Mehmet Ferhat ÖZBEK Gözde KOSA **

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mehmet Ferhat ÖZBEK Gözde KOSA **"

Transkript

1 DUYGUSAL BA LILIK, ÖRGÜTSEL DESTEK, ÜST YÖNET M DESTE VE PERSONEL GÜÇLEND RMEN N H ZMET KAL TES ÜZER NDEK ETK S : KIRGIZ STANDA BANKA GÖRENLER ÜZER NDE B R UYGULAMA Mehmet Ferhat ÖZBEK Gözde KOSA ** ÖZ Bu çal ma örgütsel destek, üst yönetim deste i, duygusal ba l l k ve personel güçlendirmenin mü teri ile ileti im içerisinde olan i görenlerin verdikleri hizmetin kalitesi ile olan ili kisini ara t rmaktad r. Hipotezler insan kaynaklar yönetimi ve hizmet kalitesi alan ndaki literatür göz önüne al narak yap land r lm t r. Hipotezleri test edebilmek amac ile iki adet regresyon modeli kurulmu tur. Birinci modelde ba ms z de i kenler, duygusal ba l l k, örgütsel destek ve üst yönetim deste i, ba ml de i ken ise hizmet kalitesidir. kinci modelde ise ba ms z de i kenler, güçlendirmenin üç alt boyutu olan kontrol, cevap verebilirlik ve serbestliktir. Ara t rma K rg zistanda bankalarda çal an 174 ki i üzerinde yap lm t r. Elde edilen sonuçlar göstermektedir ki, örgütsel destek, üst yönetim deste i, duygusal ba l l k ve personel güçlendirme hizmet kalitesi ile do rusal ve pozitif yönlü ili ki içerisindedirler. Ara t rmada elde edilen ilginç bir sonuç ise hizmet kalitesi ile güçlendirmenin serbestlik boyutu aras nda anlaml ve negatif yönlü bir ili kinin bulunmas d r. Anahtar kelimeler: Hizmet Kalitesi, Örgütsel Destek, Üst Yönetim Deste i, Duygusal Ba l l k, Personel Güçlendirme. THE INFLUENCE OF AFFECTIVE COMMITMENT, ORGANIZATIONAL SUPPORT, UPPER MANAGEMENT SUPPORT AND EMPOWERMENT ON SERVICE QUALITY: A STUDY OF BANK EMPLOYEES IN KYRGYZSTAN ABSTRACT This paper tests the relationships organizational support, upper management support, affective commitment and employee empowerment has with service quality of employees. Hypotheses are constructed by reviewing literature in the areas of human resource management and services quality. In orders to test two hypotheses, regression models were established. In the first model, independent variables are affective commitment, organizational support and top management support, the dependent variable is the service quality. In the second model, independent variables are three sub-dimensions of empowerment as control, responsiveness and discretion, the depend- Yrd. Doç. Dr., Gümü hane Üniversitesi, BF, letme Bölümü. ** Doktora Ö rencisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, letme Bölümü. Makalenin kabul tarihi: Mart 2010

2 190 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss ent variable is the service quality. A study comprising 174 employees was conducted in Kyrgyzstans banks. The findings in this research suggest that organizational support, upper management support, empowerment and affective commitment of employees have a direct and positive impact on the service quality delivered. The interesting finding in this research suggests that there is a negative and significant relationship among discretion dimension of empowerment and service quality. Key Words: Organizational Support, Upper Management Support, Affective Commitment, Empowerment, Service Quality. G R K rg zistanda 1998 y l ndan bu yana finansal hizmetlerin de dahil oldu u hizmet sektörünün Gayri Safi Yurt çi Has laya (GSY H) katk s tar m sektörünü geçmi tir. Sektörün GSY Hya katk s 2002 y l nda %40 iken, 2004 y l nda %42ye ç km t r (Benli, 2006: 7). Bu oran istikrar n koruyarak 2008 y l nda %44e ula m t r (D Ticaret Müste arl, 2009: 1). K rg zistanda hizmet sektörünün bir parças olan bankac l k sektörü gün geçtikçe geli me ve ilerleme kaydetmektedir. Bir yandan çok uluslu irketler bankac l k hizmetlerini vermeye devam ederken, di er yandan da yerli giri imciler de bankac l k sektörüne yönelmektedir. Özellikle K rg zistanda Rus-K rg z ortakl na dayanan bankalar önemli bir role sahiptir. Bunun yan nda ülkede Kazakistan ve Türkiye Cumhuriyetinin de bankalar mevcuttur y l verilerine göre Ülkede 18 ticari banka, 149 ube ile faaliyetini sürdürmektedir. Bunlar aras nda Demirbank ve Pakistan Milli Bankas K rg z Cumhuriyetinde kay tl yabanc bankalar olarak gösterilebilir. Bu bankalardan baz lar yabanc ortakl k ile faaliyet göstermektedir. Örne in, Asia Universal Bank (%70 yabanc sermayeli), Reidan Bank (%30 yabanc sermayeli) ve Aman Bank (%30 yabanc sermayeli) gibi bankalar içermektedir (Adem, 2005: 9). K rg zistandaki bankac l k piyasas n n henüz geli me a amas nda oldu u ifade edilebilir. Büyük piyasalar küçük piyasalara göre daha kaliteli hizmet üretti i (Dick, 2007: 70) kabul edilirse, K rg zistanda bankac l k sektörünün büyümesi ile verilen hizmet kalitesi de zaman içerisinde artacakt r. Bu çal ma ise bankac l k sektöründe alg lanan örgütsel destek, alg lanan üst yönetim deste i, güçlendirme ve duygusal ba l l n hizmet kalitesi üzerindeki etkisini ortaya ç karmay amaçlamaktad r. Bu amaçla anket çal mas yap lm ve veriler analiz edilmi tir. Bu çal ma bankac l k için hayati öneme sahip olan hizmet kalitesi hakk ndad r. Çal mada elde edilen bulgularla hizmet kalitesi üzerinde etkili oldu u varsay lan örgütsel ve yönetsel de i kenler incelemektedir. Bu de i kenler duygusal ba l l k, alg lanan örgütsel destek, üst yönetim deste i ve güçlendirmedir. Duygusal ba l l k i görenin kendisini örgütün bir parças gibi hissetmesidir. Kendisini örgütün bir parças olarak hisseden i görenin mü teriye verdi i hizmetin kalitesi de artacakt r. Ayr ca i görenlere yönelik hem örgütsel düzeyde

3 Duygusal Ba l l k, Örgütsel Destek, Üst Yönetim Deste i ve Personel Güçlendirmenin Hizmet Kalitesi 191 hem de üst yönetim düzeyinde sa lanacak destekler de i görenleri olumlu yönden etkileyecek ve verdikleri hizmetin kalitesi artacakt r. Bununla birlikte günümüzde personeli güçlendirme ve onlara daha fazla yetki vermeyi amaçlayan uygulamalar, özellikle mü terilere kaliteli hizmet vermeyi amaçlayan bankalar için ön plana ç kmaktad r. Çünkü i görenleri yetki kullanmak suretiyle güçlendirmenin onlar n verdikleri hizmetin kalitesini artt rmas güçlü bir olas l kt r. Belirtilen faktörlerin hizmet kalitesi üzerindeki etkisini ara t rma amac n ta yan bu çal mada öncelikle ilgili literatür incelenmi, kavramlar aç klanm ve hipotezler olu turulmu tur. Daha sonra anket çal mas yap larak hipotezler s nanm ve sonuçlar tart lm t r. Yap lan literatür incelemesi sonucunda çal anlar n vermi olduklar hizmet kalitesi üzerinde örgütsel destek, üst yönetim deste i ve duygusal ba l l n bir arada etkilerini bir model içerisinde ortaya koyan bir çal maya rastlanmam t r. Buna ilave olarak literatürde personel güçlendirme ile hizmet kalitesi aras ndaki ili kiyi ortaya koyan çal malar bulunmakla birlikte, personel güçlendirmenin alt boyutlar ndan hangisinin hizmet kalitesi üzerinde ne kadar etkisi oldu unu inceleyen herhangi bir çal maya rastlanmam t r. Dolay s ile bu çal ma örgütsel destek, üst yönetim deste i, duygusal ba l l k ve personel güçlendirmenin alt boyutlar n n hizmet kalitesi üzerindeki etkilerini kar la t rmal olarak ortaya koyma aç s ndan var olan literatüre katk sa lamay amaçlamaktad r. I. L TERATÜR A. H ZMET KAL TES Kalite, hizmet sektörü için özel olarak ara t r lan bir konudur. Hizmet kalitesi çal malardan en önemlilerinden birisi Parasuraman vd.ne (1985: 47) aittir. Bu çal mada on adet hizmet kalitesi boyutundan bahsedilmi tir. Bu boyutlar hissedilebilirlik, güvenilirlik, ihtiyaçlara cevap verebilme, ileti im, kredibilite, güvenlik, ustal k, nezaket, mü teriyi anlamak ve tan mak, eri im eklindedir. Ba ka bir çal mada ise hizmet kalitesinin analiz edilebilir boyutlar ndan bahsedilmi tir. Bu boyutlar; garanti verme, güvenilirlik, empati, cevap verebilirlik ve hissedilebilirliktir (Chen ve Chang, 2005: 522). Ba ka bir çal mada ise hizmet kalitesinin 3 biçiminin oldu unu öngörmü lerdir. Bunlar; fiziksel kalite (fiziksel çevre, ekipman, arac l k etme, hizmetin teslim i lemi süresince harcanan çaba) etkile imci kalite (al c -sat c etkile iminin bir sonucu olarak mü terilerle olabildi ince iyi etkile im kurma) ve irketin kalitesidir (Vandamme ve Leunis, 1993: 33). Farkl bir çal mada hizmet kalitesinin üç boyutundan bahsedilmi tir. Bunlar; fonksiyonel, teknik ve imaj boyutlar d r (Kang ve James, 2004: 266). Alg lanan hizmet kalitesi mü terinin verilen hizmete kar göstermi olduu tepkiden anla lmaktad r. Mü terinin beklentileri ve ald hizmet kar la - t rmas ne kadar birbirine yak n ise hizmet kalitesi de o kadar yüksek olacakt r (Bahai ve Nantel, 2000: 84). Buradan hizmet kalitesinin düzeyini anlamak için gerçekle en ile beklenen hizmetin kar la t r lmas gerekti i (Vandamme ve

4 192 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss Leunis, 1993: 33) sonucuna var labilir. Zeithaml vd. (1996: 42) ara t rmalar nda hizmet kalitesinin mü terilerin davran lar üzerinde etkili oldu u sonucunu elde etmi tir. Örne in hizmet kalitesi sadakat davran na yol açmakta ve mü terilerin ürünü tekrar sat n almalar n sa lamaktad r. Buna ilave olarak Kang ve James (a.g.e.: ) mü teri tatmini ile hizmet kalitesi aras nda da anlaml ve pozitif yönlü bir ili kinin varl tespit edilmi tir. Verilen hizmette belirsizlik ve olumsuz sonuçlar, alg lanan risk olarak ifade edilebilir. Risk finansal kay p, mutsuzluk, beklenen kullan l l n olmamas, fiziksel hasar, negatif sosyal imaj olabilir. Hizmet kalitesinin artmas ise alg lanan riski azaltabilir (Chen ve Chang, 2005: 522). Chen ve Chang (2005: ) Tayvanda bankalar üzerinde yapt klar ara t rmalar nda hizmet kalitesinin alg lanan riski azaltt sonucunu elde etmi lerdir. B. DUYGUSAL BA LILIK Ba l l k konusunda bilim adamlar farkl ekillerde tan mlamalar yapm - lard r. Örne in, Iverson ve McLeoda (1996: 36) göre örgüte ba l l k, örgütün amaçlar n gerçekle tirmek için ilave çaba sarf etme anlam na gelmektedir. Burke ve Stets (1999: 348) ba l l di er seçenekler daha uygun olsa bile onlara kar isteksiz olmak ekilde tan mlam t r. Onlara göre ba l l k var oldu unda art k alternatifler dü ünülmez ve bir kar zarar hesab na girilmez. Örgütsel ba l l n bir türü olan duygusal ba l l k ise i görenlerin kendisini örgüte ba l hissetmesi ile ilgilidir (Malhotra ve Mukherjee, 2004: 166). Bu türden ba l l kta ki i kendisini güçlü bir ekilde örgüt ile birlikte tan mlama iste i duyar (Ugboro, 2003: 232). Duygusal ba l l kta i görenler kendilerini örgüt ile birlikte tan mlarlar (Mitus, 2006: 13) ve örgütte kalmay arzularlar (Dixon vd, 2005, 172). Duygusal ba l l k ayn zamanda devam eden ili kide yo un ve derin ba gerektirir (Pasley, vd., 2002: 131). Duygusal ba l l kta benzer de erler ve hedefler alg lamas vard r (Randal ve Odriscoll, 1997: 607). Duygusal ba l l k ayn zamanda ahlaki ba l l k olarak da ifade edilmi ve yönetimle ayn paralelde örgütün hedeflerini, de erlerini ve normlar n içselle - tirme eklinde de tan mlanm t r (Johns, 2005: 3-4). Ba ka bir çal mada ise duygusal ba l l a çok yak n olan bir tan m de ersel ba l l k için de yap lm - t r. lgili çal mada de ersel ba l l k i görenin örgüte kar olumlu ve duygusal uyumu olarak ifade edilmi tir (Mayer ve Schoorman, 1998: 16). Duygusal ba l l kta ki i organizasyona üyelikten memnundur. Kendisini organizasyona üyelik ile tan mlar ve kendisi ile organizasyon aras nda güçlü bir ba hisseder (Ko vd., 1997: 961). Allen ve Mayer (1990: 2) organizasyona yönelik duygusal ba l l k durumunu, ki inin kendisini organizasyon ile birlikte tan mlamas, kendisini onun bir parças olarak görmesi ve bu durumdan ho - lanmas olarak tan mlamaktad rlar. Jaros vd.ne göre (1993: 954) duygusal ba - l l n bile enleri kendisini organizasyona ba lanm ki ilerin hissetti i sadakat, efkat, içtenlik, aitlik, sevgi, mutluluk, keyif gibi duygulard r.

5 Duygusal Ba l l k, Örgütsel Destek, Üst Yönetim Deste i ve Personel Güçlendirmenin Hizmet Kalitesi 193 C. ÖRGÜTSEL DESTEK Alg lanan örgütsel destek Eisenberg vd. (1990: 52) taraf ndan örgütün deerlerinin genel olarak igörenlere katk sa lamas ve igörenlerin refah n önemsemesi olarak ifade edilmektedir. Bu durumda i gören örgütün de erleri ile kendi de erleri aras nda bir paralellik olu turur ve ikisi aras nda kar l kl bir olumlu al veri içerisine girer (Moorman, 1998: 351). Böyle bir ortamda örgüt ve i gören aras nda kar l kl ç kar ili kisi bulunmaktad r. Örgüt i görene destek vermektedir, çünkü ondan daha etkin bir ekilde yararlanmak istemektedir. gören ise örgüt içerisinde kendi spesifik beklentilerini gerçekle tirmek istiyordur. Destekleyici bir örgüt i görenlere kar yard msever ve ilgi gösterici bir i - yeri ile e anlaml d r. Destekleyici örgütler i görenleri ile gurur duyarlar, onlara hak ettiklerini verirler ve onlar n ihtiyaçlar n kar lamaya çal rlar. Böylelikle i görenlerin performanslar artar ve onlar kendilerini örgüte daha fazla ait hissederler. nsan kaynaklar uygulamalar nda alg lanan örgütsel destek ile ilgili iki anahtardan bahsetmi lerdir. Bunlar; örgütün i görenlere kar yat r m yapt n gösteren uygulamalar ve i görenin varl n tan ma olarak ifade edilmektedir (Wayne, 1997: 87). Wayne vd. (1997: 101) yapt klar ara t rmalar nda alg lanan örgütsel destek ile duygusal ba l l k aras nda güçlü bir ili kinin varl n tespit etmi lerdir. Buna kar n i ten ayr lma niyeti ile negatif yönlü bir ili kinin varl - n tespit etmi lerdir. Bununla birlikte, i görenin örgüte ba l l yüksek olduunda i e devams zl k da azalmaktad r (Bennett, 2002: 433). Yang ve Hsieh (2007: 868) ise yapt klar ara t rmalar nda örgütsel destek ile performans ölçümünün yönetim taraf ndan uygulanmas ve performans ölçümlerinin kabul edilmesi aras nda pozitif yönlü bir ili kinin varl n saptam lard r. D. ÜST YÖNET M DESTE Alg lanan örgütsel destek i görenlerin örgüte makro uyumu ile ilgili olup onlar n tutum ve davran lar n etkilerken, üst yönetim deste i i le ilgili konularda üst yönetici ve astlar n kurmu oldu u ileti im ile ilgilidir (Yoon vd., 2004: 397). Üst yönetim deste i, üst yönetici ile i görenler aras nda olumlu ili kilerin kurulmas n gerektirir. Üst yöneticinin i görenlere kar ileti imi dürüst ve do rudan olmal d r. Bu ekildeki ileti im yönetimin bütünlük içerisinde oldu unun alg lanmas n sa lar. Bütünlük alg lamas ise yönetimin güvenilir olarak alg lanmas n n zeminini olu turur (Nikandrou vd., 2000: 336). Üst yönetim i görenlerin ne tür problemlerinin oldu unu onlar n yerine kendilerini koymak suretiyle tespit edip, çözümler bulmak durumundad r. Örgüt içerisinde kendi ihtiyaçlar, üst yönetim taraf ndan hissedilerek samimi bir e- kilde giderilen bireylerin, kendi örgütlerinin üst yönetimi ve amaçlar na yönelik güven duygusu geli tirmeleri de muhtemeldir ( im ek ve Ta ç, 2006: 1). görenlerin üst yönetim taraf ndan ald klar destek kendilerine de er verildi i duygususun olu mas n sa layacakt r.

6 194 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss E. PERSONEL GÜÇLEND RME Personel güçlendirme ile ilgili olarak pek çok tan m yap lmaktad r. Fakat bu tan mlar içerisindeki ortak nokta i görenlere i leri ile ilgili daha fazla özgürlük ve güç vermek olarak ifade edilebilir (Melhem, 2004: 73). Güçlendirme ile ilgili iki perspektif bulunmaktad r. Birincisi ili kisel, ikincisi motivasyonel perspektiftir. lk perspektif gücün da t lmas ile ilgilidir. Bu üst ile ast aras ndaki yetki payla m n içerir ve en yayg n olarak kullan lan perspektiftir. kincisi ise gücün payla lmas ndan çok i görenlerle aç k ileti im kurma, onlar bilgilendirme onlar hedefe odaklama ve te vik etme ile ilgilidir. Her ne kadar motivasyonel yakla m daha kapsaml olsa da iki yakla m ayn bütünün iki parças n olu turmaktad r (Carless, 2004: 406). Çe itli çal malarda güçlendirmenin boyutlar na de inilmi tir. Bunlar aras nda ki inin kendi i inde kontrol sahibi olmas, i te otonomi, tak m çal mas n n varyasyonlar, performansa göre ödeme sistemleri gösterilebilir (Honold, 1997: 202). Güçlendirme yönetimden i görenlere do ru otoritenin da t lmas n, organizasyonun farkl düzeyleri içerisinde bilgi payla m n gerektirir. Güçlendirme özgürlük, karar verebilme yetene i ve ba l l ifade eder (Sharma ve Kaur, 2008: 8). Genel olarak güçlendirme insan kayna n n etkin kullan lmas n sa layarak örgütsel etkinli i artt r r. Güçlendirme bir hareket, bir faaliyet ve psikolojik durum olarak ifade edilebilir. Ki i bu durumda güç verilerek yetkilendirilir, gücü hisseder, ya ar ve idrak eder (Dimitriades, 2005: 81). Güçlendirilmi ki i rutin olan veya olmayan durumlarda özerk ekilde hareket edebilir, kaynaklara eri ebilir ve karar alabilir (Dimitriades, 2005: 82). Güçlendirme, ba l l, risk almay ve yenili i te vik eder (Thomas ve Velthouse, 1990: 667). Güçlendirilmi i gücü rekabet avantaj sa lar (Matthews vd., 2003: 297). II. H POTEZLER A. DUYGUSAL BA LILIK VE H ZMET KAL TES Wong vd. (2002: 591) yapt klar ara t rmalar nda duygusal ba l l k ile i - gücü devri aras nda istatistiksel olarak anlaml ve negatif yönlü, örgüt içerisindeki güven ile de pozitif yönlü bir ili kinin varl n tespit etmi lerdir. Ba l l - n i gücü devri ile ters yönlü ve i performans ile pozitif yönlü ili kili (Gilder, 2003: 592) olmas ve yüksek ba l l a sahip olanlar n dü ük ba l l a sahip olanlara göre daha yüksek performans göstermeleri (Johnston, vd., 1990: 333) ba l l n kurum için olumlu etkilerinin bir göstergesidir. Ba l l k ayr ca örgütsel etkinli in önemli bir göstergesidir (Steers, 1977, 46). Üyeler ait olduklar gruba kendilerini ba l hissettiklerinde daha fazla i birli i içerisinde çal acaklar ve grup amaçlar n gerçekle tirme için daha gayretli olacaklard r (Korsgaard, vd., 1995: 67).

7 Duygusal Ba l l k, Örgütsel Destek, Üst Yönetim Deste i ve Personel Güçlendirmenin Hizmet Kalitesi 195 Strawderman ve Koubek (2008: 459) yapt klar çal malar nda hizmet sektöründe insan faktörünün etkin bir ekilde kullan lmas n n hizmet kalitesini olumlu yönde etkiledi i sonucuna ula m lard r. nsan faktörünün etkin bir e- kilde kullan lmas nda igören ba l l önemlidir. Çal t kuruma ba l l k hisseden i gören i ini daha iyi yapma çabas içerisinde olacakt r. Çünkü örgütsel ba l l k ki inin örgütsel hedefleri ve de erleri kabul etmesi ve onlara inanmas n, örgütün hedeflerini gerçekle tirmek için fazladan çaba göstermeye istekli olmas n ve örgütsel üyeli i sürdürmek için güçlü bir istek ta mas n gerektirmektedir (Hunt, ve Morgan, 1994: 1568). görenin fedakârca davran lar hizmet kalitesinin artmas na yol açacakt r. Verilen görevleri zaman nda ve eksiksiz yerine getiren, kurumda çal maktan memnun olan personelin bu dü üncesi onun i ine yans yacak ve bu ekilde hizmet kalitesi artacakt r. Örgütsel ba l l n hizmet kalitesi ile olan ili kisinin varl na i aret eden farkl çal malar yap lm t r. Boshoff ve Mels (1995: 34), Boshoff ve Tait (1996: 20) ile Mukherjee ve Malhotra (2006: 460) genel olarak örgütsel ba l l k ile hizmet kalitesi aras nda istatistiksel olarak anlaml ve pozitif yönlü bir ili ki saptam lard r. Buna kar n ba l l n üç farkl biçiminin hizmet kalitesi ile ili kisinin ara t r ld çal mada Malhotra ve Mukherjee (2004: 170) sadece duygusal ba l l n hizmet kalitesi üzerinde etkili bir de i ken olarak ortaya ç kt n di er ba l l k türlerinin hizmet kalitesi üzerinde etkili bir de i ken olmad sonucuna ula m lard r. Bu bilgiler nda ara t rman n hipotezi u ekildedir: H1: Duygusal ba l l k hizmet kalitesini pozitif yönlü etkileyen bir de i - kendir. B. ÖRGÜTSEL DESTEK VE H ZMET KAL TES Alg lanan örgütsel destek, i görenlerin kurum taraf ndan ne kadar önemsendiklerine ve iyi durumda olduklar n n ne ölçüde dikkate al nd na ili kin duyulan genel bir inançt r (Fuller vd., 2003: 789). Bu inanc ifade eden örgütsel destek i görenler için olumlu i tutumlar n n geli tirilmesini sa lar. Örne in Cropanzano vd. (1997: 175) yapt klar çal malar nda örgütsel destek ile örgütsel ba l l k ve i tatmini ve örgüte ilgi ile pozitif yönlü bir ili ki tespit etmi lerdir. Alg lanan örgütsel destek i görenlerin, kendilerine yönetim taraf ndan katk yap laca na ve organizasyonun onlar önemsediklerine ili kin ta d klar genel inançt r. Bu destek kendisini çe itli politika, uygulama ve davran larla gösterir. görenler kendilerine gösterilen bu deste e daha fazla sadakat ve performansla kar l k verirler (Kraimer ve Wayne, 2004: 210). Eisenberg vd. (1990: 54) örgütsel deste in i görenler taraf ndan alg lanmas n ki inin niteliklerinin ve özelliklerinin geli tirilmesinde katk sa lay c bir i lem olarak ifade etmektedirler. Bu ekilde üyeler kendilerini daha güçlü hissederler. Bununla birlikte örgütsel destek artt nda, i gören örgütün kararlar na ilgi duyacak ve i e ili kin pozitif de erlendirmelerini yans tacakt r (Wayne vd.,

8 196 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss : 87). Bir i görenin örgütün kendisine destek oldu unu kendini dü ündüünü ihtiyaçlar n önemsedi ini, k sacas de er verildi ini dü ünmesi onun verdi i hizmetin kalitesine de etki edecektir. Dolay s ile denilebilir ki; alg lanan örgütsel destek artt nda hizmet kalitesi de artacakt r. Ara t rman n bu ba lamda geli tirilen hipotezi; H2: Alg lanan örgütsel destek hizmet kalitesini pozitif yönlü etkileyen bir de i kendir. C. ÜST YÖNET M DESTE VE H ZMET KAL TES Alg lanan üst yönetim deste inin i görenlerde olumlu sonuçlar yaratt na ili kin çe itli ara t rmalar yap lm t r. Örne in, yap lan bir ara t rmada alg lanan üst yönetim deste inin i görenlerin duyduklar stresi azaltt sonucuna ula m - lard r (Warren ve Johnson, 1995: 164). Yoon vd. (2004: 403) ise yapt ara - t rmas nda alg lanan üst yönetim deste inin i görenlerin i tatminini olumlu yönde etkiledi i sonucunu elde etmi tir. Üst yönetim deste i ise üst yöneticinin sosyo-duygusal olarak ast na ilgi göstermesini ifade etmektedir. Üst yönetim deste i yard mseverlik, arkada l k, kar l kl güven ve psikolojik destek sa layan bir çal ma ortam n n yarat lmas n kolayla t r r. Üst yönetim deste inin seviyesi astlar n motivasyonu, i tatmini ve performans üzerinde etkilidir (Yoon vd., 2004: 397). Yöneticinin i görenlere yard mc olmas, onlara e it davranmas, yönetici ile rahat ileti im kurulmas ve yöneticinin igörenin ihtiyaçlar n göz önünde bulundurmas i görenin vermi oldu u hizmet kalitesi üzerine olumlu etki yapar. Dolay s ile denilebilir ki; i görenin hissetti i üst yönetim deste i artt kça verdi i hizmetin kalitesi de artacakt r. Ara t rman n bu ba lamda geli tirilen hipotezi; H3: Alg lanan üst yönetim deste i hizmet kalitesini pozitif yönlü etkileyen bir de i kendir. D. PERSONEL GÜÇLEND RME VE H ZMET KAL TES Personel güçlendirme i görenlerden beklentilerin artmas n ve performanslar n n yükselmesini ifade etmektedir (Thomas and Velthouse, 1990: 666). Güçlendirme i görenlere kendi i leri ile ilgili takdir yetkisi ve özerklik sa lar. Güçlendirme i görenlere i leri ile ilgili olarak gerçek bir otorite sahibi olmay ve bu sayede ba ar ya ula malar n sa layan bir i lemdir. Güçlendirme ayn zamanda örgütün performans n n ve i görenin i tatmininin artmas n sa lar. Güçlendirme i görenlere ki isel sorumluluk sa layarak, onlar n mü terilerin ihtiyaçlar na ve ikâyetlerine büyük bir ilgi ve yak nl kla daha h zl cevap vermelerini sa lar (Yip, 2000: 148). Personel güçlendirme ve hizmet kalitesi ili kisi konusunda yap lan çe itli çal malar bulunmaktad r. Dimitriades ve Maroudas (2007: 391) ile Samat vd. (2006: 723) yapt klar ara t rmalar nda personel güçlendirme ile hizmet kalitesi aras nda anlaml ve pozitif yönlü bir ili kinin varl n tespit etmi lerdir. Ancak

9 Duygusal Ba l l k, Örgütsel Destek, Üst Yönetim Deste i ve Personel Güçlendirmenin Hizmet Kalitesi 197 personel güçlendirmenin alt boyutlar ile hizmet kalitesi ile ili kisi yap lan literatür incelemesine rastlan lmam t r. Bu çal mada Melhemin (2004: 84) çal mas nda ortaya koydu u personel güçlendirmenin üç alt boyutunun (kontrol, serbestlik ve cevap verebilirlik) hizmet kalitesi ile olan ili kisi ara t r lm ve hipotezlerin geli tirilmesinde bu alt boyutlar temel al nm t r. görenlerin yapt klar i lere yönelik kontrol sahibi olmalar onlarda kendilerine güven duygusunun geli mesini sa layarak verdikleri hizmetin kalitesi artmas nda olumlu etki yapabilir. Ara t rman n bu ba lamda geli tirilen hipotezi; H 4 : Personel güçlendirmenin kontrol boyutu hizmet kalitesini pozitif yönlü etkileyen bir de i kendir. görenlerin yönetimin onay na gerek duymadan çözümler üretebilmesi onlar n rahat bir ekilde hareket etmelerine ve verdikleri hizmetin kalitesinin artmas na yol açar. Ara t rman n bu ba lamda geli tirilen be inci hipotezi; H 5 : Personel güçlendirmenin serbestlik boyutu hizmet kalitesini pozitif yönlü etkileyen bir de i kendir. görenlerde ortaya ç kan mü terilerin ihtiyaçlar na etkin bir ekilde cevap verebilme dü üncesi onlar n verdikleri hizmetin kalitesini art r c etki yapar. Ara t rman n bu ba lamda geli tirilen alt nc hipotezi u ekildedir. H 6 : Personel güçlendirmenin cevap verebilirlik boyutu hizmet kalitesini pozitif yönlü etkileyen bir de i kendir. III. METODOLOJ A. ÖRNEKLEM Bu çal ma K rg zistanda banka ubelerinde i gören i görenler üzerinde yap lm t r. K rg zistanda bulunan Demirbank, Finka, Hal k Bank, Amanbank, Kaz Komers Bank, Promstroy Bank ve Iss k Köl Bankta tesadüfî örnekleme yöntemi ile anketler yap lm t r. Toplam 400 adet anket formu da t lm, 174 adet anket de erlendirilmeye al nm t r. Bu oran toplam oran n yakla k olarak %44ünü ifade etmektedir. Ara t rma K rg zistan n ba kenti Bi kekte ve Celalabad ehrinde yap lm t r. Bi kekte yap lan anketler Bankalar n yöneticileri ile yüz yüze görü ülerek ve izin al narak gerçekle tirilirken, Celalabat ehrinde yap lan anketlerde i görenlerle yüz yüze görü me yolu ile anketler da - t lm birkaç gün beklendikten sonra veriler elden teslim al nm t r. Ara t rmaya kat lanlar n ya ortalamas 32,4 ortalama çal ma süreleri ise 6,7 y ld r. Kat l mc lar n %25ini erkekler %75ini ise bayanlar olu turmaktad r. E itim düzeyleri ise %11i orta ö retim, %55i üniversite mezunu ve %33ü yüksek lisans eklindedir.

10 198 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss B. ÖLÇEKLER N GEÇERL L K VE GÜVEN L RL K ANAL ZLER Alg lanan örgütsel destek, alg lanan üst yönetim deste i, duygusal ba l l k, güçlendirme ve hizmet kalitesi ölçekleri için ilk olarak aç klay c faktör analizi yap lm ve faktör yük de erleri 0,5 ve daha alt nda olanlar de erlendirme d b rak lm t r (Costello ve Osborne, 2005: 4). Daha sonra her bir ölçe in güvenilirli i Cronbach Alfa de erleri kullan larak hesaplanm t r. Ölçeklerin özellikli yap lar n test etmek amac ile do rulay c faktör analizi (DFA) kullan lm t r. DFA sayesinde ölçeklere ili kin teorik model ile veri aras nda ne kadar yak n bir uyum oldu unu test edebilmek mümkündür. Bütün analizlerde ölçüm modellerini aç klayan parametreleri tahmin etmek ve teorik model ve veri aras ndaki tutarl l test etmek için maksimum olas l k yöntemi kullan lm t r. Tamamlanmam ve kay p veriler silindikten sonra nihai örneklem olan 174 kat l mc ile DFA gerçekle tirilmi tir. Ölçek modellerinin veriye uygun olup olmad n belirlemek için iyilik uyum ölçümleri kullan lm t r. Maksimum olas l k hesaplar na göre yap lan uyum istatistikleri sonuçlar na göre ki-kare (X²) / serbestlik derecesinin (sd) 3ten küçük ve 1e yak n olmas iyi bir uyumu göstermektedir (Reisinger ve Mavondo, 2006: 57). Veri ile model aras ndaki uyumu de erlendirmede ki-kare istatisti i ile beraber, GFI (Goodness of Fit Index), CFI (Comparative Fit Index), NFI (Normed Fit Index), TLI (Tucker-Lewis Index) uyum ölçütleri bulunmaktad r. Bu ölçütler s f r ile bir aras nda bir de er al rlar. Bu de erin 0.90 ve üzerinde olmas model ile veri aras nda kabul edilebilir bir uyumu gösterirken 0.95 ve daha üzeri sonuçlar iyi bir uyumu göstermektedir (Hu ve Bentler, 1998: 449 ve Hu ve Bentler, 1999: 4). Ayr ca AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) de erinin 0.8den yüksek olmas kabul edilebilir de eri gösterirken 0.9dan büyük olmas iyi bir uyumu ifade etmektedir (Hopko, 2003: 341). Model ile veri aras ndaki uyumda kullan lan di er bir de er ise yakla k art k kareler ortalamas n n karekökü yani RMSEA (Root Mean Square Error of Assroximation) de eridir. Bu de erin s f r olmas mükemmel bir uyumu gösterirken, de erin 0.5ten küçük olmas iyi bir uyumu göstermekte, 0.8den küçük olmas ise kabul edilebilir bir uyumu göstermektedir (Browne and Cudeck, 1993: 144). RMR (Root Mean square Residual) de erinin de RMSEA gibi 0.8den küçük olmas model ile veri aras ndaki uyumu ifade etmektedir (Reisinger ve Mavondo, 2006: 57). Daha uygun ölçek modellerini bulmak ve modeli geli tirmek için model içerisinde her bir parametre için geli tirme endeksleri s nanm t r. Geli tirme endeksleri model içerisinde bir dikkate de er sabit parametre serbest b rak ld - nda ki-karenin ne kadar geli ece inin tahmin edilmesini sa lar. Bu çal mada analizlerin yap lmas nda SPSS 16 ve AMOS 16 programlar kullan lm t r.

11 Duygusal Ba l l k, Örgütsel Destek, Üst Yönetim Deste i ve Personel Güçlendirmenin Hizmet Kalitesi Hizmet Kalitesi Ölçe i Bu çal mada kullan lan hizmet kalitesi ölçe inin orijinali Parasuraman vd.ne (1988: 38-40) aittir. Ölçek daha sonra Mallhotra ve Mukherjee (2004: 173) taraf ndan k salt lm ve i görenin kendi verdi i hizmetin performans n de erlendirmesi ile ilgili toplam 11 maddeye dönü türülmü tür. Ölçekte kesinlikle kat lm yorum, kat lm yorum, fikrim yok, kat l yorum ve kesinlikle kat l yorum eklinde 5li Likert tipi derecelendirme yöntemi kullan lm t r. Ölçe in güvenilirli i Cronbach Alfa=0.901, aç klanan varyans %51 ve eigenvalue=5,62 olarak gerçekle mi tir. Aç klay c faktör analizi sonuçlar bütün maddelerin aç k bir ekilde tan mlanabilir tek bir faktöre yüklendi ini göstermektedir. Aç klay c faktör analizinden sonra ölçe in yap sal geçerlili ini test etmek amac ile do rulay c faktör analizi yap lm t r (Bkz. ekil 1). ekil 1: Hizmet Kalitesi Ölçe inin Faktör Yap s ve Standardize Edilmi Faktör Yükleri (Model 4) h1 d1 -,36,28 -,38 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h9 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9,70,76,73,62,72,71,76,70,61,67,52 Hizmet Kalitesi h10 d10 h11 d11 Dört modelden olu an hizmet kalitesi ölçe i s nanm t r. Model 1 basit tek faktörlü modeldir ve bütün maddeler için hata terimleri birbirinden ba ms zd r. Sonuçlar teorik model ile veri aras nda kabul edilebilir bir uyumu göstermemektedir. X²/sd=2.6, GFI=0.895, AGFI=0.843, RMR=0.053, RMSEA= Modeli geli tirmek için en geni geli tirme endeksi sonuçlar iki hata terimi aras nda kovaryans önermektedir (h7 h4, MI=21,826). Model 2 sonuçlar Model 1e göre fark edilebilir düzeyde model ile veri aras nda daha iyi bir uyumu göstermektedir. Bununla birlikte geli tirme analizi sonuçlar (di er büyük MI), di er iki hata terimi aras nda kovaryans önermektedir (h10 h3, MI=15,489). Model 3 sonuçlar Model 2 sonuçlar na göre fark edilebilir düzeyde model ile veri aras nda daha iyi bir uyumu göstermekle birlikte geli tirme analizi sonuçlar (di er büyük MI), di er iki hata terimi aras nda kovaryans

12 200 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss önermektedir(h4 h1, MI=11,695). Model 4 sonuçlar bütün uyum endeksleri sonuçlar için kabul edilebilir sonuçlar vermi tir. X²/sd=1,46 GFI=0.945 AGFI=0.903, RMR=0.038, CFI=0.978, TLI=0.970, NFI=0.934, RMSEA= Örgütsel Destek Ölçe i Yoon vd. (2004: 400) yapt klar çal madan al nan bu ölçek 7 maddeden olu maktad r. Örgütsel deste i ölçmek için kesinlikle kat l yorum ile kesinlikle kat lm yorum aras nda de i en 5li Likert derecelendirme sistemi kullan lm t r. Ölçe in güvenilirli i Cronbach Alfa: 0.813, aç klanan toplam varyans %48,137 ve eigenvalue=3,370 eklindedir. Aç klay c faktör analizi sonuçlar bütün maddelerin aç k bir ekilde tan mlanabilir tek bir faktöre yüklendi ini göstermektedir. Daha sonra ölçe in yap sal geçerlili ini ölçmek amac ile do rulay c faktör analizi yap lm t r (Bkz. ekil 2). ekil 2: Örgütsel Destek Ölçe inin Faktör Yap s ve Standardize Edilmi Faktör Yükleri (Model 2) h11 e7 h10 e6,50 -,31 h9 h8 e5 e4,72,69,65,63 Örgütsel Destek h7 e3,75,49 h6 e2 h5 e1 ki modelden olu an alg lanan örgütsel destek ölçe i s nanm t r. Model 1 basit tek faktörlü modeldir ve bütün maddeler için hata terimleri birbirinden ba ms zd r. Sonuçlar baz de erler için teorik model ile veri aras nda kabul edilebilir bir uyumu göstermemektedir. X²/sd=2,295 GFI=0.948, AGFI=0.896, CFI=947, TLI=0.920, NFI=0.911, IFI=948, RMR=0.50, RMSEA=0.087 eklindedir. Modeli geli tirmek için en geni geli tirme endeksi sonuçlar iki hata terimi aras nda kovaryans önermektedir(h10 h7, MI=8.215). Model 2 sonuçlar Model 1e göre fark edilebilir düzeyde model ile veri aras nda daha iyi

13 Duygusal Ba l l k, Örgütsel Destek, Üst Yönetim Deste i ve Personel Güçlendirmenin Hizmet Kalitesi 201 bir uyumu göstermektedir. X²/sd=1.665, GFI=0.964, AGFI=0.923, RMR=0.044, CFI=0.975, TLI=0.959, NFI=0.940, RMSEA= Üst Yönetim Deste i Ölçe i Yoon vd. (2004: 400) taraf ndan kullan lan bu ölçek toplam 4 adet ifadeden olu maktad r. Ölçekte kesinlikle kat lm yorum ile kesinlikle kat l yorum aras nda de i en 5li Likert tipi derecelendirme kullan lm t r. Ölçe in güvenilirli i Cronbach Alfa=0.816, aç klanan varyans % ve eigenvalue=2.585 olarak gerçekle mi tir. Aç klay c faktör analizi sonuçlar bütün maddelerin aç k bir ekilde tan mlanabilir tek bir faktöre yüklendi ini göstermektedir. Aç klay c faktör analizinden sonra ölçe in yap sal geçerlili ini ölçmek amac ile do rulay c faktör analizi yap lm t r (Bkz. ekil 3). ekil 3: Üst Yönetim Deste i Ölçe inin Faktör Yap s ve Standardize Edilmi Faktör Yükleri (Model 2) h15 f4,63 -,50 h14 h13 f3 f2,75,80,81 Üst Yönetim Deste i h12 f1 ki modelden olu an alg lanan üst yönetim deste i ölçe i s nanm t r. Model 1 basit tek faktörlü modeldir ve bütün maddeler için hata terimleri birbirinden ba ms zd r. Sonuçlar baz de erler için teorik model ile veri aras nda kabul edilebilir bir uyumu göstermemektedir. X²/sd=9,915 GFI=0.951, AGFI=0.755, CFI=931, TLI=0.793, NFI=0.925, IFI=932, RMR=0.64, RMSEA=0.227 eklindedir. Modeli geli tirmek için en geni geli tirme endeksi sonuçlar iki hata terimi aras nda kovaryans önermektedir(h12<-->h15, MI=12.805). Model 2 sonuçlar Model 1e göre fark edilebilir düzeyde model ile veri aras nda daha iyi bir uyumu göstermektedir. X²/sd= 1.142, GFI=0.997, AGFI=0.967, RMR=0.018, CFI=0.999, TLI=0.997, NFI=0.996, RMSEA= Duygusal Ba l l k Ölçe i Bu çal madaki duygusal ba l l k ölçe i Malhotra ve Mukherjee (2004: ) taraf ndan kullan lm t r. Ölçek toplam 6 maddeden olu maktad r. Ölçekte kesinlikle kat lm yorum ile kesinlikle kat l yorum aras nda de i en 5li Likert tipi derecelendirme kullan lm t r. Yap lan faktör analizi sonucunda duygusal ba l l k ölçe inden faktör yükü 0,5ten az olan maddeler bundan sonraki analizlerde de erlendirme d b rak lm t r. Duygusal ba l l k ölçe inde yap lan aç klay c faktör analizi sonucunda dü ük faktör yüküne sahip olan 3. ve 4. maddeler ölçekten ç kart lm t r. Bu maddeler ç kar ld ktan sonra ölçe in güvenilirli i Cronbach Alfa=0.711, aç klanan varyans %36,65 ve eigenvalue=2,199

14 202 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss olarak gerçekle mi tir. Aç klay c faktör analizinden sonra ölçe in yap sal geçerlili ini ölçmek amac ile do rulay c faktör analizi yap lm t r. (Bkz. ekil 4) ekil 4: Duygusal Ba l l k Ölçe inin Faktör Yap s ve Standardize Edilmi Faktör Yükleri (Model 1) h16 a1,85 h17 a2,59 h18 a5,35 Duygusal Ba l l k,72 h19 a6 Maksimum olas l k hesaplar na göre yap lan uyum istatistikleri sonuçlar na göre ki-kare istatisti i X²/sd=1.226 eklindedir. Bu sonuç teorik model ile veri aras nda yeterli uyumu ifade etmektedir. Di er iyilik uyum indeksleri sonuçlar s ras ile NFI=0.984, RFI=0.953, IFI=0.997, TLI=0.991, CFI=0. 997, GFI=0.993, AGFI=0.966, RMR=0.027 ve RMSEA=0.036 eklinde veri ile model aras nda kabul edilebilir bir uyumu göstermektedir. 5. Personel Güçlendirme Ölçe i Bu çal mada kullan lan ölçek de Yahya Melhemin (2004: 92) çal mas ndan al nm t r. Ölçekte kesinlikle kat lm yorum ile kesinlikle kat l yorum aras nda de i en 5li Likert tipi derecelendirme kullan lm t r. Yap lan faktör analizi sonucu göstermektedir ki bu ölçe in üç alt boyutu bulunmaktad r. Bunlar; sorumluluk, kontrol ve güç ve serbestlik verme olarak ifade edilmektedir (Melhem: 2004: 81). Temel bile enler yöntemi ile Varimax rotasyona tabi tutularak yap lan faktör analizi sonucunda Melhemin (2004) çal mas na paralel olarak üç adet faktör bulunmu tur. Bunlar; kontrol, cevap verebilirlik ve serbestliktir. Kontrol boyutu dört maddeden olu makta ve yap lan ilerde ve al nan kararlarda i görenin kontrolünün oldu u alg s n ifade etmektedir. Serbestlik (discretion) boyutu ise mü teriler ile ilgilenirken i görenlerin kendilerini özgür hissetmesi ve otonomi duymalar n ifade etmektedir. Faktör analizi bu alt boyutta üç madenin varl na i aret etmektedir. Cevap verebilirlik boyutu iki maddeden olu - maktad r. Bu boyut mü terilerin ihtiyaçlar na esnek bir ekilde cevap verebilmeyi içermektedir. Faktörlerin toplam aç klanan varyans % 56,25 olarak gerçekle mi tir. Kontrol alt faktörünün güvenilirli i Cronbach Alfa=0.658, aç klanan varyans %21,939 ve eigenvalue=1,974 serbestlik alt faktörünün güvenilirli i Cronbach Alfa=0.546, aç klanan varyans %17,747 ve eigenvalue= 1,597 ve cevap vere-

15 Duygusal Ba l l k, Örgütsel Destek, Üst Yönetim Deste i ve Personel Güçlendirmenin Hizmet Kalitesi 203 bilirlik alt faktörünün güvenilirli i Cronbach Alfa=0.43, aç klanan varyans %16,565 ve eigenvalue=1,491 olarak gerçekle mi tir. Faktör yük de erleri 0,5 ve daha alt nda olan maddeler ölçekten ç kart lm ve bundan sonraki analizlerde dikkate al nmam t r. Daha sonra ölçe in yap sal geçerlili ini ölçmek amac ile do rulay c faktör analizi yap lm t r (Bkz. ekil 5). ekil 5: Personel Güçlendirme Ölçe inin Faktör Yap s ve Standardize Edilmi Faktör Yükleri (Model 4) h25 g1,70 h26 h27 g2 g3,55,56,47 Kontrol h28 g5,25 -,29 h31 g4,55 -,43 -,27 h32 g6,44,62 Serbestlik,33 h33 g8,09 h29 g10,39 h30 g11,70 Cevap Verebilirlik Dört modelden olu an güçlendirme ölçe i s nanm t r. Model 1 basit üç faktörlü modeldir ve bütün maddeler için hata terimleri birbirinden ba ms zd r. Sonuçlar teorik model ile veri aras nda kabul edilebilir bir uyumu göstermemektedir. X²/sd=2,46, GFI=0.923, AGFI=0.855, RMR= Modeli geli tirmek için en geni modifikasyon (geli tirme) endeksi sonuçlar iki hata terimi aras nda kovaryans önermektedir (h27 h30, MI= 8,037). Model 2 sonuçlar Model 1e göre fark edilebilir düzeyde model ile veri aras nda daha iyi bir uyumu göstermektedir. Bununla birlikte geli tirme analizi sonuçlar (di er büyük MI), di er iki hata terimi aras nda kovaryans önermektedir (h26 h33, MI=7.601). Model 3 sonuçlar Model 2 sonuçlar na göre fark edilebilir düzeyde model ile veri aras nda daha iyi bir uyumu göstermekle birlikte geli tirme analizi sonuçlar (di er büyük MI), di er iki hata terimi aras nda kovaryans önermektedir (h27 h29, MI=6,819). Model 4, uyum endeksleri sonuçlar için daha kabul edilebilir sonuçlar vermi tir. X²/sd=1,541 GFI=0.957 AGFI=0.909, RMR=0.068, CFI=0.933, TLI=0.885, NFI=0.843, RMSEA=0.056.

16 204 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss IV. BULGULAR A. KORELÂSYON ANAL Z Ara t rmada kullan lan de i kenlere ili kin yap lan Pearson korelasyon analizi sonuçlar göstermektedir ki de i kenler aras nda istatistiksel olarak anlaml ili kilerin varl tespit edilmi tir (Bkz, Tablo 1). Tablo 1: De i kenlerin Ortalama, Standart Sapma ve Korelâsyon De erleri De i kenler Standart Ortalama Sapma 1.Hizmet Kalitesi Örgütsel Destek ,44* 1 * 3. Üst Yönetim Deste i ,48* 0,49* 1 * * 4.Duygusal Ba l l k ,59* 0,35* 0,49* 1 * * * 5. Personel Güçlendirme ,58* 0,53* 0,54* 0,54** 1 (Kontrol) * * * 6. Personel Güçlendirme ,10 0,03-0,10-0,18* 0,12 1 (Serbestlik) 7. Personel Güçlendirme ,02 0,08 0,05-0,06 0,07 0,0 (Cevap verebilirlik) ** p < 0.01, * p < 0.05 B. REGRESYON ANAL Z Hipotezleri test etmek amac ile iki adet regresyon modeli kurulmu tur. Model 1deki ba ms z de i kenler duygusal ba l l k, alg lanan örgütsel destek ve alg lanan üst yönetim deste i, ba ml de i ken hizmet kalitesidir. Model 2de ba ms z de i kenler, güçlendirmenin üç boyutu olan kontrol, serbestlik ve cevap verebilirlik ba ml de i ken ise hizmet kalitesidir. Model: 1: HK= 1X DB + 2 X ÖD + 1X ÜYD Model: 2: HK= 1X GK + 2 X GC + 3 X GS HK: Hizmet Kalitesi ÜYD: Üst Yönetim Deste i ÖD: Örgütsel Destek DB: Duygusal Ba l l k GK: Güçlendirme (Kontrol) GC: Güçlendirme (Cevap Verebilirlik) GS: Güçlendirme (Serbestlik) Model 1: Kat l mc lar n duygusal ba l l k, alg lanan örgütsel destek ve alg lanan üst yönetim deste i ve düzeyleri ba ms z de i ken olarak ele al nm ve hizmet kalitesi üzerindeki etkisi ara t r lm t r. Bu amaçla çoklu regresyon analizi yap lm t r. Tablo 2de s ras yla çoklu regresyon analizi sonuçlar n R², R,, F de eri ve t de erleri eklinde görmek mümkündür.

17 Duygusal Ba l l k, Örgütsel Destek, Üst Yönetim Deste i ve Personel Güçlendirmenin Hizmet Kalitesi 205 Tablo 2: Regresyon Analizi (Model 1) Ba ms z De i kenler eta t P F R R² Duygusal Ba l l k Alg lanan Örgütsel destek Alg lanan Üst yönetim deste i Ba ml De i ken: Hizmet Kalitesi Duyusal ba l l k, alg lanan örgütsel destek ve alg lanan üst yönetim desteinin hizmet kalitesi üzerindeki etkisini görmek üzere yap lan çoklu regresyon analizi sonuçlar göstermektedir ki model istatistiksel olarak anlaml d r (p<0.001). Elde edilen sonuçlara göre duygusal ba l l k, alg lanan örgütsel destek ve alg lanan üst yönetim deste i hizmet kalitesi üzerinde etkili de i kenlerdir. Bu üç de i ken toplam varyans n %42sini aç klamaktad r. Ayr ca duygusal ba l l k ( =0.44, t=6.53, p<0.001) örgütsel destek ( =0.20, t=2.99, p<0.01) ve üst yönetim deste ine göre ( =0.16, t: 2.21, p<0.05) hizmet kalitesi üzerinde daha etkili bir de i kendir. Bu modele göre ara t rman n H1, H2 ve H3 hipotezleri kabul edilmi tir. Model 2: Kat l mc lar n personel güçlendirmenin boyutlar olan kontrol, serbestlik ve cevap verebilirlik düzeyleri ba ms z de i ken olarak ele al nm ve hizmet kalitesi üzerindeki etkisi ara t r lm t r. Bu amaçla çoklu regresyon analizi yap lm t r(bkz. Tablo 3). Tablo 3: Regresyon Analizi (Model 2) Ba ms z De i kenler eta t p F R R² Kontrol Serbestlik Cevap verebilirlik Ba ml De i ken: Hizmet Kalitesi Personel güçlendirmenin alt boyutlar olan kontrol, serbestlik ve cevap verebilirli in hizmet kalitesi üzerindeki etkisini görmek üzere yap lan çoklu regresyon analizi sonuçlar göstermektedir ki model istatistiksel olarak anlaml d r (p<0.001). Ba ms z de i kenler ba ml de i ken olan hizmet kalitesinin toplam varyans n n %36s n aç klayabilmektedir. Elde edilen sonuçlara göre personel güçlendirmenin kontrol boyutu ile ( =0.60, t=9.58, p<0.001) hizmet kalitesi aras nda istatistiksel olarak anlaml bir ili ki bulunmu tur.. Bu sonuçlara göre ara t rman n H4 hipotezi kabul edilmi tir. Serbestlik de i keni ile hizmet kalitesi aras nda anlaml ve negatif yönlü bir ili ki tespit edilmi tir ( =0.17, t=- 2.71, p<0.01). Bu sonuçlara göre ara t rman n H5 hipotezi reddedilmi tir. Cevap

18 206 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss verebilirlik boyutu ile hizmet kalitesi istatistiksel olarak anlaml bir ili ki bulunmamaktad r. Böylelikle ara t rman n H6 hipotezi reddedilmi tir. TARTI MA VE SONUÇ Bu çal ma eski bir Sovyet ülkesi olan K rg zistanda anket yöntemi ile gerçekle tirilmi tir. Ba ms zl n 1991 y l nda kazanm olan K rg zistan günümüzde piyasa ekonomisine geçi yönünde çaba sarf etmektedir. Dolay s ile piyasa ekonomisinin kurallar n n henüz tam olarak yerle medi i bir ülkede bu ara t rman n yap l yor olmas bir eksiklik olarak ifade edilebilir. Piyasa ekonomisi kurallar n n etkin bir ekilde uyguland ülkelerde bu ara t rman n yap lmas ve sonuçlar n kar la t r lmas uygun olacakt r. Ayr ca örneklem say s n n artt r lmas, ara t rma yap lan bölgenin geni letilmesi de ara t rman n genellenebilirli i konusundaki eksiklikleri giderici olabilir. Bankalar varl klar n devam ettirebilmek için mü terilere gereksinim duyar. Mü teriler ise daha yüksek hizmet kalitesi beklentisi içerisindedirler. Mü - teriler kendi beklentilerinin kar land ve kendilerine de er verildi ine inand klar nda daha iyi bir hizmet ald klar n dü üneceklerdir. Genel olarak mü teriler hangi bankadan daha kaliteli hizmet ald klar n dü ünürlerse o banka ile çal mak isterler. Mü terilerin hizmet kalitesi alg lamas ise i görenlerin verdikleri hizmetin kalitesi ile do rudan ilgilidir. Bu çal mada i görenlerin verdikleri hizmetin kalitesi üzerinde etkili olduu dü ünülen örgütsel ve bireysel de i kenler ele al nm t r. Çal mada kullan lan de i kenlerin hizmet kalitesi üzerindeki etkisini görebilmek amac ile iki adet regresyon modeli kurulmu tur. Birinci modelde ba ms z de i kenler duygusal ba l l k, alg lanan örgütsel destek ve alg lanan üst yönetim deste idir. Elde edilen sonuçlar göstermektedir ki kurulan model istatistiksel olarak anlaml d r. Sonuçlara göre duygusal ba l l k, alg lanan örgütsel destek ve üst yönetim deste i hizmet kalitesi üzerinde etkilidir. Bu üç de i ken aras nda hizmet kalitesi üzerinde en etkili olan de i ken ise duygusal ba l l kt r. Bu sonuçlar yönetimin hizmet kalitesini artt rabilmesi için duygusal ba l l k üzerinde önemle durmas gereklili ini ortaya ç karmaktad r. görenlerin kendilerini örgütün bir parças gibi görmesi anlam na gelen duygusal ba l l k hizmet kalitesi üzerinde oldukça etkilidir. Yönetimde adalet, güvenin sa lanmas ve yönetimin i görenlere empatik yakla m geli tirmesi, duygusal ba l l n sa lanmas için yap lacak faaliyetler aras nda gösterilebilir. Ara t rmada personel güçlendirmenin hizmet kalitesi üzerindeki etkisini görmek amac ile ikinci bir model kurulmu tur. Personel güçlendirmeye ili kin yap lan faktör analizi sonuçlar nda üç adet alt ölçe in varl tespit edilmi tir. Bu faktörler kontrol, serbestlik ve cevap verebilirliktir. Bu üç alt faktörün hizmet kalitesi üzerindeki etkisini görebilmek ve hipotezleri test edebilmek amac ile kurulan model istatistiksel olarak anlaml d r. Elde edilen sonuçlara göre personel güçlendirmenin kontrol boyutu ile hizmet kalitesi aras nda istatistiksel

19 Duygusal Ba l l k, Örgütsel Destek, Üst Yönetim Deste i ve Personel Güçlendirmenin Hizmet Kalitesi 207 olarak anlaml ve pozitif yönlü bir ili ki bulunmaktad r. Güçlendirmenin cevap verebilirlik boyutu ile hizmet kalitesi aras nda istatistiksel olarak anlaml bir ili ki bulunamam t r. Ara t rmada elde edilen di er ilginç bir sonuç ise serbestlik ile hizmet kalitesi aras ndaki negatif yönlü ve anlaml ili kidir. Bu sonuç, i görenlerin serbestlik alg s yükseldikçe sunduklar hizmetin kalitesine ili kin alg lamalar n n dü - tü üne i aret etmektedir. Bu durum eski bir Sovyetler Birli i ülkesi olan K rg zistan için baz varsay mlara gerek duyuldu unu ifade etmektedir. Zira birlik içerisindeki merkezi uygulamalar ve devlet otoritesinin ola anüstü yetkilerinin olmas, emir komuta zincirine dayal yönetim biçimi, serbestlik eklinde verilen güçlendirmenin olumsuz sonuçlar do urmas na yol açm olabilir. Çünkü ülkede henüz piyasa ekonomisine geçi süreci devam etmekte ve Sovyet yönetim biçiminin izleri ise hala varl n sürdürmektedir. Dolay s ile i görenlerin serbest kalmalar ve özgürce hareket edebilmeleri, problemlerini kendi ba lar na çözebilmeleri gibi alg lamalar verdikleri hizmetin kalitesini olumsuz yönde etkilemi olabilir. Bununla birlikte elde edilen sonuçlar göstermektedir ki, i görenlerin yapt klar i te kontrolü elinde bulundurmalar da hizmet kalitesi üzerinde olumlu etki yapmaktad r. Yöneticiler i görenlere gerekti inde i üzerindeki kontrolü devretmeleri hizmet kalitesinin artmas n sa layacakt r.

20 208 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss KAYNAKÇA ADEM, smail; (2005), KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geli tirme ve Destekleme daresi Ba kanl ) K rg zistan Cumhuriyeti Ülke Raporu, nternetadresi:www.abmankara.org.tr/ulkeler/kirgizistan %20 Ulke%20Raporu.doc, Eri im Tarihi: ALLEN, Natalie J. ve John P. MEYER; (1990), The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization, Journal of Occupational Psychology, 63, ss BAHAI, Kamilia ve Jacques NANTEL; (2000), A Reliable and Valid Measurement Scale for The Perceived Service Quality of Banks, International Journal of Bank Marketing, 18(2), ss BENNETT, Hadyn; (2002), Employee Commitment: The Key to Absence Management in Local Government, Leadership & Organization Development Journal, 23(8), BENL, Oya; (2006), K rg zistan Ülke Profili, T.C. Ba bakanl k D Ticaret Müste arl hracat Geli tirme Etüt Merkezi, nternet Adresi: Eri im Tarihi: BOSHOFF, Christo ve Gerhard MELS; (1995), Causal Model to Evaluate The Relationships among Supervision, Role Stress, Organizational Commitment and Internal Service Quality, European Journal of Marketing, (29)2, ss BOSHOFF, Christo ve Madele TAIT; (1996), Quality Perceptions in The Financial Services Sector the Potential Impact of Internal Marketing, International Journal of Service Industry Management, (7)5, ss BROWNE, Michael W. ve Robert CUDECK; (1993), Alternative Ways of Assessing Model Fit, ss , in BOLLEN, Kenneth A. ve LONG, J. Scott, Testing Structural Equation Models, Newbury Park, CA: SAGE, USA, 320s. BURKE, Peter J. ve Jan E. STETS; (1999), Trust and Commitment through Self- Verification, Social Psychology Quarterly, 62(4), ss CARLESS, Sally A.; (2004), Does Psychological Empowerment Mediate The Relationship Between Psychological Climate And Job Satisfaction?, Journal of Business and Psychology, 7, ss CHEN, Tser-Yieth ve Hong-Sheng CHANG; (2005), Reducing Consumers' Perceived Risk through Banking Service Quality Cues in Taiwan, Journal of Business and Psychology, (19)4, ss COSTELLO, Anna B. ve Jason. W. OSBORNE; (2005), Best Practices in Exploratory Factor Analysis: Four Recommendations for Getting the Most from Your Analysis, Practical Assessment Research & Evaluation, (10)7, ss. 1-9

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

TKY de Karar Almaya Katılımın ve Örgütsel Bağlılığın Kişisel Performansa Etkisi

TKY de Karar Almaya Katılımın ve Örgütsel Bağlılığın Kişisel Performansa Etkisi TKY de Karar Almaya Katılımın ve Örgütsel Bağlılığın Kişisel Performansa Etkisi Yard.Doç.Dr. Hakan KİTAPCI Özet: Bu çalışmanın temel amacı, örgütsel bağlılık ve karar almaya katılımın kişisel performansa

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme

Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Ayfer Bayındır Çevik Doç. Dr. Şeyda Özcan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Detaylı

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I İLİŞKİSEL PAZARLAMA 31 MAYIS 2014 K O R A Y K A R A M A N

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Algılanan Performansa Etkisi: Havayollarında Bir Uygulama

Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Algılanan Performansa Etkisi: Havayollarında Bir Uygulama Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Algılanan Performansa Etkisi: Havayollarında Bir Uygulama Seçil Ulufer 1 1 İstanbul Aydın Üniversitesi/Öğretim Görevlisi, secilulufer@aydin.edu.tr Özet: Bu çalışma

Detaylı

Bir Bankanın Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi

Bir Bankanın Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi BSAD Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi Cilt 2, Sayı 9, ss.8-27 Telif Hakkı Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Bir Bankanın Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi Pelin TOKTAŞ Başkent

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ *

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * Doç. Dr. Meral TEKİN ** Son yıllarda halk eğitimi, toplumdaki öneminin giderek artmasına koşut olarak, önemli bir araştırma alanı olarak kabul görmeye

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Bölüm 11. Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ. (Mergers)

Bölüm 11. Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ. (Mergers) Bölüm 11 Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ (Mergers) İki veya daha fazla sayıda bağımsız işletmenin, eski kimlik ve tüzel kişiliklerini sona erdirerek, sahip

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi Hüküm ve Koşulları

MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi Hüküm ve Koşulları 1 Şubat 2016 tarihinde düzenlendi Sayfa 1 / 5 Bu belgede MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi'nin ("Teklif"), hem Microsoft Corporation ( Microsoft ) hem de katılımcı müşteri ( Müşteri ) için uygunluk gereksinimleri

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 Rekabet Politikası Teşebbüslere uygulanan anti-tröst kurallar Devlet yardımlarının kontrolüne ilişkin

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 19 Ocak 2016 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; Kısa dönemde 144 günlük ortalama $1110.82 trend değişimi için referans takip seviyesi olabilir.

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE KAYNAK LEASİNG III- İDARİ FAALİYETLER IV- KAR DAĞITIM

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başkanlar, Sayın KĐK üyeleri, Sayın Katılımcılar, Sayın Basın Mensupları, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Detaylı

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA 1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA Bu bölümde sosyal medya kavramı, gelişimi, özellikleri ve sosyal medya araçları ele alınarak geleneksel medya ve sosyal medya arasındaki farklar incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde,

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM 1. Açıklama 1.1.Proje Ortaklarının Adları: Uzman Klinik Psikolog Özge Yaren YAVUZ ERDAN, Uzman Klinik Psikolog Elvan DEMİRBAĞ, Uzman Klinik Psikolog Nilay KONDUZ 1.2.Nihai

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

1. YAPISAL KIRILMA TESTLERİ

1. YAPISAL KIRILMA TESTLERİ 1. YAPISAL KIRILMA TESTLERİ Yapısal kırılmanın araştırılması için CUSUM, CUSUMSquare ve CHOW testleri bize gerekli bilgileri sağlayabilmektedir. 1.1. CUSUM Testi (Cumulative Sum of the recursive residuals

Detaylı

BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ

BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ S u n u m ö z e t i 1. Bölüm: Genel tanımlar 2. Bölüm: BIM e gereksinim 3. Bölüm: Birlikte çalışabilirlik ve BIM veri standardı 4. Bölüm: BIM verisi

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 3 Kasım 2015 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; RSI indikatörü genel olarak dip/tepe fiyatlamalarında başarılı sonuçlar vermektedir. Günlük bazda

Detaylı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ KORELASON VE REGRESON ANALİZİ rd. Doç. Dr. S. Kenan KÖSE İki ya da daha çok değişken arasında ilişki olup olmadığını, ilişki varsa yönünü ve gücünü inceleyen korelasyon analizi ile değişkenlerden birisi

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5084 Kabul Tarihi : 29/1/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :6/2/2004 Sayı :25365 Yayımlandığı

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 1 Av. Tuncay Songör 2 Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi I. YASAL DÜZENLEME ELEKTRİK PİYASASINDA KAYIP-KAÇAK

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

İ.Esenyurt Üniv.2016 Yüksek Lisans / Bahar Dönemi Yönetimde Yeni Gelişmeler Sunum 02. Hazırlayan; Erkut AKSOY

İ.Esenyurt Üniv.2016 Yüksek Lisans / Bahar Dönemi Yönetimde Yeni Gelişmeler Sunum 02. Hazırlayan; Erkut AKSOY 1 Yönetimde Yeni Gelişmeler Yalın Organizasyonlar Sunumu; Erkut AKSOY Kaynak; Öğrenci No.:1432110032 2016 Bahar Dönemi Yüksek Lisans III.Dönem YALIN ORGANİZASYONLAR ZASYONLAR; Daha önceki konularda değindiğimiz

Detaylı

HEM REL KTE KURUMA BA LILI IN ÖNEM

HEM REL KTE KURUMA BA LILI IN ÖNEM HEM REL KTE KURUMA BA LILI IN ÖNEM Haz rlayan: eila Temiz Ac badem Kad köy Hastanesi Hem irelik Hizmetleri Müdürü Haz rlanma Tarihi: Ekim 2011 Ba l l k Neden Önemlidir? Ba l l k; Sa l kta insan gücü gereksiniminin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

MODEL KURMA HATALARI ve VERİ SORUNLARI

MODEL KURMA HATALARI ve VERİ SORUNLARI MODEL KURMA HATALARI ve VERİ SORUNLARI Hüseyin Taştan 1 1 Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge 14 Ekim 2012 Ekonometri

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

6.5 Basit Doğrusal Regresyonda Hipotez Testleri. 6.5.1 İçin Hipotez Testi: 1. Hipotez kurulur. 2. Test istatistiği hesaplanır.

6.5 Basit Doğrusal Regresyonda Hipotez Testleri. 6.5.1 İçin Hipotez Testi: 1. Hipotez kurulur. 2. Test istatistiği hesaplanır. 6.5 Basit Doğrusal Regresyonda Hipotez Testleri 6.5.1 İçin Hipotez Testi: 1. Hipotez kurulur. 2. Test istatistiği hesaplanır. olduğu biliniyor buna göre; hipotezinin doğruluğu altında test istatistiği

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu işletmeleri gelişmiş e gelişmekte olan ülkelerde ekonomik açıdan önemli aktörlerdir Global olarak

Detaylı

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ TANIM İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir. A- GÖREVLER Elektronik ve haberleşme

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996).

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996). Prof. Dr. Gökhan ÖZER Azmi TUNÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Tarafından 5-7 Mayıs 2011'de İzmir'de düzenlenen 10. Ulusal İşletmecilik Kongresinde Sunulmuştur. Entelektüel sermaye; zenginlik yaratmak üzere

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 18 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İŞ DENEYİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 1. GİRİŞ

HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İŞ DENEYİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 1. GİRİŞ Murat ARAPGİRLİ HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İŞ DENEYİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR 1. GİRİŞ İhale konusu işin kaliteli bir şekilde ve zamanında yapılabilmesi için işi yapacak kişinin mesleki ve teknik olarak

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI Sporculara Zihin antrenmanları, tüm çalışanlara ekip ruhu içerisinde sporcu motivasyonuna katkı sağlama, teknik ekibe psikolojik yönetim tarzları konusunda destek olamyı amaçlayan

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 27 Şubat 2016 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş. Kurumsal Yönetim Notu: 7.30 Priv. YÖNETİCİ ÖZETİ ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve

Detaylı

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim.

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim. Temel Paydaş Grupları ve Katılım Platformları Dış paydaşlarımız: Paydaş Grubu Katılım Platformları Paydaş katılımının sıklığı Müşteriler Kamu otoritesi / Düzenleyici kurumlar Bankacılık hizmet süreci (Şubeler)

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ 2 İÇERİK Eğitim temel olarak; Sözleşme yönetimini, Projelerin izleme çerçevesini, Proje yönetimi, uygulama usul ve

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

MOTİVASYON(GÜDÜLEME) VE KURAMLARI

MOTİVASYON(GÜDÜLEME) VE KURAMLARI MOTİVASYON(GÜDÜLEME) VE KURAMLARI Motive; Harekete geçirici Hareketi devam ettirici Olumlu yöne yöneltici Güdüleme Bir veya birden çok insanı, belirli bir yöne(amaca)doğru devamlı şekilde harekete geçirmek

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Pirelli Grubu Değerleri ve Etik Kodu

Pirelli Grubu Değerleri ve Etik Kodu Pirelli Grubu Değerleri ve Etik Kodu Copyright 2004 by Pirelli &C. S.p.A. Fikri Mülkiyet Hakları ile ilgili yasal düzenlemeler uyarınca tüm yasal hakları Pirelli & C. S.p.A ya aittir. İşbu eserin tamamen

Detaylı

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür.

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür. PROJE Avrupa Birliği IPA 1. Bileşeni kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Sanayi Stratejisine İlişkin İdari Kapasitesinin Güçlendirme Projesi (IPA Component I, TR 2009/0320.01) 22 Ocak

Detaylı