Adım Adım Microsoft Office Excel 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adım Adım Microsoft Office Excel 2007"

Transkript

1 Adım Adım Microsoft Office Excel 2007 Curtis D. Frye Çeviri: Zeynep Kopuzlu

2 arkadaþ YAYINEVÝ Mithatpaþa Cad. 28/C Ankara Tel: (4 hat) Faks: e-posta: Orijinal Ýngilizce Baský: Adım Adım Microsoft Office Excel 2007, Curtis D. Frye Copyright 2007, Curtis D. Frye ORÝJÝNAL YAYINCI Microsoft Press A Division of Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, WA ile yapýlan anlaþma sonucu tüm haklarýyla yayýmlanmýþtýr. Türkçe yayým haklarý arkadaþ yayýnevinindir. Yayýncýnýn yazýlý izni olmadan, hiçbir biçimde ve hiçbir yolla, bu kitabýn içeriðinin bir kýsmý ya da tümü yeniden üretilemez, çoðaltýlamaz ve daðýtýlamaz. ISBN ANKARA, 2008 Çeviri Yayına Hazırlık Sayfa Düzeni Baský : Zeynep Kopuzlu : Sevgin Güngör, Öncü Güney : Neslihan Atay : Özkan Matbaacılık ve Gazetecilik Ltd. Şti. Microsoft, EncartaX, Excel, Microsoft Press, Internet Explorer Outlook, PivotChart, PivotTable, PowerPoint, Verdana, Visual Basic, Visual FoxPro ve Windows Amerika Birleþik Devletleri ve/veya diðer ülkelerde Microsoft Corporation ýn kayýtlý ticari markalarý ya da ticari markalarýdýr. Kitapta geçen diðer ürün ve þirket adlarý sahiplerinin ticari markalarý olabilir. Kitapta geçen örnek þirketler, kuruluþlar, ürünler, etki alaný adlarý, e-posta adresleri, logolar, kiþiler, yerler ve olaylar tümüyle gerçekdýþýdýr. Herhangi bir gerçek þirket, kuruluþ, ürün, etki alaný adý, e-posta adresi, logo, kiþi, yer ve olayla bir iliþki kurulmamýþtýr ya da bu biçimde anlaþýlmamalýdýr.

3 İçindekiler Yazar Hakkında vii Standartlar ve Özellikler ix Kitabýn CD sini Kullanmak xi CD de Neler Var? xi Minimum Sistem Gereksinimleri xiii Uygulama Dosyalarını Yüklemek xiii Uygulama Dosyalarını Kullanmak xiv Uygulama Dosyalarını Kaldırmak xv Yardým Almak xvii Bu Kitap ve CD siyle Ýlgili Yardým Almak xvii Office Excel 2007 yle Ýlgili Yardým Almak xvii Microsoft Ýþ Sertifika Programý xix Hızlı Başvuru xxv 1 Excel 2007 deki Yenilikler 1 Yeni Kullanıcı Arayüzünü Tanımak Veri Yığınlarını Yönetmek Yeni Microsoft Office Dosya Biçimini Kullanmak Hücreleri ve Çalışma Sayfalarını Biçimlendirmek Veri Tablolarını Daha Etkin Bir Biçimde Yönetmek Formülü Otomatik Tamamlama ile Formülleri Daha Kolay Oluşturmak Yeni İşlevler Kullanarak Verileri Özetlemek Güçlü Koşullu Biçimler Oluşturmak Daha Etkileyici Grafikler Yaratmak Yazıcı Çıktılarını Daha Dikkatli Denetlemek iii

4 iv İçindekiler 2 Bir Çalışma Kitabı Oluşturmak 13 Çalışma Kitapları Oluşturmak Çalışma Kitaplarını Değiştirmek Çalışma Sayfalarını Değiştirmek Excel 2007 Program Penceresini Özelleştirmek Veriler ve Veri Tablolarıyla Çalışmak 35 Verileri Girmek ve Değiştirmek Bir Çalışma Kitabı İçinde Verileri Taşımak Verileri Bulmak ve Değiştirmek Çalışma Sayfasındaki Verileri Düzeltmek ve Geliştirmek Tablo Tanımlamak Verilerle Hesaplama Yapmak 59 Veri Gruplarını Adlandırmak Değer Hesaplamak İçin Formüller Oluşturmak Belirli Koşulları Sağlayan Verileri Özetlemek Hesaplama Hatalarını Bulmak ve Düzeltmek Belge Görünüþünü Deðiþtirmek 85 Hücreleri Biçimlendirmek Stiller Tanýmlamak Çalýþma Kitabý Temalarý ve Tablo Stilleri Uygulamak Sayýlarýn Okunuþunu Kolaylaþtýrmak Verinin Görünüşünü Deðerine Göre Deðiþtirmek Belgeye Resim Eklemek Filtre Kullanarak Belirli Verilere Odaklanmak 121 Ekranda Görünen Verileri Sýnýrlandýrmak Filtre Uygulanmýþ Veri Üzerinde Hesaplamalar Yapmak Hücre Aralýklarý Ýçin Geçerli Deðer Kümeleri Tanýmlamak Verileri Yeniden Düzenlemek ve Özetlemek 139 Veri Listelerini Sýralamak Verileri Seviyeler Halinde Düzenlemek Bir Veri Listesinde Bilgi Aramak

5 İçindekiler v 8 Birden Çok Kaynaktan Alınan Verileri Birleştirmek 159 Veri Listelerini Diðer Listelerin Þablonu Yapmak Diðer Çalýþma Kitaplarý ve Sayfalarýndaki Verilere Baðlanmak Birden Çok Veri Kümesini Tek Bir Çalýþma Kitabýnda Birleþtirmek Birden Çok Veri Kümesini Gruplandırmak Alternatif Veri Kümelerini Çözümlemek 179 Alternatif Veri Kümeleri Tanýmlamak ve Düzenlemek Birden Çok Alternatif Veri Kümesi Tanýmlamak Ýstenen Sonuçlarý Almak Ýçin Hedef Ara yý Kullanarak Verilerinizi Çeþitlendirmek.187 Çözücü ile En Ýyi Çözümü Bulmak Tanýmlayýcý Ýstatistiklerle Veriyi Çözümlemek Özet Tablolarla Dinamik Listeler Oluşturmak 201 Özet Tablolarla Verileri Dinamik Biçimde Çözümlemek Özet Tablo Verilerine Filtre Uygulamak, Verileri Göstermek ve Gizlemek Özet Tablolarý Düzenlemek Özet Tablolarý Biçimlendirmek Dýþ Verilerden Özet Tablo Oluþturmak Grafik Oluşturmak 237 Grafik Oluþturmak Grafiklerin Görünüþünü Özelleþtirmek Verilerinizdeki Eðilimleri Bulmak Özet Grafikler Kullanarak Dinamik Grafikler Oluþturmak SmartArt Kullanarak Diyagramlar Oluþturmak Yazdırmak 267 Yazdýrýlan Sayfalara Üstbilgi ve Altbilgi Eklemek Yazdýrmak Ýçin Çalýþma Sayfalarýný Hazýrlamak Veri Listelerini Yazdýrmak Veri Listelerinin Bölümlerini Yazdýrmak Grafikleri Yazdýrmak

