YEREL YÖNETİMLERDE TAŞıT VE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEREL YÖNETİMLERDE TAŞıT VE"

Transkript

1 YEREL YÖNETİMLERDE TAŞıT VE İş MAKİNESİ SATıN ALıMLARı, KULLANıLMALARı VE SATILMALARI Orhan PİRLER GİRİş Yerel yönetimlerde ta ıt, araç ve i makinesi satın alımları, kullanılmaları ve bunların satılmaları güncel ve önemli bir konudur. Çünkü yerel yönetimler, kendilerine dü en kamu hizmetlerini ve i levlerini yapmak için birçok ta ıt aracı ve i makinesi kullanmak zorundadırlar. Yerel yönetimler, ihtiyaç duydukları ta ıt araçlarını ve i makinelerini, ya satın alma veya bağı yoluyla edinirler. Kiralanan t8 lt araçları ile i makineleri bu konunun kapsamı dı ındadır. Tüm kamu kurulu larının ihtiyaçtan fazla t8 lt araçlarını satın almalarını ve keyfi kullanılmalarını önlemek amacıyla bazı kanuni düzenlemeler yapılmı tır. Bunların satın alınmaları, kullanılmaları ve satılmaları bazı esas ve usullere bağlanmı tır. Bu hususta gün 237 sayılı T8 lt Kanunu vazolunarak, tarihinde yürürlüğe girmi tir. Ayrıca bağı yoluyla edinilecek ta ıt araç ve gereçleri ve i makineleri için 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nda ve bu kanunun 12 nci maddesine göre hazırlanan Gümrük Yönetmeliğinde hükümler bulunmaktadır. Keza, yabancı men eli arabaların satın alınması, kullanılması ve satılması konularında Genel Bütçe Kanunlarının verdiği yetkiye dayanarak, Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeler bulunmaktadır. Yerel yönetim ilgililerinin ta ıt araçlarını ve i makinelerini satın almaları, kullanmaları ve satmaları konularını ayrıntıları ile bilmeleri gerekir. Zira, bu konularda yapılacak yanlı i lemler "suç" sayılmaktadır. Yanlı veya kanuna uygun olmayan i lem yapılması durumunda, ilgililer cezai ve mali sorumlulukla kar ı kar ıya kalırlar. Bu bakımdan bu konuların ayrıntıları ile açıklanmasında yarar bulunmaktadır. EmekJi Vali. Çağr.kıf Y,.,.,I Ytiftnimlrr, Ci. 2, &ıyı 6, KIIStm 1993,

2 64 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER YEREL YÖNETİMLERİN 237 SAYILI TAŞıT KANUNU KAPSAMINA GİREN TAŞıT ARAÇLARıNı SATıN ALMALARı, KULLANMALARI VE SATMALARı Yerel Yönetimlerde 237 Sayı" Taşıt Kanunu'nun Uygulanması 237 sayılı Ta ıt Kanunu, tarihinde yürürlüğe girmi tir. Bütün yerel yönetimleri kapsamına almaktadır. Adı geçen kanunun 1 inci maddesine göre, genel bütçeye dahil dairelerle katma ve özel bütçeli idareler, T8 lt Kanunu hükümlerine tabidirler sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu'nun 115 inci maddesine göre, yerel yönetimler (belediyeler ve il özel idareleri) özel bütçeli idare sayılırlar. Bu sebeple, yerel yönetimler 237 sayılı T8 lt Kanunu kapsamındadırlar. 237 Sayılı Taşıt Kanunu Kapsamına Giren Taşıtlar Nelerdır? 237 sayılı Ta ıt Kanunu'nun kapsamına giren t8 ltlar, kanunun 7 nci maddesinde birer birer sayılmı tır. Bunlar: - Kaptıkaçtı (lüks olanlar hariç, asgari iki sıra oturma yeri bulunan kapalı ve insan ta ımağa mahsus ta ıtlar), - Arazİ binek (bütün tekerlekleri muharrik binek t8 ıtlar), - Pikap, ( oför mahallinde oför dahil 3 ki İye kadar oturacak yeri ile arkasında azami 1750 kilograma kadar yük t8 lmak için yeri bulunan motorlu ta ıtlar), - Arazi pikap (bütün tekerlekleri muharrik olan pikaplar), - Panel (yük ta ıma yeri tamamen kapalı olan pikaplar), - Kamyonet (izin verilebilen azami yüklü ağırlıklı 3500 kilograını geçmeyen ve yük ta ımak için imal edilmi motorlu İ8 lt), - Kamyon (izin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramdan fazla olan ve yük ta ımak için imal edilmi bulunan motorlu t8 ıt). Hemen unu belirtelim ki, damperli kamyonlar, i makinası sayıldığından, 237 sayılı T8 ıt Kanunu kapsamında bulunmamaktadır. - Cankurtaran, - Ambulans, - Cenaze arabası, (Cankurtaran, ambulans ve ta ıma aracı, özel amaçlı t8 ıt sayılırlar sayılı Karay<?lları Trafik Kanunu'nun 5 inci maddesinde tanımları öyle yapılmı tır. "üzel amaçla İnsan veya e ya t8 lmak için İmal edilmi olan itfaiye, cankurtaran, cenaze, radyo, sinema, televizyon, kütüphane, ara tırma araçları ile bozuk veya hasara uğramı ta ıt ve araçları çekmek veya t8 lmak, kaldırmak gibi özel İ lerde kullanılan motorlu araçlardır.")

3 TAŞıT VE İş MAKİNEsİ SATıN ALıMLARı 65 - Motosiklet, (iki veya üç tekerlekli sepetli veya sepetsiz motorlu araçlar) - Motorlu ve motorsuz sair kara ve deniz taşıtlan (binek ve station wagon taşıtları hariç), 237 Sayılı Ta ıt Kanunu Kapsamına Giren Ta ıtlann Satın Alınmalan Yerel yönetimler 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren taşıtlan, adı geçen kanunun 19 uncu maddesi gereğince, Bakanlar Kurulu'ndan önceden izin aldıktan sonra satın alabilirler. Ancak, bu taşıtlardan, cankurtaran, ambulans ve cenaze taşıma araçlan için istisnai bir durum getirilmiştir. Bakanlar Kurulu'nun gün 86/10559 sayılı karanyla, ambulans ve cenaze taşıma araçlannı satın almaları için yerel yönetimlere önceden izin verilmiştir. Yerel yönetimlerin bütçelerinde bu taşıtların alımı için ödenek bulunuyorsa, Bakanlar Kurulu'ndan izin almaksızın bunları satın almak mümkündür. İçişleri Bakanlığı Hukuk MÜ avirliği'nin gün ve /1616 sayılı mütalaası, belediyelerce yolcu taşıma amacıyla alınacak otobüsler için 237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 10 uncu maddesine göre Bakanlar Kurulu'ndan izin alınmasına gerek bulunmadığı yolundadır. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği'nin gün /2401 sayılı görüşü de aynı şekildedir. Bu görüşlere dayanılarak hazırlanan İçişleri Bakanlığı'nın gün Mahalli ıdareler Genel Müdürlüğü'nün 592 (92) 1793 sayılı genelgesine göre, belediyelerin toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere otobüs satın almalarında Bakanlar Kurulu'ndan izin alınmasına gerek bulunmamaktadır. Bu genelge gereğince, bundan böyle belediyeler toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere otobüs satın alırken, Bakanlar Kurulu'ndan karar almayacaklardır. Bu genelgenin minibüsleri de kapsadığı görüşündeyim. BeJediyeler, bütçelerinde ödenek varsa, Bakanlar Kurulu'ndan izin alınmaksızın otobüs satın alabilirler. Bu genelge il özel idarelerini kapsamına almamaktadır. Yerel yönetimlerin, arazi binek, arazi kaptıkaçtı, pikap, kaptıkaçtı, arazi pikap, panel, kamyonet gibi taşıtlan, muayyen ve standart tipte, lüks ve gösterişten uzak, memleket yollarına elverişli, ucuz ve ekonomik olanlardan temin etmejeri gerekir (Taşıt Kanunu Madde 7/2). Her mali yıl Bütçe Kanunu'na bağlı (T) cetvellerinde resmi dairelerin (yerel yönetimlerin) satın alacakları araçların cins ve özellikleri, asgari ve azami fiyatları gösterilir (Taşıt Kanunu Madde 9). Bütçe Kanunu'na bağlı (T) cetveli yazı sonuna eklenmiştir. Yerel yönetimler, 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren taşıtları satın alabilmeleri için, İçişleri Bakanlığı'na teklifte bulunurlar. Yerel yönetimler, İçişleri Bakanlığı'na yapacakları tekliflerinde; a. Aracın hangi hizmetler için kullanılacağını,

4 66 ÇAGOAŞ YEREL YÖNErtMLER. b. Mevcut araçları ve hizmet alanlarını gösterir listeyi, c. Bütçelerindeki ödenek miktarlarını, d. Satın alacakları aracın veya araçların Bütçe Kanununa bağlı (T) cetvelindeki sıra numarasını, cinsini, difransiyelini ve tahmini bedelini, göstereceklerdir. İçi leri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nce incelenen bu tekliflerden uygun görülenler Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na gönderilir. Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından uygun görülen teklifler de Ba bakanlığa, karar verilmek üzere sunulur. Bakanlar Kurulu'ndan karar çıktıktan sonra t3 ltlar, belediyelerde, belediye encümeni; il özel İdarelerinde, il daimi encümeni tarafından satın alınacaktır. Bu t3 ltların Devlet Malzeme Ofisi'nden satın alınması asıl ilkedir. Eğer Devlet Malzeme Ofisi'nde bulunmuyorsa, bu takdirde serbest piyasadan Devlet İhale Kanunu hükümlerine uyularak satın alınacaktır. 237 sayılı T3 lt Kanunu kapsamına giren t3 ltların kanuna aykırı olarak yapılacak satın almalarından dolayı ilgililer hakkında Memurin Muhakemat Kanununa göre soru turma yapılır. Bu soru turma, satın almayı yapan belediye encümeni veya il daimi encümeni hakkında olur. Olayın niteliğine göre, Türk Ceza Kanunu'nun 228, 230, 240 veya diğer maddeleri gereğince ceza verilir. 237 Sayılı Taşıt Kanunu Kapsamma Giren Taşıtlann Kullanılması 237 sayılı Ta ıt Kanunu'na uygun olarak satın alınan t3 ltların 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince trafik ube ve bürolarınca kayıt ve tescil i lemleri yapılır. T3 ltlara, ta ıtın cinsine ve tahsis edilen hizmetlere göre İçi leri Bakanlığı'nca belirtilecek ekil, renk ve alameti t3 lyan birer plaka verilir. Trafik ube ve büroları, hiçbir makam ve ahıs için aynı ekil ve renkte plaka ve numara ihdas edemezler. T3 lt Kanunu'na bağlı 1 sayılı cetvelde belirtileniere tahsis olunacak t3 ıtlar hariç, bütün t3 ltların yan taraflarına RESMİ HİZMETE MAHSUSTUR ibaresi yazılacaktır (Ta ıt Kanunu Madde 14). 237 sayılı Ta ıt Kanunu'nun 4, 5, 6, 7 ve 8 İnci maddelerinde t3 lt araçlarının kullanılı biçimleri gösterilmi tir. Bundan amaç resmi t3 ltların keyfi biçimde kullanılmalarını önlemektir. Adı geçen kanuna eklenen (1) sayılı cetvelde emirlerine ve zatlarına binek otomobili verilenler gösterilmi tir. Maalesef belediye ba kanlarına bu cetvelde yer verilmemi tir. Bu listede il özel idaresinin ba ı olarak sadece valilere yer verilmi tir. (2) sayılı listede de makam hizmetlerine tahsis edilen t3 ltlar gösterilmi tir (T3 lt Kanunu Madde 4). (1) ve (2) sayılı cetveller yazı sonundadır. Yerel yönetimler sürekli hizmetler için Bakanlar Kurulu 'ndan karar almak artıyla ihtiyaçları kadar t3 lt aracı bulundurabilirler. Bu hizmet arabaları

5 TAŞıT VE İş MAKİNESİ SATıN ALIMIARI 67 ihtiyaca göre station wagon, kaptıkaçtı tiplerinden biri olabilir (T3 ıt Kanunu Madde 5). Bu taşıtlar münhasıran resmi hizmetlerin ifasında kullanılmak üzere daire veya kurumların sorumlu makamlarına tevzi ve tahsis olunurlar. Şehir ve kasaba hudutları içerisinde olmakla beraber, tren, otobüs gibi gündelik muayyen tarifelerle işleyen taşıt güzergahından uzak bulunan münferit mevkilerdeki teşkilat ve iş yerlerinde devamlı veya geçici olarak görevli memur veya hizmetlilerin bu mevkiler ile en yakın muayyen tarifeli taşıt güzergahına götürülüp getirilmesi için de bu taşıtlar kullanılabilir. Ayrıca, şehir ve kasabalarla, demiryolları istasyonlarından ve gündelik muayyen tarifelerle işleyen devlete, yerel yönetimlere ait taşıt güzergahından uzak bulunan mevkilerdeki teşkilat ve işyerlerinde devamlı veya geçici olarak görevli memur ve hizmetlileri ve bu mevkide oturan ailesi efradını ve okula giden çocuklarını, oranın bağlı bulunduğu şehir veya kasabaya veya en yakın muayyen tarifeli taşıt güzergahına götürüp getirmek için bu taşıtlar tahsis edilebilir. Devlet dairelerinin sıkışık bulunduğu büyük merkezlerde işletilen muayyen tarifeli ta ıtlarla memurların zamanında iş başında bulunmalarını temin edecek yeterlikte olmadığı hallerde kurumlarınca ve devlet dairelerince memurlar için otobüs seferleri ihdas olunabilir. Bu otobüsler Ulaştırma Bakanlığı'nca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu'nca tasdik olunacak esaslar dairesinde işletilebilir (Taşıma Kanunu Madde 7). Bu konuda, (237 Sayılı T3 lt Kanunu'nun 7 nci Maddesine göre Kurumlar Tarafından İhdas Edilecek Otobüs Seferlerinin İşletme Esasları Hakkında Yönetmelik) hazırlanarak, Bakanlar Kurulu'nun gün 6/2206 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir. Bugün devlet dairelerinin veya yerel yönetimletin memurlarını getirip götürmek için otobüs veya minibüs seferleri ihdas etmelerinin kanuni dayanağı bunlardır. Taşıt Kanunu 'na (2) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar yalnız hizalarında gösterilen hizmetlerde kullanılabilirler. Tören, hususi ve resmi davetlerde makamı işgal eden zatlar refakatlarına ailelerini de alabilirler. Yerel yönetimlere ait hizmetler için memurlar da makamı işgal eden zahn refakatinde veya makarnın müsaadesiyle bu taşıtlara binebilirler (Taşıt Kanunu Madde 8). Taşıt Kanunu'nun kapsamına giren ta ıtları her ne suretle olursa olsun tahsis olunduğu işin gayrisinde veya şahsi hususlarda kullananlar veya kullanılmasına müsaade edenler veya kanunda yazılı olduğu şekilde kullanılmı gibi gösterenler veya kanunen bir makama veya işe tahsis olunmadığı halde hakikati tağyir ile bu taşıtlardan istifade eden ve ettirenler, bunların gidiş gelişine müsaade edenler veya kanuna aykırı olarak numara ve plaka verenlerle kullananlar veya kuııanmaya elverişli olduğu halde ekonomik ömrünü doldurduğu bahanesiyle yenileyen veya yeniletenler veya bu hususlar için masraf tahakkuk evrakını hazırlayan veya tasdik veya bunlara ait ita emrini vize edenler

6 68 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER hakkında fiilin mahiyetine göre bir yıla kadar hapis cezası verilir. Bu yüzden has ıl olan masraf ve zararlar kendilerine teselsülen ayrıca tazmin ettirilir (Ta ıt Kanunu Madde 16). 237 Sayılı Taşıt Kanununa Tabi Taşıtlann Satdmalan 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki ta ıtların satılmalan veya devir edilmeleri konusunda, adı geçen kanunda hükümler bulunmaktadır. Bu kanun kapsamındaki taşıtların satılabilmeleri; a. Tahsis edildiği hizmet konusunun artık kalmamış olmasına, b. Ekonomik ömrünü doldurmuş bulunmasına, bağlıdır. Bu taşıtların ekonomik ömürlerini doldurmuş olmaları hali yerel yönetimlerin teklifi üzerine Karayolları veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüklerinden bir makine uzmanı, kurumun yetkili bir personeli ile trafik teşkilatından bir uzmandan teşekkül edecek komisyon tarafından verilecek raporla belirlenir. Bu raporlar İçişleri Bakanlığı'nın onayına sunulur. İçişleri Bakanlığı'nın onaylanmasından sonra satılabilir. Bu taşıtlar Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılır. Hizmet konusunun kalmaması halinde ta ıtlar, gereği yapılmak üzere Devlet Malzeme Ofisi'ne devredilir (Ta ıt Kanunu Madde 13). Ekonomik ömrünü dolduran bu taşıtlar, gerekli formaliteler tamamlandıktan sonra gün 7n.156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararınca Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na devredilebilir. Ekonomik ömrünü dolduran veya hizmet konusu kalmayan araçların ne şekilde satılacağı veya nereye devredileceği hususu, İçişleri Bakanlığı onay yazılarında belirtilmektedir. Buna göre işlem yapılacaktır Malı Yılı Bütçe Kanunu'nun 11 İnci maddesine göre, her ne suretle olursa olsun mevcut yabancı menşeli binek ve station wagon cinsi taşıtlar, 237 sayılı Kanuna tabi olmaksızın satılacaktır. Satılan yabancı menşeli taşıtların yerine yerli üretim taşıt edinilmesi ile ilgili esasları belirlemeye, Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın tespit ettiği esaslara göre satılan yabancı menşeli araçlar yerine, 237 sayılı Taşıt Kanunu'na tabi olmaksızın yerli taşıt alınabilir. YEREL YÖNETİMLERİN 237 SAYILI TAŞıT KANUNU KAPSAMI DıŞıNDA KALAN TAŞıTLARı SATıN ALMALARı, KULLANMALARI VE SATMALARı 237 Sayılı Taşıt Kanunu Kapsamı Dışıoda Kalan Taşıtlar 237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 2 nci maddesinde, kanun kapsamı dışında kalan taşıtlar ve araçlar birer birer sayılmıştır. Bu maddeye göre;

7 TAŞıT VE ış MAKİNEsı SAllN ALıMLARı 69 - Traktör, - Arazöz (itfaiye araçları), - Motorla çalışan her çeşit inşaat makineleri, - Motorla çalışan her ç~it ziraat makineleri, Taşıt Kanunu hükümlerine tabi değildir. 237 Sayıh Taşıt Kanunu Kapsamı Dışmda Kalan Taş.tlann ve İş Makinelerinin Satm Alınmaları Yerel yönetimlerin traktör, arazöz ve motorla çalışan her çeşit tarım ve inşaat makinelerini satın almaları için, herhangi bir merciden izin alınmasına gerek bulunmamaktadır. Kısaca İçişleri Bakanlığı'ndan veya Bakanlar Kurlu'ndan izin alınmayacaktır. Belediye bütçesine, belediye meclisince, bu araç ve makinelerin satın alınması için ödenek koymak suretiyle bu araç ve makineleri satın almak mümkündür. Keza, il özel idaresi bütçesine, il genel meclisince ödenek koymak şartıyla bu araç ve gereçler satın alınabilir. Bu araç ve gereçleri satın almak öncelikle Devlet Malzeme Ofisİ'nden olacaktır. Eğer bu kuruluşta bulunmuyorsa, Devlet İhale Kanunu'na göre, açık veya kapalı teklif usullerinden biriyle, ihale yoluyla satın almak mümkündür. Satın alma işlemini belediyelerde, belediye encümenleri; il özel İdarelerinde, il daimi encümenleri yapar. 237 Sayıh Taşıt Kanunu Kapsamı Dışmda Kalan Taşıtların ve İş Makinelerinin Kullanılması Taşıt Kanunu kapsamı dışında bulunan araç ve gereçlerin, yerel yönetimler tarafından yapılan kamu hizmetlerinde kullanılması, keyfi olarak özel hizmetlerde kullanılmaması gerekir. Bu araç ve gereçlerin özel hizmetlerde kullanılması Türk Ceza Kanunu'na göre suç sayıldığından, hem cezai hem de mali sorumluluğu bulunmaktadır. Bu araç ve gereçler, belediyelerde, belediye meclisince; il özel idarelerinde, il genel meclisince yapılacak tarifeler gereğince, özel ve tüzel kişilere kiraya verilebilir. 237 Sayılı Taşıt Kanunu Kapsamı Dışmda Kalan Taşıtlann ve İş Makinelerinin Satılması Taşıt Kanunu hükümlerine tabi olmayan, traktör, arazöz ve her çeşit tarım ve inşaat makinelerinin satışı için herhangi bir makamdan izin alınmasına gerek bulunmamaktadır. Kısaca bunların satışı için, Taşıt Kanunu kapsamındaki taşıtlarda olduğu gibi, İçişleri Bakanlığı'ndan ızın alınmasına gerek

8 70 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER bulunmamaktadır. Bunlar, ekonomik ömürlerini doldurduğunda veya hizmet konusunun kalmaması durumunda Devlet İhale Kanunu'ndaki ihale usullerine göre satılabilirler. FiNANSAL KİRALAMA YOLUYLA TAŞıT VE İş MAKİNESİ ALINMASI Bazı yerel yönetimler, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre, kiralama yoluyla ta ıt edinme cihetine girmektedirier. Finansal kiralama, borçlanma kar ılığında satın alınan bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı ve kullanmayı sağlamak üzere, kiracıya bırakan ve belirli bir süre geçtikten sonra, kiracının mülkiyete sahip olduğu bir sistemdir. Yerel yönetimler, finansal kiralama yoluyla, binek ve station wagon t~ıtları dı ındaki ta ıtları ve i makinelerini alabilirler. Ancak, 237 sayılı T~ıt Kanununa tabi ta ıt araçlarını alabilmeleri için önceden Bakanlar Kurulu'ndan izin alacaklardır. Ondan sonra Finansal Kiralama Kanunu'na göre ta ıt alacaklardır. Çünkü 237 sayılı Ta ıt Kanunu'nun 10 uncu maddesinde, bu kanuna tabi ta ıtların satın alınması için Bakanlar Kurulu'ndan izin alınması hükmü bul unmaktadır. Ayrıca, 1993 mali yılında yayınlanan 93/1 sayılı Devlet İhale Genelgesine göre, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu'nun 7 ve 10 uncu maddeleri ile bu kanuna göre çıkarılan yönetmeliklere uyulması, ayrıca sari taahhüde giri ilmesi konusunda ilgili mevzuatına göre i lem yapılması kaydıyla, binek ve station wagon ta ıtları dı ında finansal kiralama yoluyla ta ıt edinilmesi mümkün bulunmaktadır. Belediyeler sari taahhütte bulunmak ve ayrıca uzun ve kısa vadeli borçlanmalar için belediye meclisinden karar almak zorundadırlar (Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Tüzüğü fvfadde 24, 25). Finansal Kiralama Kanunu'na göre ta ıt alınması, birkaç yıla sari borçlanma suretiyle satın alma olduğundan, belediye meclisinden önceden izin alınması gerekir. İl özel idareleri mali mevzuatında gelecek yıllara sari ihaleler için bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak il özel idarelerince, Finansal Kiralama Kanunu'na göre ta ıt alma durumlarında, il genel meclislerinden önceden karar alınması ileride doğacak ihtilafları önleme bakımından faydalı olur. Yerel yönetimlerin 237 sayılı Ta ıt Kanunu'na tabi olmayan itfaiye, traktör ve her çe it tarım ve i makinelerini Finansal Kiralama Kanunu'na göre alabilmeleri için Bakanlar Kurulu'ndan karar almaya gerek bulunmamaktadır. Ancak Finansal Kiralama Kanunu gereğince i lem yapma, en az birkaç yıla sari borçlanma suretiyle satın alma olduğundan, belediyelerde, belediye meclisinden izin alınması gerekir. iı özel idarelerinde Finansal Kiralama Kanunu'na göre, ta ıt veya i makinesi alınırken ileride çıkacak ihtilafları önleme bakımından il genel meclisinden karar alınmasında fayda bulunmaktadır. Çünkü bu alım bir

9 TAŞıT VE İş MAKİNESİ SATIN ALıMLARı 71 borçlanmadır. Borçlanmalara, en yüksek karar organı olarak il genel meclisinin karar vermesi gerekir. Finansal kiralamada, kiralama bedeli ve ödeme durumları taraflarca belirlenir. Bu bedeller sabit veya değişken olabilir. Türk lirası veya Merkez Bankası'nca alım-satım i yapılan döviz cinsinden belirlenebilir. Her finansal kiralama sonunda bir sözlc me yapılır. Sözleşmeler en az 4 yıl süre ile feshedilemez. Sözleşme noterde tescil edilir (Finansal Kiralama Kanunu Madde 6, 7, 8). Finansal kiralama konusu taşıtın veya iş makinesinin mülkiyeti, kiralayan şirkete aittir. Ancak taraflar sözleşmede, sözlc me süresi sonunda kiracının, malın mülkiyetini satın alma hakkını haiz olacağını kararlaştırabihrler (Finansal Kiralama Kanunu Madde 9). Finansal kiralama suretiyle alınacak taşıt ve iş makinelerinde sözleşme süresince, yerel yönetimler, bu araçların zilyedi olup, sözleşme amacına uygun olarak her türlü kullanma hakkına sahiptirler. Yerel yönetimler, bu araçları sözleşmede öngörülen şartlara ve hükümlere göre, itinayla kullanmak zorundadırlar. Araçların her türlü bakımından, korunmasından sorumludurlar. Bakım ve onarım masrafları yerel yönetimlere aittir (Finansal Kiralama Kanunu Madde 13). Finansal kiralamada, kiralayan şirket, sözleşme süresince araçları sigorta ettirmek zorundadır. Sigorta primlerinin ödenmesi yerel yönetimlere aittir. Sözleşme süresi içinde hasar ve ziya i sorumluluk, yerel yönetimlere aittir. Bu sorumluluk, ödenen sigorta miktarlarının karşılanmayan kısmı İle sınırlıdır. Ancak bu farkı, yerel yönetimler, finansal kiralama bedelleri ile ödemek zorundadırlar (Finansal Kiralama Kanunu Madde 14,17). Yerel yönetimler, Fİnansal Kiralama Kanunu'na göre aldıkları bu taşıtların ve İş makinelerinin zilyetliğini bir başkasına devredemez (Finansal Kiralama Kanunu Madde 15). Kiralayan şirket aleyhine icra yoluyla takip yapılması halinde finansal kiralama konusu araçlar sözleşme süresi içinde haczedilemezler (Finansal Kiralama Kanunu Madde 20). Sözleşme, kararlaştırılan sürenin dolmasıyla son bulur. Ancak taraflardan her biri sürenin bitiminden en az üç ay önce bildirilmek kaydıyla mevcut veya yeni şartlarla sözleşmenin uzatılmasını talep edebilir. Sözleşmenin uzatılması taratların anlaşmasına bağlıdır. Sözleşme, kiralayan şirketin sona ermesi halinde, sözleşmede aksine hüküm yoksa, sona erer (Finansal Kiralama Kanunu Madde 21,22). Yerel yönetimler, kira bedelini ödemeden temerrüde düşmesi halinde, ödeme yapması için 30 günlük süre verilir, bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde kiralayan şirket sözleşmeyi feshedebilir. Ancak, sözleşmede, süre

10 72 ÇAGOAŞ YEREL YÖNETIMLER sonunda mülkiyetin yerel yönetimlere verileceği kararl3 tırılml ise, bu süre 60 günden az olamaz. Ayrıca, taraflardan birinin sözle meye aykırı harekette bulunduğu hallerde, bu aykırılık nedeniyle diğer tarafın sözle meyi devam ettirmesinin beklenemeyeceği durumlarda, sözle me feshedilebilir. Sözle me sona erdiğinde, sözle meden doğan satın alma hakkını kullanmayan yerel yönetimler, finansal kiralama konusu t3 ltı veya i makinesini derhal geri vermekle mükelleftir (Finansal Kiralama Kanunu Madde 23,24). Sözle menin, kiralayan irket tarafından feshedilmesi halinde yerel yönetimler, finansal kiralama konusu t3 ltı veya aracı iade ile birlikte vadesi gelmemi finansal kiralama bedellerini ödemekte yükümlüdür. Ayrıca, eğer varsa kiraya veren irketin zararlarını da ödemek zorundadırlar. Sözlc me, yerel yönetimler tarafından feshedilirse, ta ıtlar veya i makineleri geri verilir, ancak idarenin uğradığı zararın tazmini kiralayan irketten talep edilebilir (Finansal Kiralama Kanunu Madde 25). YEREL YÖNETİMLERİN BAGIŞ YOLUYLA TAŞıT VE İş MAKİNESİ EDİNMELERİ Ycrel yönetimlere, bazen yurt içinden bazen de yurt dı ından vatanda lar veya şirketler tarafından taşıt veya i makinesi bağışı yapılır. Yurt İçinden Taşıt veya İş Makinesi Bağışı Yerel yönetimlere yurt içinden bazı vatand3 lar, hem ehriler veya şirketler tarafından taşıt veya i makinesi bağı ı yapılmaktadır. Belediyelere ve il özel idarelerine yapılacak bağı ları ayrı ayrı incelemekte yarar vardır. Belediyelerde, herhangi bir şart ileri sürülmeksizin bağışlanan taşıtlar veya i makineleri, belediye başkanı tarafından doğrudan doğruya kabul edilebilir. Bu ta ıtlar, her zaman hiçbir yerden izin alınmaksızın satılabilir. Herhangi bir art ileri sürülerek bağışlanan iş makineleri ve ta ıtlar, ancak belediye meclisi tarafından kabul edilebilir. Şart gerçekle tikten sonra bu ta ıtlar veya iş makineleri her zaman hiçbir yerden izin alınmaksızın satılabilir. İl özel idarelerinde durum biraz değişiktir. İl özel idaresi yararına yapılacak ~ağı ıar il genel meclisi kararıyla kabul edilir (İl Özel İdare Kanunu Madde 93). il özel idarelerine şartsız yapılan bağı ları valinin de kabul edebileceği görüşündeyim. Yurt Dışmdan Taşıt ve İş Makinesi Bağışı Yerel yönetimler, 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun değişik 8/2-b ve Gümrük Yönetmeliği'nin 12 nci maddelerine göre, bağış yoluyla göndcrilen veya yurt dışından temin edilen para ile alınıp getirilen, gcrek miktar gcrek özellikleri

11 TAŞıT VE iş MAKİNESİ SATıN ALıMLARı 73 bakımından uygun görülecek ta ıtlar bağı olarak kabul edilebilirler. Ancak Gümrük Yönetmeliği'nin deği ik 12 nci maddesi gereğince, yerel yönetimler için binek otomobillerinin bağı ı hariç tutulmu tur. Yerel yönetimler yurt dı ından bu hususta yapılacak bağı ları kabul etseler bile Maliye ve Gümrük Bakanlığı bunların işlemini yapmaz, yurda sokmaz. Bağış Yoluyla Gelecek Taşıtlar ve İş Makineleri için istenilen Belgeler Gümrük Yönetmeliği'nin deği ik 12 nci maddesine göre, bağı yoluyla gelecek araçlar için İstenilen belgeler unlardır: a. Bağı konusu e yanın evsafını (cins, nevi, nitelik, marka, model, motor ve şasi numarası gibi) tam olarak belirleyen ve e yanın mülkiyetinin bağı layana ait olduğunu gösteren belgenin, b. Noter veya dış temsilciliklerimizde düzenlenen bağı senedinin veya uluslararası anlaşmalar, proje uyarınca düzenlenen belgelerin Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü'ne ibrazı, zorunludur. Bunları daha açık bir ekilde belirtmek gerekirse; - Mülkiyet belgesinin aslı, - Bağı senedi (noterden veya konsolosluktan onaylı) - Yetkili organın kararı (belediyelerde, belediye ba kanı veya belediye meclisi veya belediye encümeni kararı; il özel idarelerinde il genel meclisinin veya valinin kabul kararları), - Taahhütname (bağı layanın dilekçesi), - Triptik belgesi veya irsaliye belgesi, - Valilik görü ü, dür. 237 sayılı Ta ıt Kanunu kapsa"!ına giren veya kapsam dı ı kalan ta~ıtların veya iş makinelerinin bağı talepleri lçi leri Bakanlığı'na gönderilecektir. lçi leri Bakanlığı'nın uygun görü ü üzerine talepler Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na intikal ettirilir. Bu taleplere ait evraklar Maliye ve Gümrük Bakanlığı kanalıyla (Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü'ne) gönderilir. Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edilen 237 sayılı Ta ıt Kanunu kapsamına giren ta ıtların hibe talepleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca yapılacak inceleme sonunda Ba bakanlığa sevk edilerek ve alınacak "olur"a istinaden, adı geçen gümrük müdürlüğünce vergiden muaf olarak ithalieri gerçekleştirilir.

12 74 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamı dışında kalan her türlü bağış araç talepleri, Ankara gümrükleri başmüdürü, başmüdür yardımcısı, ve gümrük müdür yardımcılarından oluşan 4 kişilik heyet tarafından karara bağlanarak işlem yapılır. Ayrıca, bağı suretiyle ithal edilen 237 sayılı T3 lt Kanunu kapsamına giren ve girmeyen taşıtlar ile i makineleri için, ilgili idarelerce düzenlenecek trafik ahadetnamesi ve ruhsatnameleri ile trafik kayıtlarına "Bu taşıt/iş makinesi Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğünün... tarihli... sayılı yazısına dayanılarak... gümrük müdürlüğünce gümrük vergilerinden muafen ithalolunmuştur. Bu iş makinesinin, hibeyi alan kuruluş tarafından kullanılması zorunlu olup, bir başkasının kullanımına ve istifadesine bırakılamaz. Bu iş makinesinin satış ve devrinde Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü'nden izin alınmadan satış veya devri yapılamaz." şeklinde şerh konulur. Ba~ış Yoluyla Gelecek Taşıtlarda ve İş Makinelerinde Yaş Smırı Gümrük Yönetmeliği'nin değişik 12 nci maddesinin II/c maddesine göre; - Bağış yoluyla ithali talep edilen 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren ta ıtların (arazi taşıtı, kaptıkaçtı, pikap, panel, minibüs, kamyon, kamyonet, ambülans ve cenaze taşıma arabası) benzinii olmaları halinde 5 yaşından, dizel olmaları halinde 10 yaşından büyük olanlarının; sayılı Taşıt Kanunu kapsamına girmeyen taşıtların ise (itfaiye aracı, traktör, ziraat, inşaat, yol ve iş makineleri) 10 yaşından büyük olanların; yıl ithallerine izin verilmez. Bu taşıtların ya larının tespitinde, model yılları ile halen içinde bulunulan hesaba dahil edilir. Bağış Yoluyla Gelen TaşıtlarlO ve İş Makinelerinin Satışı 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun 2817 sayılı Kanunla değişik 8/2-b maddesinde yer alan, yerel yönetimlere bağı yoluyla vergiden muaf olarak ithaline izin verilen her türlü taşıtın üzerinden 5 yıl geçmedikçe satışı talep edilemez. Yurt dışından bağı yoluyla gelen, 237 sayılı Ta ıt Kanunu kapsamında olan ta ıtlar satılmak istendiği takdirde, her halükarda Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. Bağış yoluyla gelen ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamı dışında kalan iş makinelerinin ve ta ıtların satışı veya devri için Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğü'nden (Maliye ve Gümrük Bakanlığı'ndan) İzin alınacaktır.

13 TAŞıT VE İş MAKİNESİ SATIN ALıMLARı 75 SONUÇ Yerel yönetimlerin 237 sayılı Trujıt Kanunu kapsamında kalan trujıtları satın almaları için Bakanlar Kurulu'ndan karar alınması büyük bir formaliteyi gerektirmekte ve zaman kaybına sebep olmaktadır. Bakanlar Kurulu'nun yoğun işleri arasında, bu talepleri birer birer incelemesi ve değerlendirmesi mümkün değildir. Bu durum Bakanlar Kurulu'nun işlerinin çoğalmasına neden olmaktadır. Esasen bu talepler İçi leri ve Maliye ve Gümrük Bakanlıklarında incelemekte, alınıp alınmamasına karar verilmekte, sonuç Bakanlar Kurulu'na gönderilmektedir. İçi leri ve Maliye ve Gümrük Bakanlıklarında, bir kişinin veya kişilerin, keyfi olarak (x) belediyesinin ta ıt aracına ihtiyacı olup olmadığını masa başında tespit etmesi mümkün değildir. Bu durum çok kötü bir idari vesayettir. Yerel yönetimlerin bağımsızlığı ile bağdaşmaz. Yerel yönetimlerin satın alacakları ta ıtlar konusunda bu yetkiyi, yerel yönetimlerin en büyük karar organlarına bırakmak, işlerin daha çabuk yürütülmesine neden olacaktır. Eğer yerel yönetimlerin yetkili organları fuzuli yere taşıt alınmasına karar verirlerse bunun hesabını seçmen hemşehriler sorar. Ayrıca, bir şehir veya kasaba halkını temsil eden belediye brujkanlarına birer binek aracının tahsis edilmesi faydalı olacak ve bu konudaki şikayetler önlenecektir. Bu aracın keyfi olarak kullanılıp kullanılmadığını yerel yönetim meclisi üyeleri kontrol eder ve bunun hesabını sorar. Bugün her belediye brujkanı hizmet aracını binek aracı olarak kullanılmaktadır. 237 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde belediye brujkanlarına yer verilmesiyle, konu çözüme kavu acaktır. Ve halen mevcut olan uygulama kanuni hale getirilmiş olacaktır. 237 Sayılı Taşıt Kanunu'na Bağlı (1) Sayılı Cetvel Enaz kullanma Adet Cinsi süresi Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba kanı 2 (Birisi Senato Ba kanı için) Cumhurbaşkanlığı 10 Ba bakan 2 Bakanlar Genel Kurmay Ba kanı 1 Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanları

14 76 ÇAGOAŞ YEREL YÖNETIMLER Elçilikler ve Daimi Delegeler (Yurtdı~ında bulundukları sürece) Daimi Askeri Temsilcilikler B~kanlıklan (Yurtdı~ında bulundukları sürece) Dı~i~leri Bakanlığı Genel Sekreterliği 1 Anayasa Mahkemesi B~kanı 1 iı Valileri Yüksek Hakimler Kurulu Ba kanı 1 Yargıtay Ba kanı 1 Danı tay Ba kanı 1 Sayı tay Ba kanı 1 Cumhuriyet Ba savcısı 1 Danı tay Ba kan Sözcüsü 1 2 Sayılı Cetvel Adet B~bakanlık (Yabancı misafirler için) 3 Ba bakanhk Müste arhkları Askeri Yargıtay Ba kanı 1 Üniversite Rektörleri Diyanet i leri B~kanı 1 Askeri Yargıtay Ba savcısı 1 Genel Kurmay 2 nci Ba kanı ve (J) Ba kanhkları Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Kurmay Ba~kanhkları Ordu, Kolordu, Tümen, Donanma, Hava Kuvvet ve Yurt İçi Bölge Kumandanhkları Yurt İçi Bölge Kumandanlıkları Harb Akademileri Kumandanı 1 Cinsi Enaz kullanma süresi

15 TAŞıT VE ış MAKİNESı SATIN ALıMLARı 77 Jandarma Genel Kumandanı General veya amiral rütbesi ile fiilen İ gal edilen bütün makamlara Ankara, İstanbul, İzmir Emniyet Müdürlükleri Kayınakamlıklar Emniyet daireleri (Kullaıiılması zaruri olan t8 ıtlann adedi, cinsleri ve müddetleri Bakanlar Kurulunca belirtilir.) T Cetveli Kunımlann Satm Alacaklan T8 ltlann Satınalma Bedellerini Gösterir Cetvel (Tl..) Sıra No. Ta ıt Cinsi Diferansiyel Asgari Fiyat Azami Fiyat 1- ae-) Otomobil 4x be--) Otomobil 4x Otomobil 4x Station-Wagon 4x Arazi- (En az 4 en çok 8 ki ilik) 4x Kaptı-kaçtı (Minibüs) 4x Kaptı-kaçtı (Arazi) 4x Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 6 kişilik) 4x Pick -up (kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 ki ilik) 4x Panel 4x Sayılı Tatıl KaRIIRII'U (1) sayılı cetvelde yer.1...b.lar içi.. " 237 Sayılı Tatıl KaDIIDII'U etti (1) sayı" cetvelde yer.1.. ilk Iç ıandaki bml.r içi.

16 78 ÇAGOAŞ YEREL YÖNETIMLER 10- Otobüs (En az 20 ki ilik) 4x Otobüs (En az 36 ki ilik) 4x Kamyon 8Si-kabin tam yüklü ağırlığı en az kg. 4x Kamyon 8Si-bbin tam yüklü ağırlığı en az kg. 4x , Kamyon asi-kabin tam yüklü ağırlığı en az kg 6x2-6x Ambulans (Tıbbi donanımlı) 4x Ambulans (Arazi hizmetleri için) 4x Pick-up (kamyonet) cenaze arabası yapılmak üzere 4x , Motorsiklet en az cc.'lik Motorsiklet en az 600 cc,'lik , Bisiklet a Güvenlik önlemh binek otomobil (cinsi ve fiyatı Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca belirlenir.) ,000, , , , ,000, b Güvenlik önlemh servis ta ıtı (cinsi ve fiyatı Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca belirlenir.) Not: Bu cetvelde gösterilen asgari ve azami fiyatlarda deği iklik yapmaya, bu fiyatlan belirli makam ve hizmet için farklı miktarlarda tespit etmeye Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.

TAŞIT KANUNU. b) İktisadi Devlet Teşekkülleri ve özel kanun ve kararnamelerle kurulan her çeşit banka ve teşekküller,

TAŞIT KANUNU. b) İktisadi Devlet Teşekkülleri ve özel kanun ve kararnamelerle kurulan her çeşit banka ve teşekküller, TAŞIT KANUNU Kanun No : 237 Kabul Tarihi : 5.1.1961 Yayımlandığı Resmi Gazete : 12.1.1961 Kanunun şümulü Madde 1 a) Genel bütçeye dahil dairelerle katma ve özel bütçeli idareler ve bunlara bağlı sabit

Detaylı

Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 Madde 8

Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 Madde 8 3607 TAŞIT KANUNU Kanun Numarası : 237 Kabul Tarihi : 5/1/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/1/1961 Sayı : 10705 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1529 Kanunun şümulü: Madde 1 a)

Detaylı

TAŞIT KANUNU. Kanun Numarası : 237 Kabul Tarihi : 5/1/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/1/1961 Sayı : 10705

TAŞIT KANUNU. Kanun Numarası : 237 Kabul Tarihi : 5/1/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/1/1961 Sayı : 10705 TAŞIT KANUNU Kanun Numarası : 237 Kabul Tarihi : 5/1/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/1/1961 Sayı : 10705 Kanunun şümulü: Madde 1 a) Genel bütçeye dahil dairelerle katma ve özel bütçeli idareler

Detaylı

753 Taşıt Kanunu. (Resmi Gazete ile ilâm : Say t : 10705) Kabul tarihi No. 237

753 Taşıt Kanunu. (Resmi Gazete ile ilâm : Say t : 10705) Kabul tarihi No. 237 753 Taşıt Kanunu (Resmi Gazete ile ilâm : 12.1.1961 - Say t : 10705) No. 237 Kabul tarihi 5.1.1961 Kanunun sumulu MADDE 1. a) Genel bütçeye dâhil dairelerle katma ve özel bütçeli idareler ve bunlara bağlı

Detaylı

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir.

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir. 6. FİNANSAL KİRALAMA KANUNU Kanunun tam adı : Finansal Kiralama Kanunu Kanun No. : 3226 Kabul Tarihi : 10 Haziran 1985 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 28 Haziran 1985 / 18795 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 (Değişik birinci fıkra: 21/4/2005-5335/6 md.) Madde 8

Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 (Değişik birinci fıkra: 21/4/2005-5335/6 md.) Madde 8 3607 TAŞIT KANUNU Kanun Numarası : 237 Kabul Tarihi : 5/1/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/1/1961 Sayı : 10705 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1529 * * * Bu Kanun ile ilgili olarak

Detaylı

Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 (Değişik birinci fıkra: 21/4/ /6 md.) Madde 8

Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 (Değişik birinci fıkra: 21/4/ /6 md.) Madde 8 3607 TAŞIT KANUNU Kanun Numarası : 237 Kabul Tarihi : 5/1/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/1/1961 Sayı : 10705 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1529 * * * Bu Kanun ile ilgili olarak

Detaylı

Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 (Değişik birinci fıkra: 21/4/ /6 md.) Madde 8

Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 (Değişik birinci fıkra: 21/4/ /6 md.) Madde 8 3607 TAġIT KANUNU Kanun Numarası : 237 Kabul Tarihi : 5/1/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/1/1961 Sayı : 10705 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1529 * * * Bu Kanun ile ilgili olarak

Detaylı

Finansal Kiralama Kanunu, Yasası. 3226 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa FİNANSAL KİRALAMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3226. Kabul Tarihi : 10/6/1985

Finansal Kiralama Kanunu, Yasası. 3226 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa FİNANSAL KİRALAMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3226. Kabul Tarihi : 10/6/1985 Finansal Kiralama Kanunu, Yasası 3226 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa FİNANSAL KİRALAMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3226 Kabul Tarihi : 10/6/1985 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/6/1985 Sayı : 18795

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2001/23

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2001/23 GENELGE 2001/23 İLGİ : 09.08.1994 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-383-12761 (1994/32) sayılı genelge. Genel bütçeye dahil dairelerle katma ve özel bütçeli idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler,

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı. 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı. 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı İrtibat Tel Nurten ÇAKMAK 1212 I- GENEL BİLGİLER C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 26.12.2008 31 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/150 26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 31 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar

Detaylı

T. C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ

T. C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ T. C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ Madde 1: Amaç Bu Yönergenin amacı; hizmet alım sözleşmesine istinaden çalışan veya kadrolu şoför veya görevli personel ile bunların haricinde

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

ç. Sözleşme: Kanun kapsamında düzenlenmiş olan finansal kiralama sözleşmesini,

ç. Sözleşme: Kanun kapsamında düzenlenmiş olan finansal kiralama sözleşmesini, TÜRKİYE DIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERİN TÜRKİYE DE YERLEŞİK KİŞİLERE YAPACAKLARI FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNE AİT FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN TESCİLİNE İLİŞKİN GENELGE Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ. (01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere)

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ. (01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere) MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere) M.T.V.K. Madde: 10 (Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 45) A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi Otomobil,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MAYIS 2013 KAMU TAŞITLARI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MAYIS 2013 KAMU TAŞITLARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MAYIS 2013 KAMU TAŞITLARI 1 TAŞIT SAYILARI 2009 2010 2011 2012 Merkezi Yönetim 87.337 87.171 86.479 90.024 KİT 11.961 10.673 9.460 9.211 Mahalli İdareler 58.454 58.454 63.220 64.725

Detaylı

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO : 31 )

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO : 31 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 30.12.2008 Sirküler No: 2008/127 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO : 31 ) 26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 31 seri nolu Motorlu

Detaylı

5018 SAYILI KANUNA EKLİ (I), (II) VE (III) SAYILI CETVELLERDE YER ALAN İDARELERİN TAŞIT KANUNUNA GÖRE

5018 SAYILI KANUNA EKLİ (I), (II) VE (III) SAYILI CETVELLERDE YER ALAN İDARELERİN TAŞIT KANUNUNA GÖRE 203 508 SAYILI KANUNA EKLİ (I), (II) VE (III) SAYILI CETVELLERDE YER ALAN İDARELERİN TAŞIT KANUNUNA GÖRE 203 YILINDA EDİNEBİLECEKLERİ TAŞITLARI GÖSTERİR CETVEL (I) SAYILI CETVEL CUMHURBAŞKANLIĞI T0b Binek

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

6775 FĠNANSAL KĠRALAMA KANUNU (1)

6775 FĠNANSAL KĠRALAMA KANUNU (1) 6775 FĠNANSAL KĠRALAMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3226 Kabul Tarihi : 10/6/1985 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/6/1985 Sayı : 18795 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 510 Bu Kanun ile

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. Karar No : 19

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. Karar No : 19 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29.03.2012 Karar No : 19 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 02 Ocak 2009 SİRKÜLER NO : 2009/8 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2001/29

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2001/29 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-8845 04/06/2001 Konu : Resmi Taşıtlar 130 GENELGE 2001/29 İLGİ : 01.05.2001 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-320-6935

Detaylı

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:21) HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2004/17

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:21) HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2004/17 1 İstanbul,13.01.24 24/13 no lu sirkülerimizle duyurulan Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunundaki değişikliklere açıklamalar getiren ve Motorlu Taşıtlar Vergisi nin ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yılı İdare Faaliyet Raporu HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı İrtibat Tel Nurten ÇAKMAK 1212 I- GENEL BİLGİLER C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1-

Detaylı

230 Motorlu kara taşıtları Vergisi Kanunu

230 Motorlu kara taşıtları Vergisi Kanunu 230 Motorlu kara taşıtları Vergisi Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 23. 2.1963 - Sayı : 11342) No. Kabul tarihi 197 18.2.1963 BİRİNCİ BÖLÜM Mevzu, tarifler, mükellef ve istisnalar Yerginin mevzuu MADDE

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. TEKKEKÖY BELEDİYESİ EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 05.04.2012/78-1 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞKLİK YAPILDI ÖZET : Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen Geçici 29 uncu maddede - 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet- Devret

Detaylı

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU Kanun Numarası : 210 Kabul Tarihi : 21/2/1963 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/2/1963 Sayı : 11343 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 2 Sayfa : 828 Değerli kağıtlar: Madde

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı (II)

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı (II) Bu yayına elektronik ortamda www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı (II) Yayın No: 89 Nisan 2009 MODEL YILI 1979 VEYA DAHA ESKİ MEVCUT TAŞITLARINI

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) ÇOK İVEDİ Sayı : 41931384-125[3-2014-16]-7 18/02/2016 Konu : Kore mukimi firmadan DMU Motorsuz Araç Alım

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve 27763 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) (Değişik:RG-15/04/2013-28619)

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Mart 2009 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

Belediyelerde Taşıt Alım ve Satım İşlemleri

Belediyelerde Taşıt Alım ve Satım İşlemleri Belediyelerde Taşıt Alım ve Satım İşlemleri Nihat Yıldız Bilindiği üzere 237 Sayılı Taşıt Kanunu 12.01.1961 tarih ve 10705 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, yaklaşık kırk yıldır

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 020 Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. KAPSAM : 12 Seri No lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

Sirküler Rapor / SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNİN UYGULAMASINA DAİR TEBLİĞ (ARAÇ MUAYENELERİNE DAİR) (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNİN UYGULAMASINA DAİR TEBLİĞ (ARAÇ MUAYENELERİNE DAİR) (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI Sirküler Rapor 13.10.2014/189-1 6552 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNİN UYGULAMASINA DAİR TEBLİĞ (ARAÇ MUAYENELERİNE DAİR) (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde; 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi ile

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ - 54

SİRKÜLER RAPOR KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ - 54 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 30.04.2010 Sirküler No : 2010 / 29 KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ - 54 Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 54 no.lu KDV Sirkülerinde, kullanılmış araç satışında

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI

KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI Hususi ve Kamyonet Kullanım Tarzları İçin Geçerli Yardım Hizmeti Özel Şartları A)Yardım Hizmeti Özel Şartları A. 1. Lehtar /lar Sigorta poliçesinde

Detaylı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir. Meskenler ve Umuma Mahsus Binalar Sağlığı Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5844 KONU : Meskenler

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında SİRKÜLER Sayı : 2017/21 Tarih : 16.05.2017 Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında 26.4.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü AMASYA

İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü AMASYA Kurum Adı Amasya İl Özel Kısa Bilgi Sulama, kullanma ve işlenerek veya doğal haliyle içme suyu olarak satılmak üzere çıkarılan yeraltı suları ile kaynak sularının kiraya verilmesi. İl Özel Ruhsat ve Denetim

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

Kabul Tarihi : 30/5/1985. Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/1985 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 443

Kabul Tarihi : 30/5/1985. Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/1985 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 443 SİLAHLI KUVVETLER İHTİYAÇ FAZLASI MAL VEHİZMETLERİNİN SATIŞ, HİBE, DEVİR VE ELDENÇIKARILMASI; DİĞER DEVLETLER ADINA YURTDIŞI VE YURT İÇİ ALIMLARIN YAPILMASI VEEĞİTİM GÖRECEK YABANCI PERSONELHAKKINDA KANUN

Detaylı

1 Nolu, Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ

1 Nolu, Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ 1 Nolu, Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ Seri, Sıra Numarası, No : 1 Sayılı Tebliğ 30 Mart 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26478 TEBLİĞ Gelir İdaresi Başkanlığından:

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: 25 Ocak 2014 Sayı : 28893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 160.YTL ye çıkarılmıştır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 160.YTL ye çıkarılmıştır. İstanbul, 31.12.2008 SiRKÜLER 2008/14 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- EMLAK VERGİSİ 6- MOTORLU TAŞITLAR

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

2015 Yılı Merkezi Yönetim Kanununun Mahalli İdareleri İlgilendiren Hükümleri

2015 Yılı Merkezi Yönetim Kanununun Mahalli İdareleri İlgilendiren Hükümleri İbrahim HALICI İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Başkontrolörü ibrahimhalici@gmail.com 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kanununun Mahalli İdareleri İlgilendiren Hükümleri Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 30 Eylül 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29843 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4864 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 4864 Kabul Tarihi : 29.5.2003 MADDE 1.

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/114-1 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ de 28/2/2008 tarihli

Detaylı

2015 YILI NOTER ÜCRET TARİFESİ

2015 YILI NOTER ÜCRET TARİFESİ 2015 YILI NOTER ÜCRET TARİFESİ EGM Adına Tahsil Edilen Tescil Belgesi Bedeli 2015 : 76,10 TL (2014 yılı için 69,11 TL) (Yurdışına çıkarma hariç tüm işlemlerde alınır) EGM Adına Tahsil Edilen Trafik Belgesi

Detaylı

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFELERİ

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFELERİ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFELERİ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFELERİ A.(I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I)

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009 ÖZET: Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. GEMİ, DENİZ VE İÇ SU TAŞITLARI İLE İLGİLİ BAZI YASAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 16

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2008-83)

SİRKÜLER RAPOR (2008-83) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 17 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28590 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4344 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2014/KDGM- 10/GENEL) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu nun 26 ncı maddesinde

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ;

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ; Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Harcama talimatı: Kamu ihale mevzuatına tabi olmayan bir giderin idare adına geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için giderin konusunu, gerekçesini, yapılacak

Detaylı

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU 1- Mükellefler İçin UYGULANACAK CEZANIN TUTARI (*) YÜRÜRLÜK TARİHİ ASGARİ TUTAR UYGULANACAK CEZANIN NEVİ Serbest Meslek

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/43 Bilindiği üzere 6225 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 2 inci maddesi ile 4/1/1961 tarihli ve

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Senato İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Senato İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 08/02/2016-E.2067 T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Senato *BEKAZ2UM* Sayı : 26842974-050.01.04/ Konu : Senato Kararı İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA Üniversitemiz Senatosunun

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti, tabutlanması ve nakli fert, toplum ve çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir.

Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti, tabutlanması ve nakli fert, toplum ve çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir. Ölülerin Nakli Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5854-2000/43 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005/ 5854 KONU : Ölülerin Nakli ANKARA 01.05.2000 GENELGE

Detaylı

2016 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 28.12.2015/177-1 2016 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının belirlendiği, 46 Seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2015/KDGM- 06/GENEL) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu nun 26 ncı maddesinde

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-60)

SİRKÜLER RAPOR (2009-60) 6 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel:

Detaylı

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2016 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler AMAÇ MADDE 1 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Emlak ve İstimlâk

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR)

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sarıbeyler barajından tarımsal sulama amaçlı

Detaylı

SAYMANLIK YETK VE SORUMLULUKLARININ DEVR Hamdi Mete TU RUL Sayı tay Ba denetçisi

SAYMANLIK YETK VE SORUMLULUKLARININ DEVR Hamdi Mete TU RUL Sayı tay Ba denetçisi SAYMANLIK YETK VE SORUMLULUKLARININ DEVR Hamdi Mete TU RUL Sayı tay Ba denetçisi G R 1050 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre, en genel anlamıyla gelirleri toplama, giderleri hak sahiplerine ödeme ve

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı