BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 04/11/2008 TARĠHLĠ 2008 YILI OLAĞAN X. TOPLANTISI II. BĠRLEġĠMĠNE AĠT KARAR ÖZETLERĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 04/11/2008 TARĠHLĠ 2008 YILI OLAĞAN X. TOPLANTISI II. BĠRLEġĠMĠNE AĠT KARAR ÖZETLERĠ"

Transkript

1 BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 04/11/2008 TARĠHLĠ 2008 YILI OLAĞAN X. TOPLANTISI II. BĠRLEġĠMĠNE AĠT KARAR ÖZETLERĠ Belediye Meclisi 2008 Yılı Olağan X. Toplantısı II. BirleĢimini yapmak üzere 20/11/2008 PerĢembe günü saat: de Belediye Meclisi Salonunda, Meclis 1. BaĢkanvekili Osman ERENOĞLU BaĢkanlığında toplandı. Toplantıya Üyeler A.Ömer KADAM, Hasan GENÇ, Recep ĠNAM, Özcan ÖZMEKĠK, Yavuz AYANOĞLU, Sinan KAYA, Murat BOSTANCI ve Ġzzet KAPUCUBAġ ın katıldıkları, Belediye BaĢkanı Özcan ULUPINAR ile Üyeler Mustafa SEMERCĠ, Ġsmet KADEM, Rıza ÖZSAN, Halit SAYGI, Haldun HACIKULAOĞLU ve RaĢit AKÇABELEN in ise katılmadıkları görüldü. BaĢkanvekili; Değerli ArkadaĢlarım, çoğunluğumuz vardır, Ģimdi sizlere gündemi okumak istiyorum dedi: G Ü N D E M : 1- Yoklama, AçılıĢ ve Saygı DuruĢu, 2- Belediyemiz 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüģülmesi, 3- Belediyemizce 2009 Mali Yılında uygulanacak Gelir Tarifelerinin görüģülmesi, BaĢkanvekili; Değerli Meclis Üyeleri, Değerli ArkadaĢlarım, 3 maddelik gündemi sizlere okudum dedi ve gündem maddelerinin görüģülmesine geçildi. Gündemin 1. maddesinde bulunan Yoklama, açılıģ ve saygı duruģu yapıldı. Gündem maddeleri ile ilgili Bütçe Hesap ve Tetkik Komisyonunun raporu okundu: BELEDĠYE MECLĠSĠNE DAHĠLĠ Devrek Belediyesi Bütçe Plan ve Tetkik Komisyonu Kasım.2008 günü saat de Belediye Meclis Salonunda toplanarak 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ve 2009 Mali yılında uygulanacak tarifelerle ve komisyona havale edilen 4 dilekçe ile ilgili aģağıdaki çalıģmaları yapmıģtır. DĠLEKÇELER ; / 2864 tarih ve sayılı dilekçe talebi; Ġsmail KARADEMĠR ve Aytekin MÜFETTĠġOĞLU na ait dilekçede Belediye personeli için talep edilen su ücretlerinde % 50 indirim yapılması konusunda, Komisyonca indirim yapılmamasına; / 2879 tarih ve sayılı dilekçe talebi; OF-TER ĠNġ.TĠC.LTD.ġT., BÜKRÜ ĠNġ.TĠC.LTD.ġTĠ., BAġPINAR ĠNġ.TĠC.LTD.ġTĠ. nin otopark ücretlerinde indirim yapılması taleplerinin Komisyonca mevcut tarifenin devam etmesine; / 3560 tarih ve sayılı dilekçe; Kısmet Ticaret e ait dilekçede talep edilen 47 ada 56 parseldeki 1 ve 4 nolu 420 m2 arsaların 680 ve 300 YTL olan kira bedellerinin 2 ve 3 nolu parsellere ait 255 YTL kira bedelleri ile emsal olması talebi incelenmiģtir. Kiralamalar 2886 sayılı D.Ġ.K göre yapıldığı için kira bedellerinde indirim yapılması söz konusu olmamaktadır / / 2618 tarih ve sayılı dilekçeler; Hidayet MOCAN ve Vedat KARAOĞUZ a ait Yeni Mezarlık yeri ile ilgili taleplerin imar düzenlemesi yapıldıktan sonra gereğinin yapılması kararı alınmıģtır MALĠ YILI ANALĠTĠK BÜTÇESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ÇALIġMALAR ; 2009 Malı Yılı Analitik Bütçesi Belediye Encümenini tarih ve 2008/213 sayılı kararı ile incelenerek 16,301, YTL ile Belediye Meclisi nin tetkikine sunulmuģtur. Bütçe Plan Komisyonu Encümenden gelen Ģekli ile Bütçenin kabulüne kara vermiģtir Mali Yılı Belediye Gelirleri tarifeler ile ilgili cetveller ekte sunulmuģtur. Bilgilerinize arz ederiz. A. Ömer KADAM Mustafa SEMERCĠ Recep ĠNAM Özcan ÖZMEKĠK RaĢit AKÇABELEN BAġKAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE (Ġmza) (Ġmza) (Ġmza) (Ġmza) (Ġmza)

2 EKLER: 1- Dilekçe ( 4 Adet ) 2- Gelir Tarifeleri (5 sayfa) 3- Kira Listesi (4 sayfa) 4- Gelir-Gider Bütçesi (7 sayfa) Komisyon raporunun okunmasından sonra gündemin 2. maddesinde bulunan Belediyemiz 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüģülmesine geçildi. Yapılan açıklamalardan sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylamada, 2009 YILI BÜTÇE KARARNAMESĠ Madde 1- Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam ( ,00- YTL) ödenek verilmiģtir. Madde 2- Belediye/bağlı idare/birlik bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( ,00-YTL) olarak tahmin edilmiģtir. Madde Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karģılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıģtır. Madde 4- Gelir çeģitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiģtir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir. Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleģme yapmaya yetkilidir. Madde sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dıģı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. Madde 7- Bütçe aģağıda belirtilen cetvellerden oluģur: 1-Bütçe Kararnamesi, 2-Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14), 3-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15) 4-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16), 5-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17), 6-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18), 7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ġzleyen Ġki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8) 8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19), 9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-20), 10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21), 11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22), 12- Ġhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23), 13- Ġhdas Edilen Sürekli ĠĢçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24), Sayılı TaĢıt Kanununa Göre Satın Alınacak TaĢıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25), 15- Mevcut TaĢıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26) 16- Ayrıntılı Harcama Programı. (Örnek-27), 17- Finansman Programı (Örnek-28) Madde 8- Meclisce kabul edilen Bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usül ve esaslara uyulmak suretiyle değiģiklik yapılabilir. Madde 9- Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için Meclisce yapılması uygun görülen iģlere iliģkin olarak Kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıģtır. Madde 10- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 11- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. Personel Giderlerini karģılayan, genel yönetim giderlerini içeren ,00- YTL (onaltımilyonüçyüzbirbinyirmiüçyenitürklirası) olarak bağlanmıģ bulunan 2009 Mali Yılı tahmini bütçesi bölüm bölüm ve 2009 yılına ait 11 maddelik Bütçe Kararnamesi madde madde okunmak suretiyle yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin 3. maddesinde bulunan Belediyemizce 2009 Mali Yılında uygulanacak Gelir Tarifelerinin görüģülmesine geçildi. Konu ile ilgili açıklamalardan sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylamada,

3 A İLAN REKLAM VERGİSİ MADDE Dükkan,ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan 20,00 YTL ve reklamların beher m2'sinden yıllık olarak: Bankalar: 100,00 YTL 2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher m2'sinden yıllık olarak : 8,00 YTL 3. Cadde sokak ve yaya kaldırımlar üzerine gerilen,binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların m2'sinden haftalık olarak: 5,00 YTL 4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlarda her m2 için yıllık olarak; 30,00 YTL Bankalar: 100,00 YTL 5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür,katalog,duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için: 0,02 YTL 6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin m2'sinden: 0,25 YTL B EĞLENCE VERGİSİ MADDE Sayılı Kanunun 21.maddesine göre biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden günlük 10,00 YTL C İŞGALİYE HARCI MADDE -52 Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi işgal harcına tabidir nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher m2 için günde a) Pazar veya panayır kurulan yerlerin meydanların mezat yerlerin her türlü mal ve hayvan satıcıları tarafından işgali 2,50 YTL b) Yol,meydan,Pazar,iskele,köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için işgali, nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde: A) Pazar veya panayır kurulan yerlerin meydanların mezat yerlerin her türlü mal ve hayvan satıcıları tarafından işgali a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına 2,50 YTL b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına 2,50 YTL 3. Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için İlTrafik komisyonlarının olumlu görüşü alınarak belediyelerce şehir merkezlerinde tesis edilen ve işletilen mahallelerin çalışma saatleri içinde taşıtlar tarafından işgali (bisiklet ve motosikletler hariç) 5,00 YTL 52.madde(3) no bendinde yazılı işgallerde. a ) Her taşıttan beher saat için : 0,01 YTL b ) Parkmetre çalıştıran yerlerde beher sat için : 0,01 YTL Tarifenin (1) numaralı bendindeki harçların hesabında m2 kesirleri tam sayılır ve tam günü aşan işgallerde altı saatten az süreler atılır,fazlası tam gün sayılır. D TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI MADDE -60 Tatil günlerinde Çalışma Ruhsatı harcı,işin mahiyetine göre yılda 20-YTL den az 800-YTL den çok olmamak üzere Belediye Meclisinde tespit edilir. 1.SINIF HAFTA TATİLİ RUHSATI ALACAK İŞYERLERİ Ulusal ölçekte olan Hiper ve Süpermarketlerin her bir mağazası için 800,00 YTL Süpermarketler ve Akaryakıt Bayileri 500,00 YTL 2.SINIF HAFTA TATİLİ RUHSATI ALACAK İŞYERLERİ Süpermarketler, akaryakıt bayileri,inşaat malz. satıcıları, ekmek fabrikası, düğün salonları,otobüs yazıhaneleri,pastaneler,oto galerileri,atari ve bilardo

4 E salonları,internet kafeler,bayan kuaförleri,tüpgaz bayileri,beyaz eşya ve mobilya malzemeleri,mefruşatçılar,ganyan bayileri,fotoğraf stüdyoları (laboratuvar olanlar),oto yıkama yağlama servisi,içkili lokanta ve lokaller, Şans oyunları bayileri,parklar,oteller,kereste atölyeleri,iletişim bayileri Meşrubat bayileri,telekom bayileri,lunaparklar, kafeler 2464 sayılı yasanın 60.maddesine göre 200,00 YTL 3.SINIF HAFTA TATİLİ RUHSATI ALACAK İŞYERLERİ İçkisiz lokantalar,bakkallar,kahvehaneler,kasaplar,konfeksiyonlar,fotoğraf stüdyoları,kuruyemişçiler,berberler,ayakkabıcılar,hırdavatçılar,şarküteriler, kafeteryalar,kırtasiyeler,balıkçılar,zahireciler,manavlar,köfteciler,ekmek büfeleri,içkisiz lokaller,pide ve kebap salonları,tekel bayileri,kasetçiler, pastane imalathaneleri,simit fırınları,ekmek fırınları,gazete bayileri,hediyelik eşya satıcıları,taksi durakları,bujiteriler,gelinlik ve çeyiz mağazaları 2464 sayılı yasanın 60.maddesine göre 150,00 YTL 4.SINIF HAFTA TATİLİ RUHSATI ALACAK İŞYERLERİ Ayakkabı tamircileri,sobacılar,demirciler,terziler,bisiklet tamircileri,çakmak Tamircileri,çay ocakları, 2464 sayılı yasanın 60.maddesine göre 100,00 YTL HAYVAN KESİMİ MUAYENE DENETLEME HARCI MADDE-72 Hayvan Kesimi Muayene Denetleme Harcı Küçükbaş Hayvan 2,00 YTL Büyükbaş Hayvan 5,00 YTL F ÇEŞİTLİ HARÇLAR İşyeri Açma İzin Harcı (Her m2 için işin mahiyetine göre) 0,60 YTL Muayene Rapor Ruhsat Harcı 15,00 YTL Madde:84 G ÜCRETE TABİ İŞLER MADDE AMBULANS VE CENAZE ARACI ÜCRETLERİ a) Devrek Zonguldak 90,00 YTL b) Devrek Ankara 250,00 YTL c) Devrek İstanbul 350,00 YTL 2. BACA TEMİZLEME ÜCRETLERİ a) Meskenler 30,00 YTL b) İş yerleri, Fırınlar 75,00 YTL c) Fabrikalar 100,00 YTL d) Diğer işyerleri 100,00 YTL e) Resmi daireler 80,00 YTL 3. ARAZÖZ VE MOTOPOMP ÜCRETLERİ a) İçme suyu ( şehir içi) 50,00 YTL b) İçme suyu (Şehir dışı ) km başına 15,00 YTL 4. MERDİVENLİ ARAÇ HİZMETLERİ a) Kapalı ev kapılarının açılması 25,00 YTL b) Merdivenli araçlarla ağaç kesimi 40,00 YTL c) Levha takılması 50,00 YTL Bez afiş asma - indirme 35,00 YTL 5. İŞ MAKİNASI KİRALAMA ÜCRETLERİ a) Kompresör ( saat ücreti ) 105,00 YTL b) Vidanjör ( 1 sefer) 80,00 YTL c) Eski kepçe - kato (1 saat bedeli ) 85,00 YTL d) Yeni kepçe (1 saat bedeli ) 105,00 YTL e) Jeneratör (1 saat bedeli ) 80,00 YTL 6. YOL TAHRİP ÜCRETLERİ a) Bozulan yolların her M2' sinden ( izinli ) 80,00 YTL b) Bozulan yolların her M2' sinden ( izinsiz ) 205,00 YTL c) Kamyon başına 1 km'si 25,00 YTL 7. ATIK MADDELERİ KALDIRMA ÜCRETİ a) İnşaat atıkları Kamyon başına ( 1 seferi ) 165,00 YTL b) İzinsiz harfiyat dökenlerden 205,00 YTL 8. İLAÇLAMA ( HERŞEY DAHİL ) a) Meskenlerde 35,00 YTL

5 b) İşyerlerinde 55,00 YTL 9. YAYIN ARAÇLARI HİZMETLERİ a) Reklam amaçlı hoparlör yayınlarının sabah saat 11' den öğleden sonra 14.00'den sonra yapılmasına ve aşağıda yazılı tarifenin uygulanmasına Belediye Hoparlöründen yapılacak ilanlardan ; 25 kelimeye kadar; 10,00 YTL b) 25 kelime sonrası her kelime için 0,50 YTL c) Kasetli ilanlar ( 30 dakikası ) 500,00 YTL d) Siyasi parti konuşmalarından 500,00 YTL 10. BASILI EVRAK ÜCRETLERİ a) Terazi beyannamesi 10,00 YTL b) Evlenme Dosyası (Evlenme cüzdanı hariç ) 60,00 YTL c) Ekmek büfesi bayii belgesi Büfeler 60,00 YTL Süper marketler için 110,00 YTL Ulusal ölçekte olan süpermarketler 500,00 YTL Bakkallar için 70,00 YTL d) Emlak vergisi beyanı 3,00 YTL e) Zabıta talimatnamesi 35,00 YTL f) Muhtelif Basılı evrak 40,00 YTL g) Esnaf Sicil defteri 40,00 YTL h) İşyeri Muayene Bedeli 35,00 YTL I) İşyeri açma ruhsatları için Çeşitli Gelir Sıhhi İşyerleri için 50,00 YTL Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri için 75,00 YTL Gayri Sıhhi İşyerleri için 100,00 YTL j) Ekspertiz Hizmetleri 50,00 YTL 12. İŞYERİ TİCARET DURUM BELGESİ a) 1. sınıf işyerleri 200,00 YTL b) Ticari plaka belgesi 500,00 YTL 13. MİNİBÜS ŞEHİRLERARASI KİRALAMA ÜCRETİ a) Aracı kullanan görevlinin 1günlük yevmiyesi ve akaryakıt kiralayan tarafından ödenir 150,00 YTL 14. NİKAH SALONU TOPLANTI ÜCRETİ(Toplantı Başına) 500,00 YTL 15. SU TARİFELERİ +Meskenlerde ( ÇTV ile %8 KDV HARİÇ) 0-40 Ton 0,98 YTL Ton 1,18 YTL 81 Ton ve sonrası 1,37 YTL +İşyerlerinde (%8 KDV HARİÇ) 0-60 Ton 1,57 YTL 61 Ton ve sonrası 2,04 YTL +Resmi Dairelerde (%8 KDV DAHİL) Tek tarife 1,66 YTL +Şantiye 0-60 Ton (%8 KDV HARİÇ) 2,44 YTL 61 Ton ve sonrası 3,43 YTL Yukarıdaki tarifeler eski tarife olup; su bedellerine zam yapılmamıştır. Zamanında ödenmeyen su ücretlerine 6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı uygulanır. *Şehit yakınları ve gaziler için meskenler üzerinden % 50 indirim uygulanacaktır. 16. SU ABONE KAYIT DOSYA BEDELLERİ SU ABONE KAYDI YAPTIRAN HERKESTEN a) Meskenler 80,00 YTL b) Ticarethaneler 125,00 YTL c) Şantiyeler 255,00 YTL d) Resmi daireler 255,00 YTL e) Yeni su şebekesine su bağlama 75,00 YTL f) Depozito 35,00 YTL g) Basılı evrak geliri 5,00 YTL h) Sayaç bakım bedeli 1,00 YTL 17. ABONE AÇMA - KAPAMA ÜCRETLERİ a) Meskenler 10,00 YTL

6 b) Ticarethaneler 50,00 YTL c) Şantiyeler 150,00 YTL d) Resmi daireler 250,00 YTL e) Kaçak su kullananlara ( Abone kaydı yaptırmadan.) 500,00 YTL 18. NUMARALAMA ÜCRETİ a) Numaralama ücreti iki eşit taksitle alınır. 2,50 YTL 19. KANALİZASYON VE SU TESİSATI BAĞLAMA ÜCRETİ SU ABONE KAYDI YAPTIRAN HERKESTEN ( ilk açılış ) a) Kanalizasyon ve su bağlama ücreti 100,00 YTL 20. HAYVAN KESİM ÜCRETİ a) Manda 35,00 YTL b) Öküz 30,00 YTL c) İnek 30,00 YTL d) Dana 25,00 YTL e) Koyun-keçi 5,00 YTL Yukarıdaki yazılı kesim ücretlerine ilaveten büyükbaş hayvanlar için 1-YTL küçükbaş hayvanlar için 50-YKR mera fonu alınmasına 21. İMAR HİZMETLERİ İmar durumu konut arsa m2 0,30 YTL İmar durumu T.bölge arsa m2 0,60 YTL Proje kontrol ücreti konut daire m2 0,60 YTL Proje kontrol ücreti işyeri işyeri m2 1,20 YTL Yapı yeri gösterme ücreti konut inşaat m2 0,30 YTL Yapı yeri gösterme ücreti işyeri inşaat m2 0,60 YTL Fotoğraf tastik ücreti konut bağlı bölge 27,00 YTL Fotoğraf tastik ücreti işyeri bağlı bölge 54,00 YTL İrtifak hakkı onay ücreti konut bağlı bölge 27,00 YTL İrtifak hakkı onay ücreti işyeri bağlı bölge 54,00 YTL Yapı kul. İzin kont. Ücreti konut m2 1,35 YTL Yapı kul. İzin kont.ücreti işyeri m2 2,70 YTL Toprak dök. yeri gösterme ve hafriyat ücreti kazı m3 1,20 YTL Proje sureti tastik ücreti konut bağlı bölge 27,00 YTL Proje sureti tastik ücreti işyeri bağlı bölge 54,00 YTL Bahçe duv.izin kontrol ücreti konut sahası 270,00 YTL Ana kanalizasyon bağlama ücreti Konut daire başı (işyeri her 50 m2 için) 270,00 YTL İmar planı değişiklik müracaat ücreti mesken arsa m2 0,30 YTL İmar planı değişiklik müracaat ücreti ticari bölge arsa m2 0,60 YTL Değişiklik talep edilen arsanın tapu kaydındaki alanı alınacak olup, müracaat sırasında ücretin %50 si peşin alınacak, geriye kalan %50 lik kısım Belediye Meclisinde kabul edilmesi durumunda alınacaktır. Müracaat *NOT Belediye Meclisince kabul edilmemesi durumunda %50 lik peşin alınan ücret geriye iade edilmeyecektir. Yol kotu verme ücrt. mesken bölge nokta başı 27,00 YTL Yol kotu verme ücrt. ticari bölge nokta başı 54,00 YTL imar planı sureti tasdik ücr. fotokopi başına 55,00 YTL parsel bacası ve yeni kanalizasyon yapım ücr.keşif tutarına göre Her türlü kayıt suret çıkarma sayfa başına 12,00 YTL İskan ruhs.için çevre tem.katkı payı konut m2 2,20 YTL İskan ruhs.için çevre tem.katkı payı işyeri m2 2,70 YTL İnşaat işgaliyesi m2 0,27 YTL Otopark ücreti ( 1 otopark ücr ) mesken bölgesi 3.500,00 YTL Otopark ücreti ( 1 otopark ücr ) ticari bölge 3.500,00 YTL İş deneyim belgesi Belediye Sınırları Belge başına 75,00 YTL Mimar, mühendis ve diğer teknik ve Fen Elemanlarının İlk kayıt Ücreti Belediye Sınırları İlk Kayıt 300,00 YTL Müteahhit İlk Kayıt Ücreti Belediye Sınırları İlk Kayıt 750,00 YTL Mimar, mühendis ve diğer teknik ve Fen Elemanlarının Kayıt Yenileme Ücreti Belediye Sınırları Kayıt Yenileme 150,00 YTL Müteahhit Kayıt Yenileme Ücreti Belediye Sınırları Kayıt Yenileme 350,00 YTL Temel ve Su Basman Vizesi Ticaret Alanlarında İnşaat m2 0,25 YTL Temel ve Su Basman Vizesi Konut Alanlarında İnşaat m2 0,15 YTL Kat artışlarında Bağımsız bölüm başına 4.000,00 YTL İmar çapı ücreti 50,00 YTL H 22-TIBBİ ATIK BERTARAF BEDELİ

7 Eczane,Sağlık ocağı,özel Poliklinikler,Doktor,Diş hekimleri Veteriner Hekim Muayenehane,Hastaneler Mahalli Çevre Kurulunca tespit edilen tarifeler uygulanacaktır. Yukarıda yazılı tarifelerin, 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili maddeleri ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre 01/01/2009 tarihinden itibaren uygulanmasına oy birliği ile karar verildi. Gündemin 3. maddesinde bulunan Belediyemizce 2009 Mali yılında uygulanacak gelir tarifelerinden kira bedellerinin tespiti konusunun görüģülmesine geçildi. Konu ile ilgili açıklamalardan sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylamada: SIRA NO DOSYA NO ADRESĠ KULLANIM ġeklġ ADI SOYADI Yeni Mah. Hal yeri Kasap Nihat KABAOĞLU 225 YTL 2. 2 Yeni Mah. Hal yeri Kasap Vedat BOZKURT 185 YTL 3. 3 Yeni Mah. Hal yeri Tavukçu Bekir ELĠBAġ 185 YTL 4. 4 Yeni Mah. Hal yeri Balıkçı Gürol BAYRAMUSTA 185 YTL 5. 5 Yeni Mah. Hal yeri Balıkçı Hüseyin ÖZTÜRK 225 YTL 6. 6 Yeni Mah. Hal yeri Balıkçı Ahmet DURAN 225 YTL 7. 7 Yeni Mah. Hal yeri Bakkal Hüseyin DEDE 185 YTL 8. 8 Yeni Mah. Hal yeri Bakkal Hüseyin BAYCAN 600 YTL 9. 9 Yeni Mah. Hal yeri Konfeksiyon Kezban ONUR 190 YTL Yeni Mah Hal yeri Konfeksiyon Mehmet AKÇAPINAR 195 YTL Yeni Mah Hal yeri Kasap Nazife BAYRAMUSTA 185 YTL Yeni Mah. Hal Yeri Bakkal Çetin KUZLU 380 YTL Yeni Mah. Hal yeri Bakkal Süleyman SAKA 185 YTL Yeni Mah. Hal yeri Konfeksiyon Selma BODUR 185 YTL Yeni Mah. Hal yeri Konfeksiyon Mesude ÖZMEKĠK 175 YTL Yeni Mah. Hal yeri Konfeksiyon Mesude ÖZMEKĠK 175 YTL Yeni Mah. Hal yeri Bakkal Ali KÖKEN 650 YTL Yeni Mah Hal yeri Bakkal Mahmut BAYCAN 210 YTL Yeni Mah. Hal yeri Kahvehane DurmuĢ MEKĠKCĠ 275 YTL Yeni Mah. Hal yeri Bastoncu RüĢtü ÇELEBĠ 475 YTL Yeni Mah. Hal yeri Dernek Atatürkçü DüĢünce Derneği 75 YTL Yeni Mah Hal yeri Tüp Bayii Rahim AKKARTAL 280 YTL Eski Kasaplar Sok. Yazıhane M.Zeki HACIKULAOĞLU 680 YTL Eski Kasaplar Sok. Kuyumcu Harun HACIKULAOĞLU 180 YTL Eski Kasaplar Sok. Muayenehane Aytekin SUR 410 YTL Eski Kasaplar Sok. Eczane Semiha BENGĠ 475 YTL Eski Kasaplar Sok. Yazıhan Bahadır BENGĠ 180 YTL Eski Kasaplar Sok. Motorcu Murat SEZER 180 YTL Eski Kasaplar Sok. Yorgancı Mehmet ġahġn 180 YTL Eski Kasaplar Sok. Sobacı Hasan ÇAKAR 180 YTL Eski Kasaplar Sok. Sobacı Selehattin GÜNDOĞDU 180 YTL Eski Kasaplar Sok. Sobacı Mustafa GÜNDOĞDU 180 YTL Eski Kasaplar Sok. Muayenehane ÇoĢkun SEBER 275 YTL Eski Kasaplar Sok. Dükkan Kemal YILDIZ 185 YTL Eski Kasaplar Sok. Dükkan Türk Eğitim SEN 245 YTL Eski Kasaplar Sok. Lokal Eğitim SEN 135 YTL Eski Kasaplar Sok. Lokal Yardım Sevenler Derneği 135 YTL Eski Kasaplar Sok. Camcı Zekeriya CAMGÖZ 800 YTL Eski Kasaplar Sok. Dernek Avcılar ve Atıcılar Derneği 235 YTL Eski Kasaplar Sok. Lokal Pınarspor 150 YTL Eski Kasaplar Sok. Dernek Avcılık, Atıcılık ve Balıkçılık 150 YTL Ġhtisas Spor Klübü Eski Kasaplar Sok. Dondurmacı Mehmet ÖZMEKĠK 185 YTL Eski Kasaplar Sok. Kuyumcu Ġlker USLUBAġ 180 YTL

8 Eski Kasaplar Sok. Terzi Hilmi ÖZMEKĠK 180 YTL Eski Kasaplar Sok. Berber Recep SARI 195 YTL Eski Kasaplar Sok. Konfeksiyon Ahmet ġahġn 520 YTL Eski Kasaplar Sok. Resmi Kurum Türk Hava Kurumu 160 YTL Eski Kasaplar Sok. Elektrikçi Mustafa KURUBAġ 210 YTL Eski Kasaplar Sok. Beyaz EĢya Mustafa KURUBAġ 220 YTL Eski Kasaplar Sok. Birahane Cihan DERELĠ 410 YTL Terminal ve Çevresi Bakkal Ġsmail KARALAR 450 YTL Terminal ve Çevresi Bakkal Kazım CAN 410 YTL Terminal ve Çevresi Pastahane Halil KALMAOĞLU 410 YTL Terminal ve Çevresi Market Mehmet ERDEM 520 YTL Terminal ve Çevresi Kahvehane Hakkı KESKĠN 320 YTL Terminal ve Çevresi Kahvehane Mustafa GÜN 430 YTL Terminal ve Çevresi Telekom Mahir ÖZTUNCA 340 YTL Terminal ve Çevresi Bakkal Bahattin CAN 340 YTL Terminal ve Çevresi Pastahane Mevlüt ERDEM 515 YTL Terminal ve Çevresi Pastahane Ömer KALMAOĞLU 340 YTL Terminal ve Çevresi Yazıhane ÖZBĠRLĠK 340 YTL Terminal ve Çevresi Çay Ocağı Mehmet UZUNSEL 340 YTL Terminal ve Çevresi Yazıhane GERZE TAKSĠ 225 YTL Terminal ve Çevresi Çay Ocağı Ali KURUBAġ 200 YTL Terminal ve Çevresi Berber Hamdi CAN 200 YTL Terminal ve Çevresi Yazıhane Terminal Taksi 225 YTL KarĢıyaka Mah. Çay Bahçesi Zübeyde Hanım 340 YTL Sazlık Çayı Briket Harmanı Ġsmet GÜL YTL Terminal ve Çevresi Çay Ocağı Muammer DELĠACI 280 YTL Terminal ve Çevresi ÇıkıĢ Kapısı Devrek Belediye SPOR 280 YTL Terminal ve Çevresi Yazıhane Rahmi ÇOLAK 180 YTL Terminal ve Çevresi Petrol Ofisi Harun HACIKULAOĞLU YTL Sazlık Çayı Halı Saha Ġnci KASAPOĞLU 950 YTL Sazlık Çayı Lokanta Demet TAġÇI 180 YTL Ġncirciler Sok. Bakkal Eyüp SUBAġI 240 YTL Ġncirciler Sok. Kasap Süleyman SALBAġ 480 YTL Ġncirciler Sok. Bakkal Sefer USLUBAġ 270 YTL Ġncirciler Sok. Berber Cemali TÜREDĠ 240 YTL Ġncirciler Sok. Yazıhane Halil BONCUKOĞLU 320 YTL Ġncirciler Sok. Yazıhane Ġsmail GÜNER 240 YTL Ġncirciler Sok. Manav Zihni ÇELĠK 280 YTL Millet Bahçesi Sk. Çay Bahçesi Devrek Belediye SPOR YTL KarĢıyaka Mahallesi Büfe Ġsmet AKMANTAR 340 YTL Cumhuriyet Alanı Sürücü Kursu Ömer DAKIN 620 YTL Cumhuriyet Alanı Yazıhane Kadıoğlu ĠNġAAT 390 YTL Cumhuriyet Alanı Muhasebeci Mehmet AKMAN 450 YTL Cumhuriyet Alanı Muhasebeci Necati HATILOĞLU 170 YTL Cumhuriyet Alanı Muhasebeci A.Ali DURBAK 280 YTL Cumhuriyet Alanı Meslek Odası Ticaret ve Sanayi Odası 560 YTL Cumhuriyet Alanı Konfeksiyon Sümer Bayii 900 YTL Cumhuriyet Alanı Fotoğrafçı Naim ĠLHAN YTL Cumhuriyet alanı Taksi Durağı Meydan Taksi 225 YTL Cumhuriyet Alanı Taksi Durağı Hür Taksi 225 YTL Cumhuriyet Alanı Taksi Durağı Güven Taksi 225 YTL Pazar Yeri Taksi Durağı Hal Taksi 225 YTL Pazar Yeri Birahane ġaban BUDAK 340 YTL Eski Mahalle Otel Zeki BUDAK YTL Yeni Mahalle Kazım Giyim Erol MEġEPINAR YTL Terminal ve Çevresi Lokanta ġahin AKÇAN YTL Terminal ve Çevresi Büfe Cihan CAN 195 YTL Terminal ve Çevresi Büfe Aydın ALAGÖZ 195 YTL Ġncirciler Sok. Büfe Hüseyin DERĠN 170 YTL

9 Ġncirciler Sok. Büfe Hüseyin DERĠN 170 YTL Terminal ve Çevresi Büfe Osman GÜNEY 160 YTL Terminal ve Çevresi Büfe Cihan CĠN 195 YTL Terminal ve Çevresi Büfe Ayhan AYVACI 195 YTL Terminal ve Çevresi Büfe Aziz GÜN 260 YTL Terminal ve Çevresi Büfe Aytekin ÖZMEKĠK 270 YTL Terminal ve Çevresi Büfe Sefer KÖSE 84 YTL Bastoncular ÇarĢısı Çay Bahçesi Suat DANKAZ 170 YTL Yeni Mah. Hal Yeri Kitap Evi Abdurrahman GÜLEN 250 YTL Sazlık Çayı Mevki ĠnĢaat Malz. Kısmet CĠN 750 YTL Yeni Mah. Hal Yeri Dernek Azize ÇEKĠRDEKÇĠ 245 YTL Sazlık Çayı ĠnĢaat Malz. Süleyman ARMUT 275 YTL Ağalar Mah. Minibüs Durağı DEV-TUR 115 YTL Eski Kasaplar Sok. Beyaz EĢya Mustafa KURUBAġ 185 YTL Ġsmet PaĢa Mah. Tüp Deposu Yusuf YUKARIBAġ 280 YTL Ġsmet PaĢa Mah. Tüp Deposu BaĢaran Tüketim Malları 410 YTL Ġsmet PaĢa Mah. Tüp Deposu Rıza Yalılı 270 YTL Ġsmet PaĢa Mah. Tüp Deposu Venüs Pazarlama 280 YTL Ġsmet PaĢa Mah. Tüp Deposu Tekin Yılmaz-AKÇAGAZ 140 YTL Mülkiyetleri Belediyemize ait gayrimenkullerde kiracı bulunanların kira bedellerinin yukarıda belirtildiği Ģekilde 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili maddelerine göre 01/01/2009 tarihinden itibaren uygulanmasına ve sözleģmede bulunan zamanlarında ödenmeyen kira bedellerine gecikme zammı uygulanmasına oy birliğiyle karar verildi. Gündemin 3. maddesinde bulunan Belediyemizce 2009 Mali Yılında uygulanacak gelir tarifeleri ile ilgili Belediyemize verilen dilekçeler ile ilgili Bütçe Hesap ve Tetkik Komisyonu raporunun görüģülmesine geçildi. Daha önce okunan komisyon raporunda belirtilen hususlar üyelere de anlatıldı. Yapılan açıklamalardan sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylamada; 1-01/09/2008 tarih ve 2864 sayılı dilekçe ile Belediyemiz Personelleri adına Ġsmail KARADEMĠR ve Tekin MÜFETTĠġOĞLU tarafından personele su indirimi uygulaması talep edilmiģ ise de, talebin reddine ve mevcut tarifenin uygulanmasına, 2-02/09/2008 tarih ve 2879 sayılı dilekçe ile Of-Ter ĠnĢaat Tic. Ltd. ġti., Bükrü ĠnĢaat Ticaret Ltd. ġti. ve BaĢpınar ĠnĢaat Tic. Ltd. ġti. tarafından otopark ücretlerine indirim yapılması talep edilmiģ ise de, talebin reddine ve mevcut tarifenin uygulanmasına, 3-04/11/2008 tarih ve 3560 sayılı dilekçe ile Kısmet Ticaret-Kısmet CĠN in, 47 ada 56 parseldeki 1 ve 4 nolu 420 m2 arsaların 680,00.-YTL ve 300,00.-YTL olan kira bedellerinin 2 ve 3 nolu parsellere ait 255,00.-YTL kira bedelleri ile emsal olması talebinin incelenmesinde, kiralamalar 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun ilgili maddelerine göre yapıldığı için kira bedellerine indirim yapılması söz konusu olmadığından, talebin reddine, 4-13/08/2008 tarih ve 2618 sayılı, 10/09/2008 tarih ve 2987 sayılı dilekçeler ile Hidayet MOCAN ve Vedat KARAOĞUZ tarafından yeni mezarlık yeri talep edilmiģ ise de, talepler ile ilgili imar düzenlemesi yapıldıktan sonra gereğinin yapılmasına, Oy birliğiyle karar verildi. BaĢkanvekili; Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Değerli Daire Amirleri, Belediye Meclisinin 2008 Yılı Olağan X.Toplantısı II.BirleĢimine ait gündem maddelerimizin görüģülmesi burada sona ermiģtir. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teģekkür ediyorum dedi ve toplantı sona erdi. Saat: Osman ERENOĞLU Özcan ÖZMEKĠK Recep ĠNAM MECLĠS 1. BAġKANVEKĠLĠ MECLĠS KATĠBĠ ÜYE MECLĠS KATĠBĠ ÜYE

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir.

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 11/2014 İstanbul, 18.02.2014 KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. ÖZET: 18.02.2013

Detaylı

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ Verginin Nevi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI MAHALLİ İDARELER Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi Bina Vergisi (meskenlerde) Bina Vergisi (diğerlerinde) Arsa Vergisi Arazi Vergisi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı % 01 (bindebir) % 02 (bindeiki) % 03 (bindeüç) %

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi Vergisi

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 20.12.2013/218-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNİN BELEDİYE GRUPLARI İTİBARİYLE TESPİTİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Belediye

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI-50: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün Belediye

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 )

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI KARAR NO : 012000139 DAĐRESĐ : PLAN VE BÜT.KOM.BŞK.LIĞI KARAR TARĐHĐ : 19/11/2012 BĐRĐMĐ : EVRAK NO : ------------- KONUSU : PLAN VE BÜT.KOM.RAPORU GELĐŞ

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü EKİM AYI 2. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 100: Gündemin birinci maddesi; 2016 mali yılı bütçe görüşülmesine

Detaylı

2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 11 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 11 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1 Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 21.000.000,00 TL dir. İfadesi Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür Madde 2 Belediye

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ ÖZET : Belediye Gelirleri Kanunun 96/B Maddesinin, bazı vergi ve harçların

Detaylı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2013 tarihli oturumunda

Detaylı

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE 45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE ĠLĠġKĠN TABLONUN DOLDURULMASINDA BELEDĠYELERCE YAPILACAK ĠġLEMLERE ĠLĠġKĠN REHBER 1. Amaç 6527 sayılı Bazı

Detaylı

ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ K A R A R :90 Tarifelerin daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, 11/12/2012 Salı günü saat 19.00 da toplanarak karara bağlanmasına, Rıdvan

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 03.10.2016 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen 26.09.2016 tarih ve 47383680-01/11196 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli

Detaylı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Sayı:Rehber.2014/005 Ankara,18.02.2014 Konu: Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin yeniden belirlenmesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1-Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için (A) Ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 21.000.000.00.TL. ödenek verilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oy birliği ile

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 17. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 17. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI BİRİNCİ OTURUM; T.C. 1. 07.05.2013 tarihli 16ncı olağan Birlik Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özetinin okunması. 2. 2014 Yılı Bütçe Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesi. 3. Üye Belediyelerin

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

2013 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

2013 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI 2013 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI Belediye ve Meclis Başkanı Ömer BAYGIN, Meclis üyeleri Mehtap DEMİRSES BURKU, Orhan DANIŞMAN, İsmail ÇETİN, Kemal ESER, Ali Kemal ATAY, Sezai BERBER, Rıdvan ERDOĞAN, Yılmaz

Detaylı

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

KARAR. Mazeretli Olanlar: ın mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra

KARAR. Mazeretli Olanlar: ın mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra Tarihi 05/09/204 Sayısı 20582433-302.03-93 BirleĢim 8 Oturum Yoklama ve önceki toplantının karar özetinin kabulü Belediye Meclisi, Meclis BaĢkanı Hacı Uğur POLAT BaĢkanlığında, Celalettin GönültaĢ, Mehmet

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ Tarihinde Almış Olduğu Karar Özetleri KARAR SAYISI- 070 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ Tarihinde Almış Olduğu Karar Özetleri KARAR SAYISI- 070 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. MECLİS KARAR ÖZETLERİ 01.12.2009 Tarihinde Almış Olduğu Karar Özetleri KARAR SAYISI- 070 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 482 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. i) Ula ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir tarife

Detaylı

5- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-21),

5- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-21), 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1 Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için "(A) ödenek cetvelinde" gösterildiği gibi toplam (45.000.000,00) liralık ödenek verilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oybirliği

Detaylı

ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi:03.09.2014 Karar Sayısı: 84516765-301-05/68 Meclis Başkan: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-1:Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-1:Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-1:Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI-2:2016 Yılı Kasım ayı meclis karar özetlerinin

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR TARİHİ : 27.10.2015 KARAR NO : 257 KONUSU : 2016 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi MECLİS BAŞKANI : Ulaş YURDAKUL MECLİS KÂTİPLERİ : Ali İhsan USLU, Nuran BAŞKÜTÜK

Detaylı

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi:

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi: Toplantı tarihi: 02.02.2016 MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI Saat:14.00 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Belediye Meclisinin 02.02.2016 salı günü saat 14.00 te Belediye

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye idare birimleri için (A) Ödenek Cetveli gösterildiği gibi toplam 21.600.00 TL. liralık verilmiştir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile Madde 2- Belediye

Detaylı

vergisi, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence

vergisi, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence 11.07.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/93 KONU: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15 inci maddesindeki ilan ve reklam vergisi, 21 inci maddesinin birinci

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARAR NO : 2016/148 KARAR TARİHİ : 21/10/2016 KARARIN ÖZÜ: 2017 Mali Yılı

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229

SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229 SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229 Konu: ĐLAN VE REKLAM VERGĐSĐ, EĞLENCE VERGĐSĐ, ĐŞGAL HARCI, TATĐL GÜNLERĐNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI, ĐŞ YERĐ AÇMA ĐZNĐ HARCI HAKKINDA BAKANLAR KURULU

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla BüyükĢehir Belediyesinin 2015

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi:21.10.2014 Karar Sayısı: 84516765-301-05/80 Meclis Başkan: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ DÖNEMİ : EKİM-2015 BİRLEŞİM : 18 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 16.10.2015 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 89 ÖZÜ : SİNİN 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. Belediyemizin 2016

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet

Detaylı

T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ. Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1

T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ. Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1 T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ Sayfa 1 Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1 Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarihi Perşembe

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Karar No :444 Karar Tarihi :10/12/2015 T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi l) Kavaklıdere ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR TARİHİ:18.10.016 KARAR SAYISI: 84516765-301-05/56 MECLİS BAŞKANI: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI KARAR TARİHİ : 02/10/2013 KARAR NUMARASI : 2013-11/42 BİRİMİ: Mali Hizmetler Müdürlüğü KONUSU: Evsel Bağlantı Ücretinin Görüşülmesi Toplantıya

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Karar No :203 Karar Tarihi :09/12/2014 KONUSU: PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYON RAPORLARI ı) KAVAKLIDERE ĠLÇE BELEDĠYESĠ 2015 YILI BÜTÇESĠ Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; Meclisimizin

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

MECLİS KARAR ÖZETLERİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 63 :Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI- 64:2013 Yılı Kasım ayı Meclis Karar Özetlerinin

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 201 KARAR 201 Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU nun mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 202 KARAR 202 İzmir Tapu ve Kadastro 3. Bölge Müdürlüğü ile Urla

Detaylı

KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Madde 2- Eğlence Vergisi 2464 SK. un 21.Maddesi gereği; Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden ( günlük TL.);

Madde 2- Eğlence Vergisi 2464 SK. un 21.Maddesi gereği; Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden ( günlük TL.); A-VERGİLER 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan tarifelerden alt ve üst limiti olup bu limitler arasında Belediye Meclisi tarafından belirlenecek olan vergilerden; Madde 1- İlan Reklam Vergileri

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ Tarihinde Almış Olduğu Karar Özetleri KARAR SAYISI- 74: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ Tarihinde Almış Olduğu Karar Özetleri KARAR SAYISI- 74: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. MECLİS KARAR ÖZETLERİ 07.12.2010 Tarihinde Almış Olduğu Karar Özetleri KARAR SAYISI- 74: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13:00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 tarihli

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA. Gelirin Adı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA. Gelirin Adı KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı Ücret Tarifesi. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08/05/2014 tarihli toplantısında 5 inci gündem maddesi olarak görüşülüp komisyonumuza

Detaylı

İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR

İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR I- İlan ve Reklam Vergisi II- Eğlence Vergisi III- İşgal Harcı IV- Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı V- İş Yeri Açma İzni Harcı VI- Kaynak Suları Harcı VII- Ölçü ve Tartı

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ NİSAN 2014 BİRLEŞİM 3 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 18.04.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 11 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON

Detaylı

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ : EKİM-2016 BİRLEŞİM : 20 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 18.10.2016 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 118 ÖZÜ : ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ XI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...XI GİRİŞ I. BELEDİYENİN TANIMI...2 BELEDİYE GELİRLERİ...5 A. Genel Olarak...5 B. Öz Gelirler...9 C. Devlet Gelirlerinden Ayrılan Paylar...10 D. Borçlanma...12 E.

Detaylı

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 İÇİNDEKİLER 1. 2015 Yılı Bütçe Kararnamesi...2 2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 3. Ödenek (A) Cetveli...10 4. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli...25 5.

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 24.500.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 10.235.000 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 25.11.2015 Kararın Nosu : 91 Belediyemizin 2016 mali yılında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı alınması gereken fiyat tarife cetvellerine ek gelir ücretlerinin belirlenmesinin

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI Karar No : 2010/10-1 (1) Gündem maddesi gereğince; Belediye Başkanlığı nın 01/10/2010 tarih ve 328 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus Belediyesi 2011 (2012 2013) Mali Yılı Tasarı Bütçesi, Belediye

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 42.206.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 23.550.000 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. 10 URLA MERKEZ - ZEYTİNLER TEK SEFER 25 X2 = 50 DK 21,4 km X2 = 42,8 km 100 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ TEK SEFER 48 X2 = 54 DK 40,7 km X2 = 81,4 km 120 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi

Detaylı

T. C. Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tesisi Kurma Ve İşletme Birliği 2013 Yılı Dönemi Kasım Ayı 2.Olağan Meclis Toplantısı Gündemi 05.11.

T. C. Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tesisi Kurma Ve İşletme Birliği 2013 Yılı Dönemi Kasım Ayı 2.Olağan Meclis Toplantısı Gündemi 05.11. T. C. Birinci Oturum: 1-07.05.2013 tarihli 2013 yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özetinin okunması 2-2014 Yılı Bütçe Teklifi nin Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesi 3-2014 yılı Atıksu

Detaylı

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/2016 2016/273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Elazığ Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan Vekili Mithat COŞKUN'un başkanlığında 37 üyeden 30 üyenin

Detaylı

T.C.KIRLARELİ İLİ EVRENSEKİZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C.KIRLARELİ İLİ EVRENSEKİZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI SAYFA- T.C.KIRLARELİ İLİ EVRENSEKİZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Oturumu Teşkil Eden Başkan: Üyeler: MUSTAFA NALBANT HALİT KARAAĞAÇ, ESAT DUYMUŞ, HALİL DEMİRAL, BASRİ ERSÖZ, NASUH ÖZBAY, HÜSEYİN AKTAŞ, ERDAL

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ARALIK AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 110: Gündemin birinci maddesi; Yapılan müzakere ve oylamada;

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ EKİM 2014 BİRLEŞİM 17 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 20.10.2014 GÜNDEM MADDE NO 2 KARAR NO 71 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13.00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 Tarihli

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 04/10/2012 Toplantı Dönemi : 2012 Karar Niteliği : Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 02 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 04.10.2012 Perşembe günü saat 17.00 da 2012 dönemi

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2. Toplantı yılı 2016 Senesi ġubat ayı

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13:00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 Tarihli

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet TALAY

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 19. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 05.11.2014 ÇARŞAMBA

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 19. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 05.11.2014 ÇARŞAMBA BİRİNCİ OTURUM; T.C. 1. 07.05.2014 tarihli 18ncı olağan Birlik Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özetinin okunması. 2. 2015 Yılı Bütçe Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesi. 3. Üye Belediyelerin

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Karar No :443 Karar Tarihi :10/12/2015 T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi k) Datça ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı

Detaylı

Bu tarifede Belediye Gelirleri Kanununun değişmesi halinde yapılan son değişiklikteki hadler uygulanır.

Bu tarifede Belediye Gelirleri Kanununun değişmesi halinde yapılan son değişiklikteki hadler uygulanır. T.C. SOMA BELEDİYESİ 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN DEĞİŞİK 5281 SAYILI KANUNUN VERGİ VE HARÇLARLA İLGİLİ MADDELERİ GEREĞİNCE BELEDİYE MECLİSİNCE DÜZENLENECEK TARİFEYE GÖRE ALINACAK VERGİ ve

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

2016 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISININ TARİHLİ BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ 2017 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISININ TARİHLİ BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ 2017 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ MADDE - 1 2016 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISININ 03.10.2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ KARAR: Gökçeada Belediye Meclisinin 2016 yılı Ekim ayı Meclis Toplantısının 03.10.2016 tarihli birleşimin

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

KAVAKLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

KAVAKLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KAVAKLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

2016 YILI TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MECLİS KARAR ÖZETİ

2016 YILI TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MECLİS KARAR ÖZETİ 2016 YILI 01.12.2016 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MECLİS KARAR ÖZETİ 1.OTURUM KARAR NO:68 Konunun Özü: 2017 Yılında Çalıştırılacak Olan Geçici İşçi Vize Onayı Hk. Yapılan işaretle oylama

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 39.350.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 20.500.000 2 Özel Tüketim Vergisi 100.000 52 Elektrik

Detaylı

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ 5393 sayılı Belediye kanunun 18.Maddesinin (f) fıkrası ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve aynı kanunun 97.Maddesine istinaden düzenlenen Ücrete tabi işler tarifesi 1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1-)

Detaylı

A_ ÜCRET TARİFELERİ a) Meskenlerden ; 1- Beher m3/ ton baģına 1.00 TL. Tüm abonmanların aynı tarifeden uygulanması.( Resmi kurumlar dahil )

A_ ÜCRET TARİFELERİ a) Meskenlerden ; 1- Beher m3/ ton baģına 1.00 TL. Tüm abonmanların aynı tarifeden uygulanması.( Resmi kurumlar dahil ) KARAPINAR BELEDİYESİ 2011 YILINA AİT İÇME SUYU, OTOBÜS TAŞIMA ÜCRETİ, KAMYON NAKLİYE ÜCRETİ, KAZICI YÜKLEYİCİ ÜCRETLERİ, SU TANKER ÜCRETİ, HAMUR MAKİNASI ÜCRETİ, KAYIT SURET ÜCRETİ VE HOPARLÖR ÜCRETLERİ

Detaylı

SAYI : 197 MERSİN 21/10/2015 KARAR KONUNUN GÖRÜŞÜLEREK OYLANMASI SONUCUNDA

SAYI : 197 MERSİN 21/10/2015 KARAR KONUNUN GÖRÜŞÜLEREK OYLANMASI SONUCUNDA Belediye Meclisinin 05/10/2015 tarih ve 170 sayılı ara kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim-Kültür-Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna ortak havale edilen 2016 Mali

Detaylı

TARSUS BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

TARSUS BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Karar No : 2014/10-2 (101) Belediye Meclisi 15/10/2014 Çarşamba günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Şevket CAN Başkanlığında, 2014 Yılı Onuncu Birleşimin İkinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye Meclis Üyeleri;

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 487 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. n) Kavaklıdere ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı