.-J. bir muvakkithane 2 ilave edilmiştir. Külliyeyi oluşturan yapılardan mektep ve muvakkitmne günümüze ulaşmamışt:ı.r3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ".-J. bir muvakkithane 2 ilave edilmiştir. Külliyeyi oluşturan yapılardan mektep ve muvakkitmne günümüze ulaşmamışt:ı.r3."

Transkript

1 ERZURUM LALAPAŞACAM'NDEKİBİR HAT LEVHASı Hlal SEZER* A CALLIGRAPHIC PANEL IN LALAPAŞAMOSQUE IN ERZURUM In Erzurum Lalapaşa mosque, there s a callgraphy panel that lells the lfe of Mustafa Lala Paşa. Ths callgraphc pcture whch was wrtten by Sufd'ül- Mevlevİ n the Iate perod of Ottornan s wrt- Len n rk'a form and also s one of the best examples of rk'a fonn..-j Anahtar Kelmeler:Erzu,nım,Mustafa Lala Paşa Suud'ül- Mevlevl. Hat Sanatı Key Words: Erzurum, Mustafa Lala Paşa, Suud'ül- Mevlevl. callgraphy. GİRİş Doğu Anadolu Bölges~'nn en öneml kültür kentlernden br Erzurum'dur. Erzurum'da çeştl medenyetlere t brçok abdev yapılar mevcuttur. Bunlardan br de, şehrn merkeznde, 970 ( ) tarhnde Erzurum Beylerbey Lala Mustafa Paşa' tarafından yaptınlan k:üllyedr. Cam, mcktep ve hamamdan oluşan küllyeye yıhar] arasında br muvakkthane 2 lave edlmştr. Küllyey oluşturan yapılardan mektep ve muvakktmne günümüze ulaşmamışt:ı.r3. Lalapaşa Cam'nn haôm kısmının doğu duvannda asılı Lala Mustafa Paşa'nın hayatını anlatan br hat levhası vardır (Resm-I). Levha, Suud'ul - Mevlev tarafından rk'a yazısı le yazılmış olup hat sanatı bakımından büyük br önem arz eder. Bz bu çalışmamızda, levhanın hattatı ve levhanın hat sanatı bakımından değern tespt etmeyc çalışacağız. ı. SUÜD'UL-MEVLEVI Mehmed SuUd Bey 1882 (H.l299) yılında Kuruçeşme'de doğdu. Suud Bey, Dvan-ı HümJyun mümeyyz Rıza Safvet Bey'n oğlu ve hattar Vahdet'nn 4 torunudur. *Yrd. Doç. Dr. Atatürk ÜnvelStes Güzel Sanatlar Fakültes Geleneksel Türk EI Sanarları Bölümü-ERZURUM 1- Lala Mustafa Paşa: Kıbrıs, Şrvan ve Gürcstan fath unvanıyla anılan Osmanlı vezr. doğum ıar.h tam olarak blnmemekle beraber, 1580 yılında İstanbul'da öldüğünde 70 yaşını aşmış olduğu hlndğne g.öre, yılı doıaylarında doğmuş olması gerekmektedr. (Bkz. Bekr Kütükoğlu, "Lala Mustafa Paşa", DİA, Ankanı, 2003, XXVLL, s ; Hamza Gündoğdu,Erzurum Lala Paşa Küllyes, Ankara, ı 993) 2- Genellkle büyk camlern yanında. zaman tayn eden aıeı ve saatlern bulundu!\u oda (Bkz. Fert Devemoğlu, OsmanJıca Türkçe Ansklopedk Lügat, Ankara, 1970, s. 696) 3- Bkz. İbrahm Hakkı Konyalı, Abdeler ve Kwbeler İle ErzurumTarh, İsıanbul, 1969, s ; Haınza Gündoğdu, Erzurum Lala Paşa Küllyes, Ankara, 1993; Ahmet Vefa Çobanoğlu," Lala Mustafa Paşa Küllyes", DİA. Ankara, 2003, XXVIl, s Metımet Şevket Vahdetl, Dvan-ı Hümayun'dan ur Efend'nn oğludur (1249) yılında İstanbul'da doğdu. Salh Ferd Efend'den tenıeşşuk edp 1846 (I262)'da cazet aldı. Sonra Kadıasker Mustafa Efend (ö. 1876)'den stfade ett. Önce Dvan-) Hümayun, sonra Mübme Kalem'nde çalıştı. Dvan yazıda Nasıh Efend (ö. 1885) 'den kazetldr (1288) yılında İstanbul' da vefat ett. (Bkz. M. Kemal İnal, Son Hattatlar, İstanbul; s ; Şevket Rado, Türk Hartallan, İstanbul, 1984, s. 212)

2 Soyu Şeyhülslam Ebussuud Efend'ye dayanır. Beşktaş'ta Hamdye mektebne devam ett. Babasından Arapça ve Farsça öğrend s (H.1317) yılında Dvan-ı Hümayun Mühmme Kalem'ne grd ve on sekz yıl hzmetten sonra Mec1s-İ Ayan ktabetne nakledld. Medreselerde yazı muallmlğnde bulundu. Osmanlı Devlet'nn çöküşüyleherkes gb açıkta kaldı. Bab-ı Aıı caddesnde küçük br dükkan açıp steyenlere yazı yazmak suretyle maışetn temn ett yılında Fath Mllet Kütüphanes'ne memur tayn edld. 28 Ağustos 1948 (23 Şevval 1367) yılında vefat ett ve Merkez Efend Kabrstanı'na defnedld 6. Suud Bey, sülüs ve nesh yazıyı babasından ve Beşktaşlı Nur Efend'den,? daha sonra Muhsnzade Abdullah Bey'den 8, dvan yazıyı Kaml Efend'den 9, cell dvan'y Sfun Efend'den lo ve tuğryı Tuğrkeş İsmal Hakkı Bey'den ll meşk ett J2 Suud Bey, sülüs ve nesh yazıda Kadıasker Mustafa İzzet Efend (ö. 1876) n ekolüne bağlı br hattattır. II. LEVHANIN ÖZELLİKLERİ Lalapaşa Cfun'nde bulunan bu levha Osmanlı'da günlük yazışmalarda kullanılan rık'a yazısı le yazlmıştır. Levhanın başlığı cel sü1üs, ara başlıklar cel dvil le yazılmıştır. Levhanın sonundak doğum, ölüm tarhler ve kaynaklarda nesh yazı kullanılmıştır. Levha 82 x 106 ebatlarında olup ahşap çerçeveldr (Resm-2). 5- M. Kemal jnal, ~l.g.e., s M. Kemal ınal. a.g.e.. s Mehmet Nur Efendj, Taşköprü kazasından Zamoğlu Ah Ağanın oğludur (1285) yılında doğdu. Nur Efend. Zek Dede'clı:rı ıal.k yaım. Sütü5 ve nesh lk önce Süleyman Efend'den, sonra Nevşch,rl Hoca Osınan Efend'deıı, daha sonra Alauddln Bcy'den ve nhayet Muhsnzade Abdullah Bey'den eazet aldı (1371)' de vefat ett. "Beşktaşlı" namıyla meşhur oldu. (Bh. M. Kemal Inal, a.g.e., ; Alj Alpaslan, Osmanlı Hat Sanan Tarh. Istanhııl, 1999, s. 141: Şevket Rado, a.g.e., s. 262) 8- Muhs.nzade Abdullah Hamd Bey, Su1tılU n. Mahmut'un ıstabl- amre (saray ahm) müdürü Mehmet Bey'n oğludur (248) yılıııda Kunıçeşnıe'de doğdu. Onbr yaşında Heşktı,ş'da Kapıağası mektehne grd. Mektep hoeası Hafız Mehmet Efend'den sulüs ve nesh me~k ederek ef~et aldı. HOeaSlJllD tavsyesyle Kadmske!" Mımara lzıet Efend'ye ıalcbe oldu. Sadareı Mekıubı Kalem'nde vazfe aldı, sonra aynldı. Beyazıt semtndek Menşe- KÜLtab 1 Askerl'ye hat mualılm olarak tayn edld. Bu ~snada Sultan Il. Abdülhamt tarafından kerıdsne "resülh,ıltaun" ünvauj verld. l899 (1317). ydında vefat ett. (Bkz. M. Kemal lnal, a.g.e., s. 20; Al Alpaslan, a.g.e., s. 14l ; ŞeYket Rado. a.g,e.. s. 230; M. Uğur Demıan, Islam KUltür Mrasmda Hat Sanatı, Ist<ınbul, 1992, s. 21,6) 9- Ahm.et Kaml Efend 1861 (1278) yılında htanhul fındıkhda doğdu. ık tah.sln yaparken mektebn yazı hocası Süleyman Efend'den hat meşk etmeye ba~ladı. RUşdyey btrdkten sonra Dahlye Muhasebes'ne ınemur oldu. Sam Efend'den sulüsnesh yazılanndan 1884 (1301)'de Ca:LClname ald.ı. Kantl Efend, Dvan-ı HUmayun'da tuğra çekınesn, dvan ve cet dvan yazmasını yne Sam. Efend'den öğrend. Medreset'l!- Hattatlı'de sulüs ve nesh., Galatasaray Su'ltau'sııde rık'a dersler verd (1360) yılında vefat ett. (Bkz. M. Kema.llııal,a.g.e., s. 168'; Şevket Rada, a.g.e.. s. 253; M. Uğur Derman, a.g.e.. s. 222; Al Alpaslan, a.g.e., s. 95: Muhttn Sern, Hat SanatımızVe l'"fqhur HanaUar, lsranbul, 1999, s. 183) 10- Mehmet Sam Efend, 1838 (l253) yılında İstanbul'da doğdu. Sıhyan Mekteh'nde okuyup onaltı ya ındayken Malye Kalemj'ne grd. Dvan-t HUmayun nmeoüvslğ Ye Nşau Kalem hulefalığı vazfelernde bulunduktan SOlUa, aynı kaleınn mümeyyzlğndeıı emeklye ayaldı. Sülüs ve neslı yaz.ılannı Bo.~nak Osman Efend mırrunda br mahalle nıekteb hocasından,eel sülüsü Mustafa Rakıın (9 1826)'ın talebes Reca Efend ( )'den; d"an, eel dvan ve tuğrayı Nasıh efend (ö. 1885)'den, tal,k yazıyı Kıbrıszde ısmal Hakkı Efend (ö )'den, cel talık yazıyı Al Haydar Bey (ö )'den, nk'a yazıyı Mlmtaz Efend (ö )'den meşk ell ( 1330) yıhnda vefat ett ve Fath Cmn hazıresne defnedldj. (Bkz. M. Kemal [nal, a.g.e., s. 359 ; M.Uğur Dennan, a.g,e., s. 217 ; Şevket Rado, a.g.e., s. 239 ; Al Alpa~lan, a.g.e., s. 122; Muhttn Sern, a.g.e., s. 158) ı 1- ısmal Hakkı Altunbeıer, 1873 ( 1289) yılında Istanbul Kuruçeşme'de doğdu. Bahası hattat Mehmet nmı Efeııd'dr.Süls ve neslı yazılannı babasmdan meşk etl. Sam Efend'den dvan, cel dvan. cel sülus ve tuğra çekmesn öğrend. Muhtelf mekteplerde nk'a, Medresel'ül- Hattatn'de tuğra ve cel süls muallmlğnd~ bulundu. Şark Tczyn Sanatlar Mekteh'nde, 1936'dan sonra Devlet Gzel Sanatlar Akadems'nde teziup dersler verd ( 1365 ) yılında vefat ett. (Bkz. M. Kemal İnal. a.g,e., s. 97 ; Şevket Rado, a.g.e., s. 258 ; M. Uğur Derınan, a.g.e., s. 225 ; Al Alpaslan, a.g.e.. s. 127 : Muhttn Sern, a.g.e., s. 178 ) 12- M. Kemal İnal. a.g.e., s. 378, 13- Kadıasker Mustafa zzet Efend, Tosya'da Mustafa Ag;a'nın oğlu olamk ı801 ( 1216) yılında doğdu. Küçük yaşta tahsl çn Istanbul'a gönderldl Fath Medreses'nde ders gördü, ayrıca mosk n:ıcşk ett. Sultan Il. Mahmut'un emryle Enderfın-ı Hümayun'a alındı. Ust düzey devlet kadeınelerııde hrçok görev üstlend. lzzet Efend,ölü;; ve nesh ya7.ı1annl Çömez Mustafa Vasıl' (ö. 1853), tahk ve ed talık hattını Yesarzaue Mustafa İzzet (ö. 1849) efendlerden öğrend (1293) yılında vefat ett. (Bkz. M. Kemal ınal, a.g.e., S, J58 ; M.Uğur Derrnan, a.g.e., s. 210 ; Şevket Rada, a.g.e., s. 216 ; Al Alpaslan. a.g.e.. s. 137 ; Muh-nn Serjn. a.g.e., s. ı4o)

3 A.YAZıSı Rık'a: Osmanlı hattatlan tarafından dh edlen nk'a, dvaıl yazının dkey harflernn küçülmes, sadeleşmes,kavs ve meyllernn azaltılmasından meydana gelmştr. Yuvarlaldığı az, düzlüğü çok ve harekes olmayan nk'a'nm kolaylıkve sürat çn dt ed~dğnde şüphe yoktur. Sarayda Dvarı-ı Hümayun'da meydana gelen bu yazı, umumyede yazışmalarda,müsveddelerde ve mektuplarda kullanılmış ve blhassa XX. yüzyılın başından tbaren günlük resm yazışmalarda da kullanılmaya başlamıştjr '4 Rık'a yazı k ayn üslôpta gelşt. Bunlardan lk XIX. yüzyılın lk yarısında Bab-ı Al"de gelşt ve " Bab-ı Aıı Rık'ası" veya gelştren hattata zmelen "Mümtaz Efend Rık'ası" denld. Bu üslôpta dkey ve yatay harflern boylan kısadır. Kendsnden sonrak harflerle btşmeyen harfler btşeblmektedr. Yan dvarn havası henüz kaybolmuş değldr. Rık'a'nın estetğnde knc hamle Galatasaray Sultanıs yaz} hocası Mehmet İzzet Efend (ö. 1903) tarafından yapıldı. Bu hattat, harfler çn kesn ölçüıer getrdğ g'b, kendsnden sonrak harfle btşmeyen harfler ayn yazdı ve yazınınumum görünüşüne ferahhk kazandırarak nk'ayı br sanat yazısı halne soktu. Devlet darelernde süratle yazma sebebyle "Mümtaz Efend Rık'ası" devam ettyse de genellkle "Mehmet ızzet Efend Rık'ası" hakm oldus. Cell Sülüs: Sülüs yazınm 3 mm.den kalın kalemle yazılan şekldr. Sülüs, lügatte "üçte br" demektr. Harflernn her brnn üçte k kısmında düzlük, üçte br kısmında yuvarlaklık hakmdr. Hakkaten bu yazıda Muhakkak yazıya nspetle yuvarlak kısımlar fazladır. Aynca harflernn boyları ve genşlkler braz küçük ve çanaklı harflern çanakları braz derncedr. Muhakkak yazıya nspetle daha tatlı ve yumuşak br görünüme sahptr 16. Cel dvan: Osmanlı devletnn resm yazısı olan dvan, Türkler tarafından dt edlmş olup, tevkl ve talk hususyetlern taşır. Cel dvan, dvan'nn rs anlamına gelrse de her ks arasında banz farklar vardır. Harekesz yazdan dvarı'nn XVI. asırda İstanbul'da doğan harekel, süslü ve haşmetl şeklne celı dvan adı verlmştr. Bu yazının ne zaman, km tarafından cat edldğ blnmemekle brlkte XVI. asırda Taceddn adlı hattatın celt dvan'nn gelşmesnde emeğ büyüktür. Bu devrdek cell dvam'nn harf yapılan ctlız olup, stf tam olarak teşekkül etmemştr.en güzel şeklne XıX. yüzyılda Bab-ı.AWde ulaşmıştjr 17. Nesh: Lügatte "br şeyn hükmünü ortadan kaldırmak, stnsah etmek" gb manalara gelr. Nesh kalem sü1üs kalemnn üçte br kadar olup, harfler aynı kadeye bağlıdır. Satır nzamına bağlı olup, stfsz yazılır. Bunun çn Kur' arı, tefsr ve hads gb uzun dn metnler yazılmıştır. IS. B.TRANSKIRİBİ Lala Mustafa Paşa Sokullu harıedanından vezı[- azam Hüsrev Paşa'nın küçük brader Mısır hükümdan çeraıczeden Sultan Gavr'nn damadıdır.müvellden Bosnalıdır. Müşarun leyh gayet şed', sehası, mu'tedl bütün muharebelerde braz-ı şabamet etmş br nadre- zaman d. Sığar-ı snıınde harem- padşamde bulunarak on yed yaşına vsılolunca yençer bö1üğüne çerağ edlmştr. Burada ulom-ı askeryey tahsl le tedrcen btterf' mr ahur-ı sağır, müteakıben çaşngır başılık makamına rtka etmştr. Memuryet- mezkurede ken Surye'de Safed Sancağı Beylerbeylğnetayn olunup blahare Manİsa'da mukım knc Selm'e lala olmuştur. Konya ovasında şehzade Bayezd le Selm arasında zuhı1r yafte olan meşhur meydan muharebesn ı4- Al Alpaslan, "slam Yazı Sanatı" Doğuşıao Günümüze BüyüIc İslam Tarh, İstanbul, 1993, s Alj Alpaslao, a.g.ro., s ı6- Al Alpaslan, a.g.m.., s. 47ı. 17- M. Ugur Oennan, SabanCl Koleksyonu, İstanbul, 1995, S, 21 ; Al Alpaslan, a.g.e., s S- Abdü!kadf Yılınaz, Türk Küap Sanaılan Tabr ve Istılahlan, İstanbul, 2004, s. 259.

4 şehzde Selm'e kazandırdığı çn İstanbul'da pek büyük şöhret kazanrruş KanunJ Sultan Süleyman'ın mazhar-ı ltfatı olmuştur. Selm- mezkıırun tahta cülıısunda sadaret- uzma hakkı sarıh ken Rüstem Paşa'nın meanyle İstanbul'da durduıı.ılmayarak Temeşvar eyajetne, sanyen Erzurum'a, salsen Şam'a Beylerbeylğne gönderlmştr. Sekz yıl Şam'da kamet ederek Yemen fetret üzerne vezaretle hıtta- yemanyeye gdecek ken İstanbul'da tedvır olunan dolab-ı tezvırat üzerne tekrar Şam'da bk1 edldler. Az zaman sonra br tedblr- syas le dersaldetc gelerek " Rastdır reftaıımız manend meyl tutya - bz hezaran dde- mahmııre grmş çıkmışız" beyt- meşhurnn gmles olan şarat-ı nsvandan Hubb kadın delaletyle vezaret- sanye payes verlerek Kıbrıs'ın fethne memur edldler. Ba'de'l- feth "fath- Kıbrıs" nam-ı mübeccelyle yad olunmuştur. Şehzdeler muharebesnn tarıhyes Sadrazam Rüstem Paşa kendne rakp gördüğü Mustafa Paşa'yı Kütahya'da muklm şehzade Bayezd tarafgıranından bldğ çn paşa le aralanna clkay-ı nfak maksadına bnaen Mansa'da şehzade Selm'n lalalığına tayn ve Safed'den azlyle Mansa'da kametn etmeyled. Halbuk Mustafa Paşa kargüzar br nsan olduğundan şehzade Sehm'e " pedernz garban rthal edecektr, şüphesz k Bayezd tahtıma cülgs eyleyecck eğer böyle br şey hads olursa bradernzn hayatınıza kasd edeceğ muhakkaktır" gb sözler söyleyerek kendsn kna ve mükemmel br kuvvetle Blyezd ordusunu Konya ovasında nhzama uğratlp İran'a kadar Bayezd'n franna sebeb- müstakl olmuştur. Lala Mustafa Paşa le Bayezd ordusu arasında carı mükl.tebat kütüb-ü tevarhde mazbuttur. Dvan-ı Hümayun'dak ünvan-ı resmlen Ekrem'ü!- vüzera efham'ül- uzama desrur-u sütgde hsal müşr- ruşen tedbır- mülk ara drgam-ı pışe- hkmet- züleelal samsam-ı kabze- kudret- ıayeıa.i ala- esnnet'ül- müb3.rzn vezlr- dlber Lala Mustafa Paşa. Bu ünvan kendsne 973 tarhnde Erzurum cengaverlernn hmmetyle Tfls ' fethederek prens Alexandır'ı adet- kadme vechle kılıncının altından geçrdkten sonra ba ferman-ı padşah n'mstklal le Gürcstan'ı prens- mezbuıun radesne terk lc Erzurum'u teşrfler zamanında verlmştr. Asar-ı hayryyes Erzurum'da br cam, br hamam, şehr- mezkur etrafında br mktar araz, Tfls'de br mktar kura le Lvane sancağında zeytnlkler, Şam'da büyük br clm- şerf le üç yüz kadar dükkan, han, karbansaray, Konya cvarında Ilgın kasabasında yne br cam ve br mktar arazden barettr. Evahr Hayatı Bu zat ömrünün son eyyamını, İstanbul'da hal- nzvada geçrmştr. Devletçc mühm br mesele olunca kendsn Kubbea1tı denlen şuray-ı vüzeraya davet le re 'ynden stfade ederlerd. Konaklan Eyüp cvannda d. Vefatı, senes nasdan kül1yen ntka.' lehadat ve taata hasr-ı şuğul edyorlardı. İrthalnden on yed gün evvel Ebu Eyyüp Hald bn Zeyd el-ens3.r hazretlernn türbedarına müracaalla sahabe- müşarun leyhn medfen kurbünde kendlerne br makbere verlmesn ltmas edp, kend elyle mahal- defnn tayn ve br şaret- mahsıısa va'z ettkten sonra köşklerne avdet ederler. Geceleyn zyarete gelen Ferhat paşazadelere kendsnm on yed gün mürı1runda terk- hayat edeceğn sarahatcn söyleynce paşaıadeler bu söze nanamayarak lalanın kber- sn dolayısıyla ateh getrdğne hanılederler se de hakkaten

5 buyurduklan günde enfas-ı ma'dudelern kmal le zhar-ı keramet eylemşlerdr. Tevellüdü 912, rthal 20 cumade'l- ahır, sene 988. Me'hazlar: muhanerat-ı havace Sa'deddn - tarh- aıı. KetebehO Suud el- Mevlevl. C.sÜSLEMESİ Levhada, yazıy} çevreleyen pembe renkl br ç bordür ()bulunmaktadır. Bordürün çnde tek sıra yaprak motf vardır. Yne borctürün k kenarına altın cetvel 2\1. dıştak altın cetvelden sonra br altın kuzu ı çeklmştr. Bordörün dört köşesnde, syah zemn üzerne, Ermen ressamlarca çzlen 22 klask tezhpten uzak, barak özellğ taşıyan ççek motfler bulunmaktadır. Köşe süslemeler altın kuzularla brbr.lle bağlanmıştır. Levhanm yazısı çok güzelolmasına rağmen, süslemes o kadar başanlı değldr. LevhaOln çerçeves ahşap olup, yer yer dökülmeler, yıpranmalar vardır (Resm-3). III. SONUÇ Levha üzernde yazının hang tarhte y~ıldığını gösteren br tarh yoktur. Ayrıca esern tarh ve km tarafından yazdırıldığınadar cami kayıtlarında da br blgye ulaşarnadık. Fakat hattatın yaşadığı dönem ve levhamn süslemes göz önöne alındığında, Osmanlının son devrnde yazılmış olması kuvvetle muhtemeldr. Bu levha, Lalapaşa cfunne asılmak üzere devrn meşhur baltatına özelolarak sparş edlmştr. Yne bu levha nk'a yazının son dönemde yazılmış, Mehmet İzzet Efend Rk'a'sı'mn en güzel numunelernden br olup, bu yazıyı öğrenmek steyenler çn y br örnektr. 19- Bordür: Pervaz ve kenar suları şeklnde br araya gelen motfler, şert bezeme. (Abdlkadr Yılmaz, a.g.e., S, 31) 20- Cetvel: Esk el yımnalarda sayfaların kenarlarına çerçeve gb çzlen JTluIHelf ka!lillı.l<lıık a\lın çzglere denr ( Abdülkadr Yılmaz, a.g.e. s. 41 ). 21- Kuzu: Müzeh!ıplern plkten daha kalın ve cetvelden nce olarak sayfa kenarlarına altmla çektkler nce çızg (Abdlkadr Yılmaz, a.g.e., s. 196). 22- M. Uğur Derınan. Türk Hat Sanatınııı Şaheserler, Ankara, 1990,32. levıa.

6 Resm-ı: Suud'Üı-Mevlev tarafından yazılan levha.

7 ResUl-2: Suud'ül-Mevlev taramdan yazılan levha. Resm-3: Suud'ül-Mevlev tarafından yazılan levhanın süsleme ve mza detayı.

HÂMİT AYTAÇ IN ÖDEMİŞ KUBBELİ CÂMİİ NDEKİ YAZILARI *

HÂMİT AYTAÇ IN ÖDEMİŞ KUBBELİ CÂMİİ NDEKİ YAZILARI * HÂMİT AYTAÇ IN ÖDEMİŞ KUBBELİ CÂMİİ NDEKİ YAZILARI * Öz Yrd. Doç. Dr. Bilal SEZER İzmir in Ödemiş ilçesinde Cumhuriyet Devri yapılarından Kubbeli Câmii nde son devrin meşhur hattatı Hâmit Aytaç ın hat

Detaylı

OSMANLI TÜRKÇESİ. Hafta 1. Yrd. Doç. Dr. Mehmet MEMİŞ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

OSMANLI TÜRKÇESİ. Hafta 1. Yrd. Doç. Dr. Mehmet MEMİŞ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ OSMANLI TÜRKÇESİ Hafta 1 Yrd. Doç. Dr. Mehmet MEMİŞ Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK?

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK? LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) 1. TBMM saltanatı kaldırarak İtlaf Devletlernn kllk çıkartma oyunları bozuldu. 2. Konferansın İzmr'de toplanması teklf reddedld. Neden İzmr :...... 3. Konferansa

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ Sayı Konu...12.30 : B.30.2.KHU.0.00.00.00- : Özürlü Öğrencler hk. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ VEDİ L~.10. 20 0 5 Yükseköğretm Kurulu Başkanlığına Ilg: 14.09.2009 tarh 29515 sayılı yazınız. Yükseköğretm

Detaylı

3 SORU 1 SORU 4 SORU 2 SORU. TARİH GENEL KÜLTÜR ORTA ASYA TÜRK TARİHİ

3 SORU 1 SORU 4 SORU 2 SORU. TARİH  GENEL KÜLTÜR ORTA ASYA TÜRK TARİHİ h r a T p a t K Butk l k r E m h Fe GENEL KÜLTÜR ORTA ASYA TÜRK TARİHİ 1 SORU Orta Asya da Türk yurdunun sınırlarının kesn hatlarla çzlememes hang sebebe dayanmaktadır? 3 SORU İlk Türklere dar zlere hang

Detaylı

TOKAT VE NİKSAR'DA YAĞI-BASAN MEDRESELERİ

TOKAT VE NİKSAR'DA YAĞI-BASAN MEDRESELERİ TOKAT VE NİKSAR'DA YAĞI-BASAN MEDRESELERİ APTULLAH KURAN DANİŞMENDLÎ MEDRESELERİ : Anadolu* nun doğusunda, Anadolu Selçuklularına tâb olarak XII. yüzyılda hüküm süren ve Anadolu Selçuklularmm batıda, Haçlı

Detaylı

Tombstone Inscrıptıon of Osman Hulûsi Pasha from Siverek

Tombstone Inscrıptıon of Osman Hulûsi Pasha from Siverek Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 37, ERZURUM 2016, 52-59 SİVEREKLİ OSMAN HULÛSİ PAŞANIN MEZARTAŞI KİTÂBESİ Bilal SEZER Prof.

Detaylı

YAHYA SOFÎ NİN İSTANBUL FATİH CAMİİ PENCERE ALINLIKLARINDAKİ FATİHA SÛRESİ

YAHYA SOFÎ NİN İSTANBUL FATİH CAMİİ PENCERE ALINLIKLARINDAKİ FATİHA SÛRESİ YAHYA SOFÎ NİN İSTANBUL FATİH CAMİİ PENCERE ALINLIKLARINDAKİ FATİHA SÛRESİ Bilal SEZER Özet: Bu çalışmada, İstanbul Fatih Camii'nin dış yüzeyinde bulunan taşa mahkûk celi sülüs yazıların yazı ve istif

Detaylı

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü) Sayı : 7291 1396-903.99-E.1 16043 Konu : Seyahat Kartları T.c. MALİYE BAKANLIGI Gelr İdares Başkanlığı İnsan Kaynakları Dare Başkanlığı SÜREl 04/12/2015 KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

FASCtOLA GİGANTtCA İLE DENEYSEL OLARAK ENFEKTE EDtLEN KOYUNLARDA SERUM TOTAL PROTEİN VE TOTAL LtptD DEGERLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

FASCtOLA GİGANTtCA İLE DENEYSEL OLARAK ENFEKTE EDtLEN KOYUNLARDA SERUM TOTAL PROTEİN VE TOTAL LtptD DEGERLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR A. (J. Veterner Fakültes Byokmya Kürsüsü Prof Dr. Ethem Erso)' FASCtOLA GİGANTtCA İLE DENEYSEL OLARAK ENFEKTE EDtLEN KOYUNLARDA SERUM TOTAL PROTEİN VE TOTAL LtptD DEGERLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR Nhat Bayşu

Detaylı

ġevkġ EFENDĠ ve HASAN RIZA EFENDĠ SÜLÜS-NESĠH MURAKKAʻLARININ MUKAYESESĠ

ġevkġ EFENDĠ ve HASAN RIZA EFENDĠ SÜLÜS-NESĠH MURAKKAʻLARININ MUKAYESESĠ T.C. FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR ENSTĠTÜSÜ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI ANASANAT DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ġevkġ EFENDĠ ve HASAN RIZA EFENDĠ SÜLÜS-NESĠH MURAKKAʻLARININ MUKAYESESĠ

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü BÖLÜM: Temel Eğtm T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Mll Eğtm Müdürlüğü SAYı : 34203882-821 ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozsyon Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERNE SNCAN Ilg :Vallk Makamının 25.10.2013 tarh

Detaylı

Hüsn-i Hat yazı çeşitleri - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Hüsn-i Hat yazı çeşitleri - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Hüsn-i Hat yazı çeşitleri başlıca altı kısımda toplanmış olup, buna Aklâm-ı sitte (altı kalem) denir. Aklam-ı sitte peyderpey icat olunarak, Bağdat da Yakut-ı Musta sami tarafından kesin şekli verilen

Detaylı

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

DENTAŞKAGITSANAViANONiM ŞiRKETi'NiN 06.01.2015 TARiHiNDE VAPILANOLAGANÜSTÜGENELKURUL TOPLANTı TUTANAGI

DENTAŞKAGITSANAViANONiM ŞiRKETi'NiN 06.01.2015 TARiHiNDE VAPILANOLAGANÜSTÜGENELKURUL TOPLANTı TUTANAGI ~ AShna Uygunaur DENTAŞKAGITSANAVANONM ŞRKET'NN 06.01.2015 TARHNDE VAPILANOLAGANÜSTÜGENELKURUL TOPLANTı TUTANAGI N20050 9 O 8 Ocak 2015 Dentaş Kağıt Sanay Anonm Şrket'nn Olağanüstü Genel Kurul toplantısı

Detaylı

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin /

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / 50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ

Detaylı

Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya

Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya Hat sanatı denilince öncelikle Kur an-ı Kerim harfleri ile yazılmış güzel yazı sanatı akla gelir. Bu sanat, Kur an harflerinin

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

HÂMİT AYTAÇ IN ERZURUM ASRÎ MEZARLIĞINDAKİ MEZARTAŞI KİTÂBESİ 1

HÂMİT AYTAÇ IN ERZURUM ASRÎ MEZARLIĞINDAKİ MEZARTAŞI KİTÂBESİ 1 AKDENİZ SANAT DERGİSİ, 2012, Cilt 5, Sayı 10 HÂMİT AYTAÇ IN ERZURUM ASRÎ MEZARLIĞINDAKİ MEZARTAŞI KİTÂBESİ 1 Bilal SEZER*, Hüseyin ELİTOK** Özet Yapıları itibariyle birer sanat eseri olan mezartaşları,

Detaylı

T.C BARTIN iı ÖZEL idaresi PLAN PROJE YATIRIM VE inşaat MÜDÜRlÜGÜ ...,... ... ...

T.C BARTIN iı ÖZEL idaresi PLAN PROJE YATIRIM VE inşaat MÜDÜRlÜGÜ ...,... ... ... T.C BARTIN ı ÖZEL DARES PLAN PROJE YATIRIM VE NŞAAT MÜDÜRlÜGÜ TARH: 25/11/2014 SAYı: Adı SoyadılTcaret Teblgat Adres Ünvanı Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası TC.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

OSMANLI MEDRESELERİ. Tapu ve evkaf kayıtlarına göre orta ve yüksek öğretim yapan medrese sayısı binden fazlaydı.

OSMANLI MEDRESELERİ. Tapu ve evkaf kayıtlarına göre orta ve yüksek öğretim yapan medrese sayısı binden fazlaydı. B130214028 Nil ÜSTER OSMANLI MEDRESELERİ Medrese, Müslüman ülkelerinde orta ve yüksek öğretimin yapıldığı eğitim kurumlarının genel adıdır. Medrese kelimesi Arapça ders kökünden gelir. Medreselerde ders

Detaylı

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ.

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ. III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE V A K IF M Ü H Ü R L E R İ SERGİSİ 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ H azırlayanlar : Dr. GÜNAY KUT NİM ET BAYRAKTAR Süleyman şâh

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. DENGELĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALĐYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2009 30.09.2009 dönemne

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

Medresetü l Hattâtîn Yüz Yaşında M.Uğur Derman, İstanbul, Kubbealtı Neşriyat, Mayıs 2015, 224 sayfa, ISBN: 978-605-4750-15-3.

Medresetü l Hattâtîn Yüz Yaşında M.Uğur Derman, İstanbul, Kubbealtı Neşriyat, Mayıs 2015, 224 sayfa, ISBN: 978-605-4750-15-3. M.Uğur Derman, İstanbul, Kubbealtı Neşriyat, Mayıs 2015, 224 sayfa, ISBN: 978-605-4750-15-3. Fatih ERBAŞ Kitabın yazarı M.Uğur Derman (5 Şubat 1935 Bandırma), hattat Necmeddin Okyay a (1883-1976) 1955

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları 54 MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN SARAYLARI FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Eski Saray (Beyazıt Sarayı) MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN

Detaylı

6. NORMAL ALT GRUPLAR

6. NORMAL ALT GRUPLAR 6. ORMAL ALT GRUPLAR G br grup ve olsun. 5. Bölümden çn eştlğnn her zaman doğru olamayacağını blyoruz. Fakat bu özellğ sağlayan gruplar, grup teorsnde öneml rol oynamaktadır. Bu bölümde bu tür grupları

Detaylı

3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI)

3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI) 3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI) İstanbul da Bâb-ı Hümâyun ile Ayasofya arasında XVIII. yüzyıla ait büyük meydan çeşmesi ve sebil. Osmanlı dönemi Türk sanatının çeşme mimarisinde meydana

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

ANKARA ÜNİvERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ANKARA ÜNİvERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİvERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Doç. Dr. Münr KOŞTAŞ Kuruluş ve Tarhçe İlahyat Fakültesnn kurulması fkr modern Türk Ünverstes çnde İslam İlmlern modern lm zhnyet le okutulması htyacından doğmuştur.

Detaylı

Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi

Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi Sayf a No Koskada Kızıltaş mahallesi Mehmed şeriki Ali A.DV.d 827 s.4-5 Aksaray da Camcılar Câmii Halil Kalfa ve şakirdi 3 nefer A.DV.d 827 s.4-5 Hüsrev Paşa

Detaylı

KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ

KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ MEHMET BİLDİRİCİ Balkusan köyü Ermenek- Karaman yolu üzerinde Ermenek ten yaklaşık 25 km uzaklıkta ormanlar içinde bir köy. 25 Ağustos 2011 günü benim ricam üzerine Ali Aktürk

Detaylı

AZIRBAYCAN HALK MÜZİGİ MAKAMLARıNDAN RAST MAKAMıNıN İNCILINMESi

AZIRBAYCAN HALK MÜZİGİ MAKAMLARıNDAN RAST MAKAMıNıN İNCILINMESi AZIRBAYCAN HALK MÜZİGİ MAKAMLARıNDAN RAST MAKAMıNıN İNCILINMES Arş. Gör. Yavuz ŞEN* Türl< müzğnde bast mal

Detaylı

EYÜP SABRİ HAYIRLIOĞLU SEMPOZYUMU ARALIK 2017 Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kampüs / ANTALYA. Düzenleyenler

EYÜP SABRİ HAYIRLIOĞLU SEMPOZYUMU ARALIK 2017 Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kampüs / ANTALYA. Düzenleyenler 4. DİYANET İS LERİ REİSİ EYÜP SABRİ HAYIRLIOĞLU SEMPOZYUMU 15-16ARALIK 2017 Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kampüs / ANTALYA Düzenleyenler AKDENI Z ÜNI VERSI TESI I LAHI YAT FAKÜLTESI DEKANLIG

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

Osmanlı İmparatorluğu'nda Seyahat İzinleri (18-19.Yüzyıl) Traveling Permission In The Ottoman Empire (18-19 th Century)

Osmanlı İmparatorluğu'nda Seyahat İzinleri (18-19.Yüzyıl) Traveling Permission In The Ottoman Empire (18-19 th Century) Osmanlı İmparatorluğu'nda Seyahat İznler (18-19.Yüzyıl) Travelng Permsson In The Ottoman Empre (18-19 th Century) öz Yrd.Doç.Dr.Hamyet SEZER* İnsanoğlu yüzyıllar boyu bulundukları yerlern dışındak ülkeler

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SiNCAN

TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SiNCAN T.C SİNCAN KAYMAKAMLIGI lçe Mll Eğtm Müdürlüğü Sayı : 34203882/30-36676 / ~I\)'~...L Ql/03/203 Konu : Resm Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SNCAN İlg: 26.0.20 ı 3 tarhl ve 36676 sayılı yazısı İl Mll Eğİtm

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A) KOCELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk akültes Makna Mühendslğ Bölümü Mukavemet I Vze Sınavı () dı Soyadı : 18 Kasım 013 Sınıfı : No : SORU 1: Şeklde verlen levhalar aralarında açısı 10 o la 0 o arasında olacak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

KARAR 34.01- Personel Daire Başkanlığı nın 14.10.2015 tarih ve 44793 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR 34.01- Personel Daire Başkanlığı nın 14.10.2015 tarih ve 44793 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 34.01- Personel Daire

Detaylı

T.C. MUGLA BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKANLIGI. Emlak ve Istimlak Dairesi Baskanhgi BASKANLIK MAKAMINA

T.C. MUGLA BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKANLIGI. Emlak ve Istimlak Dairesi Baskanhgi BASKANLIK MAKAMINA Say Konu T.C. MUGLA BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKANLIGI Emlak ve Istmlak Dares Baskanhg : 43826297-754/ X± I : nolu 394/8 madde uygulamas parselasyon planlarmn askya alnmas. t^/02/205 BASKANLIK MAKAMINA Mugla

Detaylı

DÜYÜN-ı UMÜMİYYE ( "="~ UY..,)) teşkilata verilen ad.

DÜYÜN-ı UMÜMİYYE ( =~ UY..,)) teşkilata verilen ad. DÜVEYHf BİBİYOGRAFYA : Harfrfzade, Tbyan, ı, vr. 66' 70b; Hüseyn Vassaf, Se{fne,, 250-25; A. e Chateler, es Con{reres musulmanes du Hedjaz, Pars 887, s. 92-97; J. S. Trmngham. Islam n Ethopa, ondon 952,

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

Dr.M.Talat MD GÖREV ALDII PROJELER ZMR BÜYÜKEHR BELEDYES GENÇLK PARKI (NCRALTI GENÇLK PARKI) 1994 YILINDAK HAL SVRSNEK ÜRETM MERKEZ

Dr.M.Talat MD GÖREV ALDII PROJELER ZMR BÜYÜKEHR BELEDYES GENÇLK PARKI (NCRALTI GENÇLK PARKI) 1994 YILINDAK HAL SVRSNEK ÜRETM MERKEZ ZMR BÜYÜKEHR BELEDYES GENÇLK PARKI (NCRALTI GENÇLK PARKI) 1994 YILINDAK HAL SVRSNEK ÜRETM MERKEZ ZMR BÜYÜKEHR BELEDYES GENÇLK PARKI (NCRALTI GENÇLK PARKI) 1994 YILINDAK HAL SVRSNEK ÜRETM MERKEZ RESMDE

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI SASANİLER (226-651) Sasaniler daha sonra Emevi ve Abbasi Devletlerinin hüküm sürdüğü bölgenin doğudaki (çoğunlukla Irak) bölümüne hükmetmiştir.

Detaylı

Fizik 101: Ders 15 Ajanda

Fizik 101: Ders 15 Ajanda zk 101: Ders 15 Ajanda İk boyutta elastk çarpışma Örnekler (nükleer saçılma, blardo) Impulse ve ortalama kuvvet İk boyutta csmn elastk çarpışması Önces Sonrası m 1 v 1, m 1 v 1, KM KM V KM V KM m v, m

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı Konya'nın 90 km kuzeybatısında yer alan ve 349 km2 yüzölçüme sahip olan Ilgın, günümüzden 3500 yıl önce şimdiki iskan yerinin 25 km kuzeydoğusunda Hititler tarafından "Yalburt"

Detaylı

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Fetih 1453 gösterime girdi. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Faruk Aksoy'un yaptığı, başrollerinde Devrim Evin, İbrahim Çelikkol ve Dilek Serbest'in yer aldığı İstanbul'un Fethi ni konu alan Türk film 17

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN TARH:...05/205 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal T.C BARTIN L ÖZEL DARES YAZı ŞLER MÜDÜRLÜGÜ TEKlF MEKTUBU TEKlF

Detaylı

Sakıp Sabancı Müzesi Sakıp Sabancı Cad. No:42 Emirgan 34467 İstanbul

Sakıp Sabancı Müzesi Sakıp Sabancı Cad. No:42 Emirgan 34467 İstanbul SAKIP SABANCI MÜZESİ TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Programı, MİM 103 Mimarlıkta Araştırma Yöntemleri dersi kapsamında, Sakıp Sabancı Müzesi teknik gezisi 20 Aralık 2012 tarihinde,

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

Sayı: 2010/122 Konu: Türkiye Yüzer Sergisi 29 Nisan 2010

Sayı: 2010/122 Konu: Türkiye Yüzer Sergisi 29 Nisan 2010 Sayı: 2010/122 Konu: Türkye Yüzer Sergs 29 Nsan 2010 Değerl Üyemz, Türkye Otelcler Federasyonu (TÜROFED) tarafından Derneğmze gönderlen Başbakanlık AB Genel Sekreterlğ Svl Toplum, İletşm ve Kültür Başkanlığı

Detaylı

HACI ARİF BEY ( )

HACI ARİF BEY ( ) HACI ARİF BEY (1831-1885) Asıl adı Mehmet Arif olan Hacı Arif Bey 1831 yılında İstanbul un Eyüp sultan semtinde doğdu.ilkokul çağlarında sesinin güzelliği çevresinin dikkatini çekmiş,o zamanlar pek genç

Detaylı

2 MANYETİZMA. 7. Etki ile mıknatıslanmada mıknatısın 5. K L M F F S N S N S N

2 MANYETİZMA. 7. Etki ile mıknatıslanmada mıknatısın 5. K L M F F S N S N S N 3 Manyetzma Test Çözümler 1 Test 1'n Çözümler 3. 1 2 3 4 5 6 1. X Şekl I M 1 2 Y 3 4 Mıknatıs kutupları Şekl I dek gb se 4 ve 5 numaralı kutuplar zıt şaretl olur. Manyetk alan çzgler kutup şddet le doğru

Detaylı

AKSAN JEOTEKNİK MÜHENDİsLİK Kocasınan Malı. Acıçeşme Sok. Susar Han No: 6 Kat:3 LüleburgazJK1RKLARELİ Tel: (530) 349 39 04.

AKSAN JEOTEKNİK MÜHENDİsLİK Kocasınan Malı. Acıçeşme Sok. Susar Han No: 6 Kat:3 LüleburgazJK1RKLARELİ Tel: (530) 349 39 04. r, EDİRNE İLİ MERKEZ İLÇE ÇOKALCA MAHALLESİ 131 PAFTA 727 ADA 9 PARSELDE KıRKPıNAR YAPI HAFRİYAT İNŞAATTAŞıMA TURİZM GIDA _=l~~~?!:$~~5cok OTOMOTİV KUYUMCULUK ADıNA KAYıTLı TEKSTİL TEMİZLİK TAŞıNMAZıN

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş. Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2012-30.09.2012 dönemne

Detaylı

ILAHiYAT FAKÜLTESi D RGİSİ. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ilahiyat FAKÜLTESI TARAFINDAN ÜÇ AYDA BİR ÇlKARILIR TÜRK TARİH KURUMU BASIMEVİ- ANKARA.

ILAHiYAT FAKÜLTESi D RGİSİ. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ilahiyat FAKÜLTESI TARAFINDAN ÜÇ AYDA BİR ÇlKARILIR TÜRK TARİH KURUMU BASIMEVİ- ANKARA. ILAHYAT FAKÜLTES D RGİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ LAHYAT FAKÜLTESI TARAFINDAN ÜÇ AYDA BİR ÇlKARILIR IV ı( 1952 TÜRK TARİH KURUMU BASIMEVİ- ANKARA ı 9 5 2 İSLAM AKAİT SİSTEMİMDE GELİşMELER Ve A IMAM AZAM EBU

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYESİNDE MALİYE BİLİMİNDE YAŞANAN GELİşMELER. Ahmet Burçin YERELi*

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYESİNDE MALİYE BİLİMİNDE YAŞANAN GELİşMELER. Ahmet Burçin YERELi* CUMHURİYT DÖNMİ TÜRKİYİND MALİY BİLİMİND YAŞANAN GLİşMLR Ahmet Burçn YRL* İçnde bulunduğumuz yüzyılın şu son günlernde, gerye dönüp baktığımızda yaşanan sosyal ve teknk gelşmeler tbaryle yrmnc yüzyılın

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

TÜRK SU MiMARiSi KiTABELERiNDE HAT ESTETiGi

TÜRK SU MiMARiSi KiTABELERiNDE HAT ESTETiGi tem Yı1:8 Sayı:15 2010. 193-219 ÜRK SU ARS KABLRND HA SG Yrd.Doç.Dr. Fath ÖZKAFA Setçuk O nverte Güzel Sanatlar Fakülte ÖZ ürk edenyet, köprü, bent, çeşme, ebl, elebl gb u yapıları bakımından oldukça zengn

Detaylı

İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI SEMPOZYUMU

İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI SEMPOZYUMU 8. DİYANET İŞLERİ REİSİ İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI SEMPOZYUMU 6 7 Kasım 2015, Antalya P r o g r a m Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu Kampüs / ANTALYA SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ahmet

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

Bilgisayarla Görüye Giriş

Bilgisayarla Görüye Giriş Blgsayarla Görüye Grş Ders 8 Görüntü Eşleme Alp Ertürk alp.erturk@kocael.edu.tr Panorama Oluşturma Görüntüler eşlememz / çakıştırmamız gerekmektedr Panorama Oluşturma İk görüntüden özntelkler çıkar Panorama

Detaylı

Osmanlı Evi. Yerleşme Yüzyıl Derinlik m Genişlik m Kısa Kenar m zira Oran Notlar

Osmanlı Evi. Yerleşme Yüzyıl Derinlik m Genişlik m Kısa Kenar m zira Oran Notlar Osmanlı Evi Ev Ateş Hoca Salih Efendi Evi Ankara 11,0 10,3 10,30 14 0,94 Binbaşı Hafız Ağa Dedesi Sallantoğlu Evi Ankara 16,0 12,2 12,20 16 0,76 Cingöz Sokağı 26 Ankara 10,2 13,2 10,20 13 1,29 Erzurum

Detaylı

www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyici sağlık!

www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyici sağlık! www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyc sağlık! Sevgl Kartallılar, Sağlık hzmetler, brey, ale, toplum şbrlğn gerektrr. Bu hzmetlerde başarı, ekp çalışması le olanaklıdır. Türkye'de halk sağlığına yönelk sağlık

Detaylı

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir. T.C. ÜNYE İCRA DAİRESİ 2015/2839 ESAS TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI Aşağıa cns, mktar ve eğerler yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Örnek No: 25* Brnc artırmanın aşağıa belrtlen gün, saat ve yere yapılacağı

Detaylı

T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü. YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ... MÜESSESESİNE

T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü. YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ... MÜESSESESİNE Sayı Konu : ı..bcg- : Yaklaşık Malyet T.C. Adana Vallğ Halk Sağlığı Müdürlüğü YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ADANA lo /01/2012... MÜESSESESİNE Müdürlüğümüzün htyacı olan aşağıda cns, mktarı ve özellkler belrtlen

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

'-:~_!Gl PEKŞEN. Arabaeıalam Mah., Alaniçi sak. No.: 8. KOZA Evleri A Blok D. 8 54050 SerdivanlSAKARYA. Arabaeıalanı Mah., Alaniçi sak. No.

'-:~_!Gl PEKŞEN. Arabaeıalam Mah., Alaniçi sak. No.: 8. KOZA Evleri A Blok D. 8 54050 SerdivanlSAKARYA. Arabaeıalanı Mah., Alaniçi sak. No. t, t- /' ','I 1-, #,( Mll! Er,:,,' ;' -: - '-:_!Gl SEN --;;rıl'4y ;ı!ı! at], Te!:: ' ' ; j, ; S',,(-: fa Gn' ı,,,: vc _'::::0 1:\30 :',ld L,;çı-;' N0 ENDÜSTRYEL SIZDIRMAZLlK SANAV VE TCARET /:, ELEMANLARı

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

T.C BART/N il ÖZEL IDARESI Plan Proje Inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKLIF MEKTUBU. TEKLI F-SAHTBI Nlf'J

T.C BART/N il ÖZEL IDARESI Plan Proje Inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKLIF MEKTUBU. TEKLI F-SAHTBI Nlf'J TARIH 28.01.2016 SAYı [Adı soyadlticaret Unvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon Faks T.C BART/N L ÖZEL IDARESI Plan Proje Inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKLIF

Detaylı

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ BÖLÜM 6 ALTERNATİF AKIM DEVRE ÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ 6. ÇEVRE AKIMLAR ÖNTEMİ 6. SÜPERPOZİSON TEOREMİ 6. DÜĞÜM GERİLİMLER ÖNTEMİ 6.4 THEVENİN TEOREMİ 6.5 NORTON TEOREMİ Tpak GİRİŞ Alternatf akımın

Detaylı

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler İl Özel İdareler ve Beledyelerde Uygulanan Program Bütçe Sstem ve Getrdğ Yenlkler Hayrettn Güngör Mehmet Deınrtaş İlk 2 Mayıs 1990 gün ve 20506 sayılı, kncs 19 Şubat 1994 gün ve 2 ı 854 sayılı Resm Gazete'de

Detaylı

T.C. MİLLı EGİTİM BAKANLIÜI İnsan Kaynakları Genel MüdürWğü

T.C. MİLLı EGİTİM BAKANLIÜI İnsan Kaynakları Genel MüdürWğü T.C. MİLLı EGİTİM BAKANLIÜI İnsan Kaynakları Genel MüdürWğü Sayı : 68898891-( 19)/9001 ı 2 ı 0579 02.02.2016 Konu: İLKSAN lçe-il Temsleler Seçm DAGITIM YERLERİNE : a) LKSAN Ana Statüsü, b) LKSAN Tamslcler

Detaylı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Köprüleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Köprüleri......................... 4 0.1.1 Gazimihal Köprüsü.................... 4 0.1.2 Beyazid Köprüsü.....................

Detaylı

BUDDHA TANRIYI REDDETMİYOR MU?

BUDDHA TANRIYI REDDETMİYOR MU? BUDDHA TANRIYI REDDETMİYOR MU? /... Doç. Dr. Abdn İTİL Hndstan'la Hndstan dışı ülkeler arasında brtakım kültürel münasebetler kurmak, lgllede anlaşmalar mzalamak ve eskden kurulmuş münasebetlern gelşmesn

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN GÖRSEL SANATLAR Mehmet KURTBOĞAN TÜRK SÜSLEME SANATLARI??? NELERDİR? Türk süsleme sanatları a) Tezhip b) Hat c) Ebru ç) Çini d) Minyatür e) Cam bezeme (Vitray) f) Bakırcılık g) Cilt sanatı h)halı sanatı

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait Camilerden Türk Vakfı Hat Sanatları Müzesine Gelen Hat Eserleri

Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait Camilerden Türk Vakfı Hat Sanatları Müzesine Gelen Hat Eserleri VAKIFLAR DERGİSİ ÖZEL SAYISI Dr. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi Müdürü Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait Camilerden Türk Vakfı Hat Sanatları Müzesine Gelen Hat Eserleri Ortada yer

Detaylı

ÖDEMİŞ EKİN PAZARI CÂMİÎ YAZILARI

ÖDEMİŞ EKİN PAZARI CÂMİÎ YAZILARI stem Yıl:6 ayı:11 2008 s.197-202 ÖDŞ KN PAZARI CÂÎ YAZILARI Yrd. Doç. Dr. Bilal ZR Atatürk Üniversitesi Güzel anatlar Fakültesi ÖZ zmir in Ödemiş ilçesinde, halk arasında kin Pazarı Câmii olarak bilinen

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 11 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Eğitim Müdürlüğü

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Eğitim Müdürlüğü T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Eğitim Müdürlüğü İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SANAT VE MESLEK EĞİTİMİ KURSLARI (İSMEK) "BRANŞ YARIŞMALARI" ORGANİZASYONU

Detaylı

2015-2016 METALURJİK KOK KÖMÜRÜ SATINALMA ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ

2015-2016 METALURJİK KOK KÖMÜRÜ SATINALMA ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ -.!'!uyseri ŞEKER FABRİKAsı A.Ş. ~ BOGAZLIY AN ŞEKER ve MAMÜLLERİ ENTEGRE TESİsİ 1. İşİN KONUSU: 2015-2016 METALURJİK KOK KÖMÜRÜ SATINALMA ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ Şrketmz Fabrkalarında kullanılacak Metalurjk

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER 2006 SARIBEY, Aysun, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Aydın'da Yönetim, (Danış. Prof. Dr. Serap YILMAZ), Adnan

Detaylı