Kloaka Anomalili Konjendal Po~ Kolonlu Olgularda Stoma Seviyelendirmesinin Onemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kloaka Anomalili Konjendal Po~ Kolonlu Olgularda Stoma Seviyelendirmesinin Onemi"

Transkript

1 ZEYNEP KAMft TIP BULTENi OLGUSUNUMU CiLT: 42 YIL : 2011 SAY!: 1 Kloaka Anomalili Konjendal Po~ Kolonlu Olgularda Stoma Seviyelendirmesinin Onemi Gokmen KURT, Ay enur CERRAH CELAYiR, Kemal SARICA Zeynep Kamil Kadm Dogum ve <;ocuk Hastahklan Egitim ve Ara~tmna Hastanesi, <;ocuk Cerrahi Klinigi, istanbul, Adres: Zeynep Kamil Kadm Dogum ve <;ocuk Hastahklan Egitim ve Ara~tmna Hastanesi, <;ocuk Cerrahi Klinigi, istanbul, OZET: Gir4 ve amaf: Kloaka anomalisi ve konjenital po kolona bagh kzsa barsak sendromlu olgumuz; ilk ameliyatta stoma yerinin belirlenmesinin, definitif ameliyatz naszl etkileyebilecegini vurgulamak amaczyla tartz limz tlr. Olgu sunumu: 33. gebelik haftasmda dogan kzz bebek, postnatal ikinci giinde kloaka anomalisi ve konjenital po kolon tam/an ile opere edilerek sol aft kadrandan po kolon ve r;ok klsa jejunoileum sebebiyle ileostomi ar;lidz. Ameliyat sonrasz ikinci aymdan itibaren bilateral grade II hidronefrozu ve po kolona ait radyolojik bulgulan geriledi. 20 ayhkken kloaka anomalisine yonelik operasyon oncesi degerlendirildi. Sistoskopide kloaka ortak kanalmm yakla zk 6 mm r;apmda, 3 em boyunda oldugu, uretramn 8-10 mm gibi r;ok klsa oldugu ve geni bir mesane boynu eklinde mesaneye ar;zldzgz gorilldu. Oretramn ba langzcz ile r;ift vagina orifzsi ortasmda, ir;ine sistoskopun ilerletilemedigi rektal fistill oldugu tahmin edilen 2mm 'lik orifis izlendi. Posterosagittal insizyon sonrasz urogenital sinus mobilizasyonu ile uretrovaginorektoplasti yaplidz. Ancak distal barsak uzunlugu sadece 3-4 em oldugu ir;in abdominal yolla stoma serbestle tirilerek, proksimal stoma (ileostomi) dogrudan rektum eklinde perineye pull trough yapzlarak neoanus olu turulabildi. Sonuf: Konjenital po kolonu olan bu kloaka vakamzzda definitif operasyon esnasmda rektumun posterior sagittal yakla zmla yeterince eksplore edilememesi abdominal yakla lml zorunlu hale getirmi tir. Po kolonlu olgularda stoma seviyesi ar;zilrken definitif ameliyat ve klsa barsak sendromu apsmdan barsak uzunlugunun maksimum korunmasma dikkat edilmelidir. Anahtar Kelimeler: Po Kolon, Kzsa Barsak Sendromu, Kloka Anomalisi, Enterostomi. ABSTRACT: The importance of the stoma leveling of pouch colon in cases with persistent cloaca Background and Aim: Pouch colon in persistent cloaca is very rare anomaly. We reported a case with pouch colon in persistent cloca diagnosed to underline the importantance of the stoma leveling on the definitive operation. Case Report: 32 gestational weeks girl baby was operated on the second postnatal day because of Persistent cloaca. Preoperative abdominal X-ray showed dilated distal colon and ultrasonography findings were bilateral hydronephrosis and 8 em diameter cystic mass at the left lower quadrant. There was totally 50 em intestine betweeen distal to trietz ligament and distal ileum was ending directly with dilated pouch in abdominal exploration and Ileostomy was created 5 em proximal to cystic mass. When she was 20 mounths old, cystoscopy was showed 6 mm diameter common channel with 3 em length and very short urethra (8-1 0 mm) with a wide opening to the bladder. There was a meatus between urethral opening and double vagen orifice which was estimated to be the rectum. Urogenital sinus mobilisation was done with rectum and double vagina and urethral plane. Pouch colon totaly excised and proximal stoma pulled thorough to perineum and the abdomen was closed witout any stoma. Neourethra was reconstructed from commen channel, vaginal septum was excised and vaginal orifice was reconstructed by vaginoplasty, perineal body reconstructed, and the edge of the stoma was pulled through the perineum into the anal channel. Conclusions: In the management of the pouch colon, stoma leveling is very important espacially in short bowel syndrome. The abdominal aproach and proximal stoma pull through were done because short distal colon didn ~ give permission for pull trough. Posterosagittal anorectoplasty without stoma would be done if the intestinum is short Key Words: Colonic Pouch, Short Bowel Syndrome, Persistent Cloca, Enterostomy.

2 ZEYNEP KAMiL TIP BOLTEN] ClLT: 42 YIL : 2011 SAYI: 1 Konjenital Po~ Kolon (KPK), kolonun tamammm veya bir ktsmtmn po~ ~eklinde geni~lemesi ve genellikle inee bir fistiil aracthgt ile Orogenital traktusa baglantlsmm oldugu konjenital durumdur (1). KPK, Anorektal malformasyonlar (ARM)'a e~lik eden bir varyasyon olup Konjenital Ktsa Kolon olarak daadlan~ttr(2). ilkkpkolgusu, 1912'de Spriggs tarafindan Lonclra Hastanesi Mtizesinde birspesmentizerinde~(3). 1959'da Kanada'dan Trusler, bir po~ kolon olgusu bildirmi~ (4).1972'de Hindistan'dan Singh ve Pathak, 6 olguluk bir seri sunm~lardtr ve adtm Konjenital Ktsa Kolon olarak koymu~lardtr (5). Anoektal malformasyonlarda ~tmtza ~tkan Konjenital Po~ Kolon Anomalisi ~ok nadir bir anomali olup, genellikle anorektal anomalilere e~lik etmektedir. Literatu.rdeki olgu bildirimleri genellikle Uzak Dogu veya Hindistan kokenlidir. Kloaka anomalisi ise ktz ~oeuklarda nadir gotiilen fue1ra, vagina ve kolonun tek bir orifisle perineye a~lldtgt en agtr anorektal malformasyonlardan biridir. Yenidogan doneminde kloaka anomalisi nedeniyle klinigimizde interne edilen po~ kolonlu olguda; ilk ameliyatta stoma yerinin belirlenmesinin, definitif ameliyatl nastl etkileyebileeeginin onemini vurgu1amak amactyla literatiir e~liginde tartt~tlrm~trr. OLGUSUNUMU 33. Haflahk gebelik sonrast dogan ktz bebek, postnatal ikinei giinde safrah kusma nedeniyle ~ekilen ayakta drekt batm grafisinde; geni~lemi~ distal kolona ait gaz golgesi goriildii (Resim la,b). RESiM la: Yenidogan doneminde iken, ayakta yekilen diiz grafide po~ kolonla uyumlu soldaki kistik yap1 goriilmektedir. lb: Hastanm bir ~mda iken perinesinde kolon, vagina ve mesanenin a~lldj.gt ortak kanala ait tek ori:fis (kloaka anomalisi) goriilmektedir. Ultrasonografide ise bilateral hidronefroz ve i~i yogun i~erikle dolu yakla~ik 8 em ~apmda sol alt kadram dolduran kistik yapt tannnlandt. Kloaka anomalisi ve konjenital po~ kolon tamlart ile klinigimizde yogun baknn iinitesinde yatmldt. Operasyonda dikkat ~ekiei bulgu olarak hahn alt kadranlarmt tamamen dolduran yakla~ik 10 em ~apmda dilate kolon izlendi, appendiks ve ~ekum izlenmedi. Trietz'dan itibaren toplam 50 em inee barsak meveuttu ve distal ileum dogrudan bu kistik goriiniimlii kolonda sonlamyordu. Eksplorasyonda, kolostomi aplaeak kolon segmenti bulunamamast nedeni ile kistik yaptdan yakla~tk 5 em proksimalden "diverting" ileostomi yaptlarak ileum batm eildine sol alt kadranda agtzla~ttnldt. Klinik takiplerinde erken komplikasyon ya~anmayan hasta tabureu edilerek ayaktan takibe almdt. Post operatif ikinei aymdan itibaren ultrasonografi kontrollerinde bilateral Grade n hidronefrozu ve po~ kolona ait kistik radyolojik bulgulart geriledi.hastamn 20 ayhkken kloaka anomalisine yonelik operasyon oneesi kontrol degerlendirmesinde fizik muayenede perinede anal ~ukurcuk ve karaltmm olmadtgt; sakral grafilerde sakrum geli~iminin dogal oldugu izlendi. Definitif operasyon i~in preoperatif hamhklart strasmda ~ekilen distalloopogramda distal kolonun ktsa, her iki vajen ve mesanenin geni~lemi~ oldugu ve kloakal kanala a~tldtgt izlendi (Resim 2A,B). RESiM 2A: Distal stomadan ~ekilen anteroposterior loopogram; Ortada mesane ve yanlarda her iki vajenler beraber goriintiilenmi~tir. 2B: Lateral gra:fide, mesaneye siiperpoze gortilen ortadaki daha opakt alan distal po~ kolon olup aynca vertebraya dogru sol bobrek pelvisi ve kaliksiyal yaptlarm da opakt madde ile doldugu goriilmektedir. -54-

3 ZEYNEP KAM1L TIP BOLTEN! C1LT: 42 YIL : 2011 SAYI: I Hasta ameliyata ahndt. Sistoskopi ile ortak kanalm yakla~tk 6 mm c;apmda, 3 em boyunda oldugu, iiretranm c;ok ktsa oldugu (8-1 0 mm gibi) ve geni~ bir mesane boynu ~eklinde mesaneye ac;tldtgt, iiretranm b~langtct ile c;ift vagina orifisi ortasmda, ic;ine sistoskopun ilerletilemedigi rektal fistiil oldugu tahmin edilen 2mm'lik bir orifis izlendi. Hastaya prone pozisyon verilerek stimulator kontrolu ile anal orifisin on ve arka kenarlart belirlendi. Posterosagittal insizyonla orta hatta katlar tam olarak gec;ilerek kloaka ortak kanalt arka kenart boyunca, vaginal orifis giri~ine kadar boylu boyunca aytldt. Mesane boynunun geni~ oldugu, iiretranm 1 em den klsa oldugu gozlendi, No: 10 silikon foley sonda mesaneye yerle~tirildi. <;ift vagina orifisi ile mesane boynu arasmda rektal orifis bulundugundan, vagina ve rektum bir tarafta kalacak ~ekilde iiretradan aymlmaya c;ah~tldt. Y akla~ik 2 em kadar rektum vaginal duvar ve iiretral duvar serbestle~tirilmesine ragmen, rektumun mesane ile vagina arasmda olmas1, vaginanm arkasma dogru donmemesi ve c;ok ktsa olmas1 nedeniyle kolon ic;erisine foley sonda yerle~tirilip kolonun abdominal yakla~liilla serbestle~tirilmesine karar verildi. Hastaya uc;iincu kez ( dekiibitus dorsalis) pozisyon verilerek stoma kenartndan pubise dogru hokey sopas1 tarzmda insizyon yaptlarak batm ac;ildt. Distal kolonun toplam uzunlugunun stoma kenanndan itibaren yakl~tk 4 em kadar oldugu, eksize edildiginde mediale dogru kiire ~eklini aldtgt goriildii. Distal kolon tiimuyle eksize edilerek proksimal stoma serbe~le~tirildi, vagina arkasmdan kas kompleksinin ic;erisinde olacak ~ekilde presakral alandan distal stoma yani ileum, perineye c;ekildi ve batm kapatlldt. Hastaya dorduncu kez (prone) pozisyon verilerek posterosagittal insizyona donuldu. Once toplam 3 em uzunlukta olacak ~ekilde kloaka kanahndan neoiiretra olu~turuldu. Vaginal septum eksizyonu ve vaginoplasti sonrast vaginal orifis tamamland1. Y akl~tk 2 cm'lik perineal body hazrrlanarak anal dimple ic;erisine rektum yerle~tirildi, rektum cilt anastomozu tamamlandt ve posterosagittal insizyon kapatlldt.hastamn stomas1, pull through yaptldtgt ic;in kapatllm1~ oldugundan ve klsa barsak olmast sebebiyle aynca tekrar koruyucu stoma ac;ilmamasma karar verildi. Ameliyat sonrast oral beslenmesi kesilerek TPN ve N uc;lu antibiyotik tedavisi (sefazolin sodyum, aminogliozid, metronidazol) b~lamldt. Postoperatif uyiincu gun. gaita c;tkl~t ba~ladt (Resim 3A), giinde 20'nin iizerindeki sulu gaita de~arjma bagh olarak perineal body insizyonunda maserasyon b~lamas1 sebebiyle No:22 Foley sonda, anus ic;erisinden rektuma yerle~tirilerek peritoneal refleksiyon hizasmda balonu 8 cc hava ile ~i~irildi. Boylelikle gaita pasaj 1 sonda ic;inden saglanarak insizyonun masere olmast engellenmi~ oldu. 10. giin oral sulu gtdalarla beslenmeye gec;ildi, 21. giin mesane sondast ve rektal sonda c;tkartldt. Hasta anal kalibrasyon sonras1 dilatasyon programma ahndt ve diyeti duzenlendi (Resim 3B). RESIM 3A: Operasyon sonras1 3.gtinde neoiiretrada foley sonda, vaginal orifiste makama dren izlenmektedir. 3B: 2l.gfin agtr perineal dermatite bagh Jozankhk ve cilt ~i olu tugu gorulmektedir. AnUste no: 10 hegar buji ile kalibrasyon yapthrken perineal body arka kenannda ciltte hafif deta~man izlenmektedir. Ameliyat sonrast uc;iincu ayda hastanm gaitasmm giinde kez ve halen ctvtk ktvamh oldugu, perinede dermatit geli~tigi gozlendi. Gee; kontrollerinde perinedeki agrr dermatit tablosunun hastamn konforunu olumsuz yonde etkiledigi g&iildu. Ameliyattan sonraki birinci ytlda uriner sistemde dilatasyonun tamamen geriledigi g6riildu ve mesanede rezidiv idrar saptanmadt. idranmn stzmtt tarzmda geldigi, sabah ilk iclranm tuvalete giderek yapttgt ve halen giinde ortalama kez Ctvtk ktvamda gaita yapttgt ogrenildi. Perinede a~m dermatit halinin tiim onlemlere ragmen hal en gerilemedigi goriilen hasta, 3.5 ya~mda ve halen bezlenmekte olup tuvalet terbiyesi ba~lattldt. Buyiime geli~me ve kilo alrm1 ya~ttlara gore geri olup, boy ve kilosu 50. persantilin altmdadtr. -55-

4 ZEYNEP KAMft TIP BULTENi CiLT: 42 YIL: 2011 SAYI: I Hastanemizde, her hasta yattlgt Strada hastaya ozgu hazulanan onam formunda gerektiginde isim a91klanmakstzm bilimsel 9ah~malarda sunu ve makale yaptlacagt yonfinde bilgilendirme yazth olarak yaptlmakta ve hasta onamt rutin olarak ahnmaktadtr. Bu hastamn anne ve babasmdan gerek yenidogan doneminde gerekse definitif operasyon donemindeki yatt~larmda bilimsel 9ah~malarda isim belirtilmeksizin verilerinin gerekirse kullamlacagt yonunde onamt ahnmt~tu. TARTI~MA 1984'de Narsimha Rao, Konjenital Po~ Kolon sendromu adt ile bu klinigi tammlamt~ ve stmflandtrmt~tlr (1). Bu stmflamaya gore Tip 1 ve 2 proximal tip, Tip 3 ve 4 ise distal tiptir. Tip 1 'de ileum, appendix ve 9ekumun olu~madtgt sadece masif geni~lemi~ bir po~a giri~ yapar. Tip 2 'de ise 9ekum ve appendix vardtr. Bizim olgumuz Tip 1 po~ kolon olup yenidogan donemindeki toplam ince barsak uzunlugu 50 em kadar olup stoma seviyesinde dahi ktsa barsak sendromu mevcut idi. Konjenital po~ kolon olgulan 90k nadirdir. KPK serilerinde, anorektal malformasyonlarda gorfilme stkhgt % 2-15,1 arasmda oldugu belirtilmi~tir ( 6). Tfim serilerde erkeklerde daha stkltkla gozlendigi belirtilmesine kar~m bizim olgumuz ktz olup aym zamanda kloaka anomalisi de mevcuttu (7,8,9) ytlmdaki bir makalede, illkemizden saytst 1 O'u ge9meyen konjenital po~ kolon olgu bidirimi yaptlmt~tu (10).Konjenital po~ kolonlu kloaka anomalili olgumuzda, definitif operasyon esnasmda rektumun posterior sagittal yakla~tmla yeterince serbestle~tirilememesi, abdominal yakla~1m1 zorunlu hale getirmi~tir. Aynca vajinal duplikasyonun olmast, firetramn ktsa olu~u, distal barsagm duplike vajenin arkasmdan kloakal kanala a91hyor olmast, yenidogan doneminde stoma aphrken kolonun olmamasmdan ve barsagm 90k ktsa olmasmdan dolayt yeterli uzunlukta distal barsak btraktlamamt~ olmast definitif ameliyatta abdominoperineal yakla~tmla yaptlmasma ragmen pull through i~lemini zorla~ttrmaktaydt. Olgumuzda po~ kolonuyla beraber total barsak uzunlugu daha yenidogan doneminde iken dahi 90k yetersizdi. Yenidogan doneminde po~ kolonla beraber toplam distal barsak uzunlugu yakla~tk 15 em kadar iken, definitif ameliyat strasmda po~ kolonun dilatasyonun gerileyerek yakla~tk Scm uzunlugunda barsak halinde kaldtgt goruldu. Stoma kenanndan itibaren 5 cm'lik distal barsak, definitif ameliyat srmsmda mobilizasyona ve pull though i~lemine izin vermemi~ ve mecburan eksize edilmesi gerekmi~tir. Boylelikle hastamtzda dogu~tan zaten mevcut olan ktsa barsak sendromunun daha da agula~tlgt du~finulmektedir. Literatfir incelendiginde, bizim olgumuzda oldugu gibi normal kolonun hi9 olmaytp, ileumun direkt olarak po~a a91ldtg1 Tip 1 KPK vakalannda, kolostomi a9tlabilecek kolon segmenti bulunamamaktadtr (1,6 ). Aynca bu olguda oldugu gibi konjenital po~ kolon her zaman basit bir ARM'lara e~lik etmez, olgumuzdaki gibi agtr malformasyonlarla birlikte olabilir (7,8,9). Bir yandan konjenital po~ kolonun morbiditesi, bir yandan da kloaka anomalisi gibi agu bir ARM malformasyonunun morbiditesi, hastanm kliniginin daha da agtr seyretmesine neden oldugu gibi ameliyat risklerini de arttumaktadtr. Kloaka anomalisindeki uterus ve vajinal duplikasyon olmast, firogenital sinus mobilizasyonunu ve rektumun serbestle~tirilmesini daha da gfi9 hale getirebilir. Dolaytstyla po~ kolonlu olgularda stoma aphrken stoma seviyesinin distaldeki kolonun rahat mobilize edilebilecegi bir seviyeden a91lmasma dikkat edilmelidir. Hatta mfimkunse barsak kaybmt minimale indirmek i9in, ozellikle Tip 1 gibi ktsa barsak sendromunun kapmlmaz oldugu olgularda, rektal fisrulfin kloakal kanaldan aynlarak po~ kolonun end stoma tarzmda stomala~tmlmast onerilmektedir (1, 7,8,9). Boylelikle kolon dokusunun barsak yuzeyini arttlrarak ktsa barsak sendromunun daha hafif semptomlarla ve daha ktsa surede adapte olmasmt saglayacakttr.po~ kolonun tubularize edilerek anuse ta~mdtgt olgular da vardtr (6). Fakat ytllar sonra tubularize edilmi~ bu segmentlerin tekrar po~ haline geldigini bildiren olgu sunumlan mevcuttur (11). Ancak ktsa barsak sendromu yerine boyle bir durumla kar~tl~mak ve ba~ etmek, hastanm konforu da goz online ahndtgmda tercih edilebilir bir durum olabilir. Sonu9 olarak, po~ kolonlu olgularda ilk ameliyatta stoma seviyesini belirlerken ileride yaptlacak definitif ameliyatlar goz online -56-

5 ZEYNEP KAMft TIP BULTENi CiLT: 42 YIL: 2011 SAYI: I ahnarak, distal barsagm pullthrough yaptlabilecek uzunlukta btraktlmasma daima dikkat edilmelidir. Aksi takdirde konjenital po~ kolona e~lik eden ozellikle kloaka anomalisi gibi agtr anorektal malformasyonlarda ktsa barsak sendromunun getirecegi ek riskier de morbiditeyi arttrracaktrr. KAYNAKLAR 1. Narasimharao KL, Yadav K, Mitra SK. Congenital Short Colon with imperforate anus (pouch colon syndrome). Ann Ped Surg 1984: 1: Shivdev S, Pathak IC. Short Colon Associated With imperforate Anus. Surgery 1972; 71: Spriggs NJ. Congenital occlusion of the gastrointestinal tract. Guy Hospital Rep 1912; 66: Trusler GA, Mestel AL, Stephens CA. Colon malformation with imperforate anus. Surgery. 1959; 45: Singh S, Pathak K. Short Colon Assosiated with imperforate anus. Ann Pediatr Surg 1979; 1: Chadha R, Bagga D, Gupta S, Prasad A: Congenital pouch colon: Massive redilatation of the tubularized colonic pouch after pull-through surgery. J Pediatr Surg 2002; 37(9): Not: 2009 yilmda Misir Luksor'da yapilan 25.Annual Congress of the EPSA (Egyptian Pediatric Surgical Association & TAPS Turkish Association of Pediatric Surgeons & SECI South Egypt Cancer Institute) kongresinde Ay~enur Cerrah Celayir tarfmdan oral presentasyon yapilmi~tir. Kurt,G., Celayir,A.C. ve K.Sanca. The importance of the stoma leveling of pouch colon in cases with persistent cloaca. 25.Annual Congress of the EPSA (Egyptian Pediatric Surgical Association & TAPS Turkish Association of Pediatric Surgeons & SECI South Egypt Cancer Institute), Luxor, Egypt, (OP47) 6. Chadha R, Bagga D, Malhotra CJ, Mohta A, Dhar A, Kumar A. The embryology and management of congenital pouch colon assosiated with anorectal agenesis. J Pediatr Surg 1994; 29: Gangopadhyay AN, Gopal SC, Gupta DK, Sinha CK. Management of pouch colon with anorectal malformation. J Indian assoc Pediatr Surg 1996; 1: Gangopadhyay AN, Shi/pa S, Mohan Tv, Gopal SC. Single Stage Manegement of All pouch Colon (Anorectal malformation) in newborns. J Pediatr Surg 2005; 40: Chadha R, Gupta S, Mahajan JK, Bagga D, Kumar A. Congenital pouch colon in females. Pediatr Surg Int 1999; 15: Aksoyek S, Tireli GA, Boneval C, Ozbey H, Salman T, 9elik A, Kolonik po anomalisi. Olgu sunumu-pouch Colon Malformation; Case Report. Pediatrik Cerrahi Dergisi 2000; 14(1):

6

Sakral Ageneziye Ba l Gergin Omurilik Sendromu ve Dekstrokardi Birlikteli i: Olgu Sunumu

Sakral Ageneziye Ba l Gergin Omurilik Sendromu ve Dekstrokardi Birlikteli i: Olgu Sunumu Sakral Ageneziye Ba l Gergin Omurilik Sendromu ve Dekstrokardi Birlikteli i: Olgu Sunumu Tethered Cord Syndrome Due to Sacral Agenesis Associated with Dextrocardia: Case Report Özgür ÖZDEM R 1 Tarkan ÇALIfiANELLER

Detaylı

ileri Evre EpitelyalOver Kanserinde Lenf N odu Diseksiyonunun Sagkabma Etkisi

ileri Evre EpitelyalOver Kanserinde Lenf N odu Diseksiyonunun Sagkabma Etkisi KLiNiKARASTIRMA CiLT: 42 YIL : 2011 SAY!: 1 ileri Evre EpitelyalOver Kanserinde Lenf N odu Diseksiyonunun Sagkabma Etkisi Canan KABACA, Esra izmit OZBASLI, Ate~ KARATEKE 1 Zeynep Kamil Egitim Ve Ara~trrma

Detaylı

ZEYNEP KAMiL TIP BiJLTENi. ZEYNEP KAMiL MEDICAL BULLETIN

ZEYNEP KAMiL TIP BiJLTENi. ZEYNEP KAMiL MEDICAL BULLETIN YIL:2011 ZEYNEP KAMiL TIP BiJLTENi Obstetrik Ve Jinekoloji, Pediatri Ve Pediatrik Cerrahi Klinikleri ZEYNEP KAMiL MEDICAL BULLETIN Clinics of Obstetrics And Gynecology, Pediatric And Pediatric Surgery

Detaylı

leus Nedeniyle Yap lan Acil Ameliyatlarda Karfl lafl lan Kolorektal Kanser Vakalar n n S kl

leus Nedeniyle Yap lan Acil Ameliyatlarda Karfl lafl lan Kolorektal Kanser Vakalar n n S kl ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum leus Nedeniyle Yap lan Acil Ameliyatlarda Karfl lafl lan Kolorektal Kanser Vakalar n n S kl Frequency of Colorectal Cancer

Detaylı

Surgical management of superior mesenteric artery syndrome: Report of four cases

Surgical management of superior mesenteric artery syndrome: Report of four cases AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 2007; 6 (3): 153-157 OLGU SUNUMU Superior mezenterik arter sendromunda cerrahi yaklaşım: Dört olgu sunumu Surgical management of superior mesenteric artery syndrome:

Detaylı

Laparoskopik radikal nefrektomi deneyimlerimiz

Laparoskopik radikal nefrektomi deneyimlerimiz Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (4): 732-737 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0508 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Laparoskopik radikal nefrektomi deneyimlerimiz Our laparoscopic

Detaylı

Epidemiologic Evaluation of Childhood Ocular Trauma Tuncay KÜSBECİ 1, Tayfun YİĞİT 2, Elif DEMİRHAN 2, Çağkan ÇATAL 2, Seyhan TEZCAN 2

Epidemiologic Evaluation of Childhood Ocular Trauma Tuncay KÜSBECİ 1, Tayfun YİĞİT 2, Elif DEMİRHAN 2, Çağkan ÇATAL 2, Seyhan TEZCAN 2 Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 13: 153-159/ Eylül 2012 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Çocukluk Çağı Göz Travmalarının Epidemiyolojik Değerlendirilmesi Epidemiologic Evaluation of Childhood Ocular Trauma

Detaylı

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons Editörler Kemal ALEMDAROĞLU Editör Ergun ERDOĞAN Yardımcı Editör M. Levhi AKIN

Detaylı

Perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz: 533 vakalık tek merkezdeki deneyimlerimiz

Perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz: 533 vakalık tek merkezdeki deneyimlerimiz Araştırmalar / Researches Perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz: 533 vakalık tek merkezdeki deneyimlerimiz Mehmet Taşkıran 1, Orhan Tanrıverdi 2, Umut Sarıoğulları 3, Göksel Bayar 3, Hüseyin Acinikli 3,

Detaylı

VACTERL; Vertebra, renal, kardiovasküler, trakeoözofajial,

VACTERL; Vertebra, renal, kardiovasküler, trakeoözofajial, Olgu Sunumlar / Case Reports VACTERL Birlikteli inin Radyolojik Bulgular : Olgu Sunumu brahim Taflk n Rak c, Abdullah Yüksel Barut SB stanbul E itim ve Araflt rma Hastanesi Radyoloji Klini i, stanbul ÖZET

Detaylı

Çocuklarda başlangıç perkütan nefrolitotomi deneyimimiz

Çocuklarda başlangıç perkütan nefrolitotomi deneyimimiz Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 151-155 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0390 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Çocuklarda başlangıç perkütan nefrolitotomi deneyimimiz Our initial

Detaylı

Gebelikte akut apandisit Acute appendicitis in pregnancy

Gebelikte akut apandisit Acute appendicitis in pregnancy 134 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Journal M. A. Yağcı ve ark. Gebelikte Akut Apandisit Cilt / Vol 37, No 2, 134-139 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Gebelikte akut apandisit Acute appendicitis in

Detaylı

1995-2004 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ EDİLEN SAFRA YOLU YARALANMALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ

1995-2004 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ EDİLEN SAFRA YOLU YARALANMALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI 1995-2004 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ EDİLEN SAFRA YOLU YARALANMALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ Dr. Atılgan Tolga AKÇAM UZMANLIK

Detaylı

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons Editörler B. Bülent MENTEŞ Editör Volüm 18 Sayı 3 Eylül 2008 Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons Cem TERZİ Yardımcı

Detaylı

Zeynep Kamil Tıp Bülteni Medical Bulletin of Zeynep Kamil

Zeynep Kamil Tıp Bülteni Medical Bulletin of Zeynep Kamil ZKTB Zeynep Kamil Tıp Bülteni Medical Bulletin of Zeynep Kamil Obstetrik ve Jinekoloji, Pediatri, Pediatrik Cerrahi Klinikleri Clinics of Obstetrics and Gynecology, Pediatrics, Pediatric Surgery Editör

Detaylı

Akut Skrotum; Şefik Çaman, İnanç Cici, Ahmet Koray Pelin, Ayşenur Cerrah Celayir. Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Akut Skrotum; Şefik Çaman, İnanç Cici, Ahmet Koray Pelin, Ayşenur Cerrah Celayir. Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul ZKTB CİLT: 45 YIL: 2014 SAYI: 1 DERLEME Akut Skrotum; Çocuk Üroloji si ni n Önemli Bi r Aci l Durumu Şefik Çaman, İnanç Cici, Ahmet Koray Pelin, Ayşenur Cerrah Celayir Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları

Detaylı

KOLON KANSERİNDE ÖZEL DURUMLAR

KOLON KANSERİNDE ÖZEL DURUMLAR 18 KOLON KANSERİNDE ÖZEL DURUMLAR Dr. Necmettin SÖKÜCÜ Dr. Emre BALIK Kolorektal ameliyatların morbidite ve mortalitesinde son birkaç dekad içerisinde anlamlı düşüşler sağlanmıştır. Bilinçli antibiyotik

Detaylı

EFFICIENCY OF URETEROSCOPY AFTER FAILED SWL IN MID AND UPPER URETERAL STONES

EFFICIENCY OF URETEROSCOPY AFTER FAILED SWL IN MID AND UPPER URETERAL STONES İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 15 (1-4): 13-20, 2009 ESWL YE DİRENÇLİ ORTA VE ÜST BÖLÜM ÜRETER TAŞLARINDA ÜRETERORENOSKOPİNİN ETKİNLİĞİ EFFICIENCY OF

Detaylı

Stres İnkontinans Tedavisinde Transobturator Tape (TOT) ile Transvaginal Tape(TVT) in Etkinliğinin ve Komplikasyonlarının Karşılatırılması

Stres İnkontinans Tedavisinde Transobturator Tape (TOT) ile Transvaginal Tape(TVT) in Etkinliğinin ve Komplikasyonlarının Karşılatırılması Stres İnkontinans Tedavisinde TOD ve TVT Van Tıp Dergisi: 18 (4): 173-180, 2011 Klinik Çalışma Stres İnkontinans Tedavisinde Transobturator Tape (TOT) ile Transvaginal Tape(TVT) in Etkinliğinin ve Komplikasyonlarının

Detaylı

Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj

Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj Van Tıp Dergisi: 16 (2):67-72, 2009 Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj İsmet Gün Amaç: Bizim amacımız servikal yetmezlik tanısında ultrasonun yeterliliği ve yapılan

Detaylı

cerrahisine adjuvan kemoterapi eklenmesi sonucu özellikle Evre III kolorektal kanser hastalarında

cerrahisine adjuvan kemoterapi eklenmesi sonucu özellikle Evre III kolorektal kanser hastalarında 22 Nüks KOLON KANSERİNde TEDAVİ Dr. Tuncay YILMAZLAR Dr. Ersin ÖZTÜRK Herhangi bir kanserin tedavisinde temel amaç hastanın yaşam kalitesini koruyarak kanseri tedavi etmek ve ileride tekrarlamasını engellemektir.

Detaylı

FETAL H DROTORAKS VE H DRONEFROZ: PRENATAL G R fi M

FETAL H DROTORAKS VE H DRONEFROZ: PRENATAL G R fi M FETAL H DROTORAKS VE H DRONEFROZ: PRENATAL G R fi M Abdurrahman Önen, FEBPS, FAAP Dicle Üniversitesi T p Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dal, Diyarbak r, Türkiye aonenmd@hatmail.com Anomalili fetuslar

Detaylı

ROBOTİK PROSTAT KANSERİ CERRAHİSİ

ROBOTİK PROSTAT KANSERİ CERRAHİSİ ROBOTİK PROSTAT KANSERİ CERRAHİSİ Hazırlayanlar: İÇERİK: Prostat Anatomisi Klinik Anatomi Cerrahi Anatomi Cerrahi Teknik Çizimler ile konu anlatımı Robotik prostat kanseri ameliyat görüntüleri ile anlatım

Detaylı

Torakal Omurga Cerrahisi Sonrası Gelişen Rabdomiyoliz: İki Pediatrik Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Torakal Omurga Cerrahisi Sonrası Gelişen Rabdomiyoliz: İki Pediatrik Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Olgu Sunumu Torakal Omurga Cerrahisi Sonrası Gelişen Rabdomiyoliz: İki Pediatrik Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Rhabdomyolysis After Thoracal Spine Surgery: Two Pediatric Cases and a Review of

Detaylı

Konstipasyon. M. Cemil SAVAŞ

Konstipasyon. M. Cemil SAVAŞ Konstipasyon M. Cemil SAVAŞ Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, Gastroenteroloji Bilim Dal, GAZİANTEP TANIM Konstipasyon (kab zl k) hasta, doktor ve bu konuda araşt rma yapanlara

Detaylı

İçindekiler. VII. Üriner sistem travmaları

İçindekiler. VII. Üriner sistem travmaları İçindekiler VII. Üriner sistem travmaları 7.1 Böbrek travmaları //M.İrfan DÖNMEZ, Kubilay İNCİ 7.1.1 Klinik tablo 7.1.2 Sınıflandırma 7.1.3 Evrelendirme 7.1.4 Tedavi 7.1.5 Komplikasyonlar 7.2 Üreter yaralanmaları

Detaylı

Akut femur cisim kırıklarında traksiyon masası kullanmadan elle traksiyon yapılarak mini-açık intramedüller çivileme

Akut femur cisim kırıklarında traksiyon masası kullanmadan elle traksiyon yapılarak mini-açık intramedüller çivileme Araştırma Makalesi Akut femur cisim kırıklarında traksiyon masası kullanmadan elle traksiyon yapılarak mini-açık intramedüller çivileme Mini-open intramedullar nailing of acute femoral shaft fractures

Detaylı