Mehmet Ferhat ÖZBEK Gözde KOSA **

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mehmet Ferhat ÖZBEK Gözde KOSA **"

Transkript

1 DUYGUSAL BA LILIK, ÖRGÜTSEL DESTEK, ÜST YÖNET M DESTE VE PERSONEL GÜÇLEND RMEN N H ZMET KAL TES ÜZER NDEK ETK S : KIRGIZ STANDA BANKA GÖRENLER ÜZER NDE B R UYGULAMA Mehmet Ferhat ÖZBEK Gözde KOSA ** ÖZ Bu çal ma örgütsel destek, üst yönetim deste i, duygusal ba l l k ve personel güçlendirmenin mü teri ile ileti im içerisinde olan i görenlerin verdikleri hizmetin kalitesi ile olan ili kisini ara t rmaktad r. Hipotezler insan kaynaklar yönetimi ve hizmet kalitesi alan ndaki literatür göz önüne al narak yap land r lm t r. Hipotezleri test edebilmek amac ile iki adet regresyon modeli kurulmu tur. Birinci modelde ba ms z de i kenler, duygusal ba l l k, örgütsel destek ve üst yönetim deste i, ba ml de i ken ise hizmet kalitesidir. kinci modelde ise ba ms z de i kenler, güçlendirmenin üç alt boyutu olan kontrol, cevap verebilirlik ve serbestliktir. Ara t rma K rg zistanda bankalarda çal an 174 ki i üzerinde yap lm t r. Elde edilen sonuçlar göstermektedir ki, örgütsel destek, üst yönetim deste i, duygusal ba l l k ve personel güçlendirme hizmet kalitesi ile do rusal ve pozitif yönlü ili ki içerisindedirler. Ara t rmada elde edilen ilginç bir sonuç ise hizmet kalitesi ile güçlendirmenin serbestlik boyutu aras nda anlaml ve negatif yönlü bir ili kinin bulunmas d r. Anahtar kelimeler: Hizmet Kalitesi, Örgütsel Destek, Üst Yönetim Deste i, Duygusal Ba l l k, Personel Güçlendirme. THE INFLUENCE OF AFFECTIVE COMMITMENT, ORGANIZATIONAL SUPPORT, UPPER MANAGEMENT SUPPORT AND EMPOWERMENT ON SERVICE QUALITY: A STUDY OF BANK EMPLOYEES IN KYRGYZSTAN ABSTRACT This paper tests the relationships organizational support, upper management support, affective commitment and employee empowerment has with service quality of employees. Hypotheses are constructed by reviewing literature in the areas of human resource management and services quality. In orders to test two hypotheses, regression models were established. In the first model, independent variables are affective commitment, organizational support and top management support, the dependent variable is the service quality. In the second model, independent variables are three sub-dimensions of empowerment as control, responsiveness and discretion, the depend- Yrd. Doç. Dr., Gümü hane Üniversitesi, BF, letme Bölümü. ** Doktora Ö rencisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, letme Bölümü. Makalenin kabul tarihi: Mart 2010

2 190 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss ent variable is the service quality. A study comprising 174 employees was conducted in Kyrgyzstans banks. The findings in this research suggest that organizational support, upper management support, empowerment and affective commitment of employees have a direct and positive impact on the service quality delivered. The interesting finding in this research suggests that there is a negative and significant relationship among discretion dimension of empowerment and service quality. Key Words: Organizational Support, Upper Management Support, Affective Commitment, Empowerment, Service Quality. G R K rg zistanda 1998 y l ndan bu yana finansal hizmetlerin de dahil oldu u hizmet sektörünün Gayri Safi Yurt çi Has laya (GSY H) katk s tar m sektörünü geçmi tir. Sektörün GSY Hya katk s 2002 y l nda %40 iken, 2004 y l nda %42ye ç km t r (Benli, 2006: 7). Bu oran istikrar n koruyarak 2008 y l nda %44e ula m t r (D Ticaret Müste arl, 2009: 1). K rg zistanda hizmet sektörünün bir parças olan bankac l k sektörü gün geçtikçe geli me ve ilerleme kaydetmektedir. Bir yandan çok uluslu irketler bankac l k hizmetlerini vermeye devam ederken, di er yandan da yerli giri imciler de bankac l k sektörüne yönelmektedir. Özellikle K rg zistanda Rus-K rg z ortakl na dayanan bankalar önemli bir role sahiptir. Bunun yan nda ülkede Kazakistan ve Türkiye Cumhuriyetinin de bankalar mevcuttur y l verilerine göre Ülkede 18 ticari banka, 149 ube ile faaliyetini sürdürmektedir. Bunlar aras nda Demirbank ve Pakistan Milli Bankas K rg z Cumhuriyetinde kay tl yabanc bankalar olarak gösterilebilir. Bu bankalardan baz lar yabanc ortakl k ile faaliyet göstermektedir. Örne in, Asia Universal Bank (%70 yabanc sermayeli), Reidan Bank (%30 yabanc sermayeli) ve Aman Bank (%30 yabanc sermayeli) gibi bankalar içermektedir (Adem, 2005: 9). K rg zistandaki bankac l k piyasas n n henüz geli me a amas nda oldu u ifade edilebilir. Büyük piyasalar küçük piyasalara göre daha kaliteli hizmet üretti i (Dick, 2007: 70) kabul edilirse, K rg zistanda bankac l k sektörünün büyümesi ile verilen hizmet kalitesi de zaman içerisinde artacakt r. Bu çal ma ise bankac l k sektöründe alg lanan örgütsel destek, alg lanan üst yönetim deste i, güçlendirme ve duygusal ba l l n hizmet kalitesi üzerindeki etkisini ortaya ç karmay amaçlamaktad r. Bu amaçla anket çal mas yap lm ve veriler analiz edilmi tir. Bu çal ma bankac l k için hayati öneme sahip olan hizmet kalitesi hakk ndad r. Çal mada elde edilen bulgularla hizmet kalitesi üzerinde etkili oldu u varsay lan örgütsel ve yönetsel de i kenler incelemektedir. Bu de i kenler duygusal ba l l k, alg lanan örgütsel destek, üst yönetim deste i ve güçlendirmedir. Duygusal ba l l k i görenin kendisini örgütün bir parças gibi hissetmesidir. Kendisini örgütün bir parças olarak hisseden i görenin mü teriye verdi i hizmetin kalitesi de artacakt r. Ayr ca i görenlere yönelik hem örgütsel düzeyde

3 Duygusal Ba l l k, Örgütsel Destek, Üst Yönetim Deste i ve Personel Güçlendirmenin Hizmet Kalitesi 191 hem de üst yönetim düzeyinde sa lanacak destekler de i görenleri olumlu yönden etkileyecek ve verdikleri hizmetin kalitesi artacakt r. Bununla birlikte günümüzde personeli güçlendirme ve onlara daha fazla yetki vermeyi amaçlayan uygulamalar, özellikle mü terilere kaliteli hizmet vermeyi amaçlayan bankalar için ön plana ç kmaktad r. Çünkü i görenleri yetki kullanmak suretiyle güçlendirmenin onlar n verdikleri hizmetin kalitesini artt rmas güçlü bir olas l kt r. Belirtilen faktörlerin hizmet kalitesi üzerindeki etkisini ara t rma amac n ta yan bu çal mada öncelikle ilgili literatür incelenmi, kavramlar aç klanm ve hipotezler olu turulmu tur. Daha sonra anket çal mas yap larak hipotezler s nanm ve sonuçlar tart lm t r. Yap lan literatür incelemesi sonucunda çal anlar n vermi olduklar hizmet kalitesi üzerinde örgütsel destek, üst yönetim deste i ve duygusal ba l l n bir arada etkilerini bir model içerisinde ortaya koyan bir çal maya rastlanmam t r. Buna ilave olarak literatürde personel güçlendirme ile hizmet kalitesi aras ndaki ili kiyi ortaya koyan çal malar bulunmakla birlikte, personel güçlendirmenin alt boyutlar ndan hangisinin hizmet kalitesi üzerinde ne kadar etkisi oldu unu inceleyen herhangi bir çal maya rastlanmam t r. Dolay s ile bu çal ma örgütsel destek, üst yönetim deste i, duygusal ba l l k ve personel güçlendirmenin alt boyutlar n n hizmet kalitesi üzerindeki etkilerini kar la t rmal olarak ortaya koyma aç s ndan var olan literatüre katk sa lamay amaçlamaktad r. I. L TERATÜR A. H ZMET KAL TES Kalite, hizmet sektörü için özel olarak ara t r lan bir konudur. Hizmet kalitesi çal malardan en önemlilerinden birisi Parasuraman vd.ne (1985: 47) aittir. Bu çal mada on adet hizmet kalitesi boyutundan bahsedilmi tir. Bu boyutlar hissedilebilirlik, güvenilirlik, ihtiyaçlara cevap verebilme, ileti im, kredibilite, güvenlik, ustal k, nezaket, mü teriyi anlamak ve tan mak, eri im eklindedir. Ba ka bir çal mada ise hizmet kalitesinin analiz edilebilir boyutlar ndan bahsedilmi tir. Bu boyutlar; garanti verme, güvenilirlik, empati, cevap verebilirlik ve hissedilebilirliktir (Chen ve Chang, 2005: 522). Ba ka bir çal mada ise hizmet kalitesinin 3 biçiminin oldu unu öngörmü lerdir. Bunlar; fiziksel kalite (fiziksel çevre, ekipman, arac l k etme, hizmetin teslim i lemi süresince harcanan çaba) etkile imci kalite (al c -sat c etkile iminin bir sonucu olarak mü terilerle olabildi ince iyi etkile im kurma) ve irketin kalitesidir (Vandamme ve Leunis, 1993: 33). Farkl bir çal mada hizmet kalitesinin üç boyutundan bahsedilmi tir. Bunlar; fonksiyonel, teknik ve imaj boyutlar d r (Kang ve James, 2004: 266). Alg lanan hizmet kalitesi mü terinin verilen hizmete kar göstermi olduu tepkiden anla lmaktad r. Mü terinin beklentileri ve ald hizmet kar la - t rmas ne kadar birbirine yak n ise hizmet kalitesi de o kadar yüksek olacakt r (Bahai ve Nantel, 2000: 84). Buradan hizmet kalitesinin düzeyini anlamak için gerçekle en ile beklenen hizmetin kar la t r lmas gerekti i (Vandamme ve

4 192 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss Leunis, 1993: 33) sonucuna var labilir. Zeithaml vd. (1996: 42) ara t rmalar nda hizmet kalitesinin mü terilerin davran lar üzerinde etkili oldu u sonucunu elde etmi tir. Örne in hizmet kalitesi sadakat davran na yol açmakta ve mü terilerin ürünü tekrar sat n almalar n sa lamaktad r. Buna ilave olarak Kang ve James (a.g.e.: ) mü teri tatmini ile hizmet kalitesi aras nda da anlaml ve pozitif yönlü bir ili kinin varl tespit edilmi tir. Verilen hizmette belirsizlik ve olumsuz sonuçlar, alg lanan risk olarak ifade edilebilir. Risk finansal kay p, mutsuzluk, beklenen kullan l l n olmamas, fiziksel hasar, negatif sosyal imaj olabilir. Hizmet kalitesinin artmas ise alg lanan riski azaltabilir (Chen ve Chang, 2005: 522). Chen ve Chang (2005: ) Tayvanda bankalar üzerinde yapt klar ara t rmalar nda hizmet kalitesinin alg lanan riski azaltt sonucunu elde etmi lerdir. B. DUYGUSAL BA LILIK Ba l l k konusunda bilim adamlar farkl ekillerde tan mlamalar yapm - lard r. Örne in, Iverson ve McLeoda (1996: 36) göre örgüte ba l l k, örgütün amaçlar n gerçekle tirmek için ilave çaba sarf etme anlam na gelmektedir. Burke ve Stets (1999: 348) ba l l di er seçenekler daha uygun olsa bile onlara kar isteksiz olmak ekilde tan mlam t r. Onlara göre ba l l k var oldu unda art k alternatifler dü ünülmez ve bir kar zarar hesab na girilmez. Örgütsel ba l l n bir türü olan duygusal ba l l k ise i görenlerin kendisini örgüte ba l hissetmesi ile ilgilidir (Malhotra ve Mukherjee, 2004: 166). Bu türden ba l l kta ki i kendisini güçlü bir ekilde örgüt ile birlikte tan mlama iste i duyar (Ugboro, 2003: 232). Duygusal ba l l kta i görenler kendilerini örgüt ile birlikte tan mlarlar (Mitus, 2006: 13) ve örgütte kalmay arzularlar (Dixon vd, 2005, 172). Duygusal ba l l k ayn zamanda devam eden ili kide yo un ve derin ba gerektirir (Pasley, vd., 2002: 131). Duygusal ba l l kta benzer de erler ve hedefler alg lamas vard r (Randal ve Odriscoll, 1997: 607). Duygusal ba l l k ayn zamanda ahlaki ba l l k olarak da ifade edilmi ve yönetimle ayn paralelde örgütün hedeflerini, de erlerini ve normlar n içselle - tirme eklinde de tan mlanm t r (Johns, 2005: 3-4). Ba ka bir çal mada ise duygusal ba l l a çok yak n olan bir tan m de ersel ba l l k için de yap lm - t r. lgili çal mada de ersel ba l l k i görenin örgüte kar olumlu ve duygusal uyumu olarak ifade edilmi tir (Mayer ve Schoorman, 1998: 16). Duygusal ba l l kta ki i organizasyona üyelikten memnundur. Kendisini organizasyona üyelik ile tan mlar ve kendisi ile organizasyon aras nda güçlü bir ba hisseder (Ko vd., 1997: 961). Allen ve Mayer (1990: 2) organizasyona yönelik duygusal ba l l k durumunu, ki inin kendisini organizasyon ile birlikte tan mlamas, kendisini onun bir parças olarak görmesi ve bu durumdan ho - lanmas olarak tan mlamaktad rlar. Jaros vd.ne göre (1993: 954) duygusal ba - l l n bile enleri kendisini organizasyona ba lanm ki ilerin hissetti i sadakat, efkat, içtenlik, aitlik, sevgi, mutluluk, keyif gibi duygulard r.

5 Duygusal Ba l l k, Örgütsel Destek, Üst Yönetim Deste i ve Personel Güçlendirmenin Hizmet Kalitesi 193 C. ÖRGÜTSEL DESTEK Alg lanan örgütsel destek Eisenberg vd. (1990: 52) taraf ndan örgütün deerlerinin genel olarak igörenlere katk sa lamas ve igörenlerin refah n önemsemesi olarak ifade edilmektedir. Bu durumda i gören örgütün de erleri ile kendi de erleri aras nda bir paralellik olu turur ve ikisi aras nda kar l kl bir olumlu al veri içerisine girer (Moorman, 1998: 351). Böyle bir ortamda örgüt ve i gören aras nda kar l kl ç kar ili kisi bulunmaktad r. Örgüt i görene destek vermektedir, çünkü ondan daha etkin bir ekilde yararlanmak istemektedir. gören ise örgüt içerisinde kendi spesifik beklentilerini gerçekle tirmek istiyordur. Destekleyici bir örgüt i görenlere kar yard msever ve ilgi gösterici bir i - yeri ile e anlaml d r. Destekleyici örgütler i görenleri ile gurur duyarlar, onlara hak ettiklerini verirler ve onlar n ihtiyaçlar n kar lamaya çal rlar. Böylelikle i görenlerin performanslar artar ve onlar kendilerini örgüte daha fazla ait hissederler. nsan kaynaklar uygulamalar nda alg lanan örgütsel destek ile ilgili iki anahtardan bahsetmi lerdir. Bunlar; örgütün i görenlere kar yat r m yapt n gösteren uygulamalar ve i görenin varl n tan ma olarak ifade edilmektedir (Wayne, 1997: 87). Wayne vd. (1997: 101) yapt klar ara t rmalar nda alg lanan örgütsel destek ile duygusal ba l l k aras nda güçlü bir ili kinin varl n tespit etmi lerdir. Buna kar n i ten ayr lma niyeti ile negatif yönlü bir ili kinin varl - n tespit etmi lerdir. Bununla birlikte, i görenin örgüte ba l l yüksek olduunda i e devams zl k da azalmaktad r (Bennett, 2002: 433). Yang ve Hsieh (2007: 868) ise yapt klar ara t rmalar nda örgütsel destek ile performans ölçümünün yönetim taraf ndan uygulanmas ve performans ölçümlerinin kabul edilmesi aras nda pozitif yönlü bir ili kinin varl n saptam lard r. D. ÜST YÖNET M DESTE Alg lanan örgütsel destek i görenlerin örgüte makro uyumu ile ilgili olup onlar n tutum ve davran lar n etkilerken, üst yönetim deste i i le ilgili konularda üst yönetici ve astlar n kurmu oldu u ileti im ile ilgilidir (Yoon vd., 2004: 397). Üst yönetim deste i, üst yönetici ile i görenler aras nda olumlu ili kilerin kurulmas n gerektirir. Üst yöneticinin i görenlere kar ileti imi dürüst ve do rudan olmal d r. Bu ekildeki ileti im yönetimin bütünlük içerisinde oldu unun alg lanmas n sa lar. Bütünlük alg lamas ise yönetimin güvenilir olarak alg lanmas n n zeminini olu turur (Nikandrou vd., 2000: 336). Üst yönetim i görenlerin ne tür problemlerinin oldu unu onlar n yerine kendilerini koymak suretiyle tespit edip, çözümler bulmak durumundad r. Örgüt içerisinde kendi ihtiyaçlar, üst yönetim taraf ndan hissedilerek samimi bir e- kilde giderilen bireylerin, kendi örgütlerinin üst yönetimi ve amaçlar na yönelik güven duygusu geli tirmeleri de muhtemeldir ( im ek ve Ta ç, 2006: 1). görenlerin üst yönetim taraf ndan ald klar destek kendilerine de er verildi i duygususun olu mas n sa layacakt r.

6 194 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss E. PERSONEL GÜÇLEND RME Personel güçlendirme ile ilgili olarak pek çok tan m yap lmaktad r. Fakat bu tan mlar içerisindeki ortak nokta i görenlere i leri ile ilgili daha fazla özgürlük ve güç vermek olarak ifade edilebilir (Melhem, 2004: 73). Güçlendirme ile ilgili iki perspektif bulunmaktad r. Birincisi ili kisel, ikincisi motivasyonel perspektiftir. lk perspektif gücün da t lmas ile ilgilidir. Bu üst ile ast aras ndaki yetki payla m n içerir ve en yayg n olarak kullan lan perspektiftir. kincisi ise gücün payla lmas ndan çok i görenlerle aç k ileti im kurma, onlar bilgilendirme onlar hedefe odaklama ve te vik etme ile ilgilidir. Her ne kadar motivasyonel yakla m daha kapsaml olsa da iki yakla m ayn bütünün iki parças n olu turmaktad r (Carless, 2004: 406). Çe itli çal malarda güçlendirmenin boyutlar na de inilmi tir. Bunlar aras nda ki inin kendi i inde kontrol sahibi olmas, i te otonomi, tak m çal mas n n varyasyonlar, performansa göre ödeme sistemleri gösterilebilir (Honold, 1997: 202). Güçlendirme yönetimden i görenlere do ru otoritenin da t lmas n, organizasyonun farkl düzeyleri içerisinde bilgi payla m n gerektirir. Güçlendirme özgürlük, karar verebilme yetene i ve ba l l ifade eder (Sharma ve Kaur, 2008: 8). Genel olarak güçlendirme insan kayna n n etkin kullan lmas n sa layarak örgütsel etkinli i artt r r. Güçlendirme bir hareket, bir faaliyet ve psikolojik durum olarak ifade edilebilir. Ki i bu durumda güç verilerek yetkilendirilir, gücü hisseder, ya ar ve idrak eder (Dimitriades, 2005: 81). Güçlendirilmi ki i rutin olan veya olmayan durumlarda özerk ekilde hareket edebilir, kaynaklara eri ebilir ve karar alabilir (Dimitriades, 2005: 82). Güçlendirme, ba l l, risk almay ve yenili i te vik eder (Thomas ve Velthouse, 1990: 667). Güçlendirilmi i gücü rekabet avantaj sa lar (Matthews vd., 2003: 297). II. H POTEZLER A. DUYGUSAL BA LILIK VE H ZMET KAL TES Wong vd. (2002: 591) yapt klar ara t rmalar nda duygusal ba l l k ile i - gücü devri aras nda istatistiksel olarak anlaml ve negatif yönlü, örgüt içerisindeki güven ile de pozitif yönlü bir ili kinin varl n tespit etmi lerdir. Ba l l - n i gücü devri ile ters yönlü ve i performans ile pozitif yönlü ili kili (Gilder, 2003: 592) olmas ve yüksek ba l l a sahip olanlar n dü ük ba l l a sahip olanlara göre daha yüksek performans göstermeleri (Johnston, vd., 1990: 333) ba l l n kurum için olumlu etkilerinin bir göstergesidir. Ba l l k ayr ca örgütsel etkinli in önemli bir göstergesidir (Steers, 1977, 46). Üyeler ait olduklar gruba kendilerini ba l hissettiklerinde daha fazla i birli i içerisinde çal acaklar ve grup amaçlar n gerçekle tirme için daha gayretli olacaklard r (Korsgaard, vd., 1995: 67).

7 Duygusal Ba l l k, Örgütsel Destek, Üst Yönetim Deste i ve Personel Güçlendirmenin Hizmet Kalitesi 195 Strawderman ve Koubek (2008: 459) yapt klar çal malar nda hizmet sektöründe insan faktörünün etkin bir ekilde kullan lmas n n hizmet kalitesini olumlu yönde etkiledi i sonucuna ula m lard r. nsan faktörünün etkin bir e- kilde kullan lmas nda igören ba l l önemlidir. Çal t kuruma ba l l k hisseden i gören i ini daha iyi yapma çabas içerisinde olacakt r. Çünkü örgütsel ba l l k ki inin örgütsel hedefleri ve de erleri kabul etmesi ve onlara inanmas n, örgütün hedeflerini gerçekle tirmek için fazladan çaba göstermeye istekli olmas n ve örgütsel üyeli i sürdürmek için güçlü bir istek ta mas n gerektirmektedir (Hunt, ve Morgan, 1994: 1568). görenin fedakârca davran lar hizmet kalitesinin artmas na yol açacakt r. Verilen görevleri zaman nda ve eksiksiz yerine getiren, kurumda çal maktan memnun olan personelin bu dü üncesi onun i ine yans yacak ve bu ekilde hizmet kalitesi artacakt r. Örgütsel ba l l n hizmet kalitesi ile olan ili kisinin varl na i aret eden farkl çal malar yap lm t r. Boshoff ve Mels (1995: 34), Boshoff ve Tait (1996: 20) ile Mukherjee ve Malhotra (2006: 460) genel olarak örgütsel ba l l k ile hizmet kalitesi aras nda istatistiksel olarak anlaml ve pozitif yönlü bir ili ki saptam lard r. Buna kar n ba l l n üç farkl biçiminin hizmet kalitesi ile ili kisinin ara t r ld çal mada Malhotra ve Mukherjee (2004: 170) sadece duygusal ba l l n hizmet kalitesi üzerinde etkili bir de i ken olarak ortaya ç kt n di er ba l l k türlerinin hizmet kalitesi üzerinde etkili bir de i ken olmad sonucuna ula m lard r. Bu bilgiler nda ara t rman n hipotezi u ekildedir: H1: Duygusal ba l l k hizmet kalitesini pozitif yönlü etkileyen bir de i - kendir. B. ÖRGÜTSEL DESTEK VE H ZMET KAL TES Alg lanan örgütsel destek, i görenlerin kurum taraf ndan ne kadar önemsendiklerine ve iyi durumda olduklar n n ne ölçüde dikkate al nd na ili kin duyulan genel bir inançt r (Fuller vd., 2003: 789). Bu inanc ifade eden örgütsel destek i görenler için olumlu i tutumlar n n geli tirilmesini sa lar. Örne in Cropanzano vd. (1997: 175) yapt klar çal malar nda örgütsel destek ile örgütsel ba l l k ve i tatmini ve örgüte ilgi ile pozitif yönlü bir ili ki tespit etmi lerdir. Alg lanan örgütsel destek i görenlerin, kendilerine yönetim taraf ndan katk yap laca na ve organizasyonun onlar önemsediklerine ili kin ta d klar genel inançt r. Bu destek kendisini çe itli politika, uygulama ve davran larla gösterir. görenler kendilerine gösterilen bu deste e daha fazla sadakat ve performansla kar l k verirler (Kraimer ve Wayne, 2004: 210). Eisenberg vd. (1990: 54) örgütsel deste in i görenler taraf ndan alg lanmas n ki inin niteliklerinin ve özelliklerinin geli tirilmesinde katk sa lay c bir i lem olarak ifade etmektedirler. Bu ekilde üyeler kendilerini daha güçlü hissederler. Bununla birlikte örgütsel destek artt nda, i gören örgütün kararlar na ilgi duyacak ve i e ili kin pozitif de erlendirmelerini yans tacakt r (Wayne vd.,

8 196 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss : 87). Bir i görenin örgütün kendisine destek oldu unu kendini dü ündüünü ihtiyaçlar n önemsedi ini, k sacas de er verildi ini dü ünmesi onun verdi i hizmetin kalitesine de etki edecektir. Dolay s ile denilebilir ki; alg lanan örgütsel destek artt nda hizmet kalitesi de artacakt r. Ara t rman n bu ba lamda geli tirilen hipotezi; H2: Alg lanan örgütsel destek hizmet kalitesini pozitif yönlü etkileyen bir de i kendir. C. ÜST YÖNET M DESTE VE H ZMET KAL TES Alg lanan üst yönetim deste inin i görenlerde olumlu sonuçlar yaratt na ili kin çe itli ara t rmalar yap lm t r. Örne in, yap lan bir ara t rmada alg lanan üst yönetim deste inin i görenlerin duyduklar stresi azaltt sonucuna ula m - lard r (Warren ve Johnson, 1995: 164). Yoon vd. (2004: 403) ise yapt ara - t rmas nda alg lanan üst yönetim deste inin i görenlerin i tatminini olumlu yönde etkiledi i sonucunu elde etmi tir. Üst yönetim deste i ise üst yöneticinin sosyo-duygusal olarak ast na ilgi göstermesini ifade etmektedir. Üst yönetim deste i yard mseverlik, arkada l k, kar l kl güven ve psikolojik destek sa layan bir çal ma ortam n n yarat lmas n kolayla t r r. Üst yönetim deste inin seviyesi astlar n motivasyonu, i tatmini ve performans üzerinde etkilidir (Yoon vd., 2004: 397). Yöneticinin i görenlere yard mc olmas, onlara e it davranmas, yönetici ile rahat ileti im kurulmas ve yöneticinin igörenin ihtiyaçlar n göz önünde bulundurmas i görenin vermi oldu u hizmet kalitesi üzerine olumlu etki yapar. Dolay s ile denilebilir ki; i görenin hissetti i üst yönetim deste i artt kça verdi i hizmetin kalitesi de artacakt r. Ara t rman n bu ba lamda geli tirilen hipotezi; H3: Alg lanan üst yönetim deste i hizmet kalitesini pozitif yönlü etkileyen bir de i kendir. D. PERSONEL GÜÇLEND RME VE H ZMET KAL TES Personel güçlendirme i görenlerden beklentilerin artmas n ve performanslar n n yükselmesini ifade etmektedir (Thomas and Velthouse, 1990: 666). Güçlendirme i görenlere kendi i leri ile ilgili takdir yetkisi ve özerklik sa lar. Güçlendirme i görenlere i leri ile ilgili olarak gerçek bir otorite sahibi olmay ve bu sayede ba ar ya ula malar n sa layan bir i lemdir. Güçlendirme ayn zamanda örgütün performans n n ve i görenin i tatmininin artmas n sa lar. Güçlendirme i görenlere ki isel sorumluluk sa layarak, onlar n mü terilerin ihtiyaçlar na ve ikâyetlerine büyük bir ilgi ve yak nl kla daha h zl cevap vermelerini sa lar (Yip, 2000: 148). Personel güçlendirme ve hizmet kalitesi ili kisi konusunda yap lan çe itli çal malar bulunmaktad r. Dimitriades ve Maroudas (2007: 391) ile Samat vd. (2006: 723) yapt klar ara t rmalar nda personel güçlendirme ile hizmet kalitesi aras nda anlaml ve pozitif yönlü bir ili kinin varl n tespit etmi lerdir. Ancak

9 Duygusal Ba l l k, Örgütsel Destek, Üst Yönetim Deste i ve Personel Güçlendirmenin Hizmet Kalitesi 197 personel güçlendirmenin alt boyutlar ile hizmet kalitesi ile ili kisi yap lan literatür incelemesine rastlan lmam t r. Bu çal mada Melhemin (2004: 84) çal mas nda ortaya koydu u personel güçlendirmenin üç alt boyutunun (kontrol, serbestlik ve cevap verebilirlik) hizmet kalitesi ile olan ili kisi ara t r lm ve hipotezlerin geli tirilmesinde bu alt boyutlar temel al nm t r. görenlerin yapt klar i lere yönelik kontrol sahibi olmalar onlarda kendilerine güven duygusunun geli mesini sa layarak verdikleri hizmetin kalitesi artmas nda olumlu etki yapabilir. Ara t rman n bu ba lamda geli tirilen hipotezi; H 4 : Personel güçlendirmenin kontrol boyutu hizmet kalitesini pozitif yönlü etkileyen bir de i kendir. görenlerin yönetimin onay na gerek duymadan çözümler üretebilmesi onlar n rahat bir ekilde hareket etmelerine ve verdikleri hizmetin kalitesinin artmas na yol açar. Ara t rman n bu ba lamda geli tirilen be inci hipotezi; H 5 : Personel güçlendirmenin serbestlik boyutu hizmet kalitesini pozitif yönlü etkileyen bir de i kendir. görenlerde ortaya ç kan mü terilerin ihtiyaçlar na etkin bir ekilde cevap verebilme dü üncesi onlar n verdikleri hizmetin kalitesini art r c etki yapar. Ara t rman n bu ba lamda geli tirilen alt nc hipotezi u ekildedir. H 6 : Personel güçlendirmenin cevap verebilirlik boyutu hizmet kalitesini pozitif yönlü etkileyen bir de i kendir. III. METODOLOJ A. ÖRNEKLEM Bu çal ma K rg zistanda banka ubelerinde i gören i görenler üzerinde yap lm t r. K rg zistanda bulunan Demirbank, Finka, Hal k Bank, Amanbank, Kaz Komers Bank, Promstroy Bank ve Iss k Köl Bankta tesadüfî örnekleme yöntemi ile anketler yap lm t r. Toplam 400 adet anket formu da t lm, 174 adet anket de erlendirilmeye al nm t r. Bu oran toplam oran n yakla k olarak %44ünü ifade etmektedir. Ara t rma K rg zistan n ba kenti Bi kekte ve Celalabad ehrinde yap lm t r. Bi kekte yap lan anketler Bankalar n yöneticileri ile yüz yüze görü ülerek ve izin al narak gerçekle tirilirken, Celalabat ehrinde yap lan anketlerde i görenlerle yüz yüze görü me yolu ile anketler da - t lm birkaç gün beklendikten sonra veriler elden teslim al nm t r. Ara t rmaya kat lanlar n ya ortalamas 32,4 ortalama çal ma süreleri ise 6,7 y ld r. Kat l mc lar n %25ini erkekler %75ini ise bayanlar olu turmaktad r. E itim düzeyleri ise %11i orta ö retim, %55i üniversite mezunu ve %33ü yüksek lisans eklindedir.

10 198 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss B. ÖLÇEKLER N GEÇERL L K VE GÜVEN L RL K ANAL ZLER Alg lanan örgütsel destek, alg lanan üst yönetim deste i, duygusal ba l l k, güçlendirme ve hizmet kalitesi ölçekleri için ilk olarak aç klay c faktör analizi yap lm ve faktör yük de erleri 0,5 ve daha alt nda olanlar de erlendirme d b rak lm t r (Costello ve Osborne, 2005: 4). Daha sonra her bir ölçe in güvenilirli i Cronbach Alfa de erleri kullan larak hesaplanm t r. Ölçeklerin özellikli yap lar n test etmek amac ile do rulay c faktör analizi (DFA) kullan lm t r. DFA sayesinde ölçeklere ili kin teorik model ile veri aras nda ne kadar yak n bir uyum oldu unu test edebilmek mümkündür. Bütün analizlerde ölçüm modellerini aç klayan parametreleri tahmin etmek ve teorik model ve veri aras ndaki tutarl l test etmek için maksimum olas l k yöntemi kullan lm t r. Tamamlanmam ve kay p veriler silindikten sonra nihai örneklem olan 174 kat l mc ile DFA gerçekle tirilmi tir. Ölçek modellerinin veriye uygun olup olmad n belirlemek için iyilik uyum ölçümleri kullan lm t r. Maksimum olas l k hesaplar na göre yap lan uyum istatistikleri sonuçlar na göre ki-kare (X²) / serbestlik derecesinin (sd) 3ten küçük ve 1e yak n olmas iyi bir uyumu göstermektedir (Reisinger ve Mavondo, 2006: 57). Veri ile model aras ndaki uyumu de erlendirmede ki-kare istatisti i ile beraber, GFI (Goodness of Fit Index), CFI (Comparative Fit Index), NFI (Normed Fit Index), TLI (Tucker-Lewis Index) uyum ölçütleri bulunmaktad r. Bu ölçütler s f r ile bir aras nda bir de er al rlar. Bu de erin 0.90 ve üzerinde olmas model ile veri aras nda kabul edilebilir bir uyumu gösterirken 0.95 ve daha üzeri sonuçlar iyi bir uyumu göstermektedir (Hu ve Bentler, 1998: 449 ve Hu ve Bentler, 1999: 4). Ayr ca AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) de erinin 0.8den yüksek olmas kabul edilebilir de eri gösterirken 0.9dan büyük olmas iyi bir uyumu ifade etmektedir (Hopko, 2003: 341). Model ile veri aras ndaki uyumda kullan lan di er bir de er ise yakla k art k kareler ortalamas n n karekökü yani RMSEA (Root Mean Square Error of Assroximation) de eridir. Bu de erin s f r olmas mükemmel bir uyumu gösterirken, de erin 0.5ten küçük olmas iyi bir uyumu göstermekte, 0.8den küçük olmas ise kabul edilebilir bir uyumu göstermektedir (Browne and Cudeck, 1993: 144). RMR (Root Mean square Residual) de erinin de RMSEA gibi 0.8den küçük olmas model ile veri aras ndaki uyumu ifade etmektedir (Reisinger ve Mavondo, 2006: 57). Daha uygun ölçek modellerini bulmak ve modeli geli tirmek için model içerisinde her bir parametre için geli tirme endeksleri s nanm t r. Geli tirme endeksleri model içerisinde bir dikkate de er sabit parametre serbest b rak ld - nda ki-karenin ne kadar geli ece inin tahmin edilmesini sa lar. Bu çal mada analizlerin yap lmas nda SPSS 16 ve AMOS 16 programlar kullan lm t r.

11 Duygusal Ba l l k, Örgütsel Destek, Üst Yönetim Deste i ve Personel Güçlendirmenin Hizmet Kalitesi Hizmet Kalitesi Ölçe i Bu çal mada kullan lan hizmet kalitesi ölçe inin orijinali Parasuraman vd.ne (1988: 38-40) aittir. Ölçek daha sonra Mallhotra ve Mukherjee (2004: 173) taraf ndan k salt lm ve i görenin kendi verdi i hizmetin performans n de erlendirmesi ile ilgili toplam 11 maddeye dönü türülmü tür. Ölçekte kesinlikle kat lm yorum, kat lm yorum, fikrim yok, kat l yorum ve kesinlikle kat l yorum eklinde 5li Likert tipi derecelendirme yöntemi kullan lm t r. Ölçe in güvenilirli i Cronbach Alfa=0.901, aç klanan varyans %51 ve eigenvalue=5,62 olarak gerçekle mi tir. Aç klay c faktör analizi sonuçlar bütün maddelerin aç k bir ekilde tan mlanabilir tek bir faktöre yüklendi ini göstermektedir. Aç klay c faktör analizinden sonra ölçe in yap sal geçerlili ini test etmek amac ile do rulay c faktör analizi yap lm t r (Bkz. ekil 1). ekil 1: Hizmet Kalitesi Ölçe inin Faktör Yap s ve Standardize Edilmi Faktör Yükleri (Model 4) h1 d1 -,36,28 -,38 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h9 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9,70,76,73,62,72,71,76,70,61,67,52 Hizmet Kalitesi h10 d10 h11 d11 Dört modelden olu an hizmet kalitesi ölçe i s nanm t r. Model 1 basit tek faktörlü modeldir ve bütün maddeler için hata terimleri birbirinden ba ms zd r. Sonuçlar teorik model ile veri aras nda kabul edilebilir bir uyumu göstermemektedir. X²/sd=2.6, GFI=0.895, AGFI=0.843, RMR=0.053, RMSEA= Modeli geli tirmek için en geni geli tirme endeksi sonuçlar iki hata terimi aras nda kovaryans önermektedir (h7 h4, MI=21,826). Model 2 sonuçlar Model 1e göre fark edilebilir düzeyde model ile veri aras nda daha iyi bir uyumu göstermektedir. Bununla birlikte geli tirme analizi sonuçlar (di er büyük MI), di er iki hata terimi aras nda kovaryans önermektedir (h10 h3, MI=15,489). Model 3 sonuçlar Model 2 sonuçlar na göre fark edilebilir düzeyde model ile veri aras nda daha iyi bir uyumu göstermekle birlikte geli tirme analizi sonuçlar (di er büyük MI), di er iki hata terimi aras nda kovaryans

12 200 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss önermektedir(h4 h1, MI=11,695). Model 4 sonuçlar bütün uyum endeksleri sonuçlar için kabul edilebilir sonuçlar vermi tir. X²/sd=1,46 GFI=0.945 AGFI=0.903, RMR=0.038, CFI=0.978, TLI=0.970, NFI=0.934, RMSEA= Örgütsel Destek Ölçe i Yoon vd. (2004: 400) yapt klar çal madan al nan bu ölçek 7 maddeden olu maktad r. Örgütsel deste i ölçmek için kesinlikle kat l yorum ile kesinlikle kat lm yorum aras nda de i en 5li Likert derecelendirme sistemi kullan lm t r. Ölçe in güvenilirli i Cronbach Alfa: 0.813, aç klanan toplam varyans %48,137 ve eigenvalue=3,370 eklindedir. Aç klay c faktör analizi sonuçlar bütün maddelerin aç k bir ekilde tan mlanabilir tek bir faktöre yüklendi ini göstermektedir. Daha sonra ölçe in yap sal geçerlili ini ölçmek amac ile do rulay c faktör analizi yap lm t r (Bkz. ekil 2). ekil 2: Örgütsel Destek Ölçe inin Faktör Yap s ve Standardize Edilmi Faktör Yükleri (Model 2) h11 e7 h10 e6,50 -,31 h9 h8 e5 e4,72,69,65,63 Örgütsel Destek h7 e3,75,49 h6 e2 h5 e1 ki modelden olu an alg lanan örgütsel destek ölçe i s nanm t r. Model 1 basit tek faktörlü modeldir ve bütün maddeler için hata terimleri birbirinden ba ms zd r. Sonuçlar baz de erler için teorik model ile veri aras nda kabul edilebilir bir uyumu göstermemektedir. X²/sd=2,295 GFI=0.948, AGFI=0.896, CFI=947, TLI=0.920, NFI=0.911, IFI=948, RMR=0.50, RMSEA=0.087 eklindedir. Modeli geli tirmek için en geni geli tirme endeksi sonuçlar iki hata terimi aras nda kovaryans önermektedir(h10 h7, MI=8.215). Model 2 sonuçlar Model 1e göre fark edilebilir düzeyde model ile veri aras nda daha iyi

13 Duygusal Ba l l k, Örgütsel Destek, Üst Yönetim Deste i ve Personel Güçlendirmenin Hizmet Kalitesi 201 bir uyumu göstermektedir. X²/sd=1.665, GFI=0.964, AGFI=0.923, RMR=0.044, CFI=0.975, TLI=0.959, NFI=0.940, RMSEA= Üst Yönetim Deste i Ölçe i Yoon vd. (2004: 400) taraf ndan kullan lan bu ölçek toplam 4 adet ifadeden olu maktad r. Ölçekte kesinlikle kat lm yorum ile kesinlikle kat l yorum aras nda de i en 5li Likert tipi derecelendirme kullan lm t r. Ölçe in güvenilirli i Cronbach Alfa=0.816, aç klanan varyans % ve eigenvalue=2.585 olarak gerçekle mi tir. Aç klay c faktör analizi sonuçlar bütün maddelerin aç k bir ekilde tan mlanabilir tek bir faktöre yüklendi ini göstermektedir. Aç klay c faktör analizinden sonra ölçe in yap sal geçerlili ini ölçmek amac ile do rulay c faktör analizi yap lm t r (Bkz. ekil 3). ekil 3: Üst Yönetim Deste i Ölçe inin Faktör Yap s ve Standardize Edilmi Faktör Yükleri (Model 2) h15 f4,63 -,50 h14 h13 f3 f2,75,80,81 Üst Yönetim Deste i h12 f1 ki modelden olu an alg lanan üst yönetim deste i ölçe i s nanm t r. Model 1 basit tek faktörlü modeldir ve bütün maddeler için hata terimleri birbirinden ba ms zd r. Sonuçlar baz de erler için teorik model ile veri aras nda kabul edilebilir bir uyumu göstermemektedir. X²/sd=9,915 GFI=0.951, AGFI=0.755, CFI=931, TLI=0.793, NFI=0.925, IFI=932, RMR=0.64, RMSEA=0.227 eklindedir. Modeli geli tirmek için en geni geli tirme endeksi sonuçlar iki hata terimi aras nda kovaryans önermektedir(h12<-->h15, MI=12.805). Model 2 sonuçlar Model 1e göre fark edilebilir düzeyde model ile veri aras nda daha iyi bir uyumu göstermektedir. X²/sd= 1.142, GFI=0.997, AGFI=0.967, RMR=0.018, CFI=0.999, TLI=0.997, NFI=0.996, RMSEA= Duygusal Ba l l k Ölçe i Bu çal madaki duygusal ba l l k ölçe i Malhotra ve Mukherjee (2004: ) taraf ndan kullan lm t r. Ölçek toplam 6 maddeden olu maktad r. Ölçekte kesinlikle kat lm yorum ile kesinlikle kat l yorum aras nda de i en 5li Likert tipi derecelendirme kullan lm t r. Yap lan faktör analizi sonucunda duygusal ba l l k ölçe inden faktör yükü 0,5ten az olan maddeler bundan sonraki analizlerde de erlendirme d b rak lm t r. Duygusal ba l l k ölçe inde yap lan aç klay c faktör analizi sonucunda dü ük faktör yüküne sahip olan 3. ve 4. maddeler ölçekten ç kart lm t r. Bu maddeler ç kar ld ktan sonra ölçe in güvenilirli i Cronbach Alfa=0.711, aç klanan varyans %36,65 ve eigenvalue=2,199

14 202 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss olarak gerçekle mi tir. Aç klay c faktör analizinden sonra ölçe in yap sal geçerlili ini ölçmek amac ile do rulay c faktör analizi yap lm t r. (Bkz. ekil 4) ekil 4: Duygusal Ba l l k Ölçe inin Faktör Yap s ve Standardize Edilmi Faktör Yükleri (Model 1) h16 a1,85 h17 a2,59 h18 a5,35 Duygusal Ba l l k,72 h19 a6 Maksimum olas l k hesaplar na göre yap lan uyum istatistikleri sonuçlar na göre ki-kare istatisti i X²/sd=1.226 eklindedir. Bu sonuç teorik model ile veri aras nda yeterli uyumu ifade etmektedir. Di er iyilik uyum indeksleri sonuçlar s ras ile NFI=0.984, RFI=0.953, IFI=0.997, TLI=0.991, CFI=0. 997, GFI=0.993, AGFI=0.966, RMR=0.027 ve RMSEA=0.036 eklinde veri ile model aras nda kabul edilebilir bir uyumu göstermektedir. 5. Personel Güçlendirme Ölçe i Bu çal mada kullan lan ölçek de Yahya Melhemin (2004: 92) çal mas ndan al nm t r. Ölçekte kesinlikle kat lm yorum ile kesinlikle kat l yorum aras nda de i en 5li Likert tipi derecelendirme kullan lm t r. Yap lan faktör analizi sonucu göstermektedir ki bu ölçe in üç alt boyutu bulunmaktad r. Bunlar; sorumluluk, kontrol ve güç ve serbestlik verme olarak ifade edilmektedir (Melhem: 2004: 81). Temel bile enler yöntemi ile Varimax rotasyona tabi tutularak yap lan faktör analizi sonucunda Melhemin (2004) çal mas na paralel olarak üç adet faktör bulunmu tur. Bunlar; kontrol, cevap verebilirlik ve serbestliktir. Kontrol boyutu dört maddeden olu makta ve yap lan ilerde ve al nan kararlarda i görenin kontrolünün oldu u alg s n ifade etmektedir. Serbestlik (discretion) boyutu ise mü teriler ile ilgilenirken i görenlerin kendilerini özgür hissetmesi ve otonomi duymalar n ifade etmektedir. Faktör analizi bu alt boyutta üç madenin varl na i aret etmektedir. Cevap verebilirlik boyutu iki maddeden olu - maktad r. Bu boyut mü terilerin ihtiyaçlar na esnek bir ekilde cevap verebilmeyi içermektedir. Faktörlerin toplam aç klanan varyans % 56,25 olarak gerçekle mi tir. Kontrol alt faktörünün güvenilirli i Cronbach Alfa=0.658, aç klanan varyans %21,939 ve eigenvalue=1,974 serbestlik alt faktörünün güvenilirli i Cronbach Alfa=0.546, aç klanan varyans %17,747 ve eigenvalue= 1,597 ve cevap vere-

15 Duygusal Ba l l k, Örgütsel Destek, Üst Yönetim Deste i ve Personel Güçlendirmenin Hizmet Kalitesi 203 bilirlik alt faktörünün güvenilirli i Cronbach Alfa=0.43, aç klanan varyans %16,565 ve eigenvalue=1,491 olarak gerçekle mi tir. Faktör yük de erleri 0,5 ve daha alt nda olan maddeler ölçekten ç kart lm ve bundan sonraki analizlerde dikkate al nmam t r. Daha sonra ölçe in yap sal geçerlili ini ölçmek amac ile do rulay c faktör analizi yap lm t r (Bkz. ekil 5). ekil 5: Personel Güçlendirme Ölçe inin Faktör Yap s ve Standardize Edilmi Faktör Yükleri (Model 4) h25 g1,70 h26 h27 g2 g3,55,56,47 Kontrol h28 g5,25 -,29 h31 g4,55 -,43 -,27 h32 g6,44,62 Serbestlik,33 h33 g8,09 h29 g10,39 h30 g11,70 Cevap Verebilirlik Dört modelden olu an güçlendirme ölçe i s nanm t r. Model 1 basit üç faktörlü modeldir ve bütün maddeler için hata terimleri birbirinden ba ms zd r. Sonuçlar teorik model ile veri aras nda kabul edilebilir bir uyumu göstermemektedir. X²/sd=2,46, GFI=0.923, AGFI=0.855, RMR= Modeli geli tirmek için en geni modifikasyon (geli tirme) endeksi sonuçlar iki hata terimi aras nda kovaryans önermektedir (h27 h30, MI= 8,037). Model 2 sonuçlar Model 1e göre fark edilebilir düzeyde model ile veri aras nda daha iyi bir uyumu göstermektedir. Bununla birlikte geli tirme analizi sonuçlar (di er büyük MI), di er iki hata terimi aras nda kovaryans önermektedir (h26 h33, MI=7.601). Model 3 sonuçlar Model 2 sonuçlar na göre fark edilebilir düzeyde model ile veri aras nda daha iyi bir uyumu göstermekle birlikte geli tirme analizi sonuçlar (di er büyük MI), di er iki hata terimi aras nda kovaryans önermektedir (h27 h29, MI=6,819). Model 4, uyum endeksleri sonuçlar için daha kabul edilebilir sonuçlar vermi tir. X²/sd=1,541 GFI=0.957 AGFI=0.909, RMR=0.068, CFI=0.933, TLI=0.885, NFI=0.843, RMSEA=0.056.

16 204 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss IV. BULGULAR A. KORELÂSYON ANAL Z Ara t rmada kullan lan de i kenlere ili kin yap lan Pearson korelasyon analizi sonuçlar göstermektedir ki de i kenler aras nda istatistiksel olarak anlaml ili kilerin varl tespit edilmi tir (Bkz, Tablo 1). Tablo 1: De i kenlerin Ortalama, Standart Sapma ve Korelâsyon De erleri De i kenler Standart Ortalama Sapma 1.Hizmet Kalitesi Örgütsel Destek ,44* 1 * 3. Üst Yönetim Deste i ,48* 0,49* 1 * * 4.Duygusal Ba l l k ,59* 0,35* 0,49* 1 * * * 5. Personel Güçlendirme ,58* 0,53* 0,54* 0,54** 1 (Kontrol) * * * 6. Personel Güçlendirme ,10 0,03-0,10-0,18* 0,12 1 (Serbestlik) 7. Personel Güçlendirme ,02 0,08 0,05-0,06 0,07 0,0 (Cevap verebilirlik) ** p < 0.01, * p < 0.05 B. REGRESYON ANAL Z Hipotezleri test etmek amac ile iki adet regresyon modeli kurulmu tur. Model 1deki ba ms z de i kenler duygusal ba l l k, alg lanan örgütsel destek ve alg lanan üst yönetim deste i, ba ml de i ken hizmet kalitesidir. Model 2de ba ms z de i kenler, güçlendirmenin üç boyutu olan kontrol, serbestlik ve cevap verebilirlik ba ml de i ken ise hizmet kalitesidir. Model: 1: HK= 1X DB + 2 X ÖD + 1X ÜYD Model: 2: HK= 1X GK + 2 X GC + 3 X GS HK: Hizmet Kalitesi ÜYD: Üst Yönetim Deste i ÖD: Örgütsel Destek DB: Duygusal Ba l l k GK: Güçlendirme (Kontrol) GC: Güçlendirme (Cevap Verebilirlik) GS: Güçlendirme (Serbestlik) Model 1: Kat l mc lar n duygusal ba l l k, alg lanan örgütsel destek ve alg lanan üst yönetim deste i ve düzeyleri ba ms z de i ken olarak ele al nm ve hizmet kalitesi üzerindeki etkisi ara t r lm t r. Bu amaçla çoklu regresyon analizi yap lm t r. Tablo 2de s ras yla çoklu regresyon analizi sonuçlar n R², R,, F de eri ve t de erleri eklinde görmek mümkündür.

17 Duygusal Ba l l k, Örgütsel Destek, Üst Yönetim Deste i ve Personel Güçlendirmenin Hizmet Kalitesi 205 Tablo 2: Regresyon Analizi (Model 1) Ba ms z De i kenler eta t P F R R² Duygusal Ba l l k Alg lanan Örgütsel destek Alg lanan Üst yönetim deste i Ba ml De i ken: Hizmet Kalitesi Duyusal ba l l k, alg lanan örgütsel destek ve alg lanan üst yönetim desteinin hizmet kalitesi üzerindeki etkisini görmek üzere yap lan çoklu regresyon analizi sonuçlar göstermektedir ki model istatistiksel olarak anlaml d r (p<0.001). Elde edilen sonuçlara göre duygusal ba l l k, alg lanan örgütsel destek ve alg lanan üst yönetim deste i hizmet kalitesi üzerinde etkili de i kenlerdir. Bu üç de i ken toplam varyans n %42sini aç klamaktad r. Ayr ca duygusal ba l l k ( =0.44, t=6.53, p<0.001) örgütsel destek ( =0.20, t=2.99, p<0.01) ve üst yönetim deste ine göre ( =0.16, t: 2.21, p<0.05) hizmet kalitesi üzerinde daha etkili bir de i kendir. Bu modele göre ara t rman n H1, H2 ve H3 hipotezleri kabul edilmi tir. Model 2: Kat l mc lar n personel güçlendirmenin boyutlar olan kontrol, serbestlik ve cevap verebilirlik düzeyleri ba ms z de i ken olarak ele al nm ve hizmet kalitesi üzerindeki etkisi ara t r lm t r. Bu amaçla çoklu regresyon analizi yap lm t r(bkz. Tablo 3). Tablo 3: Regresyon Analizi (Model 2) Ba ms z De i kenler eta t p F R R² Kontrol Serbestlik Cevap verebilirlik Ba ml De i ken: Hizmet Kalitesi Personel güçlendirmenin alt boyutlar olan kontrol, serbestlik ve cevap verebilirli in hizmet kalitesi üzerindeki etkisini görmek üzere yap lan çoklu regresyon analizi sonuçlar göstermektedir ki model istatistiksel olarak anlaml d r (p<0.001). Ba ms z de i kenler ba ml de i ken olan hizmet kalitesinin toplam varyans n n %36s n aç klayabilmektedir. Elde edilen sonuçlara göre personel güçlendirmenin kontrol boyutu ile ( =0.60, t=9.58, p<0.001) hizmet kalitesi aras nda istatistiksel olarak anlaml bir ili ki bulunmu tur.. Bu sonuçlara göre ara t rman n H4 hipotezi kabul edilmi tir. Serbestlik de i keni ile hizmet kalitesi aras nda anlaml ve negatif yönlü bir ili ki tespit edilmi tir ( =0.17, t=- 2.71, p<0.01). Bu sonuçlara göre ara t rman n H5 hipotezi reddedilmi tir. Cevap

18 206 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss verebilirlik boyutu ile hizmet kalitesi istatistiksel olarak anlaml bir ili ki bulunmamaktad r. Böylelikle ara t rman n H6 hipotezi reddedilmi tir. TARTI MA VE SONUÇ Bu çal ma eski bir Sovyet ülkesi olan K rg zistanda anket yöntemi ile gerçekle tirilmi tir. Ba ms zl n 1991 y l nda kazanm olan K rg zistan günümüzde piyasa ekonomisine geçi yönünde çaba sarf etmektedir. Dolay s ile piyasa ekonomisinin kurallar n n henüz tam olarak yerle medi i bir ülkede bu ara t rman n yap l yor olmas bir eksiklik olarak ifade edilebilir. Piyasa ekonomisi kurallar n n etkin bir ekilde uyguland ülkelerde bu ara t rman n yap lmas ve sonuçlar n kar la t r lmas uygun olacakt r. Ayr ca örneklem say s n n artt r lmas, ara t rma yap lan bölgenin geni letilmesi de ara t rman n genellenebilirli i konusundaki eksiklikleri giderici olabilir. Bankalar varl klar n devam ettirebilmek için mü terilere gereksinim duyar. Mü teriler ise daha yüksek hizmet kalitesi beklentisi içerisindedirler. Mü - teriler kendi beklentilerinin kar land ve kendilerine de er verildi ine inand klar nda daha iyi bir hizmet ald klar n dü üneceklerdir. Genel olarak mü teriler hangi bankadan daha kaliteli hizmet ald klar n dü ünürlerse o banka ile çal mak isterler. Mü terilerin hizmet kalitesi alg lamas ise i görenlerin verdikleri hizmetin kalitesi ile do rudan ilgilidir. Bu çal mada i görenlerin verdikleri hizmetin kalitesi üzerinde etkili olduu dü ünülen örgütsel ve bireysel de i kenler ele al nm t r. Çal mada kullan lan de i kenlerin hizmet kalitesi üzerindeki etkisini görebilmek amac ile iki adet regresyon modeli kurulmu tur. Birinci modelde ba ms z de i kenler duygusal ba l l k, alg lanan örgütsel destek ve alg lanan üst yönetim deste idir. Elde edilen sonuçlar göstermektedir ki kurulan model istatistiksel olarak anlaml d r. Sonuçlara göre duygusal ba l l k, alg lanan örgütsel destek ve üst yönetim deste i hizmet kalitesi üzerinde etkilidir. Bu üç de i ken aras nda hizmet kalitesi üzerinde en etkili olan de i ken ise duygusal ba l l kt r. Bu sonuçlar yönetimin hizmet kalitesini artt rabilmesi için duygusal ba l l k üzerinde önemle durmas gereklili ini ortaya ç karmaktad r. görenlerin kendilerini örgütün bir parças gibi görmesi anlam na gelen duygusal ba l l k hizmet kalitesi üzerinde oldukça etkilidir. Yönetimde adalet, güvenin sa lanmas ve yönetimin i görenlere empatik yakla m geli tirmesi, duygusal ba l l n sa lanmas için yap lacak faaliyetler aras nda gösterilebilir. Ara t rmada personel güçlendirmenin hizmet kalitesi üzerindeki etkisini görmek amac ile ikinci bir model kurulmu tur. Personel güçlendirmeye ili kin yap lan faktör analizi sonuçlar nda üç adet alt ölçe in varl tespit edilmi tir. Bu faktörler kontrol, serbestlik ve cevap verebilirliktir. Bu üç alt faktörün hizmet kalitesi üzerindeki etkisini görebilmek ve hipotezleri test edebilmek amac ile kurulan model istatistiksel olarak anlaml d r. Elde edilen sonuçlara göre personel güçlendirmenin kontrol boyutu ile hizmet kalitesi aras nda istatistiksel

19 Duygusal Ba l l k, Örgütsel Destek, Üst Yönetim Deste i ve Personel Güçlendirmenin Hizmet Kalitesi 207 olarak anlaml ve pozitif yönlü bir ili ki bulunmaktad r. Güçlendirmenin cevap verebilirlik boyutu ile hizmet kalitesi aras nda istatistiksel olarak anlaml bir ili ki bulunamam t r. Ara t rmada elde edilen di er ilginç bir sonuç ise serbestlik ile hizmet kalitesi aras ndaki negatif yönlü ve anlaml ili kidir. Bu sonuç, i görenlerin serbestlik alg s yükseldikçe sunduklar hizmetin kalitesine ili kin alg lamalar n n dü - tü üne i aret etmektedir. Bu durum eski bir Sovyetler Birli i ülkesi olan K rg zistan için baz varsay mlara gerek duyuldu unu ifade etmektedir. Zira birlik içerisindeki merkezi uygulamalar ve devlet otoritesinin ola anüstü yetkilerinin olmas, emir komuta zincirine dayal yönetim biçimi, serbestlik eklinde verilen güçlendirmenin olumsuz sonuçlar do urmas na yol açm olabilir. Çünkü ülkede henüz piyasa ekonomisine geçi süreci devam etmekte ve Sovyet yönetim biçiminin izleri ise hala varl n sürdürmektedir. Dolay s ile i görenlerin serbest kalmalar ve özgürce hareket edebilmeleri, problemlerini kendi ba lar na çözebilmeleri gibi alg lamalar verdikleri hizmetin kalitesini olumsuz yönde etkilemi olabilir. Bununla birlikte elde edilen sonuçlar göstermektedir ki, i görenlerin yapt klar i te kontrolü elinde bulundurmalar da hizmet kalitesi üzerinde olumlu etki yapmaktad r. Yöneticiler i görenlere gerekti inde i üzerindeki kontrolü devretmeleri hizmet kalitesinin artmas n sa layacakt r.

20 208 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss KAYNAKÇA ADEM, smail; (2005), KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geli tirme ve Destekleme daresi Ba kanl ) K rg zistan Cumhuriyeti Ülke Raporu, nternetadresi:www.abmankara.org.tr/ulkeler/kirgizistan %20 Ulke%20Raporu.doc, Eri im Tarihi: ALLEN, Natalie J. ve John P. MEYER; (1990), The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization, Journal of Occupational Psychology, 63, ss BAHAI, Kamilia ve Jacques NANTEL; (2000), A Reliable and Valid Measurement Scale for The Perceived Service Quality of Banks, International Journal of Bank Marketing, 18(2), ss BENNETT, Hadyn; (2002), Employee Commitment: The Key to Absence Management in Local Government, Leadership & Organization Development Journal, 23(8), BENL, Oya; (2006), K rg zistan Ülke Profili, T.C. Ba bakanl k D Ticaret Müste arl hracat Geli tirme Etüt Merkezi, nternet Adresi: Eri im Tarihi: BOSHOFF, Christo ve Gerhard MELS; (1995), Causal Model to Evaluate The Relationships among Supervision, Role Stress, Organizational Commitment and Internal Service Quality, European Journal of Marketing, (29)2, ss BOSHOFF, Christo ve Madele TAIT; (1996), Quality Perceptions in The Financial Services Sector the Potential Impact of Internal Marketing, International Journal of Service Industry Management, (7)5, ss BROWNE, Michael W. ve Robert CUDECK; (1993), Alternative Ways of Assessing Model Fit, ss , in BOLLEN, Kenneth A. ve LONG, J. Scott, Testing Structural Equation Models, Newbury Park, CA: SAGE, USA, 320s. BURKE, Peter J. ve Jan E. STETS; (1999), Trust and Commitment through Self- Verification, Social Psychology Quarterly, 62(4), ss CARLESS, Sally A.; (2004), Does Psychological Empowerment Mediate The Relationship Between Psychological Climate And Job Satisfaction?, Journal of Business and Psychology, 7, ss CHEN, Tser-Yieth ve Hong-Sheng CHANG; (2005), Reducing Consumers' Perceived Risk through Banking Service Quality Cues in Taiwan, Journal of Business and Psychology, (19)4, ss COSTELLO, Anna B. ve Jason. W. OSBORNE; (2005), Best Practices in Exploratory Factor Analysis: Four Recommendations for Getting the Most from Your Analysis, Practical Assessment Research & Evaluation, (10)7, ss. 1-9

ÇSEL PAZARLAMA VE H ZMET KAL TES ARASINDAK L K ÜZER NDE ÖRGÜTSEL BA LILIK VE TATM N N N ARACILIK ETK S

ÇSEL PAZARLAMA VE H ZMET KAL TES ARASINDAK L K ÜZER NDE ÖRGÜTSEL BA LILIK VE TATM N N N ARACILIK ETK S ÇSEL PAZARLAMA VE H ZMET KAL TES ARASINDAK L K ÜZER NDE ÖRGÜTSEL BA LILIK VE TATM N N N ARACILIK ETK S Resul USTA ÖZ Bu çal ma, içsel pazarlama ile alg lanan hizmet kalitesi aras ndaki ili ki üzerinde

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA letmelerde Etiksel Karar Almada Kültürün Rolü Doç. Dr. Canan AY Celal Bayar Üniversitesi, BF, letme Bölümü, MAN SA ÖZET Kültür,

Detaylı

LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES

LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES Mehmet KARAHAN Ömür Hakan KUZU Fatih VAROL enol AH N

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA Prof. Dr. Ali KAYA Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akaya@erciyes.edu.tr

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK:

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: 66 NSAN KAYNAKLARI YÖNET BOYUTUYLA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: (B R ALAN ARA TIRMASI) ÖZET Tekin AKGEY K Kavram olarak kurumsal sosyal sorumluluk, i letmenin toplumdaki çe itli rollerini sorumlu ve sürdürülebilir

Detaylı

ANAL Z THE HEALTH EXPENDITURES IN OECD COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS

ANAL Z THE HEALTH EXPENDITURES IN OECD COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS OECD ÜLKELER NDE SA LIK HARCAMALARI: PANEL VER ANAL Z Zafer ÇALI KAN * ÖZ Sa l k harcamalar bütün OECD ülkelerinde son otuz y l içinde yaln zca artmakla kalmay p ayn zamanda giderek farkl la maktad r.

Detaylı

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma Yrd. Doç. Dr. Ufuk DURNA Ni de Üniversitesi,

Detaylı

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Hikmet Savc 34 ve Kamil Arif K rk ç 35 Abstract: The aim of the study is to investigate

Detaylı

Hamza ÇE TEPE Tu ba MISTAÇO LU Özet

Hamza ÇE TEPE Tu ba MISTAÇO LU Özet Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 123-140 GÜMRÜK B RL N N DO RUDAN YABANCI YATIRIMLARA ETK S : AVRUPA B RL N N YEN ÜYELER VE TÜRK YE ÜZER NE B R PANEL VER ANAL Z 1 Hamza

Detaylı

Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi

Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Krizlerin A lmas nda Önemli Bir Araç Olan veren Motivasyonuna Yönelik Olarak stanbul Tekstil Sektörü letmelerinin ncelenmesi

Detaylı

DA CILIK ALT KÜLTÜRÜ:

DA CILIK ALT KÜLTÜRÜ: T.C. HACETTEPE ÜN VERS TES SA LIK B L MLER ENST TÜSÜ DA CILIK ALT KÜLTÜRÜ: SEMBOLLER, ANLAMLAR, K ML KLER Dr. Funda AKCAN Spor Bilimleri ve Teknolojisi Program DOKTORA TEZ ANKARA 2011 T.C. HACETTEPE ÜN

Detaylı

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI Nur ERSUN * Kahraman ARSLAN ** ÖZ Bu çal mada; Kapadokya Bölgesinin kongre turizmi destinasyonu olarak geli tirilebilmesi

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA REDDIN in Üç Boyutlu Liderlik Teorisi nin Liderlik Literatüründeki Yerinin rdelenmesi ve Ampirik Bir Ara t rma Ara. Gör.

Detaylı

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER Ay enur ERD L Yalova Üniversitesi Hüseyin BA LIG L Y ld z Teknik Üniversitesi ÖZET leri

Detaylı

ELEKTRON K T CARET FAAL YETLER NDE YAPILAN YEN L KLER N TÜKET C SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER N ÖLÇMEYE YÖNEL K B R ARA TIRMA

ELEKTRON K T CARET FAAL YETLER NDE YAPILAN YEN L KLER N TÜKET C SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER N ÖLÇMEYE YÖNEL K B R ARA TIRMA ELEKTRON K T CARET FAAL YETLER NDE YAPILAN YEN L KLER N TÜKET C SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER N ÖLÇMEYE YÖNEL K B R ARA TIRMA Mahmut TEK N V. Özlem AKGÜN Emel CELEP Gözde Seval ERGÜN Selçuk

Detaylı

LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE

LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE PERCEIVED CONFLICT MANAGEMENT STYLES OF PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS AND STRESS LEVEL

Detaylı

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Bankac lar Dergisi, Say 78, 2011 Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Prof. Dr. Erdinç Telatar * I. Giri Türkiye ekonomisinde son y llarda en çok tart lan iktisadi sorunlardan

Detaylı

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Ali HALICI Ba kent Üniversitesi, Uygulamal

Detaylı

YATAY VE DİKEY BİREYCİLİK & KOLEKTİVİZM İLE PARA ETİĞİ İLİŞKİSİ: TÜRK VE KIRGIZ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

YATAY VE DİKEY BİREYCİLİK & KOLEKTİVİZM İLE PARA ETİĞİ İLİŞKİSİ: TÜRK VE KIRGIZ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA ANADOLU ÜNİVERS İTES İ S OS YAL BİLİMLER DERGİS İ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol. : 10 - S ayı/no: 3 : 23 42 (2010) YATAY VE DİKEY BİREYCİLİK & KOLEKTİVİZM İLE PARA ETİĞİ İLİŞKİSİ:

Detaylı

Kamu Kesiminde Ekran Önü Çal mas Ko ullar *

Kamu Kesiminde Ekran Önü Çal mas Ko ullar * YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Kamu Kesiminde Ekran Önü Çal mas Ko ullar * Yrd. Doç. Dr. Tunç DEM RB LEK Dokuz Eylül Üniversitesi, BF, Çal ma Ekonomisi

Detaylı

Yüksekö retimin Finansman : Türkiye de Ö renci E ilimleri Üzerine Bir De erlendirme

Yüksekö retimin Finansman : Türkiye de Ö renci E ilimleri Üzerine Bir De erlendirme Yüksekö retimin Finansman : Türkiye de Ö renci E ilimleri Üzerine Bir De erlendirme Murat DEM R Mahmut NAN Fatih SARIO LU Öz Türk yüksekö retim sisteminde kamu ve vak f üniversitelerinin say s artarken

Detaylı

Dr. Ayfer AYDINER BOYLU Prof. Dr. R. Günsel TERZ O LU

Dr. Ayfer AYDINER BOYLU Prof. Dr. R. Günsel TERZ O LU A LELER N YA AM KAL TELER N ETK LEYEN BAZI OBJEKT F VE SUBJEKT F GÖSTERGELER N NCELENMES Dr. Ayfer AYDINER BOYLU Prof. Dr. R. Günsel TERZ O LU Ankara 2007 ii TE EKKÜR Bu ara t rman n planlanmas ve yürütülmesi

Detaylı

TÜRK YE DE VERG SUÇ VE CEZALARININ

TÜRK YE DE VERG SUÇ VE CEZALARININ Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 311-342 TÜRK YE DE VERG SUÇ VE CEZALARININ DE ERLEND R LMES : ANTALYA L ÖRNE Hüseyin Güçlü Ç ÇEK * Hatice HEREK ** Özet Vergi, devletlerin

Detaylı

ÜCRET, PERFORMANSA GÖRE ÜCRET VE ÇALI ANLARIN ALGISI: ABD DE FEDERAL DÜZEY ÖRNE

ÜCRET, PERFORMANSA GÖRE ÜCRET VE ÇALI ANLARIN ALGISI: ABD DE FEDERAL DÜZEY ÖRNE ÜCRET, PERFORMANSA GÖRE ÜCRET VE ÇALI ANLARIN ALGISI: ABD DE FEDERAL DÜZEY ÖRNE Dr. Selim Co kun Hakan Dulkadiro lu T.C. Ba bakanl k T.C. Ba bakanl k Özet Bu makale iki k mdan olu maktad r. Birinci k mda,

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay EK M ARALIK 2008 Say : 50 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür Yaz leri Sorumlusu Ertan NAN itim ve Halkla li kiler

Detaylı

RENC MEMNUN YET N ETK LEYEN FAKTÖRLER N ARA TIRILMASI

RENC MEMNUN YET N ETK LEYEN FAKTÖRLER N ARA TIRILMASI Ö RENC MEMNUN YET N ETK LEYEN FAKTÖRLER N ARA TIRILMASI Serab ONURSAL Hatice CÖMERT Gül en AKMAN stanbul Ticaret Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi ÖZET Ö rencilerin bir yüksekö retim

Detaylı

Çal flma Ahlak Üzerine Kültürler Aras Bir Araflt rma

Çal flma Ahlak Üzerine Kültürler Aras Bir Araflt rma Çal flma Ahlak Üzerine Kültürler Aras Bir Araflt rma A Cross Cultural Study on Work Ethics Aylin Ünal*, hsan Taylan Çelik** Özet: Bu çal flman n amac, çal flma ahlak n n kültürler aras çal flmalarda ele

Detaylı

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DEN Z Ar. Gör. Ba ak UYSAL ÖZ: Yurt d nda ya ayan Türk çocuklar

Detaylı