SERMAYE PİYASASI KURULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/53 HAFTALIK BÜLTEN 07/12/ /12/2009 A TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarı Tutarı Adet Adet Tutarı Tutarı Hisse Senedi , Oydan Yoksun Pay Yatırım Fonu Katılma Payı (1) (2) Emeklilik Yatırım Fonu Payı Tahvil Finansman Bonosu Banka Bonosu Aracı KuruluĢ Varantı TOPLAM , NOT (1) Nominal değer olup, kayıt tarihindeki piyasa değeri TL dır. (2) Nominal değer olup, tarihinden tarihine kadarki piyasa değeri TL dır tarihleri arasında 1 i bu hafta olmak üzere, kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul a yapılan baģvuru sayısı 31 e ulaģmıģtır. Aynı dönem içinde Kurul tarafından kabul edilen baģvuru sayısı 25 olmuģtur. B TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar: Tablo: 2 (TL) Önceki Kayıtlı Yeni Kayıtlı ÖdenmiĢ veya Ortaklığın Unvanı Sermaye Tavanı Sermaye Tavanı ÇıkarılmıĢ Sermayesi 1. Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.ġ

2 2. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Fon Unvanı 1. Halk Yatırım Menkul Değerler A.ġ. A Tipi ĠMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Tablo: 3 Ġhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Toplam Pay/Katılma Belgesi Sayısı (Adet) (TL) Artırılan Tutar Yatırım Fonu Katılma Payı C TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: 1. Hisse Senedi Ġhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: Ortaklığın Unvanı 1. Hacı Ömer Sabancı Holding A.ġ. (Bakınız Özel Durumlar Md. No 6.) 2. Aksigorta A.ġ. (Bakınız Özel Durumlar Md. No 6.) Kayıtlı Sermaye Tavanı Tablo: 4 ÖdenmiĢ veya ÇıkarılmıĢ Sermayesi Eski Yeni (TL) Ġhraç Edilecek Nom. Tutar Bedelli Bedelsiz (Nakit Ġç Temettüden Artırım) Kaynaklardan ,06-2. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı Ġhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar : Ortaklığın Unvanı 1. T.C. Ziraat Bankası A.ġ. A Tipi ĠMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Tablo: 5 Fon Tutarı (TL) Pay Sayısı (Adet) Portföy Yapısı (%) Hisse Senedi %84,69 Ters Repo %15,31 D. DUYURULAR 1. Kurulumuzun Seri:X, No:22 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ in Bağımsız Denetim SözleĢmesi baģlıklı Üçüncü Kısmının 6 ncı maddesinde düzenlenen rotasyon uygulamasına iliģkin olarak Kurulumuza ulaģan bildirimler kapsamında aģağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuģtur: Seri:X, No:22 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ in Üçüncü Kısmının 6 ncı maddesine Seri:X, No:25 Tebliğ ile eklenen dördüncü fıkrada; bir sorumlu ortak baģdenetçinin, bir müģteri Ģirket ile yapılan bağımsız denetim sözleģmesinde, her halükarda en çok 7 hesap dönemi görev alabileceği hükme bağlanmıģtır. Bağımsız denetim kuruluģu rotasyonundan amaçlanan faydanın sağlanabilmesini teminen, sorumlu ortak baģdenetçilerin yanı sıra denetim ekibinde yer alan diğer denetçilerin de, bir müģteri Ģirketin bağımsız denetiminde her halükarda (farklı bağımsız denetim kuruluģlarında görev alınsa dahi) en çok 7 hesap dönemi görev almaları gerekmektedir. Bağımsız denetim kuruluģlarının, bağımsız denetime tabi iģletmelerin ve kamuoyunun bilgisine sunulur. 2. Kurulumuzun tarih ve 35/1059 Sayılı Kararı; Elazığ ilinde faaliyet gösteren Mis Holding A.ġ. (Mis Holding) ve iliģkili kuruluģlarının faaliyetlerinin incelenmesi sonucunda; MisaĢ Gıda ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin (MisaĢ Gıda) , ve tarihli genel kurul toplantılarında karara bağlanan sermaye artırımlarında, özkaynak kalemlerinin sermayeye eklenmesi yoluyla yapılan artırımda, ihraç edilen bedelsiz payların sermaye artırım tarihi itibariyle Ģirket ortağı olanların hepsine payları oranında dağıtılması gerekirken bazı ortaklara ihraç edilen bedelsiz paylardan payları oranında verilmediği tespit edilmiģtir. Bu durum, TTK çerçevesinde ortaklara eģit muamele ilkesine aykırı olup bazı ortakların haklarını yaralayıcı bir mahiyeti de haizdir. Söz konusu 2

3 hususla ilgili olarak, MisaĢ Gıda ortakları tarafından Türk Ticaret Kanunu ve sair özel hukuk hükümleri çerçevesinde iģlem yapılması mümkün bulunmaktadır. MisaĢ Gıda ortaklarına önemle duyurulur. 3. Kurulumuzun tarih ve 35/1064 sayılı Kararı Son günlerde elektronik ortamdaki farklı kaynaklarda yer alan sermaye piyasası araçlarına iliģkin yorum ve tavsiyelere dayanarak iģlem gerçekleģtiren yatırımcıların mağduriyetlerine iliģkin olarak Kurulumuza ulaģan çok sayıda Ģikâyet üzerine, Kurulumuzca yatırımcıların uyarılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuģtur. Ġnternet kullanımının yaygınlaģmasıyla, sermaye piyasası araçlarıyla ilgili bilgi, yorum ve öneriler içeren, web sitesi, forum ve e-posta grubu gibi birçok sanal platformun ortaya çıktığı görülmektedir. Söz konusu ortamlarda yer alan yorum ve tavsiyeler çoğu zaman takma isimler kullanılarak yapılmakta, tavsiye ve yorum sahibi Ģahısların kimlikleri, sermaye piyasası konusundaki bilgi ve tecrübe düzeyleri ve en önemlisi de yorumların kötü niyetle yapılıp yapılmadığı konularında yatırımcıların fikir sahibi olmaları mümkün bulunmamaktadır. Yatırımcıların sanal ortamda tanımadıkları Ģahıslar tarafından yapılan değerlendirmeleri dikkate alarak iģlem yapmaları durumunda zarara uğramaları söz konusu olabilmektedir. Yatırım DanıĢmanlığı: Yapılan tavsiyeler karģılığında herhangi bir ücret ya da menfaat alınıyorsa faaliyet yatırım danıģmanlığıdır. Yatırım danıģmanlığı ise aracı kurumlar, mevduat kabul etmeyen bankalar ve portföy yönetim Ģirketlerinden yatırım danıģmanlığı yetki belgesi olanlar tarafından yapılabilmektedir. Diğer kurum ya da Ģahısların yatırım danıģmanlığı yapmaları yürürlükteki düzenlemeler kapsamında kesinlikle mümkün değildir. Yetki belgesi olmadan yatırım danıģmanlığı yapmak 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasını ve elde edilen menfaatin üç katından az olmamak üzere para cezasını gerektiren bir suçtur. Site sahiplerinin ve forum yöneticilerinin de site ve forumlarında yapılan yorumların yatırımcıları yönlendirici nitelikte olmaması hususunda gereken dikkati göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, mağduriyetlerin oluģmasının baģtan engellenmesi için yatırımcıların; (1) Sanal ortamda yer alan bilgi, yorum, görüģ ve önerilere dayanarak iģlem yapmaktan kaçınmaları, (2) Kendisini yatırım uzmanı olarak göstermeye çalıģan yetkisiz Ģahıs, Ģirket, internet sitesi ya da forumlar tarafından yapılan yorum, tavsiye ve iddialara inanmamaları, (3) Zarara uğramamak için gerekli basiret, dikkat ve özeni göstermeleri, sanal ortamdaki dedikodu ve yorumlara güvenerek iģlem yapmaları durumunda uğradıkları zararı tazmin etmeleri imkânının bulunmadığı, (4) Yatırım tavsiyelerini sadece yatırım danıģmanlığı yetki belgesine sahip olan kurumlardan almaları, (5) Yatırım kararlarını yatırım danıģmanlığı yetki belgesine sahip aracı kuruluģlar veya diğer piyasa profesyonelleri tarafından yapılmıģ analiz ve araģtırmaları değerlendirerek vermeleri, gerekmektedir. Yatırımcılara önemle duyurulur. 4. Kurulumuzun tarih 35/1067 sayılı Kararı; Kurulumuzun tarih ve 35/1022 sayılı Ġlke Kararı (Ġlke Kararı) ile uygulama ilke ve esasları belirlenen iģlem yapma yasağı na iliģkin olarak; A) Ġlke Kararı nda belirtilen bir ay Ģeklinde yer alan ifadelerin 30 gün Ģeklinde değiģtirilmesine ve Kurul kayıt ücretinin 30 günlük süre içerisinde yatırılması koģuluyla tasfiye süresinin Seri:I, No:26 Sayılı Tebliğ in Ek 2 nci maddesinde belirtilen süreler göz önünde bulundurularak 30 günlük sürenin bitiminden itibaren 5 iģ günü kadar uzayabileceğine, B) Yasaklı yatırımcının hesabında bulunan imtiyazlı statüdeki kıymetlerin Ģirket tarafından yapılacak esas sözleģme tadili nedeniyle adi paya dönüģmesi durumunda söz konusu payların yasaklı pay statüsüne çevrilmesine, C) Ġlke Kararı nın (C) bendinin 2 nci alt bendinden sonra gelmek üzere 3 üncü alt bent olarak İşlem yasaklısı olan kişinin hesaplarında, İlke Kararında izin verilen süreler dışında alım-satım işlemi gerçekleştiren aracı kuruluşlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu nun 47/A maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına cümlesinin eklenmesine, D) Ġlke Kararı nın (B) bendinin 4 üncü alt bendinin, Suça konu olan kaydi payların Kurulumuz kararı ile Yasaklı paylar statüsüne alındıkları ve tekrar Borsalarda alım-satıma konu edilemeyecekleri ve Borsada işlem görmeyen paylar statüsünde yer alan payların Kurul Karar Organı nca işlem yasağı kararı verildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde tasfiye edilmemesi halinde Yasaklı paylar statüsüne alınacağı hususlarının MKK tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla duyurulmasına, Ģeklinde değiģtirilmesine, E) Ġlke Kararı nın (B) bendinin 5 inci alt bendine, satış işlemlerine öncelikle suça konu edilmemiş paylardan başlanmasına, söz konusu payların satışından elde edilen tutarın kredi borcunu karşılamaması durumunda suça konu payların satışına geçilmesine, ibaresinin eklenmesine, 3

