ISTANBUL TICARET ODASı RISK SERMAYESI FINANSMAN YÖNTEMI. HAZIRLAYAN Prof. Dr. M. Kemalettin ÇONKAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISTANBUL TICARET ODASı RISK SERMAYESI FINANSMAN YÖNTEMI. HAZIRLAYAN Prof. Dr. M. Kemalettin ÇONKAR"

Transkript

1

2 ISTANBUL TICARET ODASı RISK SERMAYESI FINANSMAN YÖNTEMI HAZIRLAYAN Prof. Dr. M. Kemalettin ÇONKAR YAYIN NO: Aralık 2007

3 Copyright İTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazann ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştırma veya özel çahşmalar amacıyla, yazann adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN İTO ÇAĞRI MERKEZÎ Tel: (212) 444 O 486 ÎTO yayınlan için aynntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : İnternet: Odamız yaymlanna tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CİLT MATBAACILIK SAN. VETÎC. A.Ş. Tel: (0212) Fax: (0212)

4 ONSOZ Risk Sermayesi Finansman Yöntemi, ilk olarak 20. yüzyılın ikinci yansında ABD'de uygulanmaya başlanmış olup, daha sonraları diğer gelişmiş ülkelerde de alternatif bir finansman yöntemi olarak kullanılmıştır. Bu yöntem daha ziyade finansman zorluğu çeken, bankalara yeterli teminat gösteremeyen küçük ve orta boy işletmelere yönelik uzun vadeli bir kredi mekanizmasıdır. Bu yöntemi klasik finansman metodlarmdan farklı kılan en önemli unsur risk sermayesi şirketinin, finansman sürecinde aktif bir rol alması ve fonun kullanımı sırasında yönetsel ve teknik danışmanlık hizmeti sunmasıdır. Risk Sermayesi Finansman Yöntemi'nin başlıca aktörleri yatırımcılar, risk sermayesi şirketleri, girişimci şirketler ve menkul kıymetler borsalarıdır. Bu yöntem sayesinde yeni geliştirilen ürün, üretim yöntemi ve teknolojilerin uygulamaya aktarılması kolaylaştınimakta olup, hem yenilikçi girişimcilere katkı sağlanmakta hem de kamuya ait oluşumların özelleştirilmesi hususuna destek olunmaktadır. Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisine geçtiği 80'H yıllarda tanıştığı bu yöntem günümüzde halen arzu edilen seviyeye ve yaygınlığa ulaşamamıştır. Bu sistemin verimli olarak işleyebilmesi için öncelikle siyasi ve ekonomik istikrarın kalıcı olması, risk sermayesine ilgi duyan uluslararası kuruluşların devreye girmesinin kolaylaştırılması, iş hayatıyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının konuya ilgi göstermesi ve katkı sağlaması gerekmektedir.

5 Bu yöntem başanlı biçimde uygulamaya kavuşturulabilirse, ülkemiz ekonomisi açısmdan önemli bir ekonomik potansiyel harekete geçirilmiş olup, bu yolla ekonomik hareketlilik artarak rekabet ortamı da ciddi şekilde güçlenecektir. Bu ortamm sağlanması aynı zamanda Avrupa'Birliği'ne uyum açısından önem arzetmektedir. Bu kapsamda hazırlanan kitapta, bu finansman yönetiminin gelişmesinin önündeki engelleri belirleyip bunları aşmak için neler yapılabileceği açıklanarak nasıl uygulamaya geçirileceği ele alınmaktadır. "Risk Sermayesi Finansman Yöntemi" isimli çalışmanın üyelerimize ve tüm ilgililere faydalı olmasını diler, çalışmayı gerçekleştiren Prof. Dr. M. Kemalettin Çonkar'a teşekkür ederim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

6 Hayatını ilim öğrenme ve öğretmeye adamış olan Muhterem Kayınpederim H, Ömer CEVAHİRCİOĞLU'na,. SUNUŞ Dünya'nm bugün geldiği noktada, ülkemizin ekonomi liginde birinci kümeye atlamasını başarmaya çalışmaktayız. Bunun başarılması küresel rekabet gücümüzü artırmakla mümkün olabilir. Rekabet gücümüzü artırmak için kıt kaynaklarımızı en etkin biçimde değerlendirmemiz gerekmektedir. En önemli kıt kaynaklar olan sermaye ve girişimci üzerine dikkatimizi yoğunlaştırmalıyız. Bu kaynakları bir yandan etkin biçimde kullanırken, diğer yandan çoğaltmayı başarmalıyız. Bunların dışında, sözkonusu iki kaynağın uygun biçimde biraraya getirilmesi de ayrı bir önem taşımaktadır. Girişimcilerin yenilikler geliştirebilecek niteliklere kavuşturulması da unutulmaması gereken bir gerekliliktir. Toplum, girişimcilerden insan ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilecek ürünler geliştirmesini beklemektedir. Toplumsal beklentiler girişimcileri belirtilen tarzda zorlarken, ekonomik sistemi de üretkenliğe yönelen insan ve örgütleri destekleyecek alt yapılan oluşturmaya yöneltmektedir. Yeni, istikbal vaad eden ama getirişi uzun sürede ortaya çıkabilecek girişimlerin hem finansal hem de yönetsel ve teknik yönden desteklenebileceği bir mekanizma olarak ifade edebileceğimiz risk sermayesi finansman yöntemi de bu gerekliliklerin en önde gelenlerinden biridir diyebiliriz.

7 işte elinizdeki bu çalışma belirtilen gereklilikten yola çıkarak, risk sermayesi finansman yöntemini girişimcilerin olabildiğince ana hatlarıyla ve kolayca anlayabileceği biçimde tanıtmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde risk sermayesi finansman yönteminin temel özellikleri tamtılmıştır. İkinci bölümde yöntemin aktörleri, işleyişi ve kaynakları açıklanmıştır. Üçüncü bölümde yöntemin yararlan üzerinde durulmuştur. Dördüncü bölümde risk sermayesinin dünyada ulaştığı boyutlar özetlenmiştir. Beşinci bölümde risk sermayesi finansman yönteminin başarı koşullan irdelenmektedir. Son bölümde ise yöntemin Türkiye uygulaması tamtılıp, geliştirilme imkanlan değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın yapılmasına vesile olan İstanbul Ticaret Odası yetkililerine öncelikle teşekkür etmek isterim. İlave olarak yöntemin Dünya ve Türkiye uygulamasına ilişkin kaynak derlemekte yardımcı olan Yrd.Doç.Dr.Oğuzhan AYDEMİR'e, bilgisayarda yazımına katkıda bulunan Araştırma Görevlileri Bilge Leyli DEMİREL, Durmuş YÖRÜK ve Burcu KAYNAR ile Fakültemiz personeli Özlem GENELİOĞLU ile Sevgi ORAL'a da teşekkürlerimi sunuyorum. Çalışmanın risk sermayesi finansman yönteminin ülkemizde gelişmesine katkıda bulunması dileklerimle... Prof. Dr M. Kemalettin ÇONKAR

8 ÇALIŞMA ÖZETİ RİSK SERMAYESİ FİNANSMAN YÖNTEMİ 1. RİSK SERMAYESİ FİNANSMAN YÖNTEMİNİN TANIMI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ Bugünkü anlamda risk sermayesi uygulamasmm ilk adımı 1946'da ABD'nde atılmıştır. Yöntem 1980 sonrasmda Avrupa ve Japonya'da da yaygınlaşmıştır. Risk sermayesi finansman yöntemini yaratıcı ve yenilikçi, ancak yeterli finansman gücü olmayan girişimcilerin yatırım fikirlerini geliştirme ve uygulamaya aktarmaya imkan veren, gerektiğinde teknik ve yönetsel destek de sunan, hisse senedi karşılığında sermaye aktarımı sağlayan bir finansal kaynak sağlama yöntemidir biçiminde tanımlamak mümkündür. Risk sermayesi finansman yönteminin vurgulanması gereken temel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: (1) Fonlar girişimciye hisse senedi veya hisse senedi benzeri araçlar yoluyla aktarılmaktadır. (2) Yöntem, borsaya kayıtlı olmayan şirketlere yönelik bir özsermaye aktarımıdır. (3) Bu finansman yönteminin doğması ve gelişmesine yol açan ana nedenlerden biri, bankalar ve diğer aracı mali kurumların küçük ve orta boy işletmelere yeterli ve uygun koşullarda fon sağlayamamasıdır. (4) Sağlanan finansman desteği uzun vadelidir. (5) Yöntemde yatırımcıların üstlendiği risk belirli ölçüde yüksektir.

9 (6) Risk sermayesi şirketi pasif bir ortak değildir. Girişimin sermayesine katılmaya ilave olarak gerektiği ölçüde ve aşamada girişime yönetsel ve teknik danışmanlık sağlar. (7) Bu yöntem, sabit bir geri ödeme yükümlülüğüne yol açmadığı için, faaliyet döneminde işletmenin otofinansman imkânlarını daraltmaz. (8) İlk bakışta yüksek riskli bir yatırım olduğu değerlendirilmekle birlikte; başlangıç dışında orta ve ileri aşamalara yönelik de kullanılarak yatınmlann çeşitlendirilmesi mümkün olduğu için risk makul düzeylere düşürülebilir. 2. RİSK SERMAYESİ FİNANSMAN YÖNTEMİNİN AKTÖRLERİ, İŞLEYİŞİ VE KAYNAKLARI Yöntemin başlıca aktörleri şöyle tanıtılabilir: (1) Yatırımcılar (Sınırlı Ortaklar) Tasarruflarını, yüksek getiri beklentisiyle risk sermayesi şirketinin çıkardığı katılım paylarına yatıranlardır. (2) Risk Sermayesi Şirketleri (Genel Ortaklar) Yukardaki tasarrufçulardan katılım belgesi satarak elde ettikleri kaynaklarla fon oluşturarak, bu fonları kendilerine başvuran girişimcilerden uygun bulduklanmn hisse senetlerine yatınp, onlara özkaynak biçiminde fon sağlayan kuruluşlardır. (3) Girişimci Şirketler Risk sermayesi şirketinden özkaynak biçiminde fon elde eden girişimlerdir.

10 (4) Menkul Kıymetler Borsaları Risk sermayesi şirketleri ve dolayısıyla yatırımcıların, fon sağladıkları şirketler yeterli başanya ulaştıklarmda, yatırdıkları fonları yeterli ölçüde bir getiri temin edecek biçimde geri alabilmelerini sağlayabilecek biçimde, ellerindeki hisse senetlerini satabilecekleri piyasadır. Yöntemin işleyişi beş aşamalı olarak tanıtılabilir. (1) Fonlann tasarruf sahiplerinden katılım belgesi karşılığında toplanması. (2) Çeşitli girişimcilerden gelen yatırım önerilerinin incelenerek değerlendirilmesi ve yatırım kararı verilmesi. (3) Girişime ne oranda ortak olunacağının belirlenmesi. (4) Girişimci şirketin geliştirilmesi ve yeterli kârlılığa ulaştırılması için ona yönetsel ve teknik destek sağlanması. (5) Girişim yeterli başarı düzeyine ulaştığında, hisse senetlerinin satılması ve aktarılmış olan fonun yeterli ölçüde büyütülmüş olarak geri alınması. Risk sermayesi finansmanına fon sağlayabilecek başlıca kaynakları da şöyle sıralayabiliriz: (1) Bireysel Tasarrufçular (2) Emeklilik Fonları (3) Sigorta Şirketleri (4) Bankalar (5) Vakıflar (6) Üniversiteler (7) Ticaret ve Sanayi Odaları (8) Kamu Destekli Fonlar (9) Devlet Destekli Küçük İşletme Yatırım Şirketleri

11 3. RISK SERMAYESI FINANSMAN YÖNTEMININ YARARLARı Yöntemin başlıca yararlanm da şöyle özetleyebiliriz: (1) Tasarrufların özellikle yenilikçi girişimlere aktanimasım kolaylaştırma. (2) Yeni yatınmlarm ve sağlıklı büyüme çabalannm özkaynak biçiminde fon bulmaları imkânını artırma. (3) Yeni geliştirilen ürün, üretim yöntemi ve teknolojilerin uygulamaya aktarılmasını kolaylaştırma. (4) Menkul kıymetler borsasının gelişmesine destek olma. (5) Kamu iktisadi teşebbüslerinin özelleştirilmesini kolaylaştırma. (6) Küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal sorunlarının çözümüne katkıda bulunma. (7) Finansmanına katkıda bulunduğu girişimlere yönetsel ve teknik destek sağlama. 4. DÜNYADA RISK SERMAYESININ ULAŞTıĞı BOYUTLAR Bu finansman yönteminin uygulamaya ilk aktarıldığı ve dolayısıyla en yaygın biçimde uygulanarak en geniş hacme ulaştığı ülke ABD'dir. Öyle ki risk sermayesi temelli işletmeler 2003 yılında toplam istihdamın %9,4'ünü, toplam satışların %9,6'sını oluşturmuştur. Yöntem daha sonra Avrupa ve Uzak Doğu'da da belirli bir yaygınlığa ulaşmıştır.

12 Bu bölümde genel olarak Avrupa ve özel olarak İngiltere uygulamasına ilave olarak Çin, Singapur ve İsrail uygulamasına ilişkin bilgiler verilmiştir. 5. RİSK SERMAYESİ FİNANSMAN YÖNTEMİNİN BAŞARI KOŞULLARI Yöntemin yeterli bir başarıya ulaşabilmesi için aşağıda sıralanan hususların önemli olduğu düşüncesindeyiz. (1) Uygun yatırım fırsatlarının yeterliliği. (2) Yöntemin iyi işlemesini mümkün hale getirecek nitelikte risk sermayesi şirketlerinin oluşturulması. (3) Belirli ölçüde risk taşıyan girişimlere yönelebilecek nitelikte fonların yeterli ölçüde bulunması. (4) Hisse senetleri ve katılım belgelerinin satılabilmesi ve dolayısıyla kârların realize edilebilmesine imkan verecek ortam ve koşulların bulunması veya oluşturulması. (5) Girişimcilerle risk sermayesi şirketleri arasında katalizör kurumların yaygınlaştırılması. Bu kurumların en önemlileri teknoparklar ve inkübatörlerdir. Bunlar vasıtasıyla ülkede ar-ge çalışmaları kolaylaşacak ve yaygınlaşacak, girişimci nitelikteki kişilerin ortaya çıkmalarına uygun bir ortam oluşacaktır. (6) Siyasi ve ekonomik istikrann sürdürülebileceği kanısının özellikle ilgili ekonomik aktörlerde sağlam biçimde oluşması. 6. RİSK SERMAYESİ FİNANSMAN YÖNTEMİNİN TÜRKİYE UYGULAMASI VE GELİŞTİRİLME İMKANLARI Yöntem ülkemizde 1980'h yıuann ikinci yansında gündeme gelmeye başlamış ve yasal çerçevesi ilk olarak 6 Temmuz

13 1993 tarihli "Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" ile ortaya konulmuştur. Daha sonra ve tarihlerinde de düzenlemeler yenilenmiştir. Ülkemizde halen Vakıf Risk, İş Girişim ve KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları faaliyettedir. Bunların dışında şirket risk sermayesi ve özel sermaye yatınmı biçiminde bir miktar kuruluş faaliyette bulunmaktadır. Sektör, ülkemizde istenilen bir seviye ve yaygınlığa ulaşamamıştır. Yeterli bir gelişmeye ulaşılabilmesi için aşağıdaki önlemlerin yararlı olacağı kanısındayız. (1) Siyasi ve ekonomik istikrarın kahcılık kazanması. (2) Sektöre kaynak akışının artırılmasına yönelik bazı önlemlere başvurulması. Bu çerçevede Devlet'in sektöre uygun yöntemlerle fon aktarımı, emeklilik fonları ve sigorta şirketlerinin fonlarının devreye sokulması, ticaret bankalan, kalkınma bankaları ve katılım bankalarının daha yoğun biçimde sektöre yönelik katkıda bulunmaları, risk sermayesine ilgi duyan uluslararası kuruluşların ülkemizde devreye girmesinin kolaylaştırılması, benzer misyona sahip KOSGEB, TOBB, TÜSÎAD, MÜSÎAD gibi kuruluşların risk sermayesi sektörünün geliştirilmesi için daha fazla çaba harcaması gibi hususlar üzerinde durulmalıdır. (3) Yenilikçi ve yüksek kârlılık vaad eden proje sayılarının artırılmasına yönelik ortamların çoğaltılması. KOSGEB'in çeşitli merkezlerinin, teknopark ve inkübatörlerin sayı ve niteliklerinin artırılmasını bu çerçevede ifade edebiliriz. (4) Yatırımdan çıkış ortaımmn ve imkanlanmn geliştirilmesi.

14 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ SUNUŞ II ÇALIŞMA ÖZETİ V BÖLÜM 1 RİSK SERMAYESİ FİNANSMAN YÖNTEMİNİN TANIMI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ 1.1. YÖNTEMİN ORTAYA ÇIKIŞI 1.2. YÖNTEMİN TANIMI YÖNTEMİ GEREKLİ HALE GETİREN NEDENLER YÖNTEMİN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ 6 BÖLÜM 2 13 RİSK SERMAYESİ FİNANSMAN YÖNTEMİNİN AKTÖRLERİ, İŞLEYİŞİ VE KAYNAKLARI YÖNTEMİN AKTÖRLERİ Yatırımcılar (Sınırlı Ortaklar) Risk Sermayesi Şirketleri (Genel Ortaklar) Girişimci Şirketler Menkul Kıymetler Borsaları YÖNTEMİN İŞLEYİŞİ Fonların Toplanması Yatırım Önerilerinin Toplanarak Değerlendirilmesi Ortaklık Payının Belirlenmesi Girişimci Şirketin Desteklenmesi Ortaklık Paylarının Satılması Yoluyla Yatırımdan Çıkış Şirketin Halka Açılması 26

15 Hisselerin Şirket veya Girişimcilerin Kendisi Tarafından Satın Alınması Şirketin Başka Bir Şirkete Satılması Şirketin Yeni Bir Yatınmcıya Satılması RİSK SERMAYESİ FİNANSMANINA YÖNELİK FON VE DESTEK KAYNAKLARI 31 BÖLÜM 3 35 RİSK SERMAYESİ FİNANSMAN YÖNTEMİNİN YARARLARI TASARRUFLARIN ÖZELLİKLE YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLERE AKTARILMASINI KOLAYLAŞTIRMA YENİ YATIRIMLARIN VE SAĞLIKLI BÜYÜME ÇABALARININ ÖZKAYNAK BULMA İMKANINI ARTIRMA YENİ TEKNOLOJİLERİN UYGULAMAYA AKTARILMASINI KOLAYLAŞTIRMA MENKUL KIYMETLER BORSASININ GELİŞMESİNE DESTEK OLMA KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİNİ KOLAYLAŞTIRMA KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN FİNANSAL SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE KATKI SAĞLAMA Özkaynak Yetersizliği İle İlişkili Sorunlar Yabancı Kaynak Temini İle İlişkili Sorunlar Finans Yönetiminin Yetersizliğinden Kaynaklanan Sorunlar FİNANSMANINA KATILDIĞI GİRİŞİMLERE YÖNETSEL VE TEKNİK DESTEK SAĞLAMA.48

16 BÖLÜM 4 51 DÜNYA'DA RİSK SERMAYESİ VE ULAŞTIĞI BOYUTLAR 51 4.L AMERİKABİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE RİSK SERMAYESİ GENEL OLARAK AVRUPA'DA RİSK SERMAYESİ ABD VE AVRUPA UYGULAMALARI ARASINDA BAZI KARŞILAŞTIRMALAR İNGİLTERE'DE RİSK SERMAYESİ ÇİN'DE RİSK SERMAYESİ SİNGAPUR'DA RİSK SERMAYESİ İSRAİL'DE RİSK SERMAYESİ.64 BÖLÜM 5 67 RİSK SERMAYESİ FİNANSMAN YÖNTEMİNİN BAŞARI KOŞULLARI UYGUN YATIRIM FIRSATLARININ YETERLİLİĞİ YÖNTEMİN ÇALIŞMASINI MÜMKÜN KILACAK RİSK SERMAYESİ ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI BELİRLİ ÖLÇÜDE RİSKLİ GİRİŞİMLERE AKTARILABİLECEK FONLARIN VARLIĞI HİSSE SENETLERİNİN VE KATILIM PAYLARININ SATILARAK KÂRLARIN REALIZE EDİLEBİLMESİ İÇİN UYGUN KOŞULLAR Anonim Şirket Statüsünün Yaygınlaşmasının Teşviki ve Paylı Limited Şirket Modelinin Düşünülmesi Giriş ve Rotasyon Koşulları Daha Hafif Olan îkincibir Piyasanın Oluşturulması ; 77

17 Ortaklık Sağlayan Fakat Yönetime Katılmaya Yol Açmayan Katılma İntifa Senetlerinin Kullanımının Yaygınlaştırılması GİRİŞİMCİLERLE RİSK SERMAYESİ ŞİRKETLERİ ARASINDA KATALİZÖR KURUMLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI EKONOMİK ORTAMIN UYGUNLUĞU 82 BÖLÜM 6 85 RİSK SERMAYESİ FİNANSMAN YÖNTEMİNİN TÜRKİYE UYGULAMASI VE GELİŞTİRİLME İMKANLARI YÖNETİMİN ÜLKEMİZDE GÜNDEME GELİŞİ RİSK SERMAYESİ FİNANSMAN YÖNTEMİYLE İLGİLİ OLARAK TEBLİĞLERİN GETİRDİĞİ ÇERÇEVE ÜLKEMİZDE RİSK SERMAYESİ SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMU Sektörün Gelişememesinin Temel Nedenleri Faaliyete Geçen Risk Sermayesi Şirketleri TÜRKİYE'DE RİSK SERMAYESİ SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER Siyasi ve Ekonomik İstikrarın Devamı Sektöre Kaynak Akışının Hızlandırılması Devletin Sektöre Uygun Yöntemlerle Fon Aktarımı Emeklilik Kurumlan ve Sigorta Şirketleri Fonlarının Devreye Sokulması Ticaret Bankaları Kalkınma Bankaları Katılım Bankalan 99

18 Risk Sermayesi Sektörüne İlgi Duyan Uluslararası Kuruluşlar Risk Sermayesi Şirketleriyle Benzer Misyona Sahip Çeşitli Kuruluşlar A3, Yenilikçi ve Vaadkar Proje Sayılarının Arttırılması A, Yatırımdan Çıkış İmkânlarının Arttırılması 105 SONUÇ 106 KAYNAKÇA 109 İNTERNET KAYNAKLARI 117

19

20 BÖLÜM 1 RISK SERMAYESI FINANSMAN YÖNTEMININ TANıMı VE TEMEL ÖZELLIKLERI 1.1. Yöntemin Ortaya Çıkışı Günümüz Dünyasmda ülkeler arasmdaki ekonomik smırlar gitgide ortadan kalkmakta, işletmelerin rekabet şartlan sürekli ağu*laşmaktadır. İşletmelerin rekabet güçlerini artu-abilmeleri için araştırma-geliştirmeye büyük kaynaklar ayırmaları, marka yaratmaya çalışmalan hemen akla gelebilecek adımlar olarak ifade edilebilir. Yeni teknolojiler ve yeni ürünlerin geliştirilmesi, başka yatırımlara göre hem daha riskli hem de daha uzun vadede kârı ortaya çıkabilecek yatırımlara yönelmeyi gerektirir. Aynca yeniliklerin hayata geçirilmesinde, esnek ve dinamik bir yapıya sahip küçük ve orta boy işletmelerin daha elverişli olduğu kabul edilir. Ancak bu tür işletmelerin öz kaynakları sınırlı olduğu gibi, bankalardan da yeterh ve uygun koşullarda fon sağlamalannın zor olduğu bilinen bir gerçektir. Risk sermayesi finansman yönteminin ortaya çıkması ve hızla geuşmesine yol açan temel faktörün bu gerçek olduğunu söyleyebiliriz. Risk sermayesi şirketleri.

21 gerek anapara gerekse faiz biçiminde geri ödeme yükümlülüğü doğurmayan, öz sermaye biçimindeki bu finansal katkı yoluyla bu tür işletmeler için çok önemli bir imkan sağlamış olurlar. Kaynak sağlayacaldan proje ve girişimcileri titiz bir incelemeyle seçmeleri, ayrıca yönetsel ve teknik destek sağlamaları da yöntemin başanlı işletmelerin ortaya çıkmasma dönük katkılan arasında belirtilebilir. Risk Sermayesi Finansman Yönteminin ilham kaynağının İslam Ülkeleri uygulamasındaki "mudaraba" ve "muşaraka" olduğu yönünde görüşler ortaya konulmuştur (Çizakça, 1993: 10). Mudaraba; bir tarafın emek, bilgi ve tecrübe diğer tarafın sadece sermaye koyarak yürüttükleri bir faaliyet türüdür. Elde edilen kâr aralarında yaptıkları anlaşma çerçevesinde paylaşılır. Muşakara ortaklığında ise hem sermaye koymak hem de yönetime katılmak söz konusudur. Kâr yine taraflar arasındaki anlaşma çerçevesinde paylaşılır (Günal, 1984: 12-13; Çonkar, 1989: 110). Bugünkü anlamda risk sermayesi uygulamasının ilk adımı 1946 yılında ABD'nde George Doriot tarafından atıldı. Birçok girişimcinin teminat, anapara ve faiz ödeme konusundaki sıkıntılarının çözümüne yönelik ilk risk sermayesi uygulaması, Doriot'un Amerikan Araştırma ve Kalkınma Şirketi aracılığıyla başlatıldı (Metrick, 2007: 10). Yine İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerikalı işadamı Rockfeller askerden dönen arkadaşlarına finansal kaynak sağlamış, ama desteği yardım veya borç olarak değerlendirmeyip, işlerine ortak olmayı tercih ederek risk sermayesinin ilk uygulamalanndan birine önayak olmuştur (Ark, 2002: 04) tarihinde ise Küçük İşletme Yatmm Şirketleri kurulmuştur. Bu şirketler profesyonel risk sermayedarlarının yetişmesi için bir havuz oluşturmuşlardır.

22 Küçük işletmelerin büyüme, gelişme ve modernizasyonu için gerekli fonların özel yatırımcılar tarafından öz sermaye biçiminde oluşmasını sağlamışlardır. Böylece risk sermayesi sektörünün gelişmesinde önemli bir rol oynamışlardır (Aypek, 1998: 12). Risk sermayesi uygulamasının yaygınlaşması yönündeki bir diğer gelişme ise Amerika'da 1971 yılında Gelişmekte Olan Şirketler Borsası'nm kurularak, küçük işletmelerin hisse senetlerinin alım-satımı için uygun bir zeminin oluşturulmasıdır (Kuğu, 2004: 144). Sonraki yıllarda ticaret bankaları, sigorta şirketleri, büyük firmalar ve yatınm bankaları bu sektöre çekilmiş, uygulamada görülen eksiklik ve aksamalar yasal düzenlemelerle giderilmeye çahşılmıştır (İşeri, 1993: 10-11; Özkök, 1992: ). Yöntem 1980 sonrasında Avrupa ve Japonya'da da yaygın bir uygulama alanı kazanmıştır (Sarıaslan, 1992: 9-13). Avrupa'da risk sermayesi uygulaması önce İngiltere'de başlamıştır. İngiltere' de Bank of England tarafından 1945 yılında kurulan 3 i kuruluşu bu alandaki ilk adım sayılabilir. Ancak bu kurum gerçek bir risk sermayesi kuruluşu haline 1980' lerde gelmiştir (Alkan vd., 1995: 31). Fransa' da risk sermayesi uygulaması ağırlıklı olarak bankaların öncülüğünde yürütülmektedir. Almanya' da ise risk sermayesi uygulaması kamu şemsiyesi altında gelişmiş, 1978 yılında 28 Alman bankasının katılımıyla güçlü bir risk sermayesi şirketi oluşturulmuştur. Devlet bu şirketin zararının %75'ini karşılamayı üstlenmiştir. Söz konusu girişim uzun yıllar zarar ederek yeterli başarıya ulaşamamıştır (Kuğu, 2004: 145). Amerikan deneyimlerini yakından izleyen Japonya da risk sermayesi sistemini kendi ekonomik sistemi içine 1963'den itibaren uyarlamıştır (Aypek, 1998: 13)

23 1.2. Yöntemin Tanımı Risk Sermayesini dinamik, yaratıcı ve yenilikçi ancak finansman gücü yeterli olmayan girişimcilerin yatırım fikirlerini geliştirmelerine imkan sağlayan, gerektiğinde işletme ve yönetim desteği de veren, hisse senedi karşıhğında sermaye aktarımı sağlayan bir finansal kaynak sağlama yöntemidir (Ark, 2002: 01) biçiminde tanımlamak mümkündür. Yüksek büyüme potansiyeline sahip firmaların özsermayelerine katılma şeklindeki yüksek riskli sermaye sağlama yöntemi (Aydın, Baş, 1993: 39) olarak da ifade edilebilir. Biündiği gibi laboratuardan fabrikaya geçiş, asimda çok riskli, fakat aynı zamanda büyük kar potansiyeli taşıyan bir olaydır. Bu nedenle risk sermayesi finansmanını az ihtimalle büyük kar ile büyük ihtimalle küçük zararın sentez edildiği bir finansman türü (Çiler, Çizakça, 1989: 121) olarak nitelendirmek mümkündür. Görüldüğü gibi tammlar yüksek kâr ve yüksek risk olgularına ağırlık vermektedir. Halbuki risk sermayesi finansmanında üzerinde durulması çok önemli olan bir diğer önemli yön ise desteklenecek yatırımların özellikleridir. Risk sermayesi finansman yöntemiyle dinamik, üretken ama fikirlerini yatırım yaparak hayata geçirecek finansal güce sahip olmayan girişimcilerin desteklenmesi arzulanmaktadır. Bu anlamda risk sermayesi finansman yöntemi, iyi bir iş kurma fikrine ve gerekli girişimcilik yeteneği ve bilgisine sahip olan, ancak yeterli finansman imkanı olmayan girişimcilere fikirlerini hayata geçirmelerini sağlayacak kaynağı sağlayan bir yöntemdir (Sanaslan, 1992: 02). Yukanda verilen tanımlar risk sermayesi finansman yöntemini tanıtmak bakımından yine de eksiklik taşımaktadır. Risk

24 sermayesi sağlayan kurum, gerektiğinde işletme ve yönetim desteği de sağlar (Ark, 2002: 01). Çünkü yöntemde hisse senedi karşılığı olarak fon sağlanmaktadır Yöntemi Gerekli Hale Getiren Nedenler Yönetimin özelliklerine geçmeden önce, böyle bir yönetimin geliştirilmesine zemin hazırlayan ihtiyaçlara kısaca değinmekte yarar görüyoruz. Bu ihtiyaçları aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür. (1) Risk sermayesi fonlan büyük ölçüde küçük ve orta boy işletme tarzındaki girişimlere yöneliktir. Bu tür girişimlerin geleneksel yabancı finans kaynaklarından yararlanmaları oldukça güçtür. Gerek banka kredileri, gerekse tahvil yoluyla finansman; anapara geri ödemesi ve faiz ödemesi gerektirir. Bu tür ödemelerin olmadığı bir yöntem, söz konusu işletmeleri ilk yıllarında çok rahatlatacaktır. (2) Yabancı kaynak biçimindeki geleneksel finansman yöntemlerinde garanti, kefalet ve ipotek gibi yükümlülükler söz konusu obnaktadır. Bunlar da yeni küçük çaph girişimlerin bu kaynaklardan yararlanmalarını zorlaştırmaktadır. Bu tür girişimlerde fiziki varlıklar değil, proje fikri söz konusudur. Fiziki varlıkların alacaklılardan kaçırılmasının zorluğu nedeniyle geleneksel finansal aracı kurumlar fiziki varlıkları bulunan işletmelere fon aktarmayı tercih ederler (Gompers, Lerner, 2000: 128). Bu durum, söz konusu girişimlerin ihtiyacını karşılayabilecek yeni yöntemleri gerekli kılnuştır. (3) Araştırma ve geliştirmeye dayah yeni teknoloji yatmmlan diğer yatırımlara göre çok daha riskli, kârhlığı uzun vadede ortaya çıkan ve kalifiye insan gücü gerektiren yatırımlardır (Yetiş, 1993: 01). Ayrıca yeni bir teknolojik buluşu hayata geçirmek üzere kuruluş aşamasında bulunan bir işletmenin

25 geçmişine ait verilerin bulunması söz konusu değildir. Yeni bir teknoloji veya ürün hayata geçirileceği için piyasada karşılaştırma yapılarak değerlendirmeye ulaşmak da mümkün değildir. Bu olgular belirsizliği ciddi biçimde artırır (Kuğu, 2004: 145). Bu aşamada potansiyel pazarın büyüklüğü, potansiyel getiririn sürekliliği ve düzensizliği hususunda da büyük bir belirsizlik vardır (Gompers, Lemer, 2000: ). Bu gibi durumlarda geleneksel finansal araçlar yoluyla yabancı kaynak temini çok zor olacaktır. (4) Proje aşamasındaki küçük ve orta ölçekli işletme girişimcileri, çoğu zaman işletmecilikle ilgih yeterii yönetsel ve teknik bilgi ve tecrübe birikimine sahip değillerdir. Bu tip işletmelerin sadece finansal desteğe değil, aynı zamanda yönetsel ve teknik desteğe ihtiyacı vardır. Gerekli olan finansal kaynakla birlikte; işletmenin daha hızlı büyümesi, daha kârlı çalışması yolunda ilave beyin gücü desteği verecek bir finansman yöntemi (Gladstone, 1998:03) bu tür işletmeler için çok yaralı olacaktır Yöntemin Başlıca Özellikleri Risk Sermayesi finansman yöntemi temelde bir ortaklığa dayanmaktadu*. Ortaklığın bir tarafında bilimsel gelişmeleri izleyen, bunları uygulanabilir teknolojilere dönüştürerek satılabilir mallar üreteceği inancına ulaşan gerçek anlamda girişimciler yer alır. Diğer tarafta ise, bu girişimcilerin fikirlerini inceleyerek başarılı yatırımlara dönüşebileceği karanna varan, bu sebeple onları finanse eden yatırımcılar yer alır. Arada ise bir finansal aracı türü olarak risk sermayesi şirketi yer ahr. Risk sermayesi şirketi yatmmcılardan topladığı fonları, desteklemeye karar verdiği girişimcinin kurduğu şirketin hisse senetlerine yatırır. Risk sermayesi şirketinin yapılanması bir yanda "genel ortak" olarak faaliyette bulunan

26 risk sermayedarları, öte yanda "sınırlı ortak" olarak hareket eden yatırımcılara dayanır (Metrick, 2007:03). Genel ortaklar risk sermayesi şirketi veya fonunun kurucu ve örgütleyicisi, sermaye artırma çabasının omuzlayıcısı, fon çalışanlarının yöneticisi ve sorumlusu ve nihayet fon yönetiminin yasal sorumlusudurlar. Smırh ortaklar ise fonun (şirketin) yönetimi ve yatırım kararına direkt olarak katılmazlar (Bygrave, Timmons, 1992: 12). Eğer her şey yolunda giderse, nihai olarak risk sermayedan ortak olduğu şirketteki hisse tutarını satarak risk sermayesi şirketi ve sınırlı ortaklar arasında yaptıkları anlaşma çerçevesinde paylaştırır. Çoğunlukla yeni kurulan ve küçük ölçekli bir şirketin hisse senetleri alındığından, bu menkul değerlerin kısa vadede piyasada satılarak devredilmesi ve yatırılan sermayenin geri alınması mümkün olmayacağı için risk sermayesi şirketi, finanse ettiği şirketin başarılı olması yolunda yönetsel ve teknik destekler sağlamak durumundadır. Anlaşılacağı gibi, yatırılan sermayenin geri alınması, ancak şirketin piyasada tutunarak hisse senetlerinin değer kazanması ve bunların sermaye piyasasında satılması ile mümkündür. Modelin işleyişini ileride ele alacağız. Burada, yukarıda yaptığımız kısa tamtımdan hareketle risk sermayesi finansman yönteminin başlıca özelliklerini ortaya koymak istiyoruz. Bu özellikleri şöyle sıralayabiliriz: (1) Risk sermayesi biçiminde finansman sağlama hisse senedi veya hisse senedi benzeri araçlar yoluyla gerçekleştirilmektedir (Yıldırım, 1991: 74). Böylece esas itibariyle finansman sağlanan işletmeye ortak olunmaktadır. Bunun sonucu olarak girişimciye sağlanan fonun geri dönmesini garantiye almaya yönelik, banka kredilerindeki güvenceler benzeri tedbirleri almaya imkan yoktur. Kısacası,

27 risk sermayesi şirketi işletmecilikle ilgili riskleri girişimciyle birlikte üstlenmiş olmaktadır (Fettahoğlu, 1992: 15). (2) Risk sermayesi şirketinin yatınmı borsaya kayıtlı olmayan şirketlere yönelik bir özsermaye aktannudır (private equity). Borsaya kote olmuş bir şirketin (public company) hisse senetleri borsada ahmp satılabilirken, borsaya kayıth olmayan bir şirketin hisse senetleri bu imkana sahip değildir. Hisse senetleri borsada işlem gören bir şirket, ülkedeki yetkili kurumlara finansal durumu ve fiziki değişikliklerle ilgili olarak düzenli raporlar sunmak zorundadır. Böylece söz konusu şirketlerle ilgili olarak önemli ölçüde bilgi birikimi oluşur. Buna karşılık hisse senetleri borsada işlem görmeyen şirketlerle ilgili olarak böyle bir bilgi birikimi söz konusu değildir (Metrick, 2007: 04-05). (3) Risk sermayesi finansman yönetiminin doğması ve gelişmesine yol açan ana nedenlerden biri, bankalar ve diğer mali aracı kuruluşların küçük ve orta boy işletmelere yeterli ve uygun koşullarda fon sağlayamamasıdır (Akkaya, îçerli, 2001: 64). Bu yolla hem geleneksel hisse senedi piyasasında özkaynak biçiminde, hem de bankalardan yabancı kaynak biçiminde fon sağlama imkanı olmayan küçük ve orta boy işletmeler finansman kaynağı bulma imkanına kavuşmuş olurlar. Çünkü bu tür firmalar, üretken ve dinamik yapılarına rağmen, mal varlıklarının ve verebilecekleri güvencelerin yetersizliği dolayısıyla gelecek vadeden projelerine bile bankalardan fon temin edememektedirler (Eser, 1993: 47). Halbuki bu finansman yönteminde sermaye katkısı sağlayan finansör, hiçbir garanti, kefalet veya ipotek aramamaktadır. Risk sermayesi şirketinin aradığı garanti, girimcilerin yetenekleri ve katkıda bulunduğu projenin başarı kazanarak işletme değerinin artışı sonunda elde edihnesi umulan sermaye kazancıdır (Canbaş, 1992: 74). Başka bir ifade ile güvence

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

B. Risk Sermayesi Tanımları

B. Risk Sermayesi Tanımları RİSK SERMAYESİ B. Risk Sermayesi Tanımları Risk Sermayesi Profesyonel, finansal aracı kuruluşlar aracılığı ile gelecek vaat eden şirket veya projelere yapılan tüm riskli sermaye yatırımlarıdır. Mucit (Inventor)

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ Genellikle profesyoneller tarafından oluşturulan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı sistemi genç, dinamik, hızlı büyüme ve yüksek karlılık potansiyeli olan

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Yurtiçi Piyasalar Değişken Getirili Ürünler

Yurtiçi Piyasalar Değişken Getirili Ürünler Yurtiçi Piyasalar Değişken Getirili Ürünler Gedik Private Ayrıcalıklar Dünyası PB / 1 Hisse Senetleri Risk Derecesi 4 Getiri Derecesi 4 Vergi %0 Stopaj Global Fırsatları Takip Ederiz Global ekonomi ve

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET (OSP254) Yazar: Öğr.Gör. Hakan TUNAHAN S1

ELEKTRONİK TİCARET (OSP254) Yazar: Öğr.Gör. Hakan TUNAHAN S1 ELEKTRONİK TİCARET (OSP254) Yazar: Öğr.Gör. Hakan TUNAHAN S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan

Detaylı

VERGİ MÜKELLEFLERİNE YENİ BİR TEŞVİK UNSURU: GİRİŞİM SERMAYESİ FONU

VERGİ MÜKELLEFLERİNE YENİ BİR TEŞVİK UNSURU: GİRİŞİM SERMAYESİ FONU VERGİ MÜKELLEFLERİNE YENİ BİR TEŞVİK UNSURU: GİRİŞİM SERMAYESİ FONU Mustafa İNANÇ * 1-Giriş Vergi sistemimizde Vergi Usul Kanununda(T.C. Yasalar, 10.01.1961) uygulama alanı bulan maddi duran varlık yenileme

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz.

Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz. Yatırımcılara dünyayı vadediyoruz. Akbank T.A.Ş. B Tipi Franklin Templeton Şemsiye Fonu na Bağlı Yabancı Menkul Kıymetler Alt Fonları Akbank - Franklin Templeton işbirliği ile dünya çapında yatırım fırsatı:

Detaylı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek, Türk sanayisinin araştırma-teknoloji

Detaylı

YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Eylül 2014

YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Eylül 2014 YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK Eylül 2014 İÇİNDEKİLER Şirketlerin Karşılaşabileceği Finansal Problemler Yeniden Yapılandırma Kavramı ve Yöntemleri Yeniden Yapılandırma Süreci ve

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR N. CEREN TÜRKMEN cturkmen@sakarya.edu.tr 1 FİNANSAL SİSTEM Bir ekonomide fonları talep edenler, fonları arz edenler bunlar arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

Varant nedir? Varantların dayanak varlığı ne olacak? İlk uygulamada borsa endeksleri ve dolar/tl olacak.

Varant nedir? Varantların dayanak varlığı ne olacak? İlk uygulamada borsa endeksleri ve dolar/tl olacak. TÜRK yatırımcısı yeni bir ürünle tanışıyor: Varant. Ay sonunda 15 varantla başlaması beklenen işlemler yatırımcılara kaldıraç oranları nedeniyle yüksek getiri fırsatı sunuyor. UniCredit Menkul Değerler

Detaylı

Yatırım Komitesi profesyonel yöneticilerden oluşan bir ekiple yapılandırılmıştır.

Yatırım Komitesi profesyonel yöneticilerden oluşan bir ekiple yapılandırılmıştır. Yatırım Felsefesi Fon yönetiminde felsefemiz, dürüst, güvenilir,şeffaf ve sürekli kendini geliştiren, yatırımcı mutluluğunu ve uzun vadeli kazancını herşeyden önde tutan bir anlayışla hizmet etmektir.

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İşletmeleri gruplandırırken genellikle 6 farklı ölçüt kullanılmaktadır. Bu ölçütler aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 1. Üretilen mal ve hizmet çeşidine

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. GİRİŞ 1.Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak 2017 31 Mart 2017 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2.Ortaklığın Unvanı :

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md.

Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md. Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md. 8 Ekim 2013 Ajanda 1- Finansal Aktörler: Güncel Durum A- Güncel Durum: Birincil Konut

Detaylı

TÜBİTAK 1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı

TÜBİTAK 1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı 1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı Girişim Sermayesi Destekleme Programı Gerekçe BTYK 23. toplantısında alınan 2011/103 no lu «Ar-Ge Yoğun Başlangıç Firmalarını Etkinleştirmek ve Sayılarını Artırmak

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ VE ÖZEL SERMAYE ŞİRKETLERİNİN FİNANSMANI

GİRİŞİM SERMAYESİ VE ÖZEL SERMAYE ŞİRKETLERİNİN FİNANSMANI GİRİŞİM SERMAYESİ VE ÖZEL SERMAYE ŞİRKETLERİNİN FİNANSMANI Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası:

Detaylı

TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme Programı

TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme Programı 1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı Girişim Sermayesi Destekleme Programı Gerekçe BTYK 23. toplantısında alınan 2011/103 no lu «Ar-Ge Yoğun Başlangıç Firmalarını Etkinleştirmek ve Sayılarını Artırmak

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2016-31.03.2016 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. GİRİŞ 1.Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak 2016 31 Mart 2016 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2.Ortaklığın Unvanı :

Detaylı

UZUN VADELİ HAYAT SİGORTALARI ÜRÜNLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

UZUN VADELİ HAYAT SİGORTALARI ÜRÜNLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ UZUN VADELİ HAYAT SİGORTALARI ÜRÜNLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 10. Kalkınma Planının 3. Programı olan Yurtiçi Tasarrufların Arttırılması Ve İsrafın Önlenmesi Programı kapsamında 4. bileşen, Tamamlayıcı Sigortacılığın

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi.

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi. Dr. İbrahim Bozacı Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi GİRİŞİMCİLİK Örnekler ve İş Planı Rehberli İş Fikri Küçük İşletme Pazarlama Aile İşletmeleri İnsan Kaynakları Hedef Kitle

Detaylı

Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Konferansı 21 Mart 2008-İstanbul

Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Konferansı 21 Mart 2008-İstanbul Holding A.Ş. ve Özel Sermaye Şirketleri Sedat Orbay İş Geliştirme ve Stratejik Planlama Direktörü Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü Şirket Finansmanı

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 2

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 2 Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi Ders 2 PORTFÖY YÖNETİM SÜRECİ 1. Portföy Planlaması Yatırımcının risk, getiri ve vade beklentileri doğrultusunda yatırım ölçütleri belirlenir. Mevcut finansal durum

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

Banka kredilerinde teminat sorunu çeken KOBİ lere hazine desteği kapsamında verilecek kredi garanti fonu kefaletleri

Banka kredilerinde teminat sorunu çeken KOBİ lere hazine desteği kapsamında verilecek kredi garanti fonu kefaletleri Banka kredilerinde teminat sorunu çeken KOBİ lere hazine desteği kapsamında verilecek kredi garanti fonu kefaletleri GİRİŞ; 1. KOBİLERİN FİNANSMAN SORUNLARI KOBİ lerin sorunları arasında finansal sorunlar

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE STUDIES

INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE STUDIES INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE STUDIES Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi July 2017, Vol:3, Issue:2 Temmuz 2017, Cilt:3, Sayı: 2 e-issn: 2149-8407 p-issn:

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2015 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2015 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. FAALİYET RAPORU 01.01.2014-31.03.2014 İÇİNDEKİLER I II III IV V VI VII GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 26.09.2008 TARİH VE 26/1043

Detaylı

Evrensel Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Ltd. Şti.

Evrensel Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Ltd. Şti. Evrensel Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Ltd. Şti. 2017 EVRENSEL LTD. Evrensel Ltd., müşterilerinin gayrimenkul yatırımlarında yenilikçi, yaratıcı ve güvenilir çözüm ortağıdır. 2009 yılında kurulmuş olan

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

AK EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ

AK EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ AK EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ Ak Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, tanıtım formunun başlığı ile A Bölümü nün II, IV ve V maddeleri, B

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı M. Vefa TOROSLU SMMM & Bağımsız Denetçi ROTA Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 18.12.2014 Tanım Sabit kıymetler; işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde;

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Destek Kapsamı Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi,

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 13.01.2011 TARİH VE 2/45 SAYI

Detaylı

www.tunagokdemir.com

www.tunagokdemir.com www.tunagokdemir.com MEVZUATTA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE TÜRK HUKUKUNDA SUKUK Klasik piyasalarda yatırımcıların, ihtiyaç sahiplerine fon aktarımı, genellikle bu aktarımdan bir maddi menfaat

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi:27/08/2004 YATIRIM VE

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2014 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Mali Analiz Teknikleri

Mali Analiz Teknikleri Mali Analiz Teknikleri Karşılaştırmalı Tablo analizi (Yatay Analiz) Yüzde Analizi (Dikey Analiz) Eğilim Yüzdeleri Analizi (Trend Analizi) Oran Analizi ORAN ANALİZİ Bir işletmenin mali tablolarında yer

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Haziran. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Haziran. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2015 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2015 Dönemi Değerlendirmeleri ve

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2017 YILI I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2017 YILI I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2017 YILI I. ARA DÖNEM 1 ARA DÖNEM I. ŞUBE MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜRÜNÜN ARA DÖNEM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİNİ İÇEREN ARA DÖNEM İ

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2011 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2011 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2011 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

Şirket ve Yatırımcılar için. Borsa İstanbul Özel Pazarı. 02 Ekim 2014

Şirket ve Yatırımcılar için. Borsa İstanbul Özel Pazarı. 02 Ekim 2014 Şirket ve Yatırımcılar için Borsa İstanbul Özel Pazarı 02 Ekim 2014 İçerik Özel Pazar nedir? Kimler Üye Olabilir? Şirketlere sunulan avantaj ve hizmetler Yatırımcılara sunulan avantaj ve hizmetler Nitelikli

Detaylı

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. 13 Ekim 2010 Basın Bülteni EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Halka açık bir şirket olan Egeli & Co. Yatırım

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... ii ÖNSÖZ... iii 2. BASIM İÇİN ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v ŞEKİLLER... xi TABLOLAR... xiii KISALTMALAR... xv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: FİNANSAL SİSTEMİN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ...

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Analizi

Finansal Yatırım ve Portföy Analizi Finansal Yatırım ve Portföy Analizi Ayşegül İşcano glu Çekiç DERS 3-YATIRIM ARAÇLARI Hisse Senetleri Giriş Hisse Senetleri Sermaye piyasasının temel finansal araçlarından biri olan hisse senetleri, anonim

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ. Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı KÜÇÜK İŞLETMELERİN YATIRIMLAR İÇİN DEVLET DESTEKLERİNDEN ETKİN vev VERİMLİ BİR ŞEKİLDE YARARLANMALARI AMACI İLE: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI - KOSGEB KOBİ TEŞVİKLERİ PROJESİ Mehmet Atilla Söğüt Başkan Danışmanı

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI GRUP KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI GRUP KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI GRUP KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 04/05/2012 TARİH

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM-I KISA ÖZET KOLAYAOF

FİNANSAL YÖNETİM-I KISA ÖZET KOLAYAOF FİNANSAL YÖNETİM-I KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- Finansal Yönetim ve Fonksiyonları...... 4 2. ÜNİTE-Finansal Sistem, Finansal Piyasalar, Finansal Araçlar

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MENKUL KIYMET YATIRIMLARI KISA ÖZET

Detaylı

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/04/1996 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30/06/2016 tarihi itibarıyla

Detaylı

HALKA ARZ HALKA ARZ DA HEDEF PİYASALAR; İMKB / Hisse Senetleri Piyasası / İkinci Ulusal Pazar Kotasyon Koşulları var

HALKA ARZ HALKA ARZ DA HEDEF PİYASALAR; İMKB / Hisse Senetleri Piyasası / İkinci Ulusal Pazar Kotasyon Koşulları var 0 HALKA ARZ DA HEDEF PİYASALAR; İMKB / Hisse Senetleri Piyasası / İkinci Ulusal Pazar Kotasyon Koşulları var İMKB / (GİP) Kotasyon Koşulu yok!!! 1 Borsa kotasyon şartlarını henüz taşımayan, gelişme ve

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN (III-48.2) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Statüsünden Çıkma

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN (III-48.2) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Statüsünden Çıkma MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN (III-48.2) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Statüsünden Çıkma (Madde 41 nin 2.fıkrası) kapsamında hazırlanan DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM

Detaylı

Üniversite - Sanayi İşbirliği Destek

Üniversite - Sanayi İşbirliği Destek Üniversite - Sanayi İşbirliği Destek Programa Etken Olan 2 Temel Sorular 3 1505 Programı Paydaşları Genel Bakış 4 Temel Sorular / Beklentiler 1505 Programı Paydaşları Şirketlerle üniversitelerin işbirliği,

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir.

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. Bölüm 4 İşletme Analizi İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu analizde

Detaylı

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2011 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

MELEK YATIRIMCILIK Bilgilendirme Semineri

MELEK YATIRIMCILIK Bilgilendirme Semineri BKS -BİREYSEL KATILIM SERMAYESİ ve MELEK YATIRIMCILIK Bilgilendirme Semineri 29 Eylül 2015 Salı KAYSERİ / TÜRKİYE Mesut AKTEKİN Technology Transfer Expert Bireysel katılım sermayesi (BKS) Nedir? Bireysel

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Erol YENER Doğum Tarihi: 20/06/1970 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İşletme Böl. Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992 Y. Lisans İşletme

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR. Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı -

ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR. Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı - ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı - Ara dönem faaliyet raporlarının masaya yatırılması Soru işaretleri: Ara dönem faaliyet raporu neden gerekli? Bu gereklilikler

Detaylı

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ TARAFINDAN YÖNETİLEN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT AŞ GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Mart Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Mart Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Mart 2010 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün Mart 2010 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI. 28 Mayıs 2013

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI. 28 Mayıs 2013 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI 28 Mayıs 2013 Bankaların Sermaye Yeterliliği ve Konut/İnşaat Kredilerinin Gelişimi Sermaye Yeterliliği Rasyosunun Gelişimi Bankaların sermaye yeterliliği

Detaylı

1. İŞLETMELERDE KAYNAK BULMANIN ÖNEM NEMİ VE KAYNAK SAĞLAMA SİSTEM STEMİ OLARAK FİNANSMAN 1.1. İşletmelerde Kaynak Bulmanın Önemi ve Likidite Kavramı Bütün işletmeler amaçlarını gerçekleştirmek için temel

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 30 Nisan

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı