NO: 2012/10 TAR H:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NO: 2012/10 TAR H: 19.01.2012"

Transkript

1 VERG S RKÜLER NO: 2012/10 TAR H: KONU 89 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. Maliye Bakanl taraf ndan tarih ve say Resmi Gazete de yay mlanan 89 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Tebli i nde; türev ürünlere ili kin i lemler ile di er baz sermaye piyasas i lemlerinin banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yönünden vergilendirilmesine yönelik aç klamalara yer verilmi tir. Söz konusu tebli yaz z ekinde sunulmu tur. Sayg lar zla.

2 19 Ocak 2012 PER EMBE Resmî Gazete Say : Maliye Bakanl ndan: DER VERG LER GENEL TEBL SER NO: 89 Bu Tebli in konusunu, türev ürünlere ili kin i lemler ile di er baz sermaye piyasas lemlerinin banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yönünden vergilendirilmesine ili kin aç klamalar olu turmaktad r. A- Yasal Mevzuat Banka ve sigorta muameleleri vergisinin konusu ve vergiyi do uran olay düzenleyen 13/7/1956 tarihli ve 6802 say Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinde; Banka ve sigorta irketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 say Finansal Kiralama Kanununa göre yapt klar i lemler hariç olmak üzere, her ne ekilde olursa olsun yapm olduklar bütün muameleler dolay yla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben ald klar paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir. Bankerlerin yapm olduklar banka muamele ve hizmetleri dolay yla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben ald klar paralar (kendileri veya ba kalar hesab na menkul k ymet al p satmay, al m-sat ma tavassut etmeyi veya al p satt klar menkul k ymet kar borçlar ödemeyi taahhüt etmeyi meslek haline getirenlerin bu faaliyetleri dolay yla lehlerine kalan paralar ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz ve benzeri menfaatler sa lamak üzere devaml olarak para toplama i iyle u ra anlar n toplad klar paralara sa lad klar gelir ve menfaatler üzerinden komisyon, ücret, hizmet kar gibi adlarla ald klar paralar dahil) da banka muameleleri vergisine tabidir. 90 say Kanun Hükmünde Kararnameye göre ikraz i leriyle u ra anlarla ikinci f krada belirtilen muamele ve hizmetlerden herhangi birini esas i tigal konusu olarak yapanlar bu Kanunun uygulanmas nda banker say rlar. Bir ahs n münhas ran alt n al m ve sat ile ra mas banker say lmas gerektirmez. hükümleri yer almaktad r. Ayn Kanunun 29 uncu maddesinin birinci f kras n (p) bendinde, arbitraj muameleleri ile Türkiye de kurulu borsalarda gerçekle tirilen vadeli i lem ve opsiyon sözle melerine ili kin muameleler ve bu muameleler sonucu lehe al nan paralar BSMV den istisna edilmi tir. Söz konusu Kanunun mükellefi belirleyen 30 uncu maddesine göre BSMV yi banka ve bankerlerle sigorta irketleri öder.

3 Kanunun 31 inci maddesinde, BSMV matrah n kural olarak 28 inci maddede yaz paralar n tutar (lehe al nan para) oldu u, ancak kambiyo al m ve sat m muamelelerinde matrah n kambiyo sat lar n tutar oldu u belirtilmi tir. Kanunun 33 üncü maddesinde ise, BSMV oran n kambiyo i lemlerinde binde bir, di er lemlerde %15 oldu u; ancak Bakanlar Kurulunun bu oran bankalar aras mevduat muameleleri, bankalar ile 28/7/1981 tarihli ve 2499 say Sermaye Piyasas Kanununa göre kurulan arac kurumlar aras ndaki borsa para piyasas muameleleri ve di er banka ve sigorta muameleleri için ayr ayr veya birlikte % 1 e, kambiyo muamelelerinde ise s ra kadar indirmeye ve yukar daki oranlar a mayacak ekilde yeniden tespit etmeye yetkili oldu u belirtilmi tir. Bu maddenin verdi i yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulu; - Bankalar aras mevduat muameleleri sonucu lehe al nan paralara ili kin BSMV oran 1/9/1998 tarihli ve say Resmi Gazete de yay mlanan 98/11591 say Bakanlar Kurulu Karar ile 1/9/1998 den itibaren %1 e, - Kambiyo muamelelerinde sat tutar na ili kin BSMV oran 15/4/2008 tarihli ve say Resmi Gazete de yay mlanan 2008/13459 say Bakanlar Kurulu Karar ile 1/5/2008 den itibaren s ra, - Genel BSMV oran (Bakanlar Kurulu Karar ile oran farkl olarak belirlenmemi di er tüm i lemler için) 2/9/1998 den geçerli olmak üzere 98/11591 say Bakanlar Kurulu Karar ile %5 e indirmi tir. Bu aç klamalardan anla laca üzere, BSMV de vergiyi do uran olay n meydana gelmesi için bir muamele yap lmas ve bu muamele sonucu lehe para kalmas artlar n birlikte gerçekle mesi gerekmektedir. Dolay yla BSMV de her i lem tek ba na ba ms z olarak dikkate al nmakta ve o i lem sonucu lehe al nan para vergilendirilmektedir. Di er bir deyi le, bir i lem neticesinde gelir elde edilmemi se (lehe para kalmam sa) BSMV ye tabi bir matrah da bulunmamaktad r. Bunun do al sonucu olarak, BSMV ye tabi her i lem tek ba na ele al nmakta, i lem sonucunda lehe para kalm sa BSMV do makta, kalmam sa veya zarar edilmi se do mamaktad r. Vergilemede i lem esas al nd ndan, vergiye tabi matrah bulunurken, bir i lemden elde edilen gelirden, ba ka bir i lemden elde edilen zarar dü ülememektedir. Bu durumun, i lemden elde edilen gelirin hesab nda, i lem maliyetlerinin dikkate al nmas na engel olmad tabiidir. B- Kambiyo Muameleleri Türk Paras K ymetini Koruma Hakk nda 32 Say Karar n 2 nci maddesinin (h) bendinde döviz (kambiyo); efektif dâhil yabanc parayla ödemeyi sa layan her nev i hesap, belge ve vas talar olarak tan mlanm r. Dolay yla, kambiyo olarak de erlendirilen söz konusu hesap, belge ve vas talar n ana unsur oldu u i lemlerin kambiyo i lemi olarak de erlendirilmesi gerekmektedir.