4 DeğiĢiklik sonrası Kurulumuzun tarih ve 35/1022 sayılı Ġlke Kararının yeni hali aģağıda yer almaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu nun (SPKn.) 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde tanımlanan suçların iģlendiğinin tespit edilmesi durumunda, SPKn. nun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca söz konusu fiilleri doğrudan veya dolaylı olarak iģledikleri tespit edilenler hakkında Kurulca uygulanan borsalarda ve teģkilatlanmıģ diğer piyasalarda iģlem yapma yasağı tedbirine iliģkin olarak uygulamada, iģlem yapma yasağının borsa üyelerine bildirilmesi, vadeli iģlem teminatı olarak verilen kaydi payların iģlem yasağı kapsamında değerlendirilmesi, iģlem yapma yasaklıların hesabına yasak tarihinden sonra hisse senetlerinin gelmesi, özel kesim ve kamu kesimi borçlanma senetleri ile finansman bonolarının iģlem yapma yasağı kapsamında değerlendirilmesi ve iģlem yapma yasağının müģterek hesaplara uygulanması hususlarında ortaya çıkan tereddütlerin ortadan kaldırılması ve iģlem yasağı uygulamasının kolaylaģtırılması amacıyla; I. ĠĢlem yasağı uygulamasına iliģkin esasların tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere aģağıdaki Ģekilde belirlenmesine, A- SPKn nun 46'ncı maddesinin 1'inci fıkrasının (i) bendi uyarınca iģlem yapma yasağı getilmesine iliģkin olarak; 1) Kanunun 47 nci madde (A) bendi hükmünde sayılan fiillere doğrudan ya da dolaylı olarak iģtirak ettikleri tespit edilen gerçek veya tüzel kiģiler hakkında Kurul Karar Organınca gerek görülmesi durumunda geçici veya sürekli iģlem yasağı tesis edilmesine, 2) Geçici iģlem yasağına iliģkin sürenin tedbirin alındığı tarihten itibaren 2 yıl, sürekli iģlem yasağına iliģkin sürenin tedbirin alındığı tarihten itibaren 5 yıl olmasına, 3) Sürekli iģlem yasağı tesis edilmesinde, a) Ġlgili hakkında daha önce Kurulca iģlem yasağı tesis edilmesi, b) ĠĢlem yasağına konu fiilin 3. Ģahıslara ait hesapların kullanılarak gerçekleģtirilmesi, c) ĠĢlem yasağına konu fiilin organize Ģekilde gerçekleģtirilmesi, hususlarının göz önünde bulundurulmasına, 4) ĠĢlem yasağı süresinin tamamlanmasını müteakip ilgili hakkındaki iģlem yapma yasağının kalktığının Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. (MKK) tarafından takip edilmesine, iģlem yapma yasağı süresi tamamlanmadan önce ilgili hakkında SPKn nun 47 nci maddesinin (A) bendinde düzenlenen fiillerden dolayı yapılan suç duyurusu üzerine: a) Savcılık tarafından takipsizlik kararı verilmesi halinde, söz konusu karara iliģkin itirazın Ağır Ceza Mahkemesince reddedilmesini takiben, b) Mahkeme tarafından beraat kararı verilmesini takiben, ilgili hakkındaki iģlem yapma yasağının kaldırılmasına, 5) ĠĢlem yasağının, Ġstanbul Altın Borsası A.ġ hariç, oluģturulacak yeni borsa ve diğer teģkilatlanmıģ piyasalar da dahil olmak üzere, Borsalar ve diğer teģkilatlanmıģ piyasalardaki tüm piyasa ve pazarları kapsamasına, ancak Ģirketlerin borsa dıģında gerçekleģtirilecek halka arzından hisse senedi alınmasını, iģlem yasaklı Ģahıs tarafından alım öncesinde Kurul a yazılı bildirim yapılması kaydıyla TSP nda hisse senedi alım iģlemlerini, Devlet Ġç Borçlanma Senetleri, Özel Sektör Tahvilleri ve Özel Finansman Bonolarını içermemesine, Borsa ve teģkilatlanmıģ piyasalar dıģındaki iģlemlerin tedbir dıģında değerlendirilmesine, iģlem yasaklının halka açık tüzel kiģi olması halinde ise, sermaye artırım iģlemleriyle sınırlı olarak Borsada satıģ yapmasına imkan tanınmasına, 6) Haklarında iģlem yapma yasağı getirilen kiģilerin vekil sıfatıyla ya da vekil aracılığıyla, borsalarda ve teģkilatlanmıģ diğer piyasalarda iģlem yapmasının mümkün bulunmadığının MKK, Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası (ĠMKB), Vadeli ĠĢlemler ve Opsiyon Borsası A.ġ. (VOB) ve teģkilatlanmıģ diğer piyasalar tarafından aracı kuruluģlara duyurulmasına, B- Haklarında iģlem yasağı getirilen kiģi ve kurumların Merkezi Kayıt KuruluĢu nezdindeki menkul kıymetlerine ve aracı kurumlardaki hesaplarının iģleyiģine iliģkin olarak; 1) Kurulumuzca verilen iģlem yapma yasağı kararının MKK ya tebliği ile birlikte MKK tarafından, nezdindeki, hakkında iģlem yapma yasağı getirilmiģ bulunan kiģi ve kurumlara ait hesaplara iģlem yapma yasağı kaydı iģlenmesine ve bu kiģi ve kurumlara ait suça konu edilmiģ kaydi payların, takas iģlemlerine konu edilmelerinin önlenmesini teminen Yasaklı paylar, suça konu edilmiģ kaydi paylar dıģındaki kaydi payların Borsada iģlem görmeyen paylar statüsünde izlenmesi hususunda ve Kurul Karar Organı nca iģlem yasağı kararı verildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde tasfiye edilmeyen Borsada iģlem görmeyen paylar statüsündeki payların da Yasaklı paylar statüsüne alınacağı hususunda MKK nın bilgilendirilmesine, 2) ĠĢlem yapma yasağının getirildiği tarihten sonra yasaklının MKK nezdinde hesabına intikal eden/mülkiyetine geçen kaydi payların kıymet kodlarının farklılaģtırılmamasına, fakat sermaye artırımları ve iģlem yapma yasağına iliģkin Kurulumuz kararı kamuya duyurulduğu anda, henüz gerçekleģmemiģ olsa bile, borsalardaki emir kabul esaslarına göre borsalara intikal ettirilmiģ bulunan alım emirleri sonucu yasaklının MKK nezdinde hesabına intikal eden/mülkiyetine geçen kaydi payların kıymet kodlarının farklılaģtırılması hususunda MKK nın bilgilendirilmesine, 3) Kıymet kodları farklılaģtırılan kaydi payların her bir Ģirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal tutar bilgilerinin MKK tarafından tespit edilerek Kurulumuza bildirilmesine, 4

5 4) Suça konu olan kaydi payların Kurulumuz kararı ile Yasaklı paylar statüsüne alındıkları ve tekrar Borsalarda alımsatıma konu edilemeyecekleri ve Borsada iģlem görmeyen paylar statüsünde yer alan payların Kurul Karar Organı nca iģlem yasağı kararı verildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde tasfiye edilmemesi halinde Yasaklı paylar statüsüne alınacağı hususlarının MKK tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla duyurulmasına, 5) Kurulumuzca alınan bir karar nedeniyle aracı kurumun varsa kredi alacağının karģılıksız kalması sonucu aracı kurumun mali durumunun olumsuz etkilenmemesi bakımından, aracı kurumun, Borçlar Kanunu uyarınca hapis hakkını da kullanarak, aracı kuruma para borcu bulunan müģterilere ait kaydi paylar üzerinde, alacağını tam olarak tahsil etme amacı ve mevzuat uyarınca bir yatırımcıya verilebilecek en yüksek kredi miktarı ile sınırlı olarak ve Seri: IV, No:28 Sayılı KaydileĢtirilen Sermaye Piyasası Araçlarına ĠliĢkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ in 19 uncu maddesinde belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, tasarrufta bulunma hakkı bulunduğunun kabul edilmesine; bu tasarruf hakkının, kötüye kullanımların önlenmesi bakımından, münhasıran alacaklı aracı kurum tarafından borsalar ve teģkilatlanmıģ diğer piyasalarda yapılacak satıģlarla sınırlanmasına, söz konusu hakkın kullanımı kapsamında müģteriye ait kıymetlerin borsalar ve teģkilatlanmıģ diğer piyasalarda, iģlem yasağına iliģkin Kurul Kararı tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde satılması gerektiğine, ancak, bu 30 günlük sürenin, a- ĠĢlem yasaklıların kredili menkul kıymet iģlemlerine iliģkin olarak aracı kurumların iģlem yasaklı kiģiden olan nakit alacaklarının karģılanması için piyasalarda yapılacak satıģlarda fiyatlarda ciddi dalgalanma ve düģüģ ihtimalinin bulunması durumunda, b-bankaların alacaklarının teminatını oluģturan ve ilgili sözleģmeyle ferden belirlenmiģ kaydi payların satıģı durumunda, uygulanmayacabileceğine, bu durumlarda satıģ iģlemlerinin, ilgili kuruluģun talebi de dikkate alınarak Kurulca belirlenecek sürede gerçekleģtirilmesine, ayrıca aracı kurumların bu Madde uyarınca yapacakları satıģ iģlemlerinin Seri: I, No: 26 Tebliği Ek Madde 2 nin 1 ve 2 nci kapsamında gerçekleģtirilmesine, satıģ iģlemlerine öncelikle suça konu edilmemiģ paylardan baģlanmasına, söz konusu payların satıģından elde edilen tutarın kredi borcunu karģılamaması durumunda suça konu payların satıģına geçilmesine, 6) Kurulumuzca verilen iģlem yapma yasağı kararının MKK ya tebliği ile birlikte MKK dan, aracı kurumlara yapacağı bildirim sırasında, hakkında iģlem yapma yasağı getirilen kiģilere yasağın getirildiğinin ilan veya tebliğ edildiği tarih itibariyle kullandırılmıģ bulunan kredi tutarlarına ve bu kredilerin teminatı olarak aracı kurumca tutulan ilgili kiģilere ait kıymetlere iliģkin bilgilerin Kurulumuza gönderilmek üzere MKK ya bildirilmesinin istemesine, 7) a-kiģiler hakkında iģlem yasağı getirildikten sonra, ilgili kiģiler adına herhangi bir alım-satım iģlemi yapılması mümkün olmadığından, iģlem yapma yasağına iliģkin Kurulumuz kararı kamuya duyurulduğu anda, henüz gerçekleģmemiģ olsa bile, borsalardaki emir kabul esaslarına göre borsalara intikal ettirilmiģ bulunan alım ve satım emirleri ile sınırlı olmak üzere, bu iģlemlere iliģkin takas süresi içinde, takas yükümlülüklerinin yerine getirilmesi bakımından kıymet tanımlarının MKK tarafından eski haline getirilerek aracı kurumlar arası virman ve iģleme aracılık eden aracı kurumca takas kurumu nezdinde hesaplar arası aktarmalara izin verilmesine, b- Kurulumuz tarafından SPKn nun 47 inci maddesinde yapılan incelemeler sonucunda haklarında borsalar ve teģkilatlanmıģ diğer piyasalarda iģlem yapma yasağı getirilen kiģi ve kurumlar tarafından manipülasyona konu olan hisse senedinde gerçekleģtirilen manipülatif iģlemlere ait iģlem yapma yasağı tarihi itibariyle tamamlanmamıģ takas iģlemlerinin bulunması halinde bu kiģilere ait iģlemlerin takasının gerçekleģtirilmemesi hususunda ĠMKB ve Takasbank ın bilgilendirilmesine karar verilebileceğine, 8) Hakkında iģlem yasağı getirilen kiģi veya kuruma ait bir hesaptaki yasaklı payların baģka bir aracı kurumdaki aynı Ģahsa ait bir hesaba virmanının talep edilmesi halinde, aracı kurumlarca varsa kredi alacakları yukarıda açıklanan usulle tahsil edildikten veya aracı kurum ile müģteri arasında varılacak anlaģma çerçevesinde alacak teminat altına alındıktan sonra kalan kıymetlerin virmanının yapılmasının, virman iģleminin virmanı yapılacak kıymetin takas iģlemlerine konu edilmesi mümkün olmayacak Ģekilde kıymet kodu farklılaģtırılmıģ olarak gerçekleģtirilmesi ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması hususunun MKK ya bildirilmesine, 9) Yukarıda belirtilen esaslar dıģında iģlem yapma yasağı getirilen kiģi ve kurumların MKK nezdindeki hesaplarından herhangi baģka bir hesaba virman yapılmasının talep edilmesi durumunda, virman iģleminin virmanı yapılacak yasaklı payların takas iģlemlerine konu edilmesi mümkün olmayacak Ģekilde kıymet kodu farklılaģtırılmıģ olarak gerçekleģtirilmesi ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması hususunun MKK ya bildirilmesine, C- Yasaklı paylar ve Borsada iģlem görmeyen payların satıģına iliģkin olarak; 1) Haklarında iģlem yapma yasağı tesis edilen gerçek ve tüzel kiģilerin iģlem yasağının getirildiği tarih itibariyle sahibi bulundukları suça konu edildiği tespit olunan kaydi payların ve Kurul Karar Organı nca iģlem yasağı kararı verildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde tasfiye edilmeyen Borsada iģlem görmeyen paylar statüsündeki payların MKK nezdinde Yasaklı paylar statüsünde izlenmesine ve Yasaklı paylar statüsünde izlenen kaydi payların iģlem yasağı süresinin dolması ile birlikte yasaklı kodu ile izlenen kaydi payların yasaklı kodunun re sen Borsada iģlem görmeyen paylar statüsüne dönüģmesine, 2) Borsada iģlem görmeyen paylar statüsünde izlenen payların ĠMKB de satıģının Seri: I, No: 26 Tebliği Ek Madde 2 nin ve 1 ve 2 nci fıkrası kapsamında gerçekleģtirilmesine, 3) ĠĢlem yasaklısı olan kiģinin hesaplarında, Ġlke Kararında izin verilen süreler dıģında alım-satım iģlemi gerçekleģtiren aracı kuruluģlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu nun 47/A maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına, 5

6 D- ĠĢlem yasağı getirilen kiģilerin takas süresi içinde yükümlülüklerini yerine getirmemelerinden kaynaklanan temerrüt borçlarının tahsiline iliģkin olarak; 1) Kredili olmayan bir alım emri nedeniyle müģterinin ödemekle yükümlü olduğu tutarın tamamının veya bir kısmının takas günü itibariyle tevdi edilmemesi veya söz konusu tutarın takas tarihi itibariyle müģterinin aracı kurum nezdindeki hesabında bulunmaması durumunda, iģlemin Kurulumuzun Seri:V, No:65 Tebliğinin 16 ncı maddesi üçüncü fıkrası (a) bendi çerçevesinde kredili iģleme dönüģtürülebileceğine, 2) ĠĢlemin Kurulumuzun Seri:V, No:65 Tebliğinin 16 ncı maddesi üçüncü fıkrası (a) bendi çerçevesinde kredili iģleme dönüģtürülebilmesi için kredili iģlem sözleģmesi bulunan müģterilerin yazılı onayının alınmasına, kredili iģlem sözleģmesi bulunmayan müģterilerle sözleģme akdedilmesi ve ayrıca iģlemin bu Tebliğin bütün hükümleri açısından sermaye piyasası araçlarının kredili alım iģlemi olma niteliğini taģıması ya da yapılacak ek iģlemlerle taģır hale getirilmesi gerektiğine, 3) Gerek Seri:V, No:65 Tebliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası, gerekse yukarıda yer alan B/5 bendi çerçevesinde yapılacak iģlemlerde, iģlem yapma yasağı getirilen müģteriden olan aracı kurum alacağının tahsili amacıyla yapılacak satıģ iģlemlerine, müģteri hesaplarında bulunan varlıklardan, suça konu edildiği tespit olunan kaydi paylar dıģındaki varlıklardan baģlanmasına, bunun yeterli olmaması halinde yukarıda belirtilen kısıtlar çerçevesinde suça konu kaydi payların satıģına geçilmesi gerektiğine, E- Vadeli ĠĢlem ve Opsiyon Borsası A.ġ. de gerçekleģtirilen iģlemler ve bunlarla ilgili olarak açılmıģ hesap ve alınmıģ olan teminatlara iliģkin olarak; 1) Haklarında iģlem yapma yasağı kararı alınmıģ yatırımcıların VOB da yalnızca iģlem yapma yasağı getirilme tarihi itibariyle mevcut açık pozisyonlarını kapatma iģlemleri yapabilmelerine ve pozisyonlarının tasfiyesi ile ilgili olarak Takas Merkezinin yetkili olmasına, 2) Haklarında iģlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların vadeli iģlem teminat hesaplarında teminat olarak kaydi payların bulunması durumunda söz konusu kaydi payların gerçekleģen iģlemlere bağlı açık pozisyonların teminatı oldukları sürece kıymet kodlarının farklılaģtırılmamasına, 3) Söz konusu kaydi payların baģka kıymetlerle değiģtirilmesi veya pozisyonların söz konusu kaydi paylar kullanılmaksızın kapatılması sonucunda teminat olma özelliklerinin sona ermesi durumunda takas iģlemlerine konu edilmelerinin önlenmesini teminen kıymet kodlarının farklılaģtırılarak suça konu olduğu tespit edilen kaydi payların Yasaklı paylar statüsüne dönüģtürülmesine, suça konu olduğu tespit edilen kaydi payların dıģındaki kaydi payların Borsada iģlem görmeyen paylar statüsüne dönüģtürülmesi hususunda Takas Merkezi tarafından MKK nın bilgilendirilmesine, 4) Kıymet kodları farklılaģtırılan kaydi payların Yasaklı paylar veya Borsada iģlem görmeyen paylar statüsüne dönüģtürülmesi için her bir Ģirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal tutar bilgilerinin MKK tarafından tespit edilerek sonradan Kurulumuza bildirilmesine, 5) Söz konusu kaydi paylara iliģkin kıymet kodu ve nominal tutar bilgilerinin Kurulumuz kararı ile Yasaklı paylar veya Borsada iģlem görmeyen paylar statüsüne alındıkları ve Yasaklı paylar ın tekrar Borsalarda alım-satıma konu edilemeyecekleri, Borsada iģlem görmeyen paylar ın ise Seri I, No: 26 Ek Madde 2 nin 1 ve 2 nci fıkrası kapsamında Borsalarda alım-satıma konu edilebilecekleri hususunun MKK tarafından tüm aracı kurumlara duyurulmasına, F- ĠĢlem yapma yasağının müģterek hesaplara uygulanmasına iliģkin olarak; MüĢterek hesaplarda ortaklardan biri hakkında iģlem yapma yasağı getirilmesi durumunda, diğer ortak veya ortakların suça iģtirak ettiklerine dair tespitlerin bulunmaması ve müģterek hesap açılmasının Kurulumuz düzenlemelerini dolanma amacı taģımaması Ģartıyla, müģterek maliklerin hesap sözleģmelerinde belirtilen pay oranlarının esas alınmasının, sözleģmede konuya iliģkin açık bir düzenleme bulunmaması halinde ise, Medeni Kanunu nun 688 inci maddesinin 2 nci fıkrası hükmü çerçevesinde müģterek maliklerin hisse oranlarının birbirine eģit olduğunun kabul edilmesine, G- ĠĢlem yapma yasağının Borsa Yatırım Fonu (BYF) için uygulanmasına iliģkin olarak; 1) Kurulumuz tarafından hakkında iģlem yapma yasağı kararı alınan yatırımcıların portföylerinde Borsa Yatırım Fonu katılma paylarının bulunması halinde, sözkonusu yasağın suça konu Borsa Yatırım Fonu katılma payları için de uygulanmasına, ancak iģlem yasağı getirilmesini müteakip kaydi paylar ile ilgili olarak uygulanan diğer yaptırımların uygulanmamasına, 2) Borsa Yatırım Fonu katılma paylarının kaydi paylara dönüģümüne izin verilmesine ve (B/2) bendinde belirlenen esaslar çerçevesinde satıģına izin verilmesine, II. Bu çerçevede; iģlem yasağı uygulamasına iliģkin olarak Kurulumuzca alınmıģ olan tarih ve 11/249 sayılı Kurul Kararı nın, tarih ve 16/436 sayılı Kurul Kararı nın, tarih ve 7/167 sayılı Kurul Kararı nın, tarih ve 47/1353 sayılı Kurul Kararı nın, tarih ve 54 sayılı Kurul Kararı nın, tarih ve 27/751 sayılı Kurul Kararı nın 7 numaralı maddesinin, tarih ve 29/852 sayılı Kurul Kararı nın 5 numaralı maddesinin tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmasına, III. Yeni esaslar çerçevesinde hesaplanan iģlem yasağı sürelerinin geçerli olmasına, 6

7 E. ÖZEL DURUMLAR 1. a) Trabzonspor Sportif Yatırım ve Ticaret A.ġ. nin (ġirket) yönetim kurulunun kar dağıtımına iliģkin teklifinin Kurulumuzun tarih ve 27/1069 sayılı kararına aykırı bir Ģekilde olağan genel kurul toplantısından en az 15 gün önce ortakların incelemesine sunulmak üzere kamuya duyurulmamasına iliģkin olarak, SPKn nun 47/A maddesi uyarınca ġirket hakkında TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, b) Kurulumuzun Seri: IV, No:27 sayılı Tebliğinin 5 inci maddesi ile tarih ve 1/6 sayılı kararına aykırı olarak, ġirketin özel hesap dönemine iliģkin kar dağıtımının yapılmamasına iliģkin olarak, SPKn nun 47/A maddesi uyarınca ġirket hakkında TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, c) ġirketin tarihli genel kurul toplantısında alınan karar gereği kar dağıtımının yapılmaması nedeniyle ortakların ġirkete karģı yasal yollara baģvurma haklarının bulunduğu hususunda ortakların bilgilendirilmesine, d) SPKn nun 46/c maddesi uyarınca Kurul tarafından, ġirketin tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan karın dağıtılmamasına iliģkin kararın hukuka aykırılığının tespiti ve iptali için dava açılmasına, 2. UyfaĢ UĢak Yem Fabrikası A.ġ. nin, Kurulumuzun Seri:IV, No:39 sayılı Ġhraççıların Muafiyet ġartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına ĠliĢkin Esaslar Tebliği nin 7 nci maddesinin 1-b bendi uyarınca genel kurul onayından geçmiģ son iki yıllık mali tablolarına göre aktif toplamının 2009 yılı için belirlenen TL nin)altında kalması nedeniyle Kurul kaydından çıkarılması talebinin olumlu karģılanmasına 3. a) Global Yatırım Holding A.ġ. (ġirket) hakkında SPKn nun 47/A maddesi kapsamında, ġirket in tarihi itibariyle bağlı ortaklığı statüsünde olan GY Elyaf ve Ġplik Sanayi Ġç ve DıĢ Ticaret A.ġ. (GY Elyaf A.ġ.) sermayesinin %50 sini temsil eden hisse senetlerinin tarihinde satılarak GY Elyaf A.ġ. de müģterek yönetime tabi ortaklık statüsüne geçilmesine rağmen, GY Elyaf A.ġ. nin yönetim yapısında meydana gelen değiģiklik hakkında özel durum açıklaması yapmaması dolayısıyla, tekerrür hükümleri çerçevesinde, TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, b) SPKn nun 47/A maddesi uyarınca verilen idari para cezasının yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulması gerektiği hususunda ġirket in bilgilendirilmesine, 4. Galip ÖZTÜRK ve Fatma Öztürk GÜMÜġSU tarafından tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar A.ġ. hisselerinde gerçekleģtirilen satıģ iģlemleriyle ilgili özel durum açıklamalarının Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğin 21. maddesinin ilk fıkrası hükmüne aykırı bir Ģekilde gecikmeli olarak yapılması nedeniyle, anılan kiģiler hakkında SPKn nun 47/A maddesi uyarınca ayrı ayrı TL tutarında idari para cezası uygulanmasına 5. UsaĢ Uçak Servisi A.ġ. nin yönetim kurulunun 2008 yılı kar dağıtım teklifine iliģkin özel durum açıklamasının mevzuatta öngörüldüğü Ģekilde ġirket in 2008 yılı olağan genel kurul toplantısından en az 15 gün önce yapılması gerekirken, gecikmeli olarak olağan genel kurul toplantısı ile aynı gün yapılması nedeniyle ġirket hakkında TL idari para cezası uygulanmasına ve verilen idari para cezasının yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulması gerektiği hususunda ġirket in bilgilendirilmesine 6. a) Aksigorta A.ġ. nin iģtirak portföyünde yer alan Akbank Türk A.ġ. ve Avivasa Emeklilik ve Hayat A.ġ. ile Exsa Sanayi Mamülleri SatıĢ ve AraĢtırma A.ġ. (Exsa A.ġ.) nin portföyünde yer alan Akbank Türk A.ġ. hisselerinin kısmi bölünme yoluyla Hacı Ömer Sabancı Holding A.ġ. (Holding) ye ayni sermaye olarak konulması ve karģılığında Holding in tahsisli sermaye artırımı yaparak artırılan sermayeyi temsil eden payların, 1 TL nominal değerli Aksigorta A.ġ. payı karģılığında 1 TL nominal değerli 0, adet Holding payı ve 1 TL nominal değerli Exsa A.ġ. payı karģılığında 1 TL nominal değerli 0, adet Holding payının söz konusu Ģirketlerin Holding dıģındaki diğer ortaklarına verilmesi talebinin olumlu karģılanmasına, b) Holding in; bölünmenin onaylanacağı Aksigorta A.ġ. genel kurul toplantısına katılan ve tutanağa Ģerh koyarak bölünme iģlemine red oyu veren Aksigorta A.ġ. ortaklarından talep edenlerin, sahip oldukları Aksigorta A.ġ. hisselerinin Holding in grup Ģirketlerinden biri tarafından Kurul Karar tarihinden önceki 30 iģ gününde ĠMKB de oluģan günlük kapanıģ fiyatlarının ortalaması üzerinden satın alınmasına iliģkin talebinin olumlu karģılanmasına, c) Holding in ,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, kısmi bölünme neticesinde Holding e devir edilen iģtirak portföy hisseleri karģılığında, ,-TL olan çıkarılmıģ sermayesinin ,-TL artırılması ve artan sermayenin ,-TL lik kısmının Aksigorta A.ġ. nin ve ,-TL lik kısmının ise Exsa A.ġ. nin Holding dıģındaki ortaklarına verilmesi talebinin olumlu karģılanmasına, d) Aksigorta A.ġ. nin, kısmi bölünme neticesinde iģtirak portföyünde yer alan Akbank T.A.ġ. ve Avivasa Emeklilik ve Hayat A.ġ. unvanlı Ģirketlerin hisselerinin Holding dıģındaki mevcut diğer ortaklara verilmesi dolayısıyla ortaya çıkacak sermayenin azalması etkisini yok etmek amacıyla eģ zamanlı olarak ,06 TL lik sermaye artırımı ve sermaye azaltımı 7

8 yapılması, artırılacak sermayenin ,34 TL sinin Ģirket bünyesindeki sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından, ,47 TL sinin yasal yedekler enflasyon farkları hesabından ,87 TL sinin olağanüstü yedekler hesabından, ,61 TL sinin olağanüstü yedekler enflasyon farkları hesabından, ,23 TL sinin iģtirak ve gayrimenkul satıģ karları hesabından, ,54 TL sinin aktarımı yapılan deprem hasar karģılığı hesabından karģılanması talebinin olumlu karģılanmasına, e) Kurulumuzun tarih ve 60/1393 sayılı kararı uyarınca, kısmi bölünmeye esas alınan tarihli finansal tablolar ile nihai olarak iģlemin onaylanacağı genel kurul tarihi arasındaki 6 aylık sürenin tarihinde sona ermesi nedeniyle kısmi bölünme iģleminin tamamlanması için ġirket e 1 aylık ek süre verilmesine 7. FFK Fon Finansal Kiralama A.ġ. nin yönetim kurulunun 2008 yılı kar dağıtım teklifine iliģkin özel durum açıklamasının, mevzuatta öngörüldüğü Ģekilde ġirket in 2008 yılı olağan genel kurul toplantısından en az 15 gün önce yapılması gerekirken, gecikmeli olarak, tarihinde gerçekleģtirilen ġirket olağan genel kurul toplantısından 6 gün önce, tarihinde kamuya duyurulması nedeniyle ġirket hakkında TL idari para cezası uygulanmasına ve verilen idari para cezasının yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulması gerektiği hususunda ġirket in bilgilendirilmesine 8. Petrokent Turizm A.ġ. (Petrokent) hisse senedinde döneminde gerçekleģtirilen iģlemlerin incelenmesi sonucunda; A) döneminde Petrokent hisse senedinde gerçekleģtirilen SPKn 47/I-A-2 maddesinde tanımlanan manipülasyon suçunun unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle Mehmet Ruhi ĠNANÇ ve Yavuz NUHOĞLU hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, B) Mehmet Ruhi ĠNANÇ ve Yavuz NUHOĞLU hakkında geçici olarak iģlem yasağı getirilmesine, 9. Elazığ ilinde faaliyet gösteren Mis Holding A.ġ. (Mis Holding) ve iliģkili kuruluģlarının faaliyetlerinin incelenmesi sonucunda; Mis Holding, MisaĢ Gıda ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret A.ġ. (MisaĢ Gıda), Elazığ Güçbirliği Sanayi Üretim A.ġ. (Elazığ Güçbirliği) ve Misland Yatırım Gıda ĠnĢaat Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ġ. (Misland) sermayesini temsil eden hisselerin Kurula kayıt yükümlülüğü yerine getirilmeksizin halka arz edilmesi nedeniyle Mis Holding yönetim kurulu baģkanı Nihat DEMĠRBAĞ hakkında Sermaye Piyasası Kanunu nun 4 ve 47/A-4 maddesine kapsamında iģlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına 10. Sönmez Pamuklu Sanayi A.ġ. (Sönmez Pamuklu) hisse senedinde döneminde gerçekleģtirilen iģlemlerin incelenmesi sonucunda; A) döneminde Sönmez Pamuklu hisse senedinde gerçekleģtirilen SPKn 47/I-A-2 maddesinde tanımlanan manipülasyon suçunun unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle Faik AKBAġ ve Ġsmail DAĞDEMĠR hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, B) Faik AKBAġ ve Ġsmail DAĞDEMĠR hakkında geçici olarak iģlem yasağı getirilmesine, 11. Sönmez Filament Sentetik Ġplik ve Elyaf San. A.ġ. (Sönmez Filament) hisse senedinde döneminde gerçekleģtirilen iģlemlerin incelenmesi sonucunda; A) döneminde Sönmez Filament hisse senedinde gerçekleģtirilen SPKn 47/I-A-2 maddesinde tanımlanan manipülasyon suçunun unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle Faik AKBAġ ve Ġsmail DAĞDEMĠR hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, B) Faik AKBAġ ve Ġsmail DAĞDEMĠR hakkında geçici olarak iģlem yasağı getirilmesine, 12. Finans Finansal Kiralama A.ġ. (Finans Kiralama) hisse senedinde döneminde ve Favori Dinlenme Yerleri A.ġ. (Favori) hisse senedinde döneminde gerçekleģtirilen iģlemlerin incelenmesi sonucunda; A) döneminde Finans Kiralama hisse senedinde gerçekleģtirilen SPKn 47/I-A-2 maddesinde tanımlanan manipülasyon suçunun unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle Faik AKBAġ ve Ġsmail DAĞDEMĠR hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, B) döneminde Favori hisse senedinde gerçekleģtirilen SPKn 47/I-A-2 maddesinde tanımlanan manipülasyon suçunun unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle Faik AKBAġ ve Ġsmail DAĞDEMĠR hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, C) Faik AKBAġ ve Ġsmail DAĞDEMĠR hakkında geçici olarak iģlem yasağı getirilmesine, 8

9 13. Petrol Ofisi A.ġ. (Petrol Ofisi) hisse senedinde tarihinde gerçekleģtirilen iģlemlerin incelenmesi sonucunda; A) tarihinde Petrol Ofisi hisse senedinde gerçekleģtirilen SPKn 47/I-A-2 maddesinde tanımlanan manipülasyon suçunun unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle Efe DEMĠREL hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, B) Efe DEMĠREL hakkında geçici olarak iģlem yasağı getirilmesine, 14. Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.ġ. (Marmaris Altınyunus) hisse senedinde döneminde gerçekleģtirilen iģlemlerin incelenmesi sonucunda; A) döneminde Marmaris Altınyunus hisse senedinde gerçekleģtirilen SPKn 47/I-A-2 maddesinde tanımlanan manipülasyon suçunun unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle Ahmet YILDIRIM, Fevzi ġahġn, Mechur ÇOLAK, Hasan ÜTEBAY, Yusuf HOCAOĞLU, Hasan Hayri ġengür, Mustafa KILINÇ, Ercan CANMUTLU, Müge CANMUTLU, Ali Ferda ĠLKER ve Ethem Gökhan BĠLĠK hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, B) Ahmet YILDIRIM, Fevzi ġahġn, Mechur ÇOLAK, Hasan ÜTEBAY, Yusuf HOCAOĞLU, Hasan Hayri ġengür, Mustafa KILINÇ, Ercan CANMUTLU, Müge CANMUTLU, Ali Ferda ĠLKER ve Ethem Gökhan BĠLĠK hakkında geçici olarak iģlem yasağı getirilmesine, C) Euro Yatırım Menkul Değerler A.ġ. hakkında; -Kurulumuzun Seri:V, No:65 Sayılı Tebliği nin Takas Süresi Ġçerisinde Yapılan ĠĢlemlerin Teminatlandırılması baģlıklı 9 uncu maddesinin 5 inci fıkrasına aykırılık nedeniyle TL, -Kurulumuzun Seri:V, No:46 Sayılı Tebliği nin Aracı Kuruluşların Yapamayacakları İş ve İşlemler baģlıklı 58 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (k) bendine aykırılık nedeniyle TL, -Kurulumuzun Seri:V, No:46 Sayılı Tebliği nin Müşteriyi Tanıma Kuralı baģlıklı 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrasına 2 kez aykırılık nedeniyle TL, -Kurulumuzun Seri:V, No:65 Sayılı Tebliği nin Özkaynak Tamamlama Bildirimi baģlıklı 18 inci maddesinin 3 üncü fıkrası ve aynı tebliğin Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımı İşlemlerinde Özkaynak ve Özkaynağın Korunması baģlıklı 17 nci maddesinin 2 nci fıkrasına aykırılık nedeniyle TL, -Kurulumuzun Seri:V, No:65 Sayılı Tebliği nin Özkaynak Tamamlama Bildirimi baģlıklı 18 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına aykırılık nedeniyle TL, -Kurulumuzun Seri:V, No:65 Sayılı Tebliği nin Müşterilerin Özkaynak Tamamlama ve/veya Takas Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesine İlişkin Bildirim baģlıklı 35 inci maddesinin 1 inci fıkrasına 3 kez aykırılık nedeniyle TL, tutarında idari para cezasının uygulanmasına, D) Teb Yatırım Menkul Değerler A.ġ. hakkında; - Kurulumuzun Seri:V, No:65 Sayılı Tebliği nin Özkaynak Tamamlama Bildirimi baģlıklı 18 inci maddesi 3 üncü fıkrası ve aynı tebliğin Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımı İşlemlerinde Özkaynak ve Özkaynağın Korunması baģlıklı 17 nci maddesinin 2 nci fıkrasına 2 kez aykırılık nedeniyle TL, - Kurulumuzun Seri:V, No:65 Sayılı Tebliği nin Kredi Hesabı ve Hesapların Ayrılması baģlıklı 10 uncu maddesi ile Seri:V, No:6 Sayılı Tebliği nin Kredili Menkul Kıymet İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi baģlıklı 27 nci maddesine 3 kez aykırılık nedeniyle TL, tutarında idari para cezasının uygulanmasına, E) ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. hakkında; - Kurulumuzun Seri:V, No:65 Sayılı Tebliği nin Özkaynak Tamamlama Bildirimi baģlıklı 18 inci maddesi 3 üncü fıkrası hükmüne ve aynı tebliğin Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alımı İşlemlerinde Özkaynak ve Özkaynağın Korunması baģlıklı 17 nci maddesinin 2 nci fıkrasına 2 kez aykırılık nedeniyle TL, tutarında idari para cezası uygulanmasına, F) Piramit Menkul Kıymetler A.ġ. hakkında; -Kurulumuzun Seri:V, No:65 Sayılı Tebliği nin Sermaye Piyasası Araçlarının Değerlemesi baģlıklı 12 nci maddesi 2 nci fıkrasına 3 kez aykırılık nedeniyle TL, - Kurulumuzun Seri:V, No:65 Sayılı Tebliği nin Özel İşlem Sınırı baģlıklı 8 inci maddesi ve Seri:V, No:34 Sayılı Tebliği nin Sermayenin Güçlendirilmesine İlişkin Özel Hükümler baģlıklı 11 inci maddesine aykırılık nedeniyle TL, tutarında idari para cezasının uygulanmasına, 15. Soymen Menkul Kıymetler A.ġ. nin (Aracı Kurum) merkezi nezdinde tarihleri arasında yapılan incelemeler neticesinde; Seri:V, No:46 sayılı Tebliğ in 58 inci maddesinin (k) maddesine aykırı iģlemleri nedeniyle, Aracı Kurum un ilgili Tebliğ maddesi kapsamında daha önce uyarılmıģ olduğu da dikkate alınarak, Aracı Kurum hakkında Sermaye Piyasası Kanunu nun 47/A maddesi gereğince, TL idari para cezası uygulanmasına, 9

10 Seri:V, No:6 sayılı Tebliğ in müģteri emirlerinin alınması ve düzenlenmesine iliģkin 9 uncu maddesine aykırı iģlemleri nedeniyle Aracı Kurum hakkında Sermaye Piyasası Kanunu nun 47/A maddesi gereğince, TL idari para cezası uygulanmasına 16. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.ġ. nin dayandığı varlık veya gösterge dikkate alındığında yurt içi piyasalarda iģlem görmeyen türev araçlarla sınırlı olmak üzere yurt dıģı piyasalarda iģlem gören türev araçların alım satımına aracılık faaliyetinde bulunmasına izin verilmiģtir. 17. Strateji Menkul Değerler A.ġ. nin yeni ortaklık yapısı aģağıdaki Ģekilde Kurulumuz kaydına alınmıģtır. PAY DEVRĠ ÖNCESĠ ORTAKLIK YAPISI PAY DEVRĠ SONRASI OLUġACAK ORTAKLIK YAPISI Ortağın Adı Soyadı / Tic. Unvanı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) Strateji Holding A.ġ ,00 72, ,00 72, Salahi ÖZTÜRK ,00 16, Çimen Aka ,00 16, Devrim AKA ,00 10, ,00 10, Osman TÜRKAY ,00 1, ,00 1, Ufuk Sinan DĠNÇER 3.000,00 0, ,00 0, YaĢar SARIKAYA 3.000,00 0, ,00 0, Hakan SAVAġ 300,00 0, ,00 0, TOPLAM ,00 100, ,00 100, Akbank T.A.ġ. Koruma Amaçlı ġemsiye Fonu na Bağlı B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçlı Dördüncü Alt Fon ve Akbank T.A.ġ. Koruma Amaçlı ġemsiye Fonu na Bağlı B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçlı BeĢinci Alt Fon un birinci ihraç katılma paylarının halka arzına iliģkin Banka talebi olumlu karģılanmıģtır. 19. Fortis Emeklilik ve Hayat A.ġ. nin, kurucusu olduğu Fortis Emeklilik ve Hayat A.ġ. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun Fortis Emeklilik ve Hayat A.ġ. Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Döviz Emeklilik Yatırım Fonu unvanı altında, Fortis Emeklilik ve Hayat A.ġ. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun Fortis Emeklilik ve Hayat A.ġ. Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları USD Emeklilik Yatırım Fonu unvanı altında türlerinin değiģtirilmesi nedeniyle yapılacak içtüzük, izahname ve tanıtım formu değiģikliklerine izin verilmesi talebi olumlu karģılanmıģtır. 20. Avrasya Bağımsız Denetim ve Y eminli Mali MüĢavirlik A.ġ. nin(kuruluģ); a) Seri:X, No:22 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ in Ġkinci Kısmının 5 inci maddesinin (f) bendi uyarınca, anılan Tebliğin Dokuzuncu Kısmının 9 uncu ve BeĢinci Kısmının 10 uncu maddeleri de dikkate alınarak, KuruluĢça bağımsız denetimlerde esas alınan bağımsız denetim plan ve programlarının Kurulumuzun finansal raporlama ve bağımsız denetim alanındaki düzenlemelerine uygun olarak güncellenmesi ve denetim programı ile çalıģma kağıtlarını iliģkilendiren kodlama listesinin oluģturulması gerekliliğinin yerine getirilmesi hususunda KuruluĢ a 3 aylık süre verilmesine, b) Seri:X, No: 22 Tebliği nin Ġkinci Kısmının 7 ve 8 inci maddeleri ile Dördüncü Kısım hükümlerine uyum konusunda azami dikkat ve özeni göstermesi hususunda uyarılmasına 21. BKR Kaynak Yeminli Mali MüĢavirlik ve Bağımsız Denetim A.ġ. nin(kuruluģ); a) Seri:X, No:22 Tebliği nin Ġkinci Kısmının 5 inci maddesinin (f) bendi kapsamında, Kurulumuzun Seri:XI, No:1 Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara ĠliĢkin Ġlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ hükümleri kapsamında hisse senetleri borsada iģlem görmeyen halka açık anonim ortaklıklar ile yatırım fonları için ayrı olarak bir bağımsız denetim programı hazırlanarak Kurulumuza iletilmesi gerektiği hususunda bilgilendirilmesine, b) Seri:X, No:22 Tebliği nin BeĢinci Kısmının 11 nci maddesi ile Seri:X, No:22 Tebliği nin Dokuzuncu ve Onuncu Kısım hükümlerine uyum konusunda azami dikkat ve özen gösterilmesi gerektiği hususunda uyarılmasına, c) Kurulumuzun Seri:X, No:22 Tebliği ve Seri:XI, No:29 Tebliği hükümleri ile Kurulumuzun ilgili diğer düzenlemeleri ve Kurulumuzca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara uymada azami dikkat ve özenin gösterilmesi gerektiği hususunda uyarılmasına, d) Seri:X, No:22 Tebliğinin Ġkinci Kısmının Bağımsız Denetim KuruluĢları ve Bağımsız Denetçilerin Uyacakları Etik Ġlkeler baģlıklı Üçüncü bölümü hükümlerine uyum konusunda uyarılmasına, 10

11 e) Yukarıda (a) ve (d) bendinde belirtilen hususlarla ilgili olarak gerekli tedbirlerin alınması için KuruluĢ a üç ay süre verilmesine 22. IĢık Yeminli Mali MüĢavirlik ve Bağımsız Denetim A.ġ. nin(kuruluģ); a) Seri:X, No:22 Tebliği nin Ġkinci Kısmının 5 inci maddesinin (f) bendi kapsamında, Kurulumuzun Seri:XI, No:1 Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara ĠliĢkin Ġlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ hükümleri kapsamında hisse senetleri borsada iģlem görmeyen halka açık anonim ortaklıklar ile yatırım fonları için ayrı olarak bir bağımsız denetim programı hazırlanarak Kurulumuza iletilmesi gerektiği hususunda bilgilendirilmesine, b) Bağımsız denetim çalıģmalarında, Kurulumuzun Seri:X, No:22 Tebliği hükümleri ile Kurulumuzun ilgili diğer düzenlemeleri ve Kurulumuzca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara uymada gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerektiği hususunda uyarılmasına, c) Kurulumuzun Seri:X, No:22 Tebliğinin Ġkinci Kısmının Bağımsız Denetim KuruluĢları ve Bağımsız Denetçilerin Uyacakları Etik Ġlkeler baģlıklı Üçüncü bölümü hükümlerine uyum konusunda uyarılmasına, d) Yukarıda (a) ve (c) bendinde belirtilen hususlarla ilgili olarak gerekli tedbirlerin alınması için KuruluĢ a üç ay süre verilmesine 23. AAC Bağımsız Denetim DanıĢmanlık ve Yeminli Mali MüĢavirlik A.ġ. nin, denetçilerinin tam zamanlı olarak KuruluĢ ta çalıģmaya baģladıklarına dair Kurulumuza bildirimde bulunmasını takiben, Sermaye Piyasası Kanunu nun 22/(d) ve Kurulumuzun Seri:X, No:22 Tebliği nin Ġkinci Kısmının 5 inci maddesi uyarınca Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili KuruluĢlar Listesi ne alınmasına F. DĠĞER ÖZEL DURUMLAR 1. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri ĠMKB de iģlem görmeyen Telra Elektronik Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli özel durum açıklaması aģağıdadır: 11

12 12

13 2. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri ĠMKB de iģlem görmeyen YimpaĢ Holding A.ġ. nin tarihli özel durum açıklaması aģağıdadır: 3. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri ĠMKB de iģlem görmeyen YimpaĢ Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli özel durum açıklaması aģağıdadır: 4. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri ĠMKB de iģlem görmeyen YimpaĢ Yozgat Ġhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.ġ. nin tarihli özel durum açıklaması aģağıdadır: 5. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri ĠMKB de iģlem görmeyen VetaĢ Veteriner ve Tarım Ġlaçları A.ġ. nin tarihli özel durum açıklaması aģağıdadır: Denetçilerimizden M. Oğuz EVRENOS, Ģirketimizdeki Denetçilik görevinden istifa ettiğini bildirmiģtir. Söz konusu istifa nedeniyle boģalan Denetçilik görevine, diğer Denetçi Nadir CETĠZ tarafından Nuran SÜRMELĠ seçilmiģtir. 6. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri ĠMKB de iģlem görmeyen Kastamonu Holding A.ġ. nin tarihli özel durum açıklaması aģağıdadır: Yönetim Kurulumuz tarihinde Ģirket merkezinde toplanarak; 2007 ve 2008 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısını tarih, Cumartesi günü, saat: 13:00 de Barcelo Eresin Topkapı Otel de yapılacağına iliģkin karar almıģtır. Karar No: 2009/04 Tarih

14 14

15 7. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri ĠMKB de iģlem görmeyen Büyük Ġstanbul Otobüs ĠĢletmeleri A.ġ. nin tarihli özel durum açıklaması aģağıdadır: 8. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri ĠMKB de iģlem görmeyen BesaĢ BirleĢik Esnaf ve Sanatkarlar A.ġ. nin tarihli özel durum açıklaması aģağıdadır: ġirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Muzaffer Sevüktekin bu görevinden istifa etmiģtir. Ġstifa nedeniyle boģalan Yönetim Kurulu üyeliğine atama Yönetim Kurulu nun yapacağı ilk toplantıda görüģülüp karara bağlanacaktır. 9. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri ĠMKB de iģlem görmeyen Bayramoğlu Sahil Mahallesi Ġmar Ġdare ve Bakım ĠĢleri A.ġ. nin tarihli özel durum açıklaması aģağıdadır: tarihinde ġirketimiz ile ĠSU (Ġzmit Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü) arasında yazımız ekinde gönderdiğimiz Su ġebekesi Devir Protokolü imzalanmıģ olup tarihinde yürürlüğe girmiģtir. 15

16 10. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri ĠMKB de iģlem görmeyen Yeni Ġstanbul Halk Otobüsleri A.ġ. nin tarihli özel durum açıklaması aģağıdadır: ġirketimizin Yılları hissedarlar olağan seçimli genel kurul toplantısı aģağıda yazılı gündem maddeleri görüģmek üzere tarihinde saat da Ġstanbul Topkapı Barcelo-Eresin Otel Millet Caddesi No:186 adresinde yapılmasıyla oy birliği ile 16

17 11. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri ĠMKB de iģlem görmeyen Liberty Sigorta A.ġ. nin tarihli özel durum açıklaması aģağıdadır: Meclisi Mebusan Caddesi, No:21, Salıpazarı, Ġstanbul adresinde faaliyet gösteren ġirketimiz, 7 Aralık 2009 tarihi itibariyle Saray Mahallesi, Küçüksu Caddesi, Sokullu Sokak, No:8 Kat:3, Ümraniye, Ġstanbul adresinde faaliyetine devam edecektir. 12. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri ĠMKB de iģlem görmeyen YimpaĢ Yozgat Ġhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.ġ. nin tarihli özel durum açıklaması aģağıdadır: 17

18 18

19 13. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri ĠMKB de iģlem görmeyen Kaksan Karaisalı Kireç San. Ve Tic. A.ġ. nin tarihli özel durum açıklaması aģağıdadır: ġirketimizin tarihinde yapılan 2008 mali yılı olağan genel kurul toplantısının 3. (Faaliyet ve denetim tasdik ve onaylanması), 5. (Yönetim ve denetim kurullarının ibraları) ve 6. (Yönetim kurulu üyelerinin seçimi) gündem maddeleri için alınan karaların iptalini ortağımız Adana Ġl Özel Ġdaresi tarihinde Ġstanbul Ticaret Mahkemesi ne dava açmıģtır. MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No: ANKARA Tel: (312) Faks:(312) İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No: Şişli İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212)

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/36 HAFTALIK BÜLTEN 10/08/2009 14/08/2009 A. DUYURU Kurulumuzun 12.08.2009 tarih 25/706 sayılı Kararı uyarınca; Kurulumuzun 28.09.2007 tarih ve 35/1022 sayılı İlke Kararı ile

Detaylı

2) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların Kurulumuz kaydından çıkarılması için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal

2) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların Kurulumuz kaydından çıkarılması için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A..Ş.. Tarih 30/12/2005 GENEL MEKTUP No::68 Referans \KS\Sermaye Piyasası Kurulu nun işlem yasağı getirilen kişi ve kurumlar ile ilgili 29/12/2005 tarihli ilke kararı\ KKONUU : SERMAYE

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/36 HAFTALIK BÜLTEN 31/08/2010 03/09/2010 A. 04.01.2010 03.09.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/17 HAFTALIK BÜLTEN 21/04/2008 25/04/2008 A. 02.01.2008 25.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/50 HAFTALIK BÜLTEN 12/12/2011 16/12/2011 A. 03.01.2011 16.12.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/1 HAFTALIK BÜLTEN 02/01/2008 04/01/2008 A. 02.01.2008 04.01.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU 2010/41 HAFTALIK BÜLTEN 04/10/2010 08/10/2010 A. 04.01.2010 08.10.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/15 HAFTALIK BÜLTEN 07/04/2008 11/04/2008 A. 02.01.2008 11.04.2008 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 12.03.2012 16.03.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/5 HAFTALIK BÜLTEN 31/01/2011 04/02/2011 A. 03.01.2011 04.02.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/12 HAFTALIK BÜLTEN 21/03/2011 25/03/2011 A. 03.01.2011 25.03.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/32 HAFTALIK BÜLTEN 08/08/2011 12/08/2011 A. 03.01.2011 12.08.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/48 HAFTALIK BÜLTEN 22/11/2010 26/11/2010 A. 04.01.2010 26.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/29 19/07/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 103.2012 16.03.2012 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1. Kılıç

Detaylı

2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar: Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı

2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar: Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/40 15/10/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Hisse Senetleri Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/23 HAFTALIK BÜLTEN 25/05/2009 29/05/2009 A. 02.01.2009-29.05.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/26 HAFTALIK BÜLTEN 21/06/2010 25/06/2010 A. 04.01.2010 25.06.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/07 06/03/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Ġç Kaynaklardan Paylar Bedelsiz Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/15 HAFTALIK BÜLTEN 30/03/2009 03/04/2009 A. 02.01.2009-03.04.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/40 HAFTALIK BÜLTEN 22/09/2008 26/09/2008 A. 02.01.2008 26.09.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/52 HAFTALIK BÜLTEN 20/12/2010 24/12/2010 A. 04.01.2010 21.12.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/20 HAFTALIK BÜLTEN 12/05/2008 16/05/2008 A. 02.01.2008 16.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/34 HAFTALIK BÜLTEN 11/08/2008 15/08/2008 A. 02.01.2008 15.08.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Talep Edilen Tablo: 1 Kurul Kaydına Alınan (YTL)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/8 HAFTALIK BÜLTEN 18/02/2008 22/02/2008 A. 02.01.2008 22.02.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/3 HAFTALIK BÜLTEN 15/01/2007 19/01/2007 A. 1.1.2007 19.01.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/39 17/11/2017 A. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Ortaklık Mevcut Yeni Bedelli Artırımı Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/4 HAFTALIK BÜLTEN 19/01/2009 23/01/2009 A. 02.01.2009-23.01.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/27 23/09/2014 1. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/19 HAFTALIK BÜLTEN 09/05/2011 13/05/2011 A. 03.01.2011 13.05.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/2 HAFTALIK BÜLTEN 11/01/2010 15/01/2010 A. 04.01.2010 15.01.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/11 04/04/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/39 28/09/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Hisse Senetleri Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/31 HAFTALIK BÜLTEN 26/07/2010 30/07/2010 A. 04.01.2010 30.07.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/1 04/01/2013 A. BAġVURULAR 1. Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar Ġhraç Edilecek Kıymetin Türü Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/23 HAFTALIK BÜLTEN 31/05/2010 04/06/2010 A. 04.01.2010 04.06.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/03 22/01/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Paylar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Ġç Kaynaklardan Bedelsiz Kâr Payından

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Dow Jones Istanbul 20 A Tipi Borsa Yatirim Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4, 10.2, 10.3, 10.4, 14.1,

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/26 29/06/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli Ġç Halka Menkul

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 12 Mayıs 2011 0 ĠÇĠNDEKĠLER EGELĠ & CO HAKKINDA... 2 YÖNETĠM KURULU

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/9 02.03.2012 A. 27.02.2012 02.03.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Hisse Senetleri Ġhraç

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/8 HAFTALIK BÜLTEN 21/02/2011 25/02/2011 A. 03.01.2011 25.02.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

BİLGİ SUİSTİMALİ VE PİYASA DOLANDIRICILIĞI İNCELEMELERİNDE UYGULANACAK TEDBİRLER TEBLİĞİ

BİLGİ SUİSTİMALİ VE PİYASA DOLANDIRICILIĞI İNCELEMELERİNDE UYGULANACAK TEDBİRLER TEBLİĞİ BİLGİ SUİSTİMALİ VE PİYASA DOLANDIRICILIĞI İNCELEMELERİNDE UYGULANACAK TEDBİRLER TEBLİĞİ (V-101.1) (21/1/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

TEBLİĞ BİLGİ SUİSTİMALİ VE PİYASA DOLANDIRICILIĞI İNCELEMELERİNDE UYGULANACAK TEDBİRLER TEBLİĞİ (V-101.1)

TEBLİĞ BİLGİ SUİSTİMALİ VE PİYASA DOLANDIRICILIĞI İNCELEMELERİNDE UYGULANACAK TEDBİRLER TEBLİĞİ (V-101.1) Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28889 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ BİLGİ SUİSTİMALİ VE PİYASA DOLANDIRICILIĞI İNCELEMELERİNDE UYGULANACAK TEDBİRLER TEBLİĞİ (V-101.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/21 21/06/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/20 HAFTALIK BÜLTEN 14/05/2007-18/05/2007 A. 01.01.2007 18.05.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik

Detaylı

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi :

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi : 01 OCAK 2011-30 EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I. Giriş 1- Raporlama Dönemi : 01.01.2011-30.09.2011 2- Ortaklığın Unvanı : İş Portföy Yönetimi AŞ Şirket Hakkında Genel Bilgi ĠĢ

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/37 HAFTALIK BÜLTEN 19/09/2011 23/09/2011 A. 03.01.2011 29.09.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/19 28/07/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

Sirküler Rapor 23.01.2014/38-1 BİLGİ SUİSTİMALİ VE PİYASA DOLANDIRICILIĞI İNCELEMELERİNDE UYGULANACAK TEDBİRLER TEBLİĞİ (V-101.

Sirküler Rapor 23.01.2014/38-1 BİLGİ SUİSTİMALİ VE PİYASA DOLANDIRICILIĞI İNCELEMELERİNDE UYGULANACAK TEDBİRLER TEBLİĞİ (V-101. Sirküler Rapor 23.01.2014/38-1 BİLGİ SUİSTİMALİ VE PİYASA DOLANDIRICILIĞI İNCELEMELERİNDE UYGULANACAK TEDBİRLER TEBLİĞİ (V-101.1) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/7 HAFTALIK BÜLTEN 14/02/2011 18/02/2011 A. 03.01.2011 18.02.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/14 HAFTALIK BÜLTEN 05/04/2010 09/04/2010 A. 04.01.2010 09.04.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/44 HAFTALIK BÜLTEN 31/10/2011 04/11/2011 A. 03.01.2011 04.11.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/30 HAFTALIK BÜLTEN 23/7/2001 27/7/2001 A. 1.1.2001 27.7.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 27.7.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/27 15/08/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Gedik Girişim si Yatırım Ortaklığı A.Ş. İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/3 03/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/7 16.02.2012 A. 13.02.2012 17.02.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/22 HAFTALIK BÜLTEN 30/05/2011 03/06/2011 A. 03.01.2011 03.06.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/16 21/04/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/14 HAFTALIK BÜLTEN 31/03/2008 04/04/2008 A. 02.01.2008 04.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/16 HAFTALIK BÜLTEN 16/04/2007 20/04/2007 A. 01.01.2007 20.04.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/15 08/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Paylar Bedelsiz Kaynaklardan Payından Halka Açılma

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/9 21/03/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç EdilecekSermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/13 HAFTALIK BÜLTEN 29/03/2010 02/04/2010 A. 04.01.2010 02.04.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/5 15/02/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (1) İhraç Edilecek Sermaye Piyasası

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/33 07/12/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YENİ UNVAN:EGELİ & CO. B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 01.01.2012-30.06.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/27 14/10/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık Aktif Yatırım Bankası (2) No lu Varlık Finansmanı Fonu

Detaylı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı sayfa 1 Yönetim Kurulumuzun 06.04.2010 tarihli toplantısında, ġirketimiz Pay Sahipleri nin TTK nın 368. maddesi uyarınca ilanlı olarak aģağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/6 17/02/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. (1)

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nin ortaklık yapısı Hissedar Sermaye Tutarı (TL) Hisse Adedi Sermaye Oranı (%) TEB Holding A.Ş. (eski

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nin ortaklık yapısı Hissedar Sermaye Tutarı (TL) Hisse Adedi Sermaye Oranı (%) TEB Holding A.Ş. (eski TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA BNP PARİBAS FORTİS YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. VE BNPP YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU SERMAYE PİYASASI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/9 14/03/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar 1. Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii (1) 2. Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi Ġhraç Edilecek

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/36 12/11/2013 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar Paylar İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli İç Kaynaklardan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/18 30/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Aracı Paylar Kâr Payından Halka Açılma Diğer Araçları 1. Şekerbank T.A.Ş. (1)

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. PAYLARININ ĠSTEĞE BAĞLI ÇAĞRI YOLUYLA YAPI VE KREDĠ BANKASI A.ġ.TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. PAYLARININ ĠSTEĞE BAĞLI ÇAĞRI YOLUYLA YAPI VE KREDĠ BANKASI A.ġ.TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. PAYLARININ ĠSTEĞE BAĞLI ÇAĞRI YOLUYLA YAPI VE KREDĠ BANKASI A.ġ.TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret Unvanı:

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/50 HAFTALIK BÜLTEN 29/11/2004 03/12/2004 A. 1.1.2004 03.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 03.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/32 30/11/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık Kredi Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. (1) İhraç Edilecek Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/43 09/11/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Ġç Kaynaklardan Hisse

Detaylı