TOBB ODA/BORSA AKREDĐTASYON ÖZ DEĞERLENDĐRME FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOBB ODA/BORSA AKREDĐTASYON ÖZ DEĞERLENDĐRME FORMU"

Transkript

1 ODA/BORSA AKREDĐTASYON ÖZ DEĞERLENDĐRME FORMU Oda/Borsa : POLATLI TĐCARET BORSASI Öz Değerlendirme tarihi :./.2013 Akreditasyon Temsilcisi : Tugay AYDOĞDU Lütfen Akreditasyon Öz Değerlendirme ve Puanlama Tablosunun her ikisini de doldurulacak ve her element için aşağıdaki puanlama tablosunu kullanacaktır. Puan Açıklama 5 Sürekli üstün performans göstererek, açık bir biçimde tüm kriter gerekliliklerinin ötesine geçer ve iyi uygulamalar konusunda model olur Çoğu alanda kriterlerin öngördüğü gerekliliklerin ötesine geçer ve mükemmel bir performans sergiler., Tüm kriterlerin asgari gerekliliklerini yerine getirmekte ve makul bir seviyede işlemektedir, gelişmeye yönelik bazı fırsatları bulunmaktadır. Bazı alanlarda gerekliliklerin gerisinde kalmakta ve beklentilerin altında bir performans göstermektedir, gelişmeye yönelik açık fırsatlar yer almaktadır. Đki puanın verildiği hallerde detaylı eylem planlarının sunulması gerekmektedir. Kriterlerin gerekliliklerini karşılayamamaktadır ve kabul edilemez düzeyde çalışmaktadır. Puanın 2 veya daha düşük olduğu her element için her yıl Akreditasyon Kurul Sekreterliğine eylem planları sunulmalıdır. Eylem planı gerektiren elementler için yılda en az bir kez denetleyiciler tarafından dış denetim gerçekleştirilir.

2 AKREDĐTASYON ÖZ DEĞERLENDĐRME PUANLAMA TABLOSU No Standart Element Açıklama Öz Değerlendirme Puanı (1-5 Arası) Oda/Borsa Puanı Puanı Bir Eylem Planı sunulmuş mudur? (Sunulmuş ise evet yazın) 1 Temel Yeterlilikler 1.1. Yönetim ve Oda/Borsa Mevzuatı Mali Yönetim Đnsan Kaynakları Yönetimi Đş Planlaması ve Yönetimi Haberleşme ve Yayınlar Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Kullanımı Üye Đlişkileri Kalite Yönetimi 4 2 Temel Hizmetler 2.1 Đletişim Ağı Politika ve Temsil Bilgi, Danışmanlık ve Destek Đş Geliştirme ve Eğitim Uluslararası Ticaret Satış Salonları ve Laboratuarlar 5 Toplam 57

3 KISIM 1 Temel Yeterlilikler Element 1.1. Yönetim ve Oda/Borsa Mevzuatı Yönetim Kurulu oda/ borsanın ekonomik istikrarını, sürdürülebilir gelişmesini ve iyi yönetim uygulamalarının yerleştirilmesini taahhüt etmelidir. Oda/borsanın, Yönetim Kurulu, Meclis, Komiteler, Komisyonlar, Üyeler, Personel ve Paydaşlar tarafından benimsenen açık stratejik hedefleri, vizyon ve misyonu bulunmalıdır. Organizasyon yapısı açık biçimde tanımlanmalı ve Meclis, Yönetim Kurulu, Komiteler ve Personel kendi görev sorumluluklarını açıkça bilmelidir. Oda/borsa şeffaf ve sorumlu bir kurumsal yönetişim ve kalıcı katma değere oturtulmuş ahlaki çalışma pratiğine kendini adamış olmalıdır. Vizyon ve açıkça tanımlanmış Misyon beyanının hazırlandığını, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu, ilgili tüm yönetmelikler ve tüzüklere uygunluğun sağlandığını, Yönetim Kurulunun stratejik hedefleri belirlediğini, yatırım politikasına karar verdiğini, performans kriterlerini kabul ettiğini, söz konusu politikanın detaylı planlaması ve uygulanması görevini Đdari kadroya devrettiğini, Yönetim Kurulunun, düzenli faaliyet raporları ve plan ve bütçe tahmin raporları gibi Kurula rapor verme yükümlülüğünü idari kadroya vererek, ölçüm ve faaliyetlerini kontrol ederek, faaliyetlerinden sorumlu tutarak politikaları ve hedeflerin başarılma durumlarını takip ettiğini, Yönetim Kurulu nun Genel Sekreteri istihdam etmekten ve performans yönetiminden sorumlu olduğunu, Stratejik hedeflerine ulaşması için yeterli yönetim kontrolleri olduğunu, Büyüklük ve amaçlarına uygun ve anlaşılır organizasyon yapısına sahip olduğunu, Olağan Kurul toplantılarının yapıldığını ve toplantı tutanaklarının bir dosyada tutulduğunu, Tüm Kurul Üyeleri için oryantasyon sürecinin olduğunu ortaya koyabilmelidir. Misyon ve vizyonumuz Stratejik Plan kapsamında hazırlanmış olup, web sayfamızda yayınlanmıştır Organlar, görev bölümü seçimlerini tamamlayarak, dönemi, çalışmalarını mevzuatta belirtildiği şekilde görevlerini yürütmektedir. Toplantı bilgi ve tutanakları, Kanun ve Yönetmeliklerde belirtildiği şekilde düzenlenmektedir. Yönetim Kurulu nca Stratejik Plan hazırlanması safhası Koordinasyon Birimi oluşturulmuş olup, uygulama görevini idari kadroya devretmiştir. Stratejik Planda belirtilen hedefler Yönetim Kurulu nca takip edilmekte ve Yönetim Kurulu toplantılarında değerlendirilmektedir. Yönetim Kurulu nca 27/12/2010 tarih ve 91 sayılı toplantısında Genel Sekreter ataması yapılmıştır. Stratejik Planda belirlenen hedeflere ulaşılması konusunda, Yönetim Kurulu toplantılarında gerekli kontroller ve değerlendirmeler yapılmaktadır. PTB.Organizasyon Şeması mevcuttur. Görev tanımları, Đç Yönerge ve Kalite Yönetim Sistemi içerisinde yetkinlikler belirlenmiştir. Borsamız, hedef ve amaçları doğrultusunda Kalite Yönetim Sistemi içerisinde Kalite Politikası oluşturulmuştur. Kurul ve Meslek Komitesi toplantı tutanakları, Kanun ve Yönetmelikte belirtildiği şekilde yapılmakta ve dosyalanarak arşivlenmektedir. Ayrıca, Yönetim Sayfa:1

4 Kurulu ve Meslek Komitesi Kararlarına kolay ulaşılması konusunda elektronik ortamda da bir kopyaları tutulmaktadır. Organ üyeleri için Oryantasyon Programı yapılmış olup, Yönetici El Kitabı hazırlanmıştır. Sayfa:2

5 Element 1.2. Mali Yönetim AKREDĐTASYON ÖZ DEĞERLENDĐRME TABLOSU Oda/ borsa kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre faaliyet göstermeli, yüksek mali planlama ve performans standartları sergileyebilmelidir. Mali kaynakların yönetimi, izlenmesi ve kontrolüne yardımcı olmak üzere zamanında ve doğru mali bilgiler sağlayabilmelidir. Oda/ borsa tüm yasal muhasebecilik düzenlemelerine ve oda/borsalarla ilgili tüm kanunlara uymalıdır. Oda/borsa Meclisinin onayladığı bir bütçeyle faaliyet göstermelidir. Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmelerini ve çalışma planında yer alan hususları yerine getirmelerini sağlayacak yeterli kaynakların olduğunu, Oda/borsaların Yönetim Kurulları ve Meclisleri tarafından onaylanan kapsamlı bir yıllık işletme bütçesinin bulunduğunu, Mali beyanların ve yönetim hesaplarının tutulduğunu, Meclis ve Yönetim Kurulu nun en az ayda bir tüm mali beyanları gözden geçirdiğini, Yönetim Kurulunca onaylanan mali strateji gereklerini karşılayan Mali Politikalara ve Kontrollere uyduğunu, Şeffaf mali planlama ilkelerine uygun olarak faaliyet gösterdiğini, 2013 yılı Gelir-Gider Bütçeleri, Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Tarife Listesi, Hizmetler Karşılığı Alınacak Ücretler Listesi, Tescil Ücreti Oranları Listesi, Yönetim Kurulu, Hesapları Đnceleme Komisyonu ve 28/12/2012/52 tarihli Borsa Meclisi nde görüşülerek, onaylanmıştır. Yapılan harcamalar her hafta yapılan Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek, karar defterine işlenmektedir. Hesapları Đnceleme Komisyon Top.: 24/01/ /12/ Yılı Geçici Mizan, Kesin Mizan ve Bilanço ile Gelir-Gider Hesapları Yönetim Kurulu. Hesapları Đnceleme Komisyonu ve Borsa Meclisi nde 27/01/2012 tarihli toplantıda görüşülerek, onaylanmıştır. Bütçenin %36,44 Personel, % 1 Üye, Üretici ve Personele Yönelik Eğitim ve Danışmanlık Gideri olarak, bütçeden ödenek ayrılmıştır. Cari yıl bütçesi ve Mali Raporlar (Geçici Mizan ve Gelir-Gider Hesapları) Kanun ve Yönetmeliklerde belirtildiği şekilde, Yönetim Kurulu (12/12/2012), Hesapları Đnceleme Komisyonu (21/12/2012) ve Meclis te (28/12/2012) görüşülerek, onaylanmıştır. Aylık Gelir-Gider Hesapları ve Geçici Mizan, Kanun ve Yönetmeliklerde belirtildiği şekilde, her ay düzenli olarak Yönetim Kurulu ve Mecliste görüşülerek, onayına müteakip karara bağlanmaktadır. Borsamızın mali politikasına ait harcama yetkileri ve bütçe talimatı Yönetim Kurulu ve Mecliste Sayfa:3

6 Menkul kıymetlerin korunması ve idari etkinliğin artırılması için yeterli kontrolleri gerçekleştirdiğini, Gerektiği hallerde Yönetim Kurulu, Finans ve Denetim alt grupları ya da ilgili komiteler kurulduğunu, düzenli olarak toplanmalarının sağlanabildiğini ve söz konusu grup ya da komiteler doğrudan Yönetim Organlarına raporlama yapabileceğini ortaya koyabilmelidir. görüşülerek karara bağlanmıştır. Hesapları Đnceleme Komisyonu, 31/01/2013 tarihinde 2012 yılına ait Gelir-Gider Hesapları, Geçici Mizan, Kesin Mizan ve Bilanço, Kanun ve Yönetmeliklere uygun olup olmadığı hususunda, incelemelerini yaparak, Borsa Meclisi nin onayına sunmuştur. Hesapları Đnceleme Komisyonu raporları mevcut olup, Üst düzey yöneticilerin görev tanımları Đç Yönergede belirlenmiştir. Cari yıl bütçesi ve aylık hesapların kontrolleri amacıyla dışarıdan bağımsız denetim hizmeti satın alınmakta, Đlgili kuruluş raporları aylık hesaplarla birlikte Yönetim Kurulu nun onayına sunulmaktadır. Sayfa:4

7 Element 1.3. Đnsan Kaynakları Yönetimi AKREDĐTASYON ÖZ DEĞERLENDĐRME TABLOSU Oda/borsa işe alım ve çalışanlarının gelişiminde adil, yasalara ve etik istihdam politikalarına uygun olarak faaliyet göstermelidir. Çalışanlar Yönetim Kurulu kararlarını uygulamayla ilgili sorumluluklarının bilincinde olmalıdır. Oda/borsa verimlilik kazanımları ve artan etkinlikle çalışanları ve idari kadroları sürekli olarak motive etmelidir. Uygun, hakkaniyetli ve yasalara uygun politikaları bulunmaktadır. Profesyonel, kalifiye ve yetenekli kişiler istihdam edilmiştir. Personel görüşlerinin farkındadır ve gerekmesi halinde harekete geçmektedir. Personelle etkin ve düzenli bir iletişim bulunmaktadır. Personelin görevini etkin biçimde yapılabilmesini temin etmek amacıyla uygun ve güncel eğitim ve gelişim imkânlarına sahiptir. Hedefler ve amaçlar çalışma planıyla açıkça bağlantılıdır. Üyelere hizmet verme üzerinde olumlu etki yapması için eğitim ve gelişim faaliyetleri değerlendirilmektedir. Kendi performanslarını benzer oda/borsalarla kıyaslayarak çalışanlarını değerlendirmekte ve gerekmesi halinde uygun biçimde tedbirler almaktadır. Etkin bir performans ölçüm ve geliştirme sunan Performans Yönetim Sistemi bulunmaktadır. Borsamızda, personel alımlarına ilişkin hususlar Đç Yönergede ve Đşe Alma Prosedüründe belirtildiği şekilde uygulanmaktadır ve 5174 Sayılı. Kanuna göre personel istihdamı, kadrolu ve sözleşmeli olarak yapılmaktadır. Mevzuatta belirtildiği şekilde bütçeden kaynak aktarılmakta olup, sözleşmeli personele ilişkin iş akitleri ise düzenlenmiştir. Çalışan personelin sosyal güvenliği ile ilgili hususlar, mevzuat dahilinde yerine getirilmekte ve işlerliği sağlanmaktadır. Personel alımlarına ilişkin hususlar, Đç Yönerge ve Đşe Alma Prosedüründe belirtildiği şekilde yapılmaktadır. Personel kadrolarının görev tanımları, Borsa Đç Yönetmeliği ve Kalite Yönetim Sistemi içerisinde yetkinlikleri belirlenmiştir. Personel Memnuniyet anketleri yapılarak, sonuçları ve Personel değerlendirme sistemi ile ilgili değerlendirmeler yapılmaktadır. Personel ile ilgili toplantılar yapılmaktadır. Polatlı Ticaret Borsası nda yeni işe başlayan personele oryantasyon eğitimleri verilerek, işe başlatılmaktadır. Çalışan el kitabı hazırlanarak, personele dağıtımı yapılmıştır yılı bütçesinden % 1 oranında eğitim için ödenek ayrılmıştır. Mevcut uygulamalar, iş eğitimi ve geliştirme ile öneriler değerlendirilmektedir. Laboratuar Hizmetlerine Ait Verilen Eğitim Laboratuarlararası karşılaştırma testleri (Referans Lab./KTB.ETB.Edirne ETB ve PTB. Lab.) ve BĐPEA ile yapılan karşılaştırma testleri yapılmaktadır. Her yıl düzenli olarak Aralık ayında içerisinde personel performans değerlendirilmesi yapılmaktadır. Sayfa:5

8 Element 1.4. Đş Planlaması ve Yönetimi AKREDĐTASYON ÖZ DEĞERLENDĐRME TABLOSU Oda/borsa Yönetim Kurulu nun uzun vadeli stratejik hedefleri kabul eden ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı bakımından işleyişin düzenli olarak gözden geçirilmesi amacıyla kullanılan Yıllık Çalışma Planını onaylayan etkin planlama prosesi bulunmalıdır Yönetim Kurulu tarafından onaylanan kapsamlı yıllık çalışma planını, Yönetim Kurulu tarafından geliştirilen ve onaylanan en az dört yıllık stratejik planını, Çalışma hedeflerinin Yönetim Kurulu tarafından düzenli olarak ölçülmekte ve gözden geçirilmekte olduğunu, Stratejik öncelikler geliştirmek ve uygulamak için uygun kaynaklarının olduğunu, Düzenli araştırma ve diğer yetkin yöntemler kullanılarak personel geri bildirimlerinin alınmakta olduğunu ve sonuçlara göre eylem yapmak suretiyle söz konusu geri bildirimlerin takip edildiğini, Đş hedeflerine ulaşmak için hizmetlerin kapsam, derinlik ve yönetimine karar verilmesine yönelik açık stratejilerinin varlığını, 2009/2012 dönemini kapsayan Stratejik Plan hazırlanmış olup, plandan üretilen yıllık iş planı hazırlanarak Yönetim Kurulu nca onaylanmıştır. Stratejik Planda belirtilen amaçlara yönelik süreçler ile ilgili çalışmalar Đş Planı kapsamında çalışmaları devam etmektedir dönemini kapsayan Stratejik Plan hazırlanarak, Yönetim Kurulu nca 10/04/2010 tarih ve 53 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Stratejik Plan kapsamında, SWOT analizi yapılmıştır. Ayrıca, Plan dahilinde, planlama süreçleri, paydaş (içdış) analizleri Stratejik Planda bulunmaktadır. Stratejik Planda belirtilen amaçlara yönelik bütçe hazırlanarak, Cari yıl bütçelerinden ödenek ayrılmıştır. Borsamız hedeflerine ulaşma konusunda, gerekli adımları atarak, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen aralıklarda gerekli bilgiler verilmekte ve istişare toplantıları düzenlenmektedir. Ayrıca, her yıl en az bir defa olmak üzere, personel anketleri yapılmaktadır. Stratejik Plan mevcut olup, Stratejik Plandan üretilmiş 2012 yılı Đş Planı hazırlanmıştır. Üyelere yıllık rapor sunulduğunu ortaya koyabilmelidir. Her yıl düzenli olarak Faaliyet Raporu hazırlanmakta ve onaya sunulmaktadır. Sayfa:6

9 Element 1.5. Haberleşme ve Yayınlar AKREDĐTASYON ÖZ DEĞERLENDĐRME TABLOSU Oda/ borsa amacı ve statüsüne uygun açık iletişim prosedürleri ve planları kullanmalıdır. Đş toplumunda tanımlı hedefleri var olmalı ve söz konusu kesimlerle iletişim kurmak için haberleşme planları mevcut olmalıdır. Oda/borsa iş planı hedeflerine ulaşmak için detaylı haberleşme stratejisi ve uygulama planını, Kendisinin, politikalarının, hizmetlerinin ve faaliyetlerinin tanıtımı için medyanın kapsamlı biçimde kullanıldığını, Yerel basın ve medya ile etkili bir iletişim içerisinde olduğunu, Yerel medya ve basın için yazılı ve görsel medyada yayınlanmak üzere basın bültenleri oluşturduğunu, Đş planında belirtilen hedeflere ulaşmak için, iç ve dış paydaşlar ile Haberleşme Stratejisinde belirtildiği şekilde iletişim sağlanmaktadır. Aşağıdaki konularda üyelere yazılı bildirimde bulunulmuştur. TĐGEM Đhaleleri, TMO.Alım Müdahale Fiyatları ve Satışlar Fiyatları Hububat Fiyatları (Bülten) Ürün Fiyatları ve Miktarları, TÜĐK Diğer Talepler P.T.B., üyeler,üreticiler ve sektör ile ilgili konularda, gerekli açıklamalar, öneri ve talepler, yerel ve ulusal basın aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Basında çıkan haberlere ilişkin gazete dergi vb. dokümanlar arşivlenmektedir. Yazılı ve görsel medya ile ilgili, kurum, üye ve üreticiler ve sektör ile ilgili basıl bültenleri oluşturulmaktadır. Polatlı Ticaret Borsası nın faaliyet ve hizmetlerine ilişkin olarak, Tanıtım Kitapçığı hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmektedir. Oda/Borsa, Yönetim Kurulu, Meslek Komiteleri, personel ve üyeleri hakkında kapsamlı bilgiler vermenin yanı sıra üyelerine yararlı bilgiler sunan, düzenli olarak güncellenen, yabancı dil destekli bir web sitesi bulunduğunu, Türkçe ve Đngilizce web sitesi mevcut olup, güncellemeler düzenli olarak yapılmaktadır. Web sitemizde de ilgili kayıt ve dokümanlar mevcuttur. Haberleşme ve yayınların takibinde e-posta ve ilanlar sayfası aktif şekilde kullanılmaktadır yılı içerisinde 53 ülke ve kişi, kurum ve kuruluş ziyaret etmiştir. Geniş veri tabanlı BBS içerisinde Üye-Aidat Modülü ve T.O.B.B.Üye-Aidat Modülleri kullanılmaktadır. Satış salonumuzda işlem gören hububat fiyatları,.((ticaret Borsaları Bilgi Sistemi (http://borsa.tobb.org.tr)) ne günlük olarak veri girişi Sayfa:7

10 Bu konuda yetenekli ve eğitimli personel istihdam ettiğini ya da uygun harici hizmet sağlayıcılar kullandığını, yapılarak, güncellenmektedir. Ayrıca, Polatlı merkezinde bulunan elektronik panoya, satış salonunda günlük oluşan fiyatlar online olarak aktarılmakta, paydaşlarımız tarafından takip edilmektedir. Tüm iletişim faaliyetlerinin etkinliliğini değerlendirildiğini, Tercih ettikleri iletişim yöntemi konusunda üyelerine danıştığını ortaya koyabilmelidir. Ayrıca, T.O.B.B.oluşturduğu bilgi ağına katılım sağlanarak, satış salonunda oluşan fiyatlar anlık olarak iletilmektedir. Haberleşme ve yayınlar ile ilgili gerekli personel atamaları kurum içerisinden yapılmıştır. Yılda en az bir kez üye anketleri yapılarak değerlendirilmektedir. Sayfa:8

11 Element 1.6. Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Kullanımı AKREDĐTASYON ÖZ DEĞERLENDĐRME TABLOSU PTB.nın çalışma sistemi içerisinde gerekli Kantar, Laboratuar, Satış, Đlk Tescil, Tescil-Đstatistik, Muhasebe, Üye/Aidat ve Bordro modüllerinden oluşan BBS. bilgi, iletişim ve yazılım programı bulunmaktadır. Bilgi ve Đletişim Teknolojilerini etkin ve verimli biçimde kullanmak suretiyle, Oda/ borsa üyeleriyle etkin iletişim kurmak, hizmet sunumunu ve sürekli gelişimi sağlamak için gerekli teknolojik donanıma sahip olmalıdır. Kapsamlı yönetim bilgileri ve raporları hazırlanması dâhil tüm kilit ofis fonksiyonlarını yerine getiren bilgi, Đletişim sistemleri ve yazılımlarının olduğunu, Üyelere ait detayları, faaliyet geçmişlerini ve ilişkilerini içeren sağlam bir raporlama fonksiyonuna sahip güncel Üye Yönetim Sistemi nin var olduğunu, Đnteraktif uygulamaların bulunduğu fonksiyonel bir web sitesine sahip olduğunu, Risk değerlendirmeyi de içeren Bilgi ve Đletişim Teknolojileri planı, yedekleme ve acil durum planı mevcut olduğunu, Yerinde güncelleme ve gözden geçirme mekanizmalarıyla birlikte Bilgi ve Đletişim Teknolojileri politikaları, prosedürleri ve protokolleri mevcut olduğunu, Bu konuda yetkin ve eğitimli personelinin olduğunu, ortaya koyabilmelidir. BBS modülleri içerisinde yer alan Üye/Aidat ve Tescil/Đstatistik modülleri içerisinde tüm üyelerin faaliyet geçmişleri ile ilgili raporlama fonksiyonları mevcuttur. Ayrıca, T.O.B.B.Üye-Aidat Modülü kullanılmaktadır. PTB.sının Web sitesi, Türkçe ve Đngilizce olarak hizmet vermekte olup, gün içerisinde belirlenen aralıklarla güncellenmekte ve bilgi paylaşımı yapılmaktadır. Şikayet, öneri ve talepler web üzerinden e-posta ile alınmakta, değerlendirmesi yapılarak geri dönüşüm sağlanmaktadır. Acil eylem planı mevcut olup, yedekleme gün içerisinde belirli aralıklarla yapılmaktadır. Bakım yöntemleri proseste belirtildiği şekilde yapılmaktadır. Bakım prosedürü mevcuttur. BBS sistemi içerisinde bulunan modüllerin kullanım yeterlilikleri ve sorumluluklar BBS içerisinde tanımlanmıştır. Bakım yenileme planları bulunmaktadır. Bilgi ve Đletişim Teknolojileri kullanımı ile ilgili, Kurumumuzda 2000 yılından itibaren, konusunda deneyimli ve tecrübeli personel istihdamı yapılmaktadır. Görev tanımı ve yetkinliği iç yönergede ve KYS içerisinde belirlenmiştir. Sayfa:9

12 Element 1.7. Üye Đlişkileri AKREDĐTASYON ÖZ DEĞERLENDĐRME TABLOSU Oda/ borsa üyeyle ilgilenme noktasında mümkün olabilecek en yüksek standartlara ulaşmış olmalıdır. Sürekli ilerleme gelişim programı müşteriyle yüz yüze gelen personelin üyelere en iyi standartlarda hizmet vermek için ihtiyaç duydukları bilgi ve beceriyle donatılmasını sağlamalıdır. Oda/ borsanın üyesiyle ilişkileri her düzeyde gizli mahiyette olmalıdır. Memnuniyet seviyeleri ve ilerleme alanlarını oluşturmak için yerinde etkin bir gözden geçirme mekanizması bulunmalıdır. Üyeleriyle başarılı ilişkiler kurduğunu, Đlk temas noktasında üye ihtiyaçları tanımladığını, Üyelerin oda/borsayla irtibat kurmak suretiyle kendi alanlarındaki iş destek hizmetleri yelpazesine tam erişim sağlayabildiğini, Üyelerin kendilerine sunulan hizmetten ne beklediklerini açıklayan amaç ve hedeflerin belirlendiğini, Borsamızda, üye ilişkileri kapsamında, hasat öncesi ve yıl sonlarında, Borsanın çalışma düzeni, çalışma sistemi ve sektör ile ilgili istişare toplantıları düzenlenmektedir. Ayrıca, satış salonu hizmeti verilmesinden dolayı, kanun, yönetmelik ve sektör ile ilgili konularda üyelere duyuru ve ilanlar satış salonunda anlık olarak yapılmaktadır. Faaliyet alanımız itibariyle, alıcı ve satıcıları, eşit rekabet içerisinde ve sağlıklı bir ortamında buluşturarak, alım satıma konu olan ürünlerin fiziki ve kimyasal analizleri sonucunda satışa sunulmasında ticari faaliyetlerini destekleyici etkin bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda, satış salonunda, üyelere yönelik olarak verilen hizmetler içerisinde, sesli yanıt sistemi, projeksiyon ve hububatlara ilişkin teknik bilgiler verilmektedir. Üyelerimizin istek ve önerileri, Şikayet ve Öneri bölümündeki formlar düzenli aralıklarla takip edilerek, önem arz eden konularda gerekli araştırma yapılmakta ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Faaliyet alanımız itibariyle, alıcı ve satıcıları, eşit rekabet içerisinde ve sağlıklı bir ortamında buluşturarak, alım satıma konu olan ürünlerin fiziki ve kimyasal analizleri sonucunda satışa sunulmasında ticari faaliyetlerini destekleyici etkin bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda, satış salonunda, üyelere yönelik olarak verilen hizmetler içerisinde, sesli yanıt sistemi, LCD ve hububatlara ilişkin teknik bilgiler verilmektedir. Borsamız tarafından yapılan hizmetlere ilişkin bilgi ve belgeler, tüm üyelerimizin bilgi ve kullanıma sunulmakta, geri dönüşümü olan konular ise takip edilerek, gerekli değişiklikler yapılmaktadır. Ayrıca, şikayet ve öneriler alınmakta ve anketler düzenlenerek, üye talepleri değerlendirilmektedir. Sayfa:10

13 Üye ihtiyaçlarının düzenli ve sürekli olarak gözden geçirildiğini, Üye bilgilerinin planlı bir şekilde gözden geçirilerek güncelliğinin sağlandığını, Uygulanabildiğinde üyelere herhangi bir hizmet verilmesinin ardından takip yaptığını, Üye şikâyetlerinin her zaman takip edildiğini ve uygun biçimde çözüme kavuşturulduğunu, Sürekli ilerleme sayesinde oda/borsanın deneyimlerden ders çıkardığını ve sonuç olarak hizmetlerini geliştirdiğini ortaya koyabilme yeteneğinin olduğunu ortaya koyabilmelidir. Üye bilgileri kanun ve yönetmeliklerde belirtildiği şekilde vergi dairesi ile ticaret ve esnaf sicil memurları ile yapılan yazışmalarla güncellenmekte, ayrıca, unvan, sermaye artırımı, faaliyet konusu, şirket yetkilisi vb.hususlarda, Borsa üyesi tüzel kişilikler tarafından yapılan değişiklikler, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlandıktan sonra Borsaya bildirilmekte ve Üye dosyalarında ve Üye-Aidat Programında ilgili güncellemeler yapılmaktadır. Üye şikayetleri kayıt altına alınarak, gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır. Değerlendirme neticelerine göre uygulanabilir ve karşılanabilir hususlar anında veya yönetim kurulu kararı alınması gereken durumlarda ilgili kararlar alınmaktadır. Borsa satış salonunda hasat öncesinde, sonrasında ve yıl sonunda üyelerle istişare toplantıları düzenlenmektedir. Ayrıca, Borsa üyeleri sürekli olarak borsa içerisinde bulunmaktadırlar. Neticesinde, herhangi bir konuda görülen lüzum üzerine anlık ve güncel toplantılar yapılmaktadır. Borsamızın, konumu, çalışma usul ve yöntemleri, verdiğimiz hizmetler ve üyelerimizin talep ve isteklerini tespit etmek ve etkin bir hizmet sunumu için anketler düzenlemekte, sonuçları değerlendirilerek, gerekli adımlar atılmaktadır. Üye şikayetleri ve talepleri değerlendirilmektedir. Eğitim Talepleri PTB.Çalışma Sistemi ile Đlgili Konular Şikayetlerle ilgili olarak, hububat satışlarında meydana gelen ihtilaflar ile ilgili olarak yönetmeliğin ilgili maddesinde değişiklik yapılmıştır. Talepler ile ilgili olarak da, Fire ve Zayiat Nispetlerine kantar fire farkı ilave edilmiştir. Sayfa:11

14 Element 1.8. Kalite Yönetimi Oda/ borsa sürekli ilerleme sürecine kendini adamalı ve etkin bir kalite yönetimi sayesinde kaliteyi üyelerin yararına olacak biçimde oda/borsanın kalbine yerleştirmelidir. Oda/borsa süreçlerini geliştirmek ve izlemek için bir iş geliştirme aracı ya da kalite yönetim sistemi kullanmalıdır. Bu şunlar olabilir: ISO 9001: 2008 EFQM (Avrupa Kalite Yönetim Derneği) Mükemmellik Modeli Hizmet sunumunu destekleyici öncelikleri tanımlayabildiğini, Kaliteyi destekleyici yönetim yapısını, Đş performans ve etki değerlendirmesi yaptığını, Performans sonuçlarından elde edilen bilgileri oda/borsa performansını geliştirmek için kullandığını ortaya koyabilmelidir. Borsamızda, TSE EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi uygulanmakta olup, tarihine kadar geçerli belge ile kurumumuz belgelendirilmiştir. Kalite Yönetim Sistemi içerisinde hedef ve süreçler belirlenmiştir. P.T.B.uygulanan Kalite Yönetim Sistemine personelin sürece katılım ve üst yönetimin desteği sağlanmış olup, 2005 yılından itibaren kurumumuzda K.Y.S. uygulanmaktadır. YGG toplantıları düzenli yapılmakta, hedef ve faaliyetlerimiz ile ilgili öneri ve talepler değerlendirilmektedir. K.Y.S.içerisinde iç denetim planları oluşturulmuş olup, denetimler yapılmıştır. Ayrıca, 2012 yılı belge yenileme denetimi, T.S.E. denetçileri tarafından 06/11/2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Kurumumuz süreçlerine ilişkin kayıtlar oluşturularak, işlerliği sağlanmaktadır. Đç Tetkik : 15/07/ /12/2012 Dış Tetkik : 06/11/2012 Birim performans değerlendirmeleri neticesinde elde edilen hususlar hizmet sunumunu destekleyici ve yenileme konularında kullanılmaktadır. Sayfa:12

15 KISIM 2 Temel Hizmetler AKREDĐTASYON ÖZ DEĞERLENDĐRME TABLOSU Element 2.1. Đletişim Ağı Oda/borsa geniş ve iş kolunu temsil eden bir kesime hitap ettiğini ve hitap ettiği kesimin oda/borsanın faaliyet ve hizmetlerine şekil verdiğini ortaya koyabilmelidir. Oda/ borsa, üyelerine iletişim ve iş geliştirme fırsatları sunan geniş bir faaliyetler dizisine erişim sağlayabilmelidir. Oda/borsa üyelerine Uluslararası Ticaret, Politika ve Temsil, Ticaret Bilgileri ve Destek Hizmetleri sağlayabilmelidir. Đletişim ağı hizmetlerinden faydalanmayla ilgili bilgileri analiz edebildiğini, Uluslararası ticaret, kaynak tedariki, ortak girişim ve politika oluşturma gibi üyelerin ihtiyaçlarını yansıtan ve tanımlı ihtiyaçları karşılama bakımından etkinlik değerlendirmesi yapılan faaliyetleri desteklemeye yönelik iletişim ağı faaliyetleri yıllık programını, Tüm oda/borsa faaliyetleri düşünülerek üyelerin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve tatmin seviyelerini tanımlayan düzenli üye anketini, Đş topluluğunun yararına olan ürün ve hizmetler portföyünü, Đyi uygulamaları bölgesel ve ulusal oda/borsa iletişim ağı gruplarında paylaştığını ortaya koyabilmelidir. Ticari rekabetin yüksek olduğu borsa satış salonu ile birlikte diğer servislerimizde (Laboratuar, Kantar, Üyelik ve Tescil) üye ve üreticilerimize yönelik verilen hizmetlerin uygulanmasında, doğru, hızlı, eşit ve güvenilir hizmet ağı bulunmaktadır. BBS sistemi içerisinde Üye yönetim sistemi mevcut olup, üyelik hacimleri, cari hesapları ve üye bilgilerine ilişkin olarak veri tabanı bulunmaktadır. Mevzuat uyarınca, üye güncellemeleri kapsamında, 2012 yılı içerisinde 12 üye kaydı yapılmış olup, 17 üyenin de kaydı silinmiştir. Ayrıca, 18 üyenin kayıtları da askıya alınmıştır. Đş Planı kapsamında yapılacak faaliyetlere ilişkin olarak, takvimlendirme yapılarak, plan dahilinde uygulamalar yapılmaktadır. Anketler ile ilgili yapılan değerlendirmeler neticesinde, üyelerin eğitim taleplerine ilişkin faaliyetler düzenlenmektedir. Ayrıca, üye anketleri neticesinde, önem arz eden konularda gerekli adımlar atılarak iyileştirmeler yapılmaktadır. Web sitesi mevcut olup, Türkçe ve Đngilizce olarak hizmet vermekte olup, belirlenen zaman dilimleri içerisinde güncellemeleri yapılarak, paydaşlarımızın ve sektörün bilgisine sunulmaktadır. (www.polatliborsa.org.tr) Sayfa:13

16 Đyi uygulamalar kapsamında, satış salonunda oluşan fiyatlar 5 dk.aralıklarla WEB sitesine aktarılarak, sektör içerisindeki kullanıcıların bilgisine sunulmaktadır. Đlçemiz çarşı merkezinde bulunan elektronik panoya, satış salonunda günlük oluşan fiyatlar online olarak aktarılmakta, ilçemiz üreticileri tarafından takip edilmektedir. Ayrıca, T.O.B.B. Hububat fiyatları bilgi aktarımı uygulamasına ilişkin, anlık satış salonunda oluşan fiyatlar aktarılmaktadır. Ayrıca, T.O.B.B.Fuar Takvimine ilişkin sektörü ilgilendiren Fuar ve Eğitimler üyelere duyurulmaktadır. Dönemsel faaliyet planları hazırlanarak, PTB.nın hedeflerine ulaşılmasına ilişkin değerlendirmeler yapılmaktadır. Sayfa:14

17 Element 2.2. Politika ve Temsil AKREDĐTASYON ÖZ DEĞERLENDĐRME TABLOSU Oda/borsa, üyeleri için önemli olan konuları tanımlamalı ve bunları etkin biçimde yerel, bölgesel ve ulusal karar alıcıların dikkatine sunmalıdır. Đş toplumunun temsil organı olarak bölgesel, ulusal ve uluslararası faaliyetler vasıtasıyla oda/borsa ağının meslek ve oda/borsa düzeyinde gelişimine katkı sağlamalıdır. Oda/borsa, üyelerinin ekonomi ve iş konularıyla ilgili görüş ve tutumlarını öğrenmek için aktif biçimde çalışmalıdır. Oda/borsa temsil ve lobi faaliyetlerinin etkinliliğini ölçmelidir. Üyelerinin öncelikli konularını düzenli olarak tanımlamaya ve bunları karar alıcılara ve paydaşlara iletmeye yönelik bir prosesi olduğunu, Politika konularını koordine etmek için atanmış ve yeterli deneyime sahip personeli olduğunu, Ortak çözüm gruplarına katılımı teşvik ederek üyelerin ilgili ve uzmanlık alanlarını tanımlamaya yönelik bir prosesi olduğunu, En yüksek geri bildirimi almayı amaçlayan sektörel ilgi grupları, forumlar ve anketler yaptığını; üyeleri ile birlikte un ulusal/bölgesel anketlerine ve istişarelerine aktif katılımını, Ulusal profil ve medya faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik etkinlik çalışmaları için dan gelen taleplere anında cevap verebildiğini, Üyelere kilit karar alıcılar ve etki sahipleriyle yüz yüze görüşme ve tanımlı öncelikli konuları müzakere etme fırsatı verdiğini, Borsamızı, üyelerimizi ve sektör ile ilgili konularda, istişare toplantıları düzenlenerek, önem arz eden konular basın aracılığıyla, kamuoyu nezdinde paylaşılmaktadır, ayrıca, karar alıcılara iletilerek, çözüm ve öneriler sunulmaktadır. PTB.Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri 2012 yılı içerisinde, ilçemizi ve Borsamızı temsilen, ülke genelinde ve bölgemizde yapılan toplantı ve çalıştaylara iştirak etmişlerdir. Kent Konseyi Resmi Bayram ve Etkinlikler Kent Konseyi Toplantısı.tarafından düzenlenen toplantılar Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı Ankara Kalkınma Ajansı TMO Genel Müdürlüğü P.T.B.nin politika konularına ait koordinasyonu Genel Sekreterlik yürütmekte olup, ayrıca, 5 kişilik personelden oluşan koordinasyon birimi bulunmaktadır. T.O.B.B.nce düzenlenen toplantı, eğitim ve çalıştaylara üst düzey katılım sağlanmaktadır. (Meclis Üyeleri- Yönetim Kurulu-Genel Sekreterlik-Koordinasyon Birimi) Lobi faaliyetleri çalışmalarının başarı ve etkilerine ilişkin değerlenmeler yapılmaktadır. Ayrıca, Meslek Komitelerince belirlenen konular, Yönetim Kurulu ve Meclise görüş olarak sunulmakta ve değerlendirmeleri yapılmaktadır. P.T.B.nın sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesi ve ölçümü ile ilgili üye anketleri yapılmaktadır. Ayrıca, T.O.B.B.nce düzenlenen anketlere ve toplantılara Meclis Üyelerinin katılımı sağlanmaktadır. Haberleşme Stratejisi kapmasında, günlük olarak Sayfa:15

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB)

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) ODALAR VE BORSALAR İÇİN AKREDİTASYON KILAVUZU AKREDİTASYON STANDARDI 2010 Sayfa: 2 İÇİNDEKİLER 1. Giriş Sayfa 3 2. İlkeler Sayfa 4 3. Seviyeler Sayfa 5 4. Yararları

Detaylı

ODA ve BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ EL KİTABI

ODA ve BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ EL KİTABI ODA ve BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ EL KİTABI 2010 - ANKARA TOBB Yayın Sıra No: 2010/120 ISBN : 978-9944-60-789-6 KOORDİNASYON Halim METE HAZIRLAYANLAR Dr. Yüksel VARDAR Halil Sait GÜLER Ş. Sibel AYGÜN Özge

Detaylı

AKREDİTASYON EL KİTABI

AKREDİTASYON EL KİTABI KSO- ÇEÜK -04 08.07.2015 00 1 /39 AKREDİTASYON YÖNETİM KURULU BAŞKANI KSO- ÇEÜK -04 08.07.2015 00 2 /39 AMAÇ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye nin tamamını kapsayacak şekilde iş hayatının

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2014-2017. BİLGİYLE DİRİLENLER ÖLMEZ (Hz. Ali)

KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2014-2017. BİLGİYLE DİRİLENLER ÖLMEZ (Hz. Ali) KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2014-2017 BİLGİYLE DİRİLENLER ÖLMEZ (Hz. Ali) (Yönetim Kurulunun 08.01.2014 tarih ve 29/1 sayılı kararı ile onaylanmıştır.) 1 1. İÇİNDEKİLER Bölüm Adı Sayfa

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Garanti Bankası veya Garanti veya Banka ), Bankacılık

Detaylı

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS-EN-ISO 9001:2008 Hazırlayan KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ Onaylayan BURDUR TSO BAŞKANI İÇİNDEKİLER BUTSO TANITIMI. 3 KALİTE POLİTİKASI. 5 ORGANİZASYON ŞEMASI..7

Detaylı

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Faaliyet Raporu Başkentin Potansiyeli Harekete Geçiyor 1 Sunuş Ankara da yaşayan insanlarımızın yaşam kalitesini artırıcı, gelir düzeyini yükseltici, yenilikçi ve sürdürülebilir

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO

ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO 1. BÖLÜM : GĐRĐŞ 3 2. BÖLÜM : STRATEJĐK PLANLANMA YAKLAŞIMI 4 3. BÖLÜM : DURUM ANALĐZĐ 6 3.1. Tarihçe 6 3.1.1. Gebze Sanayisi ve Ticaret Hayatı 6 3.1.2. Gebze Ticaret Odası Tarihçesi

Detaylı

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10.

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10. /25 KONTROL SAYFASI Hazırlayan: Erdal Karakaşoğlu Görevi: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Md. Tarih: İmza: Onaylayan: Kadri ŞAMAN Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı Tarih: İmza: Sayfa No Geçerli Revizyon Değişiklik

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI NSI 10 YILI AROU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2010 Mart 2013 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 1 A) ÇKA Kurumsal Misyon ve Vizyonu... 1 B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 C) Kurumsal

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞ Bandırma Ticaret Borsası 74 yıldır çağdaş borsacılık hizmetlerini sunan, Borsacılıkta yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve uygulayan, güçlü kurumsal ve mali yapısı ile

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 2 BAKAN SUNUŞU TÜRKAK bakımından 2014 yılındaki en önemli gelişme, günden güne artan akreditasyon taleplerinin karşılanabilmesi için Kurumun ihtiyaç

Detaylı

Değerli Personelimiz,

Değerli Personelimiz, 2 Değerli Personelimiz, 5174 sayılı kanun ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında 27 Mayıs 1977 yılında kurulan Bodrum Ticaret Odası, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Tarsus Ticaret Borsası, 2014 yılında kalite hedefleri ve hedeflediği yatırımları gerçekleştirerek önemli bir konuma yükseldi. Yönetim olarak hedeflediğimiz

Detaylı

KIRIKKALE TİCARET BORSASI

KIRIKKALE TİCARET BORSASI KIRIKKALE TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI ORGAN ÜYELERİ EL KİTABI Yenidoğan Mah. Osman Tiryaki Cad. No: 4/5 KIRIKKALE Tel : (318) 224 89 04 224 89 05 Faks : (318) 224 89 05 Web: www.kirikkaletb.org.tr

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN - STRATEJİK PLAN Burdur, 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1 GİRİŞ... 6 1.1 Konunun Önemi... 6 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı...6-7 2 STRATEJİK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT... 7 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 8 3.1 Planın Sahiplenilmesi...

Detaylı

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 2013 HESAP YILI 2013 Faaliyet Raporu Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 24.03.2014 Pazartesi, Saat: 14:00 da G.O.S.B. İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze / Kocaeli

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bu kapsamda; Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

Şirket'imizde pay sahiplerinin başvuruları ve yatırımcılarla olan ilişkiler Bütçe ve Finans Müdürü tarafından yönetilmektedir.

Şirket'imizde pay sahiplerinin başvuruları ve yatırımcılarla olan ilişkiler Bütçe ve Finans Müdürü tarafından yönetilmektedir. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM 1. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 01 Ocak 2011 31 Aralık 2011 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer yasal düzenlemelere

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

NİZİP TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 N İ Z İ P T İ C A R E T B O R S A S I - 2 0 1 4 İçindekiler 1.BAŞKAN DAN... 4 2.KALİTE POLİTİKAMIZ... 5 3.MİSYONUMUZ... 5 5.VİZYONUMUZ... 5 6.ORGANİZASYON ŞEMASI... 6 7.MECLİSİMİZ... 7 7.1.MECLİSİN

Detaylı