PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 : ETÜT VE PROJE A. İÇMESUYU ETÜT ÇALIŞMALARI 1. İçmesuyu etüdü yapılacak köy ve çevresine ait 1/ ölçekli haritalar temin edilir. 2. Temin edilen haritada içmesuyu talep eden köy ve bağlıları belirlenir. 3. Depolara gelen mevcut içmesuyu debi ölçümleri 4. İçmesuyu talep eden köy ve bağlılarının halihazır ve müstakbel içme ve kullanma suyu ihtiyaçları hesaplanır. 5. İhtiyaca göre ihtiyacı karşılayacak sağlıklı ve yeterli memba arayışına gidilir. Memba arayışı içmesuyu ihtiyacı olan köy veya bağlısının sınırları içinden başlanarak Köy sınırları içinde yeterli ve sağlıklı su bulunamaması durumunda köy sınırlarının dışına çıkılarak memba arayışına devam edilir. Bu çalışmalar sırasında köy muhtar ve heyeti ile köy halkından yardım alınır. 6. Tespit edilen membalar adları ile birlikte haritaya işlenir. 7. Tespit edilen membalarla ilgili membanın halen kullanım amacı, kuruyup kurumadığı, hukuki durumu başka köylerin yararlanıp yararlanamayacağı vb. bilgiler toplanır. 8. Köye yeniden depo yapılması gerekiyorsa alternatif depo yerleri tespit edilir. 9. Proje yapacak teknik personele yardımcı olması açısından isale hattının geçeceği alternatif güzergahlar belirlenir. 10. Tespit edilen membalardan numuneler alınarak fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizler 11. Membaların debi ölçümleri yapılarak debi tespit tutanağı tutulur. 12. Analiz sonuçlarına göre köye getirilebilecek membalar alternatif kaynaklar olarak değerlendirilerek etüt raporu tanzim edilir. 13. Analizler neticesinde içilir durumdaki membaların rasata alınarak kurak mevsim debileri ölçülür. 14. Sağlıklı ve yeterli membalardan köye getirilmesi ekonomik olan memba seçilerek memba tahsis kararı çıkarılması sürecine başlanır. B. İÇMESUYU MEMBA TAHSİS ÇALIŞMALARI 1. Memba tahsis kararları İçmesuyu Memba Tahsis Tevzi ve Kamulaştırma Yönetmeliği hükümlerine göre 2. Tahsisi yapılacak membanın 1/ ölçekli haritada yeri işaretlenir. 3. Membanın kurak mevsim debisi ölçülerek debi tespit tutanağı tutulur. 4. Membanın çıktığı taşınmazın tapulu veya zilyetli olup olmadığı ilgili Tapu Müdürlüklerine sorulur. 5. Membanın Devlet Ormanlarında kalıp kalmadığı Orman İşletme Müdürlüğüne sorulur. 6. İsalesi öngörülen ve tahsisi teklif edilen membadan yararlanması muhtemel tüm köy ve bağlılara ilan asılır. 7. İlanın asılması ve kaldırılmasına dair tutanak tutulur. 8. İtirazın olmaması durumunda dosya hazırlanarak memba tahsis kararı alınır. 9. İtiraz olması durumunda itiraz tetkik komisyonu kurularak itirazların incelenmesi sağlanır. 10. İtiraz tetkik komisyonu raporuna uygun olması durumunda dosya hazırlanarak ihtilaflı memba tahsis kararı alınır. 11. Tahsis kararları su ile ilgisi bulunan tüm köy ve bağlılara tebliğ edilir. 1

2 C. İÇMESUYU PROJE ÇALIŞMALARI 1. Tanzim edilen etüt raporu incelenir. 2. Ölçüm için gerekli ekipman hazırlanır. 3. Etüt raporunda önerilen güzergahlar 1/25000 ölçekli harita üzerinde incelenir. 4. Arazide kaptaj ile depo veya köy iç ayrım noktaları arasında mümkün olduğu kadar kısa boru döşenmesine ve sanat yapıları yapılmasına elverişli, yollara yakın, mümkün hallerin en ekonomik olmasına, batak ve heyelanlı araziden hattın kesinlikle geçirilmemesine dikkat ederek kesin isale hattı belirlenir ve ölçümü 5. Ölçümde güzergah üzerinde bulunan her türlü yol, bahçe, dere, okul, cami vb. alanlar tespit edilir ve krokilendirilir. 6. Malzeme ocakları tespit edilir. 7. Memba debisi yeniden ölçülür. 8. Büroda proje çalışması yapılır ve onaya sunulur. D. KÖY GELİŞİM ALANI 1. Muhtarlığın arsa talebi üzerine işe başlanır. 2. Muhtarlığın talep ettiği yerleşim alanı incelenir. 3. Uygun bulunan yerleşim alan çevresi koordinatlandırılarak köyün arsa ihtiyacını karşılayacak şekilde yer tespiti 4. Yapılan yer tespiti ilgili kuruluşlara sakınca olup olmadığı sorulur. 5. İlgili kuruluşlardan sakınca yoktur yazısı alındıktan sonra Vali nin başkanlık yaptığı komisyonca karara bağlanır. 6. Komisyonca karar alındıktan sonra tespit edilen alanın hâlihazır haritası çıkartılır ve Valilik Makamına onaylatılır. 7. Çıkarılan halihazır harita üzerine şehir plancısı veya mimar tarafından yerleşim yeri planı çizilir. 8. Plan daha sonra plan köyde askı ilanına çıkarılır. 9. Askı ilanından sonra itiraz olması durumunda itirazlar komisyonca incelenir. 10. Askı ilanından sonra yerleşim planı arazi uygulaması 11. Memleket koordinatlarına görev yapılan plan uygulaması daha sonra büroda paftası açılır ve teknik dosyası hazırlanır. 12. Hazırlanan teknik dosya kadastro Müdürlüğüne kontrol ettirilir. 13. Kadastro Müdürlüğünde yapılan kontrollerde noksanlık yoksa teknik dosyasının onayından sonra hazırlanan yerleşim yeri paftaları da Valilik Makamının onayına sunulur. 14. Onayı takiben Tapu Sicil Müdürlüğüne bir yazı ile oluşan parsellerin köy tüzel kişiliği adına tescilleri talep edilir. 15. Köy tüzel kişiliği adına alınan tapular daha sonra köydeki ihtiyaç sahiplerinin müracaatı ve uygun şartta olanlara komisyonca belirlenen fiyat üzerinden satışı E. KAMULAŞTIRMA 1. Kamulaştırılması yapılacak alan için ilgili kuruluşça kamu kararı alınır. 2. Alınan kamu yararı kararından sonra kamulaştırılacak parseller üzerinde teknik dosya hazırlanır ve ilgili Kadastro Müdürlüğüne kontrolü yaptırılır. 3. Daha sonra kamulaştırılacak parsellerin Tapu Sicil Müdürlüğünden mülkiyet durumu çıkarılır. 2

3 4. Mülk sahiplerinden ölenler varsa Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden nüfus kayıtları çıkartılarak varisler tespit edilir. 5. Kamulaştırması yapılacak parseller için kamulaştırmayı yapacak idare içerisinden takdir ve uzlaşma komisyonu oluşturulur. 6. Kıymet takdir komisyonunca kamulaştırılacak parsellerin kıymet değerleri tespit edilir. 7. Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden hak sahiplerinin adresleri tespit edilir. 8. Adresleri tespit edilen hak sahiplerine kamulaştırılması yapılacak parsellerin uzlaşma tarihleri iadeli taahhütlü bir yazıyla bildirilir. 9. Uzlaşma komisyonunca belirlenen gün ve yerde mülk sahipleriyle uzlaşmaya gidilir. Komisyon en son kıymet takdirince verilen bedele kadar fiyat verir. Anlaşma olursa anlaşma tutanağı, olmazsa anlaşmazlık tutanağı tutulur ve karşılıklı imza altına alınır. 10. Anlaşma yapılan parsellerin parası bankaya bloke ettirilir. 11. Arazi sahiplerine Tapu Müdürlüğüne ferağ vermesi talebinde bulunulur. 12. Tapusu alınan parsellerin parası alınır. 13. Anlaşma sağlanamayan parsellerin hukuk bürosunca talep edilen evrakları hazırlanarak mahkemeye gitmek üzere hukuk bürosuna verilir. 14. Hukuk bürosu anlaşma sağlanamayan parseller için dava açar. 15. Dava sonucuna göre mahkemenin kararından sonra söz konusu davalı parsellerinde tapusu alınarak işlem tamamlanmış olur. F. KANALİZASYON ETÜT VE PROJE 1. Kanalizasyon projesi yapılacak köyün köy içi paftası üst yazı ile Muhtarlıktan istenir. 2. Köy içi paftası ile birlikte güzergah tespiti ve fosseptik yer tespiti Muhtar ve azalar ile birlikte yapılarak Köy Muhtarlığı taahhütnamesi alınır. 3. Güzergah tespiti yapılan yerler metre yardımı ile ölçülerek şebeke tülü belirlenir. 4. Belirlenen şebeke hattının tahmini baca yerleri tespit edilir. 5. Şebeke tülü ve baca yerleri tespit edilen şebeke hattının nivo ve çelik mira yardımı ile ölçümü 6. Arazi çalışmaları tamamlanan işle ilgili büroda proje yapımına geçilir. 7. Nivo ile ölçümü yapılan hatta ait nivelman defterindeki kotlar, l/25000 haritalardan köyün rakımı alınarak defter üzerinde kotlama işlemi 8. Kotlama işlemine müteakip bacalar arasındaki eğimler hesaplanır. 9. Plan, profil ve boy kesitleri çizilerek proje hazır hale getirilir. 10. Köyün nüfusuna göre uygun fosseptik cinsi belirlenir. 11. Hazırlanan projenin bir kopyası ile İl Sağlık Müdürlüğünden projenin sağlık yönünden sakıncalı olup olmadığı sorulur. 12. Proje Makama imzaya sunulur. 3

4 : KANALİZASYON YAPIM A. KANALİZASYON YAPIM ÇALIŞMALARI 1. Programa alınacak köylerin belirlenir. 2. Programa alınan köylerin kanalizasyon projesi yerinde incelenerek güncellemesi 3. Kanalizasyon şebekesi ve fosseptik yapılacak köylerde kullanılacak malzemelerin tespitleri yapılarak, ihtiyaç olan malzemenin (demir, çimento, boru ve ek parçaları v.s) alımı 4. Programda bulunan köylere malzeme nakilleri 5. Muhtarlık tarafında projesinde bulunan baca sayısı kadar baca kapaklarının temin edilmesi sağlanır. 6. Kanalizasyon şebekesi kazısında ve fosseptik kazısında kullanılmak üzere makine kiralama ihalesi 7. İş planı dahilinde çalışmalara başlanır. 8. Kanalizasyon şebeke hattı kiralanan makineye projesindeki eğime, derinlik ve genişliğe göre kazdırılır. 9. Baca konulacak yerlere uygun baca konulur. 10. Kazı işleri devam ederken bir taraftan da borularının muhtarlık tarafından usulüne uygun olarak döşettirilmesi ve baş bağlanması sağlanır. 11. Muhtarlıkça döşenen boruların üzerinin yaklaşık 30 cm kadar gömleklenmesinin yapılması sağlanır. 12. Muhtarlıkça bacaların üzerinin kapak ile kapatılması sağlanır. 13. Gömlekleme işleminden sonra kanalizasyon hattının İl Özel İdaresi iş makinası ile kapatılması işleri 14. Fosseptik programındaki işlerde Köy Muhtarlığı ile ortak yer tespiti yapılan yer kazılır. 15. Fosseptiğin tipine göre ihtiyaç olan malzemeler (demir, çimento, km vs.) iş sahasına nakledilir. 16. Fosseptik işçiliğin Köy Muhtarlığınca yapılması sağlanır. 17. Kanalizasyon şebekesi ve fosseptik yapımında her aşama teknik personel denetiminde 18. Kontrollük hizmetlerini yürütecek personel Müdürlük içi görev dağılımı dikkate alınarak görevlendirilir. 4

5 : İÇMESUYU YAPIM A. İÇMESUYU YAPIM ÇALIŞMALARI 1. Etüt Proje Birimi tarafından projesi hazırlanan ve onaylanan projelerin yaklaşık maliyeti hazırlanması çalışmalarına başlanır. Bunun için; a. Nakliye analizi, paçal klas ve yaklaşık maliyet komisyonları kurulur. (Yıl başında tüm yıla ait işler bazında oluşturuluyor.) b. Mahallinde nakliye mesafeleri ölçülür. Paçal klaslandırması yapılarak m3 olarak paçal klas fiyatı bulunur. c. Proje içeriğine göre iş kalemleri tespit edilir ve birim fiyat varsa birim fiyattan, yoksa piyasa araştırması yapılarak iş kalemlerinin fiyatları tespit edilir. d. En son olarak bir çizelgede Yaklaşık Maliyet Metraj İcmali bulunur. e. Hazırlanan yaklaşık maliyet onaylanır. 2. İşlerin İl Özel İdaresi bütçesi ile yapılması durumunda ihale süreci başlar ve ihalesi 3. İşlerin Köydes bütçesi ile yapılması durumunda hazırlanan yaklaşık maliyet kapalı zarf ile ilgili Köylere Hizmet Götürme Birliğine gönderilir. 4. İhalesi sonuçlandırılan işin kontrollük ataması ve yer teslimi yapılarak kontrollük işleri yürütülür. 5. Kontrolör tarafından hak ediş/hak edişler hazırlanır. 6. Biten işlerin Köy Tüzel Kişiliğine Teslimi işlemi gerçekleştirilir. 7. Köy Tüzel Kişiliğine Teslimi yapılan işlerin Geçici kabulleri 8. Bir yıl sonra yüklenicinin talebi üzerine Kesin Kabul işlemleri yapılarak teminatlarını çözülmesi ve sigorta ile yazışmalar yürütülür. 9. Kontrollük hizmetlerini yürütecek personel Müdürlük içi görev dağılımı dikkate alınarak görevlendirilir. B. DİĞER ÇALIŞMALAR 1. Yapımla ilgili gelen dilekçeler, görevlendirmeler çerçevesinde ilçe görevlileri tarafından incelenerek rapora bağlanır ve sonuçlandırılır. 2. Dilekçe içeriğine göre komisyon olarak bakılması gereken işler komisyon oluşturularak, komisyon marifeti ile karara bağlanır. 3. Terfili tesislerde pompa arızalarına müdahale ve pompa montajları birim içerisinde oluşturulan Motopomp Ekibi tarafından incelenerek gerçekleştirilir. 4. Limit işlerde inceleme yapılarak malzeme olurları alınır. 5. Limit işlerde Etüt Proje Birimi ile birlikte işlerin gerçekleşmeleri takip edilir. 5

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ Arazi Toplulaştırma Şube Müdürlüğü ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TARLA

Detaylı

FEN ĠġLERĠ ÇALIġMA PROSEDÜRÜ

FEN ĠġLERĠ ÇALIġMA PROSEDÜRÜ Hazırlayan Fen İşleri Müdürü Kontrol Başkan Yardımcısı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 28.07.2007 Sayfa 1 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü nün yürüttüğü faaliyetlerde,

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. Türkiye nin gerçek efendisi hakiki üretici olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah saadet ve servete müstehak olan da köylüdür. Binaenaleyh Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin iktisadi siyasi

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 16 Aralık 2004 Perşembe Sayı : 25672 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. UŞAK VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMET ADI Aşağıdaki görevleri İMAR İSKÂN VE KOOPERATİF İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ yürütür. Görüş Bildirme İşlemleri 2 Kıyı Kenar Çizgisi Tespitleri. 3 İskeleler için Ön İzin talebi. 4 Kıyıda yapılacak

Detaylı

TEKNİK BÜRO KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

TEKNİK BÜRO KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ TEKNİK BÜRO KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ A-AMAÇ VE KAPSAM: Bu Yönerge Teknik Büro Koordinatörlüğünün görevlerini tanımlamak ve verilen görevlerin yürütülme şekillerinin açıklanması amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1. Bilgi Edinme ve BİMER 2. Kooperatif Kuruluşları İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Başvuru sahiplerinin

Detaylı

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 19 Haziran 2002 Sayı : 24790 RESMİ GAZETE Sayfa : 183 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge

Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge Sayı : B.09.1.TKG.0.11.00.02/010.06.01/ 3204 09/11/2010 Konu : Genelge Genelge No :1715 2010/22 Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ

Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ TEMMUZ - 2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÖZEL ORMANLARDA VE HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ AMME MÜESSESELERİNE AİT ORMANLARDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

ÖZEL ORMANLARDA VE HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ AMME MÜESSESELERİNE AİT ORMANLARDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK ÖZEL ORMANLARDA VE HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ AMME MÜESSESELERİNE AİT ORMANLARDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 2151 SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 11.6.1985, No : 85/9588 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22.11.1984, No : 3083 Yayımlandığı

Detaylı

1. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

1. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2. Tevhit İfraz İşlemleri: İlçemiz genelinde 35 adet İfraz-Tevhit işlemi, 1 adet 3194 Sayılı İmar Kanunun 18.maddesi ugereği toplam 102.000 m² lik bir alanda imar uygulaması

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.12.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26727

Resmi Gazete Tarihi: 11.12.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26727 Resmi Gazete Tarihi: 11.12.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26727 JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

* Kaynak: Elektrik Enerji Piyasası ve Arz Güvenliği Stratejisi Belgesi T.C. Başbakanlık DPT Müsteşarlığı

* Kaynak: Elektrik Enerji Piyasası ve Arz Güvenliği Stratejisi Belgesi T.C. Başbakanlık DPT Müsteşarlığı Ülkemizin enerji alanındaki 2023 yılı stratejik hedeflerinden biri olan 20.000 MW rüzgar enerjisi santrali kurulu gücüne* ulaşılması için son derece kritik bir döneme girilmiştir. 20.000 MW / 2023 hedefine

Detaylı

1. İÇME SULARI, KAYNAK SULARI VE DOĞAL MİNERALLİ SULARDA TESİS VE İŞLETME İZNİ PROSEDÜRLERİ

1. İÇME SULARI, KAYNAK SULARI VE DOĞAL MİNERALLİ SULARDA TESİS VE İŞLETME İZNİ PROSEDÜRLERİ 1. İÇME SULARI, KAYNAK SULARI VE DOĞAL MİNERALLİ SULARDA TESİS VE İŞLETME İZNİ PROSEDÜRLERİ 1.1 İÇME SUYU VE KAYNAK SULARI ( İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik) Resmi Gazete Tarihi : 17/02/2005

Detaylı

TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk

TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Kadastro Müdürlükleri tarafından, tescile

Detaylı

DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ

DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, Dikili Sol Sahil Sulama Birliğinin tasarrufunda ve kullanımında bulunan her

Detaylı

22.Çalışma Döneminde Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular konusunda Odamızca hazırlanan Rapor Formatları aşağıda verilmektedir.

22.Çalışma Döneminde Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular konusunda Odamızca hazırlanan Rapor Formatları aşağıda verilmektedir. 12.1.4- RAPOR FORMATLARI : Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular komisyonumuz ile üniversite, özel sektör ve kamu kurumlarında bu konuda görev yapan meslektaşımızın katılımı ile 5-6 Aralık 2009

Detaylı

T.C. VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL KARARI VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL KARARI VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

17 09 2013 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7332&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=grubu

17 09 2013 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7332&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=grubu ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: GRUBU Resmi Gazete

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ 2015 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR 3-4. SAYFA İKİNCİ KISIM MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ 4-15. SAYFA ÜÇÜNCÜ KISIM MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

YÖNETMELİĞİN TARİFİ. Yönetmelik Üzerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgiler 1 YÖNETMELİĞİN ADI SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ

YÖNETMELİĞİN TARİFİ. Yönetmelik Üzerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgiler 1 YÖNETMELİĞİN ADI SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 YÖNETMELİĞİN ADI SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SASKİ ESAS YÖNETMELİĞİ 2 HAZIRLAYAN BİRİM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİBAŞKANLIĞI 3 YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ. Başvuru, Yer Seçimi, Kuruluş, Plan-Projelerin Hazırlanması, Yapımı ve İşletilmesi ve Türkiye den Örnekler

ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ. Başvuru, Yer Seçimi, Kuruluş, Plan-Projelerin Hazırlanması, Yapımı ve İşletilmesi ve Türkiye den Örnekler ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Başvuru, Yer Seçimi, Kuruluş, Plan-Projelerin Hazırlanması, Yapımı ve İşletilmesi ve Türkiye den Örnekler Hikmet DENİZ - Uzman 08.05.2012 ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB)

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) YÖNETMELİĞİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) YÖNETMELİĞİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) YÖNETMELİĞİ Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Trabzon

Detaylı