YÖNETMELİKLER (TASLAK)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETMELİKLER (TASLAK)"

Transkript

1 YÖNETMELİKLER (TASLAK) 453

2 454

3 4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre Bilirkişi Olarak Görev Yapacaklar n Nitelikleri Ve Çal şma Esaslar na İlişkin Yönetmelik Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmelik, 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 4650 say l yasayla değişik 15 inci maddesi uyar nca görev yapacak bilirkişilerde aranacak nitelikleri ve çal şma esaslar n düzenlemek için ç kar lm şt r. Kapsam Madde 2- Bu yönetmelik, 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 4650 say l Kanun ile değişik 15 inci maddesi çerçevesinde mühendis, mimar ve şehir planc lar ndan oluşan bilirkişileri kapsar. Bilirkişiler, Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliğine bağl meslek Odalar na üye olmak zorundad rlar. Kanuni Dayanak Madde 3- Bu yönetmelik, 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 4650 say l yasayla değişik 15 inci maddesi gereğince haz rlanm şt r. K saltma ve Tan mlar Madde 4- Bu yönetmelikte sözü geçen k saltma ve tan mlar aşağ da aç klanm şt r. a- K saltmalar İlgili Bakanl k : Maliye Bakanl ğ, Bay nd rl k ve İskan Bakanl ğ, TMMOB : Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği Oda : Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği ne bağl meslek odas Yetki Belgesi : Bilirkişi Yetki Belgesi İdare Kurulu : İl merkezleri için İl, İlçe merkezleri için İlçe İdare Kurulu b.tan mlar Bilirkişi: Bilirkişi Yetki Belgesi alan, TMMOB'ne bağl Odalara üye mühendis, mimar ve şehir planc lar d r. Bilirkişi Yetki Belgesi: İlgili meslek odas nca düzenlenen Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Seminerine kat larak al nan belge. Bilirkişi Kurulu: TMMOB'ne bağl Odalar ve İdare Kurullar nca, her y l Ocak ay n- 455

4 da verilen listelerden mahkemelerce, Kamulaşt rmaya konu taş nmaz n cins ve niteliğine göre, üçü odalar listesinden, ikisi de idare kurulu listesinden seçilmiş beş kişiden oluşan kuruldur. Taş nmaz: Türk Medeni Kanunu uyar nca arazi, tapu kütüğünde ayr sayfaya kaydedilen bağ ms z ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kay tl bağ ms z k s mlard r. Taş nmaz Değerlemesi: Taş nmaza bağl hak ve yükümlülüklerin değerleme günündeki olas değerinin, kamulaşt rma yasas n n 11 inci ve 12 inci maddelerindeki hususlar dikkate al narak bağ ms z, tarafs z ve objektif ölçütlere dayanarak belirlenmesidir. Arazi : Belirli bir ekonomik değer ihtiva eden, üç boyutlu yaşamsal kullan ma doğrudan ya da dolayl yönden araç edilen yeryüzü parças. Arsa : Şekil ve büyüklük bak m ndan öngörülen imar amac için bölünmüş, gerekli yol ağ yap l p su, elektrik, telefon kanalizasyon vb. gerekli teknik altyap gereksinimi giderilmiş imar parseli. Bu özellikleri içeren bir imar adas, parsellenmese dahi arsa say l r (olgun imar toprağ ) İkinci Bölüm Bilirkişilere İlişkin Hükümler Madde 5- Bilirkişilerde aranacak nitelikler: Bilirkişilerin; a. TC Vatandaş olmas, b. Medeni haklar n kullanma ehliyetine sahip olmas, c. TMMOB'ne bağl Odalara üyesi olmas, d. En az iki y l mesleki deneyime sahip olmas, e. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği Disiplin Yönetmeliğine göre ve bağl olduğu Odas ndan disiplin cezas almam ş olmas, f. Yüz k zart c bir suçtan ceza almam ş olmas, g. Odalarca düzenlenen Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Seminerini başar ile tamamlayarak Bilirkişi yetki belgesine sahip olmas gerekir. Bilirkişiler, bu özellikleri içeren mühendis,mimar ve şehir planc lar aras ndan seçilir. İdare Kurulu; bilirkişi listesini Bilirkişi Yetki Belgesi alm ş mühendis, mimar ve şehir planc lar ndan oluşturur. 456

5 Bilirkişi Kurullar n n Oluşturulmas Madde 6- Bilirkişi Kurulu; kamulaşt r lacak taş nmaz mal ya da kaynağ n/cins ve niteliğine (arazi, arsa, konut, ticari ve sanayi yap lar vb.) göre: Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas, Ziraat Mühendisleri Odas, Şehir Planc lar Odas, Mimarlar Odas, İnşaat Mühendisleri Odas, Jeoloji Mühendisleri Odas, Jeofizik Mühendisleri Odas, Maden Mühendisleri Odas, Orman Mühendisleri Odas, Peyzaj Mimarlar Odas, İç Mimarlar Odas, Elektrik Mühendisleri Odas, Makina Mühendisleri Odas, Gemi Mühendisleri Odas, Çevre Mühendisleri Odalar na üye uzmanl klardan oluşturulur. Kamulaşt r lacak taş nmaz mal ve kaynağ n niteliğine göre bu ve başka uzmanl k alanlar n n belirlenmesinde tereddüde düşülen konularda TMMOB görüşüne başvurulur. Çal şma İlkeleri ve Sorumluluklar Madde 7- Bilirkişiler aşağ daki çal şma ilkeleri ve sorumluluklar na uymak zorundad rlar. a- Bilirkişi olunan dava için kamulaşt rmay yapan idarede görevli olanlar, kamulaşt r lan mal n sahipleri ve bunlar n usul, füruu, kar -koca, üçüncü derece dahil kan ve sihri h s mlar ve mal sahipleri ile menfaat ortakl ğ olanlar, taş nmaz n sahibi gerçek ya da tüzel kişiliğin hizmetinde olanlar, bunlarla herhangi bir ücret ilişkisi ve her türlü dan şmanl k, müşavirlik, teknik sorumluluk, kontrollük ve benzeri ilişkiler içinde bulunanlar bilirkişi seçilemezler. b- Bilirkişiler, bilim ve tekniğin gereklerini yerine getirmek, yasa ve yönetmeliklere uymak, meslektaşlar yla ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim k lmakla yükümlüdürler. Bilirkişi Kurulu, TMMOB ve ilgili odalar n n düzenledikleri mesleki davran ş ve meslek etik ilkelerine uymak zorundad rlar. Odalar, meslek disiplini ve etiğini korumak için gerekli denetimi yapmakla yükümlüdür. c- Bilirkişiler görev üstlendiklerinde, üyesi olduğu odas na bilgi vermekle yükümlüdürler. Bilirkişiler mahkemeye sunduklar raporlar n n bir kopyas n istenildiğinde bağl olduklar odaya verirler. Meslek Odalar bilirkişilerden ald klar rapor kopyalar üzerinde mahkeme sonuçlanmadan işlemde bulunamaz bunlar hakk nda üçüncü kişilere bilgi aktaramaz. d- Bilirkişilerin verecekleri rapor; bedele etki eden tüm yasal verileri, imar verilerini, taş nmaz n özgün nitelik ve kullan m şeklini, değeri etkileyen hak ve yükümlülüklerini, ulusal bir taş nmaz bilgi sistemi için gereken verileri içeren özet bilgi formunu, taş nmaz üzerindeki ayni ve şahsi irtifak haklar ve gayrimenkul mükellefiyetlerini, kadastro ve aplikasyon bilgilerini kapsamal d r. 457

6 e- Bilirkişiler geçerli bir mazereti olmad ğ sürece, Mahkeme celbine uyarak keşfe kat lmak zorundad r. Bu mazeret d ş nda keşfe kat lmayan bilirkişilerin adlar ilgili mahkemece Odas na bildirilir. f- Bilirkişi kurulu, kamulaşt r lacak taş nmaz mal ve kaynağ n bulunduğu yere mahkeme heyeti ile birlikte giderek, haz r bulunan ilgilileri de dinledikten sonra taş nmaz mal ya da kaynağ n değerini tayin ve takdir ederek, gerekçeli raporunu onbeş gün içinde mahkemeye verir. Bilirkişilerce yap lan değer tespitinde, idarece belgelerin mahkemeye verildiği gün esas tutulur. g-bilirkişi ücretleri "TMMOB Bilirkişilik-Eksperlik-Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliği" çerçevesinde belirlenir. Mesleki Deneyim Süresi ve Değerlendirilmesi Madde 8- Bilirkişilerin mesleki deneyim sürelerinin belirlenmesinde TMMOB ve ilgili odalar yetkilidir. Bilirkişi Yetki Belgesi ve Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Seminerleri ile İlgili ilkeler Madde 9- Mühendis, mimar ve şehir planc lar, Bilirkişi Yetki Belgesi almak için TMMOB'nin gözetiminde TMMOB'ne bağl Odalarca düzenlenen Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Seminerlerine kat lmak zorundad rlar. Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Seminerleri, Bilirkişi Yetki Belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptali ile sicillerin tutulmas na ilişkin ilkeler Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği ve bağl Odalar nca belirlenir. Madde 10- Odalar; şubeleri, bölge birimleri ya da uygun gördükleri yerde y lda en az bir kez olmak üzere Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Seminerleri düzenler. Madde 11- Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Seminerleri, TMMOB'nin gözetim ve denetiminde yap l r. Madde 12- Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Seminerlerine başvurularda; belgelendirilmesi zorunlu mesleki deneyim belgeleri ile 5 inci maddede belirtilen belgelerin istenilmesi d ş nda ilgilinin beyan esast r. Madde 13- Kamu kurum ve kuruluşlar nda çal şan Mühendis, Mimar ve Şehir Planc lar na Bilirkişi Eğitim Kursuna kat lmalar için idarelerince gerekli izin verilir ve kat l m ücretleri karş lan r. Yetki Belgelerinin Yenilenmesi ve İptaline İlişkin İlkeler Madde 14- Yetki belgelerinin her üç y lda bir yenilenmesi zorunludur. Ancak, bu süre içinde yönetmeliğin 5 inci ve 6 nc maddelerinde belirtilen hükümler kapsam nda 458

7 Yetki Belgesinin iptal edilmesi bilirkişilerin bağl olduğu meslek Odalar n n sorumluluğundad r. Yetki belgesi iptal edilenler, Bilirkişi Kurullar nda görev yapamazlar. Sicil Tutmaya İlişkin İlkeler Madde 15- Yetki belgesi alm ş bilirkişilerin sicil kay tlar n n ilgili meslek Odalar nca tutulmas zorunludur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kamulaşt rma Bedelinin Belirlenmesine İlişkin Hükümler Madde 16- Bilirkişi kurulu, kamulaşt r lacak taş nmaz mal ya da kaynağ n bulunduğu yere mahkeme heyeti ile birlikte giderek, haz r bulunan ilgilileri de dinledikten sonra taş nmaz mal ya da kaynağ n; a. Cins ve nevini, b. Yüzölçümünü, c. K ymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlar n ve her unsurun ayr ayr değerini, d. Varsa vergi beyan n, e. Kamulaşt rma tarihindeki resmi makamlarca yap lm ş k ymet takdirlerini, f. Arazilerde, taş nmaz mal ya da kaynağ n kamulaşt rma tarihindeki mevkii ve şartlar na göre ve olduğu gibi kullan lmas halinde getireceği net gelirini, g. Arsalarda, kamulaşt rma gününden önceki özel amac olmayan emsal sat şlara göre sat ş değerini, h. Yap larda, kamulaşt rma tarihindeki resmi birim fiyatlar, yap maliyet hesaplar n ve y pranma pay n, i. Bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüleri esas tutularak düzenleyecekleri raporda bütün bu unsurlar n cevaplar n ayr ayr belirtmek suretiyle ve ilgililerin beyan n da dikkate alarak gerekçeli bir değerlendirme raporuna dayal olarak taş nmaz mal n değerini tespit ederler. Bu yönetmeliğin değerlemeye ilişkin hükümleri, şerh ve tescil gerektiren tüm hak ve yükümlülükler için de geçerlidir. Madde 17- Bilirkişi Kurulu tespit ve değerleme çal şmalar s ras nda kamulaşt rma işlemini Kamulaşt rma Kanunu ve aşağ da belirtilen yasalar ve bunlarla ilgili yönetmelikler çerçevesinde incelemek ve dikkate almak zorundad rlar. Medeni Kanun İmar Kanunu 459

8 Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kanunu Orman Kanunu K y Kanunu (k y ve sahil şeridinde) Boğaziçi Kanunu (k y, sahil şeridi, öngörüm, geri görünüm, etkilenme) Milli Parklar Kanunu Umumi Hayata Müessir Afetler Dolay s yla Al nacak Tedbirlerle Yap lacak Yard mlara Dair Kanun (afete maruz bölge) Gecekondu Kanunu (gecekondu- slah-önleme bölgesi) Turizmi Teşvik Kanunu (bölge,alan merkez) Özel Çevre Koruma Kanunu Mera Kanunu Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği veya İSKİ yönetmeliği İmar ve Gecekondu Mevzuat na Ayk r Yap lara Uygulanacak İşlemler Hakk nda Kanun, Maden Kanunu Taşocağ, kum-çak l yönetmeliği S caksu (kapl ca) yönetmeliği Tar m Reformu Kanunu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Türkiye'nin taraf olduğu uluslararas sözleşmeler Diğer Özel Kanunlar Madde 18: Bilirkişiler görevlerini yerine getirirken özel ve kamu kurum ve kuruluşlar ile kişilerden görüş, bilgi ve belge isteyebilir. Kurum, Kuruluş ve kişiler söz konusu isteme yan t vermek ve bilirkişi kurulunun görevlerine gereken kolayl ğ göstermekle yükümlüdürler. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Madde 19- Bilirkişi Meslek İçi Eğitim Semineri, yetki belgesi yenileme, eğitim ve sicil işleri ve benzeri işlemler ücret karş l ğ yerine getirilir. Ücrete ilişkin esaslar Odalar n önerisi ve TMMOB Yönetim Kurulunun onay ile yürürlüğe girer. Madde 20- Bu yönetmelikte yer almayan ya da aç kl k bulunmayan konularda genel hükümleri de dikkate alarak karar vermeye, uygulamay düzenlemeye ve yönlendirmeye TMMOB'nin de görüşü al narak, Maliye Bakanl ğ ve Bay nd rl k ve İskan Bakanl ğ yetkilidir. Madde 21- Bu yönetmelik yay m tarihinde yürürlüğe girer Madde 22- Bu yönetmelik hükümlerini ilgili bakanl klar birlikte yürütür. 460

9 KOMİSYON RAPORLARI 461

10 462

11 Stbk Mesleki Uygulamalar, Örgütlenme ve Yasal Temeller Komisyonu Çal şma Dönemi Faaliyet Raporu (1 nolu komisyon) Oda Yönetim kuruluna sunularak kesinleştirilen Çal şma Program paralelinde, komisyonumuzca aşağ daki çal şmalar gerçekleştirilmiştir. 1. SMMB Tescil Yönetmeliğinin 21. Maddesinin SHKMMB nin mevcut SHKM ortaklar aras nda hisse değişikliğine olanak vermemesi nedeniyle ve üyelerimizce yap lan başvurular dikkate al narak SMMB Tescil Yönetmeliği nin 21.maddesinin son k sm na... ancak SHKMMB lar n n mevcut SHKM ortaklar aras nda yap lacak hisse değişikliği, el değişikliği anlam nda değildir. İbaresinin eklenmesi Oda Yönetim Kuruluna önerilmiş olup, yönetim kurulu karar ndan sonra bu madde, yeni haliyle uygulamaya konularak, soruna çözüm getirilmiştir Say l Yasayla değişik 2942 say l Kamulaşt rma Yasas n n 15 inci maddesine göre, odam z sekreteryal ğ nda TMMOB ad na haz rlanan Bilirkişi Olarak Görev Yapacaklar n Nitelikleri ve Çal şma Esaslar na İlişkin Yönetmelik taslağ üzerinde çal şmalar yap lm ş, görüş ve öneriler Kamulaşt rma Komisyonu na iletilmiştir y l nda taslaklar odam z 38. olağan Genel Kuruluna sunulan ancak zaman darl ğ nedeniyle kesinleştirilemeyen; - HKMO Öğrenci Kolu Yönetmeliği, - HKMO Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliği, - HKMO Demirbaş ve Dokümantasyon Yönetmeliği, - HKMO Denetim Komisyonlar Yönetmeliği, Taslaklar üzerinde Komisyonumuzca oluşturulan taslak metinler Yönetim Kurulunca Oda birimlerinin görüşüne sunulmuştur. Ayr ca Genel Kurul süreci içinde de yeni görüşlerin olabileceği yaklaş m ile, taslaklar yeniden Oda birimlerine gönderilmiştir. Oda bileşenlerinden gelen görüşler değerlendirilerek haz rlanan yönetmelikler Genel Kurul gündeminde ele al nacakt r. 4. TMMOB ce, TMMOB Ana Yönetmeliği ve diğer yönetmeliklere ilişkin istenen görüş doğrultusunda; - TMMOB Disiplin Yönetmeliği ile Ödül Verme ve Ödüle Aday Gösterme Yönetmeliği konusunda Odam z Onur Kurulunun, - TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği, TMMOB ve Odalar Denetim Yönetmeliği, TMMOB Bütçe Uygulama Esaslar Yönetmeliği konusunda Odam z Denetleme Kurulunun görüşlerine başvurulmuş ve; - TMMOB Ana Yönetmeliği, - TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği, - TMMOB Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret Asgari Çizim ve Düzenleme Yönetmeliği, - TMMOB Mühendislik Mimarl k Öğrenci Kolu Yönetmeliği, 463

12 - TMMOB İşyeri Temsilci Kurulu ve İşyeri Temsilciliği Yönetmeliği, - TMMOB İl/İlçe Koordinasyon Kurullar Yönetmeliği, Konular nda oluşturulan komisyon görüşleri, TMMOB ye iletilmek üzere Oda Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Diğer TMMOB Yönetmelikleri konusunda çal şmalar ise halen devam etmektedir. 5. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü nce haz rlanan Lisansl Harita Kadastro Mühendislik Bürolar n n Kuruluş ve Görevleri Hakk nda Kanun taslağ Oda birimlerinin görüşlerine sunulmuştur. Genel incelemede taslağ n bugüne kadar paylaş lan düşüncelere ve ihtiyaçlara uygun içerikte haz rlanmad ğ ve üzerinde daha ayr nt l bir çal şma ile anlama sürecine ihtiyaç duyulduğu yaklaş m yla henüz sonuçland r lamam şt r. 6. Kartografya Komisyonu nun isim değişikliği ve örgütlenmeye ilişkin İstanbul Şubesi Genel Kurulundan gelen öneriler Oda birimlerinin görüşlerine sunulmuştur. 7. TMMOB Yönetmeliklerinin değiştirilmesinin gündemde olmas nedeniyle, bu değişiklikler paralelinde Oda Yönetmeliklerinden de değişiklik gerekeceğinden, Nisan 2004 tarihli Genel Kurulda al nacak bir kararla, yönetmeliklerin olağanüstü Genel Kurulda (Yönetmelik Kurultay ) ele al narak sonuçland r lmas benimsenmiş ve Yönetim Kuruluna önerilmiştir. 8. İzmir Şube Başkanl ğ nca haz rlanarak Oda Yönetim Kuruluna iletilen Teknik Uygulama Sorumluluğu (TUS) kitapç ğ na yönelik olarak gerekli inceleme yap larak haz rlanan komisyon görüşü Oda Yönetim Kuruluna iletilmiştir. 9. SMMB Tescil Yönetmeliğinde yap lacak değişikliklerde görüş oluşturmak üzere, Oda Yönetim Kurulunca düzenlenen Özel Sektörün Sorunlar ve Çözüm Önerileri gündemli toplant lar na kat l m sağlanm ş olup, değerlendirmeler devam etmektedir. 464

13 1. TMMOB ANA YÖNETMELİĞİ 1.1. Birlik Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri başl kl 24. madde bentlerinde kullan lan harflerin Türkçe karakter içermeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi (ç, ş,, ü ç kar lmal d r) madde de... Genel Kurul giriş kart n n ve... cümlesinde yaz m hatas düzeltilerek kart n ve şeklinde yaz lmas madde nin son (c), (d), (e) ve devam eden f kras n n, madde 90 n alt na al nmas (maddi hata) 1.4. Madde 71 e eğitim ve örgütlenme sekreteri deyimi ilave edilerek,... bir sayman üye ile eğitim ve örgütlenme sekreteri seçerek görev bölümü yapar şeklinde yeniden düzenlenmesi. 2. TMMOB GENEL KURUL YÖNETMELİĞİ 2.1. Yönetmeliğin muhtelif yerlerinde geçen Tüzük sözcüğü yerine, TMMOB ve Odalar Ana Yönetmeliği deyiminin kullan lmas madde de Oy Say m Kurulunun Görevleri başl ğ nda say lan görevler, Yüksek Seçim Kurulu görevleri olup, bunun yerine Odalar n Say m (seçim) gözlemcisi verebilmesi için yeniden düzenleme yap lmas gerekir. 3. TMMOB MİMARLIK - MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜC- RET - ASGARİ ÇİZİM VE DÜZENLEME ESASLARI YÖNETMELİĞİ 3.1. Madde 5 in birinci f kras n n sonuna Jeoloji Mühendisleri Odas üyelerince ibaresinden sonra ve yap l r kelimesinden önce gelmek üzere Yap üretimine konu olan harita, plankote, yap aplikasyon projesi ve bu işlere ait kontrolluk hizmetleri, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas üyelerince yap l r ibaresinin eklenmesi maddesinde hizmetleri ve bu yönetmelik kapsam d ş ndad r. Cümlesinde ve sözcüğü ç kar larak, hizmetleri kelimesinden sonra virgül konulmal d r. 4. TMMOB MÜHENDİSLİK - MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ KOLU YÖNET- MELİĞİ 4.1. Madde 1 in (a) bendinin... sorunlar n Ulusal ve Uluslararas bazda araşt - r p... şeklinde yeniden düzenlenmesi ve... konularda komisyonlar kurmak cümlesinde komisonlar sözcüğünün komisyonlar olarak düzeltilmesi Üyelik başl kl 2. madde nin son f kras n n mezun olan, herhangi bir nedenle okulla ilişiği kesilen ya da üyelikten istifa eden öğrenci üyenin üyeliği iptal edilir 465

14 ve kimlik belgesi geri al n r. Şeklinde düzenlenmesi, devam eden Oda üye kayd yap l r ve üye kimlik belgesi verilir cümlesinin tamamen ç kar lmas (üelik isteğe bağl olup, üye olan kişilere zaten üye belgesi verilmektedir) Oda Temsilciliği başl kl 3. maddesi değiştirilerek; Madde 3, Her Mühendislik - Mimarl k Bölümünden öğrenci eğilimleri de dikkate al narak Odalarca belirlenen 1 başkan ve 2 yazman olmak üzere en az üç kişiden oluşur. şeklinde düzenlenmesi Öğrenci Komiteleri başl kl 4. Madde nin tamamen değiştirilerek, Madde 4- Üniversitelerin Oda Temsilciliklerinin kat l m ile oluşan kuruldur. Kendi aralar nda 1 başkan ve 2 yazman seçerler. Şeklinde düzenlenmesi. 5. TMMOB İŞYERİ TEMSİLCİLERİ KURULU VE İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ 5.1. Madde 7 nin tamamen değiştirelerek, Oda işyeri temsilicileri, Odalarca üye eğilimleri de dikkate al narak Oda Yönetim Kurullar nca belirlenir şeklinde düzenlenmesi Madde 14.ün (d) bendinde geçen kite sözcüğünün kitle olarak düzeltilmesi. 6. TMMOB İL/İLÇE KOORDİNASYON KURULLARI YÖNETMELİĞİ 6.1. Madde 1- TMMOB Yasa ve Tüzüğünde... geçen Tüzüğü ibaresi yerine Ana Yönetmeliği nde ibaresinin kullan lmas, ayr ca o il deki deyimi yerine illerde, o ilçe deki deyimi yerine ilçelerde sözcüklerinin kullan lmas, Oda Merkez sözcüğünün ç kar lmas. 466

15 Stbk Mühendislik Ölçmeleri Komisyonu Çal şma Dönemi Faaliyet Raporu (3 nolu komisyon) Komisyonumuz III. Dönem (Temmuz2002-Temmuz 2006) için yeniden bir yap - lanmaya gitmiş ve üye say s n artt rm şt r. Y ld z Teknik, İstanbul Teknik, Karadeniz Teknik, Selçuk ve Karaelmas Üniversitelerinin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümlerinden ikişer öğretim üyesinin daha kat l m sağlanarak üye say s artt r lm şt r. Elektronik posta yolu ile iletişimin sağlanmas hedeflenmiştir. Bunda da k smen başar l olunmuştur. Komisyonumuz, önceden de ifade edildiği gibi mühendislik ölçmeleri konusunda sempozyum düzenlemeyi amaçlam ş ve Ekim 2003 tarihlerinde İstanbul da Y ld z Teknik Üniversitesi Oditoryumu nda 1. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu nu, YTÜ nün katk lar yla gerçekleştirilmiştir. Bu sempozyumun konu başl klar ; Deformasyon Ölçmeleri, Mühendislik Projelerinin Aplikasyonu, Hidrografik Ölçmeler, Endüstriyel Ölçmeler, Yer alt Ölçmeleri, Mühendislik Ölçmelerinde Standartizasyon, Modern Ölçme Yöntemleri, Mühendislik Ölçmelerinde GPS Uygulamalar, Mühendislik Ölçmelerinde CPS Uygulamalar, Mühendislik Ölçmeleri Eğitimi olarak belirlenmiştir. Sempozyuma Kamu Kurum ve Kuruluşlar, Üniversiteler, farkl mühendislik disiplinlerine ilişkin özel sektörden hedeflenen düzeyde kat - l m olduğu görülmüştür. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu nun iki y lda bir düzenlemesi Komisyon olarak uygun bulunmuş ve ikincisinin 2005 y l nda yap lmas planlanmaktad r. HKMO Yönetim Kurulu taraf ndan yaz lmas önerilen Mühendislik Ölçmeleri kitab n n çal şmalar devam etmekte olup, III. Dönem içinde kitab n yaz m n tamamlanmas planlanmaktad r Mühendislik Ölçmeleri standartlar ile ilgili bir çal şmay program m za ald k ve konu ile ilgili çal şmalar m z devam etmektedir. Bu konuda 2004 Sonbahar nda Standartlar konusunda bir Çal ştay yap lmas planlanmaktad r. Sosyal, kültürel, bilimsel etkinlikler çerçevesinde komisyon olarak, GAP Bölgesine bir Teknik Gezi düzenlemesi planlanmaktad r. 467

16 Stbk Jeodezi Komisyonu (6 nolu) Taraf ndan Haz rlanan Mühendislik Etiği İlkeleri (Taslak) Temel İlkeler: Mühendisler, mühendislik mesleğinin doğruluğunu, onurunu ve değerini I. insanl ğ n refah n n artmas için kendi bilgi ve becerilerini kullanarak, II. dürüst ve tarafs z olarak halka, kendi işverenlerine ve müşterilerine sadakatle hizmet ederek, III mühendislik mesleğinin yeteneğini ve prestijini art rmaya çabalayarak, IV kendi disiplinlerinin mesleki ve teknik birliğini destekleyerek, yüceltir ve geliştirirler. Temel Kurallar: 1. Mühendisler, mesleki görevlerini yerine getirirken toplumun güvenliğini, sağl ğ - n ve rahat n en önde tutacakt r 2. Mühendisler, sadece yetkili olduklar alanlarda hizmet vereceklerdir. 3. Mühendisler, sadece objektif ve gerçekçi raporlar düzenleyeceklerdir. 4. Mühendisler, mesleki konularda işveren veya müşteri için güvenilir vekil veya yeddiemin olarak davranacaklar ve menfaat çat şmalar ndan kaç nacaklard r. 5. Mühendisler mesleki itibarlar n hizmetlerinin liyakatine göre tesis edecekler ve diğer meslektaşlar yla haksiz rekabete girmeyeceklerdir. 6. Mühendisler, meslek doğruluğunu, onurunu ve değerini yüceltmek ve geliştirmek için çal şacaklard r. 7. Mühendisler, mesleki gelişmelerini kendi kariyerleriyle devam ettirecekler ve kendi kontrolleri alt ndaki mühendislerin mesleki gelişme1eri için olanaklar sağlayacaklard r. Temel Etik İlkeler ve Kurallar n Kullan lmas için öneriler: I. Mühendisler, mesleki görevlerini yerine getirirken, toplumun güvenliğini, sağl ğ n ve refah n en önde tutacaklard a) Mühendisler; toplumun yaşam n n güvenliğinin, sağl ğ n n ve refah n n yap lar n, makinalar n üretimlerin, işlemlerin ve donan mlar n üretilmesindeki mühendislik kurallar na, kararlar na ve uygulamalar na bağl olduğunu bilmelidir. b) Mühendisler, toplumun sağl ğ ve refah n n güvenliğini tasarlamayan planlar ve benzerlerini kullanmayacak ve kabul edilen mühendislik standartlar na uygun olanlar kullanacakt r. c) Mühendisler toplumun güvenliğini, sağl ğ n ve refah n tehlikeye sokan mesleki kararlar n devreden ç kt ğ durumlarda, müşterilerini veya işverenlerini bilgilendirmeli ve durum hakk nda diğer otoritelerin dikkatini çekmelidirler. 468

17 c-i) Mühendisler sorumlu olduklar sistemlerin tasar m ve üretiminin kullan lmas na ilişkin güvenlik veya yaşam beklentisini halk n anlamas n sağlayacak yay nlanm ş standartlar, test kodlar n ve kalite kontrol işlemlerini her durumda gerçekleştirecek ve temin edeceklerdir. c-2) Mühendisler, tasar m için planlama onaylar n vermeden önce sorumlu olduklar sistem veya üretimlerinin tasar m güvenirliliğini inceleyecek ve güvenlik eleştirisini yapacaklard r. c-3) Mühhendis1er, halk n güvenliği veya sağl ğ n tehlikeye düşüreceğine inan lan koşullar gözleyecek ve durum hakk nda yetkilileri bilgilendireceklerdir. d) Mühendisler, diğer kişilere veya firmalara tasar m güvenliği ilkelerinin herhangi bir maddesinin ihlalinde olabileceklerin bilgisini veya nedenlerini bildirmek zorundad r. Bu gibi bilgiyi özel yetkiliye yazarak sunacaklar ve bu bilginin elde edilmesinde yetkili ile işbir1iği yapacak ve gerektiğinde yard mc olacaklard r. d.i) Mühendisler, üretimin veya üretim sistemlerinin kontrolü yap lmam ş veya güvenirliği sağ1anmam ş ise, veya tasar m onu kullanan halka zarar verecekse, bu durumu yetkililere bildireceklerdir. d.2) Mühendisler, üretim veya sistemlerin güvenliği ve performans n etkileyecek değişimlerin veya düzenlemelerin onay n vermeyeceklerdir. e) Mühendisler, topluma ilişkin olaylarda yap c hizmet olanaklar arayacaklar ve kendi toplumlar n n güvenliği, sağl ğ ve esenliğinin geliştirilmesi için çal şacaklard r. f) Mühendisler, yaşam n kalitesini artt rmak için çevreyi iyileştirmelidirler. 2. Mühendisler, sadece kendi ihtisas alanlar ndaki hizmetleri vermelidirler. a) Mühendisler, mühendisliği içeren bir özel teknik alanda eğitim veya deneyle kazan m olduklar mühendislik etkinliklerini yerine getirmeyi üstleneceklerdir. b) Mühendisler, kendi ihtisas alanlar n n d ş nda eğitim ve deneyim gerektiren bir etkinliği kabul edebilirler, ancak hizmetleri projenin kendi uzmanl k s n r na kadar olmal d r. Projenin diğer aşamalar nda uzmanlarla işbirliği, onlara dan şma veya onlardan yararlanma sağlanmal d r. c) Mühendisler, kendi uzmanl k alanlar d ş nda veya kendilerinin doğrudan kontrolü alt nda haz rlanmam ş herhangi bir mühendislik plan, projesi veya doküman imzalamayacaklard r. 3. Mühendisler, yaln zca objektif gerçek resmi raporlar yay nlayacaklard r. a) Mühendisler, resmi bilgilerini yaymaya ve mühendislik başar lar n n yanl ş anlaş lmas n önlemeye gayret edeceklerdir. 469

18 b) Mühendisler, tüm mesleki raporlarda, beyanatlarda veya şahitliklerde tamamen objektif ve gerçekçi olacaklard r. Raporlar, beyanatlar veya şahitlikler konusunda gerekli ve uygun bilgiye sahip olacaklard r. c) Mühendisler, herhangi bir mahkeme veya komisyonda uzman veya teknik şahit olarak hizmet ediyorlarsa, görüşlerini; kendilerini ilgilendiren, yeterli, doğru, tam, teknik bilgi sahibi olduklar na inand klar zaman bildirmelidirler. d) Mühendisler, herhangi bir gruba veya gruplara ilişkin ödeme veya duyumlar n söz konusu olduğu mühendislik konular nda, kesin kanaate ulaşmad klar sürece, grup veya gruplar n kimliklerini aç klayacak beyanat, eleştiri veya tart şma konusu yapamazlar. e) Mühendisler, kendi çal şmalar n ve değerlendirmesini ağ r başl ve alçak gönüllü yapacaklar ve kendilerinin yükselmeleri karş l ğ nda mesleğini, onurunu, dürüstlüğünü tehlikeye atacak herhangi bir eğilimden kaç nacaklard r. 4. Mühendisler, mesleki konularda, her işveren veya müşteri için güvenilir vekil veya yeddiemin olarak davranacaklar ve menfaat çat şmalar ndan kaç nacaklard r. a) Mühendisler, kendi işverenleri veya müşteriyle ilgili tüm anlaşmazl klardan kaç - nacaklard r ve kendi işlerini veya hizmet kalitelerini etkileyen herhangi bilgi veya durumu işverenlerine veya müşterilerine vakit geçirmeden bildireceklerdir. b) Mühendisler, kendileri ile işveren veya müşteriler aras nda bir potansiyel anlaşmazl k yaratacak herhangi bir anlaşmay bilerek (kas tl olarak) taahhüt etmeyeceklerdir. c) Mühendisler ne ayni proje hizmetleri için ne de ayni projeyle ilgili farkl hizmetler işin, tüm ilgili taraflar n aç k ve anlaşmaya dayanan şartlar d ş nda ücret, mal veya benzeri şeyleri kabul etmeyeceklerdir. d) Mühendisler, kendi üretimlerini gerçekleştirmek için gerekli malzeme veya teçhizat d ş nda ücretsiz mühendislik hizmetlerini içeren konularda maddi veya diğer değerlendirilebilir şeyler istemeyecekler ve kabul etmeyeceklerdir. e) Mühendisler, üstlerinden, kendi firmalar ndan veya sorumlu olduklar işe ilgili elamanlardan veya işlerden doğrudan veya dolayl olarak hediye (bahşiş) istemeyecek ve kabul etmeyeceklerdir. o) Mühendisler, bir resmi komisyon üyesi, kontrolörü veya hükümet memuru olarak kendisi taraf ndan sağlanan hizmetlere karş olan aç klamalara, etkinliklere, organizasyonlara veya mühendislik uygulamalar na kat lmayacaklard r. g) Mühendisler, kendi organizasyonlar n n bir eleman olarak, yönetici memur veya işçi gibi resmi kişilerden bir anlaşma istemeyecekler ve kabul etmeyeceklerdir. 470

19 h) Mühendisler, kendi çal şmalar n n sonucu olarak, bir projenin başar l olamayacağ na inand klar nda, işverenlerine veya elamanlar na bilgi vereceklerdir. i) Mühendisler, bir jürinin atanan üyesi olduklar nda kendilerine ulaşan bilgileri inceleyecekler ve bu etkinlik kendi elamanlar n n, işverenlerinin veya kamunun ç karlar na ters düşse bile bu bilgiyi kişisel ç karlar için kullanmayacaklard r. i-1) iş ilişiklilerine, mevcut teknik işlemlere, önceki işveren, eleman veya değerlendirilen tekliflere ilişkin güvenilir bilgileri, ilgililerin r zalar olmaks z n aç klamayacaklard r. i-2) Üyesi bulunduklar herhangi bir komisyonun veya heyetin ne bilgilerini ve ne de kararlar n aç klamayacaklard r. 1-3) Elemanlar taraf ndan kendisine verilen fikirleri (tasar mlar ) kulland klar nda, bu tasar mlar aç k müsaade almaks z n diğer çal şmalarda kullanmayacaklard r. i-4) Mühendisler çal şma esnas nda, çal şma konusunda gerilimi artt r c davran şlara ve tart şmalara girmeyecekler veya yönetici olarak diğer işçiler için anlaşmalar yapmayacak veya tüm ilgililerin r zas olmaks z n hususi ve özel bilgileri içeren özel projelere ilişkin uygulamalara girmeyeceklerdir. j) Mühendisler, bir inşaat n (veya diğerlerinin) kontrolünü yaparken tüm taraflara dürüstçe ve adaletli olarak davranacaklard r. k) Mühendisler iyileştirmeler planlar, tasar mlar, icatlar veya telif hakk veya patent ortaya ç karabilecek diğer kay tlar konusunda, bir iş üstlenmeden önce bu sahiplenmeye ilişkin bir pozitif anlaşma sağlayacaklard r. l) Mühendisler, yanl şlarda kendi hatalar n yok edecek ve kendi kararlar n doğrulamak hususunda tahrifattan ve değişikliklerden sak nacaklard r. m) Mühendisler kendi işverenlerinin bilgisi olmaks z n kendi düzenli işlerinin d ş ndaki mesleki görevleri kabul etmeyeceklerdir. n) Mühendisler, hile ile veya aldatarak diğer işverenlerden bir eleman elde etme girişiminde bulunmayacaklard r. o) Mühendisler, bitirilmiş bir iş için anlaşma veya kontrat olmaks z n, ilgililerin bilgileri d ş nda görüş bildiriminde bulunmayacaklard r. o-1) Kamudaki endüstrideki veya eğitim işindeki mühendisler, görüş bildirmeye yetkilidirler ve görevleri gerektirdiğinde diğer mühendislerin işlerini değerlendirirler. o-2) Pazarlamada ve endüstride çal şan mühendisler, diğer üretimlerle kendi üretimlerinin karş laşt rmalar n yapmaya yetkilidirler. 471

4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre

4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre 4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre Bilirkişi Olarak Görev Yapacaklar n Nitelikleri Ve Çal şma Esaslar na İlişkin Yönetmelik Birinci Bölüm Genel Hükümler

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELER

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELER HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELER ÖNSÖZ Bilindiği üzere; 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un çerçeve 14 ve 22 nci maddelerinde

Detaylı

2015 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 215 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 215 PERFORMANS PROGRAMI 215 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI TASLAĞI ocak şubat mart 2 PERFORMANS PROGRAMI 215 YAYINA HAZIRLIK T.C. SULTANGAZİ

Detaylı

Bilişim Projesi, İletişim ve Paylaş m Teknolojisi Olarak CBS nin "Y"si ve Geomatik Mühendisliğinin Yeri

Bilişim Projesi, İletişim ve Paylaş m Teknolojisi Olarak CBS nin Ysi ve Geomatik Mühendisliğinin Yeri hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2004/91 www.hkmo.org.tr Bilişim Projesi, İletişim ve Paylaş m Teknolojisi Olarak CBS nin "Y"si ve Geomatik Mühendisliğinin Yeri Caner GÜNEY 1, Rahmi

Detaylı

GİRİŞ. Tuncer KAYALAR D ş Ticaret Müsteşar İGEME Yönetim Kurulu Başkan

GİRİŞ. Tuncer KAYALAR D ş Ticaret Müsteşar İGEME Yönetim Kurulu Başkan GİRİŞ Dünya ekonomisinin yaşamakta olduğu küreselleşme sürecinde üretim ve ticari etkinliklerin artan oranda uluslararas nitelik kazand ğ bir gerçektir. Dünyada yaşanan bu değişim sürecinde, bir ülkenin

Detaylı

DÖRDÜNCÜ OTURUM : 20/03/2001 Sal

DÖRDÜNCÜ OTURUM : 20/03/2001 Sal 114 DÖRDÜNCÜ OTURUM : 20/03/2001 Sal PANEL KONU : Türkiye'deki Coğrafi Bilgi Sistemi Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. Oturum Başkan : Prof.Dr.Ayhan ALKIŞ (Y.T.Ü. Rektörü) Kat l mc lar : Prof.Dr.Gürol

Detaylı

Adana. Þubelerimizden HABERLER YAPILAN Z YARET ÜYELER M ZLE TOPLANTI CUMAL YAKAN I Z YARET CBS GÜNLER TOPLANTISI

Adana. Þubelerimizden HABERLER YAPILAN Z YARET ÜYELER M ZLE TOPLANTI CUMAL YAKAN I Z YARET CBS GÜNLER TOPLANTISI Þubelerimizden HABERLER Adana ADANA BÜYÜKÞEH R BELED YES NE YAPILAN Z YARET olan baz ißlerin ilgili yasa ve yönetmeliklere ayk r olarak kamu kurumlar nca yap lmas konular konußulmußtur. Bu konuda Odam

Detaylı

KURUMU 2012 YILI RAPORU

KURUMU 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme

Detaylı

GAP GİDEM. GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n

GAP GİDEM. GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n GAP GİDEM GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n GAP GİDEM GAP Girişimci Destekleme Merkezleri GAP Bölgesi nde Kad n Girişimciliği Şemsa Özar NOT

Detaylı

PROJE VE YAPI DENETÇİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İÇİN EĞİTİM NOTLARI. Hazırlayan : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİM DAİMİ KOMİSYONU

PROJE VE YAPI DENETÇİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İÇİN EĞİTİM NOTLARI. Hazırlayan : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİM DAİMİ KOMİSYONU PROJE VE YAPI DENETÇİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İÇİN EĞİTİM NOTLARI Hazırlayan : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİM DAİMİ KOMİSYONU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ÖNSÖZ... 3 TMMOB MESLEKİ DAVRANIŞ İLKELERİ...

Detaylı

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas 2013 2013 Türkiye 2013 Türkiye Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Nüfus Nüfus ve ve ve Sağl k Sağl k Araşt rmas Araşt rmas Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Hacettepe Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

http://yalcin.cumhuriyet.edu.tr/ yalcin@cumhuriyet.edu.tr

http://yalcin.cumhuriyet.edu.tr/ yalcin@cumhuriyet.edu.tr http://yalcin.cumhuriyet.edu.tr/ yalcin@cumhuriyet.edu.tr İnsanları yasa ve ceza ile yönetirseniz, onlar bir daha yanlış yapmayacaklar, ancak şeref ve utanma duygularına da sahip olmayacaklardır. Ancak,

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMUU 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 Sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 24.10.2013

Detaylı

ET K LKELER VE ÇALIŞMA PRENS PLER

ET K LKELER VE ÇALIŞMA PRENS PLER ET K LKELER VE ÇALIŞMA PRENS PLER KISIKLI MAH. FERAH CAD. NO:1 B. ÇAMLICA-ÜSKÜDAR 34692 STANBUL TEL: (0216) 524 20 00 FAKS: (0216) 524 24 09 www.yildizholding.com.tr De erli Çal şma Arkadaşlar m, Biz;

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 2014 Stratejik Planı

T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 2014 Stratejik Planı T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 2014 Stratejik Planı İçindekiler Bakan Mesajı... 1 Genel Müdür Sunuşu... 3 Giriş... 7 Tarihçe... 9 Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ Tahsin Yomralıoğlu 1, Recep Nişancı 2, Mehmet Çete 3, Ezgi Candaş 1 1 İstanbul Teknik Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü, 34469, Maslak, İstanbul, tahsin@itu.edu.tr,

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER

BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER BÖLÜM VIII İHRACATTA YAPILAN İŞLEMLER 40. Nas l İhracatç Olunur? İhracatç İhraç edeceği mala göre ilgili İhracatç Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numaras na sahip gerçek veya tüzel kişiler

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEME VE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEME VE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEME VE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ÖZET M. Hışır Lider Gayrimenkul

Detaylı

TMMOB HAR TA VE KADASTRO MÜHEND SLER ODASI 2. KADASTRO KONGRES. DS KONFERANS SALONU Ankara 2. KADASTRO KONGRES. 21-24 May s 2008

TMMOB HAR TA VE KADASTRO MÜHEND SLER ODASI 2. KADASTRO KONGRES. DS KONFERANS SALONU Ankara 2. KADASTRO KONGRES. 21-24 May s 2008 TMMOB DS KONFERANS SALONU Ankara 1 leti im Bilgileri Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas Sümer 1 Sokak No : 12/4 06440 K z lay / ANKARA Tel : 0312 232 57 77 (PBX) Faks : 0312 230 85 74 e-posta : hkmo@hkmo.org.tr

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r.

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r. ller Bankas gibi bir kurumun tasfiyesi, salt bir örgütlenmenin son bulmas anlam na gelmemekte; yerel yönetim mali sisteminin dönüflümüne, yerel yönetim hizmetlerinin merkezi planlama d fl na ç kar larak

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

2011-2012 HİZMET DÖNEMİ LIONS BİLGİ KLASÖRÜ 2011-2012 HİZMET DÖNEMİ BİLGİ KLASÖRÜ

2011-2012 HİZMET DÖNEMİ LIONS BİLGİ KLASÖRÜ 2011-2012 HİZMET DÖNEMİ BİLGİ KLASÖRÜ 2011-2012 HİZMET DÖNEMİ LIONS BİLGİ KLASÖRÜ İÇİNDEKİLER 001 TEMEL BİLGİLER 001 MİSYON VİZYON, AMAÇLAR-TÖREL İLKELER, 005 LIONS SÖZLÜĞÜ 011 ULUSLARARASI LIONS 012 TARİHÇE 015 ORGANİZASYON ŞEMASI 016

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2016

STRATEJİK PLAN 2012-2016 STRATEJİK PLAN 2012-2016 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İçindekiler BAKAN SUNUŞU... 9 GENEL MÜDÜR SUNUŞU...11 MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK AMAÇLAR...12 GİRİŞ...14 1. DURUM ANALİZİ...16 1.1. Tarihsel

Detaylı