Adım Adım Microsoft Office Excel 2007

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adım Adım Microsoft Office Excel 2007"

Transkript

1 Adım Adım Microsoft Office Excel 2007 Curtis D. Frye Çeviri: Zeynep Kopuzlu

2 arkadaþ YAYINEVÝ Mithatpaþa Cad. 28/C Ankara Tel: (4 hat) Faks: e-posta: Orijinal Ýngilizce Baský: Adım Adım Microsoft Office Excel 2007, Curtis D. Frye Copyright 2007, Curtis D. Frye ORÝJÝNAL YAYINCI Microsoft Press A Division of Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, WA ile yapýlan anlaþma sonucu tüm haklarýyla yayýmlanmýþtýr. Türkçe yayým haklarý arkadaþ yayýnevinindir. Yayýncýnýn yazýlý izni olmadan, hiçbir biçimde ve hiçbir yolla, bu kitabýn içeriðinin bir kýsmý ya da tümü yeniden üretilemez, çoðaltýlamaz ve daðýtýlamaz. ISBN ANKARA, 2008 Çeviri Yayına Hazırlık Sayfa Düzeni Baský : Zeynep Kopuzlu : Sevgin Güngör, Öncü Güney : Neslihan Atay : Özkan Matbaacılık ve Gazetecilik Ltd. Şti. Microsoft, EncartaX, Excel, Microsoft Press, Internet Explorer Outlook, PivotChart, PivotTable, PowerPoint, Verdana, Visual Basic, Visual FoxPro ve Windows Amerika Birleþik Devletleri ve/veya diðer ülkelerde Microsoft Corporation ýn kayýtlý ticari markalarý ya da ticari markalarýdýr. Kitapta geçen diðer ürün ve þirket adlarý sahiplerinin ticari markalarý olabilir. Kitapta geçen örnek þirketler, kuruluþlar, ürünler, etki alaný adlarý, e-posta adresleri, logolar, kiþiler, yerler ve olaylar tümüyle gerçekdýþýdýr. Herhangi bir gerçek þirket, kuruluþ, ürün, etki alaný adý, e-posta adresi, logo, kiþi, yer ve olayla bir iliþki kurulmamýþtýr ya da bu biçimde anlaþýlmamalýdýr.

3 İçindekiler Yazar Hakkında vii Standartlar ve Özellikler ix Kitabýn CD sini Kullanmak xi CD de Neler Var? xi Minimum Sistem Gereksinimleri xiii Uygulama Dosyalarını Yüklemek xiii Uygulama Dosyalarını Kullanmak xiv Uygulama Dosyalarını Kaldırmak xv Yardým Almak xvii Bu Kitap ve CD siyle Ýlgili Yardým Almak xvii Office Excel 2007 yle Ýlgili Yardým Almak xvii Microsoft Ýþ Sertifika Programý xix Hızlı Başvuru xxv 1 Excel 2007 deki Yenilikler 1 Yeni Kullanıcı Arayüzünü Tanımak Veri Yığınlarını Yönetmek Yeni Microsoft Office Dosya Biçimini Kullanmak Hücreleri ve Çalışma Sayfalarını Biçimlendirmek Veri Tablolarını Daha Etkin Bir Biçimde Yönetmek Formülü Otomatik Tamamlama ile Formülleri Daha Kolay Oluşturmak Yeni İşlevler Kullanarak Verileri Özetlemek Güçlü Koşullu Biçimler Oluşturmak Daha Etkileyici Grafikler Yaratmak Yazıcı Çıktılarını Daha Dikkatli Denetlemek iii

4 iv İçindekiler 2 Bir Çalışma Kitabı Oluşturmak 13 Çalışma Kitapları Oluşturmak Çalışma Kitaplarını Değiştirmek Çalışma Sayfalarını Değiştirmek Excel 2007 Program Penceresini Özelleştirmek Veriler ve Veri Tablolarıyla Çalışmak 35 Verileri Girmek ve Değiştirmek Bir Çalışma Kitabı İçinde Verileri Taşımak Verileri Bulmak ve Değiştirmek Çalışma Sayfasındaki Verileri Düzeltmek ve Geliştirmek Tablo Tanımlamak Verilerle Hesaplama Yapmak 59 Veri Gruplarını Adlandırmak Değer Hesaplamak İçin Formüller Oluşturmak Belirli Koşulları Sağlayan Verileri Özetlemek Hesaplama Hatalarını Bulmak ve Düzeltmek Belge Görünüþünü Deðiþtirmek 85 Hücreleri Biçimlendirmek Stiller Tanýmlamak Çalýþma Kitabý Temalarý ve Tablo Stilleri Uygulamak Sayýlarýn Okunuþunu Kolaylaþtýrmak Verinin Görünüşünü Deðerine Göre Deðiþtirmek Belgeye Resim Eklemek Filtre Kullanarak Belirli Verilere Odaklanmak 121 Ekranda Görünen Verileri Sýnýrlandýrmak Filtre Uygulanmýþ Veri Üzerinde Hesaplamalar Yapmak Hücre Aralýklarý Ýçin Geçerli Deðer Kümeleri Tanýmlamak Verileri Yeniden Düzenlemek ve Özetlemek 139 Veri Listelerini Sýralamak Verileri Seviyeler Halinde Düzenlemek Bir Veri Listesinde Bilgi Aramak

5 İçindekiler v 8 Birden Çok Kaynaktan Alınan Verileri Birleştirmek 159 Veri Listelerini Diðer Listelerin Þablonu Yapmak Diðer Çalýþma Kitaplarý ve Sayfalarýndaki Verilere Baðlanmak Birden Çok Veri Kümesini Tek Bir Çalýþma Kitabýnda Birleþtirmek Birden Çok Veri Kümesini Gruplandırmak Alternatif Veri Kümelerini Çözümlemek 179 Alternatif Veri Kümeleri Tanýmlamak ve Düzenlemek Birden Çok Alternatif Veri Kümesi Tanýmlamak Ýstenen Sonuçlarý Almak Ýçin Hedef Ara yý Kullanarak Verilerinizi Çeþitlendirmek.187 Çözücü ile En Ýyi Çözümü Bulmak Tanýmlayýcý Ýstatistiklerle Veriyi Çözümlemek Özet Tablolarla Dinamik Listeler Oluşturmak 201 Özet Tablolarla Verileri Dinamik Biçimde Çözümlemek Özet Tablo Verilerine Filtre Uygulamak, Verileri Göstermek ve Gizlemek Özet Tablolarý Düzenlemek Özet Tablolarý Biçimlendirmek Dýþ Verilerden Özet Tablo Oluþturmak Grafik Oluşturmak 237 Grafik Oluþturmak Grafiklerin Görünüþünü Özelleþtirmek Verilerinizdeki Eðilimleri Bulmak Özet Grafikler Kullanarak Dinamik Grafikler Oluþturmak SmartArt Kullanarak Diyagramlar Oluþturmak Yazdırmak 267 Yazdýrýlan Sayfalara Üstbilgi ve Altbilgi Eklemek Yazdýrmak Ýçin Çalýþma Sayfalarýný Hazýrlamak Veri Listelerini Yazdýrmak Veri Listelerinin Bölümlerini Yazdýrmak Grafikleri Yazdýrmak

6 vi İçindekiler 13 Yinelenen Görevleri Makrolarla Otomatikleştirmek 291 Makrolara Giriþ Makrolar Oluþturmak ve Deðiþtirmek Bir Düðmeyi Týklayarak Makrolarý Çalýþtýrmak Makroyu Çalýþma Kitabý Açýlýrken Çalýþtýrmak Diğer Microsoft Office Programlarıyla Çalışmak 313 Microsoft Office Belgelerini Çalışma Sayfalarına Eklemek Excel 2007 Belgelerini Başka Office Belgelerinin Parçası Olarak Depolamak Köprüler Oluşturmak Grafikleri Diğer Belgelere Yapıştırmak Çalışma Arkadaşlarıyla İşbirliği Yapmak 329 Veri Listelerini Paylaþmak Açýklamalarý Yönetmek Çalýþma Arkadaþlarýnýzýn Yaptýðý Deðiþiklikleri Ýzlemek ve Yönetmek Çalýþma Kitaplarýný ve Çalýþma Sayfalarýný Korumak Çalýþma Kitaplarýnýn Kimliðini Doðrulamak Web Ýçin Çalýþma Kitaplarýný Kaydetmek Sözlük Dizin

7 Yazar Hakkýnda Curtis Frye Curtis Frye Microsoft Office Excel konusunda Microsoft Most Valuable Professional unvanına sahip bir yazardýr. Portland, Oregon da yaþamaktadýr. Frye, Microsoft Press ten yayınlanmış sekiz kitabýn yazarýdýr. Bunlarýn arasýnda Adým Adým Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Access 2007 Plain & Simple, Microsoft Office Excel 2007 Plain & Simple ve Microsoft Office Small Business Accounting 2006 Step By Step kitaplarý bulunmaktadýr. Kendisi ayný zamanda Microsoft Work Essentials Web sitesi için birçok makale yazmýþtýr haziranýnda yazarlık kariyerine baþlamadan önce MITRE Corporation da ticaret analisti olarak dört yýl çalýþan Frye, Ýnternet servis saðlayýcýsý Digital Gateway Systems þirketinde satýþ ve pazarlama müdürü olarak da bir yýl görev yapmýþtýr. Syracuse Üniversitesi nden 1990 yýlýnda siyaset biliminde onur derecesiyle mezun olmuþtur. Yazmadýðý zamanlarda, ComedySportz Portland da profesyonel bir komedyen olarak program yapmaktadýr. vii

8 Teşekkür Kitap yazmak tüm zamanýnýzý (bazen de her þeyinizi) alabilen bir süreçtir, ancak iliþkilerin oturmuþ olduðu bir çalýþma ortamýnda her þey daha iyi yürür. Bu vesileyle, baþka bir yel deðirmeniyle savaþmak için beni yeniden davet eden Microsoft Press Dizi Editörü Sandra Haynes a teþekkür etmek isterim. Son altý yýldýr Microsoft Press ile çalýþtýðým için şanslıyım. Microsoft Press Proje Editörü Valerie Woolley ile çalýþmaktan her zaman zevk aldým. Valerie bizi toparlayýp yönlendirdi ve bunu yaparken mizah duygusunu hiç eksik etmedi. Waypoint Press ten Steve Sagman a da teþekkür etmek isterim. Daha önceki bir projede Steve ile çalýþmýþtým, Sandra yine onunla ve takýmýyla çalýþacaðýmý söylediðinde çok heyecanlandým. Steve teknik editörlüðü baþarýyla yürüttü, Nancy Sixsmith metin üzerinde yaptýðý titiz düzeltilerle hedefe odaklanmamý ve konuyu sýnýrlamamý saðladý, Audrey Marr kitabý düzenleyen kiþi olarak tüm parçalarý bir araya getirdi ve Shawn Peck kitabýn ön okumasýný yaparak projenin tamamlanmasýný saðladý. Tüm bu insanlarla yeniden çalýþmayý dilerim. viii

9 Standartlar ve Özellikler Adým Adým dizisinde özel yönergelerin, tuþlarýn, düðmelerin ve benzerlerinin nasýl gösterildiğini anlamanýz, kitabı kullanırken size zaman kazandýrabilir. Standart 1 2 Anlamı Numaralandýrýlmýþ adýmlar, her konudaki pratik alýþtýrmalarda size kýlavuzluk eder. Bir bölümün baþýndaki bu simge, derste kullanýlacak dosyalarý listeler ve derse baþlamadan önce gerekebilecek dosya hazýrlýklarýný açýklar. KULLANIN YAPIN AÇIN KAPATIN İpucu Önemli Sorun giderme Bir adým adým alýþtýrmasýndan önce gelen bu sözcük, alýþtýrmada kullanýlacak alýþtýrma dosyalarýnýn adlarýný belirtir. Bir adým adým alýþtýrmasýndan önce gelen bu sözcük, alýþtýrmaya baþlamadan önce yapmanýz gerekenleri belirtir. Bir adým adým alýþtýrmasýndan önce gelen bu sözcük, alýþtýrmaya baþlamadan önce açmanýz gereken dosyalarý belirtir. Bir adým adým alýþtýrmasýndan sonra gelen bu sözcük, baþka bir konuya geçmeden önce açýk dosyalarý ya da programlarý kapatmakla ilgili yönergeleri belirtir. Bu bölüm, bir görevi baþarmayý kolaylaþtýran bir öneri ya da kýsayolu gösterir. Bu bölüm, yordamý tamamlamak için gerekli bilgileri gösterir. Bu bölüm, alýþtýrmalara devam etmenize engel olabilen sýk karþýlaþýlan bir sorunu nasýl çözeceðinizi gösterir. Ayrıca Bakınız Bu bölüm, bir konu hakkýnda daha fazla bilgi edinmek için sizi baþka bir bölüme yönlendirir Adým adým alýþtýrmalarda, basmanýz gereken tuþlar klavyede Enter göründüðü þekliyle görünür. + Ýki tuþ adýnýn arasýndaki artý (+) iþareti, bu tuþlara ayný anda basmanýz gerektiðini gösterir. Örneðin, + tuþlarýna basýn, tuþunu basýlý tutarken tuþuna basýn anlamýna gelir. ix

10 x Standartlar ve Özellikler Standart Program öğeleri Sözlük terimleri Kullanıcı girdisi Dosyalar, klasörler ve URL Anlamı Adýmlarda, düðmeler, komutlar ve iletiþim kutularý gibi program öðeleri siyah kalýn yazý tipiyle gösterilir. Kitabýn sonundaki sözlükte açýklanan terimler mavi italik karakterler olarak gösterilir. Yazmanýz gereken her þey mavi kalýn karakterler olarak gösterilir. Dosyalar, klasör yollarý, URL ve vurgulanan sözcükler italik yazý tipiyle gösterilir.

11 Kitabýn CD sini Kullanmak Bu kitapla birlikte verilen CD de, kitaptaki alýþtýrmalarda kullanacaðýnýz uygulama dosyalarý bulunmaktadýr. Bu uygulama dosyalarýný kullanýrsanýz, örnek oluþturmak ve veri girmek için zaman kaybetmezsiniz. Bunun yerine, zamanýnýzı Microsoft Office Excel 2007 programýný öðrenmek için kullanabilirsiniz. CD de Neler Var? Aþaðýdaki tabloda kitabýn CD sindeki alýþtýrma dosyalarý listelenmiþtir. Bölüm Bölüm 1: Excel 2007 deki Yenilikler Bölüm 2: Bir Çalýþma Kitabý Oluþturmak Bölüm 3: Veriler ve Veri Tablolarýyla Çalýþmak Bölüm 4: Verilerle Hesaplama Yapmak Bölüm 5: Belge Görünüşünü Deðiþtirmek Bölüm 6: Filtre Kullanarak Belirli Verilere Odaklanmak Klasör\Dosya Yok Oluşturmak\Özel Durum Özeti.xlsx Oluşturmak\Hat Hacmi.xlsx Veriler ve Veri Tablolarý\Seriler.xlsx Veriler ve Veri Tablolarý\2007Q1 Teslimat Süresine Göre Sevkiyatlar.xlsx Veriler ve Veri Tablolarý\Sevkiyat Ortalamaları.xlsx Veriler ve Veri Tablolarý\Hizmet Düzeyleri.xlsx Veriler ve Veri Tablolarý\Sürücü Yükleme Süreleri.xlsx Formüller\AraçGidilenKm.xlsx Formüller\BilgiTeknolojisiHarcamalarý.xlsx Formüller\GönderiMaliyetlerixlsx Formüller\TaþýyýcýTeklif.xlsx Görünüş\AraçKmÖzeti.xlsx Görünüş\İstisnalar.xlsx Görünüş\TeslimatTakibi.xlsx Görünüş\YöneticiBilgi.xlsx Görünüş\Veri Tablosu.xlsx Görünüş\Çaðrý Merkezi.xlsx Ayarlama\Gönderilerle Ýlgili Ýstisnai Durumlar.xlsx Ayarlama\Ýzleme.xlsx Ayarlama\Kredi.xlsx xi

12 xii Kitabın CD sini Kullanmak Bölüm Bölüm 7: Verileri Yeniden Düzenlemek ve Özetlemek Bölüm 8: Birden Çok Kaynaktan Alýnan Verileri Birleþtirmek Bölüm 9: Alternatif Veri Kümelerini Çözümlemek Bölüm 10: Özet Tablolarla Dinamik Listeler Oluþturmak Bölüm 11: Grafik Oluþturmak Bölüm 12: Yazdýrmak Bölüm 13: Yinelenen Görevleri Makrolarla Otomatikleþtirmek Klasör\Dosya Sýralama\SevkiyatÖzeti.xlsx Sýralama\ÇeyrekYýlaGöreSýralama.xlsx Sýralama\SevkiyatKaydý.xlsx BirdenÇokDosya\Günlük Çaðrý Özeti.xlsx BirdenÇokDosya\Ýþlem Giderleri Tablosu.xlsx BirdenÇokDosya\Filo Ýþlem Maliyetleri.xlsx BirdenÇokDosya\Ocak Çaðrýlarý.xlsx BirdenÇokDosya\Þubat Çaðrýlarý.xlsx BirdenÇokDosya\Birleþik.xlsx Alternatifler\2GünSenaryosu.xlsx Alternatifler\Çoklu Senaryo.xlsx Alternatifler\Hedef Deðerler.xlsx Alternatifler\Reklam Verme.xlsx Alternatifler\Sürücü Yükleme Süreleri.xlsx Özet Tablolar\Oluþturma.xlsx Özet Tablolar\Oluþturma.txt Özet Tablolar\Odaklanma.xlsx Özet Tablolar\Düzenleme.xlsx Özet Tablolar\Biçimlendirme.xlsx Grafik\Yýla Göre Gönderi Sayýsý.xlsx Grafik\Merkezlere Göre Gönderi Sayýsý.xlsx Grafik\Gelecek Yýlýn Gönderi Sayýlarý.xlsx Grafik\Ciro Analizi.xlsx Grafik\Kuruluþ Þemasý.xlsx Yazdýrma\Müþteriye Göre Ciro.xlsx Yazdýrma\Saat Saat Teslimatlar.xlsx Yazdýrma\Müþteri Özetleri.xlsx Yazdýrma\Saate Göre Teslimatlar.xlsx Yazdýrma\Þirket Ciro.xlsx Makrolar\Vurgulamak.xlsm Makrolar\Yýllýk Satýþ Özeti.xlsm Makrolar\Performans Panosu.xlsm Makrolar\Açmak.xlsm

13 Kitabın CD sini Kullanmak xiii Bölüm Bölüm 14: Diðer Microsoft Office Programlarýyla Çalýþmak Bölüm 15: Çalýþma Arkadaþlarýyla Ýþbirliði Yapmak Klasör\Dosya Diðer Programlar\Sunuþ Özeti.xlsx Diðer Programlar\Yýllýk Ciro Özeti 2007.pptx Diðer Programlar\Hizmet Düzeyine Göre Ciro.xlsx Diðer Programlar\Köprü.xlsx Diðer Programlar\Hizmet Düzeyi Tanýmlarý.xlsx Diðer Programlar\Ciro Grafiði.xlsx Diðer Programlar\Ciro Özeti.pptx Paylaþma\Maliyet Tahminleri.xlsx Paylaþma\Açýklamalar.xlsx Paylaþma\Ýzleme.xlsx Paylaþma\Güvenli Bilgi.xlsx Paylaþma\Ýmzalý Tahminler.xlsx Paylaþma\Sevkiyat Özeti.xlsx Minimum Sistem Gereksinimleri Office Excel 2007 yi çalýþtýrmak için bilgisayarýnýzýn aþaðýdaki minimum gereksinimleri karþýlamasý gerekir: 500 megahertz (MHz) iþlemci 256 megabyte (MB) RAM 1.5 gigabyte (GB) kullanýlabilir alan CD ya da DVD sürücüsü 1024 x 768 ya da daha yüksek çözünürlükte monitör Uygulama Dosyalarını Yüklemek Uygulama dosyalarýný alýþtýrmalarda kullanmadan önce bilgisayarınızın sabit diskinde doðru konuma yüklemeniz gerekmektedir. Aþaðýdaki adýmlarý izleyin: 1. CD yi kitabýn arkasýndaki zarftan çýkarýn ve bilgisayarýn CD sürücüsüne yerleþtirin. Son Kullanıcı Lisans Anlaşması görünür. 2. Ekrandaki adýmlarý izleyin. Alýþtýrma dosyalarýný kullanmak için lisans anlaþmasýný kabul etmeniz gerekir. Lisans anlaþmasýný kabul ettikten sonra Ýleri yi týklayýn. Bir menü ekraný belirir.

14 xiv Kitabın CD sini Kullanmak Önemli Menü ekraný belirmezse, Baþlat düðmesini týklayýn. Bilgisayar ý týklayýn. Gezinti bölmesinde Klasörler listesini görüntüleyin. CD sürücü simgesini týklayýn ve sað bölmede StartCD çalýþtýrýlabilir dosyasýný çift týklayýn. 3. Uygulama Dosyalarýný Yükleyin i tıklayın. 4. Ýlk ekranda Ýleri yi týklayýn. Sonraki ekranda lisans anlaþmasýný onaylamak için Evet i týklayýn. 5. Uygulama dosyalarýný varsayýlan konumdan (Belgeler\Microsoft Press\AAExcel2007) farklý bir yere yüklemek isterseniz Gözat düðmesini týklayýn. Yeni sürücü ve yolu seçin ve Tamam ı týklayýn. Önemli Windows XP kullanýyorsanýz, varsayýlan klasör Belgelerim\Microsoft Press\ AAExcel2007 olacaktýr. 6. Hedef Konumu Seç ekranýnda Ýlerli yi týklayýn. Programý Yüklemeye Hazýr ekranýnda Yükle yi týklayarak seçili uygulama dosyalarýný yükleyin. 7. Uygulama dosyalarý yüklendikten sonra, Son u týklayýn. 8. Pencereyi kapatýn. CD yi CD sürücüsünden çýkarýn. Uygulama Dosyalarını Kullanmak Kitabýn CD sindeki uygulama dosyalarýný yüklediğinizde, dosyalar sabit diskteki Belgeler\ Microsoft Press\AAExcel2007 altýndaki alt klasörlerde depolanýr. Her alýþtýrmadan önce, o alýþtýrmada kullanýlacak dosyalarý listeleyen ve alýþtýrmaya baþlamadan önce yapmanýz gerekenleri anlatan bir paragraf bulunur. Örneðin: KULLANIN Bu konu için uygulama dosyasý klasöründeki Ýzleme çalýþma kitabýný kullanýn. Bu uygulama dosyasý Belgeler\Microsoft Press\AAExcel2007 \Ayarlama klasörü içindedir. YAPIN Bu alýþtýrmaya baþlamadan önce Excel 2007 yi baþlatýn. AÇIN Ýzleme çalýþma kitabýný açýn.

15 Kitabın CD sini Kullanmak xv Windows Gezgini nde uygulama dosyalarýný görüntülemek için: 1. Windows Görev Çubuðu nda, Baþlat düðmesini týklayýn ve Belgeler i týklayýn. Windows XP kullanýyorsanýz, Belgelerim i týklayýn. 2. Belgeler ya da Belgelerim klasöründe, Microsoft Press i çift týklayýn, AA Excel2007 yi çift týklayýn ve daha sonra belli bir bölüm klasörünü çift týklayýn. Uygulama dosyalarýný iletiþim kutusu kullanarak görüntülemek için: 1. Ýletiþim kutusunda Sýk Kullanýlan Bağlantılar bölmesinde Belgeler i týklayýn. Windows XP kullanýyorsanýz, Belgelerim i týklayýn. 2. Belgeler ya da Belgelerim klasöründe, Microsoft Press i çift týklayýn. AAExcel2007 yi çift týklayýn ve bölüm klasörünü çift týklayýn. Uygulama Dosyalarını Kaldırmak CD den yüklenen uygulama dosyalarýný kaldýrarak bu dosyalarýn kapladýðý sabit disk alanýný geri kazanabilirsiniz. Kaldýrma iþlemi sýrasýnda Microsoft Press\AAExcel2007 nin altýndaki bölümlere özel klasörlerde alýþtýrmalar sýrasýnda oluþturulan dosyalar da silinir. Þu adýmlarý izleyin: 1. Windows Görev Çubuðu nda Baþlat düðmesini týklayýn. Denetim Masasý nı týklayýn. 2. Denetim Masasý nda Program Ekle/Kaldýr ý týklayýn. Windows Vista kullanýyorsanýz Programlar altýnda Bir program kaldýr ı týklayýn. 3. Program Ekle/Kaldýr penceresinde Adým Adým Microsoft Excel 2007 yi týklayýn. Daha sonra Kaldýr ý týklayýn. Windows Vista kullanýyorsanýz, Programlar ve Özellikler penceresinde Adým Adým Microsoft Office Excel 2007 yi ve daha sonra Kaldýr düðmesini týklayýn. 4. Bir ileti kutusu silme iþlemini onaylamanýzý isterse Evet i týklayýn. Ayrıca Bakınız Uygulama dosyalarýný yüklemek ve kaldýrmakla ilgili ek bilgi için sonraki Yardým Almak baþlýðýna bakın.

16

17 Yardým Almak Bu kitap ve beraberindeki CD nin içeriðinin hatasýz olmasýný saðlamak için her türlü çaba gösterilmiþtir. Bir sorunla karþýlaþýrsanýz, yardým ve destek için lütfen uygun kaynaða baþvurun. Bu Kitap ve CD siyle Ýlgili Yardým Almak Kitabın ve CD sinin İngilizce orijinaliyle ilgili olası değişikliklere ve düzeltmelere çevirimiçi yardım sunan Microsoft Press Knowledge Base de aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz: Bu kitap ve CD si ile ilgili yorum ya da sorularınızı bize iletebilirsiniz: Office Excel 2007 yle Ýlgili Yardým Almak Sorununuz bu Microsoft Press yayýnýyla deðil, Microsoft Office Excel 2007 yle ilgiliyse, lütfen aþaðýdaki adresteki Office 2007 Solution Center ya da Microsoft Knowledge Base e bakýn: support.microsoft.com Amerika Birleþik Devletleri nde Microsoft Knowledge Base de açýklanmayan Microsoft yazýlým ürün desteði Microsoft Product Support Services tarafýndan saðlanmaktadýr. Microsoft Product Support Services de bulunan Microsoft yazýlým destek seçenekelri aþaðýdaki adreste listelenmiþtir: support.microsoft.com/gp/selfoverview/ xvii

18

Adım Adım Microsoft Office Word 2007

Adım Adım Microsoft Office Word 2007 Adım Adım Microsoft Office Word 2007 Joyce Cox ve Joan Preppernau Çeviri: Sevgin Güngör arkadaþ YAYINEVÝ Mithatpaþa Cad. 28/C Ankara Tel: +90 312 434 46 24 (4 hat) Faks: +90 312 435 60 57 e-posta: info@arkadas.com.tr

Detaylı

Adım Adım Microsoft Access 2007 Office PowerPoint 2007

Adım Adım Microsoft Access 2007 Office PowerPoint 2007 Adım Adım Adım Microsoft Adım Office Microsoft Access 2007 Office PowerPoint 2007 Steve Lambert, M. Dow Lambert III ve Joan Preppernau Joyce Cox ve Joan Preppernau Çeviri: Mete Savaşer Çeviri: Selim Göksu

Detaylı

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu İÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 3 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 3 Güvenlik Önlemleri... 3 Saðlýk Önlemleri... 3 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 4 Klavye ve Touchpad... 4 Bilgisayarýnýzýn

Detaylı

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu İÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 3 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 3 Güvenlik Önlemleri... 3 Saðlýk Önlemleri... 3 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 4 Klavye ve Touchpad... 4 Bilgisayarýnýzýn

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Telif hakký 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markasýdýr.

Telif hakký 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markasýdýr. Nokia N72-5 NOKIA N72 CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Satýþ paketinde, Nokia ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulamalar içeren bir Küçük Boyutlu Çift Voltajlý Multimedya Kartý (RS-MMC)

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu i ÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 3 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3 9357235 Issue 3 Kullaným kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Detaylı

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-57 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz.

Detaylı

Nisan 2013 702P01439. WorkCentre 5019/5021 Að Eki

Nisan 2013 702P01439. WorkCentre 5019/5021 Að Eki Nisan 2013 702P01439 2013 Xerox Corporation. Tüm haklarý saklýdýr. XEROX ve XEROX and Design Xerox Corporation'ýn Amerika Birleþik Devletleri ve/veya diðer ülkelerde ticari markalarýdýr. Microsoft, Windows,

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1 Kullanım kılavuzu Nokia N77-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, þirketi bu RM-194 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLAMA KILAVUZU MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N KULLANMADAN ÖNCE Bu bölümde, makineyi kullanýma iliþkin emniyet bilgileri yer

Detaylı

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu 9310793 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

PC Suite for Nokia 8850

PC Suite for Nokia 8850 PC Suite for Nokia 8850 Kurulum Kýlavuzu The contents of this document are copyright Nokia Mobile Phones 1999. All rights reserved. Reproduction, transfer, distribution or storage of part or all of the

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI351F http://tr.yourpdfguides.com/dref/590345

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI351F http://tr.yourpdfguides.com/dref/590345 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu RM-431 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Microsoft Office. Excel 2007. Esra Öztürk. Düzelti: C. Banu Üçüncüoğlu. Grafik Uygulama: Tuna Erkan. Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi

Microsoft Office. Excel 2007. Esra Öztürk. Düzelti: C. Banu Üçüncüoğlu. Grafik Uygulama: Tuna Erkan. Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi Microsoft Office Esra Öztürk Düzelti: C. Banu Üçüncüoğlu Grafik Uygulama: Tuna Erkan Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi Copyright 2007, Bilge Adam A.Ş. Kitabın yayın hakları Bilge Adam a aittir. Firmadan

Detaylı

Ek uygulamalar Nokia N95-1

Ek uygulamalar Nokia N95-1 Ek uygulamalar Nokia N95-1 NOKIA N95 CÝHAZINIZDAKÝ EKLENTÝ UYGULAMALAR HAKKINDA Cihazýnýzýn hafýzasýnda ve cihazla birlikte verilen DVD-ROM'da Nokia'ya ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulanmalar

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu 9206144 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR

Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-55 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu 9356899 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-30 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝNOKIA CORPORATION, bu RM-422 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu. 9236267 1. Baský

VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu. 9236267 1. Baský VPN Ýstemcisi Kullaným Kýlavuzu 9236267 1. Baský 2004 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi bir

Detaylı

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir. Kullanýcý Kýlavuzu 9357273 Issue 1 TR Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Tüm

Detaylı

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu 9254020 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-216 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu 9247961 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-178 ürününün ilgili yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu 9356356 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-20 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı