Belediye Alacaklarının Terkini

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Belediye Alacaklarının Terkini"

Transkript

1 Belediye Alacaklarının Terkini Dr. Ahmet OZANSOY 1. GİRİŞ Belediyelerin tahakkuk edecek ya da etmiş bazı alacaklarından vazgeçmesi mümkündür. Ancak bu durum çok sıkı kurallara bağlanmıştır. Bir alacağın terkin edilebilmesi için hem alacak türü, hem alacak miktarı ve hem de şekil bakımından tüm şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Belediyelerin vergi, harç, katılma payı gibi vergi hukuku kurallarına göre (213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü akkında Kanun kullanılarak) tarh, tahakkuk ve tahsil edilen gelirleri ile ücret, kira vb. gibi özel hukuk hükümleri çerçevesinde tahakkuk ve tahsil edilen gelirleri vardır. Bunların terkin koşulları da birbirinden tamamen farklıdır. Bir alacağın terkin edilmesi gündeme geldiğinde alacağın türüne çok dikkat edilmesi gerekmektedir. 2. VRGİ GLİRLRİNİN TRKİNİ Bu başlık altında kullandığımız vergi terimi; a sayılı Kanun a göre tahsil edilen bina ve arazi vergisini g. Pişmanlık zammı, tecil faizi, haksız çıkma zammı gibi alacakları h. Vergi ziyaı cezası ve usulsüzlük cezalarını ifade etmektedir Vergilerin Tahakkuktan Terkini Olağan Terkin VUK un Mükerrer 115 inci maddesine göre; ikmalen, re sen veya idarece tarh edilen vergi ve bunlara ilişkin cezaların toplam miktarı den itibaren 21.-TL yi aşmaması ve tahakkukları için yapılacak giderlerin bu miktardan fazla olacağının tespiti halinde, Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde tahakkuklarından vazgeçilebilir. Tahakkukundan vazgeçilecek tutar, her yıl için yeniden değerleme oranı kadar artırılarak Maliye Bakanlığı nca ilan edilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta tahakkuk yapılacak toplam tutarın göz önüne alınması ge- b Sayılı Kanun a göre tahsil edilen vergileri c Sayılı Kanun a göre tahsil edilen harçları d Sayılı Kanun a göre tahsil edilen harcamalara katılma paylarını e. crimisil gelirlerini f. Yukarıdaki gelir kalemleriyle ilgili gecikme zammı ve gecikme faizi gibi fer i alacakları Temmuz 2014 Yıl: 14 Sayı:

2 MVZUAT rekliliğidir. Örneğin 20.-TL eğlence vergisinin re sen tarhının gerektiği durumda, 20.TL vergi ziyaı cezası ve 3.-TL de gecikme faizi tahakkuk ettirilmesi gerekiyorsa toplam tutar 21.-TL yi aştığı için söz 43.-TL nin tamamının tahakkuk ettirilmesi gerekmektedir Doğal Afet Sebebiyle Terkin VUK un 115 inci maddesinde tahakkuk edecek veya etmiş 1 vergilerin doğal afetler sebebiyle terkini düzenlenmiştir. Yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, su basması, kuraklık, don, muzır hayvan ve haşarat istilası ve bunlara benzer afetler yüzünden: a. Varlıklarının en az üçte birini kaybeden mükelleflerin bu afetlerin zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili bulunan vergi borçları ve vergi cezaları; b. Mahsullerinin en az üçte birini kaybeden mükelleflerin, afete maruz arazi için zararın tahakkuk ettiği hasat ve devşirme zamanına tesadüf eden yıla ait olarak tahakkuk ettirilen Arazi Vergisi borçları ve vergi cezaları; Maliye Bakanlığınca zararla mütenasip olmak üzere, kısmen veya tamamen terkin olunur. Maliye Bakanlığı terkin yetkisini mahalline devredebilir. Zarar derecesini ve ilgili bu- 1 Vergi Usul Kanunu esasında tahsilat aşamasından önceki usul hukukunu düzenlemekle birlikte, 6183 sayılı Kanun un 105 inci maddesinde yapılan atıf nedeniyle doğal afet durumuna terkin hakkında tahakkuk etmiş alacaklar için de bu madde uygulanır. lunduğu gelir kaynağını mahalli idare heyetleri yaptıracağı tahkikat üzerine tespit eder. Doğal afetler sebebiyle terkin, her durumda kendiliğinden işleyen bir süreç değildir. Bir doğal afet olduğunda ya Maliye Bakanlığı tarafından terkin konusunda bir karar alınması ya da bu konuda mahalli makamlara yetki devri yapılması gerekir. Böyle bir durumda terkin, Maliye Bakanlığı nca veya mahallince belirlenen ölçülere göre yapılacaktır. Maliye Bakanlığı örneğin varlıklarının üçte birini kaybedenlerin vergilerinin % 50 si, üçte ikisini kaybedenlerin % 75 i, tamamını kaybedenlerin % 100 ünün terkini gibi bir karar verebilir. Dikkat edilmesi gereken konu maddede varlıkların üçte birinin kaybı ve mahsullerin üçte birinin kaybı şeklinde 2 ayrı durumun düzenlenmiş olmasıdır. Afet sebebiyle, (afetle ilgili olsun ya da olmasın) sahip olduğu bütün mal varlığının en az üçte birini kaybeden mükelleflerin, tüm vergileri değil sadece afetin zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili vergiler ve cezaları terkin edilir. Örneğin evi yanan bir mükellefin o evden elde ettiği kira geliriyle ilgili verginin terkin edilmesi gibi. İkinci durum, mükellefin mal varlığından bağımsız olarak, ürettiği mahsullerin en az üçte birini kaybeden mükelleflerin, afete maruz arazi için zararın tahakkuk ettiği hasat ve devşirme zamanına tesadüf eden yıla ait olarak tahakkuk ettirilen Arazi Vergisi borçları ve vergi cezalarının terkin edilmesidir. Örneğin 2013 yılında tarlayı sel basması dolayısıyla o tarladaki mahsullerin en az üçte biri yok olduysa, o arazinin 2013 yılı arazi vergisi (Maliye Bakanlığı veya yetki devri durumunda mahalli makamlarca karar alınması halinde) terkin edilebilir Ölüm Sebebiyle Terkin Vergi Usul Kanunu nun 372 inci maddesine göre; ölüm halinde vergi cezası düşer. Burada dikkat edilmesi gereken husus, ölümün vergi aslını değil, cezaları düşürmesidir. Vergi asılları ile gecikme faizi ve gecikme zammı gibi bu alacağa bağlı fer i alacaklar, mirası reddetmemiş mirasçılarına geçer, ancak vergi cezası hiçbir şekilde geçmez ve ölümle birlikte düşer sayılı Türk Medeni Kanunu nun 605 ila 618 inci maddelerine göre mirasçılar, 3 ay içinde sulh mahkemesine sözlü veya yazılı başvuruda bulunarak kayıtsız ve şartsız şekilde mirası reddedebilirler. Mirasın reddi halinde, vergi asılları da mirasçılardan istenemez. Ancak bu durumda mirasın reddine itiraz mekanizmasının sonuçlanmasının beklenmesi gerekir. 68 Aylık; Bilim, aber, Yorum ve Aktüalite Dergisi

3 1.2. Vergilerin Tahsilattan Terkini Tahsil İmkânsızlığı Nedeniyle Terkin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü akkında Kanun un 106 ncı maddesine göre; yapılacak takip sonunda tahsili imkânsız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan a. 213 sayılı VUK kapsamına giren amme alacaklarında 10.-TL, b sayılı Kanun kapsamına giren diğer amme alacaklarında 20.-TL kadar amme alacakları, amme idarelerinde terkin yetkisini haiz olanlar tarafından tahsil zamanaşımı süresi beklenilmeksizin terkin olunabilir. Terkin yetkisine sahip olanlar bu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını mahalli makamlara bırakabilirler. Yukarıda b fıkrasında belirtilen alacaklar, 6183 sayılı Kanun kapsamında tahsil edildiği halde 213 sayılı VUK kapsamına girmeyen alacaklardır. Bazı kurumların bazı alacaklarının, esasında vergi olmadığı (yani VUK kapsamına girmediği) halde özel kanunlarında 6183 sayılı Kanun a göre tahsil edileceği belirtilmiştir. Bu nedenle 6183 sayılı Kanun un kapsamı VUK un kapsamından daha geniştir. Bu alacaklar için terkin sınırı 20.-TL dir. Vergi ve benzeri alacaklar için ise 10.-TL ve daha düşük alacaklar terkin edilebilir Doğal Afetler Sebebiyle Terkin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü akkında Kanun un 105 inci maddesine göre; yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, su basması, kuraklık, don, zararlı hayvan ve haşarat istilası ve bunlara benzeyen afetler yüzünden zarara maruz kalan varlıklarının ve mahsullerinin en az üçte birini kaybedenler adına tahakkuk ettirilmiş ve afetlerin zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili amme alacakları Bakanlar Kurulu Kararı ile kısmen veya tamamen terkin olunur. Görüldüğü üzere doğal afet durumunda, kendiliğinden işleyen bir terkin mekanizması yoktur. Terkin için Bakanlar Kurulu Kararına ihtiyaç vardır. Bakanlar Kurulu zararın derecesine göre terkin miktarlarını farklılaştırabilir Bu nedenle, böyle durumlarda terkin için, ilgili Bakanlar Kurulu Kararı esaslarına dikkat edilmesi gerekir. Bu madde hükmünden faydalanmak isteyenlerin, Bakanlar Kurulu Kararı çıkması için afetin vukuu tarihinden itibaren 6 ay içinde ilgili amme idaresine yazı ile müracaat etmesi şarttır. Bu madde kapsamına giren bir zararın mevcut olup olmadığı mahalli il veya ilçe idare kurullarınca, zararın derecesi ise Maliye Bakanlığı nca genel olarak belirtilecek esaslar dâhilinde ilgili amme idarelerince tespit olunur. VUK mevzuuna giren amme alacakları hakkında VUK un 105 inci maddesi hükümleri tatbik olunur. Yani, 6183 sayılı Kanun un 105 inci maddesi kapsamında yapılacak terkin, VUK kapsamına girmeyip, 6183 sayılı Kanun kapsamına giren alacaklar için söz konusudur. 3. ÜCRT V KİRA GLİRLRİN TRKİNİ Belediyelerin, su bedeli, taşınır ve taşınmaz kira geliri, otopark geliri, asma-takma ücreti, iş makinesi kiralama bedeli vb. gibi gelirlerine kısaca ücret gelirleri denilmektedir sayılı Belediye Kanunu nun 59 uncu maddesinin e bendine göre Belediye Meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler, h bendine göre her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak ücretler, f bendine göre de, faiz ve ceza gelirleri belediyenin gelir kaynakları arasında sayılmıştır. Temmuz 2014 Yıl: 14 Sayı:

4 MVZUAT Ücret gelirleri, Belediyelerin vergi, harç ve katılma payı geliri olmadığından ve akitten (sözleşmeden) doğduğundan 213 sayılı VUK ve 6183 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması mümkün değildir. Belediye ücret gelirlerinin, 6098 sayılı Borçlar Kanunu na göre takibi gerekir ve bu nedenle de sözleşmede yer alan hükümler önem taşır. Sözleşmelerde bazen gecikme zammı ifadesi kullanılmaktadır ancak bu gecikme zammının, yani sözleşmeye konu ücret ya da kiranın zamanında ödenmemesi durumunda alınan faizin, 6183 sayılı Kanun un 51 inci maddesinde bahsedilen gecikme zammı ile ilgisi yoktur, karıştırılmamalıdır. Özetle ücretlerde, belediyenin aldığı bir ücret veya kira bedeli ve bunun vadesinde ödenmemesi durumunda abone ile belediye arasında imzalanan sözleşme gereği alınan bir faiz söz konusudur ve takip usulü bakımından da Borçlar Kanunu ve İcra-iflas Kanunu hükümleri geçerlidir. Belediye Kanunu nun 18/h ve 34/f maddeleri gereğince; belediyelerin vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek konusunda TL ye kadar belediye encümeni, bu tutarın üzerinde ise belediye meclisi yetkilidir. Dava konusu yapılmayan alacaklar hakkında ise herhangi bir tasfiye yetkisi tanınmış değildir. Ücret ve kira gelirleri ile bunların faizlerinin, Belediyenin gelir kaynakları arasında sayılması nedeniyle kamu kaynağı oldukları hususu açıktır. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve saslar akkında Yönetmelik te kamu zararı; mevzuata aykırı karar, işlem, eylem veya ihmal sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıyla doğan zarar olarak tanımlandığından dava konusu edilmeksizin bu alacaklardan vazgeçilmesi kamu zararı doğurur sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve izmet Tarifeleri akkında Kanun da kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticarî indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmaz denilmektedir. Burada her ne kadar, yapılacak indirimin herhangi bir kişi veya kuruma değil, aynı durumda bulunan herkese yapılacağından bahisle ceza hukuku anlamında suç oluşmadığı yönünde mahkeme kararları bulunmakla birlikte, bu durumda 5018 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelikler bakımından kamu zararının doğmadığı anlamına gelmez. 4. SONUÇ Belediyelerin vergi ve benzeri gelirleri ile vergi dışı gelirlerinden vazgeçme ve terkin etme koşulları birbirinden tamamen farklıdır. Vergi dışı gelirler için vazgeçme ve terkin durumu ancak dava konusu yapılmış alacaklar için söz konusu olmakta, dava konusu olmamış alacaklardan hiçbir şekilde vazgeçilememektedir. Dava konusu olan vergi dışı alacakların tasfiyesine karar vermek konusunda TL ye kadar belediye encümeni, bu tutarın üzerinde ise belediye meclisi yetkilidir. Vergi gelirleri için ise gerek tahakkuk etmesi gereken ancak henüz tahakkuk etmemiş olan alacaklardan, gerekse tahakkuk etmiş ve kesinleşmiş alacaklardan belli şartlar altında vazgeçilmesi mümkün olabilmektedir. İkmalen, re sen veya idarece tarh edilen vergi ve bunlara ilişkin cezaların toplam miktarı yıllar itibariyle VUK a göre belirlenen bedeli aşmaması şartıyla tahakkuklarından vazgeçilebilir. Ayrıca doğal afetler nedeniyle de gerek tahakkuk edecek gerekse etmiş kimi alacaklardan vazgeçilebilmektedir. Öte yandan 6183 sayılı Kanun a göre; yapılacak takip sonunda tahsili imkânsız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan VUK kapsamına giren amme alacaklarında 10.-TL, 6183 sayılı Kanun kapsamına giren diğer amme alacaklarında 20.-TL kadar amme alacakları amme idarelerinde terkin yetkisini haiz olanlar tarafından tahsil zamanaşımı süresi beklenilmeksizin terkin edilebilmektedir. 70 Aylık; Bilim, aber, Yorum ve Aktüalite Dergisi

5 ALACAKLARIN TRKİN DİLMSİ Alacak tahakkuk etmiş mi? İkmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergi ve bunlara ilişkin cezaların toplam miktarının 21.-TL'yi aşmaması ve tahakkukları için yapılacak giderlerin bu miktardan fazla olacağının tespiti halinde, Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde tahakkuklarından vazgeçilebilir. (VUK, Mükerrer Madde 115) Alacak VUK Kapsamında mı? Yapılacak takip sonunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan 10.-TL'ye (10.-TL dahil) kadar amme alacakları, amme idarelerinde terkin yetkisini haiz olanlar tarafından tahsil zamanaşımı süresi beklenilmeksizin terkin olunabilir. (6183 sayılı Kanunun, Madde 106) Yapılacak takip sonunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan 20.-TL'ye (20.-TL dahil) kadar amme alacakları, amme idarelerinde terkin yetkisini haiz olanlar tarafından tahsil zamanaşımı süresi beklenilmeksizin terkin olunabilir. (6183 sayılı Kanun, Madde 106) Vazgeçilecek Alacakların Tespiti Alacak 6183 Sayılı Kanun Kapsamında mı? Dava konusu edilmiş mi? Alacak tutarı TL'yi aşıyor mu? Belediye meclisi yetkilidir. (5393 sayılı Kanun, Madde 18/h) Belediye encümeni yetkilidir. (5393 sayılı Kanun, Madde 34/f) Zarurî veya mücbir sebeplerle takip ve tahsili imkânı kalmadı mı? ayır, tahsil imkanı var. Tahsili için yapılacak takibat giderleri asıl alacak tutarından fazla mı olacak? Terkin Yapılamaz. vet kalmadı. Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun "İ Cetveli"nde gösterilen tutarlara kadar (2014 yılı için TL) olanların kayıtlardan çıkarılmasına üst yöneticiler (Belediye Başkanı) yetkiliir. (5018 sayılı Kanun, Madde 79/a) Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun "İ Cetveli"nde gösterilen tutarlara kadar (2014 yılı için 15.-TL) olanların kayıtlardan çıkarılmasına üst yöneticiler (Belediye Başkanı) yetkilidir. (5018 sayılı Kanun, Madde 79/a) Temmuz 2014 Yıl: 14 Sayı:

6 MVZUAT Yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, su basması, kuraklık, don, muzir hayvan ve haşarat istilası ve bunlara benzer afetler olması DOĞAL AFTLRD ALACAKLARIN TRKİN DİLMSİ Mahalli idare heyetleri tarafından zararın dercesinin ve ilgili bulunduğu gelir kaynağının incelenerek tespit edilmesi Mükellef varlıklarının üçte birini kaybetmiş mi? Bu afetlerin zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili bulunan vergi borçları ve vergi cezaları zararla mütenasip olmak üzere, kısmen veya tamamen terkin olunur. Mahaliye Bakanlığı (veya yetki devretti ise mahalli yetkili) terkin kararı verdi mi? Mükellef mahsullerinin en az üçte birini kaybetmiş mi? Afete maruz arazi için zararın tahakkuk ettiği hasat ve devşirme zamanına tesadüf eden yıla ait olarak tahakkuk ettirilen Arazi Vergisi borçları ve vergi cezaları; zararla mütenasip olmak üzere, kısmen veya tamamen terkin olunur. Alacak VUK Kapsamında mı? Terkin Yapılamaz. Alacak 6183 Sayılı Kanun Kapsamında mı? Afetin vukuu tarihinden itibaren 6 ay içinde ilgili amme idaresine yazı ile müracaat edildi mi? Bakanlar Kurulu terkin kararı verdi mi? Mahalli il veya ilçe idare kurulları tarafından zararın dercesinin ve ilgili bulunduğu gelir kaynağının incelenerek tespit edilmesi Borçlu adına tahakkuk ettirilmiş ve afetlerin zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili amme alacakları zararın derecesine göre kısmen veya tamamen terkin olunur sayılı Kanun'un 18/h ve 34/f maddelerine göre veya 5018 sayılı Kanun'un 79/a maddesine göre durum değerlendirilir. Borçlu, zarara maruz kalan varlıklarının ve mahsullerinin en az üçte birini kaybetti mi? Terkin Yapılamaz. Maliye Bakanlığınca genel olarak belirtilecek esaslar dahilinde ilgili amme adresince zararın dercesinin tespit edilmesi 72 Aylık; Bilim, aber, Yorum ve Aktüalite Dergisi

VADESİNDE ÖDENMEYEN CEZALAR İLE İLGİLİ OLARAK 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUN ÇERÇEVESİNDE VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ

VADESİNDE ÖDENMEYEN CEZALAR İLE İLGİLİ OLARAK 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUN ÇERÇEVESİNDE VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ VADESİNDE ÖDENMEYEN CEZALAR İLE İLGİLİ OLARAK 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUN ÇERÇEVESİNDE VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ Ödeme Emri Düzenlenmesi Haciz Mal Varlığı Araştırması Üçüncü

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

6111 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde kapsama giren alacaklar, alacaklı idareler itibarıyla belirlenmiştir.

6111 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde kapsama giren alacaklar, alacaklı idareler itibarıyla belirlenmiştir. Maliye Bakanlığından: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) (Yürürlülük:12 Mart 2011 gün ve 27872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 6111 sayılı

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 050 29.09.2014

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 050 29.09.2014 Sirküler Sayı: 2014 050 29.09.2014 Konu: Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1) KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDAKİ ALACAKLI İDARELER VE

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI 28 Haziran 2014-Cumartesi 14:30-16:00

www.aktifonline.net 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI 28 Haziran 2014-Cumartesi 14:30-16:00 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI 28 Haziran 2014-Cumartesi 14:30-16:00 Soru 1: Aşağıdaki kavram ve konuları, ilgili oldukları vergi kanunları hükümlerini

Detaylı

Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. 1 İstanbul, 02.10.2014 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. I- GİRİŞ: 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

VERGİ YARGISINDA DAVAYA KONU İCRAİ İŞLEM-II *

VERGİ YARGISINDA DAVAYA KONU İCRAİ İŞLEM-II * VERGİ YARGISINDA DAVAYA KONU İCRAİ İŞLEM-II * Serkan AĞAR ** f. Haciz 6183 sayılı kanunun ikinci kısmının, Cebren Tahsil ve Takip Esasları başlığını taşıyan birinci bölümünde yer alan 54. maddesinde; ödeme

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) Maliye Bakanlığından: BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) 6552 sayılı îş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 27.09.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29132 (SERİ NO: 1) İçindekiler I- KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİNE

Detaylı

AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1)

AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1) AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1) Resmi Gazete No 29132 Resmi Gazete Tarihi 27/09/2014 Kapsam 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) (27/09/2014 tarih ve 29132 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanmıştır) 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı

Detaylı

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES 6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES Hazırlayanlar: Uğur DOĞAN Ömer ERDAL Vergi Müfettişi Vergi Müfettişi 5510 SK. KAPSAMINDAK KURUM ALACAKLARININ

Detaylı

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA Ekim 2012 6183 sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN 2 6183 Sayılı

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA DAĐR GENEL TEBLĐĞ (SERĐ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA DAĐR GENEL TEBLĐĞ (SERĐ NO: 1) BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA DAĐR GENEL TEBLĐĞ (SERĐ NO: 1) Resmi Sayısı Resmi Tarihi Kapsam Gazete Gazete 29132 27.09.2014 6552 sayılı Đş Kanunu ile Bazı Kanun

Detaylı

Bu sirkülerimizde sadece 73. Madde hükmü ile yapılan düzenlemelere kendi görüşlerimizle birlikte yer verilmiştir.

Bu sirkülerimizde sadece 73. Madde hükmü ile yapılan düzenlemelere kendi görüşlerimizle birlikte yer verilmiştir. SİRKÜLER TARİHİ : 15/9/2014 SİRKÜLER NO : 2014/55 VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI: 11 Eylül 2014 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6552 sayılı Kanunun 73. Maddesi ile Maliye

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. İçindekiler: * Vergi borçlarının yeniden yapılandırılması VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI: SİRKÜLER NO:2014/55 15/9/2014 11 Eylül 2014 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6552

Detaylı

6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin birinci, ikinci ve on altıncı fıkralarında "(1) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen;

6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin birinci, ikinci ve on altıncı fıkralarında (1) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen; Page 1 of 61 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA DAĐR GENEL TEBLĐĞ (SERĐ NO: 1) Resmi Gazete No 29132 Resmi Gazete Tarihi 27/09/2014 Kapsam 6552 sayılı Đş Kanunu ile

Detaylı

VERGİ DAİRESİNE OLAN BORÇLARIN TECİLİ, TAKSİTLENDİRİLMESİ ve VADE HUSUSU

VERGİ DAİRESİNE OLAN BORÇLARIN TECİLİ, TAKSİTLENDİRİLMESİ ve VADE HUSUSU VERGİ DAİRESİNE OLAN BORÇLARIN TECİLİ, TAKSİTLENDİRİLMESİ ve VADE HUSUSU KEMAL AKMAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR BAĞIMSIZ DENETÇİ 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Devletin kamu harcamalarının finansmanında ve gelirin

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011

KANUN. Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011 25 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27857 (Mükerrer) KANUN BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

TORBA YASA MEVZUATI. ORTAK Seminer Merkezi

TORBA YASA MEVZUATI. ORTAK Seminer Merkezi amaç öğrenmekse çözüm ORTAK Seminer Merkezi TORBA YASA MEVZUATI (6552) İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2007-34

SİRKÜLER RAPOR 2007-34 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara

Detaylı

1 Bekir BAYKARA, Belediye Vergi gelirlerinin Tah Usulü, Vergi Dünyası, Nisan 2006, 296. Sayısı

1 Bekir BAYKARA, Belediye Vergi gelirlerinin Tah Usulü, Vergi Dünyası, Nisan 2006, 296. Sayısı 1 BELEDİYE GELİRLERİNİN TAHSİL USULÜ Bekir BAYKARA Avukat (Not: Bu makale Vergi Dünyası Temmuz 2007 311. sayısında yayınlanmıştır.) GİRİŞ Belediyeler halkın günlük hayatında önemli yer işgal eden hizmetlerin

Detaylı

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır.

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır. Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri MADDE 1 (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen

Detaylı

Vergi Hukuku. Vergi Hukukunu Genel Olarak İkiye Ayırabiliriz. Vergi Usul Kanunu A.A.T.U.H.K. İ.Y.U.K 31.07.2015 1

Vergi Hukuku. Vergi Hukukunu Genel Olarak İkiye Ayırabiliriz. Vergi Usul Kanunu A.A.T.U.H.K. İ.Y.U.K 31.07.2015 1 Vergi Hukuku Vergi Hukukunu Genel Olarak İkiye Ayırabiliriz Maddi Vergi Hukuku Şekli Vergi Hukuku Gelir Vergisi Kanunu Kurumlar Vergisi Kanunu Katma Değer Vergisi V.İ. V.K. Damga V.K. BSMV Vergi Usul Kanunu

Detaylı

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Vergi Hukukunda Ödeme Zamanları ve Ödeme Zamanlarına Uyulmamasının 207 H VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME ZAMANLARI VE ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Dr. Adil NAS * GİRİŞ Vergi hukukunda süreler,

Detaylı

Emlak Vergisi Değerlerine Karşı Dava Açmada Süre Sorunu

Emlak Vergisi Değerlerine Karşı Dava Açmada Süre Sorunu Dr. Ahmet OZANSOY bilgi@ahmetozansoy.com Emlak Vergisi Değerlerine Karşı Dava Açmada Süre Sorunu 1. GİRİŞ 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu na (EVK) göre; Türkiye de bulunan arazi, arsa ve binalar emlak

Detaylı

Kanun Numarası : 4731 Kabul Tarihi : 28/12/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/12/2001 Sayı : 24626

Kanun Numarası : 4731 Kabul Tarihi : 28/12/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/12/2001 Sayı : 24626 4761 sayılı Kanun ile değişik hali 17.8.1999 ve 12.11.1999 TARİHLERİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLERDEN ZARAR GÖRENLERİN VERGİ BORÇLARI VE VERGİ CEZALARININ TERKİNİ İLE VERGİ USUL KANUNU, KATMA DEĞER VERGİSİ

Detaylı

6552 SAYILI TORBA YASA İLE MÜKELLEFLERE TANINAN VERGİSEL İMKANLAR A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

6552 SAYILI TORBA YASA İLE MÜKELLEFLERE TANINAN VERGİSEL İMKANLAR A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 6552 SAYILI TORBA YASA İLE MÜKELLEFLERE TANINAN VERGİSEL İMKANLAR A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 28 EYLÜL 2014 10 Eylül 2014 tarihli Meclis Genel Kurulu toplantısında kabul edilerek 6552 kanun numarasıyla

Detaylı

VERGİ HUKUKU NDA MÜCBİR SEBEP

VERGİ HUKUKU NDA MÜCBİR SEBEP T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Güz Dönemi Ödevi VERGİ HUKUKU NDA MÜCBİR SEBEP Sedef Pelin Gürlek 25010600683 Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Esra

Detaylı