Hukuk Ýþleri Müdürlüðü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hukuk Ýþleri Müdürlüðü"

Transkript

1 Hukuk Ýþleri Müdürlüðü Belediyemiz hükmi þahsiyetinin vekilleri olarak 0/ 0/008-//008 tarihleri arasýnda belediyemiz baþkanlýðý ile dairelerimizin karþýlaþtýklarý hukuki sorunlarý çözüme ulaþtýrmak, ihtiyaç duyulup,servisimize yapýlan baþvurular sonucunda, hukuki görüþ ve mütelealar vermek, belediyemiz baþkanlýðý aleyhine açýlmýþ davalar ile belediyemiz baþkanlýðýný temsilen vekil olarak üçüncü kiþilere karþý açtýðýmýz davalarda, belediyemiz hükmi þahsiyetinin haklarýný en iyi þekilde savunmak ve elde etmek görevimizi yerine getirmiþ bulunmaktayýz.bu dönem içindeki hukuki faaliyetlerimizi þöylece bilgilerinize arz ediyoruz. -) ÝDARÝ ÝÞLER:Baþkanlýk makamý ile birimlerin ve daire müdürlüklerinin karþýlaþtýklarý hukuki sorunlar ve konularýn servisimize intikalinden sonra, konular incelenerek, çözüme yönelik hukuki görüþlerimiz ve çözüm yollarý yazýlý ya da sözlü olarak arz olunmuþtur. -)DAVALAR: A-)Hukuk Davalarý: -)Geçmiþ dönemlerinden bu faaliyet dönemine intikal eden belediyemiz baþkanlýðý aleyhine açýmlý bulunan (8) Adet Kýdem-ihbar diðer iþçi alacaklarý (iþ davasý)na bu dönem içinde ayný mahiyete () adet daha dava ilave olmuþ toplam () adet davadan yapýlan tahkikat sonucunda () adeti sonuçlanarak tarafýmýzdan temyiz edilmekle halen Yargýtay incelemesindendir. Kesinleþmemiþtir.Diðer (9) adet dava derdest olup yeni döneme intikal etmiþtir. -)Geçmiþ dönem içinde belediyemiz baþkanlýðý aleyhine eski çalýþanlarýmýz tarafýndan, () adet hizmet tespiti davasý açýlmýþ olup () adeti sonuçlanarak tarafýmýzdan temyiz edilmekle halen Yargýtay incelemesindendir. Kesinleþmemiþtir. Diðer () adet dava derdest olup yeni döneme intikal etmiþtir. -)Belediyemiz Baþkanlýðýnca, kamulaþtýrýlmasýna karar verilen bir taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin taþýnmazýn maliklerince uygun görülmemesi üzerine yasa üzerine yasa uyarýnca mahkemece kamulaþtýrma bedelinin tespit edilmesi yolunda açtýðýmýz Kamulaþtýrma Bedelinin Tespiti davasý geçen yýllardan bu döneme intikal etmiþ, Anayasa mahkemesi incelemesinde olup dava halen derdesttir. -)Belediyemiz Bakanlýðý'na karþý açýlan geçen dönemlerden bu döneme intikal eden () Adet Kamulaþtýrmasýz El Koyma Sebebiyle Tazminat davasý Yargýtay incelemesinde olup henüz kesinleþmemiþtir.bahsi geçen dava konusuyla ilgili olarak fazlaya iliþkin saklý tutulan kýsým bu dönem içine dava edilmiþ olup yeni dönemde de yürütülecektir. -)Geçen yýllardan bu döneme geçen () Adet Men-i Müdahale ve Ecrimisil davasý açýlmýþ bu dönem içinde ayný mahiyette () adet daha dava ilave olmuþ toplam() adet dava yeni döneme kalmýþtýr. -)Kiralarýný yatýrmayan ve haklarýnda icra takibi yapýlan kiracýlarýmýz aleyhine, Belediye Baþkanlýðý olarak () adet, imar uygulamasý sebebi ile () adet olmak üzere toplam () adet tahliye davasý açýlmýþ olup () tanesi hakkýnda sulh kararý açýlmýþ diðer () adedi yeni döneme kalmýþtýr. 7-)Nazilli Kadastro Mahkemesinde daha önceki dönemde, üçüncü kiþi tarafýndan Belediyemiz Baþkanlýðý'na karþý açýlan () adet Kadastro Tespine Ýtiraz sebebi ile tapunu iptali davasý devam etmekte olup yeni döneme kalmýþtýr. 8-)Bir kooperatif baþkanlýðý tarafýnda, belediyemize karþý açýlan Faiz Oranlarýnýn Mahkemece Tespiti davasý açýlmýþ olup bu dava ile ilgili olarak verilen karar tarafýmýzdan temyiz edilmiþ olmakla Yargýtay incelemesinde olduðundan kesinleþmemiþtir.

2 9-)Yine önceki yýllara belediye baþkanlýðý aleyhine açýlan hibe þartlarýna uymama sebebine dayalý alacak davasý ile ilgili olarak mahkemece idari iþlem olduðu gerekçesiyle görevsizlik kararý verilmiþ bu karar davacý tarafýndan temyiz edilmiþ ve Yargýtay tarafýndan bozularak yerel mahkemeye gönderilmiþtir. Dava halen görülmektedir. 0-)Bu döneme geçen yýldan geçen () adet, itirazýn iptal davalarýna bu faaliyet döneminde () adet daha dava ihale olmuþ toplam () adet davaya bakýlmýþ tanesi hakkýnda kýsmen kabul kýsmen red kararý verilmiþ diðer ikisi halen derdesttir. -)Geçen yýllardan bu döneme kalan () adet tapu iptali ve tescil davasý bakýlmýþ bu davalar halen devam etmektedir. -)Belediyemiz Baþkanlýðýna karþý önceki açýlmýþ () adet tazminat davasýna bu dönem () adet daha ilave olmuþ toplam () adet tazminat davasý mevcut olup davalar devam etmektedir. -)Bu faaliyet döneminde tarafýmýzdan () adet tespit davasý açýlmýþ, () adet belediye baþkanlýðýna karþý açýlan tespit davasý ile birlikte toplam() adet tespit davasýna bakýlmýþtýr. -)Belediyemiz baþkanlýðýna karþý su faaliyet döneminde () adet menfi tespit davasý açýlmýþ bu dava yeni döneme kalmýþtýr. B-)CEZA DAVALARI : -)Aðýr Ceza Mahkemesinde Geçen Faaliyet döneminde Nazilli Aðýr ceza mahkemesinde görülen () adet irtikap davasýnda iþçimiz için beraatla bir memurumuz için mahkumiyetle sonuçlanmýþ iþçilerimiz için verilen karar yargýtayca onanarak kesinleþmiþ memur hakkýnda verilen karar bozulmuþ olmakla dava yeni döneme kalmýþtýr. -)Asli Ceza Mahkemesinde Belediyemiz baþkanlýðýnýn þikayetçisi olduðu geçen dönemden intikal eden () adet hýrsýzlýk davasýna iki adet daha ilave olmuþ toplam () adet hýrsýzlýk davasý devam etmektedir. Yine ayný mahkemede görülen kamu malýna zarar vermesine iliþkin () adet dava mahkumiyetle sonuçlanmýþtýr. -)Ýcra Ceza Mahkemesinde Belediyemiz kiracýlarý hakkýnda açtýðýmýz () adet taahhüdü ihlal davamýzýn üçü lehe sonuçlanarak kesinleþmiþ () adeti yeni döneme kalmýþtýr. C-)ÝDARÝ YARGI DAVALARI: Aydýn Ýdare Mahkemesi nezdindeki diðer dönemlerden intikal eden () Adet iþlem ve karar iptali davalarýna bu dönem içinde () adet dava eklenerek toplam () Adet davanýn takibi yapýlmýþtýr. Bu davalardan () adedi ile ilgili olarak, konusu kalmayan dava hakkýnda karar vermeye yer olmadýðýna karar verilmiþtir.() adedi Danýþtay tarafýndan bozularak geri gönderilmiþ, () adedi hakkýnda bu döneme verilen kararlar tarafýmýzdan temyiz edilmekle Danýþtay incelemesine olup diðer () adet davanýn takibi yeni döneme kalmýþtýr. D-)KÝRA VE SU ALACAKLARI ÝLE ÝLGÝLÝ TAKÝPLER Bu dönem içinde geçen faaliyet döneminden intikal eden kira borcu olan kiracýlarýmýz ile su borcu olan abonelerimizle ilgili takip yapýlmýþ bunlarýn bin kýsmýnýn tahsili baðlanmýþ bir kýsmý için tahsili saðlanmak üzere talipler devam etmektedir.

3 Yazý Ýþleri Müdürlüðü

4 Yazý Ýþleri Müdürlüðü -)BELEDÝYE MECLÝS TOPLANTILARI: Belediye Meclisi Toplantý Sayýsý : Belediye Meclisi Karar Sayýsý : TOPLANTI DÖNEMÝ TOPLANTI TARÝHÝ KARAR SAYISI OCAK 008 OCAK 008 ÞUBAT 008 MART 008 NISAN 008 MAYIS 008 HAZIRAN 008 HAZIRAN 008 AGUSTOS 008 EYLÜL 008 EKIM 008 KASIM 008 KASIM 008 ARALIK 008 OLAGAN OLAGANÜSTÜ OLAGAN OLAGAN OLAGAN OLAGAN OLAGAN OLAGANÜSTÜ OLAGAN OLAGAN OLAGAN OLAGAN OLAGAN OLAGAN KARAR SAYISI Belediye ;halkýmýza gereken Belediye hizmetlerinin düzenli yürütülmesi ve zamanýnda verilebilmesi için tarihleri arasýnda yapýlan Meclis toplantýlarý hazýrlýk iþlemleri ve alýnan Meclis kararlarý Yazý Ýþleri Müdürlüðü personeli tarafýndan yazýlarak gereði yapýlmak üzere ilgili servislere gönderilmiþtir. -)BELEDÝYE ENCÜMEN TOPLANTILARI Belediye Encümen Toplantý Sayýsý : Belediye Encümen Karar Sayýsý : 09 Encümen Toplantýlarýnýn ve Kararlarýn aylara göre daðýlýmý; 9 0 AYLAR OCAK 008 ÞUBAT 008 MART 008 NISAN 008 MAYIS 008 HAZIRAN 008 TEMMUZ 008 AGUSTOS 008 EYLÜL 008 EKIM 008 KASIM 008 ARALIK 008 TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI Belediyemiz Encümeni Pazartesi ve Perþembe günleri toplanarak tarihleri arasýnda çeþitli konularda alýnan Encümen kararlarý Yazý Ýþleri Müdürlüðü personelince yazýlmak suretiyle ilgili servislere gönderilmiþtir.

5 -)YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ GENEL EVRAK ÇALIÞMALARI OCAK ÞUBAT MART NÝSAN MAYIS HAZÝRANTEMMUZAÐUSTOS EYLÜL EKÝM KASIM ARALIK GELEN EVRAK GÝDEN EVRAK Dilekçe defteri : tarihleri arasýnda gelen giden evraklar ve dilekçeler ilgili defterlerine usulüne uygun olarak kayýtlarý yapýlmak suretiyle gereðinin yapýlmasý için ilgili servislerine intikal ettirilerek,cevaplarýnýn verilmesi saðlanmýþtýr. -)BELEDÝYE BAÞKANININ GÖREVLÝ GÝTTÝÐÝ YERLER KARAR ENCÜMEN KARAR TARÝHÝ NO OCAK 008 ÞUBAT 008 MART 008 NISAN 008 MAYIS 008 HAZIRAN 008 TEMMUZ 008 AGUSTOS 008 EYLÜL 008 EKIM 008 KASIM 008 ARALIK GÝTTÝÐÝ YER ANKARA ÝZMIR KÜTAHYA ANKARA ÝSTANBUL MACARISTAN ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA ANKARA GÜN -)ASKER AÝLELERÝ YARDIM MÜRACAATLARI YARDIM KABUL YARDIM RED KONUSU Belediyemizi ilgilendirir konularda görüsmelerde bulunmak üzere Belediyemizi ilgilendirir konularda görüsmelerde bulunmak üzere Belediyemizi ilgilendirir konularda görüsmelerde bulunmak üzere Belediyemizi ilgilendirir konularda görüsmelerde bulunmak üzere Belediyemizi ilgilendirir konularda görüsmelerde bulunmak üzere Szeged Belediyesi ile Kardes Sehir Antlasmasý imza törenine katýlmak için Belediyemizi ilgilendirir konularda görüsmelerde bulunmak üzere Belediyemizi ilgilendirir konularda görüsmelerde bulunmak üzere Belediyemizi ilgilendirir konularda görüsmelerde bulunmak üzere Belediyemizi ilgilendirir konularda görüsmelerde bulunmak üzere Belediyemizi ilgilendirir konularda görüsmelerde bulunmak üzere Belediyemizi ilgilendirir konularda görüsmelerde bulunmak üzere tarihleri arasýnda asker ailesi yardýmý için Belediyemize baþvuran asker ailesi istekleri 09 sayýlý kanunun.maddesi uyarýnca yazýþmalarý yaptýrýlmýþ ve muhtaç durumda bulunduklarý anlaþýlan asker ailelerine Ýl Ýdare Kurulunca belirlenen asgari ücret üzerinden belirlenen Encümen kararýyla yardýmlarýnýn yapýlmasý saðlanmýþ muhtaç durumda olmadýklarý araþtýrmalar sonucu anlaþýlan asker ailesi talebi yine encümen kararý ile red olunarak kendilerine tebligatlar yapýlmýþtýr.

6 SIRA NO ÜNÝTE ADI Baskan Yardýmcýlarý Yazý Ýþleri Müdürlügü Imar ve Sehircilik Müdürlügü Fen Isleri Müdürlügü Mali Hizmetler Müdürlügü Park ve Bahçeler Müdürlügü Ýþletme Müdürlüðü Kültür ve Sosyal Isl.Md. Temizlik Isleri Müdürlügü Su Isleri Müdürlüðü Zabýta Müdürlügü Hal Müdürlügü Ulasým Hiz.Müdürlügü Veteriner Isleri Müdürlügü Itfaiye Müdürlügü Özel Kalem Müdürlügü Saglýk Ýþleri Müdürlügü Hukuk Isleri Müdürlügü Çevre Koruma ve Kont.Müd. DONDURULMUS KADRO MEMUR KADRO ADEDi MEMUR ÇALIÞAN E K AÇIK KADRO ADEDÝ ADEDÝ DAiMi iþçi GEÇiCi iþçi iþçi E K E K E K KADROLU ÝÞÇÝ GEÇÝCÝ ÝÞÇÝ Sakat Isçi Eski Hükümlü Terörle Mücadele

7 MEMUR K.ISÇI G.ISÇI SÖZ.PERSONEL AÇIKTAN V.ATAMA PERSONEL DAÐILIMI BASKAN YARDIMCILARI YAZI ISLERI MÜDÜRLÜGÜ IMAR VE SEHIRCILIK MÜDÜRLÜGÜ FEN ISLERI MÜDÜRLÜGÜ MALI HIZMETLER MÜDÜRLÜGÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜGÜ ÝÞLETME MÜDÜRLÜGÜ KÜLTÜR VE SOSYAL ISLER MÜDÜRLÜGÜ TEMIZLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ SU ISLERI MÜDÜRLÜGÜ ZABITA MÜDÜRLÜGÜ HAL MÜDÜRLÜGÜ ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜGÜ VETERINER ISLERI MÜDÜRLÜGÜ ITFAIYE MÜDÜRLÜGÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜGÜ SAGLIK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ HUKUK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜGÜ DONDURULMUS KADRO SÖZ.PERSONEL AÇIKTAN V.ATAMA

8 Bilgi Ýþlem Servisi Bilgi Ýþlem Servisi Belediyemizin tüm birimlerindeki bilgisayar sistemlerin sorunsuz çalýþmasý için, belediye birimleri tarafýndan kullanýlmakta veya kullanýlacak olan tüm yazýlým ve donanýmlarý koordine ederek, belediye otomasyonun her an düzgün çalýþmasý ve yedeklerinin düzenli bir þekilde alýnmasýný saðlamakla sorumludur. Belediyemiz Ýnternet sitesi yenilenmiþtir.vatandaþlarýmýz siteye girerek günlük ihale ile ilgili ilanlarý, aylýk meclis kararlarýný takip edebilecek, tamamlanan, devam eden, hedeflenen projeleri görebilecek, Nazilli ve Belediyemizle ilgili tüm günlük haberleri okuyabilecektir. Nazillilimizin merkezindeki üç farklý noktasýndan canlý yayýnýyla yurt içinde ve yurt dýþýndaki vatandaþlarýmýzýn biraz olsun Nazillimize olan hasretini gidermeye çalýþýlmaktadýr. Tahsilat servisimizde vatandaþlarýmýz tüm bankalarýn kredi kartý ile Belediyemize olan borçlarýný tahsil edebilmektedirler, aþaðý Nazillideki tahsilat büromuzdan da kredi kartý ile borçlarýný tahsil edilmektedir.ayrýca bankalarýna otomatik talimat vererek su borçlarýný yatýrabilmektedirler. Ýnternet sayfamýzdan vatandaþlarýmýzýn, Belediyemize olan borçlarýný öðrenebilmekte ve emlak rayiç deðerlerini görebilmektedir. 8 MÜDÜRLÜKLERÝN KULLANDIÐI PC VE YAZICI LÝSTESÝ BASKANLIK VE BASKAN YRD. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜGÜ HUKUK ISLERI MÜDÜRLÜGÜ YAZI ISLERI MÜDÜRLÜGÜ KÜLTÜR VE SOSYAL ISL.MÜD. MALI HIZMETLER MÜDÜRLÜGÜ SU ISLETMESI MÜDÜRLÜGÜ HAL MÜDÜRLÜGÜ ULASIM HIZMETLERI MÜD. TEMIZLIK ISL. MÜDÜRLÜGÜ ÝSLETME MÜDÜRLÜGÜ PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜGÜ FEN ISL. MÜDÜRLÜGÜ ÝMAR VE SEH. ISL. MÜD. VETERINER ISL. MÜDÜRLÜGÜ SAGLIK ISL.MÜDÜRLÜGÜ ÝTFAIYE MÜDÜRLÜGÜ EVLENDIRME MEMURLUGU BILGI ISLEM MERKEZI ZABITA MÜDÜRLÜGÜ SANTRAL VE BEYAZ MASA

9 MUHTARLIKLARA VERÝLEN PC VE YAZICI LÝSTESÝ MUHTARLIKLAR PC SERÝ NO EKRAN SERÝ NO YAZICI SERÝ NO YILDIZTEPE MAH. ALTINTAS MAH. KURTULUS MAH. CUMHURIYET MAH. TURAN MAH. YESIL MAH. YESILYURT MAH. PROF.M.AKSOY MAH. ÞIRINEVLER MAH. KARAÇAY MAH. YENI MAH. ÇAPAHASAN MAH. DUMLUPINAR MAH. SÜMER MAH. YENISANAYI MAH. ÝSTIKLAL MAH. ZAFER MAH. AYDOGDU MAH. PINARBASI MAH. 00 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 780 CNOF 78808HS CNOF 78808U900C CNOF APEL CNOF 78808UA7L CNOF APL CNOF 78808AQL CNOF 78808UIE CNOF 78808ULDS CNOF 78808U9ROL CNOF 78808ULPS CNOF 78808UA8L CNOF 78808UANNL CNOF 78808UARL CNOF 78808UADL CNOF 78808UAPNL CNOF 78808UDHS CNOF 78808U9PML CNOF 78808UOX CNOF 78808UDOS L9989 L9900 L998 L997 L9870 L9988 L999 L997 L998 L999 L98708 L9870 L990 L9870 L9978 L98708 L999 L999 L9977 Basýn ve Halkla Ýliþkiler Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi Belediye Baþkanýmýzýn "Medya" adý verilen basýn kuruluþ ve mensuplarý ile, halkla iliþkilerini kurmakta saðlýklý bir diyalog için çalýþmaktadýr. Basýn ve Halkla Ýliþkiler birimi Belediye Baþkanýmýzýn toplantýlarýný düzenlemekte, Belediyemiz faaliyetlerinin fotoðraf ve filmlerini çekerek Basýn-Yayýn kuruluþlarýna basýn bültenleri ile birlikte daðýtýmýný saðlamaktadýr. Birimimiz Belediye Baþkanýmýzýn talimatlarý doðrultusunda sosyal, kültürel, sportif etkinlikler düzenlemektedir. Basýn ve Halkla Ýliþkiler birimi Belediye Baþkanýmýzýn çeþitli ziyaretlerini programlamakta, sivil toplum örgütleri ile toplantýlar düzenlemektedir. Belediye Türk Sanat Müziði Topluðunun konser organizasyonlarýný gerçekleþtiren Basýn- Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi, Nazilli'mizin Kurtuluþ Bayramý etkinliklerinin coþkulu bir þekilde gerçekleþmesi için çalýþmalar yapmaktadýr. Mahalle Muhtarlarý ve Zabýta Müdürlüðü aracýlýðýyla Fakir ve muhtaç aileler tespit edilerek kömür,gýda,kýyafet ve aceze yardýmýnýn araþtýrýlmasýnda ve daðýtýmýnda çalýþmalar yapýlmaktadýr. Belediye Baþkanýmýzýn talimatlarý doðrultusunda Nazilli merkez okullarýndaki derslerinde okul birincilerini, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda baþarýlý olan öðrencilerimize ödül törenleri düzenlemektedir. Basýn ve Halkla Ýliþkiler birimi Belediye Baþkanýmýzýn talimatlarý doðrultusunda Belediyemize yakýþýr çalýþmalar yapma gayreti içindedir. 9

10 Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü 0

11 Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü PERSONEL TANIMI Ünvan Müdür Memur Kadrolu Isçi Geçici Isçi Adet 0 9 YARDIMLAR VE FAALÝYETLER Faaliyetin Adý Gelen Evrak Giden Evrak Sayýsý 80 Cevaplanan Sosyal Yardýmlar Yapýlan Yardým Miktarý Kiþi ve Hane Sayýsý Yüksek Öðrenim Burs Yardýmý 00 Adet 00 Kiþi Cevaplanmayan 7 Gerçekleþme % Gerçekleþmeyen Gerçekleþme % 00 ETKÝNLÝKLER Yapýlan Etkinlikler Etkinlik Gün Sayýsý Eylül Kutlama Etkinlikleri Gün T.S.M Konserleri Gün Belediye Çocuk Korosu Konserleri Gün Halka açýk Psikoloji Toplantýlarý (Konferans) Gün Ücretsiz Sinema Gösterimi ( Nisan Çocuk Bayramý) Gün ( Seans) Ücretsiz Kara kalem ve Yaglý Boya Kursu 0 Gün Ramazan Ayý Etkinlikleri 9 Gün ÝHALE ADI 7 Sayýlý Kanuna Tabi Devlet Memurlarýna verilen ögle yemegi yardýmý ihalesi. Ortalama Katýlýmcý Sayýsý Gerçekleþmeyen Gerçekleþme % %00 %00 %00 00 %00 00 % %00 % YILI GERÇEKLEÞEN ÝHALELER ÝHALE KIRIM SONRASI GERÇEKLEÞEN GERÇEKLEÞME TUTARI ÝÞÝN BEDELÝ VE ÖDENEN Spor Malzemeleri alýmý ihalesi. 0.,00TL 0.000,00TL 0.87,0TL 8.879,00TL %0 %0 Sümer Kýr Yazlýk Düðün Salonu Masa Sandalye alýmý ihalesi ,00TL.7,7TL %99 Dergi Basýmý alýmý ihalesi..800,00tl.700,00tl % ,00TL 9.000,00TL %00 Ramazan Ayý Etkinlikleri ihalesi.

12 Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Faaliyetleri

13 Mali Hizmetler Müdürlüðü

14 PERSONEL TANITIMI: Müdürlüðümüzde 008 yýlýnda Müdür, Þef, Ambar Memuru, Veri Hazýrlama ve Kontrol Ýþletmeni, Veznedar,8 Tahsildar, Memur, Hizmetli olmak üzere toplam 0 personel görev yapmaktadýr. MÜDÜRLÜÐÜMÜZÜN MUHASEBE FAALÝYETLERÝ Ýþ ve Ýþlemlerin günlük olarak icrasýna önem verilmiþ gelir ve giderlerimizi gösterir aylýk mizan cetvelleri zamanýnda tanzim olunmuþtur. Müdürlüðümüzde ödemeler için 9 adet banka çeki, adet gönderme emri, 8 adet ödeme emri ve muhasebe iþlem fiþi evraklarý tanzim olmuþtur. Tahsildarlar ve mükellefler tarafýndan banka hesabýmýza yatýrýlacak bütçe gelirleri için adet teslimat müzekkeresi düzenlenmiþtir. Yýl içinde Müdürlüðümüze intikal eden hakediþ ve fatura sahiplerinin alacaklarýný herhangi bir aksamaya meydan vermeden günlük olarak ödemeler tediye olarak ödemeler tediye edilmiþtir. Resmi Kuruluþlara ve Belediye bünyesindeki müdürlüklerden gelen evraklarýn kayýtlarý yapýlmýþ,cevap gerektirenler cevaplandýrýlmýþtýr. MÜDÜRLÜÐÜMÜZÜN TAHSÝLAT FAALÝYETLERÝ Belediye Tahsilat Yönetmeliði ne göre resmi harç ve cezalarla umumi hükümlere ve amme alacaklarýn tahsili gelmiþ Belediye alacaklarý tahsil edilmektedir. Borçlu mükelleflere ait takip dosyalarý düzenlenerek normal yolla tahsilatý yapýlamayan alacaklarýn tahsili için icra memurluðu ile yapýlan ortak çalýþma ile alacaklarýn takip ve tahsili mükellefler adýna gönderilen çeþitli vergi, para cezalarý, kaçak inþaat cezalarý, Emlak ve ÇTV düzenli takip edilerek 8 sayýlý Amme Alacaklarýnýn usulüne uygun biçimde iþlem yapýlarak tahsilatý gerçekleþtirilmiþtir. KÝRA EMLAK FAALÝYETLERÝ Servisimizde tüm kiracýlarýmýz ile ilgili dilekçeler, kira islemleri, kira ihaleleri, kira artýþlarý ve devir iþlemlerinin yapýlmasý saðlanmaktadýr KÝRALAR Belediye kiracýlarýnýn siciline yönelik sisteme geçilmiþ ve bu sistem sayesinde tüm kiracýlarýn ödemelerindeki aksamalar giderilmeye çalýþýlmýþtýr. Belediye gayrimenkullerine yönelik kira,satýþ ihalelerinin tamamý ayrý dosyalar olarak tanzim edilmektedir. Bu dosyalarda taþýnmaza ait bilgilerin tamamý bulunmaktadýr. Oluþum sýrasýna göre numara verilmiþ ve bu numaralar ayný zamanda taþýnmazýn icar nosunu temsil etmektedir. Belediyenin mülkiyetindeki tasýnmaz mallarýn ecrimisil, tahakkuk ve tahsil iþlemleriyle, tahliye iþlemlerini ve usullerini düzenlemek amacý ile Belediye Meclisinde Belediyeye ait taþýnmaz mallar hakkýnda ecrimisil ve tahliye yönetmeligi karara baglanmýþtýr. KÝRANIN CÝNSÝ DÜKKAN KONUT BÜFE PARK ÇAY BAHÇESÝ UMUMÝ WC AÇIK YÜZME HAVUZU-MÝNÝ F.SAHASI ARSA KAFETERYA SÝNEMA HAMAM DÜÐÜN SALONU POLÝGON SAHASI FUTBOL-TENÝS KOR.HALI SAHA MEZBAHA TESÝS MESÝRE ALANI SAYI 0

15 Satýn Alma Servisi Belediyemizin tüm servislerinin ihtiyacý olan mal,hizmet ve yapým iþleri ile ilgili talepleri 7 sayýlý Devlet ihale yasasýnýn eþik deðerler ve ihale usullerince teminlerinin yapýlabilmesi için; 7 sayýlý yasann /d bendine göre alýmýonandýktan sonra alýmlarý gerçeklestirilmektedir.bahse konu malzemeler Demirbas ve Mefrusat ise Demirbas kayýt müzekkereleri tutulup, ilgili servis yetkililerine zimmetleri yapýlmaktadýr. Diðer sarf malzemeler servislerin Taþýnýr Ýþlem Fiþi ambar kayýtlarýna iþlenip ilgililerine teslimleri yapý lmaktadý r.servislerimizin ihtiyaçlarý olan mal,hizmet ve yapý m iþ leri7 sayý lý yasanýn /d bendi ve eþik deðerlerinin üzerinde ise ilgili servisleri ile müsterek olarak diger ihale usuller ile alý mlarý n yapý labilmesi için ihale dosyalarý hazý rlanmakta ve Belediyemiz Ý hale Komisyonuna sevki yapýlmaktadýr. Belediye Ihale Komisyonunun kararlarý ve ihale yetkilisinin onayý ndan sonra 7 sayý lý Ý hale Yasasý ný n ve 7 sayý lý Sözlesme Yasasý ný n temayülleri yerine getirilerek mal, hizmet ve yapým iþleri alýmlarý gerçeklestirilmektedir.bahse konu mal, hizmet ve yapým iþleri alýmlarýnda ihale yetkilisinin onayladýðý kabul komisyonlarý teslim tesellüm ve satýn alma islerini gerçeklestirmektedir tarihinde Demirbas sayýmlarý yapýlmýþ tutanak altýna alýnmýþtýr. Bütün bu islerimizi asag PERSONEL DURUMU - Ýhale Ýþlemlerini yapan : Kiþi - Ambar Memuru : Kiþi - Yardýmý kadrolu Ýþçi : Kiþi Olmak üzere (üç) kiþi ile Satýn Alma ve Ambar hizmetlerinin gereklerini yerine getirmekteyiz Hesap Ýþleri FAALÝYETLER: S.NO FAALÝYET ADI Gelen Evrak Banka Çeki Gönderme Emri Ödeme Emri ve Muh. Ýþl. Fiþ. Teslimat Müzekkeresi SAYISI 9 8 CEVAPLANAN CEVAP VERÝLMEYEN GERÇEKLEÞME, S.NO FAALÝYET ADI Su Abonesi Müracaatý Mesken Ýþyeri Ýnþaat SAYISI A.B. YAPILAN YAPILMAYAN GERÇEKLEÞME

16 S.NO FAALÝYET ADI SAYISI CEVAPLANAN CEVAP VERÝLMEYEN GERÇEKLEÞME Gelen Evrak Toplam Tahsilat MESAÝ GÜNÜ 9 BEY. ADEDÝ 0 HARÇ MÝKTARI(YTL.) YILLIK MUAYENEYE TABÝ TUTULAN ANSIZIN MUAYENE DAMGA RET ÝÞYERÝ SAYISI ÖL.ALE.SAYISI Yýllýk ve Ansýzýn Mua GRUP MERKEZÝNDE MERKEZE BAÐLI YERLERDE Beyannameler YILI TAHSÝLATI S.No. BELEDÝYE ADI MESAÝ GÜNÜ BEYANNAME ADEDÝ HARÇ MÝKTARI (YTL) ÖLÇÜ AYAR FAALÝYETLERÝ Nazilli Kuyucak Bozdoðan Karacasu Pamukören Horsunlu Yenice Yamalak Ýsabeyli Kurtuluþ Arslanlý Ataeymir Mali Bilgiler - BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI: 008 S.NOYILI MALI HIZ.MÜD.BÜTÇESI 008 YILI MALI HIZ.MÜD.HARCAMALARI PERSONEL GÝDERLERÝ SOS.GÜV.DEV.PRÝMÝ GÝD. MAL VE HÝZMET ALIMLARI CARÝ TRANSFERLER SERMAYE GÝDERLERÝ YEDEK ÖDENEKLER 008 YILI (BÝRÝM) FAALÝYET RAPORU TEMEL MALÝ TABLOLARA ÝLÝÞKÝN AÇIKLAMALAR: 008 YILI BÜTÇEMÝZDE MALÝ HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ KURUMSAL BAZDA ÖDEMELER PERSONEL GÝDERLERÝ 7..7 SOS.GÜV.DEV.PRÝMÝ GÝD MAL VE HÝZMET ALIMLARI 0.7. CARÝ TRANSFERLER.7.0. SERMAYE GÝDERLERÝ YEDEK ÖDENEKLER YILI BÜTÇEMÝZDE MALÝ HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ ÖDENEKLERÝ , GERÇEKLEÞME

17 A- 008 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 008 BÜTÇESÝ 'DEN DEVÝR HARCAMA TUTARI 'A DEVÝR ÝMHA GERÇEKLEÞME % YILI TAHAKKUK 008 YILI TAHSÝLAT GERÇEKLEÞME % BÜTÇE GÝDERLERÝNÝN FONKSÝYONEL SINIFLANDIRMA TABLOSU GENEL KAMU HÝZMETLERÝ KAMU DÜZENÝ VE GÜVENLÝK HÝZMETLERÝ EKONOMÝK ÝÞLER VE HÝZMETLER ÇEVRE KORUMA HÝZMETLERÝ ÝSKAN VE TOPLUM REFAHI HÝZMETLERÝ SAÐLIK HÝZMETLERÝ DÝNLENME, KÜLTÜR VE DÝN HÝZMETLERÝ BÜTÇE GÝDERLERÝ KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÐÜ YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ HAL MÜDÜRLÜÐÜ ÝMAR VE ÞEHÝRCÝLÝK MÜDÜLÜÐÜ ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ ÝTFAÝYE MÜDÜRLÜÐÜ KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER MÜDÜRLÜÐÜ MALÝ HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜÐÜ SAÐLIK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ SU ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ TEMÝZLÝK ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ ULAÞIM HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ VETERÝNER MÜDÜRLÜÐÜ ZABITA MÜDÜRLÜÐÜ BÜTÇE GÝDERLERÝNÝN EKONOMÝK SINIFLANDIRMA TABLOSU PERSONEL GÝDERLERÝ SOSYAL GÜVENLÝK KURUMLARINA MAL VE HÝZMET ALIM GÝDERLERÝ CARÝ TRANSFERLER SERMAYE GÝDERLERÝ

18 A- TEMEL MALÝ TABLOLARA ÝLÝÞKÝN AÇIKLAMALAR GELÝRLERÝN EKONOMÝK SINIFLANDIRMA TABLOSU S.NO BÝNA VERGÝSÝ ARSA VERGÝSÝ ARAZÝ VERGÝSÝ ÇEVRE TEMÝZLÝK VERGÝSÝ 0... HABERLEÞME VERGÝSÝ 0... ELEKTRÝK VE HAVAGAZI TÜKETÝM VERGÝSÝ EÐLENCE VERGÝSÝ YANGIN SÝGORTA VERGÝSÝ ÝLAN VE REKLAM VERGÝSÝ BÝNA ÝNÞAATI HARCI HAYVAN KES.MUA. VE DENETLEME HARCI ÝÞGAL HARCI ÝÞYERÝ AÇMA ÝZNÝ HARCI ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERÝ MUAYENE HARCI TATÝL GÜNLERÝNDE ÇALIÞMA RUHSAT HARCI TELLALLIK HARCI TOPTANCI HALÝ RESMÝ YAPI KULLANMA ÝZNÝ HARCI DÝÐER HARÇLAR ÞARTNAME, BASILI EVRAK, FORM SATIÞ GEL AVUKATLIK VEKALET ÜCRETÝ GELÝRLERÝ SPORTÝF FAALÝYET GELÝRLERÝ 0... KÜLTÜREL HÝZMETLERE ÝLÝÞKÝN GELÝRLER 0... SAÐLIK HÝZMETLERÝNE ÝLÝÞKÝN GELÝRLER SU HÝZMETLERÝNE ÝLÝÞKÝN GELÝRLER ULAÞTIRMA HÝZMETLERÝNE ÝLÝÞKÝN GELÝRLER DÝÐER TAÞINMAZ KÝRA GELÝRLERÝ MEVDUAT FAÝZLERÝ 0... MERKEZÝ ÝDARE VERGÝ GELÝRDEN ALINAN PAYLAR 0... KANLÝZASYON HARCAMALARINA KATILMA PAYI 0... SU TESÝSLERÝ HARCAMALARINA KATILMA PAYI 0... YOL HARCAMALARINA KATILMA PAYI GELÝRÝ DÝÐER HARCAMALARA KATILMA PAYI DÝÐER PAYLAR DÝÐER ÝDARÝ PARA CEZALARI VERGÝ VE DÝÐER AMME ALACAK BELÝRLERÝ ÝRAT KAYDEDÝLECEK NAKDÝ TEMÝNAT GELÝRÝ YUKARIDA TANIMLANMAYAN DÝÐER GELÝRLER ARAZÝ SATIÞI ARSA SATIÞI RET VE ÝADELER () I

19 Hal Müdürlüðü 9

20 HAL NO KOMÝSYONCU ADI YILLIK CÝRO % KATKI PAYI TONAJ MEVLÜT SOYDAN 79.00,80.80, CÝHANSER ÖZBAYRAM 88.0,0.7,0 9.7 ZAFER ÖZBAYRAM 0.,08.08, KARAHAN LTD.ÞTÝ , NURÝ PEKER 7.,9.,0.8,9 7 MEHMET KIZILDAÐ 0.9,00.00, YUSUF KIZILDAÐ 80.00,0.00, 9. 9 NURÝ ARLI.,00.,.8 0 CUMHUR AKKOÇ 07.0,97., ÇELÝMLÝLER TÝCARET 0.,0.08, MUSTAFA ÞAKAR 9.,.8, 0.9 AYSEL BÜYÜKYAPICI.9,7.089,9.,8 ADEM VURMAZ 7.,8.0,9 9.7 YAHYA KARAKAYA.8,0.7, SUZAN DAVASLIOÐLU.98,0.9, SEYDÝ ÇÖREK FAALÝYET GÖSTERMÝYOR 9 HULÝSÝ ÇÖREK.097,0.0, ENVER GÜLRENK 79.,7.9,. CEMAL CANSIZ 7.08,0., 8. OSMAN SOYDAN.89, MUZAFFER TUNÇ 7.,.9, 97.9 PÝRAN TUNÇ 9.9,0.79, M. YILMAZ-R.ATALAY.0,08., MEHMET TUNA.8,77.8, METE TUNA.0,7.0,.0 9 COÞKUN LTD.ÞTÝ. 098,0., ÝLHAN TÝC.LTD.ÞTÝ. 0.87,0., YILI.9,7, ,0.8, BELEDÝYE KATKI PAYI : 90.87,0.TL ÝÞGALÝYE : 7.90,00.TL KANTAR : 89.78,00.TL FÝDANCILAR :.70,00.TL CEZALAR :.000,00.TL DEVÝR ÜCRETÝ : VASITA ÇIKIÞ :.00,00.TL :.7,0.TL. 0 TOPTANCI HAL MÜDÜRLÜÐÜ 008 YILI GÝDER CETVELÝ PERSONEL GÝDERÝ PERSONEL SOSYAL GÜVENLÝK MAL VE HÝZMET ALIMLARI : 7.99,89.TL :.0,90.TL :.99,7.TL ELEKTRÝK TELEFON :.8,.TL HÝZMET ALIMI :.7,7.TL BAKIM VE ONARIM : PERSONEL TEDAVÝ GÝDERÝ :.900,9.TL 008 YILI GÝDERÝMÝZ :.7,8.TL.

21 Ýþletme Müdürlüðü

22 Ýþletme Müdürlüðü Otobüs Servisi ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ OTOBÜS SERVSÝNÝN ÝLE..008 TARÝHLERÝ ARASI FAALÝYET RAPORU Belediyemiz Ýþletme Müdürlüðü bünyesinde çalýþan Otobüs Ýþletme Servisimiz bir Ýþletme Müdürü, bir memur, iki iþçi þoför, adet mercedes, adet 00 model MAN ve adet 00 model MAN FORTUNA otobüs ile hizmetlerine devam etmektedir. Bu otobüslerden iki adedi þehirlerarasý ve iki adedi þehir içi tipi olarak halen faal hizmet vermektedir. Servisimizce okullarýn açýk olduðu günlerde merkeze uzak bölgelerdeki okullara günlük sabah giriþ ve öðleden sonra çýkýþlarýnda özel öðrenci servisleri düzenlenmiþ olup öðrencilerin daha rahat, güvenli ve ekonomik olarak gidip gelmeleri saðlanmýþtýr. Okul giriþ ve çýkýþ saatleri riayet edilerek öðrencilerin zamanýnda gidip gelmesi ciddiyetiyle takip edilmiþtir. Bu nedenle bazý öðrenci velileri ve öðrenciler her zaman ki gibi memnuniyetlerini dile getirmiþlerdir. Vatandaþlarýmýzýn talepleri doðrultusunda þehir içi ve þehirlerarasý düðün, niþan, cenaze vb. gibi durumlarda, Belediye Meclisinin kararlarý doðrultusunda km. hesabý ile kiraya verilerek hizmet verilmiþ olup Belediyemize maddi kazanç saðlamýþtýr. Þehrimiz Okullarýna da okul gezilerinde þehir içi ve þehirlerarasý olarak hizmet verilmiþtir. 008 yaz sezonunda okullarýn kapanmasýyla birlikte Nazillili hemþehrilerimizin deniz ve sahil kenarlarýndaki konutlarýna rahat, güvenli, ekonomik ve uygun saatlerde ulaþýmlarýný saðlamak amacýyla Belediyemiz Encümenince belirlenen tarifeyle deðerlendirilerek Nazilli- Kuþadasý Seferleri ve Nazilli- Didim Seferleri yapýlmýþ ve belediyemiz bu seferlerden kazanç saðlamýþtýr. Söz konusu tarihler arasýnda; a-)öðrenci bilet gelirleri ,0 YTL b-)008 Kuþadasý gelirleri ,00 YTL c-)008 Didim gelirleri...7,00ytl d-) Þehir içi cenaze geliri....0,00 YTL e-)otobüsün Þehirlerarasý kira gelirleri....99,00 YTL YEKÜN ,0 YTL Ramazan ve Kurban Bayramlarýnda Arefe günlerinde vatandaþlarýmýzýn Eðriboyun ve Evranlý Mezarlýklarýna rahat ve ekonomik ziyaret edebilmelerini saðlamak amacý ile bu mezarlýklara ücretsiz otobüs seferleri düzenlenmiþtir. Halen þehir içi ulaþýmda hizmetlerini devam ettirmekte olan minibüs hat sahiplerinin aidat, vize ve ruhsat deðiþimleri zamanýnda yapýlmýþtýr. Servisimizce 0 adet þehir içi minibüslerin çalýþmalarý ve hat sahiplerinin belediyemize olan ödemeleri her ay titizlikle takip edilmekle, gereken uyarý ve yaptýrýmlar yapýlmaktadýr. 008Eylül ayýnda okullarýn açýlmasýyla baþlanýlan servis taþýmacýlýðýna yeni bir uygulama getirilerek Belediyemiz Meclisince kabul gören Ýlçemizin sýnýrlarý içerisinde servis amaçlý taþýmacýlýk yapan araçlarýn plakalarý P plaka olma zorunluluðu getirilmiþtir. Servis taþýmacýlýðý hizmetlerinin düzenli ve güvenli hale getirilmesi için belediyemizce Güzergah Ýzin Belgesi, Çalýþma Ruhsatý ve Servis Aracý Bakým Onarým Formu verilmeye baþlanmýþtýr v e bu amaçla P plakalý Servis Araçlarý titizlikle denetlenerek gereken uyarý ve yaptýrýmlara baþlanmýþtýr. 008 yýlýnda adet P plakalý araç sahibi belediyemize baþvurarak gerekli belgeleri almýþ olup toplam P plakalý araç sahibi sayýsý 8 adet olmuþtur. Servisimizde otobüslerin sürekli faal durumda bulunmalarý için yapýlmasý gereken servi, arýza ve yað deðiþimleri gibi iþler zamanýnda takip edilerek yaptýrýlmaktadýr. Bilgilerinize arz ederim.

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, ,

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2014/31-12-2014 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5

Detaylı

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ ARALIK 2014 BİRLEŞİM 21 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 05.12.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 84 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Detaylı

GÖNEN BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÖDENEK CETVELÝ - A. Örnek : 14 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSÝYONEL SINIFLANDIRMA FÝN. TÝPÝ 2011 YILI ÖDENEK TEKLÝFÝ

GÖNEN BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÖDENEK CETVELÝ - A. Örnek : 14 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSÝYONEL SINIFLANDIRMA FÝN. TÝPÝ 2011 YILI ÖDENEK TEKLÝFÝ GÖNEN BELEDÝYE BAÞKANLÐ CETVELÝ - A 6 6 BELEDYE BALKESR GONEN BELEDYES ÖZEL KALEM GENEL KAMU HÝZMETLERÝ AÇKLAMA Yasama ve Yürütme Organlarý Finansal ve Mali iþler Dýþiþleri Hizmetleri Yasama ve yürütme

Detaylı

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2013/31-12-2013 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... 11-17 Bütçe Kararnamesi... 18-21

Detaylı

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, ,

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU BİRİMİ : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU BİRİMİ : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BELDE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRME FORMU : HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Saklama Süresi 1 Bütçe cetvelleri ve defterleri 10 yıl 2 Kesin hesap cetvelleri 10 yıl Devlet Arşivi ne gönderilir. 3

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

GÖNEN BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÖDENEK CETVELÝ - A. Örnek : 14 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSÝYONEL SINIFLANDIRMA FÝN. TÝPÝ 2013 YILI ÖDENEK TEKLÝFÝ

GÖNEN BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÖDENEK CETVELÝ - A. Örnek : 14 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSÝYONEL SINIFLANDIRMA FÝN. TÝPÝ 2013 YILI ÖDENEK TEKLÝFÝ GÖNEN BELEDÝYE BAÞKANLÐ V 6 V 6 BELEDYE BALKESR GONEN BELEDYES ÖZEL KALEM AÇKLAMA Yasama ve Yürütme Organlarý Finansal ve Mali iþler Dýþiþleri Hizmetleri Yasama ve yürütme organlarý hizmetler DÝÐER PERSONEL

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin amacı; Çerkezköy

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 25.11.2015 Kararın Nosu : 91 Belediyemizin 2016 mali yılında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı alınması gereken fiyat tarife cetvellerine ek gelir ücretlerinin belirlenmesinin

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU RAPOR SUNUMU AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ DENETĐM KOMĐSYONU RAPORU I HUKUKĐ DAYANAK VE KAPSAM 04.01.2010 tarih ve 01 No'lu Meclis kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine göre Afyonkarahisar

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ DÖNEMİ : EKİM-2015 BİRLEŞİM : 18 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 16.10.2015 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 89 ÖZÜ : SİNİN 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. Belediyemizin 2016

Detaylı

Mazot güvenliði. Model : fp-v1 Fuel Protector. Yakýt Tanký Giriþi Mazot Filtresi Þamandýra giriþ/çýkýþ Tapa KORUMASI ÝLE TAM GÜVENLÝK

Mazot güvenliði. Model : fp-v1 Fuel Protector. Yakýt Tanký Giriþi Mazot Filtresi Þamandýra giriþ/çýkýþ Tapa KORUMASI ÝLE TAM GÜVENLÝK ?? ý akýll ý l akaýlkl ýllý o ýllý ak l akaýlklýýllý o ý akýll Yakýt Tanký Giriþi Mazot Filtresi Þamandýra giriþ/çýkýþ Tapa KORUMASI ÝLE TAM GÜVENLÝK T : (0212)876-8687 Genellikle taþýmacýlýk alanýnda

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2017 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 3 6 3 4 7 8 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN SİGORTASI

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 51 : 2014 Mali Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi 2014 Mali Yılı Kesin Hesabı 28.04.2015 tarihli oturumu ve 134 sayılı encümen kararında kesin hesaba dair cetvel ve kayıtların

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KARAR TARİHİ : 05/03/2014 KARAR NUMARASI : 2014-3/8 BİRİMİ : Fen İşleri Müdürlüğü KONUSU : İmar planı tadilatı talebi İmar tadilatı ile ilgili gündemin birinci maddesi aşağıdaki şekilde görüşüldü.

Detaylı

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ

BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ TAN 01 VERGİ LERİ 129.085.00 38.248.6, 6.318.952,80 87.695.316,76 119.624.409,99 80.874.099,63 609.727,08 80.264.372,55 39.360.7,44 67,00 01 02 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 84.000.00 36.940.153,39

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ XI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...XI GİRİŞ I. BELEDİYENİN TANIMI...2 BELEDİYE GELİRLERİ...5 A. Genel Olarak...5 B. Öz Gelirler...9 C. Devlet Gelirlerinden Ayrılan Paylar...10 D. Borçlanma...12 E.

Detaylı

2016 MALİ YILI KESİN HESABI

2016 MALİ YILI KESİN HESABI 2016 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 İÇİNDEKİLER 1. 2015 Yılı Bütçe Kararnamesi...2 2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 3. Ödenek (A) Cetveli...10 4. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli...25 5.

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2007 31/12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: İlçemiz genelinde yapılacak olan 3929 adet

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞA SUNULAN İN 1. Gerçek ve Tüzel kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri 1-Dilekçe (Başvuru için www.soma.bel.tr linkine tıklayınız SÜRESİ(EN GEÇ) 15 gün 2. 4982 sayılı Bilgi

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 06 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 06 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.05.2016 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 06 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Hibe Araç Devri. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Talas Belediyesi 31.15 km2 lik yüzölçüm ve 9 malaleden oluşmakta iken 5747 Sayılı Yasa gereği Erciyes,Zincidere, Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez Belediyesi Tüzel Kişiliğini

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 40.122.980 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 13.243.500 2 Özel Tüketim Vergisi 6.500.500 51 Haberleşme

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 3 6 3 4 7 8 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) EĞLENCE VERGİSİ YANGIN SİGORTASI

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 42.206.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 23.550.000 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

ÖDENEK CETVELÝ - A I , ,00 14 GONEN BELEDIYESI ,00 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÐÜ ,00 01 GENEL KAMU HÝZMETLERÝ

ÖDENEK CETVELÝ - A I , ,00 14 GONEN BELEDIYESI ,00 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÐÜ ,00 01 GENEL KAMU HÝZMETLERÝ GÖNEN BELEDÝYE BAÞKANLÐ AÇKLAMA 0 YL ÖDENEK V 6 V.000.000,00 6 0.000.000,00 GONEN BELEDYES.000.000,00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜÐÜ 6.600,00 0 6.600,00 Yasama ve Yürütme Organlarý Finansal ve Mali iþler Dýþiþleri

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 22 GİDERLER HESABI 3.498.279, 6 GELİRLER HESABI 18.2.292, PERSONEL GİDERLERİ 1.732.1,62 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.631,60 MEMURLAR 1.732.1,62 6 Mal ve

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 24.500.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 10.235.000 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ Belediyenin karar organları olan Meclisin, Başkanlığın ve Encümenin çalışmalarının yürütülmesine yardımcı olmak, alınan kararların yazılmasını, kaydedilmesini, ilgililere duyurulmasını ve arşivlenmesini

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 28.506.360 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 5.480.000 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

, , , , , , , , , , , , ,00 20.

, , , , , , , , , , , , ,00 20. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 159.388,70 161.351,49 284.740,00 137.766,53 371.440,00 387.520,00 406.380,00 3.000,00 2.915,00 8.600,00 7.248,07 18.500,00 19.300,00 20.100,00 159.307,10 128.733,66 277.900,00 76.189,37

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ DOKÜMAN VE FORM LİSTESİ

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ DOKÜMAN VE FORM LİSTESİ DOKÜMAN NO:34.L.01 TARİH: SAYFA NO : 1/ 7 REVİZYON NO: 01 SIRANO DOKÜMAN KODU 1 34.OŞ.01 ORGANİZASYON ŞEMASI 2 34.GT.01 3 34.GT.02 4 34.GT.03 5 34.GT.04 DOKÜMANIN ADI SORUMLU BİRİM YAYIN TARİHİ MALİ HİZMETLER

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 42.652.357,55 GELİRLER HESABI 59.398.9,97 PERSONEL GİDERLERİ 24.4.577, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.848.540,26 MEMURLAR 23.526.7,41 Mal

Detaylı