Hukuk Ýþleri Müdürlüðü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hukuk Ýþleri Müdürlüðü"

Transkript

1 Hukuk Ýþleri Müdürlüðü Belediyemiz hükmi þahsiyetinin vekilleri olarak 0/ 0/008-//008 tarihleri arasýnda belediyemiz baþkanlýðý ile dairelerimizin karþýlaþtýklarý hukuki sorunlarý çözüme ulaþtýrmak, ihtiyaç duyulup,servisimize yapýlan baþvurular sonucunda, hukuki görüþ ve mütelealar vermek, belediyemiz baþkanlýðý aleyhine açýlmýþ davalar ile belediyemiz baþkanlýðýný temsilen vekil olarak üçüncü kiþilere karþý açtýðýmýz davalarda, belediyemiz hükmi þahsiyetinin haklarýný en iyi þekilde savunmak ve elde etmek görevimizi yerine getirmiþ bulunmaktayýz.bu dönem içindeki hukuki faaliyetlerimizi þöylece bilgilerinize arz ediyoruz. -) ÝDARÝ ÝÞLER:Baþkanlýk makamý ile birimlerin ve daire müdürlüklerinin karþýlaþtýklarý hukuki sorunlar ve konularýn servisimize intikalinden sonra, konular incelenerek, çözüme yönelik hukuki görüþlerimiz ve çözüm yollarý yazýlý ya da sözlü olarak arz olunmuþtur. -)DAVALAR: A-)Hukuk Davalarý: -)Geçmiþ dönemlerinden bu faaliyet dönemine intikal eden belediyemiz baþkanlýðý aleyhine açýmlý bulunan (8) Adet Kýdem-ihbar diðer iþçi alacaklarý (iþ davasý)na bu dönem içinde ayný mahiyete () adet daha dava ilave olmuþ toplam () adet davadan yapýlan tahkikat sonucunda () adeti sonuçlanarak tarafýmýzdan temyiz edilmekle halen Yargýtay incelemesindendir. Kesinleþmemiþtir.Diðer (9) adet dava derdest olup yeni döneme intikal etmiþtir. -)Geçmiþ dönem içinde belediyemiz baþkanlýðý aleyhine eski çalýþanlarýmýz tarafýndan, () adet hizmet tespiti davasý açýlmýþ olup () adeti sonuçlanarak tarafýmýzdan temyiz edilmekle halen Yargýtay incelemesindendir. Kesinleþmemiþtir. Diðer () adet dava derdest olup yeni döneme intikal etmiþtir. -)Belediyemiz Baþkanlýðýnca, kamulaþtýrýlmasýna karar verilen bir taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin taþýnmazýn maliklerince uygun görülmemesi üzerine yasa üzerine yasa uyarýnca mahkemece kamulaþtýrma bedelinin tespit edilmesi yolunda açtýðýmýz Kamulaþtýrma Bedelinin Tespiti davasý geçen yýllardan bu döneme intikal etmiþ, Anayasa mahkemesi incelemesinde olup dava halen derdesttir. -)Belediyemiz Bakanlýðý'na karþý açýlan geçen dönemlerden bu döneme intikal eden () Adet Kamulaþtýrmasýz El Koyma Sebebiyle Tazminat davasý Yargýtay incelemesinde olup henüz kesinleþmemiþtir.bahsi geçen dava konusuyla ilgili olarak fazlaya iliþkin saklý tutulan kýsým bu dönem içine dava edilmiþ olup yeni dönemde de yürütülecektir. -)Geçen yýllardan bu döneme geçen () Adet Men-i Müdahale ve Ecrimisil davasý açýlmýþ bu dönem içinde ayný mahiyette () adet daha dava ilave olmuþ toplam() adet dava yeni döneme kalmýþtýr. -)Kiralarýný yatýrmayan ve haklarýnda icra takibi yapýlan kiracýlarýmýz aleyhine, Belediye Baþkanlýðý olarak () adet, imar uygulamasý sebebi ile () adet olmak üzere toplam () adet tahliye davasý açýlmýþ olup () tanesi hakkýnda sulh kararý açýlmýþ diðer () adedi yeni döneme kalmýþtýr. 7-)Nazilli Kadastro Mahkemesinde daha önceki dönemde, üçüncü kiþi tarafýndan Belediyemiz Baþkanlýðý'na karþý açýlan () adet Kadastro Tespine Ýtiraz sebebi ile tapunu iptali davasý devam etmekte olup yeni döneme kalmýþtýr. 8-)Bir kooperatif baþkanlýðý tarafýnda, belediyemize karþý açýlan Faiz Oranlarýnýn Mahkemece Tespiti davasý açýlmýþ olup bu dava ile ilgili olarak verilen karar tarafýmýzdan temyiz edilmiþ olmakla Yargýtay incelemesinde olduðundan kesinleþmemiþtir.

2 9-)Yine önceki yýllara belediye baþkanlýðý aleyhine açýlan hibe þartlarýna uymama sebebine dayalý alacak davasý ile ilgili olarak mahkemece idari iþlem olduðu gerekçesiyle görevsizlik kararý verilmiþ bu karar davacý tarafýndan temyiz edilmiþ ve Yargýtay tarafýndan bozularak yerel mahkemeye gönderilmiþtir. Dava halen görülmektedir. 0-)Bu döneme geçen yýldan geçen () adet, itirazýn iptal davalarýna bu faaliyet döneminde () adet daha dava ihale olmuþ toplam () adet davaya bakýlmýþ tanesi hakkýnda kýsmen kabul kýsmen red kararý verilmiþ diðer ikisi halen derdesttir. -)Geçen yýllardan bu döneme kalan () adet tapu iptali ve tescil davasý bakýlmýþ bu davalar halen devam etmektedir. -)Belediyemiz Baþkanlýðýna karþý önceki açýlmýþ () adet tazminat davasýna bu dönem () adet daha ilave olmuþ toplam () adet tazminat davasý mevcut olup davalar devam etmektedir. -)Bu faaliyet döneminde tarafýmýzdan () adet tespit davasý açýlmýþ, () adet belediye baþkanlýðýna karþý açýlan tespit davasý ile birlikte toplam() adet tespit davasýna bakýlmýþtýr. -)Belediyemiz baþkanlýðýna karþý su faaliyet döneminde () adet menfi tespit davasý açýlmýþ bu dava yeni döneme kalmýþtýr. B-)CEZA DAVALARI : -)Aðýr Ceza Mahkemesinde Geçen Faaliyet döneminde Nazilli Aðýr ceza mahkemesinde görülen () adet irtikap davasýnda iþçimiz için beraatla bir memurumuz için mahkumiyetle sonuçlanmýþ iþçilerimiz için verilen karar yargýtayca onanarak kesinleþmiþ memur hakkýnda verilen karar bozulmuþ olmakla dava yeni döneme kalmýþtýr. -)Asli Ceza Mahkemesinde Belediyemiz baþkanlýðýnýn þikayetçisi olduðu geçen dönemden intikal eden () adet hýrsýzlýk davasýna iki adet daha ilave olmuþ toplam () adet hýrsýzlýk davasý devam etmektedir. Yine ayný mahkemede görülen kamu malýna zarar vermesine iliþkin () adet dava mahkumiyetle sonuçlanmýþtýr. -)Ýcra Ceza Mahkemesinde Belediyemiz kiracýlarý hakkýnda açtýðýmýz () adet taahhüdü ihlal davamýzýn üçü lehe sonuçlanarak kesinleþmiþ () adeti yeni döneme kalmýþtýr. C-)ÝDARÝ YARGI DAVALARI: Aydýn Ýdare Mahkemesi nezdindeki diðer dönemlerden intikal eden () Adet iþlem ve karar iptali davalarýna bu dönem içinde () adet dava eklenerek toplam () Adet davanýn takibi yapýlmýþtýr. Bu davalardan () adedi ile ilgili olarak, konusu kalmayan dava hakkýnda karar vermeye yer olmadýðýna karar verilmiþtir.() adedi Danýþtay tarafýndan bozularak geri gönderilmiþ, () adedi hakkýnda bu döneme verilen kararlar tarafýmýzdan temyiz edilmekle Danýþtay incelemesine olup diðer () adet davanýn takibi yeni döneme kalmýþtýr. D-)KÝRA VE SU ALACAKLARI ÝLE ÝLGÝLÝ TAKÝPLER Bu dönem içinde geçen faaliyet döneminden intikal eden kira borcu olan kiracýlarýmýz ile su borcu olan abonelerimizle ilgili takip yapýlmýþ bunlarýn bin kýsmýnýn tahsili baðlanmýþ bir kýsmý için tahsili saðlanmak üzere talipler devam etmektedir.

3 Yazý Ýþleri Müdürlüðü

4 Yazý Ýþleri Müdürlüðü -)BELEDÝYE MECLÝS TOPLANTILARI: Belediye Meclisi Toplantý Sayýsý : Belediye Meclisi Karar Sayýsý : TOPLANTI DÖNEMÝ TOPLANTI TARÝHÝ KARAR SAYISI OCAK 008 OCAK 008 ÞUBAT 008 MART 008 NISAN 008 MAYIS 008 HAZIRAN 008 HAZIRAN 008 AGUSTOS 008 EYLÜL 008 EKIM 008 KASIM 008 KASIM 008 ARALIK 008 OLAGAN OLAGANÜSTÜ OLAGAN OLAGAN OLAGAN OLAGAN OLAGAN OLAGANÜSTÜ OLAGAN OLAGAN OLAGAN OLAGAN OLAGAN OLAGAN KARAR SAYISI Belediye ;halkýmýza gereken Belediye hizmetlerinin düzenli yürütülmesi ve zamanýnda verilebilmesi için tarihleri arasýnda yapýlan Meclis toplantýlarý hazýrlýk iþlemleri ve alýnan Meclis kararlarý Yazý Ýþleri Müdürlüðü personeli tarafýndan yazýlarak gereði yapýlmak üzere ilgili servislere gönderilmiþtir. -)BELEDÝYE ENCÜMEN TOPLANTILARI Belediye Encümen Toplantý Sayýsý : Belediye Encümen Karar Sayýsý : 09 Encümen Toplantýlarýnýn ve Kararlarýn aylara göre daðýlýmý; 9 0 AYLAR OCAK 008 ÞUBAT 008 MART 008 NISAN 008 MAYIS 008 HAZIRAN 008 TEMMUZ 008 AGUSTOS 008 EYLÜL 008 EKIM 008 KASIM 008 ARALIK 008 TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI Belediyemiz Encümeni Pazartesi ve Perþembe günleri toplanarak tarihleri arasýnda çeþitli konularda alýnan Encümen kararlarý Yazý Ýþleri Müdürlüðü personelince yazýlmak suretiyle ilgili servislere gönderilmiþtir.

5 -)YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ GENEL EVRAK ÇALIÞMALARI OCAK ÞUBAT MART NÝSAN MAYIS HAZÝRANTEMMUZAÐUSTOS EYLÜL EKÝM KASIM ARALIK GELEN EVRAK GÝDEN EVRAK Dilekçe defteri : tarihleri arasýnda gelen giden evraklar ve dilekçeler ilgili defterlerine usulüne uygun olarak kayýtlarý yapýlmak suretiyle gereðinin yapýlmasý için ilgili servislerine intikal ettirilerek,cevaplarýnýn verilmesi saðlanmýþtýr. -)BELEDÝYE BAÞKANININ GÖREVLÝ GÝTTÝÐÝ YERLER KARAR ENCÜMEN KARAR TARÝHÝ NO OCAK 008 ÞUBAT 008 MART 008 NISAN 008 MAYIS 008 HAZIRAN 008 TEMMUZ 008 AGUSTOS 008 EYLÜL 008 EKIM 008 KASIM 008 ARALIK GÝTTÝÐÝ YER ANKARA ÝZMIR KÜTAHYA ANKARA ÝSTANBUL MACARISTAN ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA GÜN -)ASKER AÝLELERÝ YARDIM MÜRACAATLARI YARDIM KABUL YARDIM RED KONUSU Belediyemizi ilgilendirir konularda görüsmelerde bulunmak üzere Belediyemizi ilgilendirir konularda görüsmelerde bulunmak üzere Belediyemizi ilgilendirir konularda görüsmelerde bulunmak üzere Belediyemizi ilgilendirir konularda görüsmelerde bulunmak üzere Belediyemizi ilgilendirir konularda görüsmelerde bulunmak üzere Szeged Belediyesi ile Kardes Sehir Antlasmasý imza törenine katýlmak için Belediyemizi ilgilendirir konularda görüsmelerde bulunmak üzere Belediyemizi ilgilendirir konularda görüsmelerde bulunmak üzere Belediyemizi ilgilendirir konularda görüsmelerde bulunmak üzere Belediyemizi ilgilendirir konularda görüsmelerde bulunmak üzere Belediyemizi ilgilendirir konularda görüsmelerde bulunmak üzere Belediyemizi ilgilendirir konularda görüsmelerde bulunmak üzere tarihleri arasýnda asker ailesi yardýmý için Belediyemize baþvuran asker ailesi istekleri 09 sayýlý kanunun.maddesi uyarýnca yazýþmalarý yaptýrýlmýþ ve muhtaç durumda bulunduklarý anlaþýlan asker ailelerine Ýl Ýdare Kurulunca belirlenen asgari ücret üzerinden belirlenen Encümen kararýyla yardýmlarýnýn yapýlmasý saðlanmýþ muhtaç durumda olmadýklarý araþtýrmalar sonucu anlaþýlan asker ailesi talebi yine encümen kararý ile red olunarak kendilerine tebligatlar yapýlmýþtýr.

6 SIRA NO ÜNÝTE ADI Baskan Yardýmcýlarý Yazý Ýþleri Müdürlügü Imar ve Sehircilik Müdürlügü Fen Isleri Müdürlügü Mali Hizmetler Müdürlügü Park ve Bahçeler Müdürlügü Ýþletme Müdürlüðü Kültür ve Sosyal Isl.Md. Temizlik Isleri Müdürlügü Su Isleri Müdürlüðü Zabýta Müdürlügü Hal Müdürlügü Ulasým Hiz.Müdürlügü Veteriner Isleri Müdürlügü Itfaiye Müdürlügü Özel Kalem Müdürlügü Saglýk Ýþleri Müdürlügü Hukuk Isleri Müdürlügü Çevre Koruma ve Kont.Müd. DONDURULMUS KADRO MEMUR KADRO ADEDi MEMUR ÇALIÞAN E K AÇIK KADRO ADEDÝ ADEDÝ DAiMi iþçi GEÇiCi iþçi iþçi E K E K E K KADROLU ÝÞÇÝ GEÇÝCÝ ÝÞÇÝ Sakat Isçi Eski Hükümlü Terörle Mücadele

7 MEMUR K.ISÇI G.ISÇI SÖZ.PERSONEL AÇIKTAN V.ATAMA PERSONEL DAÐILIMI BASKAN YARDIMCILARI YAZI ISLERI MÜDÜRLÜGÜ IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ FEN ISLERI MÜDÜRLÜGÜ MALI HIZMETLER MÜDÜRLÜGÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ ÝÞLETME MÜDÜRLÜGÜ KÜLTÜR VE SOSYAL ISLER MÜDÜRLÜGÜ TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ SU ISLERI MÜDÜRLÜGÜ ZABITA MÜDÜRLÜGÜ HAL MÜDÜRLÜGÜ ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ VETERINER ISLERI MÜDÜRLÜGÜ ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜGÜ SAGLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ HUKUK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜGÜ DONDURULMUS KADRO SÖZ.PERSONEL AÇIKTAN V.ATAMA

8 Bilgi Ýþlem Servisi Bilgi Ýþlem Servisi Belediyemizin tüm birimlerindeki bilgisayar sistemlerin sorunsuz çalýþmasý için, belediye birimleri tarafýndan kullanýlmakta veya kullanýlacak olan tüm yazýlým ve donanýmlarý koordine ederek, belediye otomasyonun her an düzgün çalýþmasý ve yedeklerinin düzenli bir þekilde alýnmasýný saðlamakla sorumludur. Belediyemiz Ýnternet sitesi yenilenmiþtir.vatandaþlarýmýz siteye girerek günlük ihale ile ilgili ilanlarý, aylýk meclis kararlarýný takip edebilecek, tamamlanan, devam eden, hedeflenen projeleri görebilecek, Nazilli ve Belediyemizle ilgili tüm günlük haberleri okuyabilecektir. Nazillilimizin merkezindeki üç farklý noktasýndan canlý yayýnýyla yurt içinde ve yurt dýþýndaki vatandaþlarýmýzýn biraz olsun Nazillimize olan hasretini gidermeye çalýþýlmaktadýr. Tahsilat servisimizde vatandaþlarýmýz tüm bankalarýn kredi kartý ile Belediyemize olan borçlarýný tahsil edebilmektedirler, aþaðý Nazillideki tahsilat büromuzdan da kredi kartý ile borçlarýný tahsil edilmektedir.ayrýca bankalarýna otomatik talimat vererek su borçlarýný yatýrabilmektedirler. Ýnternet sayfamýzdan vatandaþlarýmýzýn, Belediyemize olan borçlarýný öðrenebilmekte ve emlak rayiç deðerlerini görebilmektedir. 8 MÜDÜRLÜKLERÝN KULLANDIÐI PC VE YAZICI LÝSTESÝ BASKANLIK VE BASKAN YRD. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜGÜ HUKUK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ YAZI ISLERI MÜDÜRLÜGÜ KÜLTÜR VE SOSYAL ISL.MÜD. MALI HIZMETLER MÜDÜRLÜGÜ SU ISLETMESI MÜDÜRLÜGÜ HAL MÜDÜRLÜGÜ ULASIM HIZMETLERI MÜD. TEMIZLIK ISL. MÜDÜRLÜGÜ ÝSLETME MÜDÜRLÜGÜ PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜGÜ FEN ISL. MÜDÜRLÜGÜ ÝMAR VE SEH. ISL. MÜD. VETERINER ISL. MÜDÜRLÜGÜ SAGLIK ISL.MÜDÜRLÜGÜ ÝTFAIYE MÜDÜRLÜGÜ EVLENDIRME MEMURLUGU BILGI ISLEM MERKEZI ZABITA MÜDÜRLÜGÜ SANTRAL VE BEYAZ MASA

9 MUHTARLIKLARA VERÝLEN PC VE YAZICI LÝSTESÝ MUHTARLIKLAR PC SERÝ NO EKRAN SERÝ NO YAZICI SERÝ NO YILDIZTEPE MAH. ALTINTAS MAH. KURTULUS MAH. CUMHURIYET MAH. TURAN MAH. YESIL MAH. YESILYURT MAH. PROF.M.AKSOY MAH. ÞIRINEVLER MAH. KARAÇAY MAH. YENI MAH. ÇAPAHASAN MAH. DUMLUPINAR MAH. SÜMER MAH. YENISANAYI MAH. ÝSTIKLAL MAH. ZAFER MAH. AYDOGDU MAH. PINARBASI MAH. 00 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 780 CNOF 78808HS CNOF 78808U900C CNOF APEL CNOF 78808UA7L CNOF APL CNOF 78808AQL CNOF 78808UIE CNOF 78808ULDS CNOF 78808U9ROL CNOF 78808ULPS CNOF 78808UA8L CNOF 78808UANNL CNOF 78808UARL CNOF 78808UADL CNOF 78808UAPNL CNOF 78808UDHS CNOF 78808U9PML CNOF 78808UOX CNOF 78808UDOS L9989 L9900 L998 L997 L9870 L9988 L999 L997 L998 L999 L98708 L9870 L990 L9870 L9978 L98708 L999 L999 L9977 Basýn ve Halkla Ýliþkiler Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi Belediye Baþkanýmýzýn "Medya" adý verilen basýn kuruluþ ve mensuplarý ile, halkla iliþkilerini kurmakta saðlýklý bir diyalog için çalýþmaktadýr. Basýn ve Halkla Ýliþkiler birimi Belediye Baþkanýmýzýn toplantýlarýný düzenlemekte, Belediyemiz faaliyetlerinin fotoðraf ve filmlerini çekerek Basýn-Yayýn kuruluþlarýna basýn bültenleri ile birlikte daðýtýmýný saðlamaktadýr. Birimimiz Belediye Baþkanýmýzýn talimatlarý doðrultusunda sosyal, kültürel, sportif etkinlikler düzenlemektedir. Basýn ve Halkla Ýliþkiler birimi Belediye Baþkanýmýzýn çeþitli ziyaretlerini programlamakta, sivil toplum örgütleri ile toplantýlar düzenlemektedir. Belediye Türk Sanat Müziði Topluðunun konser organizasyonlarýný gerçekleþtiren Basýn- Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi, Nazilli'mizin Kurtuluþ Bayramý etkinliklerinin coþkulu bir þekilde gerçekleþmesi için çalýþmalar yapmaktadýr. Mahalle Muhtarlarý ve Zabýta Müdürlüðü aracýlýðýyla Fakir ve muhtaç aileler tespit edilerek kömür,gýda,kýyafet ve aceze yardýmýnýn araþtýrýlmasýnda ve daðýtýmýnda çalýþmalar yapýlmaktadýr. Belediye Baþkanýmýzýn talimatlarý doðrultusunda Nazilli merkez okullarýndaki derslerinde okul birincilerini, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda baþarýlý olan öðrencilerimize ödül törenleri düzenlemektedir. Basýn ve Halkla Ýliþkiler birimi Belediye Baþkanýmýzýn talimatlarý doðrultusunda Belediyemize yakýþýr çalýþmalar yapma gayreti içindedir. 9

10 Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü 0

11 Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü PERSONEL TANIMI Ünvan Müdür Memur Kadrolu Isçi Geçici Isçi Adet 0 9 YARDIMLAR VE FAALÝYETLER Faaliyetin Adý Gelen Evrak Giden Evrak Sayýsý 80 Cevaplanan Sosyal Yardýmlar Yapýlan Yardým Miktarý Kiþi ve Hane Sayýsý Yüksek Öðrenim Burs Yardýmý 00 Adet 00 Kiþi Cevaplanmayan 7 Gerçekleþme % Gerçekleþmeyen Gerçekleþme % 00 ETKÝNLÝKLER Yapýlan Etkinlikler Etkinlik Gün Sayýsý Eylül Kutlama Etkinlikleri Gün T.S.M Konserleri Gün Belediye Çocuk Korosu Konserleri Gün Halka açýk Psikoloji Toplantýlarý (Konferans) Gün Ücretsiz Sinema Gösterimi ( Nisan Çocuk Bayramý) Gün ( Seans) Ücretsiz Kara kalem ve Yaglý Boya Kursu 0 Gün Ramazan Ayý Etkinlikleri 9 Gün ÝHALE ADI 7 Sayýlý Kanuna Tabi Devlet Memurlarýna verilen ögle yemegi yardýmý ihalesi. Ortalama Katýlýmcý Sayýsý Gerçekleþmeyen Gerçekleþme % %00 %00 %00 00 %00 00 % %00 % YILI GERÇEKLEÞEN ÝHALELER ÝHALE KIRIM SONRASI GERÇEKLEÞEN GERÇEKLEÞME TUTARI ÝÞÝN BEDELÝ VE ÖDENEN Spor Malzemeleri alýmý ihalesi. 0.,00TL 0.000,00TL 0.87,0TL 8.879,00TL %0 %0 Sümer Kýr Yazlýk Düðün Salonu Masa Sandalye alýmý ihalesi ,00TL.7,7TL %99 Dergi Basýmý alýmý ihalesi..800,00tl.700,00tl % ,00TL 9.000,00TL %00 Ramazan Ayý Etkinlikleri ihalesi.

12 Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Faaliyetleri

13 Mali Hizmetler Müdürlüðü

14 PERSONEL TANITIMI: Müdürlüðümüzde 008 yýlýnda Müdür, Þef, Ambar Memuru, Veri Hazýrlama ve Kontrol Ýþletmeni, Veznedar,8 Tahsildar, Memur, Hizmetli olmak üzere toplam 0 personel görev yapmaktadýr. MÜDÜRLÜÐÜMÜZÜN MUHASEBE FAALÝYETLERÝ Ýþ ve Ýþlemlerin günlük olarak icrasýna önem verilmiþ gelir ve giderlerimizi gösterir aylýk mizan cetvelleri zamanýnda tanzim olunmuþtur. Müdürlüðümüzde ödemeler için 9 adet banka çeki, adet gönderme emri, 8 adet ödeme emri ve muhasebe iþlem fiþi evraklarý tanzim olmuþtur. Tahsildarlar ve mükellefler tarafýndan banka hesabýmýza yatýrýlacak bütçe gelirleri için adet teslimat müzekkeresi düzenlenmiþtir. Yýl içinde Müdürlüðümüze intikal eden hakediþ ve fatura sahiplerinin alacaklarýný herhangi bir aksamaya meydan vermeden günlük olarak ödemeler tediye olarak ödemeler tediye edilmiþtir. Resmi Kuruluþlara ve Belediye bünyesindeki müdürlüklerden gelen evraklarýn kayýtlarý yapýlmýþ,cevap gerektirenler cevaplandýrýlmýþtýr. MÜDÜRLÜÐÜMÜZÜN TAHSÝLAT FAALÝYETLERÝ Belediye Tahsilat Yönetmeliði ne göre resmi harç ve cezalarla umumi hükümlere ve amme alacaklarýn tahsili gelmiþ Belediye alacaklarý tahsil edilmektedir. Borçlu mükelleflere ait takip dosyalarý düzenlenerek normal yolla tahsilatý yapýlamayan alacaklarýn tahsili için icra memurluðu ile yapýlan ortak çalýþma ile alacaklarýn takip ve tahsili mükellefler adýna gönderilen çeþitli vergi, para cezalarý, kaçak inþaat cezalarý, Emlak ve ÇTV düzenli takip edilerek 8 sayýlý Amme Alacaklarýnýn usulüne uygun biçimde iþlem yapýlarak tahsilatý gerçekleþtirilmiþtir. KÝRA EMLAK FAALÝYETLERÝ Servisimizde tüm kiracýlarýmýz ile ilgili dilekçeler, kira islemleri, kira ihaleleri, kira artýþlarý ve devir iþlemlerinin yapýlmasý saðlanmaktadýr KÝRALAR Belediye kiracýlarýnýn siciline yönelik sisteme geçilmiþ ve bu sistem sayesinde tüm kiracýlarýn ödemelerindeki aksamalar giderilmeye çalýþýlmýþtýr. Belediye gayrimenkullerine yönelik kira,satýþ ihalelerinin tamamý ayrý dosyalar olarak tanzim edilmektedir. Bu dosyalarda taþýnmaza ait bilgilerin tamamý bulunmaktadýr. Oluþum sýrasýna göre numara verilmiþ ve bu numaralar ayný zamanda taþýnmazýn icar nosunu temsil etmektedir. Belediyenin mülkiyetindeki tasýnmaz mallarýn ecrimisil, tahakkuk ve tahsil iþlemleriyle, tahliye iþlemlerini ve usullerini düzenlemek amacý ile Belediye Meclisinde Belediyeye ait taþýnmaz mallar hakkýnda ecrimisil ve tahliye yönetmeligi karara baglanmýþtýr. KÝRANIN CÝNSÝ DÜKKAN KONUT BÜFE PARK ÇAY BAHÇESÝ UMUMÝ WC AÇIK YÜZME HAVUZU-MÝNÝ F.SAHASI ARSA KAFETERYA SÝNEMA HAMAM DÜÐÜN SALONU POLÝGON SAHASI FUTBOL-TENÝS KOR.HALI SAHA MEZBAHA TESÝS MESÝRE ALANI SAYI 0

15 Satýn Alma Servisi Belediyemizin tüm servislerinin ihtiyacý olan mal,hizmet ve yapým iþleri ile ilgili talepleri 7 sayýlý Devlet ihale yasasýnýn eþik deðerler ve ihale usullerince teminlerinin yapýlabilmesi için; 7 sayýlý yasann /d bendine göre alýmýonandýktan sonra alýmlarý gerçeklestirilmektedir.bahse konu malzemeler Demirbas ve Mefrusat ise Demirbas kayýt müzekkereleri tutulup, ilgili servis yetkililerine zimmetleri yapýlmaktadýr. Diðer sarf malzemeler servislerin Taþýnýr Ýþlem Fiþi ambar kayýtlarýna iþlenip ilgililerine teslimleri yapý lmaktadý r.servislerimizin ihtiyaçlarý olan mal,hizmet ve yapý m iþ leri7 sayý lý yasanýn /d bendi ve eþik deðerlerinin üzerinde ise ilgili servisleri ile müsterek olarak diger ihale usuller ile alý mlarý n yapý labilmesi için ihale dosyalarý hazý rlanmakta ve Belediyemiz Ý hale Komisyonuna sevki yapýlmaktadýr. Belediye Ihale Komisyonunun kararlarý ve ihale yetkilisinin onayý ndan sonra 7 sayý lý Ý hale Yasasý ný n ve 7 sayý lý Sözlesme Yasasý ný n temayülleri yerine getirilerek mal, hizmet ve yapým iþleri alýmlarý gerçeklestirilmektedir.bahse konu mal, hizmet ve yapým iþleri alýmlarýnda ihale yetkilisinin onayladýðý kabul komisyonlarý teslim tesellüm ve satýn alma islerini gerçeklestirmektedir tarihinde Demirbas sayýmlarý yapýlmýþ tutanak altýna alýnmýþtýr. Bütün bu islerimizi asag PERSONEL DURUMU - Ýhale Ýþlemlerini yapan : Kiþi - Ambar Memuru : Kiþi - Yardýmý kadrolu Ýþçi : Kiþi Olmak üzere (üç) kiþi ile Satýn Alma ve Ambar hizmetlerinin gereklerini yerine getirmekteyiz Hesap Ýþleri FAALÝYETLER: S.NO FAALÝYET ADI Gelen Evrak Banka Çeki Gönderme Emri Ödeme Emri ve Muh. Ýþl. Fiþ. Teslimat Müzekkeresi SAYISI 9 8 CEVAPLANAN CEVAP VERÝLMEYEN GERÇEKLEÞME, S.NO FAALÝYET ADI Su Abonesi Müracaatý Mesken Ýþyeri Ýnþaat SAYISI A.B. YAPILAN YAPILMAYAN GERÇEKLEÞME

16 S.NO FAALÝYET ADI SAYISI CEVAPLANAN CEVAP VERÝLMEYEN GERÇEKLEÞME Gelen Evrak Toplam Tahsilat MESAÝ GÜNÜ 9 BEY. ADEDÝ 0 HARÇ MÝKTARI(YTL.) YILLIK MUAYENEYE TABÝ TUTULAN ANSIZIN MUAYENE DAMGA RET ÝÞYERÝ SAYISI ÖL.ALE.SAYISI Yýllýk ve Ansýzýn Mua GRUP MERKEZÝNDE MERKEZE BAÐLI YERLERDE Beyannameler YILI TAHSÝLATI S.No. BELEDÝYE ADI MESAÝ GÜNÜ BEYANNAME ADEDÝ HARÇ MÝKTARI (YTL) ÖLÇÜ AYAR FAALÝYETLERÝ Nazilli Kuyucak Bozdoðan Karacasu Pamukören Horsunlu Yenice Yamalak Ýsabeyli Kurtuluþ Arslanlý Ataeymir Mali Bilgiler - BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI: 008 S.NOYILI MALI HIZ.MÜD.BÜTÇESI 008 YILI MALI HIZ.MÜD.HARCAMALARI PERSONEL GÝDERLERÝ SOS.GÜV.DEV.PRÝMÝ GÝD. MAL VE HÝZMET ALIMLARI CARÝ TRANSFERLER SERMAYE GÝDERLERÝ YEDEK ÖDENEKLER 008 YILI (BÝRÝM) FAALÝYET RAPORU TEMEL MALÝ TABLOLARA ÝLÝÞKÝN AÇIKLAMALAR: 008 YILI BÜTÇEMÝZDE MALÝ HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ KURUMSAL BAZDA ÖDEMELER PERSONEL GÝDERLERÝ 7..7 SOS.GÜV.DEV.PRÝMÝ GÝD MAL VE HÝZMET ALIMLARI 0.7. CARÝ TRANSFERLER.7.0. SERMAYE GÝDERLERÝ YEDEK ÖDENEKLER YILI BÜTÇEMÝZDE MALÝ HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ ÖDENEKLERÝ , GERÇEKLEÞME

17 A- 008 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 008 BÜTÇESÝ 'DEN DEVÝR HARCAMA TUTARI 'A DEVÝR ÝMHA GERÇEKLEÞME % YILI TAHAKKUK 008 YILI TAHSÝLAT GERÇEKLEÞME % BÜTÇE GÝDERLERÝNÝN FONKSÝYONEL SINIFLANDIRMA TABLOSU GENEL KAMU HÝZMETLERÝ KAMU DÜZENÝ VE GÜVENLÝK HÝZMETLERÝ EKONOMÝK ÝÞLER VE HÝZMETLER ÇEVRE KORUMA HÝZMETLERÝ ÝSKAN VE TOPLUM REFAHI HÝZMETLERÝ SAÐLIK HÝZMETLERÝ DÝNLENME, KÜLTÜR VE DÝN HÝZMETLERÝ BÜTÇE GÝDERLERÝ KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÐÜ YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ HAL MÜDÜRLÜÐÜ ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK MÜDÜLÜÐÜ ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ ÝTFAÝYE MÜDÜRLÜÐÜ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ MALÝ HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜÐÜ SAÐLIK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ SU ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ TEMÝZLÝK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ ULAÞIM HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ VETERÝNER MÜDÜRLÜÐÜ ZABITA MÜDÜRLÜÐÜ BÜTÇE GÝDERLERÝNÝN EKONOMÝK SINIFLANDIRMA TABLOSU PERSONEL GÝDERLERÝ SOSYAL GÜVENLÝK KURUMLARINA MAL VE HÝZMET ALIM GÝDERLERÝ CARÝ TRANSFERLER SERMAYE GÝDERLERÝ

18 A- TEMEL MALÝ TABLOLARA ÝLÝÞKÝN AÇIKLAMALAR GELÝRLERÝN EKONOMÝK SINIFLANDIRMA TABLOSU S.NO BÝNA VERGÝSÝ ARSA VERGÝSÝ ARAZÝ VERGÝSÝ ÇEVRE TEMÝZLÝK VERGÝSÝ 0... HABERLEÞME VERGÝSÝ 0... ELEKTRÝK VE HAVAGAZI TÜKETÝM VERGÝSÝ EÐLENCE VERGÝSÝ YANGIN SÝGORTA VERGÝSÝ ÝLAN VE REKLAM VERGÝSÝ BÝNA ÝNÞAATI HARCI HAYVAN KES.MUA. VE DENETLEME HARCI ÝÞGAL HARCI ÝÞYERÝ AÇMA ÝZNÝ HARCI ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERÝ MUAYENE HARCI TATÝL GÜNLERÝNDE ÇALIÞMA RUHSAT HARCI TELLALLIK HARCI TOPTANCI HALÝ RESMÝ YAPI KULLANMA ÝZNÝ HARCI DÝÐER HARÇLAR ÞARTNAME, BASILI EVRAK, FORM SATIÞ GEL AVUKATLIK VEKALET ÜCRETÝ GELÝRLERÝ SPORTÝF FAALÝYET GELÝRLERÝ 0... KÜLTÜREL HÝZMETLERE ÝLÝÞKÝN GELÝRLER 0... SAÐLIK HÝZMETLERÝNE ÝLÝÞKÝN GELÝRLER SU HÝZMETLERÝNE ÝLÝÞKÝN GELÝRLER ULAÞTIRMA HÝZMETLERÝNE ÝLÝÞKÝN GELÝRLER DÝÐER TAÞINMAZ KÝRA GELÝRLERÝ MEVDUAT FAÝZLERÝ 0... MERKEZÝ ÝDARE VERGÝ GELÝRDEN ALINAN PAYLAR 0... KANLÝZASYON HARCAMALARINA KATILMA PAYI 0... SU TESÝSLERÝ HARCAMALARINA KATILMA PAYI 0... YOL HARCAMALARINA KATILMA PAYI GELÝRÝ DÝÐER HARCAMALARA KATILMA PAYI DÝÐER PAYLAR DÝÐER ÝDARÝ PARA CEZALARI VERGÝ VE DÝÐER AMME ALACAK BELÝRLERÝ ÝRAT KAYDEDÝLECEK NAKDÝ TEMÝNAT GELÝRÝ YUKARIDA TANIMLANMAYAN DÝÐER GELÝRLER ARAZÝ SATIÞI ARSA SATIÞI RET VE ÝADELER () I

19 Hal Müdürlüðü 9

20 HAL NO KOMÝSYONCU ADI YILLIK CÝRO % KATKI PAYI TONAJ MEVLÜT SOYDAN 79.00,80.80, CÝHANSER ÖZBAYRAM 88.0,0.7,0 9.7 ZAFER ÖZBAYRAM 0.,08.08, KARAHAN LTD.ÞTÝ , NURÝ PEKER 7.,9.,0.8,9 7 MEHMET KIZILDAÐ 0.9,00.00, YUSUF KIZILDAÐ 80.00,0.00, 9. 9 NURÝ ARLI.,00.,.8 0 CUMHUR AKKOÇ 07.0,97., ÇELÝMLÝLER TÝCARET 0.,0.08, MUSTAFA ÞAKAR 9.,.8, 0.9 AYSEL BÜYÜKYAPICI.9,7.089,9.,8 ADEM VURMAZ 7.,8.0,9 9.7 YAHYA KARAKAYA.8,0.7, SUZAN DAVASLIOÐLU.98,0.9, SEYDÝ ÇÖREK FAALÝYET GÖSTERMÝYOR 9 HULÝSÝ ÇÖREK.097,0.0, ENVER GÜLRENK 79.,7.9,. CEMAL CANSIZ 7.08,0., 8. OSMAN SOYDAN.89, MUZAFFER TUNÇ 7.,.9, 97.9 PÝRAN TUNÇ 9.9,0.79, M. YILMAZ-R.ATALAY.0,08., MEHMET TUNA.8,77.8, METE TUNA.0,7.0,.0 9 COÞKUN LTD.ÞTÝ. 098,0., ÝLHAN TÝC.LTD.ÞTÝ. 0.87,0., YILI.9,7, ,0.8, BELEDÝYE KATKI PAYI : 90.87,0.TL ÝÞGALÝYE : 7.90,00.TL KANTAR : 89.78,00.TL FÝDANCILAR :.70,00.TL CEZALAR :.000,00.TL DEVÝR ÜCRETÝ : VASITA ÇIKIÞ :.00,00.TL :.7,0.TL. 0 TOPTANCI HAL MÜDÜRLÜÐÜ 008 YILI GÝDER CETVELÝ PERSONEL GÝDERÝ PERSONEL SOSYAL GÜVENLÝK MAL VE HÝZMET ALIMLARI : 7.99,89.TL :.0,90.TL :.99,7.TL ELEKTRÝK TELEFON :.8,.TL HÝZMET ALIMI :.7,7.TL BAKIM VE ONARIM : PERSONEL TEDAVÝ GÝDERÝ :.900,9.TL 008 YILI GÝDERÝMÝZ :.7,8.TL.

21 Ýþletme Müdürlüðü

22 Ýþletme Müdürlüðü Otobüs Servisi ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ OTOBÜS SERVSÝNÝN ÝLE..008 TARÝHLERÝ ARASI FAALÝYET RAPORU Belediyemiz Ýþletme Müdürlüðü bünyesinde çalýþan Otobüs Ýþletme Servisimiz bir Ýþletme Müdürü, bir memur, iki iþçi þoför, adet mercedes, adet 00 model MAN ve adet 00 model MAN FORTUNA otobüs ile hizmetlerine devam etmektedir. Bu otobüslerden iki adedi þehirlerarasý ve iki adedi þehir içi tipi olarak halen faal hizmet vermektedir. Servisimizce okullarýn açýk olduðu günlerde merkeze uzak bölgelerdeki okullara günlük sabah giriþ ve öðleden sonra çýkýþlarýnda özel öðrenci servisleri düzenlenmiþ olup öðrencilerin daha rahat, güvenli ve ekonomik olarak gidip gelmeleri saðlanmýþtýr. Okul giriþ ve çýkýþ saatleri riayet edilerek öðrencilerin zamanýnda gidip gelmesi ciddiyetiyle takip edilmiþtir. Bu nedenle bazý öðrenci velileri ve öðrenciler her zaman ki gibi memnuniyetlerini dile getirmiþlerdir. Vatandaþlarýmýzýn talepleri doðrultusunda þehir içi ve þehirlerarasý düðün, niþan, cenaze vb. gibi durumlarda, Belediye Meclisinin kararlarý doðrultusunda km. hesabý ile kiraya verilerek hizmet verilmiþ olup Belediyemize maddi kazanç saðlamýþtýr. Þehrimiz Okullarýna da okul gezilerinde þehir içi ve þehirlerarasý olarak hizmet verilmiþtir. 008 yaz sezonunda okullarýn kapanmasýyla birlikte Nazillili hemþehrilerimizin deniz ve sahil kenarlarýndaki konutlarýna rahat, güvenli, ekonomik ve uygun saatlerde ulaþýmlarýný saðlamak amacýyla Belediyemiz Encümenince belirlenen tarifeyle deðerlendirilerek Nazilli- Kuþadasý Seferleri ve Nazilli- Didim Seferleri yapýlmýþ ve belediyemiz bu seferlerden kazanç saðlamýþtýr. Söz konusu tarihler arasýnda; a-)öðrenci bilet gelirleri ,0 YTL b-)008 Kuþadasý gelirleri ,00 YTL c-)008 Didim gelirleri...7,00ytl d-) Þehir içi cenaze geliri....0,00 YTL e-)otobüsün Þehirlerarasý kira gelirleri....99,00 YTL YEKÜN ,0 YTL Ramazan ve Kurban Bayramlarýnda Arefe günlerinde vatandaþlarýmýzýn Eðriboyun ve Evranlý Mezarlýklarýna rahat ve ekonomik ziyaret edebilmelerini saðlamak amacý ile bu mezarlýklara ücretsiz otobüs seferleri düzenlenmiþtir. Halen þehir içi ulaþýmda hizmetlerini devam ettirmekte olan minibüs hat sahiplerinin aidat, vize ve ruhsat deðiþimleri zamanýnda yapýlmýþtýr. Servisimizce 0 adet þehir içi minibüslerin çalýþmalarý ve hat sahiplerinin belediyemize olan ödemeleri her ay titizlikle takip edilmekle, gereken uyarý ve yaptýrýmlar yapýlmaktadýr. 008Eylül ayýnda okullarýn açýlmasýyla baþlanýlan servis taþýmacýlýðýna yeni bir uygulama getirilerek Belediyemiz Meclisince kabul gören Ýlçemizin sýnýrlarý içerisinde servis amaçlý taþýmacýlýk yapan araçlarýn plakalarý P plaka olma zorunluluðu getirilmiþtir. Servis taþýmacýlýðý hizmetlerinin düzenli ve güvenli hale getirilmesi için belediyemizce Güzergah Ýzin Belgesi, Çalýþma Ruhsatý ve Servis Aracý Bakým Onarým Formu verilmeye baþlanmýþtýr v e bu amaçla P plakalý Servis Araçlarý titizlikle denetlenerek gereken uyarý ve yaptýrýmlara baþlanmýþtýr. 008 yýlýnda adet P plakalý araç sahibi belediyemize baþvurarak gerekli belgeleri almýþ olup toplam P plakalý araç sahibi sayýsý 8 adet olmuþtur. Servisimizde otobüslerin sürekli faal durumda bulunmalarý için yapýlmasý gereken servi, arýza ve yað deðiþimleri gibi iþler zamanýnda takip edilerek yaptýrýlmaktadýr. Bilgilerinize arz ederim.

ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI 2009 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU ANKARA Nisan 2010 ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI STRATEJÝK PLANLAMA YAYIN NO:5 Etimesgut Belediye Baþkanlýðý 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu Etimesgut

Detaylı

2008 FAALÝYET RAPORU HAZIRLIK ÇALIÞMALARI KOMÝSYONU Necati DURMUÞ Kerim AYTEKÝN Hakký ÇÝÇEK Muhammet DEMÝR Abdurrahman FÝDANCI Kenan GÜLTÜRK Ekrem KAFTAN Þahin KÖSE Yalçýn LÝMON Osman OKUR Ýrfan ÖZER M.Kamil

Detaylı

Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir.

Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir. BAÞKANIN SUNUÞU Deðerli Mersinliler; Kentimizde ikamet eden binlerce vatandaþýmýzýn sürdüðü yaþam doðal kaynaklarýmýzý mümkün olan en iyi þekilde kullanmayý zorunluluk haline getirmiþtir. Sürdürebilir

Detaylı

2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU

2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU 2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1 Üst Yönetici Sunuþu Sevgili Hemþehrilerim Sayýn Meclis Üyelerim Görev süremizin üçüncü yýlý faaliyetlerini bir sayfada özetleyeceðimiz bu faaliyet

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DENETÝM EKÝBÝ Görev Tanýmý: Hava Kirliliði Denetim Ekibi; Ýzmir ili mücavir alanýnda Çevre Bakanlýðý tarafýndan

Detaylı

KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1

KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1 KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU 2007 SAYFA :1 Üst Yönetici Sunuþu Sevgili Hemþehrilerim, Sayýn Meclis Üyelerim, Görev süremizin dördüncü yýlýný tamamlarken, gönül huzuru içinde Kütahya'mýzýn çehresini

Detaylı

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7 TEPAV Yayýnlarý No: 40 Belediye Bütçesi Nasýl Ýzlenir? Yerel Paydaþlar Ýçin Bir Rehber Kitap içeriðinden yazarlarý sorumludur. Kaynak göstermek suretiyle kýsmen veya tamamen alýntý yapýlabilir. Þubat 2009

Detaylı

KÜLTÜREL VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

KÜLTÜREL VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI KÜLTÜREL VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI EÐÝTÝM SOYAL VE DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Eðitim alanýnda,müdürlüðümüze baðlý 8 eðitim merkezinde halkýmýza yönelik mesleki ve teknik kurslar ücretsiz

Detaylı

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ - Celal Sönmez...1 Sunuþ - Ýlhan Parseker...2 Tarihçe...3 Kalite Politikamýz...4 Organlar...5 Meslek Komiteleri...6 2009-2013 Meclis Baþkanlýk Divaný...8 2009-2013 Meclis Üyeleri...10

Detaylı

TBMM. Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR

TBMM. Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR . . İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER...1 I.1 MİSYON VE VİZYON...1 I.1.1 MİSYON...2 I.1.2 VİZYON...3 I.2 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...3

Detaylı

ADANA SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. SERBEST MUHASEBECÝ VE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝR' in EL KÝTABI 2012

ADANA SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. SERBEST MUHASEBECÝ VE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝR' in EL KÝTABI 2012 m M ADANA SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI SERBEST MUHASEBECÝ VE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝR' in EL KÝTABI 2012 Bu kitapçýkta bulunabilecek eksiklik ve hatalardan sorumlu deðiliz. Okuyucunun,

Detaylı

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 2010 LEDİYES BE İ ASRA AM AMASRA BELEDİYESİ Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKAN SUNUÞU I. GENEL BÝLGÝLER A - Misyon ve Vizyon B - Yetki, Görev ve Sorumluluklar C - Bursa Büyükþehir Belediyesi ne Ýliþkin Bilgiler - Fiziksel Yapý 2- Örgüt Yapýsý 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu 5018 Sayılı Yasanın 41. Maddesinin 4. Fıkrası ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe Dayanılarak

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2010-MART 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Lütfi VİDİNEL Belediye Başkanı Mart 2010-Mart 2011 Dönemi ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sürekli ilerlemeyi

Detaylı

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Durağan - Mart 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 GİRİŞ 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1- Belediyenin Yetki ve imtiyazları

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı

2011 YILI FAALÝYET RAPORU kapak içi boþ Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu KURULUÞ

Detaylı

SAKARYA ERENLER BELEDİYESİ

SAKARYA ERENLER BELEDİYESİ Sayfa 1 / 101 ÖNSÖZ SAKARYA ERENLER BELEDİYESİ Erenler Belediyesi 1963 yılında kurulmuş olup Bu tarihten itibaren göreve gelen bütün arkadaşlarımız gibi bizde halkımızın güven ve teveccühüne layık olmak

Detaylı

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu Kemalpaşa Belediye Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu 2 Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kemalpaşa Belediye Başkanlığı 2013

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ 3 I.GENEL BİLGİLER A.Misyon ve Vizyon 4 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4-5 C.İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2.

Detaylı

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2011 YILI FAALİYET RAPORU BURSA-2011 1 2011 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ TANIMLAR İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM:KANUNİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Detaylı

ÖZEL KALEM FAALİYET RAPORU

ÖZEL KALEM FAALİYET RAPORU ÖZEL KALEM FAALİYET RAPORU I-GENEL BİLGİLER Yasalar Çerçevesinde Beypazarı Halkının, mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere İmar- Şehir planlaması, Ulaşım, Su temini, Sosyal hizmetler

Detaylı

ANAMUR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013

ANAMUR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 ANAMUR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 A n a m u r B e l e d i y e B a ş k a n l ı ğ ı Anamur Belediye Başkanlığı-Yeşilyurt Mahallesi 29 Ekim Cad. No:5 Telefon : 0324.8141115 & Faks : 0324.8142020 Anamur/MERSİN

Detaylı

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ TANIMLAR 1. İÇİNDEKİLER 2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 1.BÖLÜM:KANUNİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 2.BÖLÜM:BELEDİYEYE İLİŞKİN BİLGİLER 2.1.Misyon, Vizyon, İlke ve Değerler,

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Sayfa2 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1. Cumhurbaşkanı Sayfa3 Sayfa4 Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru,

Detaylı

SUNUŞ. Aliağa güzel olan her şeye layık. Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı

SUNUŞ. Aliağa güzel olan her şeye layık. Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı SUNUŞ Aliağa güzel olan her şeye layık. 18 Bin 301 hanede yaşayan 50 bini aşan nüfusumuz ile kocaman bir aileyiz. Sanayisi, limanları OSB si ve diğer dinamikleriyle hızla büyüyen ve gelişen ilçemiz Aliağa

Detaylı

2012 FAALİYET RAPORU

2012 FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU HÜSEYİN VEFA ÜLGÜR SELÇUK BELEDİYE BAŞKANI 1 2 3 SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU 4 ÜST YÖNETİCİ

Detaylı