Adım Adım Microsoft Office Excel 2007

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adım Adım Microsoft Office Excel 2007"

Transkript

1 Adım Adım Microsoft Office Excel 2007 Curtis D. Frye Çeviri: Zeynep Kopuzlu A02T62304X-x.indd i :15:43

2 arkadaþ YAYINEVÝ Mithatpaþa Cad. 28/C Ankara Tel: (4 hat) Faks: e-posta: Orijinal Ýngilizce Baský: Adım Adım Microsoft Office Excel 2007, Curtis D. Frye Copyright 2007, Curtis D. Frye ORÝJÝNAL YAYINCI Microsoft Press A Division of Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, WA ile yapýlan anlaþma sonucu tüm haklarýyla yayýmlanmýþtýr. Türkçe yayým haklarý arkadaþ yayýnevinindir. Yayýncýnýn yazýlý izni olmadan, hiçbir biçimde ve hiçbir yolla, bu kitabýn içeriðinin bir kýsmý ya da tümü yeniden üretilemez, çoðaltýlamaz ve daðýtýlamaz. ISBN ANKARA, 2008 Çeviri Yayına Hazırlık Sayfa Düzeni Baský : Zeynep Kopuzlu : Sevgin Güngör, Öncü Güney : Neslihan Atay : Özkan Matbaacılık ve Gazetecilik Ltd. Şti. Microsoft, EncartaX, Excel, Microsoft Press, Internet Explorer Outlook, PivotChart, PivotTable, PowerPoint, Verdana, Visual Basic, Visual FoxPro ve Windows Amerika Birleþik Devletleri ve/veya diðer ülkelerde Microsoft Corporation ýn kayýtlý ticari markalarý ya da ticari markalarýdýr. Kitapta geçen diðer ürün ve þirket adlarý sahiplerinin ticari markalarý olabilir. Kitapta geçen örnek þirketler, kuruluþlar, ürünler, etki alaný adlarý, e-posta adresleri, logolar, kiþiler, yerler ve olaylar tümüyle gerçekdýþýdýr. Herhangi bir gerçek þirket, kuruluþ, ürün, etki alaný adý, e-posta adresi, logo, kiþi, yer ve olayla bir iliþki kurulmamýþtýr ya da bu biçimde anlaþýlmamalýdýr. A02T62304X-x.indd ii :15:45

3 İçindekiler Yazar Hakkında vii Standartlar ve Özellikler ix Kitabýn CD sini Kullanmak xi CD de Neler Var? xi Minimum Sistem Gereksinimleri xiii Uygulama Dosyalarını Yüklemek xiii Uygulama Dosyalarını Kullanmak xiv Uygulama Dosyalarını Kaldırmak xv Yardým Almak xvii Bu Kitap ve CD siyle Ýlgili Yardým Almak xvii Office Excel 2007 yle Ýlgili Yardým Almak xvii Microsoft Ýþ Sertifika Programý xix Hızlı Başvuru xxv 1 Excel 2007 deki Yenilikler 1 Yeni Kullanıcı Arayüzünü Tanımak Veri Yığınlarını Yönetmek Yeni Microsoft Office Dosya Biçimini Kullanmak Hücreleri ve Çalışma Sayfalarını Biçimlendirmek Veri Tablolarını Daha Etkin Bir Biçimde Yönetmek Formülü Otomatik Tamamlama ile Formülleri Daha Kolay Oluşturmak Yeni İşlevler Kullanarak Verileri Özetlemek Güçlü Koşullu Biçimler Oluşturmak Daha Etkileyici Grafikler Yaratmak Yazıcı Çıktılarını Daha Dikkatli Denetlemek iii

4 iv İçindekiler 2 Bir Çalışma Kitabı Oluşturmak 13 Çalışma Kitapları Oluşturmak Çalışma Kitaplarını Değiştirmek Çalışma Sayfalarını Değiştirmek Excel 2007 Program Penceresini Özelleştirmek Veriler ve Veri Tablolarıyla Çalışmak 35 Verileri Girmek ve Değiştirmek Bir Çalışma Kitabı İçinde Verileri Taşımak Verileri Bulmak ve Değiştirmek Çalışma Sayfasındaki Verileri Düzeltmek ve Geliştirmek Tablo Tanımlamak Verilerle Hesaplama Yapmak 59 Veri Gruplarını Adlandırmak Değer Hesaplamak İçin Formüller Oluşturmak Belirli Koşulları Sağlayan Verileri Özetlemek Hesaplama Hatalarını Bulmak ve Düzeltmek Belge Görünüþünü Deðiþtirmek 85 Hücreleri Biçimlendirmek Stiller Tanýmlamak Çalýþma Kitabý Temalarý ve Tablo Stilleri Uygulamak Sayýlarýn Okunuþunu Kolaylaþtýrmak Verinin Görünüşünü Deðerine Göre Deðiþtirmek Belgeye Resim Eklemek Filtre Kullanarak Belirli Verilere Odaklanmak 121 Ekranda Görünen Verileri Sýnýrlandýrmak Filtre Uygulanmýþ Veri Üzerinde Hesaplamalar Yapmak Hücre Aralýklarý Ýçin Geçerli Deðer Kümeleri Tanýmlamak Verileri Yeniden Düzenlemek ve Özetlemek 139 Veri Listelerini Sýralamak Verileri Seviyeler Halinde Düzenlemek Bir Veri Listesinde Bilgi Aramak

5 İçindekiler v 8 Birden Çok Kaynaktan Alınan Verileri Birleştirmek 159 Veri Listelerini Diðer Listelerin Þablonu Yapmak Diðer Çalýþma Kitaplarý ve Sayfalarýndaki Verilere Baðlanmak Birden Çok Veri Kümesini Tek Bir Çalýþma Kitabýnda Birleþtirmek Birden Çok Veri Kümesini Gruplandırmak Alternatif Veri Kümelerini Çözümlemek 179 Alternatif Veri Kümeleri Tanýmlamak ve Düzenlemek Birden Çok Alternatif Veri Kümesi Tanýmlamak Ýstenen Sonuçlarý Almak Ýçin Hedef Ara yý Kullanarak Verilerinizi Çeþitlendirmek. 187 Çözücü ile En Ýyi Çözümü Bulmak Tanýmlayýcý Ýstatistiklerle Veriyi Çözümlemek Özet Tablolarla Dinamik Listeler Oluşturmak 201 Özet Tablolarla Verileri Dinamik Biçimde Çözümlemek Özet Tablo Verilerine Filtre Uygulamak, Verileri Göstermek ve Gizlemek Özet Tablolarý Düzenlemek Özet Tablolarý Biçimlendirmek Dýþ Verilerden Özet Tablo Oluþturmak Grafik Oluşturmak 237 Grafik Oluþturmak Grafiklerin Görünüþünü Özelleþtirmek Verilerinizdeki Eðilimleri Bulmak Özet Grafikler Kullanarak Dinamik Grafikler Oluþturmak SmartArt Kullanarak Diyagramlar Oluþturmak Yazdırmak 267 Yazdýrýlan Sayfalara Üstbilgi ve Altbilgi Eklemek Yazdýrmak Ýçin Çalýþma Sayfalarýný Hazýrlamak Veri Listelerini Yazdýrmak Veri Listelerinin Bölümlerini Yazdýrmak Grafikleri Yazdýrmak

6 vi İçindekiler 13 Yinelenen Görevleri Makrolarla Otomatikleştirmek 291 Makrolara Giriþ Makrolar Oluþturmak ve Deðiþtirmek Bir Düðmeyi Týklayarak Makrolarý Çalýþtýrmak Makroyu Çalýþma Kitabý Açýlýrken Çalýþtýrmak Diğer Microsoft Office Programlarıyla Çalışmak 313 Microsoft Office Belgelerini Çalışma Sayfalarına Eklemek Excel 2007 Belgelerini Başka Office Belgelerinin Parçası Olarak Depolamak Köprüler Oluşturmak Grafikleri Diğer Belgelere Yapıştırmak Çalışma Arkadaşlarıyla İşbirliği Yapmak 329 Veri Listelerini Paylaþmak Açýklamalarý Yönetmek Çalýþma Arkadaþlarýnýzýn Yaptýðý Deðiþiklikleri Ýzlemek ve Yönetmek Çalýþma Kitaplarýný ve Çalýþma Sayfalarýný Korumak Çalýþma Kitaplarýnýn Kimliðini Doðrulamak Web Ýçin Çalýþma Kitaplarýný Kaydetmek Sözlük Dizin

7 Yazar Hakkýnda Curtis Frye Curtis Frye Microsoft Office Excel konusunda Microsoft Most Valuable Professional unvanına sahip bir yazardýr. Portland, Oregon da yaþamaktadýr. Frye, Microsoft Press ten yayınlanmış sekiz kitabýn yazarýdýr. Bunlarýn arasýnda Adým Adým Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Access 2007 Plain & Simple, Microsoft Office Excel 2007 Plain & Simple ve Microsoft Office Small Business Accounting 2006 Step By Step kitaplarý bulunmaktadýr. Kendisi ayný zamanda Microsoft Work Essentials Web sitesi için birçok makale yazmýþtýr haziranýnda yazarlık kariyerine baþlamadan önce MITRE Corporation da ticaret analisti olarak dört yýl çalýþan Frye, Ýnternet servis saðlayýcýsý Digital Gateway Systems þirketinde satýþ ve pazarlama müdürü olarak da bir yýl görev yapmýþtýr. Syracuse Üniversitesi nden 1990 yýlýnda siyaset biliminde onur derecesiyle mezun olmuþtur. Yazmadýðý zamanlarda, ComedySportz Portland da profesyonel bir komedyen olarak program yapmaktadýr. vii

8 Teşekkür Kitap yazmak tüm zamanýnýzý (bazen de her þeyinizi) alabilen bir süreçtir, ancak iliþkilerin oturmuþ olduðu bir çalýþma ortamýnda her þey daha iyi yürür. Bu vesileyle, baþka bir yel deðirmeniyle savaþmak için beni yeniden davet eden Microsoft Press Dizi Editörü Sandra Haynes a teþekkür etmek isterim. Son altý yýldýr Microsoft Press ile çalýþtýðým için şanslıyım. Microsoft Press Proje Editörü Valerie Woolley ile çalýþmaktan her zaman zevk aldým. Valerie bizi toparlayýp yönlendirdi ve bunu yaparken mizah duygusunu hiç eksik etmedi. Waypoint Press ten Steve Sagman a da teþekkür etmek isterim. Daha önceki bir projede Steve ile çalýþmýþtým, Sandra yine onunla ve takýmýyla çalýþacaðýmý söylediðinde çok heyecanlandým. Steve teknik editörlüðü baþarýyla yürüttü, Nancy Sixsmith metin üzerinde yaptýðý titiz düzeltilerle hedefe odaklanmamý ve konuyu sýnýrlamamý saðladý, Audrey Marr kitabý düzenleyen kiþi olarak tüm parçalarý bir araya getirdi ve Shawn Peck kitabýn ön okumasýný yaparak projenin tamamlanmasýný saðladý. Tüm bu insanlarla yeniden çalýþmayý dilerim. viii

9 Standartlar ve Özellikler Adým Adým dizisinde özel yönergelerin, tuþlarýn, düðmelerin ve benzerlerinin nasýl gösterildiğini anlamanýz, kitabı kullanırken size zaman kazandýrabilir. Standart 1 2 Anlamı Numaralandýrýlmýþ adýmlar, her konudaki pratik alýþtýrmalarda size kýlavuzluk eder. Bir bölümün baþýndaki bu simge, derste kullanýlacak dosyalarý listeler ve derse baþlamadan önce gerekebilecek dosya hazýrlýklarýný açýklar. KULLANIN YAPIN AÇIN KAPATIN İpucu Önemli Sorun giderme Ayrıca Bakınız Enter Bir adým adým alýþtýrmasýndan önce gelen bu sözcük, alýþtýrmada kullanýlacak alýþtýrma dosyalarýnýn adlarýný belirtir. Bir adým adým alýþtýrmasýndan önce gelen bu sözcük, alýþtýrmaya baþlamadan önce yapmanýz gerekenleri belirtir. Bir adým adým alýþtýrmasýndan önce gelen bu sözcük, alýþtýrmaya baþlamadan önce açmanýz gereken dosyalarý belirtir. Bir adým adým alýþtýrmasýndan sonra gelen bu sözcük, baþka bir konuya geçmeden önce açýk dosyalarý ya da programlarý kapatmakla ilgili yönergeleri belirtir. Bu bölüm, bir görevi baþarmayý kolaylaþtýran bir öneri ya da kýsayolu gösterir. Bu bölüm, yordamý tamamlamak için gerekli bilgileri gösterir. Bu bölüm, alýþtýrmalara devam etmenize engel olabilen sýk karþýlaþýlan bir sorunu nasýl çözeceðinizi gösterir. Bu bölüm, bir konu hakkýnda daha fazla bilgi edinmek için sizi baþka bir bölüme yönlendirir Adým adým alýþtýrmalarda, basmanýz gereken tuþlar klavyede göründüðü þekliyle görünür. + Ýki tuþ adýnýn arasýndaki artý (+) iþareti, bu tuþlara ayný anda basmanýz gerektiðini gösterir. Örneðin, + tuþlarýna basýn, tuþunu basýlý tutarken tuþuna basýn anlamýna gelir. ix

10 x Standartlar ve Özellikler Standart Program öğeleri Sözlük terimleri Kullanıcı girdisi Dosyalar, klasörler ve URL Anlamı Adýmlarda, düðmeler, komutlar ve iletiþim kutularý gibi program öðeleri siyah kalýn yazý tipiyle gösterilir. Kitabýn sonundaki sözlükte açýklanan terimler mavi italik karakterler olarak gösterilir. Yazmanýz gereken her þey mavi kalýn karakterler olarak gösterilir. Dosyalar, klasör yollarý, URL ve vurgulanan sözcükler italik yazý tipiyle gösterilir.

11 Kitabýn CD sini Kullanmak Bu kitapla birlikte verilen CD de, kitaptaki alýþtýrmalarda kullanacaðýnýz uygulama dosyalarý bulunmaktadýr. Bu uygulama dosyalarýný kullanýrsanýz, örnek oluþturmak ve veri girmek için zaman kaybetmezsiniz. Bunun yerine, zamanýnýzı Microsoft Office Excel 2007 programýný öðrenmek için kullanabilirsiniz. CD de Neler Var? Aþaðýdaki tabloda kitabýn CD sindeki alýþtýrma dosyalarý listelenmiþtir. Bölüm Bölüm 1: Excel 2007 deki Yenilikler Bölüm 2: Bir Çalýþma Kitabý Oluþturmak Bölüm 3: Veriler ve Veri Tablolarýyla Çalýþmak Bölüm 4: Verilerle Hesaplama Yapmak Bölüm 5: Belge Görünüşünü Deðiþtirmek Bölüm 6: Filtre Kullanarak Belirli Verilere Odaklanmak Klasör\Dosya Yok Oluşturmak\Özel Durum Özeti.xlsx Oluşturmak\Hat Hacmi.xlsx Veriler ve Veri Tablolarý\Seriler.xlsx Veriler ve Veri Tablolarý\2007Q1 Teslimat Süresine Göre Sevkiyatlar.xlsx Veriler ve Veri Tablolarý\Sevkiyat Ortalamaları.xlsx Veriler ve Veri Tablolarý\Hizmet Düzeyleri.xlsx Veriler ve Veri Tablolarý\Sürücü Yükleme Süreleri.xlsx Formüller\AraçGidilenKm.xlsx Formüller\BilgiTeknolojisiHarcamalarý.xlsx Formüller\GönderiMaliyetlerixlsx Formüller\TaþýyýcýTeklif.xlsx Görünüş\AraçKmÖzeti.xlsx Görünüş\İstisnalar.xlsx Görünüş\TeslimatTakibi.xlsx Görünüş\YöneticiBilgi.xlsx Görünüş\Veri Tablosu.xlsx Görünüş\Çaðrý Merkezi.xlsx Ayarlama\Gönderilerle Ýlgili Ýstisnai Durumlar.xlsx Ayarlama\Ýzleme.xlsx Ayarlama\Kredi.xlsx xi

12 xii Kitabın CD sini Kullanmak Bölüm Bölüm 7: Verileri Yeniden Düzenlemek ve Özetlemek Bölüm 8: Birden Çok Kaynaktan Alýnan Verileri Birleþtirmek Bölüm 9: Alternatif Veri Kümelerini Çözümlemek Bölüm 10: Özet Tablolarla Dinamik Listeler Oluþturmak Bölüm 11: Grafik Oluþturmak Bölüm 12: Yazdýrmak Bölüm 13: Yinelenen Görevleri Makrolarla Otomatikleþtirmek Klasör\Dosya Sýralama\SevkiyatÖzeti.xlsx Sýralama\ÇeyrekYýlaGöreSýralama.xlsx Sýralama\SevkiyatKaydý.xlsx BirdenÇokDosya\Günlük Çaðrý Özeti.xlsx BirdenÇokDosya\Ýþlem Giderleri Tablosu.xlsx BirdenÇokDosya\Filo Ýþlem Maliyetleri.xlsx BirdenÇokDosya\Ocak Çaðrýlarý.xlsx BirdenÇokDosya\Þubat Çaðrýlarý.xlsx BirdenÇokDosya\Birleþik.xlsx Alternatifler\2GünSenaryosu.xlsx Alternatifler\Çoklu Senaryo.xlsx Alternatifler\Hedef Deðerler.xlsx Alternatifler\Reklam Verme.xlsx Alternatifler\Sürücü Yükleme Süreleri.xlsx Özet Tablolar\Oluþturma.xlsx Özet Tablolar\Oluþturma.txt Özet Tablolar\Odaklanma.xlsx Özet Tablolar\Düzenleme.xlsx Özet Tablolar\Biçimlendirme.xlsx Grafik\Yýla Göre Gönderi Sayýsý.xlsx Grafik\Merkezlere Göre Gönderi Sayýsý.xlsx Grafik\Gelecek Yýlýn Gönderi Sayýlarý.xlsx Grafik\Ciro Analizi.xlsx Grafik\Kuruluþ Þemasý.xlsx Yazdýrma\Müþteriye Göre Ciro.xlsx Yazdýrma\Saat Saat Teslimatlar.xlsx Yazdýrma\Müþteri Özetleri.xlsx Yazdýrma\Saate Göre Teslimatlar.xlsx Yazdýrma\Þirket Ciro.xlsx Makrolar\Vurgulamak.xlsm Makrolar\Yýllýk Satýþ Özeti.xlsm Makrolar\Performans Panosu.xlsm Makrolar\Açmak.xlsm

13 Kitabın CD sini Kullanmak xiii Bölüm Bölüm 14: Diðer Microsoft Office Programlarýyla Çalýþmak Bölüm 15: Çalýþma Arkadaþlarýyla Ýþbirliði Yapmak Klasör\Dosya Diðer Programlar\Sunuþ Özeti.xlsx Diðer Programlar\Yýllýk Ciro Özeti 2007.pptx Diðer Programlar\Hizmet Düzeyine Göre Ciro.xlsx Diðer Programlar\Köprü.xlsx Diðer Programlar\Hizmet Düzeyi Tanýmlarý.xlsx Diðer Programlar\Ciro Grafiði.xlsx Diðer Programlar\Ciro Özeti.pptx Paylaþma\Maliyet Tahminleri.xlsx Paylaþma\Açýklamalar.xlsx Paylaþma\Ýzleme.xlsx Paylaþma\Güvenli Bilgi.xlsx Paylaþma\Ýmzalý Tahminler.xlsx Paylaþma\Sevkiyat Özeti.xlsx Minimum Sistem Gereksinimleri Office Excel 2007 yi çalýþtýrmak için bilgisayarýnýzýn aþaðýdaki minimum gereksinimleri karþýlamasý gerekir: l 500 megahertz (MHz) iþlemci l 256 megabyte (MB) RAM l 1.5 gigabyte (GB) kullanýlabilir alan l CD ya da DVD sürücüsü l 1024 x 768 ya da daha yüksek çözünürlükte monitör Uygulama Dosyalarını Yüklemek Uygulama dosyalarýný alýþtýrmalarda kullanmadan önce bilgisayarınızın sabit diskinde doðru konuma yüklemeniz gerekmektedir. Aþaðýdaki adýmlarý izleyin: 1. CD yi kitabýn arkasýndaki zarftan çýkarýn ve bilgisayarýn CD sürücüsüne yerleþtirin. Son Kullanıcı Lisans Anlaşması görünür. 2. Ekrandaki adýmlarý izleyin. Alýþtýrma dosyalarýný kullanmak için lisans anlaþmasýný kabul etmeniz gerekir. Lisans anlaþmasýný kabul ettikten sonra Ýleri yi týklayýn. Bir menü ekraný belirir.

14 xiv Kitabın CD sini Kullanmak Önemli Menü ekraný belirmezse, Baþlat düðmesini týklayýn. Bilgisayar ý týklayýn. Gezinti bölmesinde Klasörler listesini görüntüleyin. CD sürücü simgesini týklayýn ve sað bölmede StartCD çalýþtýrýlabilir dosyasýný çift týklayýn. 3. Uygulama Dosyalarýný Yükleyin i tıklayın. 4. Ýlk ekranda Ýleri yi týklayýn. Sonraki ekranda lisans anlaþmasýný onaylamak için Evet i týklayýn. 5. Uygulama dosyalarýný varsayýlan konumdan (Belgeler\Microsoft Press\AAExcel2007) farklý bir yere yüklemek isterseniz Gözat düðmesini týklayýn. Yeni sürücü ve yolu seçin ve Tamam ı týklayýn. Önemli Windows XP kullanýyorsanýz, varsayýlan klasör Belgelerim\Microsoft Press\ AAExcel2007 olacaktýr. 6. Hedef Konumu Seç ekranýnda Ýlerli yi týklayýn. Programý Yüklemeye Hazýr ekranýnda Yükle yi týklayarak seçili uygulama dosyalarýný yükleyin. 7. Uygulama dosyalarý yüklendikten sonra, Son u týklayýn. 8. Pencereyi kapatýn. CD yi CD sürücüsünden çýkarýn. Uygulama Dosyalarını Kullanmak Kitabýn CD sindeki uygulama dosyalarýný yüklediğinizde, dosyalar sabit diskteki Belgeler\ Microsoft Press\AAExcel2007 altýndaki alt klasörlerde depolanýr. Her alýþtýrmadan önce, o alýþtýrmada kullanýlacak dosyalarý listeleyen ve alýþtýrmaya baþlamadan önce yapmanýz gerekenleri anlatan bir paragraf bulunur. Örneðin: KULLANIN Bu konu için uygulama dosyasý klasöründeki Ýzleme çalýþma kitabýný kullanýn. Bu uygulama dosyasý Belgeler\Microsoft Press\AAExcel2007 \Ayarlama klasörü içindedir. YAPIN Bu alýþtýrmaya baþlamadan önce Excel 2007 yi baþlatýn. AÇIN Ýzleme çalýþma kitabýný açýn.

15 Kitabın CD sini Kullanmak xv Windows Gezgini nde uygulama dosyalarýný görüntülemek için: 1. Windows Görev Çubuðu nda, Baþlat düðmesini týklayýn ve Belgeler i týklayýn. Windows XP kullanýyorsanýz, Belgelerim i týklayýn. 2. Belgeler ya da Belgelerim klasöründe, Microsoft Press i çift týklayýn, AA Excel2007 yi çift týklayýn ve daha sonra belli bir bölüm klasörünü çift týklayýn. Uygulama dosyalarýný iletiþim kutusu kullanarak görüntülemek için: 1. Ýletiþim kutusunda Sýk Kullanýlan Bağlantılar bölmesinde Belgeler i týklayýn. Windows XP kullanýyorsanýz, Belgelerim i týklayýn. 2. Belgeler ya da Belgelerim klasöründe, Microsoft Press i çift týklayýn. AAExcel2007 yi çift týklayýn ve bölüm klasörünü çift týklayýn. Uygulama Dosyalarını Kaldırmak CD den yüklenen uygulama dosyalarýný kaldýrarak bu dosyalarýn kapladýðý sabit disk alanýný geri kazanabilirsiniz. Kaldýrma iþlemi sýrasýnda Microsoft Press\AAExcel2007 nin altýndaki bölümlere özel klasörlerde alýþtýrmalar sýrasýnda oluþturulan dosyalar da silinir. Þu adýmlarý izleyin: 1. Windows Görev Çubuðu nda Baþlat düðmesini týklayýn. Denetim Masasý nı týklayýn. 2. Denetim Masasý nda Program Ekle/Kaldýr ý týklayýn. Windows Vista kullanýyorsanýz Programlar altýnda Bir program kaldýr ı týklayýn. 3. Program Ekle/Kaldýr penceresinde Adým Adým Microsoft Excel 2007 yi týklayýn. Daha sonra Kaldýr ý týklayýn. Windows Vista kullanýyorsanýz, Programlar ve Özellikler penceresinde Adým Adým Microsoft Office Excel 2007 yi ve daha sonra Kaldýr düðmesini týklayýn. 4. Bir ileti kutusu silme iþlemini onaylamanýzý isterse Evet i týklayýn. Ayrıca Bakınız Uygulama dosyalarýný yüklemek ve kaldýrmakla ilgili ek bilgi için sonraki Yardým Almak baþlýðýna bakın.

16

17 Yardým Almak Bu kitap ve beraberindeki CD nin içeriðinin hatasýz olmasýný saðlamak için her türlü çaba gösterilmiþtir. Bir sorunla karþýlaþýrsanýz, yardým ve destek için lütfen uygun kaynaða baþvurun. Bu Kitap ve CD siyle Ýlgili Yardým Almak Kitabın ve CD sinin İngilizce orijinaliyle ilgili olası değişikliklere ve düzeltmelere çevirimiçi yardım sunan Microsoft Press Knowledge Base de aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz: Bu kitap ve CD si ile ilgili yorum ya da sorularınızı bize iletebilirsiniz: Office Excel 2007 yle Ýlgili Yardým Almak Sorununuz bu Microsoft Press yayýnýyla deðil, Microsoft Office Excel 2007 yle ilgiliyse, lütfen aþaðýdaki adresteki Office 2007 Solution Center ya da Microsoft Knowledge Base e bakýn: support.microsoft.com Amerika Birleþik Devletleri nde Microsoft Knowledge Base de açýklanmayan Microsoft yazýlým ürün desteði Microsoft Product Support Services tarafýndan saðlanmaktadýr. Microsoft Product Support Services de bulunan Microsoft yazýlým destek seçenekelri aþaðýdaki adreste listelenmiþtir: support.microsoft.com/gp/selfoverview/ xvii

18

19 Microsoft Ýþ Sertifika Programý Masaüstü bilgisayar yetkinliði, günümüzün iþ dünyasýnda gittikçe daha önemli hale gelmektedir. Bunun sonucu olarak birçok iþveren, elemanlarýný seçerken, iþe alýrken ve eðitirken, çalýþanlarýnýn yetkinliðinden emin olmak için teknoloji sertifikalarýnýn tarafsýzlýðýna ve tutarlýlýðýna güvenmektedir. Çalýþan veya iþ arayan biri olarak teknoloji sertifikasýyla, baþarýlý olmanýz için gereken becerilere sahip olduðunuzu kanýtlayabilir ve þimdiki ya da gelecekteki iþvereninizi, sizi eðitmek için ayrýca para ve çaba harcamaktan kurtarabilirsiniz. Microsoft Ýþ Sertifika Programý, çalýþanlarýn Windows Vista ve 2007 Microsoft Office program becerilerini doðrulamalarýna yardýmcý olmak için tasarlanmýþtýr. Sertifikaya giden iki yol vardýr: l Microsoft Sertifikalý Uygulama Uzmaný (MCAS), Windows Vista veya Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 2007 ve Microsoft Office Access 2007 gibi bir ya da daha çok 2007 Microsoft Office programýnda sertifika sýnavýna girerek Windows Vista da ya da 2007 Microsoft Office paketinde dünya çapýnda geçerli beceri standartlarýný kanýtlamýþ kiþidir. l Microsoft Sertifikalý Uygulama Profesyoneli (MCAP), 2007 Microsoft Office paketine ve Microsoft SharePoint ürünlerine ve teknolojilerine ait bilgisini bir üst düzeye çýkarmýþ ve bir sertifika sýnavýna girerek Office paketinin iþbirlikçi gücünü Bütçe Analizi ve Tahmin ya da Ýçerik Yönetimi ve Ýþbirliði gibi mesleki uygulamalarda kullanabileceðini kanýtlamýþ kiþidir. Sertifika aldýktan sonra, uygun sertifika göstergesi ile birlikte MCAS ya da MCAP logosunu kartvizitlerinize ve diðer kiþisel tanýtým malzemelerinize ekleyebilirsiniz. Bu logo, sertifika için gerekli olan uygulamalarda ya da çapraz uygulama becerilerinde yetkin olduðunuzu gösterir. xix

20 xx Microsoft Ýþ Sertifika Programý Bir Sertifika Yolu Seçmek Gerçekleþtirmek istediðiniz Microsoft Ýþ Sertifikasý yolunu seçerken, þunlarý göz önünde bulundurmalýsýnýz: l Aþina olduðunuz program ve program sürümleri l Programý kullanmýþ olduðunuz süre l O programýn kullanýmý için aldýðýnýz eðitimin resmi ya da gayrý resmi oluþu MCAS düzeyindeki sertifika adaylarýnýn, bir belgeyi ya da hesap tablosunu biçimlendirmek gibi çeþitli standart iþ uygulamalarýný baþarýyla tamamlamalarý beklenir. Baþarýlý adaylar genellikle altý ay ya da daha uzun süre, resmi olarak, eðitmen rehberliðinde veya MCAS onaylý kitaplarý, kýlavuzlarý ya da etkileþimli bilgisayar tabanlý malzemeleri kullanarak bireysel çalýþma yoluyla, Windows Vista da veya belirli bir Office programýnda tecrübe edinmiþlerdir. MCAP düzeyindeki sertifika adaylarýnýn, 2007 Microsoft Office ürün paketini bütün halinde kullanýp ileri seviyede iþlemler gerçekleþtirerek, daha karmaþýk, iþ odaklý uygulamalarý baþarýyla tamamlamalarý beklenir. Baþarýlý adaylar genellikle altý ay ya da daha uzun süre, resmi olarak, eðitmen rehberliðinde veya MCAP onaylý malzemeler kullanarak bireysel çalýþma yoluyla, programlarda tecrübe edinmiþlerdir. Microsoft Sertifikalý Uygulama Uzmaný Olmak Microsoft Office System 2007 Her MCAS ve MCAP sertifika sýnavý, Windows Vista ve 2007 Office programlarýnýn iþyerlerinde nasýl kullanýldýðýna iliþkin çalýþmalardan elde edilen beceri standartlarýna göre geliþtirilmektedir. Bu standartlar her sýnavýn kapsamýný belirlediði için, sertifika sýnavlarýna nasýl hazýrlanacaðýnýza dair önemli bilgiler verirler. Microsoft Office 2007 üzerine Microsoft Sertifikalý Uygulama Uzmaný olarak sertifika almak için, þu altý alanda yetkinliðinizi kanýtlamanýz gerekmektedir: Hedef : Microsoft Office Word 2007 yi kullanmak Beceri Belgeler Oluþturmak ve Özelleþtirmek Ýçeriði Biçimlendirmek Görsel Ýçeriklerle Çalýþmak Ýçeriði Düzenlemek Belgeleri Gözden Geçirmek Ýçieriði Paylaþmak ve Güvenliði Saðlamak

21 Microsoft Ýþ Sertifika Programý xxi Hedef : Microsoft Office Excel 2007 yi kullanmak : Microsoft Office PowerPoint 2007 yi kullanmak : Microsoft Office Outlook 2007 yi kullanmak : Microsoft Office Access 2007 I kullanmak Beceri Verileri Oluþturmak ve Deðiþtirmek Veri ve Ýçeriði Biçimlendirmek Formüller Oluþturmak ve Deðiþtirmek Verileri Görsel Olarak Sunmak Verileri Birleþtirmek ve Korumak Sunular Yaratmak ve Biçimlendirmek Slayt Öğeleri Yaratmak ve Biçimlendirmek Görsel Öğelerle Çalışmak Sunuları Yönetmek ve Dağıtmak Ýletileri Yönetmek Planlarý Yönetmek Görevleri Yönetmek Kiþisel Ýletiþim Bilgileri Yönetmek Bilgiyi Düzenlemek Bir Veri Tabaný Oluþturmak Veri Tabaný Öðelerini Oluþturmak ve Biçimlendirmek Veri Girmek ve Deðiþtirmek Sorgularý Oluþturmak ve Deðiþtirmek Sunmak ve Paylaþmak Veri Tabanlarýný Yönetmek ve Korumak Microsoft Sertifikalý Uygulama Profesyoneli Olmak Microsoft Sertifikalý Uygulama Profesyoneli olarak bir sertifika kazanmak için aþaðýdaki alanlarda yetkinliðinizi göstermeniz gerekir. Kurumsal Destek l Microsoft Office SharePoint Server 2007 Takým Sitesini yönetmek l Ýletiþimi yönetmek l Bilgiyi Ýzlemek, Korumak ve Paylaþmak l Bilgiyi Sunmak l Sayýsal Bilgiyi Yönetmek l Toplantýlar düzenlemek ve Yürütmek

22 xxii Microsoft Ýþ Sertifika Programý Sunular Oluþturmak ve Yönetmek l Sunu Ýþbirliði Ortamý Hazýrlamak l Sunularda Yeniden Kullanýlacak Öðeler Oluþturmak Ve Yönetmek l Etkili Sunular Oluþturmak l Etkili Sunular Oluþturmak l Sunularý Sonuçlandýrmak, Daðýtmak ve Sunmak Ýçerik Yönetimi ve Ýþbirliði l Ýþbirliði Ortamý Oluþturmak l SharePoint Site Yapýlarý ve Süreçlerini Yapýlandýrmak l Office SharePoint Server 2007 Sitesini Yönetmek Bütçe Analizi ve Tahmini l Veri Toplamak ve Yönetmek l Bilgiyi Korumak l Ýþbirliðini Korumak l Veriyi Ýþlemek ve Çözümlemek l Veriyi Raporlamak ve Sunmak Microsoft Ýþ Sertifika Sýnavýna Girmek Windows Vista ve Office 2007 programlarý için MCAS ve MCAP sertifika sýnavlarý, Windows Vista iþletim sisteminin ya da Office paketindeki bir ya da daha fazla programýn etkileþimli bir simülasyonunu (bir dijital model) kullanarak iþ ile ilgili görevleri tamamlamanýzý gerektiren performansa dayalý sýnavlardýr. Sýnavla Ýlgili Ýpuçlarý l Her soruda verilen yönergeleri tam ve doðru olarak takip edin l Ýstenen bilgileri yönergelerde göründüðü gibi girin, ancak aksini yapmanýz özellikle istenmedikçe biçimlendirmeyi taklit etmeyin. l Aksini yapmanýz özellikle istenmedikçe, bir sonraki sýnav sorusuna geçmeden önce tüm iletiþim kutularýný kapatýn.

23 Microsoft Ýþ Sertifika Programý xxiii l Aksini yapmanýz özellikle istenmedikçe, bir sonraki sýnav sorusuna geçmeden önce görev bölmelerini kapatmayýn. l Bir belgeyi, çizelgeyi, grafiði, raporu ya da slaydý yazdýrmanýz istenirse, görevi yerine getirin, ancak gerçekte herhangi bir þeyin yazdýrýlmayacaðýný bilin. l Fazladan tuþ vuruþlarý ya da fare týklamalarýný önemsemeyin. Çalýþmanýz, (yönergelerde belli bir yöntem kullanýlmasý istenmediði sürece) kullandýðýnýz yönteme ve soruyu cevaplamak için harcadýðýnýz zamana göre deðil, sonuca göre deðerlendirilecektir. l Eðer sýnav sýrasýnda bilgisayarýnýzda sorun yaþarsanýz (örneðin, sýnav yanýt vermezse ya da fare çalýþmamaya baþlarsa) ya da elektrik kesintisi meydana gelirse, hemen sýnav merkezi yöneticisiyle irtibata geçin. Yönetici bilgisayarý yeniden çalýþtýracaktýr ve puanýnýz ayný kalacak þekilde kesintinin yaþandýðý noktadan sýnava devam etmenizi saðlayacaktýr. Sertifika Alma Sýnav bittiðinde, sýnav merkezi yöneticisinin yardýmýyla çýktýsýný alabileceðiniz bir puan raporu verilecektir. Puanýnýz geçerli standardý (alýnmasý gereken en düþük puaný) saðlýyor veya aþýyorsa, yaklaþýk 14 gün içinde adresinize bir sertifika yollanacaktýr. Daha Fazla Bilgi Ýçin Microsoft Sertifikalý Uygulama Uzmaný sýnavlarý ve kurs materyalleri hakkýnda daha fazla bilgi edinmek için, aþaðýdaki adresi ziyaret edebilirsiniz Microsoft Sertifikalý Uygulama Profesyoneli sýnavlarý ve kurs materyalleri hakkýnda daha fazla bilgi edinmek için, aþaðýdaki adresi ziyaret edebilirsiniz

Adım Adım Microsoft Office Word 2007

Adım Adım Microsoft Office Word 2007 Adım Adım Microsoft Office Word 2007 Joyce Cox ve Joan Preppernau Çeviri: Sevgin Güngör arkadaþ YAYINEVÝ Mithatpaþa Cad. 28/C Ankara Tel: +90 312 434 46 24 (4 hat) Faks: +90 312 435 60 57 e-posta: info@arkadas.com.tr

Detaylı

Adım Adım Microsoft Access 2007 Office PowerPoint 2007

Adım Adım Microsoft Access 2007 Office PowerPoint 2007 Adım Adım Adım Microsoft Adım Office Microsoft Access 2007 Office PowerPoint 2007 Steve Lambert, M. Dow Lambert III ve Joan Preppernau Joyce Cox ve Joan Preppernau Çeviri: Mete Savaşer Çeviri: Selim Göksu

Detaylı

Microsoft Office. Excel 2007. Esra Öztürk. Düzelti: C. Banu Üçüncüoğlu. Grafik Uygulama: Tuna Erkan. Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi

Microsoft Office. Excel 2007. Esra Öztürk. Düzelti: C. Banu Üçüncüoğlu. Grafik Uygulama: Tuna Erkan. Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi Microsoft Office Esra Öztürk Düzelti: C. Banu Üçüncüoğlu Grafik Uygulama: Tuna Erkan Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi Copyright 2007, Bilge Adam A.Ş. Kitabın yayın hakları Bilge Adam a aittir. Firmadan

Detaylı

ENTEGRE OFİS 1. HAFTA: WORD 2007 YE GİRİŞ 1.1. WORD GİRİŞ

ENTEGRE OFİS 1. HAFTA: WORD 2007 YE GİRİŞ 1.1. WORD GİRİŞ ENTEGRE OFİS 1. HAFTA: WORD 2007 YE GİRİŞ İncelenecek Konular: 1.1. Giriş 1.2. Word Ortamında Çalışmak 1.3. Belge Açmak ve Kapatmak, Belgede Gezinmek 1.4. Belgenin Farklı Görünümlerini Görüntülemek 1.5.

Detaylı

Microsoft Office. Word 2007. Betül Bozyürük. Düzelti: Görkem Can. Grafik Uygulama: Barış Başaran. Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi

Microsoft Office. Word 2007. Betül Bozyürük. Düzelti: Görkem Can. Grafik Uygulama: Barış Başaran. Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi Microsoft Office Word 2007 Betül Bozyürük Düzelti: Görkem Can Grafik Uygulama: Barış Başaran Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi Copyright 2007, Bilge Adam A.Ş. Kitabın yayın hakları Bilge Adam a aittir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI - 3

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI - 3 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI - 3 Ankara, 2013 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... ii GİRİŞ... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1... 3 1. RAPORLAR... 3 1.1. Raporun Bölümleri... 4 1.2. Denetimler...

Detaylı

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University MICROSOFT WORD 2010 Instructional Technology Support Office Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres: GİSAM No:9 Tel: 210 35 71 E-posta: its@metu.edu.tr

Detaylı

İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ

İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ BÖLÜM 1: MICROSOFT OFFICE 2003 PROGRAMLARINI YÜKLEME Microsoft Office 2003 Programlarını Değiştirme - Kaldırma Uygun Office 2003 Paketini Belirleyin BÖLÜM

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİ TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ DERS NOTLARI

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİ TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ DERS NOTLARI MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİ TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1. ŞİFRE VE BİLGİ GÜVENLİĞİ Güvenliğin en zayıf ve en kritik halkası insandır! Evet, dışarda yüzbinlerce

Detaylı

Microsoft Office. PowerPoint 2007. Güleser Çakmak. Düzelti: C. Banu Üçüncüoğlu. Grafik Uygulama: Tuna Erkan. Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi

Microsoft Office. PowerPoint 2007. Güleser Çakmak. Düzelti: C. Banu Üçüncüoğlu. Grafik Uygulama: Tuna Erkan. Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi Microsoft Office Güleser Çakmak Düzelti: C. Banu Üçüncüoğlu Grafik Uygulama: Tuna Erkan Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi Copyright 2007, Bilge Adam A.Ş. Kitabın yayın hakları Bilge Adam a aittir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BİLGİSAYAR KULLANIMI II DERS NOTU

BİLGİSAYAR KULLANIMI II DERS NOTU BİLGİSAYAR KULLANIMI II DERS NOTU B2K01: Microsoft Excel'e Giriş HESAP TABLOSU PROGRAMLARI 1 EXCEL İN TARİHİ 1 EXCEL KULLANIMI 2 SEÇME İŞLEMLERİ 3 GİRİŞ SEKMESİ 4 Giriş Sekmesi: Pano grubu 4 EGZERSİZ 4

Detaylı

İçindekiler. Desteklenen tarayıcılar... 3. SmartCloud Docs için erişilebilirlik özellikleri... 5

İçindekiler. Desteklenen tarayıcılar... 3. SmartCloud Docs için erişilebilirlik özellikleri... 5 Docs Sürüm 1.0.5 ii Docs İçindekiler Desteklenen tarayıcılar........ 3 SmartCloud Docs için erişilebilirlik özellikleri.............. 5 Sözlük............... 7 A.................. 7 B..................

Detaylı

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER WORD İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 1. BÖLÜM...5 MICROSOFT WORD XP...5 GİRİŞ...5 MICROSOFT WORD'Ü BAŞLATMAK...6 ÇALIŞMA ORTAMI...6 ÇALIŞMA ORTAMININ ELEMANLARI...6 GÖRÜNÜM MENÜSÜ...8 EKLE MENÜSÜ...12 YARDIM

Detaylı

İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 MICROSOFT OFFICE 2013 E GİRİŞ 1 Microsoft Office 2013 ile Gelen Yenilikler 1 Dosyaları Bulutta Kaydetme ve Paylaşma 2 Paylaşılan Toplantılar 2 Başlamak İçin Daha Fazla Seçenek

Detaylı

VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI

VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Bilgisayar ortamında Veri tabanı programını kullanarak, istenilen özelliklere göre dosyalama

Detaylı

MICROSOFT WORD 2010 İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ

MICROSOFT WORD 2010 İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University MICROSOFT WORD 2010 Instructional Technology Support Office Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres: GİSAM No:9 Tel: 210 35 71 E-posta: its@metu.edu.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLOSU OLUŞTURMA

İÇİNDEKİLER TABLOSU OLUŞTURMA İÇİNDEKİLER TABLOSU OLUŞTURMA İçindekiler tablosuna eklemek istediğiniz başlık stillerini seçerek (örneğin, Başlık 1, Başlık 2 ve Başlık 3) içindekiler tablosu oluşturabilirsiniz. Microsoft Office Word,

Detaylı

Standart araç Çubuğu. Çalışma Alanı

Standart araç Çubuğu. Çalışma Alanı Bölüm 4: Kelime İşlemci Uygulaması Hazırlayan: Emine Cabı Bu konuyu bitirdiğinizde; o Kelime işlemci uygulamasını açabilecek, o Yeni belge açabilecek ve kapatabilecek, o Belgeyi kaydedebilecek, o Belgeyi

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Bilgisayardaki verilerin gösterilmesini sağlayan birimlere çıkış birimleri denir. (Monitör,Hoparlör, Yazıcı, Çizici)

TEMEL BİLGİSAYAR. Bilgisayardaki verilerin gösterilmesini sağlayan birimlere çıkış birimleri denir. (Monitör,Hoparlör, Yazıcı, Çizici) TEMEL BİLGİSAYAR Bilgisayar donanım ve yazılım olmak üzere iki bileşenden oluşur. Donanım gözle görülen tüm fiziki parçaları kapsar. Yazılım ise programlardır. Bilgisayarda olmazsa olmaz yazılım işletim

Detaylı

MS WORD 1.BÖLÜM. Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak.

MS WORD 1.BÖLÜM. Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. MS WORD 1.BÖLÜM Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. MS Word

Detaylı

MS WORD 1.BÖLÜM 3.1. MS WORD EKRANI KULLANMAK

MS WORD 1.BÖLÜM 3.1. MS WORD EKRANI KULLANMAK MS WORD 1.BÖLÜM Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. MS Word

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I 1-4. ÜNİTE ÖZETİ. lsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjkls. [Tarihi seçin] izxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjklsi

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I 1-4. ÜNİTE ÖZETİ. lsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjkls. [Tarihi seçin] izxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjklsi qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

1.ARAYÜZ. www.yazanadam.com. www.yazanadam.com

1.ARAYÜZ. www.yazanadam.com. www.yazanadam.com 1.ARAYÜZ Arayüz, Türk Dil Kurumu nun Büyük Türkçe Sözlüğü ne göre; bilgisayar yazılımlarının kullanıcı tarafından çalıştırılmasını sağlayan, çeşitli resimlerin, grafiklerin,yazıların yer aldığı ön sayfa

Detaylı

Microsoft Word 2007. Mehmet Emin Vural. Sürüm 1.0

Microsoft Word 2007. Mehmet Emin Vural. Sürüm 1.0 Mehmet Emin Vural Sürüm 1.0 EKİM 2008 AÇIKLAMA Bu e-kitap Microsoft Office Yardım dosyalarının düzenlenmesi ile oluģturulmuģtur. İÇİNDEKİLER 1 WORD U TANIYALIM... 1 1.1 Word Nedir?... 1 1.2 Word ü Başlatma...

Detaylı

Bölüm 4 Writer ile Başlamak

Bölüm 4 Writer ile Başlamak Başlangıç Kılavuzu Bölüm 4 Writer ile Başlamak LibreOffice ile Kelime İşlem Çevirmen: Ayhan YALÇINSOY Web:http://ayalcinsoy.wordpress.com E-posta: ayhanyalcinsoy@gmail.com Telif Hakkı Bu belgenin telif

Detaylı

MICROSOFT POWERPOINT 2003 SUNU

MICROSOFT POWERPOINT 2003 SUNU MICROSOFT POWERPOINT 2003 SUNU Sunular toplantılar, tanıtımlar, seminerler vb. oturumlarda konuşmanın kullanacağı görsel materyalin hazırlanması, kurgulanması ve sunulması işlemlerini kapsar. Diğer bir

Detaylı

Ersan YILDIRIM. OpenOffice.org

Ersan YILDIRIM. OpenOffice.org OpenOffice.org Başlangıç Kılavuzu Ersan YILDIRIM OpenOffice.org Telif Hakkı Bu belge Ersan YILDIRIM tarafından hazırlanmış olup, CC lisansı (http://www.creativecommons.org) altında kopyalayabilir, türevlerini

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 7.HAFTA Ms Word (Kelime İşlemciye İlk Adımlar ve Temel İşlemler) Öğr.Gör.

Detaylı

Şekil 1. Formül Çubuğu. Aktif Hücre

Şekil 1. Formül Çubuğu. Aktif Hücre MİCROSOFT EXCEL 2003 DERS NOTLARI Excel programı çalışma alanına girilen veriler üzerinde hesap yapabilme, verileri tabloya dönüştürebilme tablolar içindeki verileri grafiklerle destekleyebilme, verileri

Detaylı