YÖNETMELİKLER (TASLAK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETMELİKLER (TASLAK)"

Transkript

1 YÖNETMELİKLER (TASLAK) 453

2 454

3 4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre Bilirkişi Olarak Görev Yapacaklar n Nitelikleri Ve Çal şma Esaslar na İlişkin Yönetmelik Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmelik, 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 4650 say l yasayla değişik 15 inci maddesi uyar nca görev yapacak bilirkişilerde aranacak nitelikleri ve çal şma esaslar n düzenlemek için ç kar lm şt r. Kapsam Madde 2- Bu yönetmelik, 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 4650 say l Kanun ile değişik 15 inci maddesi çerçevesinde mühendis, mimar ve şehir planc lar ndan oluşan bilirkişileri kapsar. Bilirkişiler, Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliğine bağl meslek Odalar na üye olmak zorundad rlar. Kanuni Dayanak Madde 3- Bu yönetmelik, 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 4650 say l yasayla değişik 15 inci maddesi gereğince haz rlanm şt r. K saltma ve Tan mlar Madde 4- Bu yönetmelikte sözü geçen k saltma ve tan mlar aşağ da aç klanm şt r. a- K saltmalar İlgili Bakanl k : Maliye Bakanl ğ, Bay nd rl k ve İskan Bakanl ğ, TMMOB : Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği Oda : Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği ne bağl meslek odas Yetki Belgesi : Bilirkişi Yetki Belgesi İdare Kurulu : İl merkezleri için İl, İlçe merkezleri için İlçe İdare Kurulu b.tan mlar Bilirkişi: Bilirkişi Yetki Belgesi alan, TMMOB'ne bağl Odalara üye mühendis, mimar ve şehir planc lar d r. Bilirkişi Yetki Belgesi: İlgili meslek odas nca düzenlenen Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Seminerine kat larak al nan belge. Bilirkişi Kurulu: TMMOB'ne bağl Odalar ve İdare Kurullar nca, her y l Ocak ay n- 455

4 da verilen listelerden mahkemelerce, Kamulaşt rmaya konu taş nmaz n cins ve niteliğine göre, üçü odalar listesinden, ikisi de idare kurulu listesinden seçilmiş beş kişiden oluşan kuruldur. Taş nmaz: Türk Medeni Kanunu uyar nca arazi, tapu kütüğünde ayr sayfaya kaydedilen bağ ms z ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kay tl bağ ms z k s mlard r. Taş nmaz Değerlemesi: Taş nmaza bağl hak ve yükümlülüklerin değerleme günündeki olas değerinin, kamulaşt rma yasas n n 11 inci ve 12 inci maddelerindeki hususlar dikkate al narak bağ ms z, tarafs z ve objektif ölçütlere dayanarak belirlenmesidir. Arazi : Belirli bir ekonomik değer ihtiva eden, üç boyutlu yaşamsal kullan ma doğrudan ya da dolayl yönden araç edilen yeryüzü parças. Arsa : Şekil ve büyüklük bak m ndan öngörülen imar amac için bölünmüş, gerekli yol ağ yap l p su, elektrik, telefon kanalizasyon vb. gerekli teknik altyap gereksinimi giderilmiş imar parseli. Bu özellikleri içeren bir imar adas, parsellenmese dahi arsa say l r (olgun imar toprağ ) İkinci Bölüm Bilirkişilere İlişkin Hükümler Madde 5- Bilirkişilerde aranacak nitelikler: Bilirkişilerin; a. TC Vatandaş olmas, b. Medeni haklar n kullanma ehliyetine sahip olmas, c. TMMOB'ne bağl Odalara üyesi olmas, d. En az iki y l mesleki deneyime sahip olmas, e. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği Disiplin Yönetmeliğine göre ve bağl olduğu Odas ndan disiplin cezas almam ş olmas, f. Yüz k zart c bir suçtan ceza almam ş olmas, g. Odalarca düzenlenen Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Seminerini başar ile tamamlayarak Bilirkişi yetki belgesine sahip olmas gerekir. Bilirkişiler, bu özellikleri içeren mühendis,mimar ve şehir planc lar aras ndan seçilir. İdare Kurulu; bilirkişi listesini Bilirkişi Yetki Belgesi alm ş mühendis, mimar ve şehir planc lar ndan oluşturur. 456

5 Bilirkişi Kurullar n n Oluşturulmas Madde 6- Bilirkişi Kurulu; kamulaşt r lacak taş nmaz mal ya da kaynağ n/cins ve niteliğine (arazi, arsa, konut, ticari ve sanayi yap lar vb.) göre: Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas, Ziraat Mühendisleri Odas, Şehir Planc lar Odas, Mimarlar Odas, İnşaat Mühendisleri Odas, Jeoloji Mühendisleri Odas, Jeofizik Mühendisleri Odas, Maden Mühendisleri Odas, Orman Mühendisleri Odas, Peyzaj Mimarlar Odas, İç Mimarlar Odas, Elektrik Mühendisleri Odas, Makina Mühendisleri Odas, Gemi Mühendisleri Odas, Çevre Mühendisleri Odalar na üye uzmanl klardan oluşturulur. Kamulaşt r lacak taş nmaz mal ve kaynağ n niteliğine göre bu ve başka uzmanl k alanlar n n belirlenmesinde tereddüde düşülen konularda TMMOB görüşüne başvurulur. Çal şma İlkeleri ve Sorumluluklar Madde 7- Bilirkişiler aşağ daki çal şma ilkeleri ve sorumluluklar na uymak zorundad rlar. a- Bilirkişi olunan dava için kamulaşt rmay yapan idarede görevli olanlar, kamulaşt r lan mal n sahipleri ve bunlar n usul, füruu, kar -koca, üçüncü derece dahil kan ve sihri h s mlar ve mal sahipleri ile menfaat ortakl ğ olanlar, taş nmaz n sahibi gerçek ya da tüzel kişiliğin hizmetinde olanlar, bunlarla herhangi bir ücret ilişkisi ve her türlü dan şmanl k, müşavirlik, teknik sorumluluk, kontrollük ve benzeri ilişkiler içinde bulunanlar bilirkişi seçilemezler. b- Bilirkişiler, bilim ve tekniğin gereklerini yerine getirmek, yasa ve yönetmeliklere uymak, meslektaşlar yla ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim k lmakla yükümlüdürler. Bilirkişi Kurulu, TMMOB ve ilgili odalar n n düzenledikleri mesleki davran ş ve meslek etik ilkelerine uymak zorundad rlar. Odalar, meslek disiplini ve etiğini korumak için gerekli denetimi yapmakla yükümlüdür. c- Bilirkişiler görev üstlendiklerinde, üyesi olduğu odas na bilgi vermekle yükümlüdürler. Bilirkişiler mahkemeye sunduklar raporlar n n bir kopyas n istenildiğinde bağl olduklar odaya verirler. Meslek Odalar bilirkişilerden ald klar rapor kopyalar üzerinde mahkeme sonuçlanmadan işlemde bulunamaz bunlar hakk nda üçüncü kişilere bilgi aktaramaz. d- Bilirkişilerin verecekleri rapor; bedele etki eden tüm yasal verileri, imar verilerini, taş nmaz n özgün nitelik ve kullan m şeklini, değeri etkileyen hak ve yükümlülüklerini, ulusal bir taş nmaz bilgi sistemi için gereken verileri içeren özet bilgi formunu, taş nmaz üzerindeki ayni ve şahsi irtifak haklar ve gayrimenkul mükellefiyetlerini, kadastro ve aplikasyon bilgilerini kapsamal d r. 457

6 e- Bilirkişiler geçerli bir mazereti olmad ğ sürece, Mahkeme celbine uyarak keşfe kat lmak zorundad r. Bu mazeret d ş nda keşfe kat lmayan bilirkişilerin adlar ilgili mahkemece Odas na bildirilir. f- Bilirkişi kurulu, kamulaşt r lacak taş nmaz mal ve kaynağ n bulunduğu yere mahkeme heyeti ile birlikte giderek, haz r bulunan ilgilileri de dinledikten sonra taş nmaz mal ya da kaynağ n değerini tayin ve takdir ederek, gerekçeli raporunu onbeş gün içinde mahkemeye verir. Bilirkişilerce yap lan değer tespitinde, idarece belgelerin mahkemeye verildiği gün esas tutulur. g-bilirkişi ücretleri "TMMOB Bilirkişilik-Eksperlik-Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliği" çerçevesinde belirlenir. Mesleki Deneyim Süresi ve Değerlendirilmesi Madde 8- Bilirkişilerin mesleki deneyim sürelerinin belirlenmesinde TMMOB ve ilgili odalar yetkilidir. Bilirkişi Yetki Belgesi ve Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Seminerleri ile İlgili ilkeler Madde 9- Mühendis, mimar ve şehir planc lar, Bilirkişi Yetki Belgesi almak için TMMOB'nin gözetiminde TMMOB'ne bağl Odalarca düzenlenen Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Seminerlerine kat lmak zorundad rlar. Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Seminerleri, Bilirkişi Yetki Belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptali ile sicillerin tutulmas na ilişkin ilkeler Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği ve bağl Odalar nca belirlenir. Madde 10- Odalar; şubeleri, bölge birimleri ya da uygun gördükleri yerde y lda en az bir kez olmak üzere Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Seminerleri düzenler. Madde 11- Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Seminerleri, TMMOB'nin gözetim ve denetiminde yap l r. Madde 12- Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Seminerlerine başvurularda; belgelendirilmesi zorunlu mesleki deneyim belgeleri ile 5 inci maddede belirtilen belgelerin istenilmesi d ş nda ilgilinin beyan esast r. Madde 13- Kamu kurum ve kuruluşlar nda çal şan Mühendis, Mimar ve Şehir Planc lar na Bilirkişi Eğitim Kursuna kat lmalar için idarelerince gerekli izin verilir ve kat l m ücretleri karş lan r. Yetki Belgelerinin Yenilenmesi ve İptaline İlişkin İlkeler Madde 14- Yetki belgelerinin her üç y lda bir yenilenmesi zorunludur. Ancak, bu süre içinde yönetmeliğin 5 inci ve 6 nc maddelerinde belirtilen hükümler kapsam nda 458

7 Yetki Belgesinin iptal edilmesi bilirkişilerin bağl olduğu meslek Odalar n n sorumluluğundad r. Yetki belgesi iptal edilenler, Bilirkişi Kurullar nda görev yapamazlar. Sicil Tutmaya İlişkin İlkeler Madde 15- Yetki belgesi alm ş bilirkişilerin sicil kay tlar n n ilgili meslek Odalar nca tutulmas zorunludur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kamulaşt rma Bedelinin Belirlenmesine İlişkin Hükümler Madde 16- Bilirkişi kurulu, kamulaşt r lacak taş nmaz mal ya da kaynağ n bulunduğu yere mahkeme heyeti ile birlikte giderek, haz r bulunan ilgilileri de dinledikten sonra taş nmaz mal ya da kaynağ n; a. Cins ve nevini, b. Yüzölçümünü, c. K ymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlar n ve her unsurun ayr ayr değerini, d. Varsa vergi beyan n, e. Kamulaşt rma tarihindeki resmi makamlarca yap lm ş k ymet takdirlerini, f. Arazilerde, taş nmaz mal ya da kaynağ n kamulaşt rma tarihindeki mevkii ve şartlar na göre ve olduğu gibi kullan lmas halinde getireceği net gelirini, g. Arsalarda, kamulaşt rma gününden önceki özel amac olmayan emsal sat şlara göre sat ş değerini, h. Yap larda, kamulaşt rma tarihindeki resmi birim fiyatlar, yap maliyet hesaplar n ve y pranma pay n, i. Bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüleri esas tutularak düzenleyecekleri raporda bütün bu unsurlar n cevaplar n ayr ayr belirtmek suretiyle ve ilgililerin beyan n da dikkate alarak gerekçeli bir değerlendirme raporuna dayal olarak taş nmaz mal n değerini tespit ederler. Bu yönetmeliğin değerlemeye ilişkin hükümleri, şerh ve tescil gerektiren tüm hak ve yükümlülükler için de geçerlidir. Madde 17- Bilirkişi Kurulu tespit ve değerleme çal şmalar s ras nda kamulaşt rma işlemini Kamulaşt rma Kanunu ve aşağ da belirtilen yasalar ve bunlarla ilgili yönetmelikler çerçevesinde incelemek ve dikkate almak zorundad rlar. Medeni Kanun İmar Kanunu 459

8 Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kanunu Orman Kanunu K y Kanunu (k y ve sahil şeridinde) Boğaziçi Kanunu (k y, sahil şeridi, öngörüm, geri görünüm, etkilenme) Milli Parklar Kanunu Umumi Hayata Müessir Afetler Dolay s yla Al nacak Tedbirlerle Yap lacak Yard mlara Dair Kanun (afete maruz bölge) Gecekondu Kanunu (gecekondu- slah-önleme bölgesi) Turizmi Teşvik Kanunu (bölge,alan merkez) Özel Çevre Koruma Kanunu Mera Kanunu Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği veya İSKİ yönetmeliği İmar ve Gecekondu Mevzuat na Ayk r Yap lara Uygulanacak İşlemler Hakk nda Kanun, Maden Kanunu Taşocağ, kum-çak l yönetmeliği S caksu (kapl ca) yönetmeliği Tar m Reformu Kanunu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Türkiye'nin taraf olduğu uluslararas sözleşmeler Diğer Özel Kanunlar Madde 18: Bilirkişiler görevlerini yerine getirirken özel ve kamu kurum ve kuruluşlar ile kişilerden görüş, bilgi ve belge isteyebilir. Kurum, Kuruluş ve kişiler söz konusu isteme yan t vermek ve bilirkişi kurulunun görevlerine gereken kolayl ğ göstermekle yükümlüdürler. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Madde 19- Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Semineri, yetki belgesi yenileme, eğitim ve sicil işleri ve benzeri işlemler ücret karş l ğ yerine getirilir. Ücrete ilişkin esaslar Odalar n önerisi ve TMMOB Yönetim Kurulunun onay ile yürürlüğe girer. Madde 20- Bu yönetmelikte yer almayan ya da aç kl k bulunmayan konularda genel hükümleri de dikkate alarak karar vermeye, uygulamay düzenlemeye ve yönlendirmeye TMMOB'nin de görüşü al narak, Maliye Bakanl ğ ve Bay nd rl k ve İskan Bakanl ğ yetkilidir. Madde 21- Bu yönetmelik yay m tarihinde yürürlüğe girer Madde 22- Bu yönetmelik hükümlerini ilgili bakanl klar birlikte yürütür. 460

9 KOMİSYON RAPORLARI 461

10 462

11 Stbk Mesleki Uygulamalar, Örgütlenme ve Yasal Temeller Komisyonu Çal şma Dönemi Faaliyet Raporu (1 nolu komisyon) Oda Yönetim kuruluna sunularak kesinleştirilen Çal şma Program paralelinde, komisyonumuzca aşağ daki çal şmalar gerçekleştirilmiştir. 1. SMMB Tescil Yönetmeliğinin 21. Maddesinin SHKMMB nin mevcut SHKM ortaklar aras nda hisse değişikliğine olanak vermemesi nedeniyle ve üyelerimizce yap lan başvurular dikkate al narak SMMB Tescil Yönetmeliği nin 21.maddesinin son k sm na... ancak SHKMMB lar n n mevcut SHKM ortaklar aras nda yap lacak hisse değişikliği, el değişikliği anlam nda değildir. İbaresinin eklenmesi Oda Yönetim Kuruluna önerilmiş olup, yönetim kurulu karar ndan sonra bu madde, yeni haliyle uygulamaya konularak, soruna çözüm getirilmiştir Say l Yasayla değişik 2942 say l Kamulaşt rma Yasas n n 15 inci maddesine göre, odam z sekreteryal ğ nda TMMOB ad na haz rlanan Bilirkişi Olarak Görev Yapacaklar n Nitelikleri ve Çal şma Esaslar na İlişkin Yönetmelik taslağ üzerinde çal şmalar yap lm ş, görüş ve öneriler Kamulaşt rma Komisyonu na iletilmiştir y l nda taslaklar odam z 38. olağan Genel Kuruluna sunulan ancak zaman darl ğ nedeniyle kesinleştirilemeyen; - HKMO Öğrenci Kolu Yönetmeliği, - HKMO Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliği, - HKMO Demirbaş ve Dokümantasyon Yönetmeliği, - HKMO Denetim Komisyonlar Yönetmeliği, Taslaklar üzerinde Komisyonumuzca oluşturulan taslak metinler Yönetim Kurulunca Oda birimlerinin görüşüne sunulmuştur. Ayr ca Genel Kurul süreci içinde de yeni görüşlerin olabileceği yaklaş m ile, taslaklar yeniden Oda birimlerine gönderilmiştir. Oda bileşenlerinden gelen görüşler değerlendirilerek haz rlanan yönetmelikler Genel Kurul gündeminde ele al nacakt r. 4. TMMOB ce, TMMOB Ana Yönetmeliği ve diğer yönetmeliklere ilişkin istenen görüş doğrultusunda; - TMMOB Disiplin Yönetmeliği ile Ödül Verme ve Ödüle Aday Gösterme Yönetmeliği konusunda Odam z Onur Kurulunun, - TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği, TMMOB ve Odalar Denetim Yönetmeliği, TMMOB Bütçe Uygulama Esaslar Yönetmeliği konusunda Odam z Denetleme Kurulunun görüşlerine başvurulmuş ve; - TMMOB Ana Yönetmeliği, - TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği, - TMMOB Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret Asgari Çizim ve Düzenleme Yönetmeliği, - TMMOB Mühendislik Mimarl k Öğrenci Kolu Yönetmeliği, 463

12 - TMMOB İşyeri Temsilci Kurulu ve İşyeri Temsilciliği Yönetmeliği, - TMMOB İl/İlçe Koordinasyon Kurullar Yönetmeliği, Konular nda oluşturulan komisyon görüşleri, TMMOB ye iletilmek üzere Oda Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Diğer TMMOB Yönetmelikleri konusunda çal şmalar ise halen devam etmektedir. 5. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü nce haz rlanan Lisansl Harita Kadastro Mühendislik Bürolar n n Kuruluş ve Görevleri Hakk nda Kanun taslağ Oda birimlerinin görüşlerine sunulmuştur. Genel incelemede taslağ n bugüne kadar paylaş lan düşüncelere ve ihtiyaçlara uygun içerikte haz rlanmad ğ ve üzerinde daha ayr nt l bir çal şma ile anlama sürecine ihtiyaç duyulduğu yaklaş m yla henüz sonuçland r lamam şt r. 6. Kartografya Komisyonu nun isim değişikliği ve örgütlenmeye ilişkin İstanbul Şubesi Genel Kurulundan gelen öneriler Oda birimlerinin görüşlerine sunulmuştur. 7. TMMOB Yönetmeliklerinin değiştirilmesinin gündemde olmas nedeniyle, bu değişiklikler paralelinde Oda Yönetmeliklerinden de değişiklik gerekeceğinden, Nisan 2004 tarihli Genel Kurulda al nacak bir kararla, yönetmeliklerin olağanüstü Genel Kurulda (Yönetmelik Kurultay ) ele al narak sonuçland r lmas benimsenmiş ve Yönetim Kuruluna önerilmiştir. 8. İzmir Şube Başkanl ğ nca haz rlanarak Oda Yönetim Kuruluna iletilen Teknik Uygulama Sorumluluğu (TUS) kitapç ğ na yönelik olarak gerekli inceleme yap larak haz rlanan komisyon görüşü Oda Yönetim Kuruluna iletilmiştir. 9. SMMB Tescil Yönetmeliğinde yap lacak değişikliklerde görüş oluşturmak üzere, Oda Yönetim Kurulunca düzenlenen Özel Sektörün Sorunlar ve Çözüm Önerileri gündemli toplant lar na kat l m sağlanm ş olup, değerlendirmeler devam etmektedir. 464

13 1. TMMOB ANA YÖNETMELİĞİ 1.1. Birlik Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri başl kl 24. madde bentlerinde kullan lan harflerin Türkçe karakter içermeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi (ç, ş,, ü ç kar lmal d r) madde de... Genel Kurul giriş kart n n ve... cümlesinde yaz m hatas düzeltilerek kart n ve şeklinde yaz lmas madde nin son (c), (d), (e) ve devam eden f kras n n, madde 90 n alt na al nmas (maddi hata) 1.4. Madde 71 e eğitim ve örgütlenme sekreteri deyimi ilave edilerek,... bir sayman üye ile eğitim ve örgütlenme sekreteri seçerek görev bölümü yapar şeklinde yeniden düzenlenmesi. 2. TMMOB GENEL KURUL YÖNETMELİĞİ 2.1. Yönetmeliğin muhtelif yerlerinde geçen Tüzük sözcüğü yerine, TMMOB ve Odalar Ana Yönetmeliği deyiminin kullan lmas madde de Oy Say m Kurulunun Görevleri başl ğ nda say lan görevler, Yüksek Seçim Kurulu görevleri olup, bunun yerine Odalar n Say m (seçim) gözlemcisi verebilmesi için yeniden düzenleme yap lmas gerekir. 3. TMMOB MİMARLIK - MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜC- RET - ASGARİ ÇİZİM VE DÜZENLEME ESASLARI YÖNETMELİĞİ 3.1. Madde 5 in birinci f kras n n sonuna Jeoloji Mühendisleri Odas üyelerince ibaresinden sonra ve yap l r kelimesinden önce gelmek üzere Yap üretimine konu olan harita, plankote, yap aplikasyon projesi ve bu işlere ait kontrolluk hizmetleri, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas üyelerince yap l r ibaresinin eklenmesi maddesinde hizmetleri ve bu yönetmelik kapsam d ş ndad r. Cümlesinde ve sözcüğü ç kar larak, hizmetleri kelimesinden sonra virgül konulmal d r. 4. TMMOB MÜHENDİSLİK - MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ KOLU YÖNET- MELİĞİ 4.1. Madde 1 in (a) bendinin... sorunlar n Ulusal ve Uluslararas bazda araşt - r p... şeklinde yeniden düzenlenmesi ve... konularda komisyonlar kurmak cümlesinde komisonlar sözcüğünün komisyonlar olarak düzeltilmesi Üyelik başl kl 2. madde nin son f kras n n mezun olan, herhangi bir nedenle okulla ilişiği kesilen ya da üyelikten istifa eden öğrenci üyenin üyeliği iptal edilir 465

14 ve kimlik belgesi geri al n r. Şeklinde düzenlenmesi, devam eden Oda üye kayd yap l r ve üye kimlik belgesi verilir cümlesinin tamamen ç kar lmas (üelik isteğe bağl olup, üye olan kişilere zaten üye belgesi verilmektedir) Oda Temsilciliği başl kl 3. maddesi değiştirilerek; Madde 3, Her Mühendislik - Mimarl k Bölümünden öğrenci eğilimleri de dikkate al narak Odalarca belirlenen 1 başkan ve 2 yazman olmak üzere en az üç kişiden oluşur. şeklinde düzenlenmesi Öğrenci Komiteleri başl kl 4. Madde nin tamamen değiştirilerek, Madde 4- Üniversitelerin Oda Temsilciliklerinin kat l m ile oluşan kuruldur. Kendi aralar nda 1 başkan ve 2 yazman seçerler. Şeklinde düzenlenmesi. 5. TMMOB İŞYERİ TEMSİLCİLERİ KURULU VE İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ 5.1. Madde 7 nin tamamen değiştirelerek, Oda işyeri temsilicileri, Odalarca üye eğilimleri de dikkate al narak Oda Yönetim Kurullar nca belirlenir şeklinde düzenlenmesi Madde 14.ün (d) bendinde geçen kite sözcüğünün kitle olarak düzeltilmesi. 6. TMMOB İL/İLÇE KOORDİNASYON KURULLARI YÖNETMELİĞİ 6.1. Madde 1- TMMOB Yasa ve Tüzüğünde... geçen Tüzüğü ibaresi yerine Ana Yönetmeliği nde ibaresinin kullan lmas, ayr ca o il deki deyimi yerine illerde, o ilçe deki deyimi yerine ilçelerde sözcüklerinin kullan lmas, Oda Merkez sözcüğünün ç kar lmas. 466

15 Stbk Mühendislik Ölçmeleri Komisyonu Çal şma Dönemi Faaliyet Raporu (3 nolu komisyon) Komisyonumuz III. Dönem (Temmuz2002-Temmuz 2006) için yeniden bir yap - lanmaya gitmiş ve üye say s n artt rm şt r. Y ld z Teknik, İstanbul Teknik, Karadeniz Teknik, Selçuk ve Karaelmas Üniversitelerinin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümlerinden ikişer öğretim üyesinin daha kat l m sağlanarak üye say s artt r lm şt r. Elektronik posta yolu ile iletişimin sağlanmas hedeflenmiştir. Bunda da k smen başar l olunmuştur. Komisyonumuz, önceden de ifade edildiği gibi mühendislik ölçmeleri konusunda sempozyum düzenlemeyi amaçlam ş ve Ekim 2003 tarihlerinde İstanbul da Y ld z Teknik Üniversitesi Oditoryumu nda 1. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu nu, YTÜ nün katk lar yla gerçekleştirilmiştir. Bu sempozyumun konu başl klar ; Deformasyon Ölçmeleri, Mühendislik Projelerinin Aplikasyonu, Hidrografik Ölçmeler, Endüstriyel Ölçmeler, Yer alt Ölçmeleri, Mühendislik Ölçmelerinde Standartizasyon, Modern Ölçme Yöntemleri, Mühendislik Ölçmelerinde GPS Uygulamalar, Mühendislik Ölçmelerinde CPS Uygulamalar, Mühendislik Ölçmeleri Eğitimi olarak belirlenmiştir. Sempozyuma Kamu Kurum ve Kuruluşlar, Üniversiteler, farkl mühendislik disiplinlerine ilişkin özel sektörden hedeflenen düzeyde kat - l m olduğu görülmüştür. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu nun iki y lda bir düzenlemesi Komisyon olarak uygun bulunmuş ve ikincisinin 2005 y l nda yap lmas planlanmaktad r. HKMO Yönetim Kurulu taraf ndan yaz lmas önerilen Mühendislik Ölçmeleri kitab n n çal şmalar devam etmekte olup, III. Dönem içinde kitab n yaz m n tamamlanmas planlanmaktad r Mühendislik Ölçmeleri standartlar ile ilgili bir çal şmay program m za ald k ve konu ile ilgili çal şmalar m z devam etmektedir. Bu konuda 2004 Sonbahar nda Standartlar konusunda bir Çal ştay yap lmas planlanmaktad r. Sosyal, kültürel, bilimsel etkinlikler çerçevesinde komisyon olarak, GAP Bölgesine bir Teknik Gezi düzenlemesi planlanmaktad r. 467

16 Stbk Jeodezi Komisyonu (6 nolu) Taraf ndan Haz rlanan Mühendislik Etiği İlkeleri (Taslak) Temel İlkeler: Mühendisler, mühendislik mesleğinin doğruluğunu, onurunu ve değerini I. insanl ğ n refah n n artmas için kendi bilgi ve becerilerini kullanarak, II. dürüst ve tarafs z olarak halka, kendi işverenlerine ve müşterilerine sadakatle hizmet ederek, III mühendislik mesleğinin yeteneğini ve prestijini art rmaya çabalayarak, IV kendi disiplinlerinin mesleki ve teknik birliğini destekleyerek, yüceltir ve geliştirirler. Temel Kurallar: 1. Mühendisler, mesleki görevlerini yerine getirirken toplumun güvenliğini, sağl ğ - n ve rahat n en önde tutacakt r 2. Mühendisler, sadece yetkili olduklar alanlarda hizmet vereceklerdir. 3. Mühendisler, sadece objektif ve gerçekçi raporlar düzenleyeceklerdir. 4. Mühendisler, mesleki konularda işveren veya müşteri için güvenilir vekil veya yeddiemin olarak davranacaklar ve menfaat çat şmalar ndan kaç nacaklard r. 5. Mühendisler mesleki itibarlar n hizmetlerinin liyakatine göre tesis edecekler ve diğer meslektaşlar yla haksiz rekabete girmeyeceklerdir. 6. Mühendisler, meslek doğruluğunu, onurunu ve değerini yüceltmek ve geliştirmek için çal şacaklard r. 7. Mühendisler, mesleki gelişmelerini kendi kariyerleriyle devam ettirecekler ve kendi kontrolleri alt ndaki mühendislerin mesleki gelişme1eri için olanaklar sağlayacaklard r. Temel Etik İlkeler ve Kurallar n Kullan lmas için öneriler: I. Mühendisler, mesleki görevlerini yerine getirirken, toplumun güvenliğini, sağl ğ n ve refah n en önde tutacaklard a) Mühendisler; toplumun yaşam n n güvenliğinin, sağl ğ n n ve refah n n yap lar n, makinalar n üretimlerin, işlemlerin ve donan mlar n üretilmesindeki mühendislik kurallar na, kararlar na ve uygulamalar na bağl olduğunu bilmelidir. b) Mühendisler, toplumun sağl ğ ve refah n n güvenliğini tasarlamayan planlar ve benzerlerini kullanmayacak ve kabul edilen mühendislik standartlar na uygun olanlar kullanacakt r. c) Mühendisler toplumun güvenliğini, sağl ğ n ve refah n tehlikeye sokan mesleki kararlar n devreden ç kt ğ durumlarda, müşterilerini veya işverenlerini bilgilendirmeli ve durum hakk nda diğer otoritelerin dikkatini çekmelidirler. 468

17 c-i) Mühendisler sorumlu olduklar sistemlerin tasar m ve üretiminin kullan lmas na ilişkin güvenlik veya yaşam beklentisini halk n anlamas n sağlayacak yay nlanm ş standartlar, test kodlar n ve kalite kontrol işlemlerini her durumda gerçekleştirecek ve temin edeceklerdir. c-2) Mühendisler, tasar m için planlama onaylar n vermeden önce sorumlu olduklar sistem veya üretimlerinin tasar m güvenirliliğini inceleyecek ve güvenlik eleştirisini yapacaklard r. c-3) Mühhendis1er, halk n güvenliği veya sağl ğ n tehlikeye düşüreceğine inan lan koşullar gözleyecek ve durum hakk nda yetkilileri bilgilendireceklerdir. d) Mühendisler, diğer kişilere veya firmalara tasar m güvenliği ilkelerinin herhangi bir maddesinin ihlalinde olabileceklerin bilgisini veya nedenlerini bildirmek zorundad r. Bu gibi bilgiyi özel yetkiliye yazarak sunacaklar ve bu bilginin elde edilmesinde yetkili ile işbir1iği yapacak ve gerektiğinde yard mc olacaklard r. d.i) Mühendisler, üretimin veya üretim sistemlerinin kontrolü yap lmam ş veya güvenirliği sağ1anmam ş ise, veya tasar m onu kullanan halka zarar verecekse, bu durumu yetkililere bildireceklerdir. d.2) Mühendisler, üretim veya sistemlerin güvenliği ve performans n etkileyecek değişimlerin veya düzenlemelerin onay n vermeyeceklerdir. e) Mühendisler, topluma ilişkin olaylarda yap c hizmet olanaklar arayacaklar ve kendi toplumlar n n güvenliği, sağl ğ ve esenliğinin geliştirilmesi için çal şacaklard r. f) Mühendisler, yaşam n kalitesini artt rmak için çevreyi iyileştirmelidirler. 2. Mühendisler, sadece kendi ihtisas alanlar ndaki hizmetleri vermelidirler. a) Mühendisler, mühendisliği içeren bir özel teknik alanda eğitim veya deneyle kazan m olduklar mühendislik etkinliklerini yerine getirmeyi üstleneceklerdir. b) Mühendisler, kendi ihtisas alanlar n n d ş nda eğitim ve deneyim gerektiren bir etkinliği kabul edebilirler, ancak hizmetleri projenin kendi uzmanl k s n r na kadar olmal d r. Projenin diğer aşamalar nda uzmanlarla işbirliği, onlara dan şma veya onlardan yararlanma sağlanmal d r. c) Mühendisler, kendi uzmanl k alanlar d ş nda veya kendilerinin doğrudan kontrolü alt nda haz rlanmam ş herhangi bir mühendislik plan, projesi veya doküman imzalamayacaklard r. 3. Mühendisler, yaln zca objektif gerçek resmi raporlar yay nlayacaklard r. a) Mühendisler, resmi bilgilerini yaymaya ve mühendislik başar lar n n yanl ş anlaş lmas n önlemeye gayret edeceklerdir. 469

18 b) Mühendisler, tüm mesleki raporlarda, beyanatlarda veya şahitliklerde tamamen objektif ve gerçekçi olacaklard r. Raporlar, beyanatlar veya şahitlikler konusunda gerekli ve uygun bilgiye sahip olacaklard r. c) Mühendisler, herhangi bir mahkeme veya komisyonda uzman veya teknik şahit olarak hizmet ediyorlarsa, görüşlerini; kendilerini ilgilendiren, yeterli, doğru, tam, teknik bilgi sahibi olduklar na inand klar zaman bildirmelidirler. d) Mühendisler, herhangi bir gruba veya gruplara ilişkin ödeme veya duyumlar n söz konusu olduğu mühendislik konular nda, kesin kanaate ulaşmad klar sürece, grup veya gruplar n kimliklerini aç klayacak beyanat, eleştiri veya tart şma konusu yapamazlar. e) Mühendisler, kendi çal şmalar n ve değerlendirmesini ağ r başl ve alçak gönüllü yapacaklar ve kendilerinin yükselmeleri karş l ğ nda mesleğini, onurunu, dürüstlüğünü tehlikeye atacak herhangi bir eğilimden kaç nacaklard r. 4. Mühendisler, mesleki konularda, her işveren veya müşteri için güvenilir vekil veya yeddiemin olarak davranacaklar ve menfaat çat şmalar ndan kaç nacaklard r. a) Mühendisler, kendi işverenleri veya müşteriyle ilgili tüm anlaşmazl klardan kaç - nacaklard r ve kendi işlerini veya hizmet kalitelerini etkileyen herhangi bilgi veya durumu işverenlerine veya müşterilerine vakit geçirmeden bildireceklerdir. b) Mühendisler, kendileri ile işveren veya müşteriler aras nda bir potansiyel anlaşmazl k yaratacak herhangi bir anlaşmay bilerek (kas tl olarak) taahhüt etmeyeceklerdir. c) Mühendisler ne ayni proje hizmetleri için ne de ayni projeyle ilgili farkl hizmetler işin, tüm ilgili taraflar n aç k ve anlaşmaya dayanan şartlar d ş nda ücret, mal veya benzeri şeyleri kabul etmeyeceklerdir. d) Mühendisler, kendi üretimlerini gerçekleştirmek için gerekli malzeme veya teçhizat d ş nda ücretsiz mühendislik hizmetlerini içeren konularda maddi veya diğer değerlendirilebilir şeyler istemeyecekler ve kabul etmeyeceklerdir. e) Mühendisler, üstlerinden, kendi firmalar ndan veya sorumlu olduklar işe ilgili elamanlardan veya işlerden doğrudan veya dolayl olarak hediye (bahşiş) istemeyecek ve kabul etmeyeceklerdir. o) Mühendisler, bir resmi komisyon üyesi, kontrolörü veya hükümet memuru olarak kendisi taraf ndan sağlanan hizmetlere karş olan aç klamalara, etkinliklere, organizasyonlara veya mühendislik uygulamalar na kat lmayacaklard r. g) Mühendisler, kendi organizasyonlar n n bir eleman olarak, yönetici memur veya işçi gibi resmi kişilerden bir anlaşma istemeyecekler ve kabul etmeyeceklerdir. 470

19 h) Mühendisler, kendi çal şmalar n n sonucu olarak, bir projenin başar l olamayacağ na inand klar nda, işverenlerine veya elamanlar na bilgi vereceklerdir. i) Mühendisler, bir jürinin atanan üyesi olduklar nda kendilerine ulaşan bilgileri inceleyecekler ve bu etkinlik kendi elamanlar n n, işverenlerinin veya kamunun ç karlar na ters düşse bile bu bilgiyi kişisel ç karlar için kullanmayacaklard r. i-1) iş ilişiklilerine, mevcut teknik işlemlere, önceki işveren, eleman veya değerlendirilen tekliflere ilişkin güvenilir bilgileri, ilgililerin r zalar olmaks z n aç klamayacaklard r. i-2) Üyesi bulunduklar herhangi bir komisyonun veya heyetin ne bilgilerini ve ne de kararlar n aç klamayacaklard r. 1-3) Elemanlar taraf ndan kendisine verilen fikirleri (tasar mlar ) kulland klar nda, bu tasar mlar aç k müsaade almaks z n diğer çal şmalarda kullanmayacaklard r. i-4) Mühendisler çal şma esnas nda, çal şma konusunda gerilimi artt r c davran şlara ve tart şmalara girmeyecekler veya yönetici olarak diğer işçiler için anlaşmalar yapmayacak veya tüm ilgililerin r zas olmaks z n hususi ve özel bilgileri içeren özel projelere ilişkin uygulamalara girmeyeceklerdir. j) Mühendisler, bir inşaat n (veya diğerlerinin) kontrolünü yaparken tüm taraflara dürüstçe ve adaletli olarak davranacaklard r. k) Mühendisler iyileştirmeler planlar, tasar mlar, icatlar veya telif hakk veya patent ortaya ç karabilecek diğer kay tlar konusunda, bir iş üstlenmeden önce bu sahiplenmeye ilişkin bir pozitif anlaşma sağlayacaklard r. l) Mühendisler, yanl şlarda kendi hatalar n yok edecek ve kendi kararlar n doğrulamak hususunda tahrifattan ve değişikliklerden sak nacaklard r. m) Mühendisler kendi işverenlerinin bilgisi olmaks z n kendi düzenli işlerinin d ş ndaki mesleki görevleri kabul etmeyeceklerdir. n) Mühendisler, hile ile veya aldatarak diğer işverenlerden bir eleman elde etme girişiminde bulunmayacaklard r. o) Mühendisler, bitirilmiş bir iş için anlaşma veya kontrat olmaks z n, ilgililerin bilgileri d ş nda görüş bildiriminde bulunmayacaklard r. o-1) Kamudaki endüstrideki veya eğitim işindeki mühendisler, görüş bildirmeye yetkilidirler ve görevleri gerektirdiğinde diğer mühendislerin işlerini değerlendirirler. o-2) Pazarlamada ve endüstride çal şan mühendisler, diğer üretimlerle kendi üretimlerinin karş laşt rmalar n yapmaya yetkilidirler. 471

20 o-3) Pazarlamada çalan mühendisler, kendileri taraf ndan sat lan veya sat şa sunulan teçhizat, materyal veya sistemlerin d ş ndakiler için mühendislik dan şma hizmeti sunmayacak ve vermeyeceklerdir. 5. Mühendisler, hizmetlerinin geçerli1igi konusunda mesleki itibarlar n oluşturacak ve diğerleriyle haks z rekabete girmeyeceklerdir. a) Mühendisler, işi ele geçirmek amac yla doğrudan veya dolayl olarak herhangi bir komisyon, politik destek, hediye veya diğer benzeri şey1eri ödemeyecek, ödeme teklifinde bulunmayacaklard r. b) Mühendisler, sadece istenen mesleki hizmet için belirlenen yetenek ve liyakat esas na göre ve gerekli mesleki hizmetler için anlaşmalar düzenlemelidir. c) Mühendisler, hizmetin amac na uygun ticaret miktar nda ve yöntemde anlaş lmal d rlar. Anlaşmaya taraflar n kat l m nda karş l kl itimat zorunludur. Genel durum, mühendislik hizmetinin maliyetinin uygun ve makul olmas n gerektirir, ancak bu hizmeti sağlayacak kişilerin veya firmalar n seçimindeki karar kontrol etmeyi gerektirmez. c-i ) Bu ilkeler diğer mesleklere ait hizmetlerin elde edilmesinde, mühendisler taraf ndan uygulanacakt r. d) Mühendisler, çal ş rken veya çal şmalar kesinleşmişken diğer mühendislerin yerlerini almak (ayağ n kayd rmak) için görüşmede bulunmayacaklard r. d-l) Ayn iş için kontratl bulunduklar müşterilerinden iş istemeyeceklerdir. d-2) Kontratl bulunduklar iş tamamlanmadan veya ödemeler tamamlanmadan veya varsa aç lm ş davalar tamamlanmadan müşterilerinden iş kabul etmeyeceklerdir. e) Mühendisler, mesleki şereflerini tehlikeye atabilecek bir terfi arac olarak kullan - lacak veya mesleki komisyonu ele geçirmeye yönelecek durumlarda, mesleki komisyon üyeliklerinin istemeyecekler, teklif etmeyecekler ve de kabul etmeyecekler. f) Mühendisler, kendi akademik ve mesleki yeteneklerini tahrif etmeyecek ve bunlar n yanl ş olarak temsil edilmesine hizmet etmeyeceklerdir. Tayinlerine ilişkin konularda veya sorumluluklar nda yanl ş beyanlar veya abartmalar yapmayacaklard r. İş istemeye ilişkin broşür veya diğer gösterimlerde, işleri, üyelikleri, ilişkileri veya çal şmalar ve yeteneklerini artt rmak amac ve niyeti ile geçmişteki başar lar konular nda yanl ş beyanlarda bulunmayacaklard r. g) Mühendisler, mesleki hizmetlerini aşağ daki gibi tan mlayabilir ve s n rland rabilirler. g-1) Değerlendirilmiş programlar, listeler ve yay nlar, uygun boyutlarda ve bu gibi mesleki programlar ve listeleri düzenli olarak yay nlayan yay n n bir parças olmak 472

4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre

4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre 4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre Bilirkişi Olarak Görev Yapacaklar n Nitelikleri Ve Çal şma Esaslar na İlişkin Yönetmelik Birinci Bölüm Genel Hükümler

Detaylı

KAYNAK : http://www.karto.itu.edu.tr/derslerimiz/etik/etik_kurallar.pdf

KAYNAK : http://www.karto.itu.edu.tr/derslerimiz/etik/etik_kurallar.pdf MÜHENDİSLİK ETİĞİ İLKELERİ Mesleki Gelişme İçin Mühendisler Birliği.5 Ekim 1977 Temel İlke: Mühendisler, mühendislik mesleğinin doğruluğunu, onurunu ve değerini insanlığın refahının artması için kendi

Detaylı

Dünya Mühendisler Birliği nin Etik Kodları

Dünya Mühendisler Birliği nin Etik Kodları Dünya Mühendisler Birliği nin Etik Kodları 5 Ekim 1977 yılında Dünya Mühendisler Birliği mühendislik etiğinin kavramlarını açıklamıştır. Aşağıdaki bilgiler aynı belgenin 2010 versiyonundan alınmıştır.

Detaylı

YÖNETMELİK. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4 Kasım 2006 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26356 Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA BİLİRKİŞİ OLARAK GÖREV YAPACAKLARIN NİTELİKLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com 831 ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com GİRİŞ Ülkemizde olduğu gibi kentimizde de sadece engelliler için değil, yaşl, hasta, hamile, küçük çocuklu aile ve çocuklar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TMMOB KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA BİLİRKİŞİ OLARAK GÖREV YAPACAK MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ NİTELİKLERİ, BELGELENDİRİLMESİ VE ÇALIŞMA KOŞULLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Bu yönetmelik 10.02.2007

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu ve Öğrenci Konseyi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

Madde 2 Bu yönetmelik, bilirkişilik görevi yapacak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası na üye mühendisleri kapsar.

Madde 2 Bu yönetmelik, bilirkişilik görevi yapacak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası na üye mühendisleri kapsar. Bu Yönetmelik 8-9 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen BMO 2.Genel Kurulu nda Oda Yönetim Kurulu na değişiklik yapma yetkisi verilerek kabul edilmiş, 25.09.2014 tarihli BMO Yönetim Kurulu kararıyla Madde

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Türk Mühendis Mimar TMMOB. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Türk Mühendis Mimar TMMOB. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Türk Mühendis Mimar odalar Birli i TMMOB 18. Mühendislik Dekanlar Konseyi 22-24 May s 2009 Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi O uz Gündo du TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi TMMOB T Ü RK M Ü HEND S M MAR ODALARI

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 YÖNETMELİK

3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 YÖNETMELİK 3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 YÖNETMELİK Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından: TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin öğrenim

Detaylı

(24.05.2013 / 28656 R.G.)

(24.05.2013 / 28656 R.G.) İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: (24.05.2013 / 28656 R.G.) 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN GEÇİCİ 21 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu Tüketici Hukuku Enstitüsü I. Kentsel Dönüşüm Raporu 1 16.05.2012 tarihinde kabul edilerek 31.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren ve halk arasında kentsel dönüşüm kanunu olarak bilinen Afet Riski Altındaki

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM ve BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği 12 Nisan

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ BİLİMSEL TEKNİK KURUL ve ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ BİLİMSEL TEKNİK KURUL ve ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ BİLİMSEL TEKNİK KURUL ve ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Sürekli Bilimsel Teknik Kurul Ve Çalışma Grupları Yönetmeliği Amaç Madde-1

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Tarih:10 Eylül 1983 Sayısı : 507 10 Eylül 1983 Tarih ve 18161 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

ÇAMBAŞI (ORDU) YAYLASI TURİZM MERKEZİ

ÇAMBAŞI (ORDU) YAYLASI TURİZM MERKEZİ ÇAMBAŞI (ORDU) YAYLASI TURİZM MERKEZİ İli: Ordu İlçesi: Kabadüz Köy/Mah: Merkez Mevkii: Ordulu Yaylası K 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇAMBAŞI (ORDU) YAYLASI TURİZM MERKEZİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 244 ÇAMBAŞI

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI www.isguzmani.org

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI www.isguzmani.org 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI www.isguzmani.org 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri Açıklamalar

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ Amaç ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KENTİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ (ALTYAPI) M. Levent SINMAZ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi

KENTİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ (ALTYAPI) M. Levent SINMAZ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 519 KENTİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ (ALTYAPI) M. Levent SINMAZ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi lsinmaz@hotmail.com GİRİŞ Bugün ülkemizde kentleşme olgusunun gelişimi

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları,

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları, TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 40. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal, ve kültürel gelişmelerin, yaşam ve meslek alanlarımıza yansımaları ağırlaşarak

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ 401 İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ M. Berkay ERİŞ, Halim AKIŞIN, Zafer GÜNEŞ Makina Mühendisleri Odas akm@mmo.org.tr ÖZET Kentimizde

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 KONU 5838 Sayılı Kanunun 492 Sayılı Harçlar Kanununda Yaptığı Değişikliklere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 59 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 4/1-a MADDE 4 - İşverenin

Detaylı

SGM YÖNETMELİĞİ TMMOB GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜHENDİSLİK, MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ, BÜRO TESCİL VE MESLEKÎ DENETİM YÖNETMELİĞİ

SGM YÖNETMELİĞİ TMMOB GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜHENDİSLİK, MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ, BÜRO TESCİL VE MESLEKÎ DENETİM YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİĞİ TMMOB GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜHENDİSLİK, MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ, BÜRO TESCİL VE MESLEKÎ DENETİM YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, serbest çalışan ve gemi mühendisliği

Detaylı

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Başvuru Online Başvuru ve SMS Yoluyla Bilgilendirme (2010/21) Emlakçıların Ön Başvuru İle İş Takibi Uygulaması

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (16.02.2011 gün ve 27848 Sayılı Resmi Gazete) Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI E-Posta: bilgi@yyuedutr Web: wwwyyuedutr BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Temsilcilikler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesi bünyesinde kurulan Etik Kurulun oluşumunu, görevlerini

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ-KAPSAM-HUKUKİ DAYANAK-BAĞLAYICILIK-TANIMLAR 1. AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET VE PATENT HAKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET VE PATENT HAKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET VE PATENT HAKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Mevlana Üniversitesi, fikrî mülkiyet haklarının edinilmesi, paylaşılması,

Detaylı

MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME

MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU ÖDÜL TALĐMATI BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU ÖDÜL TALĐMATI BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENEL KURUL ONAY TARĐHĐ: 08 Ocak 2011 YÖNETĐM KURULU KARAR TARĐHĐ: 08 Ocak 2011 KARAR NO: 53 Amaç TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU ÖDÜL TALĐMATI BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

4.2. SÜREKL TEKN K B L MSEL KOM SYONLAR (STBK) ÇALIfiMA RAPORLARI

4.2. SÜREKL TEKN K B L MSEL KOM SYONLAR (STBK) ÇALIfiMA RAPORLARI 4.2. SÜREKL TEKN K B L MSEL KOM SYONLAR (STBK) ÇALIfiMA RAPORLARI 306 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.2.1. 1 Nolu Mesleki Uygulamalar, Örgütlenme ve Yasal Temeller Komisyonu Çal şma Raporu Oda Yönetim

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü, 22 Nisan 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27560 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ VE EL SANATLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Karşıyaka Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün kuruluş, görev,

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3304 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3304- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi taslağının

Detaylı