MUTSUZ SON. Genç MÝSÝAD ýn Kosova çýkarmasý ÞOK... ÞOK... ÞOK... LAMÝNAT PARKE DE ÞOK... Baðcý, Sandýksýz demokrasi olmaz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUTSUZ SON. Genç MÝSÝAD ýn Kosova çýkarmasý ÞOK... ÞOK... ÞOK... LAMÝNAT PARKE DE ÞOK... Baðcý, Sandýksýz demokrasi olmaz"

Transkript

1 MUTSUZ SON Çorum Belediyespor. lig için dün Eskiþehir de Ýstanbulspor a - maðlup olarak umutlarýný önümüzdeki sezona býraktý. Kýrmýzý Siyahlýlar ilk yarýnýn son dakikalýk bölümünde rakibi önünde etkili oldu. Ýlk yarýyý - geride tamamlayan Belediyespor ikinci yarýda inanýlmaz kötü bir futbol oynadý ve maçý - kaybederek sezonu mutsuz sonla tamamladý. * HABERÝ SPOR DA ÞOK... ÞOK... ÞOK... LAMÝNAT PARKE DE ÞOK... ÇORUM TERRA CLÝCK Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ (Ç.HAK:9).9 +KDV 7 MAYIS ÇARÞAMBA Takým Fiyatý Tel: Adres: Ulukavak Mah. Varinli Caddesi No:7 ÇORUM BAÐIMSIZ YARGI, GERÇEK DEMOKRASÝ ve TÜRKÝYE NÝN BÜTÜNLÜÐÜ ÝÇÝN Av. Ahmet ÜNAL Milletvekili Adayý Uyuþturucuya karþý topyekün mücadele Uyuþturucu ile Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantýsý dün yapýldý. Toplantýda konuþan Vali Kara, konunun öneminden bahsederek uyuþturucu baðýmlýlýðýna karþý topyekün mücadele vurgusu yaptý. Baðcý, Sandýksýz demokrasi olmaz AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, 7 Mayýs Askeri Darbesi nin yýldönümü nedeniyle açýklama yaptý. * HABERÝ DE Cahit Baðcý * HABERÝ 9 DA Bozboða'da mera sevinci Islah edilen 7 dönümlük mera törenle hizmete Toplantýda uyuþturucu ile mücadelenin önemi vurgulandý. AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, seçim çalýþmalarý kapsamýnda fabrikalara ziyaretlerde bulun- Genç MÝSÝAD ýn Kosova çýkarmasý Çorum, marka olma yolunda Memleketçi Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÝSÝAD), Türkiye ve Balkan ülkeleri arasýndaki ekonomik ve sosyal iþbirliði imkânlarýný güçlendirmek ve iþadamlarýnýn yurt dýþýna açýlýmýný saðlamak amacýyla Kosova'ya iþ gezisi düzenledi. * HABERÝ 7 DE Abdülhamit en dindar padiþahtý Çorum Belediyesi ile Ýl Milli Eðitim 'nün ortaklaþa düzenlediði"doðumun un. Yýlýnda, Üstadýn Ýzinde Eser, Yazar" projesi kapsamýnda Yýldýrým Beyazýt Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç.Dr. Ýbrahim Tüzer, gençlerle buluþtu. Ýbrahim Tüzer * HABERÝ DE Memleketçi Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÝSÝAD) kosova yý ziyaret etti. * HABERÝ DE * HABERÝ DE Prof. Dr. Mustafa Kamalak ve Mustafa Destici, Tokat ta düzenlenen mitingin ardýndan Çorum a Kamalak ve Destici Gülþen de aðýrlandý * HABERÝ DA

2 ÇARÞAMBA 7 MAYIS Genç MÝSÝAD ýn Kosova çýkarmasý Memleketçi Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÝSÝAD), Türkiye ve Balkan ülkeleri arasýndaki ekonomik ve sosyal iþbirliði imkânlarýný güçlendirmek ve iþadamlarýnýn yurt dýþýna açýlýmýný saðlamak amacýyla Kosova'ya iþ gezisi düzenledi. MÝSÝAD yöneticileri Kosova Ýpek Belediyesi Belediye Baþkaný Gazmend Muhaxheri, Yakova Belediye Baþkaný Mimoza Kusari, Mitroviça Belediye Baþkaný Agim Bahtiri, Prizren BelediyeBaþkaný Ramadan Muja ve Prizren Esnaf Derneði Baþkaný Þarýk Cibo ile bir araya geldik. Türk yatýrýmcýlarýn Balkanlar'a yatýrým yapmalarýna imkân ve teþvik sunmak amacýyla Kosova'da bulunduklarýný belirten Genç MÝSÝAD Þube Baþkaný Cesur Karaca, Ýpek, Yakova ve Prizren'de gerçekleþtirilen görüþmelerde beklentinin üzerinde bir ilgiyle karþýlandýklarýný söyledi. Karaca, yaptýðý açýklamada Kosova izlenimlerini þöyle aktardý: Ýþ gezimizdeki MÝSÝAD'a üye iþ adamlarýmýz orta vadede Kosova'ya yatýrým yapmayý planlýyor. Türk iþadamlarýný Prizren'de aðýrlamaktan duyduðu memnuniyeti ifade eden Prizren Belediyesi Baþkaný Ramadan Muja, organize sanayi bölgesinde yapýlacak olan yatýrýmlar hususunda Memleketçi Sanayici iþ adamlarýmýza her türlü desteði vermeye hazýr olduklarýný ifade etti. Prizren Belediye Meclisi Baþkan Yardýmcýsý Le- SOÐUK HAVA DEPOLARI, TÝCARÝ TÝP BUZDOLABI, SÜT SOÐUTMA TANKLARI, MONTAJ, ÝMALAT, BAKIM SERVÝS 7/ SERVÝS HÝZMETÝ ACÝL BÖLGE BAYÝÝ (Ç.HAK:6) Serkan - Abdurrahman BORAN Gülabibey Mah. Ýnönü Cad. 9/A (Anitta Otel) Karþýsý Tel/Faks: vent Buþ ise bu tür ziyaretlerin Kosova'ya Türkiye'den yatýrýmlarý teþvik etmek için önemli olduðunu söyledi. Prizren'de ekonomi alanýnda yatýrýmlarýn yetersiz olduðunu belirten Buþ, Prizren Sanayi Bölgesinin aktif hale getirilmesiyle dýþ yatýrýmlarýn daha cazip hale geleceðini belirtti. Kosova'ya düzenlemiþ olduðumuz iþ gezi kapsamýnda Kosova Devlet Bakaný Rasim Demiri ve Kamu Yönetimi Bakaný ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Baþkaný Mahir Yaðcýlar ile bir araya geldik Sayýn Bakanlarýmýz, Türkiye'de ve Kosova'da bulunan sivil toplum kuruluþlarýnýn ortak çalýþmalarýnýn bölge halkýna ekonomik ve sosyal alanda büyük katkýlar saðlayacaðýna ve genç giriþimci iþ adamlarýný Balkanlar'da yeni yatýrým alanlarýnda görmekten mutluluk duyacaðýna, kendilerinin de bakanlýk olarak Türkiye'den gelecek olan yatýrýmcýlara gereken desteði vereceklerini belirtti. Ziyaretlerimizde Kosova'da bulunan Sultan Murad Hüdavendigar Türbesi'ni ziyaret ettik. Priþtine'nin Mazgit köyünde bulunan Sultan Murat Hüdavendigar Türbesi'ni ziyaret ettik. Balkanlar'ýn en eski Osmanlý eserlerinden birisi olan bu türbe 'Meþhed-i Hüdavendigar' olarak adlandýrýlmakta olup en az yaþýnda olduðu tahmin edilen dut aðacýnýn ise I. Murad Hüdavendigar'ýn naaþýyla birlikte dikildiði ileri sürülmektedir. Kosova'da % 9 ihracat var, sadece % 6'sýný kendisi satýyor. Bu da Kosova devleti için olumsuz bir þey. Türk iþ adamlarýnýn Kosova'ya yapacaðý her yatýrým hem iç piyasada hem de dýþ piyasada kendisini olumlu olarak gösterecektir. Kosova her devletten milleti barýndýrmaktadýr. Kosova'nýn kendi üretimi yok. Çok büyük bir iþ potansiyeli var. Türk Ýþ adamlarýnýn Kosova'ya yapýlacak yatýrýmlarda karþýlýklý iþbirliði fýrsatý saðlanýyor. Vergilendirmede inanýlmaz kolaylýk gösteriliyor. Kosova'nýn ekonomik ve ticari potansiyeli, altyapý projeleri, yatýrým ve iþbirliði imkânlarý ile alakalý sunumlarýn yapýldýðý görüþmelerde, Kosova ile Türkiye arasýndaki tarihi ve kültürel baðlarýn önemine ve bu ziyaretlerin iki ülke arasýndaki ekonomik iliþkilere büyük katkýlar saðlayacaðý vurgulandý. Ziyaretlerimizde en fazla dile getirilen konu Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn Kosova'ya yaptýðý yatýrýmlar. Türkiye'ye minnet duygusu içindeler. Türkiye'nin böyle bir Cumhurbaþkaný'na sahip olduðu için çok þanslý olduðumuzu belirtiyorlar. Kosova'da samimi dostluk ve hoþgörü ile karþýlandýk..ecdadýmýzýn topraklarýnda bir bütün olduðumuzu hissettik. Buradan yansýyacak iþbirlikleri dünyaya iþaret fiþeði olacak. Abdülhamit en dindar padiþahtý Memleketçi Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÝSÝAD) kosova yý ziyaret etti. Çorum Belediyesi ile Ýl Milli Eðitim Müdürlükadar önemli bir biyografi ðü'nün ortaklaþa düzenlediði"doðumunun. Yýlýnyazarý olduðunu ispatlamýþda, Üstadýn Ýzinde Eser, Yazar" projesi kapsamýntýr. Bu yönüyle de eleþtirilda Yýldýrým Beyazýt Üniversitesi Öðretim Üyesi miþtir. Eleþtirenlere göre bir Doç.Dr. Ýbrahim Tüzer, gençlerle buluþtu. þairin tarih ile ilgili bir konuda kitap yazmasý doðru debelediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya ðildir. Ama biz biliyoruz ki göre, Albayrak Ýlkokulu konferans salonundaki proggerçek sanatçýnýn yaratýcý rama Eski Tarým Bakaný Prof. Dr. Sami Güçlü, Ýl Milmuhayyilesi, Abdülhamit li Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Söngüt, Çorum BeHan'a yapýlan haksýzlýklarlediyesi Tesisler Müdürü Mahmut Yabacýoðlu, Araþtýrdan etkilenmiþtir. Sanatçý macý-yazar Mehmet Çetin ile çok sayýda öðretmen ve iþaret fiþeði gibi toplumun öðrenci katýldý. önünde yürür." diye konuþtu. Üstad Necip Fazýl'ýn "Ulu Hakan-II. Abdülhamit Devlet Tiyatro Salo- Doç.Dr. Ýbrahim Tüzer Han" isimli eserini öðrencilere anlatan Doç. Dr. Ýbranu'nda öðleden sonra yapýlan him Tüzer,"Üstad'a göre II. Abdülhamit bütün oyunlaikinci panelde ise Üstad Necip Fazýl Kýsakürek'in "O rý bozan adamdýr. Bu nedenle kendisine bu kadar salve Ben" kitabý üzerine konuþuldu. Türkiye Yazarlar dýrý yapýldý. Dinsiz ve maneviyatsýz olarak yaftalandý. Birliði'nden Mahmut Býyýk, Þair-yazar Hüseyin Akýn, Oysa tarihçilere göre II. Abdülhamit padiþahlarýn içintrt TÜRK Televizyonu program yapýmcýsý ve AA de en dindar olanýydý. Yahudilere Kudüs ve çevresini editörü Bünyamin Yýlmaz tarafýndan verilen panele vermediði için Kýzýl Sultan olarak nitelendirildi. Yine gençler yoðun ilgi gösterdi. haksýz bir þekilde sansürcü, zalim hükümdar olarak milletimize anlatýldý. Oysa o bir merhamet abidesiydi. Üstad kitabýnda bunlara da yer vererek, ilginç bir usül ile yani hakikati zýddýyla ortaya koymuþtur."dedi. bölümden oluþan kitabýnda II. Abdülhamit'e yapýlan haksýzlýklarý, saldýrýlarý ortaya koyan Üstad'ýn ilk mahkûmiyetini Büyük Doðu'da Ulu Hakan ile ilgili yazdýðý yazýlar nedeniyle aldýðýný hatýrlatan Doç. Dr. Tüzer, "Üstad Necip Fazýl, kitabýyla bir ruh dinamizmi ortaya koymuþtur. Þairliði, dava adamlýðý, aksiyonerliðinin yaný sýra Necip Fazýl, bu eseriyle de aslýnda ne Yýldýrým Beyazýt Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç.Dr. Ýbrahim Tüzer, gençlerle buluþtu. KÖZDE DÖNER ÇORUM DA ODUN ATEÞÝNDE EÞSÝZ YAPRAK DÖNER LEZZETÝ Düðün yemeði verilir. (Ç.HAK:) (Ç.HAK:8) Sulu yemek, kelle paça, iþkembe ve çorba çeþitleri ile hizmetinizdeyiz. Ýnönü Caddesi Halk Bankasý altý No: 6 Alo Paket: 666

3 ÇARÞAMBA 7 MAYIS

4 ÇARÞAMBA 7 MAYIS Marka olma yolunda ilerliyoruz AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, seçim çalýþmalarý kapsamýnda fabrikalara ziyaretlerde bulundu. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Ayhan Boyraz ve partililerle Çorum daki çeþitli fabrikalarý ziyaret eden AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, ziyaret ettiði sanayi kuruluþlarýnda hem çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý, hem de fabrika çalýþanlarýyla bir araya gelerek sohbet etti. AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, AK Parti nin iktidara gelmesiyle birlikte sanayicilere yönelik çýkardýðý teþvikler ve yaptýðý yasal düzenlemelerle iþ dünyasýnýn önünü açtýðýný söyledi. AK Parti ile ekonomideki büyümenin her geçen yýl arttýðýný dile getiren Ceritoðlu, Bu istikrar ortamýndan sanayicilerimiz memnun. Siyasi istikrar ekonomik istikrarý da beraberinde getirdi. Krizlerin yaþandýðý dönemleri unutmadýk. Onun yükünü hepimiz çektik. Bugün geldiðimiz nokta ortada. AK Parti demek aþ demek, iþ demektir. Yapýlan yatýrýmlarla birlikte Çorum üreten, ürettiðini dünyaya pazarlayan bir dünya markasý olma yolunda ilerliyor. Ýhracýtýmýz son yýlda kat artarak 6 milyon dolardan. milyon dolara ulaþtý. Farklý düzeylerdeki yatýrýmcýlara verilen debteklerle Çorum dýþ ticaret hacminde büyük artýþ saðlandý. Pazardaki çeþitlilik hem üreticinin hem tüketicinin yüzünü güldürüyor dedi.(ýha) AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, iþadamý Ahmet Ahlatcý yý ziyaret etti. Ahlatcý Çorum un gururu AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, iþadamý Ahmet Ahlatcý yý ziyaret etti. AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, iþadamý Ahmet Ahlatcý nýn hem Türkiye de hem de yurt dýþýnda Çorum u gururla temsil ettiðini söyledi. Çorumlu iþadamlarýnýn müteþebbis bir ruha sahip olduðunu dile getiren Ceritoðlu, Ahlatcý nýn da bunun en güzel örneklerinden birisi olduðunu belirtti. Ahlatcý nýn ERG-Ahlatçý Ortak Giriþim Grubu yla katýldýðý Milli Piyango nun özelleþtirme ihalesi ile ekonomi dünyasýnýn gözlerinin Çorum a çevrilmesini saðladýðýný hatýrlatan Ceritoðlu, Bir Çorumlu olarak Ahmet beyle gurur duyduk. Ahlatcý grubunun özelleþtirme ihalesinin yaný sýra diðer yatýrýmlarý da takdire þayandýr. Yatýrýmlarý, yeni oluþturduðu istihdam alanlarý Çorum sevgisine en güzel örnektir. Çorum ekonomisine saðladýðý katkýlardan dolayý Ahlatcý ailesi ve tüm iþ adamlarýmýza teþekkür ediyoruz dedi. Ahlatcý Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Ahlatcý da, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Ceritoðlu na baþarýlar diledi.(ýha) AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, seçim çalýþmalarýný ara vermeden sürdürüyor. Sungurlu da destek çýðý gibi AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, seçim çalýþmalarýný ara vermeden sürdürüyor. Seçim çalýþmalarý kapsamýnda Sungurlu ilçesine baðlý Sarýkaya, Çamoluk, Büyükpolatlý ve Çiçeklikeller ve köylerinde düzenlenen yaðmur ve þükür dualarý ile þenliklere katýlan kadýn milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu nu vatandaþlar baðrýna bastý. AK Parti Çorum Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat, AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan ve partililerinde eþlik ettiði ziyaretlerde büyük bir sevgi gösterisi ile karþýlaþan Ceritoðlu, vatandaþlarla bir araya gelerek hem sohbet etti. 7 Haziran seçimleri için partisine destek isteyen Ceritoðlu, özellikle kadýnlarýn gösterdiði ilgi karþýsýnda memnun kaldý. AK Parti ile birlikte Türkiye de güven ve istikrar ortamýnýn hakim olduðunu dile getiren Ceritoðlu, Türkiye yi ve Çorum u AK Parti ile aydýnlýk yarýnlara taþýyacaklarýný kaydetti. Sungurlu nun yýlýndan bugüne kadar hep AK Parti ye sahip çýktýðýný ve destek verdiðini dile getiren Ceritoðlu, AK Parti iktidarýnda Çorumlu çiftçilere saðlanan destekler ve yapýlan hizmetler hakkýnda bilgi verdi. AK Parti7nin seçim beyannamesinde bulunan bazý projeler hakkýnda da açýklama da bulunan Ceritoðlu, milyon TL lilik Tarýmsal Ýsleme ve Bilgi Sistemi Projesi (TARBÝL) ile rekolte, kuraklýk tahmini ve iklim deðiþikliðini izleme imkaný olacak. Kýrsal kesimde yýllardan beri süregelen içme suyu ve yol sorunlarýnýn ortadan kaldýrýlmasýný amaçlayan KÖYDES, projesine baþlangýcýndan bugüne kadar toplamda 9.6 milyar TL ödenek tahsis edildi. Önümüzdeki dönemde kýrsal kalkýnma perspektifiyle proje geliþtirilerek uygulanmaya devam edilecektir dedi. Sungurlulularýn AK Parti ye verdiði destekten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ceritoðlu, Sadece Sungurlu da deðil AK Parti ye gittiðimiz her yerde büyük bir teveccüh var. Ziyaret ettiðimiz köylerde, görüþtüðümüz vatandaþlarýmýzdan çok güzel tepkiler alýyoruz. Bizde milletimize, Sungurlumuza, Çorum a layýk olmak için, gece-gündüz demeden çalýþmaya devam edeceðiz. þeklinde konuþtu.(ýha) AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, seçim çalýþmalarý kapsamýnda fabrikalara ziyaretlerde bulundu. Sandýksýz demokrasi olmaz AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, 7 Mayýs Askeri Darbesi nin yýldönümü nedeniyle açýklama yaptý. Baðcý, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi; 7 Mayýs 96 Darbesi Milli iradeye, Anayasal düzene, hukuk devletine, milletin meclisine güvenmeyerek ideolojik gerekçelerle iktidarýn zorla ele geçirilme harekâtýydý. 7 Mayýs Darbesi Türk Demokrasi tarihinde kara bir lekedir. Siyaseti ve Siyasetçiyi halk nazarýnda küçük düþürmek ve iktidarsýzlaþtýrmak için kirli iftiralarla senaryolar yazýlmýþ, oyunlar oynanmýþ ve Millet Ýradesi yok sayýlarak darbelere giden yol meþrulaþtýrýlmaya çalýþýlmýþ, halka korku ve baský uygulanmýþtýr. Türkiye Cumhuriyeti ve Millet Ýradesi hedef alýnmýþ, halk tarafýndan seçilmiþ Baþbakanýmýzýn idamýna sebep olmuþ kanlý bir giriþim gerçekleþtirilmiþtir. Türk Milleti Darbeleri ve Darbe Zihniyetini hiçbir zaman unutmamýþ ve affetmemiþtir. "Darbelerin Anasý" 7 Mayýs ile baþlayan darbe geleneði, Türk Demokrasi Tarihinin kara sayfalarýnda yerini alacak ve bu ülkenin çocuklarý darbelerle iradelerinin gasp edilmesine bir daha asla müsaade etmeyeceklerdir. Halktan iktidarý demokratik yollarla alamayacaðýný anlayanlar demokrasi dýþý yollara her zaman baþvurmuþlardýr. 96'dan bu güne Mart, Eylül, 8 Þubat, 7 Nisan Darbe ve Darbe giriþimleri ile Yakamoz, Eldiven, Sarýkýz, Ayýþýðý ve Balyoz Darbe planlarý, 7 Nisan e-muhtýrasý, 7 Parti Kapatma ya da 7/ Aralýk gibi darbe giriþimleri de bunu açýkça göstermekte, birilerinin halkýn iradesini yok saymaya çalýþtýðýný ve kirli oyunlarla, anayasal olmayan yollarla iktidarý ele geçirmeye çalýþtýðýný kanýtlamaktadýr. Unutulmamalýdýr ki; darbeyle gelen, darbeyle gider, halkla gelen halkla gider. Türkiye Cumhuriyeti ciddi demokrasi sýnavlarý vermektedir. Hükümetimizin darbe teþebbüsleri karþýsýndaki kararlý duruþu ile artýk daha güçlü bir Türkiye, güçlü bir Türk Milleti var. Milletin iradesinin tecellisi Yüce Parlamento'nun her türlü sorunun çözüm aracý olduðunu asla unutmayacak ve milletin iradesine hep birlikte sahip çýkacak, demokrasi þehitlerini unutmayacak ve unutturmayacaðýz. Her 7 Mayýs yýldönümü, milletin iradesi ile daha güçlü çýktýðý bir gün olacaktýr. Herkes milletin özgür iradesi ile gittiði sandýðý benimseyecek ve sonucuna katlanacaktýr. Sandýksýz demokrasi olamaz. Bütün vatandaþlarýmýzý daha demokratik ve müreffeh yarýnlar için Sandýða davet ediyorum. Geçmiþ deneyimlerimizden beslenip, tek çözümün demokrasi olduðunu hiçbir zaman unutmamayý ve unutturmamayý diliyor, tüm hemþerilerime selam ve saygýlarýmý sunuyorum. Hayrettin Karaman Mi raciye (I) Ey Rasûl-i müctebâ vey mazhar-ý hubbu-cemâl Vasl-ý uryandýr þeb-i mi'râc kemâl ender kemâl Da'vet-i ma'þuk verir âþýklara sonsuz sürur Kurb-i ev ednâ da sensin âþinây-i zü'l-celâl Sen ezelden hubb-i zata mazhar oldun ey Þerîf Kabil olmaz böyle bir hubbun visaliyçün zevâl Ruh beden dünya ve ukbâ asla râci oldular Ýþte mi'racýn budur anlatmaya yetmez misâl Bir bulunmaz devlet-i sermedsin ey Þâh-ý rusül Böyle bir devlet yanýnda bir pul etmez mülk-ü mal Ümmetin mahrûm-i mi'râc olmasýnlar istedin Sunduðun fýrsat namazdýr çok kýlan duymaz melâl Essalâtü vesselam ey Rahmeten li'l-âlemîn Dahil olsunlar salâta cümleten ashâb-u âl (II) De sübhânellezî esrâ açýlsýn kalmasýn esrâr Dizilsin saf saf olsun enbaiyâ hem asfiyâ, ebrâr Geçip mihraba kýldýrsýn namaz, Aksâ'da Peygamber Saçýlsýn nur, donansýn hep melekler gezdirip anber Tekarrub eyliyor Hakk'a Habîb-i Kibriyâ:Mi'râc Ona mahsus Burak, Ýsrâ, onundur tek bu eþsiz tâc Bu vuslet keyfiyetsiz, kemmiyetsiz bir yakýnlýktýr Bu rütbe halk içinde ey Halîl yalnýz sana haktýr Eyâ Þâh-ý rusül mi'râc sana has bir tecellîdir Namazdýr müminin mi'racý, Cibrîl'e tedellîdir Görüp cennette müminler Cemalullah'ý Hak derler Bu aþkýn âteþinden yanmayanlar hâle bak derler Gönül pervane olsun yansýn aþkýndan fenâ bulsun Uzak kalsýn sivâdan tek Habîb'i âþinâ bulsun Tufeylîler misali dâmeninden el býrakmam âh Nasîb olsun bu kemter kullara mi'râc n'olur Allah H. Karaman, Receb- Mi'racýnda yazmýþtým Kadýn sendikacýlarla buluþtu AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, sigara paketine not alarak siyaset yapmadýklarýný, hizmet ürettiklerini söyledi. AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, Büro Memur-Sen in kadýn üyeleriyle bir araya geldi. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ýn da hazýr bulunduðu etkinlikte Ceritoðlu, sendika üyesi bayanlarla hem sohbet etti, hem de onlardan gelen talebi dinledi. Bir kýsým çevrelerin büyüyen Türkiye yi istemediðini ve bundan dolayý da rahatsýzlýk duyduðunu belirten Ceritoðlu, Birileri Türkiye nin önünü kesmeye çalýþýyor ancak biz buna müsaade etmeyiz. Millet buna müsaade etmez dedi. Milli Eðitim Bakan Yardýmcýsý Orhan Erdem Ýskilip'i ziyaret etti. 7 Mayýs demokrasimizin lekesi AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, 7 Mayýs Darbesi'nin yýldönümünde demokrasi ve özgürlüklere dikkat çekti. 7 Mayýs darbesinin Türk demokrasinin yaþadýðý travmanýn baþlangýcý olduðunu belirten Bekiroðlu, açýklamasýnda þöyle dedi: "Bugün 7 Mayýs 96'da yapýlan askeri darbenin üzerinden yýl geçti. 7 Mayýs Türk Demokrasisi tarihinde yaþanan travmalarýn baþlangýcý olmuþtur. Darbenin ardýndan, demokrasinin geliþimi ve yerleþmesi açýsýndan önemli bir rol üstlenen Baþbakan Adnan Menderes ile Dýþiþleri Bakaný Fatih Rüþtü Zorlu ve Maliye Bakaný Hasan Polatkan'ýn idamý toplumsal tarihimizde derin bir iz ve kara leke býrakmýþ, Milli Ýrade baský altýna alýnmýþtýr.7 Mayýs Darbesini gerçekleþtirenlerden hesap sorulamamasý, aksine alkýþlanmasý ve uzun süre bayram olarak kutlanmasý da demokrasimiz açýsýndan yüz karasýdýr. Demokrasi tarihimizin yarýsý ihtilal, sýkýyönetim ve olaðanüstü hallerle geçerken, gerçekleþmiþ ya da gerçekleþmemiþ birçok darbeyi yaþayan Türk halký artýk darbe istemiyor. Çünkü demokratik sürece ve Türkiye nin öz kaynaklarýna göz dikenlerin milleti birbirine düþürerek iç karýþýklýk çýkarmak istediðine dikkat çeken Ceritoðlu, bunun için zaman zaman çeþitli senaryolarýn hayata geçirildiðine iþaret etti. Birlik ve beraberlik çaðrýsýnda bulunan Ceritoðlu, provokasyonlara da gelinmemesini istedi. Yeni Türkiye nin kadýnlarýn omuzlarýnýn üzerinde yükseleceðini dile getiren Kurt, Güçlü bir Türkiye nin dünyanýn her yerinde varolmasý için mücadelemiz devam ediyor. AK Parti, Türkiye de istikrar ve güvenin simgesi, yeni Türkiye nin inþasýnda kadýnlar olarak hep birlikte bize düþen sorumluluðu üstleneceðiz. Derdinizle dertlenip, sorunlarýnýzý birlikte çözeceðiz. Sivil toplum kuruluþlarýmýzý önemsiyoruz.s Buralarda görev alan kadýnlarýmýzý önemsiyoruz. Sizin sorunlarýnýzý Ýskilip in talepleri Bakanlýk ta Milli Eðitim Bakan Yardýmcýsý Orhan Erdem Ýskilip'i ziyaret ederek Ýskilip Fen Lisesi'ne tahsis edilen Daniþmend Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Erdem, son yýllarda öðretmen sýkýntýsý yaþayan Ýskilip'in zorunlu eðitim bölgesine alýnacaðýn sözünü verdi. AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Adayý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu'nun da eþlik ettiði Bakan Yardýmcýsý Erdem, akþam saatlerinde kente gelerek ilk ziyaretini Ýskilip Belediyesi'ne gerçekleþtirdi. Baþkan Recep Çatma, Ak Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, parti yöneticileri ve vatandaþlar tarafýndan karþýlanan Erdem, makama geçerek Baþkan Çatma'dan yapýlan ve yapýmý Cahit Baðcý AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, Büro Memur Sen üyesi kadýnlarla buluþtu. devam eden belediye çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Ýskilip'e gerçekleþtirmiþ olduklarý ziyaretten duyduklarý memnuniyetini dile getiren Baþkan Çatma, yaðmur suyu, kanalizasyon hatlarýnýn bittiðini, þehir þebeke suyu ve doðalgaz boru hattýnýn döþenmesi iþlerinin önümüzdeki günlerde baþlayacaðýný söyledi. Çatma, çalýþmalarýn tamamlanmasýyla birlikte Ýskilip'in alt yapýsý yüzde yüz bitmiþ bir kent olacaðýný dile getirdi. Çatma, Bakan Yardýmcýsý Orhan Erdem'e Ýskilip hatýrasý olarak minyatür Ýskilip evi kapýsý ile belediye kültür yayýnlarýndan çýkan kitaplarý armaðan etti. Rumi Bekiroðlu siyasi iþleyiþe yapýlan müdahalelerin sonunda, ülkemiz her açýdan geriye giderken uluslararasý platformlarda ikinci sýnýf muamelesi görmüþtür. Yapýlan antidemokratik müdahaleler siyasi ve toplumsal travmalar yaratmýþtýr. Darbeler sonucunda baþta anayasa olmak üzere hayatýmýza nüfuz etmiþ düzenlemelerin, sivil ve demokratik bir anlayýþla yeniden ele alýnmasý, daha demokratik bir Türkiye için yeni sivil demokratik bir anayasanýn hayata geçirilmesi gereklidir. Biz AK Parti olarak bir daha kimse 7 Mayýslara, Eylüllere teþebbüs etmesin diye Yeni Türkiye, Yeni Anayasa ve Baþkanlýk sistemi diyoruz. Türkiye Demokrasisi yeni sivil ve çaðdaþ bir anayasa ile sorunlarýn üstesinden daha kolay gelecektir. Bu duygu ve düþüncelerle, demokrasimize dolayýsýyla ülkemize ve milletimize yönelik bu karanlýk müdahalenin.yýlýnda millet iradesi temsilcisi olarak hakkýn rahmetine kavuþan demokrasi tarihimizin üç þehidini Adnan Menderes, Fatih Rüþtü Zorlu ve Hasan Polatkan'ý bir kez daha rahmet minnetle anýyorum.

5 ÇARÞAMBA 7 MAYIS Yuvakur Gayrimenkul, 976`dan günümüze, `Tek Deðiliz Ama Farklýyýz` sloganýyla yola çýkan, þubesi, çalýþaný, Çorum`da gayrimenkul sektörünün önde gelen firmalarý arasýnda olmuþtur. Hayalinizdeki gayrimenkulü,güvenilir en uygun ve hýzlý bir þekilde buluyoruz,sizlere ise sadece ; satýþ öncesi ve sonrasý ayrýcalýklý hizmetin keyfini sürmek kalýyor. - yuvakur.sahibinden.com

6 6 ÇARÞAMBA 7 MAYIS Mucit gençlerin Vali ziyareti Hitit Üniversitesi Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tolga Çýrak, Yrd. Doç. Haritacýlar Rektör le buluþtu Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimarlýk ve Þehir Planlama Bölümü Harita ve Kadastro Programý tarafýndan Harita Sektöründe Teknolojik Geliþmeler ve Uygulamalar konulu etkinlik gerçekleþtirildi. Rektörlük Konferans Salonu nda düzenlenen etkinliðin açýþ konuþmasýný Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan yaptý. Programýn hazýrlanmasýnda emeði geçen herkese teþekkür eden Alkan, Haritacýlýk çok meþakkatli bir meslek. Üniversitemizdeki yaþanan geliþmeler ve baþarýlar da haritacý olmamdan kaynaklý. Çünkü haritacýlýk sabýr ve birçok sýkýntýya katlanmayý gerektiren bir meslek diye konuþarak haritacýlýk mesleðinin zor bir meslek olduðu kadar maalesef maddi getirisi ve prestijinin de düþük olduðunu sözlerine ekledi. Bunun nedeninin ise mesleðin inþaat altýndaki kürsü olarak kalmasýna ve halihazýrda haritanýn ötesinde sýnýrlarýnýn çok fazla geniþletilmediðinden kaynaklanmasýna baðlayan Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Ancak þu anda -, milyar GPS cihazý var, li yýllarda da 7 milyara çýkmasý öngörülüyor. Bu etkinlikte ana amacýmýz; haritacýlýðýn artýk dünyadaki yeni uygulamalarýndan bahsederek dünyadaki çehrenin deðiþtiðini göstermektir. Bizler hem meslektaþlarýmýza bir açýlým saðlamak hem üniversite olarak yer alabileceðimiz yeri belirlemek hem de siz deðerli arkadaþlarýmýzý yetiþtirirken güncel teknolojilere göre pazarlýk gücünüzü arttýracak ve koþullarýný sizlerin belirleyeceði donanýmlara sahip olmanýzý saðlamaya çalýþmaktýr dedi. Ýyi ki haritacý olmuþum ve çokta mutluyum diye konuþarak öðrencilere stajlarýný ciddi ve kendilerine artý deðer saðlayacak kurumlarda yapmalarý tavsiyelerinde bulunan Alkan, ekinliðin yeni açýlýmlara vesile Dr.. Bilgehan Tozlu, Öðretim Görevlisi Kayhan Aladoðan ve Hititray ý üreten öðrenciler ve öðretim görevlileri Vali Ahmet kara yý ziyaret etti. Elektronik ve Otomasyon Bölümü öðrencilerden oluþan bir heyet, Vali Ahmet Kara yý makamýnda ziyaret etti. Ürettikleri; güneþ enerjisiyle þarj olan ve akýllý telefonlarla da kontrol edilebilme özelliðine sahip, Hititray hakkýnda öðrencilerden bilgi alan Vali Ahmet Kara, öðrenci ve öðretmenlerini tebrik ederek baþarýlarýnýn devamýný diledi. olmasýný dileyerek emeði geçen herkese teþekkür etti. Oturum baþkanlýðýteknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimarlýk ve Þehir Planlama Bölümü Harita ve Kadastro Programý Öðr. Gör. Veli Ýlçi tarafýndan yapýlan etkinliðin ilk oturumda Uydularla Konum Belirleme Sistemlerinin Dünü, Bugünü ve Yarýný ve Ýnsansýz Hava Araçlarý adlý sunumlar Doç. Dr. Muzaffer Kahveci tarafýndan verildi. Doç. Dr. Kahveci sunumunda; navigasyon ve konum belirleme, konum belirlemenin tarihçesi, GNSS taným ve kullaným alanlarý, Türkiye de GNSS faaliyetleri ve GNSS de güncel geliþmeler konularýna deðinerek haritacýlýðýn ilk insanlýk tarihinden günümüzdeki güncel geliþmelere kadarki sürecin anlatýmýnda bulundu. Ýkinci oturumda ise Mobil Lidar Sistemi konulu etkinlik Yüksek Mühendis Erkan Baygül tarafýndan gerçekleþtirildi. Rektör Prof. Dr. Alkan tarafýndan katýlýmcýlara plaket verildi. Etkinlik Mobil Lidar ve Ýnsansýz Hava Aracý Uygulamalarý yapýlarak etkinlik tamamlandý. Hayýrlý olsun ziyareti Tarým ve Köyiþleri eski Bakaný Sami Güçlü, Millî Eðitim Bakan Yardýmcý Orhan Erdem, Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu; hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret ederek, yeniden rektör olarak atanmasýndan dolayý kutladý. Üniversiteyi çok önemsediklerini, geliþmeleri yakýndan ve büyük bir memnuniyetle takip ettiklerini belirten heyet, Rektör Prof. Dr. Alkan ý baþarýlý çalýþmalardan dolayý tebrik ederek, baþarý dileklerini ilettiler. Rektörümüzden çok memnunuz, çok baþarýlý çalýþmalar yapýyor diyen Ak Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, teþkilat olarak bundan önce olduðu gibi bundan sonrada Heyet, Rektör Prof. Dr. Alkan ý baþarýlý çalýþmalardan vermiþ olduklarý desteklerin devam edeceðini ifade etti. Rektör Prof. Dr. Alkan ýn üniversitenin kapýlarýný halka açarak her anlamda þehirle bütünleþtirdiðini ve ayný zamanda uluslararasý arenada ismini duyurduðunu belirten Bekiroðlu, bulunduðu coðrafyaya bü- dolayý tebrik ederek, baþarý dileklerini ilettiler. yük bir katma deðer saðlayan üniversitenin her anlamda yanýnda olduklarýný söyledi. Hitit Üniversitesi olarak büyük bir çalýþma gayreti içerisinde olduklarýný dile getiren Rektör Prof. Dr. Alkan da, kýsa zamanda üniversite olarak çok yol kat ettiklerini ve bu baþarýda tüm paydaþlarýn, tüm gönüldaþlarýn büyük bir paya sahip olduklarýna dikkat çekerek, üniversitenin geliþim sürecine katký saðlayan herkese ve nazik ziyaretlerinden dolayý heyete teþekkür etti. Cumhuriyet Anadolu Hitit te Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Hitit Üniversitesi ne tanýtým gezisi düzenledi. Lise son sýnýf öðrencileri, öðretmenleri Osman Çoþar, Yaþar Türk ve Arda Güneþ rehberliðinde düzenlenen gezide Hitit Üniversitesi Rektörlüðü ve Mühendislik Fakültesi nin birimleri gezildi. Üniversite personelinin sýcak karþýlamasý ve ikramlarý öðrenciler tarafýndan memnuniyetle karþýlandý. Okul Müdiresi Þule Toksoy, gezi sonunda üniversite yetkililerine ilgilerinden dolayý teþekkür etti. Harita Sektöründe Teknolojik Geliþmeler ve Uygulamalar konulu etkinlik gerçekleþtirildi. Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Hitit Üniversitesi ne tanýtým gezisi düzenledi. Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ile Erdemliler Hareketi tarafýndan 'Pansiyon Gecesi' düzenlendi. Pansiyon gecesi nde buluþtular Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ile Erdemliler Hareketi tarafýndan 'Pansiyon Gecesi' düzenlendi. Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilen geceye Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Söngüt, Anadolu ÝHL Müdürü Hüseyin Kýr, öðretmenler, öðrenciler ve veliler katýldý. Anadolu ÝHL Öðrencileri Samet Tokmak ve Emre Aktaþ'ýn Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþlayan programda, Okul Müdürü Hüseyin Kýr ile Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Söngüt birer konuþma yaparak öðrencilik anýlarýný paylaþtýlar. Öðrenci pansiyonunun tanýtým videosu ile de- Asarcýk Ali Haydar Bengi Kur'an Kursu'nun temeli Vali Þahin, Milletvekili Demir, Baþkan Yýlmaz ve protokol üyelerinin katýlýmýyla atýldý Samsun'un Asarcýk Ýlçesi'nde yapýmýna baþlanan Ali Haydar Bengi Kur'an Kursu inþaatýnýn temel atma töreni, Vali Ýbrahim Þahin, Milletvekili Cemal Yýlmaz Demir, Büyükþehir Belediye Baþkaný Yusuf Ziya Yýlmaz, Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ve protokol üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþti. Dualar okunup, kurban kesilen törende, kursun önemli bir ihtiyacý karþýlayacaðý belirtildi. Asarcýk Þehit Ali Haydar Bengi Yatýlý Erkek Öðrenci Kur'an Kursu Yaptýrma ve Yaþatma Derneði'nce derslik ve 7 öðrenci kapasiteli olarak yapýmýna baþlanan inþaat için temel atma töreni gerçekleþtirildi. ÝHH'nýn organizasyonuyla Filistin'e giderken Ýsrail askerleri tarafýndan saldýrýya uðrayan Mavi Marmara gemisinde þehit olan Ali Haydar Bengi'nin isminin verildiði kuran kursu inþaatýnýn yýl gibi bir sürede tamamlanmasýnýn planlandýðý belirtildi. Törende konuþan AK Parti Samsun Milletvekili Cemal Yýlmaz Demir, kursun sadece Asarcýk deðil bölgedeki insanlarýn da ihtiyacýný karþýlar nitelikte olacaðýný belirterek, "Asarcýk yapýmý tamamlanmak üzere olan imam hatip lisesi ve bu kurs ile ilim ve irfan yuvasý haline gelecek. Burada eðitim alan çocuklarýmýz ileride en iyi doktor, en iyi siyasetçi, en iyi akademisyen olarak Türkiye'nin çeþitli yerlerine gidecek. Buranýn yapýmý için desteklerini esirgemeyen Valimize, Büyükþehir Belediye Baþkanýmýza, Asarcýk Belediye Baþkanýmýza, Anadolu Üniversitesi AÖF dönem sonu sýnavlarý yapýldý Anadolu Üniversitesi Açýköðretim Fakültesi - Eðitim-Öðretim Yýlý Bahar Dönemi Dönem Sonu Sýnavlarý geçtiðimiz hafta sonu sabah ve Etkinlik Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirildi. vam eden gecede bir birinden anlamlý þiirler seslendirildi. ÝHL Müdürü Hüseyin Kýr'ýn da Sezai Karakoç'un 'Ey Sevgili' adlý þiirini seslendirdiði gece ilahi gurubu ile semazen ekibi gösterisi, tiyatro oyunu, folklör gösterisi ve hatýra fotoðrafýnýn ardýndan sona erdi. Mavi Marmara þehidinin ismi yaþayacak Mavi Marmara Gemisi nde þehit düþen Asarcýk Ali Haydar Bengi adý Kur'an Kursu'na verildi. ÝHH'ya, hiçbir ücret almadan mimari projeyi çizen Özlem Maraþ'a teþekkür ediyorum. Buranýn hayata geçmesi için bir tuðla koyacak herkesten Allah razý olsun" dedi. Samsun Valisi Ýbrahim Þahin de, Mavi Marmara gemisinde þehit olan Ali Haydar Bengi'nin isminin böyle bir eðitim yuvasýna verilmesinin anlamlý olduðunu belirterek, emeði geçenlere teþekkür etti. Büyükþehir Belediye Baþkaný Yusuf Ziya Yýlmaz da, kursun ilçeye hayýrlý olmasýný temenni etti. ÝHH'yý temsilen bulunan Samsun Ýnsaný Yardým Hareketi Baþkaný Ýdris Akdin'de, Mavi Marmara hadisesinin kötü anýlarýnýn unutularak, böyle hayýrlý iþlere vesile olduðunu anýmsattý. Dernek Baþkaný Hüseyin Akkuþ ise katýlanlara kendilerini yalnýz býrakmadýðý için teþekkür ederek, hayýrseverlerin desteðini istedi. Þehit Ali Haydar Bengi'nin kardeþi Mehmet Bengi de, aile olarak gururlu olduklarýný belirtti. Dernek tarafýndan Vali Þahin'e, Milletvekili Demir'e, Büyükþehir Belediye Baþkaný Yýlmaz'a, Asarcýk Belediye Baþkaný Kýlaðuz'a ve mimar Özlem Maraþ'a katkýlarýndan dolayý dernek tarafýndan plaket verildi. Konuþmalarýn ardýndan kurban kesilip, dualar edilerek, temel atma töreni gerçekleþti. Gýda Bankasý bugün açýlýyor Çorum Belediyesi tarafýndan sosyal yardýmlar konusunda yeni bir anlayýþ getirecek olan Gýda Bankasý açýlýyor. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, Sosyal Belediyecilik alanýnda yapýlan çalýþmalarla örnek bir belediye haline gelen Çorum Belediyesi, gýda yardýmýnda yeni bir anlayýþý hayata geçiriyor. Ýhtiyaç sahibi vatandaþlar, gýda bankasýndan ihtiyaçlarý doðrultusunda alýþveriþ yapma imkânýna kavuþacak. Kubbeli Caddesi Eski Yimpaþ Binasý'nda hizmet verecek olan gýda bankasý bugün saat.'de törenle hizmete açýlacak. Çorum Belediyesi tarafýndan gýda bankasýnýn açýlýþýna tüm Çorum halký davet edildi. Çorum Belediyesi tarafýndan sosyal yardýmlar konusunda yeni bir anlayýþ getirecek olan Gýda Bankasý açýlýyor. AÖF e 8 bin aday katýldý öðleden sonra olmak üzere oturum halinde gerçekleþtirildi. Yapýlan sýnava yaklaþýk 7.9 aday katýlýrken. civarýnda personel görev yaptý. Sýnav sorunsuz bir þektamamlandý.

7 ÇARÞAMBA 7 MAYIS Bozboða'da mera sevinci MUSTAFA BURAK YALÇIN malý' 'Meralar tarlaya olma- GOP Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Prof. Dr. Yaþar Karadað da,'' Meraya sadece gözünüz gibi bakmak yetmiyor. Meranýn sürülüp iþgal edilmemesi ve tarlaya çevrilmemesi de gerekiyor. Sizlere sorarým, kendi tapulu araziniz iþgal edilse, ayný davranýþý mý sergilersiniz? Kesinlikle hayýr. Mera alanlarý bir ülkenin orman, petrol, kömür, bor ve altýn gibi milli servetidir. Yýllardýr hoyratça kullanýlan bu alanlarý korumak için devletimiz bir yasa çýkarmýþtýr. Bu yasayý uygulamak vatan borcudur. Devletimiz banka hortumcularýnýn yakasýna nasýl yapýþýyorsa, mera hortumcularýnýn üzerine de gitmek zorundadýr'' þeklinde konuþtu. Merkeze baðlý Bozboaða Köyü'nde 'Mera Islah ve Amenajman Projesi' kapsamýnda ýslah edilen 7 dönümlük mera törenle hizmete açýldý. Mera açýlýþ törenine Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, AK Parti Ýl Genel Meclisi i Grup Baþkanvekili Nurettin Karaca, Bitkisel Üretim GeIslah edilen 7 dönümlük mera törenle hizmete açýldý. nel Çayýr Mera ve Yem Bitkileri Daire Baþkanlýðý Birim Koordinatörü Bülent Akçay, GOP Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Prof. Dr. Yaþar Karadað, HDP Milletvekili Adaylarý Muharrem Özünel ve Meliha Üþüdür ile Bozboða köyü sakinermiþ bilgi verdi leri katýldý. Islah projesi ile ilgili Bozboða Köyü Muhbilgi veren Gýda Tarým ve tarý Doðan Kara, Bitkisel Hayvancýlýk Müdürü Erkan Üretim Genel Çayýr Mera ve Yem BitkileElfaz Ermiþ ise, þöyle deri Daire Baþkanlýðý Birim di:'' Tokat Gaziosmanpaþa Koordinatörü Bülent AkÜniversitesi koordinatörlüçay, GOP Üniversitesi Ziraðünde teknik ekiple birlikte Program sonunda 'Sürü Yönetimi Alaný' kursunda baþarýlý olan 8 kursiyere belge verildi. at Fakültesi Dekan Yardýmýslah edilecek meralarda ön cýsý Prof. Dr. Yaþar Karadað tespitler yapýldýktan sonra ve Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ birer açýþ kogübreleme, yabancý ot mücadelesi, otlatma planlamasý, otlatmayý dünuþmasý yaptýlar. zenleyici yapýlar yapýlmaktadýr. Bozboða Köyü merasýnda ise toplam 'Meramýza sahip çýkacaðýz' 7 dönümlük alanda 7 ton gübreleme yapýlmýþ, sýnýrlarý belirlemek Hayvanlarýn tükettiði yemde tasarruf yaptýklarýný belirten Bozboamacýyla. metre kanal kazýlmýþ, gölgelik için aðaçlandýrma yapýlða Köyü Muhtarý Doðan Kara,'' Hayvanlarýmýz þimdi daha kaliteli süt mýþ, metrekarelik iki adet gölgelik, adet kaþýnma fýrçasý konuþveriyor. Hayvanlarýn tükettiði yemde tasarruf yaptýk ve -6 bin muþtur. Ýl Özel Ýdaresi ve muhtarlýk katkýsýyla sývat yapýlmýþ olup toptl'lik kâr olduðunu gördük. Meramýza hep beraber sahip çýkacaðýz. lamda yatýrým tutarý bin TL olmuþtur. Islahý yapýlan bu mera üzemeramýzýn açýlýþýnda emeði geçen herkese teþekkür ediyorum '' dedi. rinde hayvancýlýkla iþtigal eden Bozboða Köyü'nün adet büyükbaþ 'Meralarýmýzý koruyalým' ve adet küçükbaþ hayvaný istifade edecektir. Meramýz üreticimize Bitkisel Üretim Genel Çayýr Mera ve Yem Bitkileri hayýrlý olsun. Katkýlarýndan dolayý Bakanlýðýmýz Bitkisel Üretim Genel Daire Baþkanlýðý Birim Koordinatörü Bülent Akçay ise, '' Kaliteli kaba ve Çayýr Mera Daire Baþkanlýðýmýza teþekkür ediyorum." yemin en ucuz ve en kolay temin edildiði kaynaklarýmýz. En önemli dohalkoyunlarý gösterisinin ardýndan köy okulu öðrencileri uçurtma ðal kaynaklarýmýz olan çayýr ve mera alanlarýmýzý koruyalým. Sürdürüuçurdu. lebilir bir üretimin saðlanmasý ve doðal çevrenin korunmasý bakýmýndan çayýr ve mera alanlarýmýz ile yem bitkileri ekim sahalarýný artýrmak Program sonunda 'Sürü Yönetimi Alaný' kursunda baþarýlý olan 8 ve bu alanlarý korumaya çalýþmak çok büyük önem arz etmektedir '' dikursiyere belge verildi. ye konuþtu. Ýkramýn ardýndan tören sona erdi. Motosiklet kazasý, yaralý Çorum un Kargý ilçesinde sepetli motosikletin bir evin bahçesine uçmasý sonucu meydana gelen kazada kiþi yaralandý. Kaza, Kargý ilçesine baðlý Yeni Mahalle de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bekir Bek () yönetimindeki 9 EL 9 plakalý odun yüklü sepetli motosiklet, yokuþ aþaðý indiði sýrada frenlerinin boþalmasý sonucu Metin Üstünel e ait evin demir bahçe kapýsýna çarptý. Çarpmanýn etkisiyle durabilen motosiklette sürücü Bekir Bek ile birlikte bulunan Fatma Nur Bek (7) yaralandý. Yaralýlar, yapýlan ilk müdahalelerin ardýndan ambulansla Kargý Ahmet Hamdi Akpýnar Ýlçe Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Durumlarýnýn ciddiyetini korumasý nedeniyle yararlýlar daha sonra ileri tetkik ve tedavi için Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor.(ýha) Kendi kendini yaraladý 7 Sepetli motosikletin bir evin bahçesine uçmasý sonucu meydana gelen kazada kiþi yaralsandý.. Dahi Beyinler Akýl ve Zeka Oyunlarý Yarýþmasý'nda dereceye giren ilkokul ve ortaokul takýmlarýna ödülleri verildi. Akýl ve zeka oyunlarýnda ödüller sahiplerini buldu EROL TAÞKAN Milli Eðitim ve Çorum Belediyesi tarafýndan ortaklaþa düzenlenen. Dahi Beyinler Akýl ve Zeka Oyunlarý Yarýþmasý'nda dereceye giren ilkokul ve ortaokul takýmlarýna ödülleri verildi. Çorum Belediyesi Buhara Evler Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Belediye Baþkanvekili Alper Zahir, Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, öðretmen ve öðrenciler katýldý. NFK Müdürü Mahmut Yabacýoðlu'nun açýlýþ konuþmasýndan sonra kürsüye gelen Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Akýl Oyunlarý Projesi'nin ikinci dönem turnuvasý ile sonuçlandýðýný belirterek, ikinci dönem akýl oyunlarý turnuvasýnda toplam okuldan öðrencinin turnuvalara katýldýðýný, 8 farklý alanda yapýlan turnuvalarda 7'si kupa olmak üzere toplamda 99 öðrencinin dereceye girerek ödül almaya hak kazandýðýný açýkladý. Projeye destek veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Kültür Merkezi yöneticilerine teþekkür eden Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, "Çorum'da eðitimin kalitesini artýrmak için çok sayýda projeyi hayata taþýdýk ve yeni projelerle çalýþmalarýmýzý devam ettireceðiz." dedi. Derece yapan takýmlar tek tek kürsüye davet edilerek, protokol üyelerince katýlým belgeleri ve kupalarý teslim edildi. Kaybedeceðimiz bir birey olamaz Program Çorum Belediyesi Buhara Evler Kültür Merkezi'nde düzenledi. Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, hiç bir çocuðun feda edilemeyeceðini, her bir bireyin kazanýlmayý hakettiðini belirtiði konuþmasýnda, "Kaybedeceðimiz bir birey olamaz." dedi. Akýl Oyunlarý ödül töreninde öðretmen ve öðrencilere hitabeden Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, öðrencilerin okul dýþý mekanlardaki vakitlerini verimli ve geleceklerini inþa edecekleri etkinliklerle geçirmelerini arzu ettiklerini ve bu yönde çalýþmalar gerçekleþtirdiklerini aktararak, öðrencilerin internet kafeler yerine eðitim, kültür ve sosyal yönü bulunan faaliyetleri tercih etmelerini öðütledi. Anaokulu düzeyinden lise düzeyine kadar her alandaki çocuklara yönelik eðitimin kalitesini artýrmak için adýmlar attýklarýný hatýrlatan Seyit Ali Büyük, "Kendisini hareketlendiren, okuyan ve hayatý yorumlayabilen gençler yetiþtirmek arzusundayýz ve bu yolda da baþarýlý çalýþmalara imza atýyoruz. Bu milletin feda edilecek bir bireyi bile yoktur, hepsi bizim için hazinelerden daha deðerlidir. Bu öðrenciler, okullar ve bu þehir bizim, bu ülke bizim. Öðrencilerimize verimli ve katma deðeri yüksek zamanlar geçirtebilmek ve onlarý geleceðe her bakýmdan donanýmlý olarak hazýrlamak için çalýþýyoruz." diye konuþtu. Otomobili ile giderken, belindeki tabanca ateþ alan sürücü yaralandý. Kargý nýn Gölet Köyü nde meydana gelen olayda H.T.(6) otomobili ile giderken belinde taþýdýðý ruhsatsýz tabanca ateþ aldý. Bol dizinden yaralanan yaþlý adam Kargý Devlet Hastanesi nde yapýlan ilk tedavisinin ardýndan Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Sahte para ile alýþveriþ Büyükbaþ hayvan alýþveriþi yapan kiþinin kullandýðý paranýn sahte olduðu belirlendi. Jandarma dan edinilen bilgiye göre, M.U. Çýkrýk Köyü nden E.Þ. nin büyükbaþ ahyvanýný 6 bin TL ye satýn aldý. Hayvanlara karþýlýk verdiði adet TL nin sahte banknot olduðu belirlendi. Ýfadesi alýnan þüpheli 7 daireye yapý ruhsatý yýlýnýn ilk üç ayýnda bir önceki yýla göre belediyeler tarafýndan yapý ruhsatý verilen yapýlarýn bina sayýsý % 7,, yüzölçümü %,, deðeri %,, daire sayýsý %, oranýnda azaldý. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre, yýlýnda yapý ruhsatý verilen daire sayýsý Samsun da bin 9, Tokat ta 778, Çorum da 7 ve Amasya da oldu. TOYOTA PLAZA ÞAMLIOÐLU Ankara Yolu Üzeri. Km. Tel: 6 7

8 8 ÇARÞAMBA 7 MAYIS Karakaþlar Grup Plaza açýlýyor Özel Ýlk Arzum Rehabilitasyon Merkezi, Müzeler Haftasý nedeni ile Çorum Müzesi ni ziyaret etti. Arzum Rehabilitasyon Müze yi gezdi Özel Ýlk Arzum Rehabilitasyon Merkezi, Müzeler Haftasý nedeni ile Çorum Müzesi ni ziyaret etti. Kurucu Müdür Alp ve Arzu Apraþ önderliðinde gerçekleþen geziye kurum rehber öðretmeni ve okul öncesi öðretmeni ile bazý öðrencilerin veli- leri de katýldý. Engelli çocuklara daha önce hiç gezip görmedikleri, Çorum un tarihi kültür mirasýný tanýtmak ve anlatmak amacýyla düzenlenen gezide çocuklar çok güzel vakit geçirdi. Karakaþlar Grup Plaza bugün saat. te yapýlacak törenle Çevre Yolu Bulvarý Ýskilip Kavþaðý No:8 te hizmete açýlacak. 9. m alana kurulu Plazada, Tofaþ, Fiat, Opet, Arçelik, Merinos Mobilya, Enterprise Rent A Car- Emperyal Kod Filo Kiralama, Çorum Park Kültür, Düðün ve Konferans Merkezi gibi köklü Bu hafta yaðmur var Bu hafta yaðmurlu geçecek. Meteoroloji nden edinilen bilgiye göre Çorum da bu hafta yaðmurlu geçecek. Gün içerisinde birden baþlayan yaðmurlar kimi zaman þiddetli olacak. Sýcaklýk ise yaðmurla birlikte bir kaç derece düþecek. Hafta sonuna doðru dereceye kadar iniþ gösterecek. FSM öðrencileri Þehitlik te Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu öðrencileri Þehitlik i ziyaret etti. Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu öðrencileri baðýmsýzlýk mücadelesi için hiç düþünmeden canýný feda eden þehitleri ziyaret etti. -A Sýnýf Öðretmeni Sýtký Rerda, -E Sýnýf Öðretmeni Veyis Yurtel, -Ý Sýnýf Öðretmeni Abdurrahman Özten, -J Sýnýf Öðretmeni Süleyman Oðuzhan, -Sýnýf Öðretmeni Fatma Orhan baþkanlýðýnda Þehitlik ziyaret edilerek dua edildi. Okul öðrencileri dönüþ yolunda Ýtfaiye 'nü de ziyaret etti. Ýtfaiye Eðitim Amirliði ve tüm personelin sýcak ilgisiyle karþýlanan öðrenciler, verdikleri bilgilerden dolayý tüm Ýtfaiye çalýþanlarýna teþekkür etti. Merkezde enerji kesintisi Bahçelievler Öðretmen Salim Akaydýn Ortaokulu anasýnýfý öðrencileri yýl sonu etkinliðini okul bahçesinde gerçekleþtirdi. Salim Akaydýn minikleri hünerlerini sergiledi Bahçelievler Öðretmen Salim Akaydýn Ortaokulu anasýnýfý öðrencileri yýl sonu etkinliðini okul bahçesinde gerçekleþtirdi. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý ile baþlayan programda, Bilginler Sýnýfý nýn podyum þovu, Þirinler Sýnýfý nýn tango dans gösterileri ve Yýldýzlar Sýný- fý nýn çeþitli dans gösterileri veliler tarafýndan büyük alkýþ aldý.. Yýl Marþý ile öðrencilerin gösterileri coþkulu bir þekilde sona ererken Okul Müdürü Levent Tuzcu, emeði geçen herkese ve yoðun katýlým saðlayan, desteklerini esirgemeyen öðrenci velilerine teþekkür etti. Çorum Fen Lisesi bu yýl 9 mezun verecek. Fen Lisesi 9 mezun verecek Çorum Fen Lisesi Okul Aile Birliði Baþkaný Mustafa Kaleycik, Fen Lisesi - Eðitim Öðretim yýlý 7. Dönem Mezuniyet Töreninin, Haziran Salý günü saat 7.'de okul bahçesinde gerçekleþtirileceðini söyledi. Kaleycik, 7. Dönem mezununu verecek olan okulumuz - öðretim yýlýnda ise 9 öðrencimiz okulu- muzdan mezun olacaktýr. Törende LYS'de ilk 'e giren öðrencilerimize ödül ve plaket verilmesi, okul birincisine ödül ve plaket verilmesi tüm mezun öðrencilerimize mezuniyet belgesinin verilmesinden sonra yemek ikramý, canlý müzik ve yaþ pasta kesilmesi ile son bulacak olan törene okulumuz öðrencileri ve tüm mezun öðrencilerimiz davetlidir. dedi. Tanyeri Ýlkokulu idareci, öðretmen ve velileri, çevre esnafýn da katýlýmýyla kan baðýþýnda bulundu. Tanyeri Ýlkokulu kan verdi Tanyeri Ýlkokulu idareci, öðretmen ve velileri, çevre esnafýn da katýlýmýyla kan baðýþýnda bulundu. Kan baðýþýnda bulunan Okul Müdürü Hayrettin Aykurt, Geçtiðimiz yýl baþlatýlan kan verme kampanyasýný devam ettiren arkadaþlarýmýz, velilerin ve çevre esnafýn desteði ile öðrenciler için güzel bir örneklik sergilediler. Bundan sonra her yýl Mayýs ayýnda bu güzel etkinliði sürdürme kararlýðýndayýz. Bu ve benzeri sosyal sorumluluk projeleri sayesinde velilerimizle, çevre esnafýmýzla kaynaþmaya devam edeceðiz. dedi. Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, merkeze baðlý bazý bölgelerde enerji kesintisi yapýlacaðýný bildirdi. Ýl Koordinatörlüðü nden verilen bilgiye göre, 8 Mayýs Perþembe günü 8.-. saatleri arasýnda Çorum ili Merkez Kýrsal Þebeke Altýnbaþ baðlar Grubu ENH da yapýlacak bakým onarým çalýþmalarý nedeniyle Altýnbaþ Baðlar mevkiine ve Özuslu Tavuk, Ekmekçioðullarý Tavuk, Layýk Tavuk, Bayramoðullarý Tavuk'a; yine ayný gün.-7. saatleri arasýnda Çorum ili Merkez Kýrsal Þebeke Köprüalan Grubu ENH da yapýlacak bakým onarým çalýþmalarý nedeniyle Köprüalan ve Celilkýrý köylerine, Mutlu Tavukçuluk, Þimþekler Tavuk, Bayraktar tavuk, Tarým et gýda, Ziyaoðlu Tavukçuluk, Aker Gýda, Fatih Tavukçuluk, Salbaþ Tavukçuluk, Hakký Yýldýrým, Derviþoðlu Tavukçuluk'a programlý olarak elektrik verilemeyecek. Ýkizler de þenlik var Sungurlu ilçesi Ýkizli Köyü Tanýtým, Kültür ve Bahar Þenliði düzenlenecek. Köyün ve bölgenin tarihini, kültürünü, geleneklerini tanýtmak, insanlar arasýnda dayanýþma ve kaynaþma duygularýný pekiþtirmek, birlik ve beraberliði saðlamak amacýyla düzenlenecek þenliðe Ankara ve Ýstanbul baþta olmak üzere çevre köylerden yoðun katýlým olacak. Dernek Baþkaný Adem Karaþin'in verdiði bilgiye göre; 9 mayýs Cuma günü saat.'de merkezi Ýstanbul-Baþakþehir'de bulunan dernek binasýi önünden iki otobüs ve özel araçlarla hareket edilecek. Ankara ve diger illerde ikamet eden hemþerilerin katýlýmý ile mayýs Cumartesi günü akraba, eþ-dost ziyaretleri düzenlenecek, Mayýs Pazar günü þenlik yapýlacak. Elif Akaydýn ve Sururi Onan'ýn sunumunda gerçekleþtirilecek olan þenliðe; Çicek Erdem, Rasim Ko- par, Ergülü Kalpkiner, Halil Kapcak, Halil Karaþin, Cemalettin Karakol, Aþýk Ýbrahim Armutcuoðlu isimli yerel þarkýcýlar katýlacak. Þenlikte ünlü güreþ antrenörü Fevzi Çakar yönetiminde güreþ müsabakalarýnýn yaný sýra halk oyunlarý ekiplerinin gösterileri, yöresel oyunlar, halk ozanlarýnýn atýþmalarý ve konserler düzenlenecek. Ayrýca çevre köylerden vatandaþlarýn yöresel yiyecekler getirip tanýtým ve satýþý yapýlacak. 6 þenlik aðasý seçimle açýk artýrma ile seçilecek. Pazar günü 9.'dan itibaren baþlayacak olan þenlik, gün boyu devam edecek. Þenlik bitiminde ise tekrar otobüsler ve özel araçlarla Ýstanbul ve Ankara'ya dönülecek. FSM li miniklerin okuma þenliðine tam not Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu /C sýnýfý okuma bayramý etkinliði düzenledi. Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu /C sýnýfýnýn düzenlediði okuma þenliði renkli görüntülere sahne oldu. Buhara Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Okul Müdürü Haydar Deveci, veliler ve davetli misafirlerin katýlýyla gerçekleþtirildi. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý ile baþlayan program, Sýnýf Öðretmeni Abdullah Cebeci nin açýþ konuþmasýyla baþladý. Okumayý öðrenen minikler kýna gecesi, Mevlana, zeybek, çiftetelli, bahar dansý, ham çökelek, yeþil ördek, Karadeniz oyunlarýyla birbirinden güzel gösteriler sergileyerek izleyenlere keyif dolu anlar yaþattý. Ýngilizce koro, skeç, oratoryo ve þiirlerle zenginleþtirilmiþ program izleyicilerin beðenisini topladý. Anne ve babalar ise unutulmaz bir gösteri sunan çocuklarýnýn gurur ve mutluluðunu doyasýya yaþadýlar. Gösterilerin sonlarýna doðru Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, veliler adýna kýsa bir konuþma yaparak, Sýnýf Öðretmeni Abdullah Cebeci ye ve programýn hazýrlanmasýnda emeði geçen Özlem Yüksel ve Öztürk Yüksel e veliler adýna teþekkür plaketi verdi. Ayrýca program sonunda Okul Müdürü Haydar Deveci ve sýnýf temsilci velileri tarafýndan sýnýf öðretmenine teþekkür çiçeði takdim edildi. Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu /E sýnýfý yýl sonu þenliði ve okuma bayramý düzenledi. FSM /E miniklerinden okuma bayramý Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu /E sýnýfý yýl sonu þenliði ve okuma bayramý düzenledi. Buhara Kültür Merkezi nde bir araya gelen veliler, çocuklarýnýn hazýrladýðý birbirinden eðlenceli dans gösterilerinin yaný sýra Kurtuluþ Savaþý Oratoryosu, Ýngilizce ve Türkçe ezgilerden oluþan koro ve solo þarkýlarla eðlendiler. Programda Okul Müdürü Haydar Deveci ve sýnýf öðretmeni Nurtan Ünaldý birer konuþma yaptý. Geleneksel satranç turnuvasý tamamlandý Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu tarafýndan organize edilen geleneksel ilkokullar arasý satranç turnuvasýnýn ikincisi okulun satranç salonunda yapýldý. Turnuvaya ilkokullardan okullarýný temsilen üçer öðrenci katýldý. Ýlçelerden Ýskilip Atatürk Ýlkokulu, merkezden Sakarya Ýlkokulu, Tanyeri Ýlkokulu, Ýstiklal Ýlkokulu, Bekir Aksoy Ýlkokulu, Ziya Gökalp Ýlkokulu ve Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu öðrencileri yarýþtý. Puanlama ve tur usulü yapýlan turnuvada dereceye giren öðrencilere madalya, bilgisayar ve okullarýna kupa taktim edildi. Ayrýca tüm yarýþmaya katýlan öðrencileri onura etmek için katýlým madalyasý verildi. Okul nden yapýlan açýklamada, Dostça ve neþe içerisinde geçen turnuvaya destek veren Ýl Milli Eðitim müze, okul yöneticilerine, öðretmenlere, velilere, öðrencilerimize ve baþ hakem Mesut Çetinoðlu na teþekkür ederiz. denildi. Geleneksel ilkokullar arasý satranç turnuvasýnýn ikincisi okulun satranç salonunda yapýldý.

9 Uyuþturucuya karþý topyekün mücadele Ahmet Kara Toplantýda uyuþturucu ile mücadelenin önemi vurgulandý. Baðýmlýlýkla mücadele baþlýyor Güçlü Türkiye Ýçin; Umutlarýmýz Sönmesin sloganýyla uyuþturucu ve diðer baðýmlýlýk türleri ile mücadele baþlatan Gençlik ve Spor Bakanlýðý, Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl ve Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi aracýlýðý ile Yard. Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman ýn katýlýmýyla ayrý program düzenleyecek. Yarýn gerçekleþtirilecek programlarda Yaman, ilk olarak saat. da Buhara Kültür Merkezinde Türkiye de Madde Baðýmlýlýðý Sorunu ve Yerelde Kamu Kurumlarýnýn Rolü baþlýðý altýnda ilgili devlet kurumlarýnýn çalýþanlarý ile bir araya gelecek. Öðleden sonra ise Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ile ortaklaþa Gençlik Çaðýndaki Kýzlarýmýzýn Eðitiminde Annelerin Rolü adlý seminerde bayanlara, ergenlik döneminde genç kýzlarýn eðitiminde nelere dikkat etmeliyiz, hangi hatalar onlarý yanlýþ davranýþlara yönlendirebilir, yanlýþ davranýþlar sonucu onlarý hangi tehlikeler bekliyor, onlara nasýl yaklaþmalýyýz konularýnda özellikle annelere bilgilendirme yapýlacak. Saat. de Çorum Ýmam Hatip Lisesi Ýlahi Korosunun konseri ile baþlayacak program Devlet Tiyatro Salonunda gerçekleþtirilecek. RECEP MEBET Uyuþturucu ile Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantýsý dün yapýldý. Ýl Genel Meclisi Salonu nda düzenlenen toplantýya Vali Ahmet Kara, Garnizon Komutaný J. Kd. Alb. Ahmet Çelik, Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, ilçe kaymakamlarý, bazý daire amirleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri katýldý. Toplantýnýn açýþ konuþmasýný yapan Vali Kara, konunun öneminden bahsederek uyuþturucu baðýmlýlýðýna karþý etkin bir mücadelenin þart olduðunu söyledi. Uyuþturucuyla mücadele hususunda bu toplantý milat olacak diyen Ahmet Kara, Emniyet ve Halk Saðlýðý Müdürleri ne konuyla ilgili talimatlar verdi. Üç ayda bir düzenlenen Kurul un ayda bir toplanmasýný kararlaþtýrdýklarýný anlatan Kara, alýnan kararlarýn titizlikle uygulanacaðýný kaydetti. Yeþilay ýn konuyla ilgili çalýþmalarýna da deðinen Kara, meselenin ciddiyetini vurgulayarak uyuþturucu ile mücadeleyi önemsediklerini dile getirdi. Kara, Çorum da bu tehdidin artmamasý için gerekli tedbirler alýnacak dedi. Ýçiþleri Bakanlýðý nýn uyuþturucuyla mücadele konusunda aldýðý 6 tedbiri de sýralayan Vali Kara, þöyle konuþtu: VALÝ DEN ETKÝN MÜCADELE VURGUSU Okul çevrelerindeki umuma açýk yerler mercek altýna alýnacak. Metruk binalarla ilgili güvenlik tedbiri alýnacak. Sokak aydýnlatmalarýnýn eksik olduðu yerler tamamlanacak. MOBESE altyapýsýndan etkin olarak istifade edilmeye devam edecek. Özel güvenlik görevlileri ile ilgili de bazý düzenlemeler yapýlacak. Okul servisleri denetlenecek. Gençler sportif etkinlikler konusunda teþvik edilecek. Uyuþturucuyla mücadele fevkalade önemli bir konu. O nedenle Çorum da bu konudaki tedbirleri artýracaðýz ve gençlerimizin bu illetten korunmasý hususunda topyekün mücadele edeceðiz. Uyuþturucu baðýmlýlýðýna karþý etkin mücadele vurgusunun yapýldýðý toplantýda açýklamalarýný sürdüren Kara, Çocuk ve gençlerimiz geleceðimiz. Geleceðimizi koruma adýna gereken tedbirleri almaya devam edeceðiz diye konuþtu. Uyuþturucu ile Mücadeleyi Belirleyen Usul ve Esaslar Yönetmeliði konusunda sunumlarýn da yapýldýðý toplantýda Kaymakamlar ýn da ilçelerinde kurullar oluþturabileceði belirtildi. Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ ýn da toplantýnýn içeriðiyle ilgili bir konuþma yaptýðý oturumda sýrasýyla kürsüye gelen daire amirleri konuyla ilgili sunumlar yaparak çalýþmalarýný anlattýlar. Uyuþturucu ile Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantýsý dün yapýldý. Ömer Miraç Yaman Son olarak da akþam. da yine Buhara Kültür Merkezi nde Çorum Ýnsani Deðerler Platformu iþbirliðinde Türkiye de Madde Baðýmlýlýðý Sorunu ve Yerelde Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn Rolü ve Önemi konulu program gerçekleþtirilecek. Ömer Miraç Yaman kimdir? Ýstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öðretim Üyesi (Yrd. Doç. Dr.) Ömer Miraç YAMAN Lisans eðitimini Ýstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü nde yýlýnda, Yüksek Lisans eðitimini ise Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü nde 7 yýlýnda tamamladý. Sakarya Üniversitesi'nde Sosyoloji Doktora eðitimini tamamladý. yýlýnda "Türkiye Gençlik Çalýþmalarý Bibliyografyasý 9-" ve yýlýnda "Apaçi Gençlik: Gençlerin Toplumsal Davranýþ ve Yönelimleri, Ýstanbul'da 'Apaçi' Alt kültür Gruplarý Üzerine Nitel Bir Çalýþma" adlý çalýþmalarý yayýnlanmýþ olan Yaman; gençlik, kentleþme, aile, yoksulluk, madde baðýmlýlýðý, göç ve sosyal yardýmlaþma, alt kültür konularýnda çalýþmalarýna devam ediyor. Bisikletli çocuða otomobil çarptý Gazi Caddesi nde otomobil bisikletli bir kýz çocuðuna çarptý. RECEP MEBET Gazi Caddesi nde hareket halinde bulunan otomobil bisikletli bir kýz çocuðuna çarptý. Önceki gün meydana gelen kazada 9 KP66 plakalý otomobil, Hürriyet Meydaný nda bisikletiyle yaya geçidinden geçen Rananur Timur (7) isimli çocuða çarparak yere düþürdü. Kaza sonrasý kýsa süreli þok yaþayan küçük kýza ilk müdahaleyi çevredeki vatandaþlar yaptý. Küçük kýzýn Kadýn Emeði Fuarý nda görev yapan annesi de koþarak kaza mahalline geldi. Trafik polisleri caddede güvenlik tedbiri alýp kaza ile ilgili soruþturma baþlatýrken otomobilin çarptýðý küçük kýz ambulansla Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Abdulmetin Balkanlýoðlu, ümmetin beratýný anlatacak RECEP MEBET Ýstanbul emekli Vaizi hemþehrimiz Abdulmetin Balkanlýoðlu nun konuþmacý olarak katýlacaðý Ümmeti Muhammed in Beratý konulu vaaz programý, Mayýs Cumartesi günü Çorum da gerçekleþecek. DENÝZ URAL Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) nde TÜBÝTAK Bilim Fuarý açýldý. Açýlýþa Milli Eðitim Þube Müdürü Arslan Arslan, TÜBÝTAK Ýl Temsilcisi Þahin Özcan, bazý daire ve okul müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda davetli katýldý. Tuba Dalkýran yönetimindeki halk oyunlarý gösterisiyle baþlayan programda kürsüye gelen Okul Müdürü Sabriye Esen, bilimsel proje ve çalýþmalarý önemsediklerini belirterek organizasyonda emeði geçen öðretmen ve öðrencilere teþekkür etti. Yaklaþýk öðrenci tarafýndan hazýrlanan 6 projenin yer aldýðý serginin açýlýþýný protokol mensuplarý birlikte yaptý. Ýnsan yaþamýna konfor ve kolaylýklar saðlamasý hedeflenen projeleri ilgiyle inceleyen protokol mensuplarý ve davetliler, öðrencilerden çalýþmalarý hakkýnda bilgiler aldýlar. Engellilerin yaþamýný kolaylaþtýran yenilikleri içeren projeler ise görenlerin takdirini kazandý. Gençlik Þöleni Abdibey Camii nde gerçekleþecek olan sohbet programý akþam namazýnýn ardýndan düzenlenecek. Güncel dini meselelerin de ele alýnacaðý programa tüm Çorum halkýnýn davetli olduðu belirtilirken bayanlar için de yer ayrýldýðý bildirildi. ÇARÞAMBA 7 MAYIS 9 Halk oyunlarý gösterisiyle baþlayan program ilgiyle izlendi. Buharaevler MTAL de proje sergisi açýldý Milli Eðitim Þube Müdürü Arslan, organizasyonda emeði geçenleri kutladý. Sergiyi gezen okul müdürleri, projeler hakkýnda öðrencilerden bilgi aldý. gösterilerinin de yer aldýðý programa katýlanlara yemek ikramýnda bulunuldu. Arifegazili den Samsun gezisi RECEP MEBET Sungurlu ilçesi Arifegazili Ortaokulu tarafýndan Samsun a eðitim gezisi düzenlendi. Geçtiðimiz Cumartesi günü gerçekleþen geziye Okul Müdürü Yener Özalp, Müdür Yardýmcýsý Meryem Basan, bazý öðretmenler ve öðrencilerden oluþan 8 kiþilik kafile katýldý. Samsun un tarihi, turistik ve Arifegazili Ortaokulu tarafýndan Samsun a eðitim gezisi düzenlendi. kültürel yerlerini içine alan gezi eþsiz manzarasý eþliðinde kahvaltýmýzý yaptýktan hakkýnda bilgi veren Yener Özalp, 9 Mayýs sonra Hayvanat Bahçesi ni ziyaret ettik. Belgesellerde izlediðimiz vahþi hayvanlarý yakýndan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý Haftasý nda planladýðýmýz gezimizde ilk duraðýmýz görmek hepimizi heyecanlandýrdý. Bandýrma Vapuru Müzesi oldu. Yerinde eðitim Ayrýca lunaparkta eðlence, tekne turu ve teleferik yolculuðu da gezinin en çok ilgi gören bö- imkâný bulduðumuz müzeye öðrencilerimiz yoðun ilgi gösterdi dedi. lümleriydi. Okulumuzda ilk defa þehir dýþý gezisi Öðrencilerin büyük ilgi gösterdiði gezi programýnýn son derece verimli geçtiðini belirten sun da unutulmaz bir gün yaþadý diye konuþtu. olarak düzenlenen etkinliðe katýlan herkes Sam- Özalp, Maviyle yeþilin buluþtuðu Doðu Park ýn Abdulmetin Balkanlýoðlu

10 ÇARÞAMBA 7 MAYIS Ýþaret diliyle anlaþtý Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Adayý Aybüke Top- cubaþý Ekici, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Gazi Caddesi'nde bulu- nan esnafý ziyaret etti. Partiden yapýlan MHP Milletvekili Adayý Aybüke Topcubaþý Ekici, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Gazi Caddesi'nde bulunan esnafý ziyaret etti. açýklamaya göre Ekici, ziyaret ettiði iþyerlerinde esnaflarla sohbet ederek, "Esnaflarýmýzýn sorunlarýný biliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi iktidarýnda çok þey deðiþecek. Bize destek olun, birlik ve beraberlik içerisinde çalýþalým. dedi. Beraberinde çok sayýda partiliyle esnaf ziyaretlerini sürdüren Ekici, caddede yürüdüðü sýrada iþitme engelli bir vatandaþla karþýlaþtý. Yaklaþýk dakika iþaret diliyle sohbet etti. Ýþitme engelli vatandaþýn kendisini derneðe davet etmesi üzerine milletvekili adayý engellilerle buluþma sözü verdi. Þekerbey de kilit taþý eleþtirisi Çorum merkeze baðlý Þekerbey köyünde Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan yapýlan kilit parke taþý çalýþmasýnýn, köyde ciddi bir rahatsýzlýða neden olduðu belirtildi. Yapýlan açýklamaya göre, Alevi ve Sünni yurttaþlarýn yýllardýr birlik, beraberlik, barýþ ve huzur içerisinde yaþadýðý Þekerbey köyünde Çorum Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan yapýlan kilit parke taþý çalýþmasý özellikle köyde yaþayan Alevi yurttaþlarýn hizmette ayrýmcýlýk yapýlýyor eleþtirilerine neden oldu. Þekerbey köylülerinin serzeniþine kulak veren CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Merkez Ýl Genel Meclisi Üyesi Yýldýz Bek, bir grup partiliyle birlikte Þekerbey köyünü ziyaret ederek bir dizi incelemede bulundular. Burada köy sakinleri adýna CHP heyetine bilgi veren Kadir Taþkýran, yaklaþýk hanenin yaþadýðý Þekerbey de barýþ ve huzur ortamýnýn Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan yapýlan kilit parke taþý çalýþma- CHP Þekerbey de talepleri dinledi. sýyla derin bir yara aldýðýný ifade ederek, köydeki bazý yollarýn kapý önlerine kadar kilit parke taþýyla döþenirken, Mezarlýk Yolu baþta olmak üzere bazý yollarýn ise kilit parke taþý döþenmeyerek adeta kaderine terk edildiðini savundu. Köyde yapýlan kilit parke taþý çalýþmasýnda açýk ayrýmcýlýk yapýldýðýný ileri süren Kadir Taþkýran, "Bizler Þekerbey köylüleri olarak hizmette yapýlan bu ayrýmcýlýða inat birlik ve beraberliðimizi muhafaza ederek, birlikte yaþamaya devam edeceðiz. Bizler sadece köyümüze yapýlan yatý- rým ve hizmetlerin eþit ve adil bir þekilde daðýtýlmasýný istiyoruz. Baþka da bir þey istemiyoruz. Böl böl, ayrým ayrým ne olacak?" þeklinde konuþtu. Köylerinde kilit parke taþýnda yapýlan bu ayrýmcýlýða bir an önce son verilerek, hizmetin eþit ve adil olarak getirilmesini isteyen Kadir Taþkýran, köy giriþinde bulunan kanalizasyon borusunun yerden kýrýldýðýný, buradan akan kanalizasyon sularýnýn çevrede ciddi saðlýk sorunu ve kötü kokuya yol açtýðýný da ifade ederek, bu sorunlarýnýn da ivedilikle giderilmesini istedi. CHP heyeti ise Þekerbey köyünde yapýlan hizmet ayrýmcýlýðýnýn Çorum'a ve Türkiye'ye yakýþmadýðýný ifade ederek, CHP olarak tek isteklerinin devlet imkânlarýyla yapýlan hizmetlerin ayrýmsýz ve eþit bir þekilde götürülmesi olduðunu ifade ettiler. Sorunun takipçisi olacaklarýný özellikle vurgulayan CHP heyeti, "Þekerbey köyünde saðlanan barýþ ve huzur ortamýný bizzat devlet yatýrýmlarý eliyle bozmaya kimsenin hakký yoktur" ifadesini kullandýlar. Hizmet içi eðitimi tamamladýlar Eðitime katýlan personele katýlým belgeleri Defterdar Ali Sormaz tarafýndan verildi. Çorum Defterdarlýðý nýn, - Mayýs tarihleri arasýnda gerçekleþtirdiði hizmet içi eðitim programý tamamlandý. Eðitime katýlan personele katýlým belgeleri Defterdar Ali Sormaz tarafýndan verildi. Çorum merkez ve ilçe teþkilatýnda görevli Vergi Dairesi ile Gelir ve Malmüdürlüðü personelinin katýldýðý 9 günlük eðitimde, mevzuattaki deðiþikliklerin takibi ile halkla iliþkiler ve iletiþim konusunda geliþim ve mükelleflere daha iyi hizmet verilmesi amaçlandý. Eðitim Sen tepkili Eðitim Sen Çorum Þubesi, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn yönetici atamalarýný eleþtirdi. Sendika merkezinde gerçekleþtirilen toplantýya, Eðitim Sen Yürütme Kurulu Üyeleri katýldý. Eðitim Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, iktidarýn kendi ihtiyaçlarý doðrultusunda düzenleme yaptýðýný savundu.(haber Merkezi) Kamalak ve Destici Gülþen de aðýrlandý Prof. Dr. Mustafa Kamalak ve Mustafa Destici, Tokat ta düzenlenen mitingin ardýndan Çorum a uðradýlar. Milli ittifakýn liderleri Prof. Dr. Mustafa Kamalak ve Mustafa Destici, Tokat ta düzenlenen mitingin ardýndan Çorum a uðradýlar. Tokat mitinginin ardýndan Ankara'ya araçla geçen liderler gece saatlerinde Çorum u da ziyaret ederek, Saadet Partisi (SP) ve Büyük Birlik Partisi (BBP) yetkilileriyle görüþtüler. Partiden yapýlan açýklamaya göre, ziyarette kýsa bir konuþma yapan Kamalak ve Destici, þunlarý söylediler; Türk milletinin de, Ýslam ümmetinin de tek kurtuluþu Milli Görüþ. Milli Ýttifak iktidarýn en büyük adaylarýndan biridir. Bugüne kadar yapýlan çalýþmalar bize göstermiþtir ki halkýmýz Milli Gö- rüþ ün efsane hizmetlerini unutmamýþ ve hatta özlemiþtir. Kime dokunsak Rahmetli Erbakan ne verdiyse onunla kaldýk hocam artýk yeter bizi kurtaracak tek kadro sizlerde, Allah aþkýna biraz daha fazla çalýþýn, diyorlar. Ýnþallah bugüne kadar çalýþtýðýmýz vitesi yükselterek bugünden sonra daha hýzlý ve daha gayretli bir þekilde çalýþarak milletimize layýk olmaya çalýþacak ve 8 Haziran sabahýna yepyeni bir Türkiye nin temellerini atacaðýz. Kamalak ve Destici, Ankara Yolu üzerinde bulunan Gülþen Tesisleri nde namaz ve çay molasýndan sonra Ankara ya gitmek üzere hazýr bulunan partililerle vedalaþarak Çorum dan ayrýldýlar. CHP Çorum Milletvekili ve Milletvekili Adayý Tufan Köse, CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, Ýl Genel Meclis üyesi Yýldýz Bek, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz ve parti yöneticileri, Çorum merkez, ilçeler ve köylerde seçim çalýþmalarýný sürdürüyor. Seçim çalýþmalarý kapsamýnda Zafer Çarsýsý ve Uður Mumcu Caddesi esnafý ile çeþitli kurum ve kuruluþlarýný ziyaret ettiler. Ziyaret esnasýnda esnaf ve vatandaþlarla sohbet edip, parti politikalarýný da anlatan Köse, parti programlarýnýn Türkiye Cumhuriyeti nin en önemli, gerçekçi, objektif, kaynaðý ve dayanaðý güçlü olan devrim niteliðinde bir parti politikasý olduðunu söyledi. Köse, Ortada bir gerçek var; halkýmýzýn kazandýðý parayý halkýmýza veriyoruz. Kimseden borç almadan, herhangi bir yere borçlanacak þekilde hayali bir proje yapmadýk. Sonuçta taahhütlü söz veriyoruz. Boþ beleþ bir vaat vermiyoruz. Garantisi olan bir parti programýmýz var. Bu memlekette CHP hakkýnda bir sürü spekülatif dedikodu mahiyetinde iftira ve karalama kampanyalarý yürütülmektedir. Partimiz hakkýnda yapýlan karalamalarýn aslý astarý olmadýðý gibi en ufak bir þakasý dahi olmayacak þeyler. CHP iktidara gelirse Ýmam Hatipleri kapatacakmýþ, yok kamuda çalýþanlarýn yerlerini deðiþtirecekmiþ vs, vs. Kesinlikle yalan.. Haksýzlýða, hukuksuzluða, adaletsizliðe asla ve asla geçit vermeyeceðiz. Eðer böyle bir þey olma ihtimali olursa bu tür olacak yanlýþlarýn karþýsýnda herkesten önce ben dururum. Yapacaðýmýz olay net... Ýþsizlik, taþeron, emekli, çiftçi, esnaf, memur, yoksul halkýmýzýn sorunlarýný çözmek. Bunun maliyeti de belli. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin bütçesinde bulunan paramýzýn % ü. AKP, milleti kendine baðýmlý hale getirme projeleri üretirken, biz milletimizin rahat, huzurlu, refah içinde, özgürce yaþatacak projeleri üretiyoruz. AKP niye bu kadar iktidarda kalmak için seferber oluyor? Ganimeti kimseyle paylaþmak istemiyor! Halkýn gözünü boyayarak, kendileri bir takým karanlýk güçlerle iþbirliði yaparak, kendileri ve çevrelerine Türkiye nin ganimetlerini planlý ve programlý bir þekilde paylaþtýrýp Türkiye yi; Suriye, Irak, Libya, Mýsýr, Tunus gibi iç savaþa sürükleme planlarý var. Biz bunlarýn bütün fizibilitesini gerekli uzman kadrolarla yaptýk. Ülkemiz halkýna sunduk. Biz; birlik, beraberlik, kardeþlik, huzur ve refahtan yanayýz. Takdir halkýmýzýn. Parti politikamýz devrim niteliðinde CHP heyeti köylerde çalýþma yaptý. HDP ilçelerde çalýþýyor Çorum merkezin yaný sýra Alaca, Ortaköy, Mecitözü ve Sungurlu nun köylerini de ziyaret eden Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) Çorum Milletvekili Adayý Muharrem Özünel e, HDP ve Emek Partisi yönetim kurulu üyeleri de eþlik etti. HDP ye verilen her bir oyun bu ülkedeki kardeþliðe, barýþa verilmiþ bir oy olduðunu belirten Özünel, Verilen bir oy emekçilere verilmiþ bir oydur. Verilen bir oy diktatörlüðe karþý dur demenin yoludur. Bu seçimde HDP kazanacak, Türkiye kazanacak dedi. Yapýlan açýklamaya göre, ziyaretlerde HDP çatýsý altýnda oluþan ittifakta toplumun tüm kesiminden temsilcilerin bulunduðunu söyleyen Özünel, Aleviler in hak ve eþit yurttaþlýk talebi için mücadele eden Turgut Öker, Ali Kenanoðlu ve Müslüm Doðan ýn, inancýný özgürce yaþamak için yýl- HDP liler Alaca, Ortaköy, Mecitözü ve Sungurlu nun köylerini ziyaret etti. larca mücadele eden Hüda Kaya nýn ve Türkiye solsosyalist ve emekçi mücadelesinin önderlerinin HDP çatýsý altýnda bir araya geldiðini dile getirdi. Egemen güçlerin bu barýþ topraklarýna dönem dönem çatýþmanýn ve ayrýþtýrmanýn tohumlarýný attýðýný ve bunda da kýsmen baþarýlý olduklarýný belirten Özünel, 98 Çorum olaylarý tarihe kara bir leke gibi geçmiþtir. Bu nedenle Çorumlular olarak bizlerin daha çok kardeþlik, daha çok barýþ istememiz gerekir. dedi. AK Parti hükümetinin atanmýþ baþbakanýnýn halký bölmek, kutuplaþtýrmak için seçim meydanlarýnda terörist aradýðýný iddia eden Özünel, Yolsuzluk, rüþvet, adam kayýr- Üstad ý rahmetle anýyoruz Eðitim Sen Çorum Þubesi, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn yönetici atamalarýný eleþtirdi. Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, Üstad Necip Fazýl Kýsakürek'in ölüm yýldönümü nedeniyle yayýnladýðý mesajýnda, "Hem edebiyat hem de fikir adamý olarak hayatýmýzda derin izler býrakan, ülkemizin karanlýk yýllarýný kalemi ile aydýnlatan Necip Fazýl Kýsa- kürek'i ölümünün 'inci yýl dönümünde bir kez daha rahmetle anýyoruz." dedi. Necip Fazýl'ýn, mütevazý, inançlý, azimli yapýsý ve fikirleriyle ülkenin siyasi ve kültürel geliþimine öncülük ettiðini belirten Saatcý "Kendi deðerlerini hiçbir zaman terk etmemiþ, gençliðe bir ideal, bir düþünce aþýlamýþtýr. Medeniyetinden koparýlan, tarihi kökleri kurutulan bir milletin davasýný kendisine dert edinmiþ, medeniyetinin kökleriyle iliþiðini kesen zihniyete karþý direnmiþtir. Bugün onun inandýðý deðerlerin ülkemizi daha müreffeh yarýnlara ulaþtýracaðýna yürekten inanýyoruz. ma, soru çalma, torpil yapma vb. tüm hileler bu iktidarýn döneminde olmuþtur. Ýftira ve belgelerle yaratýlan örgütler gerekçe gösterilerek binlerce kiþi tutuklanmýþtýr. Þimdi bunlar yokmuþ gibi konuþmaktadýr. HDP ye yapýlan saldýrý ve baskýlarý ise meþru göstermeye çalýþmaktadýr þeklinde konuþtu. Ahmet Saatcý

11 ÇARÞAMBA 7 MAYIS :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý.. 9 Þa bân : 6 Hicri Þemsi:9 Rûmi: Mayýs Hýzýr: 7 MAYIS Dünyada kim kimi severse, ahirette onun yanýnda haþrolacaktýr. (Hüseyin Hilmi bin Sa'îd r.a) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI.. Hüseyin Hilmi Iþýk Efendinin hicrî tarihle vefâtý () - 7 Mayýs Darbesi (96) - Gün Sazak'ýn öldürülmesi (98) Ah Bacým Kýsmet Benim bacým olmadý. Dört erkek kardeþiz.. Tefekkür Dünyamýz Sonra çocuklarým oldu,onlarda erkek olarak doðdular.. Sonra torunlarým olmaya baþladý.. Onlarýndan da beþi oðlan, son biri þükür kýz torun geldi.. Kýz çocuklarý daha þefkatli ve merhametlidir.. Raþit Yücel Ýþte Betül bacým. Cenabý Hak bu kardeþimi bana duacý ve kardeþ corumhakimiyet. net yaptý.. Çocukluðumuzda Çorum daki mahallelerinde kaldýk.. Annem ile annesi mahalle çeþmesinde buluþurlar ve konuþurlardý.. Sonra mahallelerine Merhum Rizeli Lütfi Aksu aðabey taþýndý.. Kendisi iþçi bulma kurumu müdürü idi.. Ve nurlar ile tanýþmalar o zaman baþladý bu ailenin.. Nurdan ve Betül bacýlarýmýz Ýmam hatibin öðrencilerinden idiler.. Sonra bir baþörtüsü meselesinden dolayý, baþlarýný açmadýlar ve okuldan ayrýldýlar.. Necdet Pehlivan kardeþim o yýllarda okulu yeni bitirmiþ öðretmen olarak Çorum a atanmýþtý.. Ben de Nurlarý Ýzmir de tanýmýþ þevk içinde Çorum a gelmiþtim.. Dershanede vakýf olarak kalýrken Necdet kardeþimle o yýllarda tanýþmýþ ve ruhen birbirimizi çok sevmiþtik.. Sýk sýk dershaneye gelir ve tatlý tatlý muhabbetlerimiz olurdu. Ýþte o yýllarda Nurdan bacýmýz ile Necdet kardeþimin evliliðine Lütfi abi ve Firdevs haným yengemiz vesile oldular.. Yýllar böylece devam etti.. Artýk bir aile gibiydik.. Necdet kardeþimin üç kýzlarý beni amca olarak kabul ettiler.. Betül bacým evlenmedi, mücerret yaþadý.. Ailenin bel kemiði idi.. Her iþe koþar, hizmetlerde bulunurdu.. Benim haným ile adeta öz kardeþ gibi idiler.. Bundan iki yýl önce amansýz bir hastalýða yalandý.. Hiç þikayetçi olmadý.. Ve sonun da Hakkýn Rahmetine kavuþtu.. Ah bacým Mekanýn cennet olsun.. Dayanýlmaz acýlarýndan kurtuldun.. Haklarýný helal et, bizler de tüm haklarýmýzý helal ediyoruz.. NÖBETÇÝ ECZANELER KARTAL ECZANESÝ KÜBRA KARTAL (TEL: ) HÜRRÝYET CAD. NO : - SAAT KULESÝ YANI METEOROLOJÝ UYSAL ECZANESÝ SEDAT UYSAL (TEL: 79) GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD.NO: - ATA SAÐLIK OCAÐI KARÞISI 'Aþýrý sýcaklar beyin kanamasý riskini Bayat - Karatepe Kuþçaçimen Yaylasý Beyin, Sinir, Omurilik Cerrahisi Uzmaný Prof. Dr. Akdemir, yaz mevsiminde aþýrý sýcaklara baðlý olarak beyin kanamasý görülme oranýnýn arttýðýný belirtti. Medicana International Ýstanbul Hastanesi Beyin, Sinir, Omurilik Cerrahisi Uzmaný Prof. Dr. Hidayet Akdemir, beyin kanamalarýnýn, düzenli doktor kontrolü olmayan ve düzenli tansiyon düþürücü ilaç kullanmayan, beslenmesine dikkat etmeyen, hareketsiz bir yaþam sürdüren kiþilerde daha sýklýkla görüldüðünü, aþýrý sýcaklarýn da hastalýðýn görülme oranýný artýrdýðýný bildirdi. Akdemir, yaptýðý yazýlý açýklamada, beyin kanamalarýna, beyin damar hastalýklarý, hipertansiyon, travma, kanama bozukluklarý, ilaç kanamalarý ve beyin tümörlerinin sebep olabildiðini ifade ederek, sigara ve alkol kullanýmý, genetik yatkýnlýkla ilaç alýþkanlýklarýnýn risk faktörleri arasýnda yer aldýðýný aktardý. Beyin kanamalarýnýn genellikle ileri yaþ hastalýðý olmakla birlikte çocukluk ve ergenlik çaðýnda da görülebildiðine dikkati çeken Akdemir, eriþkinlerde en sýk 'li yaþlarda, beyin damar geniþlemeleri (anevrizma), çocukluk yaþlarýnda ise beyin damar yumaðý (AVM) kanamalarý þeklinde görüldüðünü aktardý. Akdemir, beyin kanamasýnýn kýsa sürede þikayetlerle ortaya çýktýðýný vurgulayarak, þöyle devam etti: "Bu da hastalarýn en VEFAT EDENLER - Sanayi ve Ticaret ' nden emekli Selahattin ve Musa GÖZCÜ' nün annesi; Ayþe GÖZCÜ. - Feruz Köyü' nden gelme, Kadim ve Ömer TÝRYAKÝ' nin annesi, Cafer TÝRYAKÝ' nin babannesi; Asiye TÝRYAKÝ. - Merhum Yaþar ATAK' ýn eþi, Ýþ Bankasý' ndan emekli Duran, Özden ve Abdullah ATAK' ýn annesi; Ayten ATAK. - Cevale EROL' un eþi, Ömer ve Mustafa EROL' un babasý, Bahri KÖLEGÖZ' ün eniþtesi; Feyzullah EROL. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. kýsa sürede hekime baþvurmalarýný saðlar. Beyin kanamalarý genellikle ileri yaþlarda görülmesine raðmen hemen her yaþta görülebilir. Özellikle hipertansiyona baðlý beyin kanamalarý daha ileri yaþlardaki kiþileri etkiler. Bu tip kanamalar düzenli doktor kontrolü olmayan ve düzenli tansiyon düþürücü ilaç kullanmayan, beslenmesine dikkat etmeyen, hareketsiz bir yaþam sürdürenlerde daha sýklýkla görülür. Özellikle yaz mevsiminde aþýrý sýcaklara baðlý olarak görülme oraný artmaktadýr." Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Sivil Savunma Uzmaný Gençlik Haftasý dolayýsýyla halat çekme, koca ayak, bisiklet, atletizm yarýþmalarý düzenlendi. Özellikle koca ayak yarýþmasýný ilk defa duyan ve izleyenler olarak ilgiyle izledik. Çorum Off-Road Derneði tarafýndan off- road gösterisi düzenlendi. Engelli, zorlu parkurlarý ve çamurlu yollarý izleyicilerin meraklý ve þaþkýn bakýþlarý arasýnda geçtiler ve ayrý bir renk kattýlar. Diðer taraftan usta fotoðrafçýlar öðretmen Hasan Karaman, Hakan Uslu, Sönmez Yanardað yaþanan güzellikleri ölümsüzleþtirmek ve sosyal medya da paylaþmak adýna bol bol fotoðraf çektiler. Bu tür organizasyonlarý yapmak zordur. Herkesin beklentisi farklý olur. Bu da gayet normaldir. Bu baðlamda ilçe milli eðitim müdürü Sayýn Eyüp Uçar Bey in samimi olarak koþturmasý ve bu etkinliðin ilk defa düzenlenmesi nedeniyle 'en iyi okul tecrübedir o da ders almaktan geçer' sýrrýnca bazý aksaklýklarýn olabileceðini düþünerek, gelecek yýllarda yapýlacak etkinliklerde tekerrür etmemesi için sýcaðý sýcaðýna not almasý takdire þayandýr. Zira bizde ekseriya bu tür etkinliklerde yaþanan aksaklýklar gerektiði gibi not alýnmaz, güçlü ve zayýf yönlerimiz ne oldu diye rapor edilmez, dolaysýyla unutulur gider. Yeni etkinlikler düzenlenirken etkili - yetkili ve personellerin bir kýsmý deðiþir ve akabinde ayný tür hatalar tekerrür edip gider. Gözlemleme yönü aðýr basan biri olarak bunun örneklerini çokça görmekteyim. En basiti okullarýn yýl sonu etkinliklerinde bir hafta önce yan okulda yapýlan hata maalesef ikinci hafta diðer yan okulda yapýlabiliyor. Bunun nedeni kendimize gerekli dersi almamak daha doðrusu not alýp kendi okuluna göre uyarlamamaktan geçmektedir. Bizim köyde meþhur bir söz var 'herkes kaþýk yapabilir ama sapýný ortaya getiremez' derler. Tamda bu tür iþler için söylenmiþ sanki. Netice olarak, Sayýn belediye baþkaný Ekrem Ünlü Bey yapýlacaklarý ifade etti ama ben de tekrarý bazýnda ve biraz daha ilave yaparak, belki katkým olur niyetiyle geniþletmek istiyorum. Bayat ilçemizin ve Orta Anadolu'nun güzide cennet mekânlarýndan olan Karatepe Kuþçaçimen mesire alaný; * Mahalli ve ulusal alanda mutlaka devamlýlýk esasýna göre tanýtýmý yapýlmalý. Çorum ve diðer illerde tanýtýcý fotoðraf sergileri açýlmalý. (Rahmetli Sabancý kazancýnýn yarýsýný reklama verirmiþ.) * Doða yapýsýna uygun konaklama alanlarý yapýlmalý. Makul ücretle (veya baþlangýçta tanýtým amacýyla ücretsiz ) kiralýk çadýrlar bulunmalý. Dýþarýdan gelen vatandaþ - gün burada kalabilmeli. * Olmazsa olmazlarýn baþýnda gelen ulaþým imkâný modernize edilmeli. Gerekli alanlara yeteri miktarda trafik levhalarý konulmalý. * Belki saçma gelebilir ama uzun vade de helikopter pisti yapýlarak büyükþehirlerden yerli ve yabancý turistlerin gelmesi amaçlanmalý. * Özellikle çevreyi tanýmayan insanlarýn konaklamayý düþündüðünde güvenlik noktasýnda tereddütleri olmamasý için gerekli tedbirler alýnmalý. * Ýl bazýnda kurumlara mini turlar düzenlenebilir. Mesela, paket program dâhilinde il milli eðitim müdürlüðü çalýþanlarýna gruplar halinde günlük yaylada konaklama imkâný gibi. Çünkü insanlar þehirlerin gürültüsünden, trafiðinden býktý. Köyü kenti olmayanlar ayda yýlda da olsa ailesiyle beraber huzur içerisinde vakit geçirilebilecek sakin bir ortam arýyor. Çoðu sahilleri maddi ve manevi baðlamda tercih etmiyor. Bu fikri paylaþtýðým arkadaþlar gerçekten çok güzel olur diye þimdiden hazýr olduklarýný beyan ediyorlar * Konaklamaya gelen vatandaþlar yiyecek içecek anlamýnda her þeyi buradan temin edebilmelidir. Þöyle ki, et lazým olduðunda taze kuzu etini burada bulabilmeli. Yine kahvaltýlýk için süt, terayað, bal, reçel, yeþillik, köy somunu vs ihtiyacýný taze ve güvenilir olarak mahallinden temin edebilmeli ve yayladan ayrýlýrken de daha fazla miktarda alýp eþine dostuna, evine götürebilmelidir. Çocukluktan beri ticaretin içerisinde yetiþmiþ biri olarak diyorum ki, iþin ticaret yönü düþünülmeli ama kesinlikle fýrsatçýlýða dönüþmemelidir. Çünkü ülkemizde bu tür yerler için en büyük önyargý, 'orada fiyatlar çok yüksektir her þeyimizi giderken götürelim' anlayýþýdýr. Vatandaþ olarak bu hususta haksýz da sayýlmayýz. Maalesef kötü örnekleri çoktur. Bu nokta da sloganýmýz SÝZLERÝ BÝR DEFA DEÐÝL HER DEFA BEKLÝYORUZ olmalýdýr. Uzun vade de bunun getirisi daha çoktur. Ýnanmazsanýz deneyiniz. * Etrafýnda aðaçlar, ortasýnda çimenler Oksijeni bol, suyu da içmeðe deðer Hele bir de tavþankaný çay, Ýnanýn semaver semaver gider Ve bir kez buraya gelene baðýmlýlýk eder O da eþe, dostta Karatepe'yi tavsiye eder Buyurun hep beraber gelin, herkese yeter Çünkü burasý Anadolu, halký misafirperver Bunu ben demiyorum, belediye baþkanýmýz der Karatepe - Kuþçaçimen yaylasýndan ülkeme sevgiler Milattan öncede migrene çare aranmýþ Trakya Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Tekataþ, insanlýðýn varoluþundan itibaren baþ aðrýsýndan muzdarip olduðunu vurguladý. Trakya Üniversitesi Týp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Aslan Tekataþ, Trakya Üniversitesi Týp Fakültesi'nde düzenlenen basýn toplantýsýnda, insanlýðýn varoluþundan itibaren baþ aðrýsýndan muzdarip olduðunu vurguladý. Neolitik çaðlardan bu yana baþ aðrýlarýna çözüm arandýðýný anlatan Tekataþ, "Milattan önce 7 yýlýndan kalan kafataslarýnda, bir cihazla kafatasýnýn delinmesi ve trepanasyon (baþ deliði ameliyatý) denen bir iþlemin bulgularý mevcuttur" dedi. Tekataþ, kafatasýndaki deliklerin migren tedavisi için açýldýðý yorumlarýnýn yapýldýðýný ifade ederek, "Bu iþlemin, o dönemde kafanýn içine bir cin girmesi ve bu cinin oradan çýkarýlmasý inancýyla yapýldýðý sanýlýyor. Döneme ait deðiþik deðiþik çizimler var. Bu çizimler birleþtirildiðindemigren tedavisi yapýldýðýný biliyoruz" ifadelerini kullandý. Kadýnlarýn yüzde 9'inin, erkeklerin de yüzde 9'ýnýn yýlda bir kez baþ aðrýsýyla karþý karþýya kaldýðýna iþaret eden Tekataþ, toplumda en sýk görülen baþ aðrýsýnýn gerilim tipi ve migren olduðunu vurguladý. "Mevsimsel geçiþler aðrýlarý tetikler" Doç. Dr. Aslan Tekataþ, Uluslararasý Baþ Aðrýsý Derneði'nin baþ aðrýlarýný ana grup ve yüzlerce alt grup olarak sýnýflandýrdýðýný söyledi. Tekataþ, baþ aðrýsý sorunu olanlarý doktora baþvurmalarý ve mevsimsel geçiþlere karþý tedbirli olmalarý yönünde uyararak, "Lodoslu ya da çok sýcak havalarda dýþarý çýkmamalýlar baþ aðrýsýný tetikleyen yiyeceklerden uzak durmalýlar. Günlük yaþam þartlarýný deðiþtirmek baþ aðrýsý tedavisinin en önemli þartlarýndandýr" deðerlendirmesinde bulundu. Kadir Yüktaþýr com ALIÞ Gram,7 SATIÞ, Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl: Sayý: 76 7 MAYIS ÇARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar ( st. x Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (. st. x cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý :,,,,,, Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : : Yurt Dýþý: Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : : 6 : Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: / Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: - Faks: 66

12 ÇARÞAMBA 7 MAYIS En büyük engel sevgisizlik Her yýl -6 Mayýs si, her birey gibi onlarýn da tarihleri arasýnda kutlanan kendi hayatlarýný baðýmsýz Engelliler Haftasý nedeniyle ve iyi þartlarda yaþama hakhitit Üniversitesi Osmancýk ký elde edebilmeleri gibi huömer Derindere Meslek suslarda toplum, devlet ve Yüksekokulu öjðrencileri hükümet yetkilileri nezdinýmran Þahin, Esma Çelebi, de seslerini duyurmalarý ve Handan Özdemir, Merve farkýndalýk yaratýlmasý açýyýlmaz, Enes Korkmaz, sýndan oldukça önemlidir. Hüseyin Çaptuð, Ýbrahim Toplum içerisinde önemli Türkoðlu, Yunus Yüksel, bir nüfusu oluþturan engelli Caner Arslan, Ali Danacý, vatandaþlarýmýzýn çalýþma Yasin Aktaþ, Ahmet Kýzýl, hayatý, eðitim, saðlýk ve Burhan Paydar Ýlk Gülen sosyal haklardan yeterince Gözler Rehabilitasyon Meryararlanmalarý devletimizin kezi ziyaret etti. en önemli hedeflerindendir. Hitit Üniversitesi Osmancýk Ömer Derindere Meslek Üniversite öðrencileri Devletimiz bu kapsamda engelli öðrencilere çikolata, Yüksekokulu öðrencileri özel öðrencileri ziyaret etti. sosyal devlet olmanýn da bir kuru pasta, kola ikramlarýngereði olarak eðitim, saðlýk, da bulundu. Okul hakkýnda bilgi alan üniversite öðrencileri daha sonra istihdam haklarýna ait hizmetleri engelli vatandaþlarýmýza sunmaktadýr. engelli öðrencilerin kendilerinin yaptýklarý eliþlerinin bulunduðu odayý Son yýllarda engellilere yönelik çýkarýlan yasalarla uygulamaya konulan gezdi. Üniversiteli öðrenciler çocuklarla oyun oynayarak aktivitelere bakým ve rehabilitasyon hizmetleri, evde bakým hizmetleri, danýþmankatýldý. lýk ve destek hizmetleri yoðun bir þekilde yürütülmektedir. Engelli vahitit Üniversitesi Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokutandaþlarýmýzýn sosyal yaþama aktif olarak katýlma konusundaki sýkýnlu öðrencileri adýna konuþan grup sözcüsü Burhan Paydar, ziyarete getýlarýný ortadan kaldýrmaya ve tüm vatandaþlarýmýza sunulan kamusal len arkadaþlarýna teþekkür ederek þöyle dedi: "Her yýl -6 Mayýs tahizmetlerden sorunsuz bir þekilde yararlanabilmelerine yönelik çalýþrihleri arasýnda gerçekleþen Engelliler Haftasý, engelli olarak tanýmlamalarýmýz artarak devam edecektir. Her saðlýklý insanýn da engelli adanan bireylerimizin haklarýna dikkat çekilmesi açýsýndan oldukça önem yý olduðu gerçeðinin unutulmamasý temennisiyle, tüm engelli vatandaþarz etmektedir. -6 Mayýs tarihlerinin Engelliler Haftasý olmasý, ellarýmýza aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve saðlýklý bir bette engelli vatandaþlarýmýzýn sadece bir gün veya bir hafta hatýrlanmaömür diliyorum. Bizler farkýndalýk yaratmak istedik, arkadaþlarýma zisý anlamýna asla gelmemelidir. Bu, engelli vatandaþlarýmýza yapýlabileyaret etmek istediðimi söylediðimde duyarlý davranarak bugün burada cek en büyük haksýzlýk olacaktýr. Ancak Engelliler Haftasý, senede bir ki kardeþlerimizin yüzlerini güldürdükleri için arkadaþlarýma teþekkür hafta da olsa engelli vatandaþlarýmýzýn sorunlarýnýn gündeme getirilmeediyorum. Unutmayalým 'en büyük engel sevgisizliktir. Osmancýklý öðretmenin Türkçe baþarýsý Osmancýklý Öðretmen Ümit Çiftbaþ, Mustafa Kemal Atatürk önderliðinde ilk kez 9 yýlýnda gerçekleþtirilen Uluslararasý Büyük Türk Dili Kurultayý na üçüncü defa konuþmacý olarak katýlacak. Bilkent Üniversitesi tarafýndan Saraybosna da düzenlenecek olan X. Büyük Türk Dil Kurultayýna Yaylabaþý Ýlkokulunda görev yapan Öðretmen Ümit Çiftbaþ davet edildi. Daha önce Arnavutluk ve Kuzey Irak ta düzenlenen kurultaylarda sunum yapan Çiftbaþ, Saraybosna da düzenlenecek kurultayda Türkçe Öðretiminde Sýnýf Kitaplýklarýnýn Rolü konulu sunum yapacak. Türk dilinin öz zenginliðini meydana çýkarmak amaümit Çiftbaþ cýyla gerçekleþtirilen Büyük Türk Dil Kurultayýnýn uluslararasý bilim çevrelerince kabul görmüþ bir etkinlik olduðunu belirten Çiftbaþ, Uluslararasý Büyük Türk Dili Kurultayý Bilkent üniversitesinin özverisiyle devam eden bilimsel nitelikli, geniþ katýlýmlý uluslararasý bir etkinliktir. Türk dilinin öz zenginliðini meydana çýkarmak, onu dünya dilleri arasýnda deðerine yaraþýr yüksekliðe eriþtirmek, Türk dili ile ilgili geliþmeleri görüþmek, yeni tespitleri tartýþmak amacýyla gerçekleþtirilmektedir. Kurultayda hem Türki ülkelerin bilim adamlarý hem de uluslararasý katýlýmcýlarýyla Türk dilindeki yeni geliþmeler ve sorunlar görüþülmektedir. dedi. X. Büyük Türk Dil Kurultayý Bilkent Üniversitesi, Sarayevo Üniversitesi, Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Azerbaycan Dostluk Ýþbirliði Dayanýþma Vakfý ile Saraybosna da gerçekleþtirilecek. Kanýtemiz Et Lokantasý Ramazan a hazýr Osmancýk ta hizmet veren Kanýtemiz Et Lokantasý, Ramazan ayý ile ilgili tüm hazýrlýklarýný tamamladý. Osmancýk ta hizmet veren Kanýtemiz Et Lokantasý, Ramazan ayý ile ilgili tüm hazýrlýklarýný tamamladý. Ýþletme sahibi Raziye Kanýtemiz, iþletmede müþterilerine daha iyi hizmet vermek için kiþilik açýkhava salonu yaptýklarýný, Ramazan ayýnda grup olarak da iftar açmak isteyenle- rin rahat ve nezih bir ortamda iftarlarýný açabileceklerini söyledi. Kanýtemiz, Sabah kahvaltý yapmak isteyenler için de açýkhava salonumuz hizmete girmiþtir. Ayrýca açýk hava salonumuz özel gün ve grup yemeklerimizle de hizmet vermektedir. dedi. Sungurlu ya adet bisiklet Türkiye Saðlýklý BesSungurlu da 9 ortaokulunda lenme ve Hareketli Hayat toplam adet bisiklet daðýprogramý kapsamýnda Halk týmý yapýldý. Saðlýðý nden Programa ilçe Milli Sungurlu ilçesindeki okullaeðitim Müdürü Süleyman ra bisiklet daðýtýmý yapýldý. Atcýoðlu, Þube Müdürleri Gençlerin fiziksel aktiþaban Atlý, Yýlmaz Karaalp, vite yapmaya ve hareketli okul müdürleri ve öðrenciler yaþama özendirmek, daha katýldý. saðlýklý bir hayat ve bisiklet Ýlçe Milli Eðitim Mükullanýmýný teþvik etmek dürü Süleyman Atcýoðlu, amacý ile Milli Eðitim Ba Bu hedefi hayata geçirmek kanlýðý nýn. 6. ve 7. sýnýfiçin en iyi alternatiflerden larda seçmeli spor dersini birisi de vatandaþlarý bisiklet açan veya bisiklet modülü kullanmaya teþvik etmektir. dersini uygulayan okullarda Bisikletin alternatif bir ulaöðrencilerce kullandýrýlmak þým aracý olarak kullanýldýðý üzere Saðlýk Bakanlýðý tara- Halk Saðlýðý nden Sungurlu ilçesindeki okullara bisiklet daðýtýmý yapýldý. ülkelerde obezitenin çok dafýndan gönderilen bisikletler ha az görüldüðü ve yaþam Halk Saðlýðý ne gönderildi. Halk Saðlýðý ne ve Ýlbeklentisinin yüksek olduðu görülmektedir dedi.(ýha) çe Milli Eðitim arasýnda imzalanmýþ protokol kapsamýnda Akdeniz de þölene katýldýlar Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Hitit Güneþi Gösteri Topluluðu Akdeniz Üniversitesi tarafýndan düzenlenen 8. Uluslararasý Gençlik Þenliðine katýldý. Müdür Yardýmcýlarý Öðr. Gör. Kerim Aktaþ ve Öðr. Gör. Hamit Aksoy koordinatörlüðünde Yüksekokul öðrencilerinden oluþan gösteri ekibi, Türkiye çapýnda 6 ekibin seçildiði ve yurtdýþý Üniversitelerinin de katýldýðý þenlikte þiir dinletisi ve drama gösterisinden oluþan baþarýlý bir program sergilediler. Ayrýca ekip tarafýndan hazýrlanan stantta Çorum un tarihi ve kültürel deðerleri de tanýtýlarak, yerli ve yabancý katýlýmcýlara Çorum leblebisi ikram edildi. Sunulan gösteri ve açýlan stant ziyaretçiler tarafýndan yoðun ilgi gördü.(ýha) Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Hitit Güneþi Gösteri Topluluðu þölene katýldý. Atýk Su Arýtma Tesisi hizmette Ýskilip te 6 Milyon 79 bin TL bedelli dev tesis hizmete girdi. Ýskilip Belediyesi, Kazanlý mevkiinde gerçekleþtirilen proje ile önemli bir çalýþmaya imza attý, hem çevre hem Ýskilip adýna güzel bir projeyi hayata geçirdi. 6 Milyon 79 bin TL bedelli dev tesisin hizmete baþlamasý ile beraber Ýskilip'in atýk sularý burada iþleniyor ve arýtýlmýþ olarak doðaya tekrar salýnýyor. Ýller Bankasý tarafýndan ihalesi yapýlan ve Ekim 'te yapýmýna baþlanan Atýksu Arýtma Tesisi tarým sektörünün su talebini de karþýlayabilecek kapasitede. Özellikle çevre açýsýndan son dere- ce önemli bir yatýrým olan arýtma tesisi, þehircilik sorunu olan atýklarýn bertaraf edilmesinde çevre adýna çok önemli bir ihtiyacý giderecek. Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, "Böyle bir tesisi Ýskilip'e kazandýrmanýn haklý gururunu yaþýyoruz. Bu dev tesisin kentimize kazandýrýlmasýnda baþta Çorum Milletvekillerimiz olmak üzere emeði geçen bütün herkese teþekkür ederim. Özellikle çevre için kýymetli bir yatýrým olan bu tesisimiz Ýskilip'imiz için gurur kaynaðýdýr. Hayýrlý olsun." dedi. Ýskilip i bu araçlar temizliyor Ýskilip te adet vakumlu yol süpürme aracý görücüye çýktý. Ýskilip Belediyesi'ne ait adet vakumlu yol süpürme aracý görücüye çýktý. bir adet büyük ve bir adet küçük boy yol süpürme aracý hizmete girerken, bu araçlarla belirli saatler ve günlerde kentin asfalt yollarý temizleniyor. Her türlü çöp, plastik, teneke, naylon, sigara paketi, sigara izmaritleri, þiþe ve kumlarý toplayýp depolayabilen araçlar tonluk su kabý ve bin tonluk torba stokuyla dikkat çekiyor. Kentte devam eden alt yapý çalýþmalarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan sýcak asfalta kavuþacak olan Ýskilip'te, bu araçlar cadde ve sokaklarýn temizliði konusunda büyük bir öneme sahip. TEGV öðrencileri Ortaköy - Þapinuva bölgesinde kamp kurdu. Ortaköy Belediyesi nden TEGV kampýna destek Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý Çorum Öðrenim Birimi tarafýndan - Mayýs tarihleri arasýnda Ortaköy Þapinuva bölgesinde kamp kuran öðrenciler, Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir tarafýndan aðýrlandý. Kampýn sonunda, ülkenin deðiþik yörelerinden gelen üniversite öðrencilerine öðle yemeði ikramýnda bulunan Baþkan Ýsbir, Ortaköy ve Þapinuva nýn tarihi, coðrafi ve kültürel özelliklerini tanýtan bir konuþma yaptý. Türkiye Eðitim Gönüllüleri Çorum Öðrenim Birimi Sorumlusu Serpil Çetin de, destekleri ve misafirperverliði için Baþkan Ýsbir e teþekkür ederek, Bu projenin hazýrlanmasý ay evveline dayanýr. Böyle bir proje düþündüðümüzü ay evvelinden Belediye Baþkanýmýz Taner Ýsbir e bildirdiðimizde projenin Ortaköy ayaðýndaki bütün masraflarýný belediye olarak üstleneceðinin sözünü vermiþti. - Mayýs Ortaköy kampýmýzda da gördük ki sözün biraz daha ötesine giden Belediye Baþkanýmýzýn, kamp boyunca bize gösterdiði misafirperverlik ve fedakarlýktan son derece memnun olduk. Teþekkür ederiz. dedi. Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, ilçenin tanýtýmýna katkýlarýndan dolayý Öðrenci Birimleri Sorumlusu Saliha Kýlýç ve TEGV Çorum Öðrenim Birimi Sorumlusu Serpil Çetin e Þapinuva yý tanýtan birer þilt verdi. Ortaköy Belediye Baþkanlýðý, Ortaköy halkýný temsil eden bayraktaki logosunu deðiþtirdi. Daha önceki logonun Ortaköy le ilgisi olmadýðý düþüncesiyle Belediye Meclisi ne teklif sunduðunu belirten Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Gerekçemiz Meclisimizce haklý bulundu. Yeni logomuzu hazýrladýk. Logomuzun ortasýnda Þapinuva örenyerinde çýkan Hitit kralýnýn kraliçeye hediyesi olan lotus çiçekli broþu ve ilçemizde yetiþen, bu bölgede eþine rastlanmayan ince kabuklu beyaz üzüm, bölgede üretimi yapýlan haþhaþ, buðday ve organik balýmýzý temsil eden resim ve iþaretleri koyarak belediyemizin bayraðýný da bu þekilde deðiþtirerek ilçemizi daha iyi temsil etmesini saðladýk. dedi. Ortaköy ün logosu deðiþti

13 ÇARÞAMBA 7 MAYIS R. Uður ilk sezonunda þampiyonluk yaþadý Ara transferde ilk profesyonel imzayý attýðý 6 Trabzon takýmý ile. Lig play-off unda þampiyon olan Çorumlu Recep Uður Öztürk þampiyonluk sevinci yaþadý. Çorum da HE Kültürspor da futbola baþlayan daha sonra Trabzonspor alt yapýsýnda forma giyen Recep Uður Öztürk devre arasýnda ilk profesyonel imzayý attýðý 6 Trabzon ile þampiyonluk sevinci yaþadý.. ligde grup maçlarýnýn ardýndan play-off mücadelesi veren 6 Trabzon geçen yýl düþtüðü PTT. Lige yükselmek için final maçýnda Ýnegölspor önünde normal süresi biten maçýn ardýndan penaltý atýþlarý sonunda rakibine üstünlük saðlayarak þampiyonluk sevincini yaþadý. Recep Uður Özürk profesyonel imzayý attýktan sonra dört aylýk süre sonunda þampiyonluk sevinci yaþadý. Recep Uður Öztürk þampiyonluk kupasýyla (Solda) Yýldýz Judocular Kýrþehir de Abdulbaki Kaplan gümüþ aldý Kýrþehir de mücadele eden Çorumlu Judocular antrenörleriyle birlikte toplu halde görülüyor 9- Mayýs tarihlerinde Kýrþehir de yapýlacak olan Yýldýzlar Türkiye Judo Þampiyonasý nda ilimizden sporcu madalya mücadelesi verecek. Türkiye Yýldýzlar Judo Þampiyonasý Kýrþehir de baþlýyor. Þampiyonada Çorum dan sporcu bu þampiyonada madalya mücadelesi verecek. Judo Ýl Temsilcisi Hüseyin Üstündað yarýn yapýlacak teknik toplantýnýn ardýndan 9- Mayýs tarihleri arasýnda Kýrþehir de yapýlacak olan Yýldýzlar Türkiye Þampiyonasýnda antrenörler Hakan Taþtan, Celalettin Kýyýþkan ve Savaþ Taþtan ile birlikte madalya mücadelesi verecek sporcularý açýkladý. Buna göre Kýrþehir de mücadele edecek olan Çorumlu sporcular erkeklerde, 8 Kg da Ýbrahim Bolat, Duman Kutluhan Alpaslan, Kg Emircan Karabacak, 6 Kg Mikail Pembe, Enes Þamlý, Kg Selim Kaan Sizgen, 66 Kg Ziya Mert Þahin, 7 Kg Emircan Zahit Solak. Bayanlarda 6 Kg Nursena Öztürk, Zeynep Dilan Özduran, Kg Dilara Sol, Kübra Tosun, Emer Uçar, Kg Þeyma Hacer Yaðlý, Pelinsu Yaþar, Hatice Ýbiþ, 8 Kg Alime Aleyna Öremiþ, Kg Mervenur Yetim, 7 Kg Berfin Keleþ, +6 Kg Hasret Sabuncu ve Zeynep Murat. Samsun da yapýlan Uluslararasý Wushu Gençlik Turnuvasýnda Halk Eðitim Kültürspor dan Abdulbaki Kaplan ikinci olarak gümüþ Karþýyaka nýn rakipleri belli oldu Kargý dan GEM seçmelerine altý sporcu Kargý'da baþlayan güreþ çalýþmalarý meyvelerini vermeye baþladý. Geçtiðimiz hafta içinde Atatürk Spor Salonu'nda yapýlan Güreþ Eðitim Merkezi seçmelerinde baþarýlý olan altý Kargýlý güreþçi Sivas'ta yapýlacak olan yerleþtirme müsabakalarýna katýlmaya hak kazandý. Çorum'da yapýlan seçmelerde Kg'da Kargý Atatürk Ortaokulu'ndan Alperen Karabýyýk birinci ayný sýklette ayný okuldan Hüseyin Þahin ikinci olmuþtu. Kg'da Kargý Ýmam Hatip Ortaokulu'ndan Serhat Yedekçi ve 7 Kg'da Kargý Cumhuriyet Ortaokulu'ndan Enes Kuþ ve 6 Kg'da Kargý Ýmam Hatip Ortaokulu'ndan Serhat Ýnce ikinci Kg'da Kargý Atatürk Ortaokulu'ndan Polat ay ise üçüncü olarak bronz madalya kazandýlar. Sivas'ta dün baþlayan ve Mayýs'ta sona erecek seçmelere Kargý'dan katýlacak bu altý sporcu baþarýlý olarak Güreþ Eðitim Merkezlerine yerleþmeyi amaçlýyor. Okullu Yýldýzlar Türkiye Hentbol Þampiyonasý'nda Karþýyaka'nýn rakipleri belli oldu. 8 Mayýs ile Haziran tarihleri arasýnda Adana Yüreðir Serin Evler Spor Salonu'nda yapýlacak olan kýzlar müsabakalarýnda temsilcimiz Karþýyaka Ortaokulu, Adana Mithatpaþa Ortaokulu, Bursa Fethiye Dört Çelik Ortaokulu, Eskiþehir Doktor Halil Akkurt, Eskiþehir Ticaret Odasý, Ýzmir Armutlu ve Kahramanmaraþ Altýnova Þehit Bayram Demirci Ortaokullarý mücadele edecekler. Yarýn yapýlacak olan Teknik Toplantýda sekiz takým çekilecek kura sonucunda dörderli iki gruba ayrýlacak. Grup maçlarý sonunda ilk iki sýrayý alan takýmlar çapraz olarak yarý finalde karþýlaþacaklar ve kazananlar Türkiye. Küme de son hafta heyecaný Ortaköy ve Bayat Belediyespor. Küme ye çok yakýn, Mecitözüspor un bu sevinci yaþamak için son maçýnda Ortaköy ü yedi farklý skorla yenmesi gerekiyor. Altý farklý kazanýrsa üç takým birbirleriyle yeniden karþýlaþacaklar.. Küme Büyükler Final Grubu Haftanýn Sonuçlarý: Mecitözüspor - Uðurludað Belediyespor Ortaköy Bele. Þapinuva - Bayat Belediye PUAN DURUMU TAKIMLAR. Ortaköy Beledi.. Bayat Belediye. Mecitözüspor. Uðurludað Bele. O G B M Mayýs Pazar : A 7 : 7- : - Y P Mecitözüspor - Ortaköy Belediye Þapinuva Uðurludað Belediyespor - Bayat Belediyespor.. Amatör Küme Final Grubunda son hafta maçlarý öncesinde Ortaköy ve Bayat Belediyespor takýmlarý. Küme ye çok yakýn. Mecitözüspor un iþe hayli zor görünüyor. Beþinci hafta maçlarýnda Ortaköy Belediyespor, Bayat Belediyespor önünde aldýðý - lik galibiyetle son haftaya lider olarak girdi. Mecitözüspor ise Uðurludað önünde 7- galip gelerek umutlarýný son maça taþýdý. Ligin son haftasýnda oynanacak tek maçta Mecitözüspor ile Ortaköy Þapinuva Belediyespor maçý ligin kaderini belirleyecek. Bu maçý Mecitözüspor un kazanmasý halinde ligi üç takým þer puanla bitirecekler. Bu durumda üçlü averaj hesaplamasýný yapýlacak. Mecitözüspor un ilk yarýda Ortaköy deplasmanýnda aldýðý altý farklý galibiyet yeþil beyazlý takýmýn tüm umutlarýný bitiriyor. Mecitözüspor pazar günü Ortaköy önünde yedi farklý galip gelirse averaj üstünlüðünü eline geçirecek ve. Küme ye yükselen takým olacak. Bu maçtan Mecitözüspor altý farklý galip ayrýlýrsa takýmlarýn puan ve ikili averaj eþitliði olduðu için üç takým tek devreli sistemde birer maç daha yaparak. Küme ye çýkacak takýmý belirleyecekler. Samsun Bafra da yapýlan Uluslarasý Wushu Gençlik Turnuvasýnda HE Kültürspor dan Abdulbaki Kaplan finalde kaybetti ve ikinci oldu. madalya kazandý. - Mayýs tarihleri arasýnda Samsun Bafra da yapýlan turnuvada ülkeden sporcular mücadele ettiler. Turnuvada Çorum dan yedi ayrý kulüpten sporcu mücadele etti. Halk Eðitim Kültürspor dan Abdulbaki Kaptan sýkletinde ikinci olarak gümüþ madalya kazandý. Wushu Ýl Temsilcisi ve Milli takým antrenörü Bekir Bolat ile birlikte Merve Dilekçi de antrenör olarak görev yaparken Çorum dan Feyzullah Kocamaz ve Ýsmail Bekmezci de hakem ola- bakalara katýlmalarýnda kendilerine destek veren Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Kültür Müdürü Mustafa Ercan ile HE Kültürspor Baþkaný Hilal Kiraz a teþekkür etti. rak görev yaptý. Ýl Temsilcisi Bekir Bolat bu müsa- Çeyrek final mücadelesi artýyor Þampiyonluðu için mücadele edecekler.. ASGD Orta Kuþak Futbol Turnuvasýnda gruplarda üçüncü maçlar sonunda çeyrek finali garantileyen tek takým Hýþýroðlu Kuruyemiþ oldu. Bugün baþlayacak dördüncü maçlar sonunda gruplarda sýralama biraz daha þekillenecek..asgd Halit Kýlýç Orta Kuþak Futbol turnuvasýnda gruplarda üçüncü maçlar tamamlandý. Üçüncü hafta maçlarý sonunda çeyrek finali garantileyen ilk takým Hýþýroðlu Kuruyemiþ takýmý oldu. Þellale Cafe & Efe Döþeme takýmý üç maçta topladýðý puanla lider durumda bulunurken Göktuð Mobilya averajla ikinci sýrada. Fen Ýþ Yolspor iki maçta topladýðý dört puanla üçüncü sýrada. Öncü Ýnþaat ise iki maçta bir puanla dördüncü sýrada yer alýrken Hasanpaþa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise iki maçtan da puansýz ayrýldý. B grubunda ise Hýþýroðlu Kuruyemiþ üç maçýnýda kazanarak dokuz puanla liderliði oturdu ve çeyrek finali garantiledi. Grupta ikincilik için ise dört takýmýnda þansý bulunuyor. Kalehisar Köyü, Anitta Otel ve Çorum Barosu üçer puanla sýralanýrken son sýradaki Osmancýk Kale Otel in puaný bulunmuyor. C grubunda Ýþkur Bozboða takýmý üç maçta topladýðý yedi puanla lider durumda bulunuyor. Çorum Park &Beden Eðitimi Öðretmenleri derneði ise iki maçta dört puanla ikinci sýrada yer alýyor. Balaban Makina ise iki maçta bir galibiyetle üçüncü sýrada yer alýrken son iki sýrada ise Özgür Çelik Kapý ve N Dizayn takýmlarý ise birer puanla dördüncü ve beþinci sýradalar. D grubunda Metyol Yapý takýmý iki maçýndan da galibiyetle ayrýlarak lider durumda. Cadde Dominos & Akmaz Kömürcülük ise üç maçta topladýðý dört puanla ikinci sýrada bulunuyor. Çorum Time ve Abdulata Koçak Makina takýmlarý üçer puanla üçüncü ve dördüncü sýrada yer alýyor. Ayka Enerji ise iki maçta bir puanla son sýrada bulunuyor. Dördüncü maçlar bugün baþlýyor Orta Kuþak ta dördüncü maçlar bugün A ve B gruplarýnda baþlýyor. Bugün oynanacak maçlarýn programý þöyle: Nolu Saha: Saat 7. Kalehisar Köyü- Anitta Otel. Saat 9. Osmancýk Kale Otel - Hýþýroðlu Kuruyemiþ. Nolu Saha: Saat 8. Hasanpaþa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi -Önce Ýnþaat. Saat 9. Fen Ýþ Yolspor - Göktuð Mobilya, ASGD Orta Kuþak Turnuvasý A Grubu Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P Þellale-Efe Döþeme Göktuð Mobilya Fen Ýþ Yolspor Öncü Ýnþaat Hasanpaþa MTAL B Grubu Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P Hýþýroðlu Kalehisar Köyü Anitta Otel Çorum Barosu Osmancýk Kale 8 C Grubu Puan Durumu 9 TAKIMLAR O G B M A Y P Ýþkur Bozboða Balaban-Park Balaban Makina Özgür Çelik N Dizayn D Grubu Puan Durumu 7 TAKIMLAR O G B M A Y P Metyol Yapý Dominos-Akmaz Çorum TÝME Abdalata-Koçak Ayka Enerji A grubunda mücadele eden Hasanpaþa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bugün üçüncü maçýnda puanla tanýþmak istiyor

14 ÇARÞAMBA 7 MAYIS ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 8 MAYIS Çorum Þeker Fabrikasý Ekmek alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Çorum Saat:. DSÝ. (Ankara) Bölge Baraj derivasyonlarý ikmali yapýmý iþi. Yer: DSÝ. (Ankara) Bölge / Çankaya Ankara Saat:. 9 MAYIS Çorum Belediye Baþkanlýðý Yarým boru tipi damperli kasa satýn alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý. kat Ýhale Odasý Saat:. HAZÝRAN Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kamu Hastaneleri Kurumu Genel Sekreterliðine baðlý Sungurlu Devlet Hastanesi ne kuru tip akü alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Saat:. Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Ürolojik Endovizyon Seti alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi / Mimar Sinan Mah. No: 79 Saat:. HAZÝRAN Hitit Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkanlýðý 76 adet Türkçe basýlý yayýn (kitap) alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkanlýðý Merkez Kütüphane Birimi (Fen- Edebiyat Fakültesi Yerleþkesi) Saat:. HAZÝRAN Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Çorum Bayat Ýlçe Jandarma Komutanlýðý Ek Hizmet Binasý PVC dönüþüm ve ýsý yalýtým yapýmý iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu (Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 67) Saat:. Çorum Þeker Fabrikasý Çorum Þeker Fabrikasý kazan dairesi irtibat borularýna kaynak ve film çekilmesi iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Anakara Yolu 9. km Çorum Saat:. HAZÝRAN Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Çorum Dodurga ilçesi Mustafa Kemal Ýlkokulu onarým yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat:. Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Çorum Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Onarým Ýnþaatý yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat:. T.C. Çorum. Ýcra Dairesi 7 KF plakalý, 999 model Ford marka, Cargo tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat:.-. HAZÝRAN Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Çorum merkez Atatürk Anadolu Lisesi Pansiyonu onarým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat:. Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Çorum Merkez Fen Lisesi onarým iþi yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat:. T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, ada no, parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 6. Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, Karakeçili Mah. Mahalle/Mevkii, nolu baðýmsýz bölümlü dairenin satýþý iþi. Muhammen bedel:. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat:.-. Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Çorum Sungurlu ilçesi Þehit Mahmut Peþmen Ýlk ve Ortaokulu onarým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat:. Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Çorum Ýskilip ilçesi Anadolu Ýmam Hatip Lisesi onarým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat:. 9 HAZÝRAN Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý na serbest piyasadan doðalgaz alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Saat:. Çorum Belediye Baþkanlýðý Gübre alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý. kat Ýhale Odasý Saat:. 6 HAZÝRAN Boru Hatlarý Ýl Petrol Taþýma A.Þ. Osmancýk, Ýskilip, Alaca ve Çekerek ilçeleri doðal gaz boru hatlarý yapým iþi. Yer: BOTAÞ Genel Konferans Salonu Saat:. 7 HAZÝRAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýçmesuyu abone hattý malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý. kat Ýhale Odasý Saat:. HAZÝRAN T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Deðiþik marka, model, renk ve numaralarda adet erkek ayakabýsýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7.. Yer: Kaynar Otopark ve Yediemin Deposu Saat:.-. 6 HAZÝRAN T.C. Bayat (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, Bayat ilçesi, Ýshaklý köyü parsel sayýlý tarým arazisi niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:., Yer: Bayat Belediye Baþkanlýðý Toplantý Salonu Saat:.-. TEMMUZ T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 8 Ada No, 69 Parsel No, Çoraklýk Mah. Mahalle/Mevkii, 6 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat:.-. TEMMUZ T.C. Çorum. Ýcra Dairesi. adet Xeroks proje makinesinin satýþý iþi. Muhammen bedel:. Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat:.-.. adet OCE 96 marka dijital plan kopya makinesinin satýþý iþi. Muhammen bedel:. Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat:.-.. adet Canon ÝPF 9 marka d,j,tal baský makinesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: 6. Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat:.-. TEMMUZ T.C.. Ýcra Dairesi 9 EZ 9 plakalý, model Scania marka aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat:.-. AÐUSTOS T.C. Çorum. icra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 89 Ada no, 7 Parsel no, Gülabibey Mahallesi Nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel:. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat:.-. EKÝM T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 8 Ada, 6 Parsel sayýlý.8,99 m alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:.8.697, Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat:.-. ÇORUM MERKEZ ÝLÇESÝ GAZÝPAÞA ORTAOKULU ONARIM ÝÞÝ ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ Çorum Merkez Ýlçesi Gazipaþa Ortaokulu Onarým iþi yapým iþi 7 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 9 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : /69 -Ýdarenin a) Adresi : Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 67 9 MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c)elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ -Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : -Adet Onarým iþi. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum Merkez Ýlçesi. c)ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr, ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren (KIRKBEÞ) takvim günüdür. - Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ KONFERANS SALONU MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO: 67 ÇORUM b) Tarihi ve saati : 9.6.-:. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:.. Ýhaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler:.. l. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi....Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,...tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya SanayiOdasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,... Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri....Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi....tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,... Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.... Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. Resmi Ýlanlar: de Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere, * Elektrik Teknisyeni / Tekniker, * Satýþ Elemaný, * Ön Muhasebe Elemaný (Go Plus programýný kullanabilen) * EPS Enjeksiyon Makine Operatörü aranýyor. Baþvuracak adaylarýn fotoðraflý özgeçmiþleri ile birlikte Cengiz Topel Cad. No:8 Çorum adresinde bulunan ofisimize müracaat etmeleri rica olunur. (Ç.HAK:6) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz Bölgenin en büyük mobilya maðazasý Özlem Max da görevlendirilmek üzere en az lise mezunu 8- yaþ arasý BAY- BAYAN Satýþ Danýþmanlarý alýnacaktýr. Ayrýca 8- yaþ arasý (sevkiyat ve montaj) bölümünde görevlendirilmek üzere mobilya sektöründen anlayan bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý (Ç.HAK:9) Sahibinden Satýlýk Yeni Binada Muhtelif Katlarda Lüks Daireler (Ç.HAK:6) gerekmektedir. Mür. Tel: 778 Dr. Ýlhan Gürel Cad. üzerinde Mür. Tel: (Ç.HAK:7) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR EKÝP ÇALIÞMASINA ÝNANAN VE KOLAY UYUM SAÐLAYABÝLEN VARDÝYALI ÇALIÞABÝLECEK MESAÝYE KALABÝLECEK HERHANGÝ BÝR SAÐLIK PROBLEMÝ BULUNMAYAN ÜRETÝM BÖLÜMLERÝNDE ÝSTÝHDAM EDÝLMEK ÜZERE BAY ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARAMAKTAYIZ. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. A.Aksular Gýda Tic. ve San. A.Þ. Adres: Organize Sanayi Bölgesi 6. Cad. (Ç.HAK:7) (Ç.HAK:9) No: 6 Tel: Takým Arkadaþlarý Arýyoruz Türkiye nin en büyük kapasiteye sahip lavaþ, dürüm ekmeði üreticisi olarak; Pazarlama konusunda deneyimli iyi derecede Ýngilizce ve Arapça bilen, diksiyonu düzgün, Dýþa dönük ve iletiþim becerileri geliþmiþ, yurt içi ve yurt dýþý seyahat engeli olmayan takým arkadaþlarý arýyoruz. Ýlgilenenlerin þahsen baþvurmalarý rica olunur. Mutlukal Gýda A.Þ Org. San. Bölg. 6. Cd no: Çorum 69..Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz...6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge... Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir... Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:... Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler...bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri:... Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: YAPIM ÝÞLERÝMDE ÝÞ DENEYÝMÝNDE DEÐERLENDÝRÝLE- CEK BENZER ÝÞLERE DAÝR TEBLÝÐÝNDE YER ALAN B III GRUP ÝÞLER VEYABU ÝÞLERLE ÝLGÝLÝ ONARIM VE TAMAM- LAMA ÝÞLERÝ KABUL EDÝLECEKTÝR.... Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Mimarlýk.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7.Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 7 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat adresinden satýn alýnabilir. 7.. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümaným satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM ÝLÖZELÝDARE- SÝ EVRAK KAYIT BÜROSU MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO: 67 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9.Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 6 (ALTMIÞ) takvim günüdür.. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): l Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir. (Basýn: 87)

15 (Ç.HAK:9) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ CNC OPERATÖRLERÝ Meslek Yüksek Okulu ve/veya Meslek Lisesi mezunu, (Mesleki eðitim almýþ) Tercihen makine, torna tesviye mezunu, Teknik resim okumasýný ve yorumlamasýný bilen, Ölçüm aletlerini kullanabilen, Askerlik hizmetini tamamlamýþ, Gerektiðinde mesaili çalýþabilecek KAYNAKCI Gazaltý kaynaðý,tið kaynaðý, oksijen kaynaðýnda deneyimli olan Esnek çalýþma saatlerine uyum saðlayabilecek Ekip çalýþmasýna uyumlu BOYACI Makina boyama (akrilik vs. uygulamalar) konusunda tecrübeli Askerlik görevini yapmýþ Esnek çalýþma saatlerine ve yoðun iþ temposuna uyum saðlayabilecek Boya ön hazýrlýk uygulamalarýnda deneyimli Ekip çalýþmasýna uyumlu. TORNACI (FREZECÝ) (Ç.HAK:6) Tercihen makine - torna tesviye mezunu, CNC Torna-Freze konusunda bilgi ve deneyim sahibi Teknik Resim Okuyabilen Fazla Mesai Engeli Bulunmayan Askerlik hizmetini tamamlamýþ Ekip çalýþmasýna uyumlu Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Organize Sanayi Bölgesi 6.Cad. No. ÇORUM Tel : Pbx. Bayan Çalýþma Arkadaþý Arýyoruz Þirketimiz bünyesinde sekreterya bölümünde görev yapmak üzere iyi derecede Ýngilizce bilen bayan çalýþma arkadaþý arýyoruz. Ýlgilenenlerin cv ile beraber þahsen baþvurulmasýný rica ederiz. Mutlukal Gýda A.Þ (Ç.HAK:8) ELEMAN ARANIYOR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere maden mühendisi (teknik nezaret konusunda deneyimli) alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Yýldýrým Nakliyat Tic. San. Ltd. Þti. Adres: Gülabibey Mah. Kubbeli Cad. (Ç.HAK:66) Organize San. Bölg. 6. Cd. No: Çorum. Tel..: 6 9 Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz Yeni açýlan Rota AVM maðazamýzýn züccaciye, tekstil ve hediyelik eþya bölümünde çalýþtýrýlmak üzere bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Adres: Binevler Kavþaðý (Ç.HAK:87) YEMÝNLÝ MALÝ MÜÞAVÝRLÝK BÜNYEMÝZDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE ; Denetçi, Denetçi Yardýmcýsý, Büro Elemaný alýnacaktýr. Denetçi için aranan nitelikler ;. Erkek adaylarýn askerlik görevini yapmýþ olmalarý,. Tek Düzen Hesap Planýna hakim ve raporlama yapabilen,. Serbest Muhasebeci Mali Müþavir Belgesine sahip (Tercih sebebi ). Üretim muhasebesini bilen,. Çok iyi derecede Microsoft Excel kullanabilen, Denetçi Yardýmcýsý için aranan nitelikler ;. Erkek adaylarýn askerlik görevini yapmýþ olmalarý,. Lisans Mezunu (tercih sebebi). Çok iyi derecede Microsoft Excel kullanabilen, Büro Elemaný için aranan nitelikler ;. Çok iyi derecede Microsoft Excel kullanabilen, TÜM POZÝSYONLAR ÝÇÝN ORTAK NÝTELÝKLER :. SMMM yada YMM yanýnda çalýþmýþ (tercih sebebi ),. Ekip çalýþmasýna uygun,. Esnek çalýþma saatlerine uyabilecek,. Ticaret lisesi mezunu ( tercih sebebi) Ýlgilenenlerin adresine, fotoðraflý cv göndermeleri gerekir. NOT: Çalýþma tecrübesi, eðitim durumu, ücret beklentisi, baþvurulan pozisyon ve fotoðraf olmayan CV'ler dikkate alýnmayacaktýr. (Kadifeler Modlife) yaný Tel: 777 Gsm: Hamidiye. Sok. No: /A Tel: YÝTÝK Mecitözü Þoförler Cemiyetinden almýþ olduðum arasý cilt fiþimi kaybettim. Hükümsüzdür. Þengül ERDOÐAN (Ç.HAK:88) YÝTÝK Yozgat Emniyet nden almýþ olduðum E sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Gazi ANBAR Ahmet oðlu 968 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:9) YÝTÝK Çorum Nüfus nden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Þükrü TAÞDEMÝR //97 Çorum Türkler Köyü Doðumlu (Ç.HAK:9) (Ç.HAK:7) Yorgan, Stor Perde Temizliði DEVREN SATILIK OTEL Halen faal durumda müþteri potansiyeli yüksek otel devren (Ç.HAK:) Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý (Ç.HAK:) Satýlýk Dükkan Küçük Sanayi Sitesi. Sok. No: 6 (Akbank aralýðý) Mür. Tel: 6 (Ç.HAK:7) satýlýktýr. 8 ELEMANLAR ARANIYOR Part time-fuul time çalýþtýrýlmak üzere bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. (Ç.HAK:) (Ç.HAK:7) Maaþ+SSK+Yemek+Prim Tel: 8 8 Kaynakçý Aranýyor Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Piramit Makina Küçük Sanayi Sitesi 7. Sok. No: /A- Tel: - 96 SATILIK ve KÝRALIK BÜROLAR Gazi Cad. üzerinde Küçükpark Ýþhaný. kat ön cephe (Gazi Cad. ve Albayrak Cad. bakan) Mür. Tel: 77 (Ç.HAK:6) ELEMAN ARANIYOR Anadolu Apart ta kat görevlisi olarak çalýþtýrýlmak üzere bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ýnönü Cad. No: (Teknosa üstü) (Ç.HAK:7) * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA Vakýfbank Arkasý No: ÇORUM Tel: (Ç.HAK:86) (Ç.HAK:6) Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ ÇARÞAMBA 7 MAYIS Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad.. Sok. / (Ziraat Odasý Yaný) Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz Makina Mühendisi, Endüstri Mühendisi ve yetiþtirilmek üzere Lazer Operatörü alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Baþer Makina Organize Sanayi Bölgesi. Cad. No: (Ç.HAK:7) Tel: Paket Servis Elemaný Aranýyor 8- yaþ arasý bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Asmalý Ocakbaþý Karakeçili Mah. Kültür Sok. Ýstikbal Mobilya Karþýsý Tel: 9 Elemanlar Alýnacaktýr * Fabrikamýzda ön muhasebe bölümünde çalýþtýrýlmak üzere (yüksekokul mezunu, araç kullanabilen) tecrübeli bay-bayan eleman ve * Autocad kullanabilen Endüstri Mühendisi alýnacaktýr. Baþaranlar Ahþap Ltd.Þti. Osb. Cad. No: (Ç.HAK:) SATILIK VÝLLA ARSASI Buharaevler. cad. arkasý köþebaþý yola cepheli m villa arsasý satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:9) Ýletiþim : 9 9 ELEMAN ARANIYOR Þirketimizde imalat üretim departmanýnda görevlendirilmek üzere yaþ altý erkek personel alýnacaktýr. Teknik Ateþ Ltd. Þti. (Ç.HAK:6) (Ç.HAK:7) Organize San. Bölgesi Ece Seramik karþýsý Tel: Satýlýk Büro Gazi Caddesi Cenk Apt.. kat No: 9/, + sahibinden satýlýktýr. Fiyatý:. TL Mür. Tel: 7 8 Elemanlar Aranýyor * Büro iþinde çalýþtýrýlmak üzere diksiyonu düzgün, - yaþ arasý sekreter, * Alüminyum doðrama, kompozit panel ve cam balkon iþinden anlayan kalfa ve ustalar alýnacaktýr. (Ç.HAK:6) SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:6) (Ç.HAK:78) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 6 m evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:86) Þahin Paslanmaz Mür. Tel: 6 98 Acil Devren Satýlýk Ayakkabý Dükkaný Müþteri potansiyeline sahip ayakkabý dükkaný satýlýktýr. (Ç.HAK:67) (Ç.HAK:8) Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: 8 6 ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ (Ç.HAK:) Fiyat cazipdir. Mür. Tel: 6 79 ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bay-bayan garson, servis elemanlarý, temizlik sorumlusu alýnacaktýr. ÝNCÝ RESTORANT Binevler mevkii Özel Hastane karþýsý Mehmetçik Parký içi Deðeri:. TL 6 99 ELEMAN ARANIYOR Hukuk Ofisinde çalýþtýrýlmak üzere; Bilgisayar kullanabilen, Bay ve bayan - yaþ arasý Call Center ve Müþteri Hizmetleri Yetkilisi alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Müracat Tel:

16 Ömer Sarýoðlu na saygý Çorum Belediyespor un dün finalde karþýlaþtýðý Ýstanbulspor un hafta sonunda vefat eden baþkaný Ömer Sarýoðlu için saygý duruþunda bulunuldu. Sahaya Ýstanbulspor Türk futbolu Ömer babasýný kaybetti ruhu þad olsun pankartý ile çýkarken Çorum Belediyespor da Acýnýz acýmýzdýr pankartý ile çýktý. Maç öncesinde ise vefat eden baþkan için saygý duruþunda bulunuldu. Maç boyuncada vefat eden Ömer Sarýoðlu nun fotoðrafý þeref tribününde en önde yer aldý. Ýstanbulspor lu futbolcularýn yaklaþýk dokuz yýldýr kulüp baþkaný olarak görev yapan Ömer Sarýoðlu nun vefatý nedeniyle oldukça hýrslandýklarý ve bununda sahaya yansýdýðý gözlendi. Maç sonunda da þampiyonluk kupasýný rahmetli baþkanlarý Ömer Sarýoðlu na hediye ettiler. Kupa Baþkan a Çorum Belediyespor u finalde - yenerek. lige yükselmeyi baþaran Ýstanbulspor da maç sonunda büyük sevinç vardý. Sarý Siyahlýlar maçýn bitiþ düdüðünün ardýndan saha içinde yaþadýklarý sevinci daha sonra protokol tribününde þampiyonluk kupasýný Futbol Federasyonu. Baþkan vekili Arif Koþaner in elinden alýrken yaþadýlar. Bu sýrada da hafta sonunda vefat eden baþkanlarýnýn fotoðrafý ile bu sevinçlerini onla birlikte yaþadýlar. Ýstanbulspor lu futbolcularýn kupa törenindeki sevinçleri görülmeye deðerdi ÇARÞAMBA 7 MAYIS. lig umutlarý yeni sezona kaldý Çorum Belediyespor. lig için çýktýðý Ýstanbulspor karþýsýnda özellikle ikinci yarýdaki inanýlmaz kötü futbolu ve yapýlan hatalar sonucunda rakibine - yenilerek umutlarýný yeni sezona býraktý. Kötü baþladýðý maçýn ilk yarýsýnda üç dakikada iki gol yiyen kýrmýzý siyahlý takým Muhammet Fatih in golüyle umutlandý ilk yarýnýn son bölümünde Turgay la direðe takýldý son dakikada ise Ýmam boþ kaleye golü atamadý. Ýkinci yarýda ise rakibin mücadelesi ve isteði karþýsýnda pozisyon bile bulamayan Belediyespor. lig hayallerini önümüzdeki sezona býrakmak zorunda kaldý. Çorum Belediyespor. lig hayallerini Eskiþehir'de bitirdi. Kýrmýzý Siyahlý takým Eskiþehir'de Ýstanbulspor'a - maðlup olarak hayallerini önümüzdeki yýla býraktý. Maça iki bin civarýndaki taraftarýn desteðini arkasýna alarak baþlayan Çorum Belediyespor ilk dakikalardan itibaren tutuk bir görüntü ortaya koydu. Rakibi önünde ilk yarým saatlik bölümde ilerde çoðalamayan ve topa sahip olamayan bir görüntü veren kýrmýzý siyahlý takým savunmasýnda da inanýlmaz hatalar yaptý. Sarý siyahlý takým bu hatalarý üç dakika içinde bulduðu iki golle deðerlendirdi ve - öne geçti. Ýki þok golün ardýndan kýrmýzý siyahlý takýma umut veren golü Muhammet Fatih attý. Ýlk yarýnýn son dakikalarýnda belki de kýrmýzý siyahlý takýmý uyandýracak iki pozisyonda ilkinde Turgay direðe takýldý ilk yarýnýn uzatma dakikalarýnda Ýmam arka direkte bir metreden topa dokunamayýnca kýrmýzý siyahlýlar devreyi - maðlup tamamladý. Ýkinci yarýda ise galip Ýstanbulspor olmasýna karþýn topa sahip olan ve pozisyonlar üreten takým görüntüsündeydi. Çorum Belediyespor rakibi önünde tüm hatlarý ile çok kötü bir görüntü ortaya koydu. Topa sahip olamayan kýrmýzý siyahlý takým savunmada da inanýlmaz pas hatalarý yapýnca maçýn kaderi bir anlamda belli oldu. Kötü bir gününde final maçýna çýkan Çorum Belediyespor son dakikalarda gelen üçüncü golle teslim oldu ve maçtan - maðlup ayrýlarak. lig hayallerini yeni sezona býraktý. Ýstanbulspor ise gruptan. lige çýkan ikinci Ýstanbul takýmý olmayý baþardý. Maçý AK Parti Milletvekili Salim Uslu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Futbol Federasyonu. Baþkanvekili ve Ýcra Kurulu üyesi Arif Koþar, AK Parti Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, TSO Baþkaný Çetin Baþaran Hýncal, Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Gençlik ÇORUM BELEDÝYE Fatih... Eray... Akýn...6 Ýmam... Murathan... Nedim... (78. dak. Furkan...) Mehmet Akif... Berat Ali... (7. dak. Burak...) Turgay... A. Buðra... (7. dak. Emrah...) Muhammet Fatih... ÝSTANBULSPOR Akýn Ýsmail...7 Oðuzhan...6 Abdulkadir...6 (76. dak. Bilal...) Onur...7 Güney...6 Efe Berker...7 (8. dak. Veysi...) Yalçýn...6 Hurþit...7 (9+. dak. Erdi...) Gökhan...6 Ýlyas...6 Tevfik... STAT : Eskiþehir Atatürk. SARI KART: Nedim (Çorum Belediyespor), Ýlyas, Yalçýn (Ýstanbulspor). GOLLER :. dak. Hurþit,. dak. Efe Berker, 88. dak. Veysi (Ýstanbulspor), 6. dak. Muhammet Fatih (Çorum Belediyespor). HAKEMLER : Yunus Yýldýrým, Volkan Narinç, Hakan Yemiþken. Harun AKKAYA / ESKÝÞEHÝR Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ile birlikte gerek Çorum gerekse diðer illerden gelen iki bin civarýndaki Çorumlu ile kadar Ýstanbulspor taraftarý izledi. MAÇTAN DAKÝKALAR: 6. dakikada sað Ýstanbulspor karþýsýnda rakip kale önünde fazla varlýk gösteremeyen Çorum Belediyespor Muhammet Fatih ve Buðra ile bir atak geliþtirme çabasýnda. kanattan Hurþit'in getirdiði topla ceza sahasý içinde meydana gelen karambolde son olarak boþ durumda topla buluþan Onur yakýn mesafeden sert vurdu ancak kötü vurdu üstten farklý auta gitti. 8. dakikada sað kanattan kullanýlan taç atýþýnda topu alan Turgay ceza sahasý dýþýndan sert vurdu top direkten geri geldi savunma tehlikeyi uzaklaþtýrdý.. dakikada ceza sahasý üzerinde topla buluþan Hurþit kaleyi gördüðü anda sol ayaðýyla yerden köþeye sert vurdu kaleci Fatih uzandý ancak dokunamadý ve top Çorum Belediyespor aðlarýna gitti: -.. dakikada sol kanattan Ýlyas takibiyle aldýðý topu ceza sahasýna ortaladý penaltý noktasý üzerinde Efe Berker mükemmel bir röveþata ile topu köþeden Belediyespor aðlarýna göndererek skoru - yapan golü attý. 6. dakikada sol - kanattan Turgay'ýn pasýnda Muhammet Fatih ceza sahasý dýþýnda topla buluþtu dönerek rakibinden kurtuldu ve yerden sert vurarak skoru - yapan golü attý.. dakikada sol kanattan Efe savunma arkasýna sarktý yenden ortaya çýkardýðý topa Abdulkadir müsait durumda ayak koyamayýnca sarý siyahlýlar mutlak bir golden kurtuldu. +. dakikada Muhammet Fatih'in aþýrdýðý topla Turgay buluþtu ceza sahasýna girdi çaprazdan sert vuruþunda savunmada ayak koydu kornere attý. Korneri Murathan kullandý arka direkte Ýmam bom boþ durumda kafayý vuramadý ve takýmýný mutlak bir golden etti ve ilk yarý Ýstanbulspor'un - üstünlüðü ile sona erdi. 9. dakikada Hurþit'in pasýnda ceza sahasý içindeki karambolde topu önünde bulan Abdulkadir buluþtu kaleci Fatih'ten kurtuldu çapraz pozisyonda vuruþunda savunma tehlikeyi uzaklaþtýrdý. 6. dakikada Akýn'ýn büyük hatasýnda geri pasýnda Fatih'ten önce araya giren Hurþit topu kaptý ortaya çýkardý Efe müsait pozisyonda çok kötü vurdu kýrmýzý siyahlý takým kalesi mutlak bir golden kurtuldu. 6. dakikada sað kanattan Buðra topla hareketlendi ceza sahasýna sert ortaladý Muhammet Fatih'in kafa vuruþunda top yan direði sýyýrarak az farkla auta gitti. 87. dakikada Ýmam'ýn hatasýnda topu önünde bulan Veysi ceza sahasý içinde kaleci Fatih ile karþý karþýya geldi ve yerden düzgün bir vuruþla topu köþeden aðlara göndererek skoru - yapan golü attý. Umut veren gol Çorum Belediyespor - maðlup duruma düþtüðü maçýn 6. dakikasýnda Muhammet Fatih in yukardaki pozisyondaki vuruþu ile skoru - yaptý ve umutlandý. Ancak ikinci yarýdaki inanýlmaz kötü futbolu sonucunda rakibi önünde beraberliði saðlayamayan Çorum Belediyespor. lig umutlarýný bitirdi.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Aylık E-Bülten http://elbistanmyo.ksu.edu.tr - Kasım 2014 KSÜ 2014-2015 Akademik Yılı Açılış Töreni Yapıldı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2014-2015 Akademik

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı. Yıl:2016 Sayı:2 29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı. Saygı duruşu ve ardından istiklal marşımızın okunmasıyla başlayan törenin ardından beden eğitimi öğretmenimiz Levent

Detaylı

http://www.tv100.com.tr/guclu-sanayi-guclu-balikesir/12798/ SANAYİCİLER GÖNEN DE BİR ARAYA GELDİ Hem Türkiye hem de Balıkesir in 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi için yoğun çaba sarfeden Balıkesir sanayicisi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Aylık E-Bülten http://elbistanmyo.ksu.edu.tr - Aralık 2014 AÖF Sınavları İlçemizde İlk Defa Yapıldı. Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları için tüm alt yapı hizmetleri;

Detaylı

ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı

ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı Her yıl matematikçileri, matematik eğitimcilerini, eğitim uygulamasını yapan öğretmen ve öğrencileri, ayrıca kamuda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Turizm Fakültesi Etkinlik Bülteni / Şubat Sayısı / 2016

Turizm Fakültesi Etkinlik Bülteni / Şubat Sayısı / 2016 Turizm Fakültesi Etkinlik Bülteni / Şubat Sayısı / 2016 Öğretim Üyemizden Seminer Üniversitemiz İİBF öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Murat AYAN fakültemiz öğrencilerine hizmet kalitesi ile ilgili seminer verdi.

Detaylı

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 14.05.2014 Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Çalışma ve İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü işbirliğinde alternatif iş fırsatları yaratmak, öğrenciler ile

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz,

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz, 1. Fasikül TEMA 1 Okul Heyecaným Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. ...... Ön Söz www.degeryayinlari.com Copyright Zambak Yayýncýlýk ve Eðitim Gereçleri Tic. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn,

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Hizmet aþkýyla çalýþacaðýz

Hizmet aþkýyla çalýþacaðýz Vali Kara, su tasarrufunun yaygýnlaþmasý konusunda uyarýlarda bulundu. Su krizi kapýda! Vali den su tasarrufu çaðrýsý HABERÝ 10 DA Ýl nüfusumuz düþtü, þehir merkezi arttý ÝL GENELÝ 5 BÝN DÜÞTÜ TÜÝK Adrese

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ ANASINIFI SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ 21 Eylül Veli Toplantısı Anasınıfı Zümresi Okul İçi 10 Ekim Malatya Park AVM Anasınıfı Zümresi Okul Dışı 26 Ekim Aileler

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti

Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti H A B E R B Ü L T E N İ Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti Hollanda Türkevi Topluluğu, geçtiğimiz hafta Ankara da hem yeni görevleri dolayısıyla dostları tebrik etmek, hem de gerek mevcut işbirliğinin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Vakfıkebir MYO 9. Dönem Mezunlarını Verdi

Vakfıkebir MYO 9. Dönem Mezunlarını Verdi Vakfıkebir MYO 9. Dönem Mezunlarını Verdi Karadeniz Teknik Üniversitesi Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu nun Mezuniyet Töreni her yıl olduğu gibi bu yılda görkemli geçti. Törene, Vakfıkebir Kaymakamı Yıldıray

Detaylı

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ İMAM HATİP ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİKLERİMİZ

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ İMAM HATİP ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİKLERİMİZ BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ İMAM HATİP ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİKLERİMİZ Kutlu Doğum Haftası Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v) i hatırlama, anlama ve anlatma amacı ile düzenlediğimiz

Detaylı

Gübreden enerji üreteceðiz Çorum Belediyesi ve yumurta üreticileri kooperatifi, hayvan gübresinden enerji üretimi için çalýþma baþlattý.

Gübreden enerji üreteceðiz Çorum Belediyesi ve yumurta üreticileri kooperatifi, hayvan gübresinden enerji üretimi için çalýþma baþlattý. (Bu bir ilandýr) ÝDMA FUARI'NA ARAR MAKÝNA DAMGASI Firma yetkilileri uluslararasý fuarýn verimli geçtiðini söyledi. Arar Makina, 23-26 Nisan 215 tarihleri arasýnda Ýstanbul Fuar Merkezi CNR Expo'da gerçekleþen

Detaylı

Hitit Üniversitesi ni dereceyle bitiren öðrencilere ödüllerini protokol mensuplarý verdi.

Hitit Üniversitesi ni dereceyle bitiren öðrencilere ödüllerini protokol mensuplarý verdi. Metropol de Kaptanlar Grup dönemi Çorum markasý Türkiye ye açýlýyor Metropol Alýþveriþ Merkezleri, Sivas merkezli Kaptanlar Grup a devredildi. Devir töreninde konuþan Kaptanlar Grup Yönetim Kurulu Baþkan

Detaylı

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı