2 DE 7 DE 8 DE 8 DE 7 DE 2 DE -Çok uzun yýllar sonra özlenen þarkýlarýnýzý dinleyicilerinizle buluþturdunuz. Bu buluþturmayý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 DE 7 DE 8 DE 8 DE 7 DE 2 DE -Çok uzun yýllar sonra özlenen þarkýlarýnýzý dinleyicilerinizle buluþturdunuz. Bu buluþturmayý"

Transkript

1 Türkiye nin önce Ýsrail, sonra da Kýbrýs Rum Kesimi ile yaþadýðý krizlerin ardýndan Akdeniz deki Türk donanmasýna ait unsurlarýn sayýsý artýrýlýyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý envanterinde bulunan 18 fýrkateynin en az 8 inin son yaþanan olaylarýn ardýndan Akdeniz e aktif olarak görev yapabileceði kaydediliyor. Kaynaklar, yaþanan olaylarýn ardýndan Türk donanmasýnýn aðýrlýk merkezinin de Akdeniz e kaydýrýlacaðýna dikkati çekiyor. Türk donanmasý, halen BM Güvenlik Konseyi nin 1970 ve 1973 numaralý kararlarý doðrultusunda Libya açýklarýnda oluþturulan ve NATO nun Napoli deki üssünden koordine edilen Birleþtirilmiþ Koruyucu harekatýna 3 fýrkateyn ve 1 denizaltýyla katýlýyor. 2 DE 7 DE Hacýbektaþ ta 15 gündür Yukarý Ýlicek Köyüne yapýlan yol çalýþmasý konuþuluyor. Olmayan Köye asfalt yol Hacýbektaþ Yukarý Ýlicek Köyüne yapýlan yol çalýþmasýný görenlerin ve köylülerimizin haber vermesi üzerine Suluca Karahöyük Gazetesi olarak yapýlan yol çalýþmasý hakkýnda araþtýrma yaptýk. Ýlicek Köyü Muhtarý Ýsmail Taþdemir ile yaptýðýmýz görüþmede Muhtar Taþdemir þunlarý söyledi; Ben Ýsmail Taþdemir Ýlicek Köyü Muhtarý olarak seçildiðim günden itibaren köyüme hizmet için Hacýbektaþ Kaymakamý ve ilgili kurumlar ile sürekli görüþmekteyim. Köyümün yollarýný yaptýrmak için de baþvurdum. Ýl Özel Ýdaresi önceliði Yukarý Ýlicek yoluna verdi. Diðer Köy bölümleri Orta ve Aþaðý Ýlicek yollarýmýzý, mahalle aralarýn asfaltlanmasý ve Hacýbektaþ Ýlicek arasý bozuk olan yollarýmýzýn yapýlmasýný bekliyoruz. 8 DE Anayasa referandum sürecinde kamu emekçilerine 'toplu sözleþme düzeni getiriyoruz' denilmiþti. Oysa gündeme getirilen 4688 sayýlý Yasa'daki deðiþiklik ile býrakýn özgür toplu sözleþmeyi, kamu emekçilerinin grev hakký bile engellenmektedir. Özel istihdam bürolarý ile emekçiler köleleþtirilmeye, Torba Yasa ile emek sömürüsü daha da artýrýlarak emekçilerin sürgün edilmelerine ve güvencesizleþtirilmelerine yasal kýlýf uydurulmaya, Ulusal Ýstihdam Stratejisi adý altýnda, 12 Eylülcülerin bile cesaret edemediði biçimde kýdem tazminatlarý kaldýrýlmaya, özel ve kamu alaný sermayeye peþkeþ... 7 DE 2 DE 8 DE -Çok uzun yýllar sonra özlenen þarkýlarýnýzý dinleyicilerinizle buluþturdunuz. Bu buluþturmayý da beþ yýllýk hukuk mücadelesinin ardýndan gerçekleþtirdiniz. Bu süreçten söz edebilir misiniz? Müzik hayatýmýn vitrinine baktýðým zaman geriye dönük, müzik hafýzasýný kaybetmiþ biri konumundayým. Ülke adýna bir utanç, benim adýma büyük bir yoksunluk eðitim ve öðretim yýlýnýn baþlamasý nedeniyle düzenlenen Ýlköðretim Haftasý kutlamalarýna düzenlenen törenle baþlandý. Nevþehir Valiliði önündeki Atatürk Anýtýna çelenklerin konulmasý ve Ýstiklal Marþý nýn söylenmesi ile baþlayan törenlere daha sonra Nevþehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi nde devam edildi.

2 Âdem in Âdemliði; akýl, hayâ ve ilim iledir. (Hacý Bektaþ Veli) Bektaþi Postniþi Veliyetin Hürren Ulusoy un daveti üstüne Hacý Bektaþ ta yapýlan Dergahta Birlik toplantýsýna katýldýk. Organizatörlerin iyi niyetine raðmen toplantýnýn mantýðýndaki biat kültürünü çaðrýþtýrann davranýþlar toplamý, tarihteki dergahýn yanlýþ duruþlar sergilediði zamanlarý hatýrlatmasý açýsýndan ciddi rahatsýzlýk vericiydi. Osmanlý sultanlarýnýn emri ile irþada çýkmýþ Bektaþiler yüzyýllarca uðraþmýþlardýr; Ocak dedelerini Bektaþi tarikatýna biat ettirmek için. Hacý Bektaþi Veli den üç yýl sonra onun adý kullanýlarak Alevileri Osmanlý ya baðlama ve onun aracýlýðýyla kontrol altýna alma faaliyeti 16. yüzyýlda Aleviler arasýndaki bölünmenin de nedenidir. Wikipedia Bektaþilik konusunda þu notu düþüyor: Bektaþiler, Ahilik teþkilatýnýn kurucusu ve 1826 ya kadar Osmanlý devletinin en gözde ordusu Yeniçeri Ocaklarý nýn manevi liderleriydi. Ahilik teþkilatý münasebetiyle esnafla iç içe olmasý ve padiþahýn aldýðý bazý ekonomik kararlara esnafla birlikte tepki göstermesi Yeniçeriler in sonunu hazýrlardý. Sýk sýk padiþah deðiþikliklerine ve iç isyanlara neden olan Yeniçeri Ocaklarý, daha sonra Vaka-i Hayriye olarak adlandýrýlacak olan olay neticesinde, 16 Haziran 1826 tarihinde Padiþah II. Mahmud tarafýndan ortadan kaldýrýldý. Osmanlý nýn gözde kurumu olarak, cumhuriyetin kuruluþunda da Bektaþi dergahýn ismi Mustafa Kemal ile bir kez daha anýlmýþ ve Alevilerin yaþadýðý Koçgiri, Dersim gibi acýlarla birlikte dergahta Tekke ve Zaviyeler Yasasý kapsamýnda kapatýlmýþ, son hizmetlileri de sürgünlerle cezalandýrýlmýþtýr. Hacý Bektaþ Veli nin adý kullanýlarak Alevileri Osmanlý ya baðlamanýn kurumu olarak çalýþmýþ olan dergahýn bugün dergahta birlik çaðrýsý yapmýþ olmasýnýn altýnýn doldurulmasý için tarihi bir özeleþtirinin yapýlmasý gerekmektedir. Þah Hatayi deyiþlerini okuyarak, Çaldýran da Þah Ýsmail e huruç eden yeniçerilerin ve Dersim üzerinden geçerek Dersimlileri Ermenilere karþý savaþa davet eden Bektaþi alaylarýnýn Alevilik tarihindeki yerleri ve iþlevleri dergahýn ardýllarý tarafýndan açýkça ele alýnmalý ve Osmanlý biatýnýn hesabý verilmeden birliðin nasýl saðlanacaðýný da anlatabilmeleri gerekmektedir. Toplantýda kerhen bulunan ocak dedelerinden, pirlerinden biat beklenmemeliydi. Ocaklarýný temsilen orada bulunanlarýn kendi mekanlarýnda, adlarýyla onure edilmeleri gerekmekteydi. Alevi ocakzadeler ve pirleri kimse tarafýndan atanmamýþ bir süreðin temsilcileridir. Bu sürekte Osmanlý yoktur. Daðlarýn sarp yerlerinde, kuþ uçmaz, kervan geçmez mekanlarýnda bir direniþ vardýr. Teslim olmama vardýr. Dergahta birliði iyi niyetli arkadaþlara hatýrlatmamýz gerekirse Osmanlý Alevileri, Kýzýlbaþlarý merkezi otoriteye baðlamak için kullanmýþtýr. Yeni bir buluþ deðildir. Buna raðmen biliyoruz ki; Aleviler ilk kez bu dergahýn çalýþmalarýyla tarihi bir bölünme yaþamýþtýr. Alevilerin cumhuriyet dönemi inkar ve asimilasyon politikalarýna tabi tutulmasý bu gerçeði ortadan kaldýrmamaktadýr. Türk-Ýslam sentezini esas alan cumhuriyet temsilcileri de Aleviliði sisteme baðlamanýn yolu olarak da Alevilikte bir tarikat olan Bektaþiliði kullanmak istemiþtir. Tarihi gerçekleri görmeden Dergahta Birlik demek Aleviliðin merkezine Osmanlý dan icazetli Bektaþi tarikatýný koymak, Alevi asimilasyonunun gelmiþ olduðu boyutun görülmesi açsýndan da önemlidir. Alevi pir ve mürþitlerin bir tarikatýn mensubu haline getirilmeye çalýþýlmasý doðru deðildir. Hürrem Ulusoy, Bektaþilerin bir kolunun Postniþini dir. Alevi tarikatlarýndan devletle en içli dýþlý olan ve Alevi hareketine karþý olumsuz rolüyle bilinen koludur. Birliðin bu zeminde saðlanacaðýný düþünmek saflýktan öte bir durum ortaya koymaktadýr. Alevilerin ve Alevi ocakzadelerin beklediði saygýnýn asgari düzeyde gösterilmesi birliðin baþlangýcý olabilecektir. Alevi köylerine Bektaþi hurucunun durmasý, Alevi cemlerinde posta atanmýþ ocakzade olmayanlarýn oturtulmasýna son verilerek makamlara gereken itinanýn gösterilmesiyle birliðe gidilen yol örülebilinir. Birliði istemek, birliði saðlamak gerçekleri kabul etmekten geçer. Alevilerin genel sorunlarýndan yola çýkarak, bunu kendisi için alan yaratmak için kullanmaya kalkmak doðru bir yaklaþým deðildir. Her mekan ve makamýn temsilcisi kutsaldýr. Hiçbiri diðerinden üstün deðildir. Hak, Muhammed, Ali aþkýna... (Kaynak AleviNet) Türkiye nin önce Ýsrail, sonra da Kýbrýs Rum Kesimi ile yaþadýðý krizlerin ardýndan Akdeniz deki Türk donanmasýna ait unsurlarýn sayýsý artýrýlýyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý envanterinde bulunan 18 fýrkateynin en az 8 inin son yaþanan olaylarýn ardýndan Akdeniz e aktif olarak görev yapabileceði kaydediliyor. Kaynaklar, yaþanan olaylarýn ardýndan Türk donanmasýnýn aðýrlýk merkezinin de Akdeniz e kaydýrýlacaðýna dikkati çekiyor. Türk donanmasý, halen BM Güvenlik Konseyi nin 1970 ve 1973 numaralý kararlarý doðrultusunda Libya açýklarýnda oluþturulan ve NATO nun Napoli deki üssünden koordine edilen Birleþtirilmiþ Koruyucu harekatýna 3 fýrkateyn ve 1 denizaltýyla katýlýyor. Bu bölgede TCG Kemal Reis, TCG Gaziantep ve TCG Gökçeada fýrkateynleri ile TCG Dolunay denizaltýsý görev yapýyor. 4 donanma unsuru Ýtalyan ITS Garibaldi fýrkateyninin komutasýndaki harekatta önemli görevler üstleniyor. Milliyet in haberine göre, Türkiye nin Ýsrail e yönelik açýkladýðý aðýr yaptýrýmlar karþýsýnda dikkati çeken seyrüsefer serbestisinin saðlanmasý konusunda, Doðu Emel GÜLCAN Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Çorum temsilcisi Halil Top, zorunlu din dersini protesto için, 19 Eylül'de Eti Anadolu Lisesi'nin önünde basýn açýklamasý yapacaktý. Ama baþýna gelmeyen kalmadý. 18 Eylül'de Halil Top, Hüseyin Gezer'le birlikte ertesi günkü açýklamanýn duyurusunu daðýtýrken gözaltýna alýndý. Haklarýnda çevreyi kirletme ve afiþ asma yüzünden 154'er TL ceza kesildi. 19 Eylül'de Eti Anadolu Lisesi'nin önünde, basýn açýklamasý saati yaklaþýrken, polis okulun çevresini ablukaya aldý. Halil Top'un verdiði bilgiye göre, basýn açýklamasýný bekleyen bir grup öðrenciye, emniyet güçleri kimlik sordu. Gençler, polise Eti Anadolu Lisesi öðrencileri olduklarýný söylediler. Polis kimlik tespitinde ýsrar edince, öðrenciler Akdeniz de üç fýrkateynin devriye gezmesinin hedeflendiði kaydedildi. Bu kapsamda Türk donanmasýna ait üç savaþ gemisi Ýsrail e karþý görev yapacak. Kýbrýs Rum Kesimi nin münhasýr alan ilan ettiði bölgede petrol aramaya baþlamasýna karþýlýk, önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye de bir sismik gemiyle petrol aramaya baþlayacaðýný ilan etmiþti. Bu petrol arama iþlemine de en az iki fýrkateynin eþlik etmesi bekleniyor. Son yaþanan geliþmeler göz önüne alýndýðýnda donanmanýn 18 fýrkateyninden 8 i ve bir denizaltý Akdeniz de göreve çýkmýþ olacak. Doðu Akdeniz de görev yapacak fýrkateynlere yer yer korvetlerin ve denizaltýlarýn da eþlik etmesi gündeme gelebilecek. TÜRKÝYE ÝLK ADIMI ATTI Güney Kýbrýs Rum Yönetimi nin (GRYK) Ýsrail in iþ birliði ile Kýbrýs ýn güneyinde petrol arama faaliyetlerini sürdürmesine misilleme yapmak isteyen hükümet ile KKTC devleti ilk adýmý attý. Bu kapsamda Türk Petrolleri Anonim Ortaklýðý na (TPAO) Kýbrýs açýklarýnda sondaj yapmasý için ruhsat verildi. Önümüzdeki süreçte Münhasýr Ekonomik Bölge Anlaþmasý ile Kýta Sahanlýðý Anlaþmasý ve imzalanacaðý okulun içine kaçtýlar. Öðrencilerin peþinden okul bahçesine giren polis, yakaladýklarý Ý.D.T ve Ý.E.'yi darp edip, okuldan çýkarmaya çalýþtý. Olay yerine gelen ve müdahale etmeye çalýþan Halil Top, Coþkun Þenol ve Hüseyin Gezer, darp edilen öðrencilerle birlikte gözaltýna alýndý. "Okul idarecileri göz yumdu" Konuyla ilgili Bianet'e açýklama yapan Halil Top "Darp edilenlerden biri benim çocuðum, diðeri de onun arkadaþý. Polis, okulun bahçesinde öðrencilerin kafasýna, gözüne vurarak, karga tulumba çýkarmaya çalýþýyordu. Basýn açýklamasýný dinlemeye gelen iki arkadaþýmla, çocuklarý polisin elinden almak için bahçeye girdik. Çocuklarý kurtarmaya çalýþýrken, bizi de gözaltýna aldýlar. Okulun idarecileri de bu olaya göz yumdu." "Basýnda yer alan Pir Sultan Abdal Kültür Derneði'nin zorla okul bahçesine girmeye çalýþtýðý yönündeki arama yetkilerinin de KKTC deki tüm arama bölgelerini içereceði kaydedildi. Almanya ya gidiþinden önce Esenboða Havalimanýnda gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz ise Türkiye nin Akdeniz deki petrol arama çalýþmalarýna yönelik bir takvim olup olmadýðý sorusu üzerine, bölgede fiili bir durum olduðunu ifade ederek, KKTC ile kýta sahanlýðý anlaþmasý imzalanarak onun çizdiði sýnýrlar dahilinde sismik aramalarýmýzý biz de fiili hale getiriyoruz dedi. (DIÞ HABERLER) ABD NÝN GÝZLÝ PREDATÖR ÜSLERÝ Türkiye nin talip olduðu insansýz uçaklarýn Afrika Boynuzu ve Arap Yarýmadasýn daki gizli üslerde cirit attýðý iddia edildi. ABD de yayýmlanan Washington Post gazetesinin ABD li yetkililere dayanarak verdiði haberde, bu üslerin Somali ve Yemen de El Kaide ye baðlý örgütlerle mücadele kampanyasýnýn bir parçasý olduðu belirtildi. Haberde, üslerden birinin Etiyopya ya diðerinin ise Hint Okyanusu ndaki Seyþellere inþa edildiði bildirildi. Küçük bir insansýz uçak filosunun bu ay Seyþel adalarýnda deneysel operasyonlara baþladýðý, bu operasyonlarýn, uçaklarýn adalardan Somali yi etkin bir þekilde denetleyebileceðini gösterdiði ifade edildi. Gazetenin haberinde, ABD ordusunun Afrika ülkesi Cibuti deki üslerden kalkan insansýz uçaklarýnýn da Somali ve Yemen de keþif uçuþu yaptýðý, Amerikan Merkezi Haberalma Teþkilatý nýn (CIA) da Yemen üzerine insansýz uçaklar konuþlandýrmak için Arap yarýmadasýnda gizli bir uçak pisti inþa ettiði iddia edildi. Beyaz Saray dan haberle ilgili olarak henüz yorum gelmedi. Evrensel haberler doðru deðil. Bizi savcýlýða bile çýkarmadýlar. Karþý dava için avukatlarla görüþeceðiz. Çocuklar için hastaneye gittik ve Adli Týp Raporu'yla darp izleri tescillendi." Halil Top, 20 Eylül'de Milli Eðitim Müdürü tarafýndan makamýna çaðýrýldý. Görüþmede basýn açýklamasýnýn okulun yakýnýnda yapýlmak istenmesinin, bu olaylara sebebiyet verdiði söylendi. Halil Top zorunlu din dersinin kaldýrýlmasýna yönelik açýklamasýný 20 Eylül'de, polis ablukasýnda yapabildi. (EG/HK) BÝA Haber Merkezi

3 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN Hacýbektaþ ta 15 gündür Yukarý Ýlicek Köyüne yapýlan yol çalýþmasý konuþuluyor. Olmayan Köye asfalt yol Hacýbektaþ Yukarý Ýlicek Köyüne yapýlan yol çalýþmasýný görenlerin ve köylülerimizin haber vermesi üzerine Suluca Karahöyük Gazetesi olarak yapýlan yol çalýþmasý hakkýnda araþtýrma yaptýk. Ýlicek Köyü Muhtarý Ýsmail Taþdemir ile yaptýðýmýz görüþmede Muhtar Taþdemir þunlarý söyledi; Ben Ýsmail Taþdemir Ýlicek Köyü Muhtarý olarak seçildiðim günden itibaren köyüme hizmet için Hacýbektaþ Kaymakamý ve ilgili kurumlar ile sürekli görüþmekteyim. Köyümün yollarýný yaptýrmak için de baþvurdum. Ýl Özel Ýdaresi önceliði Yukarý Ýlicek yoluna verdi. Diðer Köy bölümleri Orta ve Aþaðý Ýlicek yollarýmýzý, mahalle aralarýn asfaltlanmasý ve Hacýbektaþ Ýlicek arasý bozuk olan yollarýmýzýn yapýlmasýný bekliyoruz. Dedi. Aldýðýmýz bu bilgiler ýþýðýnda Nevþehir Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Tatar ý telefonla arayarak kendisinden Yukarý Ýlicek Köyüne yapýlan asfalt yol hakkýnda bilgi istedik. Hacýbektaþ ta Olmayan Köye Yol þeklinde ifadelerle tepkilerin olduðunu belirttiðimizde, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Tatar þunlarý söyledi; Hacýbektaþ, Aleviler tarafýndan yýlýn her mevsiminde ziyaret edilmektedir. Bu nedenle de Alevi vatandaþlarýmýza hizmet bizim için önemlidir. Yukarý Ýlicek Köyümüzün yolu için de iki yýldýr Köy Muhtarý ve vatandaþlarýn müracaatlarý var. Yukarý Ýlicek Köyü Mezarlýðýna ve Piknik yapmak için çok sayýda vatandaþýn her hafta gittiði bir yer olduðu bildirilen Köyümüzün yolunu öncelikle yaptýk. Suluca Karahöyük Gazetesi adýna Naci Özçelik, Abdulkadir bey, gösterdiðiniz hassasiyete çok teþekkür ederiz. Ancak Ýlicek Köyümüzün diðer bölümleri yollarý ve sokak aralarý yollarý çok kötü durumda onlarý öncelikle yapsaydýnýz? Hem Yapýlan yol Mezarlýða kadar götürülmemiþ. Yaklaþýk 50 metre önce çeþme baþýnda býrakýlmýþ. Hacýbektaþ ý ve Köylerinin hepsini bildiðinizi söylüyorsunuz. Çoðu köylerimizin yolu yýllýk tek kaplama asfalt ve bozuk durumda, Hacýbektaþ caddeleri, Nevþehir giriþi, Hacýbektaþ çarþý içi ve sokak yollarý çukurlardan geçilmiyor, araçlar milli servet aks ve amortisör arýzalarý insanlarý bezdirdi. Öncelik nüfus yoðunluðuna göre olmasý gerekmiyor mu? Genel Sekreter Abdulkadir Tatar, Biz hizmet için varýz. Hacýbektaþ ýn sorunlarý için müracaat olursa Nevþehir Ýl Özel Ýdaresi olarak derhal çalýþma yaparýz. Gazetemize konu ile ilgili gelen; AKP Hacýbektaþ Ýlçe Baþkaný bir iddia üzerine benim partim iktidar istediðimiz her çalýþmayý yapar. Gelin Hacýbektaþ ýmýzýn sorunlarý için milletvekillerimizle görüþelim dediðinde çevresindeki köylülerin hadi Yukarý Ýliceðe yol yaptýr da görelim. Demeleri üzerine yol çalýþmasýný AKP Hacýbektaþ Ýlçe Baþkanýnýn yaptýrdýðý söylentisi üzerine AKP Hacýbektaþ Ýlçe Baþkaný Sinan Bozdað, Gazetemiz yetkililerinden Naci Özçelik e þu bilgileri verdi: Ben, AKP Hacýbektaþ Ýlçe Baþkaný seçildiðim günden bu yana iki yýl oldu. Benim ilçe baþkaný olduðum parti; Ýktidar partisidir. Hükümetin, iktidarýn gücünü Hacýbektaþ a yansýtacak hizmetler yapmak için çok çaba harcýyorum. 16 Aðustos 2010 da Yeni Ýlçe Parti Binamýzýn açýlýþýný yapan Sayýn bakaným Binali Yýldýrým, AKP ilçe baþkaný olarak bana ilçemizin sorunlarýný sorduðunda; Bakanýma, Hacýbektaþ ýn altyapý sorunu olduðunu, yollarýmýzýn çok kötü durumda olduðunu ve su sorunumuz olduðunu arz ettim. Sayýn Binali Yýldýrým da bana kaç km yol yapýlacaksa? Belirleyin daha baþkada ne isteniyorsa? Hacýbektaþ Belediye Baþkaný ile gelin bakalým dedi. Ben, bu söz üzerine iki kez Belediye Baþkanýmýz A. Rýza Selmanpakoðlu na gittim. Selmanpakoðlu, bana; Ne senin partin nede milletvekilleri, Hacýbektaþ a iþ yapmaz. dedi ve Sayýn Bakanýmýz Binali Yýldýrým ile görüþmeye gitmedi. Bunu kamuoyunun bilmesini isterim. Ben Ýktidar Partisi Ýlçe Baþkaný olarak memleketime iþ yapmak istiyorum. Bu yol yapýmý iþi ise þöyle oldu: 2010 Nisan ayýnda Nevþehir Milletvekilimiz Rýdvan Köybaþý, Ýliceðe geldiðinde Sinan sizin köyden neden AKP ye oy çýkmýyor? Diye sordu. Ben de Sayýn Milletvekilim, bizim köyün yollarý çok kötü durumda, sokaklarýmýza araçlarla giremiyoruz. Sizin anlayacaðýnýz yollarýmýz yapýlýrsa oy gelir. Dedim. Sayýn Milletvekilim Rýdvan Köybaþý nýn o zamandan sözü var. Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterimize de talimat vermiþti. Sað olsunlar. Yollarýmýzý yapýyorlar. Dedi. Halkýmýzýn bilgisine sunarýz. modern bir yaþam merkezlerinden biri konumuna gelen Ragýp Üner Mahallesi nde bir süre önce imara açýk hale getirilen birimlerde yapýlan konutlarýn su ve kanalizasyon hatlarýnýn döþenmesinin ardýndan yol düzenleme çalýþmalarý baþlatýldý. Yol düzenleme çalýþmalarý çerçevesinde Ragýp Üner Mahallesinde Nevþehir Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirilen çalýþmalarda 60 bin metrekarelik bir alanda kilitli parke döþenmesine yönelik çalýþmalar tüm hýzýyla devam ediyor. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Nevþehir in en modern merkezlerinden birine sahip olan Ragýp Üner Mahallesi nde yeni oluþturulan sosyal yaþam alanlarýnda yol düzenleme çalýþmalarý aralýksýz devam ediyor. Nevþehir in Güzelyurt Mahallesi ile 2000 Evler Mahallesi arasýnda kalan ve

4 Mitolojiler; evreni, doðayý anlama, kavrama ve açýklamada kullanýlan bir yöntemdir. Sýnýflý uygarlýkla birlikte ekonomik politik mücadelelerin yansýtýldýðý bir arenadýr. Neolitik dönemin ana tanrýça kavramsallaþtýrmasýyla sýnýflý uygarlýk damgalý mitolojiler arasýndaki farklýlýk ekonomik, ahlaki ve politik yapýlarýndaki farklýlýk kadar belirgindir. Neolitik dönem ve sýnýflý uygarlýðýn merkezlerinden uzakta, uygarlýðýn hâkimiyetinin tesis edilmediði ahlaki ve politik yapýlarýný koruyan toplumlarýn; siyasal, sosyal yaþamlarý gibi tanrýlarý da birbirleriyle ve insanlarla uyumludur. Toplumun içyapýsýnýn eþitçiliði, özgürlükçülüðü evren ve doða anlayýþýna da yansýtýlmýþtýr. Bu toplumlarýn tanrýlarý da dost, merhametli, baðýþlayýcýdýrlar. Kimi vakit korku duyulsa da bu korku, doðal felaketler, kýtlýk gibi toplumun yaþamýný etkileyecek olaylarýn bir daha yaþanma olasýlýðýna duyulan korkudur. Köleci uygarlýðýn hâkimiyet alanlarý olan kentlerde ise iktidarý devleti elinde bulunduranlar gibi tanrýlar da hükmedici, cezalandýrýcý, kahhardýr. Bu bakýþ açýlarýný, siyasal yapýlarýný evrene, doðaya yansýtmýþlardýr. Mitoloji ve dinlerde bolca rastladýðýmýz çatýþmalar özünde bir ekonomik ve politik mücadeledir. Kapitalist zihniyete kadar ekonomi ve siyasi iktidar savaþlarý her mitolojik ve dini görüngüler içinde kendilerini yansýtýrlar.(...) Uygarlýk önce kendi mitolojik öyküleriyle baþlatýlýr. Çýkar klikleri veya artýk ürün tekelleri bu öyküler baðlamýnda olmadan zorbalýkla ancak birkaç defa talan gerçekleþtirebilirler. Kalýcý ve kabul edilebilir olmalarý için mutlaka mitolojilere, din ve hukuka ihtiyaçlarý vardýr. (Bilge Ýnsan) Kadýnýn toplumun yönetiminden giderek eve kapatýlmasýna, hanedanlýklar, tekeller arasý çatýþmadan uygarlýk merkezleriyle çevre kabile aþiretler arasý kavgaya kadar her ekonomik ve politik mücadele mitolojilere yansýtýlmýþtýr. Evrenin ve tanrýlarýn yaradýlýþý (kozmogoni ve teogoni) ve sonrasýnda insanlarýn yaradýlýþý (antropogoni) bu ideolojik örgülerle, anlatýmlarla doludur. Yunan mitolojisinin Havva sý; Pandora Pandora Yunan mitolojisinin Havva sýdýr. Ýlk biçimi Sümer mitolojisinde adý geçen Lilit tir. Ancak Lilit özgür yaradýlýþlýdýr. Köleci uygarlýðýn tam olarak egemenliðini kurmadýðý zamanlarýn mitolojik yaratýmýdýr. Erkek egemenlikli sistem kurumsallaþýp yayýldýkça Lilit de silinip, yok edilip uysallaþtýrýlacaktýr. Ayný toplumsal yaþamdan koparýlýp eve hapsedilen kadýn gibi. Toplumun maddi ve manevi kültüründe baþat bir role, doðal bir otoriteye sahip olan kadýnýn ana tanrýça kavramsallaþtýrmasýyla kutsallýk derekesinden, adým adým lanetli konuma indirilerek, erkek egemenlikli sýnýflý uygarlýðýn yükseliþinin ifadesidir. Ayný zamanda toplumlarýn ahlaki ve politik dokularýnýn yok edilmeye çalýþýldýðý bir tarihtir. Kadýnýn yenilgisiyle, toplumlarýn deðerlerine eþitlikçi, özgürlükçü yapýlarýna saldýrýlar atbaþý yürütülür. Pandora mitosu köleci uygarlýðýn, zihni olarak en büyük çarpýtmalarýndan biridir. Sýnýflý uygarlýðýn sürekli, kesintisiz sürmesi gibi kadýnýn otoritesinin gücünün elinden alýnýp, derin bir sömürüye tabi tutulmasý adým adým gerçekleþtirilir. Sümer mitolojisinde adý geçen tanrýça Ninhursag Kozmik daðýn kraliçesi dir. Baþ tanrýlar arasýnda yer alýr. Ana tanrýça Ninhursag tanrýlarýn bahçesinde sekiz tane bitki yetiþtirir. Tanrý Enki yi uyarmasýna raðmen Enki bu sebzeleri yer. Bunun üzerine Enki ye ilençler yaðdýran tanrýça onun ölümcül hastalýklara yakalanmasýna sebep olur. Enki ölmek üzeredir. Diðer tanrýlarýn araya girmesi ve Enki nin yalvarýþlarýndan sonra Ninhursag hastayý iyileþtirmek için, hastalanan sekiz uzvuna karþýlýk gelen sekiz saðaltýcý tanrýça yaratýr. Bu tanrýçalardan birinin ismi; Enki nin kaburgasýný iyileþtirecek olan kaburganýn tanrýsý anlamýna gelen Minti dir. S.N. Kramer e göre Ti sözcüðü Sümerce kaburga kadar yaþam anlamýna gelen çift anlamlý bir sözcüktür. Ayný zamanda Minti yaþam anlamýnda yaþamýn tanrýçasý dýr. Havva nýn anlamýnýn yaþam olmasý gibi. Bu mitolojide kadýnýn yaþam verme gücü yani neolitiðin ana tanrýça kültünün izlerini ve toplumsal yaþamda aðýrlýðýný koruduðu görülmektedir. Ådem ve Havva anlatýmýný çaðrýþtýrmaktadýr. Ancak Sümer mitolojisinde tam tersi roller söz konusudur. Kadýn erkeðin eklentisi olarak yaratýlmamýþ onu kurtarýp yeni bir yaþam vermiþtir. Kitab-ý Mukaddes te insanýn kâhince yaradýlýþ anlatýmýna göre; insan dünyaya hâkim olsun diye erkek ve diþi olarak yaratýlmýþtýr. Yehovacý anlatýmda ise, Tekvin kitabýnda ilkin Adem ardýndan Adem in kaburga kemiðinden Havva yaratýlmýþtýr. Ýki anlatým birbirinden oldukça farklýdýr. Birinde birbirinin eþitiyken Yehovacý anlatýmda kadýn erkeðin bir eklentisidir. Onun vücudunun bir parçasýndan yaratýlmýþtýr....adem ve Havva yla yani ilk insanla baþlayan anlatýmýn tüm özellikleri ideolojik kültürün damgasýný taþýmaktadýr. Adem le Havva yý neolitik toplumun karþýsýnda tanrýlaþan uygarlýk zihniyetinin kavranmasýnda doðru deðerlendirirsek, efendi-köle çatýþmasýnýn ilk ipuçlarýný sunduklarýný görürüz. Adem ile tanrý diyaloglarý ve Havva yla iliþkileri efendiköle ayrýþýmý kadar ana-kadýnýn ikinci plana düþüþünü sembolize ettiklerini yorumlayabiliriz. (Bilge Ýnsan) Ana tanrýçanýn yenilgisi, insanlarýn köleleþmesidir Uygarlýklarýn ilkin kendi öykülerini yaratmasýna, efendi-köle ayrýmýný meþrulaþtýrmasýna iliþkin en çarpýcý söylence Babil in yaradýlýþ destanýdýr. Ana tanrýça Tiamat ile tanrýlar arasýndaki savaþta tanrýlar meclisinde Marduk komutan olarak belirlenir. Marduk da bu görevi kabul eder. Þartlarý arasýnda onu Baþtanrý statüsüne getirecek koþullarý öne sürer. Ana tanrýça Tiamat da tanrýlarla savaþta Kingu yu yaratýr. Yapýlan savaþta Marduk ve tanrýlar galip gelir. Marduk öldürdüðü ana tanrýçanýn vücudundan göðü ve yeri oluþturur. Marduk un babasý Ea (Enki) nin önüne getirilen Kingu nun damarlarý yarýlarak kanýndan insan yaratýlýr. Tanrýlar insanlarý kendilerine hizmet etmeleri için var ederler. Söylencede Kingu canavar, þeytan olarak geçer. Ýnsan da bu canavarýn kanýndan yaratýlýr. Ana tanrýçanýn yenilgisi insanlarýn da köle olarak var edilmesidir. Gerçeðe çok yakýn olan bu söylence, Neolitik dönemden beri gücünü az da olsa korumakta olan ana tanrýça kültüne son darbenin vurulmasýný ifade eder. Kadýnýn yenilgisi, insanlýðýn yenilgisidir. Bu düþünceyle günahkâr olarak doðan, canavarýn kanýndan yaratýlan insan, tanrýlarýn yeryüzü temsilcisi olan iktidar sahiplerinin kölesi kulu olarak hizmet edip kefaretini ödemelidir. Ýlk kadýn Pandora nýn kutusu Grek mitolojisinde geçen Pandora söylencesinde baþ tanrý Zeus gök düzeninin hâkimiyetini alýp, ona karþý direnen Titanlarý cezalandýrýr. Bunlardan Prometheus Kafkas kayalýklarýna zincire vurulup her gün kendini yenileyen ciðerleri kartallara yem edilir. Atlas gök kubbeyi omzunda taþýmakla cezalandýrýlýrken, Menoitios yer altý ülkesinde sonsuz karanlýða hapsedilir. Epimetheus a ise ilk kadýn Pandora eþ olarak verilip cezalandýrýlmak istenir. Grek mitolojisinde ilk kadýn, bir cezalandýrma aracý olarak yaratýlýr. Doðanýn yaratýcýsý toprak ana Gaya kültünden kadýn, bir cezalandýrma aracýna düþürülür. Zeus un buyruðuyla demirci tanrý Hephaistos toprak ve suyla yaptýðý heykele tanrýça Afrodite nin biçimini vererek ilk kadýný var eder. Diðer tüm tanrýlar da kimi özellik ve becerilerini Pandora ya verirler. Örneðin; Hermes kurnazlýðýný, Athena süs yapýmýný, terziciliði vb. vermiþtir. Bunun için de ismine Tüm Armaðan bütün tanrýlarýn özelliklerini taþýyan anlamýna gelen Pandora denilir. Ama atfedilen özellikler hileci tanrýlarýn, baþkalaþýma uðramýþ tanrýçalarýn özellikleridir. Tanrýlar Pandora ya özelliklerinden birer parça verirken bir de ona bir kutu armaðan ederler. Bu kutu tüm kötülüklerin doldurulduðu bir kutudur. Pandora ya verilirken kutuyu hiçbir þekilde açmamasý da tembihlenmiþtir. Ama tanrýlar Pandora nýn veya bir baþka kiþinin bu kutuyu bir gün merakýna yenilerek açacaðýný ve kötülüklerin dünyaya yayýlacaðýný bilerek verirler. Eþ olarak gönderildiði Epimetheus bir gün Pandora nýn kutusunda ne olduðunu merak ederek açar. Kutu açýlýnca dünyaya acýlar, hastalýklar, açlýk, kýskançlýk gibi kötülükler yayýlýr. Epimetheus hemen kutuyu kapatýr. Ardýndan Pandora onu bu kadar korkutanýn ne olduðunu merak ederek kutuyu açar ve kalan kötülükler de yayýlýr. Ama son anda Pandora kutudan çýkacak olan umut u yakalar ve kutuda kalmasýný saðlar. Pandora nýn kutusunda yalnýzca umut kalmýþtýr. Kutu da kalan umudun gücü Bu söylencede tüm kötülükler kadýna atfedilmeye çalýþýlmýþ olsa da, yine de gerçekliði perdeleyememiþtir. Pandora tanrýlarýn komplosuna maruz kalýp, tüm kötülüklerin dünyaya yayýlmasýnda Epimetheus tan sonra istemeden de olsa aracýlýk yapmýþtýr. Ancak insanlýða büyük bir iyilikte de bulunmuþtur. O da umut tur. Kadýn, bir ideolojik kimlik yaratýmý olan mitolojilerde erkek egemen zihniyetçe yaratýcý tanrýçalýk, kutsallýk mertebesinden tüm kötülüklerin yaratýcýsýna düþürülmeye çalýþýlsa da, ahlaki ve politik toplumlarýn mücadelesinde kadýnýn yaratýmlarý varlýðýný sürdürmüþtür. Söylencenin bir yönü de Pandora nýn kutusunda kalan umudun gücüdür. Bu da tüm insanlara acýlara, kötülüklere karþý koyma kuvvetini verme gerçekliðidir. Daha güzel yaþanýlasý bir dünya için insanlýða direnme cesaretini armaðan etmesidir. Pandora son bir gayretle umudu korumayý baþarmýþtýr. Umut onun için hep saklý kalmýþtýr. Pandora nýn kýzý Pyrrha (Pira) nýn tanrýlarýn hükmüne karþý çýkýp insaný yeniden var etmesi bu saklý kalan umuttandýr. Zeus insanlarý cezalandýrmak, yok etmek için tufaný yollar. Tüm insanlar ölür. Yalnýzca Deukalion ve Pandora nýn kýzý Pyrrha kurtulur. Kehanet tanrýçasý Themis ten öðrendikleri sýrra göre hareket ederek, toprak ananýn kemiklerinden insaný yeniden var ederler. Bu defa insaný insan yaratmýþtýr. Bu gizi çözen Deukalion ve Pyrrha dýr. Tüm kötülüklerin atfedilmeye çalýþýldýðý, çarpýtýldýðý Pandora, umudu saklý tutup insanlýða en büyük armaðaný verir. O umut kýzý Pyrrha da yaþam bulmuþtur. Ýnsanlýðý yok olmaktan kurtararak... Ýktidar ve sermaye tekelleri, sýnýflý uygarlýðýn tüm çaðlarýnda baský, zor, tahakkümle birlikte ideolojik aygýtlarýyla, çarpýtmalarla kadýn baþta olmak üzere nesneleþtirdikleri tüm kesimlerin direniþ noktalarýný kýrmaya çalýþmýþlardýr. Toplumlarýn binlerce yýl yarattýðý deðerlerini ana tanrýça kültü olmak üzere bütün yaratýmlarýnýn kutsallýktan lanetli hale düþürülmesinden, özgürlüðe, eþitliðe olan inancýn, umudun belleklerden silinmeye çalýþýlmasýna kadar kesintisiz ideolojik mücadele yürütmüþlerdir. Sýnýflý uygarlýðýn karþý kutbunda yer alan kadýn ve ahlaki politik yapýlarýný korumaya çalýþan toplumlar da, zihni ve maddi olarak direnerek mücadele ederek özgürlük, eþitlik umudunu binlerce yýldýr çaðdan çaða taþýmýþlardýr. Bu umutla, yaþadýðýmýz coðrafyada Kürt kadýnlarý yoldaþlarýyla birlikte özgürlükçü, eþitlikçi yaþama olan inançlarýyla demokratik direniþlerini yükselterek mücadelelerini her kesime örnek olabilecek bir düzeye, aþamaya getirmiþlerdir. Bugün umudu parça parça gerçek kýldýklarý gibi özgürlüðü, eþitliði kendilerine armaðan edeceklerdir. Özgür Gündem

5 - Ömrünün yarýsýný sanata adamýþ biri olarak sitem ve yalnýzlýkla geçen onca yýlý nasýl yorumluyorsunuz? Bu toplumun bütününü suçlayarak bir yere varamayacaðýmý bilmiyorum ama þunu söyleyebilirim; ses taþýyýcý dediðimiz müzik kolundaki kasetlerden CD ye geçildi ama CD lerinde fiziki satýþ ortamýnýn da azaldýðýný görüyoruz. Ýnternet dediðimiz yeni bir süreç baþladý ve tam da bu noktada olumsuzluklarý yaþar hale geldim. Bu süreçte insanlar kendi dertlerine yöneldiler diyebilirim Ama yine bunlar hafifletici nedenler olsa dahi, bu toplumun sadece benim konumum üzerinden bu meseleyle de deðil, pek çok meseleyle de ilgilenmediðini, duyarsýzlýðýn yavaþ yavaþ meyvesini verir hale geldiðini hepimiz somut olarak görüyoruz. O nedenle de ben bu yalnýzlýðý anlaþýlýr buluyorum -Albüme dönersek Gül le Diken Arasýnda 45 yýl Dile kolay. Peki, siz bu gülle diken arsýnda neredesiniz? GÜLÞEN ÝÞERÝ/BÝRGÜN Ömrünün yarýdan fazlasýný müziðe adamýþ, Türkiye de efsaneleþmiþ bir müzisyen Suavi Hala onun þarkýlarýný býkýp usanmadan dinliyoruz. Gül le Diken Arasýnda geçen 44 yýlý kâh þarkýlarýyla, kâh sokaða çýkýp eylemliðiyle, devrimci duruþu ve sosyalistliðiyle dile getirdi. Uzun zamandýr albüm çýkartmamýþ olmasýna raðmen sanki yokluðu hiç hissedilmedi, çünkü dün gibi dinleniyordu. Ama þimdi raflarda 15 seçkiden oluþan þarkýlarý albüm olarak yer alýyor. Beþ yýllýk hukuk mücadelesinin ardýndan bu seçkileri dinleyicisiyle buluþturan Suavi hem kýrgýn hem de sitemli. Müzik hafýzamý kaybetmiþtim, þimdi yenden kazanýyorum diyor. Çocuðum dediði þarkýlarýný bu seçkide toplayan Suavi, Gül le Diken Arasýnda neler yaþadýðýný belki de ilk kez bizimle paylaþtý. Tükenme, Bilmelisin, Yalý Çapkýný gibi yüzlerce þarkýya hayat veren, umutsuzluk yok diyen Suavi yle bir araya geldik Kaybettiði hafýzasýný nasýl geri aldýðýný, 30 yýllýk savaþta yarým kalan hayatlarý konuþtuk. -Çok uzun yýllar sonra özlenen þarkýlarýnýzý dinleyicilerinizle buluþturdunuz. Bu buluþturmayý da beþ yýllýk hukuk mücadelesinin ardýndan gerçekleþtirdiniz. Bu süreçten söz edebilir misiniz? Müzik hayatýmýn vitrinine baktýðým zaman geriye dönük, müzik hafýzasýný kaybetmiþ biri konumundayým. Ülke adýna bir utanç, benim adýma büyük bir yoksunluk. Çünkü albüm için sözleþme yaptýðým firmalar sýrra kadem bastýlar, ülkenin müzik yapýmcýlýðý þirketinden vazgeçip bilmediðim nedenlerle, bilmediðim tarihlerde, bilmediðim biçimde ticari iþlerini sonlandýrýp gittiler. Ama vahim bir þekilde giderken, devlete borç takmýþ olmalýlar ki, devlette yemiyor, içmiyor bu kapanan firmalarýn borçlarýný üçüncü þahýslarýn mal varlýklarýna el koyarak gösteriyor. Siz de takdir edersiniz ki üçüncü þahýslarýn mal varlýðý sadece bünyesindeki sanatçýlar ve o sanatçýlarýn repertuarýndan ibaret. Ve müthiþ bir rastlantýdýr, benim bütün repertuarým, geriye dönük bu biçimde icra iflas kanunu üzerinden haciz edildi. Devlet bunlarý satýþa çýkardý. Adliye koridorlarýnda anonslarla eserlerim, hiç bilmediðim, aramýzda sözlü yazýlý hiçbir akit olmayan kimi insanlara ulu orta bir taban fiyat belirlenerek satýldýlar. -Siz de bu insanlarý tanýmýyorsunuz tabii Bu insanlar bu albümleri ne amaçla aldýlar, kimdi bunlar, hangi amaçla bu piyasaya bu ürünleri çoðalttýlar bütün bunlarý bilmediðim gibi adresleri, kim olduklarýn da bilmiyorum. Avukat bir grubumla icra dairelerinde iz sürerek nihayet satýldýklarýna tanýklýk eder konuma geldim. Üzüldüm, çocuklarým satýldý, müzik belleðim satýldý. Geriye dönük 45 yýllým satýldý. Ayrýca yasa benim lehime olmasýna karþýn, anti ana yasal bir þekilde özel mülkiyet hakkýma müdahale edildi. Bugün demokrasi havariliði yapan bu hükümet yaptý bir anlamda yasa üzerinden bakarsak haklar benim, özel mülkiyettir. -Onca yýl þarkýlarýnýzý geri almak için uðraþ verdiniz. Kaybolan 44 yýlýn peþinde yalnýz mýydýnýz? Biz köleci bir toplum gibi satýldýk. Ben gerçekten yaþýyor muydun yaþamýyor muydum? Geriye dönük ürünlerim var mýydý? Sanat adýna bir þeyler yapmýþ mýydým? Bu hafýzam çalýnmýþtý benden, hiçbir müzik mecrasýnda bir tek Suavi CD si yoktu. Çünkü firma ortada yok. Dolayýsýyla benim hafýzamý çaldýlar. Gözümün içine baka baka yaptýlar bunu Bu toplumun gözün içine baka baka yaptýlar. Bu konudaki duyarsýzlýðý, umursamazlýðý zaman zaman çýðlýklar atmama raðmen duymazlýðý bu noktada anlamak da çok zorlanýyorum. 5 yýllýk hukuk mücadelesi sonucunda sizinle böyle bir görüþme yapýyorum. Türkiye de bunun örneði yoktur, 9. Hukuk dairesinde sýra gelecek insanlar çýðlýðýmý duyacak ya da AÝHM e gideceðim. Yargýtay 9. Hukuk Dairesinin kararýný bekliyorum Maddi manevi hasar altýnaydým. -Tüm bu çabanýn sonucunda da 44 yýllýk sanat hayatýnýzýn içinden geçen þarkýlar bir CD de, Gül le Diken Arasýnda Belki benim ölümümü bekleyen, benim olumsuz bir evre yaþamamý bekleyen, bu yamyam ordusunun oyununu bozmak için ellerindeki deðer varsaydýklarý þeyi deðersizleþtirmek için, onlardan seçkiler yapýp yok olan hafýzamý yavaþ yavaþ yeniden vitrine koymak çabam -Bu albümde yeni þarkýlar yok, bu süre zarfýnda yeni þarkýlara da imza attýnýz mý? Elbette þarký yazdým ama elimden çalýnan çocuklarýmý kurtarma telaþým onlarýn da önüne geçmiþti, o yüzden onlarý kurtarmak çabam 60 küsur yaþýna gelmiþ bir insaným ben, bir tanede olsa Suavi albümünü var edebilmekti Hafýza tazelemekti. En kýsa zamanda da elimdeki sýfýr þarkýlarla albüm yapacaðým, hemen ardýndan da baþka bir Suavi çocuðu ölümlerden ve terk edilmiþlikten güneþ ýþýðýna çýkartýlacaklar. Yani ben 60 yaþýnda telefon rehberini yeni bulmuþ biriyim, aldýlar her þeyimi benden. Çok caným yanýyor evet, onun için bu seçkinin adý Gül le Diken Arasýnda. Ben gül kokularýnýn arasýndan da geçtim bu coðrafyada, bu topraklarda filizlenen gencecik, goncacýk armonilerin arasýndan da geçtim. Kültürel zenginliklerin, dillerin, merhabalarýn, aðýtlarýn, ölümün, derdin, tasanýn içinden de geçtim. Geçerken kendi dikenimin bana battýðý da oldu, dost bildiðim dikenlerde battý çoðu kez, hem battý hem de bir yandan kendimizi tedavi ettik, onarmaya çalýþtýk, böyle bir yürüyüþtür benim ki O yüzden sitemim düþmana deðil, dostadýr. Çünkü düþman nettir, benim için bu emperyalizmdir, benim için bu oligarþidir, benim için bu iðrenç ve doymak bilmeyen kapitalizmdir ve bu tablo nettir, ancak dost bildiðimiz yerde düþman ortaktýr, dostluk kaçýnýlmazdýr, ben bu slogana tutunmayý ilke sellik belledim, bu yaþlara da bu bedeni böyle taþýdým. -Sanýyorum sizin kýrgýnlýðýnýz onca yýllýk sadece sanatýnýzla da deðil, duruþunuz ve kimliðinizle de sorumluluk taþýyýp, o çevrelerce de yok sayýlmanýz Sadece müzisyen kimliðimle de ilgili deðildi evet Onlarca sivil toplum örgütlerine aidatý olan, sorumluluk taþýyan, cumartesi anneleriyle de ilgilenen, kayýp anneleriyle de ilgilenen, insan haklarý ihlalleriyle de boðuþan, demokrasi, devrim ve özgürlükle de derdi olan biriyim. Toplumun her kesimi ile yan yana geldim ama hiçbiri ile özdeþlemediðim içindir ki hepsi beni ayný oranda yakýn bulduðu gibi uzak da buldular. Mesele birazda bu, benden deðilsen deðerlerimiz ayný da olsa ötekisin denildi. Ya Kürt kimliði ile yola çýkmalýydýn, ya Alevi kimliðiyle Ya da siyasi kimliðini çok net ortaya koymalýydýn. Bense daha geniþ kapsamlý bakmaya çalýþtým, ben bir devrimciydim, sol þemsiyesi altýnda veriyordum bu mücadeleyi ve en evrensel dediðim noktada, müzik denilen þeyin içindeydim ve en evrensel dediðim insan haklarý ile koþturan bir insandým. Hep oradan bakmaya devam edeceðim. Ben bir sosyalistim; komünizme, Lenin e, Marksizm e nereden bakacaðýmý biliyorum. Ama kimi yapýlar bununla yetinmez olabildiler. Dolaysýyla bu kopukluk, Türkiye solunun dramatik adýdýr, tanýmýdýr Devam edecek

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ SÝNANLARIN, DENÝZLERÝN MÜCADELESÝ SÜRÜYOR Milletvekili Levent Tüzel, Kürecik halkýnýn 40 yýl önce Sinan Cemgillerin verdiði mücadelenin devamcýsý olduklarýný belirterek, Buradaki

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi.

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi. Sivas katliamý anmasý nedeniyle Sivas Valiliði nin þikâyetiyle haklarýnda dava açýlan Madýmak katliamýný anma komitesi üyelerine þimdi de 17 Ocak taki duruþmaya gitmeden önce Bilim ve Kültür Merkezi ne

Detaylı

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in 8 Agos Genel Yayýn Yönetmeni ve BirGün yazarý Hrant Dink in öldürülmesine iliþkin verilen kararýn Yargýtay tarafýndan kýsmen bozulmasýnýn ardýndan 2 si tutuklu 18 sanýðýn yeniden yargýlandýðý davanýn duruþmasýna

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 5 DE 6 DA 6 DA

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 5 DE 6 DA 6 DA Söyleþi 4 DE 2 DE Ýzmir'de Gündoðdu Meydaný'nda Eþitlikçi, Çoðulcu, Demokratik Anayasa, Zorunlu din derslerine hayýr, Laik Devlet talepleri ile toplanan on binlerce Alevi ve onlara destek olan siyasal

Detaylı

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama Barýþ gruplarý dün Habur dan giriþ yaptý. PKK, piþmanlýk yasasýndan yararlanmaya karþýyken hükümetin bu konuda yeni çalýþmasý yok. Uzmanlar ise affýn tartýþýlmasýndan yana 4 DE Kandil ve Mahmur dan gelen

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Söyleþi 4 DE 7 DE 2 DE 6 DA 2 DE 3 DE

Söyleþi 4 DE 7 DE 2 DE 6 DA 2 DE 3 DE Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE Üniversiteye giren polis ortalýðý savaþ alanýna çevirdi. Müdahalede bilindik görüntüler vardý. ODTÜ'lüler ise hem arkadaþlarýna hem de okullarýna sahip çýktý Bilim ve Teknoloji Yüksek

Detaylı

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti.

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti. 9 Eskiþehir de 2 Haziran da Gezi Parký direniþi sýrasýnda sivil giyimli polisler tarafýndan aðýr yaralanan ve 38 gün komada kaldýktan sonra yaþamýný yitiren Ali Ýsmail Korkmaz ýn ailesi Antakya da talimatla

Detaylı

Ýsmail Afacan Karþý Sanat Galerisi Cervantes in Sol Eli sergisine ev sahipliði yapýyor. Türk ve Ýspanyol

Ýsmail Afacan Karþý Sanat Galerisi Cervantes in Sol Eli sergisine ev sahipliði yapýyor. Türk ve Ýspanyol Ragýp Zarakolu, Ýstanbul 14. Aðýr Ceza Mahkemesi nde verdiði ifadesinde, Türkiye Yayýmcýlar Birliði Baþkaný olduðunu anýmsatarak, bu þekilde kimliði olan birinin silahlý terör örgütüne üye olmakla suçlanmasýnýn

Detaylı

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET Zonguldak Çaycuma da dün çöken köprü AKP belediyeciliði hakkýnda bilgiler veriyor. AKP li belediye baþkaný, köprü çökmeseydi köprüyü boyayacaklarýný söyledi Zonguldak ýn Çaycuma Ýlçesi nde dün (6 Nisan)

Detaylı

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE 25 Kasým Dünya Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Günü Kadýnlar alanlarý mora boyamýþ ellerinde öldürülen kadýn arkadaþlarýnýn resimleri, dillerinde erkeklerden alacaklýyýz, kadýna þiddete son, erkek egemenliðine

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM 4+4+4 kademeli eðitimle birlikte okullarýn bölünmesine itirazlar dört bir yandan duyulmaya devam ediyor. Ankara da Batýkent te, Dostlar Mahallesi nde verilen mücadelelerin yanýna þimdi de Mamak ýn Þirintepe

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi 8 Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Kýrk bin Alevi'yi katletmesiyle bilinen Osmanlý Padiþahý Yavuz Sultan Selim'in isminin köprüye verilmesine çýð gibi tepki baþladý. Ýstanbul Boðazý'na yapýlacak 3. köprünün temel

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE Milli Prodüktivite Merkezi(MPM) 2011 yýlý 1 inci dönem verimlilik gösterge istatistiklerini açýkladý. EFÝS Rev.2 ye(avrupa Topluluðu nda Ekonomik Faaliyetlerin Ýstatistiki Sýnýflamasý) göre hesaplanan

Detaylı

ÇHD ÜYESÝ AV. GÜLÝZAR TUNCER

ÇHD ÜYESÝ AV. GÜLÝZAR TUNCER 8 Bugün 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü. Türkiye gazetecilerde olduðu gibi tutuklu avukatlar sýralamasýnda da dünyada birinci sýrada yer alýyor. Avukatlara yönelik baský ve tutuklamalarýn ardý arkasý ise

Detaylı

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý YIL:3 SAYI:715 35 YKR 19 AÐUSTOS 2008 SALI BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE 14 Nisan'da 15 ilde DTP'ye yönelik baþlatýlan eþzamanlý operasyonlarda aralarýnda DTP'nin üç genel baþkan yardýmcýsýnýn da bulunduðu 53 kiþinin gözaltýndaki sorgusu sürerken dün de 4 ilde DTP'ye, yeni

Detaylı