6 vi İçindekiler 13 Yinelenen Görevleri Makrolarla Otomatikleştirmek 291 Makrolara Giriþ Makrolar Oluþturmak ve Deðiþtirmek Bir Düðmeyi Týklayarak Makrolarý Çalýþtýrmak Makroyu Çalýþma Kitabý Açýlýrken Çalýþtýrmak Diğer Microsoft Office Programlarıyla Çalışmak 313 Microsoft Office Belgelerini Çalışma Sayfalarına Eklemek Excel 2007 Belgelerini Başka Office Belgelerinin Parçası Olarak Depolamak Köprüler Oluşturmak Grafikleri Diğer Belgelere Yapıştırmak Çalışma Arkadaşlarıyla İşbirliği Yapmak 329 Veri Listelerini Paylaþmak Açýklamalarý Yönetmek Çalýþma Arkadaþlarýnýzýn Yaptýðý Deðiþiklikleri Ýzlemek ve Yönetmek Çalýþma Kitaplarýný ve Çalýþma Sayfalarýný Korumak Çalýþma Kitaplarýnýn Kimliðini Doðrulamak Web Ýçin Çalýþma Kitaplarýný Kaydetmek Sözlük Dizin

7 Yazar Hakkýnda Curtis Frye Curtis Frye Microsoft Office Excel konusunda Microsoft Most Valuable Professional unvanına sahip bir yazardýr. Portland, Oregon da yaþamaktadýr. Frye, Microsoft Press ten yayınlanmış sekiz kitabýn yazarýdýr. Bunlarýn arasýnda Adým Adým Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Access 2007 Plain & Simple, Microsoft Office Excel 2007 Plain & Simple ve Microsoft Office Small Business Accounting 2006 Step By Step kitaplarý bulunmaktadýr. Kendisi ayný zamanda Microsoft Work Essentials Web sitesi için birçok makale yazmýþtýr haziranýnda yazarlık kariyerine baþlamadan önce MITRE Corporation da ticaret analisti olarak dört yýl çalýþan Frye, Ýnternet servis saðlayýcýsý Digital Gateway Systems þirketinde satýþ ve pazarlama müdürü olarak da bir yýl görev yapmýþtýr. Syracuse Üniversitesi nden 1990 yýlýnda siyaset biliminde onur derecesiyle mezun olmuþtur. Yazmadýðý zamanlarda, ComedySportz Portland da profesyonel bir komedyen olarak program yapmaktadýr. vii

8 Teşekkür Kitap yazmak tüm zamanýnýzý (bazen de her þeyinizi) alabilen bir süreçtir, ancak iliþkilerin oturmuþ olduðu bir çalýþma ortamýnda her þey daha iyi yürür. Bu vesileyle, baþka bir yel deðirmeniyle savaþmak için beni yeniden davet eden Microsoft Press Dizi Editörü Sandra Haynes a teþekkür etmek isterim. Son altý yýldýr Microsoft Press ile çalýþtýðým için şanslıyım. Microsoft Press Proje Editörü Valerie Woolley ile çalýþmaktan her zaman zevk aldým. Valerie bizi toparlayýp yönlendirdi ve bunu yaparken mizah duygusunu hiç eksik etmedi. Waypoint Press ten Steve Sagman a da teþekkür etmek isterim. Daha önceki bir projede Steve ile çalýþmýþtým, Sandra yine onunla ve takýmýyla çalýþacaðýmý söylediðinde çok heyecanlandým. Steve teknik editörlüðü baþarýyla yürüttü, Nancy Sixsmith metin üzerinde yaptýðý titiz düzeltilerle hedefe odaklanmamý ve konuyu sýnýrlamamý saðladý, Audrey Marr kitabý düzenleyen kiþi olarak tüm parçalarý bir araya getirdi ve Shawn Peck kitabýn ön okumasýný yaparak projenin tamamlanmasýný saðladý. Tüm bu insanlarla yeniden çalýþmayý dilerim. viii

9 Standartlar ve Özellikler Adým Adým dizisinde özel yönergelerin, tuþlarýn, düðmelerin ve benzerlerinin nasýl gösterildiğini anlamanýz, kitabı kullanırken size zaman kazandýrabilir. Standart 1 2 Anlamı Numaralandýrýlmýþ adýmlar, her konudaki pratik alýþtýrmalarda size kýlavuzluk eder. Bir bölümün baþýndaki bu simge, derste kullanýlacak dosyalarý listeler ve derse baþlamadan önce gerekebilecek dosya hazýrlýklarýný açýklar. KULLANIN YAPIN AÇIN KAPATIN İpucu Önemli Sorun giderme Bir adým adým alýþtýrmasýndan önce gelen bu sözcük, alýþtýrmada kullanýlacak alýþtýrma dosyalarýnýn adlarýný belirtir. Bir adým adým alýþtýrmasýndan önce gelen bu sözcük, alýþtýrmaya baþlamadan önce yapmanýz gerekenleri belirtir. Bir adým adým alýþtýrmasýndan önce gelen bu sözcük, alýþtýrmaya baþlamadan önce açmanýz gereken dosyalarý belirtir. Bir adým adým alýþtýrmasýndan sonra gelen bu sözcük, baþka bir konuya geçmeden önce açýk dosyalarý ya da programlarý kapatmakla ilgili yönergeleri belirtir. Bu bölüm, bir görevi baþarmayý kolaylaþtýran bir öneri ya da kýsayolu gösterir. Bu bölüm, yordamý tamamlamak için gerekli bilgileri gösterir. Bu bölüm, alýþtýrmalara devam etmenize engel olabilen sýk karþýlaþýlan bir sorunu nasýl çözeceðinizi gösterir. Ayrıca Bakınız Bu bölüm, bir konu hakkýnda daha fazla bilgi edinmek için sizi baþka bir bölüme yönlendirir Adým adým alýþtýrmalarda, basmanýz gereken tuþlar klavyede Enter göründüðü þekliyle görünür. + Ýki tuþ adýnýn arasýndaki artý (+) iþareti, bu tuþlara ayný anda basmanýz gerektiðini gösterir. Örneðin, + tuþlarýna basýn, tuþunu basýlý tutarken tuþuna basýn anlamýna gelir. ix

10 x Standartlar ve Özellikler Standart Program öğeleri Sözlük terimleri Kullanıcı girdisi Dosyalar, klasörler ve URL Anlamı Adýmlarda, düðmeler, komutlar ve iletiþim kutularý gibi program öðeleri siyah kalýn yazý tipiyle gösterilir. Kitabýn sonundaki sözlükte açýklanan terimler mavi italik karakterler olarak gösterilir. Yazmanýz gereken her þey mavi kalýn karakterler olarak gösterilir. Dosyalar, klasör yollarý, URL ve vurgulanan sözcükler italik yazý tipiyle gösterilir.

11 Kitabýn CD sini Kullanmak Bu kitapla birlikte verilen CD de, kitaptaki alýþtýrmalarda kullanacaðýnýz uygulama dosyalarý bulunmaktadýr. Bu uygulama dosyalarýný kullanýrsanýz, örnek oluþturmak ve veri girmek için zaman kaybetmezsiniz. Bunun yerine, zamanýnýzı Microsoft Office Excel 2007 programýný öðrenmek için kullanabilirsiniz. CD de Neler Var? Aþaðýdaki tabloda kitabýn CD sindeki alýþtýrma dosyalarý listelenmiþtir. Bölüm Bölüm 1: Excel 2007 deki Yenilikler Bölüm 2: Bir Çalýþma Kitabý Oluþturmak Bölüm 3: Veriler ve Veri Tablolarýyla Çalýþmak Bölüm 4: Verilerle Hesaplama Yapmak Bölüm 5: Belge Görünüşünü Deðiþtirmek Bölüm 6: Filtre Kullanarak Belirli Verilere Odaklanmak Klasör\Dosya Yok Oluşturmak\Özel Durum Özeti.xlsx Oluşturmak\Hat Hacmi.xlsx Veriler ve Veri Tablolarý\Seriler.xlsx Veriler ve Veri Tablolarý\2007Q1 Teslimat Süresine Göre Sevkiyatlar.xlsx Veriler ve Veri Tablolarý\Sevkiyat Ortalamaları.xlsx Veriler ve Veri Tablolarý\Hizmet Düzeyleri.xlsx Veriler ve Veri Tablolarý\Sürücü Yükleme Süreleri.xlsx Formüller\AraçGidilenKm.xlsx Formüller\BilgiTeknolojisiHarcamalarý.xlsx Formüller\GönderiMaliyetlerixlsx Formüller\TaþýyýcýTeklif.xlsx Görünüş\AraçKmÖzeti.xlsx Görünüş\İstisnalar.xlsx Görünüş\TeslimatTakibi.xlsx Görünüş\YöneticiBilgi.xlsx Görünüş\Veri Tablosu.xlsx Görünüş\Çaðrý Merkezi.xlsx Ayarlama\Gönderilerle Ýlgili Ýstisnai Durumlar.xlsx Ayarlama\Ýzleme.xlsx Ayarlama\Kredi.xlsx xi

12 xii Kitabın CD sini Kullanmak Bölüm Bölüm 7: Verileri Yeniden Düzenlemek ve Özetlemek Bölüm 8: Birden Çok Kaynaktan Alýnan Verileri Birleþtirmek Bölüm 9: Alternatif Veri Kümelerini Çözümlemek Bölüm 10: Özet Tablolarla Dinamik Listeler Oluþturmak Bölüm 11: Grafik Oluþturmak Bölüm 12: Yazdýrmak Bölüm 13: Yinelenen Görevleri Makrolarla Otomatikleþtirmek Klasör\Dosya Sýralama\SevkiyatÖzeti.xlsx Sýralama\ÇeyrekYýlaGöreSýralama.xlsx Sýralama\SevkiyatKaydý.xlsx BirdenÇokDosya\Günlük Çaðrý Özeti.xlsx BirdenÇokDosya\Ýþlem Giderleri Tablosu.xlsx BirdenÇokDosya\Filo Ýþlem Maliyetleri.xlsx BirdenÇokDosya\Ocak Çaðrýlarý.xlsx BirdenÇokDosya\Þubat Çaðrýlarý.xlsx BirdenÇokDosya\Birleþik.xlsx Alternatifler\2GünSenaryosu.xlsx Alternatifler\Çoklu Senaryo.xlsx Alternatifler\Hedef Deðerler.xlsx Alternatifler\Reklam Verme.xlsx Alternatifler\Sürücü Yükleme Süreleri.xlsx Özet Tablolar\Oluþturma.xlsx Özet Tablolar\Oluþturma.txt Özet Tablolar\Odaklanma.xlsx Özet Tablolar\Düzenleme.xlsx Özet Tablolar\Biçimlendirme.xlsx Grafik\Yýla Göre Gönderi Sayýsý.xlsx Grafik\Merkezlere Göre Gönderi Sayýsý.xlsx Grafik\Gelecek Yýlýn Gönderi Sayýlarý.xlsx Grafik\Ciro Analizi.xlsx Grafik\Kuruluþ Þemasý.xlsx Yazdýrma\Müþteriye Göre Ciro.xlsx Yazdýrma\Saat Saat Teslimatlar.xlsx Yazdýrma\Müþteri Özetleri.xlsx Yazdýrma\Saate Göre Teslimatlar.xlsx Yazdýrma\Þirket Ciro.xlsx Makrolar\Vurgulamak.xlsm Makrolar\Yýllýk Satýþ Özeti.xlsm Makrolar\Performans Panosu.xlsm Makrolar\Açmak.xlsm

13 Kitabın CD sini Kullanmak xiii Bölüm Bölüm 14: Diðer Microsoft Office Programlarýyla Çalýþmak Bölüm 15: Çalýþma Arkadaþlarýyla Ýþbirliði Yapmak Klasör\Dosya Diðer Programlar\Sunuþ Özeti.xlsx Diðer Programlar\Yýllýk Ciro Özeti 2007.pptx Diðer Programlar\Hizmet Düzeyine Göre Ciro.xlsx Diðer Programlar\Köprü.xlsx Diðer Programlar\Hizmet Düzeyi Tanýmlarý.xlsx Diðer Programlar\Ciro Grafiði.xlsx Diðer Programlar\Ciro Özeti.pptx Paylaþma\Maliyet Tahminleri.xlsx Paylaþma\Açýklamalar.xlsx Paylaþma\Ýzleme.xlsx Paylaþma\Güvenli Bilgi.xlsx Paylaþma\Ýmzalý Tahminler.xlsx Paylaþma\Sevkiyat Özeti.xlsx Minimum Sistem Gereksinimleri Office Excel 2007 yi çalýþtýrmak için bilgisayarýnýzýn aþaðýdaki minimum gereksinimleri karþýlamasý gerekir: 500 megahertz (MHz) iþlemci 256 megabyte (MB) RAM 1.5 gigabyte (GB) kullanýlabilir alan CD ya da DVD sürücüsü 1024 x 768 ya da daha yüksek çözünürlükte monitör Uygulama Dosyalarını Yüklemek Uygulama dosyalarýný alýþtýrmalarda kullanmadan önce bilgisayarınızın sabit diskinde doðru konuma yüklemeniz gerekmektedir. Aþaðýdaki adýmlarý izleyin: 1. CD yi kitabýn arkasýndaki zarftan çýkarýn ve bilgisayarýn CD sürücüsüne yerleþtirin. Son Kullanıcı Lisans Anlaşması görünür. 2. Ekrandaki adýmlarý izleyin. Alýþtýrma dosyalarýný kullanmak için lisans anlaþmasýný kabul etmeniz gerekir. Lisans anlaþmasýný kabul ettikten sonra Ýleri yi týklayýn. Bir menü ekraný belirir.

14 xiv Kitabın CD sini Kullanmak Önemli Menü ekraný belirmezse, Baþlat düðmesini týklayýn. Bilgisayar ý týklayýn. Gezinti bölmesinde Klasörler listesini görüntüleyin. CD sürücü simgesini týklayýn ve sað bölmede StartCD çalýþtýrýlabilir dosyasýný çift týklayýn. 3. Uygulama Dosyalarýný Yükleyin i tıklayın. 4. Ýlk ekranda Ýleri yi týklayýn. Sonraki ekranda lisans anlaþmasýný onaylamak için Evet i týklayýn. 5. Uygulama dosyalarýný varsayýlan konumdan (Belgeler\Microsoft Press\AAExcel2007) farklý bir yere yüklemek isterseniz Gözat düðmesini týklayýn. Yeni sürücü ve yolu seçin ve Tamam ı týklayýn. Önemli Windows XP kullanýyorsanýz, varsayýlan klasör Belgelerim\Microsoft Press\ AAExcel2007 olacaktýr. 6. Hedef Konumu Seç ekranýnda Ýlerli yi týklayýn. Programý Yüklemeye Hazýr ekranýnda Yükle yi týklayarak seçili uygulama dosyalarýný yükleyin. 7. Uygulama dosyalarý yüklendikten sonra, Son u týklayýn. 8. Pencereyi kapatýn. CD yi CD sürücüsünden çýkarýn. Uygulama Dosyalarını Kullanmak Kitabýn CD sindeki uygulama dosyalarýný yüklediğinizde, dosyalar sabit diskteki Belgeler\ Microsoft Press\AAExcel2007 altýndaki alt klasörlerde depolanýr. Her alýþtýrmadan önce, o alýþtýrmada kullanýlacak dosyalarý listeleyen ve alýþtýrmaya baþlamadan önce yapmanýz gerekenleri anlatan bir paragraf bulunur. Örneðin: KULLANIN Bu konu için uygulama dosyasý klasöründeki Ýzleme çalýþma kitabýný kullanýn. Bu uygulama dosyasý Belgeler\Microsoft Press\AAExcel2007 \Ayarlama klasörü içindedir. YAPIN Bu alýþtýrmaya baþlamadan önce Excel 2007 yi baþlatýn. AÇIN Ýzleme çalýþma kitabýný açýn.

15 Kitabın CD sini Kullanmak xv Windows Gezgini nde uygulama dosyalarýný görüntülemek için: 1. Windows Görev Çubuðu nda, Baþlat düðmesini týklayýn ve Belgeler i týklayýn. Windows XP kullanýyorsanýz, Belgelerim i týklayýn. 2. Belgeler ya da Belgelerim klasöründe, Microsoft Press i çift týklayýn, AA Excel2007 yi çift týklayýn ve daha sonra belli bir bölüm klasörünü çift týklayýn. Uygulama dosyalarýný iletiþim kutusu kullanarak görüntülemek için: 1. Ýletiþim kutusunda Sýk Kullanýlan Bağlantılar bölmesinde Belgeler i týklayýn. Windows XP kullanýyorsanýz, Belgelerim i týklayýn. 2. Belgeler ya da Belgelerim klasöründe, Microsoft Press i çift týklayýn. AAExcel2007 yi çift týklayýn ve bölüm klasörünü çift týklayýn. Uygulama Dosyalarını Kaldırmak CD den yüklenen uygulama dosyalarýný kaldýrarak bu dosyalarýn kapladýðý sabit disk alanýný geri kazanabilirsiniz. Kaldýrma iþlemi sýrasýnda Microsoft Press\AAExcel2007 nin altýndaki bölümlere özel klasörlerde alýþtýrmalar sýrasýnda oluþturulan dosyalar da silinir. Þu adýmlarý izleyin: 1. Windows Görev Çubuðu nda Baþlat düðmesini týklayýn. Denetim Masasý nı týklayýn. 2. Denetim Masasý nda Program Ekle/Kaldýr ý týklayýn. Windows Vista kullanýyorsanýz Programlar altýnda Bir program kaldýr ı týklayýn. 3. Program Ekle/Kaldýr penceresinde Adým Adým Microsoft Excel 2007 yi týklayýn. Daha sonra Kaldýr ý týklayýn. Windows Vista kullanýyorsanýz, Programlar ve Özellikler penceresinde Adým Adým Microsoft Office Excel 2007 yi ve daha sonra Kaldýr düðmesini týklayýn. 4. Bir ileti kutusu silme iþlemini onaylamanýzý isterse Evet i týklayýn. Ayrıca Bakınız Uygulama dosyalarýný yüklemek ve kaldýrmakla ilgili ek bilgi için sonraki Yardým Almak baþlýðýna bakın.

16

17 Yardým Almak Bu kitap ve beraberindeki CD nin içeriðinin hatasýz olmasýný saðlamak için her türlü çaba gösterilmiþtir. Bir sorunla karþýlaþýrsanýz, yardým ve destek için lütfen uygun kaynaða baþvurun. Bu Kitap ve CD siyle Ýlgili Yardým Almak Kitabın ve CD sinin İngilizce orijinaliyle ilgili olası değişikliklere ve düzeltmelere çevirimiçi yardım sunan Microsoft Press Knowledge Base de aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz: Bu kitap ve CD si ile ilgili yorum ya da sorularınızı bize iletebilirsiniz: Office Excel 2007 yle Ýlgili Yardým Almak Sorununuz bu Microsoft Press yayýnýyla deðil, Microsoft Office Excel 2007 yle ilgiliyse, lütfen aþaðýdaki adresteki Office 2007 Solution Center ya da Microsoft Knowledge Base e bakýn: support.microsoft.com Amerika Birleþik Devletleri nde Microsoft Knowledge Base de açýklanmayan Microsoft yazýlým ürün desteði Microsoft Product Support Services tarafýndan saðlanmaktadýr. Microsoft Product Support Services de bulunan Microsoft yazýlým destek seçenekelri aþaðýdaki adreste listelenmiþtir: support.microsoft.com/gp/selfoverview/ xvii

18

Adım Adım Microsoft Office Excel 2007

Adım Adım Microsoft Office Excel 2007 Adım Adım Microsoft Office Excel 2007 Curtis D. Frye Çeviri: Zeynep Kopuzlu A02T62304X-x.indd i 12.02.2008 09:15:43 arkadaþ YAYINEVÝ Mithatpaþa Cad. 28/C Ankara Tel: +90 312 434 46 24 (4 hat) Faks: +90

Detaylı

Adım Adım Microsoft Excel 2007

Adım Adım Microsoft Excel 2007 Yaz 2011 Enformatik Bölümü Teknoloji Yetkinliği Eğitimleri Adım Adım Microsoft Excel 2007 Uzman Aysun Tok Onarcan Araş.Gör. Mete Alikalfa Doç.Dr. Muzaffer Kapanoğlu 06 Haziran 30 Temmuz 2011 Tel: (90)

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI DERSİ İÇERİĞİ DONANIM

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI DERSİ İÇERİĞİ DONANIM TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI DERSİ İÇERİĞİ DONANIM 1) Giriş Üniteleri 2) Klavye, Fare, barkod okuyucu, optik okuyucu 3) Sistem türleri 4) Sistem Bileşenleri 5) Anakart 6) İşlemci (CPU) 7) ROM ve RAM

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Bu belge, Hyperion Business Performance Management ürünlerinin en son sürümlerini baþarýyla yüklemenize ve yapýlandýrmanýza yardýmcý olur.

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

1 MICROSOF T OFFICE 2010 A GİRİŞ

1 MICROSOF T OFFICE 2010 A GİRİŞ İÇİNDEKİLER V İÇİNDEKİLER 1 MICROSOFT OFFICE 2010 A GİRİŞ 1 Microsoft Office 2010 ile Gelen Yenilikler 1 Metin Efektleri 2 Akıllı Kopyala - Yapıştır Fonksiyonu 2 Fikirlerimizi Daha Görsel Olarak İfade

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

Temel Bilgisayar Eğitimi, Word Temel Eğitimi Süresi

Temel Bilgisayar Eğitimi, Word Temel Eğitimi Süresi PowerPoint - Outlook Ön Koşullar (POWERPOİNT) Temel Bilgisayar Eğitimi, Word Temel Eğitimi Eğitimin Süresi Saat Ön Koşullar (OUTLOOK) Temel Bilgisayar Eğitimi, Word Temel Eğitimi Eğitimin Süresi 5 Saat

Detaylı

Microsoft Office Access Ders İçeriği 25 Saat. Access Temel 10 saat

Microsoft Office Access Ders İçeriği 25 Saat. Access Temel 10 saat Microsoft Office Access Ders İçeriği 25 Saat Access Temel 10 saat 1) Bölüm 1 : Office Çalışma Alanı Temelleri a) Temel Pencere Bileşenleri b) Backstage Görünümünü Tanıma c) Şerit İle Çalışma d) Hızlı Erişim

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Adım Adım Microsoft Office Word 2007

Adım Adım Microsoft Office Word 2007 Adım Adım Microsoft Office Word 2007 Joyce Cox ve Joan Preppernau Çeviri: Sevgin Güngör arkadaþ YAYINEVÝ Mithatpaþa Cad. 28/C Ankara Tel: +90 312 434 46 24 (4 hat) Faks: +90 312 435 60 57 e-posta: info@arkadas.com.tr

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI DERS NOTLARI Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders Notları-

Detaylı

CLIENT MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 21 nin KURULMASI

CLIENT MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 21 nin KURULMASI CLIENT MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 21 nin KURULMASI License manager ile lisanslamanın tamamlandığına emin olunduktan sonra son kullanıcıların makinalarına IBM SPSS Statistics 21 client kurulumu yapılabilir.

Detaylı

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz

AR-5316/5320 Çevrimiçi Kýlavuz AR-56/50 Çevrimiçi Kýlavuz Baþlat Bu "Baþlat" düðmesine basýn. Giriþ Bu kitapçýk AR-56/50 dijital çok fonksiyonlu sistemin yazýcý fonksiyonlarýný açýklamaktadýr. Aþaðýdaki konularda bilgi için dijital

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27 İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 1.1. GİRİŞ...1 1.2. BİLGİSAYARIN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ...3 1.3. BİLGİSAYARIN FONKSİYONLARI...3 1.4. BİLGİSAYARIN YAPISI VE BİLGİSAYARI

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Bilgi Teknolojileri (IT) Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosyaların Yönetimi, Bilgi ve İletişim HAFTA 1 1. Genel Kavramlar(Bilgisayarın tanımı,bilgi

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Hesap Tabloları(Excel 2007) HAFTA 1 1. Hesap Tablolarına Giriş 1.1. Hesap tablosu tanımı, kullanım amacı ve yerleri 1.2. MS Excel Uygulamasına giriş

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Excel 2013 önceki sürümlerden farklı görünüyor, bu nedenle öğrenmenizi kolaylaştırmak için bu kılavuzu oluşturduk. Hızlı Erişim Araç Çubuğu'na komutlar ekleme Şeridi

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI 1-2 HAFTA

BİLGİSAYAR DONANIMI 1-2 HAFTA BİLGİSAYAR DONANIMI 1-2 HAFTA 1. Hafta, Genel Kavramlar, 3B Ekran Kartları ve 3B Görüntü Özellikleri, Bilgisayarın Verimi / Gücü ve Donanım ve Yazılım Ders Tanıtımı Genel Kavramlar Donanım, Yazılım ve

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır.

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint ile toplantılar da veya herhangi bir konu üzerinde açıklama getirmek için sunu hazırlarız. Powerpoint2003

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği Microsoft WORD 1. PENCERE ELEMANLARI VE GÖRÜNTÜLEME BİÇİMLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1.2. Ekran Görünümleri 1.3. Metin Sınırları ve Basımda Çıkmayan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 MICROSOFT OFFICE 2013 E GİRİŞ 1 Microsoft Office 2013 ile Gelen Yenilikler 1 Dosyaları Bulutta Kaydetme ve Paylaşma 2 Paylaşılan Toplantılar 2 Başlamak İçin Daha Fazla Seçenek

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Ürünle ilgili not Bu

Detaylı

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 16 Kasım 2015 İçindekiler 3 İçindekiler Fiery Driver Configurator...5

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM İNTERNET

BİRİNCİ BÖLÜM İNTERNET BİRİNCİ BÖLÜM İNTERNET 1. İnternet... 1 1.1. Tanımı ve Tarihçesi... 1 1.2. İnternette Kullanılan Kavramlar... 3 1.2.1. Alan Adları(Domain Name)... 3 1.2.2. İnternette Kullanılan Terimler... 4 1.3.İnternet

Detaylı

Belge Hazırlama: Adım Adım İleri Microsoft Word 2007/2010

Belge Hazırlama: Adım Adım İleri Microsoft Word 2007/2010 Yaz 2012 Enformatik Bölümü Teknoloji Yetkinliği Eğitimleri Belge Hazırlama: Adım Adım İleri Microsoft Word 2007/2010 Uzman Özgür Gültekin Araş.Gör. Mete Alikalfa Doç.Dr. Muzaffer Kapanoğlu 25 Haziran -

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri

Yazılım Güncelleştirmeleri Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

1.1 Web Kavramlar. 1.1.1.3 URL terimini tanımlayınız ve anlayınız.

1.1 Web Kavramlar. 1.1.1.3 URL terimini tanımlayınız ve anlayınız. 1.1 Web Kavramlar 117 Anahtar 7erim/er 1.1.1.1 Web ve Internet terimlerini tanımlayınız. Her birinin anahtar özelliklerini tanımlayınız. Web bir Internet hizmetidir. Web Internet üzerinde bağlantılı html

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

NAZMİYE DEMİREL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 1. DÖNEM 6. SINIFLAR DERS NOTU EXCEL 2007 DERS NOTLARI

NAZMİYE DEMİREL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 1. DÖNEM 6. SINIFLAR DERS NOTU EXCEL 2007 DERS NOTLARI EXCEL 2007 DERS NOTLARI Bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu verilerle ilgili ihtiyaç duyacağınız tüm hesaplamaları

Detaylı

2000 de Programlarla Çalışmalar

2000 de Programlarla Çalışmalar Windows 2000 de Programlarla Çalışmalar 24 3 Windows 2000 de Programlarla Çalışmalar Programları Başlatmak Programları başlat menüsünü kullanarak, başlatmak istediğiniz programın simgesini çift tıklayarak

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Access 2013 önceki sürümlerden farklı görünmektedir, dolayısıyla öğrenme eğrisini en aza indirmenize yardımcı olmak üzere bu kılavuzu hazırladık. Ekran boyutunu değiştirme

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Sürüm B TUR 1 Toplu bakış 1 Brother Universal

Detaylı

POWERPOINT ÖĞRENĐYORUM Bölüm 1 Sunu Oluşturmak

POWERPOINT ÖĞRENĐYORUM Bölüm 1 Sunu Oluşturmak POWERPOINT ÖĞRENĐYORUM Bölüm 1 Sunu Oluşturmak 1- Microsoft Powerpoint i başlatmak için Görev çubuğunda, Başlat ı tıklayın, Programlar ı işaret edin ve Microsoft Powerpoint i tıklayın. 2- Önerilen içeriği

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

Kurulum (Windows)...3

Kurulum (Windows)...3 Kurulum (Windows)...3 1. StarBoard Software Kurulumu...4 1.1 Sistem Gereksinimleri...4 1.2 Kurulumu Başlatma...5 1.3 Windows Media Encoder Kurulumu (Yalnızca Windows XP/Vista)...6 1.4 Kurulumu Sonlandırma...6

Detaylı

Laboratuvar Çalışması 3.6.5 Kaynak Paylaşma

Laboratuvar Çalışması 3.6.5 Kaynak Paylaşma Laboratuvar Çalışması 3.6.5 Kaynak Paylaşma Hedefler Aşağıdaki görevleri tamamlamak için Windows XP kullanın: Dosyaları ve klasörleri paylaşma. Ağ sürücülerini eşleme. Arkaplan / Hazırlık PC leri bir ağ

Detaylı

Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM ve Video DVD talimatlari ve bilinen teknik konulari

Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM ve Video DVD talimatlari ve bilinen teknik konulari Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM ve Video DVD talimatlari ve bilinen teknik konulari DVD-ROM u kullanma Touchstone Self Study DVD-ROM Kopyasını iki şekilde çalıştırabilirsiniz: 1. Programı

Detaylı

Enine Boyuna Microsoft Office Excel 2003 Programlama

Enine Boyuna Microsoft Office Excel 2003 Programlama Enine Boyuna Microsoft Office Excel 2003 Programlama Curtis Frye Ödüllü kitap ve çevrimiçi kurs yazarý Çevirmenler Serkan Artun, Burcu Duman, Murat Selçuk, Ümit Türkoðullarý, Neslihan Varol Wayne Freeze

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 GARANTÝSÝZ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ

Detaylı

Android telefonunuzda Office 365'i kullanma

Android telefonunuzda Office 365'i kullanma Android telefonunuzda Office 365'i kullanma Hızlı Başlangıç Kılavuzu E-postayı denetleme Office 365 hesabınızdan e-posta göndermek ve almak için Android telefonunuzu ayarlayın. Takviminizi nerede olursanız

Detaylı

Sharpdesk Kurulum DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: YAZILIMI KURMADAN ÖNCE

Sharpdesk Kurulum DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: YAZILIMI KURMADAN ÖNCE DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Yazılım Yazýlým Kurulum Kılavuzu Kýlavuzu YAZILIMI KURMADAN ÖNCE WINDOWS ORTAMINA KURULUM BİR MACINTOSH OTAMINA

Detaylı

1 MİCROSOFT FRONTPAGE 2003 E GİRİŞ

1 MİCROSOFT FRONTPAGE 2003 E GİRİŞ 1 MİCROSOFT FRONTPAGE 2003 E GİRİŞ 6 1.1 Frontpage 2003 ün açılması Frontpage 2003 ü çalıştırabilmek için Başlat/Programlar/ Microsoft Office Microsoft Office Frontpage 2003 yolu izlenir. FrontPage 2003,

Detaylı

HIZLI BAşVURU KILAVUZU

HIZLI BAşVURU KILAVUZU HIZLI BAşVURU KILAVUZU Windows Vista için İçindekiler Bölüm 1: Sistem Gereksinimleri...1 Bölüm 2:...2 Yerel Yazdırma Yazılımını Yükleme... 2 Ağdan Yazdırma Yazılımını Yükleme... 5 Bölüm 3: WIA Sürücüsünü

Detaylı

Adım Adım Microsoft Access 2007 Office PowerPoint 2007

Adım Adım Microsoft Access 2007 Office PowerPoint 2007 Adım Adım Adım Microsoft Adım Office Microsoft Access 2007 Office PowerPoint 2007 Steve Lambert, M. Dow Lambert III ve Joan Preppernau Joyce Cox ve Joan Preppernau Çeviri: Mete Savaşer Çeviri: Selim Göksu

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

USB 2.0 DAN HDMI A VİDEO ADAPTÖRÜ. Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-70851

USB 2.0 DAN HDMI A VİDEO ADAPTÖRÜ. Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-70851 USB 2.0 DAN HDMI A VİDEO ADAPTÖRÜ Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-70851 1. Sürücüyü Yükleme İkaz: Verilen sürücüyü bağlamadan adaptörü bilgisayarınıza BAĞLAMAYIN. Verilen CD yi disk sürücünüze yerleştirin ve

Detaylı

Kopya Hakkı 2005 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd

Kopya Hakkı 2005 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd Tüm haklar mahfuzdur. Bu yayının hiçbir kısmı ECDL Kuruluşundan izin almadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Çoğaltım talepleri yayıncıya yapılmalıdır. The European Computer Driving Licence Foundation Ltd

Detaylı

1 MİCROSOFT FRONTPAGE 2003 E GİRİŞ

1 MİCROSOFT FRONTPAGE 2003 E GİRİŞ 1 MİCROSOFT FRONTPAGE 2003 E GİRİŞ 6 1.1 Frontpage 2003 ün açılması Frontpage 2003 ü çalıştırabilmek için Başlat/Programlar/ Microsoft Office Microsoft Office Frontpage 2003 yolu izlenir. FrontPage 2003,

Detaylı

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ (MEB ONAYLI)

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ (MEB ONAYLI) BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ (MEB ONAYLI) WİNDOWS İŞLETİM SİSTEMİ Genel Konu Başlıkları :Bilgisayar kavramı, Farenin kullanılması, Masa üstü kavramı, Klavye kullanımı, Bir uygulama penceresi özellikleri, Dosya

Detaylı

TEMEL BİLGİTEKNOLOJİLERİ

TEMEL BİLGİTEKNOLOJİLERİ TEMEL BİLGİTEKNOLOJİLERİ Bilgiyi işlemekte kullanılan araçlar ikiye ayrılır. 1- Maddi cihazlar 2-Kavramsal araçlar. Kullanıcıve bilgisayarın karşılıklıetkileşimini sağlayan birimlerin genel adıgiriş-çıkışbirimleridir.

Detaylı

Ecofont Yazılım Kullanıcı Rehberi

Ecofont Yazılım Kullanıcı Rehberi Ecofont Yazılım Kullanıcı Rehberi Ecofont Yazılım, baskılarınızı yaparken %50 ye, ve hatta resimsiz yazdırma seçeneğini kullandığınızda çok daha fazlasına varan tasarruf yapmanızı sağlar. Sadece tek bir

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

Belge Hazırlama: Adım Adım İleri Microsoft Word 2007/2010

Belge Hazırlama: Adım Adım İleri Microsoft Word 2007/2010 Bahar 2011 Enformatik Bölümü Teknoloji Yetkinliği Eğitimleri Belge Hazırlama: Adım Adım İleri Microsoft Word 2007/2010 Uzman Aysun Tok Onarcan Araş.Gör. Mete Alikalfa Doç.Dr. Muzaffer Kapanoğlu 21 Şubat

Detaylı

Bilgisayar Entegre Ofis Programları-I. Öğr.Gör. Türkan ÖZBAY

Bilgisayar Entegre Ofis Programları-I. Öğr.Gör. Türkan ÖZBAY Bilgisayar Entegre Ofis Programları-I Öğr.Gör. Türkan ÖZBAY Bilgisayarın çalışma prensibini açıklayınız??? Bilgisayar çalışma sisteminde nelere ihtiyaç duyar??? İşlenebilir türden bir veya birden çok verinin

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Word 2013 önceki sürümlerden farklı görünüyor, bu nedenle öğrenmenizi kolaylaştırmak için bu kılavuzu oluşturduk. Hızlı Erişim Araç Çubuğu Buradaki komutlar her zaman

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

Windows İşletim Sistemi

Windows İşletim Sistemi Windows İşletim Sistemi Bilgisayar (Özellikler) Bilgisayarınızın özelliklerini görüntülemek için : Masaüstünde Bilgisayar simgesine sağ tıklayarak Özellikler e tıklayın. Çıkan pencerede bilgisayarınızda

Detaylı

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1 Ana þebeke için baþlangýç Nokia N93i-1 Ana þebeke ile baþlangýç 2. Baský, TR 9200202 Giriþ UPnP mimarisi ve kablosuz yerel að (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluþan bir ana þebeke oluþturabilirsiniz. Þebeke

Detaylı

HDD Password Tool. Kullanıcı Elkitabı. Türkçe

HDD Password Tool. Kullanıcı Elkitabı. Türkçe HDD Password Tool Kullanıcı Elkitabı Türkçe 1 İçindekiler Bölüm 1: Giriş... 3 Ticâri markalar... 4 Bölüm 2: Gereken İşletim Sistemi... 5 - HDD Password Tool for Windows... 5 - HDD Password Tool for Mac...

Detaylı

Microsoft Excel. Çalışma Alanı. Hızlı Erişim Çubuğu Sekmeler Başlık Formül Çubuğu. Ad Kutusu. Sütunlar. Satırlar. Hücre. Kaydırma Çubukları

Microsoft Excel. Çalışma Alanı. Hızlı Erişim Çubuğu Sekmeler Başlık Formül Çubuğu. Ad Kutusu. Sütunlar. Satırlar. Hücre. Kaydırma Çubukları Microsoft Excel Microsoft Excel yazılımı bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu verilerle ilgili ihtiyaç duyacağınız

Detaylı

Görsel Referans Kılavuzu

Görsel Referans Kılavuzu Görsel Referans Kılavuzu Xerox CX Yazıcı Sunucusu Xerox Color 550/560 Yazıcı Creo Color Server Technology hizmetidir 653-0177A-TR CX yazıcı sunucusu bilgisayarı için kablo bağlantıları 1 3 4 5 1VDC POWER

Detaylı

Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU

Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU İçindekiler 1. Giriş...1 2. Olması gerekenler...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yükleme...2 3.1 Yüklemeden önce...2 3.2

Detaylı

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI 1 Başlarken Satın almış olduğunuz TL-WPS510U nun kullanım diagramı aşağıdaki gibidir. Cihazınızı bir ağ yazıcısı değilse veya kablolu ağ yazıcınızı kablosuz olarak

Detaylı

WINDOWS 7. Tekno-K@mp Eğitim ID 98 2/4 (Normal Seviye Kullanıcı) Tekno-K@mp Konu ID 34223. Windows 7 Hakkında Genel Bilgi Ek Bilgi -

WINDOWS 7. Tekno-K@mp Eğitim ID 98 2/4 (Normal Seviye Kullanıcı) Tekno-K@mp Konu ID 34223. Windows 7 Hakkında Genel Bilgi Ek Bilgi - WINDOWS 7 Tekno-K@mp Eğitim ID 98 Seviye 2/4 (Normal Seviye Kullanıcı) Tekno-K@mp Konu ID 34223 Ana Kategori İşletim Sistemleri Alt Kategori Giriş Konu Windows 7 Hakkında Genel Bilgi Ek Bilgi - GENEL BİLGİSAYAR

Detaylı

Baþlangýç Nokia N92-1

Baþlangýç Nokia N92-1 Baþlangýç Nokia N92-1 Modlar Baþlangýç Model numarasý: Nokia N92-1. Bundan sonra Nokia N92 olarak anýlacaktýr. Cihazýnýzýn dört modu bulunur: Kapak kapalý modu (1), Ýzleme modu (2), Kapak açýk modu (3)

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print hakkında bilgi Google Cloud Print ile yazdırma Appendix İçindekiler Kılavuzlar Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname...

Detaylı

DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI

DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI ECDL BAŞLANGIÇ Bilgisayarı Kullanmak ve Dosyaları Yönetmek 1) Bilgisayar ı doğru şekilde kapatıp, açmak için uygun metodu uygulayınız.(bilgisayarı kapatın ve tekrar açın.)

Detaylı

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8)

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Web Hizmetleri protokolü, Windows Vista (SP2 veya üstü), Windows 7 ve Windows 8 kullanıcılarının,

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Ürün bildirimi Bu kullanıcı

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA MU-SIC PLAYER http://tr.yourpdfguides.com/dref/825130

Kullanım kılavuzunuz NOKIA MU-SIC PLAYER http://tr.yourpdfguides.com/dref/825130 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Temel Bilgisayar Dersi

Temel Bilgisayar Dersi ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI Temel Bilgisayar Dersi Bölüm 10-11: Microsoft PowePoint Genel Bilgiler Microsoft PowerPoint 2010, güçlü bir sunu programıdır. PowerPoint ile herhangi bir konu hakkında etkili

Detaylı

Outlook 2016 İpuçları ve Püf Noktaları

Outlook 2016 İpuçları ve Püf Noktaları Outlook 2016 İpuçları ve Püf Noktaları Sık kullandığınız e-posta ve takvim uygulaması için kısayollar ve zaman kazandıran özellikler Windows için Outlook 2016 için geçerlidir 1. Gelen kutunuza hızla ulaşma

Detaylı

Outlook 2010 a geçiş

Outlook 2010 a geçiş Bu Kılavuzda Microsoft Microsoft Outlook 2010 un görünüşü çok farklı olduğundan, öğrenme çabasını en aza indirmede size yardımcı olmak amacıyla bu kılavuzu hazırladık. Yeni arabirimin önemli bölümlerini

Detaylı

Yedekleme ve Kurtarma

Yedekleme ve Kurtarma Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Değerlendirme Soruları 140. Şerit Kullanımı 124 Şerit Sekmeleri 124 Şeridi Gizleme 125 Eklentiler 125

Değerlendirme Soruları 140. Şerit Kullanımı 124 Şerit Sekmeleri 124 Şeridi Gizleme 125 Eklentiler 125 ! 1 Excel Nedir? 2 Excel in Gelişimi 2 Yeni Özellikler 11 Görünüm 11 Bulut Desteği 11 Şablonlar 14 Anlık Veri Çözümleme 16 Hızlı Veri Doldurma 17 Grafik Önerileri (Recomended Charts) 17 Dilimleyiciler

Detaylı

Temel Bilgisayar Dersi

Temel Bilgisayar Dersi ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI Temel Bilgisayar Dersi Bölüm 10-11: Microsoft PowePoint PowerPoint Sekmelerinin Tanıtımı Dosya Sekmesi Giriş Sekmesi Ekle Sekmesi Tasarım Sekmesi Geçişler Sekmesi Animasyonlar

Detaylı

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz.

AirTies Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) olarak kullanacağınız cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ayarlarını yapabilirsiniz. USB Disk Paylaşımı Değerli Müşterimiz, AirTies desteklediği USB Tak&Paylaş özelliği ile hiçbir ekstra donanıma ihtiyaç duymadan yaygın olarak kullanılan standart USB disk sürücülerinizi tüm ağınıza paylaştırmanıza

Detaylı

Microsoft Office Excel 2007

Microsoft Office Excel 2007 2014 Microsoft Office Excel 2007 Öğr. Gör. Serkan KORKMAZ Harran Üniversitesi Birecik Meslek Yüksekokulu İçindekiler MİCROSOFT OFFİCE EXCEL 2007... 4 EXCEL ORTAMINDA ÇALIŞMAK... 4 EXCEL ÇALIŞMA SAYFASI...

Detaylı

WeldEYE. Kurulum Kılavuzu. İçindekiler

WeldEYE. Kurulum Kılavuzu. İçindekiler WeldEYE Kurulum Kılavuzu İçindekiler Giriş... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Kurulum... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sistem/Ortam gerekleri... 3 Yazılımın kurulması... 3 Kamera sürücüsünün kurulumu...

Detaylı

NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN.

NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN. INSITE YÜKLEME BÜLTENİ Sayfa 2: INSITE yükleme Sayfa 8: INSITE kaldırma NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN. HATALI YÜKLEME VEYA KULLANIM YANLIŞ VERİLERE VEYA EKİPMANIN ARIZALANMASINA

Detaylı

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 İÇERİK Genel bilgiler PowerPoint penceresinin tanıtımı Sekmelerin genel tanıtımı Sunular ile ilgili işlemler Yeni bir sunu oluşturmak Bir sunuyu kaydetmek Varolan bir sunuyu açmak

Detaylı

Yazýlýmý yüklemeden önce bu kullaným kýlavuzunu okuyun!

Yazýlýmý yüklemeden önce bu kullaným kýlavuzunu okuyun! Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir Yazýlýmý yüklemeden önce bu kullaným kýlavuzunu okuyun! Dijital müzik çalar, FM radyo

Detaylı

1 MS PROJECT E GİRİŞ 1 Proje Tanımı 1 MS Project 2013 ile Proje Yönetimi 2 MS Project 2013 e Giriş 3 MS Project Ekran Görünümlerini Tanımak 5

1 MS PROJECT E GİRİŞ 1 Proje Tanımı 1 MS Project 2013 ile Proje Yönetimi 2 MS Project 2013 e Giriş 3 MS Project Ekran Görünümlerini Tanımak 5 İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 MS PROJECT E GİRİŞ 1 Proje Tanımı 1 MS Project 2013 ile Proje Yönetimi 2 MS Project 2013 e Giriş 3 MS Project Ekran Görünümlerini Tanımak 5 2 PROJECT GÖREVLERİYLE ÇALIŞMAK

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI Programın Açılışı: Başlat Tüm Programlar Microsoft Office Microsoft

Detaylı

OFFICE EXCEL 2007 TEMEL EĞĐTĐMĐ

OFFICE EXCEL 2007 TEMEL EĞĐTĐMĐ Çalışma Kitapları Oluşturmak OFFICE EXCEL 2007 TEMEL EĞĐTĐMĐ Var olan verilerinizin hiçbiriyle ilişkili olmayan verileri toplamak ve depolamak istediğinizde, yeni bir çalışma kitabı oluşturmanız gerekir.

Detaylı

Wacker Neuson Media Pool için kısa talimatlar

Wacker Neuson Media Pool için kısa talimatlar Wacker Neuson Media Pool için kısa talimatlar Hoş geldiniz Media Pool, Wacker Neuson Group'un merkezi ve dünyanın her yerinden ulaşılabilir resim ve medya veri tabanıdır. Burada yüksek çözünürlükte birçok

Detaylı