Sevgili Öğrencilerimiz,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sevgili Öğrencilerimiz,"

Transkript

1 Sevgili Öğrencilerimiz, Zorlu bir Üniversite hazırlık maratonunu baģarıyla tamamlayıp tercih ettiğiniz ve yerleģmeye hak kazandığınız Üniversitemize hoģ geldiniz, sizleri kutluyorum. Üniversitemiz çağdaģ, yenilikçi, akılcı, hoģgörülü, öz değerlere saygılı, sorgulayan, düģünen, üreten, hukuka ve etik değerlere bağlı ve alanında yetkin bireyler yetiģtirmeyi ilke edinen bir yükseköğretim kurumudur. Dicle Üniversitesinde alacağınız eğitim ve öğretim, sizleri ilgilendiren konuda bilgi ve donanıma sahip kılacağı gibi, bunları kullanarak etik değerler çerçevesinde özgürce fikirlerinizi üretme ve ifade etme yollarını da sizlere öğretecektir. Sevgili Öğrencilerimiz, Üniversitemizdeki öğrenim yaģamınız boyunca eğitim- öğretim ve sınavlar konusundaki haklarınız ve sorumluluklarınız üniversitemiz web sayfasında (www.dicle.edu.tr) yayınlanmıģ bulunan mevzuatta belirtilmiģtir. Bilindiği üzere, kiģileri ilgilendiren mevzuatı bilmemek hiçbir zaman mazeret teģkil etmemekte ve sorumluluktan kurtarmamaktadır. Bu nedenle sorunlarla karģılaģmamak ve aynı zamanda haklarınızı bilip kullanmak için web sayfamızda öğrenci iģleri/ kanun/ yönetmelik/ yönerge baģlığı altında yayınlanan ilgili mevzuatı dikkatlice okumanızı öneririm. Sizleri tekrar tebrik eder, sağlıklı, baģarılı ve huzurlu bir eğitim- öğretim yılı geçirmenizi dilerim. Prof. Dr. AyĢegül Jale SARAÇ REKTÖR

2 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILINDA DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠNE YENĠ KAYIT YAPACAK ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN KAYIT ĠġLEMLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ DUYURU 2012 Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Sınavı (ÖSYS) ve Dikey GeçiĢ Sınavı (DGS) sonucunda Üniversitemizin programlarına yerleģtirilen öğrencilerin kayıtları, 3-7 Eylül 2012 tarihleri arasında aģağıda belirtilen günlerde Üniversitemiz kampusünde bulunan Kapalı Spor Salonunda yapılacaktır. (Ergani, Bismil, Çermik, ÇüngüĢ ve Silvan ilçelerindeki Meslek Yüksekokullarımızı kazananların kayıtları ise aynı tarihler arasında hergün bu ilçelerdeki Meslek Yüksekokulları binasında yapılacaktır.) Kayıt için Ġlimize gelecek olan öğrencilere kayıt konusunda yardımcı olmak ve yol göstermek amacıyla kayıt günleri mesai saatleri içerisinde Diyarbakır ġehirlerarası Otobüs Terminalinde Dicle Üniversitesi Kayıt DanıĢma Stantı bulundurulacak olup Kayıt DanıĢma Stantımıza uğrayan öğrenci adayları ve aileleri kayıt konusunda bilgilendirilecek ve Üniversitemiz ulaģım araçlarıyla ücretsiz olarak Üniversitemiz kampüsündeki kayıt mahalline taģınacaklardır. Üniversitemizi kazanan adaylara herhangi bir dosya gönderilmeyecek olup, dosyalar kayıt merkezinde adaylara verilecek ve çok kısa bir sürede doldurmaları sağlanarak bilgisayarda kayıtları tamamlanacaktır. Yurt, Burs, Öğrenim Kredisi ve Katkı Kredisi ile ilgili baģvurular, Ağustos 2012 tarihleri arasında Kredi ve Yurtlar Kurumunun internet adresinden yapılabilir. KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER / KAYITLA ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER 1-Adayın Mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi aslı. DGS (Dikey GeçiĢ Sınavı) ile yerleģenler için Önlisans Diplomasının aslı ya da yeni tarihli Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı. 2-8 adet 4,5x6 cm boyutunda son altı ay içinde ön cepheden çekilmiģ fotoğraf 3-Tıp Fakültesine kayıt yaptıracak adayların ayrıca nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgah belgesi ve 2012 LYS sonuç belgesini de getirmeleri, 4-Tıp Fakültesi, DiĢ Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna yerleģtirilen adayların tam teģekküllü bir hastaneden alacakları Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu), 5-AĢağıdaki listede belirtilen Katkı Payı (Harç) veya Ġkinci Öğretim öğrenim ücretinin 1.taksitinin Türkiye Vakıflar Bankasının herhangi bir ġubesinden, Türkiye Vakıflar Bankası Diyarbakır ġubesi hesaplarına yatırıldığına iliģkin banka dekontu, (Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan Katkı Kredisi almak için müracaatta bulunan ve eğitim- öğretim yılında Üniversitemize ilk defa kayıt yaptıracak olan normal öğretim öğrencileri katkı payı (harç) 1.taksitini yatırmadan kayıtlarını yapabilirler. (Ġkinci öğretim öğrencilerinin katkı kredisine baģvurma hakkı bulunmadığından ikinci öğretim öğrencilerinin öğrenim ücretini yatırmaları zorunludur.) (Türkiye Vakıflar Bankası ġubesi Üniversitemiz kampüsünde de bulunmaktadır. Ancak, kayıt günlerinde Diyarbakır daki Türkiye Vakıflar Bankası ġubelerinde yığılma olabileceğinden, isteyen öğrenciler T.C.Kimlik numarası ile harcını bulunduğu yerdeki Türkiye Vakıflar Bankası ġubelerinin birinden de yatırabilirler. Diyarbakır dıģından harçlarını yatıracak olanların EFT yapmayıp mutlaka Vakıflar Bankası ġubelerini kullanmaları gerekmektedir.) 6- Web sayfamızda yayınlanan ÖĞRENCĠ KAYIT BĠLGĠ FORMU nun doldurulup kaydedilmesi ve 1 nüsha çıkarılıp imzalandıktan sonra kayıt belgeleriyle birlikte kayıt esnasında kayıt görevlilerine teslim edilmesi. (Bu formu doldurma imkânı olmayan öğrenciler kayıt salonunda bu formu doldurabilirler. Zaman kazanmak için kayda gelmeden önce bu formun doldurulması adayın lehine olacaktır.) 7) Erkek öğrencilerin üniversiteye kayıt yaptırmasında askerlik yönünden bir sakıncası olup olmadığı hususu Üniversitemiz tarafından Kamu Uygulamaları Merkezinden sorgulanacak ve sadece askerlik yönünden sakıncası bulunduğu belirtilenlerden ilgili Askerlik ġubesi BaĢkanlığından alınmak üzere Askerlikle ĠliĢiksiz Belgesi istenecektir. Askerlik yönünden sakıncası bulunduğu belirtilen ve Askerlik ġubelerine gitmeleri istenilen adayların isimleri internet sayfamızda yayınlanacaktır.

3 KAYITLA ĠLGĠLĠ ÖNEMLĠ NOTLAR 1-Kesin kayıt için, adayın bizzat baģvurması gerekir. Ancak mazereti olanların noter vekâletnamesi vermeleri koģuluyla bir baģkası tarafından da kayıtları yapılabilir. (18 yaģından küçüklerin kayıtları vasisi tarafından yapılacaktır.) 2-Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak belgenin aslının getirilmesi suretiyle üniversitemiz tarafından onaylı sureti kabul edilir. 3-Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. 4-Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında Üniversitemiz gerekli yasal iģlemleri yapmaya yetkilidir. 5-Posta ve eksik belge ile kayıt yapılamaz. 6- Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığının tarihli Genel Kurul Kararı uyarınca, aynı anda iki önlisans veya iki lisans eğitimine kayıt yaptırılmayacağı ve öğrenime devam edilemeyeceğinden (uzaktan eğitim ve açıköğretim programlarının kontenjan sınırlaması olmayan programları hariç)bu durumda olup kayıt hakkı kazanan adayların söz konusu karar uyarınca yeni kazandığı programa kayıt yapabilmesi için daha önce kayıtlı olduğu programdan kaydını sildirmiģ olması gerekmektedir. (Aynı anda bir önlisans ve lisans programına kayıt yapılabilir.) KAYIT SONRASI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ĠLE ĠLGĠLĠ ÖNEMLĠ NOTLAR 1-Üniversitemiz Fakülte ve yüksekokullarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında en geç 10 akademik yıl öncesine kadar almıģ ve baģarmıģ oldukları derslerden muaf olmak için yeni kayıt yaptıkları eğitim-öğretim yılının baģlangıcını izleyen 10 (on) iģ günü içerisinde dilekçeyle Fakültesine / Yüksekokuluna baģvurdukları takdirde, ilgili birim yönetim kurulunca muafiyet istekleri ve intibak iģlemleri değerlendirilip karara bağlanır. 2- Tüm Fakülte ve Yüksekokullarımızda 1.sınıfta okutulmakta olan zorunlu Ġngilizce dersinden muaf olmak isteyen öğrencilerimiz, yapılacak olan yabancı dil muafiyet sınavına girebilmek için tarihine kadar Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne müracaatta bulunabilirler. (Zorunlu Ġngilizce dersi muafiyet sınavı ve yeri Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünden öğrenilecektir.) 3- ZORUNLU YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI BULUNAN ZĠYA GÖKALP EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLE ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI MUAFĠYET SINAVLARI YERĠ VE TARĠHĠ Akademik Birim /Yapılacak Muafiyet Sınavı Sınav Yeri Tarih / Saat Ziya Gökalp Eğt.Fak.Yabancı Diller Eğt.Böl. (Almanca Öğretmenliği ve varsa daha önceki yıllardan kalan Fransızca Öğretmenliği öğrencileri ) Ġlahiyat Fakültesi (Arapça) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Ġlahiyat Fakültesi Binası 17 Eylül 2012 / 10:00 11 Eylül 2012 / 10:00 4- ÜNĠVERSĠTEMĠZĠN EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖĞRETĠME BAġLAMA TARĠHLERĠ Akademik Birim DiĢ Hekimliği Fakültesi Tıp Fakültesi 1.Sınıf Öğrencileri Tarih Diğer Fakülte ve Yüksekokullar eğitim-öğretim yılında Üniversitemize yeni kayıt yapan öğrencilerin, birinci yarıyılda ayrıca kayıt yenileme (ders kaydı) zorunluluğu bulunmamaktadır. Sistem otomatik olarak ders kaydını yapacaktır. Öğrencilerin ikinci yarıyıl ve daha sonraki yarıyıllarda kayıt yenilemeleri ise zorunludur.

4 DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ 2012 ÜNĠVERSĠTE KAYITLARININ YAPILACAĞI TARĠHLER VE YERLERĠ KAYIT GÜNÜ VE YERĠ (1.GÜN) AKADEMĠK BĠRĠMLER TIP FAKÜLTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ VETERĠNER FAKÜLTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ (ÜNĠVERSĠTE KAMPÜSÜ) ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ATATÜRK SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU (2.GÜN) ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ (ÜNĠVERSĠTE KAMPÜSÜ) MĠMARLIK FAKÜLTESĠ (3.GÜN) ZĠYA GÖKALP EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ (ÜNĠVERSĠTE KAMPÜSÜ) ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ (4.GÜN) FEN FAKÜLTESĠ EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ (ÜNĠVERSĠTE KAMPÜSÜ) ZĠRAAT FAKÜLTESĠ (5.GÜN) (ÜNĠVERSĠTE KAMPÜSÜ) DĠYARBAKIR MESLEK YÜKSEKOKULU 3-7 EYLÜL 2012 BĠSMĠL MESLEK YÜKSEKOKULU tarihleri arasında ÇERMĠK MESLEK YÜKSEKOKULU hergün ilgili ilçelerde ÇÜNGÜġ MESLEK YÜKSEKOKULU Yüksekokulun kendi ERGANĠ MESLEK YÜKSEKOKULU binasında yapılacaktır. SĠLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU Mazeretleri nedeniyle yukarıda belirtilen tarihlerde kaydını yapamayanların kayıtları, günü mesai bitimine kadar yapılacaktır.

5 AKADEMİK BİRİMLER DİCLE ÜNİVERSİTESİ HARÇ TUTARLARI (BİRİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM YILI HARÇ TUTARI 1.TAKSİT TUTARI 2.TAKSİT TUTARI TOPLAMI (GÜZ DÖNEMİ) (BAHAR DÖNEMİ) TIP FAKÜLTESİ 591 TL 296 TL 296 TL DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 494 TL 247 TL 247 TL VETERİNER FAKÜLTESİ 386 TL 193 TL 193 TL MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 387 TL 194 TL 194 TL MİMARLIK FAKÜLTESİ 387 TL 194 TL 194 TL ZİRAAT FAKÜLTESİ 387 TL 194 TL 194 TL FEN FAKÜLTESİ 284 TL 142 TL 142 TL EDEBİYAT FAKÜLTESİ 284 TL 142 TL 142 TL HUKUK FAKÜLTESİ 313 TL 157 TL 157 TL İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. 313 TL 157 TL 157 TL İLAHİYAT FAKÜLTESİ 284 TL 142 TL 142 TL EĞİTİM FAKÜLTESİ 284 TL 142 TL 142 TL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜK.OK. 190 TL 95 TL 95 TL DEVLET KONSERVATUVARI 589 TL 295 TL 295 TL SAĞLIK YÜKSEKOKULLARI 190 TL 95 TL 95 TL MESLEK YÜKSEKOKULLARI 190 TL 95 TL 95 TL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜK.OK. 190 TL 95 TL 95 TL ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 190 TL 95 TL 95 TL AKADEMİK BİRİMLER İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENİM ÜCRETLERİ ÖĞRETİM YILI ÖĞRENİM ÜCRETİ 1.TAKSİT TUTARI 2.TAKSİT TUTARI TOPLAMI (GÜZ DÖNEMİ) (BAHAR DÖNEMİ) EĞİTİM FAKÜLTESİ TL 514 TL 514 TL MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TL 765 TL 765 TL MİMARLIK FAKÜLTESİ TL 765 TL 765 TL FEN FAKÜLTESİ TL 641 TL 641 TL EDEBİYAT FAKÜLTESİ TL 514 TL 514 TL İLAHİYAT FAKÜLTESİ TL 514 TL 514 TL İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA TL 514 TL 514 TL İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK TL 578 TL 578 TL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜK.OK TL 578 TL 578 TL MESLEK YÜKSEKOKULLARI 770 TL 385 TL 385 TL ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 770 TL 385 TL 385 TL Not: öğretim yılı harçları henüz açıklanmadığından öğretim yılı harç tutarları üzerinden tahsilat yapılacaktır. Daha sonra harç tutarlarında artıģ olması halinde aradaki fark ġubat 2013 ayı içerisinde 2.taksit harç tahsilatıyla birlikte tahsil edilecektir.

2014 2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI YAZ OKULU ÖĞRETĠM ÜCRETLERĠ, ÜCRET ÖDEME TARĠHLERĠ VE ĠADELERĠ HAKKINDA DUYURU ( 7 HAFTA + 1 HAFTA SINAVLAR)

2014 2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI YAZ OKULU ÖĞRETĠM ÜCRETLERĠ, ÜCRET ÖDEME TARĠHLERĠ VE ĠADELERĠ HAKKINDA DUYURU ( 7 HAFTA + 1 HAFTA SINAVLAR) 2014 2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI YAZ OKULU ÖĞRETĠM ÜCRETLERĠ, ÜCRET ÖDEME TARĠHLERĠ VE ĠADELERĠ HAKKINDA DUYURU ( 7 HAFTA + 1 HAFTA SINAVLAR) 2015 YAZ OKULUNDA UYGULANACAK AKADEMĠK TAKVĠM Ders Kayıtları 22-25

Detaylı

KESİN KAYIT ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

KESİN KAYIT ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER İLK KAYIT - Lisans ve Ön Lisans Düzeyinde İlk Kayıt ÖSYM Yerleştirmesi İle İlk Kayıt Özel Yetenek Sınavı İle Yerleşenler İçin İlk Kayıt Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kayıtları Devlet Türk Musikisi

Detaylı

VI. KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ İLE BANKA BİLGİLERİ 17

VI. KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ İLE BANKA BİLGİLERİ 17 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ Sayfa 4 II. ONLINE KAYIT VE KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 4 III. ONLINE KAYIT ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER 4 IV. KAYIT EVRAKINA İLİŞKİN BİLGİLER V. KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE İLETİŞİM

Detaylı

2015-2016 Merkezi YerleĢtirme Puanına Göre Yatay GeçiĢ

2015-2016 Merkezi YerleĢtirme Puanına Göre Yatay GeçiĢ 2015-2016 Merkezi Yerl2015-2016 Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş 2015-2016 Merkezi YerleĢtirme Puanına Göre Yatay GeçiĢ Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı'nın Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans

Detaylı

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda baģarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda baģarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör Sevgili Öğrenciler Üniversitemizi tercih ettiniz ve Üniversiteli oldunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Bu el kitabı sizin eğitim ve öğretiminizle ilgili bilgileri içeren BAġVURU kitabıdır. Ġçerisinde uymanız

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ANADOLU DA BİR DÜNYA ÜNİVERSİTESİ HOŞGELDİNİZ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ANADOLU DA BİR DÜNYA ÜNİVERSİTESİ HOŞGELDİNİZ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ANADOLU DA BİR DÜNYA ÜNİVERSİTESİ HOŞGELDİNİZ 2013 İÇİNDEKİLER A. KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER... 2 B. KAYIT YERLERİ VE TARİHLERİ... 2 C. ÖĞRENİM ÜCRETLERİ... 3 D. AKADEMİK TAKVİMİ...

Detaylı

Çınarcık Meslek Yüksekokulu

Çınarcık Meslek Yüksekokulu Çınarcık Meslek Yüksekokulu Tanıtım Bu kitapçık öğretim görevlisi Ġzzet Ġsmail DUR un koordinatörlüğünde Yerel Yönetim Programı Öğrencileri; Nazlıcan ÜRFLÜ Dudu ARSLAN Melek KASIMOĞLU ve Fatma Selin KAYA

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 1 CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITESI 2 1 9 9 2 DÜNYANIN EN GÜZEL ÜNİVERSİTESİNE HOŞ GELDİNİZ T.C. Onsekiz Mart Üniversitesi Tarihin İzinde, Bilginin Işığında Parlayan Yıldız, Onsekiz Mart Üniversitesi

Detaylı

2013-2014 AKADEMİK YILI KAYIT KILAVUZU

2013-2014 AKADEMİK YILI KAYIT KILAVUZU 2013-2014 AKADEMİK YILI KAYIT KILAVUZU AĞUSTOS 2013 2013 2014 AKADEMİK YILI LYS KAYIT KILAVUZU www.yeniyuzyil.edu.tr 1. GİRİŞ 2013-LYS sonuçlarına göre ÖSYM ce Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI http://oidb.marmara.edu.tr/ Sevgili Öğrenciler, Üniversite yaşamına ilk adımınızı attığınız bu

Detaylı

Sevgili öğrencimiz; KAYIT İŞLEMLERİ 1.Kayıt Tarihleri: 2. Elektronik Kayıt (e-kayıt): 4. Şahsen Kayıtlar:

Sevgili öğrencimiz; KAYIT İŞLEMLERİ 1.Kayıt Tarihleri: 2. Elektronik Kayıt (e-kayıt): 4. Şahsen Kayıtlar: Sevgili öğrencimiz; 2015-ÖSYS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitemize kayıt hakkı kazanmış bulunmaktasınız. Öğrenim hayatınızın en önemli aşamalarından biri olan yüksek öğrenim için Üniversitemizi

Detaylı

BİLGİLERİ EKSİKSİZ DOLDURUNUZ.

BİLGİLERİ EKSİKSİZ DOLDURUNUZ. KAYIT SIRASINDA SİZE VERİLECEK BİLGİLERİ EKSİKSİZ DOLDURUNUZ. ÖĞRENCİ DOSYASININ ÜZERİNDEKİ Sevgili Öğrencimiz, Uzun ve zorlu bir dönemin sonunda başarılı olarak üniversiteli oldunuz. Şimdi ulusal ve uluslar

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT KILAVUZU

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT KILAVUZU İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT KILAVUZU Öğrenci İşleri Direktörlüğü Ağustos 2013 2013-2014 AKADEMİK YILI DGS -KAYIT KILAVUZU

Detaylı

2014/2015 Kayıt Kılavuzu

2014/2015 Kayıt Kılavuzu 2014/2015 Kayıt Kılavuzu Rektörün Mesajı Değerli Öğrencilerim; Uzun, yoğun ve fedakârlıklarla dolu bir eğitim dönemi ile bir sınav maratonunu geride bırakarak, üniversiteli bireyler olma başarısını gösterdiniz.

Detaylı

I. GĠRĠġ 4. II. ONLINE KAYIT ĠġLEMLERĠ 4. III. ONLINE KAYIT ÖNCESĠ YAPILMASI GEREKEN ĠġLEMLER IV. KAYIT EVRAKI 11. a) Kayıt Dosyası 11

I. GĠRĠġ 4. II. ONLINE KAYIT ĠġLEMLERĠ 4. III. ONLINE KAYIT ÖNCESĠ YAPILMASI GEREKEN ĠġLEMLER IV. KAYIT EVRAKI 11. a) Kayıt Dosyası 11 Uludağ Üniversitesi ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa I. GĠRĠġ 4 II. ONLINE KAYIT ĠġLEMLERĠ 4 III. ONLINE KAYIT ÖNCESĠ YAPILMASI GEREKEN ĠġLEMLER 4 IV. KAYIT EVRAKI 11 a) Kayıt Dosyası 11 b) Kayıt Ġçin Gerekli Belgeler

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI KAYIT KILAVUZU

2014-2015 AKADEMİK YILI KAYIT KILAVUZU 2014-2015 AKADEMİK YILI KAYIT KILAVUZU TEMMUZ 2014 2014 2015 AKADEMİK YILI LYS KAYIT KILAVUZU www.yeniyuzyil.edu.tr 1. GİRİŞ 2014-LYS sonuçlarına göre ÖSYM ce Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK YILI KAYIT KILAVUZU

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK YILI KAYIT KILAVUZU İSTANBUL KEMERBURGAZ Sİ 2012-2013 AKADEMİK YILI KAYIT KILAVUZU Öğrenci İşleri Direktörlüğü Eylül 2012 2012-2013 AKADEMİK YILI LYS -KAYIT KILAVUZU www.kemerburgaz.edu.tr I. GİRİŞ 2012-LYS sonuçlarına göre

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

Zorlu bir süreci başarıyla tamamlamanızdan dolayı sizleri kutluyor, aramıza katılmanızdan duyduğum mutluluğu paylaşmak istiyorum.

Zorlu bir süreci başarıyla tamamlamanızdan dolayı sizleri kutluyor, aramıza katılmanızdan duyduğum mutluluğu paylaşmak istiyorum. REKTÖR ÜN MESAJI Sevgili Öğrencilerimiz, Zorlu bir süreci başarıyla tamamlamanızdan dolayı sizleri kutluyor, aramıza katılmanızdan duyduğum mutluluğu paylaşmak istiyorum. Evrensel bilgi ve beceriyle donanmış,

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sevgili Öğrencimiz, Üniversitenize hoş geldiniz. Osmangazi Üniversitesi ailesinin genç üyeleri olan sizleri kutluyor, başarılar diliyoruz. Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEKTİR A- GENEL KOŞULLAR:

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEKTİR A- GENEL KOŞULLAR: 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ KABUL EDİLECEKTİR Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI KAYIT KILAVUZU

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI KAYIT KILAVUZU İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI KAYIT KILAVUZU Öğrenci İşleri Direktörlüğü Ağustos 2013 2013-2014 AKADEMİK YILI LYS -KAYIT KILAVUZU www.kemerburgaz.edu.tr 1. GİRİŞ 2013-LYS sonuçlarına

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Mustafa Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 24 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29098 ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ

Detaylı

ÖSYS YENİ KAYIT AF KAPSAMINDA KAYIT AYÖS KAYIT(

ÖSYS YENİ KAYIT AF KAPSAMINDA KAYIT AYÖS KAYIT( ?? 2015-2016 ÖĞRE TİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT AF KAPSAMINDA KAYIT AYÖS KAYIT( ) Anadolu Üniversitesi Yabancı Uyruklular İçin Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavı Kapsamında Kayıt AÇIKÖĞRETİM İKTİSAT

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER Başarı genel not ortalaması ile yapılan kurumlar arası ve kurum içi yatay geçişlerde; 1. Yatay geçişler eşdeğer düzeyde,

Detaylı

2013 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ KAYIT KILAVUZU (LİSANS ÖĞRENİMİ)

2013 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ KAYIT KILAVUZU (LİSANS ÖĞRENİMİ) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yurt Dışı Öğrenci Koordinatörlüğü 2013 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ KAYIT KILAVUZU (LİSANS ÖĞRENİMİ) (2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı) Şubat, 2013 Yıldız-İstanbul Doküman No: 06-300-K-02;

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER 1- Yatay geçişler eşdeğer düzeyde, isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az % 80 inin aynı

Detaylı

ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ

ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ Amaç ve kapsam Madde I. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı