T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim v* Yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvanat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 27 HAZİRAN 1977 PAZARTESİ Sayı : J YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 7/13383 Atama Kararnamesi T. C. Turizm Bankası A. O. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Üyeliğinde görev süresi 16/5/1976 tarihinde sona eren Ferit Kubatın adı geçen göreve, aynı tarihten geçerli olmak üzere, yeniden atanması; Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 26/4/1977 tarihli ve öz. İşi. Gn. Md sayılı yazısı üzerine, 12/3/1964 tarihli ve 440 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 24/5/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı S. DEMİREL Prof. Dr. N. ERBAKAN Prof. Dr. T. FEYZİOĞLU A. TÜRKEŞ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı S. ÖZTÜRK H. AKSAY O. ALBAYRAK G. KARACA Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakimi V. Z. BAYKARA F. MELEN Prof. Dr. S. ÖZBEK S. ÖZTÜRK Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON A. N. ERDEM F. ADAK H. BAŞOL Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakam Gıda-Tar.ve Hay. Bakanı Ulaştırma Bakanı Dr. V. TANIR O. ÖZTRAK Prof. K. ÖZAL İ. AYSOY Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tabiî Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı S. KAZAN A. DOĞRU S. KILIÇ N. MENTEŞE İmar ve iskân Bakanı Köyişleri Bakanı Orman Bakanı Genç. ve Spor Bakanı N. OK V. POYRAZ T. KAPANLİ A. Ş. EREK Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı R. DANIŞMAN A. M. ABLUM Yürütme ve İdare Bölümü sayfa : 2227

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 27 Haziran 1977 Sayı: Başbakanlıktan: Müşterek Kararnameler Karar Saytsı : Başbakanlık Müşaviri iken 23/8/1975 gün ve sayılı Kararla emekliye çıkarılan Hamdi Ömeroğlulıun bu işlemin iptali talebiyle açtığı dava, Danıştay Onuncu Dairesinin Esas No: 1975/1640, Karar No: 1977/142 sayılı karan ile lehine sonuçlanmış bulunduğundan açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve 150 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Başbakan yürütür. 17/6/1977 CUMHURBAŞKANİ FAHRİ S. KORVTÜRK Başbakan S. DEMİREL Karar Sayısı : Başbakanlıkta açık bulunan 2 nci derece kadrolu Daire Başkanlığına, Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü Muhasebe Daire Başkanlığı Mali Uzmanı Yücel Erdem'in, 657 sayılı Kanunun değişik 68 inci maddesinin (B) bendi ve 74 üncü maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Başbakan yürütür. 17/6/1977 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORVTÜRK. Başbakan S. DEMİREL Karar Sayısı : Arşiv Genel Müdürlüğünde açık bulunan 5 inci derece kadrolu Başarşivistliğe, aynı yer Başmücelliti Kemalettin önüş'ün, 657 sayılı Kanunun değişik 68 inci maddesinin (A) bendi ve 76 ncı maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Başbakan yürütür. 17/6/1977 Başbakan S. DEMİREL CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORVTÜRK Karar Sayısı : Devlet Personel Dairesinde açık bulunan 2 nci derece kadrolu 1 inci Sınıf Uzmanlığa, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Raportörlerinden Neriman Çıtakoğlu'nun, 657 sayılı Kanunun değişik 68 inci maddesinin (A) bendi ve 74 üncü maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Başbakan yürütür. 17/6/1977 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORVTÜRK Başbakan S. DEMİREL Yürütme ve İdare Bölümü sayfa : 2228

3 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Te rtniewel 113«) - 7 Ekim 1920 PAZARTESİ 27 HAZİRAN 1977 Sayı : İLÂN BÖLÜMÜ İLANLAR Köy İşleri Bakanlığı YSE. Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden: BURSA 1 Eksiltmeye konulan Köyyölu adı; Balıkesir ili muhtelif Ky. stablize kaplama, Keşif Bedeli: ,55 TL., Kati Teminat: 556J521, TL. dır. Eksiltme Tarihi, günü, saati: 1/7/1977 Cuma 16.00, Son Müracaat tarihi, günü, saati: 29/6/1977 Çarşamba de 2 Yukarıda yazılı köyyolu stablize kaplama eksiltmesi hizasında yazılı tarih gün ve saatte Bursa Araba Yatağı mevkiinde YSE 3. Bölge Müdürlüğü binasındaki Bölge Müdürlüğü odasında 2490 sayılı Kanunun 40. maddesi gereğince eksiltmesi yapılacaktır. 3 Eksütme dosyası Bursa YSE % Bölge Müdürlüğü Yol İşleri Şefliğinde görülebilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için: a) İsteklilerin 1977 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesi ile şirketlerin sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi ve usulü dairesinde yukarıda yazılı miktarda kat'i teminatı vermeleri (Teminat mektup olarak verildiği takdirde Maliye Bakanlığının 12/1/1956 gün ve İS/1723 sayılı tamimine uygun olması.) b) İsteklilerin en geç yukarıda tespit edilmiş olan müracaat son günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe üe YSE 2. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Müracaatta Genel evrak kaydı muteberdir.) Dilekçesine (C) grubundan en az yukarıda yazılı keşif bedeli ihtiva eden eden miktarda müteahhitlik karnesi veya en az keşif bedelinin % 80'i kadar bir kalemde benzerî miktarda stablize işi yapıp geçici kabulünü yaptırmış olduğunu ispat eder tastikli belgeyi YİSE 2. Bölge Müdürlüğü Yol İşleri Şefliğinden temin edeceği örneklere uygun malî durum büdirisini, sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış banka mektubunu, çalışma tasarısı ve teçhizat bildirisini teknik personel ve taahhüt budirüerini, isteklilerin gerçek tek kişi olmaları halinde imza sirkülerini şirket olması halinde şirket sirkülerini isteklilerin şırketse şirket, şahıssa kendi adlarına faturalı olduğunu tevsik edecek tarzda en az bir adet yükleyici ve yine en az beş adet damperli kamyonu bulunduğunu ispat edecek faturaların eksiksiz olarak ekleyip iştirak belgesi almaları (İştirak belgesi için telgrafla müracaat kabul edilmez.) Keyfiyet ilân olunur / l-l

4 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 15. Bö'ge Müdürlüğünden: İŞYERİ VE CİNSİ 1 Devrek - Zonguldak II. Kısım yolunda toprak işleri ve sanat yapılan. 2 Kozcağız - Kumluca (Bartın - Safranbolu) Ayr. Yolunun Kim. arası üst yapı işi 3 (Bartın - Amasra) Ayr. Ant Yolunun Kim. 1er arası üst yapı işi. 4 Kastamonu Ayr. Azdavay yolunun Kim. 1er arası üst yapı işi. 5 Eskipazar - Mengen yolunun Kim. 1er arası üst yapı işi. K. Bedeli TL , , , G. Teminatı TL KASTAMONU İ H A L E N İ N Tarihi Günü Saati Son Mür. Ta. 13/7/ /7/ /7/ /7/ /7/1977 Çarşamba Çarşamba Perşembe Perşembe Cuma /7/1977 8/7/1977 8/7/1977 8/7/1977 8/7/1977 A Yukanda yazılı işler 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü Ue ayn ayn eksiltmeye çıkanlmıştır. B İşlerin eksütmesi yukanda hizalarında yazılı gün ve saatlerde Kastamonu'da Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda yapılacaktır. C Bu işlere ait evraklar her gün mesai saatleri dahilinde Kastamonu'da Karayollan 15. Bölge Müdürlüğü Malzeme Amirliğinde görülebilir. D İştirak belgesi alabilmek için: İsteklilerin en geç yukanda işlerin hizalannda yazılı son müracaat tarihi mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek (Müracaatlarda Bölgemiz kayıt tarihi muteberdir.) dilekçelerine a) İstekli şirket ise şirket imza sirkülerini b) 1 ci sıradaki iş için işin keşif bedeli kadar Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (C) grubu müteahhitlik karnesi 2, 3, 4, 5 ci sıradaki işler içinde, işlerin keşif 'bedeli kadar süresi dolmamış Bayındırlık Bakanlığından alınmış (C) grubu müteahhitlik karnesi veya resmî dairelerden alınmış işlerin en az keşif bedelinin yansı kadar aynı mahiyette iş yaptığına dair iş bitirme belgesi c) Taahhüt bildirisi d) İşyerinin görüldüğüne dair Bölge Müdürlüğünden alınmış tasdikli belge e) Yapı araçları büdirisi f) Malî durum Mldirisi g) İlk ilân tarihinden sonra alınmış banka mektubunu ekliyerek iştirak belgesi almaları şarttır, (her iş için ayn ayn dilekçe ve belgelerle müracaat edilecek olup c, e, f, fıkralarında yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması şarttır. Vekaleten imzalananlar kabul edilmez.) Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 37 Haziran 1977 Sayı: 15979

5 E Eksiltmeye girebilmek için: İsteklilerin 1977 yılı vizeli ticaret ve sanayi odası belgesi ile şirketlerin ilk ilân tarihinden sonra alınmış faaliyet belgesi, Bölge Müdürlüğümüzden alınacak iştirak belgesi ve usulü dairesinde yukarıda işlerin hizalarında gösterilen miktar kadar geçici teminat vermeleri şarttır. (Teminat mektup olarak verildiği takdirde bu mektup müddetsiz veya son müracaat gününden itibaren en az üç ay müddetli ve Maliye Bakanlığının 12/1/1956 gün ve /1723 sayılı tamimine uygun olmaları.) F İştirak belgesi alan taliplilerin eksiltme şartnamesindeki izahat dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplarım işlerin hizalarında yazılı ihale gün ve saatlerinden bir saat önce makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri üân olunur. (Postada vaki gecikmeler ve telgrafla müracaat kabul edilmez.) 10357/4-2 Bölgesi Kumluca»»» Antalya - Kumluca Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: Deposu Yolun vasfı Cins ve nevi Kumluca»»» Şose»»» 2. S. N. B. Ç. T. 3. S. N. B. Ç. T. 3. S. Kıs. B. Ç. T. Çam kapak tahta P. adedi Adet Ster Mî Dm M. bedeli % 7,5 Tem. TL. TL. 1.30O O O Boy metre 1 Yukarıda beyanı yazılı orman emvali karşılarında gösterilen muhammen bedel üzerinden 1/7/1977 tarihine rastlayan Cuma günü saat 10,00 da işletme satış salonunda toplanacak Komisyon huzurunda açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. 2 İhaleye iştirak edeceklerin son sene vizesi yapılmış ticaret odası belgesi veya kapasite belgelerim* ibraz etmeleri şarttır. İbraz etmeyenler ihaleye iştirak edemeyeceklerdir. 3 Satış bedelinin vergileri ile % 50 si peşin, % 50 si üç ay vadeli müddetsiz banka mektubu karşılığı yapılacaktır. Vade sonunda ödenmeyen mektuplar müddet uzatılmaksızın bankada nakte çevrilecektir. 4 Satışa ait her türlü vergi ve resim alıcıya ait olup, satış masrafları İşletmece ödenecektir. 5 Teminat en geç aynı gün saat 10,00 a kadar alınacaktır. Partner en az 23 M en fazla 83 M tür Satışa ait şartname, ilân ve ekleri Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Orman Bölge Başmüdürlüğü, Antalya, Ankara, istanbul, Finike, Elmalı, Korkuteli, İsparta, Bucak, Manavgat, Akseki. Gündoğmuş, Alanya, Kaş, Gazipaşa, Serik, Burdur İşletme Müdürlüklerinde, Kumluca, Hasyurt, Turunçova, Finike Belediye Başkanlıkları, Ankara, Mersin, Konya, İzmir Ticaret Odası Başkanlıkları, Kumluca, Kayseri, Konya, Orman Bölge Şeflikleri ile İşletmemiz muhasebesinde görülebilir. 7 Satışa iştirak edeceklerin belirtilen gün ve saatte teminat makbuzları üe Komisyona müracaatları ilân olunur / / Haziran 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 27 Haziran 1977 Sayı: TCDD. 2. İşletme Başmüdürlüğü Alım Satım Komisyonu Başkanlığından: TCDD Genel Müdürlüğü XIII. Başkanlığı EBİM Müdürlüğünün ihtiyacı bulunan aşağıdaki yazılı bulunan Continus Formlar kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 1 İhale 11 Temmuz 1977 tarihinde saat 14.00'de Ankara Gar 2. İşletme binasında bulunan Komisyonumuzda yapılacaktır. 2 Usulüne göre hazırlanacak kapalı teklif mektuplarının ve geçici teminat makbuzları üe birlikte 11/7/1977 günü saat 12.00'ye kadar makbuz mukabilinde Komisyonumuza teslim edilmesi şarttır. 3 Geçici teminat teklif edilen tüm fiatın % 5 i olacaktır. 4 Her kalem Continus Porm'larm birimleri için ayrı ayrı fiat teklifi verilecektir. 5 İstenilen Continus Form'iar kati siparişe müteakip 15 iş gününde TCDD teslim edilmiş olacaktır. 6 İhale dosayası ve numuneler Komisyonda görülebilir. 7 TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya düediği talibe yapmakta tamamen serbesttir. CONTİNUS FORM CİNSİ Miktarı adet 1 İşçi Puvantajı 1 nüsha İşçi Puvantajı 2 nüsha İşçi maaş bodrosu Bilet gönderme X12 inç 3 nüsha X12 inç 2 nüsha X12 inç 3 nüsha X12 inç 4 nüsha diğer gelirler Kim. tazminatı özel kesinti / 1-1 Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 19. Bölge Müdürlüğünden: 1 Sivas DSİ. XıX. Bölge Müdürlüğü hudutları içinde bulunan Sivas - Merkez Murdar Irmağı Islahı İkmali inşaatı işi kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 2 ~ İnşaatın muhammen keşif bedeli , TL. olup geçici teminatı , TL.dir. 3 Müteahhitçe bu işte kullanılmak üzere iş programına uygun olarak şantiyede çalışır vaziyette bir adet ekskavatör, iki adet betoniyer, dört adet vibratör, kâfi miktarda kamyon, motopomp ve gerekli diğer ekipman bulundurulacaktır. 4 İhale 6/7/1977 Çarşamba günü saat 15.00'de DSİ. XIX. Bölge binasında Kümbet - Sivas'ta toplanacak olan Bölge Eksiltme Komisyonu tarafından kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 5 İhale tasarısı ve ekleri dördüncü maddede yazılı adreste 23/6/1977 tarihinden itibaren görülebilir. 6 İstekli şahıs veya şirketlerin XIX. Bölge Müdürlüğüne 1/7/1977 Cuma günü saat 17.00"ye kadar bir dilekçe ile müracaat ederek ihaleye iştirak belgesi istemeleri ve bu dilekçeye aşağıdaki vesikaları eklemeleri gerekmektedir. a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış müteahhitlik karnesi (B) grubundan en az , Tfc.

7 27 Haziran 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 b) Taahhüdü altında bulunan işler beyannamesi, c) Makina ve tezhizat beyannamesi noterden tasdikli, d) Banka mali durum belgesi, e) Teknik personel beyannamesi, f) İşyerini gördüklerine dair Sivas DSİ. XIX. Bölge Müdürlüğünden alınmış bir belge, g) Üçüncü maddede istenilen iş makinalanm iş programlarına uygun olarak şantiyede çalışır vaziyette hazır bulundurulacağına dair usulü veçhile tanzim edümiş bir taahhütname. 7 İstekliler iştirak belgesi alıp almadıklarını 4/7/1977 Pazartesi sabahından itibaren DSİ. XIX. Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek öğrenebilirler. 8 1/7/1977 tarihine kadar ihale tasarısı ve eklerini görüp imza etmemiş olanlara iştirak belgesi verilmez. 9 İhaleye iştirak etmek isteyen şahıs ve şirketlerin teklif şartlarım 6/7/1977 Çarşamba günü saat 14,45'e kadar dördüncü maddede belirtilen adreste DSİ. XIX. Bölge Eksiltme Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabüi teslim etmeleri şarttır. Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. m /M PTT Genel Müdürlüğünden : İNŞAAT İLÂNI , TL. keşif bedelli Aliağa PTT Santral Binası inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Geçici teminatı , TL. dır. 2 Eksiltme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında İzmir PTT Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. 3 Eksiltme 7/7/1977 Perşembe günü saat da Genel Müdürlük Eksiltme Kurulunca yapılacaktır. 4 İsteklilerin 5/7/1977 Salı günü saat a kadar eksiltme şartnamesinin 12. maddesinde istenilen belgeler ve müteahhitlik karnesi aslı ile Genel Müdürlüğe başvururarak iştirak belgesi almaları gerekmektedir. 5 Taliplerin bu işe ait teklif mektuplarını, eksiltmenin yapılacağı günü saat e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına tevdi edilmek üzere Yapı İşleri Dairesine makbuz mukabilinde vermeleri gerekmektedir. 6 Teşekkülümüzü ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale etmekte serbesttir /2-2 /Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Sakarya Bölge Müdürlüğünden : NAKLİYE YAPTIRILACAKTIR. 1 Yarımca gübre fabrikasından (Yetmişbin) ton gübre muhtelif mahallere sevk ettirilecektir. İhale günü 27 Haziran 1977 Pazartesi Saat te. 2 Petkim - Petrokimya gübre fabrikasından (Yirmialtıbin) ton gübre muhtelif mahallere sevk ettirilecektir. İhale günü 29 Haziran 1977 Çarşamba günü saat de. Kadar teklifler kapalı zarfla Sakarya Bölge Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. 3 Şartnameler istanbul, Ankara, Eskişehir, Konya, Kastamonu, Kayseri, Sakarya Bölge Müdürlükleri ile İzmit Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihale yapıp yapmamakta veya işi dilediğine vermekte serbesttir / 2-2

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 27 Haziran 1977 Sayı: Kastamonu Valiliğinden: Bayındırlık Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğünün 1 Tosya îmam Hatip Lisesi inşaatı işi 2490 sayılı Kanunun 31 nci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin keşif bedeli ( , ) liradır. 3 Eksiltme Kastamonu Bayındırlık Müdürlüğünde İhale Komisyonu marifetiyle 11/7/1977 Pazartesi günü saat de yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Kastamonu Bayındırlık Müdürlüğünde mesai saatleri dahilinde görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için: a) , liralık geçici teminatlarını, b) 1977 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plan ve teçhizat beyannamesini, sermaye ve kredi imkânlarını gösterir malî durum bildirisini, bunu belirten banka referansını, teknik personel beyannamesini, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan bu işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine, girebüeceklerini gösterir müfeahhitlik karnesini ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini, teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 6 İstekliler teklif mektuplarını 11/7/1977 Pazartesi günü saat e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonuna vereceklerdir. 7 Yeterlik belgesi alınması için son müracaat 7/7/1977 Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. 8 Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / 4-2 Edirne Sağlık Okulu Müdürlüğünden: Tatoımfih eomen % 7.5 Sıra Fiyatı Tutan Geç. Tem. İhale No. Cinsî Miktarı lira Kr. Lira Kr. lira Kr. Saati 1 Ekmek (Beledfiıye ıtjpi') Adet 2,50 10O.0ÜO 6,.260, Ü0.0O 2 Kemiksiz sığır eti 3500 Kg. 50, , , Erkek koyun elti 2500» SO 12Ö.0OO, 7:500 IİO.30 4 YemeMk margarin İ20O0» 17yl , 2.56«, Zeytin tamesil (Duble Tiix) 800» 126, , U.590, Pirfaç (Bersanii) 21500»,17, , 3J87, M.15 7 Beyaz Pey. (Buzh. Itamyağh) looff» 3«, , 2J850, 1L30 8 Yoğurt (Tam yağlı) '3500» '10, , a.626 1, Yumurta Aldlet 1, , 2,025, H Okulumuz ders yılı ihtiyacı olup yukanda durumlan açıklanan 9 kalem yiyecek maddesi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine göre kapaıl zarf usulü ile satın alınacaktır. 2 Eksiltme 11/7/1977 Pazartesi günü saat dan itibaren yukandaki sıraya göre Edirne Sağlık Okulu binasında satınalma komisyonu huzurunda yapılacak ve ihale hükümleri 1978 malî yılma sari (Geçici) olacaktır. 3 Taliplerin her kalem için 2490 sayılı Kanunun 32 nci maddesi tarifatı dairesinde ayrı ayn hazıriayacaklan teminat makbuzu veya teminat mektuplan :1e 1977 yılına ait Ticaret Odası belgesi ve şirketler adına ihaleye gireceklerin şirket sirküleri vekâletname v.s. gibi belgelerini havi teklif mektuplannı ihale saatinden bir saat evveline kadar Satınalma Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekir. Postada vaki gecikmelerden dolayı mesuliyet kabul edilmez. 4 Bu işe ait şartnamelerin mesai saatleri dahilinde Okul Müdürlüğünden edelsiz olarak alınabileceği ilân olunur / 4-S

9 27 Haziran 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müdürlüğünden : 1 Orkestramız konserlerinin banda geçirilmesi için ses kayıt cihazlarından nümerik geciktirme ünitesi ve teferruatı, 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 2 İşin keşif bedeli: ( ) Üçyüzyetmişbin lira olup, geçici teminatı: (18.550) Onsekizbinbeşyüzelli liradır. 3 İstekelilerin 1977 yılı vizeli ticaret odası vesikaları olması, resmî bir kuruluşa en aşağı ( ) İkiyüzellibin liralık benzeri ses kayıt stüdyosu montajım ve seslendirmesini yaptığına ve kesin kabulünü yaptırdığına dair belgeleri bulunması ve bunun kapalı zarflara konulmaları gereklidir. 4 Taliplerin kapalı zarflarını 8 Temmuz 1977 Cuma günü saat 15.00'de Orkestramızda (Talat Paşa Bulvarı 38/A - Ankara) toplanacak komisyona makbuz karşılığı teslim etmeleri veya posta ile göndermeleri. 5 Euna ait keşif ve şartnameler çalışma saatleri dahilinde Müdürlüğümüz Bürosunda görülebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz /4-2 Afyon İli Çay İlçesi Karacaören Kasabası Belediye Başkanlığından : 1 Belediyemiz Otel-Gazino inşaatı yapma işi 2490 sayılı Kanunun 31/32 ncl maddesi gereğince 1977 yılı birim fiyatları üzerinden kapalı zarf usulü üe eksiltmeye çıkarılmıştır. 3 İhale 8/7/1977 Cuma günü saat de Belediye Encümeninde yapılacaktır 2 İşin keşif bedeli , lira olup geçici teminatı , liradır. 4 Bu işe ait plan keşif Ve şartname Karacaören Belediyesinde görülebilir. 5 Eksiltmeye girmek için geçici teminat makbuzu ile 1977 yılı Ticaret ve Sanayi Odası belgesi işin keşif bedeli kadar C grubu müteahhitlik karnesini teklif mektubu ile birlikde zarfa koyarak saat e kadar Belediye Başkanlığına vermeleri zorunludur. 6 Postadaki vaki gecikmelerin telgraf ile müracaatları kabul edilmez / 4-2 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: I Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için aşağıda dosya numarası ve cinsi belirtilen malzeme dış memleketlerden teklif alma yolu ile satınalmacaktır. II Şartname almak isteyen firmalar başlıklı kâğıtlarına, malzemenin sipariş numarasını, ismini ve malzeme ile ilgili olarak temsilcisi bulunduğu firmanın açık adresini belirtir bir dilekçe ile şartnameleri Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde A Blok 7. Kat 708 numaralı odadan belirtilen bedel mukabilinde temin edebilirler. III Tekliflerin en geç 25 Temmuz 1977 günü saat 17,30'da Genel Müdürlükte bulundurulması gerekir. Bu tarihten sonra verilenler ile şartnamelerine uygun, olmayan teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Posta ile şartname gönderilmez. IV İhale, 26 Temmuz 1977 günü saat 10.00'da yapılacaktır. Dosya numarası: , Cinsi: 403 kalem Allis - Chalmers Greyder yükleyici, dizer motoru yedek parçaları, Şartname bedeli: 50, TL

10 Mudurnu Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: MİKTARI Muh. Bedeli Adedi Vasfı Deposu CİNS ve NEVİ Ura Kr. Adet M>. D. 3 3 Şose Kılvaşı 1. S. N. Boy Çam tomruk 150 « » H. Hanı 2. S. NOT. Boy Çam tomruk , 2» Merkez 2. S. Nor. Boy Çam tomruk , 7» Merkez 3. S. Nor. Boy çam tomruk , 1 Taskesti 2. S. Nor. Boy Çam tomruk , 3» Taskesti 3. S. Nor. Boy Çam tomruk» , 1» Taskesti 1. S. Nor. Boy Gök. tomruk Taskesti 2. S. Nor. Boy Gök. tomruk , 1 Yürse 3. S. Nor. Boy Çam tomruk « , 4» Taskesti 2. S. Nor. Boy Meşe tomruk , 12» Taskesti 3. S. Nor. Boy Meşe tomruk O0, 2» Taskesti 3. S. Kı. Boy Meşe tomruk , 8» Dereköy 2. S. Nor. Boy Gök. tomruk Dereköy 3. S. Nor. Boy Meşe tomruk , 2» Dereköy 2. S. Kayın Maden Direk , YEKÛN : Çose Dereköy 3. S. Nor. Soy Kayın tomruk , 1» Dereköy 3. S. Kı. Boy Kayın tomruk , YEKÛN : Şose Dereköy 2. S. Nor. Boy Kayın tomruk , ıs» Dereköy 3. S. NOT. Boy Kayın tomruk » Taskesti 2. S. Nor. Boy Kayın tomruk t» Taskesti 3. S. Nor. Boy Kayın tomruk , YEKÛN : îşletmemizce Yukarıda beyanı yasalı M Muhtelit cins orman emvali 15/B Model No.lu şartnamesi mucibi ve 3 %50 sl peşin bakiyesi üç ay vadeli olarak M Kerestelik Kayın tomruklan, (Depoda mevcuttur) % 25 si peşin bakiyesi altı 3 ay vadeli olarak, M Kerestelik Kayın tomruk (Alivre suretiyle) ve İkinci sınıf kayın tomruklar % 50 si peşin bakiyesi üç ay 3 vadeli Üçüncü sınıf kayın tomruklar A 25 si peşin bakiyesi Altı ay vadeli olarak açık artırma suretiyle 4/A Model No.lu şartname mucibi satışa konulmuştur. 2 Kerestelik kayın tomruk satışına imalâtçılar grubu kapasitelerinin % 100 zü njsbetinde iştirak edebilecektir. 3 Satış4/7/1977 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00'de Mudurnu Satış Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 4 Mal bedeli olarak verilecek banka mektupları müddetsiz ve Ümitli olacaktır. 5 Teminatlarım banka mektubu olarak vereceklerin, bania mektuplarına İşletme adı ve İhale tarihini yazdıracaklardı r. 6 İhaleye iştirakte; Devlet İç İstikraz Tahvillerinden her zaman paraya çevrilebilenler, geçici teminat, kati teminat ve aynca vadeli satışlarda bedel karşılığı olarak kabul edilecektir. 7 Banka mektuplarına, ait nizami faiz üe İstihsal Vergisi, özel İdare Hissesi, Dellâliye Resmi, Bakanlık Fonu, Karar Pulu bedeli alıcıdan peşin olarak tahsil olunur. 8 Satış partileri en az 21, en çok96 metreküpdür. 9 İsteklilerin muvakkat teminatlarım yatırmış olmaları o partiyi muhammen bedel üzerinden satm almayı kabul etmiş olmaları demektir. 10 Bu satışa ait şartname ve ebat listeleri Bolu Orman Bölge Başmüdürlüğünde, Bolu, Düzce, Adapazarı, Geyve, Kızılcahamam, Ankara, istanbul, Akyazı ve Göynük İşletme Müdürlüklerinde görülebilir. 11 Satışa katılabilme şartlarına haiz isteklilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte Komisyona müracaatları ilan olunur /1-1 Sayla: 10 RESMÎ GAZETE 27 Haziran 1977 Sayı 15979

11 27 Haziran 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 Eayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : Karabük - Yenice (Devrek - Zonguldak yolu) iltisakı yolunun (Km. başlangıcı Karabük olmak üzere) takriben Km arasının mühendislik hizmetleri işinin 6150 sayılı Kanuna ve teklif isteme usulüne göre ihalesi için yerli «Ortak ginşim» ya da yerli firmalar arasında bir seçim yapılacaktır. 1 Mühendislik hizmetleri: a) 1/2000 ölçekli topografik harita alımı ve çizimi b) Aplikasyon, Nivelman yapımı, Enkesit alımı, profil ve enkesit çizimi, c) Köprü yerleri plankoteleri alımı ve çizimi 2 Firmalar seçime tek başlarına ya da bir «Ortak girişim» kurarak katılabileceklerdir. Tek başına katılacak firmalar yukarıda belirtilen hizmet sahalarının tümünden yeterilk almak zorundadır. Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim yukarıda belirtilen sahaların tümünden, ortakların her biri belirtilen sahaların en az birinden yeterlik almak zorundadır. 3 Firma seçimine katılmak isteyen ilgililerin aşağıdaki belgeleri bir başvurma yazısıyla birlikte en geç U/7/1977 günü saat e kadar aşağıdaki adrese elden vermeleri ya da postayla göndermeleri gereklidir. Postadaki gecikmeler göz önüne alınmıyacaktır. 4 Firma seçimi için gerekli belgeler: a) İlk ilândan sonra alınmış Ticaret Odası Kayıt Belgesi fotokopisi, b) İlk ilândan sonra alınmış mühendis ya da Mimar Odası Kayıt Belgesi fotokopisi, c) İmza sirküleri ya da örneği fotokopisi, d) Varsa vekaletname fotokopisi, c) Şirket halinde kuruluş belgesi fotokopisi, f) Firma seçimi soru formu, g) Eleman biyografileri, h) Kredi durumunu gösterir banka yazısı, i) Varsa Noter tasdikli Ortak Girişim Belgesi fotokopisi. (f) ve (g) de istenen Firma Seçimi Soru formu ve eleman biyografi formları aşağıdaki adresten temin edilebilir. Ortak girişim halinde ortakların her biri tarafından ayrı ayrı hazırlanan belgeler, Ortak girişim adına sorum 1!'. Ortak tarafından verilecektir. Belgeleri eksik müracaatlar değerlendirmeye almmıyacaktır. Adres : Karayolları Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığı, Yücetepe/Ankara / 4-4 Ankara Jandarma Satmalına Komisyon Başkanlığından : İstinat Duvarı, Kademe, Garaj ve Cephanelik İkmal inşaatları 2490 sayılı Kanunun 31 nci maddesi gereğince kapalı zarf usulüyle yaptırılacaktır. Keşif bedeli ,60) lira olup geçici teminatı liradır. Eksiltmesi Ll Temmuz 1977 Pazartesi günü saat de Komisyonda yapılacaktır. Buna ait keşif, şartname, proje ve diğer evrakları çalışma saatlerinde Ankara ve istanbul J. Satınalma Komisyonlannfla görülebilir. İhaleye gireceklerin en geç 4 Temmuz 1977 günü saat 17.30'a kadar Ankara Yapı İşleri 5 nci Bölge Müdürlüğünden en az (c) grubundan yeterlilik belgesi almaları şarttır. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mektupları ile istenilen belgeleri ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komis yona vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez / 4-3

12 Sayfa: 12 RESMİ GAZETE 27 Haziran 1977 Sayı: Cihanbeyli Belediye Başkanlığından: 1 Belediyemiz tarafından yaptırılacak olan itfaiye aracının üzerine arazöz teşkilâtı aracı Belediyece temin edilmek suretiyle yalnız arazöz kısmı teferruatı üe birlikte 2490 sayılı Kanunun 31 nci maddesi gereğince kapalı zarf usulü üe eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Yaptırılacak olan arazöz teşkilâtı işinin keşif bedeli , lira olup muvakkat teminatı , liradır. 3 Eksiltme ihalesi 7 Temmuz 1977 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 15.00'de Cihanbeyli Belediye dairesinde ve Encümen huzurunda yapılacaktır. 4 Bu işe ait keşif ve şartnameleri mesai saatleri dahilinde her gün Belediye dairesinde görülebilir. 5 Eksütmeye iştirak edeceklerin arazöz yapım işi ile ilgili firma olmaları ve bu işi yaptıklarına dair vesikalarım ibraz etmeleri. 6 Taliplerin 2490 sayılı Kanunun 32 ci maddesinde tarif olunduğu şekilde teklif mektupları ile muvakkat teminatlarım, yeterlik belgelerini bu işle iştigal etmekte bulundukları belgeleri ve 1977 yılı ticaret odası vesikalarım havi zarflarını ihale saatinden bir saat önce Belediye Başkanlığına makbuz mukabili vermeleri gerekir. Postada vuku bulacak gecikmelerin nazara alınmıyacağı ilân olunur. Simav Merkez Belediye Başkanlığından : 10348/4-3 Belediye Encümeninin 9/6/1977 tarih 568 sayılı karan gereğince sebze pazarına yapılacak çarşı tüm malzemeli keşif ve şartnamelerinde gösterildiği üzere 2490 sayılı Kanunun 31. ve müteakip maddeleri gereğince kapalı zarf usulü üe taliplisine ihale edilecektir. Çarşı inşaatının kapalı zarf ihalesi 7/7/1977 tarihinde saat de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 1 Tüm malzemeli yapılacak çarşının keşif bedeli (1.542J374.84) lira olup geçici teminatı ( ) Uradır. 2 Çarşının eksiltmesine iştirak edeceklerin bu kabil işler yaptığını belirten belgelerin, Bayındırlıktan müteahhitlik belgesini ibraz edeceği gibi ikametgâh sahibi olup herhangi bir işten ceza almamış olması şarttır. 3 Bu işe ait keşif ve şartnameleri Fen Dairesinde mesai saatleri içersinde her gün görebileceklerinden isteyenlerin adreslerinede gönderilebilecektir. 4 Taliplilerin ihaleden bir saat öncesi teklif mektuplarım vermeleri gereklidir. 5 İşbu ihaleden mütevvellit postada vaki gecikmeler nazara alınmaz ilan olunur / 4-3 Yalvaç Hacı Ali Rıza Efendi İlçe Kütüphanesi Müdürlüğünden: 1 Kütüphanemiz Müdürlüğüne bağlı Kumdanlı Bucağı Kütüphane binasının (Yüzyetmişbeşbin) liralık keşif bedelli onarım işi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme 8 Temmuz 1977 Cuma günü saat 14,00 te Kütüphanede yapılacaktır. Eksiltme dosyası mesai saatlerinde görülebüir. 3 Eksiltmeye girebümek için: (Onbin) liralık geçici teminatım, işin keşif bedeli kadar iş bitirdiklerine dair belgeleriyle, İsparta Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgelerini teklif mektuplariyle zarfa koymaları gerekmektedir. 4 İstekliler teklif mektuplarını en geç ihale saatine bir saat kalana kadar verebilirler, telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler kabul edilmez / 4-3

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 12 ŞUBAT 1977 CUMARTESİ

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 12 ŞUBAT 1977 CUMARTESİ e v T.C. Re smı Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 336) - 7 Ekim 920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 2 ŞUBAT 977 CUMARTESİ Sayı: 5848 >>

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat 25 Eylül Eylül 1982 Daire Başkanlığına CUMARTESİ başvurulur Sayı: 17823 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ YÜKSEK SAVCILAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ YÜKSEK SAVCILAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdavvenai Genel Müdürlüğüne başvurulur. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ Sayı : 16026 YARGI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 i Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 22 Kasım 1983 SALI Sayı: 18229 J YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete r Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 25 Ekim 1982 PAZARTESİ Sayı : 17849 Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Aralık 1991 SALI. TBMM Kararı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Aralık 1991 SALI. TBMM Kararı T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 10 Aralık 1991 SALI Sayı : 21077 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararı Öğretmenlerin İçinde Bulundukları

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28668 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4766 Gebze-Orhangazi-İzmir

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Ağustos 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Boğaziçi Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER Sayı : 29086 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mart 2013 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 7 Mart 2013 69471265-305-2382

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Mart 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 8 Mart 2013 69471265-305-2409

Detaylı

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T. C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 190 Yönetim ve Yazı işleri í için Başbakanlık Neşriyat al ve Müdevvenal Genel Müdürlüğüne başvurulur. ur. 15 Ağustos 1977 PAZARTESİ Sayı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Mayıs 2013 PAZARTESİ Sayı : 28646 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Kadir Has Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER KADİR HAS

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ocak 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ocak 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi RESMİ GAZETE T.C Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim.1920 20 Ocak 1992 PAZARTESİ Sayı : 21117 YÜRÜTME VE İDARE BOLÜMÜ Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Aralık 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden: Sayı : 29213

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetimve YAZıişleriiçin BaşbakanlıkNeşriyatvemüdevvenat başvurulur. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA Sayı : 16460 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlara

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

15 EYLÜL 2009 Sayı 1431

15 EYLÜL 2009 Sayı 1431 15 EYLÜL 2009 Sayı 1431 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 5 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 5 1. 2009/126646 Akaryakıt Satın Alınacaktır... 5 2. 2009/129579 Akaryakıt Satın Alınacaktır...

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Şubat 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 1 Şubat 2014 69471265-305-809

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 6 Kasım 2012 SALI Sayı : 28459 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C.

Detaylı

,98 M2 TAŞINMAZ ÜZERİNE İŞ MERKEZİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

,98 M2 TAŞINMAZ ÜZERİNE İŞ MERKEZİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR I I TÜRKKIZİLAYÎ 1368 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEYH MAHALLESİ, BANKALAR (İSMET İNÖNÜ) CADDESİ (ESKİ NO:21) ADRESİNDEKİ 353 ADA, 4 NO LU PARSELDE KAYITLI 86,98 M2 TAŞINMAZ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Kasım 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Kasım 2014 69471265-305-10407

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Aralık 2012 PAZAR Sayı : 28506 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK Başkent Üniversitesinden: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve 5969 DEVLET İHALE KANUNU Kanun Numarası : 2886 Kabul Tarihi : 8/9/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/9/1983 Sayı : 18161 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 573 * * * Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yöntelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Kasıım 1977 SALI Sayı : 16107 YÜRÜTME

Detaylı

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU. (10.09.1983 tarih ve 18161 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU. (10.09.1983 tarih ve 18161 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU (10.09.1983 tarih ve 18161 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Kapsam: Madde 1 - Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin,

Detaylı

TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SIHHİYE SEMT POLİKLİNİĞİNİN ASANSÖR BAKIM ON ARIMI VE KALORİFER KAZANININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SIHHİYE SEMT POLİKLİNİĞİNİN ASANSÖR BAKIM ON ARIMI VE KALORİFER KAZANININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR TüRKKIZILAY! 1868 TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SIHHİYE SEMT POLİKLİNİĞİNİN ASANSÖR BAKIM ON ARIMI VE KALORİFER KAZANININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 1- Sıhhiye Semt Polikliniği, asansör bakım

Detaylı