RECORDATİ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RECORDATİ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME"

Transkript

1 RECORDATİ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME Madde 1 KURUCULAR İstanbul Ticaret Sicilinin /46768 sicil numarasında kayıtlı bulunan Dr. F. Frik İlaç Sanayii ve Ticareti Limited Şirketi unvanlı şirketin Türk Ticaret Kanununun 152 inci maddesine göre nev i değiştirmesi suretiyle; aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı bulunan kurucular arasında bir Anonim Şirket Kurulmuştur. 1) Mehmet Güner Frik, T.C Uyruklu Adres: Kalamış Fener Caddesi, No: 79/1, Fenerbahçe, Kadıköy, İstanbul 2) Hatice Fahire Frik, T.C. Uyruklu Adres: Kalamış Fener Caddesi, No: 79/1, Fenerbahçe, Kadıköy, İstanbul 3) Ömer Erol Frik, T.C. Uyruklu 4) Deniz Laila Frik, T.C. Uyruklu 5) Hakan Frik, T.C. Uyruklu 6) Fatma Berrin Erdinç Frik, T.C. Uyruklu 7) Murat Çelikkanat, T.C. Uyruklu Madde 2 UNVAN Şirket in unvanı Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi dir. Madde 3 MAKSAT VE MEVZUU 1) Her türlü tıbbi, kimyevi, beşeri, veteriner ve zirai ilaçlar ile kimyevi ve müessir maddelerin kozmetik ve tababette kullanılan gıda maddelerinin ve temizlik maddelerinin üretimini, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını depolanmasını, ambalajlanmasını yapmak. 2)Yurtiçinde ve yurtdışında imal edilmiş olan ilaçlar ile ilaç hammadelerinin, ameliyat malzemelerinin, serum, hormon, aşı, bebek besleme ve bakım ürünleri ile hijyenik ürünlerin alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını, ihracatını, depolanmasını yapmak. Bu amaçla ecza depoları açmak. İlaç ruhsatları almak, kiralamak veya kiraya vermek. 3) Maksat ve mevzuunda yer alan hususları ifa edebilmek amacı ile gerekli her türlü tesisat, makina, alet

2 yedek parça, kimyevi maddeler, yardımcı maddeler ve ambalaj malzemelerinin üretimini, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, depolanmasını, ambalajlanmasını yapmak. 4) Maksat ve mevzuunda yer alan hususları ifa edebilmek amacı ile fabrika, laboratuar ve tesisler kurmak. 5) Maksat ve mevzuunda yer alan hususları ifa edebilmek amacı ile her türlü ilmi çalışmalar yapmak veya yaptırmak. Konusu ile ilgili neşriyatlar yayınlamak, bu amaçla filimler çekmek veya çektirmek. Bunlar için gerekli malzemelerin ithalatını ve ihracatını yapmak. 6) İnsan Sağlığı, varlığı, bakımı korunması ile ilgili olarak tıpta ve tarımda kullanılan her türlü ilaçlar, gıda maddeleri, her çeşit antibiyotikler, tıbbi müstahzarlar, çocuklar ve hastalara mahsus gıda maddeleri ve bunlara ilave edilebilen additifler ve takviye maddeleri ithalatı, alım ve satımı, ihracatı ve benzeri işleri yapmak. a. Şirket yukarıda sayılan maksat ve gayelerini elde edebilmek için maksat ve mevzuu ile ilgili olmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. b. İştigal konusu ile ilgili olarak gerektiğinde fabrika, imalathane, atölye, depo, mağaza veya diğer bir işyeri ve benzeri tesisler inşa edebilir, kurabilir, satın alabilir, kiralayabilir ve açabilir, işçi lojmanları kurabilir, satın alabilir, kiralayabilir ve açabilir. Konusu ile ilgili olarak her türlü inşaat ve iskan ruhsatı alabilir. c. Şirket aracılık yapmamak kaydı ile faaliyetleri için lüzum görülecek her türlü gayrimenkul malları veya gayrimenkuller hükmündeki hakları, her çeşit menkul mallar veya gayrimenkuller üzerindeki her çeşit ayni veya şahsi her türlü hakları satın alabilir, trampa, takas, iktisap, devir veya temellük edebileceği gibi, terkin edebilir, elden çıkarabilir veya bunları kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar kapsamında 3. kişilerden her türlü ayni veya şahsi hak iktisap edebilir veya bunları verebilir. Şirketin işleri için lüzumlu görülecek menkul ve gayri menkul mallar ile hak ve tesisler üzerinde şirket için rehin ve ipotek tesis edebilir, kabul edebilir, fek edebilir, hak veya alacakların temini ve tahsili için ayni ve şahsi her türlü teminatı verebilir, gösterebilir, alabilir, kendi veya başkasının gayrimenkullerini teminat olarak gösterebilir, menkul veya gayrimenkul hak ve tesisler kiralayabilir, inşa eder veya ettirir, işletir veya işlettirebilir, gayrimenkulleri üzerinde irtifaklar, intifa hakları veya kat mülkiyeti tesis edebilir veya 3. kişilere ayni haklar verebilir. d. Faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü menkul ve gayrimenkullerle ilgili bilumum ihalelere iştirak edebilir, ihaleye çıkabilir, taahhüt işine girebilir, bizzat yapabilir ve ahara ihale edebilir. e. Şirket lehine ve aleyhine mülkiyet, irtifak, intifa, oturma hakkı, inşaat üst hakkı, gayrimenkul yükü gibi her türlü mülkiyeti gayri ayni haklar rehin ve ipotek, ticari işletme rehni gibi hakları tesis ve tapuya ve ilgili diğer sicillere tescil edilebilir, devir ve terkin edebilir. Şufa, iştira, vefa, kira, serbest dereceden istifade şartı, satış vaadi gibi haklar tesis edebilir, bunları tapuya şerh verebilir, devir ve şerhi terkin edebilir. Şirket menkul ve gayrimenkul malvarlığı değerleri üzerinde 3. kişiler lehine bu hakları gerek Şirketin kendi borçları ve ticari faaliyetleri gerekse 3. kişilerin borçları için kurabilir. 3. kişilerin her türlü kredi borcuna kefil olabilir, bunlarla ilgili olarak menkul ve gayrimenkullerini 3. kişilerin borçlarına teminat gösterebilir ve bunları fek edebilir. f. Şirket maksat ve konusu ile ilgili sahalarda üretilen, tüketilen, kullanılan ham ve yan mamul ve mamul maddelerin, makina, komple tesis, kalıp, yedek parça ve aksesuarlarının ihracını, ithalini, montajını ve dahili ticaret işlerini yapabilir.

3 g. Konusu ile sınırlı mümessillik, ruhsatname, izin, imtiyaz, faydalı model, patent, marka ve emsali gibi hakları ve ihtira beratlarını, lisans, sınai resim, modeller, telif hakları ve diğer fikri mülkiyet haklarını, ticaret ünvanları, teknik yardım anlaşmaları, know-how gibi hakları doğrudan doğruya alabilir; bunları kısmen veya tamamen ahara devredebilir veya başkalarına ait olanları devralabilir, kullanabilir, başkalarına satabilir, başkalarına kiralayabilir veya başkalarından kiralayabilir, başkalarına kullanım hakları verebilir veya başkalarından kullanım hakları alabilir, teknik bilgi (know-how) anlaşmaları akdedebilir. h. Yurtiçindeki veya yurtdışındaki teşekkül, müessese ve bankalardan her nevi kredi temin edebilir, gerektiği takdirde şirketin gayrimenkullerini ipotek edebilir, her çeşit tahvilleri satın alabilir veya aracılık yapmamak kaydı ile satabilir. i. Şirket ihtiyacı için gerekli iç ve dış kredileri veya diğer finansman desteklerini dahili ve harici finansman kurumları, yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir, bunlar için gerekli her türlü tasarrufta bulunabilir. j. Her türlü menkul gayrimenkul ve gayri maddi hakkı iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, icabında alır veya satar, giriştiği iş taahhütlerinin gerektirdiği hallerde başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine rehin veya ipotek tesis edebilir, bunları fek edebilir veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir. k. Her türlü mali, ticari, idari tasarruflarda bulunabilir ve bu maksatla her türlü taahhütnamelere girişebilir, istisna ve taşeronluk anlaşmaları yapabilir, yabancı ve yerli sermayenin iştiraki ile veya kendi başına şirketler kurabilir veya kurulmuş şirketlere iştirak edebilir veya birleşebilir ve bunların ortaklık paylarını meri kanunlar çerçevesinde satın alabilir ve icabında aracılık yapmamak kaydı ile satabilir. l. Konusu ile ilgili danışmanlık verebilir. m. Şirket amaç konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında şubeler, irtibat büroları açabilir, acentalık, mümessillik ve temsilcilikler alabilir veya verebilir. n. Ortaklara yada müstahdemlerine sosyal konutlar yaptırabilir, bunları kiralayabilir, bunları verebilir. o. Kanuni şartları yerine getirmek kaydı ile tahvil veya diğer borçlanma senedi çıkarabilir. p. Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümlerine bağlı olarak yapacağı Ana Sözleşme tadilleri ile amaç ve konusuna sair faaliyetleri dahil edebilir. MADDE 4 ŞİRKETİN MERKEZİ Şirketin merkezi İstanbul ili Esenyurt ilçesindedir. Adresi Doğan Araslı Cad. No. 219, Esenyurt, İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uymak şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler ve irtibat büroları açabilir. MADDE 5 MÜDDET Şirket in müddeti sınırsızdır.

4 MADDE 6 ŞİRKETİN SERMAYESİ Şirket in sermayesi ,29 (yüz yirmi milyon sekiz yüz yetmiş beş bin üç yüz altmış yedi Türk Lirası 29 Kuruş) TL dir. Bu sermaye her biri 0,01 TL (1 Kuruş) nominal bedelde toplam paya bölünmüştür. Şirket in pay sahipleri aşağıdaki gibidir: Pay Sahibi Pay Adedi Pay Bedeli (TL) Recordati Espana S.L. Recordati SpA , Toplam ,29 Önceki sermayenin tamamı pay sahipleri tarafından ödenmiştir. Bu defa artırılan sermaye olan TL nin (kırk milyon Türk Lirası) tamamı Şirket pay sahiplerinden Recordati Espana S.L. nin Şirketteki alacağından karşılanmış olup, bu alacak 27 Mart 2014 tarihli yeminli mali müşavir raporu ile tespit edilmiştir. MADDE 7 PAY DEVRİ 7.1 Hisse senetleri ve nama yazılı geçici ilmühaberler arkalarının devreden tarafından usulüne uygun olarak ciro edilerek devralana teslim edilmesi suretiyle devredilir ve devir Şirket in pay defterine kaydedilir. 7.2 Ancak, anonim şirketlerin hisse devirlerine ilişkin Türk Ticaret Kanunu nun ve yürürlükteki diğer mevzuat hükümleri saklıdır. 7.3 Şirket, devralanın aciz halinde olduğuna ilişkin bir şüphe bulunması ve devralanın Şirket in talebi üzerine teminat gösterememesi halinde hisse devrini onaylamaktan imtina edebilir. MADDE 8 YÖNETİM KURULU Şirket işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen en az 1 (bir) kişiden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülecektir. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıllık bir süre için seçilebilirler. Görev süresi sona eren herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından kendi arasından bir Başkan seçer ve ayrıca bir Başkan Vekili de seçebilir. Başkan, kanunun kendisine verdiği bütün yetkilere sahiptir ve Başkan ın herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu toplantılarında bulunmadığı veya bu toplantılara katılamadığı hallerde, Başkanlık görevlerini Başkan Vekili, Başkan Vekili nin de bulunmaması halinde, en kıdemli Yönetim Kurulu Üyesi yürütür. Herhangi bir nedenle, Yönetim Kurulunda bir boşluk meydana gelmesi halinde, Yönetim Kurulu, açılan Yönetim Kurulu Üyeliğini doldurmak için yeni bir Yönetim Kurulu Üyesi seçer. Bu şekilde atanan Yönetim Kurulu Üyesi bir sonraki Genel Kurula kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam eder

5 ve Genel Kurulun onayına sunulur. Bu şekilde atanan Yönetim Kurulu Üyesi nin görev süresi selefinin kalan süresi boyunca devam eder. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu nun 367. maddesine uygun olarak hazırlayacağı bir iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir. Tüzel kişi hissedarlar Yönetim Kurulu nda Ticaret Sicili ne tescil ve ilan olunacak ve ilgili mevzuat uyarınca zorunlu olması halinde Şirket in internet sitesinde ilan edilecek bir gerçek kişi tarafından temsil edilebilir. Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu nun 359. maddesinde yer alan özelliklere sahip olacaklardır. MADDE 9 YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 9.1 Şirket in yönetimi Yönetim Kurulu na aittir. Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu nu Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili toplantıya çağırır. 9.2 Yönetim Kurulu toplantı zamanı ve gündemi en az 5 (beş), acil durumlarda ise en az 1 (bir) gün önceden telefon, elektronik posta, faks veya taahhütlü mektup yoluyla Yönetim Kurulu üyelerine bildirilecektir. Telefon ile bildirilen davetler faks veya taahhütlü mektup ile teyit edilecektir. Üyelerden hiçbiri özellikle toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Bu önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. 9.3 Türk Ticaret Kanunu nun 390/4. maddesinin hükümleri saklı kalmak üzere, Yönetim Kurulu kararları bir tutanak ile kaydedilir ve bu karar tutanağı, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen herhangi bir karara kısmen ya da tamamen katılmayan Yönetim Kurulu üyelerinin karara ilişkin karşı görüşlerini tutanağa yazdırmaları zorunludur. Tutanaklar Yönetim Kurulu tarafından usulünce imzalanmış olarak Şirket karar defterine yapıştırılacaktır. MADDE 10 ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU NİSABI 10.1 Şirket in genel olarak yönetim ve idaresi ve mahkemeler nezdinde veya 3. kişilere ve pay sahiplerine karşı temsili Yönetim Kurulu nun yükümlülüğü ve sorumluluğunda olup Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Yönetim Kurulu, Ana Sözleşme veya Genel Kurul kararları ile getirilen kısıtlamalar istisna olmak üzere, kendisine ilgili mevzuat ile verilen tüm yetkileri en geniş şekilde kullanabilir ve Şirket in amaç ve konusunun yerine getirilmesi amacıyla her türlü sözleşmeyi akdetmek ve bu şekilde akdedilmiş sözleşmelerin ifası yetkisini haizdir.

6 10.2 Şirket adına düzenlenen belgelerin, kâğıtların, senetlerin ve akdedilen sözleşmelerin muteber olabilmesi ve Şirket i ilzam edebilmesi için, Yönetim Kurulu nca derece, şekil ve şartları kararlaştırılarak Ticaret Sicili ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilân edilen imza yetkililerinin Şirket ünvanı veya kaşesi altına vazedecekleri imzaları taşıması şarttır Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu nun 367. Maddesine uygun olarak hazırlayacağı bir iç yönergeye göre temsil yetkisini tamamen veya kısmen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir Yönetim Kurulu toplantı nisabının oluşması için Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin tam sayısının çoğunluğunun toplantıda bulunması gereklidir. Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili dahil olmak üzere toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin oylarının çoğunluğuyla alınır. Bu nisaplar elektronik ortamda yapılacak Yönetim Kurulu toplantılarına da uygulanır Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler veya ücret ödenip ödenmeyeceği hususlarına ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından alınır. MADDE 11 ŞİRKETİN DENETİMİ Genel Kurul veya yönetim kurulu, Şirket in mali tablolarının ve kayıtlarının incelenmesi için bir yeminli mali müşavir veya denetim firmasından hizmet alınmasına karar verebilir. Şirket in bağımsız denetiminin Türk Ticaret Kanunu veya ilgili mevzuat uyarınca zorunlu hale gelmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatın gereklerine uygun olarak bağımsız denetçiler atanacaktır. MADDE 12 MURAHHAS ÜYE / MURAHHAS MÜDÜR Yönetim Kurulu, yürürlükteki hukuk uyarınca devri mümkün olmayan yetkiler hariç olmak üzere Şirket in işlerinin idaresi ve temsiline dair faaliyetlerin tümünü veya bazılarını görmeye yetkili olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve üyeleri arasından bir murahhas üye ve/veya Şirket çalışanlarından veya üçüncü şahıslar arasından bir murahhas müdür atayabilir. Bu yetkileri sonradan sınırlayabilir ya da ortadan kaldırabilir Müdürlerin görev süresi, Yönetim Kurulu nun görev süresinden bağımsız olarak, Yönetim Kurulu nun görev süresinden daha uzun olacak şekilde belirlenebilir veya müdürler Şirket in işleri doğrultusunda azledilebilir veya istifa edebilir. MADDE 13 GENEL KURUL TOPLANTILARI 13.1 Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak Şirket merkezinin bulunduğu yerde, veya yönetim kurulu tarafından belirlenerek pay sahiplerine bildirilecek başka herhangi bir yerde yurt dışı dahil

7 olmak üzere) toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı, Şirket hesap döneminin sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde ve yılda 1 (bir) kez yapılır. Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Olağanüstü toplantıya davet Genel Kurulu Türk Ticaret Kanunu nun 417. maddesi uyarınca toplanacaktır. Genel Kurul toplantılarının yürütülmesine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu nun 419. maddesinde belirtilen usul uygulanacaktır Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri oy haklarını sahip oldukları payların toplam itibarî değeriyle orantılı olarak kullanır, pay sahipleri veya temsilcileri sahip oldukları veya temsil ettikleri her pay başına en az bir oy hakkına sahip olacaktır. Genel kurullarda pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri temsilci vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir. Oy hakkı, Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu tahtında belirlenmiş bulunan en az miktarının ödenmesiyle doğar Türk Ticaret Kanunu ve ikincil mevzuat uyarınca gerekli olması halinde, genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi bulunacaktır. Toplantı tutanakları, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, gruplarını, sayılarını, itibarî değerlerini, genel kurulda sorulan soruları, verilen cevapları, alınan kararları, her karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarını içerir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin genel kurul toplantılarına katılmasının gerekli olduğu hallerde tutanak, Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanmadıkça geçerli değildir. Yönetim Kurulu, toplantı tutanağının noter onaylı bir suretinin Ticaret Sicili ne sunulmasından ve söz konusu tutanaklarda yer alan tescile ve ilana tabi hususların tescil ve ilanının talep edilmesinden sorumludur. İlgili mevzuat uyarınca zorunlu olması halinde, toplantı tutanakları vakit kaybetmeksizin Şirket in internet sitesinde yayınlanacaktır. MADDE 14 - GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI Genel Kurul toplantı ve karar nisaplarında ilgili Türk Ticaret Kanunu hükümleri esas alınır. MADDE 15 - KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul olunan her türlü gider gayri safi hasılattan düşüldükten sonra geriye kalan miktar karı, ortaya çıkan bu kardan, vergi mevzuatı gereğince yapılması gereken kesintiler yapıldıktan, varsa geçmiş yıl zararları ve Şirket in genel giderleri ile çeşitli amortisman bedelleri gibi Şirket tarafından ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan meblağlar indirildikten sonra kalan miktar yıllık karı teşkil eder. Karın dağıtımına genel kurulca karar verilir. Şirketin yıllık net karının dağıtımında aşağıda yer alan hususlara uyulacaktır: (a) Türk Ticaret Kanunu nun 519. maddesinin 1. fıkrası gereğince yıllık karın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin %20 sine (Yüzde yirmi) ulaşıncaya kadar genel kanuni akçeye ayrılır.

8 (b) Yukarıda yer alan kanuni sınıra ulaştıktan sonra da aşağıdaki kalemler genel kanuni akçeye eklenir: 1. Yeni payların çıkarılması dolayısıyla sağlanan primin, çıkarılma giderleri, itfa karşılıkları ve hayır amaçlı ödemeler için kullanılmamış bulunan kısmı, 2. Iskat sebebiyle iptal edilen pay senetlerinin bedeli için ödenmiş bulunan tutardan, bunların yerine verilecek yeni senetlerin çıkarılma giderlerinin düşülmesinden sonra kalan kısmı, 3. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra, kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu. Pay sahiplerine dağıtılacak olan yıllık karın, hangi şekilde ve ne zaman dağıtılacağına Yönetim Kurulu nun önerisi üzerine Genel Kurul ca karar verilir. Ana Sözleşme nin hükümlerine göre dağıtılmış olan kar, geri talep edilemez. MADDE 16 YEDEK AKÇE Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu nun 519 ila 523. maddeleri uygulanır. MADDE 17 - HESAP YILI Şirketin hesap yılı takvim yılıdır. MADDE 18 - HESAPLARIN AÇIKLANMASI Şirket in mali yılına ilişkin defterler, bilanço, kar zarar tablosu, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve eğer tabiyse denetim raporu, Genel Kurul toplantı tarihinden en az on beş gün önce Yönetim Kurulu tarafından pay sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurulacaktır. MADDE 19 TASFİYE 19.1 Şirket, Türk Ticaret Kanunu nda belirtilmiş sebeplerden dolayı veya yetkili mahkemenin vereceği karar üzerine tasfiye edilebilir. Ayrıca, Şirket Genel Kurul tarafından Ana Sözleşme hükümlerine göre ve ilgili mevzuata uygun şekilde verilecek olan karar ile tasfiye edilebilir. İşbu durumda, tasfiye memurları Genel Kurul tarafından belirlenecektir Tasfiye işlemlerinin şekli, yönetimi ve tamamlanması ile tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları kanuna uygun olarak belirlenmelidir.

9 MADDE 20 - MENKUL KIYMET ÇIKARILMASI Şirket Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre Genel Kurulun vereceği karar ile bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak her türlü menkul kıymeti çıkartabilir. MADDE 21 - İLANLAR Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ve ilgili mevzuat uyarınca zorunlu olması halinde Şirket in internet sitesinde Türk Ticaret Kanununda belirtilen sürelere uymak kaydıyla yapılır. Genel Kurul toplantılarına ilişkin çağrılar Türk Ticaret Kanunu nun 414. maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 2 (iki) hafta evvel yapılır. Türk Ticaret Kanunu ndan kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu nun 474. ve 532. Maddeleri hükümleri uygulanır. MADDE 22 - KANUNİ HÜKÜMLER Bu Ana Sözleşme de mevcut olmayan hususla hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur.

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ MADDE 1- İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 224484/170044 sicil numarasına kayıtlı Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited

Detaylı

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ Kuruluş: Madde 1: Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ SELKASAN KAĞIT VE PAKETLEME MALZEMELERİ İMALATI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1- Aşağıda adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun

Detaylı

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Sicil No: 388669-336251 METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Ticari Merkez: Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Kavak Sokak, Kavacık Ticaret Merkezi, B Blok, 34805, Kavacık, Beykoz, İstanbul

Detaylı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MADDE 1 - KURULUŞ ANA SÖZLEŞMESİ İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu na 44943 sicil numarasına kayıtlı Eczacıbaşı İlaçları Limited

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 : İzmir Ticaret Sicil Memurluğunun Merkez - 107745 sicil numarasında kayıtlı "A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYÎ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" unvanlı

Detaylı

SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 SARDES FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 16.10.2010 tarih ve 3967 sayılı Kararı ile verilen kuruluş izni çerçevesinde; 15.02.2011 tarihinde

Detaylı

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553.

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ. Zincirlikuyu V.D 4630487553. TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş Aşağıda adı, soyadı, uyrukları ve adresleri belirtilen kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir anonim şirket kurulmuştur.

Detaylı

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİLİ

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİLİ İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİLİ ESKİ ŞEKLİ MADDE 3 AMAÇ VE KONUSU Şirket'in amacı, her çeşit inşaat ve tesisat malzemeleri ile bunların türevlerini, yapı

Detaylı

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ATKASAN ATIK DEĞERLENDİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AMAÇ VE KONU Madde 3- Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır: 1- Ambalaj atıkları da dahil olmak üzere her türlü atığın biriktirilmesi,

Detaylı

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1 : Aşağıda adları, soyadları uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani

Detaylı

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1: Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANASÖZLEŞME ÖRNEĞİ ELMAS MADEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ

ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 230342 177908 numarasında kayıtlı ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ NİN devamı

Detaylı

MİLTAŞ TURİZM, İNŞAAT, TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

MİLTAŞ TURİZM, İNŞAAT, TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MİLTAŞ TURİZM, İNŞAAT, TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MİLTAŞ TURİZM, İNŞAAT, TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1- Aşağıda ad ve soyadları, tabiyetleri, ikametgâhları yazılı kurucular

Detaylı

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ 1/12 BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Kuruluş Madde 1- Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve bu ana sözleşme hükümlerine

Detaylı

TEK FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

TEK FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TEK FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1 KURULUŞ Madde 1- KURULUŞ: Aşağıda adları soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin

Detaylı

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE-1) KURULUŞ VE KURUCULAR 1- MEMET ALDIKAÇTI, T.C. Uyruklu Zekeriyaköy Koza Evleri Vişne 1 Mh. 7.Cad. 7.Sk. No:1 Sarıyer 2- ENİS ALDIKAÇTI, T.C. Uyruklu Dragos Söğüt Sk. No:5 Kartal 3- MELTEM ALDIKAÇTI

Detaylı

BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I KURULUŞ

BAŞER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I KURULUŞ YÜRÜRLÜKTEKİ ESAS SÖZLEŞME (Madde değişiklikleri metne işlenmiştir) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Sicil Numarası: 332230 Kuruluş Ana Sözleşme; 5 Temmuz 1995 tarih, 3821 sayılı Türkiye Ticaret Sicil

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ-

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- KURULUŞ Madde-1- Aşağıda adları, soyadları, kanuni ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

ABC FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1 KURULUŞ

ABC FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1 KURULUŞ ABC FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ BÖLÜM 1 KURULUŞ Madde 1 KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasından Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani

Detaylı

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret unvanı adı soyadı ve ikametgâh adresleri ile uyrukları yazılı hükmi ve hakiki

Detaylı

RECYDİA ATIK YÖNETİMİ, YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ, NAKLİYE VE LOJİSTİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

RECYDİA ATIK YÖNETİMİ, YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ, NAKLİYE VE LOJİSTİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ RECYDİA ATIK YÖNETİMİ, YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ, NAKLİYE VE LOJİSTİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

ING BANK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ING BANK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ING BANK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Bu Ana Sözleşme de ad ve soyadları ile adresleri yazılı kurucular tarafından, Bakanlar Kurulu nun 13 Mart 1990 tarihli 90/256 Sayılı Kararı nın, 3182

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Ankara Ticaret Sicili nin 96897 sayısında kayıtlı Flap Tur Rapid Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nin Türk Ticaret Kanunu nun 152. Maddesine

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞME ÖRNEĞİ ARILAR BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞME ÖRNEĞİ ARILAR BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞME ÖRNEĞİ ARILAR BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. Bursa; Nisan 2013 ..ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

İHLAS MADENCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İHLAS MADENCİLİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BÖLÜM l Kuruluş Madde 1: (25 Haziran 1985 tarih 1291 sayılı T.T.S.G.) Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

ESAS SÖZLEŞMESİ İstanbul 2013

ESAS SÖZLEŞMESİ İstanbul 2013 ESAS SÖZLEŞMESİ İstanbul 2013 HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İstanbul 2013 HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER KURULUŞ Madde 1 : Kurucular,

Detaylı

SEKURO PLASTİK AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

SEKURO PLASTİK AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ ESKİ METİNLER YENİ METİNLER KURULUŞ : Madde 1 : Aşağıda adları, soyadları, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki

Detaylı

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır.

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır. LATEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- Kuruluş Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı