ISTANBUL TICARET ODASı RISK SERMAYESI FINANSMAN YÖNTEMI. HAZIRLAYAN Prof. Dr. M. Kemalettin ÇONKAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISTANBUL TICARET ODASı RISK SERMAYESI FINANSMAN YÖNTEMI. HAZIRLAYAN Prof. Dr. M. Kemalettin ÇONKAR"

Transkript

1

2 ISTANBUL TICARET ODASı RISK SERMAYESI FINANSMAN YÖNTEMI HAZIRLAYAN Prof. Dr. M. Kemalettin ÇONKAR YAYIN NO: Aralık 2007

3 Copyright İTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazann ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştırma veya özel çahşmalar amacıyla, yazann adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN İTO ÇAĞRI MERKEZÎ Tel: (212) 444 O 486 ÎTO yayınlan için aynntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : İnternet: Odamız yaymlanna tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CİLT MATBAACILIK SAN. VETÎC. A.Ş. Tel: (0212) Fax: (0212)

4 ONSOZ Risk Sermayesi Finansman Yöntemi, ilk olarak 20. yüzyılın ikinci yansında ABD'de uygulanmaya başlanmış olup, daha sonraları diğer gelişmiş ülkelerde de alternatif bir finansman yöntemi olarak kullanılmıştır. Bu yöntem daha ziyade finansman zorluğu çeken, bankalara yeterli teminat gösteremeyen küçük ve orta boy işletmelere yönelik uzun vadeli bir kredi mekanizmasıdır. Bu yöntemi klasik finansman metodlarmdan farklı kılan en önemli unsur risk sermayesi şirketinin, finansman sürecinde aktif bir rol alması ve fonun kullanımı sırasında yönetsel ve teknik danışmanlık hizmeti sunmasıdır. Risk Sermayesi Finansman Yöntemi'nin başlıca aktörleri yatırımcılar, risk sermayesi şirketleri, girişimci şirketler ve menkul kıymetler borsalarıdır. Bu yöntem sayesinde yeni geliştirilen ürün, üretim yöntemi ve teknolojilerin uygulamaya aktarılması kolaylaştınimakta olup, hem yenilikçi girişimcilere katkı sağlanmakta hem de kamuya ait oluşumların özelleştirilmesi hususuna destek olunmaktadır. Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisine geçtiği 80'H yıllarda tanıştığı bu yöntem günümüzde halen arzu edilen seviyeye ve yaygınlığa ulaşamamıştır. Bu sistemin verimli olarak işleyebilmesi için öncelikle siyasi ve ekonomik istikrarın kalıcı olması, risk sermayesine ilgi duyan uluslararası kuruluşların devreye girmesinin kolaylaştırılması, iş hayatıyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının konuya ilgi göstermesi ve katkı sağlaması gerekmektedir.

5 Bu yöntem başanlı biçimde uygulamaya kavuşturulabilirse, ülkemiz ekonomisi açısmdan önemli bir ekonomik potansiyel harekete geçirilmiş olup, bu yolla ekonomik hareketlilik artarak rekabet ortamı da ciddi şekilde güçlenecektir. Bu ortamm sağlanması aynı zamanda Avrupa'Birliği'ne uyum açısından önem arzetmektedir. Bu kapsamda hazırlanan kitapta, bu finansman yönetiminin gelişmesinin önündeki engelleri belirleyip bunları aşmak için neler yapılabileceği açıklanarak nasıl uygulamaya geçirileceği ele alınmaktadır. "Risk Sermayesi Finansman Yöntemi" isimli çalışmanın üyelerimize ve tüm ilgililere faydalı olmasını diler, çalışmayı gerçekleştiren Prof. Dr. M. Kemalettin Çonkar'a teşekkür ederim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

6 Hayatını ilim öğrenme ve öğretmeye adamış olan Muhterem Kayınpederim H, Ömer CEVAHİRCİOĞLU'na,. SUNUŞ Dünya'nm bugün geldiği noktada, ülkemizin ekonomi liginde birinci kümeye atlamasını başarmaya çalışmaktayız. Bunun başarılması küresel rekabet gücümüzü artırmakla mümkün olabilir. Rekabet gücümüzü artırmak için kıt kaynaklarımızı en etkin biçimde değerlendirmemiz gerekmektedir. En önemli kıt kaynaklar olan sermaye ve girişimci üzerine dikkatimizi yoğunlaştırmalıyız. Bu kaynakları bir yandan etkin biçimde kullanırken, diğer yandan çoğaltmayı başarmalıyız. Bunların dışında, sözkonusu iki kaynağın uygun biçimde biraraya getirilmesi de ayrı bir önem taşımaktadır. Girişimcilerin yenilikler geliştirebilecek niteliklere kavuşturulması da unutulmaması gereken bir gerekliliktir. Toplum, girişimcilerden insan ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilecek ürünler geliştirmesini beklemektedir. Toplumsal beklentiler girişimcileri belirtilen tarzda zorlarken, ekonomik sistemi de üretkenliğe yönelen insan ve örgütleri destekleyecek alt yapılan oluşturmaya yöneltmektedir. Yeni, istikbal vaad eden ama getirişi uzun sürede ortaya çıkabilecek girişimlerin hem finansal hem de yönetsel ve teknik yönden desteklenebileceği bir mekanizma olarak ifade edebileceğimiz risk sermayesi finansman yöntemi de bu gerekliliklerin en önde gelenlerinden biridir diyebiliriz.

7 işte elinizdeki bu çalışma belirtilen gereklilikten yola çıkarak, risk sermayesi finansman yöntemini girişimcilerin olabildiğince ana hatlarıyla ve kolayca anlayabileceği biçimde tanıtmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde risk sermayesi finansman yönteminin temel özellikleri tamtılmıştır. İkinci bölümde yöntemin aktörleri, işleyişi ve kaynakları açıklanmıştır. Üçüncü bölümde yöntemin yararlan üzerinde durulmuştur. Dördüncü bölümde risk sermayesinin dünyada ulaştığı boyutlar özetlenmiştir. Beşinci bölümde risk sermayesi finansman yönteminin başarı koşullan irdelenmektedir. Son bölümde ise yöntemin Türkiye uygulaması tamtılıp, geliştirilme imkanlan değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın yapılmasına vesile olan İstanbul Ticaret Odası yetkililerine öncelikle teşekkür etmek isterim. İlave olarak yöntemin Dünya ve Türkiye uygulamasına ilişkin kaynak derlemekte yardımcı olan Yrd.Doç.Dr.Oğuzhan AYDEMİR'e, bilgisayarda yazımına katkıda bulunan Araştırma Görevlileri Bilge Leyli DEMİREL, Durmuş YÖRÜK ve Burcu KAYNAR ile Fakültemiz personeli Özlem GENELİOĞLU ile Sevgi ORAL'a da teşekkürlerimi sunuyorum. Çalışmanın risk sermayesi finansman yönteminin ülkemizde gelişmesine katkıda bulunması dileklerimle... Prof. Dr M. Kemalettin ÇONKAR

8 ÇALIŞMA ÖZETİ RİSK SERMAYESİ FİNANSMAN YÖNTEMİ 1. RİSK SERMAYESİ FİNANSMAN YÖNTEMİNİN TANIMI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ Bugünkü anlamda risk sermayesi uygulamasmm ilk adımı 1946'da ABD'nde atılmıştır. Yöntem 1980 sonrasmda Avrupa ve Japonya'da da yaygınlaşmıştır. Risk sermayesi finansman yöntemini yaratıcı ve yenilikçi, ancak yeterli finansman gücü olmayan girişimcilerin yatırım fikirlerini geliştirme ve uygulamaya aktarmaya imkan veren, gerektiğinde teknik ve yönetsel destek de sunan, hisse senedi karşılığında sermaye aktarımı sağlayan bir finansal kaynak sağlama yöntemidir biçiminde tanımlamak mümkündür. Risk sermayesi finansman yönteminin vurgulanması gereken temel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: (1) Fonlar girişimciye hisse senedi veya hisse senedi benzeri araçlar yoluyla aktarılmaktadır. (2) Yöntem, borsaya kayıtlı olmayan şirketlere yönelik bir özsermaye aktarımıdır. (3) Bu finansman yönteminin doğması ve gelişmesine yol açan ana nedenlerden biri, bankalar ve diğer aracı mali kurumların küçük ve orta boy işletmelere yeterli ve uygun koşullarda fon sağlayamamasıdır. (4) Sağlanan finansman desteği uzun vadelidir. (5) Yöntemde yatırımcıların üstlendiği risk belirli ölçüde yüksektir.

9 (6) Risk sermayesi şirketi pasif bir ortak değildir. Girişimin sermayesine katılmaya ilave olarak gerektiği ölçüde ve aşamada girişime yönetsel ve teknik danışmanlık sağlar. (7) Bu yöntem, sabit bir geri ödeme yükümlülüğüne yol açmadığı için, faaliyet döneminde işletmenin otofinansman imkânlarını daraltmaz. (8) İlk bakışta yüksek riskli bir yatırım olduğu değerlendirilmekle birlikte; başlangıç dışında orta ve ileri aşamalara yönelik de kullanılarak yatınmlann çeşitlendirilmesi mümkün olduğu için risk makul düzeylere düşürülebilir. 2. RİSK SERMAYESİ FİNANSMAN YÖNTEMİNİN AKTÖRLERİ, İŞLEYİŞİ VE KAYNAKLARI Yöntemin başlıca aktörleri şöyle tanıtılabilir: (1) Yatırımcılar (Sınırlı Ortaklar) Tasarruflarını, yüksek getiri beklentisiyle risk sermayesi şirketinin çıkardığı katılım paylarına yatıranlardır. (2) Risk Sermayesi Şirketleri (Genel Ortaklar) Yukardaki tasarrufçulardan katılım belgesi satarak elde ettikleri kaynaklarla fon oluşturarak, bu fonları kendilerine başvuran girişimcilerden uygun bulduklanmn hisse senetlerine yatınp, onlara özkaynak biçiminde fon sağlayan kuruluşlardır. (3) Girişimci Şirketler Risk sermayesi şirketinden özkaynak biçiminde fon elde eden girişimlerdir.

10 (4) Menkul Kıymetler Borsaları Risk sermayesi şirketleri ve dolayısıyla yatırımcıların, fon sağladıkları şirketler yeterli başanya ulaştıklarmda, yatırdıkları fonları yeterli ölçüde bir getiri temin edecek biçimde geri alabilmelerini sağlayabilecek biçimde, ellerindeki hisse senetlerini satabilecekleri piyasadır. Yöntemin işleyişi beş aşamalı olarak tanıtılabilir. (1) Fonlann tasarruf sahiplerinden katılım belgesi karşılığında toplanması. (2) Çeşitli girişimcilerden gelen yatırım önerilerinin incelenerek değerlendirilmesi ve yatırım kararı verilmesi. (3) Girişime ne oranda ortak olunacağının belirlenmesi. (4) Girişimci şirketin geliştirilmesi ve yeterli kârlılığa ulaştırılması için ona yönetsel ve teknik destek sağlanması. (5) Girişim yeterli başarı düzeyine ulaştığında, hisse senetlerinin satılması ve aktarılmış olan fonun yeterli ölçüde büyütülmüş olarak geri alınması. Risk sermayesi finansmanına fon sağlayabilecek başlıca kaynakları da şöyle sıralayabiliriz: (1) Bireysel Tasarrufçular (2) Emeklilik Fonları (3) Sigorta Şirketleri (4) Bankalar (5) Vakıflar (6) Üniversiteler (7) Ticaret ve Sanayi Odaları (8) Kamu Destekli Fonlar (9) Devlet Destekli Küçük İşletme Yatırım Şirketleri

11 3. RISK SERMAYESI FINANSMAN YÖNTEMININ YARARLARı Yöntemin başlıca yararlanm da şöyle özetleyebiliriz: (1) Tasarrufların özellikle yenilikçi girişimlere aktanimasım kolaylaştırma. (2) Yeni yatınmlarm ve sağlıklı büyüme çabalannm özkaynak biçiminde fon bulmaları imkânını artırma. (3) Yeni geliştirilen ürün, üretim yöntemi ve teknolojilerin uygulamaya aktarılmasını kolaylaştırma. (4) Menkul kıymetler borsasının gelişmesine destek olma. (5) Kamu iktisadi teşebbüslerinin özelleştirilmesini kolaylaştırma. (6) Küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal sorunlarının çözümüne katkıda bulunma. (7) Finansmanına katkıda bulunduğu girişimlere yönetsel ve teknik destek sağlama. 4. DÜNYADA RISK SERMAYESININ ULAŞTıĞı BOYUTLAR Bu finansman yönteminin uygulamaya ilk aktarıldığı ve dolayısıyla en yaygın biçimde uygulanarak en geniş hacme ulaştığı ülke ABD'dir. Öyle ki risk sermayesi temelli işletmeler 2003 yılında toplam istihdamın %9,4'ünü, toplam satışların %9,6'sını oluşturmuştur. Yöntem daha sonra Avrupa ve Uzak Doğu'da da belirli bir yaygınlığa ulaşmıştır.

12 Bu bölümde genel olarak Avrupa ve özel olarak İngiltere uygulamasına ilave olarak Çin, Singapur ve İsrail uygulamasına ilişkin bilgiler verilmiştir. 5. RİSK SERMAYESİ FİNANSMAN YÖNTEMİNİN BAŞARI KOŞULLARI Yöntemin yeterli bir başarıya ulaşabilmesi için aşağıda sıralanan hususların önemli olduğu düşüncesindeyiz. (1) Uygun yatırım fırsatlarının yeterliliği. (2) Yöntemin iyi işlemesini mümkün hale getirecek nitelikte risk sermayesi şirketlerinin oluşturulması. (3) Belirli ölçüde risk taşıyan girişimlere yönelebilecek nitelikte fonların yeterli ölçüde bulunması. (4) Hisse senetleri ve katılım belgelerinin satılabilmesi ve dolayısıyla kârların realize edilebilmesine imkan verecek ortam ve koşulların bulunması veya oluşturulması. (5) Girişimcilerle risk sermayesi şirketleri arasında katalizör kurumların yaygınlaştırılması. Bu kurumların en önemlileri teknoparklar ve inkübatörlerdir. Bunlar vasıtasıyla ülkede ar-ge çalışmaları kolaylaşacak ve yaygınlaşacak, girişimci nitelikteki kişilerin ortaya çıkmalarına uygun bir ortam oluşacaktır. (6) Siyasi ve ekonomik istikrann sürdürülebileceği kanısının özellikle ilgili ekonomik aktörlerde sağlam biçimde oluşması. 6. RİSK SERMAYESİ FİNANSMAN YÖNTEMİNİN TÜRKİYE UYGULAMASI VE GELİŞTİRİLME İMKANLARI Yöntem ülkemizde 1980'h yıuann ikinci yansında gündeme gelmeye başlamış ve yasal çerçevesi ilk olarak 6 Temmuz

13 1993 tarihli "Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" ile ortaya konulmuştur. Daha sonra ve tarihlerinde de düzenlemeler yenilenmiştir. Ülkemizde halen Vakıf Risk, İş Girişim ve KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları faaliyettedir. Bunların dışında şirket risk sermayesi ve özel sermaye yatınmı biçiminde bir miktar kuruluş faaliyette bulunmaktadır. Sektör, ülkemizde istenilen bir seviye ve yaygınlığa ulaşamamıştır. Yeterli bir gelişmeye ulaşılabilmesi için aşağıdaki önlemlerin yararlı olacağı kanısındayız. (1) Siyasi ve ekonomik istikrarın kahcılık kazanması. (2) Sektöre kaynak akışının artırılmasına yönelik bazı önlemlere başvurulması. Bu çerçevede Devlet'in sektöre uygun yöntemlerle fon aktarımı, emeklilik fonları ve sigorta şirketlerinin fonlarının devreye sokulması, ticaret bankalan, kalkınma bankaları ve katılım bankalarının daha yoğun biçimde sektöre yönelik katkıda bulunmaları, risk sermayesine ilgi duyan uluslararası kuruluşların ülkemizde devreye girmesinin kolaylaştırılması, benzer misyona sahip KOSGEB, TOBB, TÜSÎAD, MÜSÎAD gibi kuruluşların risk sermayesi sektörünün geliştirilmesi için daha fazla çaba harcaması gibi hususlar üzerinde durulmalıdır. (3) Yenilikçi ve yüksek kârlılık vaad eden proje sayılarının artırılmasına yönelik ortamların çoğaltılması. KOSGEB'in çeşitli merkezlerinin, teknopark ve inkübatörlerin sayı ve niteliklerinin artırılmasını bu çerçevede ifade edebiliriz. (4) Yatırımdan çıkış ortaımmn ve imkanlanmn geliştirilmesi.

14 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ SUNUŞ II ÇALIŞMA ÖZETİ V BÖLÜM 1 RİSK SERMAYESİ FİNANSMAN YÖNTEMİNİN TANIMI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ 1.1. YÖNTEMİN ORTAYA ÇIKIŞI 1.2. YÖNTEMİN TANIMI YÖNTEMİ GEREKLİ HALE GETİREN NEDENLER YÖNTEMİN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ 6 BÖLÜM 2 13 RİSK SERMAYESİ FİNANSMAN YÖNTEMİNİN AKTÖRLERİ, İŞLEYİŞİ VE KAYNAKLARI YÖNTEMİN AKTÖRLERİ Yatırımcılar (Sınırlı Ortaklar) Risk Sermayesi Şirketleri (Genel Ortaklar) Girişimci Şirketler Menkul Kıymetler Borsaları YÖNTEMİN İŞLEYİŞİ Fonların Toplanması Yatırım Önerilerinin Toplanarak Değerlendirilmesi Ortaklık Payının Belirlenmesi Girişimci Şirketin Desteklenmesi Ortaklık Paylarının Satılması Yoluyla Yatırımdan Çıkış Şirketin Halka Açılması 26

15 Hisselerin Şirket veya Girişimcilerin Kendisi Tarafından Satın Alınması Şirketin Başka Bir Şirkete Satılması Şirketin Yeni Bir Yatınmcıya Satılması RİSK SERMAYESİ FİNANSMANINA YÖNELİK FON VE DESTEK KAYNAKLARI 31 BÖLÜM 3 35 RİSK SERMAYESİ FİNANSMAN YÖNTEMİNİN YARARLARI TASARRUFLARIN ÖZELLİKLE YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLERE AKTARILMASINI KOLAYLAŞTIRMA YENİ YATIRIMLARIN VE SAĞLIKLI BÜYÜME ÇABALARININ ÖZKAYNAK BULMA İMKANINI ARTIRMA YENİ TEKNOLOJİLERİN UYGULAMAYA AKTARILMASINI KOLAYLAŞTIRMA MENKUL KIYMETLER BORSASININ GELİŞMESİNE DESTEK OLMA KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİNİ KOLAYLAŞTIRMA KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN FİNANSAL SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE KATKI SAĞLAMA Özkaynak Yetersizliği İle İlişkili Sorunlar Yabancı Kaynak Temini İle İlişkili Sorunlar Finans Yönetiminin Yetersizliğinden Kaynaklanan Sorunlar FİNANSMANINA KATILDIĞI GİRİŞİMLERE YÖNETSEL VE TEKNİK DESTEK SAĞLAMA.48

16 BÖLÜM 4 51 DÜNYA'DA RİSK SERMAYESİ VE ULAŞTIĞI BOYUTLAR 51 4.L AMERİKABİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE RİSK SERMAYESİ GENEL OLARAK AVRUPA'DA RİSK SERMAYESİ ABD VE AVRUPA UYGULAMALARI ARASINDA BAZI KARŞILAŞTIRMALAR İNGİLTERE'DE RİSK SERMAYESİ ÇİN'DE RİSK SERMAYESİ SİNGAPUR'DA RİSK SERMAYESİ İSRAİL'DE RİSK SERMAYESİ.64 BÖLÜM 5 67 RİSK SERMAYESİ FİNANSMAN YÖNTEMİNİN BAŞARI KOŞULLARI UYGUN YATIRIM FIRSATLARININ YETERLİLİĞİ YÖNTEMİN ÇALIŞMASINI MÜMKÜN KILACAK RİSK SERMAYESİ ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI BELİRLİ ÖLÇÜDE RİSKLİ GİRİŞİMLERE AKTARILABİLECEK FONLARIN VARLIĞI HİSSE SENETLERİNİN VE KATILIM PAYLARININ SATILARAK KÂRLARIN REALIZE EDİLEBİLMESİ İÇİN UYGUN KOŞULLAR Anonim Şirket Statüsünün Yaygınlaşmasının Teşviki ve Paylı Limited Şirket Modelinin Düşünülmesi Giriş ve Rotasyon Koşulları Daha Hafif Olan îkincibir Piyasanın Oluşturulması ; 77

17 Ortaklık Sağlayan Fakat Yönetime Katılmaya Yol Açmayan Katılma İntifa Senetlerinin Kullanımının Yaygınlaştırılması GİRİŞİMCİLERLE RİSK SERMAYESİ ŞİRKETLERİ ARASINDA KATALİZÖR KURUMLARIN YAYGINLAŞTIRILMASI EKONOMİK ORTAMIN UYGUNLUĞU 82 BÖLÜM 6 85 RİSK SERMAYESİ FİNANSMAN YÖNTEMİNİN TÜRKİYE UYGULAMASI VE GELİŞTİRİLME İMKANLARI YÖNETİMİN ÜLKEMİZDE GÜNDEME GELİŞİ RİSK SERMAYESİ FİNANSMAN YÖNTEMİYLE İLGİLİ OLARAK TEBLİĞLERİN GETİRDİĞİ ÇERÇEVE ÜLKEMİZDE RİSK SERMAYESİ SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMU Sektörün Gelişememesinin Temel Nedenleri Faaliyete Geçen Risk Sermayesi Şirketleri TÜRKİYE'DE RİSK SERMAYESİ SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER Siyasi ve Ekonomik İstikrarın Devamı Sektöre Kaynak Akışının Hızlandırılması Devletin Sektöre Uygun Yöntemlerle Fon Aktarımı Emeklilik Kurumlan ve Sigorta Şirketleri Fonlarının Devreye Sokulması Ticaret Bankaları Kalkınma Bankaları Katılım Bankalan 99

18 Risk Sermayesi Sektörüne İlgi Duyan Uluslararası Kuruluşlar Risk Sermayesi Şirketleriyle Benzer Misyona Sahip Çeşitli Kuruluşlar A3, Yenilikçi ve Vaadkar Proje Sayılarının Arttırılması A, Yatırımdan Çıkış İmkânlarının Arttırılması 105 SONUÇ 106 KAYNAKÇA 109 İNTERNET KAYNAKLARI 117

19

20 BÖLÜM 1 RISK SERMAYESI FINANSMAN YÖNTEMININ TANıMı VE TEMEL ÖZELLIKLERI 1.1. Yöntemin Ortaya Çıkışı Günümüz Dünyasmda ülkeler arasmdaki ekonomik smırlar gitgide ortadan kalkmakta, işletmelerin rekabet şartlan sürekli ağu*laşmaktadır. İşletmelerin rekabet güçlerini artu-abilmeleri için araştırma-geliştirmeye büyük kaynaklar ayırmaları, marka yaratmaya çalışmalan hemen akla gelebilecek adımlar olarak ifade edilebilir. Yeni teknolojiler ve yeni ürünlerin geliştirilmesi, başka yatırımlara göre hem daha riskli hem de daha uzun vadede kârı ortaya çıkabilecek yatırımlara yönelmeyi gerektirir. Aynca yeniliklerin hayata geçirilmesinde, esnek ve dinamik bir yapıya sahip küçük ve orta boy işletmelerin daha elverişli olduğu kabul edilir. Ancak bu tür işletmelerin öz kaynakları sınırlı olduğu gibi, bankalardan da yeterh ve uygun koşullarda fon sağlamalannın zor olduğu bilinen bir gerçektir. Risk sermayesi finansman yönteminin ortaya çıkması ve hızla geuşmesine yol açan temel faktörün bu gerçek olduğunu söyleyebiliriz. Risk sermayesi şirketleri.

21 gerek anapara gerekse faiz biçiminde geri ödeme yükümlülüğü doğurmayan, öz sermaye biçimindeki bu finansal katkı yoluyla bu tür işletmeler için çok önemli bir imkan sağlamış olurlar. Kaynak sağlayacaldan proje ve girişimcileri titiz bir incelemeyle seçmeleri, ayrıca yönetsel ve teknik destek sağlamaları da yöntemin başanlı işletmelerin ortaya çıkmasma dönük katkılan arasında belirtilebilir. Risk Sermayesi Finansman Yönteminin ilham kaynağının İslam Ülkeleri uygulamasındaki "mudaraba" ve "muşaraka" olduğu yönünde görüşler ortaya konulmuştur (Çizakça, 1993: 10). Mudaraba; bir tarafın emek, bilgi ve tecrübe diğer tarafın sadece sermaye koyarak yürüttükleri bir faaliyet türüdür. Elde edilen kâr aralarında yaptıkları anlaşma çerçevesinde paylaşılır. Muşakara ortaklığında ise hem sermaye koymak hem de yönetime katılmak söz konusudur. Kâr yine taraflar arasındaki anlaşma çerçevesinde paylaşılır (Günal, 1984: 12-13; Çonkar, 1989: 110). Bugünkü anlamda risk sermayesi uygulamasının ilk adımı 1946 yılında ABD'nde George Doriot tarafından atıldı. Birçok girişimcinin teminat, anapara ve faiz ödeme konusundaki sıkıntılarının çözümüne yönelik ilk risk sermayesi uygulaması, Doriot'un Amerikan Araştırma ve Kalkınma Şirketi aracılığıyla başlatıldı (Metrick, 2007: 10). Yine İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerikalı işadamı Rockfeller askerden dönen arkadaşlarına finansal kaynak sağlamış, ama desteği yardım veya borç olarak değerlendirmeyip, işlerine ortak olmayı tercih ederek risk sermayesinin ilk uygulamalanndan birine önayak olmuştur (Ark, 2002: 04) tarihinde ise Küçük İşletme Yatmm Şirketleri kurulmuştur. Bu şirketler profesyonel risk sermayedarlarının yetişmesi için bir havuz oluşturmuşlardır.

22 Küçük işletmelerin büyüme, gelişme ve modernizasyonu için gerekli fonların özel yatırımcılar tarafından öz sermaye biçiminde oluşmasını sağlamışlardır. Böylece risk sermayesi sektörünün gelişmesinde önemli bir rol oynamışlardır (Aypek, 1998: 12). Risk sermayesi uygulamasının yaygınlaşması yönündeki bir diğer gelişme ise Amerika'da 1971 yılında Gelişmekte Olan Şirketler Borsası'nm kurularak, küçük işletmelerin hisse senetlerinin alım-satımı için uygun bir zeminin oluşturulmasıdır (Kuğu, 2004: 144). Sonraki yıllarda ticaret bankaları, sigorta şirketleri, büyük firmalar ve yatınm bankaları bu sektöre çekilmiş, uygulamada görülen eksiklik ve aksamalar yasal düzenlemelerle giderilmeye çahşılmıştır (İşeri, 1993: 10-11; Özkök, 1992: ). Yöntem 1980 sonrasında Avrupa ve Japonya'da da yaygın bir uygulama alanı kazanmıştır (Sarıaslan, 1992: 9-13). Avrupa'da risk sermayesi uygulaması önce İngiltere'de başlamıştır. İngiltere' de Bank of England tarafından 1945 yılında kurulan 3 i kuruluşu bu alandaki ilk adım sayılabilir. Ancak bu kurum gerçek bir risk sermayesi kuruluşu haline 1980' lerde gelmiştir (Alkan vd., 1995: 31). Fransa' da risk sermayesi uygulaması ağırlıklı olarak bankaların öncülüğünde yürütülmektedir. Almanya' da ise risk sermayesi uygulaması kamu şemsiyesi altında gelişmiş, 1978 yılında 28 Alman bankasının katılımıyla güçlü bir risk sermayesi şirketi oluşturulmuştur. Devlet bu şirketin zararının %75'ini karşılamayı üstlenmiştir. Söz konusu girişim uzun yıllar zarar ederek yeterli başarıya ulaşamamıştır (Kuğu, 2004: 145). Amerikan deneyimlerini yakından izleyen Japonya da risk sermayesi sistemini kendi ekonomik sistemi içine 1963'den itibaren uyarlamıştır (Aypek, 1998: 13)

23 1.2. Yöntemin Tanımı Risk Sermayesini dinamik, yaratıcı ve yenilikçi ancak finansman gücü yeterli olmayan girişimcilerin yatırım fikirlerini geliştirmelerine imkan sağlayan, gerektiğinde işletme ve yönetim desteği de veren, hisse senedi karşıhğında sermaye aktarımı sağlayan bir finansal kaynak sağlama yöntemidir (Ark, 2002: 01) biçiminde tanımlamak mümkündür. Yüksek büyüme potansiyeline sahip firmaların özsermayelerine katılma şeklindeki yüksek riskli sermaye sağlama yöntemi (Aydın, Baş, 1993: 39) olarak da ifade edilebilir. Biündiği gibi laboratuardan fabrikaya geçiş, asimda çok riskli, fakat aynı zamanda büyük kar potansiyeli taşıyan bir olaydır. Bu nedenle risk sermayesi finansmanını az ihtimalle büyük kar ile büyük ihtimalle küçük zararın sentez edildiği bir finansman türü (Çiler, Çizakça, 1989: 121) olarak nitelendirmek mümkündür. Görüldüğü gibi tammlar yüksek kâr ve yüksek risk olgularına ağırlık vermektedir. Halbuki risk sermayesi finansmanında üzerinde durulması çok önemli olan bir diğer önemli yön ise desteklenecek yatırımların özellikleridir. Risk sermayesi finansman yöntemiyle dinamik, üretken ama fikirlerini yatırım yaparak hayata geçirecek finansal güce sahip olmayan girişimcilerin desteklenmesi arzulanmaktadır. Bu anlamda risk sermayesi finansman yöntemi, iyi bir iş kurma fikrine ve gerekli girişimcilik yeteneği ve bilgisine sahip olan, ancak yeterli finansman imkanı olmayan girişimcilere fikirlerini hayata geçirmelerini sağlayacak kaynağı sağlayan bir yöntemdir (Sanaslan, 1992: 02). Yukanda verilen tanımlar risk sermayesi finansman yöntemini tanıtmak bakımından yine de eksiklik taşımaktadır. Risk

24 sermayesi sağlayan kurum, gerektiğinde işletme ve yönetim desteği de sağlar (Ark, 2002: 01). Çünkü yöntemde hisse senedi karşılığı olarak fon sağlanmaktadır Yöntemi Gerekli Hale Getiren Nedenler Yönetimin özelliklerine geçmeden önce, böyle bir yönetimin geliştirilmesine zemin hazırlayan ihtiyaçlara kısaca değinmekte yarar görüyoruz. Bu ihtiyaçları aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür. (1) Risk sermayesi fonlan büyük ölçüde küçük ve orta boy işletme tarzındaki girişimlere yöneliktir. Bu tür girişimlerin geleneksel yabancı finans kaynaklarından yararlanmaları oldukça güçtür. Gerek banka kredileri, gerekse tahvil yoluyla finansman; anapara geri ödemesi ve faiz ödemesi gerektirir. Bu tür ödemelerin olmadığı bir yöntem, söz konusu işletmeleri ilk yıllarında çok rahatlatacaktır. (2) Yabancı kaynak biçimindeki geleneksel finansman yöntemlerinde garanti, kefalet ve ipotek gibi yükümlülükler söz konusu obnaktadır. Bunlar da yeni küçük çaph girişimlerin bu kaynaklardan yararlanmalarını zorlaştırmaktadır. Bu tür girişimlerde fiziki varlıklar değil, proje fikri söz konusudur. Fiziki varlıkların alacaklılardan kaçırılmasının zorluğu nedeniyle geleneksel finansal aracı kurumlar fiziki varlıkları bulunan işletmelere fon aktarmayı tercih ederler (Gompers, Lerner, 2000: 128). Bu durum, söz konusu girişimlerin ihtiyacını karşılayabilecek yeni yöntemleri gerekli kılnuştır. (3) Araştırma ve geliştirmeye dayah yeni teknoloji yatmmlan diğer yatırımlara göre çok daha riskli, kârhlığı uzun vadede ortaya çıkan ve kalifiye insan gücü gerektiren yatırımlardır (Yetiş, 1993: 01). Ayrıca yeni bir teknolojik buluşu hayata geçirmek üzere kuruluş aşamasında bulunan bir işletmenin

25 geçmişine ait verilerin bulunması söz konusu değildir. Yeni bir teknoloji veya ürün hayata geçirileceği için piyasada karşılaştırma yapılarak değerlendirmeye ulaşmak da mümkün değildir. Bu olgular belirsizliği ciddi biçimde artırır (Kuğu, 2004: 145). Bu aşamada potansiyel pazarın büyüklüğü, potansiyel getiririn sürekliliği ve düzensizliği hususunda da büyük bir belirsizlik vardır (Gompers, Lemer, 2000: ). Bu gibi durumlarda geleneksel finansal araçlar yoluyla yabancı kaynak temini çok zor olacaktır. (4) Proje aşamasındaki küçük ve orta ölçekli işletme girişimcileri, çoğu zaman işletmecilikle ilgih yeterii yönetsel ve teknik bilgi ve tecrübe birikimine sahip değillerdir. Bu tip işletmelerin sadece finansal desteğe değil, aynı zamanda yönetsel ve teknik desteğe ihtiyacı vardır. Gerekli olan finansal kaynakla birlikte; işletmenin daha hızlı büyümesi, daha kârlı çalışması yolunda ilave beyin gücü desteği verecek bir finansman yöntemi (Gladstone, 1998:03) bu tür işletmeler için çok yaralı olacaktır Yöntemin Başlıca Özellikleri Risk Sermayesi finansman yöntemi temelde bir ortaklığa dayanmaktadu*. Ortaklığın bir tarafında bilimsel gelişmeleri izleyen, bunları uygulanabilir teknolojilere dönüştürerek satılabilir mallar üreteceği inancına ulaşan gerçek anlamda girişimciler yer alır. Diğer tarafta ise, bu girişimcilerin fikirlerini inceleyerek başarılı yatırımlara dönüşebileceği karanna varan, bu sebeple onları finanse eden yatırımcılar yer alır. Arada ise bir finansal aracı türü olarak risk sermayesi şirketi yer ahr. Risk sermayesi şirketi yatmmcılardan topladığı fonları, desteklemeye karar verdiği girişimcinin kurduğu şirketin hisse senetlerine yatırır. Risk sermayesi şirketinin yapılanması bir yanda "genel ortak" olarak faaliyette bulunan

26 risk sermayedarları, öte yanda "sınırlı ortak" olarak hareket eden yatırımcılara dayanır (Metrick, 2007:03). Genel ortaklar risk sermayesi şirketi veya fonunun kurucu ve örgütleyicisi, sermaye artırma çabasının omuzlayıcısı, fon çalışanlarının yöneticisi ve sorumlusu ve nihayet fon yönetiminin yasal sorumlusudurlar. Smırh ortaklar ise fonun (şirketin) yönetimi ve yatırım kararına direkt olarak katılmazlar (Bygrave, Timmons, 1992: 12). Eğer her şey yolunda giderse, nihai olarak risk sermayedan ortak olduğu şirketteki hisse tutarını satarak risk sermayesi şirketi ve sınırlı ortaklar arasında yaptıkları anlaşma çerçevesinde paylaştırır. Çoğunlukla yeni kurulan ve küçük ölçekli bir şirketin hisse senetleri alındığından, bu menkul değerlerin kısa vadede piyasada satılarak devredilmesi ve yatırılan sermayenin geri alınması mümkün olmayacağı için risk sermayesi şirketi, finanse ettiği şirketin başarılı olması yolunda yönetsel ve teknik destekler sağlamak durumundadır. Anlaşılacağı gibi, yatırılan sermayenin geri alınması, ancak şirketin piyasada tutunarak hisse senetlerinin değer kazanması ve bunların sermaye piyasasında satılması ile mümkündür. Modelin işleyişini ileride ele alacağız. Burada, yukarıda yaptığımız kısa tamtımdan hareketle risk sermayesi finansman yönteminin başlıca özelliklerini ortaya koymak istiyoruz. Bu özellikleri şöyle sıralayabiliriz: (1) Risk sermayesi biçiminde finansman sağlama hisse senedi veya hisse senedi benzeri araçlar yoluyla gerçekleştirilmektedir (Yıldırım, 1991: 74). Böylece esas itibariyle finansman sağlanan işletmeye ortak olunmaktadır. Bunun sonucu olarak girişimciye sağlanan fonun geri dönmesini garantiye almaya yönelik, banka kredilerindeki güvenceler benzeri tedbirleri almaya imkan yoktur. Kısacası,

27 risk sermayesi şirketi işletmecilikle ilgili riskleri girişimciyle birlikte üstlenmiş olmaktadır (Fettahoğlu, 1992: 15). (2) Risk sermayesi şirketinin yatınmı borsaya kayıtlı olmayan şirketlere yönelik bir özsermaye aktannudır (private equity). Borsaya kote olmuş bir şirketin (public company) hisse senetleri borsada ahmp satılabilirken, borsaya kayıth olmayan bir şirketin hisse senetleri bu imkana sahip değildir. Hisse senetleri borsada işlem gören bir şirket, ülkedeki yetkili kurumlara finansal durumu ve fiziki değişikliklerle ilgili olarak düzenli raporlar sunmak zorundadır. Böylece söz konusu şirketlerle ilgili olarak önemli ölçüde bilgi birikimi oluşur. Buna karşılık hisse senetleri borsada işlem görmeyen şirketlerle ilgili olarak böyle bir bilgi birikimi söz konusu değildir (Metrick, 2007: 04-05). (3) Risk sermayesi finansman yönetiminin doğması ve gelişmesine yol açan ana nedenlerden biri, bankalar ve diğer mali aracı kuruluşların küçük ve orta boy işletmelere yeterli ve uygun koşullarda fon sağlayamamasıdır (Akkaya, îçerli, 2001: 64). Bu yolla hem geleneksel hisse senedi piyasasında özkaynak biçiminde, hem de bankalardan yabancı kaynak biçiminde fon sağlama imkanı olmayan küçük ve orta boy işletmeler finansman kaynağı bulma imkanına kavuşmuş olurlar. Çünkü bu tür firmalar, üretken ve dinamik yapılarına rağmen, mal varlıklarının ve verebilecekleri güvencelerin yetersizliği dolayısıyla gelecek vadeden projelerine bile bankalardan fon temin edememektedirler (Eser, 1993: 47). Halbuki bu finansman yönteminde sermaye katkısı sağlayan finansör, hiçbir garanti, kefalet veya ipotek aramamaktadır. Risk sermayesi şirketinin aradığı garanti, girimcilerin yetenekleri ve katkıda bulunduğu projenin başarı kazanarak işletme değerinin artışı sonunda elde edihnesi umulan sermaye kazancıdır (Canbaş, 1992: 74). Başka bir ifade ile güvence

TÜRKİYE VE DÜNYADA RİSK SERMAYESİ

TÜRKİYE VE DÜNYADA RİSK SERMAYESİ T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS VE BANKACILIK ANABİLİM DALI TÜRKİYE VE DÜNYADA RİSK SERMAYESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN: Halil BEŞKARDEŞLER DANIŞMAN: Prof. Dr. ERİŞAH ARICAN

Detaylı

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER G İ R İ Ş İ M C İ L İ Ğ İ N F İ N A N S M A N I G Ö R Ü Ş B E L G E S İ İÇİNDEKİLER Giriş s.1 Yeniliğin ve Ar-Ge nin Finansmanı Girişimci Sermayesi s.3 Risk Sermayesi Fonunu Kimler Oluşturur? Risk Sermayesi

Detaylı

KOBİ'LERDE RİSK SERMAYESİNİN ETKİSİ Mohammadreza ALMASI Yüksek Lisans Tezi İşletme Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ramazan YANIK 2014 Her Hakkı Saklıdır

KOBİ'LERDE RİSK SERMAYESİNİN ETKİSİ Mohammadreza ALMASI Yüksek Lisans Tezi İşletme Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ramazan YANIK 2014 Her Hakkı Saklıdır KOBİ'LERDE RİSK SERMAYESİNİN ETKİSİ Mohammadreza ALMASI Yüksek Lisans Tezi İşletme Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ramazan YANIK 2014 Her Hakkı Saklıdır ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Uygulamalarının Değerlendirilmesi ile Uygulamada Ortaya Çıkan

Detaylı

FIZIBILITE RAPORU HAZıRLAMA ESASLARı VE ÖRNEKLERI

FIZIBILITE RAPORU HAZıRLAMA ESASLARı VE ÖRNEKLERI İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1996-27 FIZIBILITE RAPORU HAZıRLAMA ESASLARı VE ÖRNEKLERI YATIRIM KARAR TEKNİKLERİ Prof. Dr. i. Doğan KARGÜL Kitabın her hakkı İstanbul Ticaret Odası'na ait olup, İstanbul

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI Yazarlar Doç.Dr. Abdullah YALAMA (Ünite 1,5) Yrd.Doç.Dr. Çetin POLAT (Ünite 2,8) Öğr.Gör. Ekrem MERİÇ

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI MECLİSİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI MECLİSİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI MECLİSİ Mart 2008 i TOBB Yayın Sıra No: 2008/68 Sayfa Dünezi ve Baskı : Afşaroğlu Matbaası 425 22 44 -

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. B. Kağan ÖZDEMİR (Ünite 2) Arş.Gör.Dr. Tuğba

Detaylı

HERKES İÇİN FİZİBİLİTE. M. Serdar KABUKÇUOĞLU

HERKES İÇİN FİZİBİLİTE. M. Serdar KABUKÇUOĞLU HERKES İÇİN FİZİBİLİTE M. Serdar KABUKÇUOĞLU Ankara-2005 i ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

istanbul TicARET ODASı 2004-17 YAY ı N NO:

istanbul TicARET ODASı 2004-17 YAY ı N NO: YAY ı N NO: 2004-17 istanbul TicARET ODASı istanbul TicARET ODASı SERMAYE PIYASASı TANıTıM VE BILGILENDIRME SEMINERI 20 Ocak 2004 YAYıN NO: 2004-17 istanbul, 2004 Bu eserin yayın hakları Istanbul Ticaret

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018. www.oib.gov.tr

STRATEJİK PLAN 2014-2018. www.oib.gov.tr STRATEJİK PLAN 2014-2018 www.oib.gov.tr www.oib.gov.tr ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI 2014-2018 İÇİNDEKİLER Bakan Sunuşu... 10 Üst Yönetici Sunuşu... 12 Birinci Bölüm Çalışma Yöntemi

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 1 ÖNSÖZ Bu rapor Ünye Ticaret Borsası ile Öztaş Fındık Sanayi Mühendislik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Borsamız

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ HAVAALANI TERMİNAL BİNALARINDA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ M. Cemil ACAR Havaalanları Daire Başkanı (Yüksek Mimar) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları Havaalanları Daire Başkanlığı Sivil Havacılık Genel

Detaylı

SUNUM Değerli misafirler, Stratejik Teknik Ekonomik Araştırma Merkezi tarafından, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ana sponsorluğunda, Tariş Menkul, Dow Jones ve Stoxx sponsorluğunda düzenlenen Vadeli İşlem

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler 1 BÖLÜM I GİRİŞ 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler Günümüz dünyası önemli boyutlarda teknolojik, ekonomik, gelişmelerle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu da her

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi

Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ HAZİRAN-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155 Yatırımcı Seferberliği Arama Konferansı Sonuç Raporu (sayfa 7) Altyapı Yatırımlarının Finansmanı (sayfa 15) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi

Detaylı

Euler Hermes. Alacak Sigortasında Dünya Lideri

Euler Hermes. Alacak Sigortasında Dünya Lideri Euler Hermes Alacak Sigortasında Dünya Lideri Faaliyet Raporu 2013 2 Euler Hermes Faaliyet Raporu 2013 Bölüm I Sunuş 3 İçindekiler Bölüm I Sunuş 06 Euler Hermes e Bakış 07 Kilometre Taşları 08 Kurumsal

Detaylı

1.YATIRIM FONLARININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI

1.YATIRIM FONLARININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI 1 GİRİŞ Ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyi noktasındaki en önemli göstergelerden biri gelişmiş, olgunlaşmış ve güçlenmiş finansal piyasalardır. Bu piyasalar, fon fazlası olan ekonomik birimlerin ellerindeki

Detaylı

Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri Ağının Yaygınlaştırılması Lot 1: Denizli, Eskişehir, Kayseri, Konya, Adana ve Trabzon

Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri Ağının Yaygınlaştırılması Lot 1: Denizli, Eskişehir, Kayseri, Konya, Adana ve Trabzon Avrupa Birliği Katılım Öncesi Ulusal Mali Yardım Programı 2006, Türkiye Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This project is co-financed by the European Union

Detaylı

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ Finansman Yönetimi 4 Yatırım Projesi Yönetimi ve Doğru Yatırım Kararı Alma Süreci Planlamanın Aşamaları: Fırsatların farkında olmak, Pazar, rekabet, müşteri

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar FAALİYET RAPORU 2009 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları

Detaylı

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar İçindekiler 1.Giriş 2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar 4.Özellikle Büyüme Hedefi Olan Aile

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KREDİ KULLANICILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Dilek

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN REKABET YAPISININ ANALİZİ. Dr. Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN REKABET YAPISININ ANALİZİ. Dr. Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN REKABET YAPISININ ANALİZİ Dr. Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR ANKARA 2011 BDDK Kitapları No: 10 Türk Bankacılık Sektörünün Rekabet Yapısının Analizi Dr. Gamze Göçmen YAĞCILAR ISBN 978

Detaylı

İNGİLTERE DE KOBİ LER İÇİN DEVLET DESTEKLİ FİNANSMAN YOLLARI

İNGİLTERE DE KOBİ LER İÇİN DEVLET DESTEKLİ FİNANSMAN YOLLARI İNGİLTERE DE KOBİ LER İÇİN DEVLET DESTEKLİ FİNANSMAN YOLLARI 01 MART 2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü İçindekiler Tablolar... 3 Şekiller... 3 Kısaltmalar... 4

Detaylı

EŞBAŞKANLARIN MESAJI

EŞBAŞKANLARIN MESAJI EŞBAŞKANLARIN MESAJI Değerli Üyelerimiz, Sayın Okuyucularımız, İnovasyon kelimesi ve bu kelimenin barındırdığı içerik özellikle 2005 yılından bu yana daha da yoğun bir biçimde tartışılır hale geldi. Biz

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR 2.

Detaylı