GAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUM DURUMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUM DURUMLARI"

Transkript

1 Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi GAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUM DURUMLARI Samiye ERDOĞAN, H. Sinem ŞANLI, Hatice ŞİMŞEK BEKİR G.Ü. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Aile ve Tüketici Bilimleri Eğt. Böl., Ankara. Özet Bireysel uyum, üniversite ve özelliklede Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yaşamında önemli bir yer tutmaktadır. Öğretmenler eğitimin temel öğesi ve toplumlar üzerinde en etkin rol oynayan gruptur. Bir toplumun gücü öğretmenlerin yeterliliği ve başarısına bağlıdır. Bireysel uyum öğretmenlerin yeterliliği ve başarısında önemli ve vazgeçilmez bir öğedir. Bu araştırma, bireysel uyumun üniversite ve özelliklede Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yaşamında önemli bir yeri olduğu düşüncesinden hareketle, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin üniversite yaşamına bireysel uyum durumlarını tespit etmek amacıyla planlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Gazi Üniversitesine bağlı 7 Eğitim Fakültesinin 1. ve 2. sınıf öğrencilerinden random yoluyla seçilen toplam 295 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Veri toplama işleminde araştırmacılar bizzat anketleri dağıtmış, doldurma işlemi tamamlatılarak toplanmıştır. Sonuç olarak, öğrencilerin Üniversiteyi/Fakülteyi beklentilerinin altında buldukları ve hiç memnun olmadıkları, ekonomik nedenlerden sosyal ve kültürel etkinliklere katılamama ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayamama konusunda sorun yaşadıkları, sosyal açıdan toplumun öğrenciye bakış açısı ve arkadaşlık ilişkilerinde, kültürel açıdan ise; çevredeki insanların değer yargıları ve arkadaşlarının olaylar karşısındaki tutum ve davranışları konularında uyum sorunu yaşadıkları saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Uyum, Eğitim Fakültesi öğrencileri, Üniversite yaşamı ADAPTATION STATUS OF GAZİ UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION STUDENTS TO UNIVERSITY LIFE Abstract Individual adaptation holds a significant situs within university and especially education faculty students experience. Educationists are the essential element and the most effectual group on society. Communities potential is dependent on the sufficiency and proficiency of educationists. Individual adaptation is an essential and indispensable element in teachers sufficiency and proficiency. This research is planned to mark the adaptation status of Gazi University Education Faculty students to university life with the conception that individual adaptation to university plays an important role in life, particularly among the education faculty students. Data is collected from randomly selected 295 education faculty first and second grade students of Education Faculties subordinated to Gazi University. Data collection is done by researchers representing and filling out the questionnaire in person. As a result, neither university nor faculties fulfill the expectations of students and please them because they could not participate in social and cultural activities, provide their stationery needs due to financial cause. Students have adaptation problems in friendship and community due to different social perspectives, attitudes of people about them, and the cultural behavior of friends. Key Words: Adaptation, Education Faculty Students, University Life October 2005 Vol:13 No:2 Kastamonu Education Journal

2 480 Samiye ERDOĞAN, H. Sinem ŞANLI, Hatice ŞİMŞEK BEKİR 1. Giriş Uyum, organizmayı çevre ile etkileşimi açısından ele alan biyolojik kökenli bir kavramdır. Darwin in evrim kavramının özünü oluşturan bu kavram, bir anlamda insanın doğal çevreye uymasını ifade eder ve doğal çevreye uymayan organizmalar canlılığını yitirir. Buna göre yaşamak bir uyum sürecidir. Psikolojik açıdan ele alındığında ise, her organizmanın çevre ile etkileşim yoluyla doyurulması gereken birtakım gereksinimleri olduğu düşünülürse, uyum süreci organizmanın bir gereksinmesinin doyurulması sırasında ortaya çıkan engellemelerin üstesinden gelme çabalarını kapsar (1;2;3). İnsan yaşamındaki her değişiklik uyum sürecini beraberinde getirir. Değişikliğin yaşantıya getirdiği farklılıklar, iyi tanımak, uyum süresini kolaylaştıran unsurlardan biridir. Uyum sürecini başarıyla tamamlayanlar sosyal ilişkilerinde açık, içten, dürüst, güvenilir ve yüzeysel olmayan ilişkiler kurabilen, kendi yaşamı üstünde kontrol sahibi olabilen, üretken ve belli bir işe kendini verebilen, hedeflere ulaşmanın verdiği doyumu yaşayan, ayrıca hedeflere ulaşmaya çalışırken haz duyabilen, yaşanan duyguların farkında olan ve olumsuz da olsalar bunları açık ama ilişkileri bozmayacak şekilde ifade edebilen kişilerdir. Kişilik, bireyin çevresiyle sürekli etkileşim ve uyum çabası sonucu oluşur. İnsanı başkalarından ayıran özelliklerin tümü ve çevresine uyum sağlamak için geliştirdiği davranış biçimleri onun kişiliğini oluşturmaktadır. Var olan özellikleriyle kendi kişiliğini tanıyan birey, kendi dünyasını daha gerçekçi bir gözle anlayabilir ve çevresi ile daha sağlıklı ve dengeli bir uyum içinde olabilir (4;5;6). Toplumlar çatışmasız ve ahenkli davranışların sürekliliğini sağlamak amacıyla çeşitli kurallar geliştirmişlerdir. Bu kurallar ise insanlara değişik kurumlar aracılığıyla öğretilirler. Bu kurumların başında aile ve okul gelmektedir (7;8). Bireyin kendisine en yakın çevre olan aile, okul ve arkadaş çevresindeki yaşantıları olumlu-olumsuz davranışlar geliştirmesine neden olmakta, sosyal ve duygusal yönden gelişerek uyumlu bir kişiliğe sahip olmaya yardımcı olmaktadır. Olumlu davranışlar kişinin kendisini güçlü hissetmesine neden olmakta ve uyum gücünü arttırmaktadır. Olumsuz davranışlar ise uyum gücünü azaltmakta ve çevreye karşı olumsuz tavır ve davranışlar geliştirilmesine neden olmaktadır. Üniversite yaşamı gençler için yeni bir başlangıç dönemidir. Üniversite yaşantısının akademik, kişisel ve sosyal açılardan getireceği değişiklikler ve bu değişikliklerle baş edebilme yeteneğini kazanmak bu sürecin rahat geçirilmesinde kolaylık sağlayacaktır. Üniversite yaşantısı bir geçiş dönemidir. Bu dönemde değişecek özellikleri fark etmek uyum sürecinin ilk adımıdır. Bu araştırma; uyumun Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yaşamında önemli bir yeri olduğu düşüncesinden hareketle, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin üniversite yaşamına uyum durumlarını tespit etmek, öğrencilere yönelik hizmetler konusunda daha gerçekçi yaklaşımlar ortaya koyarak sorunların çözümünde katkıda bulunmak amacıyla planlanmıştır. Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi

3 Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Durumları Yöntem Araştırmanın evrenini Gazi Üniversitesi ne bağlı Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören tüm öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemi ise, her fakültenin 1. ve 2. sınıf öğrencilerinden random yoluyla seçilen toplam 295 öğrenci oluşturmuştur. Bilgi sağlama yöntemi olarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış 24 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Veri toplama işleminde araştırmacılar bizzat anketleri dağıtmış ve doldurulma işlemi tamamlatılarak toplanmıştır. Toplam verilerin istatistiksel analizi için SPSS 10.0 paket programı kullanılmıştır. Örneklem grubunun sayıları Çizelge 1 de verilmiştir. Tablo 1. Anketlerin Uygulandığı Fakültelerin Cinsiyete Göre Dağılımı Fakülteler Kız Erkek Toplam Gazi Eğitim Fakültesi Mesleki Eğitim Fakültesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Ticaret-Turizm Eğitim Fakültesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Toplam Bulgular Bu bölümde örneklemi oluşturan öğrencilere uygulanan ankete verilen yanıtlara göre öğrencilerin demografik özellikleri ve devam ettikleri fakülteye uyum durumları değerlendirmeleri tablolaştırılarak verilmiştir. October 2005 Vol:13 No:2 Kastamonu Education Journal

4 482 Samiye ERDOĞAN, H. Sinem ŞANLI, Hatice ŞİMŞEK BEKİR Tablo 2. Öğrencilerin Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı Kız Cinsiyet Erkek ve altı Yaş ve üstü Klasik Lise Lise türü Meslek Lisesi Anadolu Lisesi Köy Kasaba Yerleşim birimi Şehir Okuduğu şehir Evet Ailede başka üniversite öğrenimi görenler Hayır Tablo 2 de görüldüğü gibi öğrencilerin %50.2 sini kız, %49.8 ini erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrencilerin %44.7 si yaş, %39.3 ü yaş, mezun oldukları lise türü ise %45.1 meslek lisesi, %37.6 klasik lisedir. Öğrencilerin üniversiteye başlamadan önce yaşadıkları yerleşim birimi; %65.8 şehir, %9.5 köy şeklindedir. Öğrencilerin %64.7 sinin ailesinde kendinden başka üniversite öğrenim gören bulunmamaktadır. Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi

5 Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Durumları 483 Tablo 3. Öğrencilerin Eğitim Fakültelerini Tercih Etme Nedenlerinin Dağılımı Öğretmenlik idealimdeki meslek Ailem istediği için Dershane öğretmenim yönlendirdiği için Yakınım, arkadaşım tavsiye ettiği için Puanım fakülteye uyduğu için Üniversite diplomasına sahip olmak için Sistem istediğim fakültede eğitim almama izin vermediği için Öğretmenlikte istihdam sorunu olmadığı için Fakülte/bölüme ilgi duyduğum için Tablo 3 de öğrenciler okudukları, Fakülte/Bölümü tercih etme sebeplerini sırasıyla, %42.0 öğretmenlik idealimdeki meslek, %18.3 sistemin istediği fakültede eğitim almasına izin vermemesi, %17.3 puanlarının fakülteye uymas ı, %6.1 dershane öğretmeninin yönlendirmesi, %3.7 ailelerinin istemesi, %3.7 öğretmenlikte istihdam sorununun olmaması, %3.7 fakülte/bölüme ilgi duyması, %3.1 aynı fakülte/bölümde okuyan yakınının/arkadaşının tavsiye etmesi, %2.0 si bir üniversite diplomas ına sahip olmak olarak belirtmişlerdir. Tablo 4. Öğrencilerin Okudukları Üniversiteden/Fakülteden Tatmin Olma Düzeylerinin Dağılımı İyi Orta düzeyde Beklentimin altında- hiç memnun değilim Tablo 4 de öğrencilerin %40.3 ü okudukları üniversiteden/fakülteden tatmin düzeylerini beklentimin altında-hiç memnun değilim, %19.7 si ise iyi olarak belirtmişlerdir. October 2005 Vol:13 No:2 Kastamonu Education Journal

6 484 Samiye ERDOĞAN, H. Sinem ŞANLI, Hatice ŞİMŞEK BEKİR Tablo 5. Öğrencilerin Üniversite/Fakülte Yaşamına İlişkin Düşünceleri Üniversite yaşamını sevme Üniversitede kendini yalnız hissetme Üniversite yaşamına uyum sağlamada güçlük çekme Üniversitenin sosyal yönden geliştirmesi Üniversitenin kültürel yönden geliştirmesi Üniversite aktivitelerinin öğrencileri birbirine kaynaştırması Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Tablo 5 te öğrencilerin %82.4 ü üniversite yaşamını sevdiklerini, %63.4 ü üniversitenin kendini kültürel yönden geliştirdiğini, %55.6 sı üniversite aktivitelerinin öğrencileri birbirine kaynaştırdığını, %53.6 sı üniversitenin kendini sosyal yönden geliştirdiğini belirtmişlerdir. Tablo 6. Öğrencilerin Üniversitedeki/Fakültedeki Eğitime İlişkin Düşünceleri Uygulama atölyelerinin fiziki şartları Uygulama atölyelerinin araç gereç donanımı Ders ve sınav programlarının uygunluğu Öğretim üyelerinin öğrencilerle olan iletişimi Öğretim üyelerinin mesleki bilgileri Yeterli Yetersiz Yeterli Yetersiz Yeterli Yetersiz Yeterli Yetersiz Yeterli Yetersiz Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi

7 Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Durumları 485 Tablo 6 da öğrenciler öğretim üyelerinin mesleki bilgilerini %56.3 oranında yeterli bulurken, uygulama atölyelerinin fiziki şartları (%78.6), uygulama atölyelerinin araçgereç donanımı (%75.6), öğretim üyelerinin öğrencilerle olan iletişimi (%69.2), ders ve sınav programlarının uygunluğunu (%58.3) yetersiz bulduklarını belirtmişlerdir. Tablo 7. Öğrencilerin Üniversite/Fakültenin Sunmuş Olduğu Hizmetlere İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Bahçe yeşil alan Kantin, kafeterya hizmetleri Sosyal aktivite alanları Kütüphane hizmetleri İnternet hizmetleri Folklor, bilim toplulukları vb. sosyal ve kültürel etkinlikler Kantin kafeterya hizmetleri Temizlik Yeterli Yetersiz Yeterli Yetersiz Yeterli Yetersiz Yeterli Yetersiz Yeterli Yetersiz Yeterli Yetersiz Yeterli Yetersiz Yeterli Yetersiz Tablo 7 de öğrencilerin, %98.0 i üniversitenin/fakültenin sunmuş olduğu hizmetlerden temizliği, %50.2 si sosyal ve kültürel etkinlikleri yeterli bulurken, %86.1 i sosyal aktivite alanlarını, %72.2 si kantin, kafeterya hizmetlerini, %71.5 i internet hizmetlerini, %53.2 si bahçe yeşil alanı, %53.2 si kütüphane hizmetlerini yetersiz bulduklarını belirtmişlerdir. October 2005 Vol:13 No:2 Kastamonu Education Journal

8 486 Samiye ERDOĞAN, H. Sinem ŞANLI, Hatice ŞİMŞEK BEKİR Tablo 8. Öğrencilerin Üniversite Akademik ve İdari Personel ile İlişkilerin Yürütülmesine İlişkin Görüşleri Objektif Duygusal Toplam Esnek, toleranslı Katı, sert Toplam Tarafsız Yanlı Toplam İstikrarlı, her zaman ilkeli İstikrarsız, ilkesiz Toplam Cinsiyete ilişkin fark gözetmeyen Karşı cinse karşı toleranslı Toplam Tablo 8 de öğrencilerin %89.2 si üniversite akademik ve idari personel ile ilişkilerine ilişkin görüşlerini cinsiyete ilişkin fark gözetmeyen, %75.9 u objektif, %65.0 i istikrarlı, her zaman ilkeli, %56.6 sı esnek, toleranslı, %54.1 i tarafsız olarak nitelemişlerdir. Tablo 9. Öğrencilerin Öğrenci/Bölüm İşlerinin Yürütülmesinde Zorluklarla Karşılaşma Durumları Öğrenci kayıt işlemleri Ders kayıt işlemleri Sorunların çözümü Ders programları, derslere devam etme Sınav programları sınavlara katılma Öğretim elemanları ile iletişim Asistanlar ile iletişim Diğer Görevliler ile iletişim (Memur, teknisyen vb.) Kolay başarma Zorlukla karşılaşma Kolay başarma Zorlukla karşılaşma Kolay başarma Zorlukla karşılaşma Kolay başarma Zorlukla karşılaşma Kolay başarma Zorlukla karşılaşma Kolay başarma Zorlukla karşılaşma Kolay başarma Zorlukla karşılaşma Kolay başarma Zorlukla karşılaşma Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi

9 Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Durumları 487 Tablo 9 da öğrencilerin %68.5 i sorunların çözümünde, %59.3 ü görevlilerle iletişimde, %55.3 ü öğretim elemanları ile iletişimde, %50.2 si asistanlarla iletişimde zorluklarla karşılaştıklarını belirtirken, sınav programları-sınavlara katılma (%71.2), ders programları-derslere devam etme (%67.1), ders kayıt işlemleri (%58.0) ve öğrenci kayıt işlemlerinde (%53.6) herhangi bir zorlukla karşılaşmadıklarını belirtmişlerdir. Tablo 10. Öğrencilerin Üniversite Yaşamına Uyumlarını Güçleştiren Ekonomik Nedenlere İlişkin Yaşanılan Sorunlar Ev kirasının ödenmesi Yurt ücretinin ödenmesi Günlük besin ihtiyacının karşılanması Giyim ihtiyacının karşılanması Ulaşım ücretinin ödenmesi Sosyal ve kültürel etkinliklere katılma Kırtasiye, ders araç gereç, fotokopi vb. ihtiyaçların karşılanması Öğrenim kredisinin ödenmesi Harç kredisinin ödenmesi Sorun var Sorun yok Sorun var Sorun yok Sorun var Sorun yok Sorun var Sorun yok Sorun var Sorun yok Sorun var Sorun yok Sorun var Sorun yok Sorun var Sorun yok Sorun var Sorun yok Tablo 10 da öğrencilerin %55.3 ü sosyal ve kültürel etkinliklere katılmada, %47.5 i kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanmasında ekonomik nedenlere ilişkin sorun yaşadıklarını belirmişlerdir. Öğrencilerin yaklaşık yarıya yakını ise ev kirası, yurt ücretinin ödenmesi ve günlük besin ihtiyacının karşılanmasında sorun yaşamaktadırlar. October 2005 Vol:13 No:2 Kastamonu Education Journal

10 488 Samiye ERDOĞAN, H. Sinem ŞANLI, Hatice ŞİMŞEK BEKİR Tablo 11. Öğrencilerin Üniversite Yaşamına Uyumunu Güçleştiren Sosyal Nedenlere İlişkin Yaşanılan Sorunlar Ev arkadaşlarıyla ilişkiler Yurt arkadaşlarıyla ilişkiler Fakülte arkadaşlarıyla ilişkiler Yeni arkadaş grubu kurmada ve bu gruba girmede zorluk çekme Ev sahibiyle ilişkiler Komşularıyla ilişkiler Yakın çevredeki esnafla ilişkiler Karşı cinsle olan arkadaşlık ilişkileri Öğrencilere toplumun bakış açısı Çok iyi anlaşılan ve birçok şeyi paylaşan arkadaşın olmaması Sorun var Sorun yok Sorun var Sorun yok Sorun var Sorun yok Sorun var Sorun yok Sorun var Sorun yok Sorun var Sorun yok Sorun var Sorun yok Sorun var Sorun yok Sorun var Sorun yok Sorun var Sorun yok Tablo 11 de öğrencilerin %39.3 ü öğrencilere toplumun bakış açısı, %26.4 ü fakülte arkadaşlarıyla ilişkiler ve yeni arkadaş grubu kurmada ve bu gruba girmede zorluk çekme, %21.0 i karşı cinsle olan arkadaşlık ilişkileri, %18.3 ü ise çok iyi anlaşılan ve birçok şeyi paylaşan arkadaşın olmaması maddelerinde sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi

11 Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Durumları 489 Tablo 12. Öğrencilerin Kültürel Konulardaki Uyum Durumları Okunulan şehrin kültürel yapısı Çevredeki insanların değer yargıları Arkadaşların değer yargıları Arkadaşların beslenme tarzları Arkadaşların amaçları Arkadaşların giyim tarzları Arkadaşların dini inanışları Arkadaşların olaylar karşısındaki tutum ve davranışları Çevredeki insanların yardımlaşma konusundaki yaklaşımları Çevredeki insanların insan ilişkilerindeki yaklaşımları Uyum içindeyim Uyumsuzluk yaşıyorum Uyum içindeyim Uyumsuzluk yaşıyorum Uyum içindeyim Uyumsuzluk yaşıyorum Uyum içindeyim Uyumsuzluk yaşıyorum Uyum içindeyim Uyumsuzluk yaşıyorum Uyum içindeyim Uyumsuzluk yaşıyorum Uyum içindeyim Uyumsuzluk yaşıyorum Uyum içindeyim Uyumsuzluk yaşıyorum Uyum içindeyim Uyumsuzluk yaşıyorum Uyum içindeyim Uyumsuzluk yaşıyorum Tablo 12 de öğrencilerin %42.0 si çevredeki insanların değer yargıları, %41.7 si arkadaşlarının olaylar karşısındaki tutum ve davranışları, %33.9 u çevredeki insanların insan ilişkilerindeki yaklaşımları, %32.2 si arkadaşlarının amaçları, %29.5 i çevredeki insanların yardımlaşma konusundaki yaklaşımları, %26.8 i okunulan şehrin kültürel yapısı ve arkadaşların değer yargıları konularında kültürel uyumsuzluk yaşadıklarını belirtmektedirler. October 2005 Vol:13 No:2 Kastamonu Education Journal

12 490 Samiye ERDOĞAN, H. Sinem ŞANLI, Hatice ŞİMŞEK BEKİR Tablo 13. Öğrencilere Göre Toplumun Üniversite Öğrencisine Bakış Açısı Öğrenci gelir getiren tüketici olarak görülüyor İnsanlar öğrencilere karşı duyarsız, ilgisiz Üniversite öğrencisine güvensizlik duyuluyor, kuşku ile yaklaşılıyor Üniversite öğrencisi toplumun ahlaki değerlerini bozuyor Öğrenci bulunduğu bölgeyi bilgi ve görgüsüyle geliştiriyor Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Tablo 13 de öğrenciler, toplumun üniversite öğrencisine bakış açısını; öğrencinin gelir getiren tüketici olarak görülmesi (%40.3), üniversite öğrencisine güvensizlik duyulması, kuşku ile yaklaşılması (%31.9), insanların öğrencilere karşı duyarsız, ilgisiz olması (%22.0), üniversite öğrencisinin toplumun ahlaki değerlerini bozması (%22.0), öğrencinin bulunduğu bölgeyi bilgi ve görgüsüyle geliştirmesi (%19.3) olarak belirtmişlerdir. Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi

13 Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Durumları 491 Tablo 14. Öğrencilerin Üniversite Yaşamında Çevresinde Bulunan İnsanlara İlişkin Görüşleri Güvenilir. dürüst Güvenilmez, ikiyüzlü Toplam Sevgi dolu, sıcak Soğuk, monoton Toplam Yardımsever Duyarsız, ilgisiz Toplam Saygılı Saygısız Toplam Fedakâr Bencil Toplam Sorumluluklarının bilincinde Sorumsuz Toplam Kurallara uyar Kurallara uymaz Toplam Birleştirici, bütünleştirici Bölücü Toplam Olumlu, yapıcı Kötümser, yıkıcı Toplam Tablo 14 de öğrenciler, üniversite yaşamında çevrelerinde bulunan insanları %71.0 olumlu, yapıcı, %67.2 saygılı, %64.4 kurallara uyar, %62.1 güvenilir, dürüst, %59.0 bencil olarak nitelemişlerdir. October 2005 Vol:13 No:2 Kastamonu Education Journal

14 492 Samiye ERDOĞAN, H. Sinem ŞANLI, Hatice ŞİMŞEK BEKİR Tablo 15. Öğrencilerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Dağılımı Spor yapma Sanat etkinliklerine katılma Kahveye gitme Arkadaşlarını ziyaret, gezmeye gitme Televizyon izleme Okul dışı çalışma Kitap, gazete, dergi vb. okuma Hiçbir şey yapmama Toplam Tablo 15 de görüldüğü gibi öğrencilerin boş zamanlarında %32.9 u kitap, gazete ve dergi okuduğunu, %26.1 i arkadaşlarını ziyaret ettiğini, %12.8 i spor yaptığını, %11.5 i sanat etkinliklerine (sinema, tiyatro vb.) katıldığını, %6.4 ü hiçbir şey yapmadığını, %6.0 sı kahveye gittiğini, %3.0 ü televizyon izlediğini, %1.3 ü okul dışı çalıştığını belirtmişlerdir. Tablo 16. Üniversite/Fakülte İmkân Yaratsa Öğrencilerin Yapmak İstediklerinin Dağılımı Spor çalışmalarına katılma Kültürel etkinliklere ve gezilere katılma İnternet ünitelerinde çalışma Part-time çalışma Yararlanmayı düşünmeme Tablo 16 da öğrencilerin %43.1 i imkan yaratılırsa kültürel etkinliklere ve gezilere katılmayı, %25.8 i part time çalışmayı, %19.0 u spor çalışmalarına katılmayı istediklerini belirtmişlerdir. Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi

15 Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Durumları Tartışma ve Sonuç Bu araştırma; bireysel uyumun üniversite ve özelliklede Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yaşamında önemli bir yeri olduğu düşüncesinden hareketle, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin üniversite yaşamına bireysel uyum durumlarını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %50.2 sini kız, %49.8 ini erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrencilerin yaş dağılımı en fazla yaş arasında yoğunlaşmıştır. Öğrencilerin yarıya yakınını meslek lisesi mezunu öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrencilerin yarıdan fazlası üniversiteye başlamadan önce yaşadıkları yerleşim birimini şehir olarak belirtmişlerdir. Öğrencilerin yarıdan fazlasının ailesinde kendilerinden başka üniversite öğrenimi gören bulunmamaktadır. Öğrenciler okulu tercih etme nedeni olarak en çok öğretmenliğin ideallerindeki meslek olduğunu belirtmişlerdir. Sistemin istediği fakültede eğitim almasına izin vermediğini düşünen öğrencilerin oranı ise %18.3 tür. Üniversite çağına gelmiş gençlerde doğru mesleki seçimler yapılmış olması büyük önem taşımaktadır. Ancak ülkemizdeki gençlerin çoğunluğunun doğru mesleki seçim yapamadığı görülmektedir. Bu durumun yaratacağı uyum sorunlarını biraz olsun azaltabilmek için istediği bölümde okumayan veya mesleki seçimini yanlış yaptığını düşünen öğrencilere üniversiteler tarafından yeni yönelmelere imkân tanınmalıdır. Mesleki rehberlik çalışmalarına erken yaşlardan başlanması için gerekli çalışmalar yapılmalı, öğrencilerin istediği mesleği seçmesi için gerekli yasal düzenlemeler acil olarak yapılmalıdır. Öğrencilerin %40.3 ü okudukları üniversiteden/fakülteden tatmin olmadıklarını ve beklentilerinin altında bulduklarını belirtmişlerdir. Yeşilyaprak, Öztürk ve Kısaç ın araştırmasında öğrenciler fakültelerine ve bölümlerine statü yönünden orta ya da düşük düzeyde bir değer takdir etmişlerdir (9). Bu bulgu araştırma bulgularını destekler niteliktedir. Öğrencilerin okudukları üniversiteyi/fakülteyi beklentilerinin altında bulmaları programa motivasyonlarını engellemekte ve uyum sorunlarının yaşanmasına neden olabilmektedir. Öğrencilerin tatmin düzeyini artırmak amacıyla fakültelerin niteliklerinin arttırılarak, daha doyurucu duruma ulaştırılması sağlanmalıdır. Öğrenciler üniversite/fakülte yaşamına ilişkin düşüncelerini en çok üniversite yaşamını seviyorum ve üniversitenin kültürel yönden geliştirdiği olarak belirtmişlerdir. Öğrenciler üniversitedeki/fakültedeki eğitime ilişkin düşüncelerinde; en çok öğretim üyelerinin mesleki bilgilerini yeterli bulduklarını, yetersiz olarak ise en çok uygulama atölyelerinin fiziki şartlarını bulduklarını belirtmişlerdir. Yeşilyaprak, Öztürk ve Kısaç ın yaptıkları çalışmada öğrenciler fiziki koşullar açısından derslik, atölye, laboratuar, koridorlar, bahçe, kantin, gibi birimlerin temizlik, havalandırma, aydınlatma, ısıtma, düzen ve diğer nitelikler yönünden oldukça olumsuz bir değerlendirme ortaya koymuşlardır. Bu bulgu araştırma bulgularını destekler niteliktedir (9 ). October 2005 Vol:13 No:2 Kastamonu Education Journal

16 494 Samiye ERDOĞAN, H. Sinem ŞANLI, Hatice ŞİMŞEK BEKİR Buna göre eğitim fakültelerinde bulunan atölyelerin araç-gereç donanımının yeterli düzeye getirilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin üniversitenin/fakültenin sunmuş olduğu hizmetlere ilişkin görüşlerinde; büyük çoğunluk temizlik hizmetlerini yeterli bulurken, yine büyük çoğunluk sosyal aktivite alanlarını yetersiz bulduklarını belirtmişlerdir. Bu sonuç üniversite öğrencileri üzerinde yapılan diğer çalışmalarla da tutarlıdır (9,10,11). Bunun için üniversiteler; öğrenciler için çeşitli sosyal aktivite alanlarını çoğaltmalı, sosyal aktiviteler için kaynak yaratarak bu alanların öğrenciler tarafından kullanıma açılmasını sağlamalıdır. Öğrenciler üniversite akademik ve idari personel ile ilişkilerin yürütülmesine ilişkin görüşlerini en çok cinsiyete ilişkin fark gözetmeyen ve objektif olarak ifade etmişlerdir. Öğrenciler, öğrenci/bölüm işlerinin yürütülmesinde en çok sorunların çözümü, diğer görevliler, öğretim elemanları ve asistanlarla iletişimde zorluklarla karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Bu sonuç benzer araştırma sonuçlarıyla destekler nitelikte görünmektedir (12, 13, 14). Öğrencilerin öğrenci/bölüm işlerinin yürütülmesinde zorluklarla karşılaşmalarında bu konularda bilgi sahibi olmamalarının etkisinin olduğu düşünülmektedir. Üniversitelerde daha etkin düzenlemelerle öğrencilerin üniversitelerin eğitimöğretim çalışmalarından ve işleyişinden haberdar olmaları sağlanmalıdır. Öğrenciler ekonomik olarak en çok sosyal ve kültürel etkinliklere katılma ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanmasında sorun yaşadıklarını ifade etmektedirler. Ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere burs ve kredi gibi ekonomik kaynak imkânları yaratmanın yanında bu öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere ücretsiz katılımı sağlanabilir. Öğrenciler üniversite yaşamına uyumlarını güçleştiren sosyal nedenlere ilişkin en çok toplumun öğrenciye bakış açısı ve arkadaşlık ilişkilerinde sorun yaşadıklarını ifade etmektedirler. Öğrenciler en çok çevredeki insanların değer yargıları ve arkadaşlarının olaylar karşısındaki tutum ve davranışları konularda kültürel uyum sorunu yaşadıklarını belirtmişlerdir. Sivrikaya nın K.T.Ü. Fatih Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin uyum düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yaptığı araştırmasında öğrencilerin %29.58 inin kişisel uyum düzeyinin, %28.17 sinin sosyal uyum, %28.76 sının ise genel uyum düzeyinin düşük olduğu bulunmuştur (15). Öğrencilerin başarılı olmaları, çevre ile daha yapıcı ve anlamlı ilişkiler kurmaları onlara sağlanan olanaklarla orantılıdır. Öğrencilerin çevre ve arkadaşlarıyla yaşadıkları sorunlar ve nedenleri araştırılmalı ve buna göre çözüm yolları bulunmalıdır. Üniversitelerde ders dışı etkinliklere çok sayıda öğrencinin katılımı sağlanmalı ve bu sayede öğrencilerin birbirleriyle kaynaşması sağlanmalıdır. Öğrenciler toplumun üniversite öğrencisine bakış açısını; en çok öğrencinin gelir getiren tüketici olarak görülmesi ve üniversite öğrencisine güvensizlik duyulması, kuşku ile yaklaşılması olarak ifade etmektedirler. Üniversite öğrencilerinin okudukları Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi

17 Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Durumları 495 şehre uyum sağlayabilmeleri için toplumun üniversite ve üniversite öğrencisine karşı tutumu olumlu yönde olmalıdır. Bir şehre üniversitenin kurulması ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan birtakım değişiklikleri de beraberinde getirmektedir. Durum böyle olunca o bölgenin insanı bu zamana kadar alıştıklarının dışında birtakım şeylerle karşılaşabilmekte ve buna da tepki göstermektedir. Buda bölge halkı ve üniversite arasında sorun yaşanmasına neden olmaktadır. Toplumun üniversiteye ve üniversite öğrencisine bakış açısını değiştirmek için üniversitelerin toplum ve üniversite işbirliğini sağlayacak çalışmalar yapmaları, düzenlenecek etkinlikler ile toplum ve üniversite öğrencisinin kaynaşması sağlanmalıdır. Öğrenciler çevrelerinde bulunan insanları en çok olumlu, yapıcı ve saygılı olarak nitelemektedirler. Öğrenciler boş zamanlarını en çok kitap, gazete, dergi vb. okuyarak ve arkadaşlarını ziyaret ederek değerlendirmektedirler. Üniversite öğrencilerinin başarılı olmaları yanında uyum sorunlarının azaltılması için insan ilişkileri ve sosyal yönden gelişimleri de önemlidir. Üniversitelerde boş zamanları değerlendirme etkinliklerinin mevcut programlar içinde desteklenmesi gerekmektedir. Bu etkinlikler kapsamında yurt içi ve yurt dışında öğrenci değişimi ve teknik gezi düzenlenmelidir. Öğrenciler Üniversite/ Fakülte imkân yarattığı takdirde en çok kültürel etkinliklere ve gezilere katılmak ve part-time çalışmak istediklerini belirtmişlerdir. Bu sonuç ekonomik durumları fazla iyi olmayan öğrencilerin kültürel etkinliklere ve gezilere katılamadıkları, bundan dolayı da part-time çalışmak istedikleri şeklinde yorumlanabilir. Bu nedenle öğrencilere gerek üniversite içinde gerekse üniversite dışından part-time çalışma imkânları yaratılabilir. Bunu yaparken de fakülte ya da bölüm bazında iş ofisleri kurularak part-time iş taleplerinin öğrenciler tarafından karşılanması sağlanarak öğrenciler ekonomik açıdan desteklenebilir. Kaynaklar 1. BİLAL, G. (1984). Demokratik ve Otoriter Olarak Algılanan Ana-Baba Tutumlarının Çocukların Uyum Düzeylerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi). 2. ALPAN, A. (1992). Cumhuriyet Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinde Çevreye ve Üniversiteye Uyum Sorunları, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 3. KIZILTAN, G. (1984). Üniversite Öğrencilerinin Kişisel ve Sosyal Uyum Düzeylerini Etkileyen Etmenler, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi). 4. YÖRÜKOĞLU, A. (1988). Gençlik Çağı Ruh Sağlığı ve Sorunları, Ankara: Türkiye İş Bankası Yayınları, s.71. October 2005 Vol:13 No:2 Kastamonu Education Journal

18 496 Samiye ERDOĞAN, H. Sinem ŞANLI, Hatice ŞİMŞEK BEKİR 5. YILMAZ, F. (1990). Lise ve Dengi Okullara Devam Eden Öğrencilerin Uyum Düzeylerini Etkileyen Faktörler, Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 6. YAVUZER, H. (2001). Çocuk Psikolojisi, Remzi Kitap evi, 21. Basım, İstanbul. 7. MORGAN, C.T. (1984). Psikolojiye Giriş Ders Kitabı, Çeviren: H. Arıcı ve diğerleri, Ankara Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları, s AYDIN, G. (1988). Çocuğun kişilik gelişiminde öğretmenin rolü, Çağdaş Eğitim Dergisi, Ankara: Rehber Yayınevi, Sayı:129, s YEŞİLYAPRAK, B., ÖZTÜRK,B., KISAÇ, İ. (2001). Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi öğrencilerinin fakülteye ilişkin algı ve değerlendirmeleri, Mesleki Eğitim Dergisi,Cilt:3, Sayı:6, s: YEŞİLYAPRAK,B. (1989). Üniversitelerde Mediko-Sosyal Dairelerince Verilen PDR Hizmetleri: Sorunlar ve Öneriler. Üniversite Gençliğinde Uyum Sorunları Sempozyumu Bilimsel Çalışmaları, Bilkent Üniversitesi,Ankara. 11. İMAMOĞLU, O. ve GÜLTEKİN Y.Y. (1993). Önerilen dengelenmiş toplumsal birey modeli ışığında üniversite gençliğinin sorunları. Psikoloji Dergisi,Cilt:8,Sayı: 30,s: GÖMLEKSİZ, M. (1988). Demokratik Bir Sınıf Ortamı Açısından Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerinin Davranışlarının Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara. 13. SENEMOĞLU, N. (1987). Sınıf-içi öğretmen davranışları üzerine bir araştırma Eğitim ve Bilim, 11 (64): BOLAT, S. (1990). Yüksek Öğretimde Öğretim Elemanı-Öğrenci İletişimi Hacettepe Üniversitesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara. 15. SİVRİKAYA, K. (1992). Fatih Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Uyum Düzeylerinin Belirlenmesi ve Uyum Düzeyleri Arasındaki Farklılıkların Araştırılması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI Öğr. Gör. Melda Süzer Sınıf Öğretmenliği Bölümü Eğitim Fakültesi Pamukkale Üniversitesi ÖZET Boş zamanların değerlendirilmesi, bir

Detaylı

International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science Temmuz / Ağustos / Eylül Yaz Dönemi Cilt: 3 Sayı: 9 Yıl: 2014

International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science Temmuz / Ağustos / Eylül Yaz Dönemi Cilt: 3 Sayı: 9 Yıl: 2014 International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science Temmuz / Ağustos / Eylül Yaz Dönemi Cilt: 3 Sayı: 9 Yıl: 2014 ISSN: Print 2147-4168 Online 2147-5385 İÇİNDEKİLER GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Detaylı

SPORCU ÖĞRENCİLERİN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER IŞIĞINDA PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ

SPORCU ÖĞRENCİLERİN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER IŞIĞINDA PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 16, Sayı: 2 Sayfa: 301-314, ELAZIĞ-2006 SPORCU ÖĞRENCİLERİN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER IŞIĞINDA PROFİLLERİNİN

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

Banu ERGEN İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye banu.ergen@medeniyet.edu.tr

Banu ERGEN İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye banu.ergen@medeniyet.edu.tr Üniversite Öğrencilerinin Akademisyen ve Ebeveyn Etkileşimleri Işığında Liderlik Modeli Belirlenmesinde Karizma ve Entelektualite Etkisinin Araştırılması Investigation Of The Charisma And Intellectuality

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE YÜRÜTÜLEN YABANCI DİL DERSLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Fırat Üniversitesi Örneği)

ÜNİVERSİTELERDE YÜRÜTÜLEN YABANCI DİL DERSLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Fırat Üniversitesi Örneği) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 12, Sayı: 1, Sayfa: 143-158, ELAZIĞ-2002 ÜNİVERSİTELERDE YÜRÜTÜLEN YABANCI DİL DERSLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN YEREL HALKA BAKIŞ AÇILARI İLE YÖRE HAKKINDAKİ TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: HARMANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

ÖĞRENCİLERİN YEREL HALKA BAKIŞ AÇILARI İLE YÖRE HAKKINDAKİ TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: HARMANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 21, 2015, Sayfa 73-83 ÖĞRENCİLERİN YEREL HALKA BAKIŞ AÇILARI İLE YÖRE HAKKINDAKİ TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: HARMANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU

Detaylı

ÖĞRENCİLERDE YALNIZLIK VE SOSYAL DESTEK İLE BUNLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

ÖĞRENCİLERDE YALNIZLIK VE SOSYAL DESTEK İLE BUNLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler DergisiFırat University Journal of Social Science Cilt: 16, Sayı: 1 Sayfa: 383-394, ELAZIĞ-2006 ÖĞRENCİLERDE YALNIZLIK VE SOSYAL DESTEK İLE BUNLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ

UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ 1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Ertuğ CAN Bayrampaşa Uluğbey İlköğretim

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE KARİYER PLANLAMA VE KARİYER YÖNETİMİ: İİBF ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE KARİYER PLANLAMA VE KARİYER YÖNETİMİ: İİBF ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE KARİYER PLANLAMA VE KARİYER YÖNETİMİ: İİBF ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Mustafa TAŞLIYAN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doçent Doktor İktisadi ve İdari

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİĞE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİĞE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİĞE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM VE KADIN EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİMİN ÖNEMİ DISTANCE LEARNING AND ITS IMPORTANCE IN EDUCATION OF WOMAN

UZAKTAN EĞİTİM VE KADIN EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİMİN ÖNEMİ DISTANCE LEARNING AND ITS IMPORTANCE IN EDUCATION OF WOMAN UZAKTAN EĞİTİM VE KADIN EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİMİN ÖNEMİ Prof. Dr. Emine Demiray Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi edemiray@anadolu.edu.tr Özet Kadının toplumda birey olabilmesini sağlayan en

Detaylı

Prospective of Elementary School Teachers Attitudes Toward Environment and Environmental Problems

Prospective of Elementary School Teachers Attitudes Toward Environment and Environmental Problems Teachers Attitudes Toward Environment and Environmental Problems Erol and Gezer 65 2006 IJESE by Gökkuşagi, ALL RIGHTS RESERVED Special Issue: Science Education in TURKEY Gül Hanım EROL Pamukkale University,

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 12, Sonbahar Autumn 2013, 45-70

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 12, Sonbahar Autumn 2013, 45-70 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 12, Sonbahar Autumn 2013, 45-70 ÖĞRETMEN ADAYLARININ YÜKSEKÖĞRETİME DAİR MEMNUNİYET DURUMLARI İLE ÖZNEL İYİ OLUŞ

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 27, OCAK- 2013, S. 172 192 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2013 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 27, OCAK- 2013, S. 172 192 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2013 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 27, OCAK- 2013, S. 172 192 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2013 http://www.marmaracografya.com TÜRKİYE DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO- KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİNİN TESPİTİ

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİM

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİM T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİMDALI TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROJESİ

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı: Ankara Üniversitesi Örneği Reading Habit of University Students: The Model of Ankara University

Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı: Ankara Üniversitesi Örneği Reading Habit of University Students: The Model of Ankara University Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı: Ankara Üniversitesi Örneği Reading Habit of University Students: The Model of Ankara University Hüseyin ODABAŞ * Z. Yonca ODABAŞ ** Coşkun POLAT *** Öz Okuma

Detaylı

Üniversite Öğrencileri Ve Çalışanların Boş Zaman Etkinlikleri: Adıyaman Örneği

Üniversite Öğrencileri Ve Çalışanların Boş Zaman Etkinlikleri: Adıyaman Örneği Üniversite Öğrencileri Ve Çalışanların Boş Zaman Etkinlikleri: Adıyaman Örneği The Leisure Time Activities of University Students and Governmental Staff: Adıyaman Case Çiğdem SABBAĞ 1, Elif AKSOY 2 Özet

Detaylı

HEMŞİRELİK 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ. Nurhan ÖZPANCAR*, Nursel AYDIN*, Neriman AKANSEL**

HEMŞİRELİK 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ. Nurhan ÖZPANCAR*, Nursel AYDIN*, Neriman AKANSEL** HEMŞİRELİK 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Nurhan ÖZPANCAR*, Nursel AYDIN*, Neriman AKANSEL** ÖZ Amaç: Çalışma, hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin hemşirelik

Detaylı

INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES Year: 6, Vol:6, Issue: 19

INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES Year: 6, Vol:6, Issue: 19 BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ÇALIŞTIKLARI YERİN KÜLTÜRÜ İLE ETKİLEŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 Ali MEYDAN Doç. Dr., Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi, alimeydan01@gmail.com

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİ İLE EVLİLİK DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİ İLE EVLİLİK DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİ İLE EVLİLİK DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Hazırlayan Celal Kadir Çelik Eğitim Bilimleri Ana Bilim

Detaylı

ENGELLİ OLAN VE OLMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK VE PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİ İLE SORUNLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

ENGELLİ OLAN VE OLMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK VE PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİ İLE SORUNLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Kriz Dergisi 12 (2): 33-47 ENGELLİ OLAN VE OLMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK VE PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİ İLE SORUNLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Zehra Y. Dökmen* Şennur T. Kışlak** Özet Amaç: Bu araştırmanın

Detaylı

INVESTIGATING CURIOSITY LEVELS ON SECONDARY SCHOOL STUDENTS (SAMPLE OF KÜTAHYA PROVINCE)

INVESTIGATING CURIOSITY LEVELS ON SECONDARY SCHOOL STUDENTS (SAMPLE OF KÜTAHYA PROVINCE) Satı AKGÜL denizati_06@hotmail.com Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar UniversityJournal of SocialSciences 41. Sayı Temmuz 2014 / Number 41 July 2014 ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

ÇOMÜ TÖMER DE TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON KAYNAKLARI VE SORUNLARI * ÖZET

ÇOMÜ TÖMER DE TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON KAYNAKLARI VE SORUNLARI * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1181-1196, ANKARA-TURKEY ÇOMÜ TÖMER DE TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON KAYNAKLARI VE SORUNLARI

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRETİM GENÇLİĞİNİN BOŞ ZAMAN ETKİNLİKLERİ: KSÜ ÖRNEĞİ

YÜKSEK ÖĞRETİM GENÇLİĞİNİN BOŞ ZAMAN ETKİNLİKLERİ: KSÜ ÖRNEĞİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 17, Sayı: 2 Sayfa:307-328, ELAZIĞ-2007 YÜKSEK ÖĞRETİM GENÇLİĞİNİN BOŞ ZAMAN ETKİNLİKLERİ: KSÜ ÖRNEĞİ Leisure

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, ERASMUS Programı, Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, ERASMUS Programı, Öğrenci Öğrenim Hareketliliği 153 Avrupa Birliği Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programının Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi * Menderes ÜNAL ** M. Çağatay ÖZDEMİR *** Özet Bu çalışmada, AB ERASMUS Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Detaylı

PİYANO EĞİTİMİNDE SOSYAL DURUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI VALIDITY AND RELIABILITY OF SOCIAL STATUS SCALE IN PIANO EDUCATION

PİYANO EĞİTİMİNDE SOSYAL DURUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI VALIDITY AND RELIABILITY OF SOCIAL STATUS SCALE IN PIANO EDUCATION Sayı 31 Piyano Eğitiminde Sosyal Durum Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması PİYANO EĞİTİMİNDE SOSYAL DURUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI M. Kayhan KURTULDU Yrd. Doç. Dr. Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Türkay TÜRKOĞLU 1, Erdoğan GAVCAR 2, Halit BÜYÜKSAKALLI 3 ÖZET Meslek Yüksekokullarında

Detaylı

İlköğretim Çağında Vergi Algısının İncelenmesi: Zonguldak İli Örneği

İlköğretim Çağında Vergi Algısının İncelenmesi: Zonguldak İli Örneği Y.2014, Cilt 4, Sayı 2, ss.301-326 Y.2014, Volume 4, Issue 2, pp.301-326 İlköğretim Çağında Vergi Algısının İncelenmesi: Zonguldak İli Örneği Kadir ÇELİK Sorumlu Yazar, Zonguldak Gelir İdaresi Başkanlığı,

Detaylı