2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR"

Transkript

1 2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 04/09/2014 KARAR NO : Kocacami Mahallesi 136 ada 13, 14 ve 15 parsel nolu taşınmazlarda üst hakkı şeklinde daimi irtifak hakkı kurulması ve kamulaştırılması kararının kaldırılması ile ilgili Meclise sunulan 1 nolu önerinin gündeme alınmasına 04/09/2014 KARAR NO : Belediyemizin Güney Marmara Kalkınma Ajansına olan katkı payı borcunun ödenmesi için İller Bankasından ,00 TL kredi alınması ile ilgili Meclise sunulan 2 nolu önerinin gündeme alınmasına 04/09/2014 KARAR NO : Belediyede işten çıkarılan işçilerle ilgili bilgi talebi ile ilgili Meclise sunulan 3 nolu önerinin gündeme alınmasına 04/09/2014 KARAR NO : İlçemizde 2014 yılında yapılan asfaltlama çalışmaları hakkındaki bilgi talebi ile ilgili Meclise sunulan 4 nolu önerinin gündeme alınmasına 04/09/2014 KARAR NO : İskele Mahallesindeki 1,5 m2 lik tezgah yerinin tahsis şekli hakkındaki bilgi talebi ile ilgili Meclise sunulan 5 nolu önerinin gündeme alınmasına 04/09/2014 KARAR NO : Belediyemize ait zeytinlik ve fıstık çamlarının mahsullerinin değerlendirilmesi için konunun Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Meclise sunulan 6 nolu önerinin gündeme alınmasına 04/09/2014 KARAR NO : Belediyemiz Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan Belediyemizin yılları arasını kapsayan Stratejik Plan ile Yatırım ve Çalışma Programlarının yapılan ilaveler ile birlikte onaylanmasına 04/09/2014 KARAR NO : Düdüklü Doğal Kaynak Suyu membağının bulunduğu yerin Kiralama işlemi Belediyemizce daha önce İl Özel İdaresinden yapılmış olup, kira süresi 23/05/2015 tarihinde sona ereceğinden, Belediyemiz tarafından kira süresi uzatımı için Balıkesir Büyükşehir Belediyesine talepte bulunulmasına, süre uzatımı talebinin sonuçlanıncaya kadar dosyanın dairesine iade edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar 04/09/2014 KARAR NO : Sayılı Yasa Kapsamında İlçemize bağlanan kırsal mahallelerimizden Belediyemize devir edilen İlçemiz sınırları dışında kalan ve aşağıda dökümü yapılan taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışlarının yapılması ve satıştan elde edilen gelirlerin taşınmazları devir eden kırsal mahallelere yapılacak olan yatırımlarda öncelikli olarak kullanılmasının düşünülmesi ve bu konularda iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için Belediye Başkanlığına yetki verilmesine Meclisimizce oyçokluğu ile karar (Ali Galip BAŞ, Mehmet Emin IŞIK, Şevki YÜCEL red oyu kullanmıştır.) Sıra No. Mahallesi Mevkii Parsel No. Niteliği Yüzölçümü 1 Gömeç Arapçık 2556 Zeytinlik ,00 m2 2 Karaağaç Kaynarca 1262 Zeytinlik 3.400,00 m2 3 Büyükdere Aşağıalaçalı 2226 Zeytinlik 8.527,00 m2 4 Büyükdere Kırkolu 131 Zeytinlik 520,00 m2 5 Büyükdere Kırkolu 135 Zeytinlik 625,00 m2 1

2 04/09/2014 KARAR NO : Burhaniye Mahkeme mahallesindeki Belediyemize ait fırının fiziki şartlarının işletmeye uygun olmadığı, Pelitköy mahallesinde bulunan fırının da işletmecisi ile problem yaşandığından Hukuki işlemleri gerçekleşip tahliye işlemi yapılamadığı anlaşıldığından, bu durumda 2 adet fırın da belediyemizce işletmeye açılması uygun olmadığı görülmüş olup, dosyasının dairesine iade edilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar 04/09/2014 KARAR NO : İlçemizde köyden mahalleye dönüşen mahallelerimizde Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurulması, zeytinlik ve fıstık çamlarının toplanıp değerlendirilmesi hakkının kurulan bu kooperatiflere verilmesi konusu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden konunun tekrar Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 04/09/2014 KARAR NO : Karınca Deresi Araç Köprüsü İnşaatı işinde kullanılmak üzere İller Bankasından 1.308,159,00TL (Bir Milyon üçyüz sekiz bin yüz elli dokuz TL.) kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç ücret vesaire ödemelerin, İller Bankası A.Ş. ce teminat olarak alınacak Belediyemizin çevre temizlik vergisi, elektrik ve hava gazı tüketim vergisi, işgal harcı, kira gelirlerinden ve İller Bankası ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın(%40 ın dışında ve %100 üne kadar) tamamından karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu kredi ile elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, iller Bankasınca talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek ve rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş. ye rehin vermeye, iller Bankası A.Ş. nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde 5393 sayılı Belediye Kanunun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu iş ile ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanının yetkili kılınmasına 04/09/2014 KARAR NO : Hasan Sezen in inşaatına ait Projelerin Belediyemiz tarafından ücretsiz olarak hazırlattırılarak inşaat ruhsatının verildiği anlaşıldığından, daha önce alınan 05/02/2014 tarih ve 2014/60 sayılı Meclis Kararının aynen uygulanmasına, 04/09/2014 KARAR NO : Kocacami Mahallesi 125 ada, 25 nolu parselde kayıtlı taşınmazın ½ hissesine sahip Cumhur Ertoprak ın hissesi oranında bağış talebinin kabulüne 04/09/2014 KARAR NO : Kocacami mahallesi 125 ada, 25 nolu parselde kayıtlı taşınmazın ½ hissesine sahip Bedriye Erbaşaranoğlu nun hissesi oranında Belediyemize satışı talebinin reddine Meclisimizce oyçokluğu ile karar (Özer KOYUNCU, Cemil BAHADIR, Melih ERSEZEN, Erhan KORUTÜRK, Hadiye EROK, İsmail ÇANCI, Sevda PADEM, Galip YARDIMCI, Süleyman Suavi SÖYLER kabul oyu kullanmıştır.) 04/09/2014 KARAR NO : Pelitköy Deve Güreşlerinin 01 Şubat 2015 tarihinde Pelitköy mahallemizde yapılmasına, bu konuda Belediye Başkanlığına yetki verilmesine Meclisimizce oyçokluğu ile karar (İsmail Çancı ve Erhan Korutürk belediyemizin mali durumu iyi olmadığından bu sene yapılmaması, seneye daha görkemli bir şekilde yapılması doğrultusunda oy kullanmıştır.) 04/09/2014 KARAR NO : Belediyemize 6360 sayılı kanun ile bağlanan mahallelerde ve muhtelif işlerde kullanılmak üzere Belediyemize 1 adet paletli ekskavatör iş makinası satın alınmasına Meclisimizce oybirliği ile karar 2

3 04/09/2014 KARAR NO : Burhaniye Avcılık ve Atıcılık İhtisas Derneğinin kendilerine trap eğitim sahası tahsis edilmesi konusunun Plan sütçe komisyonuna havale edilmesine 04/09/2014 KARAR NO : İlçemiz Pelitköy Mahallesinde, mülga Pelitköy Belediye Başkanlığının 14/02/2014 gün ve 154 sayılı yazısı ekinde gelen 06/02/2014 gün ve sayılı belediye meclis kararıyla onaylanan; Yalı Mevkii 32jIVc imar paftası 5193 parsel nolu taşınmaza ilişkin uygulama imar planı değişikliğinin görüşülerek onaylanması talep edilmektedir. Yapılan incelemede; dosya üzerindeki çalışmaların devam ettiği anlaşıldığından, dosyanın tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonu kararı doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar 04/09/2014 KARAR NO : Burhaniye Kent Bütünü İmar Planı Notlarında, (TTA) Konaklama Tesis Alanları kullanımına ait plan notlarının, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 8/9/2013 gün ve sayılı R.G.de yayımlanarak yürürlüğe giren Ek Fıkra ile değişik 2nci maddesi hükümleri doğrultusunda; üst kademe plan olan ve tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanan Edremit Körfezi Kıyı Kesimi 1/ ölçekli Çevre Düzeni Revizyon Planı Plan Notları Revizyonunun hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla değişiklik yapılması hususu talep edilmektedir. Yapılan incelemede; plan notları değişikliği konusunda belediyemiz Hukuk Servisi görüşünün beklendiği anlaşılmış olup, konuyla ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün de teknik görüşünün istenmesine ve dosyanın tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonu kararı doğrultusunda 04/09/2014 KARAR NO : İlçemiz Ören Mahallesinde dini tesis alanı-cami amaçlı bir alanın tespiti ve imar planı değişikliği yapılması talep edilmektedir. Yapılan incelemede; dini tesis alanı cami amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği konusunda çalışmaların devam ettiği anlaşıldığından, dosyanın tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonu kararı doğrultusunda 04/09/2014 KARAR NO : İlçemiz Taylıeli Mahallesi 4532 parsel nolu taşınmaz maliki tarafından; tarihli 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planının nolu plan notları doğrultusunda hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulü talep edilmektedir. Yapılan incelemede; dosya üzerindeki çalışmaların devam ettiği anlaşıldığından, dosyanın tekrar İmar Komisyonuna havale edilmesine, imar komisyonu kararı doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar 04/09/2014 KARAR NO : İlçemiz Mahkeme Mahallesi L nolu imar paftası 125 ada ve 49 nolu parsellerin yer aldığı Bitişik Nizam 2 katlı ticari yapı adasında; tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanan Burhaniye Kent Bütünü İmar Planı kararıyla konulan ve daha sonraki yıllarda imar planı değişikliği yoluyla kaldırılan zemin katta 4 metrelik yaya geçidi ihdasının, tekrar imar planında gösterilmesine yönelik hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifinin kabulü talep edilmektedir. Yapılan incelemede; hazırlanan imar planı değişikliğinin uygun olduğuna, 2 nolu envanter nosu ile tescilli binanın yer aldığı yapı adasındaki imar planı değişikliğinin; Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görüşünün alınmasından sonra onaylanabileceği anlaşıldığından, dosyanın Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine imar komisyonu kararı doğrultusunda 04/09/2014 KARAR NO : Burhaniye Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezinin 22/07/2014 gün ve 976 sayılı yazılarında Ören Mahallesinde 2001 yılında meclis kararıyla sağlık ocağı yapımı için belirlenen yerde imzalanan protokol çerçevesinde Mustafa Keskin tarafından yaptırılan Sağlık Ocağının inşaatının tamamlandıktan sonra, söz 3

4 konusu arsaya karşılık belediye meclisince verilen takas kararı nedeniyle bugüne kadar Bakanlıkça teslim alınamadığı, gerekli bakım onarım işlerinin de mevzuat çerçevesinde yürütülemediği belirtilmiş olup; söz konusu arsanın sağlığa devrinin yapılması talep edilmektedir. Yapılan incelemede; belediye meclisinin 07/02/2001 gün ve sayılı kararıyla imar planı değişikliğinin yapıldığı ve söz konusu alanın belediyemiz adına ihdas edildiği anlaşılmıştır. Yine belediye meclisinin gün ve sayılı kararıyla, sağlık ocağı lejantında bulunan 732 ada 221 parsel nolu 516,35 m² yüzölçümlü aynı taşınmazın, hazineye ait uygun bir parselle takasının yapılmasına karar verildiği anlaşıldığından, ilçemiz Ören Mahallesi 732 ada 221 parsel nosuna kayıtlı belediye taşınmazının, hazineye ait uygun bir taşınmazla takasının yapılmasına ve bu konuda Belediye Başkanlığına yetki verilmesine imar komisyonu kararı doğrultusunda 04/09/2014 KARAR NO : UEDAŞ Edremit Tesis Kontrol Mühendisliğinin 16/07/2014 gün ve sayılı yazılarında ilçemiz Cumhuriyet Mahallesinde imar planında gösterilen alanda enerji sıkıntısını gidermek ve can ve mal güvenliğini üst seviyeye taşımak amacıyla 8X3 m. ölçülerinde beton köşk tipi trafo konulması düşünüldüğü, bu amaçla gerekli yer tahsisinin yapılması talep edilmektedir. Yapılan incelemede; B nolu imar paftasında istenen alanın yaklaşık 170 metre yakınında belediye meclisinin 1997/109 sayılı kararıyla trafo alanı belirlendiği, imar planı ile belirlenen alan ile yeni istenen alanın da, özel mülkiyete konu aynı taşınmaz içerisinde kaldığı ve henüz imar uygulaması yapılmadığından bu alanın trafo amaçlı tahsisinin yapılamayacağı anlaşılmıştır. Söz konusu alanda belediyemizce resen imar uygulaması çalışması başlatıldığından, yapılacak imar uygulamasından sonra trafo amaçlı tahsisin yapılmak üzere, dosyanın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iade edilmesine imar komisyonu kararı doğrultusunda 04/09/2014 KARAR NO : Burhaniye Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 27/06/2014 gün ve 3428 sayılı yazılarında mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 597 ada 1 parselde bulunan Atatürk Sağlık Meslek Lisesi binasının arsasındaki boş alana okul öğrencileri için yurt binası yapılmak istendiği ve bu amaçla taşınmaza ait imar planı değişikliğinin yapılması talep edilmektedir. Yapılan incelemede; söz konusu taşınmazın belediye meclisinin sayılı kararıyla imar planında belirlenen yapılaşma koşullarının E:1,00 hmaks:12,50m. 4 kat olduğu, taşınmazın mevcut emsalinin m² olduğu, mevcut okul binası ile spor salonunun m² alan kullandığı ve geriye m² emsal hakkının kaldığı anlaşılmış olup; taşınmaza ilave bina yapılması hususunda yoğunluk artışı amaçlı imar planı değişikliğine ihtiyaç olmadığı anlaşıldığından, dosyanın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iade edilmesine imar komisyonu kararı doğrultusunda 04/09/2014 KARAR NO : Pelitköy Mahallesinde 233 parselde kayıtlı parselin yeşil alanda kaldığından belediyemizce kamulaştırılması veya trampa edilmesi talep edilmektedir. Yapılan incelemede; tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanan köyiçi 30 K- 1-b nolu imar paftasında taşınmazın tamamının park ve yol alanında kaldığı anlaşıldığından, 233 parsel nosuna kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasına veya eşdeğer belediye taşınmazı ile trampa edilmesine ve bu konuda belediye Başkanlığına yetki verilmesine imar komisyonu kararı doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar 04/09/2014 KARAR NO : Belediye encümenince görüşülen ilçemiz Mahkeme Mahallesi L imar paftası 105 ada 2 nolu parselin zemin katta ticari kullanım talebinin, Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan incelemede; söz konusu bölgede pazar alanın genişletilmesi amacıyla imar planı revizyonu çalışmaları başlatıldığından, talebin uygun olmadığına ve söz konusu dosyanın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iade edilmesine imar komisyonu kararı doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar 4

5 04/09/2014 KARAR NO : İlçemiz İskele Mahallesinde 754 ada 51 parsel, 742 ada 31 ve 6 parsellerin belediye Encümenince görüşülen zemin katta ticari kullanım talebinin, Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Yapılan incelemede; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 14üncü maddesi kapsamında yol boyu ticari kullanım teşekkül etmiş yol güzergahlarının; belediye meclisinin 07/01/2014 günlü 26 sayılı kararı ve 05/02/2014 günlü 69 sayılı kararı ile belirlenerek karar altına alındığı, yine anılan meclis kararlarıyla; bu güzergahlar dışında istenen zemin katta ticari kullanım taleplerinin yönetmeliğin 32nci maddesi hükümlerinde tanımlandığından, bu çerçevede değerlendirilmek üzere Belediye Encümenine yetki verildiği anlaşıldığından, dosyanın Belediye Encümenine sevk edilmek üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iade edilmesine imar komisyonu kararı doğrultusunda 04/09/2014 KARAR NO : İlçemiz Hürriyet Mahallesinde belirlenen yeni hastane alanı ile Karınca Deresinin taşkın alanında kalmayan kısımları arasında kalan bölgede dönümlük bir alanın kamulaştırılarak, 2 yıllık yüksekokulun yeni bölümlerinin açılabileceği şekilde bir yerleşke olarak belirlenmesi talep edilmektedir. Yapılan incelemede; söz konusu alanda yeni bir yüksekokul alanına ihtiyaç olup olmadığı hususunda Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünün görüşünün sorulması ve böyle bir alanın belediyemiz imkanlarıyla kamulaştırılmasının mümkün olup olmadığı hususlarının tetkiki için dosyanın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iade edilmesine imar komisyonu kararı doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar 04/09/2014 KARAR NO : İlçemiz Pelitköy Mahallesi Sahil kesiminde imar planında belediye hizmet alanı, yol, yeşil alan ve tercihli kullanım alanında kalan özel mülkiyete konu 3074, 3075, 3077, 3073, 3076 ve 6225 parsellerin belediyemizce kamulaştırılması veya trampa edilmesi talep edilmektedir. Yapılan incelemede; 32-j-IV-c, 32-j-IV-d imar paftalarında bulunan 3074, 3075, 3077, 3073, 3076 ve 6225 parsellerin kamulaştırılmasına veya eşdeğer belediye taşınmazları ile trampa edilmelerine ve bu konuda Belediye Başkanlığına yetki verilmesine, imar komisyonu kararı doğrultusunda Meclisimizce oybirliği ile karar 04/09/2014 KARAR NO : Meclise havaleli 7 adet dosyanın incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine 04/09/2014 KARAR NO : Belediyemiz Meclisinin 07/10/2011 tarih ve 2011/310 sayılı kararı ve 03/02/2012 tarih ve 2012/63 sayılı kararları ile İlçemiz Kocacami Mahallesi 136 ada 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 44, 46 parseller ve Yunus Mahallesi 204 ada 42, 43, 69, 71, 72, 73, 77, 80 parseller, 205 ada 70, 71, 72, 25, 46 parsellerden geçmekte olan su deposu isale hattı için üst hakkı şeklinde daimi irtifak hakkı kurulması ve kamu yararı kararı alınmıştır. Alınan bu kararlar gereği adı geçen parsellerde üst hakkı şeklinde daimi irtifak hakkı kurulması ile ilgili olarak dosyalar hazırlanmış ve kadastro kontrol ve onay işlemleri yapılmıştır. Hat imalatı sırasında proje değişikliği yapılarak Kocacami Mahallesi 136 ada 12, 13, 14 ve 15 parsel numaralı taşınmazlar isale hattı güzergahı dışına çıkarılmıştır. Bu nedenle Belediyemiz Meclisinin 07/10/2011 tarih ve 2011/310 sayılı kararı ve 03/02/2012 tarih ve 2012/63 sayılı kararlarında adı geçen Kocacami Mahallesi 136 ada 12, 13,14 ve 15 parselin söz konusu Meclis kararından çıkarılmasına 04/09/2014 KARAR NO : Belediyemizin Güney Marmara Kalkınma Ajansına olan katkı payı borcunun ödenmesi için İller Bankasından ,00 TL (sekiz yüz yetmiş altı bin TL) kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç ücret vesaire ödemelerin, İller Bankası A.Ş. ce teminat olarak alınacak Belediyemizin çevre temizlik vergisi, elektrik ve hava gazı tüketim vergisi, işgal harcı, kira gelirlerinden ve İller Bankası ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın(%40 ın dışında ve %100 üne kadar) tamamından karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu kredi ile elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, iller Bankasınca 5

6 talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek ve rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş. ye rehin vermeye, iller Bankası A.Ş. nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde 5393 sayılı Belediye Kanunun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu iş ile ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanının yetkili kılınmasına 04/09/2014 KARAR NO : Belediyemize ait zeytinlik ve fıstık çamlarının mahsullerinin değerlendirilmesi için konunun Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine 04/09/2014 KARAR NO : yılı Ekim ayı Meclis toplantısının 01 Ekim 2014 Çarşamba günü saat:19.00 da yapılmasına Necdet UYSAL Hadiye EROK Sevda PADEM Belediye Meclis Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi 6

Fikret KESKİN Kenan ARSLAN Mehmet DÜNDAR Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

Fikret KESKİN Kenan ARSLAN Mehmet DÜNDAR Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi I TARİHİ 05.03.2013 NO 10 İLGİLİ BİRİM KONUSU YAZI İŞLERİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK Belediye meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Meclis 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi TARIHI : 02/07/2012 NOSU : 178 IN KONUSU: ÖZÜ: Açılış Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 30. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı

Detaylı

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 04/06/2012 NOSU : 144 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 25. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 04 ŞUBAT 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 04 ŞUBAT 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 53 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince; Belediye Meclisi tatil ayının Ağustos Ayı olmasına KARAR NO 54 : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince;

Detaylı

3 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi.

3 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince OCAK 2012 Ayı toplantısının 1.OTURUMUNU 04 Ocak 2012 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 110 Mülkiyeti Cevat ÖZER e ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi, 72 Pafta, 5936 Ada, 5 Parselde kayıtlı taşınmaz 1/1000 ölçekli 17 İ-II uygulama imar planlarımızda BL-6

Detaylı

İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI

İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 19 Haziran 1984 gün ve 50012 sayılı kararı ile kurulan İmar Şube Müdürlüğünün 5216 sayılı Büyükşehir Belediye

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ r L O o.''' 08.0.205 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EXP0206 AN TALYA 08-0-205 0:30 ' Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.0.205 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte

Detaylı

T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 08 Ekim 2013 Salı günü saat 20:30 da Belediye Meclis Başkanı Cengiz ERGÜN Başkanlığında Kültür

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 04.05.2015 Karar No : 71 Karar Konusu: Komisyonlara havale edilen konular. ÖZTEPE-(Katılmadı) Cemalettin DEMİREL-Erhan KAYA-Niyazi TİRYAKİ-Veysel ASLAN-Hilal AYIK-Reyhan TAŞTEMİR-(Katılmadı)

Detaylı

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 02.04.2015 Toplantı No:5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 02/05/2012 NOSU : 118 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 21. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2013/ ARALIK TARİHİ 09.12.2013 GÜNÜ PAZARTESİ - SAAT : 14.00 TOPLANTI 13 BİRLEŞİM 13 OTURUM 13 KARAR NO 140-141- 142-143- 144-145 146-147 DİVAN

Detaylı

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/01/2015 KARAR NO: 2015-1 Belediyemiz ekmek fırının durumu hakkımda bilgi verilmesi ile ilgili Meclise sunulan 1 nolu önerinin gündeme alınmasına

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi : 06.01.2009 Karar No : 1 PALANDÖKEN BELEDİYE DAİMİ ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Vekili Abdulsettar DEMİR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

Detaylı

SAYI : 114 ÖZÜ:Sevk ve irsaliye fişi olmadan kaçak olarak K A R A R

SAYI : 114 ÖZÜ:Sevk ve irsaliye fişi olmadan kaçak olarak K A R A R SAYI : 114 ÖZÜ:Sevk ve irsaliye fişi olmadan kaçak olarak KARAR TARİHİ : 01.07.2011 Kum-Çakıl malzemesi sevkıyatı yapan İsmail KAŞLI' ya idari para cezası verilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Vali Celalettin

Detaylı

Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31

Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31 T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31 Belediye Meclisi; Belediye Başkanının yazılı daveti üzerine 26/10/2009 tarihli gündemi görüşmek için, Belediye Başkanı Recep

Detaylı

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Oturum : 1 Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 232 Konusu: İl Özel İdaresinin 16.10.2014 tarih ve 8808 sayılı yazısı ile teklif edilen, İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılına ait 70.000.000,00

Detaylı

YAZI İŞLERİ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

YAZI İŞLERİ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI KARARLAR VE TUTANAKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MECLİS BÜROSU GÖREV TANIMI Başkan tarafından meclise havale edilen önergeler önce kayda alınır. Meclise sunulmak

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 01 Tarih: 11.06.2013 Dosya No: 2013/954-1100 KONUNUN ÖZÜ: : Sultangazi 1/1000 Ölçekli U.İ.P. Tadilatı

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 21.30 da Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

1. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

1. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2. Tevhit İfraz İşlemleri: İlçemiz genelinde 35 adet İfraz-Tevhit işlemi, 1 adet 3194 Sayılı İmar Kanunun 18.maddesi ugereği toplam 102.000 m² lik bir alanda imar uygulaması

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : ERTUĞRUL ÇALIŞKAN : FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS

Detaylı

KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174 GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Dr Tuncay ACEHAN 6.Dönem 24.Birleşim 1.oturum

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 06 MAYIS 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 06 MAYIS 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 228 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu-Turgut Mahallesi 2608-2814 adalar önünden başlayarak 2619-2899 adalar önüne kadar olan 25m lik imar yoluna Hocalı Caddesi

Detaylı

S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİ 31 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİ 31 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİ 31 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİNİN 2014 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere

Detaylı

KARAR ÖZETİ 08/10/2014

KARAR ÖZETİ 08/10/2014 1 KARAR ÖZETİ 08/10/2014 SAYI : 301/05/ 16.Birleşim. SERVİS : MECLİS KONU : Karar özetleri hk. TOPLANTIDA BULUNANLAR : : Ahmet Raif YUSUFAĞAOĞLU, Hüseyin SARI, M.Hayati TÖKEZ,Şükrü ERTÜRK, Ferit ÖZKAN,

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/920 Karar No : 2007/1072 BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

Detaylı