4 Bu kapsamda, dövizin TL veya döviz ile de imini öngören ve bir tarafa al m, di er tarafa da sat hakk /yükümlülü ü veren vadeli i lem ve opsiyon sözle melerinde; sözle me vadesinde söz konusu sözle me yükümlülüklerinin fiziki olarak yerine getirilmesi (sözle menin fiziki teslim ile sonuçlanmas ), yani kambiyo i leminin ana unsur olmas durumunda, bu i lemin kambiyo muamelesi olarak de erlendirilmesi gerekmektedir. Di er taraftan, sözle menin vade tarihinde taraflar n sözle me dolay yla lehe ald klar paray hesaplay p ödemek suretiyle sözle meyi sonland rmalar halinde, sözle menin ana i lem olarak kabulü gerekti inden, vadeli i lem ve opsiyon sözle melerinin nakdi uzla ile sonuçlanmas n kambiyo muamelesi kapsam nda de erlendirilmesi mümkün de ildir say Kanunun 31 inci maddesi uyar nca, kambiyo al m ve sat m muamelelerinde döviz sat ile birlikte vergiyi do uran olay gerçekle mekte ve döviz sat tutar n tamam vergiye tabi bulunmaktad r. Ancak, 2008/13459 say Bakanlar Kurulu Karar uyar nca, 1/5/2008 tarihinden itibaren döviz sat i lemlerinde BSMV oran s r olarak uygulanmaktad r. Bu nedenle, fiziki teslimatla sonuçlanan döviz/tl ve döviz/döviz vadeli i lem ve opsiyon sözle meleri neticesindeki kambiyo i lemlerinde BSMV oran s r olarak uygulanacakt r. Öte yandan, söz konusu sözle melerin nakdi uzla ile sonuçlanmas durumunda ise, sözle me dolay yla lehe al nan paran n hesaplanmas ve bu tutar üzerinden %5 oran nda BSMV hesaplanmas gerekmektedir. C- Arbitraj Muameleleri Arbitraj, herhangi bir menkul k ymetin, dövizin veya mal n e zamanl olarak bir piyasadan al p di er bir piyasada sat larak, ayn k ymetlerin birbiri ile de tirilmesi sonucu risksiz bir ekilde gelir elde edilmesi i lemi olup, bu i lemler dolay yla lehe al nan paralar 6802 say Kanunun 29 uncu maddesinin (p) bendi uyar nca BSMV den istisnad r. Buna göre bir i lemin arbitraj i lemi olarak de erlendirilebilmesi için, a daki unsurlar ihtiva etmesi gerekmektedir: Birden fazla piyasada i lem gören her k ymet, döviz veya mal gibi ürünler kural olarak arbitraja konu edilebilir. leme konu k ymet, döviz veya mal ayn anda birden fazla piyasada al m sat ma konu edilebilen bir ürün olmal r. Ayr ca, arbitraj yap lmak amac yla bir piyasadan al nan ürünle fiyat farkl olan di er bir piyasada sat lan ürünün birebir ayn ürün olmas gerekmektedir. Piyasa, en genel anlam yla al ve sat lar n al m sat ma konu mal ve hizmetleri almak ve satmak amac yla bir araya geldikleri yer olarak tan mlanmaktad r. Dolay yla, ayn ürünün al m sat ma konu edildi i ve ayn anda al m sat m fiyatlar nda farkl k olan iki farkl yer iki farkl piyasa olarak kabul edilebilir. Ayn ürünün farkl piyasalarda ayn anda farkl fiyatlardan al m sat ma konu edilebilmesi gerekir. Al m sat n ayn anda gerçekle mesi ve dolay yla arbitrajc n risk üstlenmemesi, arbitraj i leminin temel varsay r. Dolay yla, bir i lemin arbitraj i lemi say labilmesi için, ymetin al m sat m i leminin e zamanl, yani ayn i lem günü içerisinde gerçekle tirilmesi gerekmektedir. Ürünün e zamanl olarak dü ük fiyatl oldu u piyasadan al p, yüksek fiyatl oldu u piyasada sat lmas suretiyle vadesiz ve risksiz gelir elde edilmesi gerekmektedir. Vadesiz ve

5 risksiz olma, arbitraja konu k ymetin ayn anda bir piyasada dü ük fiyatl, di er bir piyada ise yüksek fiyatl oldu unun bilinmesi ve buna dayal olarak dü ük fiyatl piyasadan al nacak ürünün yüksek fiyatl piyasada sat labilece inin bilinmesi olarak anla lmal r. Elde edilen gelirin kayna, ayn ürünün farkl piyasalardaki fiyat farkl olmal, gelece e, tahmine ve riske dayanmamal r. Banka, banker ve sigorta irketlerinin yapm olduklar arbitraj i lemleri sonucu lehlerine ald klar paralar, 6802 say Kanunun 29 uncu maddesinin (p) bendi uyar nca BSMV den istisnad r. D- Vadeli lem ve Opsiyon Sözle melerinin Vergilendirilmesi 1- Genel Aç klama 23/2/2001 tarihli ve say Resmi Gazete de yay mlanan Vadeli lem ve Opsiyon Borsalar n Kurulu ve Çal ma Esaslar Hakk nda Yönetmeli in 3 üncü maddesinde vadeli lem sözle mesi; belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasas arac, mal, k ymetli madeni ve dövizi alma veya satma yükümlülü ü veren sözle me olarak tan mlanm r. Yönetmeli in ayn maddesinde opsiyon sözle mesi, opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasas arac, mal, k ymetli madeni ve dövizi alma veya satma hakk veren, satan taraf ise yükümlü k lan sözle me olarak tan mlanm r. Yukar daki tan mlardan da anla laca üzere gelecekte belirli bir fiyat, miktar ve nitelikteki ymetin al m sat m hakk veren sözle meler yap labilmekte ve bu sözle meler neticesinde gelir (lehe al nan para) elde edilebilmektedir. Vadeli i lemlere future, forward ve swap sözle meleri, opsiyonlara ise opsiyon sözle meleri ve varantlar örnek olarak verilebilir. Banka, banker ve sigorta irketleri taraf ndan vadeli i lem ve opsiyon sözle melerinin düzenlenmesi ve al m sat nedeniyle lehe al nan paralar 6802 say Kanunun 28 inci maddesi uyar nca BSMV ye tabidir. Söz konusu sözle melerin düzenlenme amac BSMV aç ndan önem arz etmemektedir say Kanunun 29 uncu maddesinin (p) bendinde Türkiye de kurulu borsalarda gerçekle tirilen vadeli i lem ve opsiyon sözle melerine ili kin muameleler ve bu muameleler sonucu lehe al nan paralar BSMV den istisna edilmi tir. Bu istisna uygulamas na ili kin aç klamalara 22/10/2010 tarihli ve say Resmi Gazete de yay mlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebli inin C- Türkiye de Kurulu Borsalarda Yap lan Vadeli lem ve Opsiyon Sözle melerine li kin lemlerde BSMV stisnas ba kl bölümünde yer verilmi tir. Buna göre, Türkiye de kurulu borsalarda yap lan opsiyon sözle melerinin al m sat m lemleri ile opsiyon hakk n sat lmas dolay yla lehe al nan paralar (opsiyon primi) istisna kapsam na girmektedir. Ancak, sözle me i lemlerine ili kin nakdi teminatlar n Takasbank a yat lmas suretiyle lehe al nan paralar istisna kapsam na girmemekte olup, BSMV ye tabi

6 tutulmal r. Di er taraftan, bankalar n Takasbank nezdinde zorunlu olarak bulundurduklar teminat tutarlar n nemaland lmas kar nda lehe ald klar paralar, bankalar aras mevduat muameleleri sonucu lehe al nan para olarak 98/11591 say Bakanlar Kurulu Karar uyar nca %1 oran nda BSMV ye tabidir. Öte yandan, yukar da yer alan arbitraj tan ve unsurlar ndan da aç kça anla laca üzere, vadeli i lem ve opsiyon sözle melerinin arbitraj kapsam nda de erlendirilmesi mümkün de ildir. Ancak, birden fazla piyasada i lem gören ayn vadeli i lem veya opsiyon sözle mesi nin e zamanl olarak dü ük fiyatl bir piyasadan al p yüksek fiyatl di er piyasada sat lmas i lemi arbitraj i lemi oldu undan, bu i lem sonucunda lehe al nan para 6802 say Kanunun 29 uncu maddesinin (p) bendi uyar nca BSMV den istisna olacakt r. Ayn vadeli i lem veya opsiyon sözle mesi ifadesinden, tutar, vadesi, niteli i, düzenleyeni gibi unsurlar ayn olan sözle menin anla lmas gerekti i tabiidir. Döviz/TL veya döviz/dövize dayal olarak yap lan vadeli i lem ve opsiyon sözle melerinin fiziki teslimatla sonuçlanmas halinde, bu i lemler kambiyo i lemi olarak s r oran nda BSMV ye tabi olacakt r. Bir sözle menin fiziki teslimatla sonuçlanmas, taraflar n o sözle mede yaz edimlerini kar kl olarak yerine getirmelerini ifade etmektedir. Ancak, döviz sat tutarlar n 26/7/2008 tarihli ve say Resmi Gazete de yay mlanan 86 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebli inin B-Kambiyo lemlerinde BSMV Uygulamas ba kl bölümünde aç kland ekilde beyan edilmesi gerekmektedir. Ayr ca, 21/8/1990 tarihli ve say Resmi Gazete de yay mlanan 83 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebli inde de aç kland üzere, kambiyo sat nda sat tutar üzerinden hesaplanacak vergi d nda, ayr ca döviz al kuru ve sat kuru aras ndaki müspet fark üzerinden %5 oran nda BSMV hesaplanmayacakt r. Di er taraftan, Türkiye de kurulu borsalarda gerçekle tirilmeyen gerek döviz/tl gerekse döviz/döviz vadeli i lem sözle melerinin nakdi uzla ile sonuçlanmas halinde vadeli i lem sözle mesi dolay yla lehe al nan paralar BSMV ye tabi tutulacakt r. 2- Forward lemlerinin Vergilendirilmesi Forward sözle mesi, taraflardan birinin sözle meye konu olan finansal varl sözle mede belirlenen fiyat üzerinden gelecekteki belirli bir tarihte sat n almas, kar taraf n da sözle meye konu finansal varl satmas öngören bir sözle me türüdür. Banka ve bankerler taraf ndan dövize veya di er finansal varl a dayal olarak yap lan forward i lemlerinde sözle me dolay yla lehe al nan paralar BSMV ye tabi tutulacakt r. Ancak, fiziki teslimatla sonuçlanan döviz/tl ve döviz/döviz forward sözle melerinde ana lem kambiyo i lemi oldu undan, BSMV oran s r olarak uygulanacakt r. Sözle menin nakdi uzla ile sonuçlanmas halinde ise, sözle me nedeniyle lehe al nan para üzerinden %5 oran nda BSMV hesaplanacakt r. Örnek 1- (X) Bankas n (Y) Bankas ile düzenledi i ve Amerikan Dolar (dolar) al m kar nda TL vermeyi taahhüt etti i forward sözle mesine ili kin bilgiler daki gibidir:

7 Sözle me tarihi : 1/1/2011 Vade tarihi : 1/7/2011 Anapara Sözle me Kuru : 1,56 Vadedeki kur : 1,60 : dolar Sözle menin fiziki teslimatla sonuçlanmas durumunda, i lem kambiyo i lemi olarak s r oran nda BSMV ye tabi oldu undan, vergi hesaplanmayacakt r. Nakdi uzla yla sonuçlanmas halinde ise, (Y) Bankas (X) Bankas na sözle me nedeniyle ortaya ç kan TL (= ) tutar aktaracak ve (X) Bankas nca bu tutar, sözle me nedeniyle lehe al nan para olarak %5 oran nda BSMV ye tabi tutulacakt r. Örnek 2- (X) Bankas n (Y) Bankas ile düzenledi i ve avro kar nda dolar almay taahhüt etti i forward sözle mesine ili kin bilgiler a daki gibidir: Sözle me tarihi : 1/1/2011 Vade tarihi : 1/7/2011 Ana para Sözle medeki avro/dolar paritesi : 1,4400 : Avro Vadede X ve Y Bankalar dolar al kuru : 1,60 TL Sözle menin fiziki teslimatla sonuçlanmas halinde, bu i lem kambiyo i lemi olarak r oran nda BSMV ye tabi oldu undan, vergi hesaplanmayacakt r. Sözle menin nakdi uzla ile sonuçlanmas halinde ise sözle me dolay yla lehe al nan paralar %5 oran nda BSMV ye tabi tutulacakt r. Sözle me dolay yla lehe al nan paran n avro veya dolar olarak hesaplan p ödenmesi mümkün oldu undan, lehe al nan bu paran n banka taraf ndan ilgili para birimine kendi i lemlerinde uygulad al kurunu uygulamak suretiyle TL ye çevrilmesi ve TL olarak hesaplanan söz konusu tutar üzerinden BSMV hesaplanmas gerekmektedir. Nakdi uzla neticesinde sözle me dolay yla lehe al nan paran n dolar cinsinden hesapland varsayarsak, vadedeki avro/dolar paritesinin sözle medeki pariteden yüksek veya dü ük olmas na göre gelir elde eden taraf ve lehe al nan paran n hesab a daki gibi olacakt r: Vade tarihindeki avro/dolar paritesinin 1,4450 olmas durumunda, vadedeki parite sözle medeki pariteden yüksek oldu undan, (X) Bankas lehine gelir do maktad r. (X) Bankas n sözle me geliri dolar (= ) olup, bu tutar n bankan n uygulad al kuru ile çarp lmas sonucu bulunan TL (=5.000 x 1,60) üzerinden %5 oran nda BSMV hesaplanmas gerekmektedir. Vadedeki avro/dolar paritesinin 1,4350 olmas durumunda ise, (Y) Bankas lehine gelir do acak ve lehe al nan bu para üzerinden BSMV hesaplanmas gerekecektir. Bu durumda (Y) Bankas n sözle me geliri dolar (= )

8 olacakt r. (Y) Bankas, lehine kalan paran n TL ye dönü türülmesinde kendi uygulad al kurunu esas alacakt r. Buna göre (Y) Bankas n sözle me sonucunda lehine kalan TL (=5.000 x 1,60) üzerinden %5 oran nda BSMV hesaplamas gerekmektedir. Her iki i lemde de, gelirin dolar olarak al söz konusu oldu undan, lehe al nan paran n TL ye çevrilmesinde bankan n kendi uygulad dolar al kurunu esas almas gerekmektedir. 3- Swap lemlerinin Vergilendirilmesi Swap, iki taraf n belirli bir zaman dilimi içinde farkl faiz ödemelerini ve/veya farkl para birimlerini kar kl olarak de tirdikleri bir takas sözle mesidir. Vadeli bir i lem olmas ve risk içermesi gibi unsurlar dikkate al nd nda, swap lemlerinin arbitraj i lemlerine yönelik istisna kapsam nda de erlendirilmesi mümkün bulunmamaktad r. Bu nedenle, swap i lemleri dolay yla lehe al nan paralar n BSMV ye tabi tutulmas gerekmektedir. Öte yandan, her swap sözle mesinin müstakil bir i lem olarak de erlendirilmesi gerekmekte olup, bir swap sözle mesinden elde edilen zarar n, o i lemle ilgili oldu u iddias yla ba ka bir swap sözle mesinden elde edilen gelirden dü ülmesi mümkün de ildir. a) Para Swap lemleri Para swap, taraflar n önceden anla klar oran ve ko ullarda belirli miktardaki para birimlerini (döviz/döviz, döviz/tl) de tirmek suretiyle gerçekle tirdikleri lemlerdir. Para swap sözle mesinin fiziki teslimle sonuçlanmas durumunda, bu i lem kambiyo i lemi niteli inde olaca ndan BSMV hesaplanmayacakt r. Ancak, para swap sözle mesinin nakdi uzla ile sonuçlanmas halinde BSMV mükellefleri taraf ndan lehe al nan paralar %5 oran nda BSMV ye tabi tutulacakt r. Örnek 3- (Y) Bankas n (B) A.. ile yapm oldu u avro/dolar para swap sözle mesine ili kin veriler a daki gibidir: lem Tarihi : 31/12/2010 Vade Tarihi : 6/1/2011 lem Tarihinde Parite : 1, Sözle me Paritesi : 1, Döviz ile döviz de imine dayal bu swap i lemi, arbitraj istisnas kapsam na girmemektedir. (Y) Bankas sözle menin yap ld tarihte avro almakta, kar nda dolar vermektedir. Vade tarihinde ise dolar almakta, kar nda avro vermektedir. Para swap sözle mesi dolay yla ba lang çta ve vadede yap lan döviz teslimleri, kambiyo i lemi olaca ndan bu i lemler nedeniyle BSMV hesaplanmayacakt r.

9 lem tarihi itibariyle geçerli parite üzerinden döviz al veri i gerçekle mekle birlikte, sözle menin vadesinde para birimlerinin tekrar de imi zorunlu olmayabilir. Vade tarihinde sözle me dolay yla lehe al nan 425 dolar, (B) A.. taraf ndan (Y) Bankas na aktar lmak suretiyle, sözle me nakdi uzla ile de sonuçlanabilir. Bu durumda, nakdi uzla ile sonuçlanan söz konusu i lemin kambiyo muamelesi olarak de erlendirilmesi mümkün de ildir. Dolay yla, (Y) Bankas n, vade tarihi itibariyle dolar al kurunun 1,80 TL oldu unu varsayarsak, 425 dolar kendi i lemlerine uygulad 1,80 TL al kuru üzerinden TL ye çevirmek suretiyle bulaca 765 TL üzerinden %5 oran nda BSMV hesaplamas gerekecektir. Örnek 4- (Z) Bankas n (V) Bankas ile yapm oldu u dolar/tl para swap sözle mesine ili kin veriler a daki gibidir: lem Tarihi : 1/3/2011 Vade Tarihi : 1/4/2011 lem Tarihindeki kur : 1,5000 Sözle me Kuru : 1,5051 (Z) Bankas sözle menin yap ld tarihte dolar almakta, kar nda TL vermektedir. Vade tarihinde ise ,44 TL almakta, kar nda dolar vermektedir. Gerek sözle me tarihinde, gerekse vade tarihinde dövizlerin fiziki de imi lemleri, kambiyo i lemi oldu undan, s r oran nda BSMV'ye tabi olup, elde edilen gelir üzerinden BSMV hesaplanmayacakt r. Bu i lemin nakdi uzla ile sonuçlanmas halinde; (Z) Bankas n (V) Bankas ndan ald ,44 TL (= , ) lehe al nan para olarak %5 oran nda BSMV ye tabi tutulacakt r. b) Faiz Swap lemleri Faiz swap, gösterge bir anapara tutar üzerinden farkl faiz oran esaslar na göre hesaplanacak faizlerin iki taraf aras nda anla lan vadelerde de imini öngören bir sözle medir. Bu sözle mede, ayn para biriminden olan borçlar n faiz ödemelerinin yap de mekte, anapara de imi gerçekle memektedir. Faiz swap sözle mesi tek bir i lem, yap lan faiz ödemeleri ise bu i lemin maliyet unsuru olarak kabul edilmekte ve gelir, sözle me yükümlülüklerinin sona erdi i vadede ortaya kmaktad r. Bu i lemde lehe al nan paran n tespitinde al nan ve ödenen faizler birlikte dikkate al nd için ara dönemlerdeki faiz tahsilâtlar üzerinden ayr ca BSMV hesaplanmayacakt r. BSMV mükellefi taraf ndan bu sözle me sonucunda lehe al nan paran n tespiti sözle menin vadesinde yap labilece inden, vade sonunda sözle me baz nda net faiz gelirinin olu mas halinde bu tutar üzerinden % 5 oran nda BSMV hesaplanmas gerekmektedir.

10 Örnek 5- (A) Bankas n 30/7/2010 tarihinde, dolar tutar ndaki 2 y l vadeli 6 ayda bir LIBOR faiz ödemeli borcundan do an yükümlülü ünü yerine getirebilmek üzere, (Z) A.. ile %4 faiz oran ile yapt 2 y l vadeli 6 ayda bir faiz ödemeli swap sözle mesine ili kin veriler a daki gibidir: Sözle me Tutar : dolar Sözle me Tarihi : 30/7/2010 Sabit Faiz : %4 De ken faiz : Dolar L BOR Faiz De im Tarihleri L BOR Döviz Kuru 30/1/2011 %4,5 1,28 30/7/2011 %3,8 1,33 30/1/2012 %4,1 1,29 30/7/2012 %3,7 1,37 FA Z DE M TAR HLER LIBOR (Z) A.. TARAFINDAN (A) BANKASINA ÖDENEN FA Z (A) BANKASININ (Z) A..YE ÖDED FA Z 30/1/2011 %4,5 30/7/2011 %3,8 30/1/2012 %4,1 30/7/2012 %3, USD ( x1,28= TL) USD ( x1,33= TL) USD ( x1,29= TL) USD ( x1,37= TL) USD ( x1,28= TL) USD ( x1,33= TL) USD ( x1,29= TL) USD ( x1,37= TL) Toplam TL TL

11 Örne imizde (A) Bankas n vade tarihi itibariyle sözle me nedeniyle lehine ald para üzerinden BSMV hesaplamas gerekmektedir. Buna göre, (A) Bankas n söz konusu swap sözle mesi dolay yla lehine ald TL (= ) üzerinden %5 oran nda BSMV hesaplanmas gerekmektedir. c) Çapraz Döviz Swap lemleri Döviz swap n faiz swap ile birlikte kullan sonucu ortaya ç kan di er bir swap türü çapraz döviz swaplar r. Çapraz döviz swaplar nda, farkl para birimleri ve farkl faiz yap üzerine (sabit veya de ken) borçlanan taraflar, di er taraf n borcuna ili kin anapara ve faiz ödemelerini yerine getirmek üzere anla rlar. Bu sözle me uyar nca yap lan i lemler, para ve faiz swap eklinde iki ayr i lem olarak de erlendirildi inden, bu sözle meye ili kin i lemler yukar da para ve faiz swaplar için yap lan aç klamalar çerçevesinde vergilendirilecektir. 4- Opsiyon lemlerinin Vergilendirilmesi Opsiyon sözle mesi, opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasas arac, mal, k ymetli madeni ve dövizi alma veya satma hakk veren, satan taraf ise yükümlü k lan sözle medir. Türkiye de kurulu borsalarda gerçekle tirilen opsiyon sözle melerine ili kin muameleler ve bu muameleler sonucu lehe al nan paralar 6802 say Kanunun 29 uncu maddesinin (p) bendi uyar nca BSMV den istisna edilmi tir. BSMV mükelleflerinin söz konusu borsalar n nda gerçekle tirdikleri opsiyon sözle melerine ili kin muameleler ve bu muameleler sonucu lehe ald klar paralar BSMV'ye tabi tutulacakt r. Opsiyon i lemleri sonucu lehe al nan para, yani BSMV matrah ; alma hakk veren opsiyonlarda sözle meye konu olan finansal varl n piyasa fiyat ndan kullan m (al ) fiyat ve opsiyon priminin indirilmesi suretiyle bulunacak tutar, satma hakk veren opsiyonlarda ise kullan m (sat ) fiyat ndan piyasa fiyat ve opsiyon priminin indirilmesi suretiyle hesaplanacak tutard r. Opsiyon sözle melerinde, sat n alma veya satma hakk alan taraf n bu hakk satan tarafa yapt ödeme, opsiyon primidir. Opsiyon primi, al m veya sat m hakk satan taraf aç ndan hak sat nedeniyle lehe al nan para mahiyetinde oldu undan, BSMV mükelleflerinin lehlerine ald klar opsiyon primleri üzerinden sözle me tarihi itibariyle BSMV hesaplamalar gerekmektedir. Öte yandan, söz konusu opsiyon primi, opsiyon sözle mesi sonucu lehe al nan paran n (BSMV matrah n) hesab nda maliyet olarak dikkate al nacakt r. Örnek 6- (X) Bankas 28/1/2011 tarihinde (Y) Bankas ile dolar 1 avro = 1,34 dolar kurundan, kar nda avro vermek üzere, alma hakk veren 31 gün vadeli (28/2/2011)

12 opsiyon sözle mesi yapm, TL opsiyon primi ödemi tir. (X) Bankas al m hakk 23/2/2011 günü, avro/dolar paritesi 1,32 iken kullanm r. (X) Bankas n 28/2/2011 günü avro/tl kuru 2,50 olarak gerçekle mi tir. (Y) Bankas, sözle menin düzenlendi i tarihte tahsil etti i TL opsiyon primi üzerinden %5 oran nda BSMV hesaplayacakt r. Opsiyon sözle mesinin fiziki teslimatla sonuçlanmas halinde, (X) Bankas (Y) Bankas ndan de eri ,5 avro olan dolar ,3 avro ödeyerek alacakt r. Bu durumda sözle me kambiyo muamelesi ile sonuçland ndan ve kambiyo lemlerinde BSMV oran s r oldu undan, BSMV hesaplanmayacakt r. Sözle menin nakdi uzla ile sonuçlanmas, yani opsiyonun kullan ld tarih itibariyle spot piyasadaki avro/dolar paritesi ile sözle medeki parite aras ndaki fark nedeniyle elde edilen gelirin (Y) Bankas taraf ndan (X) Bankas na ödenmesi suretiyle sonuçlanmas halinde; (X) Bankas taraf ndan bu i lem nedeniyle lehe al nan para, elde edilen bu gelirden opsiyon priminin dü ülmesi suretiyle bulunacak tutar olup, bu tutar üzerinden %5 oran nda BSMV hesaplanmas gerekecektir. Örne imizde sözle me dolay yla lehe al nan para ,2 avro (= , ,3), bankan n ayn tarih itibariyle uygulad 2,50 TL avro al kuru üzerinden TL ye çevrilecek ve bulunan ,5 TL (=22.614,2 x 2,50) den TL opsiyon primi dü ülmek suretiyle bulunan ,5 TL (=54.535, ) üzerinden %5 oran nda BSMV hesaplanacakt r. Örnek 7- (X) Bankas A.. yapm oldu u opsiyon sözle mesi uyar nca 1/5/2012 tarihinde veya bu tarihe kadar (Y) A.. hisselerinin lotunu TL den alma hakk elde etmekte ve TL opsiyon primi ödemektedir. 1/5/2012 tarihinde söz konusu hisselerin de eri: TL (X) Bankas vade tarihinde söz konusu hisseleri fiziken teslim ald nda ana unsur hisse al oldu u için X Bankas taraf ndan lehe al nan bir para da bulunmayacakt r. (X) Bankas taraf ndan al nan hisselerin daha sonra sat lmas halinde sat bedeli ile TL al bedeli aras ndaki fark üzerinden BSMV hesaplanacakt r. Opsiyon sözle mesinin nakdi uzla ile sonuçlanmas halinde, (X) Bankas söz konusu hisse senetlerinin vadede olu an de eri ile sözle mede belirlenen de eri aras ndaki farktan ödedi i opsiyon primini dü mek suretiyle bulunacak TL (= ) üzerinden BSMV hesaplayacakt r. E- Varantlar n Vergilendirilmesi 6802 say Kanunun 29 uncu maddesinin (p) bendi uyar nca, Türkiye de kurulu borsalarda gerçekle tirilen vadeli i lem ve opsiyon sözle melerine ili kin muameleler ve bu muameleler sonucu lehe al nan paralar BSMV den istisna edilmi tir. Hukuki aç dan opsiyon sözle melerinin dayanak varl k itibariyle s rland lm bir çe idi olarak kabul edilen varantlar için de, Türkiye de kurulu bir borsada i lem görmeleri durumunda söz konusu istisnan n uygulanmas gerekmektedir. Dolay yla, MKB de lem gören varantlara ili kin muameleler ve bu muameleler sonucu lehe al nan

13 paralar BSMV den istisna olup, Türkiye de kurulu borsalarda i lem gören opsiyonlar n vergilemesine yönelik aç klamalar, varantlar için de geçerli olacakt r. F- Kald raçl Al m Sat m lemlerinin Vergilendirilmesi 2499 say Sermaye Piyasas Kanununun 30 uncu maddesinin (g) bendinde, Döviz, mal, k ymetli maden veya Kurulca belirlenecek di er varl klar n kald raçl al m sat, al m sat na arac k ve bu i lemlere yönelik hizmetlerin yerine getirilmesi sermaye piyasas faaliyeti olarak say lm olup, Kanunun 31 inci maddesinde sermaye piyasas faaliyetlerinde bulunacak kurumlar n, Kuruldan izin almalar n zorunlu oldu u, faaliyet ve arac k türleri itibariyle ba vuru ve izin esaslar n Kurulca düzenlenece i belirtilmi tir. 27/08/2011 tarihli ve say Resmi Gazete de yay mlanan Kald raçl Al m Sat m lemleri ve Bu lemleri Gerçekle tirebilecek Kurumlara li kin Esaslar Hakk nda Tebli in Tan mlar ba kl 4 üncü maddesinde kald raçl al m sat m i lemi; yat lan teminat tutar kar nda, her türlü döviz, mal, k ymetli maden ve Kurulca belirlenecek di er varl klar n kald raçl olarak elektronik ortamda al m sat i lemleri olarak tan mlanm r. Ayn maddede yetkili kurulu ise; kald raçl al m sat m faaliyetinde bulunmak üzere Kurulca yetkilendirilmi arac kurum ve vadeli i lemler arac k irketleri olarak tan mlanm r. Kald raçl al m sat m i lemleri foreks i lemleri, i lemlerin yap ld piyasa da foreks piyasas olarak isimlendirilmektedir. Banka, banker ve sigorta irketleri taraf ndan yap lan fiziki teslimatl döviz al ve sat i lemleri, kambiyo i lemi oldu undan s r oran nda BSMV'ye tabi olup, üzerlerinden BSMV hesaplanmayacakt r. Ancak, nitelik itibariyle banka muamele ve hizmetleri kapsam nda oldu u kabul edilen foreks i lemleri, dayanak varl ktaki fiyat de imlerinden fiziki al m sat m olmaks n yararlanmay amaçlad ndan, kambiyo al m sat m i lemi olarak de erlendirilemez. Buna göre; - Banka ve sigorta irketlerinin foreks i lemleri dolay yla lehe ald klar paralar, - lgili kanunlarla yetkilendirilmek veya izin verilmek suretiyle 6802 say Kanunun 28 inci maddesinin ikinci f kras nda belirtilen i lemleri esas i tigal konusu olarak yapan ve banker kapsam nda BSMV mükellefi olanlar n foreks i lemleri dolay yla lehe ald klar paralar, - Yetkili kurulu lar banker kapsam nda BSMV mükellefi olup kendileri veya ba kalar hesab na yapt klar foreks i lemleri dolay yla lehe ald klar paralar, 6802 say Kanunun 28 inci maddesi uyar nca BSMV ye tabi bulunmaktad r. Örnek 8- (A) Bankas A.. foreks piyasas nda i lem yapmak için (B) yetkili kurulu una avro teminat yat rm ve elektronik i lem platformu üzerinden 1 avro= 1,3313 dolar kurundan avroluk al m emri vermi tir. Yat lan teminat : Avro

14 Kald raç oran : 1/100 (A) Bankas dolar al kuru : 1,80 TL (B) yetkili kurulu u da mü terisi olan (A) Bankas ndan gelen al m emri üzerine 1 avro = 1,3312 dolar kurundan likidite sa lay na avroluk al m emri vermi, ayn anda 1 avro= 1,3313 dolar kurundan bu tutar mü terisine satm r. (A) Bankas A.. bir müddet sonra yetkili kurulu a 1 avro= 1,3318 dolar kurundan avroluk sat m emri vermi tir. (A) Bankas A.. bu i lem dolay yla 500 dolar [(1,3318-1,3313)x10.000x100] lehe para ald ndan, bu tutar n Bankan n al kuru üzerinden TL ye çevrilmesi neticesinde bulunan 900 TL üzerinden %5 oran nda BSMV hesaplayacakt r. Di er taraftan, bu faaliyetleri esas i tigal konusu olarak yapan ve banker kapsam nda BSMV mükellefi olan (B) yetkili kurulu unun arac k faaliyeti nedeniyle lehine ald paralar da BSMV ye tabi tutulacakt r. (B) yetkili kurulu u taraf ndan yap lan döviz sat i lemleri fiziki teslimatl olmamas nedeniyle kambiyo i lemi kapsam nda de erlendirilmeyecek ve bu i lem sonucunda yetkili kurulu taraf ndan lehe al nan 100 dolar n ( ) TL kar üzerinden %5 oran nda BSMV hesaplanacakt r. Yetkili kurulu un yabanc paraya ili kin kendi i lemleri nedeniyle uygulad bir döviz kuru olmamas durumunda, i lem tarihinden önceki güne ili kin Merkez Bankas döviz al kurunun esas al naca tabiidir. Ancak, foreks i lemi yapmaya yetkili kurulu (B) ile likidite sa lay kurulu aras ndaki sonland rma a amas n (A) Bankas n 1 avro= 1,3318 dolar olan sat fiyat ndan gerçekle tirilmesi durumunda, (B) yetkili kurulu unun bu i lemden herhangi bir arac k geliri olmayaca için BSMV hesaplanmayacakt r. Yetkili kurulu, (A) Bankas ndan gelen 1 avro=1,3318 dolar kurundan avroluk sat m emri üzerine likidite sa lay ya 1 avro=1,3319 dolar kurundan avroluk sat m emri vermesi durumunda, (B) yetkili kurulu un arac k faaliyeti nedeniyle lehe ald 100 dolar n (= ) TL kar üzerinden %5 oran nda BSMV hesaplanacakt r. BSMV mükellefleri taraf ndan Türkiye de kurulu borsalarda yap lacak kald raçl al m sat m lemleri, vadeli i lem ve opsiyon sözle meleri mahiyetinde olmad ndan, 6802 say Kanunun 29 uncu maddesinin (p) bendi kapsam nda de erlendirilmeleri mümkün bulunmamaktad r. Bu durumda, Türkiye de kurulu borsalarda yap lan foreks i lemleri dolay yla lehe al nan paralar n tamam %5 oran nda BSMV ye tabi tutulacakt r. Tebli olunur.

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: Maliye Bakanlığından: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: Türev ürünlerin muameleleri vergisi (BSMV) yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır. A- Yasal Mevzuat

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar

Detaylı

Türev ürünlerin banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Türev ürünlerin banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 22 Kasım 2011 Maliye Bakanlığından: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: Türev ürünlerin banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu

Detaylı

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ / 89

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ / 89 19.01.2012 tarih ve 28178 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 89 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde; türev ürünlere ilişkin işlemler ile diğer bazı sermaye piyasası işlemlerinin banka ve sigorta

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 12 İST, 19. 01. 2012 ÖZET: 19.01.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 89 seri no.lu Gider Vergileri Genel Tebliği ile türev ürünlere ilişkin işlemler ile diğer bazı sermaye piyasası

Detaylı

No: 2012/22 Tarih: 21.01.2012. Konu: 89 Seri No.lu Gider Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.

No: 2012/22 Tarih: 21.01.2012. Konu: 89 Seri No.lu Gider Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. No: 2012/22 Tarih: 21.01.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

ki banka ve benzeri finans kurumlar için Türkiye'de i yeri veya daimi temsilci arac yla faaliyette bulunma art aranmaz.

ki banka ve benzeri finans kurumlar için Türkiye'de i yeri veya daimi temsilci arac yla faaliyette bulunma art aranmaz. VERG S RKÜLER NO: 2012/07 TAR H: 19.01.2012 KONU Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici 67 nci Maddesi Kapsam nda Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine Yönelik Aç klamalar n Yer Ald Gelir

Detaylı

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 20.01.2012 Sirküler No : 2012 / 17 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No : 89) 19.01.2012 tarih ve 28178 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 89 Seri No'lu Gider Vergileri

Detaylı

BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ SİRKÜLERİ (XVII)

BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ SİRKÜLERİ (XVII) 1 SİRKÜLER - XVII Sirküler Tarihi: 25.01.2012 Sirküler No : 17 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Rezidans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510

Detaylı

Mali Bülten. No: 2012/14

Mali Bülten. No: 2012/14 19 Ocak 2012 Mali Bülten No: 2012/14 VERGİ Konu : Türev ürün işlemleri ile diğer bazı sermaye piyasası işlemlerinin banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamaların

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/24 Ref: 4/24

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/24 Ref: 4/24 SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/24 Ref: 4/24 Konu: TÜREV ÜRÜNLERE ĐLĐŞKĐN ĐŞLEMLER ĐLE DĐĞER BAZI SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐNĐN BANKA VE SĐGORTA MUAMELELERĐ VERGĐSĐ (BSMV) YÖNÜNDEN VERGĐLENDĐRĐLMESĐNE

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/25 Ref: 4/25

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/25 Ref: 4/25 SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/25 Ref: 4/25 Konu: GELĐR VERGĐSĐ KANUNU NUN GEÇĐCĐ 67. MADDESĐ KAPSAMINDA TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLERĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALARIN YER

Detaylı

19 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28178 TEBLİĞ

19 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28178 TEBLİĞ 19 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28178 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 89 Bu Tebliğin konusunu, türev ürünlere iliģkin iģlemler ile diğer bazı sermaye piyasası

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2011-55)

SİRKÜLER RAPOR (2011-55) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya T: 0.312.428

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI. 21/1992 Sayılı Yasa

BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI. 21/1992 Sayılı Yasa R.G : 49 12 Mayıs, 1992 BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI 21/1992 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Banka ve Sigorta İşlemleri Vergisi (BSİV)Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Verginin

Detaylı

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek SİRKÜLER 2013/23 SİRKÜLERİN Tarihi : 02.05.2013 Konusu Mevzuat Yasal Dayanak : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu : 30.04.2013 Tarih

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2012-11)

SİRKÜLER RAPOR (2012-11) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Eskişehir Yolu 9. Km. Tepe Prime B Blok

Detaylı

: Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 291) yayımlandı.

: Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 291) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-5 KONU ÖZETİ : Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 291) yayımlandı. : Tebliğde enflasyondaki değişmelerden etkilenmeyen öngörülebilir net getiri garantisi sağlayan

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 09/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi ÖZET: Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer

Detaylı

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

KATILIM BANKALARI TARAFINDAN YAPILAN MURABAHA İŞLEMLERİNDE VERGİSEL SORUNLAR

KATILIM BANKALARI TARAFINDAN YAPILAN MURABAHA İŞLEMLERİNDE VERGİSEL SORUNLAR KATILIM BANKALARI TARAFINDAN YAPILAN MURABAHA İŞLEMLERİNDE VERGİSEL SORUNLAR 1. KONU Literatürde, özel finans kurumu, yatırım bankacılığı, İslami bankacılık, faizsiz bankacılık gibi isimlerle ifade edilen

Detaylı

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 01/10/2010 SİRKÜLER NO : 2010/81 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı üzerine, 01 Ağustos 2010

Detaylı

VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011

VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011 VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011 KONU Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yer alan tevkifat oranları ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak RESMÎ GAZETE 5 Nisan 2016 Sayı : 29675 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 0 SALI Resmî Gazete Sayı : 97 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE () Bu Tebliğin

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013 ÖZET: E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 424 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 21 Şubat 2013 tarihli

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 44 İST, 01.04.2009

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 44 İST, 01.04.2009 SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 44 İST, 01.04.2009 ÖZET: Kurumlar Vergisi beyannamesi ekinde Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form un verilmesi gerekiyor. Yıllık

Detaylı

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılan

Detaylı

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI 01.07.2008/105 TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : TMSF ye geçen bazı kıyı (offshore) bankalarında mevduat hesabı bulunan

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 9 Maliye Bakanlığından : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirler ile diğer bazı sermaye piyasası faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI 29.05.2008/88 TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : Kıymetli maden ve depo hesaplarına ilişkin olaral Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU I-GİRİŞ Grup şirketleri arasında gerçekleşen fiyatlandırma sistemi ekonominin kuralları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Özellikle gelişmekte

Detaylı

02.01.2013 SİRKÜLER (2013 04)

02.01.2013 SİRKÜLER (2013 04) 02.01.2013 SİRKÜLER (2013 04) Konu: 2013 Yılında Uygulanacak; Maktu Damga Vergisi ve Harç Oranlarının %15 Oranında Artırılmasına, Kaynak Kullanım Destekleme Fonundaki Oran Değişikliği, Mevduat ile Ödenen

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMA Tebliğ Taslağı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 25.10.2010 / 121-1 GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 87 seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde 6009 sayılı Yasa ile Gider Vergileri Kanununda

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 Konu: GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI HAD VE TUTARLARIN 2014 YILINDA GEÇERLİ OLACAK YENİ MİKTARLARI AÇIKLANMIŞTIR 30.12.2013 tarih ve Mükerrer

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU Kanun No: 6802 Kabul Tarihi: 13/7/1956 Resmi Gazete Sayısı: 9362 Resmi Gazete Tarihi: 23/7/1956. BİRİNCİ KISIM İstihsal Vergisi

GİDER VERGİLERİ KANUNU Kanun No: 6802 Kabul Tarihi: 13/7/1956 Resmi Gazete Sayısı: 9362 Resmi Gazete Tarihi: 23/7/1956. BİRİNCİ KISIM İstihsal Vergisi Kanun Adı: GİDER VERGİLERİ KANUNU Kanun No: 6802 Kabul Tarihi: 13/7/1956 Resmi Gazete Sayısı: 9362 Resmi Gazete Tarihi: 23/7/1956 BİRİNCİ KISIM İstihsal Vergisi Madde 1-27- (3065 Sayılı Katma Değer Vergisi

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 İlgili Birim Konu girdi. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması nı içeren torba Kanun

Detaylı

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 28 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28835 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARININ İSTENMESİ Madde 1 Borsa da işlem gören

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 KONU 5838 Sayılı Kanunun 492 Sayılı Harçlar Kanununda Yaptığı Değişikliklere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 59 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2015 yılı

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

20.01.2012 Sirküler, 2012/03

20.01.2012 Sirküler, 2012/03 Sayın Meslektaşımız; 20.01.2012 Sirküler, 2012/03 Konu: 5 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ inde; Kurumların türev ürünlerden elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/8 İstanbul, 02 Ocak 2008 KONU : 2008 Yılında Uygulanacak

Detaylı

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 19 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28178 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 89 Bu Tebliğin konusunu, türev ürünlere ilişkin işlemler ile diğer bazı sermaye piyasası

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

Sirküler no: 043 İstanbul, 15 Nisan 2009

Sirküler no: 043 İstanbul, 15 Nisan 2009 Sirküler no: 043 İstanbul, 15 Nisan 2009 Konu: Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form un doldurulmasına ilişkin açıklamalar. Özet: Kurumlar Vergisi mükelleflerinin,

Detaylı

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan:

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: 24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:VII, NO:10) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VII, NO:44)

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı.

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-6 KONU ÖZETİ : 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. : Tebliğde serbest

Detaylı

Uçak ve helikopterler (Türkku u, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) a daki (IV)

Uçak ve helikopterler (Türkku u, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) a daki (IV) VERG S RKÜLER NO: 2013/16 TAR H: 18.01.2013 KONU 2013 Y nda Uygulanacak Motorlu Ta tlar Vergisi Tarifelerine li kin Tebli Yay nlanm r. Maliye Bakanl taraf ndan 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) say

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM HİZMETLERİ VERGİSİ YASASI

ÖZEL İLETİŞİM HİZMETLERİ VERGİSİ YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 25 Haziran 2007 tarihli Yetmişdördüncü Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan, Özel İletişim Hizmetleri Vergisi Yasası nın Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de 87 Seri No.lı Gider Vergileri Genel Tebliği yayınlanmıştır.

22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de 87 Seri No.lı Gider Vergileri Genel Tebliği yayınlanmıştır. SĐRKÜLER Đstanbul, 01.11.2010 Sayı: 2010/137 Ref:4/137 Konu: 87 SERĐ NO.LI GĐDER VERGĐLERĐ GENEL TEBLĐĞĐ YAYINLANMIŞTIR 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de 87 Seri No.lı Gider Vergileri Genel

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 75 İST,27.09.2004 ÖZET: YENİ TÜRK LİRASI KULLANIMINDA ÖZEL KESİM MUHASEBE SİSTEMİNE İLİŞKİN OLARAK İŞLETMELER TARAFINDAN UYULACAK ESASLAR HAKKINDA I. YENİ TÜRK LİRASI İLE İLGİLİ

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ÖZET: Elektronik defter hakkında açıklamalar yapıldı. ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43 KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair 2012/4213 sayılı Karar 23

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

PAY PİYASASI ÜRÜN BİLGİ FORMU

PAY PİYASASI ÜRÜN BİLGİ FORMU PAY PİYASASI 1. Genel Bilgiler Bu ürün bilgi formu, Sermaye Piyasası Kurulu nca ( SPK ) yayımlanmış III-39.1 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları hakkında Tebliğ in Müşteriye risklerin bildirilmesi

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ (ESKİ ŞEKİL) DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/31 TARİH: 26.03.2009. Ar-Ge ve Destek Personeline Yönelik Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Yapılan Değişiklik

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/31 TARİH: 26.03.2009. Ar-Ge ve Destek Personeline Yönelik Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Yapılan Değişiklik VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/31 TARİH: 26.03.2009 KONU Ar-Ge ve Destek Personeline Yönelik Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Yapılan Değişiklik Maliye Bakanlığı 24.03.2009 tarih 27179 Sayılı resmi

Detaylı

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 05.01.2016 ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 KONU: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER HK. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13.06.2012

Detaylı

No: 2012/21 Tarih: 21.01.2012. Konu: 5 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.

No: 2012/21 Tarih: 21.01.2012. Konu: 5 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. No: 2012/21 Tarih: 21.01.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

5 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

5 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.01.2012/ 38-1 5 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde forward (vadeli teslim sözleşmesi), swap (değişim sözleşmesi)

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER I. TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇIKLAMALARI R A P O R 06/30-31-32-33- 34-35 15 HAZİRAN 2006 5

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇIKLAMALARI R A P O R 06/30-31-32-33- 34-35 15 HAZİRAN 2006 5 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇIKLAMALARI 5 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇIKLAMALARI Yeni kurumlar vergisi kanunu 21.06.2006 tarihli ve 26205 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı