bu kuþaða bakýþ açýsýnda, hepimizin yanýldýðýný düþünüyor: Bu çocuklara 'yalnýz; ama sosyal çocuklar' diyorduk. 'Fiziksel ortama odaklanma sorunlarý var' diye düþünüyorduk. Sokaða çýkacaklarýný kestiremedik; ama çýktýlar. Onlar dýþarýya çýkýnca, bir kaos ortamý havasý verildi. Ben bir daha böyle bir olayýn olabileceði ihtimali vermiyorum; ama artýk siyaset deðiþti. O geleneksel, kliþe söylemleri, sosyal medyaya taþýma dönemi kapanmýþtýr. 90'lar kuþaðý çok aktif geliyor ve acayip biçimde þeffaflar. Bir de þöyle bir sýkýntý var. Önceki kuþakla aralarýnda yumuþak bir geçiþ yok. Bir anda farklý bir kültür, farklý bir müzik, farklý bir eðlence anlayýþý bir anda yerleþti. Devlet, bu çocuklarýn dilini anlamak zorunda. ünkü algý yönetimini, sosyal medyaya kaptýrýyorlar. En önde halk gidiyor. Peþinden özel sektör geliyor. Geleneksel medya ve siyasiler de arkasýndan geliyor. Geleneksel medya, sosyal medyanýn arkasýndan daha erken gelseydi, siyasiler de daha erken gelecekti sosyal medyaya. Siyasiler algý yönetimi açýsýndan hâlâ geleneksel medyayý öncelikli gördükleri için oraya odaklanýyorlar; ama bu olaylarda gördük ki, geleneksel medya da sosyal medyanýn peþinden koþuyor. Artýk gündem burada belirleniyor. TWITTER VE FACEBOOK ABD ve Ýngiltere dýþýndaki ülkelere bilgi vermiyorlar Gelinen noktada, Gezi Parký olaylarý sýrasýnda, sosyal medyada yapýlan provokasyon çaðrýlarý ciddi biçimde soruþturuluyor. Peki, Twitter ve Facebook gibi paylaþým aðlarýnýn genel merkezlerinin desteði olmadan nereye varýlabilir? Emin Þen de böyle bir durumun, Emniyet'i oldukça güç durumda býrakacaðýný anlatýrken, bu konuda en þanslý iki ülkenin ABD ve Ýngiltere olduðunu söylüyor. Bu iki ülkenin twitter'ýn ABD'deki merkezinden bilgi aldýðýný belirten Þen, Ýngiltere'de, Facebook'tan suç içeren bir mesaj yaz, 10 dakika sonra kapýdan alýyorlar. Avrupa ülkeleri de Twitter ve Facebook'tan bilgi alamýyorlar. En katýsý da Twitter diyor. Fatih VURAL-Türkiye Gazetesi Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Yýlmaz ile eski parti yöneticilerinden Adnan Cýdýk, gazetemizi ziyaretlerinde Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer ile görüþtü. SP den baþsaðlýðý ziyareti aadet Partisi Ýl SBaþkaný Faruk Cýdýk, Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Yýlmaz ile eski parti yöneticilerinden Adnan Cýdýk dün gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu. SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, gazetemiz çalýþanlarýnýn Berat Kandili ni kutladý, Gazetemiz Baþ Yazarý Mürsel Þahinbaþ ýn vefatýndan dolayý baþsaðýlðý dileklerini iletti. arþamba Avcýlar Ýhtisas Spor Kulübü nün düzenlediði Trap Atýþ Yarýþmalarý ilçeye baðlý Kaydan köyünde yapýldý. arþamba Avcýlar Ýhtisas Spor Kulübü Baþkaný Sezai Keskin, yaptýðý açýklamada, tek kurþunla trap atýþý yarýþmalarý düzenlediklerini söyledi. Amaçlarýnýn avcýlýðýn unutulmamasý ve avcýlara gereken önemin gösterilmesi oluduðunu anlatan Keskin, "Yaptýðýmýz yarýþmalara Samsun merkez ve ilçelerinin yaný sýra Sinop, Tokat, orum ve Ordu illerinden de katýlýmlar oldu. Ýki gün süren þenliðimizin birinci Faruk Cýdýk, Prof.Dr. Mete Gündoðan ýn Sonun Baþlangýcý isimli kitabýný hediye etti. Ýl il dini hayat araþtýrmasý ürkiye'de dini "Thayat" adlý çalýþma baþlatan Diyanet, hizmet þeklini toplumun farklý kesimlerine hitap edecek þekilde artýrmayý hedeflese de, bazý kesimler ayrýmcýlýðý körüklediðini savunuyor. Ancak araþtýrmada sorulan sorular tartýþma yarattý. Milliyet gazetesi Diyanet'in çalýþmasýný manþetine taþýdý. Önder Yýlmaz imzalý habere göre dini hayattaki farklýlýklarý bölgelere ve ülke geneline göre objektif bir þekilde ortaya koyacaklarýný savunan Diyanet, toplumu ayrýþtýrmadýklarýný, siyasi inançlarý sorgulamayacaklarýný belirterek Bu araþtýrmanýn temel hedefi dini hayatýn parametlerinin ölçüt ve kriterlerinin ortaya çýkarýlmasýdýr dedi. ANKETTEKÝ SORULAR MHP Mersin Milletvekili Ali Öz, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn pilot uygulamaya geçtiði Türkiye de Dini Hayat adlý araþtýrmayý TBMM gündemine taþýdý. Ankette Hangi mezhebe göre amel edersiniz? Misafirlikte kadýnlar ve erkekler ayrý mý oturursunuz? Hangi namazlara hangi sýklýkla gidersiniz? gibi sorularýn bulunduðunu belirten Öz, Diyanet ten Sorumlu Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað a bu anketin ayrýmcýlýðý körükleyip körüklemediðini sordu. Bozdað sorularý Diyanet e iletti. Bozdað ýn kendisine gelen ve TBMM ye gönderdiði Diyanet in yazýsýnda ilginç tespitler yer aldý. FARKLILIKLAR HÝZMET ULAÞTIRI- LIRKEN GÖZ ÖNÜN- DE BULUNDURUL- MASI GEREKÝYOR Diyanet, Türkiye de dini hayatýn homojen bir yapýda olmadýðý, bölgeden bölgeye, bazen coðrafi olarak gününde tanýþýp kaynaþmaya önem gösterdik. Ýkinci günde ise yarýþmalarýmýzý erkekler ve bayanlar olarak gerçekleþtiriyoruz. Yarýþmalarýmýzýn sonunda dereceye girenlere yakýn olsalar da ilden ile bile farklýlýklar gösterebildiðini belirtirken, Bu baðlamda ortaya çýkan farklýlýklarýn, hizmet ulaþtýrýlýrken gözününde bulundurulmasý gerektiði bilinen bir husustur dedi. Kurumun 2016 ya kadar geçerli olan stratejik planýnda hizmet alanýna iliþkin eksikliklerin giderilmesi vurgusu yapýldýðýný anýmsatan Diyanet, þunlarý kaydetti: Bu çerçevede din hizmetlerini toplumun tüm kesimlerine ulaþtýrmak ve etkinliðini arttýrmak baþlýðýyla ifadelendirilen stratejik amaç, hizmet çeþidini ve veriliþ þeklini toplumun farklý kesimlerine hitap edecek þekilde arttýrmak hedefiyle ödüller vereceðiz dedi. Terme Amazon Avcýlar Kulübü nden yarýþmaya katýlan Kübra alýþkan, avcýlýðýn babalarýndan gelen bir sevgi olduðunu iliþkilendirilmiþ ve önemli çýktýlar ve performans göstergelerinden birisi olarak hizmet alanlarýn profillerini çýkarmaya yönelik araþtýrma yapýlmasý plana dahil edilmiþtir. ÖNCE ÝNCELE- ME YAPTIK Diyanet, sözkonusu araþtýrmayi TÜÝK le birlikte yapýlacaðýný ve bu amaçla bir ön inceleme ve uygulama(pretest) çalýþmasý yapýldýðýný kaydetti. Diyanet, araþtýrma tekniklerinin kolaylaþtýrýlmasý gerçekleþtirilen ön inceleme ve uygulamanýn, sahada vatandaþlara yöneltilecek gerçek sorularýn hazýrlanmasýný da saðladýðýný vurguladý. (Týmetürk) Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý "Türkiye'de dini hayat" adlý çalýþma baþlattý. Trap atýþlarýna katýlým ve trap atýþlarýný severek yaptýklarýný dile getirdi. Erkek ve bayan kategorilerinde birinci, ikinci ve üçüncü olanlara tüfek hediye edildi. (A.A.) arþamba Avcýlar Ýhtisas Spor Kulübü nün düzenlediði Trap Atýþ Yarýþmalarýna orum dan katýlým oldu.

5 Belediyelerin çoðu kapanacak SALI 25 HAZÝRAN amazan ayý Röncesinde bazý camilerde temizlik yapýlýyor. Ýdeal Temizlik Firmasý dün Ulu Camii'de öðle namazý sonrasýnda temizlik yaptý. Görevlileri caminin halýlarýný önce elektrikli süpürge ile sonra halý yýkama makinesi ile temizledi. Firma Bir önceki temizliði Yazýçarþý'da Abdi Bey Camii'nde yaptý. Seçim süreci baþladý T Ýdeal Temizlik Firmasý dün Ulu Camii'de temizlik yaptý. ürkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýk seçim süreci baþladý. 5 gün sürecek baþvurular, Cuma günü sona erecek. 26'ýncý Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný'nýn belirleneceði seçimler ise Genel Kurul'da 2 Temmuz Salý günü yapýlacak. Türkiye Büyük Millet Meclisinde seçim takvimi iþlemeye baþladý. Meclis Baþkanlýðý koltuðuna oturacak isim için adaylýk baþvurularý baþladý. 5 gün sürecek adaylýk baþvurularý, Cuma günü saat 24:00'te sona erecek. Meclis Baþkaný Cemil içek'in görev süresi, 3 Temmuz arþamba günü sona eriyor. Seçimlerin ilk turunun 2 Temmuz Salý günü yapýlmasý planlanýyor. Seçimler genel kurulda gizli oyla yapýlacak.ýlk iki oylamada üye tam sayýsýnýn üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayýsýnýn salt çoðunluðu aranacak. Üçüncü oylamada salt çoðunluk saðlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýk seçim süreci baþladý. yapýlacak; dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Meclis Baþkaný seçilecek. Seçilecek Meclis Baþkaný'nýn görev sü- resi iki yýl olacak. Bu arada, Meclis Baþkanlýk Divaný'nýn görev süresi 8 Temmuz Pazartesi, komisyonlarýn görev süresi ise 12 Temmuz Cuma günü sona eriyor. Baþkanýn seçilmesinin ardýndan, Meclis Baþkanlýk Divaný ve Komisyon üyelikleri belirlenecek. 12 þehre acil çaðrý hattý Ý çiþleri Bakanlýðýnýn koordinasyonunda yürütülen, acil çaðrý için tek numaranýn kullanýlmasýný öngören ve Antalya, Isparta ile Aksaray'da pilot uygulanan "Acil aðrý Merkezleri Projesi", yýl sonuna kadar bu illerde de uygulanacak. Proje, Kýrýkkale, Kýrþehir, Niðde, Karaman, Mersin, Konya, Afyonkarahisar, Denizli ve Burdur'da da hayata geçirilecek. Acil aðrý Merkezi'nde saðlýk, itfaiye, jandarma, polis ve gerekli görülen diðer birimler ayný mekanda görev yapýyor. Numarasý 112olan çaðrý merkezinde olaylarýn takibi ve koordinasyonu tek merkezden saðlanýyor. Böylece acil çaðrý yapýlmasý gereken durumlarda tek bir numaranýn aranmasý yeterli oluyor. Projenin pilot uygulamasý Antalya'nýn ardýndan Isparta ve Aksaray'da da hayata geçti. Projenin yýl sonuna kadar Kýrýkkale, Kýrþehir, Niðde, Karaman, Mersin, Konya, Afyonkarahisar, Denizli ve Burdur'da da uygulanmasý hedefleniyor. Projenin 5 yýl içinde tüm yurtta uygulanmasý planlanýyor. Ayrýca aralarýnda Ankara, Ýzmir Eskiþehir'in de bulunduðu 24 ilde çaðrý merkezi binasýnýn yapýmýnda kullanýlmak üzere ödenek aktarýldý. Ankara, Hatay, Kocaeli, Kahramanmaraþ, Trabzon ve Yalova'da çaðrý merkezi binalarýnýn inþasý tamamlandý. Proje kapsamýnda bugüne kadar 105 milyon 671 bin lirada harcama yapýldý. KOORDÝNASYON SORUNU (.HAK:616) Ulu Camii de temizlik Ramazan ayý öncesinde bazý camilerde temizlik yapýlýyor. 014 yýlý mahalli idareler sý 30'a yükseldi. Büyükþeseçimleri sonrasýnda hir belediye sýnýrlarý il mülbelediye sayýsý düþecek. ki sýnýrlarýyla bütünleþtiritürkiye'nin Onuncu Kallerek, büyükþehirlerdeki il kýnma Planý'na göre, 2014 özel idareleriyle büyükþeyýlý mahalli idareler seçimhir sýnýrlarý içerisindeki leri sonrasýnda toplam bebelde belediyeleri ve köylediye sayýsý 2 bin 950'den ler kaldýrýldý. Ayrýca, 2011 bin 395'e düþecek. yýlý ADNKS sonuçlarýna göre büyükþehir belediyesi Türkiye'nin Onuncu dýþýndaki illerde, nüfusu 2 Kalkýnma Planý'nda yer binin altýndaki belediyeler alan mahalli idareler durum köye dönüþtürüldü ve genel analizine göre, Dokuzuncu bütçeden belediyelere aktakalkýnma Planý döneminde rýlan paylar yeniden düzenlendi yýlý mahalli idayerel yönetimlerin yeniden reler seçimleri sonrasýnda yapýlandýrýlmasý çerçeve2014 yýlý mahalli idareler seçimleri sonrasýnda toplam toplam belediye sayýsý 2 sinde ölçek ekonomilerinbin 950'den bin 395'e düþebelediye sayýsý 2 bin 950'den bin 395'e düþecek. den faydalanýlarak, hizmetcek. Toplam nüfusun yüzde lerde etkinlik, koordinasyon ve kalitenin yükseltilmesi amacýyla bele90'ýndan fazlasý belediye sýnýrlarý içerisinde kalacak. diye sayýlarý azaltýldý. Büyükþehir belediye sayýsý 16'dan ilk yerel seçimlerde 30'a, büyükþehir ilçe belediyesi 143'ten 519'a çýkacak. Ýl belediyesi ise 65'ten Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi (ADNKS) 2007 yýlý sonuç51'e, ilçe belediyesi 749'dan 400'e, belde belediyesi de bin 977'den larýna göre, belediye yönetiminde yaþayan nüfus yaklaþýk 58,6 milyon 395'e inecek Sayýlý Kanun gereðince bazý belediyelerin birleþve toplam nüfusa oraný yüzde 83 iken 2012'de bu rakamlar sýrasýyla me veya katýlma yoluyla nüfusu 2 binin üzerine çýkabileceðinden tü63,7 milyon ve yüzde 84,3 oldu. zel kiþilikleri korunacak ve belediye sayýsý artabilecek. Geçen yýl ve 2013'teki düzenlemelerle büyükþehir belediye sayý- ORTADAN KALKACAK Türkiye'de acil durumlarda vatandaþlarýn arayacaðý çok sayýda numara bulunuyor. Bazý durumlarda polis, ambulans ve itfaiye arasýnda koordinasyon sorunu yaþanýyor. Bazý kazalarda olay yerine gelen saðlýk ekipleri, araçta sýkýþan yaralýnýn çýkarýlmasý için itfaiye ekiplerini bekliyor. Yangýn anýnda itfaiyeye haber veren vatandaþlar, bazen saðlýk ekibini çaðýrmayý unutuyor, saðlýk ekipleri olay yerine geç geliyor. Sistem sayesinde bu birimler arasýnda koordinasyon sorunun da ortadan kalkacaðý belirtiliyor. AVRUPA ACÝL NUMARALAR DERNEÐÝ'NÝN TOPLANTISI ANTALYA'DA Öte yandan Avrupa Acil Numaralar Derneðinin toplantýsý Antalya'da yapýlacak Haziran'daki "Türkiye'de 112 Ýçin Yuvarlak Masa Toplantýsý"nda acil çaðrý merkezleriyle ilgili geliþmeler tartýþýlacak. Yurt dýþýndan gelecek konuklarla Avrupa'daki en iyi uygulamalar ve uluslararasý deneyimler görüþülecek. Toplantýda, acil hizmetlerinin iþleyiþiyle ilgili zorluklarla mücadele için bazý ilham ve stratejik vizyonlarýn paylaþýlmasý amaçlanýyor. (Dünya Bülteni) KARAKAÞLAR OTOMOTÝV evre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ORUM Tel:(364)

6 6 SALI 25 HAZÝRAN 2013 MÜSLÜMANLARIN FAKÝRLÝÐÝ SÖMÜRGECÝLERÝN TEMÝNATI Mürsel hoca, Müslüman ülkelerin bugünkü durumunu son derece çarpýcý tespitlerle anlattýðý yazýsýnda, günümüzde Ýslam ülkelerinin yoksulluk ve çaresizliðinin ileri/geliþmiþ ülkelerin varlýklarýnýn teminatý haline geldiðini söylüyor: " Emperyalist batýlý ülkeler, Ýslam alemini devamlý sömürmek, onlarýn sahip olduklarý ham maddeleri ucuz maliyetlerle memleketlerine taþýmak, o maddeleri yarý mamül madde olarak fabrikalarýna taþýmak, bunun için de ucuz iþ gücü olan müslümanlardan yararlanmak, götürdükleri ham madde yarý mâmül malý, mâmül madde, ticari emtia ve marka haline getirerek fahiþ fiyatla satmak, þeklinde dönen sömürü çarkýný kurmak üzere ne yapýlmasý gerekiyorsa onu yapmýþlardýr. Müslümanlarýn fakirliðinin ve sefaletinin sebebi, sömürgeci batýlý halklarýn israfýnýn teminatý olmuþtur. Merhum Prof. Erol Güngör'ün þu tespiti, Uzak Doðu'dan Fas'a kadar uzanan geniþ bir coðrafyada, büyük çoðunluðu baðýmsýz devlet haline gelmiþ bulunan Ýslam ülkelerinin hali ve istikbali hakkýnda ilginç unsurlar içermektedir: "Ýslam ülkeleri batý medeniyetinin dýþýnda ayrý bir hayat yaþamaktadýr. Bu ülkeler son yüz yýl içinde batý medeniyetine girmek için pek çok gayretler gösterdikleri halde bu iþi baþaramadýklarý gibi son zamanlarda batýlýlaþmanýn o kadar da iyi bir þey olmadýðýný düþünüyorlar. Bu direniþin kaynaklarý nelerdir ve gelecekte Ýslam ülkeleri modern batý medeniyetinin bir alternatifini yaratacak potansiyeli taþýyorlar mý? En çok dikkati çeken noktalardan biri ve belki de en önemlisi Ýslam'ýn yaþama gücüdür. Bilindiði gibi Ýslam dünyasý Avrupa'da Rönesans'la birlikte meydana gelen deðiþmeler ve özellikle sanayi devriminin getirdiði hýzlý deðiþim karþýsýnda tamamen gerilemiþ, medeni ve kültürel gücü yanýnda siyasi baðýmsýzlýðýný daosmanlý Türkleri hariç- kaybetmiþtir. Ýslam memleketlerinin bir kýsmý fiilen Avrupalýlarýn- ve Ruslarýn- iþgali altýnda birer sömürge haline gelmiþ, bir kýsmý ise baðýmsýz yaþamasýný, onlarýn yolunu benimsemeye borçlu olmuþtur. Böylece 18. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren Ýslam, ayrý istikametlerden gelmekle birlikte ayný noktada birleþen iki kuvvetin etkisinde kalmýþtýr: Birincisi Avrupalýlarýn batýlý yönde bir deðiþme için yaptýklarý doðrudan baský, ikincisi daha çok baðýmsýz ülkelerde görülen ve batýlýlaþma gayesiyle yürütülen iç baský. Sömürge haline getirilen Ýslam ülkelerinde sömürgeci batý devletinin kanunlarý hakim olmuþ, onlarýn hayat tarzý, örf ve adetleri doðrudan ve dolaylý þekillerde empoze edilmiþtir. Baðýmsýz devletlerde ise, cemiyetin seçkin tabakasý batýlý bir hayat tarzýnýn ülkeyi kurtaracaðýna inanarak o hayatý ithal etmek üzere çeþitli yollarý denemiþlerdir. Þimdiye kadarki tecrübeler gösteriyor ki, bütün bu teþebbüsler karþýsýnda Ýslam, gücünü kaybetmiþ deðildir. Son zamanlarda ise Batý medeniyetine ve onun yerli modellerine karþý tam bir alternatif olarak ortaya atýlmaya baþlamýþtýr. Gerek Rusya'da ve gerekse in'de, komünistlerin hakim olmasýndan sonra Ýslâmiyetin zayýflatýlmasý ve tamamen ortadan kaldýrýlmasý için çok þiddetli ve sistemli baskýlar yapýldý. Din resmen yasak edildi. Esasen komünist doktrinin özü dini reddeder." Müslümanlarýn durumlarýný anlama konusunda þu tespitler de önemlidir: " Batýlýlara mahsus bir peþin hükümle, Ýslam dünyasý git gide geleneðin baðlarýndan ayrýlý- -Hayatý, Hatýralarý, Eserleri- Yayýna Hazýrlayan: Sedat AKAKOYUNLU Kürsüdeki Münevver: MÜRSEL ÞAHÝNBAÞ 8 yor. Ve modernleþmenin yoluna giriyor. Modernleþme ise batýlý laik eðitim sistemlerinin ve batýlý hayat tarzýnýn benimsenmesi, dini liderlerin rol ve nüfuzlarýnýn gitgide azalmasýydý. Bu basmakalýp düþünceye göre, dinin hakim olduðu muhafazakar bir cemiyetten, ilerici-laik cemiyet tipine doðru gidiþten kaçýnýlmazdý. Hakikatte ise Ýslam dünyasý hiçbir zaman gelenekçi Ýslamcýlarla, modernist batýcýlar arasýnda ikiye ayrýlmamýþtýr; dini liderlerin rolü azalmýþ deðildir; ayrýca Ýslam geleneði bir durgunluk içine girmiþ deðildir. Batýlý eðitim sistemlerinin yaygýnlaþmasý da Ýslamcý görüþlerin ve çevrelerin zayýflamasýna sebep olmuþ deðildir. Hakikatte Ýslam ülkelerinde eðitimin yaygýnlaþtýðý ve gelenekçi din anlayýþýnda deðiþiklikler meydana geldiði doðrudur; ama bu deðiþme Batýlý/laik basmakalýp inancýn beklediði istikamette olmamýþtýr. Ýslam ülkelerinde modernleþmenin baþlamasýndan önce fazla bir gücü olamayan eski esnaf, zanaatkar, fakir köylü zümreleri tahsilin yaygýnlaþmasýyla çocuklarýný okutma fýrsatýný bulunca seslerini daha iyi çýkarabilir hale geldiler. Artýk (yeryüzünde) Ýslam ideolojisini bir siyasi ve sosyal hareket olarak organize edebilecek kalitede insanlar yetiþmektedir. Bunlarýn Ýslama uygun hayat tarzýný yaymaya çalýþmalarý bu ülkelerin modernleþme yolundan ayrýldýklarý manasýna da gelmiyor. Ýslam uyanýþýnýn muhtevasý zannedildiðinden daha moderndir." 3.BÖLÜM ESERLERÝ BEÞ KÝTAP, YÜZLERCE ÖZÜM Mürsel Þahinbaþ'ýn yayýmlanmýþ beþ kitabý vardýr. Bunun yanýnda 1993'te katýldýðý Birinci Ýrþat Þurasý'nda ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nca düzenlenen Ýskilipli Alimler Sempozyumu'nda sunduðu iki de tebliði bulunmaktadýr. Mürsel hoca ilk kitabýný 1989'da yayýmlar: Hanýmlara Rehber. Bu kitap, hocamýzýn kadýnlarýn din bilgilerinde gördüðü eksiklikler üzerine oluþturduðu bir eserdir. Mürsel hoca meslek yaþamý boyunca üzülerek görmüþ ve tespit etmiþtir ki, kadýnlar dini konularda büyük bir bilgi eksikliði içindedir. Bu kitap "Mürsel hafýz" olarak yýllarca kadýnlara vaazlarýyla rehberlik eden hocanýn, kadýnlara yönelik aydýnlatma arzusunun bir uzantýsý ve meyvesidir. Yerel imkanlarla basýlan bu kitap büyük ilgi görmüþ, 1990'da da ikinci kez basýlmýþ, bugün pek çok ünlü kitabýn göremeyeceði bir tirajý yakalamýþtýr.(sadece ikinci baskýsý yirmi beþ bindir..) Mürsel Hoca ikinci kitabý Kaza Namazlarý ve Revatip Sünnetler adlý kitabýný ise 1991'de çýkarýr. Zamanýn orum müftüsü Ýbrahim Acar'ýn sunuþuyla çýkan bu kitapta, kaza namazlarý ve nafile namazlar üzerindeki kimi tartýþmalar açýklýða kavuþturulmaktadýr. Akademik bir çalýþmanýn ve araþtýrma yöntemlerinin ürünü olan kitap, pek çok temel Ýslami kaynaða dayanýlarak hazýrlanmýþ- týr. Buna raðmen dili ve üslubu herkesin anlayabileceði sadeliktedir. Mürsel hoca, Fýkýhla ilgili konularda rastgele hüküm vermenin yanlýþlýðýný iþleyen ve kýrk sekiz baþlýktan oluþan kitabýn önsözünde, kitabýn yazýlýþ amacýný þöyle açýklamaktadýr: " Fýkýh ilmi derin, alabildiðine engin bir deryadýr. Bu deryadan herkes sahip olduðu ilim kabý kadar bir su alabilir. Bu derin ve engin deryada gezinmek, onun derinliklerine dalýp çýkmak ancak Cenab-ý Hakk'ýn özel inayetine, sýnýrsýz lutfuna mazhar olmuþ seçkin ve büyük alimlere mahsustur. Bu hususta bizim durumumuz ve þiarýmýz onlarýn aydýnlattýðý yolda, onlarýn izini sürerek ve eserlerini takip ederek yürümektir. Kaza namazlarý ve Revatip sünnetler hakkýnda yaptýðýmýz çalýþmanýn amacý, bu konuda soru soran, arayýþ içinde olan müminlere yardýmcý olmaktýr." (Kaza Namazlarý ve Revatip Sünnetler, orum 1991, sayfa 12) Mürsel hocanýn, üçüncü kitabý ise derin bir yaraya derman olma amacýna hizmet için yazýlmýþtýr. Alevilik ve Bektaþilik Üzerine adýný taþýyan bu kitapta, Alevilik ve Bektaþilik tarihi boyutlarýyla ele alýnmakta ve bunlarýn din/ýslam dýþý birer inanç sistemi olmadýklarýný altý çizilmektedir. Yaþanan ayrým ve ayrýlýklarýn suni ve yersiz olduðu gerçeðini ispata çalýþan, Þiilik, Alevilik ve Bektaþilik üzerine yazýlmýþ pek kaynak eser üzerinde yapýlan çalýþmalardan elde edilen notlara dayanan Alevilik ve Bektaþilik Üzerine kitabý, kitaplaþmadan orum Hakimiyet gazetesinde yazý dizisi olarak yayýnlanmýþ ve büyük ilgi görmüþtür. Alevilik üzerine geliþtirilen ve temelde Alevi vatandaþlarýn istismar edilmesine dönük çalýþmalarý da teþhir eden kitapta Mürsel hoca, mezhepler üzerinden güdülen tartýþmalarýn temelsizliðine, bu konulardaki bilgisizliklere vurgu yapmaktadýr: "Ülkemizde yaþayan Müslümanlarýn çok büyük bir çoðunluðu,"ben sünniyim" diyor; Sünnilik hakkýnda bir þey bilmiyor. Müslümanlardan bir bölümü de "biz Aleviyiz" diyor; fakat onlar da Ýslam ve Alevilik hakkýnda bilgi sahibi deðiller. Ýslam'ýn aslýnda ve özünde bir olan taraflar birbirlerini çoðu zaman farklý inançlarýn mensuplarý gibi deðerlendiriyorlar. Gerek Sünniler gerekse Alevi- ler, Alevilik-Bektaþilik hakkýnda kulaktan kulaða dolaþan, ilmi nitelikten uzak sözlerden baþka bir þey bilmiyorlar. Asýrlardýr halk arasýnda tekrarlana gelen, din ve gerçek bakýmýndan hiçbir deðer taþýmayan yanlýþ sözlerin terk edilmesi, onlarýn yerini gerçeklerin ve doðrularýn almasý, din ölçülerine ve Allah rýzasýna en uygun bir hareket olacaðý kesindir. Allah'a iman eden ve gerçek dindarlýk yolunda olan herkes, nefis muhasebesi yapmak, bir takým yanlýþlardan ve peþin yargýlardan kendisini soyutlamak, gerçek din ölçülerini benimsemek zorundadýr.(...) Ayný Allah'a iman eden, ayný Peygamberi kabul eden, ayný kitabýn baðlýsý olanlar, ortaya atýlmýþ bir takým maksatlý ve hakikat dýþý iddialar sebebiyle din kardeþleriyle davalý hale sokulmuþlardýr."(þiilik, Alevilik ve Bektaþilik Üzerine, orum 1992, sayfa 3) Mürsel hocaya göre, pek çok sorunun olduðu gibi mezhep farklýlýklarýna dayanan ayrýmcý yaklaþýmlarýn temelinde de, araþtýrmayan, sormayan, sorgulamayan, kulaktan dolma bilgilere itibar eden anlayýþlar yatmaktadýr: "Ülkemizde yaþayan insanlarýn hemen hepsi Müslümandýr. Baþka dinlere mensup vatandaþlarýn rakamsal olarak bir önemi yoktur. Asýrlar öncesine sarkan bir gayretsizlik, þevksizlik, din iman konusunda gaflet, halkýmýz üzerinde olumsuz etkilerini sürdürmektedir. Dünya hayatý için her þeyin iyisini, mükemmelini ve en elveriþlisini arayan Müslümanlar, ahiret konusunda ayný titizliði ve duyarlýlýðý gösterememektedir.ler. Din ve iman hususunda yalnýz isimle idare edilmekte, sorulduðunda ve gerekli olduðunda, "ben de Müslümaným, ben de Müminim" demekle yetinilmektedir. Bu ifadenin gerçeði ne kadar yansýttýðý hiç düþünülmemektedir. "(a.g.e sayfa 2) Aleviliðin Þiilikten farklý oluþunun temellendirildiði kitap, karþýlýklý yanlýþ bilgileri boþa çýkarmakta, taným, tarif ve tespitte bugüne kadar yapýlan yanlýþlarý ortaya sermektedir: "Sünnilik Emevi ideolojisi deðildir. O Allah Resulü'nün teblið ettiði ve yaþadýðý Ýslam'ýn aslýdýr. Ýslam'ý asli muhtevasýyla öðrenmek ve yaþamak herkesin üzerine farzdýr. (Sürecek) orum a gelen dünyaca ünlü ressamlar Osmancýk ý gezdi. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ile görüþen ressamlar, Osmancýk a hayran kaldýklarýný belirttiler. Ressamlar Osmancýk a hayran kaldý KýzýIýrmak kenarýnda Osmancýk ý tuvale yansýttýlar. alýþmalar orum Belediyesi Sanat Danýþmaný Nilgün evik ve Ressam Bünyamin Balaban baþkanlýðýnda yapýldý. orum Belediyesi nin bu yýl dördüncüsünü gerçekleþtirdiði Sanat Buluþmalarý kapsamýnda orum a gelen dünyaca ünlü ressamlar Osmancýk ý gezdi. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ile görüþen ressamlar, Osmancýk a hayran kaldýklarýný belirttiler. orum Belediyesi nin düzenlediði Sanat Buluþmalarý kapsamýnda orum a yurt dýþýndan ve Türkiye genelinden gelen dünyaca ünlü ressamlar program çerçevesinde Osmancýk ý gezdi. orum Belediyesi Sanat Danýþmaný Nilgün evik ve Ressam Bünyamin Balaban Ressamlar i Sanat Buluþmalarý kapsamýnda orum a geldiler. baþkanlýðýnda tarihi Koyunbaba Köprüsü nü gezen ve daha sonra Arafat Tepesi nden Osmancýk ý seyreden ressamlar ilçeye hayran kaldýklarýný belirttiler. Önemli baþarýlara imza atan ve çeþitli ödüller alan hemþehrimiz Yýlmaz Helvacý nýn da yer aldýðý heyet, Osmancýk Belediyesi nin düzenlediði program kapsamýnda ýrmak kenarýnda Osmancýk ý tuvale yansýttýlar. orum Belediyesi'nin organizasyonu ile orum'a gelen ressamlarýn gezi güzergahlarýna özellikle Osmancýk'ý da istemelerinden memnun olduklarýný kaydeden Baþkan Yazýcý, Þair Faruk Nafiz amlýbel, Þair isimli þiirinde Hepimiz eþyayý tanýrken sade dýþýndan, esrarýna yol bulduk onun anlatýþýndan diyor. Biz sizlerin gözleriyle, o gözlerin eserlere yansýmasýyla eþyanýn sýrlarýna ulaþýyoruz, burada da bu görülebiliyor mu diyoruz. Sizleri bizlerle buluþturan orum Belediye Baþkanýmýza teþekkür ediyorum. diye konuþtu. Gün boyu Osmancýk ta kalan ressamlar yaptýklarý birbirinden güzel Osmancýk resimlerinin düzenlenecek olan sergide beðeniye sunulacaðýný kaydettiler.

7 SALI 25 HAZÝRAN öðrenci alýnacak H BESYO ya baþvurular gelecek ay baþlýyor. itit Üniversitesi Beden Eðitimi Spor Yüksek Okulu na öðrenci alýnacak. Antrenörlük Eðitimi Bölümü ile Spor Yöneticiliði Bölümü ne toplam 60 öðrenci alýnacak. Baþvurular 1-12 Temmuz tarihleri arasýnda yapýlacak. YGS 5 puan türü ile 50 öðrenci alýnacak. Herhangi bir uygulama sýnavý yapýlmayacak. Sporcu özgeçmiþi, YGS puaný ve AÖBP hesaplanarak 60 öðrenci alýnacak. Antrenörlük Eðitimi Bölümü ne atletizm, basketbol, futbol, güareþ, hentbol ve voleybol branþlarýnda öðrenci alýnacak YGS puanlarýndan herhangi birinden en az 140 puan almak yeterli olacak. Belirtilen branþlardan herhangi birinde sporcu özgeçmiþinin olmasý gerekecek. ocuklar kitabý tercih ediyor kullardaki eðitim öðreo timin sona ermesi nedeniyle aileleriyle birlikte tatile yada seyahate çýkan çocuklar, oyuncak yerine kitaplarý tercih ediyor. Kýrýkkale-orum karayolu üzerinde þehirler arasý yolcu taþýyan otobüsün bir dinlenme tesisinde mola verdiði esnada otobüsten inen bir çocuðun ailesiyle birlikte dinlenme tesisindeki oyuncak reyonu yerine kitaplarýn olduðu reyonu tercih ederek kitaplarýn içeriklerini incelemesi objektiflere yansýdý. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn okullarda kitap okumayý özendirmek, kitaplarla arkadaþ olmayý teþvik etmek ve kitap okumanýn artýk hayatýn bir parçasý hali- Seyahate çýkan çocuklar, oyuncak yerine kitaplarý tercih ediyor. ne gelmesini saðlamaya yönelik yapýlan çalýþma ve projeler, son yýllarda öðren- ciler üzerinde daha olumlu davranýþ deðiþikliði meydana getirdiði kaydedildi. Zamanlarýnýn birçoðunu bilgisayar baþýnda ge- çiren ve çeþitli sosyal paylaþým sitelerinde gezinen ya da çeþitli þiddet içerikli oyunlara kendini kaptýran öðrencilerin kitap okuma alýþkanlýklarýna destek olunmasýna yönelik sürdürülen çalýþmalarýn bir aþamasý olan çocuklarla kitaplarý her ortamda buluþturmak adýna dinlenme tesislerindeki bu uygulama ise hem küçükler hem de büyükler tarafýndan takdirle karýþýlandý. Bu nedenle çocuklarýn okul dýþýnda da kitaplarla olan yakýnlýðýnýn devamýný saðlamak, çocuklarý kitaplardan koparmamak ve kitaplarla olan arkadaþlýðýn devam ettirilmesi ise öðrencilerin yetiþtirilmesinde büyük emekleri olan öðretmenlerin de en Aman güneþ çarpmasýn! M eteoroloji Genel Müdürlüðü, güneþ çarpmasýndan korunma yöntemlerini sýraladý. Güneþ çarpmasý; 'aþýrý sýcak sonucu beden ýsýsýný ayarlayan mekanizmanýn bozulmasýna baðlý meydana gelen ciddi bir rahatsýzlýk' olarak tanýmlanýyor. Hemen müdahale edilse bile ölümcül olabiliyor ya da kalýcý zararlar verebiliyor. Aþýrý sýcaklýðýn yanýnda nem oranýnýn da yüksek olmasý (yüzde 70'in üzeri), güneþ çarpmasýnda etkili bir rol oynuyor. Güneþ çarpmasý özellikle yaþlý ve çocuklar için daha tehlikeli. Güneþ ýþýnlarý; ultraviyole, görünür ve enfraruj ýþýnlarýndan oluþuyor. Ýnsan saðlýðý açýsýndan en etkili ýþýn ultraviyole ýþýnlarý. Türkiye'de genellikle yaz aylarý ve gündüz saatleri arasý güneþ çarpmasý açýsýndan en riskli zamanlar. Güneþ çarpmasýnýn en sýk görüldüðü yerler, sýcak ve nemli deniz sahilleri. orum Müftülüðü tarafýndan düzenlenen 'Yaz Kuran Kurslarý' dün baþladý. Yaz Kur an kurslarý baþladý Emre Kut orum Müftülüðü tarafýndan düzenlenen 'Yaz Kuran Kurslarý' dün baþladý. Kurslarýn genel açýlýþý nedeniyle programý Fatih Sultan Mehmet Camii'nde bir program düzenlendi. Programa Müftü Yardýmcýsý Tahir Kýlýç, Fatih Sultan Mehmet Camii Müezzini Ýsmail Þanal, Kýz Kur'an Kursu öðretmenleri, öðrenciler ve veliler katýldý. Müftü Yardýmcýsý Tahir Kýlýç, yaz kurslarýnýn önemine deðindi. Yaz Kur'an Kursu'na baþlayan öðrencilere dondurma ikram edildi. Yaz Kur'an Kurslarýnýn 26 Aðustos 2013 tarihine kadar süreceði belirtildi. Programa Müftü Yardýmcýsý Tahir Kýlýç katýldý. Müftü Yardýmcýsý Tahir Kýlýç, yaz kurslarýnýn önemine deðindi. Nasýl korunulur? Uzun süre güneþ altýnda kalýnmýþ ise þu belirtiler güneþ çarpmasýný iþaret ediyor: "Hastanýn ateþi dereceye kadar çýkabilir. Davranýþ, anlama ve algýlama bozukluklarý oluþur. Kalp atýþlarý düzensizdir. Þiddetli baþ aðrýsý, bulantý ve kusma yapabilir." Güneþ çarpmasýndan korunmak için þu Uzun süre güneþ altýnda kalýnmýþ ise þu belirtiler güneþ çarpmasýný iþaret ediyor. tavsiyelere uymak gererunlu olmadýkça 11.00þemsiye veya geniþ kekiyor: saatleri arasýnda narlý þapka kullanýlmadýþarýya çýkýlmamalýdýr. lýdýr. Meteoroloji Genel Müdürlüðü tarafýndan Aþýrý sýcaklarda Ýmkanlar ölçüsünsýcak ve UV (ultraviyogölgede bulunulmalý, de sýk duþ alýnmalýdýr. le) ýþýnlarý için uyarý veaðýr iþler ve spor yapýlaðýr ve yaðlý yiyerilen bölge ve günlerde mamalýdýr. ceklerden kaçýnmalý ve mümkün olduðunca güýnce, açýk renkli bol bol sývý tüketilmelineþten kaçýnmalý, zobol elbiseler giyilmeli, dir. (CÝHAN) Yaz meyveleri þifa deposu M yor. eyvelerin faydalarý saymakla bitmi- Yaz meyvelerinin insan saðlýðý açýsýndan çok önemli olduðunu belirten beslenme uzmanlarý, mevsim deðiþikliðiyle vücutta yaþanan halsizlik ve yorgunluða karþý meyve tüketilmesi gerektiðini belirtti. Uzmanlara göre, meyvelerin faydalarý þöyle: Üzüm: Vücuda zararlý madde etkilerine karþý korur. Kansýzlýðýn tedavisinde etkili olduðu gibi yüksek tansiyonu kontrol altýnda tutmaya yardýmcý olur. Kalp hastalýklarý ve kansere karþý koruma saðlar. Karpuz: Karpuzun içerdiði laykopen maddesi, kansere karþý koruyucu özelliði olduðu bilinen A ve E vitaminlerinden daha etkilidir. Kavun: Bol miktarda B vitamini, brom Meyvelerin faydalarý saymakla bitmiyor. ve iyot içermesi sebetamini, protein, þeker, biyle sinirleri yatýþtýrýr, meyve asidi, demir, foskolay bir uyku saðlar. for, sodyum, kalsiyum Damar týkanýklýðý ve ve potasyum içerir. kansýzlýk için de çok etþeftali: Bol miktarkilidir. da A ve C vitaminlerini Ahududu: Yaþlýlýk- içerir. Su, madensel tuztan kaynaklanan hafýza lar ve þeker açýsýndan kayýplarýna karþý çok etson derece zengindir. kilidir. Ýshal önleyici, Kabýzlýðý giderir. Hazmý yara tedavi edici ve kolaylaþtýrýr. Ýdrar yollaayak yorgunluðuna birerýný temizler. Safra kesebirdir. Ayrýca, güzellik si ve böbrekler için de kaynaðý olarak tanýmlason derece faydalýdýr. nabilir. Kayýsý: Beynin düilek: Bol miktar- zenli çalýþmasýný saðlar, da A, B1, B2, C ve K vistresi azaltýr. Karaciðe- rin tahrip olan kýsýmlarýnýn tamirini saðlar. Kemiklerin ve diþlerin daha düzgün ve saðlam olmasýnda önemli rol oynar. Kan yapýmýný artýrarak, kansýzlýða engel olur. Üreme sistemi üzerinde olumlu rolü bulunup cinsel gücü artýrýr. Erik: Yüksek antioksidan kapasitesi yanýnda detoks yapýcý gücüyle de önemli bir antiaging besindir. Sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkisi olduðu gi- bi iyi bir antioksidan ve C vitamini kaynaðý olarak kalbin de dostudur. Kiraz: C vitamini açýsýndan zengin bir meyve olan kirazda ayrýca B1, B2, B5 vitaminleri, magnezyum ve kalsiyum da bulunur. Kirazýn güçlü bir aðrý kesici olduðu biliniyor. alýþmalar gösteriyor ki, 20 kirazda miligram arasý bulunan antosiyanin maddesi, aðrý kesici etkisi Aspirin'den 10 kat daha fazladýr." Yaz meyvelerinin genellikle daha taze ve doðal olduðuna dikkat çeken beslenme uzmanlarý, "Yaz meyvelerinin neredeyse tamamý doðal eczanenin birbirinden güçlü ilaçlarý gibidir. Hem yazýn tadýný daha çok çýkarmak hem de vücudunuzu önümüzdeki kýþa ve daha saðlýklý hazýrlamak istiyorsanýz yaz meyvelerinden daha çok yararlanýn" diye konuþtu.(ýha) 7 Yaz Kur'an Kursu'na baþlayan öðrencilere dondurma ikram edildi. Trafik kazasý 2 yaralý orum'un Osmancýk ilçesinde otomobilin þarampole devrilmesi sonucu, 2 kiþi yaralandý. Ýbrahim Deniz (49) yönetimindeki 55 NL 635 plakalý otomobil, iftlikler Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu þarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki Leyla Deniz (42), olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Osmancýk Devlet Hastanesine kaldýrýldý. (A.A.) Otomobilin þarampole devrilmesi sonucu, 2 kiþi yaralandý.

8 8 SALI 25 HAZÝRAN 2013 orum BÝLSEM in OKA projesi baþladý M illi Eðitim Müdürlüðü ve orum Bilim ve Sanat Merkezi (BÝLSEM) nin hazýrladýðý Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý 2013 yýlý Teknik Destek Programý kapsamýnda hazýrladýðý Üstün Yeteneklilerin Tanýlanmasýný ve Eðitimini Destekleyenlerin Eðitimi adlý projesi baþladý. Proje ile üstün yetenekli öðrencilerin seçiminde ve eðitiminde görev alan öðretmenlerin bilgi düzeyi arttýrýlmasý hedefleniyor. Bu amaçla ilk ve ortaokullarýn rehber öðretmenleri ve 3. sýnýf öðretmenlerinden oluþan bir grup ile orum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi ile BÝLSEM öðret- Üstün Yeteneklilerin Tanýlanmasýný ve Eðitimini Destekleyenlerin Eðitimi adlý projesi baþladý. men ve idarecilerinin de Cuma gününe kadar alacaklarý 30 saat sürecek eðitim baþladý. Eðitimden geçen öðretmenler, üstün yetenekli öðrencilerin kiþisel ve sosyal özellikleri hakkýnda ayrýntýlý bilgi sahibi olacaklar. Bu sayede sýnýflardaki üstün yetenekli öðrencileri daha kolay belirleyebilecekler. Öðretmenler ayrýca, üstün yetenekli öðrencilerin eðitim ihtiyaçlarý ile ülkemizde üstün yetenek- li öðrencilere uygulanan eðitim modellerini öðrenecekler. Okul rehber öðretmenleri ve sýnýf öðretmenleri, üstün yetenekli öðrencilerin baþarýlarýnýn deðerlendirilmesi ve geliþimsel farklýlýklarý nedeniyle yaþayabilecekleri psikolojik sorunlar konusunda da bilgilendirilecekler. Proje hakkýnda bilgi veren BÝLSEM Rehber Öðretmeni Tülay Yataðan Bayram, Proje kapsamýnda sadece eðitimcilerin deðil üstün yetenekli öðrencilerin aileleri de bilinçlendirilecek. Aileler, çocuklarýnýn hýzlý geliþimi nedeniyle karþýlaþabilecekleri sorunlar ve bunlara iliþkin çözüm yollarýný içeren bir konferans alacaklar. dedi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kurnaz tarafýndan verilen eðitim sonunda katýlýmcýlara sertifika da verilecek. Gökkuþaðý Almanya da orum Gökkuþaðý Eðitim Kültür Yardýmlaþma Derneði nin Sevda Ýþi Okuma Salonlarý adlý Avrupa Birliði Bakanlýðý Hayat Boyu Öðrenme ve Gençlik Programlarýndan Leonardo Da Vinci Programý na sunduðu ve kabul edilen projenin yurt dýþý hareketlilik programý baþladý. Proje Almanya'da gerçekleþtirilecek olup eðitimler 15 gün sürecek. Proje, Gökkuþaðý Eðitim Kültür Yardýmlaþma Derneði ve katýlýmcý ortaklarý olan orum Eðitim Sevenler Derneði, Ýl Halk Kütüphanesi Müdürlüðü, Ýskilip Milli Eðitim Müdürlüðü, Ýskilip Belediye Baþkanlýðý, Ýnegöl Eðitim Sevenler Derneði ve Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü ortaklýðýnda oluþan 16 katýlýmcý üye ve çalýþanlarýndan oluþuyor. Konuyla ilgili açýklama yapan Dernek Proje Koordinatörü Recep Yazýcý, Aklýný kullanmayý bilen, þuurlu ve ahlak sahibi, inançlý ve eðitimli bireyler yetiþtirmek amacýyla kurmuþ olduðumuz okuma salonlarýnýn Avrupa düzeyinde geliþmesi için proje hazýrladýk. Bu projeden beklentilerimiz Avrupa Birliði üyesi ülkelerdeki belediyeler, eðitim kurumlarý, sivil toplum örgütleri gibi benzer kurumlarý ziyaret ederek Avrupa da yaþayan çocuklarýn ve gençlerin boþ zamanlarýný nasýl deðerlendirdiklerini, nerelerde vakit geçirdiklerini, bu çocuklara ailelerin, eðitimcilerin, sivil toplum kuruluþlarýnýn ve Sevda Ýþi Okuma Salonlarý adlý proje uygulamasý baþladý. devletin katkýlarýnýn nelarýnda katýlýmcý ortaðýsonuçlarýnýn yaygýnlaþler olduðunu incelemek mýz Ýnegöl Eðitim Setýrýlmasý için çalýþýlacakamacýyla proje ekibi olavenler Derneði nin okutýr. Proje ortaklarýmýzýn rak yerinde araþtýrýp ma salonlarýnda paylaþýinternet sitelerinde, yerel edindiðimiz olumlu teclacaktýr. basýnda yayýnlanmasý rübeleri öncelikle osaðlanýp, broþürler ve Ayrýca ortaklarýmýz rum da derneðimizin dokümanlar hazýrlayaaracýlýðý ile ilimiz ve ilbünyesinde bulunan rak inceleme ziyaretleri çelerimizde yapacaðýokuma salonlarýnda, desonucunda elde edilen mýz toplantý ve konfevamýnda ilimizde bulutecrübe ve deneyimler ranslar yardýmýyla incenan diðer okuma salonpaylaþýlacaktýr. dedi. leme faaliyetinin olumlu Stres ve terleme arasýndaki baðlantý S tres baþladýðý anda terleme tetikleniyor. Gündelik hayatta insanlarýn topluma girmelerinde çekingenlik gibi sorunlara neden olan terlemeyle stres arasýnda iliþki olduðu bildirildi. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Týp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalýklar Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Tamer Ýrfan Kaya, insanlarý rahatsýz eden terlemenin vücudun bir savunma mekanizmasý olduðunu ifade etti. Terlemeyle vücut sýcaklýðýnýn dengede tutulduðunu belirten Kaya, vücudun terlemeyle sýcaklýðýný 36,5 derecede tuttuðunu, metabolizmanýn ýsýya dönüþen enerji fazlasýný terlemeyle vücuttan uzaklaþtýrdýðýný bildirdi. Guatr, þeker, kanser, enfeksiyon ve obezi- te gibi hastalýklara baðlý olarak veya çok spor yapan, menopoza giren, yapýsal olarak metabolizmasý hýzlý olan kiþilerde terlemenin artabildiðini dile getiren Kaya, fiziksel sorunlarýn yanýnda psikolojik rahatsýzlýklarýn da terlemeye neden olduðuna dikkati çekti. Psikolojik durumlarýn sinir sistemini uyarmasýyla stresin terlemeyi artýrdýðýný vurgulayan Kaya, þu bilgileri verdi: "Stres vücutta çeþitli hormonlarýn salgýlanmasýna neden oluyor. Bunlardan birisi de adrenalin. Adrenalin, stres ve korku gibi durumlarda salgýlanýyor. Adrenalin ayný zamanda terlemeye neden olan sinir sistemini aktive ediyor. Bu yolla stres baþladýðý anda terleme tetikleniyor. Terlemesi artan kiþiler, sosyal bir ortamda tere baðlý strese girdiði için terleme daha da artý- yor. Özellikle gençlerde daha çok gördüðümüz ellerde ve koltuk altlarýnda görülen terleme baþlýca bu þekilde tetikleniyor. Bu tip terlemeler uyku esnasýnda görülmüyor, çalýþma ortamýnda ise ön plana çýkýyor. Bu durum insanlarda sosyal problemler doðuruyor. Bir süre sonra insanlar el sýkýþmaktan çekiniyor. Koltuk altý terlemesi yine çok büyük problem teþkil ediyor. Elbiselerin koltuk altý ýslandýðýnda insanlar utanabiliyorlar. Islanmanýn yaný sýra koltuk altýnda bakteriler yoðun olduðu için koku da ortaya çýkýyor. Onun için koltuk altý terlemesi yoðun olan kiþilere anti bakteriyel sabunlar kullanmalarýný öneriyoruz. Bu sabunlar terlemeyi azaltmýyor ancak kokuyu engelliyor. Koltuk altýnýn terlediðini fark eden kiþi kokunun oluþacaðýný düþünüp strese giriyor, böyle bir durumda da terleme iki misli artýyor." Aþýrý terlemenin bir hastalýk olduðunu aktaran Prof. Dr. Tamer Ýrfan Kaya, hastalýðýn tedavisiyla ilgili þunlarý kaydetti: "Aþýrý terlemenin olmadýðý vakalarda kremle tedavi yeterli oluyor. ok aðýr vakalarda ise tabletler kullanýlabiliyor. Fakat tabletler sinir sistemi üzerinden etki ettikleri için yan etkileri oldukça yüksek. Bu yüzden tabletler aþýrý terlemesi olan istisnai vakalar dýþýnda sýk tercih edilmiyor. Bunlarýn yaný sýra koltuk altý, el ve ayak gibi sýnýrlý bölgelerin terlemelerinde botoks da çok etkili bir tedavi yöntemi olarak kullanýlýyor. Botoks terlemeye sebep olan sinir uçlarýnýn deride ter bezlerini uyarmasýný engelliyor. Fakat bo- toksun etkisi maalesef ortalama 6 ay kadar sürüyor, çünkü bu bölgedeki sinirler bu süre zarfýnda kendilerini yeniliyor. Onun için botoks tedavisi için dönem olarak ilkbaharý seçiyoruz. Böylelikle terlemenin daha da arttýðý yaz ve bahar dönemlerinde terlemeyi engellemiþ oluyoruz. Gerekli olduðu durumlarda botoksu tekrar uygulayabiliyoruz." (AA) Merkez Ýmam-Hatip Lisesi Tatbikat Camii, Buhara Tevhit Camii ve Fatih Sultan Mehmet Camii nde açýlýþlar yapýldý. Gel Bu Yaz Kur'an ý Gönlüne Yaz orum Müftülüðü tarafýndan Yaz Kur'an kurslarý için Merkez Ýmam-Hatip Lisesi Tatbikat Camii, Buhara Tevhit Camii ve Fatih Sultan Mehmet Camii nde açýlýþlar yapýldý. Gel Bu Yaz Kur'an ý Gönlüne Yaz sloganýyla baþlatýlan Yaz Kur an Kurslarýna tüm çocuklar davet edildi. Ýmam Hatip Lisesi Camii bahçesinde yapýlan açýlýþa Ýl Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen, Din Hizmetleri ve Eðitimi Þube Müdürü Abdullah Salman, Müftülük Saymaný Abdullah Sanar, Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Kaþif Hamdi Okur, ÝmamHatip Lisesi Müdür V., Sivil Toplum Kuruluþlarý temsilcileri ile Abdibey Camii, Emre Camii ve Ýmam-Hatip Lisesi Camii yaz Kur'an kurslarýna katýlacak 1500 öðrenci ve velileri katýldý. Program Emre Camii Müezzin Kayyýmý Safet alýþ ýn Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþladý. Ýmam-Hatip Lisesi Yaz Kur'an Kursu geçici öðreticisi Numan Acar ýn seslendirdiði ilahinin ardýndan Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Kaþif Hamdi Okur, öðrenci ve velilere hitaben yaptýðý konuþmasýnda, Diyanet Ýþleri Baþkalýðý nýn son birkaç yýldýr eðitime büyük önem verdiðini ve orum Müftülüðü tarafýndan da bir çok faaliyetin gerçekleþtirildiðini söyledi. Geleceðimizin teminatý olan çocuklarýn Kur an ý öð- renmelerinin önemine deðinen Doç. Dr. Okur un konuþmanýn ardýndan Ýl Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen de, Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez in yaz Kur'an kurslarý mesajýný okudu. Programýn sonunda yapýlan duanýn ardýndan tüm öðrenci ve velilere meyve suyu, çikolata ve çeþitli ikramlarýn ardýndan program sona erdi. Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Camii bahçesinde yapýlan Kur'an kurslarý açýlýþýna ise Ýl Müftü Yardýmcýsý Tahir Kýlýç katýldý. Açýlýþa katýlan öðrenci ve velilere hitaben Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez in mesajýnýn okunmasýnýn ardýndan yapýlan dua ile program sona erdi. Kurslar Gel Bu Yaz Kur'an ý Gönlüne Yaz sloganýyla baþladý. Buhara Tevhit Camii nde yapýlan yapýlan açýlýþa da Ýl Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, Yaz Kur'an Kursu öðreticileri, öðrenci ve veliler katýldý. Abdullah Pamuklu, açýlýþta yaptýðý konuþmada, Yaz Kur'an Kurslarýnýn önemine deðinerek, çocuklarýn dini doðru kaynaktan en iyi þe- kilde öðrenmeleri noktasýnda Müftülük olarak her türlü gayreti gösterdiklerini belirterek, velilerin de çocuklarýný Yaz Kur'an Kurslarýna göndermelerini istedi. Daha sonra Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez in mesajýný okudu. Yapýlan duanýn ardýndan program so- Ýmam Hatip Lisesi Camii bahçesinde yapýlan açýlýþta kurslarýn önemi anlatýldý. Öðrenciler kurslara baþlamanýn sevincini yaþadý. Diþ hassasiyetiniz olabilir Y az aylarýnýn vazgeçilmezleri olan soðuk içecekler ve dondurma diþlerinizi sýzlatýyorsa, kamaþma þikayeti ile bir eriði dahi ýsýramýyorsanýz bu durum diþ hassasiyeti sorunu ile karþý karþýya olduðunuz anlamýna gelebilir. Memorial Etiler Týp Merkezi Aðýz ve Diþ Saðlýðý Bölümü'nden Dt. Hacer Alireisoðlu, diþlerde hassasiyetin nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkýnda bilgi verdi. Diþ hassasiyetinin nedeni Diþ hassasiyeti, halk arasýnda kamaþma olarak bilinen; sýcak, soðuk, ekþi, þekerli yiyecek ve içeceklerin diþlerde sýzlama meydana getirmesi durumudur. Günümüzde oldukça sýk karþýlaþýlan bu rahatsýzlýk, özellikle diþ eti çekilmesi sonrasý açýða çýkan kök yüzeyiyle iliþkilidir. Diþ gýcýrdatma sonrasý birbirine sürtünen diþlerin mine tabakasýndaki aþýnma, hassasiyetin bir diðer sebebidir. Bunun gereðinden fazla bastýrarak diþleri fýrçalamak, diþ hassasiyetinin en önemli sebeplerinden biridir. Asitli yiyecek ve içeceklerin sýklýkla tüketilmesi de diþ hassasiyetine neden olabilir. Diþin aðýz içinde görünür kýsmý mine denilen koruyucu bir diþ tabakasýyla çevrilidir. Hemen altýnda bulunan dentin, mikroskobik olarak görünebilen kanalcýklardan oluþmaktadýr. Diþ dýþ yüzeyinden baþlayarak diþin ortasýndaki sinire kadar uzanan bu kanallar sývý ile doludur. Diþ minesi zayýfla- mýþ olan diþlerde sýcak, soðuk, ekþi, tatlý yiyecek ve içeceklerden sonra hareket eden bu sývý, diþ sinirinde hissedilir ve sýzlamaya neden olur. Ayrýca diþin kök yüzeyi koruyucu olan mine tabakasýna göre oldukça yumuþak olan sement tabakasýyla çevrilidir. Diþ dýþýnda diþ plaklarý, kýrýk ve çürük diþler, piyasada satýlan diþ beyazlatma ürünleri de diþ hassasiyetine neden olabilir. dir. Diþ hassasiyetine karþý dikkat edilmesi gerekenler: Öncelikle aðýz ve diþ bakýmýna özen gösterilmeli- Diþin sert tabakasýna zarar vermemek için yumuþak kýllý fýrça kullanabilir. ok kuvvet uygulayarak diþ fýrçalayan kiþiler, daha az kullandýklarý elleriyle diþ fýrçalayabilirler ( Örneðin sað elini kullanan kiþi fýrçalarken sol elini kullanabilir ) Hassasiyet giderici macunlar, florlu diþ bakým ürünleri düzenli kullanýldýðýnda hassasiyete iyi gelebilir. Fazla asit içeren yiyecek ve içeceklerden uzak durulmalýdýr. Özellikle yaz aylarýnda dondurma ve soðuk içeceklerin tüketiminde dikkatli olunmalýdýr. Diþ doktorunuza gitmek için geç kalmayýn Diþ hassasiyeti durumunda öncelikle hasta öyküsü alýnýr ve ayrýntýlý bir muayene yapýlýr. Diþ hekimi tedavi için; - Diþlerin eksilen mine tabakalarýnýn yerine dolgu malzemesiyle onarým yapabilir. - Diþ etlerine müdahaleler yapabilir. - Açýða çýkmýþ kök yüzeyinde flor uygulamasý yaparak iyileþme saðlayabilir. Hastanýn diþ gýcýrdatmasýna neden olana faktörleri ortadan kaldýrabilir.

9 SALI 25 HAZÝRAN 2013 ÖRNEK DUYARLILIK 9 Her gece sokak köpeklerini besliyor Ý Erol Taþkan nsanlarýn birbirlerinin derdini umursamadýðý, çevresinde olup bitene karþý duyarsýz kaldýðý bir ortamda, Emrah Ölçer isimli genç, her gece sokak köpeklerini doyuruyor. Saat 11,00'den sonra otomobilinin bagajýna doldurduðu yiyeceklerle yola çýkan duyarlý genç, yolda rast geldiði sokak köpeklerine su ve yiyecek vererek kendisine biçtiði sorumluluðu yerine getiriyor. Gecenin karanlýðýnda rastladýðýmýz Emrah'tan izin isteyerek, bu örnek duyarlýlýðý okurlarýmýzla paylaþma isteðimizi aktardýk. Engin bir hoþgörü ile isteðimizi kabul eden Emrah Ölçer, eliyle beslediði sokak köpeðinin baþucunda bekleyerek, köpeðin korkmamasý ve çekingen davranmamasý için ona güven veriyor. Pek çok insan, sokak köpeklerinin yanýna yaklaþmaya cesaret edemezken, duyarlý gencin en küçük bir korkusu yok. Hayvanlarýn hislerinin güçlü olduðunu hatýrlatarak, hayvanlarýn kendisine iyilik eden insanlarý algýladýklarýný ve herhangi bir zarar vermesinin mümkün olmadýðýný söyleyen Emrah, "Hay- Uzun zamandýr bir gece bile aksatmadan her gece köpekleri doyurmak için yola çýktýðýný anlatan Emrah, bu hizmeti kendisine vazife edinmiþ. "Eðer onlarý doyurmazsam, evime gidip yatamam." diyecek kadar bu iþe önem ve- rah Ölçer, geniþ bir güzergahý kendisine görev alaný olarak belirlemiþ. Silimkent civarýna kadar her gece giderek, yolda rastladýðý köpekler baþta olmak üzere, gurup halinde dolaþan köpekleri de esgeçmiyor. Her akþam ayný ni çaðýrmasýyla ve yanýnda durmasýyla tekrar yemek yemeye baþladý. Özellikle yaz günlerinde sokak hayvanlarýna su verilmesi konusunda sýk sýk çaðrýlar yapýlýrken, ayakta alkýþlanacak bir örneðe samimiyetle imza atan Emrah Ölçer'i gönülden tebrik ediyoruz. Kalbinde merhamet besleyen insanlarýn varlýðý, toplumun en önemli çimentosunu oluþtururken, imkaný olan herkesi ihtiyaç sahibi olan her kim varsa, ona destek olmaya ve gözetmeye davet ediyoruz. HABERCÝNÝN NOTU: Bu haberin bir van zaten çaresiz kalmýþ. Uzun süredir bir þeyler yemediði her halinden belli. Bu hayvanýn kendisine uzanan iyilik elinin farketmemesine imkan yok. Belki dili yok, konuþamýyor ama hisleriyle sizi anlýyor." dedi. ren Emrah Ölçer, irtibat kurduðu iþyerlerinden aldýðý yiyeceklerin yanýsýra, bizzat kendi parasýyla da yiyecek satýn alýyor. Kediler için özel kedi mamasý alarak, kediler için de ayrý bir menü hazýrlayan Em- saatte kendilerine su ve yiyecek getiren adamýn yolunu dört gözle bekleyenler de var. Belki hayvan deyip geçeriz ama, bizi görünce yemekten vazgeçip ürken hayvan, Emrah Ölçer'in kendisi- diðer gizli kahramaný, Emrah Ölçer'in eþidir. Kendince haklý bir sebepten ötürü fotoðraf karesine katýlmayan hanýmefendinin eþiyle birlikte verdiði hizmet ve þefkatinden dolayý, gýyabýnda kutluyor tebriklerimizi bildiriyoruz. Allah duyarlý, merhametli ve kalbinde sevgi besleyen insanlarýmýzýn sayýsýný artýrsýn. Biz uyguladýk, rahatýz orum Göðüs Hastanesi tarafýndan doktorlar için 'Etkili Ýletiþim' semineri düzenlendi. Hekimlere etkili iletiþim semineri Emre Kut orum Göðüs Hastanesi tarafýndan doktorlar için 'Etkili Ýletiþim' semineri düzenlendi. Saðlýk hizmetlerinin amacýna daha hýzlý ulaþmasýnýn yanýsýra, hekim ve hasta iliþkisinde yaþanan olumsuzluklarý ortadan kaldýrmayý hedefleyen seminerde, doðru ve etkili iletiþimin sýrlarý masaya yatýrýldý. Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekre- teri Dr. Turgay Happani, Göðüs Hastanesi Baþhekimi ve Yöneticisi Dr. Ayhaným Tümtürk, hastane doktorlarýnýn katýldýðý seminerde, Dr. Öznur Bolat konuþmacý olarak yer aldý. Ýletiþimin tarihçesi hakkýnda bilgi vererek sözlerine baþlayan Öznur Bolat iletiþimin doðar doðmaz baþlayan bir olgu olduðunu ve doðumdan ölüme kadar insanlar için vazgeçilmez bir ihtiyaç olduðuna iþaret etti. Bolat, kiþisel iletiþimden öte toplumsal iletiþime vurgu yaptýðý konuþmasýnda, "Bazen bilgi almak ya da vermek için bazen arkadaþlarýmýzla hoþ vakit geçirirken ya da iþ yaþantýmýzda iletiþim kurmak durumundayýz. Ýnsan olmanýn en önemli unsurlarýndan birisi olan anlaþýlmak umursanmak ve kabul görmek bizim için Seminerde Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani bir konuþma yaptý. önemli. Bazen gerçekler o kadar nettir, o kadar gözümüze girer ki, ancak biz daha önyargýmýzý aþamamýþýzdýr ve fýrsat kaçmýþtýr." diyerek, doðru ve saðlýklý iletiþimin, doðru zamanda kurulmasýnýn da öneminin altýný çizdi. Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani de açýklamasýnda, iletiþimi çok önemsediklerini, hasta ve hasta yakýnlarýyla iletiþimi artýrmak için bu tür eðitimlere aðýrlýk vermeye devam edeceklerini dile getirdi. Happani, "Hastanelerimizdeki problemden birinin iyi empati kuramadýðýmýz için iletiþim daha fazla önem verdik. Hem tanýda hem de tedavi de hasta ve yakýnlarýna daha iyi iletiþim saðlanacaðýna inanýyoruz." dedi. Seminer sonunda Dr. Öznur Bolat'a Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani teþekkür plaketi verdi. orum da 2004 yýlýndan itibaren uygulanan sokak hayvanlarý yönetmeliðinin aradan geçen 9 yýla raðmen raðmen bazý illerde hayata geçirilmemesi gündem oluyor. Sakarya Zaman dan Duran Savaþ imzalý habere göre, Sokak hayvanlarý hem çevre hem de insan saðlýðý açýsýndan þehirlerin en önemli sorunlarýndan biri. Sorunun çözümü için 2004 yýlýnda bir yönetmelik çýkarýldý. Evcil hayvanlarýn sokaða terk edilmesini önlemek ve hayvanlarý kayýt altýnda tutmak için çýkarýlan bu yönetmelik, aradan 9 yýl geçmesine raðmen uygulamaya geçirilemedi. Türk Veteriner Hekimler Birliði nin verdiði bilgiye göre Sakarya da 10 yýllýk süre zarfýnda bir tek hayvan sahibi bile evcil hayvanýný kayýt ettirmedi. Adapazarý Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ise hayvan sahipleriyle ilgili bugüne kadar tek bir cezai iþlem uygulamadý. Hayvanlarýn Korunmasýna Dair Uygu- se gelmiyor diye konuyu geçiþtiriyor. Ýþin ilginç tarafý, þehrin en iþlek caddesinde yasak olan pitbull cinsi köpek gezdiriliyor, zabýta önünden geçiyor ve iþlem yapmýyor. Aþýsýz hayvanlar ölümcül hastalýk taþýyor Bazý illerde sokak hayvanlarý yönetmeliði uygulanmýyor. lama Yönetmeliði nin 12. maddesi, sahipli hayvanlarýn sokaða salýnmasýný yasaklýyor. Yönetmelik ayrýca pitbull gibi tehlikeli köpeklere iliþkin düzenleme de içeriyor. Yönetmelikte hayvan sahiplerinde aranan þartlar þöyle sýralanýyor: Pitbull, terrier ve Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanlar sahiplenilemez. Sahipli hayvanlarda kýsýrlaþtýrma esastýr. Kedi ve köpek sahipleri, baðlý bulunduklarý belediyeye en geç 30 gün içerisinde kayýt yaptýrmakla yükümlüdür. Sahiplenilen hayvanlar terk edilemez ancak yeniden sahiplendirme yapýlabilir ya da geçici hayvan bakýmevlerine teslim edilebilir. Türk Veteriner Hekimler Birliði Sakarya Odasý Baþkaný Mustafa Yýldýz, soruna ciddi bir yaklaþým olmadýðýný belirtiyor. Yasanýn uygulanmamasýndan yakýnarak, Aslýnda kanun uygulansa bunlara gerek kalmaz. Sokak hayvanlarý sorunu aza- lýr. Ancak ne yazýk ki Türkiye nin hiçbir þehrinde bu kanun uygulanmýyor. diyor. Ýnsanlarýn bir hevesle kedi, köpek aldýðýný ancak bakýmý zor gelince sokaða býraktýðýný ifade eden Yýldýz, zabýta ekiplerini de eleþtiriyor: Kanun, evcil hayvanlarýn sokaða terk edilmemesi için çýkmýþtý. Ancak ne vatandaþ ne de belediye kanunu uygulamýyor. Vatandaþ uyarý ve denetim olmayýnca kaydýný yaptýrmýyor, belediyeler de kim- Sokak hayvanlarý sorununun saðlýkla ilgili boyutu çok daha önemli. Veteriner hekim Mustafa Yýldýz, köpeklerinden bulaþan kist hastalýðýnýn en az kuduz kadar tehlikeli olduðuna dikkat çekerek þu bilgileri veriyor: Aþýlanmayan köpekler ölümcül hastalýk taþýyor. Halk arasýnda köpek kisti olarak bilinen hastalýða köpeklerin baðýrsaklarýnda bulunan parazit sebep oluyor. Bu, hayvan dýþkýsýyla etrafa yayýlan yumurta, solunum, doðrudan temas ve dýþkýnýn bulaþtýðý meyve ve sebzeler yoluyla insana geçiyor. Ýnsanda baþta karaciðer olmak üzere akciðer ve beyinde kist oluþturarak organlarý tahrip ediyor. Sokaða terk edilen her köpek saðlýk için risk taþýyor. Beraat, Müslümanlarýn kurtuluþuna vesile olacak D iyanet Sen orum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, Beraat Kandili ni kutladý. Yýldýz, yayýnladýðý kandil mesajýnda, Rahmet, maðfiret ve ateþten kurtuluþ ayý Ramazan a hazir olmak için bu geceden itibaren bir nefis muhasebesi yaparak hazýrlanmak gerekir. ocuklarýmýzýn ve gençlerimizin Kur an la tanýþtýðý Kur an yýlý olur inþaallah. Önümüzdeki bir yýl Müslüman alemi ve insanlýk için hayýrlar getire. Ýnþallah zulüm gören dünya Müslümanlarýnýn kurtuluþuna vesile olacak yeni bir yýl olur. Baþta ülkemizde olmak üzere insanlýðýn huzur ve refahýný bozmak, insanlarý birbirine düþürmek isteyenlerin hüsrana uðradýðý yeni bir yýl Ali Yýldýz

10 10 SALI 25 HAZÝRAN 2013 orumlu, baþbakan olacaðýný 1997 de bildi Erdoðan, orum da baþbakan ilan edilmiþ B Recep Tayyip Erdoðan ýn Baþbakanlýðý 1997 de orum da dillendirilmiþ. Recep Mebet aþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn siyasetteki kariyerini, orum halkýnýn seneler öncesinden bildiði ortaya çýktý. Hitit Üniversitesi tarihçesi için Hakimiyet Arþivi ni tarayan Araþtýrmacý-Yazar Abdulkadir Ozulu, 1997 yýlýnda orum a gelen dönemin Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan ýn Baþbakan Tayyip sloganlarýyla Erdoðan, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný olarak geldiði orum da Baþbakan Tayyip sloganlarýyla karþýlanmýþ. karþýlandýðýný kaydetti. Abdulkadir Ozulu, gazetemizin 18 Temmuz 1997 tarihli sayýsýnda yer alan Baþbakan Tayyib baþlýklý haberde Refah Partililer in Erdoðan a yönelik sevgi seline dikkat çekildiðini söyledi. Milli Görüþ Lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan ýn hayatta olduðu o dönemde Erdoðan ýn Refah Partisi nin gelecekteki genel baþkaný olarak görüldüðünü belirten Ozulu, Siyasetteki dalgalanmalara raðmen orumlular, 6 yýl öncesinden Recep Tayyip Erdoðan ý baþbakan olarak ilan etmiþ tespitinde bulundu. Refah Partisi Gençlik Komisyonu nun düzenlediði Gençlik Þöleni ve Milli Gençlik Vakfý orum Þubesi nce organize edilen sünnet þölenine katýlan Erdoðan, dönemin orum Belediye Baþkaný Prof. Dr. Arif Ersoy la birlikte Devlet Hastanesi bahçesinde bir hayrat çeþmesinin de açýlýþýný yapmýþtý. Assu Gümüþ Alyanz dan yeni konsept Hitit kraliyet takýlarý ilham kaynaðý oldu A Recep Mebet ssu Gümüþ Alyanz, yeni ürün konseptiyle binlerce yýllýk Hitit kraliyet takýlarýný günümüze taþýyor. Hitit takýlarýndan ilham alýnarak hazýrlanan yeni kreasyonlarýný tanýtan firma yetkililerinden Ömer Düven, Tarihi takýlarý gümüþ formunda yeniden ürettik dedi. Kral Hattuþili nin mühür yüzüðü baþta olmak üzere pek çok Hitit takýsýný gümüþ olarak yeniden tasarladýklarýný anlatan Düven, sfenks motifli kolye ve yüzük de hazýrladýklarýný söyledi. Dünyanýn ilk yazýlý anlaþmasý olan Kadeþ Antlaþmasý nýn metnini de gümüþ takýlar üzerine taþýdýklarýný belirten Düven, Yeni kreasyonumuzu yakýndan görmek ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi Belediye Taþ Bina arkasý Hamam Sokak numara 18/C de hizmet veren Assu Gümüþ Alyanz a bekliyoruz diye konuþtu. Uslu, TBMM deki düzenlemeleri anlattý Uslu, TBMM de bazý bölümlerde yeni düzenlemelere gittiklerini açýkladý. Abdulkadir Ozulu Hitit kalýntýlarýndan ilham alýnarak hazýrlanan gümüþ takýlar vitrinlerde yerini alýyor. Recep Mebet AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Meclis te yapýlan düzenlemelerle ilgili olarak açýklamalarda bulundu. Zaman Gazetesi nden Ýbrahim Asalýoðlu na konuþan Salim Uslu, TBMM Bahçe Lokantasý baþta olmak üzere bazý bölümlerde yeni düzenlemelere gittiklerini açýkladý. Konuyla ilgili olarak Zaman Gazetesi nin Cumartesi günki sayýsýnda yer alan haberde þu ifadelere yer verildi: MECLÝS BAHE LOKANTASINA RANDEVULU SÝSTEM GELÝYOR TBMM Bahçe Lokantasý nda önceden randevu alma sistemine geçiliyor. TBMM Ýdare Amiri AK Parti orum Milletvekili Salim Uslu baþkanlýðýnda toplanan Güvenlik Koordinasyon Kurulu nda, TBMM Bahçe Lokantasý na yönelik yoðun ilgi nedeniyle yaþanan sorunlar ele alýndý. Toplantýda, bazý personelin mahalleliyi de beraberinde getirerek çocuklarýna yaþ günü veya özel kutlamalar yaptýðý, bu kapsamda yemeðe gelen milletvekillerinin ayakta kaldýðý dile getirildi. Bu durumun güvenlik sorunu da çýkardýðýnýn tespit edilmesi üzerine, TBMM Bahçe Lokantasý na sýnýr konulmasý kararlaþtýrýldý. Meclis lokantasýnýn özel bir lokanta gibi kullanýlmaya baþlanmasýnýn sýkýntýlara yol açtýðýný vurgularken, randevu sistemine geçilmesinin gündemde olduðunu kaydetti. Salim Uslu, 20 kiþinin gelip, yemek yiyeceðiz demesi yerine, kimin davetlisi olarak geldiklerine dair bir randevu alýnmasý, sisteme baðlanmasý gerekiyor. dedi. Personelle ilgili bir sorun olmadýðýný dile getiren Uslu, Ama personel de olsa mahalleyi toplayýp, çocuðun yaþ TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Meclis te yapýlan yenilikleri anlattý. Uslu, TBMM Bahçe Lokantasý nda randevulu sisteme geçildiðini açýkladý. gününü orada kutlayayým, dýþarýda pastanede kutlayana kadar Meclis te kutlayayým demek doðru deðil. O zaman maksadýný aþýyor. Gidip kullanacak ama bir sýnýr gelecek. Bizi zora sokan, buranýn toplu kullanýlmaya kalkýlmasý. Bunlarýn giriþ çýkýþlarýyla ilgili de güvenlik sorunu oluyor. diye konuþtu. Toplantýda, kimlerin Meclis e girebileceðini düzenleyen Güvenlik Yönetmeliði nin 8. maddesi doðrultusunda, TBMM yerleþkesine giriþ yasaðý bulunan kiþiler ele alýndý. Daha önce 311 kiþiye konulan giriþ yasaðýnýn bir kýsmý kaldýrýlýrken, 63 kiþinin de Meclis e girmesi yasaklandý. Toplantýda, siyasi partilerin grup toplantýlarýný yaptýðý salý günü, ziyaretçi yoðunluðunun güvenlik problemi oluþturduðu da tartýþýldý. Bu çerçevede, gruplara gelenlerin güvenlik denetiminin rahatça yapýlmasý için ziyaretçi giriþ saatleri öne alýndý. Bundan böyle grup ziyaretçileri TBMM ye saat da giriþ yapmak zorunda olacak. Hitit Fuar ve Festivali kokteyl ile baþlýyor Assu Gümüþ Alyanz, yeni ürün konseptiyle binlerce yýllýk Hitit kraliyet takýlarýný günümüze taþýyor. orum Belediyesi nce Haziran tarihleri arasýnda düzenlenen 33. Uluslararasý orum Hitit Fuar ve Festivali nin açýlýþ kokteyli bugün saat de orum Müzesi nde gerçekleþtirilecek. Kokteyle davetliler katýlacak. Festival bugün baþlýyor.

11 SALI 25 HAZÝRAN Uyduruk haber sosyal medyada gündem oldu Sizin yaptýðýnýzý orumlu yapmaz Recep Mebet osyal medyada yayýlan asýlsýz bir haber, okuyanlara Senin Syaptýðýný orumlu yapmaz dedirtti. orum da iþsiz kalan bir grup genç tarafýndan kurulduðu öne sürülen Düðünlerde Oynanýr, Cenazelerde Aðlanýr Derneði ile ilgili uyduruk haber sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili bilgi aldýðýmýz Dernekler Müdürlüðü yetkilileri orum da söz konusu isimli bir dernek olmadýðýný açýklarken haberde Dernek Baþkaný olarak lanse edilen Oðuzhan Arslan Salim Akaydýn da yabancý dil hazýrlýk sýnýfý açýlýyor B ahçelievler Öðretmen Salim Akaydýn Ortaokulu nda Yabancý Dil Hazýrlýk Sýnýfý açýlýyor. Okul Müdürü Selçuk Köse, öðretim yýlýna ait okul dönüþümleri ve okulda yabancý dil sýnýfý açýlmasý ile ilgili açýklamalarda bulundu. Köse, Bahçelievler Öðretmen Salim Akaydýn Ortaokulu nun yeni eðitim sistemi ile birlikte dönüþümün tamamlandýðýný öðretim yýlýnda müstakil ortaokul olarak eðitim SYM, KPSS-2013/1 ÖTercih Kýlavuzu'na göre tercih yapacak adaylar için 3 Temmuz 2013 tarihine kadar baþvuru alacak. Merkezden yapýlan açýklamada Kamu Görevlerine ilk defa atanacaklar için yapýlacak sýnavlar hakkýnda genel yönetmelik hükümleri uyarýnca bazý kamu kurum ve kuruluþlarýnýn kadro ve pozisyonlarýna yerleþtirme yapmak amacýyla adaylardan tercih alýnacaðý duyuruldu. Bu amaçla hazýrlanan Kamu Personel Seçme Sýnavý KPSS-2013/1 Tercih Kýlavuzu'nda, ortaöðretim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayrý olmak üzere tercih yapýlabilecek kadro ve pozisyonlar yer alýyor. Kýlavuza, ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinden ulaþýlabilecek. Adaylarýn kýlavuzda yer alan kadro ve pozisyonlarý tercih edebilmeleri için 7-8 Temmuz 2012 ve Eylül 2012 tarihlerinde yapýlmýþ olan Kamu Personel Seçme Sýnavlarý'ndan birine girmiþ ve bu sýnavlarýn en az birinden ilgili KPSS puanýný almýþ olmalarý gerekiyor. Ýnternet sitelerinde yayýlan uyduruk habere itibar edilmemesi istendi. vereceklerini söyledi. Bahçelievler Ýlkokulu ndan Bahçelievler Öðretmen Salim Akaydýn Ortaokulu na 21 öðretmen ve 384 öðrencinin geçiþ yaptýðýný belirten Köse, okulun fiziki koþullarýnýn uygun hale getirilmesi için Milli Eðitim Müdürlüðünce küçük onarým ihalesi yapýldýðýný, önümüzdeki öðretim yýlýnda sorunsuz bir þekilde eðitim-öðretimi sürdüreceklerini kaydederek, Bahçelievler Ýlkokulu ndan geçiþ Selçuk Köse yapan öðrenci velilerinin yeni okullarýnda bilgi güncellemesi yaptýrmalarýný istedi. Ayrýca, öðretim yýlýnda 5. sýnýfa yeni baþlayan Yerleþtirme iþlemlerinde ortaöðretim mezunlarý için KPSSP94, ön lisans mezunlarý için KPSSP93 ve lisans mezunlarý için KPSSP3 puaný kullanýlacak. Son tercih 3 Temmuz da Adaylar, tercihlerini yarýndan itibaren 3 Temmuz 2013'e kadar, kýlavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM'nin ''https://ais.osym.gov.tr'' internet adresinden TC kimlik numaralarý ve þifrelerini kullanarak yapabilecek. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak, tercih süresi uzatýlmayacak. KPSS-2013/1 Tercih Kýlavuzu'na göre yapýlacak yerleþtirmeye baþvuracak adaylarýn kýlavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor. adýnda herhangi bir dernek üyesi dahi bulunmadýðý kaydedildi. Asparagas haberlerle orum a yazýk ediyorlar diyen yetkililer, þehir imajýný zedeleyen bu tür haberlere itibar edilmemesini istediler. Tepkilere neden olan haberde ise þu ifadelere yer verildi: 70 TL YE CENAZEDE AÐLAYIP, DÜÐÜNDE OYNUYORLARMIÞ orum da iþsiz kalan bir grup gençler kurduklarý dernekle tebessüm ettirdi. Düðünlerde oynanýr, cenazelerde aðlanýr adýndaki dernek 70 TL karþýlýðýnda düðünlerde çýlgýnca oynuyor, cenazelerde de hýçkýra hýçkýra aðlýyor... Dernek Baþkaný öðrencilerde yabancý dil dersi aðýrlýklý 3 sýnýf oluþturacaklarýný, sýnýf sayýsýnýn 30 kiþi olacaðýný ve 90 öðrencinin bu eðitimi alabileceðini açýkladý. Köse, Bu uygulamada öðrencilerin hazýr bulunuþluk düzeyleri dikkate alýnarak Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmiþ ve uygulanmakta olan yabancý dil dersi öðretim programlarýna dayalý olarak zümre öðretmenler kurulunca hazýrlanan öðretim Oðuzhan Arslan, orum'da iþsiz olan arkadaþlarla düðünlere ve cenazelere zaten katýlýyorduk. Bunu paraya çevirmek istedik. 20 arkadaþla derneði kurduk. Kiþi baþýna 70 TL ücret karþýlýðýnda bu hizmeti veriyoruz. Bu yýl 20 düðünde oynadýk, 10 cenazede aðladýk. Vatandaþlarýn isteði doðrultusunda 50 kiþi bile olabiliyoruz. Düðünde halay, oyun havasý, kýnayý getir aney, aðlama, mezar kazma gibi hizmetlerde bulunacaðýz dedi. programý uygulanacak. 5. sýnýfa yeni baþlayan öðrenciler seviye belirleme sýnavýna 9 Eylül 2013 tarihinde saat da sýnava alýnacak 90 kiþilik kontenjan bu þekilde belirlenecektir. dedi. Hazýrlýk sýnýflarýnýn öðretim yýlýnda haftada 13 saat Ýngilizce, 6 saat Türkçe, 5 saat Matematik, 4 saat Fen Bilgisi, 3 saat Sosyal Bilgiler, 2 saat Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve 2 saat Beden Eðitimi veya Müzik dersi olarak belirlendi. KPSS tercih baþvurularý baþladý KPSS-2013/1 tercihleri 3 Temmuz a kadar sürecek. amlýca da namaz gönüllülerine hediye Recep Mebet rencilere çeþitli hediyeler armaðan etti. açin in amlýca Beldesi nde camiye devam ocuklarýmýzý sadece yaz tatilinde deðil, yýl Lederek vakit namazlarýna katýlan çocuklara boyunca camilerimizde görmek istiyoruz diyen çeþitli hediyeler verildi. Parlak, öðrenci velilerinden bu konuda teþvik desteði beklediklerini kaydetti. amlýca Büyük Camii tarafýndan hazýrlanan proje çerçevesinde namaz kýlma alýþkanlýðý kazanan öðrenciler geçtiðimiz günlerde ödüllendirildi. leri öðrenerek ibadet etmelerinin önemine iþaret Bireylerin erken yaþlardan itibaren dini bilgi- Camide düzenlenen ödül törenine Laçin eden Sinan Yetiker ise Yaz Kuran Kurslarý nýn bu Müftüsü Bilal Parlak, amlýca Büyük açýdan büyük bir fýrsat olduðuna iþaret etti. Camii Ýmam Hatibi Sinan Yetiker ve bazý vatandaþlar katýldý. Düzenlenen programda konuþan Ýlçe Müftüsü Bilal Parlak, çocuklarý camiyle buluþturan projede emeði geçenleri kutladý. Namaz ibadetinin Ýslâm dinindeki yeri ve öneminden bahseden Bilal Parlak, camide cemaatle namaz kýlan öð- Namaz kýlma alýþkanlýðý kazanan öðrenciler ödüllendirildi. Ýsmail ile Merve Nur evlendi A Eren ve Özaslan Aileleri nin mutlu günü tatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Uzman Yardýmcýsý hemþehrimiz Ýsmail Eren, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Uzman Yardýmcýsý Merve Nur Özaslan ile hayatýný birleþtirdi. Seyhan-Ahmet Eren çiftinin oðlu Ýsmail, Nuray- Muhsin Özaslan çiftinin kýzý Merve Nur ile dünyaevine girdi. Önceki gün Alaybey Talebe Yurdu Salonu nda düzenlenen düðün törenine bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Eren ve Özaslan Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Yemek ikramýyla baþlayan düðün töreni, Karakeçili Camii emekli Ýmam Hatibi Fikrettin ýplak ýn yaptýðý dua ile sona erdi. HAKÝMÝYET, Merve Nur-Ýsmail Eren çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. Ýbrahim ve Hatice dünyaevine girdi H amlýca da camiye devam ederek vakit namazlarýna katýlan çocuklara çeþitli hediyeler verildi. Seyhan-Ahmet Eren çiftinin oðlu Ýsmail, Nuray-Muhsin Özaslan çiftinin kýzý Merve Nur ile dünyaevine girdi. Balcý ve Ceylan Aileleri nin mutlu günü alil Ýbrahim Balcý ile Hatice Ceylan önceki gün düzenlenen düðün töreniyle hayatlarýný birleþtirdi. Neriman- Mustafa Balcý çiftinin oðlu Halil Ýbrahim, Fadime- Abdullah Ceylan çiftinin kýzý Hatice ile dünyaevine girdi. Balcý Ailesi nin Gülabibey Mahallesi Kapaklý 26. Sokak taki evlerinde düzenlenen düðün törenine çok sayýda davetli katýldý. Yemek ikramýyla baþlayan düðün töreni, müzikli eðlencelerin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Hatice-Halil Halil Ýbrahim Balcý ile Hatice Ceylan hayatýný birleþtirdi. Ýbrahim Balcý çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler.

12 12 SALI 25 HAZÝRAN 2013 Seçimlere güçlü hazýrlanmalýyýz K iþiliklerimiz, düþünce þeklimiz ve duygusal tepkilerimiz beynimize baðlý ama deðiþmez deðiller. Bazý egzersizlerle rahatsýzlýk veren davranýþlar deðiþtirilebilir. Forbes Dergisi'nde yayýnlanan bir makalede Amerikalý beyin bilimci Dr. Richard Davidson'ýn düzenli egzersizlerle beyin yapýsýnýn deðiþtirilmesine yardýmcý olacak tavsiyelerine yere veriliyor. Ýþte sinirsel yollarýnýzý yeniden yapýlandýracak ve daha pozitif, daha kendini bilen biri olmanýza, daha iyi odaklanmanýza yardýmcý olacak; sosyal ipuçlarýný daha iyi anlayacaðýnýz, duygusal tepkilerinizi düzenleyecek ve kendinizi daha çabuk toparlamanýzý saðlayacak birkaç egzersiz. Pozitif hatýrlatýcýlar Daha iyimser bir bakýþ açýsýna sahip olmak istiyorsanýz eviniz ve iþ yerinizde size mutlu anlarýnýzý anýmsatacak aile ve yer fotoðraflarý benzeri hatýrlatýcýlar olsun. Ayrýca sýk görülmesi dolayýsýyla alýþkanlýk olmamasý için bunlarý birkaç haftada bir deðiþtirin. Davidson'a göre memnuniyetinizi düzenli bir þekilde dile getirmeniz sizi daha iyimser biri yapacaktýr. Ýnsanlarýn gözlerine bakarak "teþekkür ederim" demeyi denemelisiniz. Ýyi yönleri görün Baþkalarýna övgü ifadeleri kullanacak yollar aramak ve fýrsatlar oluþturmak beyninizi insanlarýn iyi yönünü görme konusunda eðitecektir. Bu iyi görüþ hayatýnýza ve size de yansýyacaktýr. Eðer kendinizi daha iyi anlamak istiyorsanýz düzenli olarak derin derin düþüncelere dalabilirsiniz. Bunun için iyi Parti Ýskilip Ha- ayý Ýlçe Da- AKziran nýþma Meclisi Toplantýsý gerçekleþtirildi. Parti binasýnda gerçekleþtirilen toplantýya AK Parti orum Milletvekili Cahit Baðcý da katýldý. Toplantýya Baðcý nýn yaný sýra Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Melih Alpsar, AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Yakup Alar, Ýskilip Ýl Genel Meclisi Üyesi Yaþar Aðzýkara, il ve ilçe yöneticileri ile çok sayýda AK Parti Ýskilip Haziran ayý Ýlçe Danýþma Meclisi Toplantýsý gerçekleþtirildi. partili katýldý. Toplantýda Ýskilip'e yapýlan yatýrýmlar, doðalgaz konusu ve önümüzdeki günlerde yapýmýna baþlanacak olan þehir içi kanalizasyon þebekesi konularýnda görüþler paylaþýldý. Toplantýnýn ardýndan Milletvekili Baðcý ve beraberindekiler þehir parkýnda oturarak halkla sohbet etti. HER OYUNA KAR- ÞI HALKIMIZA HÝZME- TE DEVAM EDECEÐÝZ AK Parti Ýskilip Haziran ayý Danýþma Meclisi toplantýsýnda konuþan AK Toplantýda Ýskilip e yapýlacak yatýrýmlara deðinildi. Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, ülkede oynanan oyunlarýn AK Parti iktidarýný zayýflatmaya yönelik olduðunu iddia ederek, "Biz her oyuna karþý halkýmýza hizmet etmeye devam edeceðiz" dedi. Toplantýya katýlan orum Milletvekili Cahit Baðcý'ya da teþekkür eden Koçkaya, her türlü yatýrým taleplerinde Baðcý'nýn yanlarýnda olduðunu söyledi. Koçkaya, Önümüzde yerel seçimler var. Seçimlerde hiçbir sýkýntýmýz yok. Verdiðimiz sözleri fazlasýyla yerine getirdik. Söz verip de yapamadýðýmýz hiçbir iþimiz yok. Türkiyemiz de oynanan oyunlarý görüyorsunuz. Bu tür oyunlarla AK Parti'nin önüne kesmeye çalýþýyorlar. AK Parti iktidarýnýn zayýflatmaya yönelik oyunlar oynanýyor. Biz AK Parti ailesi olarak kenetlenerek, bu oyunlara karþý dik durarak durmak yok yola devam diyeceðiz. Biz halkýmýza hizmet etmeye devam edeceðiz. AK Parti iktidarý olarak tarih yazmaya, seçimlerden daha güçlü çýkmaya hazýr olacaðýz. diye konuþtu. KANALÝZASYON ALIÞMASI ÝÝN HALKIMIZDAN SA- BIR ÝSTÝYORUZ Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, Ýskilip'te yapýlacak çalýþmalardan söz etti. Kapalý Pazar alanýnýn halesinin yapýldýðýný hatýrlatan Sezer, Kasým ayýnda çalýþmalarýn biteceðini, Ýskilip'in kapalý bir Pazar alanýna kavuþacaðýný söyledi. Ýskilip'in Sakarya Mahallesi nde kurulan pazardan bazý vatandaþlarýn rahatsýz olduðunu ifade eden Sezer, buna karþýn bazý vatandaþlarýn da bölgeye Pazar istediðini bu sorunu çözmek için de Pazarbaþý mevkiinde belediye olarak satýn aldýklarý bölgeye Pazar alaný kurulacaðýný açýkladý. Sezer o bölgedeki Pazar alanýnýn da Kasým ayýnda biteceðini söyledi. Geçtiðimiz hafta yapýlan kanalizasyon altyapý ihalesi ile ilgili de konuþan Sezer, kanalizasyon ihalesinin yapýldýðýný ve yer tesliminin yapýldýðýný söyledi. Bu hafta içinde belirli bölgelerde çalýþmalara baþlanacaðýný ifade eden Sezer, Sizlerden ricamýz çevremize anlatalým. Kanalizasyon iþi problemli bir konu. Þehirde sokak aralarý kazýlacak. Bir müddet sýkýntý yaþayacaðýz. Biz belediye olarak iþlemi biten sokaklarý hemen kapatacaðýz. Sizden istediðimiz oturduðunuz yerlerde bunun gerekliliðini anlatmanýz. Sadece mahallelerde kazýmdan dolayý oluþacak sýkýntýlarý engellemek için çevremize anlatalým. dedi. DOÐALGAZ ÝÝN BU HAFTA KAMPANYA BAÞLATILACAK Doðalgaz konusunun resmi gazetede yayýnlandýðýný hatýrlatan Sezer, 10 bin nüfusun üzerinde olduðumuz için biz de abone çalýþmasý yapacaðýz. Bu haftadan itibaren bir kampanya baþlatacaðýz. Okullardan baþlayarak esnaf gruplarýný gezeceðiz. Belirli bir abone sayýsý bildirilecek. Özel Ýdare'de açýlacak bir hesaba abone ücretlerini yatýracaðýz. Bu iþte de kenetlenmemiz gerekiyor. Her iþte olduðu gibi doðalgaz iþinde de bizden desteðini esirgemeyen milletvekillerimize teþekkür ediyorum. diye konuþtu. SEÝMLERE GÜLÜ HAZIRLANMALIYIZ AK Parti Ýskilip Haziran ayý Ýlçe Danýþma Meclisi'ne katýlan orum Milletvekili Baðcý, önümüzdeki yerel seçimlere güçlü hazýrlanmalarý gerektiðini söyledi. Bu seçimlerin kendileri için önemine dikkat çeken Baðcý, Daðýlan ulusal ve yerel psikolojimizi toparlayarak bu son viraja daha güçlü girmemiz gerekiyor. Yüzde 72'lere varan bir oy oraný yakaladýðýmýz Ýskilip'te sýkýntý yaþamak istemiyoruz. Yaþayacaðýmýza da inanmýyorum. Bize düþen seçmenlerimize yaptýðýmýz iþleri en iyi þekilde anlatmak. Zaman zaman yaptýðýmýz iþleri anlatamadýðýmýzda büyük sýkýntýlar ortaya çýktý. dedi. KANALÝZASYON ALTYAPISI ÝLENÝN TARÝHÝ SORU- NUN ÖZECEK Kanalizasyon altyapýsý çalýþmalarýyla ilgili görüþlerini dile getiren Baðcý, bu kararýn önemli bir karar olduðunu söyledi. Bu çalýþmanýn ilçenin tarihi bir sorununa çözüm bulmak için yapýlmýþ bir hamle olduðunu kaydetti. Baðcý, "Kanalizasyon iþi iyi olduðu kadar risklidir de. Muhalefet bunu kullanabilir. Bunu atlatmak zorundayýz. Bu gibi yatýrýmlarda sýkýntýlar her zaman yaþanýr. Bu sorunu kökten çözmek için bunu yapmak zorundayýz. Bize düþen mahalle toplantýlarýnda bunu insanlara anlatmak... Bu þekilde insanlarý ikna edin. Muhalefetin güzel iþleri kötü göstermesine fýrsat vermemeliyiz. Hele kendi içimizde bunu bir yýpratma aracý olarak kullanmak büyük bir yanlýþtýr. Bu gibi sorunlarý kendi içimizde halletmeliyiz. Ýskilip kanalizasyon çalýþmasýyla halkýmýzdan takdir toplayacak bir iþe giriþmiþtir. Bunu kimsenin sabote etmesine fýrsat verilmemeli. Bunun için teþkilata büyük görev düþüyor. ifadelerini kullandý. Düþüncenizi deðiþtirirseniz... Bazý egzersizlerle rahatsýzlýk veren davranýþlar deðiþtirilebilir. hissettiðiniz bir zaman dilimi seçin. Dik oturun ve odaklanýn. Eðer dikkatiniz daðýlýrsa kolayca derin nefes alarak tekrar konsantre olmayý deneyin. Fahri Trafik Müfettiþlerine bilgilendirme toplantýsý orum da görev yapan Fahri Trafik Müfettiþlerinin çalýþmalarýný deðerlendirmek ve görevle ilgili yapýlan mevzuat deðiþiklikleri hakkýnda bilgilendirme yapýlacak yýlý 1. Bilgilendirme Toplantýsý 27 Haziran Perþembe günü saat de Ýl Emniyet Müdürlüðü Eðitim Salonun da gerçekleþtirilecek. Dikkatinizi ve odaklanmanýzý arttýrmak istiyorsanýz günde 10 dakika sessiz bir odaya oturun, gözlerinizi açýn ve gördüðünüz herhangi bir nesneye odaklanýn. Bu masanýzdaki bir lamba veya bir tablo olabilir. Dikkatinizi o nesnenin üzerinde tutun. Vücut diline dikkat! Sosyal yönden daha sezgisel ve çevrenizdekilerle daha iyi anlaþan biri olmayý istiyorsanýz insanlarýn vücut dilini anlamak için çaba gösterin. Toplum içindeki insanlarý süzerek nasýl bir ruh hali içinde olduklarýný tahmin etmeye çalýþabilirsiniz. Dostlarýnýz ve çalýþma arkadaþlarýnýzýn mimiklerine, vücut diline ve ses tonlarýndaki deðiþime dikkat edin. Eðer daha az duygusal tepki veren ve daha tutarlý biri olmak istiyorsanýz geçmiþte duygularýnýzý harekete geçiren olaylarýn veya davranýþlarýn bir listesini yapýn. Sonra da bu davranýþlarý üzerine 15 dakika düþünün, bunu yaparken derin derin nefes almanýz sizi daha da rahatlatacaktýr. Empati önemli Eðer daha þefkatli biri olmak istiyorsanýz haftada 4 veya 5 kere, 5-10 dakika þu egzersizi yapabilirsiniz: Acý çeken birini gözünüzün önüne getirin. Bu hasta bir komþu veya evliliðinde sorunlar yaþayan bir arkadaþýnýz olabilir. Sonra da bu sorunlarýn sizin baþýnýza geldiðini hayal edin. (CÝHAN) AK Parti orum Milletvekili Cahit Baðcý, Akhisarlý 20 misafirine Ýskilip i gezdirdi. Akhisarlý misafirlere Ýskilip i gezdirdi Parti orum AKMilletvekili Cahit Baðcý, Akhisarlý 20 misafirine Ýskilip i gezdirdi. Baðcý ve Akhisar dan gelen 20 kiþilik ziyaretçi kafilesi Ulu Camii de öðle namazýný kýldýktan sonra Kaya Mezarlarý ný, Arastalarda devam eden Restorasyon uygulamalarýný, Ýskilip Belediyesi Etnografya Müzesi iç mekânýný gezerek çalýþmalar hakkýnda Belediye Baþkaný Numan Sezer den bilgiler aldýlar. Müzeden sonra Ýskilipli Atýf Hoca Anýt Mezarý ziyaret edilerek, Külliye bünyesinde bulunan erkek ve haným mescitlerinde namazlar kýlýndý, Ýskilipli Atýf Hoca ruhuna dualar okundu. Þehir merkezinde devam eden uygulamalar ve Kapý Müzesi hakkýnda bilgiler veren Baþkan Sezer, þehir giriþinde Ýskilip Kapý Müzesi ni temsil eden ve çalýþmalarýn devam ettiði sembolik kapý ile karþýsýna yapýlan Ýskilip Evi silüeti hakkýnda bilgilendirmeler yaparak, buradan þehir merkezine giren misafirlerin tarihi bir þehre geldiklerini bileceklerini söyledi. El titremesi ciddi hastalýklarýn habercisi olabilir zmanlar el titreme- ciddi hasta- Usinin lýklarýn habercisi olabileceðini belirtti. Nöroloji Uzmaný Dr. Nermin alýþýr, el titremesinin bazen stres ve yorgunluk sebebi olarak görülse de, ciddi hastalýklarýn da habercisi olabileceðini söyledi. Hiçbir titremenin 'sakinleþince geçer' diye küçümsenmemesi gerektiðini söyleyen alýþýr, titremenin genç yaþtan ileri yaþa kadar bütün hastalýk gruplarýnýn etkisi altýnda olabileceðini ifade etti. alýþýr, "Titremeler, aþýrý heyecan, stres, açlýk, uykusuzluk ve yorgunluktan kaynaklanýr. Heyecanla ortaya çýkýyor Kalabalýk içerisinde heyecanlanýnca ortaya çýkar. Parkinson hastalýðýnýn belirtisi deðildir. Ama, ilerleyen yaþlarda 50 ve 60 yaþýndan sonra ortaya çýkan titremeler bir belirti olabilir. Parkinson hastalýðý, elinizin sabitken bir yerde Þehir merkezinde devam eden uygulamalar ve Kapý Müzesi hakkýnda bilgiler verildi. Gezi bitiminde samlý bir gezi düzenleyeceklerini bulunduðu katkýlardan Akhisarlý misafirler, Ýskilip'ten ve Belediye nin yaptýðý farklý çalýþmalardan etkilendiklerini belirterek ilk fýrsatta daha geniþ kapler. ifade etti- Belediye Baþkaný Numan Sezer, Her fýrsatta Ýskilip turizmine dolayý orum Milletvekili Cahit Baðcý'ya þahsým ve Ýskilip halký adýna þükranlarýmý sunuyorum. dedi. Uzmanlar el titremesinin ciddi hastalýklarýn habercisi olabileceðini belirtti. hareketsiz dururken titremeye baþlamasýdýr. Harekete baþladýðýnýz rýn da belirtisidir. Ellerde titreme varsa mutlaka bir hekime müracaat ný etkileyen, ancak masum bir titreme olabileceði gibi ilerleyici bir zaman parkinsonun titremesi edilmeli. Titremenin hastalýðýn belirtisi de biter. Özellikle hareketlerde yavaþlýk baþlýyorsa hekimle gö- karakteri çok önemli. Hastanýn günlük hayatý- olabilir" diye gençleri uyardý. rüþülmesi gerekiyor. Öte yandan eðer titreme strese baðlý ise psikolojik destek ve stres yönetimi konusunda hastanýn bilgilendirilmesi önem taþýyor" dedi. alýþýr, "Gençlerdeki el titremeleri guatr, vitamin eksikliði ve ailevi bazý tip hastalýkla- Ýskilipli Atýf Hoca nýn kabri ziyaret edildi. Temsili satýþ töreni orum Ticaret Borsasý, 2013 yýlý hasat dönemi ilk ürün temsili satýþ töreni gerçekleþtirecek. Tören, 28 haziran Cuma günü saat da Ticaret Borsasý Kompleksi Satýþ Salonu nda yapýlacak.

13 SALI 25 HAZÝRAN Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 16 Þa bân: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:12 Haziran 1429 Hýzýr: HAZÝRAN En faziletli ibâdet Kur ân-ý kerîm okumaktýr. Hadîs-i þerîf Edep öðrenilmeden ilim öðrenilmez. Süfyân-ý Sevri Rahmetullahi Aleyh Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo evre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI ASAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SGK Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik VEFAT EDENLER 1- Palabýyýk Köyü' nden gelme, Fuat YIL- MAZ' ýn oðlu, Ýsmail YILMAZ' ýn kardeþi; Süleyman YILMAZ. 2- Þeyhmustafa Köyü' nden gelme, Hüseyin Ertuðrul' un ablasý; Naciye ERTUÐRUL. orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Müftü beyden, köy imamýna gelen süpriz telefon sene önce, genç imamýn memuriyette ilk doðum gününü kutluyor, hal hatýrýný soruyor' diye mýrýldanýrken, karþý masada gazete okuyan öðretmene, yýllarýydý. Manevi sorumluluðunun ezikliðiyle, her ne kadar baþka göreve geçebilmek için durmadan dua 'Hocam, senin doðum günün ne zaman? Bakarsýn senin etse de mevcut görevini en iyi yapmaya çalýþýyordu. müdüründe arar. Bak, imamý müftüsü aradý' diye takýlýyor. Lise yýllarýnda hocalarýn dilinden düþürmediði, 'çocuklar sizin baþýnýzda beyaz sarýk var. En ufak bir leke bile fark edilir. Bu nedenle, buna dokunacak en ladýðýnda 'Allah'ým, imamlýk aðýr bir görev Konusu Genç imamýn duasýnýn kabulü mü (Ýlk göreve baþ- küçük bir leke tüm camiayý rahatsýz eder. Teþbihte hata olmasýn ama bu okulun bahçesinden ot yiyen mer- nasip et..' diye dua etmiþti) yoksa kaderin cilvesi mi bi- açýldýðýnda rahatça konuþabileceðim baþka bir görev kep bile emsallerinden farklý olmalý..' türü duygusal Mahir ODABAÞI linmez ama birkaç yýl sonra konusu açýldýðýnda her tavsiyelerin aðýrlýðýný omuzlarýnda hissediyor ve bilerek hata yapmamaya çalýþýyordu. naklen atanýr. Zirveye çýkýþ basamaklarýnýn hakkýný ve- Milli Eðitim Müdürlüðü alanda konuþabileceði baþka bir kuruma memur olarak Sivil Savunma Uzmaný Genç imam evlenmiþti. O günlerde müftülükten rerek, özünden taviz vermeden, bulunduðu mahalde en telefon gelince bir þikâyet var zannýyla korkulurdu. üst seviyeye bürokrat olarak yükselmeyi baþarýr. Kurumun baþýna geçince, ilk iþ olarak tüm personelin doðum tarihleri ünkü özel bir durum olmayýnca imamlar pek aranýp sorulmazdý. Þubat ayýnýn soðuðunda teneke sobanýn karþýsýnda oturmuþ hanýmýyla çayýný yudumlarken kapý çalýndý. Gelen kahvecinin oðlu GÜNÜNÜ telefonla kutlar. listesini ister ve o gün bugündür TÜM PERSONELÝN DOÐUM Metin'di. Daha buyur demeden, 'Hoca amca, müftü seninle görüþecekmiþ.10 dakka sonra tekrar arayacakmýþ.' Deyince genç imam sohbet esnasýnda ' Bakýyorum personel ve çevre seni çok seviyor. Bir gün önemli bir mevkideki yetkili dostu ziyaretine gelir ve tamam dedi. Hemen üstünü baþýný deðiþtirdi. Panikle köy kahvesine gitti.(o zamanlarda telefon köyde sadece bakkallarda, kahvelernin kýr saçlý bürokratý sene önceki müftü beyin telefonla (ile- Bunu nasýl baþardýn?' Diye sorunca, mazinin genç imamý, þimdide vardý) Nasýl paniklemesin ki, göreve baþladýðý günlerde müftülükten gelen ilk telefonda daireye acil çaðrýlmýþ ve eline sarý zarf anlatýp, bundan aldýðý ilhamla kendisinin de bunu uygulamaya çatiþimin bu kadar kolay olmadýðý o dönemde) kendisini aramasýný tutturulmuþtu. Gerçi o müftü deðiþmiþti ama yine de amir korkusunu içinde taþýyordu. Kahveye girdi, selam verdi. Kahveci Hilmi:' önemli deðil, önemli olan dünkü halinizden üstün olmanýzdýr' lýþtýðýný söyleyince, ziyaretçi yetkili; 'Baþkalarýndan üstün olmanýz Hoca müftü seni aradý. Birazdan yine arayacak seninle konuþmasý (Hint özdeyiþi) sýrrýnca yarýndan itibaren ayný uygulamayý bende lazýmmýþ' derken telefon çaldý. Genç imam korkarak ahizeyi kulaðýna götürdü.'.. köyü imamýyla mý görüþüyorum. (Evet, hocam) baþlatacaðým' der. Mazinin genç imamýndan, þimdinin kýr saçlý bürokratýndan Rahatsýz ettim kusura bakma. Ben ilçe müftüsü., Selamün aleyküm hoca efendi. Biliyorsun bugün 1 Þubat. (Genç imam, Allah bu anýsýný dinlerken ayný heyecaný yaþadýðýna þahit oldum. Gýyaben o müftüyü hayýrla yâd ettik. Zaman zaman katýldýðýmýz moral Allah buda neyin nesi diye içinden geçirmeye baþladý. Evet hocam - motivasyon seminerlerinde kullanýlabilecek olumlu bir örnek olduðunu ve en iyi iletiþimin personelini gerektiðinde özel durumla- bile diyemedi.)senin doðum günün. 'En ucuz hediye aferindir' sýrrýnca, bende müftün olarak bu mutlu gününde bir telefonla bile olsa tebrik etmek, sesini duymak istedim. Saðlýk, sýhhat ve afiyet içerýný (öðretmense, öðrencisini ) tanýmaktan geçtiðini konuþtuk. Anladýk ki, 'Telkinden çok, temsil etki ediyor.' Bende dað köyünde ilk memuriyete baþladýðýmda, köylülerle sohbet ederken þehirrisinde nice nice yýllara Nasýlsýn, iyi misin? HANIM EFENDÝ nasýl? (genç imam duyduklarýna inanamýyordu. Bir kaç yýllýk evli den gelen bir vatandaþ, ' Mahir sana, amirinin çok selamý var. ' deyince sevinmiþ, kendimi amire karþý daha yakýn hissetmiþtim. As- olmasýna ve eþini çok sevmesine raðmen belki daha kendisi bile eþine haným efendi demek aklýna gelmemiþti ama bak ilçenin müftüsü arýyor, hal hatýr sorarken eþine HANIM EFENDÝ diye hitap lýnda bizler millet olarak ' bir selamla, merhabayla, nasýlsýn iyi misin?' cümlesiyle bile mutlu olabilen ve ufak tefek kýrgýnlýðý anýnda ediyor ) tekrar tebrik ediyor, yanýnda aile büyüklerinde varsa selam unutabilen bir özelliðe sahibiz. Yine memuriyete baþladýðým zamanlarda ilçede yaþlý bir amca, 'evladým, sizler gençsiniz yarýn ve saygýlarýmý sunuyorum. Hoþça kal, kendine iyi bak. Görüþmek üzere ' diyerek telefonu kapatýyor. farklý yerlere gelebilirsiniz ama þunu asla unutmayýn. Teþbihte hata olmasýn. Ýnsan yükseldikçe kuþ ( havadan uçan) deðil, koyun Genç imam duyduklarýna hala inanamýyor, hayal gibi geliyordu. ünkü bu zamana kadar; býrak çevreyi, bir yastýða baþ koyduðum eþi bile doðum gününü aklýna gelip kutlamazken, kocaman ilzusuna süt verir' diye nasihatte bulunmuþtu. olabilmeli. Zira kuþ yavrusuna kay (tükürük) verirken, koyun kuçe müftüsü bizzat telefon ederek kutluyordu. Bu arada kahvede * oturan meraklý köylüler telefon konuþmasýna þahit olunca imamlarýna daha farklý gözle bakmaya, demek bizim hoca iyi biri ki müftüsü seviyor. Adama özel olarak telefon edip, ( o da neyin nesiyse) (tayininizden- emekliliðinizden) sonra DÜÞMANLARINIZ (kýr- 'Ýnsanlarla (personelinizle) öyle geçinizin ki, ölümünüzden gýnlýðý olanlar) bile aðlasýn (üzülsünler)' (Hz. Ali) Sigara, hem psikolojik hem de fiziksel anlamda baðýmlýlýk yaratýr. Daha çocukken çevremizdeki binlerce sigara içicisinin sürekli gerçekleþtirmiþ olduðu bu eylem, hafýzamýza zamanla kazýnýr ve yer edinir. Sigara firmalarýnýn kurmuþ olduðu tuzaklar sayesinde de, bilinçaltýmýzda, sigara içmek normal bir eylemmiþ gibi yer edilmesi saðlanýr. Marlboro-Formula 1 yarýþlarý, Camel Trophy, Parliament Sinema Kulübü gibi sosyo-kültürel projelerle inançlarýmýz ve beklentilerimiz iyice güçlendirilir. Tüm sahneler ve gizli reklam çalýþmalarý sigarayý hayatýn her aþamasýnda olmasý gereken normal bir þey gibi algýlamamýz için ayarlanmýþ ve hepsine bugüne kadar trilyonlarca para harcanmýþtýr Günlük hayatýmýzda sigara baðýmlýlýðýnýn büyük oranda psikolojik olduðunu gösteren en çarpýcý kanýtlar hamilelik, oruç ve uzun yolculuklardýr. Birçok tiryaki, hiçbir fiziksel sýkýntý yaþamadan saat süren okyanus aþýrý uçak yolculuklarý yapabilir. ünkü uçak ininceye kadar içmemeye þartlanmýþlardýr. Uçaktan iner inmez ise sigarasýný yakmak ister eðer yasak veya bir engelle karþýlaþýrsa iþte o zaman caný sýkýlýr ve nikotin çekilme belirtisi zannettiði sinirlilik, gerginlik, çarpýntý, terleme, el titremesi, kafasýný toplayamama gibi 12 saattir yaþamadýðý tüm belirtileri ilginç bir þekilde saniyeler içinde yaþamaya baþlar. Halbuki asýl sorun içmemeye þartlanma süresinin sona ermiþ olmasýdýr. Yani fiziksel baðýmlýlýktan kaynaklandýðý sanýlan çekilme belirtileri gerçekten hissedilir, ancak tetiði çeken yine psikolojik baðýmlýlýktýr. Örneðin 6 ve 12 saatlik yolculuk yapacak olan bir tiryakinin, 6 saat sonundaki yolculuðunun sonundaki sigara içme isteði ile 12 saatlik yolculuðunun sonundaki sigara içme isteði arasýnda bir fark yoktur. Süre ne kadar uzarsa uzasýn, burada temel olan yasak nedeniyle sigara içmemeye olan þartlanmadýr. Bilinenin aksine nikotine olan baðýmlýlýk görüldüðü üzere burada deðer arz etmemektedir. Söz konusu olan sigara içmemeye olan þartlanmadýr. Sigara baðýmlýlýðý Dr. Selçuk ÖNCE gmail.com Oruç tutarken de durum yine aynýdýr. Öðle vakti sigara içme hissine sahip olmayan tiryaki, iftar vakti yaklaþtýkça sigara içme isteðinde artýþ görülmektedir. ünkü psikolojik olarak iftar sonrasý sigara içmeye þartlanma bulunmaktadýr. Ýftar gerçekleþecek ve sigara içilecektir. Bu þartlanmalar kiþiden kiþiye göre deðiþebilmektedir. Genel olarak yemek sonrasý içmeye þartlanma yaygýnken bazý tiryakilerde çay ile birlikte içmek bazý tiryakilerde bilgisayar baþýnda tüketmek þartlanmalar arasýnda gelmektedir. Psikolojik þartlanma sigarayý býrakmadaki en büyük engellerden biridir. Sigara býrakmak isteyenlerin bu psikolojik baðýmlýlýða karþýt oluþturacak bir þartlanma içine girecek olmalarý sigarayý býrakma yolunda büyük bir yol katetmelerini saðlayacaktýr. Bilinenin aksine nikotine olan baðýmlýktan çok psikolojik baðýmlýlýk daha büyük bir sorunu teþkil etmektedir. Sigara içenler, sigarayý býraktýktan sonra bir tek sigara içmek için büyük özlem duyarlar. Ancak bir tür uyuþturucu madde baðýmlýsý olduklarýný hatýrlamalarý ve tek bir sigaranýn bile geriye dönüþ riski taþýdýðýný bilmeleri gerekir. Özellikle ilk günlerde sigara içme krizinden kurtulmak için bazý alýþkanlýklarý deðiþtirmekte yarar vardýr. Örneðin; çay ve kahveyle birlikte canýnýz çok sigara istiyorsa, meyve suyu ya da meyve özlü çay içmeyi deneyebilirsiniz. Ayrýca sigara içilen mekanlara bir süre için daha az gitmeye çalýþabilirsiniz. Psikolojik baðýmlýlýðý aþabilmek için öncelikle kendinize önemli sebepler belirlemelisiniz. Bunlar sigaranýn meydana getirmiþ veya getireceði zararlarýn sonucu olabileceði gibi ekonomik sebepler de olabilir. Þunu Unutmayýn! Size teklif edilen sigarayý kesinlikle reddedin ve niçin býrakmaya karar verdiðinizi düþünün. Sigarayý býrakmak için verdiðiniz kararý ve buna baðlý nedenleri sürekli aklýnýzda tutmak psikolojik baðýmlýlýðýnýzý aþmakta size oldukça yardýmcý olacaktýr. Sigarasýz saðlýklý günler dilerim. Kadir Yüktaþýr com 24 ayar METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: HAZÝRAN 2013 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro Ýfrat ve Tefrit 1 Hayatýmýz akýp giderken Tefekkür önümüze hayatýn halleri çýkar. Dünyamýz Yüksek hýz, Kontrolsuz güç, Aþýrý heyecan, Yersiz endiþeler, Hayale vücut rengi vermek gibi hallerimiz olur. Bir çok insanlar bunlardan çeker. Raþit Yücel Ýfrat ve tefrit bizleri daima hasarete sürüklemiþtir. corumhakimiyet. net Ýfrat ayrý bir derttir. Tefrit ise onun ikiz kardeþi gibidir. Hatta, Bediüzzaman'ýn ifadesi ile : "Ýfrat tefrite sebep olduðu için daha muzýrdýr" Beklentiler hep istikameti gösterir. Eskiler buna: "Hattý vasat" demiþtir. Ýþi velveleye vermemektir. Fakat bu haller Nur talebelerinin arasýnda bazý istisnalar getirmiþtir. "Ýhlasta ve irtibatta azami" kaydý konulmuþtur. Bunu üstad bizzat mektubunda dile getirir. Bu garip zaman, Bu dehþetli asýr, Bedbaht hayatta bu oldukça önemlidir. Sahip olduðumuz ve uðruna her þeyimizi feda edeceðimiz hakikatler bunu gerektiriyor. Buna bir yerde ; "aktý uhuvvet " denir. (Sürecek) NÖBETÝ ECZANELER ÝPEKLÝLOZAN BAHABEY CAD. NO:156/34- ÝPEK TAKSÝ APRAZI ALIÞ 81,031 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) SATIÞ VEFA GAZÝ CAD. NO:53/B KÜL- TÜR SÝTESÝ ALTI , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 81,579 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. (Posta Kodu )

14 14 SALI 25 HAZÝRAN 2013 Cinayet sonrasý geniþ güvenlik önlemi alýndý orum un Alaca ilçesinde yol verme meselesi yüzünden tarým iþçileri ve köylüler arasýnda çýkan kavgada 1 kiþi hayatýný kaybederken, 2 si aðýr 5 kiþi yaralandý. orum Valiliði nden alýnan bilgiye göre Ahmet E. isimli þahýs, Bolatçýk köyü yakýnlarýnda mevsim iþçileri tarafýndan kurulan çadýrlarýn bulunduðu bölgeye geldiðinde çadýrda bulunan þahýslarla tartýþmaya baþladý. Bir süre sonra büyüyen tartýþma kavgaya dönüþürken darp edilen Ahmet E., Bolatçýk köyüne giderek babasý Murat E. ve avukat kardeþi Önder E yi yanýna alarak kavga ettiði mevsimlik iþçilerin çadýrlarýnýn bulunduðu bölgeye tekrar geldi. Yaralýlar hastanede tedavi altýna alýndý. Burada iki grup arasýnda tekrar tartýþma çýktý. Tartýþmanýn kavgaya dönüþmesi sonucu avukat Önder E., tabancasýyla ateþ etmeye baþladý. Kavga sýrasýnda tabancadan çýkan kurþunlardan birisinin baþýna isabet etmesi sonucu yaralanan Halaf Hülo (47) olay yerinde hayatýný kaybederken, ayaðýna kurþun isabet eden oðlu Mahmut, (25) ile karnýna kurþun isabet eden küçük oðlu Sadýk (23) ile sopa ile darp edilen Murat E.(62), Önder E. (34) ile kardeþi Ahmet E. (21) yaralandý. Kavgayý gören köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayýda jandarma ekibi ile saðlýk görevlileri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapýlan yaralýlar ayrý ayrý ambulanslarla orum Hitit üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Hastaneye önce tarým iþçileri, ardýndan ise köylüler getirildi. Yaralýlardan durumu aðýr olan Sadýk H. ameliyata alýnýrken, Mahmut H nin ise yoðun bakýmda tedavisinin sürdüðü öðrenildi. Valilikten yapýlan açýklamada olayýn þüphelileri Önder E. ve Murat E. nin hastanede tedavisinin sürdüðü belirtilirken, Ahmet E. nin firar ettiði, ayrýca 2 adet tabanca ele geçirildiði bildirildi. Olayda hayatýný kaybeden Halaf Hülo nun cesedi ise olay yerinde yapýlan incelemenin ardýndan otopsi yapýlmak üzere Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Yaralýlarýn orum a gelmesiyle hastaneye çok sayýda güvenlik görevlisi sevk edildi. Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý ve Emniyet Müdürlüðü evik Kuvvet Þube Müdürlüðü ne baðlý ekipler hastaneye gelerek geniþ güvenlik önlemi alýndý.(ýha) Yürürken düþtü Fevzi akmak 6. Sokak ile 5. Caddenin kesiþtiði yerde dengesini kaybedip düþen yaþlý adam yaralandý. Þ.Y. dere kenarýnda yürürken, dengesini kaybedip düþtü. Yaralanan yaþlý adam hastanede tedavi altýna alýndý. Küçük Sanayi 3. Cadde de iþyeri önündeki viþne aðacýndan düþen genç yaralandý. M.Ý. isimli genç iþyeri önündeki viþne aðacýna çýktý. Dengesini kaybedip aðaçtan düþen genç yaralandý. Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi nde meydana gelen olayda ise, G.K. bahçede oyun oynarken yüksekten düþtü. 6 yaþýndaki çocuk hastaneye kaldýrýldý. Alaca da merdivenden düþen N.K. ileri tetkik ve tedavi için Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Direðe çarptý Kale Mahallesi Kapaklý Baðlarý nda meydana gelen kazada biri aðýr iki kiþi yaralandý. O.D aracýyla giderken Kapaklý Baðlarý üzerinde refüjdeki direðe çarptý. Kazada sürücü ile birlikte yaralanan F.K. isimli genç kýzýn durumunun aðýr olduðu öðrenildi. Genç kýzýn tedavisi sürüyor. Sungurlu daçýkan yangýnda boþ olan ahþap tandýrlýk kül oldu. Sungurlu da yangýn orum'un Sungurlu ilçesinde çýkan yangýnda boþ olan ahþap tandýrlýk kül oldu. Edinilen bilgiye göre, Yeni Hayat Mahallesi 8. Sokak ta Ali Ýhsan ýrakoðlu na ait boþ olduðu açýklanan tandýrlýkta, henüz belirleneme- yen bir nedenle yangýn çýktý. Yangýna Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangýn kýsa sürede kontrol altýna alýnarak söndürüldü. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.(ýha) Üstüne toprak uçtu Gülabibey Mahallesi Beytepe 5. Cadde de üzerine toprak uçan kiþi yaralandý. T.Þ. yaðmursuyu kanalý içinde çalýþýrken üstüne toprak uçtu. Yaralanan iþçi hastanede tedavi altýna alýndý. Direksiyon hakimiyetini kaybetti Ýtfaiye ekipleri yangýna müdühale etti. Osmancýk ta meydana gelen kazada biri aðýr iki kiþi yaralandý. Ý.D. aracýyla giderken Samsun Karayolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracýn þarampole yuvarlanmasý sonucu maydana gelen kazada L.D. isimli kadýn aðýr yaralandý. Sürücü ise kazayý ucuz atlattý. Yangýn kýsa sürede kontrol altýna alýnarak söndürüldü. Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kollarý üyeleri, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan hakkýnda suç duyurusunda bulundu. Baþbakan a suç duyurusu C Erol Taþkan umhuriyet Halk Partisi Gençlik Kollarý üyeleri, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan hakkýnda suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde yaptýklarý basýn açýklamasýnda, Baþbakan'ýn Gezi Parký olaylarý sonrasýnda yaptýðý açýklamalarla suç iþlediðini öne süren CHP'li gençler, 5 sayfalýk þikayet dilekçelerini Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na verdi. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, Atatürkçü Düþünce Derneði Baþkaný Uður Demirer ve partililerin katýldýðý basýn açýklamasýnda, CHP Gençlik Kollarý adýna açýklama yapan Veli Can alýkuþu açýklamasýnda, "20 günü aþan gezi parký direniþinden rahatsýz olan Sayýn Baþbakan, vatandaþlarýmýzý küçümsemeye çalýþmýþ, umursamamaya yeltenmiþ ve en önemlisi de kitleleri galeyana getirmiþ ve vatandaþlarýmýzý ayrýþtýrýcý, bölücü ifadeler kullanmýþtýr." dedi. alýkuþu, basýn açýklamasýnda, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn bazý açýklamalarýný ve sözlerini hatýrlatarak, Baþbakan Erdoðan'dan þüpheli tanýmlamasýyla bahsederek, CHP Gençlik Kollarý olarak bu sürecin takipçisi olacaklarýný söylediklerini, bu gün de ellerindeki belgeleri Cumhuriyet Savcýlýklarý'na vererek þikayette bulunduklarýný söyledi. Projeleri tanýttýlar orum un Sungurlu Kaymakamlýðý nýn hazýrladýðý ve Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan baþarýlý projeler arasýnda ilan edilen Kamuda Engeller Kalkýyor projesi ve Bu Dünyada Biz de Yaþýyoruz projeleri tanýtýldý. Mavi Ocak Tesisleri nde her iki proje için düzenlenen tanýtým kokteyline Ýlçe Kaymakamý Hulusi Þahin, Belediye Baþkan vekili Erol Erkoç, Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, daire müdürleri, il genel meclisi üyeleri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, parti yöneticileri, okul müdürleri ve çok sayýda davetli katýldý. Sungurlu Kaymakamý Hulusi Þahin, OKA nýn 2013 yýlýnda açýlan teklif çaðrýlarý kapsamýnda kaymakamlýk olarak küçük ölçekli altyapý ve dezavantajlý gruplara yönelik sosyal içerme teklif çaðrýlarý kapsamýnda 2 proje baþvurusunda bulunduklarýný hatýrlattý. Þahin, OKA tarafýndan 30 Nisan tarihinde açýklanan sonuçlara göre 2 projelerinin de kabul edildiðini söyledi. Engelli çocuklarý topluma kazandýrmak için bu projeleri hazýrladýklarýný dile getiren Kaymakam Þahin, Kamuda Engeller Kalkýyor' projesi kapsamýnda Ýlçe Kaymakamlýðý'nýn dýþýna engelli rampasý ve iç kýsmýna asansör, bazý okullara is yine engelli asansörü ile engelli rampasý yapacaklarýný" kaydetti. 'Bu Dünyada Bizde Yaþýyoruz' projesi kapsamýnda ilçede orta ve aðýr düzeyde zihinsel engelli çocuklara eðitim vereceklerini kaydeden Þahin, Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim ve Ýþ Merkezi'nin bahçesine engelli oyun parký yapacaklarýný söyledi. Sungurlu Kaymakamlýðý Proje Birimi Koordinatörü Ahmet Haþim Özsaray, bu baþarýnýn bir ekip iþi olduðunun altýný çizerek, Hazýrlanan 2 proje sayesinde ilçeye 400 bin TL kazandýrmýþ olduk" dedi. Program konuþmalarýn ardýndan verilen kokteyl ile sona erdi.(ýha) Kamuda Engeller Kalkýyor projesi ve Bu Dünyada Biz de Yaþýyoruz projeleri tanýtýldý. Tanýtým Mavi Ocak Tesisleri nde gerçekleþtirildi. OKA tarafýndan 30 Nisan tarihinde açýklanan sonuçlara göre Sungurlu nun 2 projesi onaylandý.

15 SALI 25 HAZÝRAN Karahacipliler Yardýmlaþma Derneði nin pikniðine katýlan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü; Milletimiz oyunu bozup tarih yazdý B elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Karahacipliler Yardýmlaþma Derneði tarafýndan düzenlenen pikniðe katýldý. Pikniðe Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile birlikte AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Karahacip Belde Belediye Baþkaný Hacý Ahmet Bekdaþ, Belediye Meclis Üyesi Rumi Bekiroðlu, Karahacipliler Yardýmlaþma Derneði Baþkaný Ýsmail Aktaþ ve çok sayýda Karahacipli katýldý. Baþkan Külcü piknik öncesi yaptýðý konuþmada, Türkiye'nin geleceði açýsýndan bir ve beraber olmalarýnýn çok önemli olduðunun altýný çizerek dünya devletlerinin hýzla geliþen Türkiye ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ý güçsüz hale düþürmek için uðraþtýklarýný belirtti. Projelerimiz Türkiye yi süper ülkeler arasýna taþýyacak Külcü, Ülkemizde çok büyük yatýrýmlar baþladý. Yeni yapýlacak çok proje var. Bu projeler Türkiye'yi adeta dünyanýn süper ülkeler grubuna taþýyacak. Dün hayal olan ne varsa bugün gerçek oluyor. 2 nükleer santralle ve petrol boru hatlarýyla enerjide söz sahibi oluyoruz. Kanal Ýstanbul la Boðaz ýn tek hâkimi olacaðýz. 3. hava limaný ile dünyanýn en iyi hava yolu transfer noktasý olacaðýz. Birilerinin hayal etmeye cesaret edemediði bu devasa projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Bu uluslararasý odaklarý, þer odaklarýný ve onlarýn iþbirlikçilerini rahatsýz ediyor. Onun için oyun içinde oyun çýkarýyorlar. Kavgadan, kargaþadan kaostan beslenmeye çalýþýyorlar. Aðaç, park hikaye. Tek amaçlarý bu ülkeyi sömürmek. Buna asla müsaade etmeyeceðiz. Biliyoruz ki bu büyük oyunu bozarken milletimiz bizimle. Milletimiz oyunu bozmuþ ve tarih yazmýþtýr. dedi. Milli iradeye saygý mitinglerinde yüz binlerce kiþinin, Ýstan- Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Karahacipliler Yardýmlaþma Derneði tarafýndan düzenlenen pikniðinde konuþtu. parasý büyüyor. diye konuþtu. Türkiye nin barýþ süreci gibi bir güzelliði yaþadýðýný, 30 yýl içerisinde Türk, Kürt, erkez ve Laz her türlü etnik gruptan pek çok þehit verdiðini belirten Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Türk ün Kürt e, Kürt ün Türk e, Acem in Arap a, Arap ýn da Acem e üstünlüðü yoktur. Peygamber Efendimizin veda hutbesinde söylediði gibi üstünlük sadece takva iledir. dedi. Türkiye nin önü aydýnlýk Baþkan KÜlcü, vatandaþlarla sohbet etti. Külcü yü Karahacip Belediye Baþkaný Hacý Ahmet Bektaþ ile dernek yöneticileri karþýladý. Karahacipliler Yardýmlaþma Derneði Baþkaný Ýsmail Aktaþ da, birlik ve beraberlik mesajý verdi. bul da ise 1,5 milyon insanýn provakasyon ve ülkemizin huzurunu bozmaya yönelik giriþimlere en güzel cevabý verdiðini hatýrlatan Baþkan Külcü, Ne yaparlarsa yapsýnlar millet doðrusunu buldu. Millet istikametini buldu. Türkiye liderini buldu ve ülkemiz bü- yümeye, güçlenmeye devam edecek inþallah. Türkiye büyüyünce millet büyüyor. Hepimizin evindeki ekmeði büyüyor. Cebindeki AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan da, programda yaptýðý konuþmada þunlarý kaydetti; Bu güzel tablo birliðimizin, beraberliðimizin göstergesidir. ocuklarýmýza karanlýk günlerden bu günlere nasýl geldiðimizi anlatýn. ocuklarýmýz tarihlerini iyi öðrenirlerse yanlýþ yola gitmezler. Türkiye'nin önü aydýnlýktýr. Karahacip Belde Belediye Baþkaný Hacý Ahmet Bekdaþ, Karahacipliler olarak iki hafta önce Ankara da, geçtiðimiz hafta Ýnegöl de þenlik düzenlediklerini vurgulayarak, orum da düzenlemiþ olduðumuz þenlikle sizlerin arasýnda olmaktan mutluyuz. Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü ye bizleri bu günümüzde yalnýz býrakmadýðý için teþekkür ediyorum. Bizlerden hiçbir zaman desteðini esirgemedi. Beldemize yapmýþ olduðu çalýþmalar nedeniyle þükranlarýmýzý sunuyoruz. dedi. Karahacipliler Yardýmlaþma Derneði Baþkaný Ýsmail Aktaþ da, Karahacipli hemþehrimizin eðlenmeleri birlik ve beraberliklerinin artmasý için etkinlikler düzenliyoruz. Bizleri bu günde yalnýz býrakmayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ye, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan a ve tüm misafirlerimize teþekkür ediyorum. ifadelerini kullandý. Saraycýk köyünde atýl haldeki tarihi ahþap camiyi koruma altýna aldý. Tarihi cami koruma altýnda orum un Ýskilip Belediyesi, Saraycýk köyünde atýl haldeki tarihi ahþap camiyi koruma altýna aldý. Tarihi, kültürel ve geleneksel deðerleri koruma altýna alan Ýskilip Belediyesi, ilçeye yeni bir tarihi cami daha kazandýrdý yýlýnda Ýskilip ten götürülen 85 yýllýk tarihi camiyi tekrar ana vatanýna getiren Ýskilip Belediyesi þimdi de, Saraycýk köyünde bulunan ve ahþap geçme tekniði ile çivi kullanýlma- dan yapýlan 100 yýllýk tarihi camiyi ilçeye getirdi. Belediye restorasyon atölyesinde bakýma alýnan tarihi cami aslýna uygun olarak restore edilecek. 100 cemaat kapasiteli olan 100 yýllýk tarihi caminin konulacaðý yerde belirlendi. Camii mevcut hastanenin yanýnda bulunan boþ alana kurulacak. Tarihe sahip çýkmanýn bir görev olduðunu dile getiren Belediye Baþkaný Numan Sezer, Geçtiði- miz aylarda Ýskilip ten Balýkesir in Edremit ilçesine götürülen 85 yýllýk tarihi camimizi tekrar kendi topraklarýna kavuþturmuþtuk. Þimdi de ilçemiz Saraycýk Köyü nde bulunan 100 yýllýk tarihi camiyi ilçemize getirerek restorasyon atölyemizde bakýma aldýk. Deforme olmuþ 2 camimizin de þu an restorasyon atölyemizde bakým ve onarým çalýþmalarý devam ediyor dedi.(ýha) Ortaköy de kandil programý O rtaköy Merkez arþý Camii nde yapýlan Beraat Kandili programýna vatandaþlar akýn etti. Camii Ýmam Hatibi Mahmut etin tarafýndan Kur an-ý Kerim ve mevlit okundu. Beraat Kandili nin önemini anlatan etin, On bir ayýn sultaný mübarek Ramazan ayýnýn müjdeleyicisi Beraat Kandili günahlarýn affý için Yaradan a sýðýndýðýmýz mübarek gecelerden biridir. Bu gecede bol bol Kur an okuyunuz. Namaz kýlýnýz. Allah tan af dileyiniz. Mübarek üç aylar içerisinde yer alan bu gecenin insanlýða barýþ, huzur, sevgi getirmesini yüce Allah tan niyaz ediyorum. Kandiliniz mübarek olsun. diye konuþtu. Yatsý namazý çýkýþýnda programa katýlanlara kandil þekeri ikram edildi. Durdu etin Ortaköy Merkez arþý Camii nde yapýlan Beraat Kandili programýna vatandaþlar akýn etti. Yatsý namazý çýkýþýnda programa katýlanlara kandil þekeri ikram edildi. Kargý da mehteran konseri orum un Kargý ilçesinde mehteran konseri düzenlendi. Kargý Belediyesi tarafýndan hazýrlanan ve Ankara Büyükþehir Belediyesi nin katkýlarýyla düzenlenen çocuk þenliði etkinlikleri kapsamýnda ilçe meydanýnda mehteran takýmý konser verdi. Mehteran takýmýnýn verdiði kýsa konser sonrasýnda, ayýr mevkiinde çocuklar için oyun parký kuruldu. Kukla ve çeþitli gösteriler düzenlendi. Kargý Belediyesi þefi Muhsin Yazýcý, etkinliðin Anakara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek in katkýlarýyla düzenlendiðini belirterek, ocuklar için geniþ kapsamlý bir þenlik olan bu etkinlik bir gün sürecek, belediye olarak çeþitli aktivitelerle çocuklara deðiþik ve eðlenceli bir gün yaþatacaðýmýza inanýyoruz dedi. Gün boyu süren etkinliklerde çocuklar gönüllerince eðlendi.(ýha) Kargý da mehteran konseri düzenlendi. ayýr mevkiinde çocuklar için oyun parký kuruldu. Kukla ve çeþitli gösteriler düzenlendi.

16 16 SALI 25 HAZÝRAN 2013 Marangozlar Odasý üyelerine uyarý! M arangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað, oda üyelerini iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimlerine katýlmaya davet etti. Akdað, 6311 Sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu gereðince iþyerlerinde iþ saðlýðý ve güvenliðinin saðlanmasý ve mevcut saðlýk ve güvenlik þartlarýnýn iyileþtirilmesi için iþveren ve çalýþanlarýn görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini bilgilendirmek amacýyla ESOB ve odalarý tarafýndan Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði eðitimi progra- Ömer Latif Akdað mý düzenleneceðini bildirdi. Ýþ saðlýðý ve güvenliði eðitimleri için baþvuru formlarýnýn odalarýndan temin edilebileceðini ifade eden Ömer Latif Akdað, konuyla ilgili gerekli bilgilerin ise Oda Genel Sekreteri Mustafa Camcý dan öðrenilebileceðini kaydetti. Konunun tüm esnaflar açýsýndan önemli olduðunu dile getiren Akdað, eðitimlere katýlýnmamasý halinde aðýr para cezalarý bulunduðunu sözlerine ekledi. Dijital Þebeke Modeli hayata geçti yýlýnda baþladýðý Þebeke Master Plan serüvenini 17 ayda tamamlayan YEDAÞ, Digital Þebeke Modeli Sürdürülebilir Yatýrým Dönemi ni baþlattý. YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, Bu projedeki esas, doðru planlama, yatýrým ve zamanlamadýr. dedi Samsun, orum, Ordu, Amasya ve Sinop illerinde müþterilerine kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti sunmayý amaç edinen YEDAÞ, bu doðrultuda 2011 yýlýnýn Kasým ayýnda startýný verdiði Þebeke Master Plan projesinin kapanýþ toplantýsýný gerçekleþtirdi. Büyük Samsun Oteli nde düzenlenen Þebeke Master Plan Deðerlendirme Toplantýsý na YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, MERCADOS Ülke Müdürü Serhat Can, YEDAÞ Genel Müdürlük ve Ýl Koordinatörleri, YEDAÞ ve MERCADOS firmasýndan oluþturulan proje ekibi katýldý. YÜZDE 50 TAMAMLANDI Digital Þebeke Modeli Sürdürülebilir Yatýrým Dönemi temasýyla baþlayan oturum süresince YEDAÞ ve MERCADOS firmasýndan oluþturulan 21 kiþilik proje ekibi, 2011 yýlý Kasým ayýnda baþlayan Þebeke Master Plan projesini 2013 yýlý Nisan ayýnda tamamlayarak, süreç sonunda hazýrlanan çýktýlarý hazýrladýklarý sunumlarla katýlýmcýlarla paylaþtý. Sunumlardan sonra konuþan MERCADOS Ülke Müdürü Serhat Can, Master Plan'ýn daha bitmediðini sadece alt yapýyý kurduklarýný belirterek, Projenin yüzde 50'sini tamamladýk diyebiliriz. Þimdi önemli süreç baþlýyor. Kalan yüzde 50'lik bölüm, tamamen çalýþanlarýn sürekli güncellemelerinden, takibinden geçiyor. Ancak çok iyi bir takým çalýþmasýna imza attýk. dedi. 1. DAÐITIM ÞÝRKETÝYÝZ YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, çözüm ortaðý olarak þirketin yanýnda yer alan MERCADOS firmasý ve YEDAÞ Baþkaný Haydar iftçi ile rin çözülmesiyle 2020 yýlýnda daha rahat yönetilebilir bir þirket olacaklarýnýn altýný çizen Türkoðlu, "Bu süreçte ortaya çýkacak veriler, analizler oldukça önem kaydediyor ve 2021 yýllarý arasýnda Þebeke Master Plan Projesi'ne 250 milyon TL'lik bir bütçe hazýrladýk. diye konuþtu. Türkiye genelinde bu projeyi bu içerikte, bu hýzlýlýkta hayata geçiren birinci daðýtým þirketi olduklarýný belirten Nurettin Türkoðlu, YEDAÞ, alýk Elektrik Daðýtým A.Þ.'nin ket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Lütfi Akdað da hazýr bulundu. mutfaðýdýr. Buradan ne çýktýðý önemlidir. ifadelerini kullandý. 21 KÝÞÝLÝK EKÝBE MADALYA Konuþmalarýn ardýndan hazýrlanan Master Plan Raporu ve Analiz Kriterleri Raporlarý YEDAÞ Ýl Koordinatörlerine, Enerji Kalitesi ve Kompanzasyon Raporlarý YEDAÞ Ýl Daðýtým Müdürlerine kitapçýk halinde daðýtýldý. Þebeke Master Plan Projesi nde yer alan 21 kiþilik proje ekibine ise proje kapsamýnda yaptýklarý baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý madalya verildi. ðitim Sen orum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, eþitlikçi, daha özgürlükçü ve daha kardeþçe bir dünya Taksim Dayanýþmasý olarak memleketin her yerinözlemiyle sokaklara hak arayýþýna çýkanlar þiddetle ve den hükümete ilettikleri taleplere yanýt alamadýklarýný ölümle cezalandýrýldý. Üç fidanýmýz yaþamlarýnýn babelirterek, Yanýt alamadýðýmýz gibi taleplerimiz þiddet, harýnda aramýzdan koparýlýp alýndý. Onlarcasý sakat býgözaltýlar ve tutuklamalar ile susturulmak ve bastýrýlrakýldý. Yüzlerce arkadaþýmýz gözaltýna alýnýp tutuklanmak istendi. dedi. dý. Geçtiðimiz Cumartesi günü ise ellerinde karanfiltaksim Gezi Parký nýn betonlaþtýrýlmasýna karþý yükselen ses, yeþeren aðaçlarýn dallarý gibi bütün toplerle hayatýný kaybedenleri Taksim Meydaný nda anmak lumu sardý. Hemen arkasýndan iktidar ve yandaþlarý yaisteyenlere yönelik þiddet uygulandýðýný iddia eden Özpýlan demokratik ve barýþçýl gösteriler için dýþ güçler, türk, Gezi Parký direniþiyle Türkiye'de yeni bir umudun faiz lobisi vb. komplo teorileri ile milyonlarca insaný filizlenmeye baþladýðýný, halkýn özgüveni ve dayanýþmehmet Öztürk karalama yarýþýna girdi. Ama bu yakýþtýrma da tutmamasýnýn büyüdüðünü öne sürdü. dý. Bildikleri halde söyleyemedikleri bir þeyler vardý. O Ülkeyi, yandaþlarýn çiftliði zannendenler, padiþahým çok yada bu direniþ ve umudun köklerinin bu topraklara ait olmasýydý. Biþa diyenler þimdi þaþkýnlýk içindedir. Bu yüzdendir ki bu çevrelezim kökümüz bankalarda, ihalelerde, çok uluslu þirketlerde, Narin dertleri olup biteni anlamak deðil çarpýtmak olmuþtur. diyen to'da, yaðmada, yandaþta deðil ki. Bu kökler yüzyýllar önce haksýzlýða karþý dimdik ayakta duran Pir Sultan da, Köroðlu nda, Þeyh Öztürk, açýklamasýný þöyle sürdürdü; Bedrettin de idi. Bu kökler Ruhi Su da, Yýlmaz Güney de ve ismi Türkiye tarihinin en barýþçýl, en çevre dostu direniþinde daha ni sayamadýðýmýz onurlu ve güzel insanlarda idi. BES 16. yýlýný kutladý Büro Emekçileri Sendikasý (BES) orum Þubesi, 16. kuruluþ yýldönümünü etkinliklerle kutladý. miz emek, özgürlük, eþitlik, güvenceli iþ, güvenli gelecek ve insanca bir yaþam mücadelesidir. Gerçeði anlatan, sorunlarýn çözümü için mücadeleye çaðýran, siyasi iktidarlardan baðýmsýz hak alma mücadelesi sürdüren Büro Emekçilerinin birleþik ve güçlü birliði BES i hep birlikte büyütelim. 16. kuruluþ yýldönümümüz tüm emekçilere kutlu olsun. dedi. bazý yönetim kurulu üyeleri ile Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a neza- alýk YEDAÞ Dijital Þebeke modelini hayata geçirdi. bünyesindeki çalýþanlardan oluþan 21 kiþiden proje ekibine teþekkür ederek, Þebeke Master Plan projesinde çalýþanlarýmýzý sürece dahil ettik. Ýllerle sürekli çalýþtaylar yapýlarak, analiz, þebeke deðerlendirilmesi raporlandý. Bu projeyi çalýþanlarýmýz sürdürecek. alýþanlarýmýzýn süreci yakýndan takip etmesi, sürdürülebilir olmasý için daha fazla vakit ayýrmasý gerekecek. Bu projedeki esas, doðru planlama, yatýrým ve zamanlamadýr" dedi. Kýrsaldaki problemle- E üro Emekçileri Sendikasý (BES) orum Þubesi, 16. kuruluþ yýldönümünü etkinliklerle kutladý. Geçtiðimiz Pazar Günü Saðmaca Piknik Alaný nda buluþan BES orum Þubesi üyeleri, piknik keyfi yapýp halaylar çekerek BES in 16. yýlýný kutladýlar. Programda konuþan BES orum Þube Baþkaný Ertuðrul Alper, Bizim mücadele- ESOB'a nezaket ziyareti alkýn Yükseliþi Partisi H (HYP) Ýl Baþkaný Ali Karabacak, Merkez Ýlçe Gezi direniþiyle yeni bir umut filizlendi B Halkýn Yükseliþi Partisi yöneticileri ESOB u ziyaret etti. Üyeler halay çekerek BES in 16. yýlýný kutladýlar. TEGV yazý dolu dolu geçiriyor Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý (TEGV) orum Öðrenim Birimi nde yaz etkinlikleri baþladý. T ürkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý (TEGV) orum Öðrenim Birimi nde yaz etkinlikleri baþladý. Yaz etkinlikleri kapsamýnda ilk gezi orum Kýzýlay Kan Merkezi ve huzurevine yapýldý. ocuklarýn zamanlarýný daha iyi deðerlendirmelerini hedefleyen etkinlikler, sanatsal ve kültürel olarak devam ediyor. Bu geziler 30 çocukla birlikte gerçekleþtirildi. ocuklara ilk önce Kýzýlay ile ilgili film izletildi. Daha sonra çocuklarýn sorularý cevaplandýrýldý, kan baðýþýnýn önemi hakkýnda bilgi verildi. Kýzýlay Kan Merkezi nden ayrýlan Öðrenim Birimi çocuklarý huzurevindeki yaþlýlarla bir araya geldi. Onlarla eðlenceli vakit geçiren çocuklar, mutlu bir þekilde huzurevinden ayrýldý. Yaz tatilini dolu dolu geçirmek isteyen tüm çocuklar, 26 Temmuz a kadar TEGV orum Öðrenim Birimi ne davet edildi. ocuklarýn zamanlarýný daha iyi deðerlendirmeleri saðlanýyor. çocuklar, 26 Temmuz a kadar TEGV orum Öðrenim Birimi ne davet edildi.

17 ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 25 HAZÝRAN T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum ili, Ýskilip ilçesi, 940 ada no, 4 parsel no, Bahabey Mahallesi ndeki arazinin satýþý iþi. Muhammen bedel: ,40 Yer: Ýskilip Belediye Mezat Salonu Saat: orum Belediye Baþkanlýðý Bina dýþ cephe doðal taþ kaplama yapým iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü 5 kiþi silahsýz özel güvenlik görevlisi hizmet alýmý iþi. Yer: Ýl gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Saat: HAZÝRAN Orman ve Su Ýþleri orum Þube Müdürlüðü Þoförlü ve yakýtlý en az 4 yolcu kapasiteli arazili pickup kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Valilik ek binasý kat 9, 904 nolu oda / orum Saat: HAZÝRAN T.C. orum 4. Ýcra Dairesi 34 ED 3555 plakalý, 2006 model, BMW marka X5 3.0 dizel tipli, siyah renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Baþak Yedieminli Otoparký (Ankara Yolu Sima Otomotiv yaný) Saat: T.C. orum 4. Ýcra Dairesi 19 FG 767 plakalý, 1990 model, Renault marka, krem renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Saat: T.C. orum 4. Ýcra Dairesi 55 BT 001 plakalý, 2005 model, BMW marka, siyah renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Baþak Yedieminli Otoparký (Ýnönü Cad. Ankara Yolu üzeri, Sima Otomotiv yaný) Saat: HAZÝRAN T.C. 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum ili Gülabibey Mahallesinde 3687 ada no, 9 parsel no da kayýtlý 396,96 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,40 Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: TEMMUZ T.C. orum 3. Ýcra Dairesi 1. Taþýnýr: 19 TR 591 plakalý, 2010 model, Ford marka otomobilin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Saat: Taþýnýr: 19 TU 213 plakalý, 2012 model, Citroen marka kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Saat: TEMMUZ Kamu Hastaneleri Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Endodontik mikromotor ve dijital panaromiksefalometrik diþ röntgeni cihazý alýmý iþi. Yer: orum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: TEMMUZ orum Belediye Baþkanlýðý Mülkiyeti Belediye ye ait Yeniyol Mahallesi, Sel Sokak, 4 pafta, 434 ada, 87 nolu parsel üzerinde bulunan, Mevlana ok Katlý Otoparký nýn l, 2, 3, 4 ve 5. katlarýnda bulunan, 277 adet araç kapasiteli otoparkýn, l, 2, 3. ön cephe 4. ve 5. katlarýndaki 250 araçlýk kýsmý ile 5. kat arka cephede yer alan oto yýkama yeri olarak 3 yýl müddetle kiraya verilmesi iþi. Muhammen bedel: Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. Kat, Meclis Salonu Saat: TEMMUZ T.C. orum 4. Ýcra Dairesi orum il merkez ilçe, 3527 ada no, 5 parsel no, Gülabibey Mahallesi, halihazýrda tamam olan dairenin satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: orum Adliyesi Saat: 10:40-10:50 T.C. orum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum ili Gülabibey Mahallesinde 2676 ada no, 6 parsel no da kayýtlý, 422,41 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: orum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: TEMMUZ orum Belediye Baþkanlýðý Park yapým iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: TEMMUZ orum Belediye Baþkanlýðý EPDM ve karo kauçuk zemin kaplama yapým iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: TEMMUZ orum Gýda Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü orum Gýda Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü Hizmet Binasý bakým ve onarým iþi. Yer: Gýda Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü epni Mah. Hýdýrlýk Cad. No: 171 orum Saat: TEMMUZ T.C. orum 2. Ýcra Dairesi 19 AE 762 plakalý, 2008 model, Volkswagen marka, Transporter TDI tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: orum Belediye Baþkanlýðý Meslek Lisesi kampusu ve okul binalarý yapým iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: TEMMUZ T.C. orum 3. Ýcra Dairesi 19 KK 757 plakalý, 2011 ÝHALE ÝLANI ORUM L TÝPÝ KAPALI VE AIK CEZA ÝNFAZ KURUMU 37x22 mt. ölçülerinde l adet toprak sahanýn suni çim ile kaplanarak halý sahaya dönüþtürülmesi Yapým Ýþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý :2013/825 i l 1-Ýdarenin a) Adresi : Akkent Mah.Organize San.Böl.l.Cad.No:l/E ORUM b) Telefon ve faks numarasý : Faks: c) Elektronik posta adresi ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý :Ýhalenin niteliði,tarü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý Yer : L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu c) Ýþe Baþlama Tarihi :Sözleþme imzalandýðý tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin Süresi :Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 3-Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Akkent Mah.Organize San.Böl. l.cad No:1/E ORUM b) Tarihi ve saati : 08/07/ : Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1 Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4. l. l.mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar odasý veya ilgili meslek odasý belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkarlar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan. ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve /veya sanayi odasýndan ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri: Gerçek Kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre, tüzel kiþiliðin ortaklarý üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi. bu bilgilerin tamamýnýn bir ticaret sicil gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði idari þartnamede belirlenen teklif mektubu, 4. l.4 Þekli ve içeriði idari þartnamede belirlenen geçici teminat, 4. l.5.ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde. ticaret ve sanayi odasý / ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2 Ekonomik ve Mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler idare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir 4.3.Mesleki ve teknik yeterliliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler, Ýs deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bin ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve ben/er iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Her türlü spor sahasý tanzim iþi benzer iþ olarak kabul edilecektir Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri Bu madde beþ býrakýlmýþtýr. 5 - Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6- Ýhaleyc sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7- ihale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. ihale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 (Elli) Türk Lirasý karþýlýðý LTipi Kapalý Ceza infaz Kurumu Ambar Memurluðu adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanýlarak indirmeleri zorunludur 8-Teklifler ihale tarih ve saatine kadar L Tipi Kapalý Ceza infaz Kurumu Ambar Memurluðu adresine elden teslim edilebileceði gibi. ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9-Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede iþin tamamý için teklif verilecektir. 10-Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13-Diðer Hususlar: ihalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N):l Resmi ilanlar: (Basýn: 663) model KÝA marka aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Saat: TEMMUZ T.C. orum 4. Ýcra Dairesi orum il, merkez ilçe, 1728 ada no, 18 parsel no, Bahçelievler Mahallesi, 7 katlý binanýn 2. katýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: TEMMUZ T.C. orum 3. Ýcra Dairesi orum il merkez ilçe, - ada no, 421 parsel no, Öz Mahalle / Mevkii, Elmalý köyünde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Saat: TEMMUZ T.C. orum 3. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: orum merkez ilçe, 3431 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahalle/Mevkii, 7 baðýmsýz bölüm niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Saat: Taþýnmaz: orum merkez ilçe, l165 ada no, 21 parsel no, Yavruturna Mahalle/Mevkii, 14 baðýmsýz bölüm, büro olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Saat: Taþýnmaz: orum merkez ilçe, 1826 ada no, 8 parsel no, Karakeçili Mahalle/Mevkii, 15 baðýmsýz bölümdeki mesken niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Saat: AÐUSTOS T.C. orum 3. Ýcra Dairesi orum il merkez ilçe, 2785 ada no, 16 parsel no, Ilýca Mahalle/Mevkii, 4 numaralý baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Saat: T.C. orum 3. Ýcra Dairesi 19 AT 927 plakalý, 2000 model, Lada marka, Lada Vega Sedan tipli, gri renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Saat: AÐUSTOS T.C. orum 4. Ýcra Dairesi orum il, merkez ilçe, 21 parsel no, Kadýkýrý köyü mahalle/mevkii, ,00 m2 lik alan üzerinde yumurta üretimtesisi olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,50 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. orum 2. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: orum il, merkez ilçe, 3060 ada no, 7 parsel no, Ayarýk Mahalle 5 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Taþýnmaz: orum ili, merkez ilçe, 306 ada, 7 parsel no, Ayarýk Mahalle 4 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EYLÜL T.C. orum 2. Ýcra Dairesi orum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesinde 561 ada no, 6 parselde, 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 SALI 25 HAZÝRAN ORMAN VE SU ÝÞLERÝ BAKANLIÐI DEVLET SU ÝÞLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ÝMESUYU DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI ORUM ALACA ÝMESUYU ARITMA TESÝSÝ orum Alaca Ýçmesuyu Arýtma Tesisi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/ Ýdarenin a) Adresi : Devlet Mah. Ýnönü Bulvarý No:16, C Blok 4. Kat, 06100, Yücetepe ankaya/ankara b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik posta adresi : ç) Ön Yeterlik dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Alaca/ORUM c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Süresi : Yer tesliminden itibaren 540 (Beþyüzkýrk) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü, Ýçmesuyu Dairesi Baþkanlýðý, Devlet Mah. Ýnönü Bulvarý No:16, C Blok 4. Kat, 404 Nolu Oda 06100, Yücetepe ankaya/ankara b) Tarihi ve saati : 17/07/ :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere istekli tarafýndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanýlmamýþ nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kýsýtlama bulunmayan mevduatýný gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarlarý toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de saðlanabilir Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait yýl sonu bilançosu veya eþdeðer belgeleri: Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait yýl sonu bilançosu veya eþdeðer belgeleri; Ýhalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait; a) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olan istekliler yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini, b) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olmayan istekliler, yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin saðlandýðýný göstermek üzere yeminli mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eþdeðer belgelerde; a) Cari oranýn (dönen varlýklar/kýsa vadeli borçlar) en az 0,75 olmasý, b) Öz kaynak oranýnýn (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olmasý, c) Kýsa vadeli banka borçlarýnýn öz kaynaklara oranýnýn 0,50 den küçük olmasý yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranýr. Yukarýda belirtilen kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son üç yýla kadar olan yýllarýn belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr Ýþ hacmini gösteren belgeler: Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait, aþaðýda belirtilen belgelerden birini sunmasý yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altýnda devam eden yapým iþlerinin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen yapým iþlerinin parasal tutarýný gösteren faturalar. Ýsteklinin cirosunun teklif ettiði bedelin % 25 inden, taahhüt altýnda devam eden yapým iþlerinin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen yapým iþlerinin parasal tutarý için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmamasý gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini saðlayan ve saðladýðý kritere iliþkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýl için saðlayamayanlar, ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýldan baþlamak üzere birbirini takip eden son altý yýla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler, 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Tebliði hükümleri uyarýnca bu ihalede A-XI. Grubunda yer alan; 1- Kanalizasyon Arýtma Tesisleri, 2- Atýksu Arýtma Tesisleri, 3- Su Arýtma Tesisleri, 4- Ýçmesuyu Arýtma Tesisleri, benzer iþ olarak kabul edilecektir. (Not:Paket Arýtma Tesisleri benzer iþ olarak kabul edilmeyecektir.) Bu gruba dahil olan iþlerden her hangi birini tek taahhüt bünyesinde yapmýþ olmak þartý aranacaktýr Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat, çevre ve makine mühendisliði bölümlerine ait diplomalar kabul edilecektir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhale yerli ve yabancý tüm isteklilere açýktýr. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 300,00 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü, Ýçmesuyu Dairesi Baþkanlýðý, Devlet Mah. Ýnönü Bulvarý No:16, C Blok 4. Kat, 412 Nolu Oda 06100, Yücetepe ankaya/ankara adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü, Ýçmesuyu Dairesi Baþkanlýðý, Devlet Mah. Ýnönü Bulvarý No:16, C Blok 4. Kat, 412 Nolu Oda 06100, Yücetepe ankaya/ankara adresine elden teslim edilebileceði gibi iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: (Basýn: 661) Resmi ilanlar:

18 18 SALI 25 HAZÝRAN ASGD Orta Kuþak Futbol Turnuvasýnda çeyrek final maçlarý tamamlandý Örnek TurT ur,, Ýþkur önünde zoru baþardý Ýþkur rakibi önünde 35. dakikada Ömer Özer in iki golüyle 2-0 üstünlüðü yakaladý. Bu dakikadan sonra muhteþem bir geri dönüþ yapan Örnek Tur son 25 dakikada Oktay, Murat Eser ve Hasan ýn attýðý SAHA: 1 Nolu Sentetik: HAKEMLER: Özkan Kaya, Ömür Soytemiz, Hakan Kaya. ÖRNEK TUR : Ferhat, Ýlker, Murat Eser, Davut, Hüseyin, Ekrem, Hanifi, Fatih Özkaya, Hasan, Oktay, Halit, Yusuf, Fatih alýþkan, Murat Durmuþ, Ayhan, aðlar, Fatih Özmen. ÝÞKUR : Serkan, Ahmet, Mustafa, Menderes, Serkan, Halil, Sinan, Ömer Kaplan, Ömer Özer, Fatih, Ender, Murat, Vedat, Þeref, Zafer. GOLLER: 13. ve 35. dakikalarda Ömer (Ýþkur), 40. dak. Oktay, 47. dak. Murat Eser, 53. dak. Hasan (Örnek Tur). gollerle rakibini 3-2 yenerek yarý finale yükselen takým oldu. lü eline alan Ýþkur 13. dakikada Ömer in attýðý golle rakibi önünde 1-0 öne geçti ve morallendi. Ýlk yarýnýn kalan bölümünde Örnek Tur un çabasý sonuç vermeyince Ýþkur soyunma odasýna 1-0 önde girdi. Ýkinci yarýnýn ilk dakikalarýnda beraberlik için yüklenen Örnek Tur savunmasý boþluklar verdi. Maçýn 35. dakikasýnda Ýþkur un etkili is- 8. ASGD Orta Kuþak finale yükselen son takým oldu. mi Fatih sol kanattan 1Futbol Turnuvasýndaki son çeyrek final maçýnda Örnek Tur, Ýþkur önünde zoru baþardý ve son yirmi dakikasýna 2-0 geride girdiði maçta rakibini 3-2 yenerek yarý Pazar günü 1 nolu sentetik çim sahada oynanan maça iki takýmda kontrollü baþladý. Ýlk dakikalardan sonra kontro- mükemmel son çizgiye indi ve ortaya çýkardýðý topa Ömer altý pas içinde kafayla topu aðlara göndererek kendisinin ve takýmýnýn ikinci golü- Anitta, Ayanoðlu Emlak ý 2-0 la geçti nü attý: öne geçen Ýþkur takýmý bu dakikadan sonra inanýlmaz bir düþüþ gösterdi. Örnek Tur fizik olarak ayakta kalýrken özellikle 40. dakikada Oktay ýn kiþisel olarak getirdiði topla bulduðu gol takýma büyük bir moral getirdi. Farki bire düþürdükten sonra moral bulan Örnek Tur orta sahada fizik olarak düþen rakibi önünde etkili olmayý sürdürdü. Maçýn 47. dakikasýnda sað kanattan geliþen atakta ceza sahasýna yapýlan ortada arka direkte bom boþ durumda topla buluþan Murat Eser topu aðlara göndererek skoru 2-2 yaptý. Maçýn bundan sonraki bölümünde geriden gelmenin verdiði moralle maçta daha üstün oynayan Örnek Tur 53. dakikada sað kanattan kullanýlan korner atýþýnda çok iyi yükselen Hasan ýn kafa vuruþundan bulduðu golle 3-2 öne geçti. Kalan bölümde Ýþkur un maçý beraberliðe götürme çabasý sonuç vermedi ve sahadan 3-2 lik galibiyetle ayrýylan Örnek Tur yarý finale SAHA: 1 Nolu Sentetik: HAKEMLER: Özcan Genel, Mahmut Selçok, Ahmet Ecevit. ANÝTTA OTEL : Zafer, Ýbrahim, Erdoðan, Ersel, Yalçýn, Osman, Muttalip, Hasan, Ahmet, etin, Deniz, Turgut, Taner, Sebahattin, Ýlhan, Mustafa, Serdar. AYANOÐLU EMLAK : Ýlker, Tekin, Ýsmail, Ýlkay, Barýþ, Halit, Fatih, Selçuk, Ýsmail, Ferhat, Vedat, Ersan, Sadýk, Üzeyir, Hüseyin. GOLLER: 18. dak. Ahmet, 47. dak. Yalçýn (Anitta Otel) Orta kuþak izlenimleri Alkýþlar sizin için alki_68hotmail.com eyrek final maçýnda Anitta Otel, Ayanoðlu Emlak karþýsýnda ilk yarýda Ahmet ve ikinci yarýda Yalçýn ýn attýðý gollerle rakibini 2-0 yenerek yarý finale yükselmeyi baþardý. 8. ASGD Orta Ku- Futbol Turnu- 1þak vasýnýn pazar günü oynanan ilk çeyrek final maçýnda Saraç Sigorta Ali Doðan eyrek finale çýkma baþarýsý gösteren se- takýmýmýza da tebrikler. Zorlu grup kiz maçlarýnýn ardýndan ilk iki sýrada yer almak için çok emek harcadýlar. Gerginliklerde oldu, mutluluklarda. Ama kazanan her zaman futbol olmalýydý öyle de oldu. ANÝTTA - AYANOÐLU EMLAK Zorlu C grubu maçlarýnýn ardýndan çeyrek final maçýnda Anitta takýmý, Ayanoðlu Emlak karþýsýnda maç öncesi seyirciler tarafýndan favori olarak gösteriliyordu. Maça iki takýmda hýzlý baþladý. Bir an önce gol atmak, maçta üstünlüðü ele almak ister gibiydiler. Önce, Anitta takýmýndan Hasan'ýn frikiði kaleci de kaldý sonra sol çaprazda Muttalip'in kaleye giden þutu zayýf kalýnca maçta denge bozulmadý. Ayanoðlu Emlak takýmýnýn maçtaki en önemli pozisyonunun da, ceza sahasýnda ki Ferhat topun üstüne basýp dengesini kaybetmese golü atan takým olacaktý(bu pozisyonda topa mý bastýda düþtü yoksa rakip oyuncu tarafýndan mý yere düþürüldü ikilemini hakem, düþme olarak yorumladý ki doðru bir karardý). Anitta takýmý, Ahmet'le güzel bir gol atarak maçta öne geçen taraf oldu. Golden sonra her þey Anitta takýmýnýn istediði þekilde geliþti. Oyunu da istediði gibi oynadýlar. Ýkinci yarý ile beraber Ayanoðlu Emlak takýmýnýn beraberlik çabalarý vardý ama geliþtirdiði ataklarýn hepsi ceza sahasýna gelmeden rakip takým tarafýndan etkisizleþtirildi. Uzaktan Ýsmail'in þutlarýnýn dýþýnda da gol giriþimlerini göremedim. Ayanoðlu Emlak, skoru deðiþtirmek isterken ikinci golü de Yalçýn'ýn ayaðýndan kalesinde görünce yarý finale çýkma umutlarý da tamamen bitirmiþ oldu. Ayanoðlu Emlak takýmýný çeyrek final oynamasýndan dolayý kutlarken Anitta takýmýna yarý final de baþarýlar diliyorum. ÝÞKUR - ÖRNEK TUR Günün en güzel en zevkli ve de en heyecanlý maçý. "Ýþkur kaçtý Örnek Tur kovaladý" veya "Ýþkur baþladý Örnek Tur bitirdi" cümleleri maçýn bir cümlelik özeti gibiydi. Ýlk yarý boyunca topu kullanan, oyunu yönlendiren ve pozisyonlara giren takým Ýþkur takýmýydý. Soldan Fatih'in getirdiði ve ortaladýðý toplar, Ömer Özer'in topla buluþmasý ve gol becerisi kendileri ve takýmlarý adýna doðrulardý. Bu güzel oyununu sadece bir gol ile süsleyen Ýþkur takýmý, ikinci yarýda Ömer Özer ile maçta iki farklý üstünlüðü elde etti. Bu gol, Ýþkur takýmýný turu geçme anlamýnda rahatlatmýþ olmalý ki rakibine pozisyonlar vermeye baþladý. "Muhteþem bir geri dönüþ" Örnek Tur takýmýnda, sahada bizim göremediðimiz ama futbolcularýn arasýnda maçý kazanma adýna bir enerji birleþmesi oldu. Önce beraberlik golünü Oktay'la ardýndan da Murat'la beraberlik golünü atýnca Niþantaþý, Ayanoðlu Emlak ý her iki yarýda bulduðu birer golle 2-0 kazanarak yarý finale yükseldi. 1 nolu sahada oynanan maçýn ilk dakikalarý karþýlýklý ataklarla geçti. Maçýn 18. dakikasýnda geliþen atakta Anitta Otel Ahmet in attýðý goýlle rakibi önünde 1-0 öne geçti ve ilk yarýyý bu skorla önde tamamladý. Ýkinci yarýnýn ilk dakikalarýnda Ayanoðlu Emlak beraberlik için atak bir görüntü verdi ancak son vuruþlarda baþarýlý olamadý. Son dakikalarda Ayanoðlu Emlak tüm hatlarý ile beraberlik için baský kurarken savunmasýndaki boþluklarý iyi deðerlediren Anitta Otel 47. dakikada Yalçýn ýn golüyle skoru 2-0 yaptý ve takýmýný rahatlattý. Maçýn kalan dakikalarýnda Anitta Otel topa daha çok sahip olarak rakibine gol þansý vermedi ve maçtan 2-0 galip ayrýlarak yarý finale yükselmeyi baþardý. maçta dengeler tamamen Örnek Tur takýmý adýna deðiþti. Maçýn son yedi dakikasýnda Hasan'ýn arka direkte ki kafa vuruþunun filelerle buluþmasýyla sahada ki sevinç yumaðý gerçekten görülmeye deðerdi. eyrek finalde iki farklý geriye düþtükten sonra Ýþkur gibi turnuvanýn iddialý bir takýmýný yenmek ve maçý kazanmak ve de yarý finale çýkmak ancak "muhteþem bir geri dönüþ" ile olabilirdi. ALKIÞLAR SÝZÝN ÝÝN eyrek final maçlarýndaki sportmenliðe ve saygýya saygý duymamak mümkün mü. Ama, Ýþkur - Örnek Tur karþýlaþmasýnýn bitiþ düdüðü ile beraber gördüklerimiz, görmek istediklerimiz ve özlediðimiz bir tabloydu. Kazanan mutlu, kaybeden üzgün. Ýki takýmda sahadan çýkarken birbirlerini tebrik ederek çýktýlar. Örnek Tur takýmý, kazanan el olarak elini uzattýðýnda elini tutan ve rakibini tebrik eden Ýþkur takýmý da alkýþý fazlasýyla hak etti. Ýki takýmý da tebrik ediyor "alkýþlar sizin için" diyorum. ELÝMDE OLSAYDI Elimde olsaydý izlemez miydim. Ben futbolu seviyorum ve futbolcunun emeðini, alýn terini çok önemsiyorum. Akýtýlan her ter damlasýnýn ne demek olduðunu ayný zaman da sizin gibi oynayan biri olarak iyi de bilirim. Zamaným olduðu sürece de maçlarý izlemeye ve sizinle paylaþmaya çalýþýyorum. Ama bu sene D grubu maçlarýný izleme adýna olumsuzluklar yaþadým ve izleyemedim. Art niyetten uzak, tamamen program çatýþmasýndan dolayý, D grubundaki takýmlara (özellikle de Özgür elik Kapý) elimde olmayan nedenlerle haksýzlýk etmiþ gibi oldum. Art niyetten uzak yine de kendi adýma yanlýþým olmuþsa özür dilerim. 3-2 Mahalleler futbolda ikinci maçlar tamamlandý HAKEM : Erdoðan Yandým. BAHELÝEVLER MAHALLESÝ : Halit, Mert, Arda, Mahmut, Umur, Elvan, Berat, Emre, Oðulcan, Sefer, Yahya, Osman, Burak Doðan, Burak Tanýþ. ÜDUTLAR MA- HALLESÝ : Metin, Furkan, Eray, Yasin, Berkay, Eren, Volkan, Emir, Necdet, Emre, Samet, Umut, Berkay. GOLLER : 12. dak. Berat, 28. dak. Mert, 31. ve 43. dakikalarda Arda, 38. ve 47. dakikalarda Sefercan (Bahçelievler Mahallesi), 20. dak. Yasin (Üçdutlar Mahallesi). Akkent Mahellesi : 3 epni Mahallesi : 0 HAKEM : Mehmet Tuðluk. AKKENT MAHALLESÝ : Mustafa Burak, Fatih, Oðuzhan, Ahmet Duman, Muhammed, Kaan, Mehmet, Hasan, Yaþar, Berkay, Hakan, Mustafa Eker, Melih, Adem, Emir, Bektaþ, Ahmet Arduç. EPNÝ MAHALLESÝ : Yusuf, Yasin, Mehmet Yücel, Enes, Seyit, Hamza, Mahmut, Mehmet Bayram, Umut, Yakup, Furkan, Ömer Þarlavuk, Ömer Altun, Selehattin, Muhammed. GOLLER : 18. dak. Berkay, 32. dak. Mehmet, 41. dak. Kaan (Akkent Mahallesi). Gülabibey : 2 Karakeçili Mahallesi: 0 HAKEM : Erdoðan Yandým. GÜLABÝBEY MAHALLESÝ : Yücel, Eren, Sefa, Uður, Furkan, Mücahit, Mertcan, Emin, Mehmet, Okan, Yasin, Yusuf, Ýsa, Emre Irmak, Emre Okutan. KARAKEÝLÝ MAHALLESÝ : Berk, Enes, Harun, Haþim, Okan, Fatih, Hakan, Umut, Zafer, Hacý, Ertan, Emir, Emirhan, Eren, Melih, Muhammed, Zeki, Selim. GOLLER : 20. dak. Mücahit, 37. dak. Mehmet (Gülabibey Mahallesi). Buharaevler : 13 Yavruturna Mahallesi: 0 SAHA : 2 Nolu 1. Saha. HAKEM : Mehmet Tuðluk. BUHARA MAHALLESÝ : Enes, Kürþat, Nafican, Nuri, Fazlý, Muhammed, Engin, Ali, Tuðrul, Onur, Alican, Kadir, Mustafa, Emrullah. YAVRUTURNA MAHALLESÝ : Taner, Melih, Metin, Eren Dinçer, Abdullah, Serhat, Faruk, Eren Gümüþ, Kaan, Ali, Cemalettin, Ahmet, Osman. GOLLER : 6. ve 10. dakikalarda Kürþat, 13. dak. Muhammed, 20. ve 27. dakikalarda Fazlý, 22. ve 49. dakikalarda Ali, ve 47. dakikalarda Tuðrul, 37. dak. Onur, 44. dak. Nafican (Buhara Mahallesi). Üçtutlar Mahallesi, Bahçelievler önünde farklý maðlup olmaktan kurtulamadý (.HAK:1866) (.HAK:1867) Satýlýk ay Ocaðý Halen faal durumda olan Albayrak caddesinde müþteri potansiyeli geniþ esnaflarýyla birlikte devren satýlýktýr. Mür. Tel: (.HAK:1861) Satýlýk Cam Masa 6 kiþilik 4 sandalyeli, lüks, çift camlý, piyasadakilerin en iyisi. Satýlýk Yatak Yataþ Stor Soft Ortopedik çok temiz Satýlýk Servis Aracý (.HAK:1859) 2. el uygun fiyata verilecektir. Mür. Tel: Sahibinden Satýlýk Dubleks Daire =270 m =6+2 ift mutfaklý, çift kapýlý, çift banyolu 4 senelik kombili bina satýlýktýr. Satýlýk S-80 Otomatik Volvo Full+full, boyasýz 2006 model, LPG li (.HAK:1857) Satýlýk Dükkan Küçük Sanayi Sitesi Mobilyacýlar Bölümünde 400 m2 dükkan sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: model Renault Master S plakalý servis minibüsü satýlýktýr. Mür. Tel:

19 ÖÐRETMENLER ALINACAK Alaca, Sungurlu ve Mecitözü þubelerinde görev yapacak her branþta öðretmen alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Bil Dersanesi Adres: Ziraat (.HAK:1852) SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 6 da 490 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: (.HAK:900) Bankasý Yaný ORUM YÝTÝK Bayat Ýlçe Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Murat KAYA Ýsmail oðlu 1977 orum Doðumlu (.HAK:1865) YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Aynur KÜRE Ýsmet kýzý 1979 orum Doðumlu (.HAK:1865) YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Satý YÝÐÝT Ýsmail kýzý 1942 orum Doðumlu (.HAK:1865) YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ekrem ÖZBAY Þerif oðlu 1988 orum Doðumlu (.HAK:1862) YÝTÝK orum 75. Yýl Cumhuriyet Saðlýk Meslek Lisesinden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Rukiye ARSLAN Erol kýzý 1990 orum Doðumlu (.HAK:1855) YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Berkay BÝLGÝN Murat oðlu 1998 orum Doðumlu (.HAK:1858) YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ahmet DUYGUN Bekir oðlu 1932 Mecitözü Doðumlu (.HAK:1854) YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Nazým GÜLE Celal oðlu 1975 orum Eskice Köyü Doðumlu (.HAK:1853) ÝÞ ÝLANI Firmamýz Bitkisel yað üretim tesisinde çalýþtýrýlmak üzere Elektrik teknikerleri Elektrik ustalarý Makine teknikerleri Makine ustalarý Kaynak elemanlarý Ýþ tecrübesi bulunan kalifiye elemanlar aranmaktadýr Baþvuru yapacak þahýslarýn iþ tecrübeleri bulunmasý gerekmektedir Baþvurularýn þahsen 1 adet vesikalýk foto ve cv ile yapýlmasý rica olunur ORTA ANADOLU TARIM GIDA SAN TÝC A.Þ ORGANÝZE SAN BÖL. 5 CAD.NO 3 ORUM (.HAK:1723) (.HAK:1633) (.HAK:1631) (.HAK:1615) Doðalgaz tesisatý konusunda tecrübeli elektrik kaynakçýsý aranmaktadýr. Gazi Caddesi (LC Waikiki yaný) No:40/B Devren Satýlýk Beyaz Eþya Yetkili Satýcýsý Halen faal durumda olan iþyerimiz iþ deðiþikliði nedeniyle devren satýlýktýr. Asilay Dayanýklý Tüketim Mallarý Karakeçili Mah. Albayrak Cad. No: 8/A Tel: SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 6. Cad. Oto Tamirciler Bölümünde 492 m2 satýlýk dükkan. Müracaat: ELEMANLAR ARANIYOR Alüminyum-plastik doðrama iþinden anlayan kalfa ve çýraklar alýnacaktýr. Dolgun ücret+ssk Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (.HAK:1653) (.HAK:1685) Gülabibey Mh. Cemilbey Cd. No: 17/A (Sanat Okulu Karþýsý) Tel: Eleman Aranýyor Forklift kullanabilen ve vasýfsýz iþçiler alýnacaktýr. Ergen Taþ Ýnþaat Organize Sanayi Bölgesi 16. Cadde (.HAK:1721) Direksiyon Öðretmeni Alýnacaktýr (.HAK:1712) TEL: FAX: ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz bay elemanlar alýnacaktýr. Adres: Ankara Yolu 3. Km. (Citroen Karþýsý) Tel: (.HAK:1848) No: 24 Tel: Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Bilinç Sürücü Kursu Ýnönü Cad. Konak Ýþ Merkezi 2. ve 3. Kat ORUM Tel: SATILIK BAÐ Sarmaþa Yolu 6. Km de sað taraftaki iðdem Tepe mevkiinde bulunan 1 dönüm tel örgülü ve suyu olan bað parseli satýlýktýr. Mür. Tel: Acil Satýlýk Daireler * Bahçelievler Mah. Beyaz Park yaný 250 m2 dubleks 6+1 full yapýlý (Fiyatý TL Pazarlýklý) * Bahçelievler Mah. Beyaz Park Yaný 300 m2 tribleks 6+1 full yapýlý (Fiyatý TL Pazarlýklý) * Bahçelievler Mah. Bahçeli Gýda arkasý 190 m2 dubleks full yapýlý (Fiyatý TL Pazarlýklý) * Yazý arþý mevkiinde 2+1, 120 m2 full yapýlý kombili (.HAK:1696) Firmamýzda görevlendirilmek üzere Kaynakçýlar Alýnacaktýr (.HAK:1663) (.HAK:1679) Kepçe Operatörü (LODER) Kum eleme tesisimizde çalýþtýrýlmak üzere tecrübeli lastikli yükleyici (LODER) Kepçe Operatörü alýnacaktýr. Þahinbaþlar Kum Eleme Tesisi Mür. Tel: (.HAK:1714) (.HAK:1566) (Fiyatý TL Pazarlýklý) Mür. Tel: * 28 yaþýný aþmamýþ * Sigara kullanmayan * Askerlik ile iliþiði olmayan Müracaat: öplü Mah. Kunduzhan Cad. Erdemli Ýþhaný No:1/7 (Ulucami arkasý) Tel: Cep: Bayan Eleman Aranýyor Küçük Sanayi Sitesine açýlan mobilya hýrdavat maðazamýza bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Asgari ücret+ssk+yemek (.HAK:1722) KSS de Kiralýk veya Satýlýk Dükkan 400 m2 kapalý taban alaný komple 600 m2 kapalý alaný olan servis, depo, imalathane olmaya elveriþli önü meydan olan dükkan kiralýk veya satýlýktýr. Not: Kira ödemesi aylýk olacaktýr. Mür. Tel: ÝSTANBUL DAKÝ TÜM GAYRÝMENKULLERÝNÝZ EN HIZLI ÞEKÝLDE SATILIR, KÝRAYA VERÝLÝR VE HER YERDEN GAYRÝMENKUL TEMÝN EDÝLÝR. PARANIN MERKEZÝ Gayrimenkul, Yatýrým, Kiralama Büyükdere cad. No:13/206 (Eski Ali Sami Yen Stadyumu karþýsý) Mecidiyeköy-Þiþli/Ýstanbul (.HAK:1850) Devren Satýlýk Lokanta Ýþ deðiþikliði nedeniyle faal durumdaki lokanta devren satýlýktýr. Mür. Tel: Satýlýk Bað Ýbrahim ayýrýnda 1150 m2 iki katlý villasý 100 tonluk havuzu 3 cephesi yol olan bað satýlýktýr. Mür. Tel: Satýlýk Bað Ýbrahim ayýrý nda 1000 m2 her çeþit meyveden olan bakýmlý iki tarafý yol bað satýlýktýr. (.HAK:1707) orum Ýletiþim: YILMAZTÜRK EMLAK OFÝSÝ Ulucamii Karþýsý Mür. Tel: (.HAK:3429) (.HAK:1433) (.HAK:1695) SALI 25 HAZÝRAN Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ORBA EÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) 1000 m2 olan yerler TL TL den BAÞLAYAN PAZARLIKLI FÝYATLARLA BAY / BAYAN ELEMAN ARANIYOR Organize Sanayi ndeki fabrikamýza, Bay/Bayan sürekli çalýþabilecek elemanlar alýnacaktýr. (.HAK:1619) KOC GAYRÝMENKUL DEN KAMPANYA SON 4 PARSEL SELHAS MADEN KÝMYA orum Genel nitelikler: Grup Þirketlerimize baðlý orum, SELHAS Maden Kimya'da görevlendirilmek üzere Makine Mühendisi veya Endüstri Mühendisi alýnacaktýr; Þirketimiz ziraat, tarýmsal, ve endüstriyel hammaddeler üretim sektöründedir. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun, Fabrika ve yoðun çalýþma temposuna ayak uydurabilecek Tercihen Kalite ve Ürün belgelendirme sistemlerinde tecrübeli Ms Office programlarýna hakim, Analitik düþünebilen, problem çözme yeteneðine sahip, sonuç odaklý ve ekip çalýþmasýna yatkýn Ürün geliþtirme sürecine mekanik gereksinimler açýsýndan destek verilmesi Mekanik sorun analizi, teþhisi ve çözüm yollarýnýn sunulmasý Bayan /Bay adaylar (Bay adaylarýn askerlik hizmetini kesinlikle tamamlamýþ olmalarý gerekmektedir) orum'da Ýkamet eden veya edebilecek olan, Kalite Bölümü Sorumlusu veya Teknik Sorumlu aranýyor. Diðer bilgiler: Pozisyon Tipi: Sürekli / Tam zamanlý Eðitim Seviyesi: En az üniversite Tecrübe: Deneyim Tercihimizdir. Ehliyet: B Askerlik Durumu: Yapýldý Yetkili: Toygar Par Tel: Ýlgilenenlerin yoluyla CV/Özgeçmiþini göndererek Toygar Par la direk irtibata geçmesi gerekmektedir. Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere 2009 model ve üzeri 1 adet en düþük 1.5 dizel motor hacmine sahip sürücüsü ile sedan otomobil 1 adet en düþük 1.5 dizel motor hacmine sahip kapalý kasa tenteli sürücülüsü ile kamyonet Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Anatolia Þirketler Grubu Müracaat:Özel orum Sürücü Kursu (.HAK:1715) Adres: Yazýçarþý Fatih Cad. Hamoðlu Ýþ Merkezi No:4/18 orum Kiralýk Büro Gazi Cad. Amasyalýlar Ýþ Merkezi 2. kat 150 m2 büro kiralýktýr. Mür. Tel: Baþvuru için Gsm: Baþvuru saatleri : 12:00 17:00. Devren Acil Satýlýk Lokanta Þehir dýþýndaki iþlerimin yoðunluðu nedeniyle faal (.HAK:1864) durumdaki lokanta acil satýlýktýr. Mür. Tel: (.HAK:1815) DÝLEK KERESTE DE YAZ KAMPANYASI Ýnþaatlýk kereste satýþý baþlamýþtýr am Kereste 450 TL+KDV Piknik Masasý 250 TL * Ahþap bað evleri satýþý baþlamýþtýr Adres: Keresteciler Sitesi Hayvan Pazarý Karþýsý Tel: (.HAK:1637) Firmamýzda görevlendirilmek üzere * Endüstri Meslek Lisesi mezunu Makine üretimi ile ilgili bölümlerden mezun Elemanlar Alýnacaktýr * 28 yaþýný aþmamýþ * Sigara kullanmayan * Askerlik ile iliþiði olmayan Müracaat: öplü Mah. Kunduzhan Cad. Erdemli Ýþhaný No:1/7 (Ulucami arkasý) Tel: Cep: (.HAK:1662) ALTERNATÝF BÝLGÝSAYAR MÜH.ÝNÞ.TÝC.SAN.LTD.ÞTÝ Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere tasarým ve yazýlým konusunda DENEYÝMLÝ Bay-Bayan çalýþma arkadaþlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur Adres:Gazi Cad.Elif Ýþ Haný Kat:2 No:11 Tel: (.HAK:1703) SELHAS MADEN KÝMYA orum Genel nitelikler: Grup Þirketlerimize baðlý orum, SELHAS Maden Kimya'da görevlendirilmek üzere Muhasebe Müdürü veya Þefi alýnacaktýr; Þirketimiz ziraat, tarýmsal, ve endüstriyel hammaddeleri üretim sektöründedir. Üniversitelerin Maliye, Ýþletme, Ýktisat, Muhasebe vb. Bölümlerinden mezun, Alanýnda en az 5 yýl yöneticilik deneyimi olan, Tercihen deneyimi olan, SMMM ve ya SM belgesine sahip, Ýþ tanýmý: Tek düzen hesap planýna hakim Kasa, banka, vergi ve satýþ muhasebesi iþlemlerinin gerçekleþtirilmesi. Fatura, çek, senet ve cari hesap takibatýnýn yapýlmasý, Vergi daireleri ile iliþkilerin yürütülmesi. Yasal prosedürlerin takip edilmesi, Maliyet muhasebesi iþlemlerinin yapýlmasý, Mali tablolarýn oluþturulmasý ve konsolidasyonun saðlanmasý, Tüm genel muhasebe iþlemlerinin yürütülmesi, Raporlama teknikleri konusunda bilgi ve birikim sahibi, MS Office Programlarýn etkin kullanan ve ERP Uygulamalarý Hakkýnda Bilgi Sahibi. Tercihen Logo Go Plus bilen. Takipçi, sorumluluk sahibi ve takým çalýþmalarýna yatkýn Diðer bilgiler: Pozisyon Tipi: Sürekli / Tam zamanlý Eðitim Seviyesi: En az üniversite Tecrübe: Deneyim Tercihimizdir. Ehliyet: B Askerlik Durumu: Yapýldý Yetkili: Toygar Par Tel: Ýlgilenenlerin yoluyla CV/Özgeçmiþini göndererek Toygar Par la direk irtibata geçmesi gerekmektedir. ELEMANLAR ARANIYOR ÝSTANBUL DA HÝZMET VERDÝÐÝMÝZ FABRÝKALARIMIZDA ALIÞTIRILMAK ÜZERE; * yaþ arasý, * Askerliðini yapmýþ, * Üretim, sevkiyat ve paketleme iþinde çalýþacak elemanlar aranýyor. * Konaklama ve yemek iþveren tarafýndan karþýlanacaktýr. * Maaþ 1600 TL Ýletiþim bilgileri; KARMA LOJÝSTÝK A.Þ. Hasan SEVER numaralý telefondan bilgi alabilirsiniz. (.HAK:1856) (.HAK:1868) Müracatlarýn Vergi Dairesi arkasý Adres Kýraathanesinde yapýlacaktýr. Elemanlar Aranýyor Lokantamýzda çalýþtýrýlmak üzere bay-bayan AÞILAR ve baybayan GARSONLAR alýnacaktýr. Mür. Tel: (.HAK:1814)

20 SALI 25 HAZÝRAN 2013 Orta Kuþak ta yarý final eþleþmeleri belli oldu 18. ASGD Orta Kuþak Futbol Turnuvasý nda yarý finalistler belli oldu. Hafta sonu oynanan çeyrek final maçlarý sonunda yarý finale yükselen dört takýmýn eþleþmesi belli oldu. Yarý final maçlarý yarýn oynanacak. 1 nolu sahada saat de oynanacak günün ilk yarý final maçýnda Saraç Sigorta Niþantaþý ile Anitta Otel takýmlarý karþýlaþacak. Bu maçýn ardýndan ise saat da orum Barosu ile Örnek Tur takýmlarý karþýlaþacaklar. Bu maçlarý kazanan takýmlar 29 Haziran cumartesi günü þampiyonluk için karþýlaþacaklar. Orta Kuþak Futbol da pazar günü oynanan iki çeyrek final maçýný 18. sayfamýzda bulabilirsiniz Belediyespor Kýlýç la devam orum Belediyespor da üç orum Belediyespor'da üç gündür sü- bu yýlda yaþamamak için ile çalýþtýðýný bu sorunu gündür süren görüþmeler anlaþma ile sonuçlandý. ren Teknik Direktör sorunu Halit Kýlýç'ýn önerilen ile devam etmek istediði lisanslý bir yardýmcý hoca Arif Ceylan on yýl sonra Belediyespor Yönetimi nin þartlarý kabul etmesi üzerine aþýldý. Cuma gününyordu. Belediyespor Baþ- profesyonel ligde için bu teklife karþý çýký- Halit Kýlýç a yardýmcý hoca olarak imentospor den buyana göreve gelen kaný Zeki Gül, Genel antrenörü Arif Ceylan ý yeni yönetim tarafýndan Kaptan Hamit Kýlýç ve rif Ceylan on yýl önce profesyonel futbolcu ola- býraktýðý profesyonel dünyaya antrenör ola- önerirken Kýlýç ýn daha önce Arak Halit Kýlýç'ýn yardýmcýsý Teknik Direktör Halit Kýlýç arasýnda süren görüþrak dönüyor. orum da 1996 yýlýnda profesyonel çalýþtýðý dýþardan bir olarak halen imentospor'da görev yapan eski meler dünde devam etti. olarak imza attýktan sonrra üç yýl kýrmýzý siyahlý takýmda forma giyen daha sonra iki yýl Kayserispor da isimdeki ýsrarý dün akþam saatlerinde aþýldý. Kýlýç, Arif orumspor'lu futbolcu Dün sabah saatlerinde Belediyespor Baþkaný dönen ve bir sezonda Tokatspor formasýný giyen Arif forma giydikten sonra ara dönemde orumspor a Arif Ceylan olacaðý belirtilmiþti. Ceylan ile çalýþmayý kabul etti ve yeni sezonda mavi Zeki Gül, Teknik Direktör Halit Kýlýç ile bir kez ken bitirmek zorunda kaldý. Ceylan sakatlýðý nedeniyle futbolculuk hayatýný er- Teknik Direktör Halit Kýlýç ise geçtiðimiz se- daha görüþtü. Bu görüþ- beyazlý takýmý ikisi birlikte çalýþtýracaklar. Amatör olarak imentospor da iki sezon önce zonda sahaya girme kartý mede de Halit Kýlýç ýsrarý Zeki Gül ile Halýt Kýlýç görüþmesi anlaþmayla sonuçlandý göreve baþlayan ve kýsa sürede yeþil beyazlý takýmda olmayan yardýmcý hoca sürdürünce baþkan gösterdiði performansla dikkat çeken Arif Ceylan bu Gül'ün Kýlýç'a akþam yapacaklarý yönetim kurulu antrenör dün yapýlan görüþmeler sonunda yeni se- sezonki þampiyonluktada büyük pay sahibi. Genç toplantýsýna kadar son kararýný vermesi aksi takdir- görev yapacak. zonda Halit Kýlýç la birlikte orum Belediyespor da Sibel Þimþek ten bir altýn bir gümüþ Arif Ceylan de yeni hoca ismini görüþmeye baþlayacaklarýný Akdeniz Oyunlarý nda Sibel Þimþek koparmada 100 Kg ile bildirdi. altýn silkmede ise 121 kg ile gümüþ madalya kazanarak çifte Bu görüþmenin ardýndan Teknik Direktör Belediyespor Yönetimi toplandý Hamit Iþýk akþam saatlerinde Genel Kaptan Halit orum Belediyespor da yeni yö- önümüzdeki sezonun bütçesinin oluþtu- 7. Akdeniz Oyunla- Bayanlar Halmamladý. altýn madalyanýn sahibi dalya ile oyunlarý tamada 100 kg kaldýrarak 1rý nda ter de 63 Kg da milli Kýlýç'ý arayarak þartlarý netim kurulu dün akþam toplandý. Yönetim Kurulu Teknik Direktör görüþmelerde ödenecek rakamlar gibi rulmasý iç ve dýþ transferde yapýlacak Mersin Erdemli oldu. silkmede ise Sibel formayý giyen orumlu kabul ettiðini bildirdi. Bu Spor Salonu7nda yapýlan sporcu Sibel Þimþek bir Þimþek 121 kg kaldýrdý Halit Kýlýç konusundaki belirsizlik konular görüþüldü. kararýn üzerine orum altýn birde gümüþ madalya kazanarak çifte materci Sibel Þimþek kopar- sahibi oldu. Silkmede müsabakalarda milli hal- üzerine Baþkan Zeki Gül ün öðlen saatlerinde tüm üyelere mesj atarak ak- ve gümüþ madalyanýn Belediyespor'da Teknik Yönetim Kurulu üyelerinin öncelikli konusu ise yeni sezon bütçesinin Direktör Halit Kýlýç ile þam saat de toplantýya çaðýrdý. oluþturulmasý ve ona göre planlama yapýlmasý oldu. Toplantýda yeni sezon Mýsýr lý Sara Ahmet 124 antrenör Arif Ceylan birlikte çalýþacaklar. Konuytör Halit Kýlýç la göreve devam kararý- kadrosunun en kýsa sürede þekillendiril- Akþam saatlerinde Teknik Direk- kg ile altýn madalya kazanýrken Arnavutluk7tan la ilgili olarak önümüzdeki günlerde açýklama yeni sezon planlamasý için bir araya nusunda da görüþmeler yapýldýðý öðrenýn ardýndan toplanan yönetim kurulu mesi ve takýmýn kamp yapacaðý yer ko- Romela Begaj ise 117 kg ile üçüncü oldu ve bronz yapýlmasý bekleniyor. geldi. Yönetim Kurulu toplantýsýnda nildi. madalyanýn sahibi oldu. Sibel Þimþek kürsüde Türk bayraðý ile birlikte Sibel Þimþek altýn kazandýðý törende kürsüde görülüyor Yüksel Basar Ulusal Yardýmcý hakem terfi kursuna çaðrýldý FMerkez utbol Hakem Federasyonu Kurulu ilimiz bölgesel yardýmcý hakemlerinden Yüksel Basar'ý Ulusal Yardýmcý Hakemlik terfi kursuna davet etti. Yüksel Bakar orum un Muay Thai ve Wuþu branþlarýnda Uluslararasý hakem ve antrenörlerinden Fazlý Konduoðlu Üç yýldýr bölgesel yardýmcý hakem olarak görev yapan Yüksel Basar, 12. Bölgeye baðlý iller arasýnda yapýlan deðerlendirme sonucunda dün Trabzon'da yapýlan Ulusal Yardýmcý Hakemlik terfi kursuna davet edildi. 12. Bölge Sorumlusu Turgay Güdü baþkanlýðýnda yapýlacak olan terfi sýnavýna orum'dan Yüksel Basar ile birlikte Samsun'dan Tuðrul Akkoyun, Ümit Ordulu, Amasya'dan Emre Aslan davet edildi. Kursta görüntülü sýnav, yorum sýnavý ve mülakat yapýlacak. Yapýlacak bu terfi sýnavý sonunda yeni sezonda klasmanlarda görev yapacak isimler Temmuz ayý içinde Merkez Hakem Kurulu tarafýndan açýklanacak. Akdeniz Oyunlarý nda orum a ikinci madalya Emrah Kuþ tan 1 7. Akdeniz Oyunlarý nda orum a ikinci madalyayý güreþte Emrah Kuþ kazandýrdý. Emrah Kuþ 74 Kg da sýkletinde altýn madalya kazanarak son yýllardaki çýkýþýný devam ettirdi. Mersin de devam eden 17. Akdeniz Oyunlarý nda 74 Kg da milli mayoyu giyen tayini çýktýðý için Ankara ya gitti. orum evre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü nde görev yapmakta iken isteði üzerine Ankara evre ve Þehircilik Müdürlüðü ne tayin olan Fazlý Konduoðlu tüm orumlularý ve özelliklede spor camiasýný Ankara ya ziyarete beklediðini söyledi. Uzun yýllardýr mücadele ve kontak sporlarý Taekwando, Muay Thai ve Wuþhu branþlarýnda yönetici, hakem kursu hocalýðý ve gereksede hakem olarak görev yapan Fazlý Konduoðlu ayrýca Muay Thai Federasyonu Karadeniz Bölge Organizasyon Kurul Baþkanlýðý, Wuxhu Federasyonu Organizasyon Kurul üyesi olarakta görev yapýyor. Bir çok Uluslararasý organizede hakem olarak görev yapan Fazlý Konduoðlu bu süre içinde yaptýðý görevler- Emrah Grekoromen stilde altýn madalyanýn sahibi oldu. Ýlk tur maçýný kazanan Emrah Kuþ ikinci turda Yunanistan lý rakibini 2-0 yenerek yarý finale yükseldi. Yarý finalde Mýsýr lý rakibinide 2-0 la geçen Emrah Kuþ finale yükseldi. Yeniþehir Fuar Alaný C Salonu nda yapýlan final maçýnda Emrah Kuþ Hýrvat Neven Fazlý Konduoðlu orum a veda etti Fazlý Konduoðlu veda ziyareti sýrasýnda Spor Yönetmenimiz Halil Öztürk ile birlikte Emrah Kuþ ödül töreninde dereceye giren sporcularla birlikte kürsüde toplu halde de orum u ve ülkesini en güzel þekilde temsil etmeye çalýþtýðýný belirten Fazlý Konduoðlu, Görev yaptýðým süre içinde büyük ilgi ve alaka gördüðüm Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürümüz ve tüm personeline, Mücadele Sporlarý Ýl Temsilcilerine, idareci ve antrenör arkadaþlarýma tüm orumlularý teþekkür ediyorum. Bundan sonra Ankara bölgesi hakemi olarak görev yapacaðým ancak gönlüm her zaman orum la olacak. Tüm hemþehrilerimi Ankara da ziyaretime bekliyorum dedi. Zugaj ile karþýlaþtý. Maçýn ilk setini 1-0 kazanan ikinci settede bir puan alarak rakibini 2-0 yenen Emrah Kuþ sýkletinde þampiyon olarak altýn madalyanýn sahibi oldu. Kuþ, þampiyon olmasýnýn ardýndan elinde Türk Bayraðý ile salonda tur atarak seyircileri selamladý. B isiklet Federasyonu tarafýndan orum da yapýlacaðý açýklanan ancak son anda Niðde ye verilen Türkiye Þampiyonasý nda orum Belediyespor lu sporcular üç madalya kazandýlar. Yarýþmada orum Belediyespor lu sporcular iki altýn ve bir bronz madalya kazandýlar. Niðde-Bor Altunhisar Yolu üzerinde yapýlan yarýþlar genç erkekler, büyük erkekler ve masterler A-B kategorilerinde yapýldý. orum Belediyespor lu sporculardan Zafer Yalýn zamana karþý Master B kategorisinde lük derecesiyle birinciliði kazanýrken, Kocaeli Gençlik Hizmetlerispor kulübünden Mehmet Bozdemir lük derecesiyle ikinci olurken yine orum Belediyespor dan Adem Koçaþ ise lük derecesiyle üçüncü olarak bronz madalyanýn sahibi oldu. Akdeniz Oyunlarý nda altýn madalya kazanan Emrah Kuþ minderde Türk bayraðý ile böyle sevinç yaþadý orum Belediyespor bisikletçileri Niðde de üç madalya kazandý orum da yapýlacaðý açýklanan ancak Federasyon tarafýndan son anda Niðde ye alýnan Türkiye Bisiklet Þampiyonasý son ayaðýnda orum Belediyespor lu sporculardan Adem Koçay bir altýn bir bronz madalya kazanýrken Zafer Yalýn ise bir altýn madalyanýn sahibi oldu. Yol yarýþlarý master B kategorisinde ise orum Belediyespor dan Adem Koçay lik derecesiyle bu kez altýn madalyanýn sahibi olurken Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Ýl Müdürlüðü nden Mehmet Bozdemir ikinci Bolu Gençlik Merkezi nden Ýsmail Ýltir ise yarýþý ayný derece ve tekerlek farký ile üçüncü olarak tamamladý. Adem Koçay ve Zafer Yalýn daha önceki yarýþlarda kazandýklarý bir törende birlikte

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

(Domuz Gribi Virüsü) Bu Broþür Ankara Tabip Odasý Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr. ANKARA ÞUBELERÝ Kasým 2009 - ANKARA Tasarým : Cafer ASLAN Baský : Mattek Matbaacýlýk Bas. yay. Tan. San. Tic. Ltd. Þti. GMK

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı