TMO KAPASĐTE DEĞERLENDĐRME YÖNETMELĐĞĐ UYGULAMA DOKÜMANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMO KAPASĐTE DEĞERLENDĐRME YÖNETMELĐĞĐ UYGULAMA DOKÜMANI"

Transkript

1 TMO KAPASĐTE DEĞERLENDĐRME YÖNETMELĐĞĐ UYGULAMA DOKÜMANI * ATIL KAPASĐTE ÜCRETLERĐNĐ BELĐRLEME VE UYGULAMA ESASLARI CETVELĐ * ÖRNEK MALĐYET HESABI CETVELĐ * DEPO KĐRA SÖZLEŞMESĐ * GEMĐ YÜKLEME/BOŞALTMA HĐZMET SÖZLEŞMESĐ * CĐHAZ, TAŞIT ARACI, ĐŞ MAKĐNALARI, KĐRA VE HĐZMET SÖZLEŞMESĐNĐN GENEL ESASLARI * DEĞĐŞKEN MALĐYETLERĐN HESAPLANMASI TABLOSU ( tarih, 8/79-6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur.) (Değişik : 29/04/2009 tarihli ve 8/69-5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile.) 1

2 ATIL KAPASĐTE ÜCRETLERĐNĐ BELĐRLEME VE UYGULAMA ESASLARI CETVELĐ 2

3 Đ Ç Đ N D E K Đ L E R I- BASKÜLLERDE TARTI YAPILMASI FĐĐL TARĐFLERĐ ÜCRETĐN BELĐRLENMESĐ II- DEPOLAMA TESĐSLERĐNDE KĐRA ÜCRETĐ A-LĐMAN SĐLOLARI 1-GEMĐ YÜKLEMESĐ VEYA BOŞALTMASI DURUMUNDA FĐĐL TARĐFLERĐ VE HÜKÜMLER ÜCRETĐN BELĐRLENMESĐ 1-MANĐPLASYON ÜCRETĐNĐN BELĐRLENMESĐ 2-DEPOLAMA ÜCRETĐNĐN BELĐRLENMESĐ 3-BELĐRLENEN ÜCRETLERĐN UYGULANMASI 2-GEMĐ YÜKLEMESĐ VEYA BOŞALTMASI YAPILMADIĞI DURUMLARDA LĐMAN DEPOLAMA TESĐSLERĐNĐN KĐRAYA VERĐLMESĐ B-DĐĞER DEPOLAMA TESĐSLERĐ FĐĐL TARĐFLERĐ VE HÜKÜMLER ÜCRETĐN BELĐRLENMESĐ 1-MANĐPLASYON ÜCRETĐNĐN BELĐRLENMESĐ 2-DEPOLAMA ÜCRETĐNĐN BELĐRLENMESĐ 3-BELĐRLENEN ÜCRETLERĐN UYGULANMASI C-TRANSĐT DEPOLAMA DEPOLAMA GENEL HÜKÜMLERĐ III- KURUTMA HĐZMETLERĐ FĐĐL TARĐFLERĐ VE HÜKÜMLER ÜCRETĐN BELĐRLENMESĐ 3

4 IV- DEPOLAMA TESĐSLERĐNDE ELEME - TEMĐZLEME, HAVALANDIRMA, HAVALANDIRMA AMAÇLI TRANSFER, ĐLAÇLAMA ĐŞLEMLERĐ FĐĐL TARĐFLERĐ A-ELEME TEMĐZLEME B-HAVALANDIRMA, HAVALANDIRMA AMAÇLI TRANSFER C-ĐLAÇLAMA ELEME TEMĐZLEME, HAVALANDIRMA VE ĐLAÇLAMA ÜCRETLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ V- ANALĐZ ÜCRET TARĐFESĐ VI- GEMĐ YÜKLEME-BOŞALTMA HĐZMETLERĐ A-SABĐT LĐMAN PNÖMATĐKLERĐ FĐĐL TARĐFLERĐ VE HÜKÜMLER B-SEYYAR PNOMATĐKLER FĐĐL TARĐFLERĐ GEMĐ YÜKLEME-BOŞALTMA ÜCRETĐ PNOMATĐK GENEL HÜKÜMLERĐ VII- DĐĞER YÜKLEME, BOŞALTMA, TAŞIMA ARAÇ VE CĐHAZLARI-TRAKTÖR, LOADER-FORKLĐFT, SEYYAR JENERATÖR, SEYYAR KOMPRESÖR, SEYYAR KAMYON KALDIRICI, KAMYON, SEYYAR HĐDROLĐK VĐNÇ, SEYYAR KONVEYÖRLER, SEYYAR PNÖMATĐKLER, USTURMAÇA VB. FĐĐL TARĐFLERĐ VE HÜKÜMLER ÜCRETĐN BELĐRLENMESĐ VIII- ANALĐZ, KALĐBRASYON ALET VE CĐHAZLARI FĐĐL TARĐFLERĐ VE DĐĞER HÜKÜMLER IX- KĐRAYA VERĐLECEK SOSYAL TESĐS, YEMEKHANE, SPOR SALONLARI 4

5 FĐĐL TARĐFLERĐ VE HÜKÜMLER KĐRAYA VERĐLECEK SOSYAL TESĐS, YEMEKHANE, SPOR SALONLARININ ÜCRETLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ TMO PERSONELĐNĐN YAKINLARININ ÖLÜMÜ HALĐNDE CENAZELERĐNĐN BAŞKA BĐR YERE NAKLĐ BĐNA, ARSA, ARAZĐ, DEPOLAMA TESĐSLERĐNĐN REKLAM AMACIYLA KĐRAYA VERĐLMESĐ SU VE ELEKTRĐK X- GENEL HÜKÜMLER AÇIKLAMA 1- AÇIKLAMA 2- DEĞĐŞKEN GĐDERLER DEPOLAMA ÜCRETĐ ÇEŞĐTLĐ ÜRÜNLERE AĐT HEKTOLĐTRELER VE BUĞDAYA ÇEVRĐLME FAKTÖRLERĐ 5

6 ATIL KAPASĐTE ÜCRETLERĐNĐ BELĐRLEME VE UYGULAMA ESASLARI CETVELĐ I-BASKÜLLERDE TARTI YAPILMASI: FĐĐL TARĐFLERĐ Vasıtanın her basküle çıkışında uygulanacak (dolu veya boş) tartı ücretidir. ÜCRETĐN BELĐRLENMESĐ Değişken giderler ve piyasa koşulları dikkate alınıp, en az değişken giderleri karşılayacak şekilde, yılın ilk 6 ayına ait ücretler bir önceki yılın son haftasında, ikinci 6 ayına ait ücretler Haziran ayının son haftasında olmak üzere 6 aylık periyotlar halinde belirlenir. II- DEPOLAMA TESĐSLERĐNDE KĐRA ÜCRETĐ A-LĐMAN SĐLOLARI Limanlardan yapılacak yükleme-boşaltma ve depolama işlerinin gerçekleştirilmesinde; sözleşme öncesinde Ticaret Dairesi Başkanlığından, TMO ihtiyaçları açısından limanın durumu telefonla sorulur ve teyide bağlanır. 1-GEMĐ YÜKLEMESĐ VEYA BOŞALTMASI DURUMUNDA FĐĐL TARĐFLERĐ VE HÜKÜMLER Gemi boşaltma işlemi; deniz yolu ile işyerine gelen ve TMO tarafından gemi boşaltma hizmeti verilen ürünün depolama tesislerinde depolanması, depodan tahliyesi, vasıtalara yüklenmesi ve tartılması hizmetini kapsar. Gemi yükleme işlemi; kara ya da demir yoluyla işyerine gelen ve TMO tarafından yükleme hizmeti verilen ürünün tartılması, depolama tesislerinde depolanması, depodan tahliyesi ve tartılarak gemiye yüklenmesi ile ilgili hizmetleri kapsar. Gemi yükleme/boşaltma işlemlerinde, GEMĐ YÜKLEME/BOŞALTMA HĐZMET SÖZLEŞMESĐ yapılacaktır. Gemi yükleme/boşaltma işlemleri akabinde deponun kiraya verilmesi söz konusu ise DEPO KĐRA SÖZLEŞMESĐ de yapılacaktır. Depo kira ücreti; gemi yüklemelerinde, ürünün depoya alındığı tarihten itibaren gemi yüklemesinin başladığı tarihe kadar geçecek süre ile yüklemenin bittiği tarihten sonra depoda kalan ürünün bulunduğu deponun tonajına göre uygulanacak kira ücretidir. Depo kira ücreti; gemi boşaltmalarında, boşaltmanın bittiği tarihten itibaren depoya alınan ürünün bulunduğu depo tonajına göre uygulanacak kira ücretidir. Boşaltmanın bittiği günü takip eden günden itibaren kira ücreti tahakkuk ettirilir. Gemi yüklemesi veya boşaltmasının fiilen devam ettiği dönemde kira ücreti tahakkuk ettirilmez. Liman tesislerimizde seyyar pnömatiklerle tahliye edilen ürünün tesislerimizde depolanması talep edildiği takdirde, seyyar pnömatiklerle boşaltılan ürünün depoya girişine kadar yapılacak tüm masraflar firmaya ait olacak şekilde, gemi yüklemesi veya boşaltılması durumunda uygulanan günlük kira ücretleri uygulanacaktır. 6

7 Antalya da gemisi boşaltılan firma veya şahıslar Antalya çelik silosunu depo olarak kullanmak istedikleri takdirde; yem hammadde deposundan çelik siloya taşıma kendilerine ait olmak üzere B-DĐĞER DEPOLAMA TESĐSLERĐ bölümündeki kiralama tarifesi uygulanır. ÜCRETĐN BELĐRLENMESĐ 1. MANĐPLASYON ÜCRETĐNĐN BELĐRLENMESĐ Maniplasyon içerisinde yer alan değişken giderler, gemi yükleme/boşaltma ücreti içerisinde değerlendirilir. Maniplasyon ücreti, hesaplanan değişken giderler toplamından az olmamak kaydıyla, piyasa koşulları da dikkate alınarak belirlenir. Buğday dışındaki ürünlerde çevrilme faktörleri kullanılacaktır. 2. DEPOLAMA ÜCRETĐNĐN BELĐRLENMESĐ Ürünün depolama tesisinde depolanma süresince TMO ya ek maliyet getiren (gemi tahliye ücreti hesabında tanımlanan giderler hariç) değişken giderler toplamı piyasa koşulları dikkate alınarak hesaplanır. (Açıklama 1- Değişken Giderler) Hesaplanan değişken giderler toplamından az olmamak kaydıyla, piyasa koşulları da dikkate alınıp, 1 ton ürün için günlük depo kirası birim ücreti (TL/Ton/Gün) belirlenir. (Açıklama 2- Depolama Ücreti) 3.BELĐRLENEN ÜCRETLERĐN UYGULANMASI Gemiden tahliye edilen ve depolama tesislerine alınan toplam ürün miktarına göre alınacak gemi tahliye ücretine ilave olarak, kiraya verilen depo tonajı ve kiralama süresi üzerinden, depo kira sözleşmesinin 16 ncı maddesinde belirtilen formül çerçevesince, depolama ücreti tahsil edilir. Gemi yüklemesi veya boşaltması durumunda maniplasyon ücreti Gemi yükleme/boşaltma hizmet sözleşmesi hükümleri gereği alındığından 16 ncı maddede kira ücreti hesaplamasında tekrar maniplasyon ücreti tahsil edilmeyecektir. 2-GEMĐ YÜKLEMESĐ VEYA BOŞALTMASI YAPILMADIĞI DURUMLARDA LĐMAN DEPOLAMA TESĐSLERĐNĐN KĐRAYA VERĐLMESĐ Liman depolama tesislerinde gemi yüklemesi veya boşaltması yapılmaksızın kiralama talebi olduğu takdirde, B. DĐĞER DEPOLAMA TESĐSLERĐ maddesinde tanımlanan esaslar doğrultusunda işlem yapılır. B-DĐĞER DEPOLAMA TESĐSLERĐ FĐĐL TARĐFLERĐ VE HÜKÜMLER Karayolu veya demiryolu araçları ile işyerine gelen ürünün tartılması, araçtan tahliyesi, depolama tesislerine alınması, depolanması, depodan tahliyesi, araçlara yüklenmesi ve tartılması hizmetlerini kapsar. Yukarıda belirtilen işlemlerden biri veya birkaçının kiracı tarafından karşılanacak olması halinde bu işlemler için ücretlendirme yapılmaz. Ancak, işyerinde tahmil-tahliye hizmetlerinin bir yüklenici aracılığıyla yerine getirilmesine ilişkin bir sözleşme varsa, bu sözleşme hükümlerine göre hareket edileceği sözleşme özel hükümlerinde belirtilir. 7

8 Depo kiralamalarında parsiyel kiralamalara imkan vermek üzere boks tertibatı bulunmayan ve l0.000 tonluk tek depo üniteleri (MAYDÜ ler hariç) bölme yapma masrafları (çuvallı veya tahta perde şeklinde vs.) kiracıya ait olmak üzere, deponun diğer kısımlarına zarar vermemek ve en az l.000 tonluk bölme oluşturulmak kaydıyla kiraya verilebilir. Boks tertibatı olan depolar boks boks kiraya verilir. Depolama kapasitesi 1000 tona kadar olan depo, boks, silo kuyularının kiralanmasında, kiracı tarafından konulan ürün miktarına bakılmaksızın, depo kirası olarak depo, boks, silo kuyularının tonajı (istiap haddi ) üzerinden ücret alınır tonun üzerindeki depo, boks, silo kuyularına kiracı tarafından yarısından az ürün depolanırsa depo, boks ve silo kuyularının yarı tonajı üzerinden kira ücreti alınır. Yarısından fazla ürün depolanması halinde depolanan ürün miktarı (uygulama dokümanı içerisinde bulunan Çeşitli Ürünlere Ait Hektolitreler ve Buğdaya Çevrilme Faktörleri dikkate alınarak) üzerinden kira ücreti alınır. (Bu durumda Depo Kira Sözleşmesi 16 ncı maddesinin (d) bendinde depo kira ücreti hesaplanırken kiraya verilen depo tonajı yerine, depoda bulunan ürün miktarı kullanılacaktır.) Kiralamanın başlama tarihi, sözleşmenin imza tarihi ile başlar. ÜCRETĐN BELĐRLENMESĐ 1. MANĐPLASYON ÜCRETĐNĐN BELĐRLENMESĐ Fiil Tarifinde belirtilen depolama haricindeki hizmetlerin yerine getirilmesi için TMO tarafından yapılacak harcamalar belirlenip maniplasyon işlemine ait değişken giderler toplamı Açıklama 1- Değişken Giderler deki yönteme göre hesaplanır. Hesaplanan değişken giderler toplamından az olmamak kaydıyla, piyasa koşulları da dikkate alınıp, 1 ton ürün için maniplasyon ücreti (TL/Ton) belirlenir. 2. DEPOLAMA ÜCRETĐNĐN BELĐRLENMESĐ: Ürünün siloda depolanma süresince TMO ya ek maliyet getiren (maniplasyon ücreti hesabında tanımlanan giderler hariç) değişken giderler toplamı Açıklama 1- Değişken Giderler deki yönteme göre hesaplanır. Hesaplanan değişken giderler toplamından az olmamak kaydıyla, piyasa koşulları da dikkate alınıp, 1 ton ürün için depo kirası birim ücreti (TL/Ton/Gün) belirlenir. (Açıklama 2- Depolama Ücreti) 3.BELĐRLENEN ÜCRETLERĐN UYGULANMASI: Depo kira sözleşmesinin 16 ncı maddesinde belirtilen formül çerçevesince, depolama tesislerine alınan toplam ürün miktarına göre alınacak maniplasyon ücretine ilave olarak, depo kiralama sözleşmesindeki süre üzerinden depolama ücreti tahsil edilir. C-TRANSĐT DEPOLAMA Transit Depolama; ürünün depoya girişine paralel olarak çıkışının yapılmasıdır. Transit amaçlı depo kiralaması talebi olması halinde, tam depo veya kiralanan kuyu veya kuyular tonajı üzerinden B-DĐĞER DEPOLAMA TESĐSLERĐ bölümünde tarif edilen depolama ücreti ile hesaplanacak maniplasyon ücreti alınır. Kiralamanın başlama tarihi, sözleşmenin imza tarihidir. 8

9 DEPOLAMA GENEL HÜKÜMLERĐ: 1. Depo kiralama hizmetleri ile ilgili personel giderleri, enerji, araç-gereç, bakım onarım, yedek parça vb. diğer giderler TMO ya aittir. 2. Kira ücreti peşin olarak TMO ya ödenecektir. Kiracı tarafından sözleşmenin süresinden önce sona erdirilmesi halinde artan süre için depo kira ücreti iadesi yapılmayacaktır. Firma kiralama süresi sonunda ürününü depodan çekemediyse, talebi halinde kiralama dönemi TMO nun uygun göreceği süre kadar uzatılır. 3. Depo kiralamalarında depolanan ürünün kalite ve miktarından TMO sorumlu değildir. 4. Depoya istiap haddi üzerinde mal konulamaz. 5. Kiracının talebi üzerine kiraya verilen depoda havalandırma veya ilaçlama yapıldığı takdirde ücreti ayrıca kiracıdan tahsil edilecektir. 6. TMO ya ait olmayan ürünün depolanması esnasında herhangi bir nedenden dolayı, depolanan üründe hastalık veya haşere görüldüğü takdirde, söz konusu hastalık veya haşerenin Ofis ürünlerinin kalitesine ve tesislerimize zarar vermesini engellemek amacıyla Ofisçe resen ilaçlama yapılacak olup, bu ilaçlama ücreti kiracıdan DEPOLAMA TESĐSLERĐNDE ELEME - TEMĐZLEME, HAVALANDIRMA, ĐLAÇLAMA ĐŞLEMLERĐ bölümündeki esaslar doğrultusunda ve GENEL HÜKÜMLER de dikkate alınarak tahsil edilecektir. 7. TMO ya ait olmayan ürünün depolanması esnasında herhangi bir nedenden dolayı ürün sıcaklığında yükselme olduğu takdirde, söz konusu sıcaklık yükselmesinin Ofis ürünlerinin kalitesine ve tesisimize zarar vermesini engellemek amacıyla Ofisçe resen havalandırma veya havalandırma amaçlı transfer yapılacak olup, bu işlemelere ait ücretler kiracıdan DEPOLAMA TESĐSLERĐNDE ELEME- TEMĐZLEME, HAVALANDIRMA, ĐLAÇLAMA ĐŞLEMLERĐ bölümündeki esaslar doğrultusunda ve GENEL HÜKÜMLER de dikkate alınarak tahsil edilecektir. 8. Özel ve tüzel kişiler tarafından, depolara ürün ve mal giriş çıkışının mesai saatleri dışında yapılması talep edilmesi halinde fazla mesaili çalıştırılan personel için X- GENEL HÜKÜMLER bölümünde belirtilen esaslar doğrultusunda hesaplanacak fazla mesai bedeli ayrıca firmadan tahsil edilir. 9. Gemi yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında fazla mesai için ayrıca ücret talep edilmez. Bu işleme ait harcamalar değişken giderler hesaplanırken dikkate alınır. 10. Depoların kiraya verilmesinde DEPO KĐRA SÖZLEŞMESĐ yapılacaktır. Depo kira sözleşmelerinde kiralanan depo / depo bölümü / silo kuyusunun numarası ile kapasitesi mutlaka belirtilecektir. Ürünün depolandığı deponun zorunluluk nedeniyle başka bir depoya aktarılması gerektiği durumlarda, söz konusu durum düzenlenecek bir tutanakla tespit olunacak ve Kurum yetkilisi ile kiracı tarafından karşılıklı olarak imza altına alınacaktır. III-KURUTMA HĐZMETLERĐ FĐĐL TARĐFLERĐ VE HÜKÜMLER Ofise ait kurutma cihazlarında Mısır, Çeltik, Soya kurutulabilir. Kurutmak amacıyla getirilen l ton ürünün rutubetinin her % l oranında düşürülmesi için ücret belirlenir. ÜCRETĐN BELĐRLENMESĐ Fiil tarifinde belirtilen kurutma hizmetinin yerine getirilmesi için TMO tarafından yapılacak harcamalar belirlenip, maniplasyon işlemine ait değişken giderler hesaplanır (Açıklama 1 Değişken Giderler). Hesaplanan maniplasyon işlemine ait değişken giderler 9

10 toplamı ile %1 nem düşüşü için yakıt gideri hesaplanır. Ücret hesaplanan giderlerden az olmamak kaydıyla, piyasa koşulları da dikkate alınıp, 1 ton üründe %1 nem düşüşü için kurutma ücreti (TL/Ton) olarak belirlenir. IV- DEPOLAMA TESĐSLERĐNDE ELEME - TEMĐZLEME, HAVALANDIRMA, HAVALANDIRMA AMAÇLI TRANSFER, ĐLAÇLAMA ĐŞLEMLERĐ FĐĐL TARĐFLERĐ A) ELEME -TEMĐZLEME Gelen ürünün tartılması, depoya alınması, elenmesi, çıkıntıların ayrılması, temiz ürünün tekrar depoya alınması, tartılması, yüklenmesi, çıkıntıların talep edildiği takdirde ürün sahibinin vasıtalarına yüklenmesi hizmetlerini kapsar. Eleme işleminin başlangıcından eleme bitimini takip eden ikinci gün mesai bitimine kadar depo kira ücreti alınmayacak, ancak eleme işlemi tamamlanan ürünün, eleme bitimini takip eden 2. gün içinde depodan alınmaması halinde, eleme bitiminden itibaren başlayacak şekilde depo kira ücreti alınır. Deniz yolundan gelen mallarda eleme talep edildiği takdirde mevcut yükleme boşaltma ücretlerine ilaveten eleme ücreti alınır. B) HAVALANDIRMA, HAVALANDIRMA AMAÇLI TRANSFER TMO ya ait olmayan ürünün depolanması esnasında herhangi bir nedenden dolayı ürün sıcaklığında yükselme olduğu takdirde, söz konusu sıcaklık yükselmesinin Ofisimiz ürünlerinin kalitesine ve tesisimize zarar vermesini engellemek amacıyla Ofisimizce resen havalandırma veya havalandırma amaçlı transfer yapılacak olup, bu işlemelere ait ücretler kiracıdan DEPOLAMA TESĐSLERĐNDE ELEME TEMĐZLEME, HAVALANDIRMA, ĐLAÇLAMA ĐŞLEMLERĐ - ÜCRETLERĐN BELĐRLENMESĐ bölümündeki esaslar doğrultusunda ve GENEL HÜKÜMLER de dikkate alınarak tahsil edilecektir. Havalandırma işlemi başlamadan önce mal sahibi şahıs veya firmaya, yapılacak operasyon ve ücretleri ile ilgili bilgi verilecektir. Havalandırma tamamlandıktan sonra tahakkuk ettirilecek ücret malın tesliminden önce mal sahibi şahıs veya firmadan tahsil edilecektir. C) ĐLAÇLAMA Ofis depoları ve Ofis dışı depolarda Ofis elemanlarınca yapılacak ilaçlamadır. Ofis dışı depolarda yapılacak ilaçlamalarda personelin ve malzemenin nakliyesi ilaçlama talep edene aittir. ELEME-TEMĐZLEME, HAVALANDIRMA, HAVALANDIRMA AMAÇLI TRANSFER VE ĐLAÇLAMA ÜCRETLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ Fiil Tarifi bölümlerinde açıklanan işlerin yerine getirilmesi için TMO tarafından yapılacak tüm harcamalara ait değişken giderler Açıklama 1- Değişken Giderler e göre hesaplanır ve hesaplanan değerden az olmamak kaydıyla piyasa koşulları da dikkate alınarak ücret belirlenir. 10

11 V- ANALĐZ ÜCRET TARĐFESĐ Ürün Teknolojisi ve Laboratuvar Şube Müdürlüğünce her yıl yayımlanacak ücretler uygulanır. VI-GEMĐ YÜKLEME-BOŞALTMA HĐZMETLERĐ A-SABĐT LĐMAN PNÖMATĐKLERĐ FĐĐL TARĐFLERĐ VE HÜKÜMLER TMO ya ait sabit cihazların bulunduğu iskeleye yanaştırılan gemiden 1 ton ürünün sabit cihazlarla tahliyesi (gemi ambarında kullanılacak ekipman ve diğer işçilik hizmetleri dahil), silo kuyularına alınması, silo basküllerinde tartılması, silo kuyusundan alıcı vasıtasına yüklenmesi (vasıta hap işlemi dahil) ve araba baskülünde tartılması işlerini kapsar. Yukarıda belirtilen işlemlerden biri veya birkaçının kiracı tarafından karşılanacak olması halinde bu işlemler için ücretlendirme yapılmaz. Ancak, işyerinde tahmil-tahliye hizmetlerinin bir yüklenici aracılığıyla yerine getirilmesine ilişkin bir sözleşme varsa, bu sözleşme hükümlerine göre hareket edileceği sözleşme özel hükümlerinde belirtilir. Gemi yüklemelerinde ise tersi işlem geçerlidir. B-SEYYAR PNÖMATĐKLER FĐĐL TARĐFLERĐ Đskeleye yanaştırılan gemiden 1 ton ürünün seyyar cihazlar kullanılarak tahliyesi (gemi ambarlarında kullanılacak ekipman ve diğer işçilik hizmetleri dahil), alıcı vasıtasına yüklenmesi (vasıta hap işlemi dahil), araba baskülünde tartılması işlerini kapsar. Yukarıda belirtilen işlemlerden biri veya birkaçının kiracı tarafından karşılanacak olması halinde bu işlemler için ücretlendirme yapılmaz. Ancak, işyerinde tahmil-tahliye hizmetlerinin bir yüklenici aracılığıyla yerine getirilmesine ilişkin bir sözleşme varsa, bu sözleşme hükümlerine göre hareket edileceği sözleşme özel hükümlerinde belirtilir. Gemi yüklemelerinde ise tersi işlem geçerlidir. Fiil tarifinde belirtilen işlemler Ofis sahası içinde yapılacak hizmetler için geçerli olup, Ofis sahası dışındaki diğer kiralama işlemlerinde VII maddesinde belirtilen DĐĞER YÜKLEME BOŞALTMA, TAŞIMA ARAÇ VE CĐHAZLAR başlığı altında belirtilen hükümler uygulanacaktır. GEMĐ YÜKLEME BOŞALTMA ÜCRETĐ Fiil Tarifinde belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesi için TMO tarafından yapılacak direkt harcamalar belirlenip, değişken giderler toplamı (Açıklama 1- Değişken Giderler) hesaplanır. Hesaplanan değişken giderler toplamından az olmamak kaydıyla, piyasa koşulları da dikkate alınıp, 1 ton ürün için gemi tahliye/gemi yükleme ücreti (TL/Ton) belirlenir. PNÖMATĐK GENEL HÜKÜMLERĐ Gemi boşaltması ve yüklemeleri nedeniyle liman işletmecisi kişi veya kuruluşlar ile diğer kişi, kurum ve kuruluşlarca tahakkuk ettirilecek her türlü masraf ve ücretler kiracıya aittir. 11

12 VII-DĐĞER YÜKLEME, BOŞALTMA, TAŞIMA ARAÇ VE CĐHAZLARI TRAKTÖR, LOADER-FORKLĐFT, SEYYAR JENERATÖR, SEYYAR KOMPRESÖR, SEYYAR KAMYON KALDIRICI, KAMYON, SEYYAR HĐDROLĐK VĐNÇ, SEYYAR KONVEYÖRLER, SEYYAR PNÖMATĐKLER, USTURMACA VB. FĐĐL TARĐFLERĐ VE HÜKÜMLER Araç/cihaz vb.nin kiraya verilmesinde yağ, akaryakıt, elektrik vb. giderler ile sürücü, operatör, teknisyen vb. kiracıya, periyodik bakım onarım amaçlı yedek parça giderleri TMO ya aittir. Yukarıda kiracı tarafından karşılanacağı belirtilen hizmet ve giderlerin TMO tarafından karşılanması halinde söz konusu giderlerin parasal karşılıkları ücretin belirlenmesinde dikkate alınır. Cihaz, Taşıt Aracı, Đş Makinaları Kira ve Hizmet Sözleşmesi Genel Esasları na dayalı olarak Cihaz, Taşıt Aracı, Đş Makinaları Kira ve Hizmet Sözleşmesi yapılacaktır. Araç ve cihazların TMO sahası dışında kullanılması halinde nakliye ile ilgili tüm masraflar kiracıya aittir. Araç ve cihazlarda yıpranmaya bağlı olmayan hasar meydana gelmesi halinde hasardan dolayı oluşacak masraflar kiracıya aittir. Araç ve cihazların TMO sahası dışında kullanılması halinde, cihaz bedeli kadar teminat alınması esastır. Ancak gerekli görülen hallerde taşra Şube/Đşletme Müdürlükleri alınacak teminat miktarını işin şartlarını göz önüne alarak tespite yetkilidir. Kiraya verilen araç ve cihazların TMO tarafından gerekli görülmesi ve TMO personeli tarafından kullanılması durumunda, ayrıca personel ücreti tahsil edilir. Araç/cihaz vb.nin kiraya verilmesinde kira süresine göre birim (TL/saat, TL/gün, km, TL/ton vb.) belirlenir. ÜCRETĐN BELĐRLENMESĐ Fiil Tariflerinde belirlenen şartlar için değişken giderler hesaplanır. Hesaplanan değişken giderlerden az olmamak kaydıyla, piyasa koşulları da dikkate alınıp, kira ücreti belirlenir. VIII-ANALĐZ, KALĐBRASYON ALET VE CĐHAZLARI FĐĐL TARĐFLERĐ VE DĐĞER HÜKÜMLER TMO tarafından personel verilirse personel ücreti kiracıdan alınacaktır. Bu cihazların kiraya verilmesi halinde Cihaz, Taşıt Aracı, Đş Makinaları Kira ve Hizmet Sözleşmesi yapılacaktır. Kiraya verilen cihazlar için depozito alınacaktır. Depozito ücreti işin şartları dikkate alınarak taşra Şube Müdürlüğünce belirlenir. Etalonların nakli için vinçli kamyonlarımızın kullanılması halinde; vinçli kamyon kirası ayrıca alınır. Etanol (Baskül Normalleri), Pnömatik Sonda, Numune Bölücü, Numune Alma Sondaları, Prometre, Rutubet Ölçme Cihazları, Analiz Elekleri, Hektolitre, Çeltik Randıman Makinası, Çeltik Kavlatma Kutusunun kiralanmasında kira ücreti piyasa koşulları dikkate alınarak belirlenir. 12

13 IX-KĐRAYA VERĐLECEK SOSYAL TESĐS, YEMEKHANE, SPOR SALONLARI FĐĐL TARĐFLERĐ VE HÜKÜMLER Toplantı yemekli olduğu takdirde yiyecek, içecek ve pişirme malzemeleri kiracı tarafından karşılanacaktır. Kira ücreti ve kira ücretinin yarısı kadar depozito ücreti peşin olarak alınacaktır. Kira ücretlerine elektrik, su, yakıt, yıpranma payı ve personel ücretleri dahildir. Personel sayısı yemekli toplantılarda 2 aşçı ve 3 garson, yemeksiz toplantılarda ise 3 garson olarak hesap edilecektir. Bunun dışında ilave olacak her personel için ayrıca asgari ücret üzerinden hesaplanan günlük yevmiye ilave olarak alınır. Dışarıdan aşçı, garson vb. eleman tutulmayacaktır. Toplantı sırasında tesise ve malzemelere gelebilecek her türlü zarar kiracı tarafından karşılanacaktır. KĐRAYA VERĐLECEK SOSYAL TESĐS, YEMEKHANE, SPOR SALONLARININ ÜCRETLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ Bu konuda kamuda belirlenen genel düzenleme esasları çerçevesinde her yıl tespit edilen ücretlerin altında olmayacak ve zarar etmeyecek şekilde ücret belirlenir. SU VE ELEKTRĐK: Kiraya verilecek sosyal tesis, yemekhane, spor salonları vb. için uygulanacak su ve elektrik ücretinin hesabında, işyerinin bulunduğu bölgede uygulanan birim fiyatın % 10 fazlası alınır. TMO PERSONELĐNĐN YAKINLARININ ÖLÜMÜ HALĐNDE CENAZELERĐNĐN YURTĐÇĐNDE BAŞKA BĐR YERE NAKLĐ Genel Müdürlük, taşra Şube Merkezleri, Đşletme veya işyerlerimizde bulunan ambulans veya bu amaçla tefrik edilecek araçla personelin eş, çocuk, kendisinin ve eşinin anne ve babaları ile kardeşlerinin ölümü halinde cenazelerinin yurt içinde bir başka yere naklini kapsar. Nakil sırasında kullanılan akaryakıt gideri ile görevli personelin harcırah gideri tahsil edilir. Bu amaçla, taşra Şube hinterlandı içinde veya dışında personel ve araç görevlendirilmesi için, taşrada şube/đşletme müdürleri Genel Müdürlükte ise Teknik Đşler Daire Başkanı yetkilidir. BĐNA, ARSA, ARAZĐ, DEPOLAMA TESĐSLERĐNĐN REKLAM AMACIYLA KĐRAYA VERĐLMESĐ: TMO nun her türlü tesis ve alanlarının uygun bölümleri ışıklı veya ışıksız reklam yeri olarak kiraya verilebilir. Bu durumda reklamın kapladığı alan; ışıklı reklamlarda tesisat ve elektrik gideri ile diğer işletme ve teknik konular, ödeme şekli, sözleşme süresi ve benzeri hususlar Genel Müdürlükte ilgili birim, taşra teşkilatında şube/đşletme müdürlüklerince tespit edilerek bir sözleşme metnine bağlanır. 13

14 X- GENEL HÜKÜMLER 1. Atıl kapasite ücretlerine KDV dahil değildir. KDV kiracıya ve hizmet alana aittir. 2. TMO nun kabul etmesi halinde kira süresi uzatılır. Ancak süre uzatımından dolayı değişken giderlerde maliyet artışı olmasına rağmen, değişken giderler toplamı uygulanan kira ücretini aşmıyorsa uygulanan ücret üzerinden kiralama süresi uzatılabilir. Süre uzatımında piyasa fiyatındaki artışlar dikkate alınacaktır. Aksi durumda değişken giderlerdeki ve piyasa fiyatındaki artışlar tespit edilip kiracıdan talep edilir. 3. TMO personelinin, ATIL KAPASĐTE ÜCRETLERĐNĐ BELĐRLEME VE UYGULAMA ESASLARI CETVELĐ hükümlerine göre üçüncü şahısların işyerlerinde verilecek hizmetlerde çalıştırılmaları halinde her 8 saatlik çalışma için çalıştırılacak personelin, statüleri dahilinde ödenen yevmiye ve sözleşme ücretlerinin bir gününe isabet eden brüt tutarları üzerinden normal ücret tahsil edilir. Bu personelin fazla mesaili çalıştırılmaları halinde ise yine statüleri dahilinde Kurumumuzca ödenen saat ücreti üzerinden fazla mesai ücreti tahsil edilir. Alınan bu ücretler TMO ya gelir kaydedilir. Personelin ücret ve fazla mesaileri normal ve yasal sınırlar içinde ödenir. 4. TMO personelinin ATIL KAPASĐTE ÜCRETLERĐNĐ BELĐRLEME VE UYGULAMA ESASLARI CETVELĐ hükümlerine göre üçüncü şahıslara verilecek hizmetlerde fazla mesaili çalışılması gereken zamanlarda fazla mesaili çalıştırılacak personel sayısı (işçi sözleşmeli) ve verilecek hizmet için harcanacak fazla mesai saat toplamı üzerinden personelin statüleri dahilinde hesaplanarak ödenecek mesai ücreti toplam giderleri kiralama ücretine dahil edilmiş ise, normal mesai saatleri dışında Kuruluşumuz tesislerinde üçüncü şahıslara verilecek hizmetler için, fazla mesai ücreti adı altında bir ücret alınmayacaktır. Ancak hesaplara dahil edilmeyen hizmetler için personelin statüleri dahilinde Kurumumuzca ödenen saat ücreti üzerinden fazla mesai ücreti ayrıca tahsil edilir. Fiil Tarifinde belirtilen hizmetler için Tarifte belirtildiği şekilde ücret alınır. Bununla birlikte, iç satışlarda ürünün piyasaya sunulması ve/veya depoların erken boşaltılmasının Kurumumuz için gerekli olduğu durumlarda; tatil günleri ve mesai saatleri dışında yapılacak teslimatlarda, personelin fazla mesai ücreti Kurumca karşılanmak üzere fazla mesaili çalışma yaptırılmasına Genel Müdürlük yetkilidir. Mesai saatleri dışında 3. şahıslar için yaptırılacak fazla mesaili çalışmalar hakkında Personel ve Eğitim Daire Başkanlığınca tüm teşkilata verilen ve verilecek talimatlar dahilinde işlem yapılacaktır. 5-TMO Kapasite Değerlendirme Yönetmeliğinin 8 inci maddesi hükmü uyarınca; atıl kapasite hizmetlerine ait ücretlerin peşin olarak tahsili esastır. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarına veya bunlar aracılığıyla özel sektöre verilen liman işyerlerimizdeki gemi yükleme/boşaltma işleriyle ilgili atıl kapasite hizmetleri için peşin tahsilât esası uygulanmayabilir. Bu durumda karar vermeye, kamu kurum ve kuruluşu ile protokol imzalamaya ve protokolü uygulamaya şube müdürlükleri yetkili olup; hukuki görüş alındıktan sonra, sözleşme genel esasları çerçevesinde şube müdürlükleri tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşu ile protokol imzalanır. Tahsilâtın, iş bitiminden itibaren kaç gün içinde yapılacağı ve ödemenin gecikmesi halinde uygulanacak faiz oranı protokolde belirtilir. Bir aydan uzun süreli protokollerde, sözleşme ücreti aylık ÜFE ve TÜFE oranlarından yüksek olan dikkate alınarak artırılır. Protokol çerçevesinde yapılacak gemi yükleme/boşaltma hizmetlerinde işin başlama tarihinde geçerli olan ücret uygulanır. Kamu kurum ve kuruluşlarına veya bunlar aracılığıyla özel sektöre verilen liman işyerlerimizdeki gemi yükleme/boşaltma işleriyle bağlantılı olarak depo kiralanmasının söz konusu olması durumunda TMO Kapasite Değerlendirme Yönetmeliği ile bu dokümanın ilgili maddeleri uygulanır. 14

15 Şube müdürlükleri tarafından, kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan protokole ilave olarak hizmetten yararlananlar ile ayrıca Gemi Yükleme/Boşaltma Hizmet Sözleşmesi ve gerekmesi halinde Depo Kira Sözleşmesi imzalanır. 15

16 AÇIKLAMA 1 DEĞĐŞKEN GĐDERLER: Üretim hacmindeki değişikliklere uygun olarak değişiklik gösteren giderlerdir. Aşağıdaki tanımlamalarda ürünün siloya alınması ve silodan tahliyesi işlemlerine ait ifadeler kullanılmıştır. Diğer hesaplamalarda bu yöntemden faydalanılacaktır. Buna göre Fiil Tarifi bölümünde tanımlanan işlemlerin tümünün yapılması için kullanılması gereken elektrik enerjisi, yakıt, tahmil tahliye müteahhidi işçiliği, geçici görevlendirme ve fazla mesai için yapılan masraflar ile vb. direkt harcamaları içerir. 1. Elektrik Enerji Gideri : a) Öncelikle ürünün depolama tesislerine alınması, kantarda tartılması, buradan vasıtaya yüklenmesi ve vasıta baskülünde tartılarak depolama tesislerini terk etmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi için harcanan toplam enerji miktarı belirlenir. Hesaplamada söz konusu işlemlerin gerçekleşeceği en uzun hat seçilir, bu hat üzerinde bulunan ve işlem sırasında çalışacak tüm ekipmanların kurulu motor güçleri toplanarak 1 saat için gerekli olan elektrik enerjisi miktarı bulunur. b) Ayrıca, depolama tesislerinde zaman içerisinde gerçekleştirilecek ve/veya daha önce gerçekleştirilmiş olan işlemlere ait elektrik tüketim değerleri dikkate alınmak suretiyle 1 ton hububatın maniplasyonu için kullanılan elektrik enerjisi miktarı tespit edilir. Tespit edilen bu miktar hesaplarda kullanılabilir. c) (a) ve (b) maddelerinde belirtilen yöntemlerden birisi ile bulunan elektrik enerjisi miktarı, tesisin elektrik sayacına ait son faturadaki birim bedeli ile çarpılır ve 1 saat için gerekli olan elektrik enerjisi gideri bulunur. d) (c) maddesinde bulunan elektrik enerjisi giderinin hattın ortalama fiili kapasitesine bölünmesi ile 1 ton emtia için elektrik enerjisi gideri bulunur. Not: Çalışma anında cihazlar kurulu motor güçleri kadar elektrik enerjisi tüketmeyecektir. Ancak enerji bedeli olarak son faturanın alınıyor olması, hesaplama anında gözden kaçan ve ihmal edilen elektrik enerjisi kayıplarını karşılamak için kurulu güç alınmıştır. Zaman içerisindeki çalışmalara göre belirlenecek elektrik enerjisi miktarları ile hesap yapılır ise kayıpların ve elektrik birim bedelinde meydana gelecek artışların karşılanması için gerekli enerji miktarı şubece belirlenecek oranda (Örneğin %5-10) artırılır. 2. Yakıt gideri : Fiil Tarifi bölümünde tanımlanan işlemlerin tümünün yapılması esnasında herhangi bir nedenle yakıt kullanılıyor ise (tesisin normal çalışma seyri dışında vardiyalı çalışmada ısınma için gerekli olacak ilave yakıt, jeneratör vb. de kullanılan yakıt) işlemler sırasında gerekli olan toplam yakıt miktarı belirlenir. Belirlenen yakıt miktarının, yakıtın o anki birim fiyatının %5 fazlası ile çarpılması neticesi toplam yakıt gideri hesaplanır. Hesaplanan toplam yakıt gideri verilecek hizmet miktarına bölünerek 1 ton ürün için gerekli olacak yakıt gideri bulunur. 16

17 Not: Kullanılan yakıta gelmesi muhtemel zam ve önceden öngörülemeyen yakıt miktarını karşılamak için birim fiyatı %5 oranında artırılır. Bu oran taşra şube deneyimleri ve işyeri koşulları doğrultusunda değiştirilebilir. 3. Tahmil Tahliye Müteahhit işçiliği gideri : Fiil Tarifi bölümünde tanımlanan işlemlerin tümünün yapılması esnasında (depolama tesislerinin temizliği, kamyon yüklenmesi vb.) kullanılacak tüm tahmil tahliye müteahhit işçiliği ve bu işçilik için müteahhide ödenecek toplam bedel belirlenir. Belirlenen bu bedel toplam tahmil tahliye müteahhit işçiliği gideri olarak alınır. Toplam işçilik giderinin toplam ürün miktarına bölünmesi ile 1 ton ürün için tahmil tahliye müteahhit işçiliği gideri hesaplanır. Not: Đşlem süresinin artmasına, tesisin durumuna, hava koşullarına vb. nedenlere bağlı olarak giderlerin artacağı düşüncesi ile bu giderler belirli oranda artırılabilir. 4. Geçici Görevlendirme Gideri : Özel ve tüzel kişiler tarafından talep edilen hizmetin karşılanması için söz konusu işyerinde yeteri kadar personel bulunmaması halinde, talep edilen hizmetin gerçekleştirilmesi için başka işyerlerinden geçici personel görevlendirilmesi gerekiyor ise bu geçici görev için yapılacak masrafların hesaplanması sonucu bulunan rakamın %10 artırılması ile toplam geçici görevlendirme gideri bulunur. Toplam geçici görevlendirme giderinin toplam ürün miktarına bölünmesi ile 1 ton ürün için geçici görevlendirme gideri hesaplanır. Not: Đşlem süresinin artmasına bağlı olarak giderlerin artacağı düşüncesi ile öngörülen toplam giderin % 10 fazlası alınır. Bu oran işyerlerince tesisin durumu, hava koşulları vb. nedenlerle artırılıp, eksiltilebilir. 5. Fazla Mesai Gideri : Gemi yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında fazla mesai için ayrıca ücret talep edilmeyeceğinden, gemi yükleme boşaltma hizmetlerinde çalışacak personel için yaklaşık ne kadar fazla mesai ücreti ödeneceği belirlenir ve belirlenen ücretin %10 fazlası alınmak suretiyle fazla mesai gideri hesaplanır. Hesaplanan fazla mesai giderinin toplam hizmet miktarına bölünmesi ile 1 ton ürün için fazla mesai gideri bulunur. Not: Đşlem süresinin artmasına bağlı olarak giderlerin artacağı düşüncesi ile öngörülen toplam giderin % 10 fazlası alınır. Bu oran işyerlerince tesisin durumu, hava koşulları vb. nedenlerle artırılıp eksiltilebilir. Not: Karayolu-demiryolundan depoya giriş ve çıkış işlemlerinde özel ve tüzel kişiler tarafından fazla mesaili çalışma talep edilmesi halinde fazla mesaili çalıştırılan personel için X-GENEL HÜKÜMLER bölümünde belirtilen esaslar doğrultusunda hesaplanacak fazla mesai bedeli ayrıca tahsil edileceğinden bu işlemlere ait fazla mesai giderleri hesaplanmaz. 17

18 6. Bakım Onarım ve Yıpranma Gideri : Fiil tarifi bölümünde tanımlanan işlemlerin yapılması sırasında direk harcama gerektirmeyen ancak bu işlemlerin yapılması neticesi depolama tesisleri, cihaz vb. ekipmanlarında meydana gelecek olan yıpranma nedeniyle oluşacak kayıpları ve kullanım nedeniyle yapılması gereken bakım onarım harcamalarını içerir. a) Bakım onarım gideri hesaplanırken; depolama tesisleri ve cihazlara ait mekanik ve elektrik ekipman bedellerinin toplamı alınır. b) Bu değerler güncel hale getirilir. c) Fiil Tarifi bölümünde belirtilen işlemler için kullanılan tüm ekipmanların depolama tesislerinde bulunan makine ve elektrik ekipmanlarının yüzde kaçı olduğu yaklaşık olarak tespit edilir. d) Bu oran ile silonun toplam makina ve elektrik ekipman bedeli ile çarpılarak Fiil Tarifi bölümünde kullanılan hattın yaklaşık güncel bedeli bulunur. e) Bulunan bu bedelin % 8 i yıllık bakım onarım ve yıpranma gideri olarak alınır. f) Hesaplanan yıllık bakım onarım ve yıpranma bedelinin 365 gün/yıl a bölünmesi ile günlük bakım onarım gideri ve yıpranma gideri hesaplanır. g) 1 ton için bakım onarım ve yıpranma bedeli ise günlük bakım onarım ve yıpranma bedelinin söz konusu hattın 24 saat çalışma sürecindeki toplam fiili kapasitesine bölünmek suretiyle bulunur. Bakım onarım ve yıpranma gideri belirlenirken; cihaz ve ekipmanların döviz cinsinden bedelleri varsa o bedel T.C. MB döviz satış kuru ile Türk Lirasına dönüştürülür. Mevcut cihaz bedelleri TL ise bu bedel; Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı proje ve kontrolluk işlerinde uygulanacak artış oranları ve/veya USD döviz kuru artış oranı ile güncel hale getirilir. Hesaplama yapılacak depolama tesisine ait herhangi bir veri bulunamaması halinde ise taşra şube hinterlandında bulunan benzer kapasite ve teknolojiye sahip depolama tesisinin verileri kullanılabilir. 7. Yukarıda belirtilmeyen ancak talep edilen hizmetin gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan ve söz konusu işlemin yapılması halinde kuruma maliyet getirecek olan tüm giderler hesaplamalarda değişken gider olarak hesaplara dahil edilir. Đşyerlerince yukarıda bahsedilen giderlerden gerçekleşmeyen giderler hesaplara dahil edilmeyecektir. Maliyet hesapları yapılırken azami özen gösterilmeli, Fiil Tarifi bölümünde tanımlanan işlerin yapılması için kuruma direkt maliyet getirecek tüm unsurlar ve maliyet miktarları hesaba dahil edilmelidir. Not: Yukarıdaki ücret hesaplamalarında buğday baz alınacaktır. Diğer ürünlerde buğday için hesaplanan ücretin ilgili tabloda belirtilen çevirme faktörleri ile çarpılması suretiyle hesaplanacaktır. 18

19 AÇIKLAMA 2 DEPOLAMA ÜCRETĐ Depolanacak ürünlerin depolama tesislerine alınması ve depolama tesislerinden tahliyesi için yapılacak tüm harcama kalemleri maniplasyon veya gemi tahliye ücreti olarak tahsil edileceğinden, depolama için yapılacak değişken giderler ihmal edilecek kadar azdır. Bu nedenle piyasa koşulları dikkate alınmak suretiyle direkt fiyat belirlemesi yapılabilir. Ancak depolama tesisinin özelliği itibariyle depolama için ihmal edilmeyecek boyutta bir gider söz konusu ise Açıklama 1- Değişken Giderler de yer alan yöntemle değişken gider hesabı yapılıp, ücret belirlenir. TANIMLAMALAR VE KISALTMALAR DEPOLAMA TESĐSLERĐ: TMO da bulunan liman silosu, beton silo, çelik silo, yatay depo, MUD, MAYDÜ, MKE tip depolar, yem hammadde depoları vb.ni kapsar. ÜRÜN : Buğday, arpa, çavdar, mısır, yulaf vb. kapsar. LĐMAN SĐLOSU : Sabit cihazlarla gemi yüklemesi ve/veya boşaltması yapılabilen tesislerdir. PĐYASA KOŞULLARI : Atıl kapasite olarak değerlendirilecek hizmet, kiralama vb. işlere ait o çevrede veya yakın çevrede özel sektör veya kamu kuruluşlarınca aynı veya benzer işler için uygulanan ücretlerin tespitidir. 19

20 ÇEŞĐTLĐ ÜRÜNLERE AĐT HEKTOLĐTRELER VE BUĞDAYA ÇEVRĐLME FAKTÖRLERĐ ÜRÜN Kg/hl BUĞDAYA ÇEVRĐLME FAKTÖRÜ BUĞDAY 79 1 ARPA MISIR ÇAVDAR SOYA KÜSPESĐ TAPYOKA KANOLA SORGUM

f- Üçüncü şahıslara ait depo, değirmen ve diğer muhafaza yerlerinin temizlenmesi, dezenfektesi ve malların fümige edilmesi,

f- Üçüncü şahıslara ait depo, değirmen ve diğer muhafaza yerlerinin temizlenmesi, dezenfektesi ve malların fümige edilmesi, TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPASİTE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı TMO nin her türlü maddi duran varlığı ve iş gücüne ait kapasitesinin değerlendirilmesi

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKLİYAT VE ÇELTİK İŞLEME İŞYERLERİ YÖNETMELİĞİ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKLİYAT VE ÇELTİK İŞLEME İŞYERLERİ YÖNETMELİĞİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKLİYAT VE ÇELTİK İŞLEME İŞYERLERİ YÖNETMELİĞİ Kuruluş Amacı Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Toprak Mahsulleri Ofisine ait yada kiralık tesislerde yaptırılan bakliyat

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 KONU Kıdem Tazminatı ve Çocuk Yardımı ile Sigorta Şirketlerince Sigortalılara Yapılacak Ödeme Tutarlarının Hesaplandığı Katsayılar Yeniden Belirlenmiştir.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01.08.2016 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1946 yılında 2 adet eski tip çelik hangar olarak faaliyete başlamıştır. 1958 yılında

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2014 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008

BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008 BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008 28 Ekim 2008 SALI Resmî Gazete Sayý : 27038 YÖNETMELÝK Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýndan: Taþpýnar Muhasebe BALIKÇI

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ NOT: BU YÖNERGELER 20 NİSAN 2010 TARİH 72/1 SAYILI MÜTEVELLİ HEYETİ KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN % 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN % 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ 3-c) Brüt işçi ücreti işveren payı yemek yol ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmaya ilişkin gider belirlenir. BRÜT ASGARİ ÜCRETİN 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ Yemek Bedeli Yol Bedeli

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2016 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi

Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi R10.02 Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 18.08. 2014 Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi Hazırlayan: Kontrol: Onay: Turgay ÖZTÜRK Ahmet GÖZÜKÜÇÜK Dr. Halil İbrahim ÇETİN 1. AKREDİTASYON BEDELİ 1.1.

Detaylı

FİYAT FARKI HESAPLAMALRI DURSUN AKTAĞ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI

FİYAT FARKI HESAPLAMALRI DURSUN AKTAĞ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FİYAT FARKI HESAPLAMALRI DURSUN AKTAĞ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına

Detaylı

R Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi. Revizyon No : 06 Yürürlük Tarihi :

R Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi. Revizyon No : 06 Yürürlük Tarihi : R10.02 Revizyon No : 06 Yürürlük Tarihi : 15.08. 2016 Akreditasyon Hizmet Ücretleri Rehberi Hazırlayan: Kontrol: Onay: Mustafa EROĞLU Ahmet GÖZÜKÜÇÜK Dr. Halil İbrahim ÇETİN 1. AKREDİTASYON BEDELİ 1.1.

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT Resmi Gazete Tarihi: 09.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27576 TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT Bu Tarife ve Talimat 2010/190 sayılı Bakanlar

Detaylı

YERALTI KÖMÜR İŞLETMELERİNDE İŞÇİ MALİYETLERİNE UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YERALTI KÖMÜR İŞLETMELERİNDE İŞÇİ MALİYETLERİNE UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI 27.06.2016/29-1 YERALTI KÖMÜR İŞLETMELERİNDE İŞÇİ MALİYETLERİNE UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ ile 3213 sayılı Maden Kanununun geçici 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında,

Detaylı

EK-B BÜTÇE. Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-1 Faaliyet Bütçesi

EK-B BÜTÇE. Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-1 Faaliyet Bütçesi BÜTÇE 2 Proje Bütçesi Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-2 Beklenen Finansman Kaynakları EK B-3 Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 07.11.2012 Karar No : 2012/DK-13/557 Gündem Konusu : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü İmkânlarından Yararlanılabilmesi için Usul ve Esaslar

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PĐYASASI OTOGAZ ĐSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TĐP SÖZLEŞMESĐ TASLAĞI

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PĐYASASI OTOGAZ ĐSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TĐP SÖZLEŞMESĐ TASLAĞI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PĐYASASI OTOGAZ ĐSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TĐP SÖZLEŞMESĐ TASLAĞI MADDE 1- AMAÇ VE KONU Bu sözleşme, bir taraftan...(işveren olarak anılacaktır) ile diğer taraftan...(sorumlu

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0. 19-115708-184 Konu : Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları GENELGE 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanun Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar

Detaylı

HUBUBAT BÜLTENİ. 2008/09 dönemi TMO emanet alım fiyatları Tablo:1 de belirtilmektedir. 2008/09 DÖNEMİ TMO EMANET ALIM FİYATLARI

HUBUBAT BÜLTENİ. 2008/09 dönemi TMO emanet alım fiyatları Tablo:1 de belirtilmektedir. 2008/09 DÖNEMİ TMO EMANET ALIM FİYATLARI HUBUBAT BÜLTENİ 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI TMO, 2008/2009 Hububat Alım Döneminde 21 mayıs tarihi itibariyle taahhütname karşılığı alım yapılması konusunda işyerlerine talimat vermiştir. Bu bağlamda

Detaylı

Komisyon Tüzüğü (AT) No. 884/2006.

Komisyon Tüzüğü (AT) No. 884/2006. Komisyon Tüzüğü (AT) No. 884/2006. Sayın Laszlo Palvolgyi Macaristan Kırsal Kalkınma Bakanlığı laszlo.palvolgyi@vm.gov.hu 1. Komisyon Tüzüğü (AT) No. 884/2006. - müdahale depoculuğu operasyonlarının AB

Detaylı

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLAE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurulu) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı,

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 26.09.2016 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TMO Konya Şube Müdürlüğü hizmet alanında Konya ve Karaman illeri bulunmaktadır.

Detaylı

TEBLİĞ. Sigortaları Hakkında Karar a göre yapılacak Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına aşağıdaki Tarife ve Talimat uygulanır. A.

TEBLİĞ. Sigortaları Hakkında Karar a göre yapılacak Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına aşağıdaki Tarife ve Talimat uygulanır. A. 9 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27576 TEBLİĞ Devlet Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT Bu Tarife ve Talimat 2010/190 sayılı

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN BAZI HUSUSLARIN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2008/23) Bu sektör duyurusu, 09.04.2008 tarih ve 26842

Detaylı

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayıları 31 Aralık 2010 tarihli ve 27802 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 .. T.C. Sayı : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 ilgi: 06/06/2012 tarihli ve 71 sayılı ve 2012/24 Nolu Genelge. 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM Makale Necat KOLĞU YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM Bu makalemizde İstanbul vergi dairesi başkanlığı tarafından yap-işlet-devret modeli çerçevesinde 07.08.2013 tarihinde verilen mukteza

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 02 Ocak 2009 SİRKÜLER NO : 2009/8 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak

Detaylı

EPDK Depolama Tarifesi

EPDK Depolama Tarifesi EPDK Depolama Tarifesi ÇEKİŞ AN DEPOLAMA HİZMETLERİ LTD.ŞTİ ÇEKMECE AKARYAKIT TERMİNALİ Lisansın Tarih ve Sayısı Tarifenin Yürürlük tarihi Tesisin Adresi : 21/04/2005 ve DEP/476-155/10875 : / /2013 : ÇEKİŞ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE 2006K-120470 No lu YUUP Projesi Kapsamında temin edilecek olan TARLA-2014TSHZ001 teknik sartname dökünanı numarası ile verilen ARAÇ KİRALAMA

Detaylı

Günlük Birim Değer Hesaplama Tablosu ve Açıklamaları

Günlük Birim Değer Hesaplama Tablosu ve Açıklamaları Ek-1 1 Günlük Birim Değer Hesaplama Tablosu ve Açıklamaları Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ de yer alan hesaplar dikkate alınarak; katılma hesaplarında

Detaylı

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete Dr. Ahmet OZANSOY BOSTON, 18 Ekim 2014 1 KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2014 tarih ve 1/306 sayılı kararı

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Başkanlıkta sürekli işçi kadrolarında görev yapan işçi personelin Başkanlık taşıtlarını kullanmaları sırasında kaza

Detaylı

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5698 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarım İşçileri

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALIM VE MUHAFAZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALIM VE MUHAFAZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALIM VE MUHAFAZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ Kuruluş Amacı Madde 1- (Değişik: 05/04/2008 tarihli ve 8/64-9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile) Ofisin faaliyet konusuna

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Genelge No : Yayım Tarihi: BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelge nin amacı, Borsa

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/8546 Karar No. 2012/8662 Tarihi: 14.05.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ ÖZETİ: 506 sayılı Yasanın 61. maddesine

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Kanun: 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununu,

TEBLİĞ. ç) Kanun: 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununu, 12 Nisan 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28616 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ HUBUBAT, BAKLAGĠLLER VE YAĞLI TOHUMLAR LĠSANSLI DEPO TEBLĠĞĠ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, standartları belirlenen

Detaylı

ÖĞRENİM SÜRESİNİ AŞAN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK KATKI PAYLARI VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ

ÖĞRENİM SÜRESİNİ AŞAN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK KATKI PAYLARI VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ AŞAN DEN ALINACAK KATKI PAYLARI VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ 25 Şubat 2011 tarih ve 27857 sayılı Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunun 172

Detaylı

Murat ARAPGİRLİ ASGARİ İŞÇİLİK MALİYETİ VE FİYAT FARKI

Murat ARAPGİRLİ ASGARİ İŞÇİLİK MALİYETİ VE FİYAT FARKI Murat ARAPGİRLİ ASGARİ İŞÇİLİK MALİYETİ VE FİYAT FARKI 1. GİRİŞ İhaleye katılan istekliler tekliflerini sözleşme süresini dikkate alarak vermektedir. İhale konusu işte kullanılacak girdi maliyetlerinde

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 28 İST, 24.02.2009 ÖZET: 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Genel Tebliği yayımlandı 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1-Müdürlüğümüz tarafından kiralaması yapılacak olan damperli

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

KABUKLU FINDIĞIN NAKLİYE DÂHİL NATÜREL İÇ FINDIĞA İŞLENMESİ İŞİNE AİT TEKLİF MEKTUBU

KABUKLU FINDIĞIN NAKLİYE DÂHİL NATÜREL İÇ FINDIĞA İŞLENMESİ İŞİNE AİT TEKLİF MEKTUBU KABUKLU FINDIĞIN NAKLİYE DÂHİL NATÜREL İÇ FINDIĞA İŞLENMESİ İŞİNE AİT TEKLİF MEKTUBU Bakanlar Kurulunun 26.05.2011 tarih 2011/1812 sayılı kararı doğrultusunda, Birliğimize tahsis edilen 50.000 ton yağlık

Detaylı

TEMİNAT HESAPLAMA PROSEDÜRÜ

TEMİNAT HESAPLAMA PROSEDÜRÜ TEMİNAT HESAPLAMA PROSEDÜRÜ Amaç MADDE 1 (1) Bu Prosedürün amacı piyasa katılımcılarının piyasaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirememesi veya faaliyetlerini gerçekleştirememesi durumunda, katılımcılar

Detaylı

5073 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa

5073 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu İle Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal

Detaylı

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Diğer Ücret ve Komisyonlar Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı Ücret/Oran Açıklama -Her teminat mektubu için ayrı alınır. Teminat Mektubu Saklama Sermaye blokajları,

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 GENELGE 2008/4 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Artışları konulu 2008/4 sayılı Genelge ekte yer almaktadır. yayımlanan 2008 Yılı

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞTIRILAN ALT İŞVEREN (TAŞERON) İŞÇİLERİNİN KIDEM TAZMİNATI NASIL ÖDENECEKTİR?

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞTIRILAN ALT İŞVEREN (TAŞERON) İŞÇİLERİNİN KIDEM TAZMİNATI NASIL ÖDENECEKTİR? KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞTIRILAN ALT İŞVEREN (TAŞERON) İŞÇİLERİNİN KIDEM TAZMİNATI NASIL ÖDENECEKTİR? Bekir AKTÜRK 40 GİRİŞ Bilindiği üzere torba kanun olarak da adlandırılan 6552 sayılı İş Kanunu

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 19/03/1993 Resmi Gazete Sayısı: 21529 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

40- GEÇĠCĠ TEMĠNAT MEKTUBU KAMU ĠHALE MEVZUATI

40- GEÇĠCĠ TEMĠNAT MEKTUBU KAMU ĠHALE MEVZUATI 40- GEÇĠCĠ TEMĠNAT MEKTUBU KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU Geçici teminat Madde 33- (Değişik: 30/7/2003-4964/20 md.) İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu

Detaylı

ÖN ÖDEME. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

ÖN ÖDEME. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org ÖN ÖDEME Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org ÖN ÖDEME (AVANS KREDİ) -Harcama yetkilisinin uygun görmesi -Karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla; 1-İlgili kanunlarda öngörülen haller ile 2-Gerçekleştirme

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL /KOCAELİ

İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL /KOCAELİ İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL /KOCAELİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI MÜDÜRLÜĞÜN TANITIMI 1950 li yıllarda Teşkilatımız merkez ve taşra teşkilatı olarak yapılandırılırken taşrada oluşturulan Bölge Müdürlüklerine ilave

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ R 10.02 AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ Rev.03 12-2011 1. AKREDİTASYON BEDELİ 1.1. Akreditasyon Bedeli Bileşenleri AKREDİTASYON HİZMET ÜCRETLERİ Akreditasyon bedeli, temel olarak aşağıda belirtilen kalemlerden

Detaylı

Sirküler Rapor / SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNİN UYGULAMASINA DAİR TEBLİĞ (ARAÇ MUAYENELERİNE DAİR) (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNİN UYGULAMASINA DAİR TEBLİĞ (ARAÇ MUAYENELERİNE DAİR) (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI Sirküler Rapor 13.10.2014/189-1 6552 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNİN UYGULAMASINA DAİR TEBLİĞ (ARAÇ MUAYENELERİNE DAİR) (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde; 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi ile

Detaylı

Ar-Ge Destekleri. Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI. Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü

Ar-Ge Destekleri. Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI. Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü Ar-Ge Destekleri Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SAN-TEZ PROGRAMI DESTEK ORANI : Bakanlık tarafından

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TEKİRDAĞ LİMAN HİZMETLERİ TARİFESİ NDE YAPILMASI GEREKLİ YENİ DÜZENLEMELER AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR.

TEKİRDAĞ LİMAN HİZMETLERİ TARİFESİ NDE YAPILMASI GEREKLİ YENİ DÜZENLEMELER AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR. TEKİRDAĞ LİMAN HİZMETLERİ TARİFESİ NDE YAPILMASI GEREKLİ YENİ DÜZENLEMELER AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR. 1-1.3.5 İŞ İSTEKLERİNİN KARŞILANMASI maddesinin sonuna Ulusal, Resmi ve Dini Bayramlar ile Genel Tatil günlerinde

Detaylı

2016 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 28.12.2015/177-1 2016 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının belirlendiği, 46 Seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi

Detaylı

İNŞAAT MALİYETLERİNİN HESAPLANMASINA YÖNELİK BİR ÖRNEK

İNŞAAT MALİYETLERİNİN HESAPLANMASINA YÖNELİK BİR ÖRNEK İNŞAAT İŞLERİ HARCAMA TUTARININ BELİRLENMESİ Yapı birim metrekare maliyetleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hesaplanarak yayınlanır. Bununla birlikte, özel kişilerin

Detaylı

PROJENİN TAHMİNİ FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASI Kubilay Kavak Mart-2012 A) BAŞLANGIÇ YATIRIM HARCAMALARI Proje fikrinin geliştirilebilmesi için gerekli tüm yatırım özellikleri belirlenir. Tüm yatırım

Detaylı

ZEYTİNYAĞI LİSANSLI DEPO TEBLİĞİ

ZEYTİNYAĞI LİSANSLI DEPO TEBLİĞİ ZEYTİNYAĞI LİSANSLI DEPO TEBLİĞİ (12 Nisan 2013 Cuma, 28616 sayılı R.G, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) Amaç Madde 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, standartları belirlenen zeytinyağının emniyetli ve sağlıklı koşullarda

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

SİRKÜLER (2012/24) Emsal ÖZCAN Yeminli Mali Müşavir

SİRKÜLER (2012/24) Emsal ÖZCAN Yeminli Mali Müşavir SİRKÜLER (2012/24) Bilindiği üzere KDV Kanunu nun 9/1 ve 29.maddesi ile V.U.K. nun 120 maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiler çerçevesinde KDV tevkifat uygulaması ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YÜRÜTÜLEN YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YÜRÜTÜLEN YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YÜRÜTÜLEN YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Esas ve Usullerin amacı, yükseköğretim

Detaylı

Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (24/01/2003 tarihli ve 25003 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : 52707093-10.06.01 24/07/2013 GENELGE (2013/28)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : 52707093-10.06.01 24/07/2013 GENELGE (2013/28) GENELGE (2013/28) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 176 ncı maddesinin ikinci fıkrası ve Gümrük Yönetmeliğinin 418 inci maddesine göre, serbest dolaşımda bulunan yakıt, yağlar ve kumanyalar ile donatım ve işletme

Detaylı

MAYA EVLERİ SİTESİ TEMMUZ 2015 TEMMUZ 2016 DÖNEMİ İŞLETME PROJESİ

MAYA EVLERİ SİTESİ TEMMUZ 2015 TEMMUZ 2016 DÖNEMİ İŞLETME PROJESİ MAYA EVLERİ SİTESİ TEMMUZ 2015 TEMMUZ 2016 DÖNEMİ İŞLETME PROJESİ Sakarya İli, Hendek İlçesi, Akova Mahallesi nde bulunan Maya Evleri Sitesi Yönetimi nin 01/07/2015 01/07/2016 dönemi işletme projesi aşağıdaki

Detaylı

SözleĢme No : SözleĢme Tarihi : SATIġ SÖZLEġMESĠ TASLAĞI 1- TARAFLAR SATICI : Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) ALICI :...

SözleĢme No : SözleĢme Tarihi : SATIġ SÖZLEġMESĠ TASLAĞI 1- TARAFLAR SATICI : Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) ALICI :... SözleĢme No : SözleĢme Tarihi : SATIġ SÖZLEġMESĠ TASLAĞI 1- TARAFLAR SATICI : Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) ALICI :... 2- SÖZLEġME KONUSU 13.000.000 kg ham fındık yağının; 6 parti halinde

Detaylı

01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR

01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR 2015-01 01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR 01.01.2015 tarihi itibariyle Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler ve güncel hatırlatmalar aşağıda

Detaylı

Yıl Dilimleri (x=yıl) Oran 1 Oran 2 I.Dilim 2003<=x<=2013) %11,00 %9,00 II. Dilim (2013+) %8,00 %6,00

Yıl Dilimleri (x=yıl) Oran 1 Oran 2 I.Dilim 2003<=x<=2013) %11,00 %9,00 II. Dilim (2013+) %8,00 %6,00 Genelge No: 2003/4 Kabul Tarihi: 03.10.2003 Bireysel Emeklilik Sisteminde Kullanılacak Muhtemel Birikim ve Muhtemel Yıllık Gelir Tablolarında Uygulanacak Esaslara İlişkin Genelge (Genelge No: 2003/4) 1.

Detaylı

İHTİYARİ DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ TEMİNATINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT (Yürürlük Tarihi: 1/1/2013)

İHTİYARİ DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ TEMİNATINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT (Yürürlük Tarihi: 1/1/2013) İHTİYARİ DEPREM VE YANARDAĞ PÜSKÜRMESİ TEMİNATINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT (Yürürlük Tarihi: 1/1/2013) 1. Yangın, yangına bağlı kar kaybı, inşaat ve montaj (tüm riskler) ile elektronik cihaz ve makine

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 )

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 24.02.2009 Sirküler No: 2009/28 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 1 ) 20.02.2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları

Detaylı

GRUP: 3699 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ METAL OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLER

GRUP: 3699 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ METAL OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLER GRUP: 3699 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ METAL OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLER Kilitli Parke taşı,beton bordür, beton ve betonarme borular, beton briket, beton blok, öngerilimli-öngerilimsiz prefabrik yapı elemanları

Detaylı

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V.

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Telefon : 0312 458 71 10 Faks : 0312 432 12 37 1/8 Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst

Detaylı