BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 04/11/2008 TARĠHLĠ 2008 YILI OLAĞAN X. TOPLANTISI II. BĠRLEġĠMĠNE AĠT KARAR ÖZETLERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 04/11/2008 TARĠHLĠ 2008 YILI OLAĞAN X. TOPLANTISI II. BĠRLEġĠMĠNE AĠT KARAR ÖZETLERĠ"

Transkript

1 BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 04/11/2008 TARĠHLĠ 2008 YILI OLAĞAN X. TOPLANTISI II. BĠRLEġĠMĠNE AĠT KARAR ÖZETLERĠ Belediye Meclisi 2008 Yılı Olağan X. Toplantısı II. BirleĢimini yapmak üzere 20/11/2008 PerĢembe günü saat: de Belediye Meclisi Salonunda, Meclis 1. BaĢkanvekili Osman ERENOĞLU BaĢkanlığında toplandı. Toplantıya Üyeler A.Ömer KADAM, Hasan GENÇ, Recep ĠNAM, Özcan ÖZMEKĠK, Yavuz AYANOĞLU, Sinan KAYA, Murat BOSTANCI ve Ġzzet KAPUCUBAġ ın katıldıkları, Belediye BaĢkanı Özcan ULUPINAR ile Üyeler Mustafa SEMERCĠ, Ġsmet KADEM, Rıza ÖZSAN, Halit SAYGI, Haldun HACIKULAOĞLU ve RaĢit AKÇABELEN in ise katılmadıkları görüldü. BaĢkanvekili; Değerli ArkadaĢlarım, çoğunluğumuz vardır, Ģimdi sizlere gündemi okumak istiyorum dedi: G Ü N D E M : 1- Yoklama, AçılıĢ ve Saygı DuruĢu, 2- Belediyemiz 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüģülmesi, 3- Belediyemizce 2009 Mali Yılında uygulanacak Gelir Tarifelerinin görüģülmesi, BaĢkanvekili; Değerli Meclis Üyeleri, Değerli ArkadaĢlarım, 3 maddelik gündemi sizlere okudum dedi ve gündem maddelerinin görüģülmesine geçildi. Gündemin 1. maddesinde bulunan Yoklama, açılıģ ve saygı duruģu yapıldı. Gündem maddeleri ile ilgili Bütçe Hesap ve Tetkik Komisyonunun raporu okundu: BELEDĠYE MECLĠSĠNE DAHĠLĠ Devrek Belediyesi Bütçe Plan ve Tetkik Komisyonu Kasım.2008 günü saat de Belediye Meclis Salonunda toplanarak 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesi ve 2009 Mali yılında uygulanacak tarifelerle ve komisyona havale edilen 4 dilekçe ile ilgili aģağıdaki çalıģmaları yapmıģtır. DĠLEKÇELER ; / 2864 tarih ve sayılı dilekçe talebi; Ġsmail KARADEMĠR ve Aytekin MÜFETTĠġOĞLU na ait dilekçede Belediye personeli için talep edilen su ücretlerinde % 50 indirim yapılması konusunda, Komisyonca indirim yapılmamasına; / 2879 tarih ve sayılı dilekçe talebi; OF-TER ĠNġ.TĠC.LTD.ġT., BÜKRÜ ĠNġ.TĠC.LTD.ġTĠ., BAġPINAR ĠNġ.TĠC.LTD.ġTĠ. nin otopark ücretlerinde indirim yapılması taleplerinin Komisyonca mevcut tarifenin devam etmesine; / 3560 tarih ve sayılı dilekçe; Kısmet Ticaret e ait dilekçede talep edilen 47 ada 56 parseldeki 1 ve 4 nolu 420 m2 arsaların 680 ve 300 YTL olan kira bedellerinin 2 ve 3 nolu parsellere ait 255 YTL kira bedelleri ile emsal olması talebi incelenmiģtir. Kiralamalar 2886 sayılı D.Ġ.K göre yapıldığı için kira bedellerinde indirim yapılması söz konusu olmamaktadır / / 2618 tarih ve sayılı dilekçeler; Hidayet MOCAN ve Vedat KARAOĞUZ a ait Yeni Mezarlık yeri ile ilgili taleplerin imar düzenlemesi yapıldıktan sonra gereğinin yapılması kararı alınmıģtır MALĠ YILI ANALĠTĠK BÜTÇESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ÇALIġMALAR ; 2009 Malı Yılı Analitik Bütçesi Belediye Encümenini tarih ve 2008/213 sayılı kararı ile incelenerek 16,301, YTL ile Belediye Meclisi nin tetkikine sunulmuģtur. Bütçe Plan Komisyonu Encümenden gelen Ģekli ile Bütçenin kabulüne kara vermiģtir Mali Yılı Belediye Gelirleri tarifeler ile ilgili cetveller ekte sunulmuģtur. Bilgilerinize arz ederiz. A. Ömer KADAM Mustafa SEMERCĠ Recep ĠNAM Özcan ÖZMEKĠK RaĢit AKÇABELEN BAġKAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE (Ġmza) (Ġmza) (Ġmza) (Ġmza) (Ġmza)

2 EKLER: 1- Dilekçe ( 4 Adet ) 2- Gelir Tarifeleri (5 sayfa) 3- Kira Listesi (4 sayfa) 4- Gelir-Gider Bütçesi (7 sayfa) Komisyon raporunun okunmasından sonra gündemin 2. maddesinde bulunan Belediyemiz 2009 Mali Yılı Analitik Bütçesinin görüģülmesine geçildi. Yapılan açıklamalardan sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylamada, 2009 YILI BÜTÇE KARARNAMESĠ Madde 1- Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam ( ,00- YTL) ödenek verilmiģtir. Madde 2- Belediye/bağlı idare/birlik bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( ,00-YTL) olarak tahmin edilmiģtir. Madde Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karģılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıģtır. Madde 4- Gelir çeģitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiģtir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir. Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleģme yapmaya yetkilidir. Madde sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dıģı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. Madde 7- Bütçe aģağıda belirtilen cetvellerden oluģur: 1-Bütçe Kararnamesi, 2-Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14), 3-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15) 4-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16), 5-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17), 6-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18), 7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ġzleyen Ġki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8) 8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19), 9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-20), 10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21), 11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22), 12- Ġhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23), 13- Ġhdas Edilen Sürekli ĠĢçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24), Sayılı TaĢıt Kanununa Göre Satın Alınacak TaĢıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25), 15- Mevcut TaĢıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26) 16- Ayrıntılı Harcama Programı. (Örnek-27), 17- Finansman Programı (Örnek-28) Madde 8- Meclisce kabul edilen Bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usül ve esaslara uyulmak suretiyle değiģiklik yapılabilir. Madde 9- Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için Meclisce yapılması uygun görülen iģlere iliģkin olarak Kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıģtır. Madde 10- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 11- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. Personel Giderlerini karģılayan, genel yönetim giderlerini içeren ,00- YTL (onaltımilyonüçyüzbirbinyirmiüçyenitürklirası) olarak bağlanmıģ bulunan 2009 Mali Yılı tahmini bütçesi bölüm bölüm ve 2009 yılına ait 11 maddelik Bütçe Kararnamesi madde madde okunmak suretiyle yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin 3. maddesinde bulunan Belediyemizce 2009 Mali Yılında uygulanacak Gelir Tarifelerinin görüģülmesine geçildi. Konu ile ilgili açıklamalardan sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylamada,

3 A İLAN REKLAM VERGİSİ MADDE Dükkan,ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan 20,00 YTL ve reklamların beher m2'sinden yıllık olarak: Bankalar: 100,00 YTL 2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher m2'sinden yıllık olarak : 8,00 YTL 3. Cadde sokak ve yaya kaldırımlar üzerine gerilen,binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların m2'sinden haftalık olarak: 5,00 YTL 4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlarda her m2 için yıllık olarak; 30,00 YTL Bankalar: 100,00 YTL 5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür,katalog,duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için: 0,02 YTL 6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin m2'sinden: 0,25 YTL B EĞLENCE VERGİSİ MADDE Sayılı Kanunun 21.maddesine göre biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden günlük 10,00 YTL C İŞGALİYE HARCI MADDE -52 Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi işgal harcına tabidir nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher m2 için günde a) Pazar veya panayır kurulan yerlerin meydanların mezat yerlerin her türlü mal ve hayvan satıcıları tarafından işgali 2,50 YTL b) Yol,meydan,Pazar,iskele,köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için işgali, nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde: A) Pazar veya panayır kurulan yerlerin meydanların mezat yerlerin her türlü mal ve hayvan satıcıları tarafından işgali a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına 2,50 YTL b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına 2,50 YTL 3. Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için İlTrafik komisyonlarının olumlu görüşü alınarak belediyelerce şehir merkezlerinde tesis edilen ve işletilen mahallelerin çalışma saatleri içinde taşıtlar tarafından işgali (bisiklet ve motosikletler hariç) 5,00 YTL 52.madde(3) no bendinde yazılı işgallerde. a ) Her taşıttan beher saat için : 0,01 YTL b ) Parkmetre çalıştıran yerlerde beher sat için : 0,01 YTL Tarifenin (1) numaralı bendindeki harçların hesabında m2 kesirleri tam sayılır ve tam günü aşan işgallerde altı saatten az süreler atılır,fazlası tam gün sayılır. D TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI MADDE -60 Tatil günlerinde Çalışma Ruhsatı harcı,işin mahiyetine göre yılda 20-YTL den az 800-YTL den çok olmamak üzere Belediye Meclisinde tespit edilir. 1.SINIF HAFTA TATİLİ RUHSATI ALACAK İŞYERLERİ Ulusal ölçekte olan Hiper ve Süpermarketlerin her bir mağazası için 800,00 YTL Süpermarketler ve Akaryakıt Bayileri 500,00 YTL 2.SINIF HAFTA TATİLİ RUHSATI ALACAK İŞYERLERİ Süpermarketler, akaryakıt bayileri,inşaat malz. satıcıları, ekmek fabrikası, düğün salonları,otobüs yazıhaneleri,pastaneler,oto galerileri,atari ve bilardo

4 E salonları,internet kafeler,bayan kuaförleri,tüpgaz bayileri,beyaz eşya ve mobilya malzemeleri,mefruşatçılar,ganyan bayileri,fotoğraf stüdyoları (laboratuvar olanlar),oto yıkama yağlama servisi,içkili lokanta ve lokaller, Şans oyunları bayileri,parklar,oteller,kereste atölyeleri,iletişim bayileri Meşrubat bayileri,telekom bayileri,lunaparklar, kafeler 2464 sayılı yasanın 60.maddesine göre 200,00 YTL 3.SINIF HAFTA TATİLİ RUHSATI ALACAK İŞYERLERİ İçkisiz lokantalar,bakkallar,kahvehaneler,kasaplar,konfeksiyonlar,fotoğraf stüdyoları,kuruyemişçiler,berberler,ayakkabıcılar,hırdavatçılar,şarküteriler, kafeteryalar,kırtasiyeler,balıkçılar,zahireciler,manavlar,köfteciler,ekmek büfeleri,içkisiz lokaller,pide ve kebap salonları,tekel bayileri,kasetçiler, pastane imalathaneleri,simit fırınları,ekmek fırınları,gazete bayileri,hediyelik eşya satıcıları,taksi durakları,bujiteriler,gelinlik ve çeyiz mağazaları 2464 sayılı yasanın 60.maddesine göre 150,00 YTL 4.SINIF HAFTA TATİLİ RUHSATI ALACAK İŞYERLERİ Ayakkabı tamircileri,sobacılar,demirciler,terziler,bisiklet tamircileri,çakmak Tamircileri,çay ocakları, 2464 sayılı yasanın 60.maddesine göre 100,00 YTL HAYVAN KESİMİ MUAYENE DENETLEME HARCI MADDE-72 Hayvan Kesimi Muayene Denetleme Harcı Küçükbaş Hayvan 2,00 YTL Büyükbaş Hayvan 5,00 YTL F ÇEŞİTLİ HARÇLAR İşyeri Açma İzin Harcı (Her m2 için işin mahiyetine göre) 0,60 YTL Muayene Rapor Ruhsat Harcı 15,00 YTL Madde:84 G ÜCRETE TABİ İŞLER MADDE AMBULANS VE CENAZE ARACI ÜCRETLERİ a) Devrek Zonguldak 90,00 YTL b) Devrek Ankara 250,00 YTL c) Devrek İstanbul 350,00 YTL 2. BACA TEMİZLEME ÜCRETLERİ a) Meskenler 30,00 YTL b) İş yerleri, Fırınlar 75,00 YTL c) Fabrikalar 100,00 YTL d) Diğer işyerleri 100,00 YTL e) Resmi daireler 80,00 YTL 3. ARAZÖZ VE MOTOPOMP ÜCRETLERİ a) İçme suyu ( şehir içi) 50,00 YTL b) İçme suyu (Şehir dışı ) km başına 15,00 YTL 4. MERDİVENLİ ARAÇ HİZMETLERİ a) Kapalı ev kapılarının açılması 25,00 YTL b) Merdivenli araçlarla ağaç kesimi 40,00 YTL c) Levha takılması 50,00 YTL Bez afiş asma - indirme 35,00 YTL 5. İŞ MAKİNASI KİRALAMA ÜCRETLERİ a) Kompresör ( saat ücreti ) 105,00 YTL b) Vidanjör ( 1 sefer) 80,00 YTL c) Eski kepçe - kato (1 saat bedeli ) 85,00 YTL d) Yeni kepçe (1 saat bedeli ) 105,00 YTL e) Jeneratör (1 saat bedeli ) 80,00 YTL 6. YOL TAHRİP ÜCRETLERİ a) Bozulan yolların her M2' sinden ( izinli ) 80,00 YTL b) Bozulan yolların her M2' sinden ( izinsiz ) 205,00 YTL c) Kamyon başına 1 km'si 25,00 YTL 7. ATIK MADDELERİ KALDIRMA ÜCRETİ a) İnşaat atıkları Kamyon başına ( 1 seferi ) 165,00 YTL b) İzinsiz harfiyat dökenlerden 205,00 YTL 8. İLAÇLAMA ( HERŞEY DAHİL ) a) Meskenlerde 35,00 YTL

5 b) İşyerlerinde 55,00 YTL 9. YAYIN ARAÇLARI HİZMETLERİ a) Reklam amaçlı hoparlör yayınlarının sabah saat 11' den öğleden sonra 14.00'den sonra yapılmasına ve aşağıda yazılı tarifenin uygulanmasına Belediye Hoparlöründen yapılacak ilanlardan ; 25 kelimeye kadar; 10,00 YTL b) 25 kelime sonrası her kelime için 0,50 YTL c) Kasetli ilanlar ( 30 dakikası ) 500,00 YTL d) Siyasi parti konuşmalarından 500,00 YTL 10. BASILI EVRAK ÜCRETLERİ a) Terazi beyannamesi 10,00 YTL b) Evlenme Dosyası (Evlenme cüzdanı hariç ) 60,00 YTL c) Ekmek büfesi bayii belgesi Büfeler 60,00 YTL Süper marketler için 110,00 YTL Ulusal ölçekte olan süpermarketler 500,00 YTL Bakkallar için 70,00 YTL d) Emlak vergisi beyanı 3,00 YTL e) Zabıta talimatnamesi 35,00 YTL f) Muhtelif Basılı evrak 40,00 YTL g) Esnaf Sicil defteri 40,00 YTL h) İşyeri Muayene Bedeli 35,00 YTL I) İşyeri açma ruhsatları için Çeşitli Gelir Sıhhi İşyerleri için 50,00 YTL Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri için 75,00 YTL Gayri Sıhhi İşyerleri için 100,00 YTL j) Ekspertiz Hizmetleri 50,00 YTL 12. İŞYERİ TİCARET DURUM BELGESİ a) 1. sınıf işyerleri 200,00 YTL b) Ticari plaka belgesi 500,00 YTL 13. MİNİBÜS ŞEHİRLERARASI KİRALAMA ÜCRETİ a) Aracı kullanan görevlinin 1günlük yevmiyesi ve akaryakıt kiralayan tarafından ödenir 150,00 YTL 14. NİKAH SALONU TOPLANTI ÜCRETİ(Toplantı Başına) 500,00 YTL 15. SU TARİFELERİ +Meskenlerde ( ÇTV ile %8 KDV HARİÇ) 0-40 Ton 0,98 YTL Ton 1,18 YTL 81 Ton ve sonrası 1,37 YTL +İşyerlerinde (%8 KDV HARİÇ) 0-60 Ton 1,57 YTL 61 Ton ve sonrası 2,04 YTL +Resmi Dairelerde (%8 KDV DAHİL) Tek tarife 1,66 YTL +Şantiye 0-60 Ton (%8 KDV HARİÇ) 2,44 YTL 61 Ton ve sonrası 3,43 YTL Yukarıdaki tarifeler eski tarife olup; su bedellerine zam yapılmamıştır. Zamanında ödenmeyen su ücretlerine 6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı uygulanır. *Şehit yakınları ve gaziler için meskenler üzerinden % 50 indirim uygulanacaktır. 16. SU ABONE KAYIT DOSYA BEDELLERİ SU ABONE KAYDI YAPTIRAN HERKESTEN a) Meskenler 80,00 YTL b) Ticarethaneler 125,00 YTL c) Şantiyeler 255,00 YTL d) Resmi daireler 255,00 YTL e) Yeni su şebekesine su bağlama 75,00 YTL f) Depozito 35,00 YTL g) Basılı evrak geliri 5,00 YTL h) Sayaç bakım bedeli 1,00 YTL 17. ABONE AÇMA - KAPAMA ÜCRETLERİ a) Meskenler 10,00 YTL

6 b) Ticarethaneler 50,00 YTL c) Şantiyeler 150,00 YTL d) Resmi daireler 250,00 YTL e) Kaçak su kullananlara ( Abone kaydı yaptırmadan.) 500,00 YTL 18. NUMARALAMA ÜCRETİ a) Numaralama ücreti iki eşit taksitle alınır. 2,50 YTL 19. KANALİZASYON VE SU TESİSATI BAĞLAMA ÜCRETİ SU ABONE KAYDI YAPTIRAN HERKESTEN ( ilk açılış ) a) Kanalizasyon ve su bağlama ücreti 100,00 YTL 20. HAYVAN KESİM ÜCRETİ a) Manda 35,00 YTL b) Öküz 30,00 YTL c) İnek 30,00 YTL d) Dana 25,00 YTL e) Koyun-keçi 5,00 YTL Yukarıdaki yazılı kesim ücretlerine ilaveten büyükbaş hayvanlar için 1-YTL küçükbaş hayvanlar için 50-YKR mera fonu alınmasına 21. İMAR HİZMETLERİ İmar durumu konut arsa m2 0,30 YTL İmar durumu T.bölge arsa m2 0,60 YTL Proje kontrol ücreti konut daire m2 0,60 YTL Proje kontrol ücreti işyeri işyeri m2 1,20 YTL Yapı yeri gösterme ücreti konut inşaat m2 0,30 YTL Yapı yeri gösterme ücreti işyeri inşaat m2 0,60 YTL Fotoğraf tastik ücreti konut bağlı bölge 27,00 YTL Fotoğraf tastik ücreti işyeri bağlı bölge 54,00 YTL İrtifak hakkı onay ücreti konut bağlı bölge 27,00 YTL İrtifak hakkı onay ücreti işyeri bağlı bölge 54,00 YTL Yapı kul. İzin kont. Ücreti konut m2 1,35 YTL Yapı kul. İzin kont.ücreti işyeri m2 2,70 YTL Toprak dök. yeri gösterme ve hafriyat ücreti kazı m3 1,20 YTL Proje sureti tastik ücreti konut bağlı bölge 27,00 YTL Proje sureti tastik ücreti işyeri bağlı bölge 54,00 YTL Bahçe duv.izin kontrol ücreti konut sahası 270,00 YTL Ana kanalizasyon bağlama ücreti Konut daire başı (işyeri her 50 m2 için) 270,00 YTL İmar planı değişiklik müracaat ücreti mesken arsa m2 0,30 YTL İmar planı değişiklik müracaat ücreti ticari bölge arsa m2 0,60 YTL Değişiklik talep edilen arsanın tapu kaydındaki alanı alınacak olup, müracaat sırasında ücretin %50 si peşin alınacak, geriye kalan %50 lik kısım Belediye Meclisinde kabul edilmesi durumunda alınacaktır. Müracaat *NOT Belediye Meclisince kabul edilmemesi durumunda %50 lik peşin alınan ücret geriye iade edilmeyecektir. Yol kotu verme ücrt. mesken bölge nokta başı 27,00 YTL Yol kotu verme ücrt. ticari bölge nokta başı 54,00 YTL imar planı sureti tasdik ücr. fotokopi başına 55,00 YTL parsel bacası ve yeni kanalizasyon yapım ücr.keşif tutarına göre Her türlü kayıt suret çıkarma sayfa başına 12,00 YTL İskan ruhs.için çevre tem.katkı payı konut m2 2,20 YTL İskan ruhs.için çevre tem.katkı payı işyeri m2 2,70 YTL İnşaat işgaliyesi m2 0,27 YTL Otopark ücreti ( 1 otopark ücr ) mesken bölgesi 3.500,00 YTL Otopark ücreti ( 1 otopark ücr ) ticari bölge 3.500,00 YTL İş deneyim belgesi Belediye Sınırları Belge başına 75,00 YTL Mimar, mühendis ve diğer teknik ve Fen Elemanlarının İlk kayıt Ücreti Belediye Sınırları İlk Kayıt 300,00 YTL Müteahhit İlk Kayıt Ücreti Belediye Sınırları İlk Kayıt 750,00 YTL Mimar, mühendis ve diğer teknik ve Fen Elemanlarının Kayıt Yenileme Ücreti Belediye Sınırları Kayıt Yenileme 150,00 YTL Müteahhit Kayıt Yenileme Ücreti Belediye Sınırları Kayıt Yenileme 350,00 YTL Temel ve Su Basman Vizesi Ticaret Alanlarında İnşaat m2 0,25 YTL Temel ve Su Basman Vizesi Konut Alanlarında İnşaat m2 0,15 YTL Kat artışlarında Bağımsız bölüm başına 4.000,00 YTL İmar çapı ücreti 50,00 YTL H 22-TIBBİ ATIK BERTARAF BEDELİ

7 Eczane,Sağlık ocağı,özel Poliklinikler,Doktor,Diş hekimleri Veteriner Hekim Muayenehane,Hastaneler Mahalli Çevre Kurulunca tespit edilen tarifeler uygulanacaktır. Yukarıda yazılı tarifelerin, 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili maddeleri ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre 01/01/2009 tarihinden itibaren uygulanmasına oy birliği ile karar verildi. Gündemin 3. maddesinde bulunan Belediyemizce 2009 Mali yılında uygulanacak gelir tarifelerinden kira bedellerinin tespiti konusunun görüģülmesine geçildi. Konu ile ilgili açıklamalardan sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylamada: SIRA NO DOSYA NO ADRESĠ KULLANIM ġeklġ ADI SOYADI Yeni Mah. Hal yeri Kasap Nihat KABAOĞLU 225 YTL 2. 2 Yeni Mah. Hal yeri Kasap Vedat BOZKURT 185 YTL 3. 3 Yeni Mah. Hal yeri Tavukçu Bekir ELĠBAġ 185 YTL 4. 4 Yeni Mah. Hal yeri Balıkçı Gürol BAYRAMUSTA 185 YTL 5. 5 Yeni Mah. Hal yeri Balıkçı Hüseyin ÖZTÜRK 225 YTL 6. 6 Yeni Mah. Hal yeri Balıkçı Ahmet DURAN 225 YTL 7. 7 Yeni Mah. Hal yeri Bakkal Hüseyin DEDE 185 YTL 8. 8 Yeni Mah. Hal yeri Bakkal Hüseyin BAYCAN 600 YTL 9. 9 Yeni Mah. Hal yeri Konfeksiyon Kezban ONUR 190 YTL Yeni Mah Hal yeri Konfeksiyon Mehmet AKÇAPINAR 195 YTL Yeni Mah Hal yeri Kasap Nazife BAYRAMUSTA 185 YTL Yeni Mah. Hal Yeri Bakkal Çetin KUZLU 380 YTL Yeni Mah. Hal yeri Bakkal Süleyman SAKA 185 YTL Yeni Mah. Hal yeri Konfeksiyon Selma BODUR 185 YTL Yeni Mah. Hal yeri Konfeksiyon Mesude ÖZMEKĠK 175 YTL Yeni Mah. Hal yeri Konfeksiyon Mesude ÖZMEKĠK 175 YTL Yeni Mah. Hal yeri Bakkal Ali KÖKEN 650 YTL Yeni Mah Hal yeri Bakkal Mahmut BAYCAN 210 YTL Yeni Mah. Hal yeri Kahvehane DurmuĢ MEKĠKCĠ 275 YTL Yeni Mah. Hal yeri Bastoncu RüĢtü ÇELEBĠ 475 YTL Yeni Mah. Hal yeri Dernek Atatürkçü DüĢünce Derneği 75 YTL Yeni Mah Hal yeri Tüp Bayii Rahim AKKARTAL 280 YTL Eski Kasaplar Sok. Yazıhane M.Zeki HACIKULAOĞLU 680 YTL Eski Kasaplar Sok. Kuyumcu Harun HACIKULAOĞLU 180 YTL Eski Kasaplar Sok. Muayenehane Aytekin SUR 410 YTL Eski Kasaplar Sok. Eczane Semiha BENGĠ 475 YTL Eski Kasaplar Sok. Yazıhan Bahadır BENGĠ 180 YTL Eski Kasaplar Sok. Motorcu Murat SEZER 180 YTL Eski Kasaplar Sok. Yorgancı Mehmet ġahġn 180 YTL Eski Kasaplar Sok. Sobacı Hasan ÇAKAR 180 YTL Eski Kasaplar Sok. Sobacı Selehattin GÜNDOĞDU 180 YTL Eski Kasaplar Sok. Sobacı Mustafa GÜNDOĞDU 180 YTL Eski Kasaplar Sok. Muayenehane ÇoĢkun SEBER 275 YTL Eski Kasaplar Sok. Dükkan Kemal YILDIZ 185 YTL Eski Kasaplar Sok. Dükkan Türk Eğitim SEN 245 YTL Eski Kasaplar Sok. Lokal Eğitim SEN 135 YTL Eski Kasaplar Sok. Lokal Yardım Sevenler Derneği 135 YTL Eski Kasaplar Sok. Camcı Zekeriya CAMGÖZ 800 YTL Eski Kasaplar Sok. Dernek Avcılar ve Atıcılar Derneği 235 YTL Eski Kasaplar Sok. Lokal Pınarspor 150 YTL Eski Kasaplar Sok. Dernek Avcılık, Atıcılık ve Balıkçılık 150 YTL Ġhtisas Spor Klübü Eski Kasaplar Sok. Dondurmacı Mehmet ÖZMEKĠK 185 YTL Eski Kasaplar Sok. Kuyumcu Ġlker USLUBAġ 180 YTL

8 Eski Kasaplar Sok. Terzi Hilmi ÖZMEKĠK 180 YTL Eski Kasaplar Sok. Berber Recep SARI 195 YTL Eski Kasaplar Sok. Konfeksiyon Ahmet ġahġn 520 YTL Eski Kasaplar Sok. Resmi Kurum Türk Hava Kurumu 160 YTL Eski Kasaplar Sok. Elektrikçi Mustafa KURUBAġ 210 YTL Eski Kasaplar Sok. Beyaz EĢya Mustafa KURUBAġ 220 YTL Eski Kasaplar Sok. Birahane Cihan DERELĠ 410 YTL Terminal ve Çevresi Bakkal Ġsmail KARALAR 450 YTL Terminal ve Çevresi Bakkal Kazım CAN 410 YTL Terminal ve Çevresi Pastahane Halil KALMAOĞLU 410 YTL Terminal ve Çevresi Market Mehmet ERDEM 520 YTL Terminal ve Çevresi Kahvehane Hakkı KESKĠN 320 YTL Terminal ve Çevresi Kahvehane Mustafa GÜN 430 YTL Terminal ve Çevresi Telekom Mahir ÖZTUNCA 340 YTL Terminal ve Çevresi Bakkal Bahattin CAN 340 YTL Terminal ve Çevresi Pastahane Mevlüt ERDEM 515 YTL Terminal ve Çevresi Pastahane Ömer KALMAOĞLU 340 YTL Terminal ve Çevresi Yazıhane ÖZBĠRLĠK 340 YTL Terminal ve Çevresi Çay Ocağı Mehmet UZUNSEL 340 YTL Terminal ve Çevresi Yazıhane GERZE TAKSĠ 225 YTL Terminal ve Çevresi Çay Ocağı Ali KURUBAġ 200 YTL Terminal ve Çevresi Berber Hamdi CAN 200 YTL Terminal ve Çevresi Yazıhane Terminal Taksi 225 YTL KarĢıyaka Mah. Çay Bahçesi Zübeyde Hanım 340 YTL Sazlık Çayı Briket Harmanı Ġsmet GÜL YTL Terminal ve Çevresi Çay Ocağı Muammer DELĠACI 280 YTL Terminal ve Çevresi ÇıkıĢ Kapısı Devrek Belediye SPOR 280 YTL Terminal ve Çevresi Yazıhane Rahmi ÇOLAK 180 YTL Terminal ve Çevresi Petrol Ofisi Harun HACIKULAOĞLU YTL Sazlık Çayı Halı Saha Ġnci KASAPOĞLU 950 YTL Sazlık Çayı Lokanta Demet TAġÇI 180 YTL Ġncirciler Sok. Bakkal Eyüp SUBAġI 240 YTL Ġncirciler Sok. Kasap Süleyman SALBAġ 480 YTL Ġncirciler Sok. Bakkal Sefer USLUBAġ 270 YTL Ġncirciler Sok. Berber Cemali TÜREDĠ 240 YTL Ġncirciler Sok. Yazıhane Halil BONCUKOĞLU 320 YTL Ġncirciler Sok. Yazıhane Ġsmail GÜNER 240 YTL Ġncirciler Sok. Manav Zihni ÇELĠK 280 YTL Millet Bahçesi Sk. Çay Bahçesi Devrek Belediye SPOR YTL KarĢıyaka Mahallesi Büfe Ġsmet AKMANTAR 340 YTL Cumhuriyet Alanı Sürücü Kursu Ömer DAKIN 620 YTL Cumhuriyet Alanı Yazıhane Kadıoğlu ĠNġAAT 390 YTL Cumhuriyet Alanı Muhasebeci Mehmet AKMAN 450 YTL Cumhuriyet Alanı Muhasebeci Necati HATILOĞLU 170 YTL Cumhuriyet Alanı Muhasebeci A.Ali DURBAK 280 YTL Cumhuriyet Alanı Meslek Odası Ticaret ve Sanayi Odası 560 YTL Cumhuriyet Alanı Konfeksiyon Sümer Bayii 900 YTL Cumhuriyet Alanı Fotoğrafçı Naim ĠLHAN YTL Cumhuriyet alanı Taksi Durağı Meydan Taksi 225 YTL Cumhuriyet Alanı Taksi Durağı Hür Taksi 225 YTL Cumhuriyet Alanı Taksi Durağı Güven Taksi 225 YTL Pazar Yeri Taksi Durağı Hal Taksi 225 YTL Pazar Yeri Birahane ġaban BUDAK 340 YTL Eski Mahalle Otel Zeki BUDAK YTL Yeni Mahalle Kazım Giyim Erol MEġEPINAR YTL Terminal ve Çevresi Lokanta ġahin AKÇAN YTL Terminal ve Çevresi Büfe Cihan CAN 195 YTL Terminal ve Çevresi Büfe Aydın ALAGÖZ 195 YTL Ġncirciler Sok. Büfe Hüseyin DERĠN 170 YTL

9 Ġncirciler Sok. Büfe Hüseyin DERĠN 170 YTL Terminal ve Çevresi Büfe Osman GÜNEY 160 YTL Terminal ve Çevresi Büfe Cihan CĠN 195 YTL Terminal ve Çevresi Büfe Ayhan AYVACI 195 YTL Terminal ve Çevresi Büfe Aziz GÜN 260 YTL Terminal ve Çevresi Büfe Aytekin ÖZMEKĠK 270 YTL Terminal ve Çevresi Büfe Sefer KÖSE 84 YTL Bastoncular ÇarĢısı Çay Bahçesi Suat DANKAZ 170 YTL Yeni Mah. Hal Yeri Kitap Evi Abdurrahman GÜLEN 250 YTL Sazlık Çayı Mevki ĠnĢaat Malz. Kısmet CĠN 750 YTL Yeni Mah. Hal Yeri Dernek Azize ÇEKĠRDEKÇĠ 245 YTL Sazlık Çayı ĠnĢaat Malz. Süleyman ARMUT 275 YTL Ağalar Mah. Minibüs Durağı DEV-TUR 115 YTL Eski Kasaplar Sok. Beyaz EĢya Mustafa KURUBAġ 185 YTL Ġsmet PaĢa Mah. Tüp Deposu Yusuf YUKARIBAġ 280 YTL Ġsmet PaĢa Mah. Tüp Deposu BaĢaran Tüketim Malları 410 YTL Ġsmet PaĢa Mah. Tüp Deposu Rıza Yalılı 270 YTL Ġsmet PaĢa Mah. Tüp Deposu Venüs Pazarlama 280 YTL Ġsmet PaĢa Mah. Tüp Deposu Tekin Yılmaz-AKÇAGAZ 140 YTL Mülkiyetleri Belediyemize ait gayrimenkullerde kiracı bulunanların kira bedellerinin yukarıda belirtildiği Ģekilde 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili maddelerine göre 01/01/2009 tarihinden itibaren uygulanmasına ve sözleģmede bulunan zamanlarında ödenmeyen kira bedellerine gecikme zammı uygulanmasına oy birliğiyle karar verildi. Gündemin 3. maddesinde bulunan Belediyemizce 2009 Mali Yılında uygulanacak gelir tarifeleri ile ilgili Belediyemize verilen dilekçeler ile ilgili Bütçe Hesap ve Tetkik Komisyonu raporunun görüģülmesine geçildi. Daha önce okunan komisyon raporunda belirtilen hususlar üyelere de anlatıldı. Yapılan açıklamalardan sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylamada; 1-01/09/2008 tarih ve 2864 sayılı dilekçe ile Belediyemiz Personelleri adına Ġsmail KARADEMĠR ve Tekin MÜFETTĠġOĞLU tarafından personele su indirimi uygulaması talep edilmiģ ise de, talebin reddine ve mevcut tarifenin uygulanmasına, 2-02/09/2008 tarih ve 2879 sayılı dilekçe ile Of-Ter ĠnĢaat Tic. Ltd. ġti., Bükrü ĠnĢaat Ticaret Ltd. ġti. ve BaĢpınar ĠnĢaat Tic. Ltd. ġti. tarafından otopark ücretlerine indirim yapılması talep edilmiģ ise de, talebin reddine ve mevcut tarifenin uygulanmasına, 3-04/11/2008 tarih ve 3560 sayılı dilekçe ile Kısmet Ticaret-Kısmet CĠN in, 47 ada 56 parseldeki 1 ve 4 nolu 420 m2 arsaların 680,00.-YTL ve 300,00.-YTL olan kira bedellerinin 2 ve 3 nolu parsellere ait 255,00.-YTL kira bedelleri ile emsal olması talebinin incelenmesinde, kiralamalar 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun ilgili maddelerine göre yapıldığı için kira bedellerine indirim yapılması söz konusu olmadığından, talebin reddine, 4-13/08/2008 tarih ve 2618 sayılı, 10/09/2008 tarih ve 2987 sayılı dilekçeler ile Hidayet MOCAN ve Vedat KARAOĞUZ tarafından yeni mezarlık yeri talep edilmiģ ise de, talepler ile ilgili imar düzenlemesi yapıldıktan sonra gereğinin yapılmasına, Oy birliğiyle karar verildi. BaĢkanvekili; Değerli Meclis Üyesi ArkadaĢlarım, Değerli Daire Amirleri, Belediye Meclisinin 2008 Yılı Olağan X.Toplantısı II.BirleĢimine ait gündem maddelerimizin görüģülmesi burada sona ermiģtir. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teģekkür ediyorum dedi ve toplantı sona erdi. Saat: Osman ERENOĞLU Özcan ÖZMEKĠK Recep ĠNAM MECLĠS 1. BAġKANVEKĠLĠ MECLĠS KATĠBĠ ÜYE MECLĠS KATĠBĠ ÜYE

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir.

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 11/2014 İstanbul, 18.02.2014 KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. ÖZET: 18.02.2013

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi Bina Vergisi (meskenlerde) Bina Vergisi (diğerlerinde) Arsa Vergisi Arazi Vergisi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı % 01 (bindebir) % 02 (bindeiki) % 03 (bindeüç) %

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi Vergisi

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 20.12.2013/218-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNİN BELEDİYE GRUPLARI İTİBARİYLE TESPİTİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Belediye

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 )

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü EKİM AYI 2. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 100: Gündemin birinci maddesi; 2016 mali yılı bütçe görüşülmesine

Detaylı

2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 11 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

2015 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 11 madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1 Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 21.000.000,00 TL dir. İfadesi Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür Madde 2 Belediye

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI KARAR NO : 012000139 DAĐRESĐ : PLAN VE BÜT.KOM.BŞK.LIĞI KARAR TARĐHĐ : 19/11/2012 BĐRĐMĐ : EVRAK NO : ------------- KONUSU : PLAN VE BÜT.KOM.RAPORU GELĐŞ

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ ÖZET : Belediye Gelirleri Kanunun 96/B Maddesinin, bazı vergi ve harçların

Detaylı

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE 45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE ĠLĠġKĠN TABLONUN DOLDURULMASINDA BELEDĠYELERCE YAPILACAK ĠġLEMLERE ĠLĠġKĠN REHBER 1. Amaç 6527 sayılı Bazı

Detaylı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2013 tarihli oturumunda

Detaylı

ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ K A R A R :90 Tarifelerin daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, 11/12/2012 Salı günü saat 19.00 da toplanarak karara bağlanmasına, Rıdvan

Detaylı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Sayı:Rehber.2014/005 Ankara,18.02.2014 Konu: Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin yeniden belirlenmesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

2013 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI

2013 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI 2013 ARALIK AYI MECLİS KARARLARI Belediye ve Meclis Başkanı Ömer BAYGIN, Meclis üyeleri Mehtap DEMİRSES BURKU, Orhan DANIŞMAN, İsmail ÇETİN, Kemal ESER, Ali Kemal ATAY, Sezai BERBER, Rıdvan ERDOĞAN, Yılmaz

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 17. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 17. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI BİRİNCİ OTURUM; T.C. 1. 07.05.2013 tarihli 16ncı olağan Birlik Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özetinin okunması. 2. 2014 Yılı Bütçe Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesi. 3. Üye Belediyelerin

Detaylı

5- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-21),

5- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere İzin Verilen Hizmetlere Ait (G) Cetveli (Örnek-21), 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1 Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için "(A) ödenek cetvelinde" gösterildiği gibi toplam (45.000.000,00) liralık ödenek verilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oybirliği

Detaylı

ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR TARİHİ : 27.10.2015 KARAR NO : 257 KONUSU : 2016 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi MECLİS BAŞKANI : Ulaş YURDAKUL MECLİS KÂTİPLERİ : Ali İhsan USLU, Nuran BAŞKÜTÜK

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARAR NO : 2016/148 KARAR TARİHİ : 21/10/2016 KARARIN ÖZÜ: 2017 Mali Yılı

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla BüyükĢehir Belediyesinin 2015

Detaylı

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi:

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi: Toplantı tarihi: 02.02.2016 MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI Saat:14.00 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Belediye Meclisinin 02.02.2016 salı günü saat 14.00 te Belediye

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Karar No :444 Karar Tarihi :10/12/2015 T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi l) Kavaklıdere ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229

SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229 SĐRKÜLER Đstanbul, 19.12.2013 Sayı: 2013/229 Ref: 4/229 Konu: ĐLAN VE REKLAM VERGĐSĐ, EĞLENCE VERGĐSĐ, ĐŞGAL HARCI, TATĐL GÜNLERĐNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI, ĐŞ YERĐ AÇMA ĐZNĐ HARCI HAKKINDA BAKANLAR KURULU

Detaylı

T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ. Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1

T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ. Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1 T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ Sayfa 1 Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1 Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarihi Perşembe

Detaylı

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Karar No :203 Karar Tarihi :09/12/2014 KONUSU: PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYON RAPORLARI ı) KAVAKLIDERE ĠLÇE BELEDĠYESĠ 2015 YILI BÜTÇESĠ Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; Meclisimizin

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI KARAR TARİHİ : 02/10/2013 KARAR NUMARASI : 2013-11/42 BİRİMİ: Mali Hizmetler Müdürlüğü KONUSU: Evsel Bağlantı Ücretinin Görüşülmesi Toplantıya

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 201 KARAR 201 Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU nun mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 202 KARAR 202 İzmir Tapu ve Kadastro 3. Bölge Müdürlüğü ile Urla

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

Madde 2- Eğlence Vergisi 2464 SK. un 21.Maddesi gereği; Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden ( günlük TL.);

Madde 2- Eğlence Vergisi 2464 SK. un 21.Maddesi gereği; Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden ( günlük TL.); A-VERGİLER 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan tarifelerden alt ve üst limiti olup bu limitler arasında Belediye Meclisi tarafından belirlenecek olan vergilerden; Madde 1- İlan Reklam Vergileri

Detaylı

İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR

İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR İÇİNDEKİLER VERGİ VE HARÇLAR I- İlan ve Reklam Vergisi II- Eğlence Vergisi III- İşgal Harcı IV- Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı V- İş Yeri Açma İzni Harcı VI- Kaynak Suları Harcı VII- Ölçü ve Tartı

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13:00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 tarihli

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA. Gelirin Adı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA. Gelirin Adı KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı Ücret Tarifesi. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08/05/2014 tarihli toplantısında 5 inci gündem maddesi olarak görüşülüp komisyonumuza

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ NİSAN 2014 BİRLEŞİM 3 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 18.04.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 11 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON

Detaylı

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ : EKİM-2016 BİRLEŞİM : 20 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 18.10.2016 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 118 ÖZÜ : ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN

Detaylı

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 İÇİNDEKİLER 1. 2015 Yılı Bütçe Kararnamesi...2 2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 3. Ödenek (A) Cetveli...10 4. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli...25 5.

Detaylı

T. C. Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tesisi Kurma Ve İşletme Birliği 2013 Yılı Dönemi Kasım Ayı 2.Olağan Meclis Toplantısı Gündemi 05.11.

T. C. Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tesisi Kurma Ve İşletme Birliği 2013 Yılı Dönemi Kasım Ayı 2.Olağan Meclis Toplantısı Gündemi 05.11. T. C. Birinci Oturum: 1-07.05.2013 tarihli 2013 yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özetinin okunması 2-2014 Yılı Bütçe Teklifi nin Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesi 3-2014 yılı Atıksu

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 42.206.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 23.550.000 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13.00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 Tarihli

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĐYE MECLĐSĐ KARARI Karar No : 2010/10-1 (1) Gündem maddesi gereğince; Belediye Başkanlığı nın 01/10/2010 tarih ve 328 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus Belediyesi 2011 (2012 2013) Mali Yılı Tasarı Bütçesi, Belediye

Detaylı

TARSUS BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

TARSUS BELEDİYESİ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Karar No : 2014/10-2 (101) Belediye Meclisi 15/10/2014 Çarşamba günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Şevket CAN Başkanlığında, 2014 Yılı Onuncu Birleşimin İkinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye Meclis Üyeleri;

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet TALAY

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 04/10/2012 Toplantı Dönemi : 2012 Karar Niteliği : Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 02 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 04.10.2012 Perşembe günü saat 17.00 da 2012 dönemi

Detaylı

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. 10 URLA MERKEZ - ZEYTİNLER TEK SEFER 25 X2 = 50 DK 21,4 km X2 = 42,8 km 100 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ TEK SEFER 48 X2 = 54 DK 40,7 km X2 = 81,4 km 120 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 25/11/2015 tarihinde saat 13:00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 Tarihli

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ARALIK AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 110: Gündemin birinci maddesi; Yapılan müzakere ve oylamada;

Detaylı

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ

2014 MALİ YILI GELİR TARİFESİ 5393 sayılı Belediye kanunun 18.Maddesinin (f) fıkrası ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve aynı kanunun 97.Maddesine istinaden düzenlenen Ücrete tabi işler tarifesi 1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1-)

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 19. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 05.11.2014 ÇARŞAMBA

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 19. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 05.11.2014 ÇARŞAMBA BİRİNCİ OTURUM; T.C. 1. 07.05.2014 tarihli 18ncı olağan Birlik Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özetinin okunması. 2. 2015 Yılı Bütçe Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesi. 3. Üye Belediyelerin

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 487 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. n) Kavaklıdere ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

A_ ÜCRET TARİFELERİ a) Meskenlerden ; 1- Beher m3/ ton baģına 1.00 TL. Tüm abonmanların aynı tarifeden uygulanması.( Resmi kurumlar dahil )

A_ ÜCRET TARİFELERİ a) Meskenlerden ; 1- Beher m3/ ton baģına 1.00 TL. Tüm abonmanların aynı tarifeden uygulanması.( Resmi kurumlar dahil ) KARAPINAR BELEDİYESİ 2011 YILINA AİT İÇME SUYU, OTOBÜS TAŞIMA ÜCRETİ, KAMYON NAKLİYE ÜCRETİ, KAZICI YÜKLEYİCİ ÜCRETLERİ, SU TANKER ÜCRETİ, HAMUR MAKİNASI ÜCRETİ, KAYIT SURET ÜCRETİ VE HOPARLÖR ÜCRETLERİ

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 31.12.2013/241-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ 12- T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ 2014 YILI VERGİ ve HARÇLAR GELİR TARİFESİ 2014 Yılı Gelir Tarifesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun İlgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır.

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 39.350.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 20.500.000 2 Özel Tüketim Vergisi 100.000 52 Elektrik

Detaylı

SAYI : 197 MERSİN 21/10/2015 KARAR KONUNUN GÖRÜŞÜLEREK OYLANMASI SONUCUNDA

SAYI : 197 MERSİN 21/10/2015 KARAR KONUNUN GÖRÜŞÜLEREK OYLANMASI SONUCUNDA Belediye Meclisinin 05/10/2015 tarih ve 170 sayılı ara kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim-Kültür-Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna ortak havale edilen 2016 Mali

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 28.02.2012/64-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 41 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliğinde, belediyelerin ilan ve reklâm vergisi ve çevre temizlik vergisi

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi 2011 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 842.720.000-TL

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :93 KARAR 93 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Mart ayı meclis toplantısının birinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 7 Mart 2016 Pazartesi günü

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KARAR TARİHİ : 05/03/2014 KARAR NUMARASI : 2014-3/8 BİRİMİ : Fen İşleri Müdürlüğü KONUSU : İmar planı tadilatı talebi İmar tadilatı ile ilgili gündemin birinci maddesi aşağıdaki şekilde görüşüldü.

Detaylı

T.C. SOMA BELEDİYESİ

T.C. SOMA BELEDİYESİ T.C. SOMA BELEDİYESİ 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN DEĞİŞİK 5281 SAYILI KANUNUN VERGİ VE HARÇLARLA İLGİLİ MADDELERİ GEREĞİNCE BELEDİYE MECLİSİNCE DÜZENLENECEK TARİFEYE GÖRE ALINACAK VERGİ ve

Detaylı

T.C T U R H A L BELEDĠYE MECLĠSĠ. Toplantının Ayı : Eylül 2014/09 Toplantının Tarihi : 04.09.2014 BirleĢim : 1 Toplantının Günü : PerĢembe Oturum : 1

T.C T U R H A L BELEDĠYE MECLĠSĠ. Toplantının Ayı : Eylül 2014/09 Toplantının Tarihi : 04.09.2014 BirleĢim : 1 Toplantının Günü : PerĢembe Oturum : 1 T.C T U R H A L BELEDĠYE MECLĠSĠ Toplantının Ayı : Eylül 2014/09 Toplantının Tarihi : 04.09.2014 BirleĢim : 1 Toplantının Günü : PerĢembe Oturum : 1 Belediye Meclisinin 04.09.2014 tarihi PerĢembe günü

Detaylı

2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 41.753.650 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 9.195.000 2 Özel Tüketim Vergisi 10.000 52 Elektrik

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri.

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. 2015 NIN 6. DÖNEM, 1.TOPLANTISININ, 1. BĠRLEġĠMĠNĠN 1. OTURUMUNA AĠT KARAR

Detaylı

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ 1-Gelen şikayet konusunun değerlendirilmesi 2-Değerlendirme

Detaylı

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; Karar No :199 Karar Tarihi :09/12/2014 KONUSU: PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI f) BODRUM İLÇE BELEDİYESİ 2015 YILI BÜTÇESİ Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda; Meclisimizin

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU - 2013

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU - 2013 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU - 2013 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ : -Belediye Zabıta Müdürlüğü Kadrosu; 1 Zabıta Müdür Vekili, 8 Zabıta Memuru, 1 Daimi İşçi (Zabıta Memuru) 7 Personel Destek hizmeti, 3 Daire Memuru

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı Ücret Tarifesi. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08/05/2014 tarihli toplantısında 5 inci gündem maddesi olarak görüşülüp komisyonumuza

Detaylı

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN Karar Tarihi : 01.05.2015 24344638-301.05/ Karar No: 2015 / : 1. birleşim Türkeli Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi gereğince 01.05.2015 Cuma günü saat 15:00 da Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... 11-17 Bütçe Kararnamesi... 18-21

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :442 Karar Tarihi :10/12/2015 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi j) Ula ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi

Detaylı

200,00 TL 100,00 TL 150,00 TL 75,00 TL 100,00 TL 50,00 TL 50,00 TL 25,00 TL 10.000,00 5.000,00 5000,00 2.500,00 2.500,00 1.250,00 1000,00 500,00

200,00 TL 100,00 TL 150,00 TL 75,00 TL 100,00 TL 50,00 TL 50,00 TL 25,00 TL 10.000,00 5.000,00 5000,00 2.500,00 2.500,00 1.250,00 1000,00 500,00 Karar Tarihi : 05/01/2015 Karar Numarası : 01 (Sayfa :1 ) yapmak, gündeminde bulunan konular ile gündeme getirilecek konuları görüşmek üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri ile 2014/090

Detaylı

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Ekonomist 1/1 1 1.428,00 TL.

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Ekonomist 1/1 1 1.428,00 TL. Karar Tarihi : 01.09.2014 Karar No : 41850698.301.05-159 Konu : Sözleşmeli Personel Ücreti Belirlenmesi. KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmet sınıfında münhal bulunan birinci (1.) dereceli Ekonomist kadrosunda,

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 04/03/2013 tarihli oturumunda

Detaylı

2011 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2011 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 35.382.100 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 6.990.000 2 Özel Tüketim Vergisi 10.000 52 Elektrik

Detaylı

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 01.10.2015 tarihli toplantısında Komisyonlarımıza havale edilen 08.09.2015 tarih ve 45914605/1694 sayılı Emlak ve İstimlak

Detaylı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON

Detaylı

MALİ YILI BÜTÇE PROGRAMI

MALİ YILI BÜTÇE PROGRAMI TAVŞANLI BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI BÜTÇE PROGRAMI 1 S a y f a TAVŞANLI BELEDİYESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMEESİ Madde 1-Belediye birimleri için (A) işaretli Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 60.000.000

Detaylı

EK 2 SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK 2 SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Yaz Spor Okulları 4 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden

Detaylı

T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Karar Tarihi : 07/03/2011 (Standart Dosya No 301-05) Karar No : 15

T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Karar Tarihi : 07/03/2011 (Standart Dosya No 301-05) Karar No : 15 T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 07/03/2011 (Standart Dosya No 301-05) Karar No : 15 Belediye Meclisi; Belediye Başkanı Recep ÖZKAN ın yazılı daveti üzerine 28/02/2011 tarihli gündemi

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 09/02/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 03 Şubat 2015 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan günlük çalışma programı

Detaylı

T.C ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2013 Y I L I Ü C R E T T A R İ F E S İ GELİRİN ÇEŞİDİ

T.C ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2013 Y I L I Ü C R E T T A R İ F E S İ GELİRİN ÇEŞİDİ MADDE T.C ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2013 Y I L I Ü C R E T T A R İ F E S İ GELİRİN ÇEŞİDİ 03.01.02.99 KARA TAŞITLARI ÜCRETLERİ Dayanak : 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesi gereğince durak yerleri ile

Detaylı

YUNUSEMRE BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI GELİR TARİFE CETVELİ

YUNUSEMRE BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI GELİR TARİFE CETVELİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI 1 Binalara kot verilmesi ücreti(parsel başına) 80,00 TL 74,58 TL 2 İrtifak hakkı tesis ücreti(parsel başına) 165,00 TL 153,81 TL 3 Tevhid-İfraz talep ücretleri a)konut

Detaylı