ÖĞRETĠM YILI KAYIT KILAVUZU ÖNEMLĠ UYARILAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2010-2011 ÖĞRETĠM YILI KAYIT KILAVUZU ÖNEMLĠ UYARILAR"

Transkript

1 ÖĞRETĠM YILI KAYIT KILAVUZU ÖNEMLĠ UYARILAR Ġnternetten baģvuru yapmanız kayıt için yeterli değildir. Ġstenilen kayıt belgelerini kayıt süresi içerisinde AÖF bürosuna bizzat teslim etmeniz gerekmektedir. Öğrenci adaylarına Ġnternetten baģvuru ve kayıtla ilgili resmî duyurular Basın Ġlan Kurumu aracılığıyla gazete ilanlarıyla yapılmaktadır. Ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Basın yoluyla duyurulan Ġnternet baģvuru ve kayıt tarihleri kesinlikle uzatılmayacaktır. Bu tarihler arasında kaydını yaptırmayan adaylar, sonradan kayıt için herhangi bir hak iddia edemez, mazeret ileri süremez ve kayıt hakkını kaybederler. Kayıt için istenen belgeler eksik veya bu kılavuzda belirtilen niteliklere uygun hazırlanmamıģ ise kabul edilmez. Bu nedenle baģvuru ve kayıt kılavuzunu okuyarak, kayıt için gerekli belgeleri eksiksiz ve kılavuzda belirtilen Ģekilde hazırlayarak kayıt süresinin son gününü beklemeden AÖF bürosuna bizzat baģvurunuz. Kayıt belgelerinin biri bile eksik olsa kayıt yapılmaz ve belge tamamlamak üzere ek süre verilmez. KAPSAM VE GENEL KAYIT KURALLARI Bu kılavuz açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, Ġktisat, ĠĢletme Fakültelerine; a) Dikey GeçiĢ için Ġnternetten baģvuru yapan adayların, b) 2010 ÖSYS Ek YerleĢtirme ile 17. sayfa Tablo-1 de bulunan programlara yerleģtirilen ve Ġnternetten baģvuru yapan adayların, c) Ġkinci Üniversite için Ġnternetten baģvuru yapan adayların, d) Lisans Öğrenimine Hazırlık Programından 3. Sınıfa Kayıt için Ġnternetten baģvuru yapan adayların, e) Lisans Tamamlama için Ġnternetten baģvuru yapan adayların, f) Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Tamamlama programına baģvuru hakkı bulunan ve Ġnternetten baģvuru yapan adayların, kayıt iģlemlerini kapsamaktadır. Kayıt iģlemlerinin kolaylıkla tamamlanabilmesi için bazı uyarılar aģağıda yapılmaktadır. Ġnternetten baģvuru yapmıģ olmak kayıt için yeterli değildir. Ġnternet BaĢvuru Kılavuzu nun 2., 3. ve 4. sayfalarında açıklandığı Ģekilde ilgili kayıt türüne baģvurularını yapan ve Ġnternet BaĢvuru Belgesi nin dökümünü alan adaylar 9. sayfa II KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER baģlığı altında yapılan açıklamalara uygun olarak belgelerini eksiksiz hazırladıktan sonra kayıt için ödenmesi gerekli Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı 1. taksit tutarlarını T.C.kimlik numaraları ile Vakıfbank a yapmalıdırlar. Adaylar banka ödemelerini yaptıktan sonra kayıt yaptıracağı AÖF bürosuna kayıt belgelerini teslim etmek zorundadırlar. Kayıt belgelerini Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne, açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere, AÖF bürolarına, Üniversitemizin bir baģka birimine veya baģka kurumlara posta ile gönderen adayların kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır. Kayıt iģlemleri illerdeki AÖF bürolarında yapılacaktır. AÖF bürolarının adreslerini bağlantıya tıklayarak görebilirsiniz. AÖF bürolarımız, kayıt iģlemlerinin yapılacağı yerin durumuna, personel sayısına ve hizmetin verimli Ģekilde yürütülebilmesi amacına göre düzenlenmiģtir. Öğrenci adaylarının, kurulan bu düzene uygun olarak kayıt yaptırmaları en doğal beklentimizdir. Kayıt belgeleri teslim edilirken kurallara uyulması, kayıt iģlemlerinizin hızla yapılması açısından önem taģımaktadır. Kaydın ilk günlerinde AÖF bürolarımıza kayıt yaptırmak üzere çok az öğrencinin baģvurduğu, son günlerde ise uzun sıraların oluģtuğu görülmektedir. Kaydınızın sıra beklemeden yapılabilmesi için lütfen kaydın ilk günlerinde AÖF büronuza baģvurunuz! 8

2 Geçen yıllarda bazı adayların, kamu görevinde bulundukları, izinlerinin az olduğu gibi mazeretlerle resmî sıfat ve görevlerinden yararlanarak kayıt görevlilerine güçlük çıkardıkları gözlenmiģtir. Kendisine öncelik yaratmaya çalıģan bu adaylar AÖF bürosu yetkililerince uyarılacaklardır. Uyarıya rağmen disiplini bozucu, kayıt iģlemini engelleyici davranıģı devam edenlerin kayıtları yapılmayacak ve Dekanlığa baģvurması istenecektir. Ayrıca, haklarında öğrenci disiplin yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır. Kayıt için hazırlanan belgelerden ve bu belgelerdeki bilgilerin doğruluğundan, kayıt yaptıran öğrenciler sorumludur. AÖF bürosuna teslim edilen belgelerin bu kılavuzda tanımlanan esaslara ve kurallara uyup uymadığı Açıköğretim Fakültesi Dekanlığınca incelenecek ve herhangi bir eksiklik veya hatalı belge belirlenmesi hâlinde öğrencinin kaydı kesinleģtirilmeden kayıt belgeleri kendisine iade edilecektir. Kayıt baģvurusu yaparken vermiģ olduğunuz bilgilerinizde daha sonra değiģiklik olursa Öğrenci Kılavuzu ndaki açıklamalara uygun olarak değiģiklik yapabilirsiniz. Öğrencilerimizin kesin kayıt tarihi fakülteye kayıt yaptırdıkları tarihtir. Kayıt yaptıran öğrenciler kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren illerdeki AÖF bürolarına baģvurarak her türlü öğrencilik hizmeti alabilirler. Ayrıca, EskiĢehir deki Merkez Büro dan, illerdeki AÖF bürolarından veya anadolu.edu.tr adresinden AÖF Büro-Web/AÖF E-Posta Hizmetleri ġifresi ni kullanarak alınabilecek öğrenci hizmetleriyle ilgili bilgi Öğrenci Kılavuzu nda açıklanmıģtır. Açıköğretim, Ġktisat, ĠĢletme Fakültelerinin herhangi bir lisans veya ön lisans programında hâlen kayıtlı olan öğrencilerin, öğretim yılında baģka bir bölüm ya da programa kayıt yaptırabilmeleri için eski kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir. I. KAYIT TARĠHLERĠ Yukarıda sıralanan kayıt türlerinin kayıtları, 25 Ekim 2010 Pazartesi günü baģlayıp 23 Kasım 2010 Salı günü mesai saati bitiminde sona erecektir. 24, 25, 26 Kasım 2010 tarihlerinde mazeretli olanların kayıtları yapılacaktır. 25 Ekim - 23 Kasım 2010 tarihleri arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar 24, 25, 26 Kasım 2010 tarihlerinde mazeretlerini kanıtlayan resmî belge ile AÖF bürolarına bizzat baģvurarak kayıt yaptırabilirler. 24, 25, 26 Kasım 2010 tarihlerinde mazereti hâlen devam edenlerin kayıtlarını, tam olarak hazırlanan kayıt belgeleri ile mazeret belgesini AÖF bürosuna getiren yakınları yaptırabileceklerdir. DĠKKAT! 26 Kasım 2010 tarihi mesai saati bitiminden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin mazeretleri kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır. II. KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER Kayıt için gerekli belgeler kayıt türlerine göre aģağıda sıralanmıģ olup sonraki sayfalarda ayrıntılı Ģekilde açıklanmıģtır. a) Dikey GeçiĢ Kapsamında Kayıt Yaptıracak Adaylardan Ġstenecek Kayıt Belgeleri 1. Ġnternet BaĢvuru Belgesi 2. Fotoğraflı-Ġmzalı Form 3. Öğrenci Bilgi Formu 4. Öğrenim Belgesi 5. Fotoğraf 6. Askerlik Durumu Belgesi b) 2010 ÖSYS Ek YerleĢtirme ile YerleĢtirilen ve Kayıt Yaptıracak Adaylardan Ġstenecek Kayıt Belgeleri 1. Ġnternet BaĢvuru Belgesi 2. Fotoğraflı-Ġmzalı Form 3. Öğrenci Bilgi Formu 4. Öğrenim Belgesi 5. Fotoğraf 6. Askerlik Durumu Belgesi c) Ġkinci Üniversite Kapsamında Kayıt Yaptıracak Adaylardan Ġstenecek Kayıt Belgeleri 1. Ġnternet BaĢvuru Belgesi 2. Fotoğraflı-Ġmzalı Form 3. Öğrenci Bilgi Formu 4. Öğrenim Belgesi 5. Fotoğraf d) Lisans Öğrenimine Hazırlık Programından 3. Sınıfa Kayıt Yaptıracak Adaylardan Ġstenecek Kayıt Belgeleri 1. Ġnternet BaĢvuru Belgesi 2. Askerlik Durumu Belgesi 9

3 e) Lisans Tamamlama Kapsamında Kayıt Yaptıracak Adaylardan Ġstenecek Kayıt Belgeleri 1. Ġnternet BaĢvuru Belgesi 2. Fotoğraflı-Ġmzalı Form 3. Öğrenci Bilgi Formu 4. Öğrenim Belgesi 5. Fotoğraf 6. Askerlik Durumu Belgesi f) Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Tamamlama Kapsamında Kayıt Yaptıracak Adaylardan Ġstenecek Kayıt Belgeleri 1. Ġnternet BaĢvuru Belgesi 2. Fotoğraflı-Ġmzalı Form 3. Öğrenci Bilgi Formu 4. Öğrenim Belgesi 5. Fotoğraf 6. Askerlik Durumu Belgesi 7. Görev Belgesi Not 1) 2010 ÖSYS Ek YerleĢtirme ve Ġkinci Üniversite kapsamında Açıköğretim Fakültesi Özel Güvenlik ve Koruma Ön Lisans Programına kayıt yaptıracak adaylar kayıt için ayrıca tam teģekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını, erkek adayların 1.75m den, kız adayların 1.65m den kısa olmadığını belgeleyen heyet raporu ile sabıka kayıtlarının olmadığını gösteren belge lerini kayıt için AÖF bürosuna vermeleri gerekmektedir. Not 2) Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) ile Türkiye deki üniversitelere yerleģtirilip Ġkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıracak adaylar YÖS Sonuç Belgesinin fotokopisini de vereceklerdir. 1. Ġnternet BaĢvuru Belgesi Ġnternet BaĢvuru Belgesi anadolu.edu.tr adresinden yaptığınız baģvuru iģlemi sonunda yazıcıdan dökümünü aldığınız belgedir. Ġnternet baģvuru belgesinde, baģvuru yaptığınız öğrenim programı ile ilgili bilgiler olacaktır. Bu belgeyi siyah tükenmez kalemle imzalayarak kayıt sırasında AÖF bürosuna teslim etmek zorundasınız. Öğrenci hizmetlerinde ve sınavlarda imza uyumsuzluğundan doğacak sorumluluk öğrenciye ait olacaktır. Mazeretliler döneminde resmî mazeret belgesiyle kayıt yaptıran öğrenci yakınları, imzaları mutlaka öğrencinin kendisine attırmalıdırlar. 2. Fotoğraflı Ġmzalı Form Ġnternetten yaptığınız baģvuru iģlemi sonunda yazıcıdan dökümünü aldığınız Fotoğraflı-Ġmzalı Form a 12. sayfa 5. maddede açıklanan kurallara uygun fotoğrafınızı yapıģtırınız. Öğreniminiz süresince kullanacağınız imzanızı, ayrılmıģ bu alandan taģmayacak Ģekilde SĠYAH TÜKENMEZ KALEMLE atarak formu diğer kayıt belgeleriyle birlikte kayıt yaptıracağınız AÖF bürosuna teslim ediniz. Sizlerden bu formla alınan fotoğraf ve imzanız, bilgi iģlem ortamına aktarılacaktır. Bilgisayar kayıtlarındaki imzanız ile öğrencilik hizmeti almak için vereceğiniz dilekçenizdeki imzanızın aynı olması gerekmektedir. 3. Öğrenci Bilgi Formu Ġnternetten yaptığınız baģvuru iģlemi sonunda yazıcıdan dökümünü aldığınız Öğrenci Bilgi Formu na 12. sayfa 5. maddede açıklanan kurallara uygun fotoğrafınızı yapıģtırınız. Öğrenci Bilgi Formu AÖF büro personeli tarafından onaylanarak size geri verilecektir. Bu formu öğrenci kimlik kartınızı alıncaya kadar, öğrenci olduğunuzu kanıtlamak ve AÖF bürolarından öğrencilik hizmeti alabilmek için kullanacaksınız. Öğrenci Bilgi Formu sınavlarda öğrenci kimlik kartı yerine geçmez. 24 Ocak - 28 ġubat 2011 tarihleri arasında Öğrenci Kimlik Kartı nızı kayıtlı olduğunuz AÖF bürosundan alırken bu formu büroya teslim ediniz. 4. Öğrenim Belgesi Kayıt türlerine göre istenen öğrenim belgesi farklı olduğundan özellikleri aģağıda açıklanmıģtır. Öğrenim belgesinin AÖF bürosu tarafından onaylanmıģ sureti ile kayıt yaptırılacaktır. Öğrenim belgesi onayının AÖF bürosu tarafından yapılabilmesi için öğrenim belgesinin aslı ve bir fotokopisi AÖF bürosuna mutlaka götürülmelidir. Öğrenim belgesinin aslı görülmeden AÖF bürosunca Aslının Aynıdır onayı yapılmaz Dikey GeçiĢ Kapsamında Kayıt Yaptıracak Adaylardan Ġstenecek Öğrenim Belgesi a) Onaylı Diploma Sureti Meslek Yüksekokullarından veya Açıköğretim Fakültesi Ön Lisans Programlarından mezun olan adaylar ön lisans diplomalarının onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır. Ön lisans diplomasını kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları diploma bilgilerini içeren öğrenim belgesinin onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır. b) Onaylı Geçici Mezuniyet Belgesi Sureti Ön lisans diplomasını teslim almamıģ adaylar okullarından aldıkları geçici mezuniyet belgesinin onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır ÖSYS Ek YerleĢtirme ile YerleĢtirilip Kayıt Yaptıracak Adaylardan Ġstenecek Öğrenim Belgesi a) Onaylı Diploma Sureti Lise veya dengi okul mezunu olan adaylar, diplomalarının onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır. 10

4 Diplomasını kaybedenler ise, mezun oldukları okuldan alacakları diploma bilgilerini içeren öğrenim belgesinin onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır. b) Onaylı Geçici Mezuniyet Belgesi Sureti öğretim yılında lise veya dengi okul mezunu olan adaylardan diplomaları hazırlanmamıģ olanlar, yeni tarihli geçici mezuniyet belgesinin onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır Ġkinci Üniversite Kapsamında Kayıt Yaptıracak Adaylardan Ġstenecek Öğrenim Belgesi Yükseköğretim Kurumundan Mezun Olanlardan Ġstenecek Öğrenim Belgesi a) Onaylı Diploma Sureti Herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan adaylar, diplomalarının onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır. Diplomasını kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları diploma bilgilerini içeren öğrenim belgesinin onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır. b) Onaylı Geçici Mezuniyet Belgesi Sureti Diploması henüz düzenlenmemiģ olan adaylar, okullarından aldıkları geçici mezuniyet belgesinin onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır. c) Yurt DıĢı Mezuniyet Belgesi Yurt dıģındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuģ, uyruğundan biri T.C. olanlar, Türkçe çevirisi yapılmıģ mezuniyet belgesinin onaylı sureti yanında, Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alınan denklik belgesinin fotokopisini de vermek zorundadırlar Örgün Yükseköğretim Kurumunda Kayıtlı Olanlardan Ġstenecek Öğrenim Belgesi a) Öğrenci Belgesi Herhangi bir örgün yükseköğretim kurumunun lisans veya ön lisans programına kayıtlı öğrenciler, öğretim yılında öğrenci olduğunu gösteren öğrenci belgesinin aslını kayıt belgesi olarak vereceklerdir. b) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ndeki Üniversitelerde Okuyanlar Ġle Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) ile Türkiye deki Üniversitelere YerleĢtirilenlerden Ġstenecek Öğrenci Belgesi ÖSYM nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ndeki Üniversitelerde okuyan öğrenciler, öğretim yılında öğrenci olduğunu gösteren öğrenci belgesinin aslını, öğrenci belgesi farklı dillerde yazılmıģ ise ayrıca Türkçe çevirisinin fotokopisini kayıt belgesi olarak vereceklerdir. Yabancı uyruklu öğrenci sınavı ile Türkiye deki Üniversitelerden birine yerleģtirilen yabancı uyruklu öğrenciler, öğretim yılında öğrenci olduklarını gösteren öğrenci belgesinin aslını ve YÖS sonuç belgesinin fotokopisini kayıtlar anında AÖF bürosuna vereceklerdir. Yükseköğretim Kurumlarından alınan öğrenci belgelerinde öğrencinin okuduğu bölüm veya program mutlaka belirtilmelidir Lisans Tamamlama Kapsamında Kayıt Yaptıracak Adaylardan Ġstenecek Öğrenim Belgesi a) Onaylı Diploma Sureti Adaylar ön lisans diplomasının onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır. Diplomasını kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları diploma bilgilerini içeren öğrenim belgesinin onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır. b) Onaylı Geçici Mezuniyet Belgesi Sureti Ön lisans diplomasını teslim almamıģ adaylar, okullarından aldıkları geçici mezuniyet belgesinin onaylı sureti ile kayıt yaptırabileceklerdir. Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programına Lisans Tamamlama kapsamında kayıt yaptıracak adaylar, ön lisans diploması yanında Kız Meslek Liseleri veya Meslek Liseleri nin Çocuk GeliĢimi, Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi, Çocuk GeliĢimi ve Bakımı bölümlerinden mezun olduklarını gösteren diplomanın fotokopisini, ön lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin yanında vermek zorundadırlar. Ġngilizce Öğretmenliği Lisans Programına Lisans Tamamlama kapsamında kayıt yaptıracak adaylar diğer belgeler yanında Not Durum Belgesinin (Transkriptin) aslını vereceklerdir Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Tamamlama Kapsamında Kayıt Yaptıracak Adaylardan Ġstenecek Öğrenim Belgesi a) Onaylı Diploma Sureti Adaylar, Okulöncesi veya Çocuk GeliĢimi Ön Lisans Programlarından almıģ oldukları ön lisans diplomasının onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır. Ön lisans diplomasını kaybedenler ise, mezun oldukları okuldan alacakları diploma bilgilerini içeren öğrenim belgesinin onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır. b) Onaylı Geçici Mezuniyet Belgesi Sureti Okulöncesi veya Çocuk GeliĢimi Programlarından ön lisans diplomasını teslim almamıģ adaylar, okullarından aldıkları geçici mezuniyet belgesinin onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır. Yukarıda sayılan kayıt türlerine göre istenen öğrenim belgelerinin dıģında kalan, iliģik kesme belgesi, geçici denklik belgesi, temel kursu bitirme diploması, baģarı durum belgesi ve sertifikalar mezuniyet belgesi yerine kesinlikle kabul edilmez ve bu belgelerle kayıt yapılmaz. 11

5 Öğrenim belgenizdeki kimlik bilgileri ile nüfus cüzdanınızdaki bilgilerin (ad ve soyad, baba adı gibi) aynı olması gerekmektedir. Bu bilgilerinizde farklılık varsa bu farklılığa ait yasal belgenizi öğrenim belgenizle birlikte vermek zorundasınız. Öğrenim belgenizdeki bilgiler hatalı ise mezun olduğunuz okula baģvurarak öğrenim belgenizin arkasına doğru bilgilerinizi yazdırıp onaylatmanız gerekmektedir. 5. Fotoğraf Kayıt için 4 (dört) adet 4,5x6 cm. boyutunda fotoğraf gereklidir. 4 fotoğraftan 2 adedi öğrenci kayıt dosyasının içine konacak, diğer 2 fotoğraf, Ġnternet baģvuru sitesinden dökümünü aldığınız Fotoğraflı-Ġmzalı Form ile Öğrenci Bilgi Formu na yapıģtırılacaktır. Dosya içine konacak 2 adet fotoğraf ile bu belgelere yapıģtırılacak fotoğraflar aynı olmalıdır. Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, baģı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek Ģekilde çekilmiģ olmalıdır. DĠKKAT! Yükseköğretim öğrencileri, kılık kıyafet ile ilgili olarak yüksek yargı organları tarafından verilmiģ kararlarla oluģmuģ bulunan hukuki mevzuata uymak zorundadırlar. Fotoğraflı-Ġmzalı Form a ve Öğrenci Bilgi Formu na yukarıdaki niteliklere uymayan fotoğraf yapıģtıran adayların kayıtları yapılmayacaktır. Kayıtlarda alınan fotoğraflar taranarak elektronik ortama aktarıldığından fotokopi, bilgisayar vb. yollarla çoğaltılmıģ fotoğraflar kabul edilmeyecektir. 6. Askerlik Durumu Belgesi Ġnternetten yapılan baģvuruda beyan edilen ASKERLĠK DURUMU na iliģkin askerlik belgesi kayıt için AÖF bürosuna verilmelidir. Erkek öğrencilerin askerlik durumları TECĠLLĠ, YAPTI, YAPIYOR, YAġ SINIRINI AġMIġ ve MUAF Ģeklinde olabilir, bunlar aģağıda ayrıntılı olarak açıklanmıģtır. TECĠLLĠ: Doğum yılı,1972 yılından 1988 yılına kadar olan (1988 dahil) erkek adaylar, askerlik Ģubelerinden alacakları askerlik iģlemleri yönünden bir sakınca olmadığına dair ASKERLĠKLE ĠLĠġĠKSĠZ BELGESĠ nin aslını kayıt belgeleriyle birlikte vereceklerdir ve sonrası (1990 ) doğumlu erkek adaylardan askerlikle iliģiksiz belgesi istenmeyecektir. Ancak bu adayların Ġnternet baģvuru adımlarındaki Askerlik Durumu seçeneğinde TECĠLLĠ yi seçmiģ olmaları gerekmektedir. Askerlik belgesindeki ĠliĢiksizlik Tarihi AÖF bürosunda kayıt yapılan tarihi kapsamalıdır. Örneğin 31 Ekim 2010 tarihine kadar askerlikle iliģiği yoktur yazılı bir belge ile 01 Kasım 2010 tarihinde veya sonrasında kayıt yapılamaz. YAPTI: Askerliğini yapmıģ olanlar, askerlik yaptıklarını kanıtlayan, askerlik Ģubelerince düzenlenen resmî yazının aslını veya terhis teskeresi"nin fotokopisini AÖF bürosuna vereceklerdir. YAPIYOR: Hâlen asker olanlar birliklerinden alacakları, durumlarını kanıtlayan mühürlü resmî bir belgeyi askerlik durumu belgesi olarak kayıt yaptırdıkları AÖF bürosuna vereceklerdir. YAġ SINIRINI AġMIġ: 1971 ve öncesi (1970 ) doğumlu erkek adaylar yasada yazılı yaģ sınırı dıģına çıktıklarından kendilerinden askerlik durumu belgesi istenmeyecektir. MUAF: Yasal nedenlerle askerlikle iliģiği olmayanlar, askerlik Ģubelerinden askerlikten muaf olduklarını belirten yazıyı, subay ve astsubay olanlar birliklerinden alacakları görev belgesini (mühürlü) askerlik durumu belgesi olarak vereceklerdir. Sağlık nedeniyle askerî hastanelerden alınan ve adayın askerliğe elveriģli olmadığını gösteren raporlar, askerlik Ģubelerince değerlendirilip iliģiksiz belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Sadece rapora dayanarak kayıt yapılamaz. Bu durumda olanlar, Ģubelerinden alacakları askerlikle iliģiksiz belgesiyle kayıtlarını yaptıracaklardır. Yabancı askerlik Ģubelerinden belge alacak adaylar, kaydın son gününü beklemeden baģvurularını yaparak yerli askerlik Ģubelerinden durumlarını sordurmalı ve askerlikle iliģiksiz belgesini almalıdırlar. Kayıt için Yerli askerlik Ģubesine faks çekildi, cevabı bekleniyor. veya Askerliğine karar alınması için hastaneye sevk edildi. gibi mazeretleri içeren askerlik Ģubeleri yazıları kesinlikle kabul edilmeyecek ve kayıt yapılmayacaktır. Bu nedenle askerlikle iliģiksiz belgesi askerlik Ģubesinden kayıtlar baģlamadan önce alınmalıdır. T.C. uyruklu olup AÖF LefkoĢa Bürosunda kayıt yaptıracak adaylar da yukarıdaki açıklamalara uygun olarak askerlikle iliģiksiz belgesini vermek zorundadırlar. Silinti, kazıntı ve karalama olan, mühürü okunmayan belgeler kabul edilmeyecektir. Belge üzerindeki düzeltmeler askerlik Ģubesi tarafından yapılmıģ ise düzeltilen kısımlar mühürletilip imzalatılacaktır. Askerlikle ĠliĢiksiz Belgesi nin aslını (noter onaylı suret, fotokopi, faks kayıt için kabul edilmez) diğer kayıt belgeleri ile birlikte kayıt süresi içinde teslim etmeyen adayların kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programından 3.Sınıfa Kayıt yaptıracak olanların askerlik Ģubelerinden ASKERLĠKLE ĠLĠġĠKSĠZ BELGESĠ alarak kayıt anında AÖF bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programından Fakültelerinin 3. sınıfına kayıt yaptırırken ASKERLĠKLE ĠLĠġĠKSĠZ BELGESĠ getirmeyenlerin kayıtları KESĠNLĠKLE YAPILMAZ. 12

6 Ġkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıracaklara askerlikle ilgili hizmet verilmeyeceğinden, bu adaylar askerlik durumu belgesi vermeyeceklerdir. 7. Görev Belgesi Adayın, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kadrolu öğretmen olarak çalıģtığını gösteren belgedir. Görev belgesi, Okul Müdürü veya Ġl- Ġlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanıp (mühür, kaģe, imza) diğer evraklar ile birlikte AÖF bürosuna verilecektir. Öğrencilerin kayıt için verdikleri belgeler elektronik ortama aktarıldıktan sonra bir yıl bekletilip imha edilmektedir. Bu nedenle, kayıtlar anında verilen herhangi bir belgenin talep edilmesi hâlinde geri verilmesi mümkün değildir. III. KAYIT ĠÇĠN YAPILMASI GEREKEN ÖDEMELER 1. Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı Ödemeleri Kayıt yaptıracak adaylar iki farklı ödeme yapacaklardır. Birinci ödeme kitap, sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karģılığı olan Öğretim Gideri"; ikinci ödeme her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen "Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı"dır. Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı 1. ve 2. taksit ödeme miktarları ve tarihleri 15.sayfa Tablo-2 ve Tablo- 3 de açıklanmıģtır. Kayıt için yatırılması gereken Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı 1. taksit ödemesi Vakıfbank Ġnternet ġubesinden, Vakıfbank ATM lerinden, Vakıfbank Telefon Bankacılığından ve T.C. kimlik numarası ile tüm Vakıfbank Ģubelerinden yapılabilir. Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı 1. taksit ödemeleri Ġnternet baģvurusu tamamlanıp kayıt için gerekli diğer belgeler hazırlandıktan sonra yapılmalıdır. Bu ödemelerin 2. taksitleri 1. taksitle birlikte yapılabilir. Adaylar bankaya ödeme yaparken kayıt türübölüm/program belirterek ödemesini gerçekleģtirmelidir (Örneğin, ÖSYS-Ek YerleĢtirme- Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım; Dikey GeçiĢ-ĠĢletme; Ġkinci Üniversite-Ġktisat gibi). Bankaya yapılan ödeme sonunda alınan dekont üzerindeki kimlik bilgileri, ödeme miktarı ve kayıt türübölüm/program bilgileri mutlaka kontrol edilmelidir. Kayıt yaptırılacak kayıt türübölüm/program dıģında baģka bir kayıt türübölüm/programa para yatırılması halinde kaydın yapılması mümkün olmayacaktır. Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden her ne sebeple olursa olsun kaydı silinenler ile programlardan mezun olanlar tekrar açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere yeni kayıt yaptırabilmek için, varsa kaydının silindiği veya mezun olduğu programa ait eski borçlarını ödemek zorundadırlar. Bu borçlarını ödemeden yeni kayıtları yapılmaz. Banka dekontunu öğreniminiz süresince saklayınız. Dekont daha sonra Üniversite yetkililerince istenebilir. Ġkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıracak adaylar, Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payını % 100 fazlasıyla ödeyeceklerdir (Tablo-2). Ancak, açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere Ġkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptırdıktan sonra örgün öğretimdeki kayıtlarını sildirip, kayıt silme belgeleriyle birlikte (erkek öğrenciler askerlikle iliģiksiz belgelerini de vermelidir) AÖF bürolarına baģvurmaları hâlinde, takip eden öğretim yılında katkı paylarını % 100 fazlasıyla değil, diğer öğrenciler gibi ödeyeceklerdir. Bu nedenle örgün öğretimden kaydını sildiren öğrenciler kayıt silme yazılarını bir sonraki öğretim dönemi baģlamadan AÖF bürosuna teslim etmek zorundadırlar. Süresi içinde kayıt silme yazısını teslim etmeyen öğrenciler, ertesi yıl da Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı bedelini % 100 fazlasıyla ödeyeceklerdir. ġehit veya Malul Çocuğu Adayların Dikkatine! 02 Eylül 2010 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerinin Tespitine Dair Esaslar la ilgili 2010/815 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 16. maddesinde; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2453 sayılı Yurt DıĢında Görevli Personele Nakti Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2629 sayılı UçuĢ, ParaĢüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenler, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller ile, 1005 sayılı Ġstiklal Madalyası VerilmiĢ Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden ġeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında Ģeref aylığı alanların çocuklarından öğrenci katkı payı alınmaz. denilmektedir. Bu haktan kayıt anında kimlerin yararlanacağı bilinmediğinden, bu öğrencilerin diğer öğrencilerle birlikte ödeme yapması istenmiģtir. Bu nedenle Ģehit veya malul çocukları kayıt anında Öğretim Gideri yanında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı 1. taksit tutarını da ödeyeceklerdir. Ancak, bu adaylar 1. taksit olarak ödedikleri Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı nın iade edilebilmesi için, Ģehit veya malul çocuğu olduğunu gösteren resmî belge ile banka dekontu aslını, bir dilekçeye ekleyerek kayıt 13

7 yaptırdıkları AÖF bürosuna verebilir veya Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği Yunus Emre Kampüsü ESKĠġEHĠR adresine gönderebilirler. Dilekçede paranın iade edilebileceği banka ve Ģube adı, adaya ait banka hesap numarası, IBAN numarası mutlaka bulunmalıdır. Aksi hâlde dilekçe iģleme alınmayacaktır. BaĢvuranlara, 1. taksit olarak ödedikleri Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı iade edilecek, 2. taksit tahsilâtı yapılmayacaktır. 2. Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı 2. Taksit Ödemeleri Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı yıllık olarak hesaplanmakta olup öğrencilere ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla iki taksitte alınmaktadır. 2. taksit ödemelerinizi isterseniz 1. taksitle beraber yapabilirsiniz. 2. taksit ödeme süresi 28 ġubat 2011 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra ödeme yapmak isteyen öğrenciler yasal faiziyle birlikte ödeme yapacaklardır öğretim yılı kayıt yenileme tarihine kadar 2. taksitlerini ödemeyen öğrenciler bu borçlarını kayıt yenileme bedelleriyle birlikte ödemek zorundadırlar öğretim yılı 2. taksit ödemesini yapmayan öğrencinin sonraki öğretim yılında kaydı yenilenmez. Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı ödemelerinizi aofburo.anadolu.edu.tr adresindeki AÖF Büro- Web sitesinden T.C. kimlik numaranızı ve AÖF Büro-Web/AÖF E-Posta Hizmetleri ġifresini girerek öğrenci harçları kısmından kontrol edebilirsiniz. Ödemelerle ilgili bilgiler tüm detayları ile kayıt kılavuzunda, Ġnternet sitesinde, AÖF bürolarında ilan edildiği için ayrıca öğrencilere 2. taksit ödemeleriyle ilgili bir tebligat yapılmayacaktır. 3. Ödeme Yöntemleri AĢağıda açıklanan dört yöntem dıģında ödemelerin posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılması kabul edilmemektedir. Vakıfbank ġubelerine Ödeme Vakıfbank ın herhangi bir Ģubesine T.C. kimlik numaranız ile kayıt yaptıracağınız kayıt türübölüm/program belirterek ödemenizi gerçekleģtiriniz. Vakıfbank Ġnternet Bankacılığından Ödeme Vakıfbank ta Ġnternet bankacılığı kullanıyorsanız, Vakıfbank ın Ġnternet sitesindeki (http://www.vakifbank.com.tr) Webġubem menüsünden internet Ģifrenizle giriģ yaparak Ödemeler, Üniversite Harç ĠĢlemleri sırasıyla tıklayınız. Ardından üniversite seçeneğinden Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Ödemeleri ni seçiniz. Öğrenci numarası olarak T.C. kimlik numaranızı doğru Ģekilde giriniz. Devam tuģunu tıklayınız. Bir sonraki sayfada kayıt türü-bölüm/programa göre yapmanız gereken ödeme tutarları görülecek ve onaylamanız istenecektir. Onaylamanızdan sonra ekranda görülecek dekontun dökümünü yazıcıdan alarak öğreniminiz süresince saklayınız. Vakıfbank ATM lerinden Ödeme - Kartsız Ödeme Parabankomat ATM lerde, GiriĢ tuģuna basarak ulaģacağınız Kartsız ĠĢlemler ekranında, Üniversite Ödeme iģlemini seçtikten sonra ATM ekranında görünen Anadolu Üniversitesi AÖF kodunu ve ardından T.C. kimlik numaranızı girerek, borçlarınızın listelendiği ekranda kayıt yaptıracağınız programa ait tahsilâtı seçip iģleminizi gerçekleģtirebilirsiniz. - Kartla Ödeme Vakıfbank Bankomat 7/24 kartınızla giriģ yaptıktan sonra Üniversite Ödeme seçeneğinde ATM ekranında görünen Anadolu Üniversitesi AÖF kodunu ve T.C. kimlik numaranızı girerek, borçlarınızın listelendiği ekranda kayıt yaptıracağınız programa ait tahsilâtı seçip iģleminizi gerçekleģtirebilirsiniz. Dilerseniz bilgilerini girerek baģkasına ait ödeme de yapabilirsiniz. ĠĢleminizin sonuçlandığından emin olduktan sonra ATM den aldığınız makbuzu ödeme yaptığınızı belgelemek için saklayınız. Telefon Bankacılığı ile Ödeme Vakıfbank Ġnternet müģterisi olanlar Vakıfbank telefon bankacılığı nı arayarak sırası ile Bankacılık Hizmetleri ni, 12 haneli Vakıfbank müģteri numarası nı, 8 haneli Ġnternet Ģifresi ni tuģlayıp, MüĢteri temsilcisine bağlanarak ödemelerini yapabilirler. Üniversite tarafından talep edilen veya edilecek olan ödemelerin zamanında yapılmamasından doğacak sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu olmayacaktır. YanlıĢ yapılacak bir ödemenin sorumluluğu öğrenciye aittir. Ödemelerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ndeki Bankaya Yapan Öğrencilerin Dikkatine! Ödemelerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ndeki bankaya yapan öğrencilerin 1. taksit banka dekontunu kayıt yaptırırken, 2. taksit banka dekontunu ise ödeme yaptıktan hemen sonra mutlaka AÖF LefkoĢa Bürosuna götürerek, borç bilgilerini sildirmeleri gerekmektedir. Bu iģlemi yapmayan öğrenciler Fakültemiz kayıtlarında borçlu gözükeceklerinden ve baģka bir yöntemle borç kayıtları düzeltilemeyeceğinden, doğacak sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu olmayacaktır. DĠKKAT! Bankaya ödemenizi yaparken T.C. kimlik numaranızı ve hangi kayıt türü-bölüm / programa kayıt yaptıracağınızı banka görevlisine bildiriniz. 14

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Merkez Büro Yöneticiliği ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT JANDARMA

Detaylı

Prof.Dr.Fevzi SÜRMELİ Rektör

Prof.Dr.Fevzi SÜRMELİ Rektör Sevgili Öğrenciler; 1958 yılından bu yana gerçekleştirilen atılımlarla dünyanın en büyük üniversiteleri arasında yerini alan Anadolu Üniversitesi sahip olduğu sorumlulukları ve üstlendiği görevleri kalite

Detaylı

ÖSYS YENİ KAYIT AF KAPSAMINDA KAYIT AYÖS KAYIT(

ÖSYS YENİ KAYIT AF KAPSAMINDA KAYIT AYÖS KAYIT( ?? 2015-2016 ÖĞRE TİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT AF KAPSAMINDA KAYIT AYÖS KAYIT( ) Anadolu Üniversitesi Yabancı Uyruklular İçin Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavı Kapsamında Kayıt AÇIKÖĞRETİM İKTİSAT

Detaylı

Çınarcık Meslek Yüksekokulu

Çınarcık Meslek Yüksekokulu Çınarcık Meslek Yüksekokulu Tanıtım Bu kitapçık öğretim görevlisi Ġzzet Ġsmail DUR un koordinatörlüğünde Yerel Yönetim Programı Öğrencileri; Nazlıcan ÜRFLÜ Dudu ARSLAN Melek KASIMOĞLU ve Fatma Selin KAYA

Detaylı

Prof. Dr. Davut AYDIN Rektör

Prof. Dr. Davut AYDIN Rektör Sevgili Öğrencilerim; Çağdaş bir bilim yuvası olan Anadolu Üniversitesi; açık ve uzaktan eğitim alanında Türkiye'de lider, dünyada mega üniversiteler arasındadır. Vizyonunu "Yaşam boyu öğrenme odaklı bir

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 2013 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 23 EYLÜL 2013 DİKKAT: Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra Tercih Süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2011/6 TERCİH KILAVUZU

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2011/6 TERCİH KILAVUZU KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2011/6 TERCİH KILAVUZU T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

Detaylı

SEVĠYE TESPĠT SINAVI (STS) KILAVUZU

SEVĠYE TESPĠT SINAVI (STS) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU 2014 YURTDIġI YÜKSEKÖĞRETĠM DĠPLOMALARI DENKLĠK YÖNETMELĠĞĠ UYARINCA SEVĠYE TESPĠT SINAVI (STS) KILAVUZU Yükseköğretim Kurulu Ankara Bu kılavuz 20.03.2014 tarihinde güncellenerek kurulumuz

Detaylı

DİKEY GEÇİŞ KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ KILAVUZU

DİKEY GEÇİŞ KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ KILAVUZU T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ KILAVUZU Başvuru Tarihleri 29 Eylül 13 Ekim 2014 Dikey Geçiş kesin kayıt

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI http://oidb.marmara.edu.tr/ Sevgili Öğrenciler, Üniversite yaşamına ilk adımınızı attığınız bu

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2013 2014 Öğretim Yılı ÖĞRENCİ KILAVUZU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER İçindekiler... 0 Afyon Kocatepe Üniversitesi 2013-2014 Öğretim Yili Eğitim Programlari Akademik

Detaylı

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda baģarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda baģarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör Sevgili Öğrenciler Üniversitemizi tercih ettiniz ve Üniversiteli oldunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Bu el kitabı sizin eğitim ve öğretiminizle ilgili bilgileri içeren BAġVURU kitabıdır. Ġçerisinde uymanız

Detaylı

YGS-LYS Üniversite GiriĢte Ġki AĢamalı Sistem

YGS-LYS Üniversite GiriĢte Ġki AĢamalı Sistem YGS-LYS Üniversite GiriĢte Ġki AĢamalı Sistem TÖDER YAYINLARI SUNUġ Yükseköğretim Kurulu, 2009 2010 öğretim yılında uygulanmak üzere ortaöğretimden yükseköğretime geçiģ sisteminde köklü değiģiklikler yapmıģtır.

Detaylı

BİLGİLERİ EKSİKSİZ DOLDURUNUZ.

BİLGİLERİ EKSİKSİZ DOLDURUNUZ. KAYIT SIRASINDA SİZE VERİLECEK BİLGİLERİ EKSİKSİZ DOLDURUNUZ. ÖĞRENCİ DOSYASININ ÜZERİNDEKİ Sevgili Öğrencimiz, Uzun ve zorlu bir dönemin sonunda başarılı olarak üniversiteli oldunuz. Şimdi ulusal ve uluslar

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KILAVUZU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KILAVUZU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KILAVUZU Değerli öğrenciler, Ülkemizin seçkin eğitim kurumları arasında yerini alma yolunda hızla ilerleyen Afyon Kocatepe Üniversitesi, 21. yüzyılın

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017) Ocak 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ.3 1. GĠRĠġ... 4 1.1 STRATEJĠK PLANIN AMACI... 4 1.2 STRATEJĠK PLANIN KAPSAMI...

Detaylı

2012 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (YÖGS-2012)

2012 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (YÖGS-2012) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yurt Dışı Öğrenci Koordinatörlüğü 2012 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (YÖGS-2012) BAŞVURU ve KAYIT KILAVUZU (LİSANS ÖĞRENİMİ) (2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı) ŞUBAT, 2012

Detaylı

Zorlu bir süreci başarıyla tamamlamanızdan dolayı sizleri kutluyor, aramıza katılmanızdan duyduğum mutluluğu paylaşmak istiyorum.

Zorlu bir süreci başarıyla tamamlamanızdan dolayı sizleri kutluyor, aramıza katılmanızdan duyduğum mutluluğu paylaşmak istiyorum. REKTÖR ÜN MESAJI Sevgili Öğrencilerimiz, Zorlu bir süreci başarıyla tamamlamanızdan dolayı sizleri kutluyor, aramıza katılmanızdan duyduğum mutluluğu paylaşmak istiyorum. Evrensel bilgi ve beceriyle donanmış,

Detaylı

2011 YURT DIŞINDA ÇALIŞANLARIN ÇOCUKLARI İÇİN YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SINAVI (YÇS) KILAVUZU

2011 YURT DIŞINDA ÇALIŞANLARIN ÇOCUKLARI İÇİN YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SINAVI (YÇS) KILAVUZU 2011 YURT DIŞINDA ÇALIŞANLARIN ÇOCUKLARI İÇİN YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SINAVI (YÇS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM)

Detaylı

2013-2014 AKADEMİK YILI LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYIT KİTAPÇIĞI

2013-2014 AKADEMİK YILI LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYIT KİTAPÇIĞI 2013-2014 AKADEMİK YILI LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYIT KİTAPÇIĞI Bu kitapçıktaki bilgiler Sabancı Üniversitesi Mütevvelli Heyeti kararları ile yönetmelik ve yönergelere bağlı kalınarak hazırlanmıştır. Sabancı

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ARALIK 2010 SÖZLEġMELĠ ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE GÖREVLENDĠRME KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ARALIK 2010 SÖZLEġMELĠ ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE GÖREVLENDĠRME KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2010 SÖZLEġMELĠ ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE GÖREVLENDĠRME KILAVUZU Aralık 2010 1 ELEKTRONĠK BAġVURU FORMU NU DOLDURMADAN ÖNCE BAġVURU VE GÖREVLENDĠRME KILAVUZU NU DĠKKATLĠ

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI

AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI- İKİNCİ ÜNİVERSİTE- SINAVSIZ KAYIT BAŞVURU KILAVUZU Başvuru Tarihleri 25 Mart 30 Nisan 2015

Detaylı

Başvuru Tarihleri 15 Mart 26 Nisan 2013 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI

Başvuru Tarihleri 15 Mart 26 Nisan 2013 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI- İKİNCİ ÜNİVERSİTE- SINAVSIZ KAYIT BAŞVURU KILAVUZU Başvuru Tarihleri 15 Mart 26 Nisan 2013 İnternet başvurusu

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE ATAMA KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE ATAMA KILAVUZU AĞUSTOS 2011 ELEKTRONĠK ORTAMDA BAġVURU FORMU NU DOLDURMADAN ÖNCE BAġVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DĠKKATLĠ OKUYUNUZ. TÜM BĠLGĠ BAġLIKLARININ

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Mustafa Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Prof.Dr. Davut AYDIN REKTÖR

Prof.Dr. Davut AYDIN REKTÖR Prof.Dr. Davut AYDIN REKTÖR Değerli Öğrenci Adayımız, Üniversitemiz; açık ve uzaktan öğretim yöntemiyle Türkiye nin tüm bölgelerinden, Avrupa da, Balkanlar da, Azerbaycan da, Kıbrıs ta yerleşik her yaştan

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI (LİSANS)

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI (LİSANS) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI (LİSANS) KAPSAM MADDE 1 - (1) Bu esaslar, Yıldız Teknik Üniversitesinde öğrenim görmek üzere Yıldız Teknik Üniversitesi Yurt Dışı Öğrenci

Detaylı

YÖNETMELİK. Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 0 Eylül 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28761 YÖNETMELİK Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı