KAVRAMLAR DÝZÝNÝ. Dizindeki sayýlar kitaptaki sorularýn numaralarýdýr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAVRAMLAR DÝZÝNÝ. Dizindeki sayýlar kitaptaki sorularýn numaralarýdýr."

Transkript

1 177 KAVRAMLAR DÝZÝNÝ Dizindeki sayýlar kitaptaki sorularýn numaralarýdýr. A Acizlik, zayýflýk, 202 Açýkça söyleme, - imaný, 33, 36-37, 168, Ýncil öðütlerini, 178, 192 Ad(lar), - Hýristiyan ýn, Tanrý nýn, 38, 40, 254, 256, 447, Ýsa nýn, 81, efkaristiyanýn, 275 Adak/ant, 443 Adalet, ana erdem, 379, 381 Adama/Kutsama, 237, 277; bkz. Transsübstansiasiyon Adem, 7, 75, 76, 106 Aforoz, 308 Agnostisizm, 445 Ahit, 7, 51, 340; - Eski, 8, 51, 102, 114, 169, 234, 236, 237, 253, 265, 276, 324, 418, 436, 437, 450; bkz. Eski Ahit - Yeni, 8, 162, 234, 244, 340; bkz. Yeni Ahit Ahlâk, ; bkz. Yasa Ahlâk anlayýþý, , , 372 Aile, 189, 350, 402, 453, , 565; bkz. Evlilik, Akýl, 3, 4 Aklanma, 131, 263, 422 Alkýþlarla karþýlamak, 111 Altýn kural, 375 Ambon, 246 Amin, 217, 598 Anaphore, 277 Aný, 120, 271, 275, 280 Apostolik topluluk, 109, 162

2 178 Kavramlar dizini Arabulucu, bkz. Mesih Aracý olma/þefaat, 132, 195, 197, 264, 315, 554 Araf, 210, 211 Armaðan(lar), 194, 268, 323, 357, 374, 389, 441; bkz. Tanrý ve Kutsal Ruh Arzu, 2, 361, 370; bkz. Dünyevi istekler, Aþýrý istekler Asli günah, 75, 76-78, 96, 258, 263 Aþýrý istekler, 531; bkz. Dünyevi istekler ve Arzu Aþýrý tedavi, 471 Ateizm, 445 Ateþ, 139, 237 Avutucu, 138; bkz. Kutsal Ruh Ayartýlma, 74, 75, 596; - Ýsa nýn, 106 Ayin alayý, 286 Ayin, 275, 432; bkz. Efkaristiya Aziz(ler), 165, 209, 240, 242, 264, 294, 312, 429, 564 Aziz Yusuf, 104 Azizlerin birliði, , 211 B Baba; bkz. Ebeveynler Baba, Tanrý, 1, 46, 48, 52, 83, 88, 90, 91, 94, 95, 98, 101, 102, 105, 106, 107, 110, 115, 118, 119, 121, 122, 130, 132, 136, 137, 154, 206, 221, 280, Baðýþlama, 50, 201, 230, 296, 304, 310, 319, 594, 595 bkz. Tövbe ve baðýþlama Bakire Meryem, 88, 94, 95, 98-99, 294 Bakirelik, 342, 491 Barýþ, Barýþma sýrrý, 309 Barýþma, 200, 296, 310; bkz. Tövbe ve barýþma Bayram(lar) 289, 432, , 567 Bedenin bütünlüðü, 477 Bedenleþme, 45, 50, 85-95, 101, 131, 242 Bedenleþmiþ Kelâm, 91

3 Kavramlar dizini 179 Bekârlýk, 334, 342 Benzerlik, 358 Benzeþim, 19 Bildirge, bkz. Tanrý nýn Sözü Bildirme, 80; bkz. Hýristiyanlaþtýrma Bilgelik, 389 Bilim, 29 Bilimsel deneyler, 475 Birlik, - kilise, 250, Hýristiyanlar arasý, efkaristiyaya dair, 277, , 305, 349 Boþanma, 347, 349 Boþinanç, 445 Bozulmazlýk, 338, 346, 347, 495; bkz. Evlilik Buyruklar, On emir C Cahillik, 364, 376 Cehennem, 74, 125, 212, 213 Cehennemlik olma, 135, 208, 212, 214 Cenaze töreni, ; bkz. Merhumlar Cennet, 209 Ceza, 263, 310, 312, Cinayet, 470 Çiftler, 71 Çile, , 378 Çocuk(lar), 338, 345, 346, 456, 459, 461, ; bkz. Eðtim, Aile, Ebeveynler, Evlilik Çokeþlilik, 347 Çoktanrýcýlýk, 445 D Davut, 8 Dayanýþma, 414, 518 Derinlemesine düþünme/meditasyon; bkz. Meditasyon

4 180 Kavramlar dizini Devlet, 406, 472, , 494; bkz. Toplum Din(ler), 169, 170 Dilek Duasý, 553 Din eðitimi, 80, 190 Dine dönme, 107, 116, 165, 296, 297, 299, 427 Dinî törenler, 351 Dinî kalýntýlara saygý, 353 Dinsizlik, 445 Dinþehitleri, 234, 262 Diyakos, 179, 260, 327, 330 Diyakosluk, 325, 334 Doða, - Tanrýsal, 48, 88, 89 - insani, 88, 89 Doðu Kiliseleri, üyeler, 293 Doðum kontrolü, Doðurganlýk, 347 Döllenme, - Ýsa nýn, 94, 98 - Meryem Ana nýn, 96 Dua, 56, 146, 186, 243, 245, 281, 291, 301, 318, 349, 351, 355, 374, 443, ; bkz. Göklerdeki Babamýz, Mezmurlar ve Litürji dualarý Dualar ve litürji, 243; bkz. Litürji dualarý Dünya, 3, 50, 52, 54, 62, 134, Dünyevi istekler, 77, 297, 527; bkz. Aþýrý istekler Dünyanýn sonu, 1 Dünyevi nimetler, 194, 362 Dünyevi gerçekler, 188 E Ebeveynler, 259, 455, 459, 460, 461; bkz. Çocuklar ve aile Edep/haya, 530 Efkaristiya, 120, 186, 188, 194, 211, 220, 222, 224, 243, 245, 250, 251, 254, , 320, 328, 354, 432, 453, 567 Efkaristiya ayini, 275, ; bkz. Ayin, Efkaristiya Efkaristiya Duasý, 277, 283 Eðitim, 338, 346, 349, 374, , 565;

5 Kavramlar dizini 181 bkz. Çocuklar, Ebeveynler, Evlilik Ekmek bölme, 273, 275, 284 Ekmek ve þarabýn sunulmasý, 237, 277; bkz. Transsübstansiasiyon Elçilik, 188 El koyma 139, 237, 265, 267 Emek/iþ, 186, 281, 432, Emirler (on) 418, , , , , , , , 530, ; bkz. Buyruklar, On emir Endüljans, 312 Eparþi, 180 Epifani/6 Ocak Bayramý, 103 Episkopos(lar) 12, 16, 162, 167, 174, 176, 179, 180, 183, 184, 185, 186, 187, 235, 246, 270, 278, 307, 308, 317, 318, 326, 327, 329, 330, 331, 332, 352; bkz. Ruhbanlýk, Kilise sýrlarý, Ruhbanlýk takdisi Episkoposlar topluluðu, 180, 182, 183, 185, 326 Episkoposluk, 167, 325, 334; bkz. Episkopos(lar) Erdemler, 159, 371, insani ve temel, 378, ilahi, 263, 384, 385, 558 Eriþkin, 259 Esenlik, 67, 119, 171, 230, 237, 261, 262, 314, 321, 366 Esenlik tarihi, 51 Esin, 18, 140 Eski Ahit, 21, 22, 23, 45, 118, 140, 141, 142, 148, 313, 340, 446, 538; bkz. Kutsal Yazýlar ve Eski Ahit Eþitlik, 412, 413 Eþler, 337, 343, 344, 346, 345; bkz. Evlilik ve boþanma Eþlerin ayrýlmasý, 348 Eþtözlü, 88; bkz. Kutsal Üçlü-Birlik Et, 202, 432 Evlilik, dinler arasý, mezhepler arasý, Tanrýsal kurum, 234, Kilise sýrrý, 321, Evlilik rýzasý, 344, 346 Eylem/davranmak, 238, 363, 364 Ezgi, 238

6 182 Kavramlar dizini Faaliyet, 189, 191; bkz. Eylem ve emek Fiziksek saðlýk, 319 Formül(ler) - iman, 31; bkz. Ýman ikrarý; - kutsallaþtýrýcý, 256, 260, 267 F G Gelecek mutluluk, 294 Gelenek, 11-14, 17, 19, 20, 32, ; - litürjik, 19 - apostolik, 12 Gerçeðin karizmasý, 16 Geri geliþ (Ýsa nýn), 133, 212, 214, 242, 271; bkz. Noelden önceki dört hafta Gizem(ler), - insanýn, 67 - Ýsa nýn, Mesih in, 86, 89, 100, 101, 102, 103, Kilise nin, 152 -Tanrýsal, 4, 5, 40, 44-49, 144 bkz. Kutsal Üçlü-Birlik - kötülüðün, 57 - paskalyanýn, , 126, 218, 222, 223, Göklerdeki Babamýz Duasý, 544, 569, Görev(ler) -Kilise nin, 144, 201, 250 -Kutsal Ruh un, 5, 9, Havarilerin, 175, 176, eþlerin, din adamlarýnýn, 181, Tanrý nýn Oðlu nun, Mesih in, 9, papanýn, 182 Güç, Ana erdem, 379, 382 Günah(lar) 1, 57, 73-76, 97, 108, 116, 117, 118, 121, 122, 131, 191, , 206, 213, 263, 281, 291, 292, 295, 297, 298, 300, 303, , 308, 309, 313, 314, 338, 347, 363, 366, , 492 Günahýn yapýsý, 400 Günahkâr(lar) 107, 117, 118, 165, 299 Güven, 300 Güvercin, 139

7 Kavramlar dizini 183 H Hac (dünya yaþamý), 294 Hac ziyaretleri, 353 Haç, 108, 110, 122, 126, 254, 428 Haç iþareti Haç yolu, 353 Hafif günah, bkz. Günah Hak(lar), 365, 444, 504, 512 Hakikat, 4, 18, 41, 47, 444, Haksýzlýk, bkz. Hukuk, Adalet Halkýn dindarlýðý, 353 Harmoni, 72 Hasta(lar), 286, 314, 315, 471; bkz. Hastalarý meshetme Hastalarý meshetme, Kilise sýrrý 224, 250, Hastalýk, 313, 316; bkz. Istýrap Hata, bkz. Günah Havari(ler), 12, 15, 109, 120, 127, 132, 174, 175, 176, 180, 222, 234, 247, 254, 265, 272, 273, 276, 298, 307, 326, 331, 421 Havarilerin iman ikrarý, 35 Havarilerin mirasý, 12, 161, 167, 176, 222, 248, 326, 332 Havarilik, 174; bkz. Kilise Havva, 7, 75 Hayvanlar, 507 Hemcins, bkz. sevgi Hýristiyan, 82, 163, 168; - Katolik olmayan, 292, 345 Hýristiyanlarýn Birliði, 164 Hýristiyanlaþtýrma, 80, 172, 190 Hýristiyanlýða giriþ, 250, , 295 Hiyerarþi, 179, 180 Hizmet, 323 Hoþnutluk, 302, 303

8 184 Kavramlar dizini Istýrap, 56, 72, 77, 281, 314; - Mesih in, 117, 119 Iþýk, 237 I Ý Ýbadet, 198, 218, 227, 244, 274, 277, 328, 351, 443, 444, 446 Ýblis, 74, 75, 125; bkz. Þeytan(lar) Ýbrahim, 8, 26, 79, 360, 536 Ýbraniler, 169, 276; bkz. Ýsrail Ýffet, 178, Ýhtiyat, 379, 380 Ýkonalar, 92, 240 Ýlya, 110, 539 Ýman, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33-35, 36, 43, 48, 86, 112, 126, , 194, 208, 211, 228, 240, 259, 349, 385, 386, 442; bkz. Ýnanmak Ýman emaneti, 14, 15, 16 Ýman ikrarý, 33-35, 357 Ýmanlý(lar) 177, 185, 227, 231, 281, 289, 315, 357 Ýnanmak, 27, 255; bkz. Ýman Ýncil(ler) 22, 261, 328, 359, 419, 579; bkz. Ýyi Haber, Yeni Ahit, Kutsal Yazýlar Ýncil mutluluklarý, 359, 360, 361 Ýnsan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 25, 59, 62-63, 66-72, , , 212, 213, , 342, 344, 347, 358, 365, , ; - Mesih, gerçek insan, Ýnsan cenini, 472 Ýnsan davranýþý, 76, 344, 363, 368, 369; bkz. Eylem/davranmak, Ýnsan ve tutkular Ýnsan doðasý ve asli günah, 77, 297, 338 Ýnsan kurumlarý, Ýnsan soyu, 68, 76, 152; bkz. Ýnsan Ýnsanýn düþüþü, 73-78; bkz. Asli günah Ýnsanýn özgürlüðü, 56, , 425 Ýnsanlýk,

9 Kavramlar dizini 185 bkz. Ýnsan soyu Ýntihar, 470 Ýrade, - insanýn, Mesih in insani ve Tanrýsal, 91, 121 Ýsa nýn çocukluðu, 103; bkz. Mesih, Mesih Ýsa, Kelâm Ýsa nýn yüreði, 93 Ýstanbul-Ýznik Konsili, 35 Ýþ(ler), 208, 211 Ýþaretler, 108, 127, 224, 314 Ýþbirliði, Ruhbanlýk sýrrý, 328 Ýþtirak (Ruhbanlýk sýrrýnda Mesih e), 335 Ýtaat, 178, 459, ; - iman, 25, 26 Ýtaatsizlik, bkz. Ýtaat Ýtiraf/Din kabulü/günah çýkarma, 246, 296, 303, 304, 305, 306, 311, 316, 432; bkz. Tövbe ve Baðýþlama Ýyi Haber, 79, 80; bkz. Ýncil ve Yeni Ahit Ýyilik/Yarar, 58, 359, 363, 375, 416; - kamusal, 365, 373, K Kabir/Mezar, 124 Kaçýþ ve Mýsýr dan geri dönüþ, 103 Kadýn, 71, , 342, 344, 347, Kadýn, eþ, bkz. Evlilik Kan, 120, 254, 282, 283; bkz. Efkaristiya ve Transsübstansiasiyon Karizma(lar) 159, 160, 194, 424; bkz. Kutsal Ruh Karþýlama/Kabul etmek, 25, 111, 190 Kâse, 273 Katekümen, 262 Katekümena, 259 Keder, 370 Kefaret, - dýþsal, içsel, 300

10 186 Kavramlar dizini Kýyamet, 134; bkz. Dünyanýn sonu, Geri geliþ Kilise, 1, 9, 14, 15, 24, 30, 32, 48, 61, 109, 133, 137, , , , 209, , 223, 230, 231, 233, 235, , 255, 259, 265, 268, 271, 274, 281, 286, , , 315, 319, , 329, 330, , 224, 226, , 260, 262, 276, 278, 299, 306, 321, 322, 333, 336, 340, 341, 343, , 366, , 438, 444, ; bkz. Tanrý nýn halký Kilise Babalarý, 243 Kilise kurumlarý, üyeler, 293 Kilise sýrlarý, 146, 159, 168, 186, 194, 220, 222, , 248, 249, , 354, 357 Kilise sýrlarý veren din adamlarý, 225, 260, 270, 278, 293, 307; bkz. Deðiþik Kilise sýrlarý Kilise sýrlarýnýn iþaretleri, 236, 237, 254 Kilise Yetkili Kurulu, 10, 15, 16, 17, 19, 430, 559 Kilise nin Birliði Kilise nin buyruklarý, 431, 432; bkz. On emir Kilise nin evrenselliði, Kilise nin kutsallýðý, 165 Kilise nin sosyal öðretisi, 503, Kilise nin yönetimi, 187 Kin, 370, 190, Kiþi, 66, 257, 358, 372, 373, , ; bkz. Ýnsan ve Toplum Koca, eþ, bkz. Evlilik Konsiller, 88, 185, 446 Korku, 364, 370 Kötü, 74, 258, 352 Kötülük, 57-58, 108, 359, 363, 372, 375, 376, 416, 597; bkz. Ýyilik Kötülük/kusur, 117, 371, 398 Krismasyon, 224, 227, 250, 251, , 292, 354; bkz. Vaftizi güçlendirme Kul (Mesih), 118 Kurban, haç, 122, 271, 280, efkaristiya, 271, 275, 280, 281, 356 Kurtarýcý; bkz. Mesih

11 Kavramlar dizini 187 Kurtarma, 8, 65, 219, 220 Kurtulma, - cezadan, 310; bkz. Ceza ve Baðýþlama - günahtan, , 263 Kutlama/kutlamak, Kutsal Kitap, 84; bkz. Kutsal Yazýlar Kutsal bina, 245 Kutsal dolap, 246, 286 Kutsal Kitaplarýn resmî listesi, 20 Kutsal Otorite, 323 Kutsal Peder, 185, bkz. Papa Kutsal Ruh, 1, 6, 12, 15, 18, 19, 42, 45, 47, 85, 91, 94, 130, 132, , 155, 156, 159, 160, 161, 164, 192, 221, 222, 223, , 235, 252, 254, 256, 260, 263, 265, , 283, 298, 357, 366, 384, 387, 389, 390, 422, 427, 549, 557, 561; bkz. Kutsal Üçlü-Birlik Kutsal Ruh un meyveleri, 390 Kutsal Üç Gün, 272 Kutsal Üçlü-Birlik, 27, 32, 34, 44-49, 52, 82, 83, 110, 130, 136, 137, 144, 153, 161, 165, 209, 385, 428, 534; bkz. Tanrý, Baba, Tanrý nýn Oðlu, Kelâm, Kutsal Ruh Kutsal Yað, 246, 267, 270; bkz. Vaftizi güçlendirme Kutsal Yazýlar, 13, 14, 17, 18-24, 62, 74, 217, 239, 240 Kutsal Yürek, 93 Kutsallaþtýrýcý mühür, 309 Kutsallaþtýrýcý özellik, 227, 263, 268, 328, 335; bkz. Kutsallaþtýrýcý Mühür Kutsallaþtýrma, 75, 165, 188, 190, 231, 264, 274, 453 Kutsallýk, 75, 165, 188, 190, 231, 264, 346, 428 Kutsama Duasý, 331 Kutsama/Takdis, 221, 351, 551 Kutsama/Takdis, 302, 308, 311, 349; bkz. Tövbe ve baðýþlama Kutsanmýþ osti, 286 Kutsanmýþ ekmek ve þarap, 283, 284, 285 Küfür, 116, 447 Kültürler, 236, 247, 248, 249 Kürsü, 246 Kürtaj, 470

12 188 Kavramlar dizini L Laik(ler), 178, 188 Litürji, , , 233, 234, göksel, 234 Litürji dualarý, 243, 567 Litürji müziði, 239 Litürji zamaný, 241 Lütuf/nur, 72, 73, 75, 131, 186, 206, 222, 229, 259, 262, 266, 267, 269, 271, 291, 297, 300, 310, 341, 357, 362, 366, 378, 404, 419, , 429; bkz. Tanrýsal yaþam - güncel, olaðan, kutsallaþtýrýcý, tanrýlaþtýrýcý, sýrlý, , 318, 319, 346, 424 M Mahkûm edilme, - Mesih in, günahkârýn, 214 Mayasýz ekmek, 237, 273, 276, 277, 279, 283, 284, Melek(ler), 59, 60, 61, 74, 97, 209 Merhamet, 314 Merhumlar, 312, 479 Meryem Ana, 26, 85, 88, 94, 95, , 104, 142, , 234, 240, 429, , Meryem Ana nýn spiritüel analýðý, 100 Meryem Ana ya gebe kalacaðýnýn bildirilmesi, 172, 184; bkz. Meryem ve Melek Meryem in göðe kaldýrýlýþý, 166, 197 Meshetme, 139, 266, 267, 318 Mesia, 8, 78, 82, 111; bkz. Mesih Mesih, 1, 6, 12, 38, 45, 46, 53, 57, 58, 82, , 109, , 131, , 149, 158, 181, 189, 206, 225, 227, , 240, , 246, , 276, 280, 287, 292, 295, , 307, 312, 315, , 327, 328, 336, 357, 359, 156, 157, 207, , , 262, 267, , , 302, 319, 320, 330, 335, 362, 366, , 426, 428, 456, 491, 560 Mesih Ýsa, 9, 10, 22, 45, 46, 57, 79, 80, 81-84, 85-95, , , , , , 143, 144, 146, 148, 149, 150, 154, 155, , , 173, 175, 179, , 204, 206, 224, 255, 262, 263, 265, 338, 340, 341, 342, 352, 360, , 450, , , 578, 580, 582; bkz. Mesih, Tanrý nýn Oðlu,

13 Kavramlar dizini 189 Mesih in çilesi, , 314, 319, 392, 543 bkz. Mesih, Mesih Ýsa Mesih in diriliþi, 50, 57, 58, 109, 110, 112, , 149, 204, 252, 271, 354, 452 Mesih in Efkaristiya daki varlýðý, 274, 282, 285 Mesih in göðe çýkýþý, 132 bkz. Mesih Mesih in izinde, 123, 434 Mesih in Kilise ye ilhaký, 263, 291 Mesih in mezarý, 124, 127 Mesih in müritleri, 127, 128, 129 Mezmurlar, 243, 540 Mihrap, 246, 288, 353 Mucize(ler), 108 Musa, 8, 38, 114, 537 Mutluluk, 361 Mutluluklar, 1, 208, 210, 214, 358, 359, 360, 361, 363, 415 N Namusluluk, Nefse hâkim olma (temel erdem), 379, 383 Nihai son, 360 Niyet, 300 Noel, 103 Noel den önceki dört hafta, 102; bkz. Geri geliþ Norm, 375 bkz. Altýn kural ve Ahlâk yasasý Nuh, 7 O On emir, ; bkz. Emirler Onama/oy, 211 Onur, 2, 358, , 116, 412, 365, 373, 444 Organ nakli, 476 Oruç, 291, 301, 432 Ödüllendirilme, 208, 214 Öldürmek, Ö

14 190 Kavramlar dizini Ölüler arasýndan dirilme, 131, , 214, 320, 355 Ölüler diyari, 125 Ölüm, 72, 77, 78, 125, 131, , 208, 213, 308, 311, 314, 316, 320, 354, 355, 471, 476; - Mesih in, 112, 115, 117, 118, 119, 124, 125, 149, 252, 271, 314, 354 Ölüm halinde, 478 Ölümcül/Büyük/Aðýr günah, bkz. Günah Örnek, 186 Ötenazi, 470 Özel mülkiyet, Özel Vahiyler, 10 Papa, 180, , 326; bkz. Roma episkoposu Papalýk, 308 Paskalya, 237, 241, 290, 298, 432 Paskalya sofrasý, 287 Paskalya yemeði, bkz. Paskalya sofrasý Pastoral, 327, 328, 330 Pazar, 241, 276, 289, 432, , 567 Pentekost, 142, 144, 149, 255, 265, 267 Perhiz devresi, 106, 301 Petrus (Havari), 81, 109, 127, 162, 187 Peygamber(ler), 8, 102, 140, 265, 313, 340, 539 Presbitera (rahipler grubu), 325, 334 Presbiterium (Mihrap arkasýndaki yer), 329 Putataparlýk/put, 445, 446 Putperestler, 102 Rab, 38, 84; bkz. Mesih ve Tanrý Rab bin son yemeði, 120, 275, 491 Rahip, 179, 235, 246, 260, 270, 278, 307, 308, 317, 327, 328, 352 Rahiplerin görevleri, 181, öðretme, yönetme, kutsallaþtýrma, 326 P R

15 Kavramlar dizini 191 Rahiplik, 263, 278, 302, 303, 308, 317, 324, 343; bkz. Ruhbanlýk sýrrý, Presbiterium, Episkopos Rit, 256, 267; bkz. Gelenek ve Litürji Rol, bkz. hizmet/ayin - peygamberlik, 155, 177, 326, krallýk, 155, 177, 191, rahiplik, 155, 177, 188, 218, 326, 335 Roma episkoposu, 16, 162, 174, 180, 182, 183, 184, 185, 187; bkz. Papa Ruh, - insanýn, 69, 70, 203, 205, 208, 356, 358, Mesih in, 90, 125, 130, 282 Ruhbanlýk sýrrý, 176, 179, 181, 224, 227, 235, ; bkz. Doðu Kiliseleri sýrlarý, Kilise ve Litürji Ruhbanlýk takdisi, - diyakosluk, episkoposluk, rahiplik, 328 S Sabah övgüsü Duasý, 556 Sadaka, 211, 301 Sadakatsizlik, 339 Savaþ, Saygý, bkz. Onur Seçim, 362 Sevap, Sevgi, bkz. Tanrý sevgisi, Mesih in çilesi; - evlilikte, 344, 347, ; bkz. Evlilik - hemcinsine karþý, 292, 337, 401, 418, 420, 435, 436, Kilise; bkz. Kilise - Tanrý ya karþý, 401, 418, 420, 435, 436, Tanrý nýn baðýþlayýcýlýðý, 300; bkz. Tanrý Sevgi (Tanrý), 161, 192, 194, 271, 375, 385, 387, 404, 420, 426, 428, 442; bkz. Sevgi

16 192 Kavramlar dizini Sevgi buyruðu, 420 Sevinç, 370 Skandal, 473 Son Yemek, 120, 272, 276 Sorumluluk, 363, 399 Sosyal yaþama katýlým, , Söz, 238 Su, 139, 237, 253, 254, 255, 260 Suçlama, 303 bkz. Tövbe ve baðýþlama, Ýtiraf Suni dölleme, 499 Suni döllenme, 499 Sunma - Mesih in, 119, 120, 122, 130, 273, 280, imanlýlarýn, 189, 235, 429 Sünnet, 103 Þabat, Þeytan çýkarma, 352 Þeytanlar 74, 108 Þiddet, 364 Þifa bulma, 313 Þifa verici sýrlar, 250, Þükran, 221, 555 Þ T Takdiri Ýlahi, 55-58; bkz. Tanrý Tanýklar, 343 Tanýklýk, 190, 193, 268, 522 Tanýma/bilme, - Tanrý yý, Mesih i, 90 - Ýnsaný, 3, 4 Tanrý, 1, 2, 3, 6, 18, 25-30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 59, 66-67, 70, 71, 72, 74, 78, 97, 112, 119, 137, 147, 200, 213, 358, 360, 401, 405, 412, 415, 435, 436, 437, , , biricik, 37, 43 bkz. Kutsal Üçlü-Birlik Tanrý adaleti, 75, 307

17 Kavramlar dizini 193 Tanrý çaðrýsý, 188, 535 Tanrý nýn Annesi, 88, 95, 196, 234; bkz. Meryem Ana Tanrý nýn çocuðu olma, 50, 131, 230 Tanrý nýn çocuklarý, 1, 147, 154, 258, 268, 357 Tanrý nýn Egemenliði, , 109, 111, 134, 258, 314, 590 Tanrý nýn görkemi, 53 Tanrý nýn halký, 148, 153, 154, 155, , 179, 184, 244, 274, 323; bkz. Kilise Tanrý nýn iradesi, 591 Tanrý nýn iyiliði, bkz. Tanrý 212, 416, 592; Tanrý nýn Oðlu, 42, 83, 85, 90, 137; bkz. Mesih, Mesih Ýsa, Kelâm Tanrý nýn Sözü, 9, 13, 16, 18, 21, 23, 28, 32, 159, 186, 190, 277, 374, 429, 558, 570, 593; bkz. Kutsal Yazýlar ve Din eðitimi Tanrý nýn varlýðý, bkz. Tanrý Tanrýsal baðýþlayýcýlýk, 307, 339, 391 Tanrýsal Kelâm, 9, 46, 86, 89, 137, 202; bkz. Mesih Tanrýsal Kiþiler, 47, 48-49, 52; bkz. Kutsal Üçlü-Birlik Tanrýsal Vahiy, 4, 6-9, 11, 15, 16, 22, 40, 41, 42, 73, Tanrý yý görme, 125, 362, 533 Tapýnaða sunulma, 103 Tapýnak, - Kudüs te, 113, 114, 115, Yeni Ahit in, Kutsal Ruh un, 147, 159 Tapýnma, 61, 198, 221, 245, 286, 443, 552; bkz. Ýbadet Tarih, 128 Tasarý (Tanrý nýn), 1, 6, 97, 118, 276, 324, 337, 338, 456 Temel erdemler, bkz. Erdemler Temizlenme/Arýnma 165, 195, 208, 209, 210, 211, 314, 355 Tespih Duasý, 198, 353, 567 Tespih, 198, 353, 567 Týp, 471 Toplum, 191, , , , , ; bkz. Toplum Yaþamý

18 194 Kavramlar dizini Toplumsal adalet, 404, , Tövbe edenin eylemi, 302, 303 Tövbe ve baðýþlama, Kilise sýrrý, 200, 224, 250, 291, , 432 Tövbe, 300, 303 Transfigürasyon, 83, 110 Transsübstansiasiyon, 283 Umut, 132, 161, 300, 385, 387, 442 Uyma (kurala, dine), 441 Üzüm; bkz. Üzüm þarabý Üzüm þarabý, 237, 273, 277, 279 U Ü V Vaat(ler), 360, 443 Vaftiz, 34, 44, 147, 163, 177, 200, 224, 227, 250, 251, , 292, 297, 352, 354, Vaftizci Yahya nýn, Ýsa nýn, 105, 254; bkz. Kilise sýrlarý Vaftiz annesi/babasý, 259 Vaftiz kurnasý, 246 Vaftizci Yahya, 102, 105, 141, 254 Vaftizi güçlendirme ya da Krismasyon, 224, 227, 250, 251, , 292, 354 Var olma, bkz. Yaþam Viatik, 320 Vicdan muasebesi, 303, 304, 374; bkz. Tövbe ve baðýþlama Vicdan/Bilinç, 359, Vücut, - Efkaristiya da Mesih in, 271, 282, 593 bkz. Transsübstantsiatsiyon; - insanýn, 69, 110, 203, 204, 205, 356, 358, Kilise nin, Mesih in insan halinin, 90, 92, 124, 129, 130

19 Kavramlar dizini 195 Y Yað, 237, 246, 318; bkz. Kutsal yað, Kilise sýrlarý ve meshetme Yalan yemin, 449 Yanýlmazlýk, 185 Yaradan, 46, 50, 54, 66-72, 202, 416; bkz. Tanrý Yaratýklar, 55, 64, 67 Yaratýlýþ/yaratýlmýþ, 46, 50, 51, 52, 54, 59, 62, 63, 65, 67, 236, 337 Yardýmcýlýk, 402, 403 Yargýlama, 134, Tanrý nýn, Mesih in, 205, 207, 208, 214, 215, Vicdanýn, 376 Yasa, 8, 406, ahlâki, Eski ya da Ýsrail in, 8, 79, 113, 114, 340, , 435, Tanrýsal, Yeni ya da Ýncil in, 420, 421, 434 Yaþam, - adanmýþ, 192,193 - ebedî, 207, 232, 271, 294, Hýristiyan ahlâký, 429, yeni, 135, 136, 146, 251, 263, 297, 354, 357, 359 Yýllýk litürji, 242; bkz. Noelden öncek dört hafta, Noel, Perhiz zamaný, Paskalya, Pentekost Z Zorunluluk, 289, 290, 305, 342, 439, 440; bkz. Görev

20 ÝÇÝNDEKÝLER Kýsaltmalar Motu proprio Giriþ, Kardinal Joseph Ratzinger tarafýndan BÝRÝNCÝ KISIM ÝMAN ÝKRARI Birinci anabölüm: Ýnanýyorum - Ýnanýyoruz Birinci bölüm: ÝNSAN TANRI YLA ÝLÝÞKÝ KURABÝLÝR Ýkinci bölüm: TANRI NIN ÝNSANI KARÞILAMASI Tanrý nýn Vahyi Tanrýsal Vahyin iletilmesi Kutsal Kitap Üçüncü bölüm: ÝNSANIN TANRI YA YANITI Ýnanýyorum Ýnanýyoruz Ýkinci anabölüm: Hýristiyanlýk inancýnýn ikrarý Credo (Hýristiyanlýk Ýman Ýkrarý Formülü) Havarilerin Ýman Ýkrarý Formülü Ýznik-Ýstanbul Ýman Ýkrarý Formülü Birinci bölüm: TANRI BABA YA ÝNANIYORUM Ýman Ýkrarý Yerin ve göðün Yaradaný, Her Þeye Gücü Yeten Tanrý Baba ya inanýyorum Yer ve Gök Ýnsan Ýnsanýn düþüþü Ýkinci bölüm: TANRI NIN BÝRÝCÝK OÐLU MESÝH ÝSA YA ÝNANIYORUM Biricik Oðlu, Rabbimiz Mesih Ýsa da Mesih Ýsa Kutsal Ruh un kudretiyle vücut buldu ve Bakire Meryem den doðdu Mesih Ýsa Pontius Pilatus döneminde acý çekmiþ, çarmýha gerilmiþ, ölmüþ ve gömülmüþtür Mesih Ýsa ölüler diyarýna indi, üçüncü gün ölüler arasýndan dirildi...47 Ýsa göðe çýktý, Her Þeye Gücü Yeten Tanrý nýn saðýnda oturmaktadýr 48 Oradan dirileri ve ölüleri yargýlamak amacýyla gelecektir

21 Ýçindekiler 197 Üçüncü bölüm: KUTSAL RUH A ÝNANIYORUM Kutsal Katolik (evrensel) Kilisesi ne inanýyorum Tanrý tasarýsýndaki Kilise Kilise; Tanrý nýn Halký, Mesih in Bedeni, Kutsal Ruh un Tapýnaðý Kilise tek, kutsal, Katolik (evrensel) ve havariseldir Mesih e inananlar: Hiyerarþi, laikler, adanmýþ yaþam Azizlerin birliðine inanýyorum Meryem Ana; Mesih in Annesi, Kilise nin Annesi Günahlarýn baðýþlanacaðýna inanýyorum Ölülerin (Bedenin) dirileceðine inanýyorum Ebedî yaþama inanýyorum Amin ÝKÝNCÝ KISIM HIRÝSTÝYAN AYÝNÝ Birinci anabölüm: Kutsallaþtýrýcý esenlik düzeni (ekonomi) Birinci bölüm: KÝLÝSE YAÞAMINDA PASKALYA GÝZÝ Litürji - Kutsal Üçlü-Birlik in eseri Kilise sýrlarýnda Paskalya gizi Ýkinci bölüm: KUTSAL AYÝNDE PASKALYA GÝZÝ Kilise litürjisini kutlama Ayini kim yönetir? Ayin nasýl yönetilmeli? Ayin ne zaman yapýlmalý? Ayin nerede yapýlmalý? Çeþitli litürjiler ve gizin tekliði Ýkinci anabölüm: Kilise nin yedi sýrrý Birinci bölüm: HIRÝSTÝYANLIÐA GÝRÝÞÝ SAÐLAYAN SIRLAR Vaftiz sýrrý (Vaftizi) Güçlendirme sýrrý Efkaristiya sýrrý Ýkinci bölüm: ÞÝFA VEREN KÝLÝSE SIRLARI Tövbe ve Barýþma sýrrý Hastalarý meshetme sýrrý Üçüncü bölüm: HIRÝSTÝYANLARIN HÝZMETÝNDEKÝ KÝLÝSE SIRLARI Ruhbanlýk sýrrý Evlilik sýrrý

22 198 Ýçindekiler Dördüncü bölüm: ÖTEKÝ LÝTÜRJÝK TÖRENLER Kutsallaþtýrýcý ayinler Hýristiyan cenaze töreni ÜÇÜNCÜ KISIM MESÝH TE YAÞAM Birinci anabölüm: Gönlün duyduðu Tanrý çaðrýsý: Ruhta yaþam Birinci bölüm: ÝNSAN ONURU Ýnsan, Tanrý nýn sureti Gerçek mutluluða olan eðilimimiz Ýnsanýn özgürlüðü Tutkularýn ahlâka uygunluðu Ahlâki vicdan Erdemler Günah Ýkinci bölüm: ÝNSAN TOPLULUÐU Birey ile toplum Toplum yaþamýna katýlma Sosyal adalet Üçüncü bölüm: TANRI ESENLÝÐÝ: YASA VE LÜTUF Ahlâk yasasý Lütuf ve aklanma Kilise, ana ve eðitimci Ýkinci anabölüm: On emir Çýkýþ - Yasa nýn tekrarý - Din eðitimindeki formül Birinci bölüm: TANRIN OLAN RAB BÝ BÜTÜN YÜREÐÝNLE, BÜTÜN RUHUNLA VE BÜTÜN AKLINLA SEVECEKSÝN Birinci emir: Ben Tanrýn olan Rab bim, baþka Tanrýn olmayacak Ýkinci emir: Tanrý nýn adýný boþ yere aðza almayacaksýn Üçüncü emir: Rab bin gününü kutlayacaksýn Ýkinci bölüm: BENZERÝNÝ KENDÝN GÝBÝ SEVECEKSÝN Dördüncü emir: Anana, babana saygý göster Beþinci emir: Öldürmeyeceksin Altýncý emir: Zina etmeyeceksin Yedinci emir: Çalmayacaksýn Sekizinci emir: Yalan yere yemin etmeyeceksin Dokuzuncu emir: Baþkasýnýn karýsýna göz dikmeyeceksin Onuncu emir: Baþkasýnýn malýna göz dikmeyeceksin

23 Ýçindekiler 199 DÖRDÜNCÜ KISIM HIRÝSTÝYAN DUASI Birinci anabölüm: Hýristiyan yaþamýnda duanýn yeri Birinci bölüm: DUANIN VAHYEDÝLMESÝ Eski Ahit te duanýn vahyedilmesi Dua Ýsa da tamamen açýnlanýr ve gerçekleþir Kilise döneminde dua Ýkinci bölüm: ÝBADET GELENEÐÝ Duanýn kaynaklarýna doðru Dua yolu Dua için kýlavuzlar Üçüncü bölüm: DUA YAÞAMI Dua etme biçimleri Dua mücadelesi Ýkinci anabölüm: Rab bin Duasý: Göklerdeki Babamýz! Göklerdeki Babamýz Bütün Ýncil in sentezi Göklerdeki Babamýz Yedi dilek Ekler Yaygýn dualar Katolik öðretisinin formülleri Kavramlar dizini

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine)

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) [Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) ONDALIK-SUNU-SADAKA Kurbanlarımızı şükran ve dua ile sunarız. Bu kurbanları dua ve tapınmanın bir parçası olarak, övgü ve şükran sunusu olarak Tanrı ya sunarız.

Detaylı

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı.

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Yuhanna 1:1 Yaşam O ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Yuhanna 1:4 1 İsa şöyle dedi: Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla

Detaylı

Katolik Kilisesi Ayini, İsa Mesih in son yemeği üzerine kuruludur. Kutsal Ekmek ve Şarabın cemaat üyeleri tarafından paylaşıldığı bu törene

Katolik Kilisesi Ayini, İsa Mesih in son yemeği üzerine kuruludur. Kutsal Ekmek ve Şarabın cemaat üyeleri tarafından paylaşıldığı bu törene KUTSAL AYİN Katolik Kilisesi Ayini, İsa Mesih in son yemeği üzerine kuruludur. Kutsal Ekmek ve Şarabın cemaat üyeleri tarafından paylaşıldığı bu törene Efkaristiya ayini de denir. Efkarista Şükran demektir.

Detaylı

İffet 01195_186_Chastity.indd 1 11/18/13 3:18 PM

İffet 01195_186_Chastity.indd 1 11/18/13 3:18 PM İffet Cennetteki Babanız sizleri seviyor ve sizlerin bugün ve sonsuza kadar mutlu olmanızı istiyor. O sizlere yardım etmek için peygamberleri aracılığıyla öğütler ve emirler vermektedir. Sizin huzurunuz

Detaylı

16: Yahudilik 2.3. Hristiyanlık

16: Yahudilik 2.3. Hristiyanlık 16:17 2.2. Yahudilik 2.3. Hristiyanlık KA ZA NI MI MIZ 16:17 3. Günümüzde yaşayan dinleri temel özellikleriyle tanır. (Yahudilik ve Hristiyanlık) 16:17 1. Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir? 2. Günümüzde

Detaylı

Hıristiyan inancına göre. Hıristiyan ibadetinin en önemli olanı. Bir çok dua çeşidi vardır.

Hıristiyan inancına göre. Hıristiyan ibadetinin en önemli olanı. Bir çok dua çeşidi vardır. Tüm dinsel gelenekler gibi dinsel pratikler Hıristiyan inancı içinde merkezi öneme sahip bir husustur. Hıristiyanlar Her şeyi yaratan zati bir Tanrıya inanmaktadır. Kutsal Kitaba göre Tanrı, sevgi, adalet,

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

YILI ERMENİ OKULLARI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

YILI ERMENİ OKULLARI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE ÖĞRENME ALANI: İNANÇ 1. ÜNİTE: KUTSAL KİTAP VE HAVARİLER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Kutsal

Detaylı

ÖNSÖZ. P. Luigi Iannitto Sent Antuan Kilisesi - İstanbul, 8 Eylül 1987.

ÖNSÖZ. P. Luigi Iannitto Sent Antuan Kilisesi - İstanbul, 8 Eylül 1987. ÖNSÖZ Türkiye'de bulunan Hıristiyanlara hıristiyan öğretisinin bir özetini sunmaktan memnunluk duyuyoruz. Bu öğreti II. Vatikan Konsiline göre oluşturuldu. Bu küçük kitap hıristiyan iman, ümit ve sevginin,

Detaylı

Tövbe ve Af Dileme-8

Tövbe ve Af Dileme-8 Tövbe ve Af Dileme-8 Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı; Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur. Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun. Baba ya, Oğul

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

Ondalık ve Oruç Adakları

Ondalık ve Oruç Adakları Ondalık ve Oruç Adakları 01135_186_Tithing.indd 1 Bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın diyor Her Şeye Egemen Rab. Göreceksiniz ki, göklerin kapaklarını size açacağım, üzerinize dolup

Detaylı

Bu Ders Şunları Yapmanıza Yardımcı Olacaktır

Bu Ders Şunları Yapmanıza Yardımcı Olacaktır 76 Ders 8 Kilise Üzerinde "Kilise" yazan birçok bina vardır. Bunlara güzel binalar ve katedraller, alçakgönüllü misyon binaları ve sade barakalar da dahildir. Kuleleri, haçları ve çanları vardır, bunlar

Detaylı

Hazırlık Dönemi (Advent) Nedir?

Hazırlık Dönemi (Advent) Nedir? Hazırlık Dönemi (Advent) Üzerine-2012 (Kutlu Doğuşa (Noel) Girerken) Baba, Oğul, Kutsal Ruh un Krallığı şimdi ve daima kutsaldır. Her sene Kutlu Doğuşa girerken benzer hazırlıklar ve heyecan ile dolarız.

Detaylı

Tövbe ve Af Dileme-4

Tövbe ve Af Dileme-4 Tövbe ve Af Dileme-4 Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı; Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur. Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun. Baba ya, Oğul

Detaylı

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 115 Yardımsever Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI Yerel ICI Bürosu Adresi: ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 116 ÖĞRENCİ RAPORU HAKKINDA TALİMATLAR Her üniteyi çalıştıktan sonra o ünitenin

Detaylı

Westfalya da Protestan Olmak. Protestan Hıristiyanların Inandıkları

Westfalya da Protestan Olmak. Protestan Hıristiyanların Inandıkları Westfalya da Protestan Olmak Protestan Hıristiyanların Inandıkları Protestan Hıristiyanların Inandıkları Uzun yıllardır Protestan Hıristiyanlar, digˇer dinlere inanan dostlarıyla sohbetler etmektedirler.

Detaylı

Bil g elik Sözü 01137_186_WordOfWisdom.indd 1 6/28/12 2:00 PM

Bil g elik Sözü 01137_186_WordOfWisdom.indd 1 6/28/12 2:00 PM Bil g elik Sözü Fiziksel durumumuz bizi ruhsal yönden etkilediği için, Cennetteki Babamız bize fiziksel ve ruhsal sağlığımızı geliştirmemiz için tasarlanmış emirler verir. İsa Mesih in sevindirici haberinin

Detaylı

İsa Mesih in Sevindirici Haberi nin İade Edilişi 01188_186_Restoration.indd 1 11/18/13 2:10 PM

İsa Mesih in Sevindirici Haberi nin İade Edilişi 01188_186_Restoration.indd 1 11/18/13 2:10 PM İsa Mesih in Sevindirici Haberi nin İade Edilişi Tanrı Sizin CenneTTeki Sevgi Dolu Babanız dır Tanrı sizin Cennetteki Babanız dır. Sizi şahsen tanıyor ve sizi tahmin edebileceğinizden daha çok seviyor.

Detaylı

Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures

Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures Agape Kutsal Kitap - God's Love Letter Scriptures Yuhanna 15:9 Baba'nın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Yesaya 43:1 Ey Yakup soyu, seni yaratan, Ey İsrail, sana biçim veren

Detaylı

Ruhsal Savaş Duaları Tanrı nın Sağladığı Silahlar ve İman Kalkanı (Efesliler 6:10 Rab'de, O'nun üstün gücüyle güçlenin.)

Ruhsal Savaş Duaları Tanrı nın Sağladığı Silahlar ve İman Kalkanı (Efesliler 6:10 Rab'de, O'nun üstün gücüyle güçlenin.) İşaya 40:31 RAB'be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur, Kanat açıp yükselirler kartallar gibi. Koşar ama zayıf düşmez, Yürür ama yorulmazlar. Göklerdeki Babamız, Mesih te sergilediğin üstün güce göre,

Detaylı

...Bir kitap,bir mesaj!

...Bir kitap,bir mesaj! ...Bir kitap,bir mesaj! Bu dünyada ne yapıyorum sorusuna yanıt veren bir kitap Tüm soru ve şüphelerınize yanıt verebilecek bir kitap. Bu kitap sizin doğal olarak Tanrı dan ayrı olduğunuzu anlatacak, ancak

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI 1 KORUMANIN 4 RUHSAL Çoğu insan nasıl dua edeceğini bilemez. Bu yüzden size yardımcı olabilecek örnek bir dua metni hazırladım. Bu duayı sesli olarak okuyabilir ya da içinizden geldiği gibi dua edebilirsiniz.

Detaylı

Tövbe ve Af Dileme-1

Tövbe ve Af Dileme-1 Tövbe ve Af Dileme-1 Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı; Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur. Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun. Baba ya, Oğul

Detaylı

DERS 12 TANRI'YLA OLAN İLİŞKİMİZ

DERS 12 TANRI'YLA OLAN İLİŞKİMİZ 118 DERS 12 TANRI'YLA OLAN İLİŞKİMİZ Hıristiyan İnanlılar olarak en büyük sorumluluğumuzun Tanrı'yı sevmek olduğunu öğrendik. Ders ll'de etüt ettiğimiz gibi, O'nun buyruklarını yerine getirmemizin nedeni,

Detaylı

OPTATAM TOTIUS 28 EKİM, 1965

OPTATAM TOTIUS 28 EKİM, 1965 EPİSKOPOS PAVLUS TANRI'NIN HİZMETKÂRLARININ HİZMETKÂRI KUTSAL KONSİL'İN PEDERLERİ İLE BİRLİKTE EBEDİ HATIRASINA RUHBANLIK EĞİTİMİ HAKKINDA OPTATAM TOTIUS 28 EKİM, 1965 Mesih in ruhu ile canlanmış olan

Detaylı

* Kırmızıyla yazılı sözler 18 inci ve 19 uncu sayfalarda açıklanmıştır.

* Kırmızıyla yazılı sözler 18 inci ve 19 uncu sayfalarda açıklanmıştır. İsa Mesih in Sevindirici Haberi İsa Mesih in Sevindirici Haberi Nedir? İsa Mesih in Sevindirici Haberi, Cennetteki Babamız ın çocuklarının mutluluğu ve kurtuluşu *için olan planıdır. İsa Mesih in- Kefareti

Detaylı

Tanrı dan gönderilen Adam

Tanrı dan gönderilen Adam Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı dan gönderilen Adam Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

KUTSAL AYİN HAKKINDA YASA SACROSANCTUM CONCILIUM PAPA VI. PAVLUS TARAFINDAN CİDDİYETLE YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR 4 ARALIK 1963

KUTSAL AYİN HAKKINDA YASA SACROSANCTUM CONCILIUM PAPA VI. PAVLUS TARAFINDAN CİDDİYETLE YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR 4 ARALIK 1963 KUTSAL AYİN HAKKINDA YASA SACROSANCTUM CONCILIUM PAPA VI. PAVLUS TARAFINDAN CİDDİYETLE YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR 4 ARALIK 1963 GİRİŞ 1. Bu kutsal Konsil, birkaç amacı göz önünde bulundurmaktadır: İmanlı Hristiyan

Detaylı

Martin Luther in KISA İLMİHÂLİ

Martin Luther in KISA İLMİHÂLİ Martin Luther in KISA İLMİHÂLİ GDK YAYIN NO: 108 KİTAP: Luteryen İman İkrarları Işığında Temel Hristiyan İnancı KİTABIN ORİJİNAL ADI: Der Kleine Katechismus (1529), Confessio Augustana/ Augsburger Bekenntnis/

Detaylı

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası

KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı. Azarya ve şarkının üç Yahudi duası www.scriptural-truth.com KRAL JAMES İNCİLİ 1611 APOCRYPHA DUA AZARYA & üç Yahudi şarkı Azarya ve şarkının üç Yahudi duası Azarya dua {1:1} ve yangının ortasında yürüdüler öven Tanrı ve Tanrı nimet. {1:2}

Detaylı

Tanrı İbrahim in Sevgisini Deniyor

Tanrı İbrahim in Sevgisini Deniyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Tanrı İbrahim in Sevgisini Deniyor Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for

Detaylı

İSA MESİH'İN KİM OLDUĞU

İSA MESİH'İN KİM OLDUĞU 43 Ders 5 İsa Mesih Yeni arkadaşım, "Evet, tabii ki İsa Mesih'e inanıyorum" dedi. "İsa Mesih, büyük bir peygamberdi, Tanrı tarafından gönderilmiş bir adamdı ve bizlere izlememiz gereken birçok öğreti verdi."

Detaylı

Eğer bir tane bile [iyi iş] gösterebilseydik, tek bir günahımızı bile hatırlaması Tanrı nın o işi reddetmesi için yeterliydi. Eğer Kurtarıcımızın acı

Eğer bir tane bile [iyi iş] gösterebilseydik, tek bir günahımızı bile hatırlaması Tanrı nın o işi reddetmesi için yeterliydi. Eğer Kurtarıcımızın acı Kutsal Olmak - 3. Belçika İnanç Açıklaması 24 Kutsal Ruh un Tanrı Sözü ile birlikte çalışmasıyla doğan gerçek imanın insana yeniden doğuş verdiğine ve yeni bir yaşam sürmek üzere onu yeni bir insan yaparak

Detaylı

İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ

İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ 180 inci Yarı-Yıllık Genel Konferansı Pazar Sabahı Toplantısı (3 Ekim 2010) 1 İki Haberleşme Hattı Yaşlı Dallin H. Oaks Oniki Havariler Kurulu Hem kişisel hattı

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

MESELLER Üzerine Bir İnceleme

MESELLER Üzerine Bir İnceleme MESELLER Üzerine Bir İnceleme - Kral Süleyman ın özdeyişlerinin mesajı - 22-) Tanrı korkusu nedir? Kelam Çalışması / Vaaz Kutsal Kitap Tanrı korkusu sayesinde Tanrı nın gözünde beğenilir olacağımızı söylüyorsa,

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : HİDAYET KENAR Eğitsel Performans Duanın Allah tan

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

Petrus ve Duanın Gücü

Petrus ve Duanın Gücü Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Petrus ve Duanın Gücü Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe Havari Petrus, ba kalarına sa hakkında anlatmak

Detaylı

Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İlk Kilisenin Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İlk Kilisenin Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İlk Kilisenin Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible

Detaylı

Çünkü günahìn ücreti ölüm, Allah ìn arma anì ise, Rabbimiz Mesih Isa da sonsuz yaƒamdìr. Romalìlar 6:23

Çünkü günahìn ücreti ölüm, Allah ìn arma anì ise, Rabbimiz Mesih Isa da sonsuz yaƒamdìr. Romalìlar 6:23 Romalilar 6:23 Çünkü günahìn ücreti ölüm, Allah ìn arma anì ise, Rabbimiz Mesih Isa da sonsuz yaƒamdìr. Romalìlar 6:23 ... günahìn ücreti ölüm... Aden bahçesinde Allah Adem e ƒunlarì dedi: Bahçede istedi

Detaylı

ST. THOMAS AQUİNAS Muhammet Tarakçı, İz yay. 2006, 280 s. Sadi YILMAZ *

ST. THOMAS AQUİNAS Muhammet Tarakçı, İz yay. 2006, 280 s. Sadi YILMAZ * sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 15 / 2007, s. 209-214 kitap tanıtımı ST. THOMAS AQUİNAS Muhammet Tarakçı, İz yay. 2006, 280 s. Sadi YILMAZ * Ortaçağ genel itibariyle hem İslam hem de batı

Detaylı

Bizim Kusursuz Örneğimiz

Bizim Kusursuz Örneğimiz 1 Bizim Kusursuz Örneğimiz Başkan Henry B. Eyring Birinci Başkanlık Birinci Danışmanı İsa Mesih in iade edilmiş sevindirici haberinin mesajı şudur ki yaşadığımız sürece daha iyi olmayı ümit edebiliriz

Detaylı

İsa Mesih in Sevindirici Haberi nin İade Edilişinin Mesajı

İsa Mesih in Sevindirici Haberi nin İade Edilişinin Mesajı İsa Mesih in Sevindirici Haberi nin İade Edilişinin Mesajı 1. Ders: İade Ediliş 1991 Greg K. Olsen. Kopyalamayın. Tanrı Bizim Sevgi Dolu Cennetteki Babamız dır Tanrı bizim Cennetteki Babamız dır. Biz O

Detaylı

Ders 10 İSA MESİH: RAB

Ders 10 İSA MESİH: RAB Ders 10 İSA MESİH: RAB Toplumda her zaman diğer insanlar üzerinde yetki sahibi olan insanlar vardır. Hükümet yetkilileri, polis, başkanlar, yöneticiler, patronlar ve anne babalar; bütün bu insanlar itaat

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

Ders 3 Tanrı Oğlu İsa

Ders 3 Tanrı Oğlu İsa 50 Ders 3 Tanrı Oğlu İsa Tanrı hakkındaki bazı gerçekleri anlamak, diğerlerini anlamaktan daha kolaydır. Örneğin, Tanrı'nın bir baba gibi oluşunu fazla zorluk çekmeden anlayabiliriz. Bunu yapabiliriz,

Detaylı

T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS

T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS Ders 91 L ESSON 91 Doğruluk Yolu T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS İnsanın Soruları ve Tanrı nın Yanıtları [Bölüm 2] M AN' S Q UESTIONS AND G OD' S A NSWERS [PART 2] Dinleyici dostlar, size esenlik olsun. Ön

Detaylı

Ve biz bilinen ve Tanrı bizim için sahip olduğu sevgi iman ettik. (1. Yuhanna 4:16)

Ve biz bilinen ve Tanrı bizim için sahip olduğu sevgi iman ettik. (1. Yuhanna 4:16) Tanrı'nın Krallığı SEVGİ Krallığı Tanrı'nın varlığını ve güç yürümek için, O, size karşı değil, anlamak gerekir. Allah'ın sevdiği bir çocuk vardır. Bu bir kaza değildir. Allah, sizin için bir plan ve bir

Detaylı

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 56.si www.m1914.org

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS. Mısır dan Çıkış 20

T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS. Mısır dan Çıkış 20 Ders 37 L ESSON 37 Doğruluk Yolu T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS Dinleyici dostlar, size esenlik olsun. Kutsal Buyruklar T HE H OLY C OMMANDMENTS Mısır dan Çıkış 20 Ön gördüğü doğruluk yolunu herkesin anlamasını

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. lk Kilisenin Do u u. 60. Hikayenin 55.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. lk Kilisenin Do u u. 60. Hikayenin 55.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar lk Kilisenin Do u u Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 55.si www.m1914.org Bible for

Detaylı

[Kurtuluş] planı... Kurtuluş Planı Nedir? Ben Nereden Geldim?

[Kurtuluş] planı... Kurtuluş Planı Nedir? Ben Nereden Geldim? Kurtuluş Planı Kurtuluş Planı Nedir? Kurtuluş planı * Tanrı nın çocuklarının mutluluğu için olan planıdır. İsa Mesih in Kefareti, bu planın merkezidir. İsa Mesih in öğretilerini takip ederseniz, bu hayatta

Detaylı

Yeþaya, altmýþ birinci bölüm

Yeþaya, altmýþ birinci bölüm 566 Yeþaya, altmýþ birinci bölüm I. Yahuda'yla ilgili peygamberlikler (1-12) II. Uluslarla ilgili peygamberlikler (13-27) III. Efraim ve Yahuda'yla ilgili uyarýcý önbildiriler (28-35) IV. Tarihsel parantez:

Detaylı

Dün ve Bugün Anadolu Anadolu Katolik Cemaati Kültürel ve haber Dergisi Say ı 11 Aral ı k 2007 1

Dün ve Bugün Anadolu Anadolu Katolik Cemaati Kültürel ve haber Dergisi Say ı 11 Aral ı k 2007 1 Dün ve Bugün Anadolu Anadolu Katolik Cemaati Kültürel ve haber Dergisi Sayı 11 Aralık 2007 1 Yeni çıkan kitabımız: Padre Pio nun Hayatı İsteme adresi: Katolik Kilisesi Mithat paşa Caddesi,5 İskenderun

Detaylı

Aralık ayının sonlarına doğru birçok ülkelerde bir bayram kutlanır. Buna bazı yerlerde Noel derler. Noel Baba'yı duymuşsunuzdur herhalde.

Aralık ayının sonlarına doğru birçok ülkelerde bir bayram kutlanır. Buna bazı yerlerde Noel derler. Noel Baba'yı duymuşsunuzdur herhalde. Aralık ayının sonlarına doğru birçok ülkelerde bir bayram kutlanır. Buna bazı yerlerde Noel derler. Noel Baba'yı duymuşsunuzdur herhalde. Bazı ülkelerde ise buna 'Christmas' denir. Acaba bu bayramın gerçekten

Detaylı

Sevgili Kardeşlerim, Rabbimiz sizlere barış bağışlasın. Bu barışın daima sizlerle birlikte olması için dua ediyorum. Bir episkoposun görevi, yalnız

Sevgili Kardeşlerim, Rabbimiz sizlere barış bağışlasın. Bu barışın daima sizlerle birlikte olması için dua ediyorum. Bir episkoposun görevi, yalnız Mons. Luigi Padovese nin Anadolu da Yaşayan Hıristiyanlara Mektubu 2007-2008 Sevgili Kardeşlerim, Rabbimiz sizlere barış bağışlasın. Bu barışın daima sizlerle birlikte olması için dua ediyorum. Bir episkoposun

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Akıllı Kral Süleyman

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Akıllı Kral Süleyman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Akıllı Kral Süleyman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for

Detaylı

İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ

İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ 1 İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ 180 inci Yarı-Yıllık Genel Konferansı Pazar Sabahı Toplantısı (3 Ekim 2010) Kutsal Ruh ve Vahiy Yaşlı Jay E. Jensen Yetmişler Başkanlığı Kutsal Ruh, Baba ve Oğul

Detaylı

DERS 9 RUH DÜNYASI. "...sizde olan, dünyadakinden üstündür" (l.yuhanna 4:4).

DERS 9 RUH DÜNYASI. ...sizde olan, dünyadakinden üstündür (l.yuhanna 4:4). 86 DERS 9 RUH DÜNYASI "...sizde olan, dünyadakinden üstündür" (l.yuhanna 4:4). Marina, ispiritizmacı bir medyum olduğunda gençlik çağındaydı. Kendisiyle tanıştığımda 25 yaşındaydı ve Şeytan ve kötü ruhları

Detaylı

ÖLÜLERİ ANMA GÜNÜ. 2 Kasım GİRİŞ İLAHİSİ

ÖLÜLERİ ANMA GÜNÜ. 2 Kasım GİRİŞ İLAHİSİ ÖLÜLERİ ANMA GÜNÜ 2 Kasım I GİRİŞ İLAHİSİ Mesih İsa'nın ölüp dirildiğine inanıyoruz; aynı şekilde Allah'ın İsa'ya imanla bağlı olarak göz-lerini yaşama kapamış olanları da, O'nunla birlikte yanına alacağına

Detaylı

Paul Meets Muhammad: A Christian-Muslim Debate on the Resurrection Michael R. Licona Grand Rapids Michigan: Baker Books, sayfa.

Paul Meets Muhammad: A Christian-Muslim Debate on the Resurrection Michael R. Licona Grand Rapids Michigan: Baker Books, sayfa. Ýslâm Araþtýrmalarý Dergisi Paul Meets Muhammad: A Christian-Muslim Debate on the Resurrection Michael R. Licona Grand Rapids Michigan: Baker Books, 2006. 175 sayfa. Hz. Âdem in, yasak meyveden yiyerek

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

CHRISTUM CREDUNT İÇİNDE

CHRISTUM CREDUNT İÇİNDE EPISTULA APOSTOLICA BİR PAPA EMEKLİ BENEDICTUS XVI CHRISTUM CREDUNT İÇİNDE "Mesih'e iman" Açısından bu Apostolik mektup 's: Mesih için Brian Leonard Golightly Marshall'ın iddiası Roma Pontiff emekli Benedict

Detaylı

Tanrı yı Kişisel Olarak Bilmek İster Misiniz?

Tanrı yı Kişisel Olarak Bilmek İster Misiniz? Tanrı yı Kişisel Olarak Bilmek İster Misiniz? YAYINCILIK VE DAĞITIM TİC. LTD. ŞTİ. Şemsettin Günaltay Cad. Günaltay Apt. No: 149/9 Kazasker, Kadıköy - İstanbul Tel.: (0216) 355 04 00 Faks: (0216) 355 04

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA GÖRKEM DOĞAN 5. ORTA ÇAĞDA SİYASET FELSEFESİ 5 ORTA ÇAĞDA SİYASET FELSEFESİ

Detaylı

İNANLILAR'IN GÖĞE ALINMASI

İNANLILAR'IN GÖĞE ALINMASI 96 DERS 10 GELECEK Herkes gelecekle ilgilenir. Gelecek hakkında, insanların gelecekte neler olacağını düşündüklerini yazan, iyi, kötü birçok kitap yazılmıştır. Bilim adamları ve hükümet önderlerine, uluslarının

Detaylı

DİNLERDE KUTSAL ZAMANLAR (TAKVİMLER, DİNİ GÜN, BAYRAM VE TÖRENLERİ) Mustafa Ünal, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2008, 224 s.

DİNLERDE KUTSAL ZAMANLAR (TAKVİMLER, DİNİ GÜN, BAYRAM VE TÖRENLERİ) Mustafa Ünal, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2008, 224 s. DİNLERDE KUTSAL ZAMANLAR (TAKVİMLER, DİNİ GÜN, BAYRAM VE TÖRENLERİ) Mustafa Ünal, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2008, 224 s. Abdulkadir KIYAK Kutsalla sürekli etkileşim içerisinde bulunan insanoğlunun

Detaylı

INTER MIRIFICA PAPA VI. PAVLUS HAZRETLERİ TARAFINDAN 4 ARALIK 1963

INTER MIRIFICA PAPA VI. PAVLUS HAZRETLERİ TARAFINDAN 4 ARALIK 1963 1 EPİSKOPOS PAVLUS TANRI'NIN HİZMETKÂRLARININ HİZMETKÂRI KUTSAL KONSİL'İN PEDERLERİ İLE BİRLİKTE EBEDİ HATIRASINA SOSYAL İLETİŞİM ARAÇLARI HAKKINDA KARARNAME INTER MIRIFICA PAPA VI. PAVLUS HAZRETLERİ TARAFINDAN

Detaylı

MESİH TALEBESİ İÇİN İBADET İLAHİLERİ

MESİH TALEBESİ İÇİN İBADET İLAHİLERİ Rev. Dr. Turgay ÜÇAL MESİH TALEBESİ İÇİN İBADET İLAHİLERİ Bu ilahi kitabının oluşmasında, Türk musikisi alanındaki zengin bilgileriyle katkılarını bizden esirgemeyen, değerli dost Sayın Enes Ergür e gönülden

Detaylı

Ders 2 VAAT EDILEN MESIH İSA

Ders 2 VAAT EDILEN MESIH İSA Ders 2 VAAT EDILEN MESIH İSA Vaatler yaşamımızın bir parçasıdır. Anne babalar çocuklarına bir şeyler yapacaklarını vaat ederler. Politikacılar, işadamları ve işyeri sahipleri vaatlerde bulunurlar. Hepimiz,

Detaylı

KUTSAL OLMAK KAPANIŞ KONUŞMASI

KUTSAL OLMAK KAPANIŞ KONUŞMASI KUTSAL OLMAK KAPANIŞ KONUŞMASI Kutsal Kitap insanın bu dünya ile olumlu bir şekilde ilgilenmesini, insanın yapıcı bir biçimde bu dünya ile meşgul olmasını ve iyi bir amaç için (Tanrı nın görkemi ve insanın

Detaylı

Yeşaya Geleceği Görüyor

Yeşaya Geleceği Görüyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Yeşaya Geleceği Görüyor Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Jonathan Hay Uyarlayan: Mary-Anne S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

günahların bağışlanması, bedenin dirilişini, sonsuz yaşamı

günahların bağışlanması, bedenin dirilişini, sonsuz yaşamı Kutsal Olmak - 12. Bazen insanlar bazı kimseleri küçük görmek ve hakaret etmek için beyinsiz ifadesi kullanırlar Bilimsel gerçekliği olmayan bu ifade gerçekte herkeste bir beyin vardır- bir kişinin düşüncesiz

Detaylı

DİNİ VE MİLLİ BAYRAMLAR

DİNİ VE MİLLİ BAYRAMLAR DİNİ VE MİLLİ BAYRAMLAR Bütün ülkelerin din ve kültürlerinde kutlanan özel günler vardır. Bu özel günler, bir tarihi veya dini amaçla kutlanır. Böyle günler o ülkenin dini ve resmi günleridir. Bu günlere

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Kırk Yıl

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Kırk Yıl Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Kırk Yıl Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Lyn Doerksen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

KUTSAL CUMARTESİ AYİNİ

KUTSAL CUMARTESİ AYİNİ KUTSAL CUMARTESİ AYİNİ Paskalya Arifesi Rahip şu sözlerle veya başka bir şekilde cemaati selamlar ve ayinin manasını açıklar: Rabbimiz Mesih İsa'nın ölümden hayata geçtiği bu kutsal gecede Kilise, evlatlarını

Detaylı

YAHUDA 1 2 YAHUDA 7. 1 İsa Mesih'in kulu, Yakup'un kardeşi ben Yahuda'dan, 1:1 Mat.13:55; Mar.6:3 1:5 Çık.12:51; Say.14: :7 Yar.

YAHUDA 1 2 YAHUDA 7. 1 İsa Mesih'in kulu, Yakup'un kardeşi ben Yahuda'dan, 1:1 Mat.13:55; Mar.6:3 1:5 Çık.12:51; Say.14: :7 Yar. 1 YAHUDA'NIN MEKTUBU GİRİŞ Genel Bakış: Bu mektup oldukça kısadır, kime ve ne zaman yazıldığı açıkça belirtilmez. Kendini Yakup'un kardeşi diye tanıtan yazarın İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariot'la ilgisi

Detaylı

HY1210 DUA ETTİĞİNİZDE ÖĞRENCİ ÜNİTE RAPORU VE YANIT KAĞITLARI. İsteme Adresi: ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul

HY1210 DUA ETTİĞİNİZDE ÖĞRENCİ ÜNİTE RAPORU VE YANIT KAĞITLARI. İsteme Adresi: ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul HY1210 DUA ETTİĞİNİZDE ÖĞRENCİ ÜNİTE RAPORU VE YANIT KAĞITLARI İsteme Adresi: ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul Ünite 1 İçin Öğrenci Raporu 129 ÖĞRENCİ RAPORU TALİMATLARI Her üniteyi çalışmayı bitirdikten

Detaylı

Ders 5 TANRI SÖZÜ İSA MESİH

Ders 5 TANRI SÖZÜ İSA MESİH Ders 5 TANRI SÖZÜ İSA MESİH Konuşamamanın nasıl bir şey olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Başka insanlarla iletişim kuramamanın nasıl bir şey olabileceğini? Bu korkunç bir soyutlanma ve hüsran olurdu!

Detaylı

İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ. Tanrı nın cömertliği, nazikliği ve merhameti tövbeden başka hiçbir yerde daha açık bir şekilde gösterilemez.

İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ. Tanrı nın cömertliği, nazikliği ve merhameti tövbeden başka hiçbir yerde daha açık bir şekilde gösterilemez. 1 İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ 180 inci Yarı-Yıllık Genel Konferansı Pazar Sabahı Toplantısı (3 Ekim 2010) Kabın İçini Temizlemek Başkan Boyd K. Packer Oniki Havariler Kurulu Başkanı Tanrı nın

Detaylı

Sizdeki ümidin nedenini soranlara yanıt vermeye her zaman hazır olun (1Pt 3,15)

Sizdeki ümidin nedenini soranlara yanıt vermeye her zaman hazır olun (1Pt 3,15) Sizdeki ümidin nedenini soranlara yanıt vermeye her zaman hazır olun (1Pt 3,15) Sevgili Kardeşlerim, Geçtiğimiz yıl, yılık pastörel mektubumda sizlere şu konuyu vererek üzerinde yoğunlaşmanızı tavsiye

Detaylı

Söz Filmi İnceleme Rehberi

Söz Filmi İnceleme Rehberi Söz Filmi İnceleme Rehberi Aşağıdaki İnceleme Rehberi, DVD nin özel kitapçığındaki DVD bölümlerin ayetleri ve başlıklarına göre hazırlanmıştır. Bölüm: 1 Ayetler: 1:1-27 Tanrısal Söz o İsa nın ilk öğrencilerinden

Detaylı

T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS. Matta 16, 17

T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS. Matta 16, 17 Ders 75 L ESSON 75 Doğruluk Yolu T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS Dinleyici dostlar, size esenlik olsun. Rabbin Yüceliği T HE L ORD OF G LORY Matta 16, 17 Ön gördüğü doğruluk yolunu herkesin anlamasını ve bu

Detaylı

Nuh Tufanı Altıncı Ders Okuma: Yaradılış 5-8

Nuh Tufanı Altıncı Ders Okuma: Yaradılış 5-8 Nuh Tufanı Altıncı Ders Okuma: Yaradılış 5-8 Yaradılış bölümünde Adem den çıkan iki soy Kayin (Yaradılış 4) ve Habil veya Şit inkidir (Yaradılış 5). Adem & Havva Yaradılış 4:16-25 Yaradılış 5:1-32 Kayin

Detaylı

Luteryen İman İkrarları Işığında. Temel Hristiyan İnancı

Luteryen İman İkrarları Işığında. Temel Hristiyan İnancı Luteryen İman İkrarları Işığında Temel Hristiyan İnancı 1 GDK YAYIN NO: 108 KİTAP: Luteryen İman İkrarları Işığında Temel Hristiyan İnancı KİTABIN ORİJİNAL ADI: Der Kleine Katechismus (1529), Confessio

Detaylı

Rab be Yakışan Yuvamız

Rab be Yakışan Yuvamız 3 Rab be Yakışan Yuvamız Çizim: Nat Wibberley Aile çok önemli bir kavram, etkisi çok büyüktür. Ailelerimiz sakat olursa, toplumumuz nasıl olur? Kendi kişiliğimiz de ailemizden çok etkilenir. Madem aile

Detaylı

Atatürk Mali. Anton Kallinger Cad. No: 2 Selçuk / İzmir Tel: (0232) Faks: (0232)

Atatürk Mali. Anton Kallinger Cad. No: 2 Selçuk / İzmir Tel: (0232) Faks: (0232) VS/İN 7INVS KAMİL MUSA îbd Atatürk Mali. Anton Kallinger Cad. No: 2 Selçuk / İzmir Tel: (0232) 892 99 26 Faks: (0232) 892 99 27 Bu kitapçığın Türkiye'deki yayın hakları Haberci Tanıtım Basın Yayın Dağıtım

Detaylı

Kimi zaman Kutsal Ruh un sadece kişisel seviyede ve imanlı bireylerin. Kilise. Kutsal Ruh ve 9. DERS SEBT GÜNÜ. *25 Şubat 3 Mart

Kimi zaman Kutsal Ruh un sadece kişisel seviyede ve imanlı bireylerin. Kilise. Kutsal Ruh ve 9. DERS SEBT GÜNÜ. *25 Şubat 3 Mart 9. DERS *25 Şubat 3 Mart Kutsal Ruh ve Kilise SEBT GÜNÜ KONUYLA İLGILI METINLER: Ef. 1:22, 23; 1Ko. 12:13; Rom. 6:3 7; Elç. 17:11; Ef. 4:5, 6; Elç. 2:4 11. HATIRLAMA METNI: Ruh un birliğini esenlik bağıyla

Detaylı

1 Zekeriya 8:16 2 III.Yuhanna 12 3 Meseller 31:8-9 4 Levililer 19:15, Meseller 14:5, 25 5 Mezmur 15:2 6 II.Tarihliler 19:9 7 I.Samuel 19:4-5 8 Yeşu

1 Zekeriya 8:16 2 III.Yuhanna 12 3 Meseller 31:8-9 4 Levililer 19:15, Meseller 14:5, 25 5 Mezmur 15:2 6 II.Tarihliler 19:9 7 I.Samuel 19:4-5 8 Yeşu DİLİNİ DİZGİNLEMEK & DİLİNİ DOĞRU KULLANMAK III Yakup 1:26 Eğer bir adam dilini dizginlemezken kendisinin dindar olduğunu sanırsa, yüreğini aldatır ve böylesinin dindarlığı boştur. Kelâmi dindarlık Tanrın

Detaylı

T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS. Malaki

T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS. Malaki Ders 59 L ESSON 59 Doğruluk Yolu T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS Peygamberlerin Mesajinin Özeti T HE M ESSAGE OF THE P ROPHETS S UMMARIZED Dinleyici dostlar, size esenlik olsun. Malaki Ön gördüğü doğruluk

Detaylı