ZİRVE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI UYGULAMA, EĞİTİM-ÖĞRENİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZİRVE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI UYGULAMA, EĞİTİM-ÖĞRENİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar"

Transkript

1 ZİRVE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI UYGULAMA, EĞİTİM-ÖĞRENİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Zirve Üniversitesi bünyesinde uzaktan eğitim yapan lisans ve yüksek lisans düzeyindeki birimlerde uygulama, eğitim-öğrenim, sınav ve değerlendirmelerle ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge; Zirve Üniversitesi bünyesinde uzaktan eğitim yapan lisans ve yüksek lisans düzeyindeki birimlerde uygulama, eğitim-öğrenim, sınav ve değerlendirmelerle ilgili hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanunun 14 ve 44 üncü maddelerine ve Yükseköğrenim Kurulunun 01/02/2013 tarihinde yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar a dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen; a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, b) İlgili Birim Yönetim Kurulu: Zirve Üniversitesine bağlı uzaktan eğitim yapan Fakülte veya Müdürlük Yönetim Kurulunu, c) Lisans Programı: Zirve Üniversitesine bağlı uzaktan eğitim lisans programını, d) Yüksek Lisans Programı: Zirve Üniversitesine bağlı uzaktan eğitim yüksek lisans programını, e) Danışman: Zirve Üniversitesi Uzaktan Eğitim sisteminde bir dersle ilgili olarak görev alan öğretim üyesini, f) Öğrenci: Zirve Üniversitesi uzaktan eğitim programlarından birine kayıtlı olan öğrenciyi, g) Senkron: Öğrenim Yönetim Sistemi üzerinden kamera karşısında canlı sunma yöntemini, h) Asenkron: Öğrenim Yönetim Sistemi üzerinde yer alan içerikleri öğrencinin her an ulaşabileceği biçimde sunma yöntemini, i) Öğrenim Yönetim Sistemi: Tüm uzaktan eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü platformu, j) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını, k) Rektör: Zirve Üniversitesi Rektörünü, l) Senato: Zirve Üniversitesi Senatosunu, m) Mütevelli Heyet: Zirve Üniversitesi Mütevelli Heyetini, n) Üniversite: Zirve Üniversitesini, ifade eder. 1

2 İKİNCİ BÖLÜM Program Başkanları, Danışmanlar Uzaktan eğitim program koordinatörleri MADDE 5- (1) Uzaktan eğitim programlarında görev alacak Program Koordinatörlerinin görevleri şunlardır: a) Ders içeriği hazırlayacak öğretim elemanlarını belirlemek ve sözleşmelerini düzenlemek, b) Ders programını ve ders tanımlarını düzenlemek, uygulanmasını sağlamak, c) Hazırlanan ders içeriğinin ders tanımlarına uygunluğunu denetlemek, d) Programda ders verecek danışmanları belirlemek, dışarıdan gelecek olanlar için bağlı oldukları Üniversitelerden görev izinlerini temin etmek, e) Danışmanların derslere katılım, sınavlar ve ödev faaliyetlerini izlemek, denetlemek, f) Danışmanların öğrencilerle olan etkileşimini izlemek ve denetlemek, g) Öğrencilerin akademik konudaki sorunlarına çözümler üretmek, h) Dönem içi faaliyetleri planlayarak akademik takvimin uygulanmasını sağlamak. Danışmanlar MADDE 6- (1) Uzaktan Eğitim Programlarında görev alacak danışmanlar bu alanda eğitim vermiş, deneyimli ve teknolojik gelişmelere yabancı olmayan eğitmenler arasından seçilir. İhtiyaç durumunda, akademisyen olmayan ancak kendi alanında uzmanlaşmış eğitimciler de görevlendirilebilir. Yurt içi ve yurt dışı her Üniversiteden öğretim üyesi sistemde görev alabilir. Danışmanlar ders ücretli, yarı zamanlı veya tam zamanlı olarak görevlendirilebilir. (2) Uzaktan Eğitim sisteminde yer alan danışmanların görevleri şunlardır: a) Ders planını belirlemek, b) Online sınavları planlamak, sınav soruları hazırlamak ve sınavı zamanında öğrencilere açmak, c) Ödev, proje, tartışma konusu vermek ve değerlendirmek, d) Öğrencilere dersiyle ilgili danışmanlık hizmeti vermek, e) Öğrencilerin mesajlarını yanıtlamak, f) Senkron derslere belirlenen saatlerde katılmak, g) Sınav bankası için soru hazırlamak. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Öğrenci Kabulü, Kesin Kayıt, Kayıt Yenileme, Özel Öğrenciler Öğrenci kabulü MADDE 7- (1) Lisans programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemleri, ÖSYM Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir. Zirve Üniversitesi Uzaktan Eğitim Lisans programlarına kayıt yapma hakkı kazanan öğrenciler gerekli tüm belgeleriyle birlikte şahsen ya da vekili aracılığıyla ÖSYM Başkanlığı tarafından belirlenen süre içinde kesin kayıt yaptırmak üzere başvurur. Söz konusu süre içinde başvurmayan adaylar kesin kayıt hakkını kaybeder. (2) Yüksek Lisans programlarına başvuracak öğrencilerin, en az 4 yıllık bir yüksek öğretim programından mezun olması ve Zirve Üniversitesi tarafından uzaktan eğitime başvuru 2

3 için belirlenen diğer koşulları yerine getirmesi gerekmektedir. Uluslararası anlaşmalarla kurulmuş olan devlet üniversiteleri hariç olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, yurt dışındaki yabancı üniversitelerden mezun olan öğrencilerin diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş olması gerekir. Yüksek Lisans programlarına ön kayıt işlemi internet üzerinden başvuru formunu doldurmak suretiyle gerçekleştirilir. Kesin kayıt MADDE 8- (1) Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin gerekli belgeleri temin ederek Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından başvuru belgeleri incelenerek, başvuru belgeleri eksiksiz ve uygun olan öğrencilere başvurusunun kabul edildiği bildirilir. Belirlenen süre içinde öğrenci dönem ücretini yatırdıktan sonra, muhasebenin onayı ile kesin kayıt işlemi yapılır. Yüksek Lisans programlarında her program için belirtilen en az öğrenci sayısı doldurulamadığı takdirde o program açılmaz ve öğrencinin dilekçesinde belirttiği banka hesabına yatırdığı ücret iade edilir. Kayıt Yenileme MADDE 9- (1) Lisans öğrencileri her yarıyılın başında eğitim başlamadan önce akademik takvimde belirtilen tarihlerde yarıyıl ücret ödemelerini yaparak derslere kaydolmak zorundadır. Ödemesini yapmayan öğrenci derslere kayıt yaptıramaz ve o yarıyıldaki sınavlara giremez. Özel öğrenciler MADDE 10- (1) Bir lisans programından mezun olup bilgilerini arttırmak isteyen kişiler Yüksek Lisans Programlarına özel öğrenci olarak kayıt yaptırabilirler. Özel öğrenci her dönem en fazla 2 ders seçebilir. Özel öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu öğrenciler kayıt yaptırdıkları dersler ile ilgili tüm kurallara uymak zorundadırlar. Kendilerine diploma verilmez, sadece istekleri doğrultusunda, ders başarı durumuyla ilgili bir belge verilebilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kredilendirme, Yüz Yüze Dersler, Eğitim-Öğretim Yöntemi, Öğrenim Süresi, Ders Yükü, Öğrenim Ücreti, Ders Programları, Stajlar Kredilendirme MADDE 11- (1) Uzaktan Eğitim Programlarında öğretim, ders geçme esasına ve kredili sisteme göre yürütülür. Dersler ve bunların haftalık saatleri, kredileri ve varsa ön koşulları ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, ilgili program koordinatörünün önerisi üzerine ilgili birimin Yönetim Kurulu Kararı ve Senatonun onayıyla yürürlüğe girer. Derslerin kredileri, öğrencilerin ders yükü dikkate alınarak belirlenen Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredileridir. Yüz yüze dersler MADDE 12- (1) Yüz yüze eğitim ile desteklenmesi gereken programlarda Yüksek Öğrenim Kurumunun belirlediği oranda yüz yüze uygulamalı eğitim yapılır. Yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler bu dersin final ve bütünleme sınavlarına kabul edilmez. 3

4 Eğitim-öğretim yöntemi MADDE 13- (1) Uzaktan eğitim dersleri, teorik derslerden ve uygulama derslerinden oluşur. Dersler, yarıyıl esasına göre düzenlenir. Eğitim ve öğretim, internet üzerinden senkron ve asenkron yöntemlerle gerçekleştirilir. (2) Uzaktan Eğitim ve Öğretim, internetten erişilen, senkron ve asenkron eğitim olanaklarına sahip, öğretim üyelerinin sanal sınıflarda öğrencilerle buluşarak ders verdiği bir Öğrenim Yönetim Sistemi üzerinde yapılır. Öğrencinin internete erişimi ve dersleri takip edebilecek kapasitede ve kamerası olan bir kişisel bilgisayara sahip olması gerekmektedir. Öğrencilerin Web tabanlı ders içeriklerini kullanmaları sağlanarak eğitimler desteklenir. Öğrenim süresi MADDE 14- (1) Uzaktan Eğitim Lisans Programlarının öğrenim süresi 8 yarıyıldır. Yüksek Lisans programları için öğrenim süresi 3 yarıyıldır. Belirlenen süre içinde mezun olamayan öğrencilere ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Ders yükü MADDE 15- (1) Bir öğretim yılı her biri en az 14 hafta olmak üzere Güz ve Bahar yarıyıllarından oluşur. Lisans öğrencileri öğrenime başladıkları ilk iki yarıyıl içinde; yüksek lisans öğrencileri ise ilk yarıyıl içinde, her yarıyıl en fazla 30 AKTS kredilik ders alabilirler. Lisans öğrencileri üçüncü yarıyıldan itibaren, yüksek lisans öğrencileri ikinci yarıyıldan itibaren üst dönemlerden ders almamak koşuluyla bir yarıyılda en fazla 45 AKTS kredi değerinde ders alabilir. (2) Lisans öğrencileri için üçüncü yarıyıl başından itibaren, alt yarıyıllardaki tüm derslerini başarı ile tamamlamış olan ve GANO ları en az 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler, Program Başkanının uygun görmesi şartıyla üst yarıyıllara ait derslerden bir tanesini, GANO ları 3.50 ve daha üzeri olan öğrenciler ise iki dersi alabilirler. Öğrenim ücreti MADDE 16- (1) Lisans öğrencilerinden her öğrenim yılı başlangıcında; Yüksek Lisans öğrencilerinden ise kesin kayıt esnasında Mütevelli Heyet tarafından belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır. Ders programları MADDE 17- (1) Başarı ve değerlendirme ders geçme esasına göre yapılır. (2) Her öğrenci kayıtlı olduğu program için belirlenen zorunlu dersleri almakla yükümlüdür. Ön şartı bulunan bir dersin alınabilmesi için ön şart dersinin başarılmış olması gerekmektedir. Stajlar MADDE 18- (1) Öğrenciler tarafından yapılması gereken stajlara ve bunların değerlendirilmesine ilişkin esaslar Program Koordinatörünün önerisi üzerine Fakülte/Yüksekokul kurulunca belirlenir ve Senato kararı ile uygulamaya konulur. 4

5 BEŞİNCİ BÖLÜM Başarı Notu, Başarı Puanı, Sınavlar, Sınav Sonuçlarına İtiraz, Mezuniyet, Diploma Ders başarı notunun hesaplanması MADDE 19- (1) Dönem içindeki tüm faaliyetler dönem içi başarı puanı biçiminde ve 100 üzerinden hesaplanır. Dönem sonunda yüz yüze yapılan dönem sonu sınavları ise ayrıca 100 üzerinden değerlendirilir. En son bulunacak nihai ders başarı puanı dönem içi başarı puanının %20 si ile dönem sonu sınavı başarı puanının veya bütünleme sınavına girmiş ise bütünleme sınavı başarı puanının %80 i toplanarak elde edilir. Dönem içi başarı puanı MADDE 20- (1) Dönem içi başarı puanlarının hesaplanmasında; ara sınavlar, ödevler, projeler ve danışman değerlendirme puanı rol oynar. MADDE 21- (1) Dönem projesi ve seminer dersleri dışında her ders için bir yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavlar çevrimiçi (online) olacak biçimde öğrenim yönetim sistemi üzerinden yapılır. Her sınav için belirli bir süre verilir ve bu süre içinde sınava girilmesi beklenir. Bu süreler her sınav için değişebilir. Sınavlarla ilgili süreler, ilgili danışman tarafından belirlenir. Ara sınavların dönem içi başarı puanındaki payı toplam %35 tir. MADDE 22- (1) Her ders için danışmanı tarafından öğrencilere en az bir ödev verilir. Ödevlerin/projelerin dönem içi başarı puanındaki payı toplam %35 tir. MADDE 23- (1) Dönem içi faaliyetleri arasında yer alan danışman değerlendirme puanı çeşitli etkenlere bağlı olarak danışman tarafından belirlenir. Danışman değerlendirme puanının dönem içi başarı puanındaki payı %30 dur. Bu değerlendirme puanı verilirken öğrencinin sanal sınıf derslerine katılımı ve bu derslerdeki performansı göz önünde tutulur. Dönem sonu sınavları MADDE 24- (1) Dönem sonunda gözetmenler denetiminde yüz yüze sınavlar düzenlenir. Öğrenciler dönem sonu sınavları için önceden ilan edilen tarihte belirtilen merkezlerdeki sınav salonlarında bulunmak zorundadırlar. Bu sınavlar önceden ilan edilecek merkezlerde aynı anda yapılır. Öğrenci hangi sınav merkezinde sınav gireceğini ilan edilen süre içinde bildirmek zorundadır. (2) Dönem sonu sınavları çoktan seçmeli test sınavı ya da yazılı sınav biçimindedir. (3) Proje, uygulama ve seminer derslerinin dönem sonu yüz yüze sınavları yapılmaz. Değerlendirme öğrencinin dönem içinde bu ders ile ilgili olarak hazırladığı yazılım, sunum veya raporlar üzerinden yapılır. MADDE 25- (1) Dönem sonu sınavları ardından, başarısız olan öğrenciler için akademik takvimde belirtildiği biçimde bütünleme sınavı yapılır. Mazeret sınavları MADDE 26- (1) Dönem içi sınavlarına katılmayan öğrenciler için mazeret sınavı açılmaz. (2) Akademik takvimde ilan edilen tarihlerde dönem sonu mazeret sınavlarına katılacak öğrenci, mazeretini belgeleyerek bir dilekçe ile İlgili birim Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir. (3) Öğrencinin mazeretinin kabulü İlgili birim Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. 5

6 Ders muafiyeti MADDE 27- (1) Öğrenci kaydını yaptırdıktan sonra daha önceki yükseköğrenimi sırasında başarılı olduğu dersleri gösteren belgeleri ibraz ettirmek şartıyla bazı derslerden muafiyet talep edebilir. İlgili birim Yönetim Kurulu öğrencinin bu talebini inceleyerek karar verir. (2) Ders muafiyeti olan öğrencinin; hangi yarıyıldan başlayacağına ve azami öğretim süresinden kaç yarıyıl düşüleceğine, muaf tutulduğu dersler ile bunların kredi toplamı göz önüne alınarak İlgili birim Yönetim Kurulunca karar verilir. Ders başarı notu MADDE 28- (1) Notlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir: a) Lisans öğrencilerine, aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri başarı notu olarak verilir: Harf notu Dört üzerinden katsayısı 100 üzerinden eşdeğer puan A A B B B C C C D D F b) Yüksek Lisans öğrencilerine, aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri başarı notu olarak verilir: Harf notu Dört üzerinden katsayısı 100 üzerinden eşdeğer puan A A B B

7 B C C F (2) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır: a) S (Yeterli) notu: Kredisiz derslerde ve dönem projesinde başarılı olan öğrencilere verilir. b) U (Yetersiz) notu: Kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir. c) P (Gelişmekte olan) notu: Kredisiz dersleri başarılı olarak sürdürmekte olan öğrencilere verilir. d) EX (Muaf) notu: Daha önceki programlarında aldıkları derslerden, denkliği Program Başkanının önerisi üzerine İlgili birim Yönetim Kurulunca tanınan ve programa kabul edilen dersler için verilir. EX notu ortalamaya katılmaz, ancak not belgelerinde gösterilir. e) NI (Program dışı) notu: Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programları dışından aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili dersten aldığı harf notu ile birlikte not belgelerinde gösterilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kullanılmaz. f) NA (Devamsız) notu: Derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. NA notu, not ortalaması hesabında F notu işlemi görür. Genel ağırlıklı not ortalaması MADDE 29- (1) Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO), her dersten alınan başarı notunun sayısal değerinin o dersin kredisi ile çarpımından elde edilen değerlerin toplamının bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile bulunan değerdir. Sonuç; virgülden sonra iki hane üzerinden yuvarlatılarak verilir. Başarı durumu MADDE 30- (1) Lisans programlarında başarı durumu aşağıdaki esaslara göre belirlenir: a) Bir dersten S, EX, D ve daha yukarı not alan öğrenci o dersten başarılı sayılır. Herhangi bir dersten F, U, NA notu alan öğrenci ise o dersten başarısız olup, bu dersi tekrarlaması gerekir. b) GANO su 4.00 üzerinden 2.00 ve daha yukarı olan ve öğretim programı dahilinde başarısız dersi bulunmayan öğrenci, başarılı sayılır. c) Her yarıyıl sonunda, o yarıyılın bütün derslerini başarmış olup yarıyıl not ortalaması 4.00 üzerinden arasında olan öğrenciler onur listesinde, arasında olan öğrenciler ise yüksek onur listesinde yer alır. (2) Yüksek Lisans programlarında başarı durumu aşağıdaki esaslara göre belirlenir: a) Bir dersten S, EX, C ve daha yukarı not alan öğrenci o dersten başarılı sayılır. Herhangi bir dersten F, U, NA notu alan öğrenci ise o dersten başarısız olup, bu dersi tekrarlaması gerekir. b) Dersleri başarı ile tamamlamış sayılmak için öğrencinin GANO sunun en az 2.50 olması gerekir. GANO su bu değerlerin altında olan öğrenciler, öğrenim süresi içinde olmak 7

8 koşuluyla, başarı notu en düşük olandan başlayarak yeteri kadar dersi tekrarlar veya aynı nitelikteki başka dersleri alırlar. Bu dersler için en son alınan notlar geçerlidir. Genel ağırlıklı not ortalamasının yükseltilmesi MADDE 31- (1) GANO sunu yükseltmek isteyen öğrenci, daha önce aldığı dersleri tekrar alabilir. GANO hesaplanırken bu dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir. Sınavlarda kopya MADDE 32- (1) Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden ya da kopya veren öğrencilerin sınavları iptal edilir ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ne göre haklarında gerekli işlemler yapılır. Toplu olarak kopya çekildiği tespit edilirse salondaki tüm öğrencilerin sınavı iptal edilir ve anılan Disiplin Yönetmeliğine göre gerekli işlemler yapılır. Sınav sonuçlarına itiraz MADDE 33- (1) Öğrenci dönem içi başarı puanına itirazını puanın açıklandığı tarihten itibaren 5 gün içinde Öğrenim Yönetim Sistemi üzerinden ya da dilekçe ile yapabilir. Öğrenci tarafından notuna itiraz edilen dersin dönem içi faaliyetleri, ilgili danışmanı tarafından incelenerek sonucu öğrenciye bildirilir. (2) Öğrenci dönem sonu sınavı notuna itirazını puanın açıklandığı tarihten itibaren 5 gün içinde Öğrenim Yönetim Sistemi üzerinden ya da dilekçe ile yapabilir. Sınav birimi tarafından maddi hata olup olmadığı araştırılarak sonuç öğrenciye bildirilir. Mezuniyet ve diploma MADDE 34- (1) Lisans öğrencisi kayıtlı olduğu lisans programındaki tüm zorunlu dersleri başarı ile tamamlamak ve GANO ile ilgili koşullara uymak kaydıyla toplam 240 AKTS kredi değerine ulaştığında mezun olmaya hak kazanır ve kendisine Lisans Diploması verilir. (2) Yüksek Lisans öğrencisi kayıtlı olduğu Yüksek Lisans programındaki tüm zorunlu dersleri başarı ile tamamlamak ve GANO ile ilgili koşullara uymak kaydıyla toplam 90 AKTS kredi değerine ulaştığında ve dönem projesinden de başarılı olduğunda mezun olmaya hak kazanır ve kendisine Yüksek Lisans Diploması verilir. Tebligat ve adres bildirme ALTINCI BÖLÜM Çeşitli Hükümler MADDE 35- (1) Öğrencilerin başvuru esnasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü ne bildirdikleri e-posta adresi veya ikametgah adresi tebligat adresi olarak kabul edilir. Yürürlük MADDE 36- (1) Bu yönerge 13/03/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 37- (1) Bu yönerge hükümlerini Zirve Üniversitesi Rektörü yürütür. 8

11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK

11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK Hasan Kalyoncu Üniversitesinden: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (20.06.2012 gün ve 28329 sayılı resmi gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde yürütülen

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Bu Yönetmelik, 28.09.2012 tarih ve 28425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1: Bu yönergenin amacı; Atılım Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü - 8 Ekim 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27370, Değiştirilmiş

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Acıbadem Üniversitesinden: ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp Fakültesi

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29078 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : 29078 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 4 Ağustos 2014 PAZARTESİ Bitlis Eren Üniversitesinden: Resmî Gazete Sayı : 29078 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Erzurum Teknik Üniversitesinden:

Erzurum Teknik Üniversitesinden: Erzurum Teknik Üniversitesinden: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum

Detaylı

25 Ocak 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28184 YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam **** MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 22 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28389 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Muş Alparslan Üniversitesi lisansüstü eğitim

Detaylı

YÖNETMELİK AMASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK AMASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 27 Temmuz 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28366 YÖNETMELİK AMASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TED Üniversitesinden : TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TED Üniversitesi Fakültelerinde lisans

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 4 Nisan 2011 PAZARTESİ Sayı : 27895 YÖNETMELİK İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Mayıs 2014 69471265-305-4010

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TOMARZA MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TOMARZA MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TOMARZA MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı; Erciyes Üniversitesi

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam ***** MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Acıbadem Üniversitesi ne bağlı Sağlık Hizmetleri

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Eylül 2013 PAZAR Sayı : 28773 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bahçeşehir Üniversitesinden: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YÖNETMELİK. İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 15 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28293 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Şubat 2015 SALI Sayı : 29277 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı