Adım Adım Microsoft Office Excel 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adım Adım Microsoft Office Excel 2007"

Transkript

1 Adım Adım Microsoft Office Excel 2007 Curtis D. Frye Çeviri: Zeynep Kopuzlu A02T62304X-x.indd i :15:43

2 arkadaþ YAYINEVÝ Mithatpaþa Cad. 28/C Ankara Tel: (4 hat) Faks: e-posta: Orijinal Ýngilizce Baský: Adım Adım Microsoft Office Excel 2007, Curtis D. Frye Copyright 2007, Curtis D. Frye ORÝJÝNAL YAYINCI Microsoft Press A Division of Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, WA ile yapýlan anlaþma sonucu tüm haklarýyla yayýmlanmýþtýr. Türkçe yayým haklarý arkadaþ yayýnevinindir. Yayýncýnýn yazýlý izni olmadan, hiçbir biçimde ve hiçbir yolla, bu kitabýn içeriðinin bir kýsmý ya da tümü yeniden üretilemez, çoðaltýlamaz ve daðýtýlamaz. ISBN ANKARA, 2008 Çeviri Yayına Hazırlık Sayfa Düzeni Baský : Zeynep Kopuzlu : Sevgin Güngör, Öncü Güney : Neslihan Atay : Özkan Matbaacılık ve Gazetecilik Ltd. Şti. Microsoft, EncartaX, Excel, Microsoft Press, Internet Explorer Outlook, PivotChart, PivotTable, PowerPoint, Verdana, Visual Basic, Visual FoxPro ve Windows Amerika Birleþik Devletleri ve/veya diðer ülkelerde Microsoft Corporation ýn kayýtlý ticari markalarý ya da ticari markalarýdýr. Kitapta geçen diðer ürün ve þirket adlarý sahiplerinin ticari markalarý olabilir. Kitapta geçen örnek þirketler, kuruluþlar, ürünler, etki alaný adlarý, e-posta adresleri, logolar, kiþiler, yerler ve olaylar tümüyle gerçekdýþýdýr. Herhangi bir gerçek þirket, kuruluþ, ürün, etki alaný adý, e-posta adresi, logo, kiþi, yer ve olayla bir iliþki kurulmamýþtýr ya da bu biçimde anlaþýlmamalýdýr. A02T62304X-x.indd ii :15:45

3 İçindekiler Yazar Hakkında vii Standartlar ve Özellikler ix Kitabýn CD sini Kullanmak xi CD de Neler Var? xi Minimum Sistem Gereksinimleri xiii Uygulama Dosyalarını Yüklemek xiii Uygulama Dosyalarını Kullanmak xiv Uygulama Dosyalarını Kaldırmak xv Yardým Almak xvii Bu Kitap ve CD siyle Ýlgili Yardým Almak xvii Office Excel 2007 yle Ýlgili Yardým Almak xvii Microsoft Ýþ Sertifika Programý xix Hızlı Başvuru xxv 1 Excel 2007 deki Yenilikler 1 Yeni Kullanıcı Arayüzünü Tanımak Veri Yığınlarını Yönetmek Yeni Microsoft Office Dosya Biçimini Kullanmak Hücreleri ve Çalışma Sayfalarını Biçimlendirmek Veri Tablolarını Daha Etkin Bir Biçimde Yönetmek Formülü Otomatik Tamamlama ile Formülleri Daha Kolay Oluşturmak Yeni İşlevler Kullanarak Verileri Özetlemek Güçlü Koşullu Biçimler Oluşturmak Daha Etkileyici Grafikler Yaratmak Yazıcı Çıktılarını Daha Dikkatli Denetlemek iii

4 iv İçindekiler 2 Bir Çalışma Kitabı Oluşturmak 13 Çalışma Kitapları Oluşturmak Çalışma Kitaplarını Değiştirmek Çalışma Sayfalarını Değiştirmek Excel 2007 Program Penceresini Özelleştirmek Veriler ve Veri Tablolarıyla Çalışmak 35 Verileri Girmek ve Değiştirmek Bir Çalışma Kitabı İçinde Verileri Taşımak Verileri Bulmak ve Değiştirmek Çalışma Sayfasındaki Verileri Düzeltmek ve Geliştirmek Tablo Tanımlamak Verilerle Hesaplama Yapmak 59 Veri Gruplarını Adlandırmak Değer Hesaplamak İçin Formüller Oluşturmak Belirli Koşulları Sağlayan Verileri Özetlemek Hesaplama Hatalarını Bulmak ve Düzeltmek Belge Görünüþünü Deðiþtirmek 85 Hücreleri Biçimlendirmek Stiller Tanýmlamak Çalýþma Kitabý Temalarý ve Tablo Stilleri Uygulamak Sayýlarýn Okunuþunu Kolaylaþtýrmak Verinin Görünüşünü Deðerine Göre Deðiþtirmek Belgeye Resim Eklemek Filtre Kullanarak Belirli Verilere Odaklanmak 121 Ekranda Görünen Verileri Sýnýrlandýrmak Filtre Uygulanmýþ Veri Üzerinde Hesaplamalar Yapmak Hücre Aralýklarý Ýçin Geçerli Deðer Kümeleri Tanýmlamak Verileri Yeniden Düzenlemek ve Özetlemek 139 Veri Listelerini Sýralamak Verileri Seviyeler Halinde Düzenlemek Bir Veri Listesinde Bilgi Aramak

5 İçindekiler v 8 Birden Çok Kaynaktan Alınan Verileri Birleştirmek 159 Veri Listelerini Diðer Listelerin Þablonu Yapmak Diðer Çalýþma Kitaplarý ve Sayfalarýndaki Verilere Baðlanmak Birden Çok Veri Kümesini Tek Bir Çalýþma Kitabýnda Birleþtirmek Birden Çok Veri Kümesini Gruplandırmak Alternatif Veri Kümelerini Çözümlemek 179 Alternatif Veri Kümeleri Tanýmlamak ve Düzenlemek Birden Çok Alternatif Veri Kümesi Tanýmlamak Ýstenen Sonuçlarý Almak Ýçin Hedef Ara yý Kullanarak Verilerinizi Çeþitlendirmek. 187 Çözücü ile En Ýyi Çözümü Bulmak Tanýmlayýcý Ýstatistiklerle Veriyi Çözümlemek Özet Tablolarla Dinamik Listeler Oluşturmak 201 Özet Tablolarla Verileri Dinamik Biçimde Çözümlemek Özet Tablo Verilerine Filtre Uygulamak, Verileri Göstermek ve Gizlemek Özet Tablolarý Düzenlemek Özet Tablolarý Biçimlendirmek Dýþ Verilerden Özet Tablo Oluþturmak Grafik Oluşturmak 237 Grafik Oluþturmak Grafiklerin Görünüþünü Özelleþtirmek Verilerinizdeki Eðilimleri Bulmak Özet Grafikler Kullanarak Dinamik Grafikler Oluþturmak SmartArt Kullanarak Diyagramlar Oluþturmak Yazdırmak 267 Yazdýrýlan Sayfalara Üstbilgi ve Altbilgi Eklemek Yazdýrmak Ýçin Çalýþma Sayfalarýný Hazýrlamak Veri Listelerini Yazdýrmak Veri Listelerinin Bölümlerini Yazdýrmak Grafikleri Yazdýrmak

6 vi İçindekiler 13 Yinelenen Görevleri Makrolarla Otomatikleştirmek 291 Makrolara Giriþ Makrolar Oluþturmak ve Deðiþtirmek Bir Düðmeyi Týklayarak Makrolarý Çalýþtýrmak Makroyu Çalýþma Kitabý Açýlýrken Çalýþtýrmak Diğer Microsoft Office Programlarıyla Çalışmak 313 Microsoft Office Belgelerini Çalışma Sayfalarına Eklemek Excel 2007 Belgelerini Başka Office Belgelerinin Parçası Olarak Depolamak Köprüler Oluşturmak Grafikleri Diğer Belgelere Yapıştırmak Çalışma Arkadaşlarıyla İşbirliği Yapmak 329 Veri Listelerini Paylaþmak Açýklamalarý Yönetmek Çalýþma Arkadaþlarýnýzýn Yaptýðý Deðiþiklikleri Ýzlemek ve Yönetmek Çalýþma Kitaplarýný ve Çalýþma Sayfalarýný Korumak Çalýþma Kitaplarýnýn Kimliðini Doðrulamak Web Ýçin Çalýþma Kitaplarýný Kaydetmek Sözlük Dizin

7 Yazar Hakkýnda Curtis Frye Curtis Frye Microsoft Office Excel konusunda Microsoft Most Valuable Professional unvanına sahip bir yazardýr. Portland, Oregon da yaþamaktadýr. Frye, Microsoft Press ten yayınlanmış sekiz kitabýn yazarýdýr. Bunlarýn arasýnda Adým Adým Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Access 2007 Plain & Simple, Microsoft Office Excel 2007 Plain & Simple ve Microsoft Office Small Business Accounting 2006 Step By Step kitaplarý bulunmaktadýr. Kendisi ayný zamanda Microsoft Work Essentials Web sitesi için birçok makale yazmýþtýr haziranýnda yazarlık kariyerine baþlamadan önce MITRE Corporation da ticaret analisti olarak dört yýl çalýþan Frye, Ýnternet servis saðlayýcýsý Digital Gateway Systems þirketinde satýþ ve pazarlama müdürü olarak da bir yýl görev yapmýþtýr. Syracuse Üniversitesi nden 1990 yýlýnda siyaset biliminde onur derecesiyle mezun olmuþtur. Yazmadýðý zamanlarda, ComedySportz Portland da profesyonel bir komedyen olarak program yapmaktadýr. vii

8 Teşekkür Kitap yazmak tüm zamanýnýzý (bazen de her þeyinizi) alabilen bir süreçtir, ancak iliþkilerin oturmuþ olduðu bir çalýþma ortamýnda her þey daha iyi yürür. Bu vesileyle, baþka bir yel deðirmeniyle savaþmak için beni yeniden davet eden Microsoft Press Dizi Editörü Sandra Haynes a teþekkür etmek isterim. Son altý yýldýr Microsoft Press ile çalýþtýðým için şanslıyım. Microsoft Press Proje Editörü Valerie Woolley ile çalýþmaktan her zaman zevk aldým. Valerie bizi toparlayýp yönlendirdi ve bunu yaparken mizah duygusunu hiç eksik etmedi. Waypoint Press ten Steve Sagman a da teþekkür etmek isterim. Daha önceki bir projede Steve ile çalýþmýþtým, Sandra yine onunla ve takýmýyla çalýþacaðýmý söylediðinde çok heyecanlandým. Steve teknik editörlüðü baþarýyla yürüttü, Nancy Sixsmith metin üzerinde yaptýðý titiz düzeltilerle hedefe odaklanmamý ve konuyu sýnýrlamamý saðladý, Audrey Marr kitabý düzenleyen kiþi olarak tüm parçalarý bir araya getirdi ve Shawn Peck kitabýn ön okumasýný yaparak projenin tamamlanmasýný saðladý. Tüm bu insanlarla yeniden çalýþmayý dilerim. viii

9 Standartlar ve Özellikler Adým Adým dizisinde özel yönergelerin, tuþlarýn, düðmelerin ve benzerlerinin nasýl gösterildiğini anlamanýz, kitabı kullanırken size zaman kazandýrabilir. Standart 1 2 Anlamı Numaralandýrýlmýþ adýmlar, her konudaki pratik alýþtýrmalarda size kýlavuzluk eder. Bir bölümün baþýndaki bu simge, derste kullanýlacak dosyalarý listeler ve derse baþlamadan önce gerekebilecek dosya hazýrlýklarýný açýklar. KULLANIN YAPIN AÇIN KAPATIN İpucu Önemli Sorun giderme Ayrıca Bakınız Enter Bir adým adým alýþtýrmasýndan önce gelen bu sözcük, alýþtýrmada kullanýlacak alýþtýrma dosyalarýnýn adlarýný belirtir. Bir adým adým alýþtýrmasýndan önce gelen bu sözcük, alýþtýrmaya baþlamadan önce yapmanýz gerekenleri belirtir. Bir adým adým alýþtýrmasýndan önce gelen bu sözcük, alýþtýrmaya baþlamadan önce açmanýz gereken dosyalarý belirtir. Bir adým adým alýþtýrmasýndan sonra gelen bu sözcük, baþka bir konuya geçmeden önce açýk dosyalarý ya da programlarý kapatmakla ilgili yönergeleri belirtir. Bu bölüm, bir görevi baþarmayý kolaylaþtýran bir öneri ya da kýsayolu gösterir. Bu bölüm, yordamý tamamlamak için gerekli bilgileri gösterir. Bu bölüm, alýþtýrmalara devam etmenize engel olabilen sýk karþýlaþýlan bir sorunu nasýl çözeceðinizi gösterir. Bu bölüm, bir konu hakkýnda daha fazla bilgi edinmek için sizi baþka bir bölüme yönlendirir Adým adým alýþtýrmalarda, basmanýz gereken tuþlar klavyede göründüðü þekliyle görünür. + Ýki tuþ adýnýn arasýndaki artý (+) iþareti, bu tuþlara ayný anda basmanýz gerektiðini gösterir. Örneðin, + tuþlarýna basýn, tuþunu basýlý tutarken tuþuna basýn anlamýna gelir. ix

10 x Standartlar ve Özellikler Standart Program öğeleri Sözlük terimleri Kullanıcı girdisi Dosyalar, klasörler ve URL Anlamı Adýmlarda, düðmeler, komutlar ve iletiþim kutularý gibi program öðeleri siyah kalýn yazý tipiyle gösterilir. Kitabýn sonundaki sözlükte açýklanan terimler mavi italik karakterler olarak gösterilir. Yazmanýz gereken her þey mavi kalýn karakterler olarak gösterilir. Dosyalar, klasör yollarý, URL ve vurgulanan sözcükler italik yazý tipiyle gösterilir.

11 Kitabýn CD sini Kullanmak Bu kitapla birlikte verilen CD de, kitaptaki alýþtýrmalarda kullanacaðýnýz uygulama dosyalarý bulunmaktadýr. Bu uygulama dosyalarýný kullanýrsanýz, örnek oluþturmak ve veri girmek için zaman kaybetmezsiniz. Bunun yerine, zamanýnýzı Microsoft Office Excel 2007 programýný öðrenmek için kullanabilirsiniz. CD de Neler Var? Aþaðýdaki tabloda kitabýn CD sindeki alýþtýrma dosyalarý listelenmiþtir. Bölüm Bölüm 1: Excel 2007 deki Yenilikler Bölüm 2: Bir Çalýþma Kitabý Oluþturmak Bölüm 3: Veriler ve Veri Tablolarýyla Çalýþmak Bölüm 4: Verilerle Hesaplama Yapmak Bölüm 5: Belge Görünüşünü Deðiþtirmek Bölüm 6: Filtre Kullanarak Belirli Verilere Odaklanmak Klasör\Dosya Yok Oluşturmak\Özel Durum Özeti.xlsx Oluşturmak\Hat Hacmi.xlsx Veriler ve Veri Tablolarý\Seriler.xlsx Veriler ve Veri Tablolarý\2007Q1 Teslimat Süresine Göre Sevkiyatlar.xlsx Veriler ve Veri Tablolarý\Sevkiyat Ortalamaları.xlsx Veriler ve Veri Tablolarý\Hizmet Düzeyleri.xlsx Veriler ve Veri Tablolarý\Sürücü Yükleme Süreleri.xlsx Formüller\AraçGidilenKm.xlsx Formüller\BilgiTeknolojisiHarcamalarý.xlsx Formüller\GönderiMaliyetlerixlsx Formüller\TaþýyýcýTeklif.xlsx Görünüş\AraçKmÖzeti.xlsx Görünüş\İstisnalar.xlsx Görünüş\TeslimatTakibi.xlsx Görünüş\YöneticiBilgi.xlsx Görünüş\Veri Tablosu.xlsx Görünüş\Çaðrý Merkezi.xlsx Ayarlama\Gönderilerle Ýlgili Ýstisnai Durumlar.xlsx Ayarlama\Ýzleme.xlsx Ayarlama\Kredi.xlsx xi

12 xii Kitabın CD sini Kullanmak Bölüm Bölüm 7: Verileri Yeniden Düzenlemek ve Özetlemek Bölüm 8: Birden Çok Kaynaktan Alýnan Verileri Birleþtirmek Bölüm 9: Alternatif Veri Kümelerini Çözümlemek Bölüm 10: Özet Tablolarla Dinamik Listeler Oluþturmak Bölüm 11: Grafik Oluþturmak Bölüm 12: Yazdýrmak Bölüm 13: Yinelenen Görevleri Makrolarla Otomatikleþtirmek Klasör\Dosya Sýralama\SevkiyatÖzeti.xlsx Sýralama\ÇeyrekYýlaGöreSýralama.xlsx Sýralama\SevkiyatKaydý.xlsx BirdenÇokDosya\Günlük Çaðrý Özeti.xlsx BirdenÇokDosya\Ýþlem Giderleri Tablosu.xlsx BirdenÇokDosya\Filo Ýþlem Maliyetleri.xlsx BirdenÇokDosya\Ocak Çaðrýlarý.xlsx BirdenÇokDosya\Þubat Çaðrýlarý.xlsx BirdenÇokDosya\Birleþik.xlsx Alternatifler\2GünSenaryosu.xlsx Alternatifler\Çoklu Senaryo.xlsx Alternatifler\Hedef Deðerler.xlsx Alternatifler\Reklam Verme.xlsx Alternatifler\Sürücü Yükleme Süreleri.xlsx Özet Tablolar\Oluþturma.xlsx Özet Tablolar\Oluþturma.txt Özet Tablolar\Odaklanma.xlsx Özet Tablolar\Düzenleme.xlsx Özet Tablolar\Biçimlendirme.xlsx Grafik\Yýla Göre Gönderi Sayýsý.xlsx Grafik\Merkezlere Göre Gönderi Sayýsý.xlsx Grafik\Gelecek Yýlýn Gönderi Sayýlarý.xlsx Grafik\Ciro Analizi.xlsx Grafik\Kuruluþ Þemasý.xlsx Yazdýrma\Müþteriye Göre Ciro.xlsx Yazdýrma\Saat Saat Teslimatlar.xlsx Yazdýrma\Müþteri Özetleri.xlsx Yazdýrma\Saate Göre Teslimatlar.xlsx Yazdýrma\Þirket Ciro.xlsx Makrolar\Vurgulamak.xlsm Makrolar\Yýllýk Satýþ Özeti.xlsm Makrolar\Performans Panosu.xlsm Makrolar\Açmak.xlsm

13 Kitabın CD sini Kullanmak xiii Bölüm Bölüm 14: Diðer Microsoft Office Programlarýyla Çalýþmak Bölüm 15: Çalýþma Arkadaþlarýyla Ýþbirliði Yapmak Klasör\Dosya Diðer Programlar\Sunuþ Özeti.xlsx Diðer Programlar\Yýllýk Ciro Özeti 2007.pptx Diðer Programlar\Hizmet Düzeyine Göre Ciro.xlsx Diðer Programlar\Köprü.xlsx Diðer Programlar\Hizmet Düzeyi Tanýmlarý.xlsx Diðer Programlar\Ciro Grafiði.xlsx Diðer Programlar\Ciro Özeti.pptx Paylaþma\Maliyet Tahminleri.xlsx Paylaþma\Açýklamalar.xlsx Paylaþma\Ýzleme.xlsx Paylaþma\Güvenli Bilgi.xlsx Paylaþma\Ýmzalý Tahminler.xlsx Paylaþma\Sevkiyat Özeti.xlsx Minimum Sistem Gereksinimleri Office Excel 2007 yi çalýþtýrmak için bilgisayarýnýzýn aþaðýdaki minimum gereksinimleri karþýlamasý gerekir: l 500 megahertz (MHz) iþlemci l 256 megabyte (MB) RAM l 1.5 gigabyte (GB) kullanýlabilir alan l CD ya da DVD sürücüsü l 1024 x 768 ya da daha yüksek çözünürlükte monitör Uygulama Dosyalarını Yüklemek Uygulama dosyalarýný alýþtýrmalarda kullanmadan önce bilgisayarınızın sabit diskinde doðru konuma yüklemeniz gerekmektedir. Aþaðýdaki adýmlarý izleyin: 1. CD yi kitabýn arkasýndaki zarftan çýkarýn ve bilgisayarýn CD sürücüsüne yerleþtirin. Son Kullanıcı Lisans Anlaşması görünür. 2. Ekrandaki adýmlarý izleyin. Alýþtýrma dosyalarýný kullanmak için lisans anlaþmasýný kabul etmeniz gerekir. Lisans anlaþmasýný kabul ettikten sonra Ýleri yi týklayýn. Bir menü ekraný belirir.

14 xiv Kitabın CD sini Kullanmak Önemli Menü ekraný belirmezse, Baþlat düðmesini týklayýn. Bilgisayar ý týklayýn. Gezinti bölmesinde Klasörler listesini görüntüleyin. CD sürücü simgesini týklayýn ve sað bölmede StartCD çalýþtýrýlabilir dosyasýný çift týklayýn. 3. Uygulama Dosyalarýný Yükleyin i tıklayın. 4. Ýlk ekranda Ýleri yi týklayýn. Sonraki ekranda lisans anlaþmasýný onaylamak için Evet i týklayýn. 5. Uygulama dosyalarýný varsayýlan konumdan (Belgeler\Microsoft Press\AAExcel2007) farklý bir yere yüklemek isterseniz Gözat düðmesini týklayýn. Yeni sürücü ve yolu seçin ve Tamam ı týklayýn. Önemli Windows XP kullanýyorsanýz, varsayýlan klasör Belgelerim\Microsoft Press\ AAExcel2007 olacaktýr. 6. Hedef Konumu Seç ekranýnda Ýlerli yi týklayýn. Programý Yüklemeye Hazýr ekranýnda Yükle yi týklayarak seçili uygulama dosyalarýný yükleyin. 7. Uygulama dosyalarý yüklendikten sonra, Son u týklayýn. 8. Pencereyi kapatýn. CD yi CD sürücüsünden çýkarýn. Uygulama Dosyalarını Kullanmak Kitabýn CD sindeki uygulama dosyalarýný yüklediğinizde, dosyalar sabit diskteki Belgeler\ Microsoft Press\AAExcel2007 altýndaki alt klasörlerde depolanýr. Her alýþtýrmadan önce, o alýþtýrmada kullanýlacak dosyalarý listeleyen ve alýþtýrmaya baþlamadan önce yapmanýz gerekenleri anlatan bir paragraf bulunur. Örneðin: KULLANIN Bu konu için uygulama dosyasý klasöründeki Ýzleme çalýþma kitabýný kullanýn. Bu uygulama dosyasý Belgeler\Microsoft Press\AAExcel2007 \Ayarlama klasörü içindedir. YAPIN Bu alýþtýrmaya baþlamadan önce Excel 2007 yi baþlatýn. AÇIN Ýzleme çalýþma kitabýný açýn.

15 Kitabın CD sini Kullanmak xv Windows Gezgini nde uygulama dosyalarýný görüntülemek için: 1. Windows Görev Çubuðu nda, Baþlat düðmesini týklayýn ve Belgeler i týklayýn. Windows XP kullanýyorsanýz, Belgelerim i týklayýn. 2. Belgeler ya da Belgelerim klasöründe, Microsoft Press i çift týklayýn, AA Excel2007 yi çift týklayýn ve daha sonra belli bir bölüm klasörünü çift týklayýn. Uygulama dosyalarýný iletiþim kutusu kullanarak görüntülemek için: 1. Ýletiþim kutusunda Sýk Kullanýlan Bağlantılar bölmesinde Belgeler i týklayýn. Windows XP kullanýyorsanýz, Belgelerim i týklayýn. 2. Belgeler ya da Belgelerim klasöründe, Microsoft Press i çift týklayýn. AAExcel2007 yi çift týklayýn ve bölüm klasörünü çift týklayýn. Uygulama Dosyalarını Kaldırmak CD den yüklenen uygulama dosyalarýný kaldýrarak bu dosyalarýn kapladýðý sabit disk alanýný geri kazanabilirsiniz. Kaldýrma iþlemi sýrasýnda Microsoft Press\AAExcel2007 nin altýndaki bölümlere özel klasörlerde alýþtýrmalar sýrasýnda oluþturulan dosyalar da silinir. Þu adýmlarý izleyin: 1. Windows Görev Çubuðu nda Baþlat düðmesini týklayýn. Denetim Masasý nı týklayýn. 2. Denetim Masasý nda Program Ekle/Kaldýr ý týklayýn. Windows Vista kullanýyorsanýz Programlar altýnda Bir program kaldýr ı týklayýn. 3. Program Ekle/Kaldýr penceresinde Adým Adým Microsoft Excel 2007 yi týklayýn. Daha sonra Kaldýr ý týklayýn. Windows Vista kullanýyorsanýz, Programlar ve Özellikler penceresinde Adým Adým Microsoft Office Excel 2007 yi ve daha sonra Kaldýr düðmesini týklayýn. 4. Bir ileti kutusu silme iþlemini onaylamanýzý isterse Evet i týklayýn. Ayrıca Bakınız Uygulama dosyalarýný yüklemek ve kaldýrmakla ilgili ek bilgi için sonraki Yardým Almak baþlýðýna bakın.

16

17 Yardým Almak Bu kitap ve beraberindeki CD nin içeriðinin hatasýz olmasýný saðlamak için her türlü çaba gösterilmiþtir. Bir sorunla karþýlaþýrsanýz, yardým ve destek için lütfen uygun kaynaða baþvurun. Bu Kitap ve CD siyle Ýlgili Yardým Almak Kitabın ve CD sinin İngilizce orijinaliyle ilgili olası değişikliklere ve düzeltmelere çevirimiçi yardım sunan Microsoft Press Knowledge Base de aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz: Bu kitap ve CD si ile ilgili yorum ya da sorularınızı bize iletebilirsiniz: Office Excel 2007 yle Ýlgili Yardým Almak Sorununuz bu Microsoft Press yayýnýyla deðil, Microsoft Office Excel 2007 yle ilgiliyse, lütfen aþaðýdaki adresteki Office 2007 Solution Center ya da Microsoft Knowledge Base e bakýn: support.microsoft.com Amerika Birleþik Devletleri nde Microsoft Knowledge Base de açýklanmayan Microsoft yazýlým ürün desteði Microsoft Product Support Services tarafýndan saðlanmaktadýr. Microsoft Product Support Services de bulunan Microsoft yazýlým destek seçenekelri aþaðýdaki adreste listelenmiþtir: support.microsoft.com/gp/selfoverview/ xvii

18

19 Microsoft Ýþ Sertifika Programý Masaüstü bilgisayar yetkinliði, günümüzün iþ dünyasýnda gittikçe daha önemli hale gelmektedir. Bunun sonucu olarak birçok iþveren, elemanlarýný seçerken, iþe alýrken ve eðitirken, çalýþanlarýnýn yetkinliðinden emin olmak için teknoloji sertifikalarýnýn tarafsýzlýðýna ve tutarlýlýðýna güvenmektedir. Çalýþan veya iþ arayan biri olarak teknoloji sertifikasýyla, baþarýlý olmanýz için gereken becerilere sahip olduðunuzu kanýtlayabilir ve þimdiki ya da gelecekteki iþvereninizi, sizi eðitmek için ayrýca para ve çaba harcamaktan kurtarabilirsiniz. Microsoft Ýþ Sertifika Programý, çalýþanlarýn Windows Vista ve 2007 Microsoft Office program becerilerini doðrulamalarýna yardýmcý olmak için tasarlanmýþtýr. Sertifikaya giden iki yol vardýr: l Microsoft Sertifikalý Uygulama Uzmaný (MCAS), Windows Vista veya Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 2007 ve Microsoft Office Access 2007 gibi bir ya da daha çok 2007 Microsoft Office programýnda sertifika sýnavýna girerek Windows Vista da ya da 2007 Microsoft Office paketinde dünya çapýnda geçerli beceri standartlarýný kanýtlamýþ kiþidir. l Microsoft Sertifikalý Uygulama Profesyoneli (MCAP), 2007 Microsoft Office paketine ve Microsoft SharePoint ürünlerine ve teknolojilerine ait bilgisini bir üst düzeye çýkarmýþ ve bir sertifika sýnavýna girerek Office paketinin iþbirlikçi gücünü Bütçe Analizi ve Tahmin ya da Ýçerik Yönetimi ve Ýþbirliði gibi mesleki uygulamalarda kullanabileceðini kanýtlamýþ kiþidir. Sertifika aldýktan sonra, uygun sertifika göstergesi ile birlikte MCAS ya da MCAP logosunu kartvizitlerinize ve diðer kiþisel tanýtým malzemelerinize ekleyebilirsiniz. Bu logo, sertifika için gerekli olan uygulamalarda ya da çapraz uygulama becerilerinde yetkin olduðunuzu gösterir. xix

20 xx Microsoft Ýþ Sertifika Programý Bir Sertifika Yolu Seçmek Gerçekleþtirmek istediðiniz Microsoft Ýþ Sertifikasý yolunu seçerken, þunlarý göz önünde bulundurmalýsýnýz: l Aþina olduðunuz program ve program sürümleri l Programý kullanmýþ olduðunuz süre l O programýn kullanýmý için aldýðýnýz eðitimin resmi ya da gayrý resmi oluþu MCAS düzeyindeki sertifika adaylarýnýn, bir belgeyi ya da hesap tablosunu biçimlendirmek gibi çeþitli standart iþ uygulamalarýný baþarýyla tamamlamalarý beklenir. Baþarýlý adaylar genellikle altý ay ya da daha uzun süre, resmi olarak, eðitmen rehberliðinde veya MCAS onaylý kitaplarý, kýlavuzlarý ya da etkileþimli bilgisayar tabanlý malzemeleri kullanarak bireysel çalýþma yoluyla, Windows Vista da veya belirli bir Office programýnda tecrübe edinmiþlerdir. MCAP düzeyindeki sertifika adaylarýnýn, 2007 Microsoft Office ürün paketini bütün halinde kullanýp ileri seviyede iþlemler gerçekleþtirerek, daha karmaþýk, iþ odaklý uygulamalarý baþarýyla tamamlamalarý beklenir. Baþarýlý adaylar genellikle altý ay ya da daha uzun süre, resmi olarak, eðitmen rehberliðinde veya MCAP onaylý malzemeler kullanarak bireysel çalýþma yoluyla, programlarda tecrübe edinmiþlerdir. Microsoft Sertifikalý Uygulama Uzmaný Olmak Microsoft Office System 2007 Her MCAS ve MCAP sertifika sýnavý, Windows Vista ve 2007 Office programlarýnýn iþyerlerinde nasýl kullanýldýðýna iliþkin çalýþmalardan elde edilen beceri standartlarýna göre geliþtirilmektedir. Bu standartlar her sýnavýn kapsamýný belirlediði için, sertifika sýnavlarýna nasýl hazýrlanacaðýnýza dair önemli bilgiler verirler. Microsoft Office 2007 üzerine Microsoft Sertifikalý Uygulama Uzmaný olarak sertifika almak için, þu altý alanda yetkinliðinizi kanýtlamanýz gerekmektedir: Hedef : Microsoft Office Word 2007 yi kullanmak Beceri Belgeler Oluþturmak ve Özelleþtirmek Ýçeriði Biçimlendirmek Görsel Ýçeriklerle Çalýþmak Ýçeriði Düzenlemek Belgeleri Gözden Geçirmek Ýçieriði Paylaþmak ve Güvenliði Saðlamak

21 Microsoft Ýþ Sertifika Programý xxi Hedef : Microsoft Office Excel 2007 yi kullanmak : Microsoft Office PowerPoint 2007 yi kullanmak : Microsoft Office Outlook 2007 yi kullanmak : Microsoft Office Access 2007 I kullanmak Beceri Verileri Oluþturmak ve Deðiþtirmek Veri ve Ýçeriði Biçimlendirmek Formüller Oluþturmak ve Deðiþtirmek Verileri Görsel Olarak Sunmak Verileri Birleþtirmek ve Korumak Sunular Yaratmak ve Biçimlendirmek Slayt Öğeleri Yaratmak ve Biçimlendirmek Görsel Öğelerle Çalışmak Sunuları Yönetmek ve Dağıtmak Ýletileri Yönetmek Planlarý Yönetmek Görevleri Yönetmek Kiþisel Ýletiþim Bilgileri Yönetmek Bilgiyi Düzenlemek Bir Veri Tabaný Oluþturmak Veri Tabaný Öðelerini Oluþturmak ve Biçimlendirmek Veri Girmek ve Deðiþtirmek Sorgularý Oluþturmak ve Deðiþtirmek Sunmak ve Paylaþmak Veri Tabanlarýný Yönetmek ve Korumak Microsoft Sertifikalý Uygulama Profesyoneli Olmak Microsoft Sertifikalý Uygulama Profesyoneli olarak bir sertifika kazanmak için aþaðýdaki alanlarda yetkinliðinizi göstermeniz gerekir. Kurumsal Destek l Microsoft Office SharePoint Server 2007 Takým Sitesini yönetmek l Ýletiþimi yönetmek l Bilgiyi Ýzlemek, Korumak ve Paylaþmak l Bilgiyi Sunmak l Sayýsal Bilgiyi Yönetmek l Toplantýlar düzenlemek ve Yürütmek

22 xxii Microsoft Ýþ Sertifika Programý Sunular Oluþturmak ve Yönetmek l Sunu Ýþbirliði Ortamý Hazýrlamak l Sunularda Yeniden Kullanýlacak Öðeler Oluþturmak Ve Yönetmek l Etkili Sunular Oluþturmak l Etkili Sunular Oluþturmak l Sunularý Sonuçlandýrmak, Daðýtmak ve Sunmak Ýçerik Yönetimi ve Ýþbirliði l Ýþbirliði Ortamý Oluþturmak l SharePoint Site Yapýlarý ve Süreçlerini Yapýlandýrmak l Office SharePoint Server 2007 Sitesini Yönetmek Bütçe Analizi ve Tahmini l Veri Toplamak ve Yönetmek l Bilgiyi Korumak l Ýþbirliðini Korumak l Veriyi Ýþlemek ve Çözümlemek l Veriyi Raporlamak ve Sunmak Microsoft Ýþ Sertifika Sýnavýna Girmek Windows Vista ve Office 2007 programlarý için MCAS ve MCAP sertifika sýnavlarý, Windows Vista iþletim sisteminin ya da Office paketindeki bir ya da daha fazla programýn etkileþimli bir simülasyonunu (bir dijital model) kullanarak iþ ile ilgili görevleri tamamlamanýzý gerektiren performansa dayalý sýnavlardýr. Sýnavla Ýlgili Ýpuçlarý l Her soruda verilen yönergeleri tam ve doðru olarak takip edin l Ýstenen bilgileri yönergelerde göründüðü gibi girin, ancak aksini yapmanýz özellikle istenmedikçe biçimlendirmeyi taklit etmeyin. l Aksini yapmanýz özellikle istenmedikçe, bir sonraki sýnav sorusuna geçmeden önce tüm iletiþim kutularýný kapatýn.

23 Microsoft Ýþ Sertifika Programý xxiii l Aksini yapmanýz özellikle istenmedikçe, bir sonraki sýnav sorusuna geçmeden önce görev bölmelerini kapatmayýn. l Bir belgeyi, çizelgeyi, grafiði, raporu ya da slaydý yazdýrmanýz istenirse, görevi yerine getirin, ancak gerçekte herhangi bir þeyin yazdýrýlmayacaðýný bilin. l Fazladan tuþ vuruþlarý ya da fare týklamalarýný önemsemeyin. Çalýþmanýz, (yönergelerde belli bir yöntem kullanýlmasý istenmediði sürece) kullandýðýnýz yönteme ve soruyu cevaplamak için harcadýðýnýz zamana göre deðil, sonuca göre deðerlendirilecektir. l Eðer sýnav sýrasýnda bilgisayarýnýzda sorun yaþarsanýz (örneðin, sýnav yanýt vermezse ya da fare çalýþmamaya baþlarsa) ya da elektrik kesintisi meydana gelirse, hemen sýnav merkezi yöneticisiyle irtibata geçin. Yönetici bilgisayarý yeniden çalýþtýracaktýr ve puanýnýz ayný kalacak þekilde kesintinin yaþandýðý noktadan sýnava devam etmenizi saðlayacaktýr. Sertifika Alma Sýnav bittiðinde, sýnav merkezi yöneticisinin yardýmýyla çýktýsýný alabileceðiniz bir puan raporu verilecektir. Puanýnýz geçerli standardý (alýnmasý gereken en düþük puaný) saðlýyor veya aþýyorsa, yaklaþýk 14 gün içinde adresinize bir sertifika yollanacaktýr. Daha Fazla Bilgi Ýçin Microsoft Sertifikalý Uygulama Uzmaný sýnavlarý ve kurs materyalleri hakkýnda daha fazla bilgi edinmek için, aþaðýdaki adresi ziyaret edebilirsiniz Microsoft Sertifikalý Uygulama Profesyoneli sýnavlarý ve kurs materyalleri hakkýnda daha fazla bilgi edinmek için, aþaðýdaki adresi ziyaret edebilirsiniz

Adım Adım Microsoft Office Excel 2007

Adım Adım Microsoft Office Excel 2007 Adım Adım Microsoft Office Excel 2007 Curtis D. Frye Çeviri: Zeynep Kopuzlu arkadaþ YAYINEVÝ Mithatpaþa Cad. 28/C Ankara Tel: +90 312 434 46 24 (4 hat) Faks: +90 312 435 60 57 e-posta: info@arkadas.com.tr

Detaylı

1 MICROSOF T OFFICE 2010 A GİRİŞ

1 MICROSOF T OFFICE 2010 A GİRİŞ İÇİNDEKİLER V İÇİNDEKİLER 1 MICROSOFT OFFICE 2010 A GİRİŞ 1 Microsoft Office 2010 ile Gelen Yenilikler 1 Metin Efektleri 2 Akıllı Kopyala - Yapıştır Fonksiyonu 2 Fikirlerimizi Daha Görsel Olarak İfade

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

Temel Bilgisayar Eğitimi, Word Temel Eğitimi Süresi

Temel Bilgisayar Eğitimi, Word Temel Eğitimi Süresi PowerPoint - Outlook Ön Koşullar (POWERPOİNT) Temel Bilgisayar Eğitimi, Word Temel Eğitimi Eğitimin Süresi Saat Ön Koşullar (OUTLOOK) Temel Bilgisayar Eğitimi, Word Temel Eğitimi Eğitimin Süresi 5 Saat

Detaylı

OFFICE EXCEL 2007 TEMEL EĞĐTĐMĐ

OFFICE EXCEL 2007 TEMEL EĞĐTĐMĐ Çalışma Kitapları Oluşturmak OFFICE EXCEL 2007 TEMEL EĞĐTĐMĐ Var olan verilerinizin hiçbiriyle ilişkili olmayan verileri toplamak ve depolamak istediğinizde, yeni bir çalışma kitabı oluşturmanız gerekir.

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Excel 2013 önceki sürümlerden farklı görünüyor, bu nedenle öğrenmenizi kolaylaştırmak için bu kılavuzu oluşturduk. Hızlı Erişim Araç Çubuğu'na komutlar ekleme Şeridi

Detaylı

NAZMİYE DEMİREL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 1. DÖNEM 6. SINIFLAR DERS NOTU EXCEL 2007 DERS NOTLARI

NAZMİYE DEMİREL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 1. DÖNEM 6. SINIFLAR DERS NOTU EXCEL 2007 DERS NOTLARI EXCEL 2007 DERS NOTLARI Bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu verilerle ilgili ihtiyaç duyacağınız tüm hesaplamaları

Detaylı

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 4

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 4 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 4 Powerpoint bir prezentasyon yani sunu hazırlama programıdır. Anlatılan her konuya görsel olarak güçlü bir destek sağlarken hareketli resim, yazı ve efektlerle kişileri etkilemektedir.

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - II Ayrıntılı Ders İçerikleri Hesap Tabloları(Excel 2007) HAFTA 1 1. Hesap Tablolarına Giriş 1.1. Hesap tablosu tanımı, kullanım amacı ve yerleri 1.2. MS Excel Uygulamasına giriş

Detaylı

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır.

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint ile toplantılar da veya herhangi bir konu üzerinde açıklama getirmek için sunu hazırlarız. Powerpoint2003

Detaylı

Adım Adım Microsoft Excel 2007

Adım Adım Microsoft Excel 2007 Yaz 2011 Enformatik Bölümü Teknoloji Yetkinliği Eğitimleri Adım Adım Microsoft Excel 2007 Uzman Aysun Tok Onarcan Araş.Gör. Mete Alikalfa Doç.Dr. Muzaffer Kapanoğlu 06 Haziran 30 Temmuz 2011 Tel: (90)

Detaylı

POWERPOINT ÖĞRENĐYORUM Bölüm 1 Sunu Oluşturmak

POWERPOINT ÖĞRENĐYORUM Bölüm 1 Sunu Oluşturmak POWERPOINT ÖĞRENĐYORUM Bölüm 1 Sunu Oluşturmak 1- Microsoft Powerpoint i başlatmak için Görev çubuğunda, Başlat ı tıklayın, Programlar ı işaret edin ve Microsoft Powerpoint i tıklayın. 2- Önerilen içeriği

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI 1-2 HAFTA

BİLGİSAYAR DONANIMI 1-2 HAFTA BİLGİSAYAR DONANIMI 1-2 HAFTA 1. Hafta, Genel Kavramlar, 3B Ekran Kartları ve 3B Görüntü Özellikleri, Bilgisayarın Verimi / Gücü ve Donanım ve Yazılım Ders Tanıtımı Genel Kavramlar Donanım, Yazılım ve

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI DERSİ İÇERİĞİ DONANIM

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI DERSİ İÇERİĞİ DONANIM TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI DERSİ İÇERİĞİ DONANIM 1) Giriş Üniteleri 2) Klavye, Fare, barkod okuyucu, optik okuyucu 3) Sistem türleri 4) Sistem Bileşenleri 5) Anakart 6) İşlemci (CPU) 7) ROM ve RAM

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği Microsoft WORD 1. PENCERE ELEMANLARI VE GÖRÜNTÜLEME BİÇİMLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1.2. Ekran Görünümleri 1.3. Metin Sınırları ve Basımda Çıkmayan

Detaylı

Excel Dosyasını Kaydetme;

Excel Dosyasını Kaydetme; MICROSOFT EXCEL 2007 Microsoft Excel bir hesap tablosu programıdır. Bu program ile kolayca tablo oluşturulabilir ve tablo üzerinde hesaplama işlemleri yapabilirsiniz. Bu hesaplamalar basit işlemler olabileceği

Detaylı

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak MS POWERPOINT 2010 1.Giriş: PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Bilgi Teknolojileri (IT) Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosyaların Yönetimi, Bilgi ve İletişim HAFTA 1 1. Genel Kavramlar(Bilgisayarın tanımı,bilgi

Detaylı

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu MS POWERPOINT 2010 PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları ve taslaklar

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3

ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3 AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti ile tasarım düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Tema ne demektir? Temayı oluşturan ögeler nelerdir? Araştırınız. Arka plan ne demektir?

Detaylı

TEMEL POWERPOİNT ÖĞRENİYORUM. Esra TÜRK Halil İbrahim NACAR

TEMEL POWERPOİNT ÖĞRENİYORUM. Esra TÜRK Halil İbrahim NACAR TEMEL POWERPOİNT ÖĞRENİYORUM Esra TÜRK Halil İbrahim NACAR İÇİNDEKİLER A ) MICROSOFT OFFICE POWERPOİNT 2007 PROGRAMI GENEL 1 Microsoft Office Powerpoint 2007 Programına Giriş.1 Powerpoint 2007 Ekranı.1

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında elektronik tablolama yazılımı çalışma alanı düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Güncel olarak

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Word 2013 önceki sürümlerden farklı görünüyor, bu nedenle öğrenmenizi kolaylaştırmak için bu kılavuzu oluşturduk. Hızlı Erişim Araç Çubuğu Buradaki komutlar her zaman

Detaylı

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 2

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 2 İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 2 Öğr.Gör.Ali ATALAY EXCEL PAKET PROGRAMI Günümüzde hesap tablosu, veri analizi, kod yazımı, grafik çizimi, veri tabanı oluşturma gibi bir çok özelliği olan

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27 İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 1.1. GİRİŞ...1 1.2. BİLGİSAYARIN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ...3 1.3. BİLGİSAYARIN FONKSİYONLARI...3 1.4. BİLGİSAYARIN YAPISI VE BİLGİSAYARI

Detaylı

İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 MICROSOFT OFFICE 2013 E GİRİŞ 1 Microsoft Office 2013 ile Gelen Yenilikler 1 Dosyaları Bulutta Kaydetme ve Paylaşma 2 Paylaşılan Toplantılar 2 Başlamak İçin Daha Fazla Seçenek

Detaylı

Microsoft Word 2010 Uygulama 1

Microsoft Word 2010 Uygulama 1 Microsoft Word 2010 Uygulama 1 1. Bulunduğunuz bilgisayarın Belgelerim klasörü altında adına kendi numaranızı verdiğiniz bir klasör oluşturun. Uygulamaya başlamadan önce Elektronik Destek Sisteminde bulunan

Detaylı

Temel Bilgisayar Dersi

Temel Bilgisayar Dersi ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI Temel Bilgisayar Dersi Bölüm 10-11: Microsoft PowePoint Genel Bilgiler Microsoft PowerPoint 2010, güçlü bir sunu programıdır. PowerPoint ile herhangi bir konu hakkında etkili

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Publisher 2013 önceki sürümlerden farklı görünüyor, bu nedenle öğrenmenizi kolaylaştırmak için bu kılavuzu oluşturduk. Hızlı Erişim Araç Çubuğu En sevdiğiniz komutları

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI Programın Açılışı: Başlat Tüm Programlar Microsoft Office Microsoft

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 1 MİCROSOFT EXCEL Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak da adlandırılan Excel, girilen veriler üzerinde

Detaylı

1 EXCEL PROGRAMINI TANIYALIM

1 EXCEL PROGRAMINI TANIYALIM İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 EXCEL PROGRAMINI TANIYALIM 1 Satır, Sütun ve Hücre Nedir? 1 Basit Toplama İşlemi 3 Excel Programını Açmak 3 Excel Açıldığında 6 Boş Çalışma Kitabı Şablonu 6 Günlük Zaman Çizelgesi

Detaylı

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek.

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. MS WORD 4.BÖLÜM Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. Ekle sekmesini tanır. 2. Kapak sayfası oluşturabilir.

Detaylı

Temel Bilgisayar Dersi

Temel Bilgisayar Dersi ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI Temel Bilgisayar Dersi Bölüm 10-11: Microsoft PowePoint PowerPoint Sekmelerinin Tanıtımı Dosya Sekmesi Giriş Sekmesi Ekle Sekmesi Tasarım Sekmesi Geçişler Sekmesi Animasyonlar

Detaylı

08.11.2015 WORD KULLANIMI

08.11.2015 WORD KULLANIMI KELİME İŞLEMCİ-MİCROSOFT OFFİCE OFFICE DÜĞMESİ HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUĞU MENÜLER ŞEKİL, RESİM EKLEME TABLO EKLEME ETKİNLİKLER 1 OFFICE DÜĞMESİ: Çalışmamız ile ilgili dosya işlemleri yapmamızı sağlar. Yeni

Detaylı

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B

3. Aşağıdakilerden hangisi B5 hücresinin değerini getirir (Kopyalar)? a-) =B5 b-) B5 c-) =B(5) d-) =5B 1. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin içini desen ile doldurur? a-) Biçim - Hücreler -Yazı Tipi b-) Biçim - Hücreler - Desen c-) Biçim - Hücreler Kenarlık d-) Biçim - Hücreler Hizalama 2. Aşağıdaki fonksiyonlardan

Detaylı

ÜNİTE 8 ÜNİTE 8 MICROSOFT EXCEL - I. TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Rabia KURNAZ İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 8 ÜNİTE 8 MICROSOFT EXCEL - I. TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Rabia KURNAZ İÇİNDEKİLER HEDEFLER MICROSOFT EXCEL - I İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Genel Bilgiler Excel penceresinin tanıtımı Sekmelerin tanıtımı Temel Kavramlar Çalışma kitabı ile ilgili işlemler Çalışma sayfası

Detaylı

[ Excel e Giriş ] ÇALIŞMA EKRANI

[ Excel e Giriş ] ÇALIŞMA EKRANI [ Excel e Giriş ] Microsoft Excel programı, Windows altında çalışan bir tablo işlemcisidir. Bu tablo üzerinde yazmış olduğunuz rakamlar, kelimeler ve tarih gibi bir takım veriler üzerinde, işinize uygun

Detaylı

Excel Dosyasını Kaydetme;

Excel Dosyasını Kaydetme; MICROSOFT EXCEL Microsoft Excel bir hesap tablosu programıdır. Bu program ile kolayca tablo oluşturulabilir ve tablo üzerinde hesaplama işlemleri yapabilirsiniz. Bu hesaplamalar basit işlemler olabileceği

Detaylı

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ (MEB ONAYLI)

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ (MEB ONAYLI) BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ (MEB ONAYLI) WİNDOWS İŞLETİM SİSTEMİ Genel Konu Başlıkları :Bilgisayar kavramı, Farenin kullanılması, Masa üstü kavramı, Klavye kullanımı, Bir uygulama penceresi özellikleri, Dosya

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Excel menü çubuğunda bulunan, Ekle menüsünün içerik ve uygulamaları Biçim menüsünün içerik ve uygulamaları Veri menüsünün içerik ve uygulamaları

Detaylı

Outlook 2010 a geçiş

Outlook 2010 a geçiş Bu Kılavuzda Microsoft Microsoft Outlook 2010 un görünüşü çok farklı olduğundan, öğrenme çabasını en aza indirmede size yardımcı olmak amacıyla bu kılavuzu hazırladık. Yeni arabirimin önemli bölümlerini

Detaylı

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 İÇERİK Genel bilgiler PowerPoint penceresinin tanıtımı Sekmelerin genel tanıtımı Sunular ile ilgili işlemler Yeni bir sunu oluşturmak Bir sunuyu kaydetmek Varolan bir sunuyu açmak

Detaylı

2000 de Programlarla Çalışmalar

2000 de Programlarla Çalışmalar Windows 2000 de Programlarla Çalışmalar 24 3 Windows 2000 de Programlarla Çalışmalar Programları Başlatmak Programları başlat menüsünü kullanarak, başlatmak istediğiniz programın simgesini çift tıklayarak

Detaylı

Microsoft Access 2003 ten. Access 2010 a geçiş

Microsoft Access 2003 ten. Access 2010 a geçiş Bu Kılavuzda Microsoft Microsoft Access 2010 un görünüşü çok farklı olduğundan, öğrenme çabasını en aza indirmede size yardımcı olmak amacıyla bu kılavuzu hazırladık. Yeni arabirimin önemli bölümlerini

Detaylı

ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi...

ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi... ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi... 3 İndirme... 3 Sunucu yazılım kurulumu... 3 Kurulum sayfası çıkacaktır...

Detaylı

Hizalama Word dokümanlarınızda oluşturduğunuz veya oluşturacağınız metinlerin hizalamasını yapabilirsiniz. Bu işlem için:

Hizalama Word dokümanlarınızda oluşturduğunuz veya oluşturacağınız metinlerin hizalamasını yapabilirsiniz. Bu işlem için: Biçimleme Metin biçimleme Hizalama Word dokümanlarınızda oluşturduğunuz veya oluşturacağınız metinlerin hizalamasını yapabilirsiniz. Bu işlem için: 1. Hizalamak istediğiniz metni seçin. 2. Giriş sekmesini

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

III. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. BİÇİMLEME D. SAYFA BİÇİMLEME E. YAZDIRMA F. İLERİ ÖZELLİKLER KELİME İŞLEM PROGRAMI

III. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. BİÇİMLEME D. SAYFA BİÇİMLEME E. YAZDIRMA F. İLERİ ÖZELLİKLER KELİME İŞLEM PROGRAMI III. KELİME İŞLEM PROGRAMI Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. BİÇİMLEME D. SAYFA BİÇİMLEME E. YAZDIRMA F. İLERİ ÖZELLİKLER 71 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Bildiğiniz kelime işlemci programlarını

Detaylı

Web sayfalarında yapılan her çalışma ve düzenleme tablolar aracılığı ile yapılır. Dolayısıyla çoğu web sayfalarında tablo kullanmak zorunluluktur.

Web sayfalarında yapılan her çalışma ve düzenleme tablolar aracılığı ile yapılır. Dolayısıyla çoğu web sayfalarında tablo kullanmak zorunluluktur. Yazı Tipi Stili HTML kodları 47 Kalın İtalik Altı Çizili 9.2.6 Metin yükseltme veya alçaltma 1. Sayfa görünümünde, belge penceresinin altındaki Tasarla düğmesini tıklatın. 2.

Detaylı

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MICROSOFT OFFICE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI 1-) Word 2010 nedir? A-) Hesap Programıdır B-) Tablo - Grafik Programıdır C-) Kelime İşlem Programıdır D-) İşletim Sistemidir 2-) Microsoft Word 2007 programında

Detaylı

EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010 İÇERİK Genel bilgiler PwerPint penceresinin tanıtımı Sekmelerin genel tanıtımı Sunular ile ilgili işlemler Yeni bir sunu luşturmak Bir sunuyu kaydetmek Varlan bir sunuyu açmak

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

TEMEL BİLGİTEKNOLOJİLERİ

TEMEL BİLGİTEKNOLOJİLERİ TEMEL BİLGİTEKNOLOJİLERİ Bilgiyi işlemekte kullanılan araçlar ikiye ayrılır. 1- Maddi cihazlar 2-Kavramsal araçlar. Kullanıcıve bilgisayarın karşılıklıetkileşimini sağlayan birimlerin genel adıgiriş-çıkışbirimleridir.

Detaylı

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği

Detaylı

ÜNİTE 6 ÜNİTE 5 MICROSOFT WORD- II TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 6 ÜNİTE 5 MICROSOFT WORD- II TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÜNİTE 5 MICROSOFT WORD- II İÇİNDEKİLER Sayfa Rengi, Sayfa Kenarlıkları,Sayfa Sonu Ekleme Köprü Eklemek Üst ve Alt Bilgi,Sayfa Numaraları Ekleme Çizim Araçları Şekil Ekleme Resim Ekleme Küçük Resim Ekleme

Detaylı

Belge Hazırlama: Adım Adım İleri Microsoft Word 2007/2010

Belge Hazırlama: Adım Adım İleri Microsoft Word 2007/2010 Yaz 2012 Enformatik Bölümü Teknoloji Yetkinliği Eğitimleri Belge Hazırlama: Adım Adım İleri Microsoft Word 2007/2010 Uzman Özgür Gültekin Araş.Gör. Mete Alikalfa Doç.Dr. Muzaffer Kapanoğlu 25 Haziran -

Detaylı

EYLÜL 2012 WORD 2010. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 WORD 2010. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 WORD 2010 İÇERİK 1. 2. 3. 4. 5. Genel bilgiler Wrd ile neler yapabilirsiniz? Wrd penceresinin tanıtımı Sekmelerin tanıtımı Belgeler ile ilgili işlemler 6. Yeni bir belge luşturmak Varlan bir

Detaylı

Microsoft Word 2010 ara yüzündeki bölümler aşağıda gösterilmiştir.

Microsoft Word 2010 ara yüzündeki bölümler aşağıda gösterilmiştir. Başlangıç Bu dersin amacı, öğrencilerin çalışma hayatlarında Microsoft Word programını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlamak ve karşılaştıkları sorunların çözümlerine ulaşma konusunda deneyim

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı İçindekiler Bakanlık E-Posta Hizmetleri ve Sistem Ara yüzü E-posta Hizmetlerinin Outlook Programına Bağlanması Outlook 2010 Kullanımına ilişkin temel bilgiler

Detaylı

ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI

ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI Kelime İşlemci Nedir? Bilgisayarda yazıların(metinlerin) yazılmasını ve düzenlenebildiği, resimlerin ve tabloların eklenebildiği yazılımların(programların) genel adıdır.

Detaylı

Microsoft Office Access Ders İçeriği 25 Saat. Access Temel 10 saat

Microsoft Office Access Ders İçeriği 25 Saat. Access Temel 10 saat Microsoft Office Access Ders İçeriği 25 Saat Access Temel 10 saat 1) Bölüm 1 : Office Çalışma Alanı Temelleri a) Temel Pencere Bileşenleri b) Backstage Görünümünü Tanıma c) Şerit İle Çalışma d) Hızlı Erişim

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojisi. Ders 6

Temel Bilgi Teknolojisi. Ders 6 Temel Bilgi Teknolojisi Ders 6 1 MICROSOFT EXCEL GIRIS Microsoft Excel programı, Windows altında çalışan bir tablo işlemcisidir. Bu tablo üzerinde yazmış olduğunuz rakamlar, kelimeler ve tarih gibi bir

Detaylı

4 Front Page Sayfası Özellikleri

4 Front Page Sayfası Özellikleri 4 Front Page Sayfası Özellikleri İsterseniz Frontpage penceresinin sağ tarafından, isterseniz araç çubuklarından faydalanarak yeni bir sayfa açın. Frontpage te çeşitli sayfa şablonları bulunmaktadır. Ancak

Detaylı

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek.

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. Amaçlarımız 2 Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. da metin biçimlendirmek. 1 Kelime İşlemcilerin İşlevleri 3 Kelime

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM İNTERNET

BİRİNCİ BÖLÜM İNTERNET BİRİNCİ BÖLÜM İNTERNET 1. İnternet... 1 1.1. Tanımı ve Tarihçesi... 1 1.2. İnternette Kullanılan Kavramlar... 3 1.2.1. Alan Adları(Domain Name)... 3 1.2.2. İnternette Kullanılan Terimler... 4 1.3.İnternet

Detaylı

düğmesine ile bir sayfa yukarıya, düğmesi ile bir sayfa aşağı gidebilirsiniz.

düğmesine ile bir sayfa yukarıya, düğmesi ile bir sayfa aşağı gidebilirsiniz. Metin işlemleri Bu bölümde belgenizde değişiklik veya düzenleme yapmak istediğinizde ihtiyaç duyacağınız işlemler ile metin girişini kolaylaştıracak araçlara yer verilmiştir. Dolaşma Belge içinde dolaşmak

Detaylı

Laboratuvar Çalışması 3.6.5 Kaynak Paylaşma

Laboratuvar Çalışması 3.6.5 Kaynak Paylaşma Laboratuvar Çalışması 3.6.5 Kaynak Paylaşma Hedefler Aşağıdaki görevleri tamamlamak için Windows XP kullanın: Dosyaları ve klasörleri paylaşma. Ağ sürücülerini eşleme. Arkaplan / Hazırlık PC leri bir ağ

Detaylı

DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI

DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI ECDL BAŞLANGIÇ Bilgisayarı Kullanmak ve Dosyaları Yönetmek 1) Bilgisayar ı doğru şekilde kapatıp, açmak için uygun metodu uygulayınız.(bilgisayarı kapatın ve tekrar açın.)

Detaylı

Bir sonraki pencereye geçiş yapar. Önceki pencereye geçiş yapar. alt + ÜST KRKT + SEKME

Bir sonraki pencereye geçiş yapar. Önceki pencereye geçiş yapar. alt + ÜST KRKT + SEKME Microsoft Office temel Pencereleri görüntüleme ve kullanma Bir sonraki pencereye geçiş yapar. alt + SEKME Önceki pencereye geçiş yapar. alt + ÜST KRKT + SEKME Etkin pencereyi kapatır. Bunu en üst düzeye

Detaylı

DENEME SINAVI. ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu

DENEME SINAVI. ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu DENEME SINAVI ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu 1. Hesap Çizelgesi (Microsoft Office - Excel) uygulamasını açınız. Başlat > Programlar > Microsoft Office > Microsoft Office Excel 2003 yolu izlenerek Excel programı

Detaylı

EYLÜL 2012 EXCEL 2010. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 EXCEL 2010. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 EXCEL 2010 İÇERİK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 2 Genel Bilgiler Excel penceresinin tanıtımı Sekmelerin tanıtımı Temel Kavramlar Çalışma kitabı ile ilgili işlemler Yeni bir çalışma kitabı luşturmak

Detaylı

Not Sayfanın dilini ayarlamak, Microsoft FrontPage'in doğru yazım denetimi sözlüğünü otomatik olarak yüklemesini de sağlar.

Not Sayfanın dilini ayarlamak, Microsoft FrontPage'in doğru yazım denetimi sözlüğünü otomatik olarak yüklemesini de sağlar. 20 Sayfanızın dilinin Türkçe (istenirse değiştirilebilir.) olduğunu gösterir. Not Sayfanın dilini ayarlamak, Microsoft FrontPage'in doğru yazım denetimi sözlüğünü otomatik olarak yüklemesini de sağlar.

Detaylı

VERİ TABANI UYGULAMALARI

VERİ TABANI UYGULAMALARI V. Ünite VERİ TABANI UYGULAMALARI A. BAŞLANGIÇ B. BİR VERİ TABANI YARATMA C. FORMLARIN KULLANIMI D. BİLGİYE ERİŞİM E. RAPORLAMA 127 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Access 2013 önceki sürümlerden farklı görünmektedir, dolayısıyla öğrenme eğrisini en aza indirmenize yardımcı olmak üzere bu kılavuzu hazırladık. Ekran boyutunu değiştirme

Detaylı

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve hizmetlerle

Detaylı

Excel 2007 Çalışma Soruları

Excel 2007 Çalışma Soruları Excel 2007 Çalışma Soruları 1) Çalışma sayfasının sekme rengi hangisi ile değiştirilir? a) Ekranın altında yer alan sayfa adı sekmesi çift tıklanarak b) Sayfa adı sekmesi üzerinde farenin sağ tuşu-sekme

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI DERS NOTLARI Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders Notları-

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

Microsoft Excel. Çalışma Alanı. Hızlı Erişim Çubuğu Sekmeler Başlık Formül Çubuğu. Ad Kutusu. Sütunlar. Satırlar. Hücre. Kaydırma Çubukları

Microsoft Excel. Çalışma Alanı. Hızlı Erişim Çubuğu Sekmeler Başlık Formül Çubuğu. Ad Kutusu. Sütunlar. Satırlar. Hücre. Kaydırma Çubukları Microsoft Excel Microsoft Excel yazılımı bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu verilerle ilgili ihtiyaç duyacağınız

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

Microsoft Word 2007 Çalışma Soruları

Microsoft Word 2007 Çalışma Soruları 1 BÖLÜM 1 BELGE İŞLEMLERİ Microsoft Word 2007 Çalışma Soruları 1. Aşağıdakilerden hangisi Word Programının tanımıdır? A) Hesap Programıdır. B) Tablo Grafik Programıdır. C) Kelime İşlem Programıdır. D)

Detaylı

Android telefonunuzda Office 365'i kullanma

Android telefonunuzda Office 365'i kullanma Android telefonunuzda Office 365'i kullanma Hızlı Başlangıç Kılavuzu E-postayı denetleme Office 365 hesabınızdan e-posta göndermek ve almak için Android telefonunuzu ayarlayın. Takviminizi nerede olursanız

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Temel Bilgi Teknolojileri-1 Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

İSTANBUL ECZACI ODASI BİLGİ İŞLEM BİRİMİ - 2010 -

İSTANBUL ECZACI ODASI BİLGİ İŞLEM BİRİMİ - 2010 - İSTANBUL ECZACI ODASI BİLGİ İŞLEM BİRİMİ - 2010 - İnternet Explorer sayfasını açınız. Adres çubuğuna http://arsiv.ieo.org.tr adresini yazarak klavyeden Enter tuşuna basınız. (1) Açılacak olan sayfadan

Detaylı

PowerPoint 2010 Sunu Hazırlama Programı

PowerPoint 2010 Sunu Hazırlama Programı 1 PowerPoint 2010 Sunu Hazırlama Programı 1-PowerPoint i Tanıyalım 2-PowerPoint programını açmak 3-Slayt Kavramı ve yeni slaytlar ekleme 4-Slayt Düzeni işlemleri 5-Slayt Tasarımı 6-Slayt geçişleri 7-Animasyonlar

Detaylı

Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir.

Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir. 3. GİRİŞ SEKMESİ Bu sekme ile genel olarak biçimlendirme ile ilgili ayarlamaların yapıldığı sekmedir. 3.1. Excel 2010 da Kesme, Kopyalama, Yapıştırma ve Biçim Boyacısı Giriş sekmesinin ilk grubu olan Pano

Detaylı

Adım Adım Microsoft Office Word 2007

Adım Adım Microsoft Office Word 2007 Adım Adım Microsoft Office Word 2007 Joyce Cox ve Joan Preppernau Çeviri: Sevgin Güngör arkadaþ YAYINEVÝ Mithatpaþa Cad. 28/C Ankara Tel: +90 312 434 46 24 (4 hat) Faks: +90 312 435 60 57 e-posta: info@arkadas.com.tr

Detaylı

EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 POWERPOINT 2010 İÇERİK Genel bilgiler PwerPint penceresinin tanıtımı Sekmelerin genel tanıtımı Sunular ile ilgili işlemler Yeni bir sunu luşturmak Bir sunuyu kaydetmek Varlan bir sunuyu açmak

Detaylı

Archive Player Divar Series. Kullanım kılavuzu

Archive Player Divar Series. Kullanım kılavuzu Archive Player Divar Series tr Kullanım kılavuzu Archive Player İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Giriş 4 2 Çalışma 5 2.1 Programın başlatılması 5 2.2 Ana pencere tanıtımı 6 2.3 Açma düğmesi 6 2.4 Kamera

Detaylı

IV. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER ELEKTRONİK TABLOLAMA

IV. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER ELEKTRONİK TABLOLAMA IV. ELEKTRONİK TABLOLAMA Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER 99 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Excel le Word ün farklılıkları neler olabilir?

Detaylı

WORD KULLANIMI

WORD KULLANIMI KELİME İŞLEMCİ-MİCROSOFT OFFİCE q OFFICE DÜĞMESİ q HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUĞU q MENÜLER q ŞEKİL, RESİM EKLEME q TABLO EKLEME q ETKİNLİKLER 1 OFFICE DÜĞMESİ: Çalışmamız ile ilgili dosya işlemleri yapmamızı

Detaylı

Office 2007 Otomatik Düzelt Seçenekleri

Office 2007 Otomatik Düzelt Seçenekleri Sırasıyla öncelikle; Microsoft Office Düğmesi, Word, Yazım Denetleme, Otomatik Düzeltme ne gireriz. Otomatik Düzelt penceresine girdiğimizde karşımıza aşağıdaki pencere gelecektir. 1.)Otomatik Düzeltme

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

1.1 Web Kavramlar. 1.1.1.3 URL terimini tanımlayınız ve anlayınız.

1.1 Web Kavramlar. 1.1.1.3 URL terimini tanımlayınız ve anlayınız. 1.1 Web Kavramlar 117 Anahtar 7erim/er 1.1.1.1 Web ve Internet terimlerini tanımlayınız. Her birinin anahtar özelliklerini tanımlayınız. Web bir Internet hizmetidir. Web Internet üzerinde bağlantılı html

Detaylı

2- Kontrol Sil... 17. 3-En Öne Getir... 13 4-En Arkaya Gönder... 13 4.5.8.2 Resim... 14. 1-Özellikler:... 18 Genel Özellikler...

2- Kontrol Sil... 17. 3-En Öne Getir... 13 4-En Arkaya Gönder... 13 4.5.8.2 Resim... 14. 1-Özellikler:... 18 Genel Özellikler... i İçindekiler Kullanıcı Giriş Ekranı... 1 Ana Sayfa... 2 1-Projeler... 3 1.1 Yeni Proje... 3 1.2 Proje Düzenle... 3 1.3 Proje Sil... 3 1.4 Listeyi Güncelle.... 3 2-Gruplar... 4 2.1.1 Grup Adı.... 5 2.1.2

Detaylı

Paint. , Tüm Programlar, Donatılar ve ardından

Paint. , Tüm Programlar, Donatılar ve ardından Donatılar-Paint Paint Paint, çizimler oluşturmak ve dijital resimleri düzenlemek için kullanabileceğiniz bir çizim programıdır. Paint i, farklı dosya biçimlerini kullanarak resim dosyalarını kaydetmek

Detaylı

EYLÜL 2012 EXCEL 2010. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 EXCEL 2010. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 EXCEL 2010 İÇERİK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 2 Genel Bilgiler Excel penceresinin tanıtımı Sekmelerin tanıtımı Temel Kavramlar Çalışma kitabı ile ilgili işlemler Yeni bir çalışma kitabı luşturmak

Detaylı