ÖĞRETĠM YILI KAYIT KILAVUZU ÖNEMLĠ UYARILAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2010-2011 ÖĞRETĠM YILI KAYIT KILAVUZU ÖNEMLĠ UYARILAR"

Transkript

1 ÖĞRETĠM YILI KAYIT KILAVUZU ÖNEMLĠ UYARILAR Ġnternetten baģvuru yapmanız kayıt için yeterli değildir. Ġstenilen kayıt belgelerini kayıt süresi içerisinde AÖF bürosuna bizzat teslim etmeniz gerekmektedir. Öğrenci adaylarına Ġnternetten baģvuru ve kayıtla ilgili resmî duyurular Basın Ġlan Kurumu aracılığıyla gazete ilanlarıyla yapılmaktadır. Ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Basın yoluyla duyurulan Ġnternet baģvuru ve kayıt tarihleri kesinlikle uzatılmayacaktır. Bu tarihler arasında kaydını yaptırmayan adaylar, sonradan kayıt için herhangi bir hak iddia edemez, mazeret ileri süremez ve kayıt hakkını kaybederler. Kayıt için istenen belgeler eksik veya bu kılavuzda belirtilen niteliklere uygun hazırlanmamıģ ise kabul edilmez. Bu nedenle baģvuru ve kayıt kılavuzunu okuyarak, kayıt için gerekli belgeleri eksiksiz ve kılavuzda belirtilen Ģekilde hazırlayarak kayıt süresinin son gününü beklemeden AÖF bürosuna bizzat baģvurunuz. Kayıt belgelerinin biri bile eksik olsa kayıt yapılmaz ve belge tamamlamak üzere ek süre verilmez. KAPSAM VE GENEL KAYIT KURALLARI Bu kılavuz açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, Ġktisat, ĠĢletme Fakültelerine; a) Dikey GeçiĢ için Ġnternetten baģvuru yapan adayların, b) 2010 ÖSYS Ek YerleĢtirme ile 17. sayfa Tablo-1 de bulunan programlara yerleģtirilen ve Ġnternetten baģvuru yapan adayların, c) Ġkinci Üniversite için Ġnternetten baģvuru yapan adayların, d) Lisans Öğrenimine Hazırlık Programından 3. Sınıfa Kayıt için Ġnternetten baģvuru yapan adayların, e) Lisans Tamamlama için Ġnternetten baģvuru yapan adayların, f) Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Tamamlama programına baģvuru hakkı bulunan ve Ġnternetten baģvuru yapan adayların, kayıt iģlemlerini kapsamaktadır. Kayıt iģlemlerinin kolaylıkla tamamlanabilmesi için bazı uyarılar aģağıda yapılmaktadır. Ġnternetten baģvuru yapmıģ olmak kayıt için yeterli değildir. Ġnternet BaĢvuru Kılavuzu nun 2., 3. ve 4. sayfalarında açıklandığı Ģekilde ilgili kayıt türüne baģvurularını yapan ve Ġnternet BaĢvuru Belgesi nin dökümünü alan adaylar 9. sayfa II KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER baģlığı altında yapılan açıklamalara uygun olarak belgelerini eksiksiz hazırladıktan sonra kayıt için ödenmesi gerekli Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı 1. taksit tutarlarını T.C.kimlik numaraları ile Vakıfbank a yapmalıdırlar. Adaylar banka ödemelerini yaptıktan sonra kayıt yaptıracağı AÖF bürosuna kayıt belgelerini teslim etmek zorundadırlar. Kayıt belgelerini Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne, açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere, AÖF bürolarına, Üniversitemizin bir baģka birimine veya baģka kurumlara posta ile gönderen adayların kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır. Kayıt iģlemleri illerdeki AÖF bürolarında yapılacaktır. AÖF bürolarının adreslerini bağlantıya tıklayarak görebilirsiniz. AÖF bürolarımız, kayıt iģlemlerinin yapılacağı yerin durumuna, personel sayısına ve hizmetin verimli Ģekilde yürütülebilmesi amacına göre düzenlenmiģtir. Öğrenci adaylarının, kurulan bu düzene uygun olarak kayıt yaptırmaları en doğal beklentimizdir. Kayıt belgeleri teslim edilirken kurallara uyulması, kayıt iģlemlerinizin hızla yapılması açısından önem taģımaktadır. Kaydın ilk günlerinde AÖF bürolarımıza kayıt yaptırmak üzere çok az öğrencinin baģvurduğu, son günlerde ise uzun sıraların oluģtuğu görülmektedir. Kaydınızın sıra beklemeden yapılabilmesi için lütfen kaydın ilk günlerinde AÖF büronuza baģvurunuz! 8

2 Geçen yıllarda bazı adayların, kamu görevinde bulundukları, izinlerinin az olduğu gibi mazeretlerle resmî sıfat ve görevlerinden yararlanarak kayıt görevlilerine güçlük çıkardıkları gözlenmiģtir. Kendisine öncelik yaratmaya çalıģan bu adaylar AÖF bürosu yetkililerince uyarılacaklardır. Uyarıya rağmen disiplini bozucu, kayıt iģlemini engelleyici davranıģı devam edenlerin kayıtları yapılmayacak ve Dekanlığa baģvurması istenecektir. Ayrıca, haklarında öğrenci disiplin yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır. Kayıt için hazırlanan belgelerden ve bu belgelerdeki bilgilerin doğruluğundan, kayıt yaptıran öğrenciler sorumludur. AÖF bürosuna teslim edilen belgelerin bu kılavuzda tanımlanan esaslara ve kurallara uyup uymadığı Açıköğretim Fakültesi Dekanlığınca incelenecek ve herhangi bir eksiklik veya hatalı belge belirlenmesi hâlinde öğrencinin kaydı kesinleģtirilmeden kayıt belgeleri kendisine iade edilecektir. Kayıt baģvurusu yaparken vermiģ olduğunuz bilgilerinizde daha sonra değiģiklik olursa Öğrenci Kılavuzu ndaki açıklamalara uygun olarak değiģiklik yapabilirsiniz. Öğrencilerimizin kesin kayıt tarihi fakülteye kayıt yaptırdıkları tarihtir. Kayıt yaptıran öğrenciler kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren illerdeki AÖF bürolarına baģvurarak her türlü öğrencilik hizmeti alabilirler. Ayrıca, EskiĢehir deki Merkez Büro dan, illerdeki AÖF bürolarından veya anadolu.edu.tr adresinden AÖF Büro-Web/AÖF E-Posta Hizmetleri ġifresi ni kullanarak alınabilecek öğrenci hizmetleriyle ilgili bilgi Öğrenci Kılavuzu nda açıklanmıģtır. Açıköğretim, Ġktisat, ĠĢletme Fakültelerinin herhangi bir lisans veya ön lisans programında hâlen kayıtlı olan öğrencilerin, öğretim yılında baģka bir bölüm ya da programa kayıt yaptırabilmeleri için eski kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir. I. KAYIT TARĠHLERĠ Yukarıda sıralanan kayıt türlerinin kayıtları, 25 Ekim 2010 Pazartesi günü baģlayıp 23 Kasım 2010 Salı günü mesai saati bitiminde sona erecektir. 24, 25, 26 Kasım 2010 tarihlerinde mazeretli olanların kayıtları yapılacaktır. 25 Ekim - 23 Kasım 2010 tarihleri arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar 24, 25, 26 Kasım 2010 tarihlerinde mazeretlerini kanıtlayan resmî belge ile AÖF bürolarına bizzat baģvurarak kayıt yaptırabilirler. 24, 25, 26 Kasım 2010 tarihlerinde mazereti hâlen devam edenlerin kayıtlarını, tam olarak hazırlanan kayıt belgeleri ile mazeret belgesini AÖF bürosuna getiren yakınları yaptırabileceklerdir. DĠKKAT! 26 Kasım 2010 tarihi mesai saati bitiminden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin mazeretleri kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır. II. KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER Kayıt için gerekli belgeler kayıt türlerine göre aģağıda sıralanmıģ olup sonraki sayfalarda ayrıntılı Ģekilde açıklanmıģtır. a) Dikey GeçiĢ Kapsamında Kayıt Yaptıracak Adaylardan Ġstenecek Kayıt Belgeleri 1. Ġnternet BaĢvuru Belgesi 2. Fotoğraflı-Ġmzalı Form 3. Öğrenci Bilgi Formu 4. Öğrenim Belgesi 5. Fotoğraf 6. Askerlik Durumu Belgesi b) 2010 ÖSYS Ek YerleĢtirme ile YerleĢtirilen ve Kayıt Yaptıracak Adaylardan Ġstenecek Kayıt Belgeleri 1. Ġnternet BaĢvuru Belgesi 2. Fotoğraflı-Ġmzalı Form 3. Öğrenci Bilgi Formu 4. Öğrenim Belgesi 5. Fotoğraf 6. Askerlik Durumu Belgesi c) Ġkinci Üniversite Kapsamında Kayıt Yaptıracak Adaylardan Ġstenecek Kayıt Belgeleri 1. Ġnternet BaĢvuru Belgesi 2. Fotoğraflı-Ġmzalı Form 3. Öğrenci Bilgi Formu 4. Öğrenim Belgesi 5. Fotoğraf d) Lisans Öğrenimine Hazırlık Programından 3. Sınıfa Kayıt Yaptıracak Adaylardan Ġstenecek Kayıt Belgeleri 1. Ġnternet BaĢvuru Belgesi 2. Askerlik Durumu Belgesi 9

3 e) Lisans Tamamlama Kapsamında Kayıt Yaptıracak Adaylardan Ġstenecek Kayıt Belgeleri 1. Ġnternet BaĢvuru Belgesi 2. Fotoğraflı-Ġmzalı Form 3. Öğrenci Bilgi Formu 4. Öğrenim Belgesi 5. Fotoğraf 6. Askerlik Durumu Belgesi f) Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Tamamlama Kapsamında Kayıt Yaptıracak Adaylardan Ġstenecek Kayıt Belgeleri 1. Ġnternet BaĢvuru Belgesi 2. Fotoğraflı-Ġmzalı Form 3. Öğrenci Bilgi Formu 4. Öğrenim Belgesi 5. Fotoğraf 6. Askerlik Durumu Belgesi 7. Görev Belgesi Not 1) 2010 ÖSYS Ek YerleĢtirme ve Ġkinci Üniversite kapsamında Açıköğretim Fakültesi Özel Güvenlik ve Koruma Ön Lisans Programına kayıt yaptıracak adaylar kayıt için ayrıca tam teģekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını, erkek adayların 1.75m den, kız adayların 1.65m den kısa olmadığını belgeleyen heyet raporu ile sabıka kayıtlarının olmadığını gösteren belge lerini kayıt için AÖF bürosuna vermeleri gerekmektedir. Not 2) Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) ile Türkiye deki üniversitelere yerleģtirilip Ġkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıracak adaylar YÖS Sonuç Belgesinin fotokopisini de vereceklerdir. 1. Ġnternet BaĢvuru Belgesi Ġnternet BaĢvuru Belgesi anadolu.edu.tr adresinden yaptığınız baģvuru iģlemi sonunda yazıcıdan dökümünü aldığınız belgedir. Ġnternet baģvuru belgesinde, baģvuru yaptığınız öğrenim programı ile ilgili bilgiler olacaktır. Bu belgeyi siyah tükenmez kalemle imzalayarak kayıt sırasında AÖF bürosuna teslim etmek zorundasınız. Öğrenci hizmetlerinde ve sınavlarda imza uyumsuzluğundan doğacak sorumluluk öğrenciye ait olacaktır. Mazeretliler döneminde resmî mazeret belgesiyle kayıt yaptıran öğrenci yakınları, imzaları mutlaka öğrencinin kendisine attırmalıdırlar. 2. Fotoğraflı Ġmzalı Form Ġnternetten yaptığınız baģvuru iģlemi sonunda yazıcıdan dökümünü aldığınız Fotoğraflı-Ġmzalı Form a 12. sayfa 5. maddede açıklanan kurallara uygun fotoğrafınızı yapıģtırınız. Öğreniminiz süresince kullanacağınız imzanızı, ayrılmıģ bu alandan taģmayacak Ģekilde SĠYAH TÜKENMEZ KALEMLE atarak formu diğer kayıt belgeleriyle birlikte kayıt yaptıracağınız AÖF bürosuna teslim ediniz. Sizlerden bu formla alınan fotoğraf ve imzanız, bilgi iģlem ortamına aktarılacaktır. Bilgisayar kayıtlarındaki imzanız ile öğrencilik hizmeti almak için vereceğiniz dilekçenizdeki imzanızın aynı olması gerekmektedir. 3. Öğrenci Bilgi Formu Ġnternetten yaptığınız baģvuru iģlemi sonunda yazıcıdan dökümünü aldığınız Öğrenci Bilgi Formu na 12. sayfa 5. maddede açıklanan kurallara uygun fotoğrafınızı yapıģtırınız. Öğrenci Bilgi Formu AÖF büro personeli tarafından onaylanarak size geri verilecektir. Bu formu öğrenci kimlik kartınızı alıncaya kadar, öğrenci olduğunuzu kanıtlamak ve AÖF bürolarından öğrencilik hizmeti alabilmek için kullanacaksınız. Öğrenci Bilgi Formu sınavlarda öğrenci kimlik kartı yerine geçmez. 24 Ocak - 28 ġubat 2011 tarihleri arasında Öğrenci Kimlik Kartı nızı kayıtlı olduğunuz AÖF bürosundan alırken bu formu büroya teslim ediniz. 4. Öğrenim Belgesi Kayıt türlerine göre istenen öğrenim belgesi farklı olduğundan özellikleri aģağıda açıklanmıģtır. Öğrenim belgesinin AÖF bürosu tarafından onaylanmıģ sureti ile kayıt yaptırılacaktır. Öğrenim belgesi onayının AÖF bürosu tarafından yapılabilmesi için öğrenim belgesinin aslı ve bir fotokopisi AÖF bürosuna mutlaka götürülmelidir. Öğrenim belgesinin aslı görülmeden AÖF bürosunca Aslının Aynıdır onayı yapılmaz Dikey GeçiĢ Kapsamında Kayıt Yaptıracak Adaylardan Ġstenecek Öğrenim Belgesi a) Onaylı Diploma Sureti Meslek Yüksekokullarından veya Açıköğretim Fakültesi Ön Lisans Programlarından mezun olan adaylar ön lisans diplomalarının onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır. Ön lisans diplomasını kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları diploma bilgilerini içeren öğrenim belgesinin onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır. b) Onaylı Geçici Mezuniyet Belgesi Sureti Ön lisans diplomasını teslim almamıģ adaylar okullarından aldıkları geçici mezuniyet belgesinin onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır ÖSYS Ek YerleĢtirme ile YerleĢtirilip Kayıt Yaptıracak Adaylardan Ġstenecek Öğrenim Belgesi a) Onaylı Diploma Sureti Lise veya dengi okul mezunu olan adaylar, diplomalarının onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır. 10

4 Diplomasını kaybedenler ise, mezun oldukları okuldan alacakları diploma bilgilerini içeren öğrenim belgesinin onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır. b) Onaylı Geçici Mezuniyet Belgesi Sureti öğretim yılında lise veya dengi okul mezunu olan adaylardan diplomaları hazırlanmamıģ olanlar, yeni tarihli geçici mezuniyet belgesinin onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır Ġkinci Üniversite Kapsamında Kayıt Yaptıracak Adaylardan Ġstenecek Öğrenim Belgesi Yükseköğretim Kurumundan Mezun Olanlardan Ġstenecek Öğrenim Belgesi a) Onaylı Diploma Sureti Herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan adaylar, diplomalarının onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır. Diplomasını kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları diploma bilgilerini içeren öğrenim belgesinin onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır. b) Onaylı Geçici Mezuniyet Belgesi Sureti Diploması henüz düzenlenmemiģ olan adaylar, okullarından aldıkları geçici mezuniyet belgesinin onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır. c) Yurt DıĢı Mezuniyet Belgesi Yurt dıģındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuģ, uyruğundan biri T.C. olanlar, Türkçe çevirisi yapılmıģ mezuniyet belgesinin onaylı sureti yanında, Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alınan denklik belgesinin fotokopisini de vermek zorundadırlar Örgün Yükseköğretim Kurumunda Kayıtlı Olanlardan Ġstenecek Öğrenim Belgesi a) Öğrenci Belgesi Herhangi bir örgün yükseköğretim kurumunun lisans veya ön lisans programına kayıtlı öğrenciler, öğretim yılında öğrenci olduğunu gösteren öğrenci belgesinin aslını kayıt belgesi olarak vereceklerdir. b) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ndeki Üniversitelerde Okuyanlar Ġle Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) ile Türkiye deki Üniversitelere YerleĢtirilenlerden Ġstenecek Öğrenci Belgesi ÖSYM nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ndeki Üniversitelerde okuyan öğrenciler, öğretim yılında öğrenci olduğunu gösteren öğrenci belgesinin aslını, öğrenci belgesi farklı dillerde yazılmıģ ise ayrıca Türkçe çevirisinin fotokopisini kayıt belgesi olarak vereceklerdir. Yabancı uyruklu öğrenci sınavı ile Türkiye deki Üniversitelerden birine yerleģtirilen yabancı uyruklu öğrenciler, öğretim yılında öğrenci olduklarını gösteren öğrenci belgesinin aslını ve YÖS sonuç belgesinin fotokopisini kayıtlar anında AÖF bürosuna vereceklerdir. Yükseköğretim Kurumlarından alınan öğrenci belgelerinde öğrencinin okuduğu bölüm veya program mutlaka belirtilmelidir Lisans Tamamlama Kapsamında Kayıt Yaptıracak Adaylardan Ġstenecek Öğrenim Belgesi a) Onaylı Diploma Sureti Adaylar ön lisans diplomasının onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır. Diplomasını kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları diploma bilgilerini içeren öğrenim belgesinin onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır. b) Onaylı Geçici Mezuniyet Belgesi Sureti Ön lisans diplomasını teslim almamıģ adaylar, okullarından aldıkları geçici mezuniyet belgesinin onaylı sureti ile kayıt yaptırabileceklerdir. Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programına Lisans Tamamlama kapsamında kayıt yaptıracak adaylar, ön lisans diploması yanında Kız Meslek Liseleri veya Meslek Liseleri nin Çocuk GeliĢimi, Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi, Çocuk GeliĢimi ve Bakımı bölümlerinden mezun olduklarını gösteren diplomanın fotokopisini, ön lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin yanında vermek zorundadırlar. Ġngilizce Öğretmenliği Lisans Programına Lisans Tamamlama kapsamında kayıt yaptıracak adaylar diğer belgeler yanında Not Durum Belgesinin (Transkriptin) aslını vereceklerdir Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Tamamlama Kapsamında Kayıt Yaptıracak Adaylardan Ġstenecek Öğrenim Belgesi a) Onaylı Diploma Sureti Adaylar, Okulöncesi veya Çocuk GeliĢimi Ön Lisans Programlarından almıģ oldukları ön lisans diplomasının onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır. Ön lisans diplomasını kaybedenler ise, mezun oldukları okuldan alacakları diploma bilgilerini içeren öğrenim belgesinin onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır. b) Onaylı Geçici Mezuniyet Belgesi Sureti Okulöncesi veya Çocuk GeliĢimi Programlarından ön lisans diplomasını teslim almamıģ adaylar, okullarından aldıkları geçici mezuniyet belgesinin onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır. Yukarıda sayılan kayıt türlerine göre istenen öğrenim belgelerinin dıģında kalan, iliģik kesme belgesi, geçici denklik belgesi, temel kursu bitirme diploması, baģarı durum belgesi ve sertifikalar mezuniyet belgesi yerine kesinlikle kabul edilmez ve bu belgelerle kayıt yapılmaz. 11

5 Öğrenim belgenizdeki kimlik bilgileri ile nüfus cüzdanınızdaki bilgilerin (ad ve soyad, baba adı gibi) aynı olması gerekmektedir. Bu bilgilerinizde farklılık varsa bu farklılığa ait yasal belgenizi öğrenim belgenizle birlikte vermek zorundasınız. Öğrenim belgenizdeki bilgiler hatalı ise mezun olduğunuz okula baģvurarak öğrenim belgenizin arkasına doğru bilgilerinizi yazdırıp onaylatmanız gerekmektedir. 5. Fotoğraf Kayıt için 4 (dört) adet 4,5x6 cm. boyutunda fotoğraf gereklidir. 4 fotoğraftan 2 adedi öğrenci kayıt dosyasının içine konacak, diğer 2 fotoğraf, Ġnternet baģvuru sitesinden dökümünü aldığınız Fotoğraflı-Ġmzalı Form ile Öğrenci Bilgi Formu na yapıģtırılacaktır. Dosya içine konacak 2 adet fotoğraf ile bu belgelere yapıģtırılacak fotoğraflar aynı olmalıdır. Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, baģı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek Ģekilde çekilmiģ olmalıdır. DĠKKAT! Yükseköğretim öğrencileri, kılık kıyafet ile ilgili olarak yüksek yargı organları tarafından verilmiģ kararlarla oluģmuģ bulunan hukuki mevzuata uymak zorundadırlar. Fotoğraflı-Ġmzalı Form a ve Öğrenci Bilgi Formu na yukarıdaki niteliklere uymayan fotoğraf yapıģtıran adayların kayıtları yapılmayacaktır. Kayıtlarda alınan fotoğraflar taranarak elektronik ortama aktarıldığından fotokopi, bilgisayar vb. yollarla çoğaltılmıģ fotoğraflar kabul edilmeyecektir. 6. Askerlik Durumu Belgesi Ġnternetten yapılan baģvuruda beyan edilen ASKERLĠK DURUMU na iliģkin askerlik belgesi kayıt için AÖF bürosuna verilmelidir. Erkek öğrencilerin askerlik durumları TECĠLLĠ, YAPTI, YAPIYOR, YAġ SINIRINI AġMIġ ve MUAF Ģeklinde olabilir, bunlar aģağıda ayrıntılı olarak açıklanmıģtır. TECĠLLĠ: Doğum yılı,1972 yılından 1988 yılına kadar olan (1988 dahil) erkek adaylar, askerlik Ģubelerinden alacakları askerlik iģlemleri yönünden bir sakınca olmadığına dair ASKERLĠKLE ĠLĠġĠKSĠZ BELGESĠ nin aslını kayıt belgeleriyle birlikte vereceklerdir ve sonrası (1990 ) doğumlu erkek adaylardan askerlikle iliģiksiz belgesi istenmeyecektir. Ancak bu adayların Ġnternet baģvuru adımlarındaki Askerlik Durumu seçeneğinde TECĠLLĠ yi seçmiģ olmaları gerekmektedir. Askerlik belgesindeki ĠliĢiksizlik Tarihi AÖF bürosunda kayıt yapılan tarihi kapsamalıdır. Örneğin 31 Ekim 2010 tarihine kadar askerlikle iliģiği yoktur yazılı bir belge ile 01 Kasım 2010 tarihinde veya sonrasında kayıt yapılamaz. YAPTI: Askerliğini yapmıģ olanlar, askerlik yaptıklarını kanıtlayan, askerlik Ģubelerince düzenlenen resmî yazının aslını veya terhis teskeresi"nin fotokopisini AÖF bürosuna vereceklerdir. YAPIYOR: Hâlen asker olanlar birliklerinden alacakları, durumlarını kanıtlayan mühürlü resmî bir belgeyi askerlik durumu belgesi olarak kayıt yaptırdıkları AÖF bürosuna vereceklerdir. YAġ SINIRINI AġMIġ: 1971 ve öncesi (1970 ) doğumlu erkek adaylar yasada yazılı yaģ sınırı dıģına çıktıklarından kendilerinden askerlik durumu belgesi istenmeyecektir. MUAF: Yasal nedenlerle askerlikle iliģiği olmayanlar, askerlik Ģubelerinden askerlikten muaf olduklarını belirten yazıyı, subay ve astsubay olanlar birliklerinden alacakları görev belgesini (mühürlü) askerlik durumu belgesi olarak vereceklerdir. Sağlık nedeniyle askerî hastanelerden alınan ve adayın askerliğe elveriģli olmadığını gösteren raporlar, askerlik Ģubelerince değerlendirilip iliģiksiz belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Sadece rapora dayanarak kayıt yapılamaz. Bu durumda olanlar, Ģubelerinden alacakları askerlikle iliģiksiz belgesiyle kayıtlarını yaptıracaklardır. Yabancı askerlik Ģubelerinden belge alacak adaylar, kaydın son gününü beklemeden baģvurularını yaparak yerli askerlik Ģubelerinden durumlarını sordurmalı ve askerlikle iliģiksiz belgesini almalıdırlar. Kayıt için Yerli askerlik Ģubesine faks çekildi, cevabı bekleniyor. veya Askerliğine karar alınması için hastaneye sevk edildi. gibi mazeretleri içeren askerlik Ģubeleri yazıları kesinlikle kabul edilmeyecek ve kayıt yapılmayacaktır. Bu nedenle askerlikle iliģiksiz belgesi askerlik Ģubesinden kayıtlar baģlamadan önce alınmalıdır. T.C. uyruklu olup AÖF LefkoĢa Bürosunda kayıt yaptıracak adaylar da yukarıdaki açıklamalara uygun olarak askerlikle iliģiksiz belgesini vermek zorundadırlar. Silinti, kazıntı ve karalama olan, mühürü okunmayan belgeler kabul edilmeyecektir. Belge üzerindeki düzeltmeler askerlik Ģubesi tarafından yapılmıģ ise düzeltilen kısımlar mühürletilip imzalatılacaktır. Askerlikle ĠliĢiksiz Belgesi nin aslını (noter onaylı suret, fotokopi, faks kayıt için kabul edilmez) diğer kayıt belgeleri ile birlikte kayıt süresi içinde teslim etmeyen adayların kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programından 3.Sınıfa Kayıt yaptıracak olanların askerlik Ģubelerinden ASKERLĠKLE ĠLĠġĠKSĠZ BELGESĠ alarak kayıt anında AÖF bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programından Fakültelerinin 3. sınıfına kayıt yaptırırken ASKERLĠKLE ĠLĠġĠKSĠZ BELGESĠ getirmeyenlerin kayıtları KESĠNLĠKLE YAPILMAZ. 12

6 Ġkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıracaklara askerlikle ilgili hizmet verilmeyeceğinden, bu adaylar askerlik durumu belgesi vermeyeceklerdir. 7. Görev Belgesi Adayın, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kadrolu öğretmen olarak çalıģtığını gösteren belgedir. Görev belgesi, Okul Müdürü veya Ġl- Ġlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanıp (mühür, kaģe, imza) diğer evraklar ile birlikte AÖF bürosuna verilecektir. Öğrencilerin kayıt için verdikleri belgeler elektronik ortama aktarıldıktan sonra bir yıl bekletilip imha edilmektedir. Bu nedenle, kayıtlar anında verilen herhangi bir belgenin talep edilmesi hâlinde geri verilmesi mümkün değildir. III. KAYIT ĠÇĠN YAPILMASI GEREKEN ÖDEMELER 1. Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı Ödemeleri Kayıt yaptıracak adaylar iki farklı ödeme yapacaklardır. Birinci ödeme kitap, sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karģılığı olan Öğretim Gideri"; ikinci ödeme her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen "Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı"dır. Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı 1. ve 2. taksit ödeme miktarları ve tarihleri 15.sayfa Tablo-2 ve Tablo- 3 de açıklanmıģtır. Kayıt için yatırılması gereken Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı 1. taksit ödemesi Vakıfbank Ġnternet ġubesinden, Vakıfbank ATM lerinden, Vakıfbank Telefon Bankacılığından ve T.C. kimlik numarası ile tüm Vakıfbank Ģubelerinden yapılabilir. Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı 1. taksit ödemeleri Ġnternet baģvurusu tamamlanıp kayıt için gerekli diğer belgeler hazırlandıktan sonra yapılmalıdır. Bu ödemelerin 2. taksitleri 1. taksitle birlikte yapılabilir. Adaylar bankaya ödeme yaparken kayıt türübölüm/program belirterek ödemesini gerçekleģtirmelidir (Örneğin, ÖSYS-Ek YerleĢtirme- Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım; Dikey GeçiĢ-ĠĢletme; Ġkinci Üniversite-Ġktisat gibi). Bankaya yapılan ödeme sonunda alınan dekont üzerindeki kimlik bilgileri, ödeme miktarı ve kayıt türübölüm/program bilgileri mutlaka kontrol edilmelidir. Kayıt yaptırılacak kayıt türübölüm/program dıģında baģka bir kayıt türübölüm/programa para yatırılması halinde kaydın yapılması mümkün olmayacaktır. Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden her ne sebeple olursa olsun kaydı silinenler ile programlardan mezun olanlar tekrar açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere yeni kayıt yaptırabilmek için, varsa kaydının silindiği veya mezun olduğu programa ait eski borçlarını ödemek zorundadırlar. Bu borçlarını ödemeden yeni kayıtları yapılmaz. Banka dekontunu öğreniminiz süresince saklayınız. Dekont daha sonra Üniversite yetkililerince istenebilir. Ġkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıracak adaylar, Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payını % 100 fazlasıyla ödeyeceklerdir (Tablo-2). Ancak, açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere Ġkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptırdıktan sonra örgün öğretimdeki kayıtlarını sildirip, kayıt silme belgeleriyle birlikte (erkek öğrenciler askerlikle iliģiksiz belgelerini de vermelidir) AÖF bürolarına baģvurmaları hâlinde, takip eden öğretim yılında katkı paylarını % 100 fazlasıyla değil, diğer öğrenciler gibi ödeyeceklerdir. Bu nedenle örgün öğretimden kaydını sildiren öğrenciler kayıt silme yazılarını bir sonraki öğretim dönemi baģlamadan AÖF bürosuna teslim etmek zorundadırlar. Süresi içinde kayıt silme yazısını teslim etmeyen öğrenciler, ertesi yıl da Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı bedelini % 100 fazlasıyla ödeyeceklerdir. ġehit veya Malul Çocuğu Adayların Dikkatine! 02 Eylül 2010 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerinin Tespitine Dair Esaslar la ilgili 2010/815 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 16. maddesinde; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2453 sayılı Yurt DıĢında Görevli Personele Nakti Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2629 sayılı UçuĢ, ParaĢüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenler, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller ile, 1005 sayılı Ġstiklal Madalyası VerilmiĢ Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden ġeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında Ģeref aylığı alanların çocuklarından öğrenci katkı payı alınmaz. denilmektedir. Bu haktan kayıt anında kimlerin yararlanacağı bilinmediğinden, bu öğrencilerin diğer öğrencilerle birlikte ödeme yapması istenmiģtir. Bu nedenle Ģehit veya malul çocukları kayıt anında Öğretim Gideri yanında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı 1. taksit tutarını da ödeyeceklerdir. Ancak, bu adaylar 1. taksit olarak ödedikleri Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı nın iade edilebilmesi için, Ģehit veya malul çocuğu olduğunu gösteren resmî belge ile banka dekontu aslını, bir dilekçeye ekleyerek kayıt 13

7 yaptırdıkları AÖF bürosuna verebilir veya Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği Yunus Emre Kampüsü ESKĠġEHĠR adresine gönderebilirler. Dilekçede paranın iade edilebileceği banka ve Ģube adı, adaya ait banka hesap numarası, IBAN numarası mutlaka bulunmalıdır. Aksi hâlde dilekçe iģleme alınmayacaktır. BaĢvuranlara, 1. taksit olarak ödedikleri Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı iade edilecek, 2. taksit tahsilâtı yapılmayacaktır. 2. Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı 2. Taksit Ödemeleri Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı yıllık olarak hesaplanmakta olup öğrencilere ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla iki taksitte alınmaktadır. 2. taksit ödemelerinizi isterseniz 1. taksitle beraber yapabilirsiniz. 2. taksit ödeme süresi 28 ġubat 2011 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra ödeme yapmak isteyen öğrenciler yasal faiziyle birlikte ödeme yapacaklardır öğretim yılı kayıt yenileme tarihine kadar 2. taksitlerini ödemeyen öğrenciler bu borçlarını kayıt yenileme bedelleriyle birlikte ödemek zorundadırlar öğretim yılı 2. taksit ödemesini yapmayan öğrencinin sonraki öğretim yılında kaydı yenilenmez. Öğretim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı ödemelerinizi aofburo.anadolu.edu.tr adresindeki AÖF Büro- Web sitesinden T.C. kimlik numaranızı ve AÖF Büro-Web/AÖF E-Posta Hizmetleri ġifresini girerek öğrenci harçları kısmından kontrol edebilirsiniz. Ödemelerle ilgili bilgiler tüm detayları ile kayıt kılavuzunda, Ġnternet sitesinde, AÖF bürolarında ilan edildiği için ayrıca öğrencilere 2. taksit ödemeleriyle ilgili bir tebligat yapılmayacaktır. 3. Ödeme Yöntemleri AĢağıda açıklanan dört yöntem dıģında ödemelerin posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılması kabul edilmemektedir. Vakıfbank ġubelerine Ödeme Vakıfbank ın herhangi bir Ģubesine T.C. kimlik numaranız ile kayıt yaptıracağınız kayıt türübölüm/program belirterek ödemenizi gerçekleģtiriniz. Vakıfbank Ġnternet Bankacılığından Ödeme Vakıfbank ta Ġnternet bankacılığı kullanıyorsanız, Vakıfbank ın Ġnternet sitesindeki (http://www.vakifbank.com.tr) Webġubem menüsünden internet Ģifrenizle giriģ yaparak Ödemeler, Üniversite Harç ĠĢlemleri sırasıyla tıklayınız. Ardından üniversite seçeneğinden Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Ödemeleri ni seçiniz. Öğrenci numarası olarak T.C. kimlik numaranızı doğru Ģekilde giriniz. Devam tuģunu tıklayınız. Bir sonraki sayfada kayıt türü-bölüm/programa göre yapmanız gereken ödeme tutarları görülecek ve onaylamanız istenecektir. Onaylamanızdan sonra ekranda görülecek dekontun dökümünü yazıcıdan alarak öğreniminiz süresince saklayınız. Vakıfbank ATM lerinden Ödeme - Kartsız Ödeme Parabankomat ATM lerde, GiriĢ tuģuna basarak ulaģacağınız Kartsız ĠĢlemler ekranında, Üniversite Ödeme iģlemini seçtikten sonra ATM ekranında görünen Anadolu Üniversitesi AÖF kodunu ve ardından T.C. kimlik numaranızı girerek, borçlarınızın listelendiği ekranda kayıt yaptıracağınız programa ait tahsilâtı seçip iģleminizi gerçekleģtirebilirsiniz. - Kartla Ödeme Vakıfbank Bankomat 7/24 kartınızla giriģ yaptıktan sonra Üniversite Ödeme seçeneğinde ATM ekranında görünen Anadolu Üniversitesi AÖF kodunu ve T.C. kimlik numaranızı girerek, borçlarınızın listelendiği ekranda kayıt yaptıracağınız programa ait tahsilâtı seçip iģleminizi gerçekleģtirebilirsiniz. Dilerseniz bilgilerini girerek baģkasına ait ödeme de yapabilirsiniz. ĠĢleminizin sonuçlandığından emin olduktan sonra ATM den aldığınız makbuzu ödeme yaptığınızı belgelemek için saklayınız. Telefon Bankacılığı ile Ödeme Vakıfbank Ġnternet müģterisi olanlar Vakıfbank telefon bankacılığı nı arayarak sırası ile Bankacılık Hizmetleri ni, 12 haneli Vakıfbank müģteri numarası nı, 8 haneli Ġnternet Ģifresi ni tuģlayıp, MüĢteri temsilcisine bağlanarak ödemelerini yapabilirler. Üniversite tarafından talep edilen veya edilecek olan ödemelerin zamanında yapılmamasından doğacak sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu olmayacaktır. YanlıĢ yapılacak bir ödemenin sorumluluğu öğrenciye aittir. Ödemelerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ndeki Bankaya Yapan Öğrencilerin Dikkatine! Ödemelerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ndeki bankaya yapan öğrencilerin 1. taksit banka dekontunu kayıt yaptırırken, 2. taksit banka dekontunu ise ödeme yaptıktan hemen sonra mutlaka AÖF LefkoĢa Bürosuna götürerek, borç bilgilerini sildirmeleri gerekmektedir. Bu iģlemi yapmayan öğrenciler Fakültemiz kayıtlarında borçlu gözükeceklerinden ve baģka bir yöntemle borç kayıtları düzeltilemeyeceğinden, doğacak sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu olmayacaktır. DĠKKAT! Bankaya ödemenizi yaparken T.C. kimlik numaranızı ve hangi kayıt türü-bölüm / programa kayıt yaptıracağınızı banka görevlisine bildiriniz. 14

8 TABLO - 2 ÖĞRETĠM GĠDERĠ VE CARĠ HĠZMET MALĠYETLERĠNE ÖĞRENCĠ KATKI PAYI TUTARLARI (Kayıt için istenen belgeleri tamamlamadan bankaya kesinlikle ödeme yapmayınız.) FAKÜLTE PROGRAM ÖĞRETĠM GĠDERĠ ÖDEMESĠ 1. TAKSĠT MĠKTARI 2. TAKSĠT MĠKTARI CARĠ HĠZMET MALĠYETLERĠNE ÖĞRENCĠ KATKI PAYI ÖDEMESĠ 1. TAKSĠT MĠKTARI 2. TAKSĠT MĠKTARI AÇIKÖĞRETĠM, ĠKTĠSAT, ĠġLETME FAKÜLTELERĠ TL TL TL TL. Aşağıda sayılan programlar haricindeki tüm programlara kayıt yaptıracak öğrenciler yukarıda belirtilen tutarları ödeyeceklerdir. Öğretim Gideri ödemesi farklılaşan programlar aşağıda sıralanmıştır. Ayrıca, İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıracak öğrenciler Öğretim Gideri yanında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı tutarını = TL. olarak ödeyeceklerdir. ĠĢletme Fak. Konaklama ĠĢletmeciliği, Açıköğretim Fak. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği, Turizm ve Seyahat Hizmetleri BĠLGĠ YÖNETĠMĠ ÖN LĠSANS COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ÖN LĠSANS ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS TAMAMLAMA OKULÖNCESĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS TAMAMLAMA KATKI KREDĠSĠNE BAġVURAN ÖĞRENCĠLER TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL. Öğretim Gideri 1.ve 2. taksit tutarı kayıt yaptırılacak bölüm/programa göre yukarıda gösterilmektedir TL TL. * *Katkı kredisi almak için Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna baģvuran ancak, 28 ġubat 2011 tarihine kadar katkı kredisi almaya hak kazandıkları belli olmayan veya hak kazanamayan öğrenciler de 2. taksit olarak TL. yi bankaya ödeyeceklerdir. Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumunca katkı kredisi tahsisi yapılan öğrencilere TL. iade edilecektir. TABLO VE 2. TAKSĠTLERĠN ÖDEME BAġLANGIÇ TARĠHĠ ÖĞRETĠM GĠDERĠ VE CARĠ HĠZMET MALĠYETLERĠNE ÖĞRENCĠ KATKI PAYI ÖDEME TARĠHLERĠ VE ÖDEMENĠN YAPILACAĞI BANKA 1. TAKSĠT ÖDEME BĠTĠġ TARĠHĠ 2. TAKSĠT ÖDEME BĠTĠġ TARĠHĠ ÖDEMENĠN YAPILACAĞI BANKA 25 Ekim Kasım ġubat 2011 VAKIFBANK IV. ÖZÜRLÜ ÖĞRENCĠLERĠN YAPACAKLARI ĠġLEMLER Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, Ġktisat, ĠĢletme Fakültelerinin ara, yıl sonu ve bütünleme sınavlarına özürlü sınav salonlarında katılmak isteyen öğrencilerimiz aģağıda açıklanan özür gruplarına göre sınavlara alınmaktadırlar. Görme özürlü öğrencilerimize sınav sorularını okuyup cevap kâğıdını dolduracak görevli verilmekte, 15

9 Ellerini kullanamayan öğrencilerimize cevap kâğıdını dolduracak görevli verilmekte, Yürüme özürlü öğrencilerimiz ise özürlü öğrenciler için tahsis edilmiģ binalarda sınava alınmaktadırlar. Ġstanbul da Aksaray, Bahçelievler, BeĢiktaĢ ve Kadıköy semtlerinde olmak üzere dört, diğer illerde bir bina özürlü öğrenciler için tahsis edilmiģtir. Özürlü öğrenciler binasında sınava katılmak isterseniz durumunuzu gösteren sağlık raporunuzun fotokopisi ile herhangi bir AÖF bürosuna baģvurmanız veya kayıt anında teslim etmeniz gerekmektedir. Sağlık raporunun fotokopisini vermeyenler diğer öğrencilerle birlikte sınava alınacaklardır. V. ÖĞRENCĠ KĠMLĠK KARTI Öğrenci kimlik kartı, fakülteye kayıtlı öğrenci olduğunuzu gösteren belgedir. Öğrencilerimiz, AÖF bürolarına öğrencilik hizmeti almak için baģvurduğunda, öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Ayrıca, öğrenci kimlik kartı ara, yıl sonu ve bütünleme sınavlarına girmek için öğrencilerin yanlarında bulundurması gereken belgelerden biridir. Kayıt yaptıran öğrenciler, öğrenci kimlik kartlarını 24 Ocak - 28 ġubat 2011 tarihleri arasında bağlı oldukları AÖF bürosundan alacaklardır. AÖF bürosundan teslim alacağınız öğrenci kimlik kartınıza öğretim yılına ait bandrol de yapıģtırılacaktır. AÖF bürolarından, resmi ve özel kuruluģlardan alacağınız hizmetler ile sınavlarda sorun yaģamamanız için öğretim yılı bandrolünün öğrenci kimlik kartınıza yapıģtırıldığını mutlaka kontrol ediniz. VI. DERS KĠTAPLARININ DAĞITIMI VE ARA SINAVDA SORUMLU OLUNACAK ÜNĠTELER Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıt yaptıran öğrenciler okuyacakları dersleri ve ara sınavda sorumlu olacakları üniteleri öğretim yılı Öğrenci Kılavuzu ndan öğrenebilirler. Öğrenciler yıl sonu ve bütünleme sınavlarında ünitelerin tamamından sorumlu olacaklardır. Ders kitapları kayıtlar anında AÖF bürolarından verilecektir. Ders kitaplarının AÖF bürolarından dağıtımı 31 Ocak 2011 tarihine kadar devam edecektir. AÖF büronuzdan aldığınız ders kitaplarının bölüm/program ve sınıfınıza ait olup olmadığını kontrol ediniz. Aldığınız kitaplar bölüm/program ve sınıfınıza ait değilse, eksiklik varsa AÖF büronuza baģvurarak değiģtiriniz. Bilgi Yönetimi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Ön Lisans Programları eğitim malzemeleri kayıttan sonra öğrencilerin adreslerine gönderilecektir. VII. DERS TRANSFERĠ ĠġLEMLERĠ Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, kaydedildikleri ve bulundukları sınıf, bölüm ve programda okutulan derslerin tümünü almak zorundadır. Ancak, öğrencilerin Anadolu Üniversitesinden daha önce alıp da baģarmıģ oldukları Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Temel Bilgi Teknolojileri dersleri transfer edilebilir. Anadolu Üniversitesinde daha önceki öğretim yıllarında öğrenim gören öğrencilerin kayıt yaptırdıkları programa iliģkin ders transferlerinin yapılabilmesi için Ġnternet baģvuru adımlarında varsa ÖSYM numaralarını tam olarak girmeleri gerekmektedir. Kayıt yaptıran öğrencilerden baģvuruda belirtilen T.C. no veya ÖSYM no ile açıköğretim sisteminde bulunan T.C. no veya ÖSYM nosu uyuģan öğrencilerin ders transferi Üniversitemiz tarafından yapılacaktır. Transferi yapılan dersler AÖF Büro-Web sitesinde en geç 29 Kasım 2010 tarihinde ilan edilecek ayrıca, AÖF bürolarından da öğrenilebilecektir. Öğrenciler yapılan ders transferlerine 24 Aralık 2010 tarihine kadar itiraz edebilirler. Ġtiraz dilekçelerinin 24 Aralık 2010 tarihine kadar mutlaka AÖF bürolarına veya AÖF Dekanlığına ulaģtırılması gerekmektedir. Ġtiraz dilekçesine itiraza konu not bildirim belgesi aslı mutlaka eklenmelidir. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır. Yukarıda sayılan dersler dıģında ve diğer yükseköğretim kurumlarından ders transferi yapılmaz. Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Ön Lisans Programlarına kayıt yaptıran öğrenciler ise Anadolu Üniversitesinden daha önce alıp da baģarmıģ oldukları derslerden kayıt tarihleri içerisinde kredi transferi isteğinde bulunabilir. Bunun için, dilekçelerinde almıģ oldukları hangi ders veya dersleri, hangi derse karģılık transfer etmek istediklerini açıkça belirtmiģ olmaları gerekir. Öğrenciler, kredi transferi yaparken daha önce aldıkları birden fazla dersi bir derse karģılık gösterebilir. Bu istekleri Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Konu ile ilgili ayrıntılar, Bilgi Yönetimi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Ön Lisans Programları kılavuzunda açıklanmaktadır. Program kılavuzuna ulaģmak için tıklayınız. Diğer yükseköğretim kurumlarından ders transferi yapılmaz. 16

10 TABLO ÖĞRETĠM YILINDA ÖSYS ĠLE YERLEġTĠRĠLĠP KAYIT YAPTIRILABĠLECEK BÖLÜM VE PROGRAMLARIN ADLARI AÇIKÖĞRETĠM FAKÜLTESĠ ÖN LĠSANS PROGRAMLARI 1-Adalet 2-Bankacılık ve Sigortacılık 3-Bilgi Yönetimi (Yıllık Kredili) 4-Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 5-Coğrafi Bilgi Sistemleri (Yıllık Kredili) 6-DıĢ Ticaret 7-Elektrik Enerjisi Üretim, Ġletim ve Dağıtımı 8-Emlak ve Emlak Yönetimi 9-Ev Ġdaresi 10-Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 11-Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım 12-Ġnsan Kaynakları Yönetimi 13-ĠĢletme Yönetimi 14-Kültürel Miras ve Turizm 15-Laborant ve Veteriner Sağlık 16-Lojistik 17-Marka ĠletiĢimi 18-Medya ve ĠletiĢim 19-Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 20-Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 21-Özel Güvenlik ve Koruma 22-Perakende SatıĢ ve Mağaza Yönetimi 23-Radyo ve Televizyon Programcılığı 24-Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği 25-Sosyal Bilimler 26-Sosyal Hizmetler 27-Spor Yönetimi 28-Tarım 29-Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği 30-Turizm ve Seyahat Hizmetleri 31-Yerel Yönetimler AÇIKÖĞRETĠM FAKÜLTESĠ LĠSANS PROGRAMLARI 1-Felsefe 2-Sosyoloji ĠKTĠSAT FAKÜLTESĠ LĠSANS BÖLÜMLERĠ 1-ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri 2-Ġktisat 3-Kamu Yönetimi 4-Maliye 5-Uluslararası ĠliĢkiler ĠġLETME FAKÜLTESĠ LĠSANS BÖLÜMLERĠ 1-ĠĢletme 2-Konaklama ĠĢletmeciliği 17

11 TABLO ÖĞRETĠM YILI DĠKEY GEÇĠġ ĠKTĠSAT, ĠġLETME FAKÜLTELERĠNĠN 3.SINIFA DOĞRUDAN BAġVURULABĠLECEK PROGRAMLAR ÖN LĠSANS MEZUNĠYET ALANI ADALET ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET YÜKSEKOKULU ADALET MESLEK EĞĠTĠMĠ ÖN LĠSANS PROGRAMI (AÖF) ADALET YÜKSEKOKULU (A ÖRGÜN) ADALET YÜKSEKOKULU (B EKSTERN) AĞIRLAMA HĠZMETLERĠ AVRUPA TOPLULUĞU BANKACILIK BANKA-SĠGORTA BANKA VE SĠGORTA YÖNETĠMĠ BANKACILIK VE SĠGORTACILIK BANKACILIK VE SĠGORTACILIK (AÖF) BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ MUHASEBE BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ MUHASEBE VE VERGĠ UYG. BĠLGĠSAYARLI MUHASEBE BĠLGĠSAYARLI MUHASEBE VE VERGĠ BĠLGĠSAYARLI MUHASEBE VE VERGĠ UYGULAMA BĠLG.MUHASEBE VE VERGĠ UYG.MESLEK ELEMANI BĠLĠġĠM YÖNETĠM BĠLĠġĠM-YÖNETĠM BORSA VE FĠNANS BÜRO HĠZMETLERĠ VE YÖNETĠCĠ ASĠSTANLIĞI BÜRO YÖNETĠMĠ BÜRO YÖNETĠMĠ (AÖF) BÜRO YÖNETĠMĠ (DENĠZ ASTSUBAY MYO) BÜRO YÖNETĠMĠ VE SEK. BÜRO YÖNETĠMĠ VE SEK. (AÖF) SEKRETERLĠK SEKRETERLĠK PROGRAMI BÜRO YÖNETĠMĠ VE SEKRETERLĠK EĞĠTĠMĠ BÜRO YÖNET. VE SEKRETERLĠK MESLEK ELEMANI BÜRO YÖNETĠMĠ VE YÖNETĠCĠ ASĠSTANLIĞI DEMĠRYOLU ĠNġAATI VE ĠġLETMECĠLĠĞĠ DENĠZ ĠġLETMECĠLĠĞĠ DENĠZ KUVVETLERĠ MESLEK EĞĠTĠMĠ (MEÖP)(AÖF) DENĠZ VE LĠMAN ĠġLETME DENĠZ VE LĠMAN ĠġLETMECĠLĠĞĠ DENĠZCĠLĠK DENĠZCĠLĠK HĠZMETLERĠ DIġ TĠCARET DIġ TĠCARET (AÖF) DIġ TĠCARET VE AVRUPA BĠRLĠĞĠ e-tġcaret ELEKTRONĠK TĠCARET ENDÜSTRĠYEL YÖNETĠM EMLAK VE EMLAK YÖNETĠMĠ EMTĠA BORSASI EV ĠDARESĠ (AÖF) FĠNANS FĠNANS VE MUHASEBE GEMĠ MAKĠNELERĠ ĠġLETME GENEL ĠġLETME AÇIKÖĞRETĠM LĠSANS PROGRAMLARI - KAMU YÖNETĠMĠ - KAMU YÖNETĠMĠ - KAMU YÖNETĠMĠ - KAMU YÖNETĠMĠ - KAMU YÖNETĠMĠ - KAMU YÖNETĠMĠ - KAMU YÖNETĠMĠ -ÇALIġMA EKO.VE END.ĠLĠġ. -ÇALIġMA EKO.VE END.ĠLĠġ. 18

12 TABLO -4 ÜN DEVAMI GĠRĠġĠMCĠLĠK VE PROJE YÖNETĠM ASĠSTANLIĞI GÜMRÜK GÜMRÜK MESLEK ELEMANI - MYO GÜMRÜK ĠġLERĠ GÜMRÜK ĠġLETME GÜMRÜK ĠġLETMECĠLĠĞĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER HALKLA ĠLĠġKĠLER (AÖF) HALKLA ĠLĠġKĠLER VE REKLAMCILIK HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM HASTANE YÖNETĠMĠ VE ORGANĠZASYON HAVA KUVVETLERĠ MESLEK EĞĠTĠMĠ (MEÖP)(AÖF) ĠLETĠġĠM VE HALKLA ĠLĠġKĠLER ĠNSAN KAYNAKLARI ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ĠNTERNET GAZETECĠLĠĞĠ VE YAYINCILIĞI ĠNTERNET ĠLE PAZARLAMA Ġġ ĠDARESĠ Ġġ ĠDARESĠ (AÖF) ĠġLETME ĠġLETME-EKONOMĠ ĠġLETME ELEMANI ĠġLETME MESLEK ELEMANI ĠġLETME PROGRAMI ĠġLETME ORGANĠZASYON VE ÇĠFTLĠK YÖNETĠMĠ ĠġLETME VE YÖNETĠM ĠġLETME YÖNETĠMĠ ĠġLETME YÖNETĠMĠ MESLEK ELEMANI ĠġLETMECĠ ĠġLETMECĠLĠK PROGRAMI ĠġLETMECĠLĠK MESLEK ELEMANI ĠġLETMECĠLĠK ĠġLETMECĠLĠK-MUHASEBE ĠġLETME-MUHASEBE ĠġLETME-MUHASEBE MESLEK ELEMANI ĠTHALAT-ĠHRACAT JANDARMA ASTSUBAY MYO SOSYAL BĠLĠMLER JANDARMA MESLEK EĞĠTĠMĠ (JMEÖP)(AÖF) KALĠTE KONTROL KALĠTE VE ÜRETĠM YÖNETĠMĠ KALĠTE VE ÜRÜN YÖNETĠMĠ KAMU SEVK ĠDARESĠ KAMU SEVK VE ĠDARESĠ KARA KUVVETLERĠ ASTSUBAY MYO YÖNETĠM BĠLĠMLERĠ KARA KUVVETLERĠ MESLEK EĞĠTĠMĠ (MEÖP)(AÖF) KARGO KARGO HĠZMETLERĠ KONAKLAMA VE TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ KOOPERATĠF KOOPERATĠFÇĠLĠK KOOPERATĠF ĠġLETMECĠSĠ KOOPERATĠF ĠġLETMESĠ LOJĠSTĠK MAĞAZA ĠġLETMECĠLĠĞĠ MAHALLĠ ĠDARELER -KAMU YÖNET.- ÇALIġ.EKO.VE END.ĠLĠġ. -ÇALIġMA EKO.VE END.ĠLĠġ. -ÇALIġ.EKO.VE END.ĠLĠġ. -KAMU YÖNET.- ÇALIġ.EKO.VE END.ĠLĠġ. -KAMU YÖNET.- ÇALIġ.EKO.VE END.ĠLĠġ. -KAMU YÖNETĠMĠ- MALĠYE 19

13 TABLO -4 ÜN DEVAMI MAHALLĠ ĠDARELER (AÖF) MAHALLĠ ĠDARELER MESLEK ELEMANI MALĠYE (HAVA ASTSUBAY MYO) MALĠYE MALĠYE MESLEK YO-MALĠYE MALĠYE MYO-MALĠYE MESLEK ELEMANI MALĠYE-MUHASEBE MARKA ĠLETĠġĠMĠ MENKUL KIYMETLER VE SERMAYE PĠYASASI MUHASEBE MUHASEBE (AÖF) MUHASEBE MESLEK ELEMANI MUHASEBE PROGRAMI MUHASEBE VE FĠNANSMAN MUHASEBE VE VERGĠ UYGULAMALARI MUTFAK YÖNETĠMĠ OFĠS TEKNOLOJĠLERĠ VE YÖNETĠMĠ ORMAN ĠġLETMECĠLĠĞĠ ORTA KADEME BANKA - SĠGORTA YÖNETĠMĠ ORTA KADEME YÖNETĠCĠLĠĞĠ ORTA KADEME YÖNETĠCĠLĠK ORTA KADEME YÖNETĠCĠLĠK PROGRAMI OTEL YÖNETĠCĠLĠĞĠ PARA VE SERMAYE YÖNETĠMĠ PAZARLAMA PAZARLAMA MESLEK ELEMANI PAZARLAMA VE SATIġ PERAKENDE SATIġ VE MAĞAZA YÖNETĠMĠ PERAKENDECĠLĠK VE MAĞAZA YÖNETĠMĠ PERSONEL YÖNETĠMĠ PĠYASA ARAġTIRMALARI VE PAZARLAMA PĠYASA ARAġTIRMALARI VE REKLAMCILIK POLĠS MESLEK EĞĠTĠMĠ (MEÖP)(AÖF) POLĠS MESLEK YÜKSEKOKULU RAYLI SĠSTEMLER ĠġLETMECĠLĠĞĠ REKLAM YÖNETĠMĠ REKLAMCILIK YÖNETĠMĠ SAĞLIK KURUMLARI ĠġLETMECĠLĠĞĠ (AÖF) SATIġ YÖNETĠMĠ SATIġ YÖNETĠMĠ (AÖF) SATIġ VE REKLAM YÖNETĠMĠ SERMAYE PĠYASASI VE BORSA SERMAYE PĠYASASI VE BORSA YÖNETĠMĠ SEVK VE ĠDARE SEYAHAT ĠġLETMECĠLĠĞĠ SEYAHAT ĠġLETMECĠLĠĞĠ VE TUR ĠġLETMECĠLĠĞĠ SEYAHAT ĠġLETMECĠLĠĞĠ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ SEYAHAT VE TUR ĠġLETMECĠLĠĞĠ SEYAHAT VE TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ SĠGORTACILIK SĠGORTACILIK MESLEK ELEMANI SĠVĠL HAVA ULAġTIRMA ĠġLETMECĠLĠĞĠ SOSYAL BĠLĠMLER SOSYAL BĠLĠMLER (AÖF) -KAMU YÖNETĠMĠ- MALĠYE -KAMU YÖNETĠMĠ- MALĠYE -KAMU YÖNETĠMĠ- MALĠYE -KAMU YÖNETĠMĠ- MALĠYE -KAMU YÖNETĠMĠ- MALĠYE -KAMU YÖNETĠMĠ- MALĠYE -MALĠYE -MALĠYE -KAMU YÖNETĠMĠ -KAMU YÖNETĠMĠ -KAMU YÖNET.- ÇALIġ.EKO.VE END.ĠLĠġ. 20

14 TABLO -4 ÜN DEVAMI TARIM ĠġLETMECĠLĠĞĠ TARIMSAL ĠġLETMECĠLĠK TARIM ĠġLETMECĠLĠĞĠ VE PAZARLAMA TARIMSAL KOOPERATĠFÇĠLĠK TARIMSAL PAZARLAMA TIBBĠ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLĠK TIBBĠ MÜMESSĠLLĠK VE PAZARLAMA TĠCARET VE YÖNETĠM TĠCARET VE YÖNETĠMĠ TURĠZM TURĠZM ĠġLETMECĠSĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ PROGRAMI TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ VE OTELCĠLĠK TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ VE OTEL YÖNETĠCĠLĠĞĠ TURĠZM, KONAKLAMA VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ(AÖF) TURĠZM VE OTEL YÖNETĠCĠLĠĞĠ TURĠZM VE OTEL YÖNETĠMĠ TURĠZM VE OTELCĠLĠĞĠ MESLEK ELEMANI TURĠZM - OTELCĠLĠK MESLEK ELEMANI TURĠZM OTELCĠLĠK TURĠZM VE OTELCĠLĠK TURĠZM VE OTELCĠLĠK (AÖF) TURĠZM VE OTELCĠLĠK ĠġLETMECĠSĠ TURĠZM VE OTELCĠLĠK ĠġLETMESĠ TURĠZM VE OTELCĠLĠK YÖNETĠMĠ TURĠZM YÖNETĠMĠ TURĠZM VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ TURĠZM VE SEYAHAT ĠġLETMECĠLĠĞĠ ULUSLARARASI LOJĠSTĠK ULUSLARARASI TAġIMACILIK YÖNETĠMĠ ULUSLARARASI TĠCARET ULUSLARARASI TĠCARET YÖNETĠMĠ ÜRETĠMDE KALĠTE KONTROL YAT ĠġLETME VE YÖNETĠMĠ YATÇILIK VE YAT ĠġLETMECĠLĠĞĠ YEREL YÖNETĠMLER YEREL YÖNETĠMLER (AÖF) YÖNETĠM -KAMU YÖNETĠMĠ- MALĠYE -KAMU YÖNETĠMĠ- MALĠYE 21

15 TABLO ÖĞRETĠM YILI DĠKEY GEÇĠġ ĠKTĠSAT, ĠġLETME FAKÜLTELERĠNĠN LĠSANS ÖĞRENĠMĠNE HAZIRLIK PROGRAMINA BAġVURULABĠLECEK PROGRAMLAR ÖN LĠSANS MEZUNĠYET ALANI AÇIK HAVA REKLAM ÜRÜNLERĠ VE SERĠGRAFĠ AĞAÇ ĠġLERĠ ANTEP FISTIĞI TARIMI VE TEKNOLOJĠSĠ ANTEP FISTIĞI TARIMI VE ĠġLEME TEKNOLOJĠSĠ ANTRENÖRLÜK VE SEYĠSLĠK ARAZĠ MUHAFAZA VE ISLAH ARICILIK AġÇILIK AT ANTRENÖRLÜĞÜ AT BAKICILIĞI VE YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ ATÇILIK ĠġLETMECĠLĠĞĠ ATCILIK VE ANTRENÖRLÜĞÜ AV VE YABAN HAYATI AV VE YABAN HAYATI YÖNETĠMĠ AVCILIK VE YABAN HAYATI AYAKKABI TASARIMI AYAKKABI TASARIM VE ÜRETĠMĠ BAĞCILIK BAHÇE TARIMI BAHÇE ZĠRAATI BAKIR ÇALGILAR BALIK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ BASIM VE YAYIN TEKNOLOJĠLERĠ BESĠCĠLĠK BETON TEKNOLOJĠSĠ BĠLGĠ ĠġLEM BĠLGĠ YÖNETĠMĠ BĠLGĠ YÖNETĠMĠ (AÖF) BĠLGĠSAYAR BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ ENDÜSTRĠYEL KALIPÇILIK BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ MAKĠNE BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ MAKĠNE-RESĠM-KONSTRÜKSĠYON BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ TASARIM BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ TEKNĠK ÇĠZĠM BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ YAYINCILIK BĠLGĠSAYAR DONANIMI BĠLGĠSAYAR VE ENFORMASYON SĠSTEMLERĠ BĠLGĠSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ BĠLGĠSAYAR OPERATÖRLÜĞÜ VE TEKNĠKERLĠĞĠ BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI BĠLGĠSAYAR TEKNOLOJĠLERĠ VE BĠLĠġĠM SĠSTEMLERĠ BĠLGĠSAYAR TEKNOLOJĠSĠ VE PROGRAMLAMA BĠLGĠSAYAR TEKNOLOJĠSĠ VE PROGRAMLAMA (UZAKTAN EĞĠTĠM) BĠLGĠSAYAR PROGRAMLAMA BĠLGĠSAYAR TEKNOLOJĠLERĠ VE YÖNETĠMĠ BĠLGĠSAYAR TEKNOLOJĠSĠ BĠLĠġĠM SĠSTEMLERĠ VE TEKNOLOJĠLERĠ BĠNA KORUMA VE YENĠLEME BĠNĠCĠLĠK BĠTKĠ KORUMA BĠTKĠSEL ÜRETĠM BĠTKĠSEL ÜRÜNLERDE MUHAFAZA VE PAZARLAMA BĠYOKĠMYA BĠYOKĠMYA TEKNĠKERLĠĞĠ AÇIKÖĞRETĠM LĠSANS PROGRAMLARI 22

16 TABLO -5 ĠN DEVAMI BĠYOMEDĠKAL CĠHAZ TEKNOLOJĠSĠ BOYA TEKNOLOJĠSĠ BOYA VE ĠZOLASYON UYGULAMA TEKNĠKLERĠ BUDAMA VE AġILAMA BÜYÜK VE KÜÇÜK BAġ HAYVAN YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ CAM CAM ENDÜSTRĠSĠ CAM- SERAMĠK CEVHER HAZIRLAMA CEVHER HAZIRLAMA VE MADENCĠLĠK CĠLT BAKIMI VE GÜZELLĠK COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ÇAY EKSPERLĠĞĠ ÇAYIR - MERA VE YEM BĠTKĠLERĠ ÇEVRE ÇEVRE KĠRLENMESĠ VE KONTROLÜ ÇEVRE KORUMA ÇEVRE KORUMA VE KONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI ÇEVRE TEMĠZLĠĞĠ VE DENETĠMĠ ÇEVRE TEMĠZLĠK HĠZMETLERĠ ÇĠNĠ ĠġLEMECĠLĠĞĠ DEĞĠRMENCĠLĠK DEKOR TASARIMI DEMĠR YOLU ARAÇLARI DENĠZ ADAMLIĞI DENĠZ ELEKTRONĠĞĠ DENĠZ HABERLEġME DERĠ ĠġLEME TEKNOLOJĠSĠ DERĠ KONFEKSĠYON DERĠ TEKNOLOJĠSĠ DERĠCĠLĠK DOĞAL YAPI TAġLARI TEKNOLOJĠSĠ DOĞAL TAġ DEKORASYONU DOĞALGAZ VE BORU HATLARI TEKNOLOJĠSĠ DOĞALGAZ VE ISITMA DOĞAL GAZ VE ISITMA DOĞALGAZ, ISITMA VE SIHHĠ TESĠSAT TEKNOLOJĠSĠ DOKUMA DOKUMACILIK VE EL SANATLARI DÖKÜM DUVAR SÜSLEME SANATLARI DUVAR SÜSLEME SANATI EKMEKÇĠLĠK EL BASMACILIĞI EL SANATLARI ELEKTRĠK ELEKTRĠK ENERJĠSĠ ÜRETĠM, ĠLETĠM VE DAĞITIMI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNĠKERLĠĞĠ ELEKTRĠKLĠ CĠHAZ TEKNOLOJĠSĠ ELEKTRONĠK ELEKTRONĠK HABERLEġME ELEKTRONĠK HABERLEġME (UZAKTAN EĞĠTĠM) ELEKTRONĠK HABERLEġME TEKNOLOJĠSĠ ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ ELEKTRONĠK YÜKSEK TEKNĠSYENLĠĞĠ ENDÜSTRĠ BĠTKĠLERĠ YETĠġTĠRME VE DEĞERLENDĠRME 23

17 TABLO -5 ĠN DEVAMI ENDÜSTRĠ ÜRÜNLERĠ TASARIMI ENDÜSTRĠYEL BĠTKĠLER YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ ENDÜSTRĠYEL CAM VE SERAMĠK ENDÜSTRĠYEL ELEKTRONĠK ENDÜSTRĠYEL ELEKTRONĠK (UZAKTAN EĞĠTĠM) ENDÜSTRĠYEL HAMMADDELER ĠġLEME TEKNOLOJĠSĠ ENDÜSTRĠYEL HAMMADDELER TEKNOLOJĠSĠ ENDÜSTRĠYEL KALIPÇILIK ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON (UZAKTAN EĞĠTĠM) ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠSĠ ENDÜSTRĠYEL SERAMĠK ENDÜSTRĠYEL TASARIM ENDÜSTRĠYEL TAVUKÇULUK ENERJĠ ESER KORUMA ET ENDÜSTRĠSĠ ET VE ÜRÜNLERĠ TEKNOLOJĠSĠ EV CĠHAZLARI TEKNOLOJĠSĠ EV GEREÇLERĠ FERMANTASYON FERMANTASYON TEKNĠKERLĠĞĠ FERMENTE ÜRÜNLER FINDIK EKSPERLĠĞĠ FĠDAN VE FĠDECĠLĠK FĠDAN YETĠġTĠRME FĠLM YAPIM TEKNĠKLERĠ FOTOĞRAF FOTOĞRAFÇILIK FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI GAZ VE TESĠSATI TEKNOLOJĠSĠ GELENEKSEL EL SANATLARI GEMĠ ELEKTRONĠĞĠ GEMĠ ĠNġAATI GEMĠ MAKĠNELERĠ GEMOLOJĠ VE MÜCEVHER GEOTEKNĠK GIDA KALĠTE KONTROLÜ VE ANALĠZĠ GIDA KALĠTE VE SAĞLIK KONTROL GIDA KALĠTESĠ VE SAĞLIK KONTROLÜ GIDA TEKNĠKERLĠĞĠ GIDA TEKNOLOJĠSĠ GĠYĠM ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ GÖRSEL ĠLETĠġĠM GRAFĠK GRAFĠK TASARIMI GÜVENLĠK GÜVERTE HABERLEġME HABERLEġME TEKNOLOJĠSĠ HALI VE KĠLĠM HALICILIK HALICILIK VE DESĠNATÖRLÜĞÜ HALICILIK VE KĠLĠMCĠLĠK HAREKAT HARĠTA HARĠTA KADASTRO 24

18 TABLO -5 ĠN DEVAMI HARĠTA VE KADASTRO HARĠTA TEKNĠKERLĠĞĠ HARĠTA VE MADEN ÖLÇME HASAT SONRASI TEKNOLOJĠSĠ HAVA ASTSUBAY MYO GÜVENLĠK HAVA ASTSUBAY MYO HAREKAT HAVA ASTSUBAY MYO ĠKMAL HAVA ASTSUBAY MYO LEVAZIM HAVA ASTSUBAY MYO PERSONEL HAVA ASTSUBAY MYO MUHABERE ELEKTRONĠK HAVA ASTSUBAY MYO ULAġTIRMA VE OTOMOTĠV HAVA KONTROLÖRLÜĞÜ HAVA KONTROLÖRÜ HAVA SAVUNMA HAVA TRAFĠK HAVA TRAFĠK KONTROLÜ HAYVAN SAĞLIĞI HAYVAN YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ HAYVAN YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ VE SAĞLIĞI HAYVANSAL ÜRETĠM HAZIR BETON TEKNOLOJĠSĠ HAZIR GĠYĠM HAZIR YEMEK VE AġÇILIK HĠDROELEKTRĠK SANTRALLARI HOST VE HOSTESLĠK (OTOBÜS) HOST VE HOSTESLĠK ĠÇ MEKAN KORUMA VE YENĠLEME ĠHBAR KONTROL ĠKLĠMLENDĠRME-SOĞUTMA ĠKLĠMLENDĠRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJĠSĠ ĠKMAL ĠKRAM ĠKRAM HĠZMETLERĠ ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ ĠNġAAT VE SANAYĠ BOYA UYGULAMA TEKNOLOJĠSĠ ĠNġAAT ĠNġAAT TEKNĠKERLĠĞĠ ĠPEK BÖCEKÇĠLĠĞĠ ĠSTĠHBARAT ĠSTĠHBARAT (FOTO KIYMETLENDĠRME DALI) ĠSTĠHBARAT (FOTO LABORATUVAR DALI) ĠSTĠHKAM Ġġ MAKĠNELERĠ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠTFAĠYECĠLĠK VE SĠVĠL SAVUNMA ĠTFAĠYECĠLĠK VE YANGIN GÜVENLĠĞĠ JEOTEKNĠK TEKNĠKERLĠĞĠ JOKEYLĠK KAĞIT TEKNOLOJĠSĠ KAĞIT VE AMBALAJ TEKNOLOJĠSĠ KAĞIT VE KAĞIT ĠġLEME TEKNOLOJĠSĠ KAĞITÇILIK KALIPÇILIK KAMIġLI ÇALGILAR KANATLI HAYVAN YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ KARAYOLU ULAġIMI VE TRAFĠK ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ 25

19 TABLO -5 ĠN DEVAMI KAYNAK TEKNOLOJĠSĠ KAYNAKÇILIK KESĠM VE ET KESĠM VE ET ENDÜSTRĠSĠ KIYMETLĠ TAġ VE METAL ĠġLEMECĠLĠĞĠ KĠMYA KĠMYA TEKNOLOJĠSĠ KONFEKSĠYON (HAZIR GĠYĠM) KONSERVASYON KONSERVECĠLĠK KONTROL SĠSTEMLERĠ TEKNOLOJĠSĠ KONTROL SĠSTEMLERĠ VE TEKNĠKLERĠ KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJĠSĠ KONTROL VE ÖLÇÜ ALETLERĠ KOSTÜM TASARIMI KOZMATĠK TEKNOLOJĠSĠ KUAFÖRLÜK KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI KÜMES HAYVANLARI YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ LABORATUVAR LABORATUAR TEKNOLOJĠSĠ LASTĠK LASTĠK ENDÜSTRĠSĠ LASTĠK TEKNOLOJĠSĠ LASTĠK VE PLASTĠK TEKNOLOJĠSĠ LASTĠK-PLASTĠK LEVAZIM MADEN MADEN TEKNOLOJĠSĠ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MAHALLĠ ĠDARELER (ZABITA) MAKĠNE MAKĠNE YAĞLARI VE YAĞLAMA TEKNOLOJĠSĠ MAKĠNE-RESĠM-KONSTRÜKSĠYON MANTARCILIK MASAÜSTÜ YAYINCILIK MATBAACILIK TASARIM VE YAYIMCILIK MATBAACILIK VE BASKI TEKNĠKLERĠ MATBAACILIK MATBAA-MATBAACILIK MAYIN MEKATRONĠK MEKATRONĠK (UZAKTAN EĞĠTĠM) MERMER TEKNOLOJĠSĠ MERMERCĠLĠK METAL ĠġLERĠ METALOGRAFĠ VE MALZEME MUAYENESĠ METALURJĠ METALURJĠ MALZEME MEYVE-SEBZE ĠġLEME MEYVE VE SEBZE ĠġLEME TEKNOLOJĠSĠ MĠMARĠ DEKORATĠF SANATLAR MĠMARĠ RESTORASYON MOBĠLYA VE DEKORASYON MODA KONFEKSĠYON MODA TASARIMI MODA VE TEKSTĠL TASARIMI - KAMU YÖNETĠMĠ - MALĠYE 26

20 TABLO -5 ĠN DEVAMI MOTOR MUHABERE VE ELEKTRONĠK BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MÜHĠMMAT VE MÜHĠMMAT TAHRĠP MÜZĠK ALETLERĠ YAPIM VE ONARIMI NALBANTLIK ODUN DIġI ORMAN ÜRÜNLERĠ ORGANĠK TARIM ORMAN ÜRÜNLERĠ ORMANCILIK ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERĠ OTEL VE RESTORAN YÖNETĠCĠSĠ OTELCĠLĠK VE RESTORANCILIK OTO BOYA KAROSERĠ DOĞRULTMA TEKNĠKERLĠĞĠ OTO BOYA VE KAROSERĠ OTO ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK OTO MOTOR TEKNOLOJĠSĠ OTO MOTOR TEKNOLOJĠLERĠ OTOBÜS ĠġLETMECĠLĠĞĠ OTOBÜS KAPTANLIĞI OTOBÜS ġoförlüğü (KAPTANLIK) OTOBÜS TAMĠR VE BAKIM OTOBÜS TAMĠR BAKIM OTOBÜSÇÜLÜK VE YER HĠZMETLERĠ OTOMASYON OTOMOTĠV OTOMOTĠV ENDÜSTRĠSĠ OTOMOTĠV SATIġ SONRASI HĠZMET OTOMOTĠV TASARIM VE ĠMALAT OTOMOTĠV TEKNOLOJĠSĠ ÖRME ÖRME TEKNOLOJĠSĠ ÖZEL GÜVENLĠK VE KORUMA PAMUK EKSPERLĠĞĠ VE ĠPLĠKÇĠLĠK PAMUK PAZARLAMA VE ĠPLĠKÇĠLĠK PANCAR YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ ġeker TEKNOLOJĠSĠ PANCAR YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ VE ġeker TEKNOLOJĠSĠ PERSONEL PETROKĠMYA PETROL SONDAJI VE ÜRETĠMĠ PEYZAJ PEYZAJ UYGULAMA VE SÜS BĠTKĠLERĠ PEYZAJ VE SÜS BĠTKĠLERĠ PĠLOTAJ EĞĠTĠMĠ PLASTĠK TEKNOLOJĠSĠ RADAR RADYO-TELEVĠZYON PROGRAMCILIĞI RADYO VE TELEVĠZYON PROGRAMCILIĞI RADYO-TELEVĠZYON TEKNĠĞĠ RADYO VE TELEVĠZYON TEKNĠĞĠ RADYO - TELEVĠZYON YAYINCILIĞI RADYO VE TELEVĠZYON YAYINCILIĞI RADYO VE TELEVĠZYON TEKNOLOJĠSĠ RADYO VE TELEVĠZYON YAYIMCILIĞI RADYO-TELEVĠZYON YAYIMCILIĞI RADYO-TV YAYIMCILIĞI RADYO TV YAYINCILIĞI RADYO VE TV YAYIMCILIĞI RAFĠNERĠ 27

ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU

ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU http://aof.atauni.edu.tr ERZURUM-2013 Sevgili öğrenciler, Kayıt işleminizi

Detaylı

İNTERNET BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU

İNTERNET BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU AÇIKÖĞRETİM İKTİSAT İŞLETME FAKÜLTELERİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ İNTERNET BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU AÖF Merkez Büro Eylül 2014 Bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okumanız, kayıt işlemlerini hatasız

Detaylı

ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ AÇIKÖĞRETĠM, ĠKTĠSAT, ĠġLETME FAKÜLTELERĠ 2010-2011 ÖĞRETĠM YILI

ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ AÇIKÖĞRETĠM, ĠKTĠSAT, ĠġLETME FAKÜLTELERĠ 2010-2011 ÖĞRETĠM YILI T.C. ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ AÇIKÖĞRETĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI Merkez Büro Yöneticiliği ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ AÇIKÖĞRETĠM, ĠKTĠSAT, ĠġLETME FAKÜLTELERĠ 2010-2011 ÖĞRETĠM YILI ĠNTERNET BAġVURU VE KAYIT

Detaylı

AÖF ikinci üniversite kaydı yapacaklar dikkat!

AÖF ikinci üniversite kaydı yapacaklar dikkat! On5yirmi5.com AÖF ikinci üniversite kaydı yapacaklar dikkat! 29 Eylül tarihinde başlayan AÖF ikinci üniversite kayıtları için son tarih 17 Ekim. Yayın Tarihi : 2 Ekim 2014 Perşembe (oluşturma : 11/21/2015)

Detaylı

KAYIT YENİLEME KILAVUZU

KAYIT YENİLEME KILAVUZU T.C. ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ AÇIKÖĞRETĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI Merkez Büro Yöneticiliği ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI KAYIT YENİLEME KILAVUZU

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı ÜNİVERSİTESİ - 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI PROGRAM ADI MKÜ Tayfur Sökmen Kampüsü Antakya/HATAY KONTENJAN 1.SINIF ALTINÖZÜ MESLEK GIDA 2 TIBBĠ VE AROMATĠK

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında GeçiĢ, Çift Anadal, Yan Dal Ġle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına ĠliĢkin

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI AÇIKÖĞRETİM İKTİSAT İŞLETME FAKÜLTELERİ YATAY GEÇİŞ İNTERNET BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU. http://kayit.anadolu.edu.

2015-2016 ÖĞRETİM YILI AÇIKÖĞRETİM İKTİSAT İŞLETME FAKÜLTELERİ YATAY GEÇİŞ İNTERNET BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU. http://kayit.anadolu.edu. ? 2015-2016 ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ İNTERNET BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU AÇIKÖĞRETİM İKTİSAT İŞLETME FAKÜLTELERİ AÖF Merkez Büro Eylül 2015 http://kayit.anadolu.edu.tr İnternet Başvurusunu Yapınız Gerekli

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ İLE AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ LİSANS BÖLÜMLERİNİN 5

2013-2014 ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ İLE AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ LİSANS BÖLÜMLERİNİN 5 2013-2014 ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ İLE AÇIKÖĞRETİM,, FAKÜLTELERİ LİSANS BÖLÜMLERİNİN 5. YARIYILINA DOĞRUDAN KAYIT YAPABİLECEK ÖNLİSANS PROGRAMLARI ÖNLİSANS MEZUNİYET ALANI LİSANS BÖLÜMLERİ 1 ADALET 2 ADALET

Detaylı

Ön kayıt formunu doldurmak için tıklayınız. f) 1992 ve daha eski doğumlu erkek adaylar için Askerlik Durumu Beyan Formu

Ön kayıt formunu doldurmak için tıklayınız. f) 1992 ve daha eski doğumlu erkek adaylar için Askerlik Durumu Beyan Formu BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ 2014-2015 EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YILI DGS KAYIT KILAVUZU KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER: a) DGS sınav sonuç belgesinin internet çıktısı, b) Adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan aldığı

Detaylı

AF KAPSAMINDA (6569 SAYILI KANUN)

AF KAPSAMINDA (6569 SAYILI KANUN) AÇIKÖĞRETİM İKTİSAT İŞLETME FAKÜLTELERİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ AF KAPSAMINDA (6569 SAYILI KANUN) İNTERNET BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU AÖF Merkez Büro Ocak 2015 Af Kapsamında İnternet Başvurusu

Detaylı

KAYIT YENİLEME KILAVUZU

KAYIT YENİLEME KILAVUZU TC ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Merkez Büro Yöneticiliği ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YILLIK SİSTEMDE ÖĞRETİM YAPILAN AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 2011-2012 ÖĞRETİM

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DÖNEMLİK-KREDİLİ PROGRAMLAR 2011-2012 ÖĞRETİM YILI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DÖNEMLİK-KREDİLİ PROGRAMLAR 2011-2012 ÖĞRETİM YILI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Merkez Büro Yöneticiliği ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DÖNEMLİK-KREDİLİ PROGRAMLAR 2011-2012 ÖĞRETİM YILI İNTERNET BAŞVURU

Detaylı

SINAV GİRİŞ YERİNİZİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ>>> Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin tüm bölüm/programlarında

SINAV GİRİŞ YERİNİZİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ>>> Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin tüm bölüm/programlarında Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için bu sene gireceği sınavların takvimini resmi olarak açıklandı. Bu sene sınava girecek öğrenciler için sınav merkezlerine 10 yenisi ilave edildi. Açıklamaya göre

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DÖNEMLİK-KREDİLİ PROGRAMLAR 2011-2012 ÖĞRETİM YILI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DÖNEMLİK-KREDİLİ PROGRAMLAR 2011-2012 ÖĞRETİM YILI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Merkez Büro Yöneticiliği ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DÖNEMLİK-KREDİLİ PROGRAMLAR 2011-2012 ÖĞRETİM YILI -ÖSYS EK YERLEŞTİRME

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YILLIK SİSTEMDE ÖĞRETİM YAPILAN AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YILLIK SİSTEMDE ÖĞRETİM YAPILAN AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI TC ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Merkez Büro Yöneticiliği ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YILLIK SİSTEMDE ÖĞRETİM YAPILAN AÇIKÖĞRETİM,, FAKÜLTELERİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Merkez Büro Yöneticiliği ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM,, FAKÜLTELERİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖSYS EK YERLEŞTİRME DİKEY GEÇİŞ İKİNCİ

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI T.C. ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ AÇIKÖĞRETĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI Merkez Büro Yöneticiliği ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ EK YERLEŞTİRME

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YILLIK SİSTEMDE ÖĞRETİM YAPILAN AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YILLIK SİSTEMDE ÖĞRETİM YAPILAN AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Merkez Büro Yöneticiliği ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YILLIK SİSTEMDE ÖĞRETİM YAPILAN AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 2011-2012 ÖĞRETİM

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Merkez Büro Yöneticiliği ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI İNTERNET BAŞVURU VE KAYIT

Detaylı

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN 2015-2016 ÖĞRETİM YILI KAYIT KILAVUZU ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ERZURUM 2015 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME MERKEZİ Bu kılavuzdaki adımlara göre kayıt işleminizi gerçekleştirirken Öğrenci

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KAYIT KILAVUZU KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KAYIT KILAVUZU KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER: BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KAYIT KILAVUZU KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER: a) ÖSYM sınav sonuç belgesinin internet çıktısı, b) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI KONTENJANLARI 2013-2014 öğretim yılı güz yarıyılında Sosyal Bilimler

Detaylı

Hangi ön lisans programları, İstanbul Aydın Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir?

Hangi ön lisans programları, İstanbul Aydın Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? Hangi ön lisans programları, İstanbul Aydın Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? LİSANS BÖLÜMÜNE GEÇİŞ YAPABİLEN ÖNLİSANS PROGRAMI Donanımı Operatörlüğü Operatörlüğü ve Teknikerliği

Detaylı

İNTERNET BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU

İNTERNET BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU AÇIKÖĞRETİM İKTİSAT İŞLETME FAKÜLTELERİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI İNTERNET BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU ÖSYS Yeni Kayıt Af Kapsamında Kayıt (6353 Sayılı Kanun) Anadolu Üniversitesi Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavı

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 2 Eylül 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27690 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2010/815 Ekli 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı

Detaylı

İNTERNET BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU

İNTERNET BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ BULGARİSTAN, KOSOVA, MAKEDONYA, ARNAVUTLUK VE BOSNA HERSEK PROGRAMLARI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI İNTERNET BAŞVURU VE KAYIT KILAVUZU 2015 Seçme Sınavı İkinci Üniversite

Detaylı

ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ AÇIKÖĞRETĠM, ĠKTĠSAT, ĠġLETME FAKÜLTELERĠ 2010-2011 ÖĞRETĠM YILI

ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ AÇIKÖĞRETĠM, ĠKTĠSAT, ĠġLETME FAKÜLTELERĠ 2010-2011 ÖĞRETĠM YILI T.C. ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ AÇIKÖĞRETĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI Merkez Büro Yöneticiliği ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ AÇIKÖĞRETĠM, ĠKTĠSAT, ĠġLETME FAKÜLTELERĠ 2010-2011 ÖĞRETĠM YILI ĠNTERNET BAġVURU VE KAYIT

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KAYIT KILAVUZU KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KAYIT KILAVUZU KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER: BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KAYIT KILAVUZU a) ÖSYM sınav sonuç belgesinin internet çıktısı, KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER: b) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın

Detaylı

ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANI Beton Teknolojisi Demiryolu İnşaatı ve İşletmeciliği Geoteknik Hazır Beton Teknolojisi İnşaat

Detaylı

T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI KAYIT KILAVUZU

T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI KAYIT KILAVUZU T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI KAYIT KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1- Kayıt Tarihleri ve yerleri 2- Kayıt için gerekli belgeler 3- Kayıtlarla

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI KAYIT KILAVUZU KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI KAYIT KILAVUZU KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER BARTIN ÜNİVERSİTESİ -2016 AKADEMİK YILI KAYIT KILAVUZU 28 Temmuz- 05 Ağustos tarihleri arasında isteyen öğrenciler E-kayıt (elektronik kayıt) yapabileceklerdir. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu

Detaylı

ÖSYS YENİ KAYIT AF KAPSAMINDA KAYIT AYÖS KAYIT(

ÖSYS YENİ KAYIT AF KAPSAMINDA KAYIT AYÖS KAYIT( ?? 2015-2016 ÖĞRE TİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT AF KAPSAMINDA KAYIT AYÖS KAYIT( ) Anadolu Üniversitesi Yabancı Uyruklular İçin Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavı Kapsamında Kayıt AÇIKÖĞRETİM İKTİSAT

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Sevgili öğrenciler; Üniversitemize hoş geldiniz. ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN İZLENECEK YOLLAR e-devlet SİSTEMİNDEN KAYIT İŞLEMLERİ: 2016 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Merkez Büro Yöneticiliği ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT JANDARMA

Detaylı

Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır.

Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır. Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır. İÇİNDEKİLER SAYFA 1- BAŞVURU İŞLEMLERİ 4 Ön Kayıt Koşulları 4 Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler 5 Önemli Uyarılar 6 2-

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ DÖNEMLİK-KREDİLİ SİSTEM 2012-2013 ÖĞRETİM YILI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ DÖNEMLİK-KREDİLİ SİSTEM 2012-2013 ÖĞRETİM YILI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Merkez Büro Yöneticiliği ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ DÖNEMLİK-KREDİLİ SİSTEM 2012-2013 ÖĞRETİM YILI

Detaylı

KAYIT YENİLEME / DERSE YAZILIM YAPACAK ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

KAYIT YENİLEME / DERSE YAZILIM YAPACAK ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE KAYIT YENİLEME / DERSE YAZILIM YAPACAK ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE 1- Derse yazılım ve kayıt yenilemeler, 08-12 Eylül 2014 tarihleri arasında Üniversitemiz web sitesi Kampüs

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ İLE İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ LİSANS BÖLÜMLERİNİN 5

2013-2014 ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ İLE İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ LİSANS BÖLÜMLERİNİN 5 2013-2014 ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ İLE, FAKÜLTELERİ LİSANS BÖLÜMLERİNİN 5. YARIYILINA FARK DERSLER ALARAK KAYIT YAPABİLECEK ÖNLİSANS PROGRAMLARI ÖNLİSANS MEZUNİYET ALANI LİSANS BÖLÜMLERİ 1 ACİL DURUM VE

Detaylı

Prof.Dr.Fevzi SÜRMELİ Rektör

Prof.Dr.Fevzi SÜRMELİ Rektör Sevgili Öğrenciler; 1958 yılından bu yana gerçekleştirilen atılımlarla dünyanın en büyük üniversiteleri arasında yerini alan Anadolu Üniversitesi sahip olduğu sorumlulukları ve üstlendiği görevleri kalite

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI EK KONTENJAN KAYIT KILAVUZU KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI EK KONTENJAN KAYIT KILAVUZU KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER: BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI EK KONTENJAN KAYIT KILAVUZU KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER: a) ÖSYM sınav sonuç belgesinin internet çıktısı, b) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA PROGRAM ĠLANI

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA PROGRAM ĠLANI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ VE PROGRAM ĠLANI 2014 2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILINDA AġAĞIDA BELĠRTĠLEN PROGRAMLARA VE ÖĞRENCĠSĠ ALINACAKTIR BAġVURU TARĠHLERĠ BAġVURU YERĠ MÜLAKAT

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ANADOLUYÖS KONTENJANI PROGRAM SÜRESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ANADOLUYÖS KONTENJANI PROGRAM SÜRESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI BİRİM ID BİRİM PROGRAM SÜRESİ ANADOLUYÖS KONTENJANI ULUSLARARASI SINAV VE DİPLOMA PUANI KONTENJANI ÖZEL KOŞUL

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Merkez Büro Yöneticiliği ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT JANDARMA

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL/ MESLEK YÜKSEKOKULU Öğrenim Kontenjan KoĢullar Süresi EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

YGS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK(ÖNLİSANS) PROGRAMLAR

YGS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK(ÖNLİSANS) PROGRAMLAR YGS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK(ÖNLİSANS) PROGRAMLAR Acil Durum ve Afet Yönetimi (2) YGS-2 Adalet 2 YGS-3 Adalet (Açıköğretim) 2 YGS* Ağırlama Hizmetleri 2 YGS-5 Ağırlama Hizmetleri (Açıköğretim) 2

Detaylı

Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları

Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları 6001 ADALET - ALANI VE TÜM DALLARI Adalet 6002 AHŞAP TEKNOLOJİSİ - ALANI VE TÜM DALLARI 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ - ALANI VE TÜM DALLARI 6004 AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ - ALANI VE TÜM DALLARI

Detaylı

YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA YURTĠÇĠ ÖĞRENCĠ

YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA YURTĠÇĠ ÖĞRENCĠ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA KONTENJAN S.NO

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI Programı Ders Adı Dersin Sorumlusu Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik Kodu BANKA-SĠG-I

Detaylı

2015-ÖSYS Önlisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri)

2015-ÖSYS Önlisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri) Acil Durum ve Afet Yönetimi 100,00 Adalet 100,00 Ağız ve Diş Sağlığı 100,00 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 98,43 Ameliyathane Hizmetleri 99,49 Anestezi 99,93 Arıcılık 90,38 Aşçılık 100,00 Atçılık

Detaylı

STAJ KABUL VE BAġLAMA BELGESĠ

STAJ KABUL VE BAġLAMA BELGESĠ STAJ KABUL VE BAġLAMA BELGESĠ ÖĞRENCĠ BĠLGĠLERĠ Adı Soyadı : T.C.Kimlik No : Bölümü : Sınıf : Telefon : STAJ YERĠ BĠLGĠLERĠ Staj Yeri Adı : Staj Yeri Yetkilisi : Staj Yeri Adresi : Telefon / Fax : E-posta

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DGS KAYIT KILAVUZU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DGS KAYIT KILAVUZU BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DGS KAYIT KILAVUZU Dikey geçiş ile Üniversitemize yerleşen öğrenciler, 14-18 Eylül 2015 tarihleri arasında yerleştiği akademik birime başvurarak şahsen

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI EK KONTENJAN KAYIT KILAVUZU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI EK KONTENJAN KAYIT KILAVUZU BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI EK KONTENJAN KAYIT KILAVUZU Ek kontenjan ile Üniversitemize yerleşen öğrenciler, 31 Ağustos - 04 Eylül 2015 tarihleri arasında yerleştiği akademik birime

Detaylı

Sevgili öğrencimiz; KAYIT İŞLEMLERİ 1.Kayıt Tarihleri: 2. Elektronik Kayıt (e-kayıt): 4. Şahsen Kayıtlar:

Sevgili öğrencimiz; KAYIT İŞLEMLERİ 1.Kayıt Tarihleri: 2. Elektronik Kayıt (e-kayıt): 4. Şahsen Kayıtlar: Sevgili öğrencimiz; 2015-ÖSYS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitemize kayıt hakkı kazanmış bulunmaktasınız. Öğrenim hayatınızın en önemli aşamalarından biri olan yüksek öğrenim için Üniversitemizi

Detaylı

2. -Kayıt yaptırmak isteyen adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2. -Kayıt yaptırmak isteyen adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. Sevgili öğrencimiz; 2015-ÖSYS Ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversitemize kayıt hakkı kazanmış bulunmaktasınız. Öğrenim hayatınızın en önemli aşamalarından biri olan yüksek öğrenim için Üniversitemizi

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Tezli Yüksek Lisans Doktora Tezli Yüksek Lisans Doktora Tezli Yüksek Lisans Doktora Tezli Yüksek Lisans Doktora Tezli Yüksek Lisans Doktora T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA EĞİTİM GÖREN ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİ VE MEZUNLAR İÇİN (GAZİ ÜNİVERSİTESİ VE DİĞER ÜNİVERSİTELER) PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YARIġMA SINAVI ĠLE 5431 SAYILI SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ

Detaylı

TÜRKIYE YENI BIR ÇAGIN ESIGINDE

TÜRKIYE YENI BIR ÇAGIN ESIGINDE Portal Adres TÜRKIYE YENI BIR ÇAGIN ESIGINDE : www.yenisafak.com.tr İçeriği : Gündem Tarih : 22.05.2016 : http://yenisafak.com.tr/ekonomi/turkiye-yeni-bir-cagin-esiginde-2469612 1/3 TÜRKIYE YENI BIR ÇAGIN

Detaylı

TABLO-4B. MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ÖNLİSANS PROGRAMLARI

TABLO-4B. MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ÖNLİSANS PROGRAMLARI 1101 ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ 8585 ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ 8587 AÇIKHAVA REKLAM ÜRÜNLERİ VE SERİGRAFİ 1102 ADALET 6352 ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 8589 ADLİ TIP TEKNİKERLİĞİ 5301 AĞAÇ İŞLERİ 1103 AĞIZ DİŞ

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Normal Öğretim Öğrencilerinden Alınacak Katkı Payları Ġle Ġlgili Esaslar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Normal Öğretim Öğrencilerinden Alınacak Katkı Payları Ġle Ġlgili Esaslar 25 Eylül 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26654 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2007/12592 Ekli 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı

Detaylı

EK 3: MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA (MYO) AÇILAN KONTENJANLAR

EK 3: MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA (MYO) AÇILAN KONTENJANLAR EK 3: MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA (MYO) AÇILAN KONTENJANLAR a. Sınavlı MYO Kontenjanları Acil Bakım Teknikerliği 40 25 Adalet 150 160 Adalet Meslek Yüksek Okulu 350 350 Ağaç İşleri 30 30 Ağız Diş Sağlığı

Detaylı

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına aģağıda belirtilen Anabilim Dallarında 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında

Detaylı

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında Eğitim, Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin aģağıda belirtilen programlarına, Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ KONTENJANLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ KONTENJANLARI Adı ları 2107 İlahiyat 105110084 İlahiyat Fakültesi İlahiyat Fakültesi Türkçe YGS-4 13 254,52324 9262 İlahiyat - Sosyal Bilimler 105130088 İlahiyat Fakültesi (İÖ) İlahiyat Fakültesi (İÖ) Türkçe YGS-4 13

Detaylı

Hangi önlisans programları, Yeni Yüzyıl Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir?

Hangi önlisans programları, Yeni Yüzyıl Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? Hangi önlisans programları, Yeni Yüzyıl Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? LİSANS BÖLÜMÜNE GEÇİŞ YAPABİLEN ÖNLİSANS PROGRAMI Aşçılık Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Et Endüstrisi

Detaylı

TABLO 4B. MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ÖNLİSANS PROGRAMLARI

TABLO 4B. MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ÖNLİSANS PROGRAMLARI 1101 ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ 9132 ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ 4201 ACİL YARDIM 8585 ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ 8587 AÇIKHAVA REKLAM ÜRÜNLERİ VE SERİGRAFİ 1102 ADALET 6352 ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 4202 ADLİ

Detaylı

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI 6001 ADALET 6002 AHŞAP TEKNOLOJİSİ 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ Adalet Özel Güvenlik ve Koruma Sosyal Güvenlik 1 ZABIT KATİPLİĞİ Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Endüstri Ürünleri Tasarımı Eser

Detaylı

ÇANKAYA ÜNĠVERSĠTESĠ

ÇANKAYA ÜNĠVERSĠTESĠ ÜNİVERSİTEMİZ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNCE 00-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDA İSİMLERİ YAZILI PROGRAMLARA SINAVLA YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ ALINACAKTIR. Anabilim Dalı ALES Puan Türü(*) KoĢullar

Detaylı

ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 1/19 KPSS 2008/4

ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 1/19 KPSS 2008/4 ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN LER 3001 3003 Meslek yüksekokullarının herhangi bir Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan 1102 6352 3005 Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği,

Detaylı

2009 ÖSYS BOŞ KONTENJANI OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE)

2009 ÖSYS BOŞ KONTENJANI OLAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) Ağırlama Hizmetleri 6.759 2.095 4.664 Aktüerya Bilimleri 24 12 12 Alman Dili ve Edebiyatı 398 174 224 Almanca Öğretmenliği 176 113 63 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 287 39 248 Antep Fıstığı, Tarımı ve İşleme

Detaylı

İKT İSAT ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜST Rİ İLİŞKİLERİ KAMU YÖNET İMİ MALİYE ULUSLARARASI İLİŞKİLER İŞLETME KONAKLAMA İŞLET MECİLİĞİ

İKT İSAT ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜST Rİ İLİŞKİLERİ KAMU YÖNET İMİ MALİYE ULUSLARARASI İLİŞKİLER İŞLETME KONAKLAMA İŞLET MECİLİĞİ 1/ 5 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ İLE AÇIKÖĞRETİM,İKTİSAT, FAKÜLTELERİ LİSANS BÖLÜMLERİNİN DOĞRUDAN KAYIT YAPTIRABİLECEK ÖNLİSANS PROGRAMLARI ÖNLİSANS MEZUNİYET ALANI ADALET

Detaylı

5.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 3.SINIF EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2.

5.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 3.SINIF EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2. 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2.SINIF KONTENJAN FAKULTE PROGRAM YIL Yurt İçi Yurt Dışı ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PR. 2016_2017 3 ADALET MESLEK

Detaylı

1-BAŞVURU İŞLEMLERİ ÖN KAYIT KOŞULLARI

1-BAŞVURU İŞLEMLERİ ÖN KAYIT KOŞULLARI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM VE BASKI SANATLARI BÖLÜMLERİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT - YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Resim

Detaylı

Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Sağlık Teknikerliği önlisans programlarından birinden

Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Sağlık Teknikerliği önlisans programlarından birinden 1/ 8 ÖNLİSANS Not: Kamu kurum ve kuruluşları, yürütülebilmesi için her hangi bir mesleki veya teknik öğrenim görmüş olmayı gerektirmeyen Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru v.b. kadroları için personel

Detaylı

ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı Bahar yarıyılı için aģağıda belirtilen sayıda Anabilim Dallarına ve Doktora

Detaylı

Yabancı Uyruklu (Eğitim Dili İngilizce) Yabancı Uyruklu (Eğitim Dili Türkçe) Doktora Tezli. Yüksek. Yüksek. Lisans. Lisans. Tezli

Yabancı Uyruklu (Eğitim Dili İngilizce) Yabancı Uyruklu (Eğitim Dili Türkçe) Doktora Tezli. Yüksek. Yüksek. Lisans. Lisans. Tezli Tezli Yüksek Lisans Tezli Yüksek Lisans Doktora Tezli Yüksek Lisans Doktora Tezli Yüksek Lisans Doktora Tezli Yüksek Lisans Doktora Doktora T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok, Pedagojik Formasyon Birimi, ELAZIĞ. Tlf: 0-424-2370000/4928

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok, Pedagojik Formasyon Birimi, ELAZIĞ. Tlf: 0-424-2370000/4928 D U Y U R U ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRETMENLİĞE KAYNAK OLUŞTURAN BÖLÜMLERİNİN SON SINIF ÖĞRENCİLERİ İLE MEZUNLAR İÇİN 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE BAŞLATILACAK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ANABĠLĠM DALLARI KONTENJAN YÜKSEK ALES LĠSANS Doktora Puan Türü Tezli Tezsiz ANALĠTĠK KĠMYA 7-7 SAY. FARMAKOGNOZĠ 10-5 SAY. Fitoterapi (II.Öğretim)

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJANLARI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJANLARI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI VE LARI Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal,

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HĠZMETĠN TAMAMLANMA HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER SÜRESĠ (EN GEÇ) Ġlk Kayıt ĠĢlemleri (ÖSYM tarafından yerleģtirilen

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI

AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI 2016-2017 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI İKİNCİ ÜNİVERSİTE SINAVSIZ KAYIT İNTERNET BAŞVURU KILAVUZU Başvuru Tarihleri SEÇME SINAVI

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları Koşul ve Esasları

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları Koşul ve Esasları AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları Koşul ve Esasları 1. BÖLÜMLER, ÖĞRENCİ SAYILARI VE ÖN KAYIT Fakültenin Resim, Resim II. Öğretim, Heykel,

Detaylı

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kayıt Bilgileri

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kayıt Bilgileri Yeni Kayıt Yaptıracak Öğrenciler 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kayıt Bilgileri 1.Aşama: Kayıt Tarihi ve Yeri TARİH 08-12 Eylül 2014 Kesin Kayıt 15-17 Eylül 2014 Yedek Aday Kaydı İŞLEM Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz,

Sevgili Öğrencilerimiz, Sevgili Öğrencilerimiz, Zorlu bir Üniversite hazırlık maratonunu baģarıyla tamamlayıp tercih ettiğiniz ve yerleģmeye hak kazandığınız Üniversitemize hoģ geldiniz, sizleri kutluyorum. Üniversitemiz çağdaģ,

Detaylı

Kont. Kont. Kont. Kont. FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM / BÖLÜM. 5. Sınıf Kont. 5. Sınıf Yurtdışı

Kont. Kont. Kont. Kont. FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM / BÖLÜM. 5. Sınıf Kont. 5. Sınıf Yurtdışı 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf 5. Sınıf Altıntaş M.Y.O. GIDA TEKNOLOJİSİ PR. 2 1 Altıntaş M.Y.O. GIDA TEKNOLOJİSİ PR. (İÖ) 2 1 Altıntaş M.Y.O. SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ PR. 2 1 Altıntaş M.Y.O. GIDA KALİTE

Detaylı

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 3A)

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 3A) 1015041 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Bolu Meslek Y.O. Kooperatifçilik YGS 5 70 70 231,216 1015204 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Gerede Meslek Y.O. Bilgisayar Programcılığı YGS 1 45 45 2010,3,1,92 223,334

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz,

Sevgili Öğrencilerimiz, Sevgili Öğrencilerimiz, Zorlu bir Üniversite hazırlık maratonunu baģarıyla tamamlayıp tercih ettiğiniz ve yerleģmeye hak kazandığınız Üniversitemize hoģ geldiniz, sizleri kutluyorum. Üniversitemiz çağdaģ,

Detaylı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2014-2015 Eğitim-Öğretim Dönemi Kayıt Bilgileri

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2014-2015 Eğitim-Öğretim Dönemi Kayıt Bilgileri Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2014-2015 Eğitim-Öğretim Dönemi Kayıt Bilgileri 1 Eylül 2014 1. KESİN KAYIT HAKKINDA GENEL BİLGİLER Üniversitemizde 2014 2015 eğitim-öğretim yılı kesin kayıtları,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Güzel Sanatlar Fakültesi BİRİM HİZMET STANDARTLARI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Güzel Sanatlar Fakültesi BİRİM HİZMET STANDARTLARI TÜRKİYE CUMHURİYETİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Güzel Sanatlar Fakültesi BİRİM HİZMET STANDARTLARI Sıra No Hizmet Adı İstenen Belgeler-Geçerli Mevzuat-Hükümler 1 Özel Yetenek Sınavları Ön Kayıt işlemleri

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI Lisansüstü Programlara Başvuru Koşulları ve Kontenjanları TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU VE KABUL

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 18 Ağustos 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27323 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/15308 Ekli 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 2014 2015 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI Kontenjanları, BaĢvuru ġartları, BaĢvuruya Esas TeĢkil Eden Lisans Programları Lisansüstü Programlara BaĢvuru Tarihleri : 04-08 Ağustos 2014 I. Kontenjanlar

Detaylı

26 Ağustos 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28037. 26 Ekim 2011 Çarşamba Sayı: 28096

26 Ağustos 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28037. 26 Ekim 2011 Çarşamba Sayı: 28096 26 Ağustos 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28037 26 Ekim 2011 Çarşamba Sayı: 28096 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2011/2174 ile Değişiklik Karar Sayısı : 2011/2341 Ekli 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında

Detaylı

Ön Kayıt: Tunceli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Öğrenci İşleri, Tunceli

Ön Kayıt: Tunceli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Öğrenci İşleri, Tunceli D U Y U R U Tunceli Üniversitesinin öğretmenliğe kaynak oluşturan bölümlerinin son sınıf öğrencileri ile mezunları için 2015-2016 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Döneminde başlatılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (Öğrenci İşleri Birimi) Hizmetin Tamamlanma Süresi

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (Öğrenci İşleri Birimi) Hizmetin Tamamlanma Süresi Sıra No Hizmetin Adı Belge Hazırlama Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi 1 Öğrenci Belgesi, Transkript, İlgili makama yazısının verilmesi 1- Öğrenci Kimliği 1 gün 2 Yeniden Kimlik Belgesi

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2009 2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ANADOLU DA BİR DÜNYA ÜNİVERSİTESİ HOŞGELDİNİZ 2015 SON GÜNCELLEME: 29.07.2015 İÇİNDEKİLER A. KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER... 2 B. KAYIT YERLERİ VE TARİHLERİ... 3 C. ÖĞRENİM ÜCRETLERİ...

Detaylı

HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI. 1275 PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ 4339 Peyzaj ve Çevre Tasarımı 1190 HASAT SONRASI TEKNOLOJİSİ 8637

HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI. 1275 PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ 4339 Peyzaj ve Çevre Tasarımı 1190 HASAT SONRASI TEKNOLOJİSİ 8637 Sıra No. DPB KODLARI KODU ÖĞRENİM KOŞULU Nit1 Nitelik1 Açıklama Nit2 Nitelik2 Açıklama Nit3 Nitelik3 Açıklama Nit4 Nitelik4 Açıklama Nit5 Nitelik5 Açıklama Nit6 Nitelik6 Açıklama Nit7 Nitelik7 Açıklama

Detaylı

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nün aşağıda belirtilen programlarına 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılında Yüksek Lisans ve

Detaylı