FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM 1. LEASING SÖZLEŞMESİNİN TANIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM 1. LEASING SÖZLEŞMESİNİN TANIMI"

Transkript

1 FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM 1. LEASING SÖZLEŞMESİNİN TANIMI Son yıllarda moda isim haline gelen leasing esasında zenginliğin bir mala sahip olmakta yattığına ilişkin geleneksel ve köklü düşüncenin, günümüz ekonomik anlayışına uygun olarak zayıflaması sonucunda ortaya çıkmıştır. Günümüzde verimliliğin, yani üretim yolu ile kar elde etmenin temel alınması, zenginliğin zorunlu olarak mülkiyete bağımlı olduğu düşüncesinin giderek değerini yitirmesine yol açmıştır. Kullanımın devri, finansman rahatlığı ve teknolojik gelişmelere uyum sağlaması açılarından yatırım mallarının mülkiyetine sahip olunmasından daha elverişli bir yol olarak ortaya çıkmaktadır. İşte bu yola leasing adı verilmektedir 1. Genel olarak kiralama taşınır veya taşınmaz malların sahibi tarafından, belli bir süre ve ücret karşılığında başka kişilere kullandırılmasıdır. Yatırım ve finansman sağlamaya yönelik kiralama (leasing) ise kiralamaya konu olan makine ve teçhizatın kullanımının bir ticari anlaşma vasıtasıyla, kararlaştırılan bir zaman dilimi için sahibi tarafından kira ödemeleri karşılığında kiracıya devredilmesidir sayılı Finansal Kiralama Kanununun 4. Maddesi finansal kiralama sözleşmesinin tanımını vermektedir. Bu hükme göre sözleşme, kiralayanın kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka suretle temin ettiği bir malın zilyetliğini her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek şartıyla kira bedeli karşılığında kiracıya bırakmasını öngören bir sözleşmedir. Tanım, bir yandan üçlü taraf sistemini, öte yandan da finansal leasingin belli temel özelliklerini içermektedir. Üçlü taraf sisteminde leasing işlemine yatırımcı, leasing şirketi ve yapımcı/satıcı olmak üzere üç kişi katılmaktadır. Bir yatırım malı 1 Kuntalp, Erden; Finansal Kiralama Kanununa Göre Finansal Kiralama Tanımı ve Hükümleri, 1988 Ankara,s.7. 2 Emek, Uğur;Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Yeni Finansman Yöntemlerinin Uygulanabilirliği Finansal Kiralama, Factoring- 1994, Ankara, s.26. 1

2 gereksinmesi içinde bulunan yatırımcı, bu malı sağlamak zere yapımcı ile temasa geçer. Bu irtibatın olumlu geçmesi halinde yatırımcı ile bir leasing sözleşmesi imzalar LEASING SÖZLEŞMESİNİN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ Amerikan Hukukunda doğmuş ve gelişmiş olan leasing in kelime olarak karşılığı kiradır. Leasing ilişkisinin esası, malın mülkiyet hakkı ile ekonomik işe yararlığını birbirinden ayırmakta yatar. Böylece girişimciye sadece malın ekonomik işe yararlığı tahsis edilmekte ve o mülkiyet hakkının doğurduğu finansman yüklerinden kurtulmuş olmaktadır.bu konudaki hukuki düzenlemelerin isabet derecesini ve önemini ekonomik gelişmelerden soyutlamaya olanak bulunmamaktadır. Sınai kiralama olarak nitelendirilmesi halinde leasingin ilk izlerine çok eski çağlarda rastlayabiliriz. MÖ 350 yılında Aristoteles, zenginliğin mülkiyet hakkından ziyade bu hakkın kullanımından kaynaklandığına işaret etmiştir. Ancak ilk leasing uygulaması 1877 yılında Bell- Telephone-Company nin telefon aletlerini artık satmayıp leasing yoluyla devretmeye karar vermesi üzerine başlamıştır. Bu örneği daha sonra diğer şirketler özellikle 1920 li yılların başında IBM ve Remington Rand Company izlemişlerdir. Avrupa da da 1894 yılında inşaat makineleri, 1910 yılında ise ilk bilgi işlem makineleri kiralanmaya başlanmıştı. Bu sözleşmelerde finanse etme niyeti görünmüyordu. Sadece yapımcıların rağbet ettikleri, feshin mümkün olmadığı ana sözleşme süresi içermeyen bu bir tür kira sözleşmeleri salt sürümü artırmayı amaçlamaktaydı. Bugünkü anlamda dolaylı leasing sözleşmeleri, 20. Yüzyılın ikinci yarısında, 1952 mayısında JosephKure un Dolar sermaye ile Sa Francisco da United States Leasing Corporation adlı ilk ve bugün için de dünyanın en büyük leasing şirketini kurmaları ve bu şirketin yatırımları leasing yolu ile finanse etmeye başlaması ile ortaya çıkmıştır. Böylece artık leasing sözleşmeleri yapımcılar yerine- finansman amacını güden bağımsız leasing şirketleri tarafından kurulmaya başlandı ve bu şirketler yapımcılardan kiralama işi ile birlikte tüm rizikolarıyla beraber yatırım 3 Kuntalp, s.19. 2

3 mallarının finansmanı işini devralmış oldular. Bu sayede hem leasing sözleşmelerinin hacmi hem de hem de leasing konusu olabilecek malların kapsamı hızla genişlemeye başladı 4. II. BÖLÜM 3. LEASING SÖZLEŞMESİN TARAFLARI 3.1.Finansal Kiralama Şirketi (Kiralayan) Ülkemizde Finansal Kiralama Kanunu (FKK) 10. Maddesi uyarınca finansal kiralama şirketleri yalnızca anonim şirket şeklinde kurulabilir. Kiralayan şirketlerin kuruluşu ve şube açmaları ile yabancı kiralayan şirketlerin Türkiye de şube açması Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu bakanlığın ön iznine bağlıdır. Kuruluş ise, Türk Ticaret Kanunun (TTK) anonim şirketlerin kurulmasına ilişkin hükümleri uyarınca yapılır ve şayet şirkette yabancı sermayenin iştiraki varsa 6224 sayılı yasa ile 8/168 sayılı çerçeve kararnamesine göre hareket edilir. Finansal kiralama şirketleri en az iki denetçi çalıştırırlar. Denetimi sağlayacak bu denetçilerin yüksek öğrenim görmüş, iktisat, hukuk ve maliye konularında bilgi ve tecrübe sahibi kişiler olması gerekir. FKK nun ilgili maddelerinde bankaların finansal kiralama işlemi yapıp yapamayacakları konusuna değinilmemiştir. Ancak Finansal Kiralama İşlemlerinde Bulunacak Şirketlerin Kuruluş ve Şube Açmaları İle Denetlenmelerine Dair Yönetmelik in 20. Maddesiyle, kiralayanların finansal kiralama işlemleriyle doğrudan ilgili olmayan faaliyetlerde bulunmaları yasaklanmış ve sadece mevduat kabul etmeyen kalkınma ve yatırım bankaları bu hüküm dışında tutulmuştur. 3.2.Kiracı Çeşitli ülke uygulamalarında kiracı olarak ilk planda çeşitli alanlardaki işletmeler yatırımcı şirketler, daha sonra da kamu tüzel kişileri ve gerçek kişiler sözkonusu 4 Altop, Atilla; Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi, Ankara, 1990, s

4 olmaktadır. Gerçek kişiler bazen mesleki alanlarda bazen de özel alanda finansal kiralama sözleşmeleri kurmakta olup bunların birbirlerinden ayrılması gerekmektedir. FKK da kiracı olacak kişiler için herhangi bir şart veya sınırlama öngörülmemiş olup, kiracının genel sözleşme ehliyetine sahip olması kural olarak yeterlidir LEASING SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ Finansal kiralama sözleşmeleri, Finansal Kiralama Kanunu gereği 4 yıldan kısa süreli olamaz 6. Ancak bu sürenin 4 yıldan az olabileceği ayrık durumlar vardır. Finansal Kiralama İşlerinde Süre ve Sınırın Tespitine dair Yönetmeliğin 1. Maddesine göre, a) Amortisman süresi 4 yıldan az olan mallara; b)teknolojik niteliği itibarı ile kullanımın 4 yıldan kısa olduğu Hazine Müsteşarlığınca onaylanan mallara ilişkin sözleşmeler daha kısa süreli olabilir 7. Sözleşme süresi sonunda, sabit kıymet, finansal kiralama sözleşmesinde belirtilen bir bedel karşılığında kiracıya devredilebilir LEASING SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ FKK madde 8 uyarınca Sözleşme düzenleme şeklinde noterlikçe yapılır. Taşınır mala dair sözleşme, kiracının ikametgah noterliğinde özel sicile tescil edilir. Taşınmaz mala dair sözleşme ise taşınmazın bulunduğu tapu kütüğünün beyanlar hanesine, gemilere dair sözleşmeler ise gemi siciline şerh edilir. Tescil veya şerhten sonra, üçüncü kişilerin finansal kiralama konusu mal üzerindeki ayni hak iktisapları kiralayana karşı ileri sürülemez. Yurt dışında yerleşik kiralayan şirketin Türkiye'de şubesi yoksa sözleşmeler Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakanlıkça tescil edilir 9. FKK da belirtilen şekil geçerlilik şartıdır. Bu şarta uyulmaması durumunda geçerli bir finansal kiralama sözleşmesi kurulmuş olmayacağından FKK ile ilgili yönetmelik ve tebliğlerin de uygulanması sözkonusu olmaz. 5 Altop, s Zevkliler,Aydın; Özel Borç İlişkileri, Ankara 1998, s

5 Taşınır mallara ilişkin finansal kiralama sözleşmelerinde tescilin yapılmamasının FKK madde 18,19 ve 20 ile ilgili bazı sonuçları bulunmaktadır. Öğretide bazı yazarlar bugünkü yasal düzenleme karşısında kiracının finansal kiralama konusu mal üzerinde sahip olduğu kullanma ve yararlanma hakkını FKK kanunu madde 18 uyarınca hiçbir tescil veya şerha gerek duymaksızın kira konusu malı sonradan iktisap edenlere karşı ileri sürebileceğini vurguladıkta sonra bunun hatalı olduğunu belirterek sözkonusu hükmü eleştirmektedirler. FKK madde 8/1,3 uyarıca taşınmaz mala ilişkin finansal kiralama sözleşmesi taşınmaz malın bulunduğu tapu kütüğünün beyanlar hanesine şerh verilecektir. Şerh verilecek olan kiracının sahip olduğu kullanma yararlanma hakkı olup, sözleşmenin kendisi değildir. Zira tapu kütüğüne sözleşmeler değil, haklar tescil edilir veya şerh verilebilir. Gene FKK madde 8/1,3 uyarınca gemilere dair sözleşmelerde gemi siciline şerh verilecektir. Gemi siciline kayıtlı olmayan gemilere ilişkin bir finansal kiralama sözleşmesi kurulması halinde önce geminin gemi siciline tescil ettirilmesi ve ondan sonra da kurulmuş olan sözleşmeden kiracı lehine doğan gemiyi kullanma ve ondan yararlanma hakkının sicile şerh verilmesi gerekmektedir SÖZLEŞME KONUSU MAL Kanun, sözleşme konusunun bir yatırım malı olması gerektiğini belirtmeksizin, 5. Maddesinde yalnızca bunun bir taşınır veya taşınmaz mal olabileceğinden söz etmekle yetinmektedir. Fakat kanunun finansman amacına yönelik finansal kiralamayı esas aldığı ve tüketim malları leasinginin gerçekte bir leasing sözleşmesi oluşturmadığı göz önüne alındığında ancak yatırım mallarının finansal kiralama sözleşmesine konu olabileceği kendiliğinden anlaşılır. Taşınmaz leasingi araziye değil, daima arazi üzerindeki yapıya yöneliktir. Taşınmazlarda finansal kiralama işlemi iki şekilde gerçekleşmektedir: Ya finansal kiralama şirketi arazi ve üzerindeki yapının mülkiyetini kazandıktan sonra bunun zilyetliğini kiracıya devretmekte, yahut da kiracının kendisine ait bulunan arazi 10 Altop, s

6 üzerinde finansal kiralama şirketi lehine bir üst hakkı tesis etmesinden sonra finansal kiralama şirketi bu yapının zilyetliğini kiracıya bırakmaktadır. Finansal kiralamaya konu olabilecek yapı mevcut olabileceği gibi inşa edilecek bir yapı da olabilir. Öte yandan kanun finansal kiralama sözleşmesine konu olacak malın yeni olması koşulunu aramamaktadır. Bu bakımdan birinci el kadar ikinci el leasinginin de yapılması mümkündür. Finansal Kiralama Kanunu madde 5 ayrıca patent, fikri ve sınai hakların bu sözleşmeye konu olamayacaklarını öngörmektedir. 7. FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALIN MÜLKİYETİNİN KİRALAYANDA KALMASI VE KİRACININ MALI SATIN ALMA HAKKI a) Malın mülkiyetinin kiralayanda kalması Kiralayan, finansal kiralama konusu malın mülkiyetine sahiptir. Bu husus 3226 Sayılı Yasanın 9. maddesinde Finansal kiralama konusu malın mülkiyeti kiralayana aittir şeklinde açıklanmış, nedense 17/1. maddede aynen tekrar edilmiştir. Yargıtay (HGK, , , 2001/6, YKD Temmuz 2001, sh.976) Her ne kadar 9 ve 17. maddelerde finansal kiralama konusu malın mülkiyetinin kiralayan şirkete ait olduğu belirtilmiş ise de, her iki maddenin gerekçesinde görüldüğü üzere finansal kiralama nesnenin mülkiyetinin kiralayan şirkete bırakılmasındaki amacın kira bedellerine karşı bir teminat niteliği taşıdığının kabulü gerekir demektedir. Özellikle araçların finansal kiralama sözleşmesi ile zilyetliğinin kiracıya devrinde meydana gelen kazalardan malik durumundaki kiralayanın sorumlu olup olmayacağı çeşitli Yargıtay kararlarına konu olmuştur. Yüksek Mahkeme bir kararında (19.HD., , 2577/3075,.oğlu, sh.215; aynı şekilde 11.HD., , 7567/9051, YKD Mart 2001, sh.366) kaza tarihinde finansal kiralama süresi bitmiş ise de, kiracının araç üzerindeki zilyetliği, fiili tasarruf gücü ve ekonomik işe yararlılığı henüz satın alma hakkı kullanılmadığı veya araç 6

7 iade edilmediğinden devam ettiğinin anlaşılmış olmasına göre, davalı şirketin KTK 3. maddesine göre işleten sıfatı bulunmamaktadır sonucuna varmıştır. Kiralama sözleşmesinin 3226 Sayılı Yasa kapsamında kalması için sözleşme devam ettiği sürece kiralayanın mal üzerindeki mülkiyetinin devamı şarttır. Bunun istisnası, sözleşmede öngörülmesi halinde, kiralayanın mal üzerindeki mülkiyet hakkını diğer bir finansal kiralama kuruluşuna devretmesidir. Buna karşılık, kiralayanın mal üzerindeki mülkiyetini herhangi bir üçüncü kişiye devretmesi 3226 Sayılı Kanunun emredici hükümlerine aykırı olduğundan geçersiz sayılacaktır. b) Kiracının malı satın alma hakkı 3226 Sayılı Yasaya göre Finansal kiralama konusu malın mülkiyeti kiralayan şirkete aittir. Ancak taraflar sözleşmede, sözleşme süresi sonunda kiracının, malın mülkiyetini satın alma hakkını haiz olacağını kararlaştırabilirler (FKK md.9). Bu hak sonradan da tarafların anlaşması halinde kiracıya tanınabilir. Madde gerekçesinde Esasında finansal kiralama münasebetinde finansal kiralama şirketinin mala karşı ilgisi, bunu sağlarken ödediği bedelin kendisine geri ödenmesini temin etmekten öteye geçmez. Buna karşılık, işletmenin sabit kıymet ihtiyacını bu yolla sağlayan kiracının malı muhafazadaki menfaati çok fazladır.... Tarafların bu satın alma bedelini sözleşmede göstermek durumunda oldukları kuşkusuzdur denilmektedir. Finansal kiralama bedeli genelde malın ekonomik ömrü göz önünde tutularak belirlendiğinden, süre sonunda kiracıya mal satın alma hakkı tanınmaktadır. Malın mülkiyetinin devri halinde yapılacak masraflara, ödenecek vergilere kimin katlanacağı konusunda Yasada bir düzenleme bulunmamaktadır. Yargıtaya intikal eden bir olayda, kiracı belediye leasing yoluyla kiraladığı 8 kamyon, 2 su tankeri ve 1 asfalt bakım aracının 4 yıllık sözleşme sonunda her birine lira ödemek suretiyle satın alma hakkının bulunduğunu tüm koşullar yerine getirildiği halde kiralayanın devre yanaşmadığını ileri sürerek, söz konusu araçların mülkiyetinin adına tescilini dava etmiştir. 7

8 Kiralayan araçların devrinin yapılabilmesi için araçlarla ilgili maliye borçlarının ve devirle ilgili harç ve masrafların davacı tarafından ödenmesini istemiş Mahkeme mülkiyetin kiralayana ait olduğunu, motorlu taşıt ile ilgili taşıt vergileri ve araçla ilgili diğer borçların kiracı tarafından değil, kiralayan tarafından ödenmesinin mülkiyetin doğal sonucu olduğu gerekçesi ile araçların mülkiyetinin davacıya ait olduğunun tespitine karar vermiştir. Yüksek Mahkeme (11.HD., , 98/8999, 99/612) finansal kiralama sözleşmesinde kiralananın satın alma opsiyonuna bağlı olarak veya hangi sebeple ve gerekçe olursa olsun her türlü vergi, resim ve harcın kiracı tarafından ödenmesi öngörüldüğünden mahkeme kararını bozmuştur. Finansal kiralama sözleşmesinde herhangi bir hüküm bulunmaması halinde satışa kadar ki vergiler kiracıya ait olacak; malın kiracı tarafından satın alınmak istenmesi halinde ise taşınır ve taşınmaz satışında uygulanacak genel hükümler göz önünde tutulacaktır TARAFLARIN BORÇLARI A) Yasada düzenlenen borçlar I- Finansal Kiralama Şirketinin (Kiralayanın) borçları a)kira konusu malın zamanında ve gereği gibi teslim borcu Kiralayan, finansal kiralama sözleşmesinin geçerli olarak kurulması ile birlikte FKK madde 4 uyarınca finansal kiralama konusu malın vasıtasız zilyetliğini kiracıya sağlama borcu altına girmektedir. Bu kiralayanın temel borçlarından biridir ve bu borç ifa edilmeden ne finansal kiralama sözleşmesinin süresi işlemeye başlar ne de kiracının ücret ödeme borcu ve diğer borçları muaccel olur. Ancak yasada aksine bir düzenleme mevcut olmadığından- vasıtasız zilyetliği kiracıya bizzat kiralayanın sağlaması, diğer bir deyişle kiracının malın vasıtasız zilyetliğini doğrudan kiralayandan elde etmesi gerekmediği gibi zaten uygulamada hemen tüm formüler finansal kiralama sözleşmelerinde malın vasıtasız zilyetliğini kiralayan 11 Reisoğlu, Seza; Finansal Kiralama Sözleşmeleri ve Uygulama Sorunları, s

9 ile satıcı arasında kurulan satım sözleşmesi uyarınca satıcının doğrudan kiracıya geçireceği hükmüne açıkça yer verilmekte ve bu düzenleme tamamen geçerli kabul edilmektedir. Kiralayanın şahsi kusuru olmaksızın satım sözleşmesinin zamanında kurulamaması veya sözleşmenin kurulmasına rağmen malın zilyetliğinin satıcı tarafından zamanında veya hiç kiracıya geçirilmemesi halinde ne olacağına dair bir hükme FKK da rastlanılmamaktadır. Taraflarca sözleşmede konuya ilişkin herhangi bir düzenlemede öngörülmediği takdirde, m. 26 uyarınca uygulanacak olan kira sözleşmesine ilişkin hükümler gereğince kiralayan sözkonusu gecikmeden veya ifa etmememden sorumlu olacaktır. Kendisine ayıplı mal teslim edilen kiracının, formüler finansal kiralama sözleşmelerinde yer alan genel işlem şartlarındaki düzenleme uyarınca satıcıya karşı ileri sürebileceği talepler ise şunlardır: a) ayıbın giderilmesi b)semenin indirilmesi c) Satım sözleşmesinden dönme d)malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi e) malı geri vererek ifa etmeme nedeni ile tazminat talebidir. b) Maldan yararlanmaya engel olmama borcu FKK madde 13/I de, kiracının sözleşme süresince finansal kiralama konusu malın zilyedi olarak sözleşmenin amacına uygun biçimde her türlü faydayı elde temek hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Bunu tersine yorumundan kiralayanın sözleşme süresince kiracının maldan yararlanmasına engel olacak davranışlarda bulunmama borcu olduğu anlaşılmaktadır. Finansal kiralama konusu malın satıcı tarafından kiralayana taksitle satıldığı durumlarda mal kiracıya teslim edilip sözleşme işlerlik kazandıktan bir süre sonra kiralayanın satış bedelinin taksitlerini ödememesi üzerine satıcının satım sözleşmesinin temerrüt hükümlerine dayanarak feshedip malı geri alması halinde, artık kiracının FKK madde 16 ya başvuramayacağı madde metninden anlaşılmaktadır.( FKK MADDE 16 Finansal Kiralama konusu malın, kiralayanın malın imalatçısı veya satıcısı ile zamanında sözleşme yapmaması veya gerekli ödemeyi zamanında yerine getirmemesi veya diğer sebepler ile kiracıya teslim edilmemesi halinde Borçlar Kanununun 106 ncı maddesi hükmü uygulanır. BK MADDE Karşılıklı taahhütleri havi olan bir akitte iki taraftan biri mütemerrit olduğu takdirde, diğeri borcun ifa edilmesi için münasip bir mehil tayin veya münasip bir mehilin tayinini hakimden isteyebilir. Bu mehil zarfında borç ifa edilmemiş bulunduğu surette alacaklı her zaman onun ifasını talep ve teahhür sebebi ile zarar ve ziyan davası ikame eylemek hakkını haizdir; birde akdin 9

10 icrasından ve teahhürü sebebiyle zarar ve ziyan talebinden vazgeçtiğini derhal beyan ederek borcun ifa edilmemesinden mütevellit zarar ve ziyanı talep veya akdi fesh edebilir.) Bu durumda kiracının, kiralayanın sözleşme süresince kendisinin maldan yararlanmasına engel olacak davranışlarda bulunama borcuna aykırı davrandığı gerekçesiyle FKK madde 23/II uyarınca sözleşmeyi feshedip madde 25/II uyarınca tazminat talep edebilecektir. c)finansal Kiralama konusu malı 3. Kişiye devretmeme borcu FKK madde 18 de FKK madde 15 de kiracı için öngörülen malın zilyetliğini devir yasağına koşut olarak- kiralayanın finansal kiralama konusu malın mülkiyetini bir üçüncü kişiye devredemeyeceği öngörülmüş ancak bunun aksinin sözleşmede kararlaştırılabileceği kabul edilmiştir 12. Böyle bir durumda malın mülkiyeti, ancak finansal kiralama işi ile uğraşan bir başka kuruma devredilebilir ve mülkiyeti devralan kurum, sözleşme hükümlerine aynen uymak zorundadır 13. d) Finansal Kiralama konusu malı sigorta ettirme borcu FKK madde 17/II uyarınca kiralayan şirket, mülkiyet kendisine ait olan finansal kiralama konusu malı sözleşme süresince sigorta ettirmek zorunda olup, sigorta primlerinin ödenmesi borcu kiracıya aittir. Maddenin gerekçesinde malın finansal kiralama şirketi için bir teminat teşkil etmesinin onun kendisi tarafından sigorta ettirilmesi zorunluluğunun getirilmesine sebep olduğu belirtilmiştir. Sigorta kapsamı hakkında yasada bir açıklık bulunmadığından, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, sözleşmeye konulacak bir hüküm ile malın yeni değeri üzerinden branş gereği olağan olan ziya ve hasar rizikolarına karşı sigorta ettirileceğinin öngörülmesi yerinde olacaktır. Kiralayan finansal kiralama konusu malı sigorta ettirme yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde, sigortasız malın kiracı elinde iken hasar ve ziya uğraması halinde, kiracının sorumluluğu, - FKK m. 14/I,2 nin kıyasen uygulanması sonucumeydana gelen zarardan, mal sigortalı olsa idi ödenmesi teorik olarak gereken sigorta tazminatının düşülmesinden sonra kalan miktar ile sınırlı olacak, geri kalan 12 Altop, Zevkliler, s

11 zarara yasal sigorta yaptırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kiralayan katlanacaktır 14. II- KİRACININ BORÇLARI FKK, kiracının aşağıda sayılan borçlarına açıklık getirilmiştir. a) Finansal kiralama bedelini ödeme borcu Kiracının en önemli borcu kuşkusuz, finansal kiralama sözleşmesinde belirtilen vadelerde malın bedelini ödemektir 15.Kiralama bedelinin nasıl saptanacağına ilişkin Kanunda herhangi bir düzenleme yoktur. Yalnızca 6. Maddede bedelin ve ödeme dönemlerinin taraflarca belirleneceği; bedelin sabit ve değişken olabileceği, Türk Lirası veya Merkez Bankasınca alımı satımı yapılan döviz cinsinden saptanabileceği yurt dışından yapılacak finansal kiralamalarda yıllık kiralama bedelinin USD karşılığı Türk Lirasından daha az olamayacağı öngörülmektedir 16. b) Finansal kiralama konusu malı sözleşme şartlarına uygun kullanma borcu FKK madde 13/II uyarınca kiracı, finansal kiralama konusu malı sözleşmede öngörülen şart ve hükümlere göre özenle kullanmak zorundadır. Formüler finansal kiralama sözleşmelerinde genellikle malın kullanım şekli ve kapasitesi belirlenmekte, kiracının öngörülen sınırların dışına çıkmaktan ve malı aşırı çalıştırmaktan kaçınması gerekmektedir. c) Finansal kiralama konusu malın her türlü bakımını yapma ve koruma borcu FKK madde 13/III uyarınca kiracı finansal kiralama konusu malın her türlü bakımından ve korunmasından sorumlu olup bakım ve onarım masrafları kendisine aittir. Yasal düzenleme ile kira sözleşmelerindeki bakım ve onarıma ilişkin yasal sistemden ayrılınmış olmaktadır. Zira adi kira sözleşmelerine 14 Altop, s Reisoğlu, s Kuntalp,s

12 ilişkin BK 258/II,1 uyarınca alelade kullanım için gerekli ufak tefek bakım ve onarımı kiracı gerçekleştirmek zorunda olup bu sınırlar dışında kalan büyük bakım onarımı ise kiralayan tarafından gerçekleştirilecektir. İşte FKK 13/III de alelade kullanımın gerektirdiği bakım ve onarım ile büyük onarımına yer verilmeyerek sözleşme süresince finansal kiralama konusu malın her türlü bakım ve onarımından kiracı sorumlu tutulmaktadır. d) Finansal kiralama konusu malın hasar ve ziyaına katlanma yükümü FKK madde 14/I,1 de finansal kiralama konusu malın sözleşme süresi içinde kiracının veya kiralayanın kusuru olmaksızın- hasar ve ziyaı sorumluluğu kiracıya ait olduğu açıkça belirtilmiştir 17. e) Finansal kiralama konusu malın sigorta primlerini ödeme yükümü Kiralayanın sigorta ettirdiği malın primlerini sigorta şirketine ödeme yükümlülüğü de kiracıya aittir (FKK md.17/11). Kiracı sigorta primlerini kiralayan adına sigorta şirketine yatıracak veya primleri ödeyen kiralayana bunları iade edecektir. Sigorta primlerini ödemeyen kiracı kiralayana karşı mütemerrit duruma düşecektir 18. f) Malın zilyetliğini başkasına devretmeme yükümü FKK madde 15 uyarınca kiracı malın zilyetliğini bir üçüncü kişiye devredemez. Böylece adi kira sözleşmesinden ayrılınmış olmaktadır.zira adi kira ilişkisinde kiracı sözleşmede aksine hüküm olmadıkça kiralayana zarar verecek bir değişikliği gerektirmemek şartıyla kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi kirayı üçüncü bir kişiye devredebilir. g) Süre bitiminde malı iade borcu Kiracının FKK madde 24 te düzenlenmiş olan malı iade borcu sözleşmenin sona ermesi üzerine muaccel olacaktır Altop, s Reisoğlu, s Altop,

13 B) Matbu sözleşmelerde yer verilen borçlar Formüler sözleşmeler konan diğer borçlar şu şekildedir: a) Finansal kiralama konusu malı satıcıdan teslim alma, gerekli muayene ve ihbarları yapma borcu b) Kiralayanın, finansal kiralama konusu malı ve kendisinin mali durumunu denetlemesine katlanma borcu c)finansal kiralama konusu mala ilişkin olarak doğan yükümlülüklere katlanma borcu d) Takas ve ifadan kaçınma yasaklarına uyma borcu e) Finansal kiralama konusu mala üçüncü kişilerce el konulması durumunda kiralayanı vakit geçirmeksizin haberdar etme ve onun haklarını korumaya yönelik gerekli önlemleri alma borcu. 9. LEASING SÖZLEŞMESİNİN DİĞER SÖZLEŞMELERLE BENZER YÖNLERİ Leasingde bir kira sözleşmesine ait bütün öğeler mevcuttur. Buna rağmen leasingi salt bir kira sözleşmesi saymaya olanak yoktur. Çünkü leasing bazen taksitli satışa benzemektedir. Ancak leasingdeki asıl amacın makine, teçhizat, demirbaş gibi yatırım ve üretim mallarının kiralanması olduğunu unutmamak gerekir. Fakat işlem bu noktada kalmamakta ve araya kredileme de girdiği için yapılan sözleşmenin hukuki niteliği karmaşık bir hal almaktadır. Bu nedenle hukukçular leasing anlaşmasının türü kendine özgü bir sözleşme tipi saymaktadır. Finansal kiralama ile normal kira sözleşmesi arasındaki en önemli fark kuşkusuz finansal kiralama sözleşmesi sonunda kiralamaya konu olan malın sembolik bir bedel ile kiracı mülkiyetine geçmesine olanak sağlaması ve kira bedellerinin malın ana parasını da kapsayacak şekilde belirlenmesidir 20. III. BÖLÜM 10. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME NEDENLERİ VE HUKUKİ SONUÇLARI Finansal kiralama sözleşmesi bir borçlar hukuku sözleşmesidir Sayılı Yasada hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu uygulanır (FKK md.26). Finansal 20 Türkiye de finansal kiralama (Leasing), seminer,istanbul, 1996, s

14 Kiralama Kanununda 21 ve 22. maddelerde finansal kiralama sözleşmesinin sona erme nedenleri tekrarlanmaktadır. FKK 22. maddesine göre sözleşme, - Şirketin sona ermesi - Tüzel kişiliğin hitamı - Kiracının iflası veya aleyhine yapılan bir icra takibinin semeresiz kalması - Kiracının ölümü veya fiil ehliyetini kaybetmesi - Kiracının işletmesini tasfiye etmesi hallerinde, sözleşmede aksine bir hüküm yoksa sona erer. Finansal kiralama sözleşmesi sona erdiği zaman; kiracının malı satın alma hakkı varsa; bu hakkını kullanabilecek, bu hakkı kullanmazsa veya satın alma hakkı yoksa zilyetliğindeki malı derhal kiralayana iade edecektir (FKK md.24). 11. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN FESHEDİLEREK SONA ERDİRİLMESİ Finansal kiralama sözleşmesinin süresinin sona ermesinden önce de gerek kiracı, gerekse kiralayan 3226 Sayılı Yasa hükümlerine göre sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. a) Kiracı tarafından sözleşmenin feshi Finansal kiralama konusu malın, kiralayanın malın imalatçısı veya satıcısı ile zamanında sözleşme yapmaması veya gerekli ödemeyi zamanında yerine getirmemesi veya diğer sebepler ile kiracıya teslim edilmemesi halinde Borçlar Kanununun 106. maddesi hükmü uygulanır (FKK md.16). Temerrüt ortaya çıktığında, kiracı teslim için vereceği mehil sonunda sözleşmeyi feshedebileceği gibi, kiralayanın kusuru halinde, uğradığı menfi zarar ve ziyanı da isteyebilecektir. 14

15 FKK md.16 da malın diğer sebeplerle de kiracıya teslim edilmemesi halinde BK 106. maddenin uygulanacağı kabul edilmektedir. Teslimi engelleyen diğer sebepler kiralayanın kusuru dışında olabilir. Örneğin satıcı veya imalatçının kusuru nedeniyle teslim gecikebilir veya verilen süre içinde mal teslim edilmeyebilir, yahut teslim edilmek istenen mal kabul edilemez şekilde ayıplı, sözleşmeye aykırı olabilir. Bu ve diğer teslimi engelleyen hallerde de kiracı BK 106. maddesinde kendisine tanınan hakları kullanabilir. Ancak kiracı finansal kiralama sözleşmesini feshetmesi dolayısıyla kiralayandan zarar ziyan isteyemeyeceği gibi, bu fesihten ötürü kiralayana karşı sorumluluğu dahi söz konusu olabilir. Finansal kiralama sözleşmesinde malın teslim borçlusu kiralayandır Sayılı Yasada açıkça düzenlenmemiş olmasına rağmen, BK 117. maddedeki borçluya isnadı mümkün olmayan nedenlerle malın kiracıya teslimi mümkün olmasa - örneğin imalatçı iflas ederse- borç sakat olur. Bu durumda finansal kiralama sözleşmesi de kendiliğinden son bulur. Buna karşılık, malın tesliminden sonra malın telef olması halinde BK 117. maddenin uygulanması söz konusu olmayacak; malda meydana gelen zarardan kiracı sorumlu olacaktır (13.HD., , 1751/4287). Kiracı, kiralayanın sözleşmeye aykırı harekette bulunması ve aykırılık nedeniyle kiracının sözleşmeye devam etmesinin kendisinden beklenemeyeceği durumlarda da, keza sözleşmeyi feshedebilecektir (FKK md.23/son). Kiracı sözleşmeyi feshederse; sözleşme süresinin bitiminde malı satın alma hakkı bulunsa dahi (FKK md.9), bu hakkı kullanamayacak, malı kiralayana iade edecek, buna karşılık uğradığı zararın tazminini kiralayandan isteyecektir (FKK md.25/2). b) Kiralayan tarafından sözleşmenin feshi Kiralayanın, sözleşmenin sona ermesinden önce sözleşmeyi fesih hakkı, kiracının kiralama bedelini ödemede temerrüde düşmesi halinde söz konusu olmaktadır. Kiracı, sözleşmede belirlenen tarihlerde kiralama bedelini ödemede temerrüde düşerse, kiralayan için 30 günlük bir süre tanıyacak, bu süre içinde de kiralama 15

16 bedeli ödenmez ise sözleşmeyi feshedebilecektir. Sözleşmede, süre sonunda mülkiyetin kiracıya geçeceği kararlaştırılmış ise, bu süre altmış günden az olmayacaktır Sayılı Yasada öngörülen hallerde (FKK md.23) taraflara tanınan fesih hakkı finansal kiralama sözleşmesinde yer almasa bile taraflarca kullanılabilir. Yasal fesih hakları dışında; finansal kiralama sözleşmeleri ile taraflara ilave fesih hakkı tanınması da mümkün ve geçerlidir. Yargıtaya intikal eden bir olayda, mahkeme davalının ihtarnamede öngörülen borcu altmış gün içinde ödediği, sonradan muaccel olan taksitlerin ödenip ödenmediği konusunun bu dava dışında olduğu, davacının sözleşmeyi fesihte haklı olmadığı gerekçesi ile davayı reddetmiştir. Yüksek Mahkeme (19.HD., , 3982/7681) sözleşmenin 17. maddesi hükmüne göre kiralama bedelinin ödeme planına uygun olarak ödenmesinde ve sözleşmeden doğan her kategori borcun derhal ifasında temerrüde düşen kiracıya, kiralayan tarafından verilecek 60 günlük süre sonunda temerrüde konu borç ödenmemiş ise, kiralayan sözleşmeyi feshedebilir. sözleşmeden doğan her türlü borcun verilen 60 günlük sürede ödenmemesi hali fesih için yeterli görüldüğünden, davacının asıl alacak ve temerrüt faizi alacağının ödenip ödenmediği üzerinde durulmalıdır gerekçesi ile mahkeme kararını bozmuştur Sayılı Yasanın 23. maddesinde finansal kiralama bedeli nin 60 gün içinde ödenmemesi halinde fesih hakkı tanınmış iken; sözleşmede her türlü borcun ödenmemesi fesih nedeni sayılmış ve Yargıtay bu genişletici hükmü geçerli kabul etmiştir. Kiracının, kiralama bedelini ödemede kusurlu olup olmamasının bir önemi olmayacak; kira bedelinin ödenmemesi, kiralayanın süre vermesi ve akdi feshetmesi için yeterli olacaktır (FKK md.23/1). Kiralayan ayrıca; kiracının sözleşmeye aykırı harekette bulunması hallerinde, bu nedenle kendisinden sözleşmeye devam etmesi beklenemeyecek durumlarda sözleşmeyi feshedebilir (FKK md.23/2). 16

17 Sözleşmenin kiralayan tarafından feshi halinde sözleşmede -malın süre sonunda kiracıya geçeceği kararlaştırılmış olsa dahi- kiracı malı iade etme yükümlülüğü altındadır. Ayrıca kiralayan lehine çok özel bir düzenleme getirilmiş, malı iade eden kiracının kira süresi sonuna kadar henüz vadesi gelmemiş olan, tüm finansal kiralama bedellerini ödeme yükümlülüğü kabul edilmiştir. Kiracının malı iade etmesi; iadeden sonra, kullanmadığı malın kiralarını ödeme yükümlülüğünü etkilememektedir SONUÇ Leasing Sözleşmeleri Türk Hukuk sistemine Batı ya nazaran çok gecikmeli olarak gitmiştir yılında çıkarılan yasa ile bu hukuksal ilişkinin hükümleri belirlenmeye çalışıldıysa da halen uygulamada sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlar hem hukuksal hem de vergisel anlamda ortaya çıkabilmektedir. Biz bu çalışmada finansal kiralamanın hukuksal boyutlarını ele aldık. Ancak vergi yönünden de problemler yaşanmaktadır. Mesel,finansal kiralamaya konu varlık; kiralayan ve kiracının bilançosunda aktif ve pasifinde nasıl görüneceği, yatırım indiriminden kiralayanın yararlanması uygun olup olmadığı, yine amortisman bedelinin belirlenmesi ve amortisman oranı da ayrı bir tartışma konusudur. Ancak tüm bunlara rağmen özellikle ticari şirketler finansal kiralama yolunu sıklıkla tercih etmektedirler. Zira finansal kiralama pek çok durumda şirketlere yatırım maliyeti açısından avantaj sağlamaktadır. 21 Reisoğlu,s

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir.

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir. 6. FİNANSAL KİRALAMA KANUNU Kanunun tam adı : Finansal Kiralama Kanunu Kanun No. : 3226 Kabul Tarihi : 10 Haziran 1985 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 28 Haziran 1985 / 18795 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

Finansal Kiralama Kanunu, Yasası. 3226 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa FİNANSAL KİRALAMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3226. Kabul Tarihi : 10/6/1985

Finansal Kiralama Kanunu, Yasası. 3226 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa FİNANSAL KİRALAMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3226. Kabul Tarihi : 10/6/1985 Finansal Kiralama Kanunu, Yasası 3226 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa FİNANSAL KİRALAMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3226 Kabul Tarihi : 10/6/1985 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/6/1985 Sayı : 18795

Detaylı

6775 FĠNANSAL KĠRALAMA KANUNU (1)

6775 FĠNANSAL KĠRALAMA KANUNU (1) 6775 FĠNANSAL KĠRALAMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3226 Kabul Tarihi : 10/6/1985 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/6/1985 Sayı : 18795 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 510 Bu Kanun ile

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Sayfa 1 / 5 KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Yazar: SalimKARADENİZ (*) Yaklaşım Dergisi / Ocak 2007 / Sayı: 169 I- GİRİŞ Bilindiği üzere, 24.04.2003 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 4842

Detaylı

1. KONU: 2. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER: 2.1. Vergi Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler:

1. KONU: 2. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER: 2.1. Vergi Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler: ŞİRKETİN AKTİFİNDE KAYITLI GAYRİMENKULÜN SAT-GERİ KİRALAMA YÖNTEMİ İLE FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNE DEVRİNDEN SAĞLANAN FİNANSMANIN GRUP ŞİRKETİNE AYNEN KULLANDIRILMASININ VERGİSEL BOYUTU 1. KONU: Bilindiği

Detaylı

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ Belirli Süreli Kira İlişkisi (TBK, 300) Belirsiz Süreli Kira İlişkisi (TBK, 327/ II) (TBK,327) (TBK, 300) Sürenin Geçmesi ile (TBK,327) Fesih Bildirimi ile (Fesih beyanına

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI (2013-2014) PROF.DR İBRAHİM KAPLAN Sayfa 1 Kira sözleşmeleri ile ilgili bölümün üç ayrımında ilk

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri Merve ACUN MEKENGEÇ Arş. Gör. Milletlerarası Özel Hukukta Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Maddi Hukukta Finansal Kiralama Sözleşmesi

Detaylı

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar 1. Giriş 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu nda yapılan

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete nin 31 Mayıs 2007 tarih ve 26538 sayılı nüshasında

Detaylı

UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - FİNANSAL KİRALAMA

UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - FİNANSAL KİRALAMA UZUN SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA - Uzun süreli kiralama, ariyet ve rehin gibi hallerde aracı elinde bulunduran işleten sayılır. Aracı işleten ise, kusursuz sorumluluk kurallarına göre zarardan sorumludur. Finansal

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

SAT VE GERİ KİRALA SİSTEMİ İLE E-BÜLTEN (SELL AND LEASEBACK) İŞLETMELERE BÜYÜK AVANTAJLAR.

SAT VE GERİ KİRALA SİSTEMİ İLE E-BÜLTEN (SELL AND LEASEBACK) İŞLETMELERE BÜYÜK AVANTAJLAR. SAT VE GERİ KİRALA SİSTEMİ İLE E-BÜLTEN (SELL AND LEASEBACK) İŞLETMELERE BÜYÜK AVANTAJLAR Finansal Kiralama Nedir? Bir yatırım malının mülkiyeti kiralayan kurumlarda kalarak belirlenen kiralar karşılığında

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6,57 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: 19.02.2015 İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİLERİ KIDEM TAZMİNATINDAN

Detaylı

Daha fazla bilgi almak ve yüzyüze görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız.

Daha fazla bilgi almak ve yüzyüze görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız. Sayın Kiracımız, Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmış olan bu bilgilendirme notu Finansal Kiralama Sözleşmesi ( Sözleşme ) ve eklerine ilişkin olarak genel işlem şartları, finansal kiralama ilişkilerinin

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA YASASI İÇ DÜZENİ

FİNANSAL KİRALAMA YASASI İÇ DÜZENİ R.G. 83 14.05.2007 Madde 1. Madde 2. Madde 3. Madde 4. Kısa İsim Tefsir Amaç Kapsam FİNANSAL KİRALAMA YASASI İÇ DÜZENİ BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar İKİNCİ KISIM Sözleşme İle İlgili Kurallar Madde 5. Madde

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Sayın Kiracımız, Ekte, bir örneği yer alan ve Şirketimiz internet sitesinde yayımlanmış bulunan Finansal Kiralama Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

Değişen Finansal Kiralama Mevzuatı Işığında FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN UYGULAMADAN KAYNAKLANAN SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değişen Finansal Kiralama Mevzuatı Işığında FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN UYGULAMADAN KAYNAKLANAN SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Av. Dr. Hikmet Koyuncuoğlu Değişen Finansal Kiralama Mevzuatı Işığında FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN UYGULAMADAN KAYNAKLANAN SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (II)

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (II) FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (II) 1. KONU: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile uygulamaya konulan

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. / S. İşK. /14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. / S. İşK. /14 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/23898 Karar No. 2014/5725 Tarihi: 11.03.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6 1475 S. İşK. /14 İŞYERİ DEVRİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/ S.BK/84-86

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/ S.BK/84-86 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/821 Karar No. 2010/30728 Tarihi: 26.10.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/32 1475 S.İşK/14 818 S.BK/84-86 MUACCELİYET TEMERRÜD İŞÇİNİN BİRDEN FAZLA ALACAĞININ

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29188 ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödemeli

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/ S.BK/84-86

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/ S.BK/84-86 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/8261 Karar No. 2009/30509 Tarihi: 05.11.2009 İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 818 S.BK/84-86 KIDEM TAZMİNATI KISMİ ÖDEME İŞÇİLİK ALACAKLARININ KISMİ ÖDEN-

Detaylı

-Sözleşmelerde, güvenli elektronik imza kullanılabilecek. Güvenli elektronik imza, el yazısıyla atılmış imzanın bütün hukuki sonuçlarını doğuracak.

-Sözleşmelerde, güvenli elektronik imza kullanılabilecek. Güvenli elektronik imza, el yazısıyla atılmış imzanın bütün hukuki sonuçlarını doğuracak. Borçlar Kanunu Değişiyor TBMM de grubu bulunan siyasi partilerin Ocak ayında yasalaşması konusunda uzlaşmaya vardığı ve 1926 yılından bu yana yürürlükte olan Türk Borçlar Kanununu yenileyen "Borçlar Kanunu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Sayın Kiracımız, Şirketimiz in internet sitesinde yayımlanmış bulunan ve tarafımıza müzakere edilmek/incelenmek üzere elden teslim edilen finansal kiralama sözleşmesi

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U 2 DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 3 İÇİNDEKİLER; 1. Ünite - Borç İlişkisinin Temel Kavramları- Borçların

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8)

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) Maliye Bakanlığı (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı) ndan: KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) MADDE 1- Aynı Tebliğin (II/F-4.7.1.) bölümünün birinci ve

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/137. KONU Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/137. KONU Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR İmtiyazlı paylar şirketlerin ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda kardan daha çok pay alma, şirkete finansman yaratma ya da şirkete yeni yatırımcıların katılmasını sağlama

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29033 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları*

Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları* Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları* Hüseyin DİNÇER *BU MAKALE VERGİ DÜNYASI DERGİSİ KASIM 2013 SAYI 387 DE YAYIMLANMIŞTIR. 1.GİRİŞ Son yıllarda işletmelerin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Duyuru Tarihi: 05.06.2014 Duyuru No: 2014/ 11 ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödemeli konut satışlarına

Detaylı

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun Finansal Kiralama Şirketleri ve İşlemlerine İlişkin Düzenlemeleri Hakkında Bilgi Notu: 28.6.1985 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 3226 sayılı

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

YENİ BORÇLAR KANUNU NDA SÖZLEŞME DEVRİ, İHBAR SÜRELERİ VE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

YENİ BORÇLAR KANUNU NDA SÖZLEŞME DEVRİ, İHBAR SÜRELERİ VE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YENİ BORÇLAR KANUNU NDA SÖZLEŞME DEVRİ, İHBAR SÜRELERİ VE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ Selahattin BAYRAM * I- GİRİŞ: Yeni Türk Borçlar Kanunu 4 Şubat 2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16)

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) Konu: Taşınmazların 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu na istinaden yapılacak sat ve geri kiralama (sale and lease back) işlemlerinde

Detaylı

YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT FAİZİ DÜZENLEMESİ

YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT FAİZİ DÜZENLEMESİ 1 YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT DÜZENLEMESİ GİRİŞ Hukuki açıdan faiz;; para alacaklısına, parasından yoksun kaldığı süre için bir hukuki işlem veya yasa uyarınca ödenmesi

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

A.1. Sigortanın Konusu

A.1. Sigortanın Konusu Hazine Müsteşarlığından: YILLIK GELİR SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu 1.1- Sigortacı, yıllık gelir sigorta sözleşmesi ile toplu veya belirli süreler içinde ödenen

Detaylı

YENİLEME FONUNA ALINAN SATIŞ KARLARI FİNANSAL KİRALAMALARA AİT AMORTİSMANLARDAN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ?

YENİLEME FONUNA ALINAN SATIŞ KARLARI FİNANSAL KİRALAMALARA AİT AMORTİSMANLARDAN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ? YENİLEME FONUNA ALINAN SATIŞ KARLARI FİNANSAL KİRALAMALARA AİT AMORTİSMANLARDAN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN 22* 1-GİRİŞ Şirketler zamanla eskiyen ya da eski işlevini tam olarak yerine getirmeyen

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku - 2015 / 1 -

Deniz Ticareti Hukuku - 2015 / 1 - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 2015 / 1 -. 16-17 / 2 / 2015 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Giriş (2/30) Beşinci Bölüm DENİZ TİCARETİ

Detaylı

6098 Sayılı (Yeni) Türk Borçlar Kanunun Kira Hukuku Açısından Getirdiği Yenilik ve Değişiklikler (2 Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri)

6098 Sayılı (Yeni) Türk Borçlar Kanunun Kira Hukuku Açısından Getirdiği Yenilik ve Değişiklikler (2 Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri) 6098 Sayılı (Yeni) Türk Borçlar Kanunun Kira Hukuku Açısından Getirdiği Yenilik ve Değişiklikler (2 Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri) Av. M. Hakan ERİŞ 1, LL.M. GİRİŞ Bilindiği gibi, yürürlükteki (818

Detaylı

ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 )

ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 ) ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 ) KİRAYA VEREN : ASBAŞ - ANTALYA SERBEST BÖLGE İŞLETİCİSİ A.Ş. YATIRIMCININ Ticaret Unvanı : Sicil Numarası :

Detaylı

Sayın Kiracımız, Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız.

Sayın Kiracımız, Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız. Sayın Kiracımız, Şirketimiz in internet sitesinde yayımlanmış bulunan finansal kiralama sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını, finansal kiralama ilişkilerinin sağlıklı

Detaylı

Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI

Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI Gülay ÖZTÜRK Kocaeli Hakimi TEORİDE VE UYGULAMADA HASILAT KİRASI Kullandırma Akitleri Kira Akdi Türleri Hasılat Kirası Hasılat Kirasının Unsurları Tarafların Hak ve

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14 KISMİ ÖDEMENİN FAİZ VE MASRAFLARA SAYILMASI MUACCELLİYET TEMERRÜT

Detaylı

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun amacı, konut finansmanı kuruluşlarınca tüketicilere verilecek olan Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BIRINCI BOLUM KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARIHSEL GELIŞIM

İÇİNDEKİLER BIRINCI BOLUM KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARIHSEL GELIŞIM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR VII IX GİRİŞ 1 BIRINCI BOLUM KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARIHSEL GELIŞIM 1. BORÇ KAVRAMı VE ALACAKLıNıN TEMERRÜDÜNE KONU OLABILECEK BORÇLAR 5 I. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ 5 n. BORCUN

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

Tİ CARET HUKUKU SORU TAHMİ NLERİ

Tİ CARET HUKUKU SORU TAHMİ NLERİ Tİ CARET HUKUKU SORU TAHMİ NLERİ 1. TTK da ticari işletme kavramı tanımlanmıştır. Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve

Detaylı

SAYIN KİRACIMIZ VE KEFİLİMİZ,

SAYIN KİRACIMIZ VE KEFİLİMİZ, SAYIN KİRACIMIZ VE KEFİLİMİZ, Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmış bulunan finansal kiralama sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını, finansal kiralama ilişkilerinin

Detaylı

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER 6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı shizir@atilim.edu.tr 6335 Sayılı Kanundan Önceki Haliyle TTK m.

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/21899 Karar No. 2016/1357 Tarihi: 08.02.2016 İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 ÇAKIŞAN SİGORTALILIK HALLERİNDE HANGİ SİGORTALILIĞA GEÇERLİK TANINACA- ĞININ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa No: ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ 1. VEDİA SÖZLEŞMESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 21 I. Roma Hukukunda Vedia 21 II. Eski Hukukumuzda Vedia 23

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ( Yönetmelik ) 22.05.2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yönetmelik yayımı tarihinden

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK

TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK TRAFİK SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN SİGORTACISINA RÜCU HAKKI ÇELİK AHMET ÇELİK 1- Bildirim (ihbar) yükümlülüğü Uygulamada sigorta ettirenin (poliçe sahibinin), kendi sigortacısına karşı dava açması az

Detaylı

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Sunum Planı Şirket Birleşmeleri Kolaylaştırılmış Şirket Birleşmesi Borca Batık Şirket Birleşmesi Tam Bölünme

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 189356 Mersis No: 0876004342000105 TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye/ İSTANBUL www.teb.com.tr

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

Taşeron İşçi Hakları (4857 S.K. ve 5510 S.K.) Konulu Hizmet İçi Eğitim ÖN TEST

Taşeron İşçi Hakları (4857 S.K. ve 5510 S.K.) Konulu Hizmet İçi Eğitim ÖN TEST ÖN TEST 1.) Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi olarak tanımlanabilecek olan kimse aşağıdakilerden hangisi olabilir? a) Memur b) İşçi c) Alt işveren (Taşeron) d) Sözleşmeli Personel 2.) Alt

Detaylı

6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanunu na Göre Kira Sözleşmelerinde Genel Hükümler & Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları

6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanunu na Göre Kira Sözleşmelerinde Genel Hükümler & Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları 6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanunu na Göre Kira Sözleşmelerinde Genel Hükümler & Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları TBMM Kabul Tarihi : 11.01.2011 Resmi Gazete Yayınlanma Tarihi : 04.02.2011 Yürürlük Tarihi

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku / 2 -

Deniz Ticareti Hukuku / 2 - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 2015 / 2 -. 23-24 / 2 / 2015 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Zaman Çarteri (2/16) 2. ZAMAN ÇARTERİ SÖZLEŞMESİ

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşmenin altında adları, soyadları ve adresleri ile imzaları bulunan kişiler (aşağıda Devre Mülk Hakkı Sahibi ve Ortak Malik olarak anılacaktır.), aşağıdaki şartlarla

Detaylı

VERGİ İCRA HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF

VERGİ İCRA HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. VERGİ İCRA HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı