BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 04/11/2008 TARĠHLĠ 2008 YILI OLAĞAN X. TOPLANTISI II. BĠRLEġĠMĠNE AĠT KARAR ÖZETLERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 04/11/2008 TARĠHLĠ 2008 YILI OLAĞAN X. TOPLANTISI II. BĠRLEġĠMĠNE AĠT KARAR ÖZETLERĠ"

Transkript

1 BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 04/11/2008 TARĠHLĠ 2008 YILI OLAĞAN X. TOPLANTISI II. BĠRLEġĠMĠNE AĠT KARAR ÖZETLERĠ Belediye Meclisi 2008 Yılı Olağan X. Toplantısı II. BirleĢimini yapmak üzere 20/11/2008 PerĢembe günü saat: de Belediye Meclisi Salonunda, Meclis 1. BaĢkanvekili Osman ERENOĞLU BaĢkanlığında toplandı. Toplantıya Üyeler A.Ömer KADAM, Hasan GENÇ, Recep ĠNAM, Özcan ÖZMEKĠK, Yavuz AYANOĞLU, Sinan KAYA, Murat BOSTANCI ve Ġzzet KAPUCUBAġ ın katıldıkları, Belediye BaĢkanı Özcan ULUPINAR ile Üyeler Mustafa SEMERCĠ, Ġsmet KADEM, Rıza ÖZSAN, Halit SAYGI, Haldun HACIKULAOĞLU ve RaĢit AKÇABELEN in ise katılmadıkları görüldü. BaĢkanvekili; Değerli ArkadaĢlarım, çoğunluğumuz vardır, Ģimdi sizlere gündemi okumak istiyorum dedi: G Ü N D E M : 1- Yoklama, AçılıĢ ve Saygı DuruĢu, 2- Belediyemiz 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüģülmesi, 3- Belediyemizce 2009 Mali Yılında uygulanacak Gelir Tarifelerinin görüģülmesi, BaĢkanvekili; Değerli Meclis Üyeleri, Değerli ArkadaĢlarım, 3 maddelik gündemi sizlere okudum dedi ve gündem maddelerinin görüģülmesine geçildi. Gündemin 1. maddesinde bulunan Yoklama, açılıģ ve saygı duruģu yapıldı. Gündem maddeleri ile ilgili Bütçe Hesap ve Tetkik Komisyonunun raporu okundu: BELEDĠYE MECLĠSĠNE DAHĠLĠ Devrek Belediyesi Bütçe Plan ve Tetkik Komisyonu Kasım.2008 günü saat de Belediye Meclis Salonunda toplanarak 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ve 2009 Mali yılında uygulanacak tarifelerle ve komisyona havale edilen 4 dilekçe ile ilgili aģağıdaki çalıģmaları yapmıģtır. DĠLEKÇELER ; / 2864 tarih ve sayılı dilekçe talebi; Ġsmail KARADEMĠR ve Aytekin MÜFETTĠġOĞLU na ait dilekçede Belediye personeli için talep edilen su ücretlerinde % 50 indirim yapılması konusunda, Komisyonca indirim yapılmamasına; / 2879 tarih ve sayılı dilekçe talebi; OF-TER ĠNġ.TĠC.LTD.ġT., BÜKRÜ ĠNġ.TĠC.LTD.ġTĠ., BAġPINAR ĠNġ.TĠC.LTD.ġTĠ. nin otopark ücretlerinde indirim yapılması taleplerinin Komisyonca mevcut tarifenin devam etmesine; / 3560 tarih ve sayılı dilekçe; Kısmet Ticaret e ait dilekçede talep edilen 47 ada 56 parseldeki 1 ve 4 nolu 420 m2 arsaların 680 ve 300 YTL olan kira bedellerinin 2 ve 3 nolu parsellere ait 255 YTL kira bedelleri ile emsal olması talebi incelenmiģtir. Kiralamalar 2886 sayılı D.Ġ.K göre yapıldığı için kira bedellerinde indirim yapılması söz konusu olmamaktadır / / 2618 tarih ve sayılı dilekçeler; Hidayet MOCAN ve Vedat KARAOĞUZ a ait Yeni Mezarlık yeri ile ilgili taleplerin imar düzenlemesi yapıldıktan sonra gereğinin yapılması kararı alınmıģtır MALĠ YILI ANALĠTĠK BÜTÇESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ÇALIġMALAR ; 2009 Malı Yılı Analitik Bütçesi Belediye Encümenini tarih ve 2008/213 sayılı kararı ile incelenerek 16,301, YTL ile Belediye Meclisi nin tetkikine sunulmuģtur. Bütçe Plan Komisyonu Encümenden gelen Ģekli ile Bütçenin kabulüne kara vermiģtir Mali Yılı Belediye Gelirleri tarifeler ile ilgili cetveller ekte sunulmuģtur. Bilgilerinize arz ederiz. A. Ömer KADAM Mustafa SEMERCĠ Recep ĠNAM Özcan ÖZMEKĠK RaĢit AKÇABELEN BAġKAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE (Ġmza) (Ġmza) (Ġmza) (Ġmza) (Ġmza)

2 EKLER: 1- Dilekçe ( 4 Adet ) 2- Gelir Tarifeleri (5 sayfa) 3- Kira Listesi (4 sayfa) 4- Gelir-Gider Bütçesi (7 sayfa) Komisyon raporunun okunmasından sonra gündemin 2. maddesinde bulunan Belediyemiz 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüģülmesine geçildi. Yapılan açıklamalardan sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylamada, 2009 YILI BÜTÇE KARARNAMESĠ Madde 1- Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam ( ,00- YTL) ödenek verilmiģtir. Madde 2- Belediye/bağlı idare/birlik bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( ,00-YTL) olarak tahmin edilmiģtir. Madde Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karģılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıģtır. Madde 4- Gelir çeģitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiģtir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir. Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleģme yapmaya yetkilidir. Madde sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dıģı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. Madde 7- Bütçe aģağıda belirtilen cetvellerden oluģur: 1-Bütçe Kararnamesi, 2-Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14), 3-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15) 4-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16), 5-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17), 6-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18), 7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ġzleyen Ġki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8) 8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19), 9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-20), 10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21), 11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22), 12- Ġhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23), 13- Ġhdas Edilen Sürekli ĠĢçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24), Sayılı TaĢıt Kanununa Göre Satın Alınacak TaĢıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25), 15- Mevcut TaĢıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26) 16- Ayrıntılı Harcama Programı. (Örnek-27), 17- Finansman Programı (Örnek-28) Madde 8- Meclisce kabul edilen Bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usül ve esaslara uyulmak suretiyle değiģiklik yapılabilir. Madde 9- Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için Meclisce yapılması uygun görülen iģlere iliģkin olarak Kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıģtır. Madde 10- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 11- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. Personel Giderlerini karģılayan, genel yönetim giderlerini içeren ,00- YTL (onaltımilyonüçyüzbirbinyirmiüçyenitürklirası) olarak bağlanmıģ bulunan 2009 Mali Yılı tahmini bütçesi bölüm bölüm ve 2009 yılına ait 11 maddelik Bütçe Kararnamesi madde madde okunmak suretiyle yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin 3. maddesinde bulunan Belediyemizce 2009 Mali Yılında uygulanacak Gelir Tarifelerinin görüģülmesine geçildi. Konu ile ilgili açıklamalardan sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylamada,

3 A İLAN REKLAM VERGİSİ MADDE Dükkan,ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan 20,00 YTL ve reklamların beher m2'sinden yıllık olarak: Bankalar: 100,00 YTL 2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher m2'sinden yıllık olarak : 8,00 YTL 3. Cadde sokak ve yaya kaldırımlar üzerine gerilen,binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların m2'sinden haftalık olarak: 5,00 YTL 4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlarda her m2 için yıllık olarak; 30,00 YTL Bankalar: 100,00 YTL 5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür,katalog,duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için: 0,02 YTL 6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin m2'sinden: 0,25 YTL B EĞLENCE VERGİSİ MADDE Sayılı Kanunun 21.maddesine göre biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden günlük 10,00 YTL C İŞGALİYE HARCI MADDE -52 Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi işgal harcına tabidir nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher m2 için günde a) Pazar veya panayır kurulan yerlerin meydanların mezat yerlerin her türlü mal ve hayvan satıcıları tarafından işgali 2,50 YTL b) Yol,meydan,Pazar,iskele,köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için işgali, nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde: A) Pazar veya panayır kurulan yerlerin meydanların mezat yerlerin her türlü mal ve hayvan satıcıları tarafından işgali a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına 2,50 YTL b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına 2,50 YTL 3. Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için İlTrafik komisyonlarının olumlu görüşü alınarak belediyelerce şehir merkezlerinde tesis edilen ve işletilen mahallelerin çalışma saatleri içinde taşıtlar tarafından işgali (bisiklet ve motosikletler hariç) 5,00 YTL 52.madde(3) no bendinde yazılı işgallerde. a ) Her taşıttan beher saat için : 0,01 YTL b ) Parkmetre çalıştıran yerlerde beher sat için : 0,01 YTL Tarifenin (1) numaralı bendindeki harçların hesabında m2 kesirleri tam sayılır ve tam günü aşan işgallerde altı saatten az süreler atılır,fazlası tam gün sayılır. D TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI MADDE -60 Tatil günlerinde Çalışma Ruhsatı harcı,işin mahiyetine göre yılda 20-YTL den az 800-YTL den çok olmamak üzere Belediye Meclisinde tespit edilir. 1.SINIF HAFTA TATİLİ RUHSATI ALACAK İŞYERLERİ Ulusal ölçekte olan Hiper ve Süpermarketlerin her bir mağazası için 800,00 YTL Süpermarketler ve Akaryakıt Bayileri 500,00 YTL 2.SINIF HAFTA TATİLİ RUHSATI ALACAK İŞYERLERİ Süpermarketler, akaryakıt bayileri,inşaat malz. satıcıları, ekmek fabrikası, düğün salonları,otobüs yazıhaneleri,pastaneler,oto galerileri,atari ve bilardo

4 E salonları,internet kafeler,bayan kuaförleri,tüpgaz bayileri,beyaz eşya ve mobilya malzemeleri,mefruşatçılar,ganyan bayileri,fotoğraf stüdyoları (laboratuvar olanlar),oto yıkama yağlama servisi,içkili lokanta ve lokaller, Şans oyunları bayileri,parklar,oteller,kereste atölyeleri,iletişim bayileri Meşrubat bayileri,telekom bayileri,lunaparklar, kafeler 2464 sayılı yasanın 60.maddesine göre 200,00 YTL 3.SINIF HAFTA TATİLİ RUHSATI ALACAK İŞYERLERİ İçkisiz lokantalar,bakkallar,kahvehaneler,kasaplar,konfeksiyonlar,fotoğraf stüdyoları,kuruyemişçiler,berberler,ayakkabıcılar,hırdavatçılar,şarküteriler, kafeteryalar,kırtasiyeler,balıkçılar,zahireciler,manavlar,köfteciler,ekmek büfeleri,içkisiz lokaller,pide ve kebap salonları,tekel bayileri,kasetçiler, pastane imalathaneleri,simit fırınları,ekmek fırınları,gazete bayileri,hediyelik eşya satıcıları,taksi durakları,bujiteriler,gelinlik ve çeyiz mağazaları 2464 sayılı yasanın 60.maddesine göre 150,00 YTL 4.SINIF HAFTA TATİLİ RUHSATI ALACAK İŞYERLERİ Ayakkabı tamircileri,sobacılar,demirciler,terziler,bisiklet tamircileri,çakmak Tamircileri,çay ocakları, 2464 sayılı yasanın 60.maddesine göre 100,00 YTL HAYVAN KESİMİ MUAYENE DENETLEME HARCI MADDE-72 Hayvan Kesimi Muayene Denetleme Harcı Küçükbaş Hayvan 2,00 YTL Büyükbaş Hayvan 5,00 YTL F ÇEŞİTLİ HARÇLAR İşyeri Açma İzin Harcı (Her m2 için işin mahiyetine göre) 0,60 YTL Muayene Rapor Ruhsat Harcı 15,00 YTL Madde:84 G ÜCRETE TABİ İŞLER MADDE AMBULANS VE CENAZE ARACI ÜCRETLERİ a) Devrek Zonguldak 90,00 YTL b) Devrek Ankara 250,00 YTL c) Devrek İstanbul 350,00 YTL 2. BACA TEMİZLEME ÜCRETLERİ a) Meskenler 30,00 YTL b) İş yerleri, Fırınlar 75,00 YTL c) Fabrikalar 100,00 YTL d) Diğer işyerleri 100,00 YTL e) Resmi daireler 80,00 YTL 3. ARAZÖZ VE MOTOPOMP ÜCRETLERİ a) İçme suyu ( şehir içi) 50,00 YTL b) İçme suyu (Şehir dışı ) km başına 15,00 YTL 4. MERDİVENLİ ARAÇ HİZMETLERİ a) Kapalı ev kapılarının açılması 25,00 YTL b) Merdivenli araçlarla ağaç kesimi 40,00 YTL c) Levha takılması 50,00 YTL Bez afiş asma - indirme 35,00 YTL 5. İŞ MAKİNASI KİRALAMA ÜCRETLERİ a) Kompresör ( saat ücreti ) 105,00 YTL b) Vidanjör ( 1 sefer) 80,00 YTL c) Eski kepçe - kato (1 saat bedeli ) 85,00 YTL d) Yeni kepçe (1 saat bedeli ) 105,00 YTL e) Jeneratör (1 saat bedeli ) 80,00 YTL 6. YOL TAHRİP ÜCRETLERİ a) Bozulan yolların her M2' sinden ( izinli ) 80,00 YTL b) Bozulan yolların her M2' sinden ( izinsiz ) 205,00 YTL c) Kamyon başına 1 km'si 25,00 YTL 7. ATIK MADDELERİ KALDIRMA ÜCRETİ a) İnşaat atıkları Kamyon başına ( 1 seferi ) 165,00 YTL b) İzinsiz harfiyat dökenlerden 205,00 YTL 8. İLAÇLAMA ( HERŞEY DAHİL ) a) Meskenlerde 35,00 YTL

5 b) İşyerlerinde 55,00 YTL 9. YAYIN ARAÇLARI HİZMETLERİ a) Reklam amaçlı hoparlör yayınlarının sabah saat 11' den öğleden sonra 14.00'den sonra yapılmasına ve aşağıda yazılı tarifenin uygulanmasına Belediye Hoparlöründen yapılacak ilanlardan ; 25 kelimeye kadar; 10,00 YTL b) 25 kelime sonrası her kelime için 0,50 YTL c) Kasetli ilanlar ( 30 dakikası ) 500,00 YTL d) Siyasi parti konuşmalarından 500,00 YTL 10. BASILI EVRAK ÜCRETLERİ a) Terazi beyannamesi 10,00 YTL b) Evlenme Dosyası (Evlenme cüzdanı hariç ) 60,00 YTL c) Ekmek büfesi bayii belgesi Büfeler 60,00 YTL Süper marketler için 110,00 YTL Ulusal ölçekte olan süpermarketler 500,00 YTL Bakkallar için 70,00 YTL d) Emlak vergisi beyanı 3,00 YTL e) Zabıta talimatnamesi 35,00 YTL f) Muhtelif Basılı evrak 40,00 YTL g) Esnaf Sicil defteri 40,00 YTL h) İşyeri Muayene Bedeli 35,00 YTL I) İşyeri açma ruhsatları için Çeşitli Gelir Sıhhi İşyerleri için 50,00 YTL Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri için 75,00 YTL Gayri Sıhhi İşyerleri için 100,00 YTL j) Ekspertiz Hizmetleri 50,00 YTL 12. İŞYERİ TİCARET DURUM BELGESİ a) 1. sınıf işyerleri 200,00 YTL b) Ticari plaka belgesi 500,00 YTL 13. MİNİBÜS ŞEHİRLERARASI KİRALAMA ÜCRETİ a) Aracı kullanan görevlinin 1günlük yevmiyesi ve akaryakıt kiralayan tarafından ödenir 150,00 YTL 14. NİKAH SALONU TOPLANTI ÜCRETİ(Toplantı Başına) 500,00 YTL 15. SU TARİFELERİ +Meskenlerde ( ÇTV ile %8 KDV HARİÇ) 0-40 Ton 0,98 YTL Ton 1,18 YTL 81 Ton ve sonrası 1,37 YTL +İşyerlerinde (%8 KDV HARİÇ) 0-60 Ton 1,57 YTL 61 Ton ve sonrası 2,04 YTL +Resmi Dairelerde (%8 KDV DAHİL) Tek tarife 1,66 YTL +Şantiye 0-60 Ton (%8 KDV HARİÇ) 2,44 YTL 61 Ton ve sonrası 3,43 YTL Yukarıdaki tarifeler eski tarife olup; su bedellerine zam yapılmamıştır. Zamanında ödenmeyen su ücretlerine 6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı uygulanır. *Şehit yakınları ve gaziler için meskenler üzerinden % 50 indirim uygulanacaktır. 16. SU ABONE KAYIT DOSYA BEDELLERİ SU ABONE KAYDI YAPTIRAN HERKESTEN a) Meskenler 80,00 YTL b) Ticarethaneler 125,00 YTL c) Şantiyeler 255,00 YTL d) Resmi daireler 255,00 YTL e) Yeni su şebekesine su bağlama 75,00 YTL f) Depozito 35,00 YTL g) Basılı evrak geliri 5,00 YTL h) Sayaç bakım bedeli 1,00 YTL 17. ABONE AÇMA - KAPAMA ÜCRETLERİ a) Meskenler 10,00 YTL

6 b) Ticarethaneler 50,00 YTL c) Şantiyeler 150,00 YTL d) Resmi daireler 250,00 YTL e) Kaçak su kullananlara ( Abone kaydı yaptırmadan.) 500,00 YTL 18. NUMARALAMA ÜCRETİ a) Numaralama ücreti iki eşit taksitle alınır. 2,50 YTL 19. KANALİZASYON VE SU TESİSATI BAĞLAMA ÜCRETİ SU ABONE KAYDI YAPTIRAN HERKESTEN ( ilk açılış ) a) Kanalizasyon ve su bağlama ücreti 100,00 YTL 20. HAYVAN KESİM ÜCRETİ a) Manda 35,00 YTL b) Öküz 30,00 YTL c) İnek 30,00 YTL d) Dana 25,00 YTL e) Koyun-keçi 5,00 YTL Yukarıdaki yazılı kesim ücretlerine ilaveten büyükbaş hayvanlar için 1-YTL küçükbaş hayvanlar için 50-YKR mera fonu alınmasına 21. İMAR HİZMETLERİ İmar durumu konut arsa m2 0,30 YTL İmar durumu T.bölge arsa m2 0,60 YTL Proje kontrol ücreti konut daire m2 0,60 YTL Proje kontrol ücreti işyeri işyeri m2 1,20 YTL Yapı yeri gösterme ücreti konut inşaat m2 0,30 YTL Yapı yeri gösterme ücreti işyeri inşaat m2 0,60 YTL Fotoğraf tastik ücreti konut bağlı bölge 27,00 YTL Fotoğraf tastik ücreti işyeri bağlı bölge 54,00 YTL İrtifak hakkı onay ücreti konut bağlı bölge 27,00 YTL İrtifak hakkı onay ücreti işyeri bağlı bölge 54,00 YTL Yapı kul. İzin kont. Ücreti konut m2 1,35 YTL Yapı kul. İzin kont.ücreti işyeri m2 2,70 YTL Toprak dök. yeri gösterme ve hafriyat ücreti kazı m3 1,20 YTL Proje sureti tastik ücreti konut bağlı bölge 27,00 YTL Proje sureti tastik ücreti işyeri bağlı bölge 54,00 YTL Bahçe duv.izin kontrol ücreti konut sahası 270,00 YTL Ana kanalizasyon bağlama ücreti Konut daire başı (işyeri her 50 m2 için) 270,00 YTL İmar planı değişiklik müracaat ücreti mesken arsa m2 0,30 YTL İmar planı değişiklik müracaat ücreti ticari bölge arsa m2 0,60 YTL Değişiklik talep edilen arsanın tapu kaydındaki alanı alınacak olup, müracaat sırasında ücretin %50 si peşin alınacak, geriye kalan %50 lik kısım Belediye Meclisinde kabul edilmesi durumunda alınacaktır. Müracaat *NOT Belediye Meclisince kabul edilmemesi durumunda %50 lik peşin alınan ücret geriye iade edilmeyecektir. Yol kotu verme ücrt. mesken bölge nokta başı 27,00 YTL Yol kotu verme ücrt. ticari bölge nokta başı 54,00 YTL imar planı sureti tasdik ücr. fotokopi başına 55,00 YTL parsel bacası ve yeni kanalizasyon yapım ücr.keşif tutarına göre Her türlü kayıt suret çıkarma sayfa başına 12,00 YTL İskan ruhs.için çevre tem.katkı payı konut m2 2,20 YTL İskan ruhs.için çevre tem.katkı payı işyeri m2 2,70 YTL İnşaat işgaliyesi m2 0,27 YTL Otopark ücreti ( 1 otopark ücr ) mesken bölgesi 3.500,00 YTL Otopark ücreti ( 1 otopark ücr ) ticari bölge 3.500,00 YTL İş deneyim belgesi Belediye Sınırları Belge başına 75,00 YTL Mimar, mühendis ve diğer teknik ve Fen Elemanlarının İlk kayıt Ücreti Belediye Sınırları İlk Kayıt 300,00 YTL Müteahhit İlk Kayıt Ücreti Belediye Sınırları İlk Kayıt 750,00 YTL Mimar, mühendis ve diğer teknik ve Fen Elemanlarının Kayıt Yenileme Ücreti Belediye Sınırları Kayıt Yenileme 150,00 YTL Müteahhit Kayıt Yenileme Ücreti Belediye Sınırları Kayıt Yenileme 350,00 YTL Temel ve Su Basman Vizesi Ticaret Alanlarında İnşaat m2 0,25 YTL Temel ve Su Basman Vizesi Konut Alanlarında İnşaat m2 0,15 YTL Kat artışlarında Bağımsız bölüm başına 4.000,00 YTL İmar çapı ücreti 50,00 YTL H 22-TIBBİ ATIK BERTARAF BEDELİ

7 Eczane,Sağlık ocağı,özel Poliklinikler,Doktor,Diş hekimleri Veteriner Hekim Muayenehane,Hastaneler Mahalli Çevre Kurulunca tespit edilen tarifeler uygulanacaktır. Yukarıda yazılı tarifelerin, 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili maddeleri ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre 01/01/2009 tarihinden itibaren uygulanmasına oy birliği ile karar verildi. Gündemin 3. maddesinde bulunan Belediyemizce 2009 Mali yılında uygulanacak gelir tarifelerinden kira bedellerinin tespiti konusunun görüģülmesine geçildi. Konu ile ilgili açıklamalardan sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylamada: SIRA NO DOSYA NO ADRESĠ KULLANIM ġeklġ ADI SOYADI Yeni Mah. Hal yeri Kasap Nihat KABAOĞLU 225 YTL 2. 2 Yeni Mah. Hal yeri Kasap Vedat BOZKURT 185 YTL 3. 3 Yeni Mah. Hal yeri Tavukçu Bekir ELĠBAġ 185 YTL 4. 4 Yeni Mah. Hal yeri Balıkçı Gürol BAYRAMUSTA 185 YTL 5. 5 Yeni Mah. Hal yeri Balıkçı Hüseyin ÖZTÜRK 225 YTL 6. 6 Yeni Mah. Hal yeri Balıkçı Ahmet DURAN 225 YTL 7. 7 Yeni Mah. Hal yeri Bakkal Hüseyin DEDE 185 YTL 8. 8 Yeni Mah. Hal yeri Bakkal Hüseyin BAYCAN 600 YTL 9. 9 Yeni Mah. Hal yeri Konfeksiyon Kezban ONUR 190 YTL Yeni Mah Hal yeri Konfeksiyon Mehmet AKÇAPINAR 195 YTL Yeni Mah Hal yeri Kasap Nazife BAYRAMUSTA 185 YTL Yeni Mah. Hal Yeri Bakkal Çetin KUZLU 380 YTL Yeni Mah. Hal yeri Bakkal Süleyman SAKA 185 YTL Yeni Mah. Hal yeri Konfeksiyon Selma BODUR 185 YTL Yeni Mah. Hal yeri Konfeksiyon Mesude ÖZMEKĠK 175 YTL Yeni Mah. Hal yeri Konfeksiyon Mesude ÖZMEKĠK 175 YTL Yeni Mah. Hal yeri Bakkal Ali KÖKEN 650 YTL Yeni Mah Hal yeri Bakkal Mahmut BAYCAN 210 YTL Yeni Mah. Hal yeri Kahvehane DurmuĢ MEKĠKCĠ 275 YTL Yeni Mah. Hal yeri Bastoncu RüĢtü ÇELEBĠ 475 YTL Yeni Mah. Hal yeri Dernek Atatürkçü DüĢünce Derneği 75 YTL Yeni Mah Hal yeri Tüp Bayii Rahim AKKARTAL 280 YTL Eski Kasaplar Sok. Yazıhane M.Zeki HACIKULAOĞLU 680 YTL Eski Kasaplar Sok. Kuyumcu Harun HACIKULAOĞLU 180 YTL Eski Kasaplar Sok. Muayenehane Aytekin SUR 410 YTL Eski Kasaplar Sok. Eczane Semiha BENGĠ 475 YTL Eski Kasaplar Sok. Yazıhan Bahadır BENGĠ 180 YTL Eski Kasaplar Sok. Motorcu Murat SEZER 180 YTL Eski Kasaplar Sok. Yorgancı Mehmet ġahġn 180 YTL Eski Kasaplar Sok. Sobacı Hasan ÇAKAR 180 YTL Eski Kasaplar Sok. Sobacı Selehattin GÜNDOĞDU 180 YTL Eski Kasaplar Sok. Sobacı Mustafa GÜNDOĞDU 180 YTL Eski Kasaplar Sok. Muayenehane ÇoĢkun SEBER 275 YTL Eski Kasaplar Sok. Dükkan Kemal YILDIZ 185 YTL Eski Kasaplar Sok. Dükkan Türk Eğitim SEN 245 YTL Eski Kasaplar Sok. Lokal Eğitim SEN 135 YTL Eski Kasaplar Sok. Lokal Yardım Sevenler Derneği 135 YTL Eski Kasaplar Sok. Camcı Zekeriya CAMGÖZ 800 YTL Eski Kasaplar Sok. Dernek Avcılar ve Atıcılar Derneği 235 YTL Eski Kasaplar Sok. Lokal Pınarspor 150 YTL Eski Kasaplar Sok. Dernek Avcılık, Atıcılık ve Balıkçılık 150 YTL Ġhtisas Spor Klübü Eski Kasaplar Sok. Dondurmacı Mehmet ÖZMEKĠK 185 YTL Eski Kasaplar Sok. Kuyumcu Ġlker USLUBAġ 180 YTL

8 Eski Kasaplar Sok. Terzi Hilmi ÖZMEKĠK 180 YTL Eski Kasaplar Sok. Berber Recep SARI 195 YTL Eski Kasaplar Sok. Konfeksiyon Ahmet ġahġn 520 YTL Eski Kasaplar Sok. Resmi Kurum Türk Hava Kurumu 160 YTL Eski Kasaplar Sok. Elektrikçi Mustafa KURUBAġ 210 YTL Eski Kasaplar Sok. Beyaz EĢya Mustafa KURUBAġ 220 YTL Eski Kasaplar Sok. Birahane Cihan DERELĠ 410 YTL Terminal ve Çevresi Bakkal Ġsmail KARALAR 450 YTL Terminal ve Çevresi Bakkal Kazım CAN 410 YTL Terminal ve Çevresi Pastahane Halil KALMAOĞLU 410 YTL Terminal ve Çevresi Market Mehmet ERDEM 520 YTL Terminal ve Çevresi Kahvehane Hakkı KESKĠN 320 YTL Terminal ve Çevresi Kahvehane Mustafa GÜN 430 YTL Terminal ve Çevresi Telekom Mahir ÖZTUNCA 340 YTL Terminal ve Çevresi Bakkal Bahattin CAN 340 YTL Terminal ve Çevresi Pastahane Mevlüt ERDEM 515 YTL Terminal ve Çevresi Pastahane Ömer KALMAOĞLU 340 YTL Terminal ve Çevresi Yazıhane ÖZBĠRLĠK 340 YTL Terminal ve Çevresi Çay Ocağı Mehmet UZUNSEL 340 YTL Terminal ve Çevresi Yazıhane GERZE TAKSĠ 225 YTL Terminal ve Çevresi Çay Ocağı Ali KURUBAġ 200 YTL Terminal ve Çevresi Berber Hamdi CAN 200 YTL Terminal ve Çevresi Yazıhane Terminal Taksi 225 YTL KarĢıyaka Mah. Çay Bahçesi Zübeyde Hanım 340 YTL Sazlık Çayı Briket Harmanı Ġsmet GÜL YTL Terminal ve Çevresi Çay Ocağı Muammer DELĠACI 280 YTL Terminal ve Çevresi ÇıkıĢ Kapısı Devrek Belediye SPOR 280 YTL Terminal ve Çevresi Yazıhane Rahmi ÇOLAK 180 YTL Terminal ve Çevresi Petrol Ofisi Harun HACIKULAOĞLU YTL Sazlık Çayı Halı Saha Ġnci KASAPOĞLU 950 YTL Sazlık Çayı Lokanta Demet TAġÇI 180 YTL Ġncirciler Sok. Bakkal Eyüp SUBAġI 240 YTL Ġncirciler Sok. Kasap Süleyman SALBAġ 480 YTL Ġncirciler Sok. Bakkal Sefer USLUBAġ 270 YTL Ġncirciler Sok. Berber Cemali TÜREDĠ 240 YTL Ġncirciler Sok. Yazıhane Halil BONCUKOĞLU 320 YTL Ġncirciler Sok. Yazıhane Ġsmail GÜNER 240 YTL Ġncirciler Sok. Manav Zihni ÇELĠK 280 YTL Millet Bahçesi Sk. Çay Bahçesi Devrek Belediye SPOR YTL KarĢıyaka Mahallesi Büfe Ġsmet AKMANTAR 340 YTL Cumhuriyet Alanı Sürücü Kursu Ömer DAKIN 620 YTL Cumhuriyet Alanı Yazıhane Kadıoğlu ĠNġAAT 390 YTL Cumhuriyet Alanı Muhasebeci Mehmet AKMAN 450 YTL Cumhuriyet Alanı Muhasebeci Necati HATILOĞLU 170 YTL Cumhuriyet Alanı Muhasebeci A.Ali DURBAK 280 YTL Cumhuriyet Alanı Meslek Odası Ticaret ve Sanayi Odası 560 YTL Cumhuriyet Alanı Konfeksiyon Sümer Bayii 900 YTL Cumhuriyet Alanı Fotoğrafçı Naim ĠLHAN YTL Cumhuriyet alanı Taksi Durağı Meydan Taksi 225 YTL Cumhuriyet Alanı Taksi Durağı Hür Taksi 225 YTL Cumhuriyet Alanı Taksi Durağı Güven Taksi 225 YTL Pazar Yeri Taksi Durağı Hal Taksi 225 YTL Pazar Yeri Birahane ġaban BUDAK 340 YTL Eski Mahalle Otel Zeki BUDAK YTL Yeni Mahalle Kazım Giyim Erol MEġEPINAR YTL Terminal ve Çevresi Lokanta ġahin AKÇAN YTL Terminal ve Çevresi Büfe Cihan CAN 195 YTL Terminal ve Çevresi Büfe Aydın ALAGÖZ 195 YTL Ġncirciler Sok. Büfe Hüseyin DERĠN 170 YTL

9 Ġncirciler Sok. Büfe Hüseyin DERĠN 170 YTL Terminal ve Çevresi Büfe Osman GÜNEY 160 YTL Terminal ve Çevresi Büfe Cihan CĠN 195 YTL Terminal ve Çevresi Büfe Ayhan AYVACI 195 YTL Terminal ve Çevresi Büfe Aziz GÜN 260 YTL Terminal ve Çevresi Büfe Aytekin ÖZMEKĠK 270 YTL Terminal ve Çevresi Büfe Sefer KÖSE 84 YTL Bastoncular ÇarĢısı Çay Bahçesi Suat DANKAZ 170 YTL Yeni Mah. Hal Yeri Kitap Evi Abdurrahman GÜLEN 250 YTL Sazlık Çayı Mevki ĠnĢaat Malz. Kısmet CĠN 750 YTL Yeni Mah. Hal Yeri Dernek Azize ÇEKĠRDEKÇĠ 245 YTL Sazlık Çayı ĠnĢaat Malz. Süleyman ARMUT 275 YTL Ağalar Mah. Minibüs Durağı DEV-TUR 115 YTL Eski Kasaplar Sok. Beyaz EĢya Mustafa KURUBAġ 185 YTL Ġsmet PaĢa Mah. Tüp Deposu Yusuf YUKARIBAġ 280 YTL Ġsmet PaĢa Mah. Tüp Deposu BaĢaran Tüketim Malları 410 YTL Ġsmet PaĢa Mah. Tüp Deposu Rıza Yalılı 270 YTL Ġsmet PaĢa Mah. Tüp Deposu Venüs Pazarlama 280 YTL Ġsmet PaĢa Mah. Tüp Deposu Tekin Yılmaz-AKÇAGAZ 140 YTL Mülkiyetleri Belediyemize ait gayrimenkullerde kiracı bulunanların kira bedellerinin yukarıda belirtildiği Ģekilde 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili maddelerine göre 01/01/2009 tarihinden itibaren uygulanmasına ve sözleģmede bulunan zamanlarında ödenmeyen kira bedellerine gecikme zammı uygulanmasına oy birliğiyle karar verildi. Gündemin 3. maddesinde bulunan Belediyemizce 2009 Mali Yılında uygulanacak gelir tarifeleri ile ilgili Belediyemize verilen dilekçeler ile ilgili Bütçe Hesap ve Tetkik Komisyonu raporunun görüģülmesine geçildi. Daha önce okunan komisyon raporunda belirtilen hususlar üyelere de anlatıldı. Yapılan açıklamalardan sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylamada; 1-01/09/2008 tarih ve 2864 sayılı dilekçe ile Belediyemiz Personelleri adına Ġsmail KARADEMĠR ve Tekin MÜFETTĠġOĞLU tarafından personele su indirimi uygulaması talep edilmiģ ise de, talebin reddine ve mevcut tarifenin uygulanmasına, 2-02/09/2008 tarih ve 2879 sayılı dilekçe ile Of-Ter ĠnĢaat Tic. Ltd. ġti., Bükrü ĠnĢaat Ticaret Ltd. ġti. ve BaĢpınar ĠnĢaat Tic. Ltd. ġti. tarafından otopark ücretlerine indirim yapılması talep edilmiģ ise de, talebin reddine ve mevcut tarifenin uygulanmasına, 3-04/11/2008 tarih ve 3560 sayılı dilekçe ile Kısmet Ticaret-Kısmet CĠN in, 47 ada 56 parseldeki 1 ve 4 nolu 420 m2 arsaların 680,00.-YTL ve 300,00.-YTL olan kira bedellerinin 2 ve 3 nolu parsellere ait 255,00.-YTL kira bedelleri ile emsal olması talebinin incelenmesinde, kiralamalar 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun ilgili maddelerine göre yapıldığı için kira bedellerine indirim yapılması söz konusu olmadığından, talebin reddine, 4-13/08/2008 tarih ve 2618 sayılı, 10/09/2008 tarih ve 2987 sayılı dilekçeler ile Hidayet MOCAN ve Vedat KARAOĞUZ tarafından yeni mezarlık yeri talep edilmiģ ise de, talepler ile ilgili imar düzenlemesi yapıldıktan sonra gereğinin yapılmasına, Oy birliğiyle karar verildi. BaĢkanvekili; Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Değerli Daire Amirleri, Belediye Meclisinin 2008 Yılı Olağan X.Toplantısı II.BirleĢimine ait gündem maddelerimizin görüģülmesi burada sona ermiģtir. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teģekkür ediyorum dedi ve toplantı sona erdi. Saat: Osman ERENOĞLU Özcan ÖZMEKĠK Recep ĠNAM MECLĠS 1. BAġKANVEKĠLĠ MECLĠS KATĠBĠ ÜYE MECLĠS KATĠBĠ ÜYE

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 07/10/2010 Toplantı Dönemi : 2010 Karar Niteliği :Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 10 Oturum No : 2 Belediye Meclisi 2010

Detaylı

T.C. MANİSA İLİ Yunusemre Belediye Başkanlığı Meclis Kararı

T.C. MANİSA İLİ Yunusemre Belediye Başkanlığı Meclis Kararı Havale Tarihi :09.04.2014 Kararın Tarihi :11.04.2014 Karar No :01 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin (k) bendi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesi gereği 1. ve 2. Meclis Başkan Vekillerinin

Detaylı

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; Karar No :4 Karar Tarihi :09/12/14 KONUSU: PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI i) MİLAS İLÇE BELEDİYESİ 15 YILI BÜTÇESİ Plan ve Bütçe Komisyonunun /11/14 tarih ve bila sayılı raporunda; Meclisimizin 11/11/14

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI. MADDE 2- Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüģülmesi

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI. MADDE 2- Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüģülmesi T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 16.10.2009 Karar No : M.35.6.TOR.0.10/10-16/135 BirleĢim No : 16 Oturum No : 1 hakkındaydı. MADDE 2- Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan

Detaylı

Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31

Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31 T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31 Belediye Meclisi; Belediye Başkanının yazılı daveti üzerine 26/10/2009 tarihli gündemi görüşmek için, Belediye Başkanı Recep

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI KARAR TARİHİ : 02/10/2013 KARAR NUMARASI : 2013-11/42 BİRİMİ: Mali Hizmetler Müdürlüğü KONUSU: Evsel Bağlantı Ücretinin Görüşülmesi Toplantıya

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üyeler: Meclis 1. Bşk. V. Mevlüt ÖZÇINAR(Bulunmadı), Meclis. 2. Bşk V. İbrahim POYRAZ, Katip Üye Cemal

Detaylı

2014 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2014 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2014 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/11/2014 KARAR NO: 2014-340 Belediye Meclis Üyesi Süleyman Suavi SÖYLER rahatsız olduğunu ve toplantıya katılamayacağını belirttiğinden mazeretinin

Detaylı

TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI TOPLANTI DÖNEM :2014 Yılı Mayıs Ayı OTURUM :1 TARĠH :06/05/2014 KARAR SAYILARI :34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 TEFENNĠ BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 06/05/2014

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 4. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 4. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 4. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI Karar Tarihi : 21.10.2011 Karar No : M.35.6.TOR.0.10/10-12/126 Birleşim No : 1. Oturum No : 4.

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI Karar Tarihi : 10.10.2014 Karar No : M.35.3.TOR.0.10/10-15/177 Birleşim No : 2. Oturum No : 1.

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE TARİFE TEKLİFLERİ BÖLÜM I VERGİ, RESİM VE HARCLAR Kanuni Dayanaklar: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri İLAN VE REKLAM VERGİSİ (2464 Sayılı Belediye

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ 1 AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN ADI SAYFA

Detaylı

E N A Z TARİFE E N 50,00 O K 35,00 10,00 75,00 0,25 0,50 100,00 85,00 850,00. 1.2-İLAN VE REKLAM TABELALARINA YER TAHSİS ÜCRETİ (2464/97 Madde) TARİFE

E N A Z TARİFE E N 50,00 O K 35,00 10,00 75,00 0,25 0,50 100,00 85,00 850,00. 1.2-İLAN VE REKLAM TABELALARINA YER TAHSİS ÜCRETİ (2464/97 Madde) TARİFE 2011 YILI GELİR Sİ 2011 Yılı Gelir Tarifesi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Bakanlar Kurulu ve diğer yasal düzenlemeler

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN ADI SAYFA

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER :ERTUĞRUL ÇALIŞKAN :FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS

Detaylı

MURATPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI GELĠR TARĠFESĠ

MURATPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI GELĠR TARĠFESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GELĠR ġeflġğġ GELĠRLERĠ EĞLENCE VERGĠSĠ MURATPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI GELĠR TARĠFESĠ A -BĠLETLE GĠRĠLMESĠ ZORUNLU OLMAYAN YERLERDEN; 1- Canlı müzik yayını yapan; barlar ve tavernalar,

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : Dr. KÂMİL UĞURLU : MURAT ORHAN-FATİH TÜREDİ GELEN ÜYELER : NAFİZ NADİR NAS-RECEP OĞUZCAN - ALİ OSMAN CEVHER -SAMİ MANGIRCI -YUNUS GÖK-

Detaylı

2012 MALİ YILI GELİR TARİFESİ

2012 MALİ YILI GELİR TARİFESİ 1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ YILI GELİR Sİ 5393 sayılı Belediye kanunun 18.Maddesinin (f) fıkrası ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanun ve aynı kanunun 97.Maddesine istinaden düzenlenen Ücrete tabi

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 YILI VERGİ RESİM VE HARÇ İLE ÜCRET TARİFELERİ 1 AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 YILI VERGİ, RESİM, HARÇ VE ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN ADI SAYFA

Detaylı

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam T.C. f \J ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bütçe Muhasebe Şube Müdürlüğü Sayı : 43891512 / g W. 0 l. 0 \ * - O ^ -, 7 6 3 i /. / 10/2014 Konu : 2015 Yılı Bütçe Tasarısı I

Detaylı

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ 5393 sayılı Belediye kanunun 18.Maddesinin (f) fıkrası ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve aynı kanunun 97.Maddesine istinaden düzenlenen Ücrete tabi işler tarifesi 1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1-)

Detaylı

ÇEŞİTLİ ÜCRETLER (2014 YILINDA UYGULANACAK ÇEŞİTLİ ÜCRETLERE AİT TARİFEDİR)

ÇEŞİTLİ ÜCRETLER (2014 YILINDA UYGULANACAK ÇEŞİTLİ ÜCRETLERE AİT TARİFEDİR) ÇEŞİTLİ ÜCRETLER (014 YILINDA UYGULANACAK ÇEŞİTLİ ÜCRETLERE AİT TARİFEDİR) SIRA NO GELİR TÜRÜ 464 SAYILI KANUN 014 YILINDA UYGULANMAK ÜZERE BELEDİYE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN ÜCRET(TL) İŞ MAKİNALARI VE ARAÇ

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2013/ ARALIK TARİHİ 09.12.2013 GÜNÜ PAZARTESİ - SAAT : 14.00 TOPLANTI 13 BİRLEŞİM 13 OTURUM 13 KARAR NO 140-141- 142-143- 144-145 146-147 DİVAN

Detaylı

T.C. ŞAHİNBEY BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI GELİR VE ÜCRET TARİFESİ

T.C. ŞAHİNBEY BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI GELİR VE ÜCRET TARİFESİ T.C. ŞAHİNBEY BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI GELİR VE ÜCRET ORANI 2012 YILI 2013 YILI VERGİ-HARÇ VE HİZMETİN TÜRÜ EN AZ EN ÇOK I-İLAN VE REKLAM VERGİSİ (2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15inci maddesi)

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI GELİR TARİFESİ 2015 Yılı Gelir Tarifesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ilgili maddeleri esas alınarak

Detaylı

SAYISI : 13 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/09/2014 MECLĠS

SAYISI : 13 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/09/2014 MECLĠS EDREMĠT ĠLÇESĠ BELEDĠYE MECLĠSĠ: MÜZAKERAT Zabıt Özeti TOPLANTI SAYISI : 13 TOPLANTI TARĠHĠ : 04/09/2014 MECLĠS BAġKANI : Kamil SAKA ÜYELER : Ahmet ÖZKOCA, ġengül SÖNMEZ, Hilkat PARILTAN, Bayram KAYAHAN,

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2015 YILI GELİR TARİFESİ 02/09/2014 2014/54 S.NO ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA NO MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2-3-22-23-24 EGLENCE VERGĐSĐ 2-3 ĐLAN REKLAM VERGĐSĐ 22-23-24

Detaylı

2014 YILI KASIM AYI MECLĠS TOPLANTISI 18. BĠRLEġĠM 1. OTURUM

2014 YILI KASIM AYI MECLĠS TOPLANTISI 18. BĠRLEġĠM 1. OTURUM T.C Karar Tarihi : 04.11.2014 Karar No : Konu : 2014 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Mehmet TÜRE nin BaĢkanlığında, Üyeden; Ali Rıza KĠBRĠT, Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt, Ahmet TÜRKAY, Berna

Detaylı

İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2

İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2 İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2 GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ...2 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI...8 EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ...8 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI...9 1.ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ...9 ÖLÇÜ

Detaylı