TOBB ODA/BORSA AKREDĐTASYON ÖZ DEĞERLENDĐRME FORMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOBB ODA/BORSA AKREDĐTASYON ÖZ DEĞERLENDĐRME FORMU"

Transkript

1 ODA/BORSA AKREDĐTASYON ÖZ DEĞERLENDĐRME FORMU Oda/Borsa : POLATLI TĐCARET BORSASI Öz Değerlendirme tarihi :./.2013 Akreditasyon Temsilcisi : Tugay AYDOĞDU Lütfen Akreditasyon Öz Değerlendirme ve Puanlama Tablosunun her ikisini de doldurulacak ve her element için aşağıdaki puanlama tablosunu kullanacaktır. Puan Açıklama 5 Sürekli üstün performans göstererek, açık bir biçimde tüm kriter gerekliliklerinin ötesine geçer ve iyi uygulamalar konusunda model olur Çoğu alanda kriterlerin öngördüğü gerekliliklerin ötesine geçer ve mükemmel bir performans sergiler., Tüm kriterlerin asgari gerekliliklerini yerine getirmekte ve makul bir seviyede işlemektedir, gelişmeye yönelik bazı fırsatları bulunmaktadır. Bazı alanlarda gerekliliklerin gerisinde kalmakta ve beklentilerin altında bir performans göstermektedir, gelişmeye yönelik açık fırsatlar yer almaktadır. Đki puanın verildiği hallerde detaylı eylem planlarının sunulması gerekmektedir. Kriterlerin gerekliliklerini karşılayamamaktadır ve kabul edilemez düzeyde çalışmaktadır. Puanın 2 veya daha düşük olduğu her element için her yıl Akreditasyon Kurul Sekreterliğine eylem planları sunulmalıdır. Eylem planı gerektiren elementler için yılda en az bir kez denetleyiciler tarafından dış denetim gerçekleştirilir.

2 AKREDĐTASYON ÖZ DEĞERLENDĐRME PUANLAMA TABLOSU No Standart Element Açıklama Öz Değerlendirme Puanı (1-5 Arası) Oda/Borsa Puanı Puanı Bir Eylem Planı sunulmuş mudur? (Sunulmuş ise evet yazın) 1 Temel Yeterlilikler 1.1. Yönetim ve Oda/Borsa Mevzuatı Mali Yönetim Đnsan Kaynakları Yönetimi Đş Planlaması ve Yönetimi Haberleşme ve Yayınlar Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Kullanımı Üye Đlişkileri Kalite Yönetimi 4 2 Temel Hizmetler 2.1 Đletişim Ağı Politika ve Temsil Bilgi, Danışmanlık ve Destek Đş Geliştirme ve Eğitim Uluslararası Ticaret Satış Salonları ve Laboratuarlar 5 Toplam 57

3 KISIM 1 Temel Yeterlilikler Element 1.1. Yönetim ve Oda/Borsa Mevzuatı Yönetim Kurulu oda/ borsanın ekonomik istikrarını, sürdürülebilir gelişmesini ve iyi yönetim uygulamalarının yerleştirilmesini taahhüt etmelidir. Oda/borsanın, Yönetim Kurulu, Meclis, Komiteler, Komisyonlar, Üyeler, Personel ve Paydaşlar tarafından benimsenen açık stratejik hedefleri, vizyon ve misyonu bulunmalıdır. Organizasyon yapısı açık biçimde tanımlanmalı ve Meclis, Yönetim Kurulu, Komiteler ve Personel kendi görev sorumluluklarını açıkça bilmelidir. Oda/borsa şeffaf ve sorumlu bir kurumsal yönetişim ve kalıcı katma değere oturtulmuş ahlaki çalışma pratiğine kendini adamış olmalıdır. Vizyon ve açıkça tanımlanmış Misyon beyanının hazırlandığını, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu, ilgili tüm yönetmelikler ve tüzüklere uygunluğun sağlandığını, Yönetim Kurulunun stratejik hedefleri belirlediğini, yatırım politikasına karar verdiğini, performans kriterlerini kabul ettiğini, söz konusu politikanın detaylı planlaması ve uygulanması görevini Đdari kadroya devrettiğini, Yönetim Kurulunun, düzenli faaliyet raporları ve plan ve bütçe tahmin raporları gibi Kurula rapor verme yükümlülüğünü idari kadroya vererek, ölçüm ve faaliyetlerini kontrol ederek, faaliyetlerinden sorumlu tutarak politikaları ve hedeflerin başarılma durumlarını takip ettiğini, Yönetim Kurulu nun Genel Sekreteri istihdam etmekten ve performans yönetiminden sorumlu olduğunu, Stratejik hedeflerine ulaşması için yeterli yönetim kontrolleri olduğunu, Büyüklük ve amaçlarına uygun ve anlaşılır organizasyon yapısına sahip olduğunu, Olağan Kurul toplantılarının yapıldığını ve toplantı tutanaklarının bir dosyada tutulduğunu, Tüm Kurul Üyeleri için oryantasyon sürecinin olduğunu ortaya koyabilmelidir. Misyon ve vizyonumuz Stratejik Plan kapsamında hazırlanmış olup, web sayfamızda yayınlanmıştır Organlar, görev bölümü seçimlerini tamamlayarak, dönemi, çalışmalarını mevzuatta belirtildiği şekilde görevlerini yürütmektedir. Toplantı bilgi ve tutanakları, Kanun ve Yönetmeliklerde belirtildiği şekilde düzenlenmektedir. Yönetim Kurulu nca Stratejik Plan hazırlanması safhası Koordinasyon Birimi oluşturulmuş olup, uygulama görevini idari kadroya devretmiştir. Stratejik Planda belirtilen hedefler Yönetim Kurulu nca takip edilmekte ve Yönetim Kurulu toplantılarında değerlendirilmektedir. Yönetim Kurulu nca 27/12/2010 tarih ve 91 sayılı toplantısında Genel Sekreter ataması yapılmıştır. Stratejik Planda belirlenen hedeflere ulaşılması konusunda, Yönetim Kurulu toplantılarında gerekli kontroller ve değerlendirmeler yapılmaktadır. PTB.Organizasyon Şeması mevcuttur. Görev tanımları, Đç Yönerge ve Kalite Yönetim Sistemi içerisinde yetkinlikler belirlenmiştir. Borsamız, hedef ve amaçları doğrultusunda Kalite Yönetim Sistemi içerisinde Kalite Politikası oluşturulmuştur. Kurul ve Meslek Komitesi toplantı tutanakları, Kanun ve Yönetmelikte belirtildiği şekilde yapılmakta ve dosyalanarak arşivlenmektedir. Ayrıca, Yönetim Sayfa:1

4 Kurulu ve Meslek Komitesi Kararlarına kolay ulaşılması konusunda elektronik ortamda da bir kopyaları tutulmaktadır. Organ üyeleri için Oryantasyon Programı yapılmış olup, Yönetici El Kitabı hazırlanmıştır. Sayfa:2

