T.C. MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU MARMARİS BELEDİYESİ 2011

2 SUNUŞ tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 11.m maddesinin (1) fıkrasının idare faaliyet raporu; birim faaliyet raporları esas alınarak, idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde üst yönetici tarafından hazırlanır hükmü ile aynı yönetmeliğin 18. ve 19. maddesi gereğince Belediyemize ait 2011 yılı için hazırlanmış olan İDARE FAALİYET RAPORU ve ayrıca üst yönetici olarak yetkim dahilinde düzenlemiş olduğum ÜST YÖNETİCİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI ilişikte sunulmuştur. Arz ederim 27/03/2012 Muhammet Ali ACAR Marmaris Belediye Başkanı 1

3 İÇİNDEKİLER Sayfa No Sunuş 1 1- GENEL BİLGİLER 3 A-Misyon ve Vizyon 3 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C-İdareye İlişkin Bilgiler 5 1-Fiziksel Yapı 5 2-Örgüt Yapısı 12 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 12 4-İnsan Kaynakları 13 5-Sunulan Hizmetler 15 6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 34 2-AMAÇ VE HEDEFLER 37 A-İdaremizin Amaç ve Hedefleri 37 3-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 39 A-Mali Bilgiler 39 B-Performans Bilgileri 39 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri 39 4-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 109 A-Üstünlükler 109 B-Zayıf Yönler 109 C-Değerlendirme ÖNERİ VE TEDBİRLER 113 2

4 l- GENEL BİLGİLER A- MİSYON ve VİZYON 1) Misyon : Yasa ve mevzuatlara bağlı kalarak, Marmaris halkının ve bir turizm merkezi olan ilçemizde tatilini geçirmekte olan yerli-yabancı konukların çağdaş bir kent ortamında, temiz, düzenli, güvenli şekilde yaşam sürdürmesi ve tatil yapmasını sağlamak. 2) Vizyon : Belediyemizin vizyonu; halka ve turiste en iyi şekilde hizmet veren ve çağdaş belediyecilik anlayışına sahip personeli ile belediyemizi, hizmet kalitesini sürekli arttıran bir yerel yönetim kuruluşu haline getirmektir. B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Belediyenin görev ve sorumlulukları: 5393 Sayılı Belediye Yasası nın 14. maddesine göre, Belediyemizin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir; Belediyemiz, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediyemizin hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyemizin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Belediyenin yetkileri: 5393 Sayılı Belediye Yasası nın 15.maddesine göre, Belediyemizin yetkileri aşağıdaki gibidir; a) Kent sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. 3

5 b) Kanunların belediyemize verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyemize ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Kentimizde ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. 4

6 p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyemize verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi. Belediyemiz, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. Meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediyemiz, kent sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediyemiz mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyemizin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1) Fiziksel Yapı: Belediyemiz ana hizmet binası, Çıldır Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 38 adresinde bulunmakta olup, bodrum+3 kattan oluşmaktadır. Bodrumu 340 m2., zemin katı 1245 m2., birinci katı 485 m2., ikinci katı da 485 m2. olmak üzere toplam 2555 m2. kullanım alanına sahiptir. Belediyemizin zemin katının bir kısmını da Marmaris Çevre Koruma Altyapı Tesislerini Yapma ve İşletme Birliği (Mariç-Belbir) kullanmaktadır. Belediyemizin kullandığı toplam oda sayısı ise 37 dir. 5

7 Taşınmaz malları (arsaları) ve gelir getiren işyerleri: Belediyemize ait aşağıda listede belirtilen toplam ,71 m 2 arsa taşınmazı mevcuttur. Bunlara ilaveten Belediyemizin taşınmaz mallarından ; a) Kira geliri elde edilen taşınmazlar : 97 Adet dükkan - Bedesten İş Merkezi 26 adet dükkan - 12 adet boş, toplam 38 adet dükkan - Belediye Otogarı 29 adet dükkan - Belediye Hal Binası 21 adet dükkan - Belediye İş Hanı 14 adet dükkan - 19 adet boş,toplam 33 adet dükkan - Orta Çarşı 5 adet dükkan - Sarıana Mahallesi 1 adet dükkan - Huzurevi binasında ofis 1 adet dükkan 36 Adet ATM alanı 10 Adet büfe - Atatürk Caddesi 6 adet büfe - Sekine Evren Parkı 1 adet büfe - Eşref Girginç Parkı 1 adet büfe - Ilıca Parkı 1 adet büfe - Halil Türkmen Parkı 1 adet büfe 3 adet Tuvalet 2 adet Halı Saha 1 adet Yat Çekek Yeri 1 adet Çay Ocağı Kapalı Pazaryeri (Kafeterya, 3 adet satış ünitesi ve Tuvalet) Kent Mobilyaları (Billboard, Raket vs.) Şehiriçi Otopark alanları Amiral Orhan Aydın Kapalı Spor Salonu Yüzme Eğitim Merkezi Erkan Işıksal Spor Tesisleri b) Belediyeye ait diğer taşınmazlar Sosyal Tesisler: - Anfi Tiyatro - Dinlenme ve Huzurevi Şehir Mezarlığı Pazaryeri Mezbaha Makine Araç Parkı Belediye Otogarı 1 adet yaklaşık m2 1 adet 2 katlı 1 adet 1 adet 1 adet 6

8 BELEDİYEMİZE AİT TAŞINMAZLARIN LİSTESİ SIRA NO VASFI HALİ HAZIR DURUMU VE BULUNDUĞU YER MAHALLESİ PAFTA ADA PARSEL ARSA m2'si HİSSE 1 ARSA BOŞ ARSA TEPE(SARIANA) ,53 2 ARSA BOŞ ARSA TEPE(SARIANA) ,41 3 ARSA BOŞ ARSA TEPE(SARIANA) ,89 4 ARSA BOŞ ARSA TEPE ,07 6 ARSA BOŞ ARSA TEPE(20.SOK. MARİNA ,00 İŞYERİ 7 ARSA BOŞ ARSA TEPE ,90 8 ARSA SPOR SAHASI ALTI TEPE(SARIANA) ,00 9 ARSA BOŞ ARSA TEPE(SARIANA) ARSA PARK YAPILAN YER TEPE(SARIANA) ,00 11 ARSA ORMAN İŞL.MÜD.BAHÇESİ KEMERALTI ,00 12 ARSA SULTANHAN İÇİ KEMERALTI ,73 13 ARSA SUARKI KEMERALTI ,09 14 ARSA PARK YAPILAN YERİN BİTİŞİĞİ TEPE ,00 15 ARSA SU KUYUSU(SANAYİ GİR.) TEPE ,00 16 ARSA PARSEL İÇİNDE HİSSE TEPE(BAĞLIİÇİ) 31L1D ,00 Hisse 203 m2 17 ARSA BOŞ ARSA TEPE(BAĞLIİÇİ) 31L1D ,00 12/ ARSA BOŞ ARSA TEPE(BAĞLIİÇİ) 31L1D ,00 19/2400 Hisse 19 ARSA BOŞ ARSA TEPE(BAĞLIİÇİ) 31L1D ,00 4/ ARSA BOŞ ARSA TEPE(BAĞLIİÇİ) 31L1D ,00 7/ ARSA BOŞ ARSA TEPE(BAĞLIİÇİ) 31L1D ,00 56/ ARSA BOŞ ARSA TEPE(BAĞLIİÇİ) 31L1D ,00 5/ ARSA BOŞ ARSA TEPE(BAĞLIİÇİ) 31L1D ,00 24 ARSA BOŞ ARSA TEPE(BAĞLIİÇİ) 31L1D ,00 4/84 25 ARSA BOŞ ARSA TEPE(BAĞLIİÇİ) 31L4A ,00 TAM 7

9 26 ARSA BOŞ ARSA TEPE(BAĞLIİÇİ) 31L4A ,00 27 ARSA BOŞ ARSA TEPE(BAĞLIİÇİ) 31L4A ,00 7/ ARSA BOŞ ARSA TEPE(BAĞLIİÇİ) 31L1C /470Hisse 29 ARSA BOŞ ARSA TEPE(BAĞLIİÇİ) 31L1C / ARSA İYİLİKTAŞ KAYALIK KEMERALTI ,00 31 ARSA ESKİ SANTRALİN OLDUĞU YER KEMERALTI ,00 32 ARSA TÜRKAN SAYLAN PARKI KEMERALTI ,00 33 ARSA KAYALIK KEMERALTI ,18 34 ARSA KAYALIK KEMERALTI ,00 35 ARSA KAYALIK KEMERALTI ,84 36 ARSA KAYALIK KEMERALTI ,56 37 ARSA İSKELE KEMERALTI ,00 38 ARSA AMFİ TİYATRO YANI KEMERALTI ,00 39 ARSA HÖYÜK TEPESİ KEMERALTI ,00 40 ARSA MEZARLIK İÇİ KEMERALTI ,00 41 ARSA MEZARLIK İÇİ KEMERALTI ,00 42 ARSA MEZARLIK İÇİ KEMERALTI ,00 43 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE ,00 44 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE ,00 45 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE ,00 46 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE ,00 47 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE ,00 48 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE ,00 49 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE ,00 50 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE ,00 51 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE ,00 52 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE ,00 53 ARSA TERSANEDEKİ PARKYERİ TEPE ,00 54 ARSA BOŞ ARSA TEPE ,00 55 ARSA TM 4'ÜN YERİ KEMERALTI ,00 56 ARSA ARKEOLOJİK PARK KEMERALTI ,00 57 ARSA HALICI OTEL YANİ (Yol ve Dereiçi) KEMERALTI ,00 8

10 58 ARSA DRH YANI TEPE ,7/M2 59 ARSA TRİBÜN ALANI TEPE ,60 60 ARSA BOŞ ARSA TEPE ,11 61 ARSA BOŞ ARSA TEPE ,38 62 ARSA KALEDE PARK YERİ TEPE ,16 63 ARSA 1.NOLU SAĞLIK OCAĞI İÇİ KEMERALTI ,42 64 ARSA TM3'ÜN YERİ KEMERALTI 7/ ,00 65 ARSA SARIANA (KUYU) TEPE ,00 66 ARSA SARIANA YENİ TRAFO YERİ TEPE ,00 67 ARSA KENT MEYDANI KEMERALTI ,34 68 ARSA KENT MEYDANI KEMERALTI ,00 69 ARSA KENT MEYDANI KEMERALTI ,75 70 ARSA KENT MEYDANI KEMERALTI ,00 71 ARSA KENT MEYDANI KEMERALTI ,00 72 ARSA KENT MEYDANI TEPE ,00 73 ARSA TEDAŞ TRAFO YERİ KEMERALTI ,00 74 ARSA BAĞLIİÇİ KEMERALTI 31LIB /641hisse 75 ARSA BAĞLIİÇİ KEMERALTI 31LIC /740 hisse 76 ARSA MEZARLIK KAVŞAĞI KEMERALTI /358 hisse 77 ARSA MEZARLIK KAVŞAĞI KEMERALTI /348 hisse 78 ARSA AÇIK PAZARYERİ KEMERALTI ,00 79 ARSA KARADENİZ OTELİ KEMERALTI ,00 80 ARSA BELEDİYE HİZMET BİNASI KEMERALTI ,00 81 ARSA SARIANA TEPE ,00 82 ARSA SARIANA MUHTAR BİNASI TEPE ,50 83 ARSA HUZUREVİ TEPE ARSA AÇIK PAZARYERİ KEMERALTI ,00 57/128 hisse 85 ARSA AÇIK PAZARYERİ KEMERALTI , /16377 hisse 86 MESKEN EMEK YAPI KOOP. DAİRE TEPE ,00 1/72 hisse 87 DÜKKAN ÇAĞDAŞ MARMARİS BİNASI TEPE ,00 26/1728 hisse 88 MESKEN ÇAĞDAŞ MARMARİS BİNASI TEPE ,00 60/1728 hisse 89 DÜKKAN MENZİLHANE SULTANHAN KEMERALTI ,73 TAM 9

11 Belediyemize ait araçların listesi aşağıda gösterilmiştir: MÜDÜRLÜK ARAÇ SAYI BAŞKANLIK MAKAMI Binek araç (Makam Aracı) 1 adet Motosiklet 1 adet FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kamyon 3 adet Kamyonet Otobüs Traktör İş Makinası Paletli İş Makinası - Silindir İş Makinası - Forklift İş Makinası - CJB - 2 Panelvan Binek araç Motosiklet 6 adet 1 adet 3 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 5 adet YAT LİMANI ZABITA OFİSİ Motosiklet 1 adet Akülü valiz taşıma aracı Akülü yolcu taşıma aracı Eşya taşımakta kullanılan el arabası Bisiklet 1 adet 1 adet 5 adet 5 adet YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Motosiklet 1 adet TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Çöp kamyonu 8 adet Açık kasa kamyon 3 adet 10

12 Vakumlu yol süpürge aracı Traktör Yıkama aracı Kepçe Motorsiklet Binek araç 2 adet 3 adet 1 adet 1 adet 3 adet 1 adet PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Kamyonet 1 adet Tanker Traktör 1 adet 1 adet İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İtfaiye aracı 2 adet Su tankeri Kurtarma aracı (minibüs) Cenaze aracı Binek araç Motosiklet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 3 adet BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER Binek araç 1 adet Motosiklet 2 adet VETERİNER İŞLERİ Et taşıma aracı (soğutma üniteli kamyonet) Hayvan nakil aracı (kamyonet) Motosiklet 1 adet 1 adet 1 adet MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Motosiklet 4 adet 11

13 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Kamyonet 2 adet Motosiklet 9 adet ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ Motosiklet 1 adet DİNLENME VE HUZUREVİ Motosiklet 1 adet 2) Örgüt Yapısı: 22 Şubat 2007 gün ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve 31 Mayıs 2009 gün ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe göre 2011 yılı içerisinde; Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Belediye Tabipliği, Hukuk İşleri, Yat Limanı ve Garaj birimlerinde Belediyemiz bünyesinde, 73 adet memur, 144 daimi işçi, 5 adet geçici işçi, 6 adet sözleşmeli personel ile çalışmalarını yürütmüştür Sayılı Belediye Kanununun ilgili hükümlerine istinaden; memurlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu na, işçiler ise 4857 Sayılı İş Kanunu na ve Belediye İş Sendikası ile yapılmış olan Toplu İş Sözleşmesine göre çalıştırılmış ve onlar için bu kanunlar uygulanmıştır. 3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: 2011 Yılında çağımızın gereklerinden olan bilgisayar sisteminde, 2003 z-server 1 adet Lunix server 1 adet Bilgisayar (kasa) 75 adet 15" crt monitor 2 adet 17" crt monitör 5 adet 15" lcd monitör 8 adet 17" lcd monitör 15 adet 18,5" lcd monitör 3 adet 19" lcd monitör 30 adet 21" lcd monitör 4 adet 22" lcd monitör 2 adet Laptop (dizüstü bilgisayar) 7 adet 32" lcd tv 1 adet 105 lcd tv 1 adet A4 Yazıcı 42 adet A3 yazıcı 6 adet A4 tarayıcı 1 adet A3 tarayıcı 5 adet A4 tarayıcı+fax+fotokopi 5 adet Fotokopi cihazı 3 adet Faks 3 adet Adsl modem 6 adet Projeksiyon cihazı 3 adet Dijital Fotoğraf makinesi 4 Hd dijital video kamera 1 adet Video kamera 2 adet Video kayıt cihazı 2 adet 32" crt tv 1 kullanılmış, böylece Belediyemizin işleri geçmiş yıllara göre daha kolay ve daha kısa sürede yapılmıştır. 12

14 4) İnsan Kaynakları: Yukarıdaki örgüt yapısı bölümünde de bahsedildiği üzere 2011 yılı içerisinde Belediyemizde 73 memur, 144 daimi işçi, 5 geçici işçi ve 6 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 228 kişi çalışmış olup, bu personelimize ait bilgiler aşağıdaki Tablo 1, 2, 3 ve 4 de gösterilmiştir. Belediyemizde 2011 yılı içerisinde İş Kanunu hükümleri doğrultusunda 8 özürlü, 3 eski hükümlü personel çalıştırılmıştır. Tablo 1 Belediyemizde 2011 yılı içerisinde görev yapmış olan personelin statü durumu STATÜSÜ BAYAN ERKEK Memur Daimi İşçi Geçici İşçi - 5 Eski Hükümlü İşçi - 3 Özürlü İşçi 1 7 Sözleşmeli Personel 3 3 Toplam Tablo 2 Belediyemizde 2011 yılı içerisinde görev yapmış olan personel bilgileri. 13

15 STATÜSÜ İLKOKUL ORTAOKUL LİSE VE DENGİ OKUL YÜKSEK OKUL ÜNİVERSİTE TOPLAM Memur Daimi İşçi Geçici İşçi Sözleşmeli Personel Toplam Tablo 3 Belediyemizde 2011 yılı içerisinde görev yapmış olan personel bilgileri. STATÜSÜ EMEKLİ İSTİFA TAYİNLE TAYİNLE GELEN İŞİ FESH GİDEN EDİLEN Memur Sürekli işçi Geçici işçi Sözleşmeli personel Toplam Tablo 4 Belediyemizde 2011 yılında emekli olan, istifa eden, tayinle giden, tayinle gelen, işi fesh edilen personel çizelgesi 14

16 Sunulan Hizmetler: Yazı İşleri Müdürlüğü a) Belediyeye gelen ve belediyeden giden her türlü evrakın teslim alınması, kayıtlarının yapılması, tasnifi; ilgili birim, makam, kurum ve kuruluşlara imza veya zimmet karşılığı dağıtımlarının sağlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. b) Belediyeye gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcılarına sunulmasını sağlamak. c) Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ile belirlenen resmi yazışma düzeninin uygulanmasını sağlamak. ç) Belediye ve belediye hizmetleri ile ilgili mevzuattan, Başkanlık tarafından uygun görülenlerin ilgili birimlere duyurulmasını sağlamak. d) Mahalli İdareler yazışma kodlarına ilişkin genelge hükümleri doğrultusunda, birimlerin kod dizin listelerini takip etmek ve güncellemekle ilgili iş ve işlemleri yürütmek. e) Üst makamlarca uygun görülen her türlü yazışmayı yapmak. f) Genel evrak ve arşiv hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak. g) Belediye Encümeni ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek. h) Belediye Meclisi ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek. ı) Belediye Meclisi İhtisas Komisyonu raporlarının, Başkanlık önergelerinin geldiği birimler tarafından, zamanında yazılıp hazırlanmalarını takip etmek. i) Belediyenin insan kaynaklarının atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yapmak. j) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olmak. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirmek. k) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili olmak. 15

17 Mali Hizmetler Müdürlüğü a) İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak. b) Ayrıntılı harcama ve finansman programlarını hazırlamak ve bütçe işlemlerini gerçekleştirmek. c) 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı belediye Gelirleri Kanunu ve diğer yazılı hukuk kurallarından kaynaklanan belediyemize ait vergi, resim, harç, harcamalara katılma payı, para cezaları, kira, hizmete ait alacaklar, şartlı ve şartsız bağışlar ile her türlü öz kaynaklardan sağlanan belediye alacaklarının ilgili yasalar çerçevesinde takip ve tahsilini sonuçlandırmak. ç) Ön mali kontrol görevini yürütmek. d) Muhasebe kayıtlarını tutmak, denetime hazır hale getirmek. e) Kesin hesabı çıkarmak, Marmaris Belediye Meclisi ne sunulması için gereken iş ve işlemleri yapmak. f) Üçer aylık dönemler halinde mizanları Maliye Bakanlığı na sunmak. g) İdarenin Mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin kayıtları tutmak ve ihale edilecek taşınmaz işlemlerini takip etmek. h) İdarenin Bütçe Kesin Hesabını hazırlamak. ı) Belediye bütçesini hazırlamak, izleyen iki yılın bütçe yapmak, bütçe kayıtlarını Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Usulü yönetmeliğine göre hazırlamak. i) Kamu İhale Kanunu hükümlerine ve merkezi yönetim harcama belgeleri yönetmeliğine göre harcama yapılmasını sağlamak. j) Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirme ve bunların raporlarını sağlamak. k) İç ve dış denetime tüm belge, kayıt, bilgi ve defterleri sunmak üzere hazırlamak. l) Mali işlerle ilgili düzenlenecek beyannameleri düzenlemek ve ilgili kuruma zamanında sunmak. m) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek. n) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgiliye vermek veya göndermek. o) Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığın, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ilk üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek. 16

18 ö) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine dayanılarak çıkarılmış ilgili muhasebe düzenlemeleri ve bu Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde muhasebe yetkilileri tarafından yapılır. p) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince muhasebe yetkilileri, harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol ederek onayladıktan sonra, harcama yetkilisine göndermekle görevli ve sorumludur. r) Muhasebe yetkilileri Taşınır Mal Yönetmeliğindeki görevleriyle ilgili sorumlulukları, taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının, dayanağı belgelere uygunluğu ile harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini inceleyip onaylayarak harcama yetkilisine vermekle sınırlıdır. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Evlendirme Memurluğu a) tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve İlgili Kanunlar ve Yönetmelikler çerçevesinde işyerlerini ruhsatlandırmak. b) Evlenmek için Belediyemize başvuran çiftlerin mevzuat gereği istenen belgeleri tam olarak getirmeleri halinde nikâh işlemlerini ve Belediye Başkanının verdiği yetki ile nikah akitlerini yapmak. c) 5393 Sayılı Belediye yasasının 15. maddesinin (p) bendi ve ayrıca Bakanlar Kurulunun 2003/6259 sayılı Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı uyarınca gerekli iş ve işlemleri yapmak, ilgili konu ve evrakları Belediye Encümenine sunmak. ç) Marmaris Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği hükümlerini uygulamak, ilgili konu ve evrakları Belediye Encümenine sunmak. Belediye Tabipliği a) Belediyemizde çalışan memur ve işçiler ile bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, anne ve babalarının hasta muayene ve diğer sağlık kuruluşlarına sevk işlemlerini yapmak, b) Defnedilecek olanlar için defin ruhsatı vermek, c) Esnafların portör muayenelerini yaptırmak ve denetlemek, ç) Belediyemiz huzurevinde kalanlara sağlık hizmeti sunmak, d) Gayri sıhhi müesseselerin denetimini yapmak, 17

19 Huzurevi a) Kuruma yapılan başvuruları değerlendirip, görüşme ve sosyal incelemeleri yapmak, raporu yazmak ve onaylanmak üzere Belediye Encümenine göndermek. b) Kuruma başvuran yaşlılara yaşlılık dönemleri, gelecekleri ile ilgili danışmanlık yapmak, yardımcı olmak. c) Geriatrik Sosyal Hizmet le ilgili yaşlı nüfusa sosyal-kültürel-sanatsal etkinlikler düzenlemek. d) Huzurevinde önemli gün ve haftaları kutlamak. e) Marmaris te yaşayan, kitaba, kültüre, sanata meraklı yaşlıların kütüphane ortamında buluşmasını sağlamak. f) Yaşlılığın topluma değer katan, üretken olabilen, birikim ve deneyimler sunabilen hazine olduğunu göstermek. Zabıta Müdürlüğü - Görevleri a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri; 1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak. 3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek, 4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek. 5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak. 6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek. 7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak. 18

20 8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak. 9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak. 10) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak. 11) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak. 12) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek. 13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak. 14) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak. 15) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak. 16) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak, 17) 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak. 18) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak. 19

2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 ÇalıĢmadan, üretmeden, rahat yaģamayı alıģkanlık haline getirmiģ toplumlar, önce haysiyetlerini; sonra hürriyetlerini, daha sonra istikballerini kaybederler. 2 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYESĠ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYESĠ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYESĠ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün

Detaylı

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 2010 LEDİYES BE İ ASRA AM AMASRA BELEDİYESİ Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA

Detaylı

Karar Tarihi: 06/01/2010 Karar Numarası: 9 T.C. IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Karar Tarihi: 06/01/2010 Karar Numarası: 9 T.C. IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi: 06/01/2010 Karar Numarası: 9 T.C. IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Zabıta Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT 1 T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT Karar Tarihi 05.07.2010 Karar No 110 Özü: Zabıta Müdürlüğü

Detaylı

I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON

I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ Şile Belediyesi bir kamu kurumu olarak, ilçe sakinlerinin yerel ve ortak gereksinimlerini, bilgi teknolojilerine dayalı, yenilikçi, katılımcı ve çağdaş bir

Detaylı

VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması,

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK. Beldenin Düzeni ve Esenliği İle İlgili Görevleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK. Beldenin Düzeni ve Esenliği İle İlgili Görevleri ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR MADDE-1 Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM BAġKANLIK MAKAMI

ĠKĠNCĠ BÖLÜM BAġKANLIK MAKAMI DENĠZLĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ (*) BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Denizli Belediyesi birimlerinin kuruluş, görev,

Detaylı

I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON

I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ Şile Belediyesi bir kamu kurumu olarak, ilçe sakinlerinin yerel ve ortak gereksinimlerini, bilgi teknolojilerine dayalı, yenilikçi, katılımcı ve çağdaş bir

Detaylı

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar )

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı Belediye Zabıta Teşkilatının

Detaylı

I GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON MİSYONUMUZ

I GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON MİSYONUMUZ I GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON MİSYONUMUZ Tarihi ve doğal dokuya özen göstererek, sosyal ve kültürel etkinliklerde aktif rol oynayarak; yasalarla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde; tüm kaynakları

Detaylı

Meclis Üyeleri Meclis Üyeleri 12 Mamak Belediyesi Abdullah ARSLAN (Ak Parti) Adem AVAN (Ak Parti) Ahmet GÜZEL (Ak Parti) Ali FERHAN (Ak Parti) Aydın DEMİR (Ak Parti) Baki YALÇINKAYA (Ak Parti) Davut ERDEM

Detaylı

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu mamak belediyesi 2 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 3 mamak belediyesi 4 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 5 mamak belediyesi 6 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 7 mamak

Detaylı

Arnavutköy İçin Çalışıyoruz

Arnavutköy İçin Çalışıyoruz Daha Mutlu ve Yaşanabilir Bir Arnavutköy İçin Çalışıyoruz 2 3 Çok Kıymetli Hemşehrilerim; Ahmet Haşim BALTACI 2 yıllık bir süreyi sizlerle birlikte doldurmuş bulunuyoruz. Geçen bu süre zarfında öncelikle

Detaylı

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 -

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 - T.C. MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU - 1 - "Halkını cehalet ve sefalete teslim eden yöneticiler yok olmaya, cehalet ve sefalete sürükleyen yöneticileri seçen halk ise köle olmaya mahkumdur."

Detaylı

KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Konya Karatay Belediyesi 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanmış ve Karatay Belediye Meclisi nin 01/04/2013

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ 3 I.GENEL BİLGİLER A.Misyon ve Vizyon 4 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4-5 C.İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2.

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 Saygıdeğer Hemşehrilerim Meclisimizin Kıymetli Üyeleri Hizmet aşkımız azalmadan sürüyor. Kalıcı işler yapmanın

Detaylı

KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Konya Karatay Belediyesi 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanmış ve Karatay Belediye Meclisi nin ---/04/2014

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar )

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) T.C. EFELER BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı Efeler Belediye Başkanlığı

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Selçuklu Yükseliyor... I - GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon B - Yetki, Görev ve Sorumluklar C - İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Teşkilat Yapısı

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı