Müftülüðü. tarafýndan ödüllendirildi. * HABERÝ 11 DE. Recep Tayyip Erdoðan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Müftülüðü. tarafýndan ödüllendirildi. * HABERÝ 11 DE. Recep Tayyip Erdoðan"

Transkript

1 Gel Bu Yaz Kur'an ý Gönlüne Yaz orum Müftülüðü tarafýndan Yaz Kur'an kurslarý için Merkez Ýmam-Hatip Lisesi Tatbikat Camii, Buhara Tevhit Camii ve Fatih Sultan Mehmet Camii nde açýlýþlar yapýldý. orum Müftülüðü tarafýndan düzenlenen 'Yaz Kuran Kurslarý' dün baþladý. 25 HAZÝRAN 2013 SALI * HABERÝ 8 DE Günlük Siyasi Gazete Namaz gönüllülerine hediye Hitit kraliyet takýlarý ilham kaynaðý oldu * HABERÝ 10 DA amlýca da camiye devam ederek vakit namazlarýna katýlan çocuklara çeþitli hediyeler verildi. orumlu, baþbakan olacaðýný 1997 de bildi Erdoðan, orum da baþbakan ilan edilmiþ integral (.HAK:1860) * HABERÝ 11 DE Fiyatý : 40 Kuruþ SIÐINAK HAVALANDIRMA TESÝSATINDA ÖZÜM Mühendislik-Doðalgaz-Havalandýrma Adres: Eþref Hoca Cad. No: 13/A (23 Nisan Ýlköðretim Okulu Karþýsý) Tel: Laçin in amlýca Beldesi nde camiye devam ederek vakit namazlarýna katýlan çocuklara çeþitli hediyeler verildi. amlýca Büyük Camii tarafýndan hazýrlanan proje çerçevesinde namaz kýlma alýþkanlýðý kazanan öðrenciler Ýlçe Müftülüðü tarafýndan ödüllendirildi. Recep Tayyip Erdoðan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn siyasetteki kariyerini, orum halkýnýn seneler öncesinden bildiði ortaya çýktý. * HABERÝ 10 DA Uyduruk haber sosyal medyada gündem oldu Sizin yaptýðýnýzý orumlu yapmaz Sosyal medyada yayýlan asýlsýz bir haber, okuyanlara Senin yaptýðýný orumlu yapmaz dedirtti. orum da iþsiz kalan bir grup genç tarafýndan kurulduðu öne sürülen Düðünlerde Oynanýr, Cenazelerde Aðlanýr Derneði ile ilgili uyduruk haber sosyal medyada gündem oldu. ÖRNEK DUYARLILIK Her gece sokak köpeklerini besliyor * HABERÝ 11 DE Ýnsanlarýn birbirlerinin derdini umursamadýðý, çevresinde olup bitene karþý duyarsýz kaldýðý bir ortamda, Emrah Ölçer isimli genç, her gece sokak köpeklerini doyuruyor. * HABERÝ 9 DA Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Karahacipliler Yardýmlaþma Derneði tarafýndan düzenlenen pikniðinde konuþtu. Ýnternet sitelerinde yayýlan uyduruk habere itibar edilmemesi istendi. 60 öðrenci alýnacak Hitit Üniversitesi Beden Eðitimi Spor Yüksek Okulu na öðrenci alýnacak. * HABERÝ 7 DE Aman güneþ çarpmasýn! Meteoroloji Genel Müdürlüðü, güneþ çarpmasýndan korunma yöntemlerini sýraladý. Güneþ çarpmasý; 'aþýrý sýcak sonucu beden ýsýsýný ayarlayan mekanizmanýn bozulmasýna baðlý meydana gelen ciddi bir rahatsýzlýk' olarak tanýmlanýyor. * HABERÝ 7 DE Karahacipliler Yardýmlaþma Derneði nin pikniðine katýlan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü; Milletimiz oyunu bozup tarih yazdý KýzýIýrmak kenarýnda Osmancýk ý tuvale yansýttýlar. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Karahacipliler Yardýmlaþma Derneði tarafýndan düzenlenen piknikte gündemi deðerlendirdi. Külcü, Milletimin oyunu bozup tarih yazdý dedi. * HABERÝ 15 DE Seçimlere güçlü hazýrlanmalýyýz Ýskilip ilçe danýþma meclisinde konuþan AK Parti orum Milletvekili Cahit Baðcý, seçimlere güçlü hazýrlanmak zorunda kaldýklarýný söyledi. * HABERÝ 12 DE Osmancýk tuvale yansýdý * HABERÝ 6 DA Hekimlere Etkili Ýletiþim semineri AK Parti Ýskilip Haziran ayý Ýlçe Danýþma Meclisi Toplantýsý gerçekleþtirildi. Göðüs Hastanesi tarafýndan doktorlar için 'Etkili Ýletiþim' semineri düzenlendi. Saðlýk hizmetlerinin amacýna daha hýzlý ulaþmasýnýn yanýsýra, hekim ve hasta iliþkisinde yaþanan olumsuzluklarý ortadan kaldýrmayý hedefleyen seminerde, doðru ve etkili iletiþimin sýrlarý masaya yatýrýldý. * HABERÝ 9 DA

2 2 SALI 25 HAZÝRAN 2013 Külcü bedel ödemeye sýcak bakmamýþ B elediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Genel Mer- Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Tekel binasýnýn devri için 3.5 milyon lira verilmesine pek sýcak bakmýyormuþ... kezi'nde gerçekleþtirilen Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý ve Belediye Baþkanlarý toplantýsýnda Tekel Binasý ve Kýþla Sorununu Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a iletmiþti. AK Parti orum Milletvekilleri de Maliye Bakaný ile yaptýklarý görüþmelerde Tekel binasýnýn Ýl Özel Ýdaresi veya orum Belediyesi'ne sadece kamu yararýna kullanýlmak amacýyla devredilmesi talebindebulunmuþlardý. Tekel binasý hususunda bazý geliþmeler olduðunu duydum. Anlatýlanlara göre, özelleþtirme programýnda yer alan binanýn devri için 3.5 milyon lira talep edilmiþ. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, söz konusu bedeli ödemeye sýcak bakmýyormuþ. Maliye Bakanlýðý yetkilileri ile mevzuya dair bir kaç defa görüþme yapýlmýþ. Saðlýk Müdürlüðü, Özel Ýdare Müdürlüðü ile Tekel binasýnýn kaldýrýlmasý, hemen arkasýnda bulunan bazý özel binalarýn kamulaþtýrýlmasý sürecinin en iyimser tahminle 4-5 yýl süreceði öngörülüyor.

3 SALI 25 HAZÝRAN (BASIN : 655)

4 4 SALI 25 HAZÝRAN 2013 Siyaset millete hizmetin aracý AK Parti'nin sosyal medya danýþmanlarýndan Emin Þen,, 'Bir ajansýn ortaðý Baþbakanlýk sitesi hack'lenince, sevinç tweet'i attý' dedi. AK Parti'nin sosyal medya danýþmanlarýndan Emin Þen, aralarýnda AK Parti'nin de bulunduðu birçok kurum ve þirkete sosyal medya danýþmanlýðý hizmeti veriyor. Gezi Parký olaylarýnda AK Parti'nin geriden geldiði yönündeki eleþtirilere katýlan Emin Þen, olaylarýn tam da partideki sosyal medya yapýlanmasý sýrasýnda meydana geldiðini ve hazýrlýksýz yakalandýklarýný belirtiyor: 2011 yýlýnda, o dönem AK Parti Kadýn Kollarý'nýn baþýnda olan Fatma Þahin, dört genel baþkan yardýmcýsýnýn da dahil olduðu bir sosyal medya toplantýsý düzenledi. Orada ettiði þu lafý unutmuyorum: 'Twitter'ý ve Facebook'u, daha fazla insana ulaþabilmek için daha aktif kullanmalýyýz. Yoksa yakýnda burada baþýmýza bir bela gelebilir.' Ama diðer partiler gibi, AK Parti de sosyal medyayý, 'Tamam, bakarýz' diye öteledi. Süleyman Soylu katýldýktan sonra, 2011'deki gibi sosyal medya motivasyonu geri geldi, partiye. 'Ne yapýp edip, organize olmamýz gerekiyor' denildi ve ekip kuruldu. Gençlik Kollarý ve AR-GE destek verdi. Tam bir yapýlanmaya gidiliyordu ki Gezi Parký olaylarý patladý. Gezi Parký olaylarýnýn baþýnda; hükümete karþý olan, hatta Tayyip Erdoðan'ýn devrilmesini isteyenlerin sosyal medyadaki aðýrlýðý karþýsýnda, AK Parti'nin Süleyman Soylu ve Gençlik Kollarý'ndan ikiüç kiþiyle mücadele verdiðini belirten Emin Þen, Karþýlarýnda, ikisi global, altý ajans vardý. Sanatçýlar, tiyatrocular da aðýrlýktaydý. Büyük bir gücün karþýsýnda, iki-üç kiþi bulunuyordu. Güç bir süre sonra '#occupylondon' hashtag'iyle dengelendi. Sonra da moral-motivasyon, AK Parti lehine geçti. Yapýlan yalan haberler deþifre edilerek, Ýngiltere eþlemesiyle geyik yapýlmaya baþlandý diyor. THY 3 AJANSLA YOLU AYIRDI Emin Þen, Gezi Parký olaylarý sýrasýnda AK Parti'nin profesyonel olarak çalýþtýðý ajanslarýn da, hükümetin aleyhine çalýþtýðýný anlatýrken, dezenformasyonlar sýrasýnda yapýlan kurnazlýklara da dikkat çekiyor: Ýlk günler, yalan haber paylaþan sanatçýlar, gazeteciler; o haberlerin yalan olduðunu bildikleri halde hiçbir düzeltme yapmadý. Birkaç gün sonra, yalan haberler hýzla teþhir edilince, 'Bu doðrulanmamýþ, bunu siliyorum dediler; ama her halükarda yalan haberi paylaþtýlar. Bu konuda en uyanýk, sanatçý Can Bonomo'ydu. Bütün yalan haberleri paylaþtý ve hepsinde de 'Arkadaþlar tam kesin deðil, tam emin deðilim' gibi ifadeler kullandý. '26 yaþýndaki Aylin öldü.' mesajý, kesinmiþ gibi paylaþýldý. Son bir haftadýr, kreatif ajanslar geri çekildi. Konuyla ilgili artýk hiçbir þey yazmýyorlar. Birçoðu da Twitter hesaplarýný temizliyor. Bazý ajans yöneticilerinden, hesabýný kapatanlar oldu. ok komik, Baþbakanlýkla çalýþan bir ajansýn ortaðý, Baþbakanlýðýn internet sitesi hack'lendi diye sevinip, o haberi paylaþtý. Olacak iþ deðildi! Bunlarýn hepsinin görüntüleri alýndý. Hepsi Bakanlar Kurulu'nda teþhir edildi. Herkes her þeyi biliyor. THY, þu an anda üç ajansla sözleþmesini feshetti. TAYYÝP GÝDECEK DEMÝÞLER Gezi Parký olaylarýyla birlikte özellikle mahalle baskýsý da gündeme geldi. Bu baský, atýlan tweet'lerde de etkisini gösterirken, aykýrý Erol Taþkan aadet Partisi (SP) Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk Sve yönetim kurulu üyelerinden oluþan heyet Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Geçtiðimiz ay yapýlan genel kurulun ardýndan SP Ýl Baþkaný olarak seçilen ve Merkez Ýlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatalarýný alan SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk ile Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Yýlmaz ile yönetim kurulu üyelerinden oluþan heyet, Vali Baþköy'e nezaket ziyaretinde bulundu. SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk ve yönetim kurulu üyeleri, yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda Vali Baþköy'e bilgi verdi. Siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsuru olarak millete hizmet etme yollarýndan biri olduðunu ve milletin iradesini siyasi partiler kanalý ile TBMM'ye yansýttýðýný ifade eden Vali Baþköy, SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek, hayýrlý olsun temennisinde bulundu. Saadet Partisi (SP) Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk ve yönetim kurulu üyelerinden oluþan heyet Vali Sabri Baþköy ü ziyaret etti. Genç Giriþimciler den ziyaret orum Genç Giriþimciler Kurulu Baþkaný Elvan Can abuk ve üyelerden Gülden Arzoðlu ile Mustafa Beyoðullarý, Ticaret Borsasý ný ziyaret etti. Genç Giriþimciler, orum Ticaret Borsasý organ seçimleri sonucu oluþan yeni Meclisi tebrik edip, hayýrlý olsun dileðinde bulundular. Sohbet havasýnda geçen ziyarette karþýlýklý iyi dileklerde bulunuldu. Borsa Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, nazik ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti. orum Genç Giriþimciler Kurulu Borsa Baþkaný Ali Bektaþ ý ziyaret etti. AK Parti yi arkadan vurdular AK Parti'nin sosyal medya danýþmanlarýndan Emin Þen, Gezi Parký olaylarýný sosyal medya açýsýndan deðerlendirdi. fikirlere tahammülsüzlük de had safhaya ulaþtý. Emin Þen de mahalle baskýsýnýn geldiði noktayý, Orhan Pamuk bile Türkiye'den bir Kuzey Kore çýkardý! cümlesiyle özetliyor. Olaylar sýrasýnda aktif bir kullanýcý olan akademisyen Ýsmail Hakký Polat'ýn yaþadýklarýný örnek gösterirken, Ýzmir'de AK Parti binalarýný yakmaya varan provokasyonlara dair önemli bir bilgiyi paylaþýyor: Ýsmail Hakký Polat, Gezi Parký olaylarýnda oldukça aktif bir kullanýcýydý. Ýtidal çaðrýsý yapýnca, herkes ona saldýrmaya baþladý. Adam sakin olmalarýný istedi, o kadar. Beyaz Türkler, ABD'nin müdahalesine kadar götürdüler iþi. Bir ara inandýlar, 'Oluyor galiba, Tayyip Erdoðan gidiyor galiba' dediler. Ýzmir'deki bir polisten öðrendim bunu. Binalarý yakmada, attýðý tweet'lerle bizzat rol oynayan çocuklarýn ortak ifadesi þu: Aðabey, bize yarýn Tayyip gidecek denildi. SÝYASÝLER GE FARK ETTÝ Devlet yeni neslin dilini anlamak zorunda Gezi Parký olaylarýnýn ardýndan en çok konuþulan konulardan birisi de 1990 sonrasý doðan yeni kuþak oldu. Emin Þen, bu kuþaða bakýþ açýsýnda, hepimizin yanýldýðýný düþünüyor: Bu çocuklara 'yalnýz; ama sosyal çocuklar' diyorduk. 'Fiziksel ortama odaklanma sorunlarý var' diye düþünüyorduk. Sokaða çýkacaklarýný kestiremedik; ama çýktýlar. Onlar dýþarýya çýkýnca, bir kaos ortamý havasý verildi. Ben bir daha böyle bir olayýn olabileceði ihtimali vermiyorum; ama artýk siyaset deðiþti. O geleneksel, kliþe söylemleri, sosyal medyaya taþýma dönemi kapanmýþtýr. 90'lar kuþaðý çok aktif geliyor ve acayip biçimde þeffaflar. Bir de þöyle bir sýkýntý var. Önceki kuþakla aralarýnda yumuþak bir geçiþ yok. Bir anda farklý bir kültür, farklý bir müzik, farklý bir eðlence anlayýþý bir anda yerleþti. Devlet, bu çocuklarýn dilini anlamak zorunda. ünkü algý yönetimini, sosyal medyaya kaptýrýyorlar. En önde halk gidiyor. Peþinden özel sektör geliyor. Geleneksel medya ve siyasiler de arkasýndan geliyor. Geleneksel medya, sosyal medyanýn arkasýndan daha erken gelseydi, siyasiler de daha erken gelecekti sosyal medyaya. Siyasiler algý yönetimi açýsýndan hâlâ geleneksel medyayý öncelikli gördükleri için oraya odaklanýyorlar; ama bu olaylarda gördük ki, geleneksel medya da sosyal medyanýn peþinden koþuyor. Artýk gündem burada belirleniyor. TWITTER VE FACEBOOK ABD ve Ýngiltere dýþýndaki ülkelere bilgi vermiyorlar Gelinen noktada, Gezi Parký olaylarý sýrasýnda, sosyal medyada yapýlan provokasyon çaðrýlarý ciddi biçimde soruþturuluyor. Peki, Twitter ve Facebook gibi paylaþým aðlarýnýn genel merkezlerinin desteði olmadan nereye varýlabilir? Emin Þen de böyle bir durumun, Emniyet'i oldukça güç durumda býrakacaðýný anlatýrken, bu konuda en þanslý iki ülkenin ABD ve Ýngiltere olduðunu söylüyor. Bu iki ülkenin twitter'ýn ABD'deki merkezinden bilgi aldýðýný belirten Þen, Ýngiltere'de, Facebook'tan suç içeren bir mesaj yaz, 10 dakika sonra kapýdan alýyorlar. Avrupa ülkeleri de Twitter ve Facebook'tan bilgi alamýyorlar. En katýsý da Twitter diyor. Fatih VURAL-Türkiye Gazetesi Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Yýlmaz ile eski parti yöneticilerinden Adnan Cýdýk, gazetemizi ziyaretlerinde Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer ile görüþtü. SP den baþsaðlýðý ziyareti aadet Partisi Ýl SBaþkaný Faruk Cýdýk, Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Yýlmaz ile eski parti yöneticilerinden Adnan Cýdýk dün gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu. SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, gazetemiz çalýþanlarýnýn Berat Kandili ni kutladý, Gazetemiz Baþ Yazarý Mürsel Þahinbaþ ýn vefatýndan dolayý baþsaðýlðý dileklerini iletti. arþamba Avcýlar Ýhtisas Spor Kulübü nün düzenlediði Trap Atýþ Yarýþmalarý ilçeye baðlý Kaydan köyünde yapýldý. arþamba Avcýlar Ýhtisas Spor Kulübü Baþkaný Sezai Keskin, yaptýðý açýklamada, tek kurþunla trap atýþý yarýþmalarý düzenlediklerini söyledi. Amaçlarýnýn avcýlýðýn unutulmamasý ve avcýlara gereken önemin gösterilmesi oluduðunu anlatan Keskin, "Yaptýðýmýz yarýþmalara Samsun merkez ve ilçelerinin yaný sýra Sinop, Tokat, orum ve Ordu illerinden de katýlýmlar oldu. Ýki gün süren þenliðimizin birinci Faruk Cýdýk, Prof.Dr. Mete Gündoðan ýn Sonun Baþlangýcý isimli kitabýný hediye etti. Ýl il dini hayat araþtýrmasý ürkiye'de dini "Thayat" adlý çalýþma baþlatan Diyanet, hizmet þeklini toplumun farklý kesimlerine hitap edecek þekilde artýrmayý hedeflese de, bazý kesimler ayrýmcýlýðý körüklediðini savunuyor. Ancak araþtýrmada sorulan sorular tartýþma yarattý. Milliyet gazetesi Diyanet'in çalýþmasýný manþetine taþýdý. Önder Yýlmaz imzalý habere göre dini hayattaki farklýlýklarý bölgelere ve ülke geneline göre objektif bir þekilde ortaya koyacaklarýný savunan Diyanet, toplumu ayrýþtýrmadýklarýný, siyasi inançlarý sorgulamayacaklarýný belirterek Bu araþtýrmanýn temel hedefi dini hayatýn parametlerinin ölçüt ve kriterlerinin ortaya çýkarýlmasýdýr dedi. ANKETTEKÝ SORULAR MHP Mersin Milletvekili Ali Öz, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn pilot uygulamaya geçtiði Türkiye de Dini Hayat adlý araþtýrmayý TBMM gündemine taþýdý. Ankette Hangi mezhebe göre amel edersiniz? Misafirlikte kadýnlar ve erkekler ayrý mý oturursunuz? Hangi namazlara hangi sýklýkla gidersiniz? gibi sorularýn bulunduðunu belirten Öz, Diyanet ten Sorumlu Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað a bu anketin ayrýmcýlýðý körükleyip körüklemediðini sordu. Bozdað sorularý Diyanet e iletti. Bozdað ýn kendisine gelen ve TBMM ye gönderdiði Diyanet in yazýsýnda ilginç tespitler yer aldý. FARKLILIKLAR HÝZMET ULAÞTIRI- LIRKEN GÖZ ÖNÜN- DE BULUNDURUL- MASI GEREKÝYOR Diyanet, Türkiye de dini hayatýn homojen bir yapýda olmadýðý, bölgeden bölgeye, bazen coðrafi olarak gününde tanýþýp kaynaþmaya önem gösterdik. Ýkinci günde ise yarýþmalarýmýzý erkekler ve bayanlar olarak gerçekleþtiriyoruz. Yarýþmalarýmýzýn sonunda dereceye girenlere yakýn olsalar da ilden ile bile farklýlýklar gösterebildiðini belirtirken, Bu baðlamda ortaya çýkan farklýlýklarýn, hizmet ulaþtýrýlýrken gözününde bulundurulmasý gerektiði bilinen bir husustur dedi. Kurumun 2016 ya kadar geçerli olan stratejik planýnda hizmet alanýna iliþkin eksikliklerin giderilmesi vurgusu yapýldýðýný anýmsatan Diyanet, þunlarý kaydetti: Bu çerçevede din hizmetlerini toplumun tüm kesimlerine ulaþtýrmak ve etkinliðini arttýrmak baþlýðýyla ifadelendirilen stratejik amaç, hizmet çeþidini ve veriliþ þeklini toplumun farklý kesimlerine hitap edecek þekilde arttýrmak hedefiyle ödüller vereceðiz dedi. Terme Amazon Avcýlar Kulübü nden yarýþmaya katýlan Kübra alýþkan, avcýlýðýn babalarýndan gelen bir sevgi olduðunu iliþkilendirilmiþ ve önemli çýktýlar ve performans göstergelerinden birisi olarak hizmet alanlarýn profillerini çýkarmaya yönelik araþtýrma yapýlmasý plana dahil edilmiþtir. ÖNCE ÝNCELE- ME YAPTIK Diyanet, sözkonusu araþtýrmayi TÜÝK le birlikte yapýlacaðýný ve bu amaçla bir ön inceleme ve uygulama(pretest) çalýþmasý yapýldýðýný kaydetti. Diyanet, araþtýrma tekniklerinin kolaylaþtýrýlmasý gerçekleþtirilen ön inceleme ve uygulamanýn, sahada vatandaþlara yöneltilecek gerçek sorularýn hazýrlanmasýný da saðladýðýný vurguladý. (Týmetürk) Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý "Türkiye'de dini hayat" adlý çalýþma baþlattý. Trap atýþlarýna katýlým ve trap atýþlarýný severek yaptýklarýný dile getirdi. Erkek ve bayan kategorilerinde birinci, ikinci ve üçüncü olanlara tüfek hediye edildi. (A.A.) arþamba Avcýlar Ýhtisas Spor Kulübü nün düzenlediði Trap Atýþ Yarýþmalarýna orum dan katýlým oldu.

5 Belediyelerin çoðu kapanacak SALI 25 HAZÝRAN amazan ayý Röncesinde bazý camilerde temizlik yapýlýyor. Ýdeal Temizlik Firmasý dün Ulu Camii'de öðle namazý sonrasýnda temizlik yaptý. Görevlileri caminin halýlarýný önce elektrikli süpürge ile sonra halý yýkama makinesi ile temizledi. Firma Bir önceki temizliði Yazýçarþý'da Abdi Bey Camii'nde yaptý. Seçim süreci baþladý T Ýdeal Temizlik Firmasý dün Ulu Camii'de temizlik yaptý. ürkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýk seçim süreci baþladý. 5 gün sürecek baþvurular, Cuma günü sona erecek. 26'ýncý Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný'nýn belirleneceði seçimler ise Genel Kurul'da 2 Temmuz Salý günü yapýlacak. Türkiye Büyük Millet Meclisinde seçim takvimi iþlemeye baþladý. Meclis Baþkanlýðý koltuðuna oturacak isim için adaylýk baþvurularý baþladý. 5 gün sürecek adaylýk baþvurularý, Cuma günü saat 24:00'te sona erecek. Meclis Baþkaný Cemil içek'in görev süresi, 3 Temmuz arþamba günü sona eriyor. Seçimlerin ilk turunun 2 Temmuz Salý günü yapýlmasý planlanýyor. Seçimler genel kurulda gizli oyla yapýlacak.ýlk iki oylamada üye tam sayýsýnýn üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayýsýnýn salt çoðunluðu aranacak. Üçüncü oylamada salt çoðunluk saðlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýk seçim süreci baþladý. yapýlacak; dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Meclis Baþkaný seçilecek. Seçilecek Meclis Baþkaný'nýn görev sü- resi iki yýl olacak. Bu arada, Meclis Baþkanlýk Divaný'nýn görev süresi 8 Temmuz Pazartesi, komisyonlarýn görev süresi ise 12 Temmuz Cuma günü sona eriyor. Baþkanýn seçilmesinin ardýndan, Meclis Baþkanlýk Divaný ve Komisyon üyelikleri belirlenecek. 12 þehre acil çaðrý hattý Ý çiþleri Bakanlýðýnýn koordinasyonunda yürütülen, acil çaðrý için tek numaranýn kullanýlmasýný öngören ve Antalya, Isparta ile Aksaray'da pilot uygulanan "Acil aðrý Merkezleri Projesi", yýl sonuna kadar bu illerde de uygulanacak. Proje, Kýrýkkale, Kýrþehir, Niðde, Karaman, Mersin, Konya, Afyonkarahisar, Denizli ve Burdur'da da hayata geçirilecek. Acil aðrý Merkezi'nde saðlýk, itfaiye, jandarma, polis ve gerekli görülen diðer birimler ayný mekanda görev yapýyor. Numarasý 112olan çaðrý merkezinde olaylarýn takibi ve koordinasyonu tek merkezden saðlanýyor. Böylece acil çaðrý yapýlmasý gereken durumlarda tek bir numaranýn aranmasý yeterli oluyor. Projenin pilot uygulamasý Antalya'nýn ardýndan Isparta ve Aksaray'da da hayata geçti. Projenin yýl sonuna kadar Kýrýkkale, Kýrþehir, Niðde, Karaman, Mersin, Konya, Afyonkarahisar, Denizli ve Burdur'da da uygulanmasý hedefleniyor. Projenin 5 yýl içinde tüm yurtta uygulanmasý planlanýyor. Ayrýca aralarýnda Ankara, Ýzmir Eskiþehir'in de bulunduðu 24 ilde çaðrý merkezi binasýnýn yapýmýnda kullanýlmak üzere ödenek aktarýldý. Ankara, Hatay, Kocaeli, Kahramanmaraþ, Trabzon ve Yalova'da çaðrý merkezi binalarýnýn inþasý tamamlandý. Proje kapsamýnda bugüne kadar 105 milyon 671 bin lirada harcama yapýldý. KOORDÝNASYON SORUNU (.HAK:616) Ulu Camii de temizlik Ramazan ayý öncesinde bazý camilerde temizlik yapýlýyor. 014 yýlý mahalli idareler sý 30'a yükseldi. Büyükþeseçimleri sonrasýnda hir belediye sýnýrlarý il mülbelediye sayýsý düþecek. ki sýnýrlarýyla bütünleþtiritürkiye'nin Onuncu Kallerek, büyükþehirlerdeki il kýnma Planý'na göre, 2014 özel idareleriyle büyükþeyýlý mahalli idareler seçimhir sýnýrlarý içerisindeki leri sonrasýnda toplam bebelde belediyeleri ve köylediye sayýsý 2 bin 950'den ler kaldýrýldý. Ayrýca, 2011 bin 395'e düþecek. yýlý ADNKS sonuçlarýna göre büyükþehir belediyesi Türkiye'nin Onuncu dýþýndaki illerde, nüfusu 2 Kalkýnma Planý'nda yer binin altýndaki belediyeler alan mahalli idareler durum köye dönüþtürüldü ve genel analizine göre, Dokuzuncu bütçeden belediyelere aktakalkýnma Planý döneminde rýlan paylar yeniden düzenlendi yýlý mahalli idayerel yönetimlerin yeniden reler seçimleri sonrasýnda yapýlandýrýlmasý çerçeve2014 yýlý mahalli idareler seçimleri sonrasýnda toplam toplam belediye sayýsý 2 sinde ölçek ekonomilerinbin 950'den bin 395'e düþebelediye sayýsý 2 bin 950'den bin 395'e düþecek. den faydalanýlarak, hizmetcek. Toplam nüfusun yüzde lerde etkinlik, koordinasyon ve kalitenin yükseltilmesi amacýyla bele90'ýndan fazlasý belediye sýnýrlarý içerisinde kalacak. diye sayýlarý azaltýldý. Büyükþehir belediye sayýsý 16'dan ilk yerel seçimlerde 30'a, büyükþehir ilçe belediyesi 143'ten 519'a çýkacak. Ýl belediyesi ise 65'ten Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi (ADNKS) 2007 yýlý sonuç51'e, ilçe belediyesi 749'dan 400'e, belde belediyesi de bin 977'den larýna göre, belediye yönetiminde yaþayan nüfus yaklaþýk 58,6 milyon 395'e inecek Sayýlý Kanun gereðince bazý belediyelerin birleþve toplam nüfusa oraný yüzde 83 iken 2012'de bu rakamlar sýrasýyla me veya katýlma yoluyla nüfusu 2 binin üzerine çýkabileceðinden tü63,7 milyon ve yüzde 84,3 oldu. zel kiþilikleri korunacak ve belediye sayýsý artabilecek. Geçen yýl ve 2013'teki düzenlemelerle büyükþehir belediye sayý- ORTADAN KALKACAK Türkiye'de acil durumlarda vatandaþlarýn arayacaðý çok sayýda numara bulunuyor. Bazý durumlarda polis, ambulans ve itfaiye arasýnda koordinasyon sorunu yaþanýyor. Bazý kazalarda olay yerine gelen saðlýk ekipleri, araçta sýkýþan yaralýnýn çýkarýlmasý için itfaiye ekiplerini bekliyor. Yangýn anýnda itfaiyeye haber veren vatandaþlar, bazen saðlýk ekibini çaðýrmayý unutuyor, saðlýk ekipleri olay yerine geç geliyor. Sistem sayesinde bu birimler arasýnda koordinasyon sorunun da ortadan kalkacaðý belirtiliyor. AVRUPA ACÝL NUMARALAR DERNEÐÝ'NÝN TOPLANTISI ANTALYA'DA Öte yandan Avrupa Acil Numaralar Derneðinin toplantýsý Antalya'da yapýlacak Haziran'daki "Türkiye'de 112 Ýçin Yuvarlak Masa Toplantýsý"nda acil çaðrý merkezleriyle ilgili geliþmeler tartýþýlacak. Yurt dýþýndan gelecek konuklarla Avrupa'daki en iyi uygulamalar ve uluslararasý deneyimler görüþülecek. Toplantýda, acil hizmetlerinin iþleyiþiyle ilgili zorluklarla mücadele için bazý ilham ve stratejik vizyonlarýn paylaþýlmasý amaçlanýyor. (Dünya Bülteni) KARAKAÞLAR OTOMOTÝV evre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ORUM Tel:(364)

6 6 SALI 25 HAZÝRAN 2013 MÜSLÜMANLARIN FAKÝRLÝÐÝ SÖMÜRGECÝLERÝN TEMÝNATI Mürsel hoca, Müslüman ülkelerin bugünkü durumunu son derece çarpýcý tespitlerle anlattýðý yazýsýnda, günümüzde Ýslam ülkelerinin yoksulluk ve çaresizliðinin ileri/geliþmiþ ülkelerin varlýklarýnýn teminatý haline geldiðini söylüyor: " Emperyalist batýlý ülkeler, Ýslam alemini devamlý sömürmek, onlarýn sahip olduklarý ham maddeleri ucuz maliyetlerle memleketlerine taþýmak, o maddeleri yarý mamül madde olarak fabrikalarýna taþýmak, bunun için de ucuz iþ gücü olan müslümanlardan yararlanmak, götürdükleri ham madde yarý mâmül malý, mâmül madde, ticari emtia ve marka haline getirerek fahiþ fiyatla satmak, þeklinde dönen sömürü çarkýný kurmak üzere ne yapýlmasý gerekiyorsa onu yapmýþlardýr. Müslümanlarýn fakirliðinin ve sefaletinin sebebi, sömürgeci batýlý halklarýn israfýnýn teminatý olmuþtur. Merhum Prof. Erol Güngör'ün þu tespiti, Uzak Doðu'dan Fas'a kadar uzanan geniþ bir coðrafyada, büyük çoðunluðu baðýmsýz devlet haline gelmiþ bulunan Ýslam ülkelerinin hali ve istikbali hakkýnda ilginç unsurlar içermektedir: "Ýslam ülkeleri batý medeniyetinin dýþýnda ayrý bir hayat yaþamaktadýr. Bu ülkeler son yüz yýl içinde batý medeniyetine girmek için pek çok gayretler gösterdikleri halde bu iþi baþaramadýklarý gibi son zamanlarda batýlýlaþmanýn o kadar da iyi bir þey olmadýðýný düþünüyorlar. Bu direniþin kaynaklarý nelerdir ve gelecekte Ýslam ülkeleri modern batý medeniyetinin bir alternatifini yaratacak potansiyeli taþýyorlar mý? En çok dikkati çeken noktalardan biri ve belki de en önemlisi Ýslam'ýn yaþama gücüdür. Bilindiði gibi Ýslam dünyasý Avrupa'da Rönesans'la birlikte meydana gelen deðiþmeler ve özellikle sanayi devriminin getirdiði hýzlý deðiþim karþýsýnda tamamen gerilemiþ, medeni ve kültürel gücü yanýnda siyasi baðýmsýzlýðýný daosmanlý Türkleri hariç- kaybetmiþtir. Ýslam memleketlerinin bir kýsmý fiilen Avrupalýlarýn- ve Ruslarýn- iþgali altýnda birer sömürge haline gelmiþ, bir kýsmý ise baðýmsýz yaþamasýný, onlarýn yolunu benimsemeye borçlu olmuþtur. Böylece 18. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren Ýslam, ayrý istikametlerden gelmekle birlikte ayný noktada birleþen iki kuvvetin etkisinde kalmýþtýr: Birincisi Avrupalýlarýn batýlý yönde bir deðiþme için yaptýklarý doðrudan baský, ikincisi daha çok baðýmsýz ülkelerde görülen ve batýlýlaþma gayesiyle yürütülen iç baský. Sömürge haline getirilen Ýslam ülkelerinde sömürgeci batý devletinin kanunlarý hakim olmuþ, onlarýn hayat tarzý, örf ve adetleri doðrudan ve dolaylý þekillerde empoze edilmiþtir. Baðýmsýz devletlerde ise, cemiyetin seçkin tabakasý batýlý bir hayat tarzýnýn ülkeyi kurtaracaðýna inanarak o hayatý ithal etmek üzere çeþitli yollarý denemiþlerdir. Þimdiye kadarki tecrübeler gösteriyor ki, bütün bu teþebbüsler karþýsýnda Ýslam, gücünü kaybetmiþ deðildir. Son zamanlarda ise Batý medeniyetine ve onun yerli modellerine karþý tam bir alternatif olarak ortaya atýlmaya baþlamýþtýr. Gerek Rusya'da ve gerekse in'de, komünistlerin hakim olmasýndan sonra Ýslâmiyetin zayýflatýlmasý ve tamamen ortadan kaldýrýlmasý için çok þiddetli ve sistemli baskýlar yapýldý. Din resmen yasak edildi. Esasen komünist doktrinin özü dini reddeder." Müslümanlarýn durumlarýný anlama konusunda þu tespitler de önemlidir: " Batýlýlara mahsus bir peþin hükümle, Ýslam dünyasý git gide geleneðin baðlarýndan ayrýlý- -Hayatý, Hatýralarý, Eserleri- Yayýna Hazýrlayan: Sedat AKAKOYUNLU Kürsüdeki Münevver: MÜRSEL ÞAHÝNBAÞ 8 yor. Ve modernleþmenin yoluna giriyor. Modernleþme ise batýlý laik eðitim sistemlerinin ve batýlý hayat tarzýnýn benimsenmesi, dini liderlerin rol ve nüfuzlarýnýn gitgide azalmasýydý. Bu basmakalýp düþünceye göre, dinin hakim olduðu muhafazakar bir cemiyetten, ilerici-laik cemiyet tipine doðru gidiþten kaçýnýlmazdý. Hakikatte ise Ýslam dünyasý hiçbir zaman gelenekçi Ýslamcýlarla, modernist batýcýlar arasýnda ikiye ayrýlmamýþtýr; dini liderlerin rolü azalmýþ deðildir; ayrýca Ýslam geleneði bir durgunluk içine girmiþ deðildir. Batýlý eðitim sistemlerinin yaygýnlaþmasý da Ýslamcý görüþlerin ve çevrelerin zayýflamasýna sebep olmuþ deðildir. Hakikatte Ýslam ülkelerinde eðitimin yaygýnlaþtýðý ve gelenekçi din anlayýþýnda deðiþiklikler meydana geldiði doðrudur; ama bu deðiþme Batýlý/laik basmakalýp inancýn beklediði istikamette olmamýþtýr. Ýslam ülkelerinde modernleþmenin baþlamasýndan önce fazla bir gücü olamayan eski esnaf, zanaatkar, fakir köylü zümreleri tahsilin yaygýnlaþmasýyla çocuklarýný okutma fýrsatýný bulunca seslerini daha iyi çýkarabilir hale geldiler. Artýk (yeryüzünde) Ýslam ideolojisini bir siyasi ve sosyal hareket olarak organize edebilecek kalitede insanlar yetiþmektedir. Bunlarýn Ýslama uygun hayat tarzýný yaymaya çalýþmalarý bu ülkelerin modernleþme yolundan ayrýldýklarý manasýna da gelmiyor. Ýslam uyanýþýnýn muhtevasý zannedildiðinden daha moderndir." 3.BÖLÜM ESERLERÝ BEÞ KÝTAP, YÜZLERCE ÖZÜM Mürsel Þahinbaþ'ýn yayýmlanmýþ beþ kitabý vardýr. Bunun yanýnda 1993'te katýldýðý Birinci Ýrþat Þurasý'nda ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nca düzenlenen Ýskilipli Alimler Sempozyumu'nda sunduðu iki de tebliði bulunmaktadýr. Mürsel hoca ilk kitabýný 1989'da yayýmlar: Hanýmlara Rehber. Bu kitap, hocamýzýn kadýnlarýn din bilgilerinde gördüðü eksiklikler üzerine oluþturduðu bir eserdir. Mürsel hoca meslek yaþamý boyunca üzülerek görmüþ ve tespit etmiþtir ki, kadýnlar dini konularda büyük bir bilgi eksikliði içindedir. Bu kitap "Mürsel hafýz" olarak yýllarca kadýnlara vaazlarýyla rehberlik eden hocanýn, kadýnlara yönelik aydýnlatma arzusunun bir uzantýsý ve meyvesidir. Yerel imkanlarla basýlan bu kitap büyük ilgi görmüþ, 1990'da da ikinci kez basýlmýþ, bugün pek çok ünlü kitabýn göremeyeceði bir tirajý yakalamýþtýr.(sadece ikinci baskýsý yirmi beþ bindir..) Mürsel Hoca ikinci kitabý Kaza Namazlarý ve Revatip Sünnetler adlý kitabýný ise 1991'de çýkarýr. Zamanýn orum müftüsü Ýbrahim Acar'ýn sunuþuyla çýkan bu kitapta, kaza namazlarý ve nafile namazlar üzerindeki kimi tartýþmalar açýklýða kavuþturulmaktadýr. Akademik bir çalýþmanýn ve araþtýrma yöntemlerinin ürünü olan kitap, pek çok temel Ýslami kaynaða dayanýlarak hazýrlanmýþ- týr. Buna raðmen dili ve üslubu herkesin anlayabileceði sadeliktedir. Mürsel hoca, Fýkýhla ilgili konularda rastgele hüküm vermenin yanlýþlýðýný iþleyen ve kýrk sekiz baþlýktan oluþan kitabýn önsözünde, kitabýn yazýlýþ amacýný þöyle açýklamaktadýr: " Fýkýh ilmi derin, alabildiðine engin bir deryadýr. Bu deryadan herkes sahip olduðu ilim kabý kadar bir su alabilir. Bu derin ve engin deryada gezinmek, onun derinliklerine dalýp çýkmak ancak Cenab-ý Hakk'ýn özel inayetine, sýnýrsýz lutfuna mazhar olmuþ seçkin ve büyük alimlere mahsustur. Bu hususta bizim durumumuz ve þiarýmýz onlarýn aydýnlattýðý yolda, onlarýn izini sürerek ve eserlerini takip ederek yürümektir. Kaza namazlarý ve Revatip sünnetler hakkýnda yaptýðýmýz çalýþmanýn amacý, bu konuda soru soran, arayýþ içinde olan müminlere yardýmcý olmaktýr." (Kaza Namazlarý ve Revatip Sünnetler, orum 1991, sayfa 12) Mürsel hocanýn, üçüncü kitabý ise derin bir yaraya derman olma amacýna hizmet için yazýlmýþtýr. Alevilik ve Bektaþilik Üzerine adýný taþýyan bu kitapta, Alevilik ve Bektaþilik tarihi boyutlarýyla ele alýnmakta ve bunlarýn din/ýslam dýþý birer inanç sistemi olmadýklarýný altý çizilmektedir. Yaþanan ayrým ve ayrýlýklarýn suni ve yersiz olduðu gerçeðini ispata çalýþan, Þiilik, Alevilik ve Bektaþilik üzerine yazýlmýþ pek kaynak eser üzerinde yapýlan çalýþmalardan elde edilen notlara dayanan Alevilik ve Bektaþilik Üzerine kitabý, kitaplaþmadan orum Hakimiyet gazetesinde yazý dizisi olarak yayýnlanmýþ ve büyük ilgi görmüþtür. Alevilik üzerine geliþtirilen ve temelde Alevi vatandaþlarýn istismar edilmesine dönük çalýþmalarý da teþhir eden kitapta Mürsel hoca, mezhepler üzerinden güdülen tartýþmalarýn temelsizliðine, bu konulardaki bilgisizliklere vurgu yapmaktadýr: "Ülkemizde yaþayan Müslümanlarýn çok büyük bir çoðunluðu,"ben sünniyim" diyor; Sünnilik hakkýnda bir þey bilmiyor. Müslümanlardan bir bölümü de "biz Aleviyiz" diyor; fakat onlar da Ýslam ve Alevilik hakkýnda bilgi sahibi deðiller. Ýslam'ýn aslýnda ve özünde bir olan taraflar birbirlerini çoðu zaman farklý inançlarýn mensuplarý gibi deðerlendiriyorlar. Gerek Sünniler gerekse Alevi- ler, Alevilik-Bektaþilik hakkýnda kulaktan kulaða dolaþan, ilmi nitelikten uzak sözlerden baþka bir þey bilmiyorlar. Asýrlardýr halk arasýnda tekrarlana gelen, din ve gerçek bakýmýndan hiçbir deðer taþýmayan yanlýþ sözlerin terk edilmesi, onlarýn yerini gerçeklerin ve doðrularýn almasý, din ölçülerine ve Allah rýzasýna en uygun bir hareket olacaðý kesindir. Allah'a iman eden ve gerçek dindarlýk yolunda olan herkes, nefis muhasebesi yapmak, bir takým yanlýþlardan ve peþin yargýlardan kendisini soyutlamak, gerçek din ölçülerini benimsemek zorundadýr.(...) Ayný Allah'a iman eden, ayný Peygamberi kabul eden, ayný kitabýn baðlýsý olanlar, ortaya atýlmýþ bir takým maksatlý ve hakikat dýþý iddialar sebebiyle din kardeþleriyle davalý hale sokulmuþlardýr."(þiilik, Alevilik ve Bektaþilik Üzerine, orum 1992, sayfa 3) Mürsel hocaya göre, pek çok sorunun olduðu gibi mezhep farklýlýklarýna dayanan ayrýmcý yaklaþýmlarýn temelinde de, araþtýrmayan, sormayan, sorgulamayan, kulaktan dolma bilgilere itibar eden anlayýþlar yatmaktadýr: "Ülkemizde yaþayan insanlarýn hemen hepsi Müslümandýr. Baþka dinlere mensup vatandaþlarýn rakamsal olarak bir önemi yoktur. Asýrlar öncesine sarkan bir gayretsizlik, þevksizlik, din iman konusunda gaflet, halkýmýz üzerinde olumsuz etkilerini sürdürmektedir. Dünya hayatý için her þeyin iyisini, mükemmelini ve en elveriþlisini arayan Müslümanlar, ahiret konusunda ayný titizliði ve duyarlýlýðý gösterememektedir.ler. Din ve iman hususunda yalnýz isimle idare edilmekte, sorulduðunda ve gerekli olduðunda, "ben de Müslümaným, ben de Müminim" demekle yetinilmektedir. Bu ifadenin gerçeði ne kadar yansýttýðý hiç düþünülmemektedir. "(a.g.e sayfa 2) Aleviliðin Þiilikten farklý oluþunun temellendirildiði kitap, karþýlýklý yanlýþ bilgileri boþa çýkarmakta, taným, tarif ve tespitte bugüne kadar yapýlan yanlýþlarý ortaya sermektedir: "Sünnilik Emevi ideolojisi deðildir. O Allah Resulü'nün teblið ettiði ve yaþadýðý Ýslam'ýn aslýdýr. Ýslam'ý asli muhtevasýyla öðrenmek ve yaþamak herkesin üzerine farzdýr. (Sürecek) orum a gelen dünyaca ünlü ressamlar Osmancýk ý gezdi. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ile görüþen ressamlar, Osmancýk a hayran kaldýklarýný belirttiler. Ressamlar Osmancýk a hayran kaldý KýzýIýrmak kenarýnda Osmancýk ý tuvale yansýttýlar. alýþmalar orum Belediyesi Sanat Danýþmaný Nilgün evik ve Ressam Bünyamin Balaban baþkanlýðýnda yapýldý. orum Belediyesi nin bu yýl dördüncüsünü gerçekleþtirdiði Sanat Buluþmalarý kapsamýnda orum a gelen dünyaca ünlü ressamlar Osmancýk ý gezdi. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ile görüþen ressamlar, Osmancýk a hayran kaldýklarýný belirttiler. orum Belediyesi nin düzenlediði Sanat Buluþmalarý kapsamýnda orum a yurt dýþýndan ve Türkiye genelinden gelen dünyaca ünlü ressamlar program çerçevesinde Osmancýk ý gezdi. orum Belediyesi Sanat Danýþmaný Nilgün evik ve Ressam Bünyamin Balaban Ressamlar i Sanat Buluþmalarý kapsamýnda orum a geldiler. baþkanlýðýnda tarihi Koyunbaba Köprüsü nü gezen ve daha sonra Arafat Tepesi nden Osmancýk ý seyreden ressamlar ilçeye hayran kaldýklarýný belirttiler. Önemli baþarýlara imza atan ve çeþitli ödüller alan hemþehrimiz Yýlmaz Helvacý nýn da yer aldýðý heyet, Osmancýk Belediyesi nin düzenlediði program kapsamýnda ýrmak kenarýnda Osmancýk ý tuvale yansýttýlar. orum Belediyesi'nin organizasyonu ile orum'a gelen ressamlarýn gezi güzergahlarýna özellikle Osmancýk'ý da istemelerinden memnun olduklarýný kaydeden Baþkan Yazýcý, Þair Faruk Nafiz amlýbel, Þair isimli þiirinde Hepimiz eþyayý tanýrken sade dýþýndan, esrarýna yol bulduk onun anlatýþýndan diyor. Biz sizlerin gözleriyle, o gözlerin eserlere yansýmasýyla eþyanýn sýrlarýna ulaþýyoruz, burada da bu görülebiliyor mu diyoruz. Sizleri bizlerle buluþturan orum Belediye Baþkanýmýza teþekkür ediyorum. diye konuþtu. Gün boyu Osmancýk ta kalan ressamlar yaptýklarý birbirinden güzel Osmancýk resimlerinin düzenlenecek olan sergide beðeniye sunulacaðýný kaydettiler.

7 SALI 25 HAZÝRAN öðrenci alýnacak H BESYO ya baþvurular gelecek ay baþlýyor. itit Üniversitesi Beden Eðitimi Spor Yüksek Okulu na öðrenci alýnacak. Antrenörlük Eðitimi Bölümü ile Spor Yöneticiliði Bölümü ne toplam 60 öðrenci alýnacak. Baþvurular 1-12 Temmuz tarihleri arasýnda yapýlacak. YGS 5 puan türü ile 50 öðrenci alýnacak. Herhangi bir uygulama sýnavý yapýlmayacak. Sporcu özgeçmiþi, YGS puaný ve AÖBP hesaplanarak 60 öðrenci alýnacak. Antrenörlük Eðitimi Bölümü ne atletizm, basketbol, futbol, güareþ, hentbol ve voleybol branþlarýnda öðrenci alýnacak YGS puanlarýndan herhangi birinden en az 140 puan almak yeterli olacak. Belirtilen branþlardan herhangi birinde sporcu özgeçmiþinin olmasý gerekecek. ocuklar kitabý tercih ediyor kullardaki eðitim öðreo timin sona ermesi nedeniyle aileleriyle birlikte tatile yada seyahate çýkan çocuklar, oyuncak yerine kitaplarý tercih ediyor. Kýrýkkale-orum karayolu üzerinde þehirler arasý yolcu taþýyan otobüsün bir dinlenme tesisinde mola verdiði esnada otobüsten inen bir çocuðun ailesiyle birlikte dinlenme tesisindeki oyuncak reyonu yerine kitaplarýn olduðu reyonu tercih ederek kitaplarýn içeriklerini incelemesi objektiflere yansýdý. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn okullarda kitap okumayý özendirmek, kitaplarla arkadaþ olmayý teþvik etmek ve kitap okumanýn artýk hayatýn bir parçasý hali- Seyahate çýkan çocuklar, oyuncak yerine kitaplarý tercih ediyor. ne gelmesini saðlamaya yönelik yapýlan çalýþma ve projeler, son yýllarda öðren- ciler üzerinde daha olumlu davranýþ deðiþikliði meydana getirdiði kaydedildi. Zamanlarýnýn birçoðunu bilgisayar baþýnda ge- çiren ve çeþitli sosyal paylaþým sitelerinde gezinen ya da çeþitli þiddet içerikli oyunlara kendini kaptýran öðrencilerin kitap okuma alýþkanlýklarýna destek olunmasýna yönelik sürdürülen çalýþmalarýn bir aþamasý olan çocuklarla kitaplarý her ortamda buluþturmak adýna dinlenme tesislerindeki bu uygulama ise hem küçükler hem de büyükler tarafýndan takdirle karýþýlandý. Bu nedenle çocuklarýn okul dýþýnda da kitaplarla olan yakýnlýðýnýn devamýný saðlamak, çocuklarý kitaplardan koparmamak ve kitaplarla olan arkadaþlýðýn devam ettirilmesi ise öðrencilerin yetiþtirilmesinde büyük emekleri olan öðretmenlerin de en Aman güneþ çarpmasýn! M eteoroloji Genel Müdürlüðü, güneþ çarpmasýndan korunma yöntemlerini sýraladý. Güneþ çarpmasý; 'aþýrý sýcak sonucu beden ýsýsýný ayarlayan mekanizmanýn bozulmasýna baðlý meydana gelen ciddi bir rahatsýzlýk' olarak tanýmlanýyor. Hemen müdahale edilse bile ölümcül olabiliyor ya da kalýcý zararlar verebiliyor. Aþýrý sýcaklýðýn yanýnda nem oranýnýn da yüksek olmasý (yüzde 70'in üzeri), güneþ çarpmasýnda etkili bir rol oynuyor. Güneþ çarpmasý özellikle yaþlý ve çocuklar için daha tehlikeli. Güneþ ýþýnlarý; ultraviyole, görünür ve enfraruj ýþýnlarýndan oluþuyor. Ýnsan saðlýðý açýsýndan en etkili ýþýn ultraviyole ýþýnlarý. Türkiye'de genellikle yaz aylarý ve gündüz saatleri arasý güneþ çarpmasý açýsýndan en riskli zamanlar. Güneþ çarpmasýnýn en sýk görüldüðü yerler, sýcak ve nemli deniz sahilleri. orum Müftülüðü tarafýndan düzenlenen 'Yaz Kuran Kurslarý' dün baþladý. Yaz Kur an kurslarý baþladý Emre Kut orum Müftülüðü tarafýndan düzenlenen 'Yaz Kuran Kurslarý' dün baþladý. Kurslarýn genel açýlýþý nedeniyle programý Fatih Sultan Mehmet Camii'nde bir program düzenlendi. Programa Müftü Yardýmcýsý Tahir Kýlýç, Fatih Sultan Mehmet Camii Müezzini Ýsmail Þanal, Kýz Kur'an Kursu öðretmenleri, öðrenciler ve veliler katýldý. Müftü Yardýmcýsý Tahir Kýlýç, yaz kurslarýnýn önemine deðindi. Yaz Kur'an Kursu'na baþlayan öðrencilere dondurma ikram edildi. Yaz Kur'an Kurslarýnýn 26 Aðustos 2013 tarihine kadar süreceði belirtildi. Programa Müftü Yardýmcýsý Tahir Kýlýç katýldý. Müftü Yardýmcýsý Tahir Kýlýç, yaz kurslarýnýn önemine deðindi. Nasýl korunulur? Uzun süre güneþ altýnda kalýnmýþ ise þu belirtiler güneþ çarpmasýný iþaret ediyor: "Hastanýn ateþi dereceye kadar çýkabilir. Davranýþ, anlama ve algýlama bozukluklarý oluþur. Kalp atýþlarý düzensizdir. Þiddetli baþ aðrýsý, bulantý ve kusma yapabilir." Güneþ çarpmasýndan korunmak için þu Uzun süre güneþ altýnda kalýnmýþ ise þu belirtiler güneþ çarpmasýný iþaret ediyor. tavsiyelere uymak gererunlu olmadýkça 11.00þemsiye veya geniþ kekiyor: saatleri arasýnda narlý þapka kullanýlmadýþarýya çýkýlmamalýdýr. lýdýr. Meteoroloji Genel Müdürlüðü tarafýndan Aþýrý sýcaklarda Ýmkanlar ölçüsünsýcak ve UV (ultraviyogölgede bulunulmalý, de sýk duþ alýnmalýdýr. le) ýþýnlarý için uyarý veaðýr iþler ve spor yapýlaðýr ve yaðlý yiyerilen bölge ve günlerde mamalýdýr. ceklerden kaçýnmalý ve mümkün olduðunca güýnce, açýk renkli bol bol sývý tüketilmelineþten kaçýnmalý, zobol elbiseler giyilmeli, dir. (CÝHAN) Yaz meyveleri þifa deposu M yor. eyvelerin faydalarý saymakla bitmi- Yaz meyvelerinin insan saðlýðý açýsýndan çok önemli olduðunu belirten beslenme uzmanlarý, mevsim deðiþikliðiyle vücutta yaþanan halsizlik ve yorgunluða karþý meyve tüketilmesi gerektiðini belirtti. Uzmanlara göre, meyvelerin faydalarý þöyle: Üzüm: Vücuda zararlý madde etkilerine karþý korur. Kansýzlýðýn tedavisinde etkili olduðu gibi yüksek tansiyonu kontrol altýnda tutmaya yardýmcý olur. Kalp hastalýklarý ve kansere karþý koruma saðlar. Karpuz: Karpuzun içerdiði laykopen maddesi, kansere karþý koruyucu özelliði olduðu bilinen A ve E vitaminlerinden daha etkilidir. Kavun: Bol miktarda B vitamini, brom Meyvelerin faydalarý saymakla bitmiyor. ve iyot içermesi sebetamini, protein, þeker, biyle sinirleri yatýþtýrýr, meyve asidi, demir, foskolay bir uyku saðlar. for, sodyum, kalsiyum Damar týkanýklýðý ve ve potasyum içerir. kansýzlýk için de çok etþeftali: Bol miktarkilidir. da A ve C vitaminlerini Ahududu: Yaþlýlýk- içerir. Su, madensel tuztan kaynaklanan hafýza lar ve þeker açýsýndan kayýplarýna karþý çok etson derece zengindir. kilidir. Ýshal önleyici, Kabýzlýðý giderir. Hazmý yara tedavi edici ve kolaylaþtýrýr. Ýdrar yollaayak yorgunluðuna birerýný temizler. Safra kesebirdir. Ayrýca, güzellik si ve böbrekler için de kaynaðý olarak tanýmlason derece faydalýdýr. nabilir. Kayýsý: Beynin düilek: Bol miktar- zenli çalýþmasýný saðlar, da A, B1, B2, C ve K vistresi azaltýr. Karaciðe- rin tahrip olan kýsýmlarýnýn tamirini saðlar. Kemiklerin ve diþlerin daha düzgün ve saðlam olmasýnda önemli rol oynar. Kan yapýmýný artýrarak, kansýzlýða engel olur. Üreme sistemi üzerinde olumlu rolü bulunup cinsel gücü artýrýr. Erik: Yüksek antioksidan kapasitesi yanýnda detoks yapýcý gücüyle de önemli bir antiaging besindir. Sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkisi olduðu gi- bi iyi bir antioksidan ve C vitamini kaynaðý olarak kalbin de dostudur. Kiraz: C vitamini açýsýndan zengin bir meyve olan kirazda ayrýca B1, B2, B5 vitaminleri, magnezyum ve kalsiyum da bulunur. Kirazýn güçlü bir aðrý kesici olduðu biliniyor. alýþmalar gösteriyor ki, 20 kirazda miligram arasý bulunan antosiyanin maddesi, aðrý kesici etkisi Aspirin'den 10 kat daha fazladýr." Yaz meyvelerinin genellikle daha taze ve doðal olduðuna dikkat çeken beslenme uzmanlarý, "Yaz meyvelerinin neredeyse tamamý doðal eczanenin birbirinden güçlü ilaçlarý gibidir. Hem yazýn tadýný daha çok çýkarmak hem de vücudunuzu önümüzdeki kýþa ve daha saðlýklý hazýrlamak istiyorsanýz yaz meyvelerinden daha çok yararlanýn" diye konuþtu.(ýha) 7 Yaz Kur'an Kursu'na baþlayan öðrencilere dondurma ikram edildi. Trafik kazasý 2 yaralý orum'un Osmancýk ilçesinde otomobilin þarampole devrilmesi sonucu, 2 kiþi yaralandý. Ýbrahim Deniz (49) yönetimindeki 55 NL 635 plakalý otomobil, iftlikler Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu þarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki Leyla Deniz (42), olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Osmancýk Devlet Hastanesine kaldýrýldý. (A.A.) Otomobilin þarampole devrilmesi sonucu, 2 kiþi yaralandý.

8 8 SALI 25 HAZÝRAN 2013 orum BÝLSEM in OKA projesi baþladý M illi Eðitim Müdürlüðü ve orum Bilim ve Sanat Merkezi (BÝLSEM) nin hazýrladýðý Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý 2013 yýlý Teknik Destek Programý kapsamýnda hazýrladýðý Üstün Yeteneklilerin Tanýlanmasýný ve Eðitimini Destekleyenlerin Eðitimi adlý projesi baþladý. Proje ile üstün yetenekli öðrencilerin seçiminde ve eðitiminde görev alan öðretmenlerin bilgi düzeyi arttýrýlmasý hedefleniyor. Bu amaçla ilk ve ortaokullarýn rehber öðretmenleri ve 3. sýnýf öðretmenlerinden oluþan bir grup ile orum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi ile BÝLSEM öðret- Üstün Yeteneklilerin Tanýlanmasýný ve Eðitimini Destekleyenlerin Eðitimi adlý projesi baþladý. men ve idarecilerinin de Cuma gününe kadar alacaklarý 30 saat sürecek eðitim baþladý. Eðitimden geçen öðretmenler, üstün yetenekli öðrencilerin kiþisel ve sosyal özellikleri hakkýnda ayrýntýlý bilgi sahibi olacaklar. Bu sayede sýnýflardaki üstün yetenekli öðrencileri daha kolay belirleyebilecekler. Öðretmenler ayrýca, üstün yetenekli öðrencilerin eðitim ihtiyaçlarý ile ülkemizde üstün yetenek- li öðrencilere uygulanan eðitim modellerini öðrenecekler. Okul rehber öðretmenleri ve sýnýf öðretmenleri, üstün yetenekli öðrencilerin baþarýlarýnýn deðerlendirilmesi ve geliþimsel farklýlýklarý nedeniyle yaþayabilecekleri psikolojik sorunlar konusunda da bilgilendirilecekler. Proje hakkýnda bilgi veren BÝLSEM Rehber Öðretmeni Tülay Yataðan Bayram, Proje kapsamýnda sadece eðitimcilerin deðil üstün yetenekli öðrencilerin aileleri de bilinçlendirilecek. Aileler, çocuklarýnýn hýzlý geliþimi nedeniyle karþýlaþabilecekleri sorunlar ve bunlara iliþkin çözüm yollarýný içeren bir konferans alacaklar. dedi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kurnaz tarafýndan verilen eðitim sonunda katýlýmcýlara sertifika da verilecek. Gökkuþaðý Almanya da orum Gökkuþaðý Eðitim Kültür Yardýmlaþma Derneði nin Sevda Ýþi Okuma Salonlarý adlý Avrupa Birliði Bakanlýðý Hayat Boyu Öðrenme ve Gençlik Programlarýndan Leonardo Da Vinci Programý na sunduðu ve kabul edilen projenin yurt dýþý hareketlilik programý baþladý. Proje Almanya'da gerçekleþtirilecek olup eðitimler 15 gün sürecek. Proje, Gökkuþaðý Eðitim Kültür Yardýmlaþma Derneði ve katýlýmcý ortaklarý olan orum Eðitim Sevenler Derneði, Ýl Halk Kütüphanesi Müdürlüðü, Ýskilip Milli Eðitim Müdürlüðü, Ýskilip Belediye Baþkanlýðý, Ýnegöl Eðitim Sevenler Derneði ve Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü ortaklýðýnda oluþan 16 katýlýmcý üye ve çalýþanlarýndan oluþuyor. Konuyla ilgili açýklama yapan Dernek Proje Koordinatörü Recep Yazýcý, Aklýný kullanmayý bilen, þuurlu ve ahlak sahibi, inançlý ve eðitimli bireyler yetiþtirmek amacýyla kurmuþ olduðumuz okuma salonlarýnýn Avrupa düzeyinde geliþmesi için proje hazýrladýk. Bu projeden beklentilerimiz Avrupa Birliði üyesi ülkelerdeki belediyeler, eðitim kurumlarý, sivil toplum örgütleri gibi benzer kurumlarý ziyaret ederek Avrupa da yaþayan çocuklarýn ve gençlerin boþ zamanlarýný nasýl deðerlendirdiklerini, nerelerde vakit geçirdiklerini, bu çocuklara ailelerin, eðitimcilerin, sivil toplum kuruluþlarýnýn ve Sevda Ýþi Okuma Salonlarý adlý proje uygulamasý baþladý. devletin katkýlarýnýn nelarýnda katýlýmcý ortaðýsonuçlarýnýn yaygýnlaþler olduðunu incelemek mýz Ýnegöl Eðitim Setýrýlmasý için çalýþýlacakamacýyla proje ekibi olavenler Derneði nin okutýr. Proje ortaklarýmýzýn rak yerinde araþtýrýp ma salonlarýnda paylaþýinternet sitelerinde, yerel edindiðimiz olumlu teclacaktýr. basýnda yayýnlanmasý rübeleri öncelikle osaðlanýp, broþürler ve Ayrýca ortaklarýmýz rum da derneðimizin dokümanlar hazýrlayaaracýlýðý ile ilimiz ve ilbünyesinde bulunan rak inceleme ziyaretleri çelerimizde yapacaðýokuma salonlarýnda, desonucunda elde edilen mýz toplantý ve konfevamýnda ilimizde bulutecrübe ve deneyimler ranslar yardýmýyla incenan diðer okuma salonpaylaþýlacaktýr. dedi. leme faaliyetinin olumlu Stres ve terleme arasýndaki baðlantý S tres baþladýðý anda terleme tetikleniyor. Gündelik hayatta insanlarýn topluma girmelerinde çekingenlik gibi sorunlara neden olan terlemeyle stres arasýnda iliþki olduðu bildirildi. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Týp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalýklar Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Tamer Ýrfan Kaya, insanlarý rahatsýz eden terlemenin vücudun bir savunma mekanizmasý olduðunu ifade etti. Terlemeyle vücut sýcaklýðýnýn dengede tutulduðunu belirten Kaya, vücudun terlemeyle sýcaklýðýný 36,5 derecede tuttuðunu, metabolizmanýn ýsýya dönüþen enerji fazlasýný terlemeyle vücuttan uzaklaþtýrdýðýný bildirdi. Guatr, þeker, kanser, enfeksiyon ve obezi- te gibi hastalýklara baðlý olarak veya çok spor yapan, menopoza giren, yapýsal olarak metabolizmasý hýzlý olan kiþilerde terlemenin artabildiðini dile getiren Kaya, fiziksel sorunlarýn yanýnda psikolojik rahatsýzlýklarýn da terlemeye neden olduðuna dikkati çekti. Psikolojik durumlarýn sinir sistemini uyarmasýyla stresin terlemeyi artýrdýðýný vurgulayan Kaya, þu bilgileri verdi: "Stres vücutta çeþitli hormonlarýn salgýlanmasýna neden oluyor. Bunlardan birisi de adrenalin. Adrenalin, stres ve korku gibi durumlarda salgýlanýyor. Adrenalin ayný zamanda terlemeye neden olan sinir sistemini aktive ediyor. Bu yolla stres baþladýðý anda terleme tetikleniyor. Terlemesi artan kiþiler, sosyal bir ortamda tere baðlý strese girdiði için terleme daha da artý- yor. Özellikle gençlerde daha çok gördüðümüz ellerde ve koltuk altlarýnda görülen terleme baþlýca bu þekilde tetikleniyor. Bu tip terlemeler uyku esnasýnda görülmüyor, çalýþma ortamýnda ise ön plana çýkýyor. Bu durum insanlarda sosyal problemler doðuruyor. Bir süre sonra insanlar el sýkýþmaktan çekiniyor. Koltuk altý terlemesi yine çok büyük problem teþkil ediyor. Elbiselerin koltuk altý ýslandýðýnda insanlar utanabiliyorlar. Islanmanýn yaný sýra koltuk altýnda bakteriler yoðun olduðu için koku da ortaya çýkýyor. Onun için koltuk altý terlemesi yoðun olan kiþilere anti bakteriyel sabunlar kullanmalarýný öneriyoruz. Bu sabunlar terlemeyi azaltmýyor ancak kokuyu engelliyor. Koltuk altýnýn terlediðini fark eden kiþi kokunun oluþacaðýný düþünüp strese giriyor, böyle bir durumda da terleme iki misli artýyor." Aþýrý terlemenin bir hastalýk olduðunu aktaran Prof. Dr. Tamer Ýrfan Kaya, hastalýðýn tedavisiyla ilgili þunlarý kaydetti: "Aþýrý terlemenin olmadýðý vakalarda kremle tedavi yeterli oluyor. ok aðýr vakalarda ise tabletler kullanýlabiliyor. Fakat tabletler sinir sistemi üzerinden etki ettikleri için yan etkileri oldukça yüksek. Bu yüzden tabletler aþýrý terlemesi olan istisnai vakalar dýþýnda sýk tercih edilmiyor. Bunlarýn yaný sýra koltuk altý, el ve ayak gibi sýnýrlý bölgelerin terlemelerinde botoks da çok etkili bir tedavi yöntemi olarak kullanýlýyor. Botoks terlemeye sebep olan sinir uçlarýnýn deride ter bezlerini uyarmasýný engelliyor. Fakat bo- toksun etkisi maalesef ortalama 6 ay kadar sürüyor, çünkü bu bölgedeki sinirler bu süre zarfýnda kendilerini yeniliyor. Onun için botoks tedavisi için dönem olarak ilkbaharý seçiyoruz. Böylelikle terlemenin daha da arttýðý yaz ve bahar dönemlerinde terlemeyi engellemiþ oluyoruz. Gerekli olduðu durumlarda botoksu tekrar uygulayabiliyoruz." (AA) Merkez Ýmam-Hatip Lisesi Tatbikat Camii, Buhara Tevhit Camii ve Fatih Sultan Mehmet Camii nde açýlýþlar yapýldý. Gel Bu Yaz Kur'an ý Gönlüne Yaz orum Müftülüðü tarafýndan Yaz Kur'an kurslarý için Merkez Ýmam-Hatip Lisesi Tatbikat Camii, Buhara Tevhit Camii ve Fatih Sultan Mehmet Camii nde açýlýþlar yapýldý. Gel Bu Yaz Kur'an ý Gönlüne Yaz sloganýyla baþlatýlan Yaz Kur an Kurslarýna tüm çocuklar davet edildi. Ýmam Hatip Lisesi Camii bahçesinde yapýlan açýlýþa Ýl Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen, Din Hizmetleri ve Eðitimi Þube Müdürü Abdullah Salman, Müftülük Saymaný Abdullah Sanar, Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Kaþif Hamdi Okur, ÝmamHatip Lisesi Müdür V., Sivil Toplum Kuruluþlarý temsilcileri ile Abdibey Camii, Emre Camii ve Ýmam-Hatip Lisesi Camii yaz Kur'an kurslarýna katýlacak 1500 öðrenci ve velileri katýldý. Program Emre Camii Müezzin Kayyýmý Safet alýþ ýn Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþladý. Ýmam-Hatip Lisesi Yaz Kur'an Kursu geçici öðreticisi Numan Acar ýn seslendirdiði ilahinin ardýndan Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Kaþif Hamdi Okur, öðrenci ve velilere hitaben yaptýðý konuþmasýnda, Diyanet Ýþleri Baþkalýðý nýn son birkaç yýldýr eðitime büyük önem verdiðini ve orum Müftülüðü tarafýndan da bir çok faaliyetin gerçekleþtirildiðini söyledi. Geleceðimizin teminatý olan çocuklarýn Kur an ý öð- renmelerinin önemine deðinen Doç. Dr. Okur un konuþmanýn ardýndan Ýl Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen de, Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez in yaz Kur'an kurslarý mesajýný okudu. Programýn sonunda yapýlan duanýn ardýndan tüm öðrenci ve velilere meyve suyu, çikolata ve çeþitli ikramlarýn ardýndan program sona erdi. Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Camii bahçesinde yapýlan Kur'an kurslarý açýlýþýna ise Ýl Müftü Yardýmcýsý Tahir Kýlýç katýldý. Açýlýþa katýlan öðrenci ve velilere hitaben Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez in mesajýnýn okunmasýnýn ardýndan yapýlan dua ile program sona erdi. Kurslar Gel Bu Yaz Kur'an ý Gönlüne Yaz sloganýyla baþladý. Buhara Tevhit Camii nde yapýlan yapýlan açýlýþa da Ýl Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, Yaz Kur'an Kursu öðreticileri, öðrenci ve veliler katýldý. Abdullah Pamuklu, açýlýþta yaptýðý konuþmada, Yaz Kur'an Kurslarýnýn önemine deðinerek, çocuklarýn dini doðru kaynaktan en iyi þe- kilde öðrenmeleri noktasýnda Müftülük olarak her türlü gayreti gösterdiklerini belirterek, velilerin de çocuklarýný Yaz Kur'an Kurslarýna göndermelerini istedi. Daha sonra Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez in mesajýný okudu. Yapýlan duanýn ardýndan program so- Ýmam Hatip Lisesi Camii bahçesinde yapýlan açýlýþta kurslarýn önemi anlatýldý. Öðrenciler kurslara baþlamanýn sevincini yaþadý. Diþ hassasiyetiniz olabilir Y az aylarýnýn vazgeçilmezleri olan soðuk içecekler ve dondurma diþlerinizi sýzlatýyorsa, kamaþma þikayeti ile bir eriði dahi ýsýramýyorsanýz bu durum diþ hassasiyeti sorunu ile karþý karþýya olduðunuz anlamýna gelebilir. Memorial Etiler Týp Merkezi Aðýz ve Diþ Saðlýðý Bölümü'nden Dt. Hacer Alireisoðlu, diþlerde hassasiyetin nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkýnda bilgi verdi. Diþ hassasiyetinin nedeni Diþ hassasiyeti, halk arasýnda kamaþma olarak bilinen; sýcak, soðuk, ekþi, þekerli yiyecek ve içeceklerin diþlerde sýzlama meydana getirmesi durumudur. Günümüzde oldukça sýk karþýlaþýlan bu rahatsýzlýk, özellikle diþ eti çekilmesi sonrasý açýða çýkan kök yüzeyiyle iliþkilidir. Diþ gýcýrdatma sonrasý birbirine sürtünen diþlerin mine tabakasýndaki aþýnma, hassasiyetin bir diðer sebebidir. Bunun gereðinden fazla bastýrarak diþleri fýrçalamak, diþ hassasiyetinin en önemli sebeplerinden biridir. Asitli yiyecek ve içeceklerin sýklýkla tüketilmesi de diþ hassasiyetine neden olabilir. Diþin aðýz içinde görünür kýsmý mine denilen koruyucu bir diþ tabakasýyla çevrilidir. Hemen altýnda bulunan dentin, mikroskobik olarak görünebilen kanalcýklardan oluþmaktadýr. Diþ dýþ yüzeyinden baþlayarak diþin ortasýndaki sinire kadar uzanan bu kanallar sývý ile doludur. Diþ minesi zayýfla- mýþ olan diþlerde sýcak, soðuk, ekþi, tatlý yiyecek ve içeceklerden sonra hareket eden bu sývý, diþ sinirinde hissedilir ve sýzlamaya neden olur. Ayrýca diþin kök yüzeyi koruyucu olan mine tabakasýna göre oldukça yumuþak olan sement tabakasýyla çevrilidir. Diþ dýþýnda diþ plaklarý, kýrýk ve çürük diþler, piyasada satýlan diþ beyazlatma ürünleri de diþ hassasiyetine neden olabilir. dir. Diþ hassasiyetine karþý dikkat edilmesi gerekenler: Öncelikle aðýz ve diþ bakýmýna özen gösterilmeli- Diþin sert tabakasýna zarar vermemek için yumuþak kýllý fýrça kullanabilir. ok kuvvet uygulayarak diþ fýrçalayan kiþiler, daha az kullandýklarý elleriyle diþ fýrçalayabilirler ( Örneðin sað elini kullanan kiþi fýrçalarken sol elini kullanabilir ) Hassasiyet giderici macunlar, florlu diþ bakým ürünleri düzenli kullanýldýðýnda hassasiyete iyi gelebilir. Fazla asit içeren yiyecek ve içeceklerden uzak durulmalýdýr. Özellikle yaz aylarýnda dondurma ve soðuk içeceklerin tüketiminde dikkatli olunmalýdýr. Diþ doktorunuza gitmek için geç kalmayýn Diþ hassasiyeti durumunda öncelikle hasta öyküsü alýnýr ve ayrýntýlý bir muayene yapýlýr. Diþ hekimi tedavi için; - Diþlerin eksilen mine tabakalarýnýn yerine dolgu malzemesiyle onarým yapabilir. - Diþ etlerine müdahaleler yapabilir. - Açýða çýkmýþ kök yüzeyinde flor uygulamasý yaparak iyileþme saðlayabilir. Hastanýn diþ gýcýrdatmasýna neden olana faktörleri ortadan kaldýrabilir.

9 SALI 25 HAZÝRAN 2013 ÖRNEK DUYARLILIK 9 Her gece sokak köpeklerini besliyor Ý Erol Taþkan nsanlarýn birbirlerinin derdini umursamadýðý, çevresinde olup bitene karþý duyarsýz kaldýðý bir ortamda, Emrah Ölçer isimli genç, her gece sokak köpeklerini doyuruyor. Saat 11,00'den sonra otomobilinin bagajýna doldurduðu yiyeceklerle yola çýkan duyarlý genç, yolda rast geldiði sokak köpeklerine su ve yiyecek vererek kendisine biçtiði sorumluluðu yerine getiriyor. Gecenin karanlýðýnda rastladýðýmýz Emrah'tan izin isteyerek, bu örnek duyarlýlýðý okurlarýmýzla paylaþma isteðimizi aktardýk. Engin bir hoþgörü ile isteðimizi kabul eden Emrah Ölçer, eliyle beslediði sokak köpeðinin baþucunda bekleyerek, köpeðin korkmamasý ve çekingen davranmamasý için ona güven veriyor. Pek çok insan, sokak köpeklerinin yanýna yaklaþmaya cesaret edemezken, duyarlý gencin en küçük bir korkusu yok. Hayvanlarýn hislerinin güçlü olduðunu hatýrlatarak, hayvanlarýn kendisine iyilik eden insanlarý algýladýklarýný ve herhangi bir zarar vermesinin mümkün olmadýðýný söyleyen Emrah, "Hay- Uzun zamandýr bir gece bile aksatmadan her gece köpekleri doyurmak için yola çýktýðýný anlatan Emrah, bu hizmeti kendisine vazife edinmiþ. "Eðer onlarý doyurmazsam, evime gidip yatamam." diyecek kadar bu iþe önem ve- rah Ölçer, geniþ bir güzergahý kendisine görev alaný olarak belirlemiþ. Silimkent civarýna kadar her gece giderek, yolda rastladýðý köpekler baþta olmak üzere, gurup halinde dolaþan köpekleri de esgeçmiyor. Her akþam ayný ni çaðýrmasýyla ve yanýnda durmasýyla tekrar yemek yemeye baþladý. Özellikle yaz günlerinde sokak hayvanlarýna su verilmesi konusunda sýk sýk çaðrýlar yapýlýrken, ayakta alkýþlanacak bir örneðe samimiyetle imza atan Emrah Ölçer'i gönülden tebrik ediyoruz. Kalbinde merhamet besleyen insanlarýn varlýðý, toplumun en önemli çimentosunu oluþtururken, imkaný olan herkesi ihtiyaç sahibi olan her kim varsa, ona destek olmaya ve gözetmeye davet ediyoruz. HABERCÝNÝN NOTU: Bu haberin bir van zaten çaresiz kalmýþ. Uzun süredir bir þeyler yemediði her halinden belli. Bu hayvanýn kendisine uzanan iyilik elinin farketmemesine imkan yok. Belki dili yok, konuþamýyor ama hisleriyle sizi anlýyor." dedi. ren Emrah Ölçer, irtibat kurduðu iþyerlerinden aldýðý yiyeceklerin yanýsýra, bizzat kendi parasýyla da yiyecek satýn alýyor. Kediler için özel kedi mamasý alarak, kediler için de ayrý bir menü hazýrlayan Em- saatte kendilerine su ve yiyecek getiren adamýn yolunu dört gözle bekleyenler de var. Belki hayvan deyip geçeriz ama, bizi görünce yemekten vazgeçip ürken hayvan, Emrah Ölçer'in kendisi- diðer gizli kahramaný, Emrah Ölçer'in eþidir. Kendince haklý bir sebepten ötürü fotoðraf karesine katýlmayan hanýmefendinin eþiyle birlikte verdiði hizmet ve þefkatinden dolayý, gýyabýnda kutluyor tebriklerimizi bildiriyoruz. Allah duyarlý, merhametli ve kalbinde sevgi besleyen insanlarýmýzýn sayýsýný artýrsýn. Biz uyguladýk, rahatýz orum Göðüs Hastanesi tarafýndan doktorlar için 'Etkili Ýletiþim' semineri düzenlendi. Hekimlere etkili iletiþim semineri Emre Kut orum Göðüs Hastanesi tarafýndan doktorlar için 'Etkili Ýletiþim' semineri düzenlendi. Saðlýk hizmetlerinin amacýna daha hýzlý ulaþmasýnýn yanýsýra, hekim ve hasta iliþkisinde yaþanan olumsuzluklarý ortadan kaldýrmayý hedefleyen seminerde, doðru ve etkili iletiþimin sýrlarý masaya yatýrýldý. Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekre- teri Dr. Turgay Happani, Göðüs Hastanesi Baþhekimi ve Yöneticisi Dr. Ayhaným Tümtürk, hastane doktorlarýnýn katýldýðý seminerde, Dr. Öznur Bolat konuþmacý olarak yer aldý. Ýletiþimin tarihçesi hakkýnda bilgi vererek sözlerine baþlayan Öznur Bolat iletiþimin doðar doðmaz baþlayan bir olgu olduðunu ve doðumdan ölüme kadar insanlar için vazgeçilmez bir ihtiyaç olduðuna iþaret etti. Bolat, kiþisel iletiþimden öte toplumsal iletiþime vurgu yaptýðý konuþmasýnda, "Bazen bilgi almak ya da vermek için bazen arkadaþlarýmýzla hoþ vakit geçirirken ya da iþ yaþantýmýzda iletiþim kurmak durumundayýz. Ýnsan olmanýn en önemli unsurlarýndan birisi olan anlaþýlmak umursanmak ve kabul görmek bizim için Seminerde Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani bir konuþma yaptý. önemli. Bazen gerçekler o kadar nettir, o kadar gözümüze girer ki, ancak biz daha önyargýmýzý aþamamýþýzdýr ve fýrsat kaçmýþtýr." diyerek, doðru ve saðlýklý iletiþimin, doðru zamanda kurulmasýnýn da öneminin altýný çizdi. Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani de açýklamasýnda, iletiþimi çok önemsediklerini, hasta ve hasta yakýnlarýyla iletiþimi artýrmak için bu tür eðitimlere aðýrlýk vermeye devam edeceklerini dile getirdi. Happani, "Hastanelerimizdeki problemden birinin iyi empati kuramadýðýmýz için iletiþim daha fazla önem verdik. Hem tanýda hem de tedavi de hasta ve yakýnlarýna daha iyi iletiþim saðlanacaðýna inanýyoruz." dedi. Seminer sonunda Dr. Öznur Bolat'a Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani teþekkür plaketi verdi. orum da 2004 yýlýndan itibaren uygulanan sokak hayvanlarý yönetmeliðinin aradan geçen 9 yýla raðmen raðmen bazý illerde hayata geçirilmemesi gündem oluyor. Sakarya Zaman dan Duran Savaþ imzalý habere göre, Sokak hayvanlarý hem çevre hem de insan saðlýðý açýsýndan þehirlerin en önemli sorunlarýndan biri. Sorunun çözümü için 2004 yýlýnda bir yönetmelik çýkarýldý. Evcil hayvanlarýn sokaða terk edilmesini önlemek ve hayvanlarý kayýt altýnda tutmak için çýkarýlan bu yönetmelik, aradan 9 yýl geçmesine raðmen uygulamaya geçirilemedi. Türk Veteriner Hekimler Birliði nin verdiði bilgiye göre Sakarya da 10 yýllýk süre zarfýnda bir tek hayvan sahibi bile evcil hayvanýný kayýt ettirmedi. Adapazarý Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ise hayvan sahipleriyle ilgili bugüne kadar tek bir cezai iþlem uygulamadý. Hayvanlarýn Korunmasýna Dair Uygu- se gelmiyor diye konuyu geçiþtiriyor. Ýþin ilginç tarafý, þehrin en iþlek caddesinde yasak olan pitbull cinsi köpek gezdiriliyor, zabýta önünden geçiyor ve iþlem yapmýyor. Aþýsýz hayvanlar ölümcül hastalýk taþýyor Bazý illerde sokak hayvanlarý yönetmeliði uygulanmýyor. lama Yönetmeliði nin 12. maddesi, sahipli hayvanlarýn sokaða salýnmasýný yasaklýyor. Yönetmelik ayrýca pitbull gibi tehlikeli köpeklere iliþkin düzenleme de içeriyor. Yönetmelikte hayvan sahiplerinde aranan þartlar þöyle sýralanýyor: Pitbull, terrier ve Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanlar sahiplenilemez. Sahipli hayvanlarda kýsýrlaþtýrma esastýr. Kedi ve köpek sahipleri, baðlý bulunduklarý belediyeye en geç 30 gün içerisinde kayýt yaptýrmakla yükümlüdür. Sahiplenilen hayvanlar terk edilemez ancak yeniden sahiplendirme yapýlabilir ya da geçici hayvan bakýmevlerine teslim edilebilir. Türk Veteriner Hekimler Birliði Sakarya Odasý Baþkaný Mustafa Yýldýz, soruna ciddi bir yaklaþým olmadýðýný belirtiyor. Yasanýn uygulanmamasýndan yakýnarak, Aslýnda kanun uygulansa bunlara gerek kalmaz. Sokak hayvanlarý sorunu aza- lýr. Ancak ne yazýk ki Türkiye nin hiçbir þehrinde bu kanun uygulanmýyor. diyor. Ýnsanlarýn bir hevesle kedi, köpek aldýðýný ancak bakýmý zor gelince sokaða býraktýðýný ifade eden Yýldýz, zabýta ekiplerini de eleþtiriyor: Kanun, evcil hayvanlarýn sokaða terk edilmemesi için çýkmýþtý. Ancak ne vatandaþ ne de belediye kanunu uygulamýyor. Vatandaþ uyarý ve denetim olmayýnca kaydýný yaptýrmýyor, belediyeler de kim- Sokak hayvanlarý sorununun saðlýkla ilgili boyutu çok daha önemli. Veteriner hekim Mustafa Yýldýz, köpeklerinden bulaþan kist hastalýðýnýn en az kuduz kadar tehlikeli olduðuna dikkat çekerek þu bilgileri veriyor: Aþýlanmayan köpekler ölümcül hastalýk taþýyor. Halk arasýnda köpek kisti olarak bilinen hastalýða köpeklerin baðýrsaklarýnda bulunan parazit sebep oluyor. Bu, hayvan dýþkýsýyla etrafa yayýlan yumurta, solunum, doðrudan temas ve dýþkýnýn bulaþtýðý meyve ve sebzeler yoluyla insana geçiyor. Ýnsanda baþta karaciðer olmak üzere akciðer ve beyinde kist oluþturarak organlarý tahrip ediyor. Sokaða terk edilen her köpek saðlýk için risk taþýyor. Beraat, Müslümanlarýn kurtuluþuna vesile olacak D iyanet Sen orum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, Beraat Kandili ni kutladý. Yýldýz, yayýnladýðý kandil mesajýnda, Rahmet, maðfiret ve ateþten kurtuluþ ayý Ramazan a hazir olmak için bu geceden itibaren bir nefis muhasebesi yaparak hazýrlanmak gerekir. ocuklarýmýzýn ve gençlerimizin Kur an la tanýþtýðý Kur an yýlý olur inþaallah. Önümüzdeki bir yýl Müslüman alemi ve insanlýk için hayýrlar getire. Ýnþallah zulüm gören dünya Müslümanlarýnýn kurtuluþuna vesile olacak yeni bir yýl olur. Baþta ülkemizde olmak üzere insanlýðýn huzur ve refahýný bozmak, insanlarý birbirine düþürmek isteyenlerin hüsrana uðradýðý yeni bir yýl Ali Yýldýz

10 10 SALI 25 HAZÝRAN 2013 orumlu, baþbakan olacaðýný 1997 de bildi Erdoðan, orum da baþbakan ilan edilmiþ B Recep Tayyip Erdoðan ýn Baþbakanlýðý 1997 de orum da dillendirilmiþ. Recep Mebet aþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn siyasetteki kariyerini, orum halkýnýn seneler öncesinden bildiði ortaya çýktý. Hitit Üniversitesi tarihçesi için Hakimiyet Arþivi ni tarayan Araþtýrmacý-Yazar Abdulkadir Ozulu, 1997 yýlýnda orum a gelen dönemin Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan ýn Baþbakan Tayyip sloganlarýyla Erdoðan, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný olarak geldiði orum da Baþbakan Tayyip sloganlarýyla karþýlanmýþ. karþýlandýðýný kaydetti. Abdulkadir Ozulu, gazetemizin 18 Temmuz 1997 tarihli sayýsýnda yer alan Baþbakan Tayyib baþlýklý haberde Refah Partililer in Erdoðan a yönelik sevgi seline dikkat çekildiðini söyledi. Milli Görüþ Lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan ýn hayatta olduðu o dönemde Erdoðan ýn Refah Partisi nin gelecekteki genel baþkaný olarak görüldüðünü belirten Ozulu, Siyasetteki dalgalanmalara raðmen orumlular, 6 yýl öncesinden Recep Tayyip Erdoðan ý baþbakan olarak ilan etmiþ tespitinde bulundu. Refah Partisi Gençlik Komisyonu nun düzenlediði Gençlik Þöleni ve Milli Gençlik Vakfý orum Þubesi nce organize edilen sünnet þölenine katýlan Erdoðan, dönemin orum Belediye Baþkaný Prof. Dr. Arif Ersoy la birlikte Devlet Hastanesi bahçesinde bir hayrat çeþmesinin de açýlýþýný yapmýþtý. Assu Gümüþ Alyanz dan yeni konsept Hitit kraliyet takýlarý ilham kaynaðý oldu A Recep Mebet ssu Gümüþ Alyanz, yeni ürün konseptiyle binlerce yýllýk Hitit kraliyet takýlarýný günümüze taþýyor. Hitit takýlarýndan ilham alýnarak hazýrlanan yeni kreasyonlarýný tanýtan firma yetkililerinden Ömer Düven, Tarihi takýlarý gümüþ formunda yeniden ürettik dedi. Kral Hattuþili nin mühür yüzüðü baþta olmak üzere pek çok Hitit takýsýný gümüþ olarak yeniden tasarladýklarýný anlatan Düven, sfenks motifli kolye ve yüzük de hazýrladýklarýný söyledi. Dünyanýn ilk yazýlý anlaþmasý olan Kadeþ Antlaþmasý nýn metnini de gümüþ takýlar üzerine taþýdýklarýný belirten Düven, Yeni kreasyonumuzu yakýndan görmek ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi Belediye Taþ Bina arkasý Hamam Sokak numara 18/C de hizmet veren Assu Gümüþ Alyanz a bekliyoruz diye konuþtu. Uslu, TBMM deki düzenlemeleri anlattý Uslu, TBMM de bazý bölümlerde yeni düzenlemelere gittiklerini açýkladý. Abdulkadir Ozulu Hitit kalýntýlarýndan ilham alýnarak hazýrlanan gümüþ takýlar vitrinlerde yerini alýyor. Recep Mebet AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Meclis te yapýlan düzenlemelerle ilgili olarak açýklamalarda bulundu. Zaman Gazetesi nden Ýbrahim Asalýoðlu na konuþan Salim Uslu, TBMM Bahçe Lokantasý baþta olmak üzere bazý bölümlerde yeni düzenlemelere gittiklerini açýkladý. Konuyla ilgili olarak Zaman Gazetesi nin Cumartesi günki sayýsýnda yer alan haberde þu ifadelere yer verildi: MECLÝS BAHE LOKANTASINA RANDEVULU SÝSTEM GELÝYOR TBMM Bahçe Lokantasý nda önceden randevu alma sistemine geçiliyor. TBMM Ýdare Amiri AK Parti orum Milletvekili Salim Uslu baþkanlýðýnda toplanan Güvenlik Koordinasyon Kurulu nda, TBMM Bahçe Lokantasý na yönelik yoðun ilgi nedeniyle yaþanan sorunlar ele alýndý. Toplantýda, bazý personelin mahalleliyi de beraberinde getirerek çocuklarýna yaþ günü veya özel kutlamalar yaptýðý, bu kapsamda yemeðe gelen milletvekillerinin ayakta kaldýðý dile getirildi. Bu durumun güvenlik sorunu da çýkardýðýnýn tespit edilmesi üzerine, TBMM Bahçe Lokantasý na sýnýr konulmasý kararlaþtýrýldý. Meclis lokantasýnýn özel bir lokanta gibi kullanýlmaya baþlanmasýnýn sýkýntýlara yol açtýðýný vurgularken, randevu sistemine geçilmesinin gündemde olduðunu kaydetti. Salim Uslu, 20 kiþinin gelip, yemek yiyeceðiz demesi yerine, kimin davetlisi olarak geldiklerine dair bir randevu alýnmasý, sisteme baðlanmasý gerekiyor. dedi. Personelle ilgili bir sorun olmadýðýný dile getiren Uslu, Ama personel de olsa mahalleyi toplayýp, çocuðun yaþ TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Meclis te yapýlan yenilikleri anlattý. Uslu, TBMM Bahçe Lokantasý nda randevulu sisteme geçildiðini açýkladý. gününü orada kutlayayým, dýþarýda pastanede kutlayana kadar Meclis te kutlayayým demek doðru deðil. O zaman maksadýný aþýyor. Gidip kullanacak ama bir sýnýr gelecek. Bizi zora sokan, buranýn toplu kullanýlmaya kalkýlmasý. Bunlarýn giriþ çýkýþlarýyla ilgili de güvenlik sorunu oluyor. diye konuþtu. Toplantýda, kimlerin Meclis e girebileceðini düzenleyen Güvenlik Yönetmeliði nin 8. maddesi doðrultusunda, TBMM yerleþkesine giriþ yasaðý bulunan kiþiler ele alýndý. Daha önce 311 kiþiye konulan giriþ yasaðýnýn bir kýsmý kaldýrýlýrken, 63 kiþinin de Meclis e girmesi yasaklandý. Toplantýda, siyasi partilerin grup toplantýlarýný yaptýðý salý günü, ziyaretçi yoðunluðunun güvenlik problemi oluþturduðu da tartýþýldý. Bu çerçevede, gruplara gelenlerin güvenlik denetiminin rahatça yapýlmasý için ziyaretçi giriþ saatleri öne alýndý. Bundan böyle grup ziyaretçileri TBMM ye saat da giriþ yapmak zorunda olacak. Hitit Fuar ve Festivali kokteyl ile baþlýyor Assu Gümüþ Alyanz, yeni ürün konseptiyle binlerce yýllýk Hitit kraliyet takýlarýný günümüze taþýyor. orum Belediyesi nce Haziran tarihleri arasýnda düzenlenen 33. Uluslararasý orum Hitit Fuar ve Festivali nin açýlýþ kokteyli bugün saat de orum Müzesi nde gerçekleþtirilecek. Kokteyle davetliler katýlacak. Festival bugün baþlýyor.

11 SALI 25 HAZÝRAN Uyduruk haber sosyal medyada gündem oldu Sizin yaptýðýnýzý orumlu yapmaz Recep Mebet osyal medyada yayýlan asýlsýz bir haber, okuyanlara Senin Syaptýðýný orumlu yapmaz dedirtti. orum da iþsiz kalan bir grup genç tarafýndan kurulduðu öne sürülen Düðünlerde Oynanýr, Cenazelerde Aðlanýr Derneði ile ilgili uyduruk haber sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili bilgi aldýðýmýz Dernekler Müdürlüðü yetkilileri orum da söz konusu isimli bir dernek olmadýðýný açýklarken haberde Dernek Baþkaný olarak lanse edilen Oðuzhan Arslan Salim Akaydýn da yabancý dil hazýrlýk sýnýfý açýlýyor B ahçelievler Öðretmen Salim Akaydýn Ortaokulu nda Yabancý Dil Hazýrlýk Sýnýfý açýlýyor. Okul Müdürü Selçuk Köse, öðretim yýlýna ait okul dönüþümleri ve okulda yabancý dil sýnýfý açýlmasý ile ilgili açýklamalarda bulundu. Köse, Bahçelievler Öðretmen Salim Akaydýn Ortaokulu nun yeni eðitim sistemi ile birlikte dönüþümün tamamlandýðýný öðretim yýlýnda müstakil ortaokul olarak eðitim SYM, KPSS-2013/1 ÖTercih Kýlavuzu'na göre tercih yapacak adaylar için 3 Temmuz 2013 tarihine kadar baþvuru alacak. Merkezden yapýlan açýklamada Kamu Görevlerine ilk defa atanacaklar için yapýlacak sýnavlar hakkýnda genel yönetmelik hükümleri uyarýnca bazý kamu kurum ve kuruluþlarýnýn kadro ve pozisyonlarýna yerleþtirme yapmak amacýyla adaylardan tercih alýnacaðý duyuruldu. Bu amaçla hazýrlanan Kamu Personel Seçme Sýnavý KPSS-2013/1 Tercih Kýlavuzu'nda, ortaöðretim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayrý olmak üzere tercih yapýlabilecek kadro ve pozisyonlar yer alýyor. Kýlavuza, ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinden ulaþýlabilecek. Adaylarýn kýlavuzda yer alan kadro ve pozisyonlarý tercih edebilmeleri için 7-8 Temmuz 2012 ve Eylül 2012 tarihlerinde yapýlmýþ olan Kamu Personel Seçme Sýnavlarý'ndan birine girmiþ ve bu sýnavlarýn en az birinden ilgili KPSS puanýný almýþ olmalarý gerekiyor. Ýnternet sitelerinde yayýlan uyduruk habere itibar edilmemesi istendi. vereceklerini söyledi. Bahçelievler Ýlkokulu ndan Bahçelievler Öðretmen Salim Akaydýn Ortaokulu na 21 öðretmen ve 384 öðrencinin geçiþ yaptýðýný belirten Köse, okulun fiziki koþullarýnýn uygun hale getirilmesi için Milli Eðitim Müdürlüðünce küçük onarým ihalesi yapýldýðýný, önümüzdeki öðretim yýlýnda sorunsuz bir þekilde eðitim-öðretimi sürdüreceklerini kaydederek, Bahçelievler Ýlkokulu ndan geçiþ Selçuk Köse yapan öðrenci velilerinin yeni okullarýnda bilgi güncellemesi yaptýrmalarýný istedi. Ayrýca, öðretim yýlýnda 5. sýnýfa yeni baþlayan Yerleþtirme iþlemlerinde ortaöðretim mezunlarý için KPSSP94, ön lisans mezunlarý için KPSSP93 ve lisans mezunlarý için KPSSP3 puaný kullanýlacak. Son tercih 3 Temmuz da Adaylar, tercihlerini yarýndan itibaren 3 Temmuz 2013'e kadar, kýlavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM'nin ''https://ais.osym.gov.tr'' internet adresinden TC kimlik numaralarý ve þifrelerini kullanarak yapabilecek. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak, tercih süresi uzatýlmayacak. KPSS-2013/1 Tercih Kýlavuzu'na göre yapýlacak yerleþtirmeye baþvuracak adaylarýn kýlavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor. adýnda herhangi bir dernek üyesi dahi bulunmadýðý kaydedildi. Asparagas haberlerle orum a yazýk ediyorlar diyen yetkililer, þehir imajýný zedeleyen bu tür haberlere itibar edilmemesini istediler. Tepkilere neden olan haberde ise þu ifadelere yer verildi: 70 TL YE CENAZEDE AÐLAYIP, DÜÐÜNDE OYNUYORLARMIÞ orum da iþsiz kalan bir grup gençler kurduklarý dernekle tebessüm ettirdi. Düðünlerde oynanýr, cenazelerde aðlanýr adýndaki dernek 70 TL karþýlýðýnda düðünlerde çýlgýnca oynuyor, cenazelerde de hýçkýra hýçkýra aðlýyor... Dernek Baþkaný öðrencilerde yabancý dil dersi aðýrlýklý 3 sýnýf oluþturacaklarýný, sýnýf sayýsýnýn 30 kiþi olacaðýný ve 90 öðrencinin bu eðitimi alabileceðini açýkladý. Köse, Bu uygulamada öðrencilerin hazýr bulunuþluk düzeyleri dikkate alýnarak Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmiþ ve uygulanmakta olan yabancý dil dersi öðretim programlarýna dayalý olarak zümre öðretmenler kurulunca hazýrlanan öðretim Oðuzhan Arslan, orum'da iþsiz olan arkadaþlarla düðünlere ve cenazelere zaten katýlýyorduk. Bunu paraya çevirmek istedik. 20 arkadaþla derneði kurduk. Kiþi baþýna 70 TL ücret karþýlýðýnda bu hizmeti veriyoruz. Bu yýl 20 düðünde oynadýk, 10 cenazede aðladýk. Vatandaþlarýn isteði doðrultusunda 50 kiþi bile olabiliyoruz. Düðünde halay, oyun havasý, kýnayý getir aney, aðlama, mezar kazma gibi hizmetlerde bulunacaðýz dedi. programý uygulanacak. 5. sýnýfa yeni baþlayan öðrenciler seviye belirleme sýnavýna 9 Eylül 2013 tarihinde saat da sýnava alýnacak 90 kiþilik kontenjan bu þekilde belirlenecektir. dedi. Hazýrlýk sýnýflarýnýn öðretim yýlýnda haftada 13 saat Ýngilizce, 6 saat Türkçe, 5 saat Matematik, 4 saat Fen Bilgisi, 3 saat Sosyal Bilgiler, 2 saat Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve 2 saat Beden Eðitimi veya Müzik dersi olarak belirlendi. KPSS tercih baþvurularý baþladý KPSS-2013/1 tercihleri 3 Temmuz a kadar sürecek. amlýca da namaz gönüllülerine hediye Recep Mebet rencilere çeþitli hediyeler armaðan etti. açin in amlýca Beldesi nde camiye devam ocuklarýmýzý sadece yaz tatilinde deðil, yýl Lederek vakit namazlarýna katýlan çocuklara boyunca camilerimizde görmek istiyoruz diyen çeþitli hediyeler verildi. Parlak, öðrenci velilerinden bu konuda teþvik desteði beklediklerini kaydetti. amlýca Büyük Camii tarafýndan hazýrlanan proje çerçevesinde namaz kýlma alýþkanlýðý kazanan öðrenciler geçtiðimiz günlerde ödüllendirildi. leri öðrenerek ibadet etmelerinin önemine iþaret Bireylerin erken yaþlardan itibaren dini bilgi- Camide düzenlenen ödül törenine Laçin eden Sinan Yetiker ise Yaz Kuran Kurslarý nýn bu Müftüsü Bilal Parlak, amlýca Büyük açýdan büyük bir fýrsat olduðuna iþaret etti. Camii Ýmam Hatibi Sinan Yetiker ve bazý vatandaþlar katýldý. Düzenlenen programda konuþan Ýlçe Müftüsü Bilal Parlak, çocuklarý camiyle buluþturan projede emeði geçenleri kutladý. Namaz ibadetinin Ýslâm dinindeki yeri ve öneminden bahseden Bilal Parlak, camide cemaatle namaz kýlan öð- Namaz kýlma alýþkanlýðý kazanan öðrenciler ödüllendirildi. Ýsmail ile Merve Nur evlendi A Eren ve Özaslan Aileleri nin mutlu günü tatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Uzman Yardýmcýsý hemþehrimiz Ýsmail Eren, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Uzman Yardýmcýsý Merve Nur Özaslan ile hayatýný birleþtirdi. Seyhan-Ahmet Eren çiftinin oðlu Ýsmail, Nuray- Muhsin Özaslan çiftinin kýzý Merve Nur ile dünyaevine girdi. Önceki gün Alaybey Talebe Yurdu Salonu nda düzenlenen düðün törenine bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Eren ve Özaslan Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Yemek ikramýyla baþlayan düðün töreni, Karakeçili Camii emekli Ýmam Hatibi Fikrettin ýplak ýn yaptýðý dua ile sona erdi. HAKÝMÝYET, Merve Nur-Ýsmail Eren çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. Ýbrahim ve Hatice dünyaevine girdi H amlýca da camiye devam ederek vakit namazlarýna katýlan çocuklara çeþitli hediyeler verildi. Seyhan-Ahmet Eren çiftinin oðlu Ýsmail, Nuray-Muhsin Özaslan çiftinin kýzý Merve Nur ile dünyaevine girdi. Balcý ve Ceylan Aileleri nin mutlu günü alil Ýbrahim Balcý ile Hatice Ceylan önceki gün düzenlenen düðün töreniyle hayatlarýný birleþtirdi. Neriman- Mustafa Balcý çiftinin oðlu Halil Ýbrahim, Fadime- Abdullah Ceylan çiftinin kýzý Hatice ile dünyaevine girdi. Balcý Ailesi nin Gülabibey Mahallesi Kapaklý 26. Sokak taki evlerinde düzenlenen düðün törenine çok sayýda davetli katýldý. Yemek ikramýyla baþlayan düðün töreni, müzikli eðlencelerin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Hatice-Halil Halil Ýbrahim Balcý ile Hatice Ceylan hayatýný birleþtirdi. Ýbrahim Balcý çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler.

12 12 SALI 25 HAZÝRAN 2013 Seçimlere güçlü hazýrlanmalýyýz K iþiliklerimiz, düþünce þeklimiz ve duygusal tepkilerimiz beynimize baðlý ama deðiþmez deðiller. Bazý egzersizlerle rahatsýzlýk veren davranýþlar deðiþtirilebilir. Forbes Dergisi'nde yayýnlanan bir makalede Amerikalý beyin bilimci Dr. Richard Davidson'ýn düzenli egzersizlerle beyin yapýsýnýn deðiþtirilmesine yardýmcý olacak tavsiyelerine yere veriliyor. Ýþte sinirsel yollarýnýzý yeniden yapýlandýracak ve daha pozitif, daha kendini bilen biri olmanýza, daha iyi odaklanmanýza yardýmcý olacak; sosyal ipuçlarýný daha iyi anlayacaðýnýz, duygusal tepkilerinizi düzenleyecek ve kendinizi daha çabuk toparlamanýzý saðlayacak birkaç egzersiz. Pozitif hatýrlatýcýlar Daha iyimser bir bakýþ açýsýna sahip olmak istiyorsanýz eviniz ve iþ yerinizde size mutlu anlarýnýzý anýmsatacak aile ve yer fotoðraflarý benzeri hatýrlatýcýlar olsun. Ayrýca sýk görülmesi dolayýsýyla alýþkanlýk olmamasý için bunlarý birkaç haftada bir deðiþtirin. Davidson'a göre memnuniyetinizi düzenli bir þekilde dile getirmeniz sizi daha iyimser biri yapacaktýr. Ýnsanlarýn gözlerine bakarak "teþekkür ederim" demeyi denemelisiniz. Ýyi yönleri görün Baþkalarýna övgü ifadeleri kullanacak yollar aramak ve fýrsatlar oluþturmak beyninizi insanlarýn iyi yönünü görme konusunda eðitecektir. Bu iyi görüþ hayatýnýza ve size de yansýyacaktýr. Eðer kendinizi daha iyi anlamak istiyorsanýz düzenli olarak derin derin düþüncelere dalabilirsiniz. Bunun için iyi Parti Ýskilip Ha- ayý Ýlçe Da- AKziran nýþma Meclisi Toplantýsý gerçekleþtirildi. Parti binasýnda gerçekleþtirilen toplantýya AK Parti orum Milletvekili Cahit Baðcý da katýldý. Toplantýya Baðcý nýn yaný sýra Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Melih Alpsar, AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Yakup Alar, Ýskilip Ýl Genel Meclisi Üyesi Yaþar Aðzýkara, il ve ilçe yöneticileri ile çok sayýda AK Parti Ýskilip Haziran ayý Ýlçe Danýþma Meclisi Toplantýsý gerçekleþtirildi. partili katýldý. Toplantýda Ýskilip'e yapýlan yatýrýmlar, doðalgaz konusu ve önümüzdeki günlerde yapýmýna baþlanacak olan þehir içi kanalizasyon þebekesi konularýnda görüþler paylaþýldý. Toplantýnýn ardýndan Milletvekili Baðcý ve beraberindekiler þehir parkýnda oturarak halkla sohbet etti. HER OYUNA KAR- ÞI HALKIMIZA HÝZME- TE DEVAM EDECEÐÝZ AK Parti Ýskilip Haziran ayý Danýþma Meclisi toplantýsýnda konuþan AK Toplantýda Ýskilip e yapýlacak yatýrýmlara deðinildi. Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, ülkede oynanan oyunlarýn AK Parti iktidarýný zayýflatmaya yönelik olduðunu iddia ederek, "Biz her oyuna karþý halkýmýza hizmet etmeye devam edeceðiz" dedi. Toplantýya katýlan orum Milletvekili Cahit Baðcý'ya da teþekkür eden Koçkaya, her türlü yatýrým taleplerinde Baðcý'nýn yanlarýnda olduðunu söyledi. Koçkaya, Önümüzde yerel seçimler var. Seçimlerde hiçbir sýkýntýmýz yok. Verdiðimiz sözleri fazlasýyla yerine getirdik. Söz verip de yapamadýðýmýz hiçbir iþimiz yok. Türkiyemiz de oynanan oyunlarý görüyorsunuz. Bu tür oyunlarla AK Parti'nin önüne kesmeye çalýþýyorlar. AK Parti iktidarýnýn zayýflatmaya yönelik oyunlar oynanýyor. Biz AK Parti ailesi olarak kenetlenerek, bu oyunlara karþý dik durarak durmak yok yola devam diyeceðiz. Biz halkýmýza hizmet etmeye devam edeceðiz. AK Parti iktidarý olarak tarih yazmaya, seçimlerden daha güçlü çýkmaya hazýr olacaðýz. diye konuþtu. KANALÝZASYON ALIÞMASI ÝÝN HALKIMIZDAN SA- BIR ÝSTÝYORUZ Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, Ýskilip'te yapýlacak çalýþmalardan söz etti. Kapalý Pazar alanýnýn halesinin yapýldýðýný hatýrlatan Sezer, Kasým ayýnda çalýþmalarýn biteceðini, Ýskilip'in kapalý bir Pazar alanýna kavuþacaðýný söyledi. Ýskilip'in Sakarya Mahallesi nde kurulan pazardan bazý vatandaþlarýn rahatsýz olduðunu ifade eden Sezer, buna karþýn bazý vatandaþlarýn da bölgeye Pazar istediðini bu sorunu çözmek için de Pazarbaþý mevkiinde belediye olarak satýn aldýklarý bölgeye Pazar alaný kurulacaðýný açýkladý. Sezer o bölgedeki Pazar alanýnýn da Kasým ayýnda biteceðini söyledi. Geçtiðimiz hafta yapýlan kanalizasyon altyapý ihalesi ile ilgili de konuþan Sezer, kanalizasyon ihalesinin yapýldýðýný ve yer tesliminin yapýldýðýný söyledi. Bu hafta içinde belirli bölgelerde çalýþmalara baþlanacaðýný ifade eden Sezer, Sizlerden ricamýz çevremize anlatalým. Kanalizasyon iþi problemli bir konu. Þehirde sokak aralarý kazýlacak. Bir müddet sýkýntý yaþayacaðýz. Biz belediye olarak iþlemi biten sokaklarý hemen kapatacaðýz. Sizden istediðimiz oturduðunuz yerlerde bunun gerekliliðini anlatmanýz. Sadece mahallelerde kazýmdan dolayý oluþacak sýkýntýlarý engellemek için çevremize anlatalým. dedi. DOÐALGAZ ÝÝN BU HAFTA KAMPANYA BAÞLATILACAK Doðalgaz konusunun resmi gazetede yayýnlandýðýný hatýrlatan Sezer, 10 bin nüfusun üzerinde olduðumuz için biz de abone çalýþmasý yapacaðýz. Bu haftadan itibaren bir kampanya baþlatacaðýz. Okullardan baþlayarak esnaf gruplarýný gezeceðiz. Belirli bir abone sayýsý bildirilecek. Özel Ýdare'de açýlacak bir hesaba abone ücretlerini yatýracaðýz. Bu iþte de kenetlenmemiz gerekiyor. Her iþte olduðu gibi doðalgaz iþinde de bizden desteðini esirgemeyen milletvekillerimize teþekkür ediyorum. diye konuþtu. SEÝMLERE GÜLÜ HAZIRLANMALIYIZ AK Parti Ýskilip Haziran ayý Ýlçe Danýþma Meclisi'ne katýlan orum Milletvekili Baðcý, önümüzdeki yerel seçimlere güçlü hazýrlanmalarý gerektiðini söyledi. Bu seçimlerin kendileri için önemine dikkat çeken Baðcý, Daðýlan ulusal ve yerel psikolojimizi toparlayarak bu son viraja daha güçlü girmemiz gerekiyor. Yüzde 72'lere varan bir oy oraný yakaladýðýmýz Ýskilip'te sýkýntý yaþamak istemiyoruz. Yaþayacaðýmýza da inanmýyorum. Bize düþen seçmenlerimize yaptýðýmýz iþleri en iyi þekilde anlatmak. Zaman zaman yaptýðýmýz iþleri anlatamadýðýmýzda büyük sýkýntýlar ortaya çýktý. dedi. KANALÝZASYON ALTYAPISI ÝLENÝN TARÝHÝ SORU- NUN ÖZECEK Kanalizasyon altyapýsý çalýþmalarýyla ilgili görüþlerini dile getiren Baðcý, bu kararýn önemli bir karar olduðunu söyledi. Bu çalýþmanýn ilçenin tarihi bir sorununa çözüm bulmak için yapýlmýþ bir hamle olduðunu kaydetti. Baðcý, "Kanalizasyon iþi iyi olduðu kadar risklidir de. Muhalefet bunu kullanabilir. Bunu atlatmak zorundayýz. Bu gibi yatýrýmlarda sýkýntýlar her zaman yaþanýr. Bu sorunu kökten çözmek için bunu yapmak zorundayýz. Bize düþen mahalle toplantýlarýnda bunu insanlara anlatmak... Bu þekilde insanlarý ikna edin. Muhalefetin güzel iþleri kötü göstermesine fýrsat vermemeliyiz. Hele kendi içimizde bunu bir yýpratma aracý olarak kullanmak büyük bir yanlýþtýr. Bu gibi sorunlarý kendi içimizde halletmeliyiz. Ýskilip kanalizasyon çalýþmasýyla halkýmýzdan takdir toplayacak bir iþe giriþmiþtir. Bunu kimsenin sabote etmesine fýrsat verilmemeli. Bunun için teþkilata büyük görev düþüyor. ifadelerini kullandý. Düþüncenizi deðiþtirirseniz... Bazý egzersizlerle rahatsýzlýk veren davranýþlar deðiþtirilebilir. hissettiðiniz bir zaman dilimi seçin. Dik oturun ve odaklanýn. Eðer dikkatiniz daðýlýrsa kolayca derin nefes alarak tekrar konsantre olmayý deneyin. Fahri Trafik Müfettiþlerine bilgilendirme toplantýsý orum da görev yapan Fahri Trafik Müfettiþlerinin çalýþmalarýný deðerlendirmek ve görevle ilgili yapýlan mevzuat deðiþiklikleri hakkýnda bilgilendirme yapýlacak yýlý 1. Bilgilendirme Toplantýsý 27 Haziran Perþembe günü saat de Ýl Emniyet Müdürlüðü Eðitim Salonun da gerçekleþtirilecek. Dikkatinizi ve odaklanmanýzý arttýrmak istiyorsanýz günde 10 dakika sessiz bir odaya oturun, gözlerinizi açýn ve gördüðünüz herhangi bir nesneye odaklanýn. Bu masanýzdaki bir lamba veya bir tablo olabilir. Dikkatinizi o nesnenin üzerinde tutun. Vücut diline dikkat! Sosyal yönden daha sezgisel ve çevrenizdekilerle daha iyi anlaþan biri olmayý istiyorsanýz insanlarýn vücut dilini anlamak için çaba gösterin. Toplum içindeki insanlarý süzerek nasýl bir ruh hali içinde olduklarýný tahmin etmeye çalýþabilirsiniz. Dostlarýnýz ve çalýþma arkadaþlarýnýzýn mimiklerine, vücut diline ve ses tonlarýndaki deðiþime dikkat edin. Eðer daha az duygusal tepki veren ve daha tutarlý biri olmak istiyorsanýz geçmiþte duygularýnýzý harekete geçiren olaylarýn veya davranýþlarýn bir listesini yapýn. Sonra da bu davranýþlarý üzerine 15 dakika düþünün, bunu yaparken derin derin nefes almanýz sizi daha da rahatlatacaktýr. Empati önemli Eðer daha þefkatli biri olmak istiyorsanýz haftada 4 veya 5 kere, 5-10 dakika þu egzersizi yapabilirsiniz: Acý çeken birini gözünüzün önüne getirin. Bu hasta bir komþu veya evliliðinde sorunlar yaþayan bir arkadaþýnýz olabilir. Sonra da bu sorunlarýn sizin baþýnýza geldiðini hayal edin. (CÝHAN) AK Parti orum Milletvekili Cahit Baðcý, Akhisarlý 20 misafirine Ýskilip i gezdirdi. Akhisarlý misafirlere Ýskilip i gezdirdi Parti orum AKMilletvekili Cahit Baðcý, Akhisarlý 20 misafirine Ýskilip i gezdirdi. Baðcý ve Akhisar dan gelen 20 kiþilik ziyaretçi kafilesi Ulu Camii de öðle namazýný kýldýktan sonra Kaya Mezarlarý ný, Arastalarda devam eden Restorasyon uygulamalarýný, Ýskilip Belediyesi Etnografya Müzesi iç mekânýný gezerek çalýþmalar hakkýnda Belediye Baþkaný Numan Sezer den bilgiler aldýlar. Müzeden sonra Ýskilipli Atýf Hoca Anýt Mezarý ziyaret edilerek, Külliye bünyesinde bulunan erkek ve haným mescitlerinde namazlar kýlýndý, Ýskilipli Atýf Hoca ruhuna dualar okundu. Þehir merkezinde devam eden uygulamalar ve Kapý Müzesi hakkýnda bilgiler veren Baþkan Sezer, þehir giriþinde Ýskilip Kapý Müzesi ni temsil eden ve çalýþmalarýn devam ettiði sembolik kapý ile karþýsýna yapýlan Ýskilip Evi silüeti hakkýnda bilgilendirmeler yaparak, buradan þehir merkezine giren misafirlerin tarihi bir þehre geldiklerini bileceklerini söyledi. El titremesi ciddi hastalýklarýn habercisi olabilir zmanlar el titreme- ciddi hasta- Usinin lýklarýn habercisi olabileceðini belirtti. Nöroloji Uzmaný Dr. Nermin alýþýr, el titremesinin bazen stres ve yorgunluk sebebi olarak görülse de, ciddi hastalýklarýn da habercisi olabileceðini söyledi. Hiçbir titremenin 'sakinleþince geçer' diye küçümsenmemesi gerektiðini söyleyen alýþýr, titremenin genç yaþtan ileri yaþa kadar bütün hastalýk gruplarýnýn etkisi altýnda olabileceðini ifade etti. alýþýr, "Titremeler, aþýrý heyecan, stres, açlýk, uykusuzluk ve yorgunluktan kaynaklanýr. Heyecanla ortaya çýkýyor Kalabalýk içerisinde heyecanlanýnca ortaya çýkar. Parkinson hastalýðýnýn belirtisi deðildir. Ama, ilerleyen yaþlarda 50 ve 60 yaþýndan sonra ortaya çýkan titremeler bir belirti olabilir. Parkinson hastalýðý, elinizin sabitken bir yerde Þehir merkezinde devam eden uygulamalar ve Kapý Müzesi hakkýnda bilgiler verildi. Gezi bitiminde samlý bir gezi düzenleyeceklerini bulunduðu katkýlardan Akhisarlý misafirler, Ýskilip'ten ve Belediye nin yaptýðý farklý çalýþmalardan etkilendiklerini belirterek ilk fýrsatta daha geniþ kapler. ifade etti- Belediye Baþkaný Numan Sezer, Her fýrsatta Ýskilip turizmine dolayý orum Milletvekili Cahit Baðcý'ya þahsým ve Ýskilip halký adýna þükranlarýmý sunuyorum. dedi. Uzmanlar el titremesinin ciddi hastalýklarýn habercisi olabileceðini belirtti. hareketsiz dururken titremeye baþlamasýdýr. Harekete baþladýðýnýz rýn da belirtisidir. Ellerde titreme varsa mutlaka bir hekime müracaat ný etkileyen, ancak masum bir titreme olabileceði gibi ilerleyici bir zaman parkinsonun titremesi edilmeli. Titremenin hastalýðýn belirtisi de biter. Özellikle hareketlerde yavaþlýk baþlýyorsa hekimle gö- karakteri çok önemli. Hastanýn günlük hayatý- olabilir" diye gençleri uyardý. rüþülmesi gerekiyor. Öte yandan eðer titreme strese baðlý ise psikolojik destek ve stres yönetimi konusunda hastanýn bilgilendirilmesi önem taþýyor" dedi. alýþýr, "Gençlerdeki el titremeleri guatr, vitamin eksikliði ve ailevi bazý tip hastalýkla- Ýskilipli Atýf Hoca nýn kabri ziyaret edildi. Temsili satýþ töreni orum Ticaret Borsasý, 2013 yýlý hasat dönemi ilk ürün temsili satýþ töreni gerçekleþtirecek. Tören, 28 haziran Cuma günü saat da Ticaret Borsasý Kompleksi Satýþ Salonu nda yapýlacak.

13 SALI 25 HAZÝRAN Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 16 Þa bân: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:12 Haziran 1429 Hýzýr: HAZÝRAN En faziletli ibâdet Kur ân-ý kerîm okumaktýr. Hadîs-i þerîf Edep öðrenilmeden ilim öðrenilmez. Süfyân-ý Sevri Rahmetullahi Aleyh Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo evre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI ASAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SGK Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik VEFAT EDENLER 1- Palabýyýk Köyü' nden gelme, Fuat YIL- MAZ' ýn oðlu, Ýsmail YILMAZ' ýn kardeþi; Süleyman YILMAZ. 2- Þeyhmustafa Köyü' nden gelme, Hüseyin Ertuðrul' un ablasý; Naciye ERTUÐRUL. orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Müftü beyden, köy imamýna gelen süpriz telefon sene önce, genç imamýn memuriyette ilk doðum gününü kutluyor, hal hatýrýný soruyor' diye mýrýldanýrken, karþý masada gazete okuyan öðretmene, yýllarýydý. Manevi sorumluluðunun ezikliðiyle, her ne kadar baþka göreve geçebilmek için durmadan dua 'Hocam, senin doðum günün ne zaman? Bakarsýn senin etse de mevcut görevini en iyi yapmaya çalýþýyordu. müdüründe arar. Bak, imamý müftüsü aradý' diye takýlýyor. Lise yýllarýnda hocalarýn dilinden düþürmediði, 'çocuklar sizin baþýnýzda beyaz sarýk var. En ufak bir leke bile fark edilir. Bu nedenle, buna dokunacak en ladýðýnda 'Allah'ým, imamlýk aðýr bir görev Konusu Genç imamýn duasýnýn kabulü mü (Ýlk göreve baþ- küçük bir leke tüm camiayý rahatsýz eder. Teþbihte hata olmasýn ama bu okulun bahçesinden ot yiyen mer- nasip et..' diye dua etmiþti) yoksa kaderin cilvesi mi bi- açýldýðýnda rahatça konuþabileceðim baþka bir görev kep bile emsallerinden farklý olmalý..' türü duygusal Mahir ODABAÞI linmez ama birkaç yýl sonra konusu açýldýðýnda her tavsiyelerin aðýrlýðýný omuzlarýnda hissediyor ve bilerek hata yapmamaya çalýþýyordu. naklen atanýr. Zirveye çýkýþ basamaklarýnýn hakkýný ve- Milli Eðitim Müdürlüðü alanda konuþabileceði baþka bir kuruma memur olarak Sivil Savunma Uzmaný Genç imam evlenmiþti. O günlerde müftülükten rerek, özünden taviz vermeden, bulunduðu mahalde en telefon gelince bir þikâyet var zannýyla korkulurdu. üst seviyeye bürokrat olarak yükselmeyi baþarýr. Kurumun baþýna geçince, ilk iþ olarak tüm personelin doðum tarihleri ünkü özel bir durum olmayýnca imamlar pek aranýp sorulmazdý. Þubat ayýnýn soðuðunda teneke sobanýn karþýsýnda oturmuþ hanýmýyla çayýný yudumlarken kapý çalýndý. Gelen kahvecinin oðlu GÜNÜNÜ telefonla kutlar. listesini ister ve o gün bugündür TÜM PERSONELÝN DOÐUM Metin'di. Daha buyur demeden, 'Hoca amca, müftü seninle görüþecekmiþ.10 dakka sonra tekrar arayacakmýþ.' Deyince genç imam sohbet esnasýnda ' Bakýyorum personel ve çevre seni çok seviyor. Bir gün önemli bir mevkideki yetkili dostu ziyaretine gelir ve tamam dedi. Hemen üstünü baþýný deðiþtirdi. Panikle köy kahvesine gitti.(o zamanlarda telefon köyde sadece bakkallarda, kahvelernin kýr saçlý bürokratý sene önceki müftü beyin telefonla (ile- Bunu nasýl baþardýn?' Diye sorunca, mazinin genç imamý, þimdide vardý) Nasýl paniklemesin ki, göreve baþladýðý günlerde müftülükten gelen ilk telefonda daireye acil çaðrýlmýþ ve eline sarý zarf anlatýp, bundan aldýðý ilhamla kendisinin de bunu uygulamaya çatiþimin bu kadar kolay olmadýðý o dönemde) kendisini aramasýný tutturulmuþtu. Gerçi o müftü deðiþmiþti ama yine de amir korkusunu içinde taþýyordu. Kahveye girdi, selam verdi. Kahveci Hilmi:' önemli deðil, önemli olan dünkü halinizden üstün olmanýzdýr' lýþtýðýný söyleyince, ziyaretçi yetkili; 'Baþkalarýndan üstün olmanýz Hoca müftü seni aradý. Birazdan yine arayacak seninle konuþmasý (Hint özdeyiþi) sýrrýnca yarýndan itibaren ayný uygulamayý bende lazýmmýþ' derken telefon çaldý. Genç imam korkarak ahizeyi kulaðýna götürdü.'.. köyü imamýyla mý görüþüyorum. (Evet, hocam) baþlatacaðým' der. Mazinin genç imamýndan, þimdinin kýr saçlý bürokratýndan Rahatsýz ettim kusura bakma. Ben ilçe müftüsü., Selamün aleyküm hoca efendi. Biliyorsun bugün 1 Þubat. (Genç imam, Allah bu anýsýný dinlerken ayný heyecaný yaþadýðýna þahit oldum. Gýyaben o müftüyü hayýrla yâd ettik. Zaman zaman katýldýðýmýz moral Allah buda neyin nesi diye içinden geçirmeye baþladý. Evet hocam - motivasyon seminerlerinde kullanýlabilecek olumlu bir örnek olduðunu ve en iyi iletiþimin personelini gerektiðinde özel durumla- bile diyemedi.)senin doðum günün. 'En ucuz hediye aferindir' sýrrýnca, bende müftün olarak bu mutlu gününde bir telefonla bile olsa tebrik etmek, sesini duymak istedim. Saðlýk, sýhhat ve afiyet içerýný (öðretmense, öðrencisini ) tanýmaktan geçtiðini konuþtuk. Anladýk ki, 'Telkinden çok, temsil etki ediyor.' Bende dað köyünde ilk memuriyete baþladýðýmda, köylülerle sohbet ederken þehirrisinde nice nice yýllara Nasýlsýn, iyi misin? HANIM EFENDÝ nasýl? (genç imam duyduklarýna inanamýyordu. Bir kaç yýllýk evli den gelen bir vatandaþ, ' Mahir sana, amirinin çok selamý var. ' deyince sevinmiþ, kendimi amire karþý daha yakýn hissetmiþtim. As- olmasýna ve eþini çok sevmesine raðmen belki daha kendisi bile eþine haným efendi demek aklýna gelmemiþti ama bak ilçenin müftüsü arýyor, hal hatýr sorarken eþine HANIM EFENDÝ diye hitap lýnda bizler millet olarak ' bir selamla, merhabayla, nasýlsýn iyi misin?' cümlesiyle bile mutlu olabilen ve ufak tefek kýrgýnlýðý anýnda ediyor ) tekrar tebrik ediyor, yanýnda aile büyüklerinde varsa selam unutabilen bir özelliðe sahibiz. Yine memuriyete baþladýðým zamanlarda ilçede yaþlý bir amca, 'evladým, sizler gençsiniz yarýn ve saygýlarýmý sunuyorum. Hoþça kal, kendine iyi bak. Görüþmek üzere ' diyerek telefonu kapatýyor. farklý yerlere gelebilirsiniz ama þunu asla unutmayýn. Teþbihte hata olmasýn. Ýnsan yükseldikçe kuþ ( havadan uçan) deðil, koyun Genç imam duyduklarýna hala inanamýyor, hayal gibi geliyordu. ünkü bu zamana kadar; býrak çevreyi, bir yastýða baþ koyduðum eþi bile doðum gününü aklýna gelip kutlamazken, kocaman ilzusuna süt verir' diye nasihatte bulunmuþtu. olabilmeli. Zira kuþ yavrusuna kay (tükürük) verirken, koyun kuçe müftüsü bizzat telefon ederek kutluyordu. Bu arada kahvede * oturan meraklý köylüler telefon konuþmasýna þahit olunca imamlarýna daha farklý gözle bakmaya, demek bizim hoca iyi biri ki müftüsü seviyor. Adama özel olarak telefon edip, ( o da neyin nesiyse) (tayininizden- emekliliðinizden) sonra DÜÞMANLARINIZ (kýr- 'Ýnsanlarla (personelinizle) öyle geçinizin ki, ölümünüzden gýnlýðý olanlar) bile aðlasýn (üzülsünler)' (Hz. Ali) Sigara, hem psikolojik hem de fiziksel anlamda baðýmlýlýk yaratýr. Daha çocukken çevremizdeki binlerce sigara içicisinin sürekli gerçekleþtirmiþ olduðu bu eylem, hafýzamýza zamanla kazýnýr ve yer edinir. Sigara firmalarýnýn kurmuþ olduðu tuzaklar sayesinde de, bilinçaltýmýzda, sigara içmek normal bir eylemmiþ gibi yer edilmesi saðlanýr. Marlboro-Formula 1 yarýþlarý, Camel Trophy, Parliament Sinema Kulübü gibi sosyo-kültürel projelerle inançlarýmýz ve beklentilerimiz iyice güçlendirilir. Tüm sahneler ve gizli reklam çalýþmalarý sigarayý hayatýn her aþamasýnda olmasý gereken normal bir þey gibi algýlamamýz için ayarlanmýþ ve hepsine bugüne kadar trilyonlarca para harcanmýþtýr Günlük hayatýmýzda sigara baðýmlýlýðýnýn büyük oranda psikolojik olduðunu gösteren en çarpýcý kanýtlar hamilelik, oruç ve uzun yolculuklardýr. Birçok tiryaki, hiçbir fiziksel sýkýntý yaþamadan saat süren okyanus aþýrý uçak yolculuklarý yapabilir. ünkü uçak ininceye kadar içmemeye þartlanmýþlardýr. Uçaktan iner inmez ise sigarasýný yakmak ister eðer yasak veya bir engelle karþýlaþýrsa iþte o zaman caný sýkýlýr ve nikotin çekilme belirtisi zannettiði sinirlilik, gerginlik, çarpýntý, terleme, el titremesi, kafasýný toplayamama gibi 12 saattir yaþamadýðý tüm belirtileri ilginç bir þekilde saniyeler içinde yaþamaya baþlar. Halbuki asýl sorun içmemeye þartlanma süresinin sona ermiþ olmasýdýr. Yani fiziksel baðýmlýlýktan kaynaklandýðý sanýlan çekilme belirtileri gerçekten hissedilir, ancak tetiði çeken yine psikolojik baðýmlýlýktýr. Örneðin 6 ve 12 saatlik yolculuk yapacak olan bir tiryakinin, 6 saat sonundaki yolculuðunun sonundaki sigara içme isteði ile 12 saatlik yolculuðunun sonundaki sigara içme isteði arasýnda bir fark yoktur. Süre ne kadar uzarsa uzasýn, burada temel olan yasak nedeniyle sigara içmemeye olan þartlanmadýr. Bilinenin aksine nikotine olan baðýmlýlýk görüldüðü üzere burada deðer arz etmemektedir. Söz konusu olan sigara içmemeye olan þartlanmadýr. Sigara baðýmlýlýðý Dr. Selçuk ÖNCE gmail.com Oruç tutarken de durum yine aynýdýr. Öðle vakti sigara içme hissine sahip olmayan tiryaki, iftar vakti yaklaþtýkça sigara içme isteðinde artýþ görülmektedir. ünkü psikolojik olarak iftar sonrasý sigara içmeye þartlanma bulunmaktadýr. Ýftar gerçekleþecek ve sigara içilecektir. Bu þartlanmalar kiþiden kiþiye göre deðiþebilmektedir. Genel olarak yemek sonrasý içmeye þartlanma yaygýnken bazý tiryakilerde çay ile birlikte içmek bazý tiryakilerde bilgisayar baþýnda tüketmek þartlanmalar arasýnda gelmektedir. Psikolojik þartlanma sigarayý býrakmadaki en büyük engellerden biridir. Sigara býrakmak isteyenlerin bu psikolojik baðýmlýlýða karþýt oluþturacak bir þartlanma içine girecek olmalarý sigarayý býrakma yolunda büyük bir yol katetmelerini saðlayacaktýr. Bilinenin aksine nikotine olan baðýmlýktan çok psikolojik baðýmlýlýk daha büyük bir sorunu teþkil etmektedir. Sigara içenler, sigarayý býraktýktan sonra bir tek sigara içmek için büyük özlem duyarlar. Ancak bir tür uyuþturucu madde baðýmlýsý olduklarýný hatýrlamalarý ve tek bir sigaranýn bile geriye dönüþ riski taþýdýðýný bilmeleri gerekir. Özellikle ilk günlerde sigara içme krizinden kurtulmak için bazý alýþkanlýklarý deðiþtirmekte yarar vardýr. Örneðin; çay ve kahveyle birlikte canýnýz çok sigara istiyorsa, meyve suyu ya da meyve özlü çay içmeyi deneyebilirsiniz. Ayrýca sigara içilen mekanlara bir süre için daha az gitmeye çalýþabilirsiniz. Psikolojik baðýmlýlýðý aþabilmek için öncelikle kendinize önemli sebepler belirlemelisiniz. Bunlar sigaranýn meydana getirmiþ veya getireceði zararlarýn sonucu olabileceði gibi ekonomik sebepler de olabilir. Þunu Unutmayýn! Size teklif edilen sigarayý kesinlikle reddedin ve niçin býrakmaya karar verdiðinizi düþünün. Sigarayý býrakmak için verdiðiniz kararý ve buna baðlý nedenleri sürekli aklýnýzda tutmak psikolojik baðýmlýlýðýnýzý aþmakta size oldukça yardýmcý olacaktýr. Sigarasýz saðlýklý günler dilerim. Kadir Yüktaþýr com 24 ayar METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: HAZÝRAN 2013 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro Ýfrat ve Tefrit 1 Hayatýmýz akýp giderken Tefekkür önümüze hayatýn halleri çýkar. Dünyamýz Yüksek hýz, Kontrolsuz güç, Aþýrý heyecan, Yersiz endiþeler, Hayale vücut rengi vermek gibi hallerimiz olur. Bir çok insanlar bunlardan çeker. Raþit Yücel Ýfrat ve tefrit bizleri daima hasarete sürüklemiþtir. corumhakimiyet. net Ýfrat ayrý bir derttir. Tefrit ise onun ikiz kardeþi gibidir. Hatta, Bediüzzaman'ýn ifadesi ile : "Ýfrat tefrite sebep olduðu için daha muzýrdýr" Beklentiler hep istikameti gösterir. Eskiler buna: "Hattý vasat" demiþtir. Ýþi velveleye vermemektir. Fakat bu haller Nur talebelerinin arasýnda bazý istisnalar getirmiþtir. "Ýhlasta ve irtibatta azami" kaydý konulmuþtur. Bunu üstad bizzat mektubunda dile getirir. Bu garip zaman, Bu dehþetli asýr, Bedbaht hayatta bu oldukça önemlidir. Sahip olduðumuz ve uðruna her þeyimizi feda edeceðimiz hakikatler bunu gerektiriyor. Buna bir yerde ; "aktý uhuvvet " denir. (Sürecek) NÖBETÝ ECZANELER ÝPEKLÝLOZAN BAHABEY CAD. NO:156/34- ÝPEK TAKSÝ APRAZI ALIÞ 81,031 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) SATIÞ VEFA GAZÝ CAD. NO:53/B KÜL- TÜR SÝTESÝ ALTI , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 81,579 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. (Posta Kodu )

Çocuklar Kur'an'a koþtu

Çocuklar Kur'an'a koþtu Soðucak kan gölü, 3 ölü Çorum un Ýskilip ilçesinde düzenlenen silahlý saldýrýda ayný aileden 3 kiþi hayatýný kaybederken 1 kiþi yaralandý. * HABERÝ 2 DE Silahlý saldýrýda ayný aileden 3 kiþi hayatýný kaybederken

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý. Acýlý aile periþan * HABERÝ 3 DE. Selim Kefçeli

Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý. Acýlý aile periþan * HABERÝ 3 DE. Selim Kefçeli Blok Aktüel orum u tanýtacak Hamdi Özseçer ve kýzý kazada yaralandý Elvançelebi Belde Belediye Baþkaný Hamdi Özseçer, geçirdiði trafik kazasýnda yaralandý. * HABERÝ 16 DA Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý.

Detaylı

Barýþa katký bildirisine imza

Barýþa katký bildirisine imza Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE

Detaylı

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi.

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi. O nun sevgisi salona sýðmadý Ýmam Hatip Lisesi, Toprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu ve Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen Kutlu Doðum Gecesi, büyük bir katýlýmla Atatürk

Detaylı

Dr. Fatih Karadað. Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan Çakýr, Çorum yeni üslerimizden dedi. Çorum, Metro nun bölge üssü olacak * HABERÝ 10 DA

Dr. Fatih Karadað. Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan Çakýr, Çorum yeni üslerimizden dedi. Çorum, Metro nun bölge üssü olacak * HABERÝ 10 DA HEM Türkiye nin gözdesi 23 Nisan Ýlkokulu'nda açtýðý yýl sonu sergisiyle göz kamaþtýran orum Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi, bir yýl içerisinde 12 bin 275 kursiyere kurs açtý. Türkiye'de en çok kurs açýp,

Detaylı

Huzur Pikniði'nde buluþtular

Huzur Pikniði'nde buluþtular Trafik tedbirleri meyvelerini veriyor Çorum Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yapýlan trafik denetimleri ve alýnan tedbirler meyvelerini veriyor. *HABERÝ 9 DA Huzur Pikniði'nde buluþtular Çorum Emniyet Müdürlüðü

Detaylı

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak BYEGM den meslektaþýmýz Ýlkay Yorulmaz a ödül Müftü Mehmet Aþýk dün orum Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürü Muammer Ýstanbul ve Samsun Toprak Mahsulleri Ofisi Þube Müdür Yardýmcýsý Adnan Budak ile birlikte

Detaylı

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým

Detaylı

Belediye. Meclisi bugün. Belediye. Meclisi, bugün saat 10.00'da. Belediye. Meclis Salonu'nda toplanacak. * HABERÝ 15 DE

Belediye. Meclisi bugün. Belediye. Meclisi, bugün saat 10.00'da. Belediye. Meclis Salonu'nda toplanacak. * HABERÝ 15 DE 10 okula trafik eðitim parký Trafik ve Karayollarý Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Atatürk Ýlkokulu nda düzenlenen törende konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 2011 yýlýnda Akkent Þehit Þükrü Özyol

Detaylı

Saðlýkta dünyaya modeliz

Saðlýkta dünyaya modeliz Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî

Detaylı

Hitit Üniversitesi ni dereceyle bitiren öðrencilere ödüllerini protokol mensuplarý verdi.

Hitit Üniversitesi ni dereceyle bitiren öðrencilere ödüllerini protokol mensuplarý verdi. Metropol de Kaptanlar Grup dönemi Çorum markasý Türkiye ye açýlýyor Metropol Alýþveriþ Merkezleri, Sivas merkezli Kaptanlar Grup a devredildi. Devir töreninde konuþan Kaptanlar Grup Yönetim Kurulu Baþkan

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Büyükþehir için ortak çalýþma

Büyükþehir için ortak çalýþma Kardeþ kavgasý devletin sonu olur Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, Çorum a geldi. ÇORUM Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, Türkiye'nin birlik

Detaylı

Hitit te kablosuz internet dönemi Hitit Üniversitesi Eduroam Üye Kurumlarý arasýna girdi. * HABERÝ 5 DE. 4 yaþ üstü araçlarýn bakýmýnda

Hitit te kablosuz internet dönemi Hitit Üniversitesi Eduroam Üye Kurumlarý arasýna girdi. * HABERÝ 5 DE. 4 yaþ üstü araçlarýn bakýmýnda Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Çorum Tanýtým Günleri için hazýrlýklarýný sürdürüyor. Hedef; 5 bin Çorumlu Selim Kefçeli nin sahibi olduðu Kefçeli Medya Yapým, OKA için tanýtým filmi hazýr- OKA nýn

Detaylı

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi.

Detaylı

Çorum Ýl Özel Ýdaresi 2014 yýlý asfalt yapým çalýþmalarýnýn startý, Vali Baþköy tarafýndan veril- Köy yollarýnda asfalt baþladý * HABERÝ 6 DA

Çorum Ýl Özel Ýdaresi 2014 yýlý asfalt yapým çalýþmalarýnýn startý, Vali Baþköy tarafýndan veril- Köy yollarýnda asfalt baþladý * HABERÝ 6 DA Kamunun bölgede tek Tüp Bebek Merkezi açýlýyor Sýcak artý, sinekler türedi Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde yapýlandýrýlan Tüp Bebek Merkezi nin Ramazan ayý içinde hizmete açýlacaðý

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

Gülabibey Mah. Ýnkilap Cad. No: 21. Uçakta kene paniði

Gülabibey Mah. Ýnkilap Cad. No: 21. Uçakta kene paniði Hemþehrimiz Balcý Müsteþar Yardýmcýsý Hemþehrimiz Doç. Dr. Asým Balcý, Milli Eðitim Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýlýðýna atandý. Balcý'nýn atama kararnamesi dün itibariyle Resmi Gazete'de yayýmlandý. * HABERÝ

Detaylı

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz OKA 26 milyonluk hibe verecek OKA, 2014 yýlýnda 70 milyon TL hibe desteði vermek için proje teklif çaðrýsýnda bulundu. 3 ARALIK 2013 SALI * HABERÝ 2 DE Naci Bostancý Kürtlere asimilasyondan söz etti Meclis

Detaylı

Hutbede birlik mesajý Cuma Namazý Hutebis nde birlik, beraberlik ve kardeþlik mesajý verildi.

Hutbede birlik mesajý Cuma Namazý Hutebis nde birlik, beraberlik ve kardeþlik mesajý verildi. ot Yaz aylarýnda Eþini ilacýyla güneþe dikkat! zehirledi orum Özel Hastanesi Dermatoloji Uzmaný Uzm. Dr Melek Küçük, özellikle yaz aylarýnda bronzlaþmak için güneþ altýnda fazla kalmanýn cilt kanseri Uzm.

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

Mutluluklarý salonu doldurdu

Mutluluklarý salonu doldurdu Ýktidar ülkeyi felakete sürüklüyor diyen SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkiraz: Dindar deðil dini dar nesil yetiþtiriyorlar Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Aday Tanýtým Programý önceki gün yapýldý.

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

ýþýl ýþýl olacak Çorum Belediyesi 44 adet semt parkýnýn aydýnlatma yapým iþini ihale etti. * HABERÝ 4 DE Pegasus sefere baþlýyor ÝSKENDER LAHMACUN

ýþýl ýþýl olacak Çorum Belediyesi 44 adet semt parkýnýn aydýnlatma yapým iþini ihale etti. * HABERÝ 4 DE Pegasus sefere baþlýyor ÝSKENDER LAHMACUN Mahkemeden bir beraat bir erteleme kararý çýktý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, bazý belediye meclis üyeleri ve belediye personeli ile ilgili Aðýr Ceza Mahkemesi nde görülen iki ayrý mahkeme duruþmasýnýn

Detaylı

Savunmasýz adalet olmaz

Savunmasýz adalet olmaz SELAM ýn Çorum galasýna büyük ilgi Hayallerinin peþinden dünyanýn öbür ucuna gitmek... Gülesin Aðbal DEMÝRER Enes Aðbal Baþlýðý görüp de kalbinin sesini dinle výcýklýðýnda popüler bir söylemi deklare ettiðimiz

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı