TMO KAPASĐTE DEĞERLENDĐRME YÖNETMELĐĞĐ UYGULAMA DOKÜMANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMO KAPASĐTE DEĞERLENDĐRME YÖNETMELĐĞĐ UYGULAMA DOKÜMANI"

Transkript

1 TMO KAPASĐTE DEĞERLENDĐRME YÖNETMELĐĞĐ UYGULAMA DOKÜMANI * ATIL KAPASĐTE ÜCRETLERĐNĐ BELĐRLEME VE UYGULAMA ESASLARI CETVELĐ * ÖRNEK MALĐYET HESABI CETVELĐ * DEPO KĐRA SÖZLEŞMESĐ * GEMĐ YÜKLEME/BOŞALTMA HĐZMET SÖZLEŞMESĐ * CĐHAZ, TAŞIT ARACI, ĐŞ MAKĐNALARI, KĐRA VE HĐZMET SÖZLEŞMESĐNĐN GENEL ESASLARI * DEĞĐŞKEN MALĐYETLERĐN HESAPLANMASI TABLOSU ( tarih, 8/79-6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur.) (Değişik : 29/04/2009 tarihli ve 8/69-5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile.) 1

2 ATIL KAPASĐTE ÜCRETLERĐNĐ BELĐRLEME VE UYGULAMA ESASLARI CETVELĐ 2

3 Đ Ç Đ N D E K Đ L E R I- BASKÜLLERDE TARTI YAPILMASI FĐĐL TARĐFLERĐ ÜCRETĐN BELĐRLENMESĐ II- DEPOLAMA TESĐSLERĐNDE KĐRA ÜCRETĐ A-LĐMAN SĐLOLARI 1-GEMĐ YÜKLEMESĐ VEYA BOŞALTMASI DURUMUNDA FĐĐL TARĐFLERĐ VE HÜKÜMLER ÜCRETĐN BELĐRLENMESĐ 1-MANĐPLASYON ÜCRETĐNĐN BELĐRLENMESĐ 2-DEPOLAMA ÜCRETĐNĐN BELĐRLENMESĐ 3-BELĐRLENEN ÜCRETLERĐN UYGULANMASI 2-GEMĐ YÜKLEMESĐ VEYA BOŞALTMASI YAPILMADIĞI DURUMLARDA LĐMAN DEPOLAMA TESĐSLERĐNĐN KĐRAYA VERĐLMESĐ B-DĐĞER DEPOLAMA TESĐSLERĐ FĐĐL TARĐFLERĐ VE HÜKÜMLER ÜCRETĐN BELĐRLENMESĐ 1-MANĐPLASYON ÜCRETĐNĐN BELĐRLENMESĐ 2-DEPOLAMA ÜCRETĐNĐN BELĐRLENMESĐ 3-BELĐRLENEN ÜCRETLERĐN UYGULANMASI C-TRANSĐT DEPOLAMA DEPOLAMA GENEL HÜKÜMLERĐ III- KURUTMA HĐZMETLERĐ FĐĐL TARĐFLERĐ VE HÜKÜMLER ÜCRETĐN BELĐRLENMESĐ 3

4 IV- DEPOLAMA TESĐSLERĐNDE ELEME - TEMĐZLEME, HAVALANDIRMA, HAVALANDIRMA AMAÇLI TRANSFER, ĐLAÇLAMA ĐŞLEMLERĐ FĐĐL TARĐFLERĐ A-ELEME TEMĐZLEME B-HAVALANDIRMA, HAVALANDIRMA AMAÇLI TRANSFER C-ĐLAÇLAMA ELEME TEMĐZLEME, HAVALANDIRMA VE ĐLAÇLAMA ÜCRETLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ V- ANALĐZ ÜCRET TARĐFESĐ VI- GEMĐ YÜKLEME-BOŞALTMA HĐZMETLERĐ A-SABĐT LĐMAN PNÖMATĐKLERĐ FĐĐL TARĐFLERĐ VE HÜKÜMLER B-SEYYAR PNOMATĐKLER FĐĐL TARĐFLERĐ GEMĐ YÜKLEME-BOŞALTMA ÜCRETĐ PNOMATĐK GENEL HÜKÜMLERĐ VII- DĐĞER YÜKLEME, BOŞALTMA, TAŞIMA ARAÇ VE CĐHAZLARI-TRAKTÖR, LOADER-FORKLĐFT, SEYYAR JENERATÖR, SEYYAR KOMPRESÖR, SEYYAR KAMYON KALDIRICI, KAMYON, SEYYAR HĐDROLĐK VĐNÇ, SEYYAR KONVEYÖRLER, SEYYAR PNÖMATĐKLER, USTURMAÇA VB. FĐĐL TARĐFLERĐ VE HÜKÜMLER ÜCRETĐN BELĐRLENMESĐ VIII- ANALĐZ, KALĐBRASYON ALET VE CĐHAZLARI FĐĐL TARĐFLERĐ VE DĐĞER HÜKÜMLER IX- KĐRAYA VERĐLECEK SOSYAL TESĐS, YEMEKHANE, SPOR SALONLARI 4

5 FĐĐL TARĐFLERĐ VE HÜKÜMLER KĐRAYA VERĐLECEK SOSYAL TESĐS, YEMEKHANE, SPOR SALONLARININ ÜCRETLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ TMO PERSONELĐNĐN YAKINLARININ ÖLÜMÜ HALĐNDE CENAZELERĐNĐN BAŞKA BĐR YERE NAKLĐ BĐNA, ARSA, ARAZĐ, DEPOLAMA TESĐSLERĐNĐN REKLAM AMACIYLA KĐRAYA VERĐLMESĐ SU VE ELEKTRĐK X- GENEL HÜKÜMLER AÇIKLAMA 1- AÇIKLAMA 2- DEĞĐŞKEN GĐDERLER DEPOLAMA ÜCRETĐ ÇEŞĐTLĐ ÜRÜNLERE AĐT HEKTOLĐTRELER VE BUĞDAYA ÇEVRĐLME FAKTÖRLERĐ 5

6 ATIL KAPASĐTE ÜCRETLERĐNĐ BELĐRLEME VE UYGULAMA ESASLARI CETVELĐ I-BASKÜLLERDE TARTI YAPILMASI: FĐĐL TARĐFLERĐ Vasıtanın her basküle çıkışında uygulanacak (dolu veya boş) tartı ücretidir. ÜCRETĐN BELĐRLENMESĐ Değişken giderler ve piyasa koşulları dikkate alınıp, en az değişken giderleri karşılayacak şekilde, yılın ilk 6 ayına ait ücretler bir önceki yılın son haftasında, ikinci 6 ayına ait ücretler Haziran ayının son haftasında olmak üzere 6 aylık periyotlar halinde belirlenir. II- DEPOLAMA TESĐSLERĐNDE KĐRA ÜCRETĐ A-LĐMAN SĐLOLARI Limanlardan yapılacak yükleme-boşaltma ve depolama işlerinin gerçekleştirilmesinde; sözleşme öncesinde Ticaret Dairesi Başkanlığından, TMO ihtiyaçları açısından limanın durumu telefonla sorulur ve teyide bağlanır. 1-GEMĐ YÜKLEMESĐ VEYA BOŞALTMASI DURUMUNDA FĐĐL TARĐFLERĐ VE HÜKÜMLER Gemi boşaltma işlemi; deniz yolu ile işyerine gelen ve TMO tarafından gemi boşaltma hizmeti verilen ürünün depolama tesislerinde depolanması, depodan tahliyesi, vasıtalara yüklenmesi ve tartılması hizmetini kapsar. Gemi yükleme işlemi; kara ya da demir yoluyla işyerine gelen ve TMO tarafından yükleme hizmeti verilen ürünün tartılması, depolama tesislerinde depolanması, depodan tahliyesi ve tartılarak gemiye yüklenmesi ile ilgili hizmetleri kapsar. Gemi yükleme/boşaltma işlemlerinde, GEMĐ YÜKLEME/BOŞALTMA HĐZMET SÖZLEŞMESĐ yapılacaktır. Gemi yükleme/boşaltma işlemleri akabinde deponun kiraya verilmesi söz konusu ise DEPO KĐRA SÖZLEŞMESĐ de yapılacaktır. Depo kira ücreti; gemi yüklemelerinde, ürünün depoya alındığı tarihten itibaren gemi yüklemesinin başladığı tarihe kadar geçecek süre ile yüklemenin bittiği tarihten sonra depoda kalan ürünün bulunduğu deponun tonajına göre uygulanacak kira ücretidir. Depo kira ücreti; gemi boşaltmalarında, boşaltmanın bittiği tarihten itibaren depoya alınan ürünün bulunduğu depo tonajına göre uygulanacak kira ücretidir. Boşaltmanın bittiği günü takip eden günden itibaren kira ücreti tahakkuk ettirilir. Gemi yüklemesi veya boşaltmasının fiilen devam ettiği dönemde kira ücreti tahakkuk ettirilmez. Liman tesislerimizde seyyar pnömatiklerle tahliye edilen ürünün tesislerimizde depolanması talep edildiği takdirde, seyyar pnömatiklerle boşaltılan ürünün depoya girişine kadar yapılacak tüm masraflar firmaya ait olacak şekilde, gemi yüklemesi veya boşaltılması durumunda uygulanan günlük kira ücretleri uygulanacaktır. 6

7 Antalya da gemisi boşaltılan firma veya şahıslar Antalya çelik silosunu depo olarak kullanmak istedikleri takdirde; yem hammadde deposundan çelik siloya taşıma kendilerine ait olmak üzere B-DĐĞER DEPOLAMA TESĐSLERĐ bölümündeki kiralama tarifesi uygulanır. ÜCRETĐN BELĐRLENMESĐ 1. MANĐPLASYON ÜCRETĐNĐN BELĐRLENMESĐ Maniplasyon içerisinde yer alan değişken giderler, gemi yükleme/boşaltma ücreti içerisinde değerlendirilir. Maniplasyon ücreti, hesaplanan değişken giderler toplamından az olmamak kaydıyla, piyasa koşulları da dikkate alınarak belirlenir. Buğday dışındaki ürünlerde çevrilme faktörleri kullanılacaktır. 2. DEPOLAMA ÜCRETĐNĐN BELĐRLENMESĐ Ürünün depolama tesisinde depolanma süresince TMO ya ek maliyet getiren (gemi tahliye ücreti hesabında tanımlanan giderler hariç) değişken giderler toplamı piyasa koşulları dikkate alınarak hesaplanır. (Açıklama 1- Değişken Giderler) Hesaplanan değişken giderler toplamından az olmamak kaydıyla, piyasa koşulları da dikkate alınıp, 1 ton ürün için günlük depo kirası birim ücreti (TL/Ton/Gün) belirlenir. (Açıklama 2- Depolama Ücreti) 3.BELĐRLENEN ÜCRETLERĐN UYGULANMASI Gemiden tahliye edilen ve depolama tesislerine alınan toplam ürün miktarına göre alınacak gemi tahliye ücretine ilave olarak, kiraya verilen depo tonajı ve kiralama süresi üzerinden, depo kira sözleşmesinin 16 ncı maddesinde belirtilen formül çerçevesince, depolama ücreti tahsil edilir. Gemi yüklemesi veya boşaltması durumunda maniplasyon ücreti Gemi yükleme/boşaltma hizmet sözleşmesi hükümleri gereği alındığından 16 ncı maddede kira ücreti hesaplamasında tekrar maniplasyon ücreti tahsil edilmeyecektir. 2-GEMĐ YÜKLEMESĐ VEYA BOŞALTMASI YAPILMADIĞI DURUMLARDA LĐMAN DEPOLAMA TESĐSLERĐNĐN KĐRAYA VERĐLMESĐ Liman depolama tesislerinde gemi yüklemesi veya boşaltması yapılmaksızın kiralama talebi olduğu takdirde, B. DĐĞER DEPOLAMA TESĐSLERĐ maddesinde tanımlanan esaslar doğrultusunda işlem yapılır. B-DĐĞER DEPOLAMA TESĐSLERĐ FĐĐL TARĐFLERĐ VE HÜKÜMLER Karayolu veya demiryolu araçları ile işyerine gelen ürünün tartılması, araçtan tahliyesi, depolama tesislerine alınması, depolanması, depodan tahliyesi, araçlara yüklenmesi ve tartılması hizmetlerini kapsar. Yukarıda belirtilen işlemlerden biri veya birkaçının kiracı tarafından karşılanacak olması halinde bu işlemler için ücretlendirme yapılmaz. Ancak, işyerinde tahmil-tahliye hizmetlerinin bir yüklenici aracılığıyla yerine getirilmesine ilişkin bir sözleşme varsa, bu sözleşme hükümlerine göre hareket edileceği sözleşme özel hükümlerinde belirtilir. 7

8 Depo kiralamalarında parsiyel kiralamalara imkan vermek üzere boks tertibatı bulunmayan ve l0.000 tonluk tek depo üniteleri (MAYDÜ ler hariç) bölme yapma masrafları (çuvallı veya tahta perde şeklinde vs.) kiracıya ait olmak üzere, deponun diğer kısımlarına zarar vermemek ve en az l.000 tonluk bölme oluşturulmak kaydıyla kiraya verilebilir. Boks tertibatı olan depolar boks boks kiraya verilir. Depolama kapasitesi 1000 tona kadar olan depo, boks, silo kuyularının kiralanmasında, kiracı tarafından konulan ürün miktarına bakılmaksızın, depo kirası olarak depo, boks, silo kuyularının tonajı (istiap haddi ) üzerinden ücret alınır tonun üzerindeki depo, boks, silo kuyularına kiracı tarafından yarısından az ürün depolanırsa depo, boks ve silo kuyularının yarı tonajı üzerinden kira ücreti alınır. Yarısından fazla ürün depolanması halinde depolanan ürün miktarı (uygulama dokümanı içerisinde bulunan Çeşitli Ürünlere Ait Hektolitreler ve Buğdaya Çevrilme Faktörleri dikkate alınarak) üzerinden kira ücreti alınır. (Bu durumda Depo Kira Sözleşmesi 16 ncı maddesinin (d) bendinde depo kira ücreti hesaplanırken kiraya verilen depo tonajı yerine, depoda bulunan ürün miktarı kullanılacaktır.) Kiralamanın başlama tarihi, sözleşmenin imza tarihi ile başlar. ÜCRETĐN BELĐRLENMESĐ 1. MANĐPLASYON ÜCRETĐNĐN BELĐRLENMESĐ Fiil Tarifinde belirtilen depolama haricindeki hizmetlerin yerine getirilmesi için TMO tarafından yapılacak harcamalar belirlenip maniplasyon işlemine ait değişken giderler toplamı Açıklama 1- Değişken Giderler deki yönteme göre hesaplanır. Hesaplanan değişken giderler toplamından az olmamak kaydıyla, piyasa koşulları da dikkate alınıp, 1 ton ürün için maniplasyon ücreti (TL/Ton) belirlenir. 2. DEPOLAMA ÜCRETĐNĐN BELĐRLENMESĐ: Ürünün siloda depolanma süresince TMO ya ek maliyet getiren (maniplasyon ücreti hesabında tanımlanan giderler hariç) değişken giderler toplamı Açıklama 1- Değişken Giderler deki yönteme göre hesaplanır. Hesaplanan değişken giderler toplamından az olmamak kaydıyla, piyasa koşulları da dikkate alınıp, 1 ton ürün için depo kirası birim ücreti (TL/Ton/Gün) belirlenir. (Açıklama 2- Depolama Ücreti) 3.BELĐRLENEN ÜCRETLERĐN UYGULANMASI: Depo kira sözleşmesinin 16 ncı maddesinde belirtilen formül çerçevesince, depolama tesislerine alınan toplam ürün miktarına göre alınacak maniplasyon ücretine ilave olarak, depo kiralama sözleşmesindeki süre üzerinden depolama ücreti tahsil edilir. C-TRANSĐT DEPOLAMA Transit Depolama; ürünün depoya girişine paralel olarak çıkışının yapılmasıdır. Transit amaçlı depo kiralaması talebi olması halinde, tam depo veya kiralanan kuyu veya kuyular tonajı üzerinden B-DĐĞER DEPOLAMA TESĐSLERĐ bölümünde tarif edilen depolama ücreti ile hesaplanacak maniplasyon ücreti alınır. Kiralamanın başlama tarihi, sözleşmenin imza tarihidir. 8

9 DEPOLAMA GENEL HÜKÜMLERĐ: 1. Depo kiralama hizmetleri ile ilgili personel giderleri, enerji, araç-gereç, bakım onarım, yedek parça vb. diğer giderler TMO ya aittir. 2. Kira ücreti peşin olarak TMO ya ödenecektir. Kiracı tarafından sözleşmenin süresinden önce sona erdirilmesi halinde artan süre için depo kira ücreti iadesi yapılmayacaktır. Firma kiralama süresi sonunda ürününü depodan çekemediyse, talebi halinde kiralama dönemi TMO nun uygun göreceği süre kadar uzatılır. 3. Depo kiralamalarında depolanan ürünün kalite ve miktarından TMO sorumlu değildir. 4. Depoya istiap haddi üzerinde mal konulamaz. 5. Kiracının talebi üzerine kiraya verilen depoda havalandırma veya ilaçlama yapıldığı takdirde ücreti ayrıca kiracıdan tahsil edilecektir. 6. TMO ya ait olmayan ürünün depolanması esnasında herhangi bir nedenden dolayı, depolanan üründe hastalık veya haşere görüldüğü takdirde, söz konusu hastalık veya haşerenin Ofis ürünlerinin kalitesine ve tesislerimize zarar vermesini engellemek amacıyla Ofisçe resen ilaçlama yapılacak olup, bu ilaçlama ücreti kiracıdan DEPOLAMA TESĐSLERĐNDE ELEME - TEMĐZLEME, HAVALANDIRMA, ĐLAÇLAMA ĐŞLEMLERĐ bölümündeki esaslar doğrultusunda ve GENEL HÜKÜMLER de dikkate alınarak tahsil edilecektir. 7. TMO ya ait olmayan ürünün depolanması esnasında herhangi bir nedenden dolayı ürün sıcaklığında yükselme olduğu takdirde, söz konusu sıcaklık yükselmesinin Ofis ürünlerinin kalitesine ve tesisimize zarar vermesini engellemek amacıyla Ofisçe resen havalandırma veya havalandırma amaçlı transfer yapılacak olup, bu işlemelere ait ücretler kiracıdan DEPOLAMA TESĐSLERĐNDE ELEME- TEMĐZLEME, HAVALANDIRMA, ĐLAÇLAMA ĐŞLEMLERĐ bölümündeki esaslar doğrultusunda ve GENEL HÜKÜMLER de dikkate alınarak tahsil edilecektir. 8. Özel ve tüzel kişiler tarafından, depolara ürün ve mal giriş çıkışının mesai saatleri dışında yapılması talep edilmesi halinde fazla mesaili çalıştırılan personel için X- GENEL HÜKÜMLER bölümünde belirtilen esaslar doğrultusunda hesaplanacak fazla mesai bedeli ayrıca firmadan tahsil edilir. 9. Gemi yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında fazla mesai için ayrıca ücret talep edilmez. Bu işleme ait harcamalar değişken giderler hesaplanırken dikkate alınır. 10. Depoların kiraya verilmesinde DEPO KĐRA SÖZLEŞMESĐ yapılacaktır. Depo kira sözleşmelerinde kiralanan depo / depo bölümü / silo kuyusunun numarası ile kapasitesi mutlaka belirtilecektir. Ürünün depolandığı deponun zorunluluk nedeniyle başka bir depoya aktarılması gerektiği durumlarda, söz konusu durum düzenlenecek bir tutanakla tespit olunacak ve Kurum yetkilisi ile kiracı tarafından karşılıklı olarak imza altına alınacaktır. III-KURUTMA HĐZMETLERĐ FĐĐL TARĐFLERĐ VE HÜKÜMLER Ofise ait kurutma cihazlarında Mısır, Çeltik, Soya kurutulabilir. Kurutmak amacıyla getirilen l ton ürünün rutubetinin her % l oranında düşürülmesi için ücret belirlenir. ÜCRETĐN BELĐRLENMESĐ Fiil tarifinde belirtilen kurutma hizmetinin yerine getirilmesi için TMO tarafından yapılacak harcamalar belirlenip, maniplasyon işlemine ait değişken giderler hesaplanır (Açıklama 1 Değişken Giderler). Hesaplanan maniplasyon işlemine ait değişken giderler 9

10 toplamı ile %1 nem düşüşü için yakıt gideri hesaplanır. Ücret hesaplanan giderlerden az olmamak kaydıyla, piyasa koşulları da dikkate alınıp, 1 ton üründe %1 nem düşüşü için kurutma ücreti (TL/Ton) olarak belirlenir. IV- DEPOLAMA TESĐSLERĐNDE ELEME - TEMĐZLEME, HAVALANDIRMA, HAVALANDIRMA AMAÇLI TRANSFER, ĐLAÇLAMA ĐŞLEMLERĐ FĐĐL TARĐFLERĐ A) ELEME -TEMĐZLEME Gelen ürünün tartılması, depoya alınması, elenmesi, çıkıntıların ayrılması, temiz ürünün tekrar depoya alınması, tartılması, yüklenmesi, çıkıntıların talep edildiği takdirde ürün sahibinin vasıtalarına yüklenmesi hizmetlerini kapsar. Eleme işleminin başlangıcından eleme bitimini takip eden ikinci gün mesai bitimine kadar depo kira ücreti alınmayacak, ancak eleme işlemi tamamlanan ürünün, eleme bitimini takip eden 2. gün içinde depodan alınmaması halinde, eleme bitiminden itibaren başlayacak şekilde depo kira ücreti alınır. Deniz yolundan gelen mallarda eleme talep edildiği takdirde mevcut yükleme boşaltma ücretlerine ilaveten eleme ücreti alınır. B) HAVALANDIRMA, HAVALANDIRMA AMAÇLI TRANSFER TMO ya ait olmayan ürünün depolanması esnasında herhangi bir nedenden dolayı ürün sıcaklığında yükselme olduğu takdirde, söz konusu sıcaklık yükselmesinin Ofisimiz ürünlerinin kalitesine ve tesisimize zarar vermesini engellemek amacıyla Ofisimizce resen havalandırma veya havalandırma amaçlı transfer yapılacak olup, bu işlemelere ait ücretler kiracıdan DEPOLAMA TESĐSLERĐNDE ELEME TEMĐZLEME, HAVALANDIRMA, ĐLAÇLAMA ĐŞLEMLERĐ - ÜCRETLERĐN BELĐRLENMESĐ bölümündeki esaslar doğrultusunda ve GENEL HÜKÜMLER de dikkate alınarak tahsil edilecektir. Havalandırma işlemi başlamadan önce mal sahibi şahıs veya firmaya, yapılacak operasyon ve ücretleri ile ilgili bilgi verilecektir. Havalandırma tamamlandıktan sonra tahakkuk ettirilecek ücret malın tesliminden önce mal sahibi şahıs veya firmadan tahsil edilecektir. C) ĐLAÇLAMA Ofis depoları ve Ofis dışı depolarda Ofis elemanlarınca yapılacak ilaçlamadır. Ofis dışı depolarda yapılacak ilaçlamalarda personelin ve malzemenin nakliyesi ilaçlama talep edene aittir. ELEME-TEMĐZLEME, HAVALANDIRMA, HAVALANDIRMA AMAÇLI TRANSFER VE ĐLAÇLAMA ÜCRETLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ Fiil Tarifi bölümlerinde açıklanan işlerin yerine getirilmesi için TMO tarafından yapılacak tüm harcamalara ait değişken giderler Açıklama 1- Değişken Giderler e göre hesaplanır ve hesaplanan değerden az olmamak kaydıyla piyasa koşulları da dikkate alınarak ücret belirlenir. 10

11 V- ANALĐZ ÜCRET TARĐFESĐ Ürün Teknolojisi ve Laboratuvar Şube Müdürlüğünce her yıl yayımlanacak ücretler uygulanır. VI-GEMĐ YÜKLEME-BOŞALTMA HĐZMETLERĐ A-SABĐT LĐMAN PNÖMATĐKLERĐ FĐĐL TARĐFLERĐ VE HÜKÜMLER TMO ya ait sabit cihazların bulunduğu iskeleye yanaştırılan gemiden 1 ton ürünün sabit cihazlarla tahliyesi (gemi ambarında kullanılacak ekipman ve diğer işçilik hizmetleri dahil), silo kuyularına alınması, silo basküllerinde tartılması, silo kuyusundan alıcı vasıtasına yüklenmesi (vasıta hap işlemi dahil) ve araba baskülünde tartılması işlerini kapsar. Yukarıda belirtilen işlemlerden biri veya birkaçının kiracı tarafından karşılanacak olması halinde bu işlemler için ücretlendirme yapılmaz. Ancak, işyerinde tahmil-tahliye hizmetlerinin bir yüklenici aracılığıyla yerine getirilmesine ilişkin bir sözleşme varsa, bu sözleşme hükümlerine göre hareket edileceği sözleşme özel hükümlerinde belirtilir. Gemi yüklemelerinde ise tersi işlem geçerlidir. B-SEYYAR PNÖMATĐKLER FĐĐL TARĐFLERĐ Đskeleye yanaştırılan gemiden 1 ton ürünün seyyar cihazlar kullanılarak tahliyesi (gemi ambarlarında kullanılacak ekipman ve diğer işçilik hizmetleri dahil), alıcı vasıtasına yüklenmesi (vasıta hap işlemi dahil), araba baskülünde tartılması işlerini kapsar. Yukarıda belirtilen işlemlerden biri veya birkaçının kiracı tarafından karşılanacak olması halinde bu işlemler için ücretlendirme yapılmaz. Ancak, işyerinde tahmil-tahliye hizmetlerinin bir yüklenici aracılığıyla yerine getirilmesine ilişkin bir sözleşme varsa, bu sözleşme hükümlerine göre hareket edileceği sözleşme özel hükümlerinde belirtilir. Gemi yüklemelerinde ise tersi işlem geçerlidir. Fiil tarifinde belirtilen işlemler Ofis sahası içinde yapılacak hizmetler için geçerli olup, Ofis sahası dışındaki diğer kiralama işlemlerinde VII maddesinde belirtilen DĐĞER YÜKLEME BOŞALTMA, TAŞIMA ARAÇ VE CĐHAZLAR başlığı altında belirtilen hükümler uygulanacaktır. GEMĐ YÜKLEME BOŞALTMA ÜCRETĐ Fiil Tarifinde belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesi için TMO tarafından yapılacak direkt harcamalar belirlenip, değişken giderler toplamı (Açıklama 1- Değişken Giderler) hesaplanır. Hesaplanan değişken giderler toplamından az olmamak kaydıyla, piyasa koşulları da dikkate alınıp, 1 ton ürün için gemi tahliye/gemi yükleme ücreti (TL/Ton) belirlenir. PNÖMATĐK GENEL HÜKÜMLERĐ Gemi boşaltması ve yüklemeleri nedeniyle liman işletmecisi kişi veya kuruluşlar ile diğer kişi, kurum ve kuruluşlarca tahakkuk ettirilecek her türlü masraf ve ücretler kiracıya aittir. 11

12 VII-DĐĞER YÜKLEME, BOŞALTMA, TAŞIMA ARAÇ VE CĐHAZLARI TRAKTÖR, LOADER-FORKLĐFT, SEYYAR JENERATÖR, SEYYAR KOMPRESÖR, SEYYAR KAMYON KALDIRICI, KAMYON, SEYYAR HĐDROLĐK VĐNÇ, SEYYAR KONVEYÖRLER, SEYYAR PNÖMATĐKLER, USTURMACA VB. FĐĐL TARĐFLERĐ VE HÜKÜMLER Araç/cihaz vb.nin kiraya verilmesinde yağ, akaryakıt, elektrik vb. giderler ile sürücü, operatör, teknisyen vb. kiracıya, periyodik bakım onarım amaçlı yedek parça giderleri TMO ya aittir. Yukarıda kiracı tarafından karşılanacağı belirtilen hizmet ve giderlerin TMO tarafından karşılanması halinde söz konusu giderlerin parasal karşılıkları ücretin belirlenmesinde dikkate alınır. Cihaz, Taşıt Aracı, Đş Makinaları Kira ve Hizmet Sözleşmesi Genel Esasları na dayalı olarak Cihaz, Taşıt Aracı, Đş Makinaları Kira ve Hizmet Sözleşmesi yapılacaktır. Araç ve cihazların TMO sahası dışında kullanılması halinde nakliye ile ilgili tüm masraflar kiracıya aittir. Araç ve cihazlarda yıpranmaya bağlı olmayan hasar meydana gelmesi halinde hasardan dolayı oluşacak masraflar kiracıya aittir. Araç ve cihazların TMO sahası dışında kullanılması halinde, cihaz bedeli kadar teminat alınması esastır. Ancak gerekli görülen hallerde taşra Şube/Đşletme Müdürlükleri alınacak teminat miktarını işin şartlarını göz önüne alarak tespite yetkilidir. Kiraya verilen araç ve cihazların TMO tarafından gerekli görülmesi ve TMO personeli tarafından kullanılması durumunda, ayrıca personel ücreti tahsil edilir. Araç/cihaz vb.nin kiraya verilmesinde kira süresine göre birim (TL/saat, TL/gün, km, TL/ton vb.) belirlenir. ÜCRETĐN BELĐRLENMESĐ Fiil Tariflerinde belirlenen şartlar için değişken giderler hesaplanır. Hesaplanan değişken giderlerden az olmamak kaydıyla, piyasa koşulları da dikkate alınıp, kira ücreti belirlenir. VIII-ANALĐZ, KALĐBRASYON ALET VE CĐHAZLARI FĐĐL TARĐFLERĐ VE DĐĞER HÜKÜMLER TMO tarafından personel verilirse personel ücreti kiracıdan alınacaktır. Bu cihazların kiraya verilmesi halinde Cihaz, Taşıt Aracı, Đş Makinaları Kira ve Hizmet Sözleşmesi yapılacaktır. Kiraya verilen cihazlar için depozito alınacaktır. Depozito ücreti işin şartları dikkate alınarak taşra Şube Müdürlüğünce belirlenir. Etalonların nakli için vinçli kamyonlarımızın kullanılması halinde; vinçli kamyon kirası ayrıca alınır. Etanol (Baskül Normalleri), Pnömatik Sonda, Numune Bölücü, Numune Alma Sondaları, Prometre, Rutubet Ölçme Cihazları, Analiz Elekleri, Hektolitre, Çeltik Randıman Makinası, Çeltik Kavlatma Kutusunun kiralanmasında kira ücreti piyasa koşulları dikkate alınarak belirlenir. 12

13 IX-KĐRAYA VERĐLECEK SOSYAL TESĐS, YEMEKHANE, SPOR SALONLARI FĐĐL TARĐFLERĐ VE HÜKÜMLER Toplantı yemekli olduğu takdirde yiyecek, içecek ve pişirme malzemeleri kiracı tarafından karşılanacaktır. Kira ücreti ve kira ücretinin yarısı kadar depozito ücreti peşin olarak alınacaktır. Kira ücretlerine elektrik, su, yakıt, yıpranma payı ve personel ücretleri dahildir. Personel sayısı yemekli toplantılarda 2 aşçı ve 3 garson, yemeksiz toplantılarda ise 3 garson olarak hesap edilecektir. Bunun dışında ilave olacak her personel için ayrıca asgari ücret üzerinden hesaplanan günlük yevmiye ilave olarak alınır. Dışarıdan aşçı, garson vb. eleman tutulmayacaktır. Toplantı sırasında tesise ve malzemelere gelebilecek her türlü zarar kiracı tarafından karşılanacaktır. KĐRAYA VERĐLECEK SOSYAL TESĐS, YEMEKHANE, SPOR SALONLARININ ÜCRETLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ Bu konuda kamuda belirlenen genel düzenleme esasları çerçevesinde her yıl tespit edilen ücretlerin altında olmayacak ve zarar etmeyecek şekilde ücret belirlenir. SU VE ELEKTRĐK: Kiraya verilecek sosyal tesis, yemekhane, spor salonları vb. için uygulanacak su ve elektrik ücretinin hesabında, işyerinin bulunduğu bölgede uygulanan birim fiyatın % 10 fazlası alınır. TMO PERSONELĐNĐN YAKINLARININ ÖLÜMÜ HALĐNDE CENAZELERĐNĐN YURTĐÇĐNDE BAŞKA BĐR YERE NAKLĐ Genel Müdürlük, taşra Şube Merkezleri, Đşletme veya işyerlerimizde bulunan ambulans veya bu amaçla tefrik edilecek araçla personelin eş, çocuk, kendisinin ve eşinin anne ve babaları ile kardeşlerinin ölümü halinde cenazelerinin yurt içinde bir başka yere naklini kapsar. Nakil sırasında kullanılan akaryakıt gideri ile görevli personelin harcırah gideri tahsil edilir. Bu amaçla, taşra Şube hinterlandı içinde veya dışında personel ve araç görevlendirilmesi için, taşrada şube/đşletme müdürleri Genel Müdürlükte ise Teknik Đşler Daire Başkanı yetkilidir. BĐNA, ARSA, ARAZĐ, DEPOLAMA TESĐSLERĐNĐN REKLAM AMACIYLA KĐRAYA VERĐLMESĐ: TMO nun her türlü tesis ve alanlarının uygun bölümleri ışıklı veya ışıksız reklam yeri olarak kiraya verilebilir. Bu durumda reklamın kapladığı alan; ışıklı reklamlarda tesisat ve elektrik gideri ile diğer işletme ve teknik konular, ödeme şekli, sözleşme süresi ve benzeri hususlar Genel Müdürlükte ilgili birim, taşra teşkilatında şube/đşletme müdürlüklerince tespit edilerek bir sözleşme metnine bağlanır. 13

14 X- GENEL HÜKÜMLER 1. Atıl kapasite ücretlerine KDV dahil değildir. KDV kiracıya ve hizmet alana aittir. 2. TMO nun kabul etmesi halinde kira süresi uzatılır. Ancak süre uzatımından dolayı değişken giderlerde maliyet artışı olmasına rağmen, değişken giderler toplamı uygulanan kira ücretini aşmıyorsa uygulanan ücret üzerinden kiralama süresi uzatılabilir. Süre uzatımında piyasa fiyatındaki artışlar dikkate alınacaktır. Aksi durumda değişken giderlerdeki ve piyasa fiyatındaki artışlar tespit edilip kiracıdan talep edilir. 3. TMO personelinin, ATIL KAPASĐTE ÜCRETLERĐNĐ BELĐRLEME VE UYGULAMA ESASLARI CETVELĐ hükümlerine göre üçüncü şahısların işyerlerinde verilecek hizmetlerde çalıştırılmaları halinde her 8 saatlik çalışma için çalıştırılacak personelin, statüleri dahilinde ödenen yevmiye ve sözleşme ücretlerinin bir gününe isabet eden brüt tutarları üzerinden normal ücret tahsil edilir. Bu personelin fazla mesaili çalıştırılmaları halinde ise yine statüleri dahilinde Kurumumuzca ödenen saat ücreti üzerinden fazla mesai ücreti tahsil edilir. Alınan bu ücretler TMO ya gelir kaydedilir. Personelin ücret ve fazla mesaileri normal ve yasal sınırlar içinde ödenir. 4. TMO personelinin ATIL KAPASĐTE ÜCRETLERĐNĐ BELĐRLEME VE UYGULAMA ESASLARI CETVELĐ hükümlerine göre üçüncü şahıslara verilecek hizmetlerde fazla mesaili çalışılması gereken zamanlarda fazla mesaili çalıştırılacak personel sayısı (işçi sözleşmeli) ve verilecek hizmet için harcanacak fazla mesai saat toplamı üzerinden personelin statüleri dahilinde hesaplanarak ödenecek mesai ücreti toplam giderleri kiralama ücretine dahil edilmiş ise, normal mesai saatleri dışında Kuruluşumuz tesislerinde üçüncü şahıslara verilecek hizmetler için, fazla mesai ücreti adı altında bir ücret alınmayacaktır. Ancak hesaplara dahil edilmeyen hizmetler için personelin statüleri dahilinde Kurumumuzca ödenen saat ücreti üzerinden fazla mesai ücreti ayrıca tahsil edilir. Fiil Tarifinde belirtilen hizmetler için Tarifte belirtildiği şekilde ücret alınır. Bununla birlikte, iç satışlarda ürünün piyasaya sunulması ve/veya depoların erken boşaltılmasının Kurumumuz için gerekli olduğu durumlarda; tatil günleri ve mesai saatleri dışında yapılacak teslimatlarda, personelin fazla mesai ücreti Kurumca karşılanmak üzere fazla mesaili çalışma yaptırılmasına Genel Müdürlük yetkilidir. Mesai saatleri dışında 3. şahıslar için yaptırılacak fazla mesaili çalışmalar hakkında Personel ve Eğitim Daire Başkanlığınca tüm teşkilata verilen ve verilecek talimatlar dahilinde işlem yapılacaktır. 5-TMO Kapasite Değerlendirme Yönetmeliğinin 8 inci maddesi hükmü uyarınca; atıl kapasite hizmetlerine ait ücretlerin peşin olarak tahsili esastır. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarına veya bunlar aracılığıyla özel sektöre verilen liman işyerlerimizdeki gemi yükleme/boşaltma işleriyle ilgili atıl kapasite hizmetleri için peşin tahsilât esası uygulanmayabilir. Bu durumda karar vermeye, kamu kurum ve kuruluşu ile protokol imzalamaya ve protokolü uygulamaya şube müdürlükleri yetkili olup; hukuki görüş alındıktan sonra, sözleşme genel esasları çerçevesinde şube müdürlükleri tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşu ile protokol imzalanır. Tahsilâtın, iş bitiminden itibaren kaç gün içinde yapılacağı ve ödemenin gecikmesi halinde uygulanacak faiz oranı protokolde belirtilir. Bir aydan uzun süreli protokollerde, sözleşme ücreti aylık ÜFE ve TÜFE oranlarından yüksek olan dikkate alınarak artırılır. Protokol çerçevesinde yapılacak gemi yükleme/boşaltma hizmetlerinde işin başlama tarihinde geçerli olan ücret uygulanır. Kamu kurum ve kuruluşlarına veya bunlar aracılığıyla özel sektöre verilen liman işyerlerimizdeki gemi yükleme/boşaltma işleriyle bağlantılı olarak depo kiralanmasının söz konusu olması durumunda TMO Kapasite Değerlendirme Yönetmeliği ile bu dokümanın ilgili maddeleri uygulanır. 14

15 Şube müdürlükleri tarafından, kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan protokole ilave olarak hizmetten yararlananlar ile ayrıca Gemi Yükleme/Boşaltma Hizmet Sözleşmesi ve gerekmesi halinde Depo Kira Sözleşmesi imzalanır. 15

16 AÇIKLAMA 1 DEĞĐŞKEN GĐDERLER: Üretim hacmindeki değişikliklere uygun olarak değişiklik gösteren giderlerdir. Aşağıdaki tanımlamalarda ürünün siloya alınması ve silodan tahliyesi işlemlerine ait ifadeler kullanılmıştır. Diğer hesaplamalarda bu yöntemden faydalanılacaktır. Buna göre Fiil Tarifi bölümünde tanımlanan işlemlerin tümünün yapılması için kullanılması gereken elektrik enerjisi, yakıt, tahmil tahliye müteahhidi işçiliği, geçici görevlendirme ve fazla mesai için yapılan masraflar ile vb. direkt harcamaları içerir. 1. Elektrik Enerji Gideri : a) Öncelikle ürünün depolama tesislerine alınması, kantarda tartılması, buradan vasıtaya yüklenmesi ve vasıta baskülünde tartılarak depolama tesislerini terk etmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi için harcanan toplam enerji miktarı belirlenir. Hesaplamada söz konusu işlemlerin gerçekleşeceği en uzun hat seçilir, bu hat üzerinde bulunan ve işlem sırasında çalışacak tüm ekipmanların kurulu motor güçleri toplanarak 1 saat için gerekli olan elektrik enerjisi miktarı bulunur. b) Ayrıca, depolama tesislerinde zaman içerisinde gerçekleştirilecek ve/veya daha önce gerçekleştirilmiş olan işlemlere ait elektrik tüketim değerleri dikkate alınmak suretiyle 1 ton hububatın maniplasyonu için kullanılan elektrik enerjisi miktarı tespit edilir. Tespit edilen bu miktar hesaplarda kullanılabilir. c) (a) ve (b) maddelerinde belirtilen yöntemlerden birisi ile bulunan elektrik enerjisi miktarı, tesisin elektrik sayacına ait son faturadaki birim bedeli ile çarpılır ve 1 saat için gerekli olan elektrik enerjisi gideri bulunur. d) (c) maddesinde bulunan elektrik enerjisi giderinin hattın ortalama fiili kapasitesine bölünmesi ile 1 ton emtia için elektrik enerjisi gideri bulunur. Not: Çalışma anında cihazlar kurulu motor güçleri kadar elektrik enerjisi tüketmeyecektir. Ancak enerji bedeli olarak son faturanın alınıyor olması, hesaplama anında gözden kaçan ve ihmal edilen elektrik enerjisi kayıplarını karşılamak için kurulu güç alınmıştır. Zaman içerisindeki çalışmalara göre belirlenecek elektrik enerjisi miktarları ile hesap yapılır ise kayıpların ve elektrik birim bedelinde meydana gelecek artışların karşılanması için gerekli enerji miktarı şubece belirlenecek oranda (Örneğin %5-10) artırılır. 2. Yakıt gideri : Fiil Tarifi bölümünde tanımlanan işlemlerin tümünün yapılması esnasında herhangi bir nedenle yakıt kullanılıyor ise (tesisin normal çalışma seyri dışında vardiyalı çalışmada ısınma için gerekli olacak ilave yakıt, jeneratör vb. de kullanılan yakıt) işlemler sırasında gerekli olan toplam yakıt miktarı belirlenir. Belirlenen yakıt miktarının, yakıtın o anki birim fiyatının %5 fazlası ile çarpılması neticesi toplam yakıt gideri hesaplanır. Hesaplanan toplam yakıt gideri verilecek hizmet miktarına bölünerek 1 ton ürün için gerekli olacak yakıt gideri bulunur. 16

17 Not: Kullanılan yakıta gelmesi muhtemel zam ve önceden öngörülemeyen yakıt miktarını karşılamak için birim fiyatı %5 oranında artırılır. Bu oran taşra şube deneyimleri ve işyeri koşulları doğrultusunda değiştirilebilir. 3. Tahmil Tahliye Müteahhit işçiliği gideri : Fiil Tarifi bölümünde tanımlanan işlemlerin tümünün yapılması esnasında (depolama tesislerinin temizliği, kamyon yüklenmesi vb.) kullanılacak tüm tahmil tahliye müteahhit işçiliği ve bu işçilik için müteahhide ödenecek toplam bedel belirlenir. Belirlenen bu bedel toplam tahmil tahliye müteahhit işçiliği gideri olarak alınır. Toplam işçilik giderinin toplam ürün miktarına bölünmesi ile 1 ton ürün için tahmil tahliye müteahhit işçiliği gideri hesaplanır. Not: Đşlem süresinin artmasına, tesisin durumuna, hava koşullarına vb. nedenlere bağlı olarak giderlerin artacağı düşüncesi ile bu giderler belirli oranda artırılabilir. 4. Geçici Görevlendirme Gideri : Özel ve tüzel kişiler tarafından talep edilen hizmetin karşılanması için söz konusu işyerinde yeteri kadar personel bulunmaması halinde, talep edilen hizmetin gerçekleştirilmesi için başka işyerlerinden geçici personel görevlendirilmesi gerekiyor ise bu geçici görev için yapılacak masrafların hesaplanması sonucu bulunan rakamın %10 artırılması ile toplam geçici görevlendirme gideri bulunur. Toplam geçici görevlendirme giderinin toplam ürün miktarına bölünmesi ile 1 ton ürün için geçici görevlendirme gideri hesaplanır. Not: Đşlem süresinin artmasına bağlı olarak giderlerin artacağı düşüncesi ile öngörülen toplam giderin % 10 fazlası alınır. Bu oran işyerlerince tesisin durumu, hava koşulları vb. nedenlerle artırılıp, eksiltilebilir. 5. Fazla Mesai Gideri : Gemi yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında fazla mesai için ayrıca ücret talep edilmeyeceğinden, gemi yükleme boşaltma hizmetlerinde çalışacak personel için yaklaşık ne kadar fazla mesai ücreti ödeneceği belirlenir ve belirlenen ücretin %10 fazlası alınmak suretiyle fazla mesai gideri hesaplanır. Hesaplanan fazla mesai giderinin toplam hizmet miktarına bölünmesi ile 1 ton ürün için fazla mesai gideri bulunur. Not: Đşlem süresinin artmasına bağlı olarak giderlerin artacağı düşüncesi ile öngörülen toplam giderin % 10 fazlası alınır. Bu oran işyerlerince tesisin durumu, hava koşulları vb. nedenlerle artırılıp eksiltilebilir. Not: Karayolu-demiryolundan depoya giriş ve çıkış işlemlerinde özel ve tüzel kişiler tarafından fazla mesaili çalışma talep edilmesi halinde fazla mesaili çalıştırılan personel için X-GENEL HÜKÜMLER bölümünde belirtilen esaslar doğrultusunda hesaplanacak fazla mesai bedeli ayrıca tahsil edileceğinden bu işlemlere ait fazla mesai giderleri hesaplanmaz. 17

18 6. Bakım Onarım ve Yıpranma Gideri : Fiil tarifi bölümünde tanımlanan işlemlerin yapılması sırasında direk harcama gerektirmeyen ancak bu işlemlerin yapılması neticesi depolama tesisleri, cihaz vb. ekipmanlarında meydana gelecek olan yıpranma nedeniyle oluşacak kayıpları ve kullanım nedeniyle yapılması gereken bakım onarım harcamalarını içerir. a) Bakım onarım gideri hesaplanırken; depolama tesisleri ve cihazlara ait mekanik ve elektrik ekipman bedellerinin toplamı alınır. b) Bu değerler güncel hale getirilir. c) Fiil Tarifi bölümünde belirtilen işlemler için kullanılan tüm ekipmanların depolama tesislerinde bulunan makine ve elektrik ekipmanlarının yüzde kaçı olduğu yaklaşık olarak tespit edilir. d) Bu oran ile silonun toplam makina ve elektrik ekipman bedeli ile çarpılarak Fiil Tarifi bölümünde kullanılan hattın yaklaşık güncel bedeli bulunur. e) Bulunan bu bedelin % 8 i yıllık bakım onarım ve yıpranma gideri olarak alınır. f) Hesaplanan yıllık bakım onarım ve yıpranma bedelinin 365 gün/yıl a bölünmesi ile günlük bakım onarım gideri ve yıpranma gideri hesaplanır. g) 1 ton için bakım onarım ve yıpranma bedeli ise günlük bakım onarım ve yıpranma bedelinin söz konusu hattın 24 saat çalışma sürecindeki toplam fiili kapasitesine bölünmek suretiyle bulunur. Bakım onarım ve yıpranma gideri belirlenirken; cihaz ve ekipmanların döviz cinsinden bedelleri varsa o bedel T.C. MB döviz satış kuru ile Türk Lirasına dönüştürülür. Mevcut cihaz bedelleri TL ise bu bedel; Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı proje ve kontrolluk işlerinde uygulanacak artış oranları ve/veya USD döviz kuru artış oranı ile güncel hale getirilir. Hesaplama yapılacak depolama tesisine ait herhangi bir veri bulunamaması halinde ise taşra şube hinterlandında bulunan benzer kapasite ve teknolojiye sahip depolama tesisinin verileri kullanılabilir. 7. Yukarıda belirtilmeyen ancak talep edilen hizmetin gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan ve söz konusu işlemin yapılması halinde kuruma maliyet getirecek olan tüm giderler hesaplamalarda değişken gider olarak hesaplara dahil edilir. Đşyerlerince yukarıda bahsedilen giderlerden gerçekleşmeyen giderler hesaplara dahil edilmeyecektir. Maliyet hesapları yapılırken azami özen gösterilmeli, Fiil Tarifi bölümünde tanımlanan işlerin yapılması için kuruma direkt maliyet getirecek tüm unsurlar ve maliyet miktarları hesaba dahil edilmelidir. Not: Yukarıdaki ücret hesaplamalarında buğday baz alınacaktır. Diğer ürünlerde buğday için hesaplanan ücretin ilgili tabloda belirtilen çevirme faktörleri ile çarpılması suretiyle hesaplanacaktır. 18

19 AÇIKLAMA 2 DEPOLAMA ÜCRETĐ Depolanacak ürünlerin depolama tesislerine alınması ve depolama tesislerinden tahliyesi için yapılacak tüm harcama kalemleri maniplasyon veya gemi tahliye ücreti olarak tahsil edileceğinden, depolama için yapılacak değişken giderler ihmal edilecek kadar azdır. Bu nedenle piyasa koşulları dikkate alınmak suretiyle direkt fiyat belirlemesi yapılabilir. Ancak depolama tesisinin özelliği itibariyle depolama için ihmal edilmeyecek boyutta bir gider söz konusu ise Açıklama 1- Değişken Giderler de yer alan yöntemle değişken gider hesabı yapılıp, ücret belirlenir. TANIMLAMALAR VE KISALTMALAR DEPOLAMA TESĐSLERĐ: TMO da bulunan liman silosu, beton silo, çelik silo, yatay depo, MUD, MAYDÜ, MKE tip depolar, yem hammadde depoları vb.ni kapsar. ÜRÜN : Buğday, arpa, çavdar, mısır, yulaf vb. kapsar. LĐMAN SĐLOSU : Sabit cihazlarla gemi yüklemesi ve/veya boşaltması yapılabilen tesislerdir. PĐYASA KOŞULLARI : Atıl kapasite olarak değerlendirilecek hizmet, kiralama vb. işlere ait o çevrede veya yakın çevrede özel sektör veya kamu kuruluşlarınca aynı veya benzer işler için uygulanan ücretlerin tespitidir. 19

20 ÇEŞĐTLĐ ÜRÜNLERE AĐT HEKTOLĐTRELER VE BUĞDAYA ÇEVRĐLME FAKTÖRLERĐ ÜRÜN Kg/hl BUĞDAYA ÇEVRĐLME FAKTÖRÜ BUĞDAY 79 1 ARPA MISIR ÇAVDAR SOYA KÜSPESĐ TAPYOKA KANOLA SORGUM

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET İŞLERİ İZAHNAMESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET İŞLERİ İZAHNAMESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET İŞLERİ İZAHNAMESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İzahname; Ticaret Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

TARİFELER YÖNETMELİĞİ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( E.S.K.İ ) TARİFELER YÖNETMELİĞİ 29.11.2000 tarih ve 4/3 Sayılı değişiklik 1 I.BÖLÜM Genel Esaslar AMAÇ,YASAL DAYANANAK

Detaylı

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM Genel Esaslar AMAÇ : Madde-1 : 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş Yasası na 3305 sayılı Yasa ile eklenen Ek-4 madde uyarınca kurulan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 1.1. Projenin Gerekçesi... 6 1.2. Proje Hakkında Özet Bilgiler... 6 1.2.1.Projenin Adı:... 6 1.2.2.

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

DOĞAL GAZ PĠYASASI DAĞITIM VE MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

DOĞAL GAZ PĠYASASI DAĞITIM VE MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Resmi Gazete:03.11.2002 Tarih ve 24925 Sayı DOĞAL GAZ PĠYASASI DAĞITIM VE MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

DOĞAL GAZ PĠYASASI DAĞITIM VE MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

DOĞAL GAZ PĠYASASI DAĞITIM VE MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler (03 Kasım 2002 tarihli ve 24925 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) DOĞAL GAZ PĠYASASI DAĞITIM VE MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak,

Detaylı

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. TEKİRDAĞ LİMAN HİZMETLERİ TARİFESİ

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. TEKİRDAĞ LİMAN HİZMETLERİ TARİFESİ TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. TEKİRDAĞ LİMAN HİZMETLERİ TARİFESİ İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa No GENEL ESASLAR 1.1 - Amaç ve Kapsam 3 1.2 - Tanımlar ve Kısaltmalar 3 1.3 - Genel Hükümler

Detaylı

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/160715 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Başlıklar ve Yorum Madde 4- Tanımlar Madde 5- Bildirimler, Olurlar, Onaylar, Belgeler

Detaylı

MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Kırmızı renk:eklenmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE 1 03/02/2005

Detaylı

Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ

Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ TEMMUZ - 2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

MASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

MASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 20.11.1981 Tarih ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna 3305

Detaylı

ÇELEBİ BANDIRMA ULUSLARARASI LİMANI İŞLETMECİLİĞİ AŞ. FİYAT LİSTESİ VE ÖZEL KOŞULLAR

ÇELEBİ BANDIRMA ULUSLARARASI LİMANI İŞLETMECİLİĞİ AŞ. FİYAT LİSTESİ VE ÖZEL KOŞULLAR ÇELEBİ BANDIRMA ULUSLARARASI LİMANI İŞLETMECİLİĞİ AŞ. FİYAT LİSTESİ VE ÖZEL KOŞULLAR 1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. GENEL ESASLAR 1.1 AMAÇ VE KAPSAM Bu tarife; Çelebi Bandırma Uluslararası Limanı İşletmeciliği AŞ.

Detaylı

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) 20.11.1981 tarihli ve 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI KONU BAŞLIKLARI 375 SAYILI KHK UYGULAMASI Döner sermaye işletmelerinde ek ödeme işlemleri 666 sayılı KHK uygulaması 657

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR AMAÇ Madde 1-20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı Kanuna 3305 sayılı kanunla değişik geçici

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

LİMAN HİZMETLERİ TARİFESİ

LİMAN HİZMETLERİ TARİFESİ 2.1. GEMİ HİZMETLERİ LİMAN HİZMETLERİ TARİFESİ 1 www.limakports.com.tr İÇİNDEKİLER 1. GENEL ESASLAR... 5 1.1. AMAÇ VE KAPSAM... 5 1.2. TANIMLAR VE KISALTMALAR... 6 1.2.1. Kuruluş... 6 1.2.2. İşletme...

Detaylı

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 10 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA:

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 10 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA: T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 10 29/11/2013 Öz: Tarifeler Yönetmeliği. GENEL KURUL KARARI Meski Genel Müdürlüğünün 20/11/2013 tarihinde saat 14.00 da Büyükşehir Belediye

Detaylı

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 YÖNETMELİĞİN ADI 2 HAZIRLAYAN BİRİM SASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3 4 5 YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ VE SAYISI GENEL KURUL KARAR TARİHİ VE SAYISI YAYIMLANDIĞI

Detaylı

HUBUBAT, BAKLAGĐLLER VE YAĞLI TOHUMLAR LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ. 08.10.2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

HUBUBAT, BAKLAGĐLLER VE YAĞLI TOHUMLAR LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ. 08.10.2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. HUBUBAT, BAKLAGĐLLER VE YAĞLI TOHUMLAR LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ 08.10.2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Değişiklik: 26.09.2007 tarih ve 26655 sayılı Resmi Gazetede BĐRĐNCĐ BÖLÜM

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış

Detaylı

22/06/2010 TARİHLİ VE 27619 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. K U R U L K A R A R I. Karar No:2586/1 Karar Tarihi: 03/06/2010

22/06/2010 TARİHLİ VE 27619 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. K U R U L K A R A R I. Karar No:2586/1 Karar Tarihi: 03/06/2010 22/06/2010 TARİHLİ VE 27619 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: K U R U L K A R A R I Karar No:2586/1 Karar Tarihi: 03/06/2010 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

MIP Fiyat Listesi ve Özel Koşulları 31 Aralık 2014

MIP Fiyat Listesi ve Özel Koşulları 31 Aralık 2014 MIP Fiyat Listesi ve Özel Koşulları 31 Aralık 2014 AMAÇLAR Bu Fiyat Listesi ve Özel Koşullarının amacı, MIP Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. nin Mersin Limanı deniz sahaları ve rıhtımlarında

Detaylı

c - Döner Sermaye İşlemleri :

c - Döner Sermaye İşlemleri : T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B.10.0.THG.0.73.00.01 / KONU : Genel Uygulamalar 20.02.2002 tarih ve 3724 sayılı GENELGE 2002 / 24 Modern tıp anlayışına göre sağlık hizmetlerinin

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Kahramanmaraş Belediyesi Su ve Kanalizasyon

Detaylı

Kamu İhale Kanunu ve EKAP. Seminer Ders Notları 2010

Kamu İhale Kanunu ve EKAP. Seminer Ders Notları 2010 Kamu İhale Kanunu ve EKAP Seminer Ders Notları 2010 İÇİNDEKİLER Doğrudan Temin 3-62 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 63-255 İhale Usulleri 256-324 Aşırı Düşük Tekliflerin Tespiti, Sorgulanması ve Değerlendirilmesi

Detaylı