5 Element 1.2. Mali Yönetim AKREDĐTASYON ÖZ DEĞERLENDĐRME TABLOSU Oda/ borsa kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre faaliyet göstermeli, yüksek mali planlama ve performans standartları sergileyebilmelidir. Mali kaynakların yönetimi, izlenmesi ve kontrolüne yardımcı olmak üzere zamanında ve doğru mali bilgiler sağlayabilmelidir. Oda/ borsa tüm yasal muhasebecilik düzenlemelerine ve oda/borsalarla ilgili tüm kanunlara uymalıdır. Oda/borsa Meclisinin onayladığı bir bütçeyle faaliyet göstermelidir. Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmelerini ve çalışma planında yer alan hususları yerine getirmelerini sağlayacak yeterli kaynakların olduğunu, Oda/borsaların Yönetim Kurulları ve Meclisleri tarafından onaylanan kapsamlı bir yıllık işletme bütçesinin bulunduğunu, Mali beyanların ve yönetim hesaplarının tutulduğunu, Meclis ve Yönetim Kurulu nun en az ayda bir tüm mali beyanları gözden geçirdiğini, Yönetim Kurulunca onaylanan mali strateji gereklerini karşılayan Mali Politikalara ve Kontrollere uyduğunu, Şeffaf mali planlama ilkelerine uygun olarak faaliyet gösterdiğini, 2013 yılı Gelir-Gider Bütçeleri, Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Tarife Listesi, Hizmetler Karşılığı Alınacak Ücretler Listesi, Tescil Ücreti Oranları Listesi, Yönetim Kurulu, Hesapları Đnceleme Komisyonu ve 28/12/2012/52 tarihli Borsa Meclisi nde görüşülerek, onaylanmıştır. Yapılan harcamalar her hafta yapılan Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek, karar defterine işlenmektedir. Hesapları Đnceleme Komisyon Top.: 24/01/ /12/ Yılı Geçici Mizan, Kesin Mizan ve Bilanço ile Gelir-Gider Hesapları Yönetim Kurulu. Hesapları Đnceleme Komisyonu ve Borsa Meclisi nde 27/01/2012 tarihli toplantıda görüşülerek, onaylanmıştır. Bütçenin %36,44 Personel, % 1 Üye, Üretici ve Personele Yönelik Eğitim ve Danışmanlık Gideri olarak, bütçeden ödenek ayrılmıştır. Cari yıl bütçesi ve Mali Raporlar (Geçici Mizan ve Gelir-Gider Hesapları) Kanun ve Yönetmeliklerde belirtildiği şekilde, Yönetim Kurulu (12/12/2012), Hesapları Đnceleme Komisyonu (21/12/2012) ve Meclis te (28/12/2012) görüşülerek, onaylanmıştır. Aylık Gelir-Gider Hesapları ve Geçici Mizan, Kanun ve Yönetmeliklerde belirtildiği şekilde, her ay düzenli olarak Yönetim Kurulu ve Mecliste görüşülerek, onayına müteakip karara bağlanmaktadır. Borsamızın mali politikasına ait harcama yetkileri ve bütçe talimatı Yönetim Kurulu ve Mecliste Sayfa:3

6 Menkul kıymetlerin korunması ve idari etkinliğin artırılması için yeterli kontrolleri gerçekleştirdiğini, Gerektiği hallerde Yönetim Kurulu, Finans ve Denetim alt grupları ya da ilgili komiteler kurulduğunu, düzenli olarak toplanmalarının sağlanabildiğini ve söz konusu grup ya da komiteler doğrudan Yönetim Organlarına raporlama yapabileceğini ortaya koyabilmelidir. görüşülerek karara bağlanmıştır. Hesapları Đnceleme Komisyonu, 31/01/2013 tarihinde 2012 yılına ait Gelir-Gider Hesapları, Geçici Mizan, Kesin Mizan ve Bilanço, Kanun ve Yönetmeliklere uygun olup olmadığı hususunda, incelemelerini yaparak, Borsa Meclisi nin onayına sunmuştur. Hesapları Đnceleme Komisyonu raporları mevcut olup, Üst düzey yöneticilerin görev tanımları Đç Yönergede belirlenmiştir. Cari yıl bütçesi ve aylık hesapların kontrolleri amacıyla dışarıdan bağımsız denetim hizmeti satın alınmakta, Đlgili kuruluş raporları aylık hesaplarla birlikte Yönetim Kurulu nun onayına sunulmaktadır. Sayfa:4

7 Element 1.3. Đnsan Kaynakları Yönetimi AKREDĐTASYON ÖZ DEĞERLENDĐRME TABLOSU Oda/borsa işe alım ve çalışanlarının gelişiminde adil, yasalara ve etik istihdam politikalarına uygun olarak faaliyet göstermelidir. Çalışanlar Yönetim Kurulu kararlarını uygulamayla ilgili sorumluluklarının bilincinde olmalıdır. Oda/borsa verimlilik kazanımları ve artan etkinlikle çalışanları ve idari kadroları sürekli olarak motive etmelidir. Uygun, hakkaniyetli ve yasalara uygun politikaları bulunmaktadır. Profesyonel, kalifiye ve yetenekli kişiler istihdam edilmiştir. Personel görüşlerinin farkındadır ve gerekmesi halinde harekete geçmektedir. Personelle etkin ve düzenli bir iletişim bulunmaktadır. Personelin görevini etkin biçimde yapılabilmesini temin etmek amacıyla uygun ve güncel eğitim ve gelişim imkânlarına sahiptir. Hedefler ve amaçlar çalışma planıyla açıkça bağlantılıdır. Üyelere hizmet verme üzerinde olumlu etki yapması için eğitim ve gelişim faaliyetleri değerlendirilmektedir. Kendi performanslarını benzer oda/borsalarla kıyaslayarak çalışanlarını değerlendirmekte ve gerekmesi halinde uygun biçimde tedbirler almaktadır. Etkin bir performans ölçüm ve geliştirme sunan Performans Yönetim Sistemi bulunmaktadır. Borsamızda, personel alımlarına ilişkin hususlar Đç Yönergede ve Đşe Alma Prosedüründe belirtildiği şekilde uygulanmaktadır ve 5174 Sayılı. Kanuna göre personel istihdamı, kadrolu ve sözleşmeli olarak yapılmaktadır. Mevzuatta belirtildiği şekilde bütçeden kaynak aktarılmakta olup, sözleşmeli personele ilişkin iş akitleri ise düzenlenmiştir. Çalışan personelin sosyal güvenliği ile ilgili hususlar, mevzuat dahilinde yerine getirilmekte ve işlerliği sağlanmaktadır. Personel alımlarına ilişkin hususlar, Đç Yönerge ve Đşe Alma Prosedüründe belirtildiği şekilde yapılmaktadır. Personel kadrolarının görev tanımları, Borsa Đç Yönetmeliği ve Kalite Yönetim Sistemi içerisinde yetkinlikleri belirlenmiştir. Personel Memnuniyet anketleri yapılarak, sonuçları ve Personel değerlendirme sistemi ile ilgili değerlendirmeler yapılmaktadır. Personel ile ilgili toplantılar yapılmaktadır. Polatlı Ticaret Borsası nda yeni işe başlayan personele oryantasyon eğitimleri verilerek, işe başlatılmaktadır. Çalışan el kitabı hazırlanarak, personele dağıtımı yapılmıştır yılı bütçesinden % 1 oranında eğitim için ödenek ayrılmıştır. Mevcut uygulamalar, iş eğitimi ve geliştirme ile öneriler değerlendirilmektedir. Laboratuar Hizmetlerine Ait Verilen Eğitim Laboratuarlararası karşılaştırma testleri (Referans Lab./KTB.ETB.Edirne ETB ve PTB. Lab.) ve BĐPEA ile yapılan karşılaştırma testleri yapılmaktadır. Her yıl düzenli olarak Aralık ayında içerisinde personel performans değerlendirilmesi yapılmaktadır. Sayfa:5

8 Element 1.4. Đş Planlaması ve Yönetimi AKREDĐTASYON ÖZ DEĞERLENDĐRME TABLOSU Oda/borsa Yönetim Kurulu nun uzun vadeli stratejik hedefleri kabul eden ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı bakımından işleyişin düzenli olarak gözden geçirilmesi amacıyla kullanılan Yıllık Çalışma Planını onaylayan etkin planlama prosesi bulunmalıdır Yönetim Kurulu tarafından onaylanan kapsamlı yıllık çalışma planını, Yönetim Kurulu tarafından geliştirilen ve onaylanan en az dört yıllık stratejik planını, Çalışma hedeflerinin Yönetim Kurulu tarafından düzenli olarak ölçülmekte ve gözden geçirilmekte olduğunu, Stratejik öncelikler geliştirmek ve uygulamak için uygun kaynaklarının olduğunu, Düzenli araştırma ve diğer yetkin yöntemler kullanılarak personel geri bildirimlerinin alınmakta olduğunu ve sonuçlara göre eylem yapmak suretiyle söz konusu geri bildirimlerin takip edildiğini, Đş hedeflerine ulaşmak için hizmetlerin kapsam, derinlik ve yönetimine karar verilmesine yönelik açık stratejilerinin varlığını, 2009/2012 dönemini kapsayan Stratejik Plan hazırlanmış olup, plandan üretilen yıllık iş planı hazırlanarak Yönetim Kurulu nca onaylanmıştır. Stratejik Planda belirtilen amaçlara yönelik süreçler ile ilgili çalışmalar Đş Planı kapsamında çalışmaları devam etmektedir dönemini kapsayan Stratejik Plan hazırlanarak, Yönetim Kurulu nca 10/04/2010 tarih ve 53 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Stratejik Plan kapsamında, SWOT analizi yapılmıştır. Ayrıca, Plan dahilinde, planlama süreçleri, paydaş (içdış) analizleri Stratejik Planda bulunmaktadır. Stratejik Planda belirtilen amaçlara yönelik bütçe hazırlanarak, Cari yıl bütçelerinden ödenek ayrılmıştır. Borsamız hedeflerine ulaşma konusunda, gerekli adımları atarak, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen aralıklarda gerekli bilgiler verilmekte ve istişare toplantıları düzenlenmektedir. Ayrıca, her yıl en az bir defa olmak üzere, personel anketleri yapılmaktadır. Stratejik Plan mevcut olup, Stratejik Plandan üretilmiş 2012 yılı Đş Planı hazırlanmıştır. Üyelere yıllık rapor sunulduğunu ortaya koyabilmelidir. Her yıl düzenli olarak Faaliyet Raporu hazırlanmakta ve onaya sunulmaktadır. Sayfa:6

9 Element 1.5. Haberleşme ve Yayınlar AKREDĐTASYON ÖZ DEĞERLENDĐRME TABLOSU Oda/ borsa amacı ve statüsüne uygun açık iletişim prosedürleri ve planları kullanmalıdır. Đş toplumunda tanımlı hedefleri var olmalı ve söz konusu kesimlerle iletişim kurmak için haberleşme planları mevcut olmalıdır. Oda/borsa iş planı hedeflerine ulaşmak için detaylı haberleşme stratejisi ve uygulama planını, Kendisinin, politikalarının, hizmetlerinin ve faaliyetlerinin tanıtımı için medyanın kapsamlı biçimde kullanıldığını, Yerel basın ve medya ile etkili bir iletişim içerisinde olduğunu, Yerel medya ve basın için yazılı ve görsel medyada yayınlanmak üzere basın bültenleri oluşturduğunu, Đş planında belirtilen hedeflere ulaşmak için, iç ve dış paydaşlar ile Haberleşme Stratejisinde belirtildiği şekilde iletişim sağlanmaktadır. Aşağıdaki konularda üyelere yazılı bildirimde bulunulmuştur. TĐGEM Đhaleleri, TMO.Alım Müdahale Fiyatları ve Satışlar Fiyatları Hububat Fiyatları (Bülten) Ürün Fiyatları ve Miktarları, TÜĐK Diğer Talepler P.T.B., üyeler,üreticiler ve sektör ile ilgili konularda, gerekli açıklamalar, öneri ve talepler, yerel ve ulusal basın aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Basında çıkan haberlere ilişkin gazete dergi vb. dokümanlar arşivlenmektedir. Yazılı ve görsel medya ile ilgili, kurum, üye ve üreticiler ve sektör ile ilgili basıl bültenleri oluşturulmaktadır. Polatlı Ticaret Borsası nın faaliyet ve hizmetlerine ilişkin olarak, Tanıtım Kitapçığı hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmektedir. Oda/Borsa, Yönetim Kurulu, Meslek Komiteleri, personel ve üyeleri hakkında kapsamlı bilgiler vermenin yanı sıra üyelerine yararlı bilgiler sunan, düzenli olarak güncellenen, yabancı dil destekli bir web sitesi bulunduğunu, Türkçe ve Đngilizce web sitesi mevcut olup, güncellemeler düzenli olarak yapılmaktadır. Web sitemizde de ilgili kayıt ve dokümanlar mevcuttur. Haberleşme ve yayınların takibinde e-posta ve ilanlar sayfası aktif şekilde kullanılmaktadır yılı içerisinde 53 ülke ve kişi, kurum ve kuruluş ziyaret etmiştir. Geniş veri tabanlı BBS içerisinde Üye-Aidat Modülü ve T.O.B.B.Üye-Aidat Modülleri kullanılmaktadır. Satış salonumuzda işlem gören hububat fiyatları,.((ticaret Borsaları Bilgi Sistemi (http://borsa.tobb.org.tr)) ne günlük olarak veri girişi Sayfa:7

10 Bu konuda yetenekli ve eğitimli personel istihdam ettiğini ya da uygun harici hizmet sağlayıcılar kullandığını, yapılarak, güncellenmektedir. Ayrıca, Polatlı merkezinde bulunan elektronik panoya, satış salonunda günlük oluşan fiyatlar online olarak aktarılmakta, paydaşlarımız tarafından takip edilmektedir. Tüm iletişim faaliyetlerinin etkinliliğini değerlendirildiğini, Tercih ettikleri iletişim yöntemi konusunda üyelerine danıştığını ortaya koyabilmelidir. Ayrıca, T.O.B.B.oluşturduğu bilgi ağına katılım sağlanarak, satış salonunda oluşan fiyatlar anlık olarak iletilmektedir. Haberleşme ve yayınlar ile ilgili gerekli personel atamaları kurum içerisinden yapılmıştır. Yılda en az bir kez üye anketleri yapılarak değerlendirilmektedir. Sayfa:8

11 Element 1.6. Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Kullanımı AKREDĐTASYON ÖZ DEĞERLENDĐRME TABLOSU PTB.nın çalışma sistemi içerisinde gerekli Kantar, Laboratuar, Satış, Đlk Tescil, Tescil-Đstatistik, Muhasebe, Üye/Aidat ve Bordro modüllerinden oluşan BBS. bilgi, iletişim ve yazılım programı bulunmaktadır. Bilgi ve Đletişim Teknolojilerini etkin ve verimli biçimde kullanmak suretiyle, Oda/ borsa üyeleriyle etkin iletişim kurmak, hizmet sunumunu ve sürekli gelişimi sağlamak için gerekli teknolojik donanıma sahip olmalıdır. Kapsamlı yönetim bilgileri ve raporları hazırlanması dâhil tüm kilit ofis fonksiyonlarını yerine getiren bilgi, Đletişim sistemleri ve yazılımlarının olduğunu, Üyelere ait detayları, faaliyet geçmişlerini ve ilişkilerini içeren sağlam bir raporlama fonksiyonuna sahip güncel Üye Yönetim Sistemi nin var olduğunu, Đnteraktif uygulamaların bulunduğu fonksiyonel bir web sitesine sahip olduğunu, Risk değerlendirmeyi de içeren Bilgi ve Đletişim Teknolojileri planı, yedekleme ve acil durum planı mevcut olduğunu, Yerinde güncelleme ve gözden geçirme mekanizmalarıyla birlikte Bilgi ve Đletişim Teknolojileri politikaları, prosedürleri ve protokolleri mevcut olduğunu, Bu konuda yetkin ve eğitimli personelinin olduğunu, ortaya koyabilmelidir. BBS modülleri içerisinde yer alan Üye/Aidat ve Tescil/Đstatistik modülleri içerisinde tüm üyelerin faaliyet geçmişleri ile ilgili raporlama fonksiyonları mevcuttur. Ayrıca, T.O.B.B.Üye-Aidat Modülü kullanılmaktadır. PTB.sının Web sitesi, Türkçe ve Đngilizce olarak hizmet vermekte olup, gün içerisinde belirlenen aralıklarla güncellenmekte ve bilgi paylaşımı yapılmaktadır. Şikayet, öneri ve talepler web üzerinden e-posta ile alınmakta, değerlendirmesi yapılarak geri dönüşüm sağlanmaktadır. Acil eylem planı mevcut olup, yedekleme gün içerisinde belirli aralıklarla yapılmaktadır. Bakım yöntemleri proseste belirtildiği şekilde yapılmaktadır. Bakım prosedürü mevcuttur. BBS sistemi içerisinde bulunan modüllerin kullanım yeterlilikleri ve sorumluluklar BBS içerisinde tanımlanmıştır. Bakım yenileme planları bulunmaktadır. Bilgi ve Đletişim Teknolojileri kullanımı ile ilgili, Kurumumuzda 2000 yılından itibaren, konusunda deneyimli ve tecrübeli personel istihdamı yapılmaktadır. Görev tanımı ve yetkinliği iç yönergede ve KYS içerisinde belirlenmiştir. Sayfa:9

12 Element 1.7. Üye Đlişkileri AKREDĐTASYON ÖZ DEĞERLENDĐRME TABLOSU Oda/ borsa üyeyle ilgilenme noktasında mümkün olabilecek en yüksek standartlara ulaşmış olmalıdır. Sürekli ilerleme gelişim programı müşteriyle yüz yüze gelen personelin üyelere en iyi standartlarda hizmet vermek için ihtiyaç duydukları bilgi ve beceriyle donatılmasını sağlamalıdır. Oda/ borsanın üyesiyle ilişkileri her düzeyde gizli mahiyette olmalıdır. Memnuniyet seviyeleri ve ilerleme alanlarını oluşturmak için yerinde etkin bir gözden geçirme mekanizması bulunmalıdır. Üyeleriyle başarılı ilişkiler kurduğunu, Đlk temas noktasında üye ihtiyaçları tanımladığını, Üyelerin oda/borsayla irtibat kurmak suretiyle kendi alanlarındaki iş destek hizmetleri yelpazesine tam erişim sağlayabildiğini, Üyelerin kendilerine sunulan hizmetten ne beklediklerini açıklayan amaç ve hedeflerin belirlendiğini, Borsamızda, üye ilişkileri kapsamında, hasat öncesi ve yıl sonlarında, Borsanın çalışma düzeni, çalışma sistemi ve sektör ile ilgili istişare toplantıları düzenlenmektedir. Ayrıca, satış salonu hizmeti verilmesinden dolayı, kanun, yönetmelik ve sektör ile ilgili konularda üyelere duyuru ve ilanlar satış salonunda anlık olarak yapılmaktadır. Faaliyet alanımız itibariyle, alıcı ve satıcıları, eşit rekabet içerisinde ve sağlıklı bir ortamında buluşturarak, alım satıma konu olan ürünlerin fiziki ve kimyasal analizleri sonucunda satışa sunulmasında ticari faaliyetlerini destekleyici etkin bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda, satış salonunda, üyelere yönelik olarak verilen hizmetler içerisinde, sesli yanıt sistemi, projeksiyon ve hububatlara ilişkin teknik bilgiler verilmektedir. Üyelerimizin istek ve önerileri, Şikayet ve Öneri bölümündeki formlar düzenli aralıklarla takip edilerek, önem arz eden konularda gerekli araştırma yapılmakta ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Faaliyet alanımız itibariyle, alıcı ve satıcıları, eşit rekabet içerisinde ve sağlıklı bir ortamında buluşturarak, alım satıma konu olan ürünlerin fiziki ve kimyasal analizleri sonucunda satışa sunulmasında ticari faaliyetlerini destekleyici etkin bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda, satış salonunda, üyelere yönelik olarak verilen hizmetler içerisinde, sesli yanıt sistemi, LCD ve hububatlara ilişkin teknik bilgiler verilmektedir. Borsamız tarafından yapılan hizmetlere ilişkin bilgi ve belgeler, tüm üyelerimizin bilgi ve kullanıma sunulmakta, geri dönüşümü olan konular ise takip edilerek, gerekli değişiklikler yapılmaktadır. Ayrıca, şikayet ve öneriler alınmakta ve anketler düzenlenerek, üye talepleri değerlendirilmektedir. Sayfa:10

13 Üye ihtiyaçlarının düzenli ve sürekli olarak gözden geçirildiğini, Üye bilgilerinin planlı bir şekilde gözden geçirilerek güncelliğinin sağlandığını, Uygulanabildiğinde üyelere herhangi bir hizmet verilmesinin ardından takip yaptığını, Üye şikâyetlerinin her zaman takip edildiğini ve uygun biçimde çözüme kavuşturulduğunu, Sürekli ilerleme sayesinde oda/borsanın deneyimlerden ders çıkardığını ve sonuç olarak hizmetlerini geliştirdiğini ortaya koyabilme yeteneğinin olduğunu ortaya koyabilmelidir. Üye bilgileri kanun ve yönetmeliklerde belirtildiği şekilde vergi dairesi ile ticaret ve esnaf sicil memurları ile yapılan yazışmalarla güncellenmekte, ayrıca, unvan, sermaye artırımı, faaliyet konusu, şirket yetkilisi vb.hususlarda, Borsa üyesi tüzel kişilikler tarafından yapılan değişiklikler, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlandıktan sonra Borsaya bildirilmekte ve Üye dosyalarında ve Üye-Aidat Programında ilgili güncellemeler yapılmaktadır. Üye şikayetleri kayıt altına alınarak, gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır. Değerlendirme neticelerine göre uygulanabilir ve karşılanabilir hususlar anında veya yönetim kurulu kararı alınması gereken durumlarda ilgili kararlar alınmaktadır. Borsa satış salonunda hasat öncesinde, sonrasında ve yıl sonunda üyelerle istişare toplantıları düzenlenmektedir. Ayrıca, Borsa üyeleri sürekli olarak borsa içerisinde bulunmaktadırlar. Neticesinde, herhangi bir konuda görülen lüzum üzerine anlık ve güncel toplantılar yapılmaktadır. Borsamızın, konumu, çalışma usul ve yöntemleri, verdiğimiz hizmetler ve üyelerimizin talep ve isteklerini tespit etmek ve etkin bir hizmet sunumu için anketler düzenlemekte, sonuçları değerlendirilerek, gerekli adımlar atılmaktadır. Üye şikayetleri ve talepleri değerlendirilmektedir. Eğitim Talepleri PTB.Çalışma Sistemi ile Đlgili Konular Şikayetlerle ilgili olarak, hububat satışlarında meydana gelen ihtilaflar ile ilgili olarak yönetmeliğin ilgili maddesinde değişiklik yapılmıştır. Talepler ile ilgili olarak da, Fire ve Zayiat Nispetlerine kantar fire farkı ilave edilmiştir. Sayfa:11

14 Element 1.8. Kalite Yönetimi Oda/ borsa sürekli ilerleme sürecine kendini adamalı ve etkin bir kalite yönetimi sayesinde kaliteyi üyelerin yararına olacak biçimde oda/borsanın kalbine yerleştirmelidir. Oda/borsa süreçlerini geliştirmek ve izlemek için bir iş geliştirme aracı ya da kalite yönetim sistemi kullanmalıdır. Bu şunlar olabilir: ISO 9001: 2008 EFQM (Avrupa Kalite Yönetim Derneği) Mükemmellik Modeli Hizmet sunumunu destekleyici öncelikleri tanımlayabildiğini, Kaliteyi destekleyici yönetim yapısını, Đş performans ve etki değerlendirmesi yaptığını, Performans sonuçlarından elde edilen bilgileri oda/borsa performansını geliştirmek için kullandığını ortaya koyabilmelidir. Borsamızda, TSE EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi uygulanmakta olup, tarihine kadar geçerli belge ile kurumumuz belgelendirilmiştir. Kalite Yönetim Sistemi içerisinde hedef ve süreçler belirlenmiştir. P.T.B.uygulanan Kalite Yönetim Sistemine personelin sürece katılım ve üst yönetimin desteği sağlanmış olup, 2005 yılından itibaren kurumumuzda K.Y.S. uygulanmaktadır. YGG toplantıları düzenli yapılmakta, hedef ve faaliyetlerimiz ile ilgili öneri ve talepler değerlendirilmektedir. K.Y.S.içerisinde iç denetim planları oluşturulmuş olup, denetimler yapılmıştır. Ayrıca, 2012 yılı belge yenileme denetimi, T.S.E. denetçileri tarafından 06/11/2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Kurumumuz süreçlerine ilişkin kayıtlar oluşturularak, işlerliği sağlanmaktadır. Đç Tetkik : 15/07/ /12/2012 Dış Tetkik : 06/11/2012 Birim performans değerlendirmeleri neticesinde elde edilen hususlar hizmet sunumunu destekleyici ve yenileme konularında kullanılmaktadır. Sayfa:12

15 KISIM 2 Temel Hizmetler AKREDĐTASYON ÖZ DEĞERLENDĐRME TABLOSU Element 2.1. Đletişim Ağı Oda/borsa geniş ve iş kolunu temsil eden bir kesime hitap ettiğini ve hitap ettiği kesimin oda/borsanın faaliyet ve hizmetlerine şekil verdiğini ortaya koyabilmelidir. Oda/ borsa, üyelerine iletişim ve iş geliştirme fırsatları sunan geniş bir faaliyetler dizisine erişim sağlayabilmelidir. Oda/borsa üyelerine Uluslararası Ticaret, Politika ve Temsil, Ticaret Bilgileri ve Destek Hizmetleri sağlayabilmelidir. Đletişim ağı hizmetlerinden faydalanmayla ilgili bilgileri analiz edebildiğini, Uluslararası ticaret, kaynak tedariki, ortak girişim ve politika oluşturma gibi üyelerin ihtiyaçlarını yansıtan ve tanımlı ihtiyaçları karşılama bakımından etkinlik değerlendirmesi yapılan faaliyetleri desteklemeye yönelik iletişim ağı faaliyetleri yıllık programını, Tüm oda/borsa faaliyetleri düşünülerek üyelerin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve tatmin seviyelerini tanımlayan düzenli üye anketini, Đş topluluğunun yararına olan ürün ve hizmetler portföyünü, Đyi uygulamaları bölgesel ve ulusal oda/borsa iletişim ağı gruplarında paylaştığını ortaya koyabilmelidir. Ticari rekabetin yüksek olduğu borsa satış salonu ile birlikte diğer servislerimizde (Laboratuar, Kantar, Üyelik ve Tescil) üye ve üreticilerimize yönelik verilen hizmetlerin uygulanmasında, doğru, hızlı, eşit ve güvenilir hizmet ağı bulunmaktadır. BBS sistemi içerisinde Üye yönetim sistemi mevcut olup, üyelik hacimleri, cari hesapları ve üye bilgilerine ilişkin olarak veri tabanı bulunmaktadır. Mevzuat uyarınca, üye güncellemeleri kapsamında, 2012 yılı içerisinde 12 üye kaydı yapılmış olup, 17 üyenin de kaydı silinmiştir. Ayrıca, 18 üyenin kayıtları da askıya alınmıştır. Đş Planı kapsamında yapılacak faaliyetlere ilişkin olarak, takvimlendirme yapılarak, plan dahilinde uygulamalar yapılmaktadır. Anketler ile ilgili yapılan değerlendirmeler neticesinde, üyelerin eğitim taleplerine ilişkin faaliyetler düzenlenmektedir. Ayrıca, üye anketleri neticesinde, önem arz eden konularda gerekli adımlar atılarak iyileştirmeler yapılmaktadır. Web sitesi mevcut olup, Türkçe ve Đngilizce olarak hizmet vermekte olup, belirlenen zaman dilimleri içerisinde güncellemeleri yapılarak, paydaşlarımızın ve sektörün bilgisine sunulmaktadır. (www.polatliborsa.org.tr) Sayfa:13

16 Đyi uygulamalar kapsamında, satış salonunda oluşan fiyatlar 5 dk.aralıklarla WEB sitesine aktarılarak, sektör içerisindeki kullanıcıların bilgisine sunulmaktadır. Đlçemiz çarşı merkezinde bulunan elektronik panoya, satış salonunda günlük oluşan fiyatlar online olarak aktarılmakta, ilçemiz üreticileri tarafından takip edilmektedir. Ayrıca, T.O.B.B. Hububat fiyatları bilgi aktarımı uygulamasına ilişkin, anlık satış salonunda oluşan fiyatlar aktarılmaktadır. Ayrıca, T.O.B.B.Fuar Takvimine ilişkin sektörü ilgilendiren Fuar ve Eğitimler üyelere duyurulmaktadır. Dönemsel faaliyet planları hazırlanarak, PTB.nın hedeflerine ulaşılmasına ilişkin değerlendirmeler yapılmaktadır. Sayfa:14

17 Element 2.2. Politika ve Temsil AKREDĐTASYON ÖZ DEĞERLENDĐRME TABLOSU Oda/borsa, üyeleri için önemli olan konuları tanımlamalı ve bunları etkin biçimde yerel, bölgesel ve ulusal karar alıcıların dikkatine sunmalıdır. Đş toplumunun temsil organı olarak bölgesel, ulusal ve uluslararası faaliyetler vasıtasıyla oda/borsa ağının meslek ve oda/borsa düzeyinde gelişimine katkı sağlamalıdır. Oda/borsa, üyelerinin ekonomi ve iş konularıyla ilgili görüş ve tutumlarını öğrenmek için aktif biçimde çalışmalıdır. Oda/borsa temsil ve lobi faaliyetlerinin etkinliliğini ölçmelidir. Üyelerinin öncelikli konularını düzenli olarak tanımlamaya ve bunları karar alıcılara ve paydaşlara iletmeye yönelik bir prosesi olduğunu, Politika konularını koordine etmek için atanmış ve yeterli deneyime sahip personeli olduğunu, Ortak çözüm gruplarına katılımı teşvik ederek üyelerin ilgili ve uzmanlık alanlarını tanımlamaya yönelik bir prosesi olduğunu, En yüksek geri bildirimi almayı amaçlayan sektörel ilgi grupları, forumlar ve anketler yaptığını; üyeleri ile birlikte un ulusal/bölgesel anketlerine ve istişarelerine aktif katılımını, Ulusal profil ve medya faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik etkinlik çalışmaları için dan gelen taleplere anında cevap verebildiğini, Üyelere kilit karar alıcılar ve etki sahipleriyle yüz yüze görüşme ve tanımlı öncelikli konuları müzakere etme fırsatı verdiğini, Borsamızı, üyelerimizi ve sektör ile ilgili konularda, istişare toplantıları düzenlenerek, önem arz eden konular basın aracılığıyla, kamuoyu nezdinde paylaşılmaktadır, ayrıca, karar alıcılara iletilerek, çözüm ve öneriler sunulmaktadır. PTB.Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri 2012 yılı içerisinde, ilçemizi ve Borsamızı temsilen, ülke genelinde ve bölgemizde yapılan toplantı ve çalıştaylara iştirak etmişlerdir. Kent Konseyi Resmi Bayram ve Etkinlikler Kent Konseyi Toplantısı.tarafından düzenlenen toplantılar Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı Ankara Kalkınma Ajansı TMO Genel Müdürlüğü P.T.B.nin politika konularına ait koordinasyonu Genel Sekreterlik yürütmekte olup, ayrıca, 5 kişilik personelden oluşan koordinasyon birimi bulunmaktadır. T.O.B.B.nce düzenlenen toplantı, eğitim ve çalıştaylara üst düzey katılım sağlanmaktadır. (Meclis Üyeleri- Yönetim Kurulu-Genel Sekreterlik-Koordinasyon Birimi) Lobi faaliyetleri çalışmalarının başarı ve etkilerine ilişkin değerlenmeler yapılmaktadır. Ayrıca, Meslek Komitelerince belirlenen konular, Yönetim Kurulu ve Meclise görüş olarak sunulmakta ve değerlendirmeleri yapılmaktadır. P.T.B.nın sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesi ve ölçümü ile ilgili üye anketleri yapılmaktadır. Ayrıca, T.O.B.B.nce düzenlenen anketlere ve toplantılara Meclis Üyelerinin katılımı sağlanmaktadır. Haberleşme Stratejisi kapmasında, günlük olarak Sayfa:15

18 Politika ve temsil faaliyetine odaklanan ve yürüten bir üye temsilci organı olduğunu, Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kilit karar alıcılar ve paydaşlar için tanımlanmış ve uygun iletişim/etkileme stratejisi geliştirdiğini, yurtiçinde ve yurtdışında oluşan hububat fiyatları ile ilgili araştırmalar yapılmakta, gerek WEB sitemizde gerekse de doküman olarak dağıtımı yapılarak, üyelerimiz bilgilendirilmektedir. TR Hububat Bülteni (Günlük olarak güncellenmektedir.) TMO.Alış ve Satış Fiyatları Günlük, Aylık ve Yıllık Fiyat ve Miktar Grafik ve Tabloları Đhalelerle Đlgili Duyurular Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde politikacılar ve üst düzey memurlar ve yetkililerle doğrudan ilişkiler ve düzenli iletişimi olduğunu, Üyeler adına konuların takibini yaptığını, Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde üyelerin görüş ve isteklerini medyada temsil ettiğini, Politika kararlarını bildirmek ve lobicilik ve temsil faaliyetini güçlendirmek için araştırma yaptığını ve delil topladığını, Üyelerin seslerinin bölgesel ve ulusal düzeyde daha etkili duyulmasını sağlamaya yönelik bölgesel ve ulusal yapılar oluşturmak üzere diğer oda ve borsalarla işbirliği içinde olduğunu ortaya koyabilmelidir. Ayrıca, satış salonumuzda da güncel konularla ilgili direkt bilgi paylaşımı yapılmaktadır. Üyelerimizin görüş ve önerileri uygun zaman ve zeminde karar vericilere iletilmektedir. Borsamız ve üyelerimizin ileriye dönük politikaları ile ilgili yerel (yazınsal-görsel) basına gerekli açıklamalar yapılmakta, sektör için önem arz eden konularda da görüşler belirtilmektedir. Bu konuda basında çıkan haberler arşivlenmektedir. Üyelerin mesleki faaliyetleri ile ilgili görüş ve öneriler istişare toplantıları, anketler ve e-posta ile alınarak değerlendirilmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yerel ve ülke basın yayın organlarında canlı yayın ve program katılımları ile bölgemiz ve borsamızla ilgili bilgi ve yenilikçi uygulamalar duyurulmaktadır. Borsamız Türk - Alman Ticaret ve Sanayi Odası Üyeliği Sayfa:16

19 Element 2.3. Bilgi, Danışmanlık ve Destek Sayfa:17

20 Oda/borsa, geniş bir yelpazede bilgi tanımlama, değerlendirme, analiz ve yayma konularında yetkin danışmanların desteklediği bilgi servisleri sunmalıdır. Đş dünyasına faaliyet koluyla ilgili problem çözme araçları sunan daha üst düzey bilgi kaynaklarına erişim sağlamalıdır. Üyelerine ve daha geniş iş kesimlerine bilgi desteği ve çözümleri konusunda liderlik edebilecek yüksek kaliteli üye odaklı bilgi servisleri sağlamalıdır. AKREDĐTASYON ÖZ DEĞERLENDĐRME TABLOSU Üyelerin ihtiyaçlarının tanımlandığını ve çeşitli faaliyetlerle desteklendiğini, Yaygın iç ve dış bilgi kaynakları yelpazesine erişim sağlandığını, Yerel ekonomik teşvikler, istatistikler, iş geliştirme yardımları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olduğunu, Borsamızda, gerek Borsamızı gerekse de üyelerimizi ilgilendiren sektör ile ilgili konularda bilgilendirmek, anlıktır. Satış salonunda sözlü olarak gerekli açıklamalar yapılmakta olup, ayrıca, ilgili konular hakkında yazılı duyuru yapılmakta ve aynı zamanda, Web sitemizde de ilgili konuları görebilmektedirler. Borsamızı ve üyelerimizi ilgilendiren konularda yeni çıkan kanun ya da kanunlardaki değişiklikler yazılı olarak bildirilmektedir. Ayrıca, üye talepleri ve geri bildirimler için anket, görüş ve öneri kutusu ile birebir görüşmeler yapılarak, değerlendirilmektedir. Uygulanan Mevcut Çalışma Sistemdeki Değişiklikler Hububat Barem ve Standartlarındaki Değişiklikler Kanun, Yönetmelik, Destekleme, Đhale vb.konularda Bilgilendirme Ziyaretler Üyeleri Bilgilendirme Faaliyetler (Lisanslı Depo.ve Ürün Borsacılığı) P.T.B.nın web sitesinde, üyelerimizin sektör ile ilgili bilgilere ulaşımlarını sağlamak için ilgili web sitelerine ait linkler mevcut olup, erişimlerini en kısa yoldan yapmaları sağlanmaktadır. Polatlı Ticaret Borsası nda oluşan hububat fiyatları ile ilgili zaman aralıklı grafikler, hububat fiyatları (Polatlı- Eskişehir-Konya-Edirne) Đşlem Hacim ve Miktarlarına ait bilgiler web sitesinde yayımlanarak Borsa üyeleri ve diğer kullanıcılarla paylaşılmaktadır. Nitelikli bilgi ve iş destek çözümleri sunmayı destekleyen Bilgi ve Đletişim Teknolojileri altyapısının olduğunu, Ayrıca, satış salonumuzda bulunan LCD ekrandan, günlük oluşan Borsamız fiyatları ile Konya, Eskişehir, Edirne ve Çorum Ticaret Borsalarından gerçekleşen, ürün fiyat bilgileri gösterilmektedir. Ayrıca, dinlenme salonunda bulunan LCD ekran vasıtasıyla da, Borsamızda işlem gören ürünlerin fiyat ve miktar Sayfa:18

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın KONU AMAÇ İŞ ARAÇ SORUMLU FAALİYET ÜYELER Etkin ve işlevsel bir üye veri tabanı oluşturarak haberleşme verimliliğini arttırmak Yeni Bilgilerinin Güncellenm esi Mevcut Durum Tanımlanma sı Yeni üye kaydı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB)

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) ODALAR VE BORSALAR İÇİN AKREDİTASYON KILAVUZU AKREDİTASYON STANDARDI 2010 Sayfa: 2 İÇİNDEKİLER 1. Giriş Sayfa 3 2. İlkeler Sayfa 4 3. Seviyeler Sayfa 5 4. Yararları

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

AKREDİTASYON EL KİTABI

AKREDİTASYON EL KİTABI KSO- ÇEÜK -04 08.07.2015 00 1 /39 AKREDİTASYON YÖNETİM KURULU BAŞKANI KSO- ÇEÜK -04 08.07.2015 00 2 /39 AMAÇ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye nin tamamını kapsayacak şekilde iş hayatının

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI. HABERLEŞME ve YAYIN STRATEJİSİ PLANI

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI. HABERLEŞME ve YAYIN STRATEJİSİ PLANI ÇANAKKALE TİCARET BORSASI HABERLEŞME ve YAYIN STRATEJİSİ PLANI Yürürlük Tarihi : 03.01.2011 Revizyon No. : 0 Sayfa : 0/2 KONU SORUMLU PLANLANAN YAPILACAKLAR GÖZDEN GEÇİRME Üye Bilgileri Güncelleme Tüm

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB)

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) ODALAR VE BORSALAR İÇİN AKREDİTASYON KILAVUZU AKREDİTASYON STANDARDI 2010* *TOBB Yönetim Kurulu nun 27.01.2012 tarihli ve 271 sayılı ile 21.09.2013 tarihli ve

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: HEDEF 1.1 HEDEF 1.2 HEDEF 1.3 HEDEF 1.4 Üyeler ile iletişim verimliliğini arttırmak Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak Üyelere danışmanlık hizmeti sunmak Lobi

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Stratejik Amaç : SH. Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak... Yeni yönetim bilgi sistemini devreye almak ANKARA TİCARET BORSASI 204 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI..2. Web sitesinin

Detaylı

MANİSA TİCARET BORSASI 2017 YILI İŞ PLANI

MANİSA TİCARET BORSASI 2017 YILI İŞ PLANI MANİSA TİCARET BORSASI YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: MANİSA TİCARET BORSASI NIN KURUMSAL KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ Sorumlu Göstergesi Eylem Tarihi ve Süresi Hedef Durumu Bütçe Faslı Oranı Planlanan

Detaylı

2017 YILLIK İŞ PLANI

2017 YILLIK İŞ PLANI 2017 YILLIK İŞ PLANI A.1. Borsanın Temel Yeterliliklerinin ve Kurumsal Kapasitesinin k Hedef Kodu Faaliyetler Göstergeleri Hedef Durumu Oranı Planlanan Maliyet Gerçekleşen Maliyet Termin Tarihi Bütçe Kalite

Detaylı

2014 YILI HEDEF TAKİP TABLOSU

2014 YILI HEDEF TAKİP TABLOSU Sayfa No: 1 / 9 HEDEF NO Str. Plan / Süreç Hedefi 1 2 3 4 5 6 7 8 HEDEFLER Tescilde Müşteri Memnuniyeti En az %80 gerçekleştirmek Tescilde İşlem Süresini İşlem Başına 120sn de tamamlamak Tahmini Bütçede

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK Stratejik plandaki hedeflere yenilerini ekleyerek İş Planları ile takibini sağlamak TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi nin Gerektirdiği Standartları

Detaylı

ÜYE İLİŞKİLERİ PROSEDÜRÜ

ÜYE İLİŞKİLERİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/7 1. AMAÇ UZTB bünyesinde üye odaklı yaklaşımın pekiştirilmesini sağlamak; üye ilişkileri sürecini açıklayarak, üyeden gelen tüm istek, öneri, şikayetleri sistemli bir şekilde değerlendirip

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Hububat Gurubu Tekstil Grubu Canlı Hayvan Grubu

Hububat Gurubu Tekstil Grubu Canlı Hayvan Grubu Meslek Gurbları ile yapılan çalıştaylar *Borsamız ile ilgili hangi bilgilere ulaşılabildiği sorulduğunda; Hububat Grubunun %57, Tekstil Grubunun %45,Et ve Canlı Hayvan Grubunun ise %50 sinin hizmete, Hububat

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Sayfa No 1/8 Stratejik Amaç 1: MEVCUT BİRİMLERİN ALT YAPI VE İŞLEVSEL OLARAK İYİLEŞTİRİLMESİ VE YENİ BİRİMLERİN OLUŞTURULMASI Teslim ya da İşin Tamamlanma Tarihi SH 1.1 Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde

Detaylı

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI A - AMAÇ Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. (Şirket) nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının ve gelecek beklentilerinin,

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

2017 Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme Maliyet Göstergesi

2017 Hedef Gerçekleşme Gerçekleşme Maliyet Göstergesi Stratejik Amaç : Revizyon No:04 Revizyon Tarihi: 08.05. SH. Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak Tablo 05. Stratejik Hedefler Tablosu 204 ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER

Detaylı

2013 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2013 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Sayfa No /5 Stratejik Amaç : SH. Merkez ve Ahiboz hizmet binası ile sosyal tesislerin inşasını ve hizmete girişini öngören bir projenin hazırlanarak yürürlüğe girmesini sağlamak STRATEJİK HEDEF VE PERFORMANS

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2016 YILI FAALİYET TAKVİMİ PLANLANAN FAALİYET TARİHİ. Her Hafta Çarşamba günü

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2016 YILI FAALİYET TAKVİMİ PLANLANAN FAALİYET TARİHİ. Her Hafta Çarşamba günü Her Hafta Haftalık Olağan Toplantısı Meslek Kom. Ocak Şubat 4 PERSONEL EĞİTİM TALEPLERİNİN ALINMASI Ay İçerisinde Personel eğitim talepleri alınması 5 PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİNİN YAPILMASI

Detaylı

ODA/BORSA KIYASLAMA FORMU FORMU DOLDURAN YETKİLİLERİN; ADI,SOYADI,GÖREVİ,ODA/BORSASI :

ODA/BORSA KIYASLAMA FORMU FORMU DOLDURAN YETKİLİLERİN; ADI,SOYADI,GÖREVİ,ODA/BORSASI : FORMU DOLDURAN YETKİLİLERİN; 2 1.1.YÖNETİM VE ODA/BORSA MEVZUATI BAFRA TSO 1 Akreditasyon Dönemi 5 2 Yönetim Kurulu Üye Sayısı 7 3 Meclis Üye Sayısı 25 4 Meslek Komitesi Üye Sayısı 62 5 Yönetim Kurulu

Detaylı

MARBAŞ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

MARBAŞ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI MARBAŞ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç: Marbaş B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının

Detaylı

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır.

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1 TOBB vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde

Detaylı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Yasal Dayanak EBSO, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Oda nın yasal dayanağını; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç ve Kapsam Asya Katılım Bankası A.Ş., başta Bankacılık Kanunu ve söz konusu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler olmak üzere, Sermaye Piyasası Mevzuatı,

Detaylı

RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI

RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI Sayfa 1/1 RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI Sayfa 1/2 İÇİNDEKİLER Konu Başlığı Sayfa No. Kapak 1 İçindekiler 2 Misyon 3 Vizyon 3 Kalite Plitikası 4 RTSO Basın Yayın,Halkla ilişkiler ve Haberleşme

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesi nin Kalite Yönetim Sisteminin (KYS)

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM PROSEDÜRÜ PR11/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM PROSEDÜRÜ PR11/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR11/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığında iç (yatay/dikey)

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1- Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Yönetim Rehberi Notları Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Stratejileri 1) İnovasyonu güçlendirme ve yaygınlaştırma 2) İşbirliğini ve bağlantılı çalışmayı güçlendirme ve yaygınlaştırma 3) Uluslararasılaşmayı

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon İstikrarlı bir ekonomi için gelir ve harcama politikalarının hazırlanması, uygulanması,

Detaylı

HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ

HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ KONU SORUMLU YAPILACAK GÖZDEN GEÇİRME PER. GÖS. 1 Her yıl üye bilgilerinde güncelleme yapılması, üye durumlarının ( faaı- askıda- terk ) belirlenmesi Üyeler telefonlar

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Dış Kaynaklı Doküman Listesi SIRA NO DOKÜMANIN ADI YAY TAR. GÜNCELLİĞİ TAKİP ŞEKLİ SORUMLUSU BULUNDUĞU BİRİM ADET 1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler 19.03.2009 TSE KYT Genel Sekreterlik 1 2

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır.

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır. TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla çalışmalarını

Detaylı

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELER VE ÇALIŞMA ESASLARI 1- AMAÇ Bu düzenlemenin amacı Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar - 1 Standardizasyon; Standart Nedir? Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden 1.KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI 1.1. Akreditasyon, Yönetim Sistemlerinin revize edilmesi ve yeni yönetim sistemlerinin kurulması 1.1.1. Yönetim sistemi konusunda danışmanlık hizmeti alınması

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR Doküman Adı: GELİŞTİRME SÜREÇLERİ Doküman No.: P508 Revizyon No: 01 5 1 Web Sayfası Hazırlama Talimatı iptal edildiği için 5.2 maddesinden ilgili cümle çıkartıldı. 3 1 Web Sayfası Hazırlama Talimatı iptal

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2017 YILI FAALİYET TAKVİMİ

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2017 YILI FAALİYET TAKVİMİ Ocak Şubat 1 PERSONEL TOPLANTISI Ayın İlk Salı Günü Aylık personel toplantısı gruplar ayın 23'ü 4 PERSONEL EĞİTİM TALEPLERİNİN ALINMASI Ay İçerisinde Personel eğitim talepleri alınması 5 PERSONEL PERFORMANS

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İMKB ve hisselerin işlem gördüğü uluslararası borsalara iletilen özel durum açıklamaları

İMKB ve hisselerin işlem gördüğü uluslararası borsalara iletilen özel durum açıklamaları İHEVA BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç: İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. (İheva), ilgili kanunlar ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, hissedarların eş zamanlı eksiksiz, şeffaf ve doğru

Detaylı

2012 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2012 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI 1 (2012 YILI İŞ PLANI ) Sayfa No 1/7 Stratejik Amaç 1: SH 1.1 Merkez ve Ahiboz hizmet binası ile sosyal tesislerin inşasını ve hizmete girişini öngören bir projenin hazırlanarak yürürlüğe girmesini sağlamak

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ 13.04.2016 ANKARA YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU* MADDE 7 (1) Yükseköğretim

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin

Detaylı

POLATLI TİCARET BORSASI FAALĐYET ve ETKĐNLĐKLER TAKVĐMĐ

POLATLI TİCARET BORSASI FAALĐYET ve ETKĐNLĐKLER TAKVĐMĐ OCAK / 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Yönetim Kurulu Meclis Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Ve Genel Sekreter

Detaylı

Bilgilendirme Politikası:

Bilgilendirme Politikası: Bilgilendirme Politikası: AMAÇ Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş. (Dentaş), sektörünün önde gelen saygın kuruluşlarından biri olarak ilgili kanunlara uyumlu olmak kaydıyla eşitlik, doğruluk, tarafsızlık,

Detaylı

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 Hazine Müsteşarlığı'nın yayınladığı 27.04.2011 tarih ve 2011/8 sayılı "Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde

Detaylı

KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI 1. KURULUŞ Şirketimizin 26.04.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Đlkeleri nde yer alan hükümler kapsamında, Şirketimizin

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim BİE Bilgisayar Bilimleri. 1-Bilgisayar Bilimleri

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim BİE Bilgisayar Bilimleri. 1-Bilgisayar Bilimleri 4- BİLGİ VE İLETİŞİM Standart BİS13 Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda

Detaylı

POLATLI TİCARET BORSASI FAALĐYET ve ETKĐNLĐKLER TAKVĐMĐ

POLATLI TİCARET BORSASI FAALĐYET ve ETKĐNLĐKLER TAKVĐMĐ OCAK / 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Yönetim Kurulu Meclis Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Ve Genel Sekreter

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRK STANDARTLARII ENSTİİTÜSÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

STRATEJİK PLAN İZLEME ÇİZELGESİ

STRATEJİK PLAN İZLEME ÇİZELGESİ STRATEJİK PLAN İZLEME ÇİZELGESİ Hedefler ve Faaliyetler Strateji 1 ARAŞTIRMA ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ 1.1 Hedef: 2009 Laboratuarlarımızın Gelişimini sağlamak 1.1.1 Faaliyet. Gelibolu ilçemizde bulunan

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. Bilgilendirme Politikası 1-Amaç Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. bilgilendirme politikasında amaç, Ortaklığın hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim kurarak Ortaklığa ilişkin

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

MANİSA TİCARET BORSASI 2016 YILI İŞ PLANI

MANİSA TİCARET BORSASI 2016 YILI İŞ PLANI MANİSA TİCARET BORSASI YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: MANİSA TİCARET BORSASI'NIN KURUMSAL KAPASİTESİNİN,MALİ KAPASİTESİNİN VE TANINIRLIĞININ ARTTIRILMASI,GELİŞTİRİLMESİ ( TL ) HEDEF 1.1 MTB KURUMSAL WEB

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

GARANTİ EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI GARANTİ EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç Bilgilendirme politikası, şirketimizin geçmiş performansının ve gelecek beklentilerinin, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Sigortacılık

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) Standart Kod No KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS

Detaylı

Denetim Komitesi Yönetmeliği. Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş.

Denetim Komitesi Yönetmeliği. Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. Denetim Komitesi Yönetmeliği Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. Aralık 2013 İçerik 1. Amaç... 2 2. Yetki ve Kapsam... 2 3. Komitenin Organizasyonu ve Çalışma Şekli... 2 4. Görevler... 3 5. Yürürlük... 4

Detaylı

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak STRATEJĠK AMAÇ 1: ÜYE ĠHTĠYAÇ VE BEKLENTĠLERĠNĠ KARġILAMAK ÖNCÜ KURUM OLMAK Stratejik Hedef HEDEF 1.1 Hizmet ÇeĢitliliğinin Artırılması HEDEF 1.2 Hizmet Kalitesinin Artırılması Stratejik Faaliyetler Faaliyet

Detaylı

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA 13 Nisan 2016- ANKARA KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (KİDR) İÇERİĞİ Kurum Kalite Güvence Sistemi Eğitim ve Öğretim Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi Kurum Hakkında Bilgiler KİDR Sonuç ve Değerlendirme

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı

Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı Kurumsal Sosyal Uygunluk Eğitim Hizmetleri Intertek, sağladığı eğitim hizmetleri ile kurumsal sosyal uygunluk alanında farkındalık

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı