T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim v* Yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvanat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 27 HAZİRAN 1977 PAZARTESİ Sayı : J YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 7/13383 Atama Kararnamesi T. C. Turizm Bankası A. O. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Üyeliğinde görev süresi 16/5/1976 tarihinde sona eren Ferit Kubatın adı geçen göreve, aynı tarihten geçerli olmak üzere, yeniden atanması; Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 26/4/1977 tarihli ve öz. İşi. Gn. Md sayılı yazısı üzerine, 12/3/1964 tarihli ve 440 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 24/5/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı S. DEMİREL Prof. Dr. N. ERBAKAN Prof. Dr. T. FEYZİOĞLU A. TÜRKEŞ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı S. ÖZTÜRK H. AKSAY O. ALBAYRAK G. KARACA Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakimi V. Z. BAYKARA F. MELEN Prof. Dr. S. ÖZBEK S. ÖZTÜRK Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON A. N. ERDEM F. ADAK H. BAŞOL Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakam Gıda-Tar.ve Hay. Bakanı Ulaştırma Bakanı Dr. V. TANIR O. ÖZTRAK Prof. K. ÖZAL İ. AYSOY Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tabiî Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı S. KAZAN A. DOĞRU S. KILIÇ N. MENTEŞE İmar ve iskân Bakanı Köyişleri Bakanı Orman Bakanı Genç. ve Spor Bakanı N. OK V. POYRAZ T. KAPANLİ A. Ş. EREK Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı R. DANIŞMAN A. M. ABLUM Yürütme ve İdare Bölümü sayfa : 2227

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 27 Haziran 1977 Sayı: Başbakanlıktan: Müşterek Kararnameler Karar Saytsı : Başbakanlık Müşaviri iken 23/8/1975 gün ve sayılı Kararla emekliye çıkarılan Hamdi Ömeroğlulıun bu işlemin iptali talebiyle açtığı dava, Danıştay Onuncu Dairesinin Esas No: 1975/1640, Karar No: 1977/142 sayılı karan ile lehine sonuçlanmış bulunduğundan açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve 150 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Başbakan yürütür. 17/6/1977 CUMHURBAŞKANİ FAHRİ S. KORVTÜRK Başbakan S. DEMİREL Karar Sayısı : Başbakanlıkta açık bulunan 2 nci derece kadrolu Daire Başkanlığına, Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü Muhasebe Daire Başkanlığı Mali Uzmanı Yücel Erdem'in, 657 sayılı Kanunun değişik 68 inci maddesinin (B) bendi ve 74 üncü maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Başbakan yürütür. 17/6/1977 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORVTÜRK. Başbakan S. DEMİREL Karar Sayısı : Arşiv Genel Müdürlüğünde açık bulunan 5 inci derece kadrolu Başarşivistliğe, aynı yer Başmücelliti Kemalettin önüş'ün, 657 sayılı Kanunun değişik 68 inci maddesinin (A) bendi ve 76 ncı maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Başbakan yürütür. 17/6/1977 Başbakan S. DEMİREL CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORVTÜRK Karar Sayısı : Devlet Personel Dairesinde açık bulunan 2 nci derece kadrolu 1 inci Sınıf Uzmanlığa, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Raportörlerinden Neriman Çıtakoğlu'nun, 657 sayılı Kanunun değişik 68 inci maddesinin (A) bendi ve 74 üncü maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Başbakan yürütür. 17/6/1977 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORVTÜRK Başbakan S. DEMİREL Yürütme ve İdare Bölümü sayfa : 2228

3 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Te rtniewel 113«) - 7 Ekim 1920 PAZARTESİ 27 HAZİRAN 1977 Sayı : İLÂN BÖLÜMÜ İLANLAR Köy İşleri Bakanlığı YSE. Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden: BURSA 1 Eksiltmeye konulan Köyyölu adı; Balıkesir ili muhtelif Ky. stablize kaplama, Keşif Bedeli: ,55 TL., Kati Teminat: 556J521, TL. dır. Eksiltme Tarihi, günü, saati: 1/7/1977 Cuma 16.00, Son Müracaat tarihi, günü, saati: 29/6/1977 Çarşamba de 2 Yukarıda yazılı köyyolu stablize kaplama eksiltmesi hizasında yazılı tarih gün ve saatte Bursa Araba Yatağı mevkiinde YSE 3. Bölge Müdürlüğü binasındaki Bölge Müdürlüğü odasında 2490 sayılı Kanunun 40. maddesi gereğince eksiltmesi yapılacaktır. 3 Eksütme dosyası Bursa YSE % Bölge Müdürlüğü Yol İşleri Şefliğinde görülebilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için: a) İsteklilerin 1977 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesi ile şirketlerin sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi ve usulü dairesinde yukarıda yazılı miktarda kat'i teminatı vermeleri (Teminat mektup olarak verildiği takdirde Maliye Bakanlığının 12/1/1956 gün ve İS/1723 sayılı tamimine uygun olması.) b) İsteklilerin en geç yukarıda tespit edilmiş olan müracaat son günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe üe YSE 2. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri (Müracaatta Genel evrak kaydı muteberdir.) Dilekçesine (C) grubundan en az yukarıda yazılı keşif bedeli ihtiva eden eden miktarda müteahhitlik karnesi veya en az keşif bedelinin % 80'i kadar bir kalemde benzerî miktarda stablize işi yapıp geçici kabulünü yaptırmış olduğunu ispat eder tastikli belgeyi YİSE 2. Bölge Müdürlüğü Yol İşleri Şefliğinden temin edeceği örneklere uygun malî durum büdirisini, sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış banka mektubunu, çalışma tasarısı ve teçhizat bildirisini teknik personel ve taahhüt budirüerini, isteklilerin gerçek tek kişi olmaları halinde imza sirkülerini şirket olması halinde şirket sirkülerini isteklilerin şırketse şirket, şahıssa kendi adlarına faturalı olduğunu tevsik edecek tarzda en az bir adet yükleyici ve yine en az beş adet damperli kamyonu bulunduğunu ispat edecek faturaların eksiksiz olarak ekleyip iştirak belgesi almaları (İştirak belgesi için telgrafla müracaat kabul edilmez.) Keyfiyet ilân olunur / l-l

4 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 15. Bö'ge Müdürlüğünden: İŞYERİ VE CİNSİ 1 Devrek - Zonguldak II. Kısım yolunda toprak işleri ve sanat yapılan. 2 Kozcağız - Kumluca (Bartın - Safranbolu) Ayr. Yolunun Kim. arası üst yapı işi 3 (Bartın - Amasra) Ayr. Ant Yolunun Kim. 1er arası üst yapı işi. 4 Kastamonu Ayr. Azdavay yolunun Kim. 1er arası üst yapı işi. 5 Eskipazar - Mengen yolunun Kim. 1er arası üst yapı işi. K. Bedeli TL , , , G. Teminatı TL KASTAMONU İ H A L E N İ N Tarihi Günü Saati Son Mür. Ta. 13/7/ /7/ /7/ /7/ /7/1977 Çarşamba Çarşamba Perşembe Perşembe Cuma /7/1977 8/7/1977 8/7/1977 8/7/1977 8/7/1977 A Yukanda yazılı işler 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü Ue ayn ayn eksiltmeye çıkanlmıştır. B İşlerin eksütmesi yukanda hizalarında yazılı gün ve saatlerde Kastamonu'da Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda yapılacaktır. C Bu işlere ait evraklar her gün mesai saatleri dahilinde Kastamonu'da Karayollan 15. Bölge Müdürlüğü Malzeme Amirliğinde görülebilir. D İştirak belgesi alabilmek için: İsteklilerin en geç yukanda işlerin hizalannda yazılı son müracaat tarihi mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek (Müracaatlarda Bölgemiz kayıt tarihi muteberdir.) dilekçelerine a) İstekli şirket ise şirket imza sirkülerini b) 1 ci sıradaki iş için işin keşif bedeli kadar Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (C) grubu müteahhitlik karnesi 2, 3, 4, 5 ci sıradaki işler içinde, işlerin keşif 'bedeli kadar süresi dolmamış Bayındırlık Bakanlığından alınmış (C) grubu müteahhitlik karnesi veya resmî dairelerden alınmış işlerin en az keşif bedelinin yansı kadar aynı mahiyette iş yaptığına dair iş bitirme belgesi c) Taahhüt bildirisi d) İşyerinin görüldüğüne dair Bölge Müdürlüğünden alınmış tasdikli belge e) Yapı araçları büdirisi f) Malî durum Mldirisi g) İlk ilân tarihinden sonra alınmış banka mektubunu ekliyerek iştirak belgesi almaları şarttır, (her iş için ayn ayn dilekçe ve belgelerle müracaat edilecek olup c, e, f, fıkralarında yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması şarttır. Vekaleten imzalananlar kabul edilmez.) Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 37 Haziran 1977 Sayı: 15979

5 E Eksiltmeye girebilmek için: İsteklilerin 1977 yılı vizeli ticaret ve sanayi odası belgesi ile şirketlerin ilk ilân tarihinden sonra alınmış faaliyet belgesi, Bölge Müdürlüğümüzden alınacak iştirak belgesi ve usulü dairesinde yukarıda işlerin hizalarında gösterilen miktar kadar geçici teminat vermeleri şarttır. (Teminat mektup olarak verildiği takdirde bu mektup müddetsiz veya son müracaat gününden itibaren en az üç ay müddetli ve Maliye Bakanlığının 12/1/1956 gün ve /1723 sayılı tamimine uygun olmaları.) F İştirak belgesi alan taliplilerin eksiltme şartnamesindeki izahat dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplarım işlerin hizalarında yazılı ihale gün ve saatlerinden bir saat önce makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri üân olunur. (Postada vaki gecikmeler ve telgrafla müracaat kabul edilmez.) 10357/4-2 Bölgesi Kumluca»»» Antalya - Kumluca Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: Deposu Yolun vasfı Cins ve nevi Kumluca»»» Şose»»» 2. S. N. B. Ç. T. 3. S. N. B. Ç. T. 3. S. Kıs. B. Ç. T. Çam kapak tahta P. adedi Adet Ster Mî Dm M. bedeli % 7,5 Tem. TL. TL. 1.30O O O Boy metre 1 Yukarıda beyanı yazılı orman emvali karşılarında gösterilen muhammen bedel üzerinden 1/7/1977 tarihine rastlayan Cuma günü saat 10,00 da işletme satış salonunda toplanacak Komisyon huzurunda açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. 2 İhaleye iştirak edeceklerin son sene vizesi yapılmış ticaret odası belgesi veya kapasite belgelerim* ibraz etmeleri şarttır. İbraz etmeyenler ihaleye iştirak edemeyeceklerdir. 3 Satış bedelinin vergileri ile % 50 si peşin, % 50 si üç ay vadeli müddetsiz banka mektubu karşılığı yapılacaktır. Vade sonunda ödenmeyen mektuplar müddet uzatılmaksızın bankada nakte çevrilecektir. 4 Satışa ait her türlü vergi ve resim alıcıya ait olup, satış masrafları İşletmece ödenecektir. 5 Teminat en geç aynı gün saat 10,00 a kadar alınacaktır. Partner en az 23 M en fazla 83 M tür Satışa ait şartname, ilân ve ekleri Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Orman Bölge Başmüdürlüğü, Antalya, Ankara, istanbul, Finike, Elmalı, Korkuteli, İsparta, Bucak, Manavgat, Akseki. Gündoğmuş, Alanya, Kaş, Gazipaşa, Serik, Burdur İşletme Müdürlüklerinde, Kumluca, Hasyurt, Turunçova, Finike Belediye Başkanlıkları, Ankara, Mersin, Konya, İzmir Ticaret Odası Başkanlıkları, Kumluca, Kayseri, Konya, Orman Bölge Şeflikleri ile İşletmemiz muhasebesinde görülebilir. 7 Satışa iştirak edeceklerin belirtilen gün ve saatte teminat makbuzları üe Komisyona müracaatları ilân olunur / / Haziran 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 27 Haziran 1977 Sayı: TCDD. 2. İşletme Başmüdürlüğü Alım Satım Komisyonu Başkanlığından: TCDD Genel Müdürlüğü XIII. Başkanlığı EBİM Müdürlüğünün ihtiyacı bulunan aşağıdaki yazılı bulunan Continus Formlar kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 1 İhale 11 Temmuz 1977 tarihinde saat 14.00'de Ankara Gar 2. İşletme binasında bulunan Komisyonumuzda yapılacaktır. 2 Usulüne göre hazırlanacak kapalı teklif mektuplarının ve geçici teminat makbuzları üe birlikte 11/7/1977 günü saat 12.00'ye kadar makbuz mukabilinde Komisyonumuza teslim edilmesi şarttır. 3 Geçici teminat teklif edilen tüm fiatın % 5 i olacaktır. 4 Her kalem Continus Porm'larm birimleri için ayrı ayrı fiat teklifi verilecektir. 5 İstenilen Continus Form'iar kati siparişe müteakip 15 iş gününde TCDD teslim edilmiş olacaktır. 6 İhale dosayası ve numuneler Komisyonda görülebilir. 7 TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya düediği talibe yapmakta tamamen serbesttir. CONTİNUS FORM CİNSİ Miktarı adet 1 İşçi Puvantajı 1 nüsha İşçi Puvantajı 2 nüsha İşçi maaş bodrosu Bilet gönderme X12 inç 3 nüsha X12 inç 2 nüsha X12 inç 3 nüsha X12 inç 4 nüsha diğer gelirler Kim. tazminatı özel kesinti / 1-1 Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 19. Bölge Müdürlüğünden: 1 Sivas DSİ. XıX. Bölge Müdürlüğü hudutları içinde bulunan Sivas - Merkez Murdar Irmağı Islahı İkmali inşaatı işi kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 2 ~ İnşaatın muhammen keşif bedeli , TL. olup geçici teminatı , TL.dir. 3 Müteahhitçe bu işte kullanılmak üzere iş programına uygun olarak şantiyede çalışır vaziyette bir adet ekskavatör, iki adet betoniyer, dört adet vibratör, kâfi miktarda kamyon, motopomp ve gerekli diğer ekipman bulundurulacaktır. 4 İhale 6/7/1977 Çarşamba günü saat 15.00'de DSİ. XIX. Bölge binasında Kümbet - Sivas'ta toplanacak olan Bölge Eksiltme Komisyonu tarafından kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 5 İhale tasarısı ve ekleri dördüncü maddede yazılı adreste 23/6/1977 tarihinden itibaren görülebilir. 6 İstekli şahıs veya şirketlerin XIX. Bölge Müdürlüğüne 1/7/1977 Cuma günü saat 17.00"ye kadar bir dilekçe ile müracaat ederek ihaleye iştirak belgesi istemeleri ve bu dilekçeye aşağıdaki vesikaları eklemeleri gerekmektedir. a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış müteahhitlik karnesi (B) grubundan en az , Tfc.

7 27 Haziran 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 b) Taahhüdü altında bulunan işler beyannamesi, c) Makina ve tezhizat beyannamesi noterden tasdikli, d) Banka mali durum belgesi, e) Teknik personel beyannamesi, f) İşyerini gördüklerine dair Sivas DSİ. XIX. Bölge Müdürlüğünden alınmış bir belge, g) Üçüncü maddede istenilen iş makinalanm iş programlarına uygun olarak şantiyede çalışır vaziyette hazır bulundurulacağına dair usulü veçhile tanzim edümiş bir taahhütname. 7 İstekliler iştirak belgesi alıp almadıklarını 4/7/1977 Pazartesi sabahından itibaren DSİ. XIX. Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek öğrenebilirler. 8 1/7/1977 tarihine kadar ihale tasarısı ve eklerini görüp imza etmemiş olanlara iştirak belgesi verilmez. 9 İhaleye iştirak etmek isteyen şahıs ve şirketlerin teklif şartlarım 6/7/1977 Çarşamba günü saat 14,45'e kadar dördüncü maddede belirtilen adreste DSİ. XIX. Bölge Eksiltme Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabüi teslim etmeleri şarttır. Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. m /M PTT Genel Müdürlüğünden : İNŞAAT İLÂNI , TL. keşif bedelli Aliağa PTT Santral Binası inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Geçici teminatı , TL. dır. 2 Eksiltme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında İzmir PTT Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. 3 Eksiltme 7/7/1977 Perşembe günü saat da Genel Müdürlük Eksiltme Kurulunca yapılacaktır. 4 İsteklilerin 5/7/1977 Salı günü saat a kadar eksiltme şartnamesinin 12. maddesinde istenilen belgeler ve müteahhitlik karnesi aslı ile Genel Müdürlüğe başvururarak iştirak belgesi almaları gerekmektedir. 5 Taliplerin bu işe ait teklif mektuplarını, eksiltmenin yapılacağı günü saat e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına tevdi edilmek üzere Yapı İşleri Dairesine makbuz mukabilinde vermeleri gerekmektedir. 6 Teşekkülümüzü ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale etmekte serbesttir /2-2 /Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Sakarya Bölge Müdürlüğünden : NAKLİYE YAPTIRILACAKTIR. 1 Yarımca gübre fabrikasından (Yetmişbin) ton gübre muhtelif mahallere sevk ettirilecektir. İhale günü 27 Haziran 1977 Pazartesi Saat te. 2 Petkim - Petrokimya gübre fabrikasından (Yirmialtıbin) ton gübre muhtelif mahallere sevk ettirilecektir. İhale günü 29 Haziran 1977 Çarşamba günü saat de. Kadar teklifler kapalı zarfla Sakarya Bölge Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. 3 Şartnameler istanbul, Ankara, Eskişehir, Konya, Kastamonu, Kayseri, Sakarya Bölge Müdürlükleri ile İzmit Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihale yapıp yapmamakta veya işi dilediğine vermekte serbesttir / 2-2

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 27 Haziran 1977 Sayı: Kastamonu Valiliğinden: Bayındırlık Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğünün 1 Tosya îmam Hatip Lisesi inşaatı işi 2490 sayılı Kanunun 31 nci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin keşif bedeli ( , ) liradır. 3 Eksiltme Kastamonu Bayındırlık Müdürlüğünde İhale Komisyonu marifetiyle 11/7/1977 Pazartesi günü saat de yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Kastamonu Bayındırlık Müdürlüğünde mesai saatleri dahilinde görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için: a) , liralık geçici teminatlarını, b) 1977 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plan ve teçhizat beyannamesini, sermaye ve kredi imkânlarını gösterir malî durum bildirisini, bunu belirten banka referansını, teknik personel beyannamesini, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan bu işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine, girebüeceklerini gösterir müfeahhitlik karnesini ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini, teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 6 İstekliler teklif mektuplarını 11/7/1977 Pazartesi günü saat e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonuna vereceklerdir. 7 Yeterlik belgesi alınması için son müracaat 7/7/1977 Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. 8 Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / 4-2 Edirne Sağlık Okulu Müdürlüğünden: Tatoımfih eomen % 7.5 Sıra Fiyatı Tutan Geç. Tem. İhale No. Cinsî Miktarı lira Kr. Lira Kr. lira Kr. Saati 1 Ekmek (Beledfiıye ıtjpi') Adet 2,50 10O.0ÜO 6,.260, Ü0.0O 2 Kemiksiz sığır eti 3500 Kg. 50, , , Erkek koyun elti 2500» SO 12Ö.0OO, 7:500 IİO.30 4 YemeMk margarin İ20O0» 17yl , 2.56«, Zeytin tamesil (Duble Tiix) 800» 126, , U.590, Pirfaç (Bersanii) 21500»,17, , 3J87, M.15 7 Beyaz Pey. (Buzh. Itamyağh) looff» 3«, , 2J850, 1L30 8 Yoğurt (Tam yağlı) '3500» '10, , a.626 1, Yumurta Aldlet 1, , 2,025, H Okulumuz ders yılı ihtiyacı olup yukanda durumlan açıklanan 9 kalem yiyecek maddesi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine göre kapaıl zarf usulü ile satın alınacaktır. 2 Eksiltme 11/7/1977 Pazartesi günü saat dan itibaren yukandaki sıraya göre Edirne Sağlık Okulu binasında satınalma komisyonu huzurunda yapılacak ve ihale hükümleri 1978 malî yılma sari (Geçici) olacaktır. 3 Taliplerin her kalem için 2490 sayılı Kanunun 32 nci maddesi tarifatı dairesinde ayrı ayn hazıriayacaklan teminat makbuzu veya teminat mektuplan :1e 1977 yılına ait Ticaret Odası belgesi ve şirketler adına ihaleye gireceklerin şirket sirküleri vekâletname v.s. gibi belgelerini havi teklif mektuplannı ihale saatinden bir saat evveline kadar Satınalma Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekir. Postada vaki gecikmelerden dolayı mesuliyet kabul edilmez. 4 Bu işe ait şartnamelerin mesai saatleri dahilinde Okul Müdürlüğünden edelsiz olarak alınabileceği ilân olunur / 4-S

9 27 Haziran 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müdürlüğünden : 1 Orkestramız konserlerinin banda geçirilmesi için ses kayıt cihazlarından nümerik geciktirme ünitesi ve teferruatı, 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 2 İşin keşif bedeli: ( ) Üçyüzyetmişbin lira olup, geçici teminatı: (18.550) Onsekizbinbeşyüzelli liradır. 3 İstekelilerin 1977 yılı vizeli ticaret odası vesikaları olması, resmî bir kuruluşa en aşağı ( ) İkiyüzellibin liralık benzeri ses kayıt stüdyosu montajım ve seslendirmesini yaptığına ve kesin kabulünü yaptırdığına dair belgeleri bulunması ve bunun kapalı zarflara konulmaları gereklidir. 4 Taliplerin kapalı zarflarını 8 Temmuz 1977 Cuma günü saat 15.00'de Orkestramızda (Talat Paşa Bulvarı 38/A - Ankara) toplanacak komisyona makbuz karşılığı teslim etmeleri veya posta ile göndermeleri. 5 Euna ait keşif ve şartnameler çalışma saatleri dahilinde Müdürlüğümüz Bürosunda görülebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz /4-2 Afyon İli Çay İlçesi Karacaören Kasabası Belediye Başkanlığından : 1 Belediyemiz Otel-Gazino inşaatı yapma işi 2490 sayılı Kanunun 31/32 ncl maddesi gereğince 1977 yılı birim fiyatları üzerinden kapalı zarf usulü üe eksiltmeye çıkarılmıştır. 3 İhale 8/7/1977 Cuma günü saat de Belediye Encümeninde yapılacaktır 2 İşin keşif bedeli , lira olup geçici teminatı , liradır. 4 Bu işe ait plan keşif Ve şartname Karacaören Belediyesinde görülebilir. 5 Eksiltmeye girmek için geçici teminat makbuzu ile 1977 yılı Ticaret ve Sanayi Odası belgesi işin keşif bedeli kadar C grubu müteahhitlik karnesini teklif mektubu ile birlikde zarfa koyarak saat e kadar Belediye Başkanlığına vermeleri zorunludur. 6 Postadaki vaki gecikmelerin telgraf ile müracaatları kabul edilmez / 4-2 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: I Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için aşağıda dosya numarası ve cinsi belirtilen malzeme dış memleketlerden teklif alma yolu ile satınalmacaktır. II Şartname almak isteyen firmalar başlıklı kâğıtlarına, malzemenin sipariş numarasını, ismini ve malzeme ile ilgili olarak temsilcisi bulunduğu firmanın açık adresini belirtir bir dilekçe ile şartnameleri Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde A Blok 7. Kat 708 numaralı odadan belirtilen bedel mukabilinde temin edebilirler. III Tekliflerin en geç 25 Temmuz 1977 günü saat 17,30'da Genel Müdürlükte bulundurulması gerekir. Bu tarihten sonra verilenler ile şartnamelerine uygun, olmayan teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Posta ile şartname gönderilmez. IV İhale, 26 Temmuz 1977 günü saat 10.00'da yapılacaktır. Dosya numarası: , Cinsi: 403 kalem Allis - Chalmers Greyder yükleyici, dizer motoru yedek parçaları, Şartname bedeli: 50, TL

10 Mudurnu Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: MİKTARI Muh. Bedeli Adedi Vasfı Deposu CİNS ve NEVİ Ura Kr. Adet M>. D. 3 3 Şose Kılvaşı 1. S. N. Boy Çam tomruk 150 « » H. Hanı 2. S. NOT. Boy Çam tomruk , 2» Merkez 2. S. Nor. Boy Çam tomruk , 7» Merkez 3. S. Nor. Boy çam tomruk , 1 Taskesti 2. S. Nor. Boy Çam tomruk , 3» Taskesti 3. S. Nor. Boy Çam tomruk» , 1» Taskesti 1. S. Nor. Boy Gök. tomruk Taskesti 2. S. Nor. Boy Gök. tomruk , 1 Yürse 3. S. Nor. Boy Çam tomruk « , 4» Taskesti 2. S. Nor. Boy Meşe tomruk , 12» Taskesti 3. S. Nor. Boy Meşe tomruk O0, 2» Taskesti 3. S. Kı. Boy Meşe tomruk , 8» Dereköy 2. S. Nor. Boy Gök. tomruk Dereköy 3. S. Nor. Boy Meşe tomruk , 2» Dereköy 2. S. Kayın Maden Direk , YEKÛN : Çose Dereköy 3. S. Nor. Soy Kayın tomruk , 1» Dereköy 3. S. Kı. Boy Kayın tomruk , YEKÛN : Şose Dereköy 2. S. Nor. Boy Kayın tomruk , ıs» Dereköy 3. S. NOT. Boy Kayın tomruk » Taskesti 2. S. Nor. Boy Kayın tomruk t» Taskesti 3. S. Nor. Boy Kayın tomruk , YEKÛN : îşletmemizce Yukarıda beyanı yasalı M Muhtelit cins orman emvali 15/B Model No.lu şartnamesi mucibi ve 3 %50 sl peşin bakiyesi üç ay vadeli olarak M Kerestelik Kayın tomruklan, (Depoda mevcuttur) % 25 si peşin bakiyesi altı 3 ay vadeli olarak, M Kerestelik Kayın tomruk (Alivre suretiyle) ve İkinci sınıf kayın tomruklar % 50 si peşin bakiyesi üç ay 3 vadeli Üçüncü sınıf kayın tomruklar A 25 si peşin bakiyesi Altı ay vadeli olarak açık artırma suretiyle 4/A Model No.lu şartname mucibi satışa konulmuştur. 2 Kerestelik kayın tomruk satışına imalâtçılar grubu kapasitelerinin % 100 zü njsbetinde iştirak edebilecektir. 3 Satış4/7/1977 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14.00'de Mudurnu Satış Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 4 Mal bedeli olarak verilecek banka mektupları müddetsiz ve Ümitli olacaktır. 5 Teminatlarım banka mektubu olarak vereceklerin, bania mektuplarına İşletme adı ve İhale tarihini yazdıracaklardı r. 6 İhaleye iştirakte; Devlet İç İstikraz Tahvillerinden her zaman paraya çevrilebilenler, geçici teminat, kati teminat ve aynca vadeli satışlarda bedel karşılığı olarak kabul edilecektir. 7 Banka mektuplarına, ait nizami faiz üe İstihsal Vergisi, özel İdare Hissesi, Dellâliye Resmi, Bakanlık Fonu, Karar Pulu bedeli alıcıdan peşin olarak tahsil olunur. 8 Satış partileri en az 21, en çok96 metreküpdür. 9 İsteklilerin muvakkat teminatlarım yatırmış olmaları o partiyi muhammen bedel üzerinden satm almayı kabul etmiş olmaları demektir. 10 Bu satışa ait şartname ve ebat listeleri Bolu Orman Bölge Başmüdürlüğünde, Bolu, Düzce, Adapazarı, Geyve, Kızılcahamam, Ankara, istanbul, Akyazı ve Göynük İşletme Müdürlüklerinde görülebilir. 11 Satışa katılabilme şartlarına haiz isteklilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte Komisyona müracaatları ilan olunur /1-1 Sayla: 10 RESMÎ GAZETE 27 Haziran 1977 Sayı 15979

11 27 Haziran 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 Eayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : Karabük - Yenice (Devrek - Zonguldak yolu) iltisakı yolunun (Km. başlangıcı Karabük olmak üzere) takriben Km arasının mühendislik hizmetleri işinin 6150 sayılı Kanuna ve teklif isteme usulüne göre ihalesi için yerli «Ortak ginşim» ya da yerli firmalar arasında bir seçim yapılacaktır. 1 Mühendislik hizmetleri: a) 1/2000 ölçekli topografik harita alımı ve çizimi b) Aplikasyon, Nivelman yapımı, Enkesit alımı, profil ve enkesit çizimi, c) Köprü yerleri plankoteleri alımı ve çizimi 2 Firmalar seçime tek başlarına ya da bir «Ortak girişim» kurarak katılabileceklerdir. Tek başına katılacak firmalar yukarıda belirtilen hizmet sahalarının tümünden yeterilk almak zorundadır. Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim yukarıda belirtilen sahaların tümünden, ortakların her biri belirtilen sahaların en az birinden yeterlik almak zorundadır. 3 Firma seçimine katılmak isteyen ilgililerin aşağıdaki belgeleri bir başvurma yazısıyla birlikte en geç U/7/1977 günü saat e kadar aşağıdaki adrese elden vermeleri ya da postayla göndermeleri gereklidir. Postadaki gecikmeler göz önüne alınmıyacaktır. 4 Firma seçimi için gerekli belgeler: a) İlk ilândan sonra alınmış Ticaret Odası Kayıt Belgesi fotokopisi, b) İlk ilândan sonra alınmış mühendis ya da Mimar Odası Kayıt Belgesi fotokopisi, c) İmza sirküleri ya da örneği fotokopisi, d) Varsa vekaletname fotokopisi, c) Şirket halinde kuruluş belgesi fotokopisi, f) Firma seçimi soru formu, g) Eleman biyografileri, h) Kredi durumunu gösterir banka yazısı, i) Varsa Noter tasdikli Ortak Girişim Belgesi fotokopisi. (f) ve (g) de istenen Firma Seçimi Soru formu ve eleman biyografi formları aşağıdaki adresten temin edilebilir. Ortak girişim halinde ortakların her biri tarafından ayrı ayrı hazırlanan belgeler, Ortak girişim adına sorum 1!'. Ortak tarafından verilecektir. Belgeleri eksik müracaatlar değerlendirmeye almmıyacaktır. Adres : Karayolları Genel Müdürlüğü Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığı, Yücetepe/Ankara / 4-4 Ankara Jandarma Satmalına Komisyon Başkanlığından : İstinat Duvarı, Kademe, Garaj ve Cephanelik İkmal inşaatları 2490 sayılı Kanunun 31 nci maddesi gereğince kapalı zarf usulüyle yaptırılacaktır. Keşif bedeli ,60) lira olup geçici teminatı liradır. Eksiltmesi Ll Temmuz 1977 Pazartesi günü saat de Komisyonda yapılacaktır. Buna ait keşif, şartname, proje ve diğer evrakları çalışma saatlerinde Ankara ve istanbul J. Satınalma Komisyonlannfla görülebilir. İhaleye gireceklerin en geç 4 Temmuz 1977 günü saat 17.30'a kadar Ankara Yapı İşleri 5 nci Bölge Müdürlüğünden en az (c) grubundan yeterlilik belgesi almaları şarttır. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mektupları ile istenilen belgeleri ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komis yona vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez / 4-3

12 Sayfa: 12 RESMİ GAZETE 27 Haziran 1977 Sayı: Cihanbeyli Belediye Başkanlığından: 1 Belediyemiz tarafından yaptırılacak olan itfaiye aracının üzerine arazöz teşkilâtı aracı Belediyece temin edilmek suretiyle yalnız arazöz kısmı teferruatı üe birlikte 2490 sayılı Kanunun 31 nci maddesi gereğince kapalı zarf usulü üe eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Yaptırılacak olan arazöz teşkilâtı işinin keşif bedeli , lira olup muvakkat teminatı , liradır. 3 Eksiltme ihalesi 7 Temmuz 1977 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 15.00'de Cihanbeyli Belediye dairesinde ve Encümen huzurunda yapılacaktır. 4 Bu işe ait keşif ve şartnameleri mesai saatleri dahilinde her gün Belediye dairesinde görülebilir. 5 Eksütmeye iştirak edeceklerin arazöz yapım işi ile ilgili firma olmaları ve bu işi yaptıklarına dair vesikalarım ibraz etmeleri. 6 Taliplerin 2490 sayılı Kanunun 32 ci maddesinde tarif olunduğu şekilde teklif mektupları ile muvakkat teminatlarım, yeterlik belgelerini bu işle iştigal etmekte bulundukları belgeleri ve 1977 yılı ticaret odası vesikalarım havi zarflarını ihale saatinden bir saat önce Belediye Başkanlığına makbuz mukabili vermeleri gerekir. Postada vuku bulacak gecikmelerin nazara alınmıyacağı ilân olunur. Simav Merkez Belediye Başkanlığından : 10348/4-3 Belediye Encümeninin 9/6/1977 tarih 568 sayılı karan gereğince sebze pazarına yapılacak çarşı tüm malzemeli keşif ve şartnamelerinde gösterildiği üzere 2490 sayılı Kanunun 31. ve müteakip maddeleri gereğince kapalı zarf usulü üe taliplisine ihale edilecektir. Çarşı inşaatının kapalı zarf ihalesi 7/7/1977 tarihinde saat de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 1 Tüm malzemeli yapılacak çarşının keşif bedeli (1.542J374.84) lira olup geçici teminatı ( ) Uradır. 2 Çarşının eksiltmesine iştirak edeceklerin bu kabil işler yaptığını belirten belgelerin, Bayındırlıktan müteahhitlik belgesini ibraz edeceği gibi ikametgâh sahibi olup herhangi bir işten ceza almamış olması şarttır. 3 Bu işe ait keşif ve şartnameleri Fen Dairesinde mesai saatleri içersinde her gün görebileceklerinden isteyenlerin adreslerinede gönderilebilecektir. 4 Taliplilerin ihaleden bir saat öncesi teklif mektuplarım vermeleri gereklidir. 5 İşbu ihaleden mütevvellit postada vaki gecikmeler nazara alınmaz ilan olunur / 4-3 Yalvaç Hacı Ali Rıza Efendi İlçe Kütüphanesi Müdürlüğünden: 1 Kütüphanemiz Müdürlüğüne bağlı Kumdanlı Bucağı Kütüphane binasının (Yüzyetmişbeşbin) liralık keşif bedelli onarım işi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme 8 Temmuz 1977 Cuma günü saat 14,00 te Kütüphanede yapılacaktır. Eksiltme dosyası mesai saatlerinde görülebüir. 3 Eksiltmeye girebümek için: (Onbin) liralık geçici teminatım, işin keşif bedeli kadar iş bitirdiklerine dair belgeleriyle, İsparta Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgelerini teklif mektuplariyle zarfa koymaları gerekmektedir. 4 İstekliler teklif mektuplarını en geç ihale saatine bir saat kalana kadar verebilirler, telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler kabul edilmez / 4-3

13 27 Haziran 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden YAPI İŞLERİ İLÂNI 1 Eksiltmeye konulan iş Sivas Hastane binasının genel onarımı olup, ilk keşif bedeli ,88 liradır. 2 Eksütme 7/7/1977 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 16.00'da Ankara Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü 1 'No.lu Satmalma Kamisyonunda birim fiat esası üzerinden kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 İsteklilerin; bu işe ait eksiltme evrakını ve eklerini Ankara'da Adakale Sokak No. 30'da Genel Müdürlük Yapı İşleri Daire Başkanlığı Onarım Bürosunda mesai saatleri dahilinde incelemeleri mümkündür. 4 Eksiltmeye girebilmek için istekliler; a) 1977 yılma ait ticaret odası belgesini, b) Usulü dairesinde ,22 liralık muvakkat teminatım, c) Bu işe ait iştirak belgesini, kapalı zarflarına koyacaklardır. '5 Bu işe ait iştirak belgesi alınma şekli, İsteklilerin en geç 4/7/1977 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri (müracaatta umumî evrak kayıdı tarihi muteberdir. Telgrafla müracaat kabul olunmaz.) ve dilekçelerine Baynıdırlik Bakanlığından alınmış , TL. bedel kadar (C) grubundan müteahhitlik karnesi asıl veya noter suretiyle en az , TL. yağlı boya ve badana işlerini yapıp geçici ve kesin kabullerini ifa etmiş ve resmî daireden alınmış iş bitirme belgesi ile ihale evrakım tetkik ettiklerini gösterir Kurum Onarım Bürosundan bu iş için alınmış belgeyi eklemeleri lâzımdır. 6 İstekliler gerçek kişi veya tüzel kişi olacaktır. 7 İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazurlıyacakları teklif mektuplarım eksiltme günü saat 15.00'e kadar makbuz mukabilinde Atatürk Bulvarı Yenen Apt. No. 225 Kavaklıdere/Ankara'da 1 No.lu Satmalma Komisyonu Başkanlığına vermeleri veya bu saatte Komisyon Başkanlığında bulunacak şekücle iadeli taahhütlü olarak postalamaları lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez sayılı Kanunun 21. maddesinin 4. fıkrası mucibince Belediyelerce istenilecek ilân resmî ve yardımlarla bilumum harçlar müteahhide aittir. (Finansman Kanunu gereğince ödenmesi gereken inşaat ve emlâk vergileri bina inşaat vergisi İdareye aittir.) 9 Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir /M Rolu-Gölyaka Belediye Başkanlığından: Belediyemizin Hizmet binası ikinci kat ikmal inşaatı 2490 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince kapalı z a T f usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 1 İşin muhammen bedeli ,17 TL. sidir. 2 İşin geçici teminatı ,75 TL. sidir. 3 Eksiltme 11/7/1977 günü saat de Belediye Encümeninde yapılacaktır. 4 Talip olanların ihale gününden üç gün önce Belediyemize müracaat ederek yeterlik belgelerini almaları gerekir. 5 Geçerli ticaret odası vesikası ile bu işler kadar bir iş yapıp kat'i kabulünü yaptırmış olduklarını gösterir belge ibraz etmeleri. 6 Eksiltme şartnamesi her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Fen Memurluğunda görülebilir. 7 İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 32. maddesine uygun olarak hazırlıyacakları teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat önce ihale Komisyonu Başkanlığına vermiş olmaları şarttır /4-3

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 27 Haziran 1977 Sayı: uşak Valiliğinden: Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün: 1 Uşak İli Karahallı İlçesi Hükümet Konağı inşaatı 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin keşif bedeli , liradır. 3 Eksiltme Uşak Bayındırlık Müdürlüğü odasında, "İhale Komisyonunca 14/7/1977 Perşembe günü saat de yapılacaktır. 4 Ekslitme şartnamesi ve diğer evraklar Uşak Bayındırlık Müdürlüğünde görülebuir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; a) , liralık geçici teminatım, b) 1977 yılına ait Ticaret Odası belgesini, c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plân ve teçhizat beyannamesini, bankadan alacakları, kullanılmış ve kullanılmamış teminat mektubu kredisi ile serbest mevduatlarım gösterir örneğine uygun banka mektubu ve sermaye kredi imkanlarım bildiren mali durum büdirisini, teknik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceğini gösterir müteahhitlik karnesinin asimi ibraz suretiyle Uşak Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 6 İstekliler teklif mektuplarını 14/7/1977 Perşembe günü saat HJÛO'e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7 Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 11/7/1977 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / 4-3 Hınıs Endüstri Pratik Sanat Okulu Müdürlüğünden: 1 Hınıs Endüstri Pratik Sanat Okulunun lojman yapımı işi 2490 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur., 2 İşin keşif bedeli TL. dır. 3 Eksiltme Endüstri Pratik Sanat Okulunda kurulacak İhale Komisyonunca 11/7/1977 günü saat de yapılacaktır. 4 İstekliler, eksiltme evrakını, şartnameyi, keşif özetini, proje ve buna benzer diğer evrakı müsbitleri her gün mesai saatleri içerisinde Okul İdaresinde görebilirler. 5 Eksiltmeye girebilecek isteklüerin; a) , liralık geçici teminatı, b) 1977 yılına ait Ticaret Odası belgesi, c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte vereceklerdir. d) Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne uygun olarak hazırlanmış plân ve teçhizat beyannamesini, taahhüt beyannamesini ve keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebueceklerini gösterir iş bitirme belgesini teklif mektuplarıyla birlikte zarfa koymaları lazımdır. 6 İstekliler teklif mektuplarım 11/7/1977 Pazartesi günü saat de kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri lazımdır. 7 Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi tatil günleri hariç ihale gününden (3) gün önce (Erzurum Bayındırlık Müdürlüğünden) almaları lazımdır. 8 Telgrafla yapüan müracaatlar ve postada vaki olan gecikmeler kabul edilmez / 4-1

15 27 Haziran 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 Elazığ Karayolları 8. Bölge Müdürlüğünden: 1 Bölgemiz (Malatya - Pötürge) Ayrım-Keferdiz (Tepehan) yolu yol yapım işi 2490/31. maddesine göre 1978 yılma sari sözleşmeli olmak üzere kapalı zarf usulü eksiltme suretiyle Bölge İhale Komisyonunca yapılacaktır. 2 İşin keşif bedeli ,19 lira olup geçici teminatı Unadır. İhale 8/7/1977 Cuma günü saat da yapılacaktır. İhaleye iştirak edeceklerin kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına makbuz karşılığında vereceklerdir. İhaleye iştirak edeceklerin kapalı zarflarında 1977 yılı vizeli Ticaret Odası belgesi, geçici teminat ile bu iş îçinmüdürlüğumüzden alınmış yeterlik belgesini ibraz etmeleri şarttır. Şirket olmaları halinde ayrıca şirketle ilgili imza sürkileri ve vekâletnameyi ibraz edeceklerdir. Usulüne göre tanzim edilmemiş kapalı zarflarla Komisyona geç intikal eden kapalı zarflar Komisyonca kabul edilmiyecektir. 3 İsteklilerin Bölgemizden bu iş için yeterlik belgeleri alabilmeleri için numunesine uygun müracaat dilekçelerine; 1 İşin cinsi ve miktarı kadar (B) Grubu müteahhitlik karnesi, 2 Ticaret sicil belgesi, 3 Malî yeterlik belgesi, 4 Makina teçhizat beyannamesi, 5 Teknik eleman beyannamesi, 6 Keşif bedelinin % 10 nu nispetinde banka referans mektubu (ihaleden en az beşgün önce alınmış olacaktır.) / Bir adet fotoğraf ilâ 100 kuruşluk damga pulu ve eksiltme şartnamesinde yazılı diğer evrakları noksansız ekliyerek son müracaat günü olan 4/7/1977 günü mesai sonuna kadar müracaatla yeterlik belgesi almaları şarttır. 4 İhale dosyası hergün mesai saatlerinde Malzeme Servisinde görülebilir. İsteklilere müracaatlarında paralı veya parasız ihale evrakı şartnamesi gönderilmiyecektir. Duyurulur /4-3 9 Kahraman Maraş Orman Bölge Başmüdürlüğünden: lira keşif bedelli Kahramanmaraş Orman Muhafaza Memurluğu Okul Müdürlüğünün lojman inşaatı, kapalı zarf usulü ile ve birim fiatı esası üzerinden 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince eksiltmeye çıkartılmıştır 2 Eksiltme 8/7/1977 Cuma günü saat de Kahramanmaraş Orman Bölge Başmüdürlüğü İdare Binasında yapılacaktır. 3 İstekliler 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını engeç 8/7/1977 günü saat e kadar Kahraman Maraş Orman Bölge Başmüdürlüğünde bu iş için kurulacak İnşaat Komisyonu Başkanlığına kapalı zarfla vereceklerdir. 4 Bu işe şartname ve diğer evraklar, Kahramanmaraş Orman Bölge Başmüdürlüğü, İnşaat Kısım Müdürlüğünde görülebilir. 5 Eksiltmeye iştirak edebilmek için: a) TL. lık geçici teminat, b) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan enaz bu işin keşif bedeli kadar işin eksiltmelerine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ihale gününden 3 gün evvel Komusyona başvurarak iştirak belgesini alıp ibraz etmeleri, c) Bu işe ait dosyada mevcut kapalı zarf usulü ile eksiltme şartnamesinde yazılı diğer belgeleri tamamlayarak ibraz etmeleri, 6 Telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez olup, keyfiyet ilân olunur / 4-3

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 27 Haziran 1977 Sayı: II- l ı.ı.. ıi,. ' mı» Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Donatım Gn. Md. Satın Alma Şubesinden : 1 Ana Depo -ve Tamirhane Müdürlüğünün 1 adet baraka yapım işi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 - îşin keşif bedeli: liradır. 3 Eksiltme Ankara'da Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Satın Alma Komisyonunda 8/7/1977 Cuma günü saat 15.C0'de yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Donatım Genel Müdürlüğü ISatın Alma Şube Müdürlüğünde görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : a) ,40 liralık geçici teminatlarım, b) 1977 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesini, c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan); A Sermaye ve kredi imkânlarım bildiren malî durum bildirisi ve bunu belirten banka referansım, B Teknik personel beyannamesini, C Taahhüt beyannamesini, D En az bu işin keşif bedeli kadar buna benzer bir işi başarmış ve kabulünü yaptırmış olduklarına dair belgeyi dilekçelerine ekliyerek Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgelerini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 6 İstekliler teklif mektuplarım 8/7/1977 Cuma günü saat 14.00'e kadar makbuz mukabilinde Satın Alma Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7 Yeterlik belgesi alınması için Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğüne son müracaat tarihi 6/7/1977 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadardır. 8 Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / 4-3 Ankara Lv. Amirliği (1) No. lu Sat. Al. Kem. Bşk. lığından: Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Beş) kalem (yiyecek) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında ki gün ve saatlerde komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. M. Bedeli G. Tem. İ h a le C i n s i Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati Konsantre domates salçası Kg , , 8/7/ Konsantre domates salçası Kg , , Cuma Konsantre domates salçası Kg , 8.750, TAMAMI: O00, , Patates Kg , 8/7/ Kuru soğan Kg , Cuma TAMAMI: , , / 4-3

17 27 Haziran 1977 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 Köy işleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik işleri Genel Müdürlüğünden: 1 Aşağıda yazılı malzemeler 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf eksiltme usulü ile ihaleye konulmuştur. Cinsi Mitotan Tah. Bed. Lira Kr. G. Tem.. Bed. Iiıra lira Kr, İhalenin Tarihi Saati 1) Helisel matücap uçtan 2) Masa tipi matkap tezgahı 3) Sert metal plakalı torna kalemleri 4) DMÎ taslaıma motoru 5) Tork anahtarı 213 Kal. 20 Ad , ', 18, 7/7/( /7/ ' Kal , 1I9J642 27, ıl2ı/7ı/h Ad , 90J950 47, 118/7/ m Ad. 21I2J500, 111, , 131/7/ Eksiltme ve ihaleleri yukanda gösterilen tarih ve saatlerde Ankara'da Köy işleri Bakanlığının 10. katında YSE Genel Müdürlüğünün Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 3 Şartnameler dilekçe karşılığında yukanda gösterilen bedeller üzerinden aynı yerden temin edilebilir. Şartname bedelinin YSE Genel Müdürlüğü adına ihale konusu belirtilerek Mal Müdürlükleri veya Defterdarlık veznelerin yatınlarak alman makbuz aslının ve posta pulunun gönderilmesi halinde posta ile de arzu edildiği takdirde şartname gönderilir. 4 isteklilerin şartnamede istenilen vesaik ile geçici teminat mektup veya makbuzlarını koymak sureti ile hazırlıyacakları teklif mektuplannı ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. (9 No. lu oda) 5 Yukanda birinci sırada gösterilen malzemenin ihalesine iştirak edecek yapımcı veya satıcı firmaların; Teklif ettikleri matkap uçlan için Türk Standartları Enstitüsünden alacaklan kalite belgesi veya Standartlara uygunluk belgesini (Aslı veya note* mayii sureti) teklif mektupları ile birlikte vereceklerdir. Bu şekilde verilmeyen teklifler kabul edilmiyecektir. 6 Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edilmiyeceği ilân olunur / 4-4 Simav Lisesi Müdürlüğünden : 1 Simav Lisesine ait Sıhhi Tesisat ve Spor Salonu onanm işleri 2490 sayılı Kanunun 31 ve müteakip maddeleri gereğince ayn ayn kapalı zarf teklif alma usulü ile yaptmlacaktır. 2 Bunlara ait tahmini bedel geçici teminat ve ihale günleri aşağıda gösterilmiştir. 3 Şartname ve keşif özetleri Simav Lisesi Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir. 4 ihale Simav Lisesinde kurulacak komisyon tarafından yapılacaktır. 5 isteklilerin teklif mektuplanna teminat makbuzu 1977 yılı Ticaret odası ve bu işleri basan ile yaptıklarına dair belge eklemeleri şarttır. 6 Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmez. îşin nev"i Tem. bedeli Lira Kr. Geç. teminat Lira Kr. İhale gün ve saati Spor salonu onarımı Sıhhi tesisat onanım , , I [ 11250, 2250, 28/7/ /7/ / 4-4

18 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 27 Haziran 1977 Sayı: Y.S.E. XI. Bölge Müdürlüğünden: Yeterlik Sıra K. Bedeli G.Tem. Karne Bel. Son. İhalenin No. tşin yeri ve adı lira Lira Grubu Mür. Ta. Saati Tarih ve Saati 1 Elazığ Böl. sosyal tesis binası inş OOO B 7/7/ /7/ Alazığ Böl. anbar binası inş. (2 Ad.) C 8/7/ /7/ Elazığ ili sosyal tesis binası inş O00 187:750 B 8/7/ /7/ Elazığ ili Atölye binası inş B 8/7/ /7/ S Elazığ - Karakocan Başyurt Bakımevi inş C 11/7/ /7/ Malatya sosyal tesis yemekhane - misafirhane (Bölge tipi) İnş B 11/7/ /7/ Malatya - Darande Bakımevi inş C 11/7/ /7/ Tunceli ısı santralı soyunma - yıkanma sosyal tesis yemekhane - misafirhane (İl Tipi) İnş B 12/7/ /7/ Tunceli - yıkama - yağlama inş C 12/7/ /7/ Yukarıda işin keşif bedelleri, geçici teminat miktarları, ihale günü ve saati bildirilen tesis inşaatları 1977 birim fiyatları ile 1978 yılma sari olmak üzere 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 2 Eksiltme Elazığ YSE. XI. Bölge Müdürlüğü Köyyollan Şefliğinde yapılacaktır. 3 Taliplilerce işe ait eksiltme dosyası her gün mesai saatleri dahilinde Elazığ YSE. XI. Bölge Müdürlüğü Köyyollan Şefliğinde görülebilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; A) Yukanda bildirilen kanuni geçici teminat, teminat banka mektubu ise selahiyetli kişilerin imzalan tasdikli ve limit içi olacaktır. B) 1977 yılı vizeli ticaret ve sanayi odası belgesi aslı veya noterden tasdikli sureti. C) Yeterlik belgesi (yeterlik belgesini alabilmek için isteklilerin müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne uygun, a) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirgesini ve bunu belirten banka referans mektubunu, b) Teknik personel beyannamesini, c) Yapı araçları bildirisini, 5 İstekliler teklif mektuplarını yukarıda yazılı günler ve ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri şarttır. 6 Vekaleten ihaleye gireceklerin vekaletnamelerini istekli bir ortaklık olduğu taktirde şirketin imza sirküleri veya vekaletnamesini (Fotokopi kabul edilmez.) 7 Telgrafla yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / i-3

19 27 Haziran 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 Etibank Genel Müdürlüğünden: TON FUEL - OİL NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR 1 Bankamız Seydişehir Alüminyum Tesislerimize. Mersin'de + % 20 toleranslı ton 6 No.lu Fuel-Oil ve Kalorifer yakıtı naklettirilecektir. 2 Bu nakliye ile ilgili şartname ve ekleri: a) Etibank Genel Müdürlüğü Satmalma Dairesi Başkanlığından, b) Etibank Seydişehir Alüminyum Tesisleri Grup Başkanlığından, görülebilir veya 250, TL. karşılığında alınabilir. 3 Bu işle ilgili muvakkat teminat , liradır. 4 Yeterlik belgesi için istenen aşağıdaki belgeler 6/7/1977 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar Etibank Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisinde bulundurulacaktır. a) Kanuni ikametgâhın gösterilmesi, b) İstekli şahıs ise, Ticaret Odasında kayıtlı bulunduğuna dair senesi içerisinde alınmış vesika, c) İstekli Şirket ise; İdare merkezinin bulunduğu mahallin Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından Şirketin Sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu eksümenin yapılacağı tarihten en çok 15 gün evvel alınmış bir vesika, d) ton/yıl (6 ve 5) no.lu Fuel-Oil nakliyesini başarı üe ikmal etmiş olduğuna dair belge, e) Taahhüt konusu, işi yapabilecek kapasitede şartnamenin 15. nci maddesinde belirtilen evsafa uygun tipte sarnıçlı kamyona sahip olduğuna dair belge veya bu miktar ve evsafta sarnıçlı kamyonu dışarıdan temin etmesi halinde işin hitamına kadar bu işe tahsis edileceğine dair noterukçe tasdikli sözleşme, f) İsteklinin çalıştığı Bankaların isimleri ve banka referans mektubu, 5 İsteklilere 21/7/1977 tarihinden itibaren yeterlik belgesi Etibank Genel Müdürlüğü Satmalma Dairesi Başkanlığından verilecektir. 6 İştirakçilerin kapalı zarf teklif mektuplarını en geç 25/7/1977 Pazartesi günü saat 14.00'e kadar Genel Evrak Servisinde bulundurulması şarttır. Teküfler aynı gün saat 16.00'da açılacaktır. 7 Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 8 Postada vaki gecikmeler nazara alınmaz /3-3 Yem Sanayii Türk A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 1 Bursa ve Ankara Yem Fabrikası 8 adet çelik silo temel inşaatı ile imalât, montaj, elektrik ve kuvvet-kumanda işleri kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 2 İşin tahmini keşif bedeli Bursa için , TL. Ankara İçin , TL. dır. Geçici teminatları ise , TL. ve , TL. dır. 3 İşe ait mukavele ve proje dosyası Yenişehir Ataç Sokak No. 72 Kat 4 Ankara adresinde bulunan Tesis Müdürlüğünde görülebüir. 4 İsteklilerin 4/7/1977 Pazartesi günü saat ye kadar eksiltme şartnamesinde belirtilen evrakları ile Genel Müdürlüğümüze müracaat ederek iştirak belgeleri almaları gerekmektedir, 5 Tekliflerin Bursa için 21/7/1977 Perşembe günü Ankara için 18/7/1977 Pazartesi günü saat,14.00'e kadar Genel Müdürlüğümüze 4. Katta bulunan Tesis Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 6 Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi dilediğine vermekte serbesttir /2-2 I

20 Sayfa: 20 RESMÎ GAZETE 27 Haziran 1977 Sayı: Karacasu Belediye Reisliğinden: İlçemizin Cabi Mahallesi Kırgedik mevkiindeki Caddenin Blokaj çakılması ve beton kaplama yapılması işi ile oto garajı zemin beton kaplama işleri yaptırılacaktır Yaptırılacak işlerin keşif bedeli ,91 lira olup geçici teminatı ,84 liradır. İhale 8/7/1977 tarihli Cuma günü saat 1'5.00'de Karacasu Belediye Dairesinde encümen huzurunda kapalı zarf eksiltme suretiyle yapılacaktır. Taliplerin belirli gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri ilân olunur. 1Ö365/4-S Alaca Belediye Başkanlığından: Belediyemizin 1977 yılında muhtelif mahallerine yaptıracağı kanalizasyon toprak harfiyatı ve kanalizasyon döşeme işçiliği 3000 M 3 olup 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır. işin muhammen bedeli ,30 TL. olup geçici teminatı ise 8.084,76 TL. dır. îhale 11/7/1977 Pazartesi günü saat 14 de belediyede encümence yapılacaktır. İhaleye girmek isteyenlerin belirtilen gün ve saatte belediyede hazır bulunmaları gerekmektedir. Bu işe ait şartname mesai saatleri dahilinde fen işlerinde görülebilir / 4-4 Maltepe Belediye Başkanlığından: Belediyemiz tamirhanesi için , TL. muhammen bedelli 20 kalem malzeme 2490 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince kapak zarf usulüyle satm alınacaktır. Geçici teminatı 6.268,50 TL. olup ihalesi 8 Temmuz 1977 günü saat öte Belediyemiz Encümeninde yapılacaktır. Şartnamesi mesai saatleri içinde Belediyemizde görülebilir. ilan olunur /4-3 Kars İmam - Hatip Lisesi Müdürlüğünden : Cinsi Miktarı M. bedeli Lira Kr. G. Tem. Lira Kr. İhalenin tarihi Saati Şeklî Sebife ve mey Kuruzu erzak G. taze ekmek Çam odunu Küt. 21 kalem , 5.263, 7/7/ kalem , 5.516, 7/7/ bin ad , , 7/7/ ton , 6.875, 7/7/ Kapalı U.Z »» 11.00»» 14.30»» Yukarıda cins ve miktan yazıh dört kalemde 2490 sayılı Kanım hükümleri uyarınca kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme ihalesi Kars İmam - Hatip Lisesi binasında satmalma komusyonu huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin bu işe ait şartname ve diğer ilgili evrakları her mesai gün ve saatmda okulumuz hesap servisinde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacaklar, teklif mektuplarını usulüne uygun kapalı zarf ile ihale saatinden bir saat önce Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. Posta ile göndermelerde vaki gecikmelerden idaremiz sorumlu değildiı. İsteklilerin gün ve saatmda hazır bulunmaları ilân olunur /M

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI SIRA BAĞ TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE ALANI( TİPİ / İLÇE MAHALLE ADA PARSEL KAT / KAT İSMİ BÖL. NO M2) NİTELİĞİ BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ

Detaylı

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti.

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti. -İLAN- ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN 1-Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi Stat Sokak No:12 de, 805 Ada, 39 parselde kayıtlı 17 bağımsız bölümden oluşan 457,00

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1) Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kırşehir ilinde bulunan, hisseli taşınmaz mallardaki Hazine hissesine isabet eden miktarlar ile mülkiyeti

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN 1. Mülkiyetleri Belediyemize ait, hali hazır durumda bulunan (görüldükleri şekliyle satılacaktır.) ve yapımları devam eden (Belediyemizce imzalanan sözleşme şartlarına göre

Detaylı

..~).tl~ı...ate.ı...i

..~).tl~ı...ate.ı...i '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan 14.03.2014..~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat M Genel Müdürlüğüne M başvurulur. 12 Ekim 1977 ÇARŞAMBA Sayı : 16082 YÜRÜTME

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı 4 adet blade sunucu cihazlarının Kuruluşça hazırlanan teknik

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI 1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Merkez ile Mahallelerimizde bulunan ve İmar Planı dışında kalan zeytinliklerimizin daha verimli ve

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN *Mülkiyeti belediyemize ait Akyol mahallesi taş döküm sahası içersinde bulunan 3 nolu tüp deposu belediyemize gelir getirmesi amacıyla 15.02.2017-15.02.2022 tarihleri

Detaylı

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI İLAN AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 1-)İlimiz Merkez Hamidiye- Alaca Mahallesinde bulunan mülkiyeti İl sine ait ve özellikleri aşağıda belirtilen 304 adet taşınmazın

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Kart İrtifakı 3 Kat Mülkiyeti 4 İnşaat Ruhsatı İşleri BAŞVURUDA

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda mahallesi, mevkii, ada- parsel numarası, cinsi, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati yazılı

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ KAN UN. D. Görevin adı Sayı Ayhk

T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ KAN UN. D. Görevin adı Sayı Ayhk T.C. esmî Gazete r İdare ve yaz% işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mûdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ Sayı: 6821 J KAN UN özel idarelerden

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ DIŞI VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME (TRAFO) SATIŞI YAPILACAKTIR SATILACAK TRAFOLARLA İLGİLİ BİLGİLER: Madde 1- Satılacak trafoların sıra numarası, cinsi, niteliği aşağıda

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Resmi Yazı veya Dilekçe ile bildirim yapıldığında (3194 sayılı İmar Kanununun 39. ve 40.maddelerine göre; kesme yazıları

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Resmi Yazı veya Dilekçe ile bildirim yapıldığında (3194 sayılı İmar Kanununun 39. ve 40.maddelerine göre; kesme yazıları YUNUSEMRE BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Metruk Yapıların Yıkılması İşi Yanan Yıkılan Bina Formu Düzenlemesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 21 HAZİRAN 1977 SALI. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 21 HAZİRAN 1977 SALI. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 r Yönetim vm Ya»* işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüm* başvurulur. 21 HAZİRAN 1977 SALI Sayı : 15973 J YÜRÜTME

Detaylı

MENKUL SATIŞ İLANI. 1) Trafik sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir Ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441

MENKUL SATIŞ İLANI. 1) Trafik sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir Ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441 MENKUL SATIŞ İLANI Trafik Sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441 Plakalı Mercedes Benz marka 2010 model Beyaz ÇEKİCİ İle 67 AE 567 plakalı Kassbohrer marka

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Y&netlm m Ta» iil+ri itin Baıbakmnhk Nmşriymt ve MÜHtmvmnat Ctnmi Müdürlüğün* bmvurnlmr* 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE Sayı : 16003 MÜKERRER

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T. c. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurudur. 23 TEMMUZ 1964 Perşembe Sayı : 11761 KANUNLAR 765 sayılı

Detaylı

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM 30/05/13 09:31. ASKALEILCETARIMMUD 4151028 s.ol AŞKALE Kliylcrc lliı;mct T.C. KA YMAKAMLIOI Götürmc Birliği SAyı KONU 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 ~.t' ~A. ~ /' - ~ h.2.11.tp.af. J/.a.LI..u...$(.AI.&'.

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 017.MLZ.İŞL.19 İLETKEN, NYY KABLO, AER KABLO ve XLPE KABLO ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

İhale Evrak Bedeli MİKRODEV MARKA UZAK TERMİNAL ÜNİTESİ RTU 330 8D0 16Dİ 32MB 45 Adet / 15:00 100,00 TL

İhale Evrak Bedeli MİKRODEV MARKA UZAK TERMİNAL ÜNİTESİ RTU 330 8D0 16Dİ 32MB 45 Adet / 15:00 100,00 TL DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI MİKRODEV MARKA

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Durumu 2 İnşaat Ruhsatı NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Tapu, Çap Ve Ebatlı

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İHTİYACI IP KAMERA SATIN ALINACAKTIR. Ofisimizce, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET TORNA MAKİNASI ALINACAKTIR.

DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET TORNA MAKİNASI ALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET TORNA MAKİNASI ALINACAKTIR. Ofisimizce, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Topiant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : /; C. Senatosu : /9), C. Başbakanlık..

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI İHTİYACI 18 KALEM MUHTELİF LASTİK VE AKÜ SATIN ALINACAKTIR. Ofisimizce, Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ KAYIP İŞLEMLERİ

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-60)

SİRKÜLER RAPOR (2009-60) 6 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel:

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Şikayet Matbuu şikayet dilekçesi ve varsa ekleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Kayıda giriş

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir BÜLTEN MÜTEAHHİTLİK KARNESİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER Sayı: 2007/003 Tarih: 25 / 10 / 2007 Değerli müşterimiz, Müteahhitlik belgesi çıkarmak için istenen belgelerin listesi aşağıda açıklanmış olduğu gibidir.

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

SÜLOĞLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

SÜLOĞLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: SÜLOĞLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO: HİZMET ADI: 1 Denklik ile Kayıt 1. TC Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı 2. Denklik Belgesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44)

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Sayı: Vergi/2014.021 Tarih: 09.04.2014 VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Maliye Bakanlığı nca Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44) yayımlanmıştır.

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 207.MLZ.İŞL.7 4 GRUP MUHTELİF AYDINLATMA MALZEMESİ ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. -Şirketin

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri

560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri Kapasite Raporu Kapasite Raporunun Tanım Ve Kapsamı Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 08.04.2014/99-1 44 SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 44 seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, 6447 sayılı Kanunla değişik 6360 sayılı Kanun

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR.

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. 1- Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı'na ait,... İli,... İlçesi,... nolu işyeri (kapalı/açık) teklif

Detaylı

(fi&l TOBB CAP.S AMBA TİCARET VE 3ANAYI ODASI

(fi&l TOBB CAP.S AMBA TİCARET VE 3ANAYI ODASI Á r (fi&l TOBB CAP.S AMBA TİCARET VE 3ANAYI ODASI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ÇARŞAMBA / SAMSUN l_ Tarih Sayı Konu il. QS-2İ - 053\/L2*33 İlgi: Bolu İli Mudurnu İlçesi Babas Kaplıca Birliği

Detaylı

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Ankara'daki Bağlı Birimlerin (ULAKBİM, UZAY, BİLGEM G222, SAGE) 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 Konu: TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİNİN BULUNDUĞU İLLERDE MODEL YILI 1990 VE DAHA ESKİ OLAN MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI SONUCU

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/2-1 2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 59 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı