KAVRAMLAR DÝZÝNÝ. Dizindeki sayýlar kitaptaki sorularýn numaralarýdýr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAVRAMLAR DÝZÝNÝ. Dizindeki sayýlar kitaptaki sorularýn numaralarýdýr."

Transkript

1 177 KAVRAMLAR DÝZÝNÝ Dizindeki sayýlar kitaptaki sorularýn numaralarýdýr. A Acizlik, zayýflýk, 202 Açýkça söyleme, - imaný, 33, 36-37, 168, Ýncil öðütlerini, 178, 192 Ad(lar), - Hýristiyan ýn, Tanrý nýn, 38, 40, 254, 256, 447, Ýsa nýn, 81, efkaristiyanýn, 275 Adak/ant, 443 Adalet, ana erdem, 379, 381 Adama/Kutsama, 237, 277; bkz. Transsübstansiasiyon Adem, 7, 75, 76, 106 Aforoz, 308 Agnostisizm, 445 Ahit, 7, 51, 340; - Eski, 8, 51, 102, 114, 169, 234, 236, 237, 253, 265, 276, 324, 418, 436, 437, 450; bkz. Eski Ahit - Yeni, 8, 162, 234, 244, 340; bkz. Yeni Ahit Ahlâk, ; bkz. Yasa Ahlâk anlayýþý, , , 372 Aile, 189, 350, 402, 453, , 565; bkz. Evlilik, Akýl, 3, 4 Aklanma, 131, 263, 422 Alkýþlarla karþýlamak, 111 Altýn kural, 375 Ambon, 246 Amin, 217, 598 Anaphore, 277 Aný, 120, 271, 275, 280 Apostolik topluluk, 109, 162

2 178 Kavramlar dizini Arabulucu, bkz. Mesih Aracý olma/þefaat, 132, 195, 197, 264, 315, 554 Araf, 210, 211 Armaðan(lar), 194, 268, 323, 357, 374, 389, 441; bkz. Tanrý ve Kutsal Ruh Arzu, 2, 361, 370; bkz. Dünyevi istekler, Aþýrý istekler Asli günah, 75, 76-78, 96, 258, 263 Aþýrý istekler, 531; bkz. Dünyevi istekler ve Arzu Aþýrý tedavi, 471 Ateizm, 445 Ateþ, 139, 237 Avutucu, 138; bkz. Kutsal Ruh Ayartýlma, 74, 75, 596; - Ýsa nýn, 106 Ayin alayý, 286 Ayin, 275, 432; bkz. Efkaristiya Aziz(ler), 165, 209, 240, 242, 264, 294, 312, 429, 564 Aziz Yusuf, 104 Azizlerin birliði, , 211 B Baba; bkz. Ebeveynler Baba, Tanrý, 1, 46, 48, 52, 83, 88, 90, 91, 94, 95, 98, 101, 102, 105, 106, 107, 110, 115, 118, 119, 121, 122, 130, 132, 136, 137, 154, 206, 221, 280, Baðýþlama, 50, 201, 230, 296, 304, 310, 319, 594, 595 bkz. Tövbe ve baðýþlama Bakire Meryem, 88, 94, 95, 98-99, 294 Bakirelik, 342, 491 Barýþ, Barýþma sýrrý, 309 Barýþma, 200, 296, 310; bkz. Tövbe ve barýþma Bayram(lar) 289, 432, , 567 Bedenin bütünlüðü, 477 Bedenleþme, 45, 50, 85-95, 101, 131, 242 Bedenleþmiþ Kelâm, 91

3 Kavramlar dizini 179 Bekârlýk, 334, 342 Benzerlik, 358 Benzeþim, 19 Bildirge, bkz. Tanrý nýn Sözü Bildirme, 80; bkz. Hýristiyanlaþtýrma Bilgelik, 389 Bilim, 29 Bilimsel deneyler, 475 Birlik, - kilise, 250, Hýristiyanlar arasý, efkaristiyaya dair, 277, , 305, 349 Boþanma, 347, 349 Boþinanç, 445 Bozulmazlýk, 338, 346, 347, 495; bkz. Evlilik Buyruklar, On emir C Cahillik, 364, 376 Cehennem, 74, 125, 212, 213 Cehennemlik olma, 135, 208, 212, 214 Cenaze töreni, ; bkz. Merhumlar Cennet, 209 Ceza, 263, 310, 312, Cinayet, 470 Çiftler, 71 Çile, , 378 Çocuk(lar), 338, 345, 346, 456, 459, 461, ; bkz. Eðtim, Aile, Ebeveynler, Evlilik Çokeþlilik, 347 Çoktanrýcýlýk, 445 D Davut, 8 Dayanýþma, 414, 518 Derinlemesine düþünme/meditasyon; bkz. Meditasyon

4 180 Kavramlar dizini Devlet, 406, 472, , 494; bkz. Toplum Din(ler), 169, 170 Dilek Duasý, 553 Din eðitimi, 80, 190 Dine dönme, 107, 116, 165, 296, 297, 299, 427 Dinî törenler, 351 Dinî kalýntýlara saygý, 353 Dinsizlik, 445 Dinþehitleri, 234, 262 Diyakos, 179, 260, 327, 330 Diyakosluk, 325, 334 Doða, - Tanrýsal, 48, 88, 89 - insani, 88, 89 Doðu Kiliseleri, üyeler, 293 Doðum kontrolü, Doðurganlýk, 347 Döllenme, - Ýsa nýn, 94, 98 - Meryem Ana nýn, 96 Dua, 56, 146, 186, 243, 245, 281, 291, 301, 318, 349, 351, 355, 374, 443, ; bkz. Göklerdeki Babamýz, Mezmurlar ve Litürji dualarý Dualar ve litürji, 243; bkz. Litürji dualarý Dünya, 3, 50, 52, 54, 62, 134, Dünyevi istekler, 77, 297, 527; bkz. Aþýrý istekler Dünyanýn sonu, 1 Dünyevi nimetler, 194, 362 Dünyevi gerçekler, 188 E Ebeveynler, 259, 455, 459, 460, 461; bkz. Çocuklar ve aile Edep/haya, 530 Efkaristiya, 120, 186, 188, 194, 211, 220, 222, 224, 243, 245, 250, 251, 254, , 320, 328, 354, 432, 453, 567 Efkaristiya ayini, 275, ; bkz. Ayin, Efkaristiya Efkaristiya Duasý, 277, 283 Eðitim, 338, 346, 349, 374, , 565;

5 Kavramlar dizini 181 bkz. Çocuklar, Ebeveynler, Evlilik Ekmek bölme, 273, 275, 284 Ekmek ve þarabýn sunulmasý, 237, 277; bkz. Transsübstansiasiyon Elçilik, 188 El koyma 139, 237, 265, 267 Emek/iþ, 186, 281, 432, Emirler (on) 418, , , , , , , , 530, ; bkz. Buyruklar, On emir Endüljans, 312 Eparþi, 180 Epifani/6 Ocak Bayramý, 103 Episkopos(lar) 12, 16, 162, 167, 174, 176, 179, 180, 183, 184, 185, 186, 187, 235, 246, 270, 278, 307, 308, 317, 318, 326, 327, 329, 330, 331, 332, 352; bkz. Ruhbanlýk, Kilise sýrlarý, Ruhbanlýk takdisi Episkoposlar topluluðu, 180, 182, 183, 185, 326 Episkoposluk, 167, 325, 334; bkz. Episkopos(lar) Erdemler, 159, 371, insani ve temel, 378, ilahi, 263, 384, 385, 558 Eriþkin, 259 Esenlik, 67, 119, 171, 230, 237, 261, 262, 314, 321, 366 Esenlik tarihi, 51 Esin, 18, 140 Eski Ahit, 21, 22, 23, 45, 118, 140, 141, 142, 148, 313, 340, 446, 538; bkz. Kutsal Yazýlar ve Eski Ahit Eþitlik, 412, 413 Eþler, 337, 343, 344, 346, 345; bkz. Evlilik ve boþanma Eþlerin ayrýlmasý, 348 Eþtözlü, 88; bkz. Kutsal Üçlü-Birlik Et, 202, 432 Evlilik, dinler arasý, mezhepler arasý, Tanrýsal kurum, 234, Kilise sýrrý, 321, Evlilik rýzasý, 344, 346 Eylem/davranmak, 238, 363, 364 Ezgi, 238

6 182 Kavramlar dizini Faaliyet, 189, 191; bkz. Eylem ve emek Fiziksek saðlýk, 319 Formül(ler) - iman, 31; bkz. Ýman ikrarý; - kutsallaþtýrýcý, 256, 260, 267 F G Gelecek mutluluk, 294 Gelenek, 11-14, 17, 19, 20, 32, ; - litürjik, 19 - apostolik, 12 Gerçeðin karizmasý, 16 Geri geliþ (Ýsa nýn), 133, 212, 214, 242, 271; bkz. Noelden önceki dört hafta Gizem(ler), - insanýn, 67 - Ýsa nýn, Mesih in, 86, 89, 100, 101, 102, 103, Kilise nin, 152 -Tanrýsal, 4, 5, 40, 44-49, 144 bkz. Kutsal Üçlü-Birlik - kötülüðün, 57 - paskalyanýn, , 126, 218, 222, 223, Göklerdeki Babamýz Duasý, 544, 569, Görev(ler) -Kilise nin, 144, 201, 250 -Kutsal Ruh un, 5, 9, Havarilerin, 175, 176, eþlerin, din adamlarýnýn, 181, Tanrý nýn Oðlu nun, Mesih in, 9, papanýn, 182 Güç, Ana erdem, 379, 382 Günah(lar) 1, 57, 73-76, 97, 108, 116, 117, 118, 121, 122, 131, 191, , 206, 213, 263, 281, 291, 292, 295, 297, 298, 300, 303, , 308, 309, 313, 314, 338, 347, 363, 366, , 492 Günahýn yapýsý, 400 Günahkâr(lar) 107, 117, 118, 165, 299 Güven, 300 Güvercin, 139

7 Kavramlar dizini 183 H Hac (dünya yaþamý), 294 Hac ziyaretleri, 353 Haç, 108, 110, 122, 126, 254, 428 Haç iþareti Haç yolu, 353 Hafif günah, bkz. Günah Hak(lar), 365, 444, 504, 512 Hakikat, 4, 18, 41, 47, 444, Haksýzlýk, bkz. Hukuk, Adalet Halkýn dindarlýðý, 353 Harmoni, 72 Hasta(lar), 286, 314, 315, 471; bkz. Hastalarý meshetme Hastalarý meshetme, Kilise sýrrý 224, 250, Hastalýk, 313, 316; bkz. Istýrap Hata, bkz. Günah Havari(ler), 12, 15, 109, 120, 127, 132, 174, 175, 176, 180, 222, 234, 247, 254, 265, 272, 273, 276, 298, 307, 326, 331, 421 Havarilerin iman ikrarý, 35 Havarilerin mirasý, 12, 161, 167, 176, 222, 248, 326, 332 Havarilik, 174; bkz. Kilise Havva, 7, 75 Hayvanlar, 507 Hemcins, bkz. sevgi Hýristiyan, 82, 163, 168; - Katolik olmayan, 292, 345 Hýristiyanlarýn Birliði, 164 Hýristiyanlaþtýrma, 80, 172, 190 Hýristiyanlýða giriþ, 250, , 295 Hiyerarþi, 179, 180 Hizmet, 323 Hoþnutluk, 302, 303

8 184 Kavramlar dizini Istýrap, 56, 72, 77, 281, 314; - Mesih in, 117, 119 Iþýk, 237 I Ý Ýbadet, 198, 218, 227, 244, 274, 277, 328, 351, 443, 444, 446 Ýblis, 74, 75, 125; bkz. Þeytan(lar) Ýbrahim, 8, 26, 79, 360, 536 Ýbraniler, 169, 276; bkz. Ýsrail Ýffet, 178, Ýhtiyat, 379, 380 Ýkonalar, 92, 240 Ýlya, 110, 539 Ýman, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33-35, 36, 43, 48, 86, 112, 126, , 194, 208, 211, 228, 240, 259, 349, 385, 386, 442; bkz. Ýnanmak Ýman emaneti, 14, 15, 16 Ýman ikrarý, 33-35, 357 Ýmanlý(lar) 177, 185, 227, 231, 281, 289, 315, 357 Ýnanmak, 27, 255; bkz. Ýman Ýncil(ler) 22, 261, 328, 359, 419, 579; bkz. Ýyi Haber, Yeni Ahit, Kutsal Yazýlar Ýncil mutluluklarý, 359, 360, 361 Ýnsan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 25, 59, 62-63, 66-72, , , 212, 213, , 342, 344, 347, 358, 365, , ; - Mesih, gerçek insan, Ýnsan cenini, 472 Ýnsan davranýþý, 76, 344, 363, 368, 369; bkz. Eylem/davranmak, Ýnsan ve tutkular Ýnsan doðasý ve asli günah, 77, 297, 338 Ýnsan kurumlarý, Ýnsan soyu, 68, 76, 152; bkz. Ýnsan Ýnsanýn düþüþü, 73-78; bkz. Asli günah Ýnsanýn özgürlüðü, 56, , 425 Ýnsanlýk,

9 Kavramlar dizini 185 bkz. Ýnsan soyu Ýntihar, 470 Ýrade, - insanýn, Mesih in insani ve Tanrýsal, 91, 121 Ýsa nýn çocukluðu, 103; bkz. Mesih, Mesih Ýsa, Kelâm Ýsa nýn yüreði, 93 Ýstanbul-Ýznik Konsili, 35 Ýþ(ler), 208, 211 Ýþaretler, 108, 127, 224, 314 Ýþbirliði, Ruhbanlýk sýrrý, 328 Ýþtirak (Ruhbanlýk sýrrýnda Mesih e), 335 Ýtaat, 178, 459, ; - iman, 25, 26 Ýtaatsizlik, bkz. Ýtaat Ýtiraf/Din kabulü/günah çýkarma, 246, 296, 303, 304, 305, 306, 311, 316, 432; bkz. Tövbe ve Baðýþlama Ýyi Haber, 79, 80; bkz. Ýncil ve Yeni Ahit Ýyilik/Yarar, 58, 359, 363, 375, 416; - kamusal, 365, 373, K Kabir/Mezar, 124 Kaçýþ ve Mýsýr dan geri dönüþ, 103 Kadýn, 71, , 342, 344, 347, Kadýn, eþ, bkz. Evlilik Kan, 120, 254, 282, 283; bkz. Efkaristiya ve Transsübstansiasiyon Karizma(lar) 159, 160, 194, 424; bkz. Kutsal Ruh Karþýlama/Kabul etmek, 25, 111, 190 Kâse, 273 Katekümen, 262 Katekümena, 259 Keder, 370 Kefaret, - dýþsal, içsel, 300

10 186 Kavramlar dizini Kýyamet, 134; bkz. Dünyanýn sonu, Geri geliþ Kilise, 1, 9, 14, 15, 24, 30, 32, 48, 61, 109, 133, 137, , , , 209, , 223, 230, 231, 233, 235, , 255, 259, 265, 268, 271, 274, 281, 286, , , 315, 319, , 329, 330, , 224, 226, , 260, 262, 276, 278, 299, 306, 321, 322, 333, 336, 340, 341, 343, , 366, , 438, 444, ; bkz. Tanrý nýn halký Kilise Babalarý, 243 Kilise kurumlarý, üyeler, 293 Kilise sýrlarý, 146, 159, 168, 186, 194, 220, 222, , 248, 249, , 354, 357 Kilise sýrlarý veren din adamlarý, 225, 260, 270, 278, 293, 307; bkz. Deðiþik Kilise sýrlarý Kilise sýrlarýnýn iþaretleri, 236, 237, 254 Kilise Yetkili Kurulu, 10, 15, 16, 17, 19, 430, 559 Kilise nin Birliði Kilise nin buyruklarý, 431, 432; bkz. On emir Kilise nin evrenselliði, Kilise nin kutsallýðý, 165 Kilise nin sosyal öðretisi, 503, Kilise nin yönetimi, 187 Kin, 370, 190, Kiþi, 66, 257, 358, 372, 373, , ; bkz. Ýnsan ve Toplum Koca, eþ, bkz. Evlilik Konsiller, 88, 185, 446 Korku, 364, 370 Kötü, 74, 258, 352 Kötülük, 57-58, 108, 359, 363, 372, 375, 376, 416, 597; bkz. Ýyilik Kötülük/kusur, 117, 371, 398 Krismasyon, 224, 227, 250, 251, , 292, 354; bkz. Vaftizi güçlendirme Kul (Mesih), 118 Kurban, haç, 122, 271, 280, efkaristiya, 271, 275, 280, 281, 356 Kurtarýcý; bkz. Mesih

11 Kavramlar dizini 187 Kurtarma, 8, 65, 219, 220 Kurtulma, - cezadan, 310; bkz. Ceza ve Baðýþlama - günahtan, , 263 Kutlama/kutlamak, Kutsal Kitap, 84; bkz. Kutsal Yazýlar Kutsal bina, 245 Kutsal dolap, 246, 286 Kutsal Kitaplarýn resmî listesi, 20 Kutsal Otorite, 323 Kutsal Peder, 185, bkz. Papa Kutsal Ruh, 1, 6, 12, 15, 18, 19, 42, 45, 47, 85, 91, 94, 130, 132, , 155, 156, 159, 160, 161, 164, 192, 221, 222, 223, , 235, 252, 254, 256, 260, 263, 265, , 283, 298, 357, 366, 384, 387, 389, 390, 422, 427, 549, 557, 561; bkz. Kutsal Üçlü-Birlik Kutsal Ruh un meyveleri, 390 Kutsal Üç Gün, 272 Kutsal Üçlü-Birlik, 27, 32, 34, 44-49, 52, 82, 83, 110, 130, 136, 137, 144, 153, 161, 165, 209, 385, 428, 534; bkz. Tanrý, Baba, Tanrý nýn Oðlu, Kelâm, Kutsal Ruh Kutsal Yað, 246, 267, 270; bkz. Vaftizi güçlendirme Kutsal Yazýlar, 13, 14, 17, 18-24, 62, 74, 217, 239, 240 Kutsal Yürek, 93 Kutsallaþtýrýcý mühür, 309 Kutsallaþtýrýcý özellik, 227, 263, 268, 328, 335; bkz. Kutsallaþtýrýcý Mühür Kutsallaþtýrma, 75, 165, 188, 190, 231, 264, 274, 453 Kutsallýk, 75, 165, 188, 190, 231, 264, 346, 428 Kutsama Duasý, 331 Kutsama/Takdis, 221, 351, 551 Kutsama/Takdis, 302, 308, 311, 349; bkz. Tövbe ve baðýþlama Kutsanmýþ osti, 286 Kutsanmýþ ekmek ve þarap, 283, 284, 285 Küfür, 116, 447 Kültürler, 236, 247, 248, 249 Kürsü, 246 Kürtaj, 470

12 188 Kavramlar dizini L Laik(ler), 178, 188 Litürji, , , 233, 234, göksel, 234 Litürji dualarý, 243, 567 Litürji müziði, 239 Litürji zamaný, 241 Lütuf/nur, 72, 73, 75, 131, 186, 206, 222, 229, 259, 262, 266, 267, 269, 271, 291, 297, 300, 310, 341, 357, 362, 366, 378, 404, 419, , 429; bkz. Tanrýsal yaþam - güncel, olaðan, kutsallaþtýrýcý, tanrýlaþtýrýcý, sýrlý, , 318, 319, 346, 424 M Mahkûm edilme, - Mesih in, günahkârýn, 214 Mayasýz ekmek, 237, 273, 276, 277, 279, 283, 284, Melek(ler), 59, 60, 61, 74, 97, 209 Merhamet, 314 Merhumlar, 312, 479 Meryem Ana, 26, 85, 88, 94, 95, , 104, 142, , 234, 240, 429, , Meryem Ana nýn spiritüel analýðý, 100 Meryem Ana ya gebe kalacaðýnýn bildirilmesi, 172, 184; bkz. Meryem ve Melek Meryem in göðe kaldýrýlýþý, 166, 197 Meshetme, 139, 266, 267, 318 Mesia, 8, 78, 82, 111; bkz. Mesih Mesih, 1, 6, 12, 38, 45, 46, 53, 57, 58, 82, , 109, , 131, , 149, 158, 181, 189, 206, 225, 227, , 240, , 246, , 276, 280, 287, 292, 295, , 307, 312, 315, , 327, 328, 336, 357, 359, 156, 157, 207, , , 262, 267, , , 302, 319, 320, 330, 335, 362, 366, , 426, 428, 456, 491, 560 Mesih Ýsa, 9, 10, 22, 45, 46, 57, 79, 80, 81-84, 85-95, , , , , , 143, 144, 146, 148, 149, 150, 154, 155, , , 173, 175, 179, , 204, 206, 224, 255, 262, 263, 265, 338, 340, 341, 342, 352, 360, , 450, , , 578, 580, 582; bkz. Mesih, Tanrý nýn Oðlu,

13 Kavramlar dizini 189 Mesih in çilesi, , 314, 319, 392, 543 bkz. Mesih, Mesih Ýsa Mesih in diriliþi, 50, 57, 58, 109, 110, 112, , 149, 204, 252, 271, 354, 452 Mesih in Efkaristiya daki varlýðý, 274, 282, 285 Mesih in göðe çýkýþý, 132 bkz. Mesih Mesih in izinde, 123, 434 Mesih in Kilise ye ilhaký, 263, 291 Mesih in mezarý, 124, 127 Mesih in müritleri, 127, 128, 129 Mezmurlar, 243, 540 Mihrap, 246, 288, 353 Mucize(ler), 108 Musa, 8, 38, 114, 537 Mutluluk, 361 Mutluluklar, 1, 208, 210, 214, 358, 359, 360, 361, 363, 415 N Namusluluk, Nefse hâkim olma (temel erdem), 379, 383 Nihai son, 360 Niyet, 300 Noel, 103 Noel den önceki dört hafta, 102; bkz. Geri geliþ Norm, 375 bkz. Altýn kural ve Ahlâk yasasý Nuh, 7 O On emir, ; bkz. Emirler Onama/oy, 211 Onur, 2, 358, , 116, 412, 365, 373, 444 Organ nakli, 476 Oruç, 291, 301, 432 Ödüllendirilme, 208, 214 Öldürmek, Ö

14 190 Kavramlar dizini Ölüler arasýndan dirilme, 131, , 214, 320, 355 Ölüler diyari, 125 Ölüm, 72, 77, 78, 125, 131, , 208, 213, 308, 311, 314, 316, 320, 354, 355, 471, 476; - Mesih in, 112, 115, 117, 118, 119, 124, 125, 149, 252, 271, 314, 354 Ölüm halinde, 478 Ölümcül/Büyük/Aðýr günah, bkz. Günah Örnek, 186 Ötenazi, 470 Özel mülkiyet, Özel Vahiyler, 10 Papa, 180, , 326; bkz. Roma episkoposu Papalýk, 308 Paskalya, 237, 241, 290, 298, 432 Paskalya sofrasý, 287 Paskalya yemeði, bkz. Paskalya sofrasý Pastoral, 327, 328, 330 Pazar, 241, 276, 289, 432, , 567 Pentekost, 142, 144, 149, 255, 265, 267 Perhiz devresi, 106, 301 Petrus (Havari), 81, 109, 127, 162, 187 Peygamber(ler), 8, 102, 140, 265, 313, 340, 539 Presbitera (rahipler grubu), 325, 334 Presbiterium (Mihrap arkasýndaki yer), 329 Putataparlýk/put, 445, 446 Putperestler, 102 Rab, 38, 84; bkz. Mesih ve Tanrý Rab bin son yemeði, 120, 275, 491 Rahip, 179, 235, 246, 260, 270, 278, 307, 308, 317, 327, 328, 352 Rahiplerin görevleri, 181, öðretme, yönetme, kutsallaþtýrma, 326 P R

15 Kavramlar dizini 191 Rahiplik, 263, 278, 302, 303, 308, 317, 324, 343; bkz. Ruhbanlýk sýrrý, Presbiterium, Episkopos Rit, 256, 267; bkz. Gelenek ve Litürji Rol, bkz. hizmet/ayin - peygamberlik, 155, 177, 326, krallýk, 155, 177, 191, rahiplik, 155, 177, 188, 218, 326, 335 Roma episkoposu, 16, 162, 174, 180, 182, 183, 184, 185, 187; bkz. Papa Ruh, - insanýn, 69, 70, 203, 205, 208, 356, 358, Mesih in, 90, 125, 130, 282 Ruhbanlýk sýrrý, 176, 179, 181, 224, 227, 235, ; bkz. Doðu Kiliseleri sýrlarý, Kilise ve Litürji Ruhbanlýk takdisi, - diyakosluk, episkoposluk, rahiplik, 328 S Sabah övgüsü Duasý, 556 Sadaka, 211, 301 Sadakatsizlik, 339 Savaþ, Saygý, bkz. Onur Seçim, 362 Sevap, Sevgi, bkz. Tanrý sevgisi, Mesih in çilesi; - evlilikte, 344, 347, ; bkz. Evlilik - hemcinsine karþý, 292, 337, 401, 418, 420, 435, 436, Kilise; bkz. Kilise - Tanrý ya karþý, 401, 418, 420, 435, 436, Tanrý nýn baðýþlayýcýlýðý, 300; bkz. Tanrý Sevgi (Tanrý), 161, 192, 194, 271, 375, 385, 387, 404, 420, 426, 428, 442; bkz. Sevgi

16 192 Kavramlar dizini Sevgi buyruðu, 420 Sevinç, 370 Skandal, 473 Son Yemek, 120, 272, 276 Sorumluluk, 363, 399 Sosyal yaþama katýlým, , Söz, 238 Su, 139, 237, 253, 254, 255, 260 Suçlama, 303 bkz. Tövbe ve baðýþlama, Ýtiraf Suni dölleme, 499 Suni döllenme, 499 Sunma - Mesih in, 119, 120, 122, 130, 273, 280, imanlýlarýn, 189, 235, 429 Sünnet, 103 Þabat, Þeytan çýkarma, 352 Þeytanlar 74, 108 Þiddet, 364 Þifa bulma, 313 Þifa verici sýrlar, 250, Þükran, 221, 555 Þ T Takdiri Ýlahi, 55-58; bkz. Tanrý Tanýklar, 343 Tanýklýk, 190, 193, 268, 522 Tanýma/bilme, - Tanrý yý, Mesih i, 90 - Ýnsaný, 3, 4 Tanrý, 1, 2, 3, 6, 18, 25-30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 59, 66-67, 70, 71, 72, 74, 78, 97, 112, 119, 137, 147, 200, 213, 358, 360, 401, 405, 412, 415, 435, 436, 437, , , biricik, 37, 43 bkz. Kutsal Üçlü-Birlik Tanrý adaleti, 75, 307

17 Kavramlar dizini 193 Tanrý çaðrýsý, 188, 535 Tanrý nýn Annesi, 88, 95, 196, 234; bkz. Meryem Ana Tanrý nýn çocuðu olma, 50, 131, 230 Tanrý nýn çocuklarý, 1, 147, 154, 258, 268, 357 Tanrý nýn Egemenliði, , 109, 111, 134, 258, 314, 590 Tanrý nýn görkemi, 53 Tanrý nýn halký, 148, 153, 154, 155, , 179, 184, 244, 274, 323; bkz. Kilise Tanrý nýn iradesi, 591 Tanrý nýn iyiliði, bkz. Tanrý 212, 416, 592; Tanrý nýn Oðlu, 42, 83, 85, 90, 137; bkz. Mesih, Mesih Ýsa, Kelâm Tanrý nýn Sözü, 9, 13, 16, 18, 21, 23, 28, 32, 159, 186, 190, 277, 374, 429, 558, 570, 593; bkz. Kutsal Yazýlar ve Din eðitimi Tanrý nýn varlýðý, bkz. Tanrý Tanrýsal baðýþlayýcýlýk, 307, 339, 391 Tanrýsal Kelâm, 9, 46, 86, 89, 137, 202; bkz. Mesih Tanrýsal Kiþiler, 47, 48-49, 52; bkz. Kutsal Üçlü-Birlik Tanrýsal Vahiy, 4, 6-9, 11, 15, 16, 22, 40, 41, 42, 73, Tanrý yý görme, 125, 362, 533 Tapýnaða sunulma, 103 Tapýnak, - Kudüs te, 113, 114, 115, Yeni Ahit in, Kutsal Ruh un, 147, 159 Tapýnma, 61, 198, 221, 245, 286, 443, 552; bkz. Ýbadet Tarih, 128 Tasarý (Tanrý nýn), 1, 6, 97, 118, 276, 324, 337, 338, 456 Temel erdemler, bkz. Erdemler Temizlenme/Arýnma 165, 195, 208, 209, 210, 211, 314, 355 Tespih Duasý, 198, 353, 567 Tespih, 198, 353, 567 Týp, 471 Toplum, 191, , , , , ; bkz. Toplum Yaþamý

18 194 Kavramlar dizini Toplumsal adalet, 404, , Tövbe edenin eylemi, 302, 303 Tövbe ve baðýþlama, Kilise sýrrý, 200, 224, 250, 291, , 432 Tövbe, 300, 303 Transfigürasyon, 83, 110 Transsübstansiasiyon, 283 Umut, 132, 161, 300, 385, 387, 442 Uyma (kurala, dine), 441 Üzüm; bkz. Üzüm þarabý Üzüm þarabý, 237, 273, 277, 279 U Ü V Vaat(ler), 360, 443 Vaftiz, 34, 44, 147, 163, 177, 200, 224, 227, 250, 251, , 292, 297, 352, 354, Vaftizci Yahya nýn, Ýsa nýn, 105, 254; bkz. Kilise sýrlarý Vaftiz annesi/babasý, 259 Vaftiz kurnasý, 246 Vaftizci Yahya, 102, 105, 141, 254 Vaftizi güçlendirme ya da Krismasyon, 224, 227, 250, 251, , 292, 354 Var olma, bkz. Yaþam Viatik, 320 Vicdan muasebesi, 303, 304, 374; bkz. Tövbe ve baðýþlama Vicdan/Bilinç, 359, Vücut, - Efkaristiya da Mesih in, 271, 282, 593 bkz. Transsübstantsiatsiyon; - insanýn, 69, 110, 203, 204, 205, 356, 358, Kilise nin, Mesih in insan halinin, 90, 92, 124, 129, 130

19 Kavramlar dizini 195 Y Yað, 237, 246, 318; bkz. Kutsal yað, Kilise sýrlarý ve meshetme Yalan yemin, 449 Yanýlmazlýk, 185 Yaradan, 46, 50, 54, 66-72, 202, 416; bkz. Tanrý Yaratýklar, 55, 64, 67 Yaratýlýþ/yaratýlmýþ, 46, 50, 51, 52, 54, 59, 62, 63, 65, 67, 236, 337 Yardýmcýlýk, 402, 403 Yargýlama, 134, Tanrý nýn, Mesih in, 205, 207, 208, 214, 215, Vicdanýn, 376 Yasa, 8, 406, ahlâki, Eski ya da Ýsrail in, 8, 79, 113, 114, 340, , 435, Tanrýsal, Yeni ya da Ýncil in, 420, 421, 434 Yaþam, - adanmýþ, 192,193 - ebedî, 207, 232, 271, 294, Hýristiyan ahlâký, 429, yeni, 135, 136, 146, 251, 263, 297, 354, 357, 359 Yýllýk litürji, 242; bkz. Noelden öncek dört hafta, Noel, Perhiz zamaný, Paskalya, Pentekost Z Zorunluluk, 289, 290, 305, 342, 439, 440; bkz. Görev

20 ÝÇÝNDEKÝLER Kýsaltmalar Motu proprio Giriþ, Kardinal Joseph Ratzinger tarafýndan BÝRÝNCÝ KISIM ÝMAN ÝKRARI Birinci anabölüm: Ýnanýyorum - Ýnanýyoruz Birinci bölüm: ÝNSAN TANRI YLA ÝLÝÞKÝ KURABÝLÝR Ýkinci bölüm: TANRI NIN ÝNSANI KARÞILAMASI Tanrý nýn Vahyi Tanrýsal Vahyin iletilmesi Kutsal Kitap Üçüncü bölüm: ÝNSANIN TANRI YA YANITI Ýnanýyorum Ýnanýyoruz Ýkinci anabölüm: Hýristiyanlýk inancýnýn ikrarý Credo (Hýristiyanlýk Ýman Ýkrarý Formülü) Havarilerin Ýman Ýkrarý Formülü Ýznik-Ýstanbul Ýman Ýkrarý Formülü Birinci bölüm: TANRI BABA YA ÝNANIYORUM Ýman Ýkrarý Yerin ve göðün Yaradaný, Her Þeye Gücü Yeten Tanrý Baba ya inanýyorum Yer ve Gök Ýnsan Ýnsanýn düþüþü Ýkinci bölüm: TANRI NIN BÝRÝCÝK OÐLU MESÝH ÝSA YA ÝNANIYORUM Biricik Oðlu, Rabbimiz Mesih Ýsa da Mesih Ýsa Kutsal Ruh un kudretiyle vücut buldu ve Bakire Meryem den doðdu Mesih Ýsa Pontius Pilatus döneminde acý çekmiþ, çarmýha gerilmiþ, ölmüþ ve gömülmüþtür Mesih Ýsa ölüler diyarýna indi, üçüncü gün ölüler arasýndan dirildi...47 Ýsa göðe çýktý, Her Þeye Gücü Yeten Tanrý nýn saðýnda oturmaktadýr 48 Oradan dirileri ve ölüleri yargýlamak amacýyla gelecektir

21 Ýçindekiler 197 Üçüncü bölüm: KUTSAL RUH A ÝNANIYORUM Kutsal Katolik (evrensel) Kilisesi ne inanýyorum Tanrý tasarýsýndaki Kilise Kilise; Tanrý nýn Halký, Mesih in Bedeni, Kutsal Ruh un Tapýnaðý Kilise tek, kutsal, Katolik (evrensel) ve havariseldir Mesih e inananlar: Hiyerarþi, laikler, adanmýþ yaþam Azizlerin birliðine inanýyorum Meryem Ana; Mesih in Annesi, Kilise nin Annesi Günahlarýn baðýþlanacaðýna inanýyorum Ölülerin (Bedenin) dirileceðine inanýyorum Ebedî yaþama inanýyorum Amin ÝKÝNCÝ KISIM HIRÝSTÝYAN AYÝNÝ Birinci anabölüm: Kutsallaþtýrýcý esenlik düzeni (ekonomi) Birinci bölüm: KÝLÝSE YAÞAMINDA PASKALYA GÝZÝ Litürji - Kutsal Üçlü-Birlik in eseri Kilise sýrlarýnda Paskalya gizi Ýkinci bölüm: KUTSAL AYÝNDE PASKALYA GÝZÝ Kilise litürjisini kutlama Ayini kim yönetir? Ayin nasýl yönetilmeli? Ayin ne zaman yapýlmalý? Ayin nerede yapýlmalý? Çeþitli litürjiler ve gizin tekliði Ýkinci anabölüm: Kilise nin yedi sýrrý Birinci bölüm: HIRÝSTÝYANLIÐA GÝRÝÞÝ SAÐLAYAN SIRLAR Vaftiz sýrrý (Vaftizi) Güçlendirme sýrrý Efkaristiya sýrrý Ýkinci bölüm: ÞÝFA VEREN KÝLÝSE SIRLARI Tövbe ve Barýþma sýrrý Hastalarý meshetme sýrrý Üçüncü bölüm: HIRÝSTÝYANLARIN HÝZMETÝNDEKÝ KÝLÝSE SIRLARI Ruhbanlýk sýrrý Evlilik sýrrý

22 198 Ýçindekiler Dördüncü bölüm: ÖTEKÝ LÝTÜRJÝK TÖRENLER Kutsallaþtýrýcý ayinler Hýristiyan cenaze töreni ÜÇÜNCÜ KISIM MESÝH TE YAÞAM Birinci anabölüm: Gönlün duyduðu Tanrý çaðrýsý: Ruhta yaþam Birinci bölüm: ÝNSAN ONURU Ýnsan, Tanrý nýn sureti Gerçek mutluluða olan eðilimimiz Ýnsanýn özgürlüðü Tutkularýn ahlâka uygunluðu Ahlâki vicdan Erdemler Günah Ýkinci bölüm: ÝNSAN TOPLULUÐU Birey ile toplum Toplum yaþamýna katýlma Sosyal adalet Üçüncü bölüm: TANRI ESENLÝÐÝ: YASA VE LÜTUF Ahlâk yasasý Lütuf ve aklanma Kilise, ana ve eðitimci Ýkinci anabölüm: On emir Çýkýþ - Yasa nýn tekrarý - Din eðitimindeki formül Birinci bölüm: TANRIN OLAN RAB BÝ BÜTÜN YÜREÐÝNLE, BÜTÜN RUHUNLA VE BÜTÜN AKLINLA SEVECEKSÝN Birinci emir: Ben Tanrýn olan Rab bim, baþka Tanrýn olmayacak Ýkinci emir: Tanrý nýn adýný boþ yere aðza almayacaksýn Üçüncü emir: Rab bin gününü kutlayacaksýn Ýkinci bölüm: BENZERÝNÝ KENDÝN GÝBÝ SEVECEKSÝN Dördüncü emir: Anana, babana saygý göster Beþinci emir: Öldürmeyeceksin Altýncý emir: Zina etmeyeceksin Yedinci emir: Çalmayacaksýn Sekizinci emir: Yalan yere yemin etmeyeceksin Dokuzuncu emir: Baþkasýnýn karýsýna göz dikmeyeceksin Onuncu emir: Baþkasýnýn malýna göz dikmeyeceksin

23 Ýçindekiler 199 DÖRDÜNCÜ KISIM HIRÝSTÝYAN DUASI Birinci anabölüm: Hýristiyan yaþamýnda duanýn yeri Birinci bölüm: DUANIN VAHYEDÝLMESÝ Eski Ahit te duanýn vahyedilmesi Dua Ýsa da tamamen açýnlanýr ve gerçekleþir Kilise döneminde dua Ýkinci bölüm: ÝBADET GELENEÐÝ Duanýn kaynaklarýna doðru Dua yolu Dua için kýlavuzlar Üçüncü bölüm: DUA YAÞAMI Dua etme biçimleri Dua mücadelesi Ýkinci anabölüm: Rab bin Duasý: Göklerdeki Babamýz! Göklerdeki Babamýz Bütün Ýncil in sentezi Göklerdeki Babamýz Yedi dilek Ekler Yaygýn dualar Katolik öðretisinin formülleri Kavramlar dizini

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Katolik Kilisesi Ayini, İsa Mesih in son yemeği üzerine kuruludur. Kutsal Ekmek ve Şarabın cemaat üyeleri tarafından paylaşıldığı bu törene

Katolik Kilisesi Ayini, İsa Mesih in son yemeği üzerine kuruludur. Kutsal Ekmek ve Şarabın cemaat üyeleri tarafından paylaşıldığı bu törene KUTSAL AYİN Katolik Kilisesi Ayini, İsa Mesih in son yemeği üzerine kuruludur. Kutsal Ekmek ve Şarabın cemaat üyeleri tarafından paylaşıldığı bu törene Efkaristiya ayini de denir. Efkarista Şükran demektir.

Detaylı

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine)

[Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) [Kurban Duaları] (ondalık-sunu-sadaka üzerine) ONDALIK-SUNU-SADAKA Kurbanlarımızı şükran ve dua ile sunarız. Bu kurbanları dua ve tapınmanın bir parçası olarak, övgü ve şükran sunusu olarak Tanrı ya sunarız.

Detaylı

YILI ERMENİ OKULLARI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

YILI ERMENİ OKULLARI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE ÖĞRENME ALANI: İNANÇ 1. ÜNİTE: KUTSAL KİTAP VE HAVARİLER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Kutsal

Detaylı

Westfalya da Protestan Olmak. Protestan Hıristiyanların Inandıkları

Westfalya da Protestan Olmak. Protestan Hıristiyanların Inandıkları Westfalya da Protestan Olmak Protestan Hıristiyanların Inandıkları Protestan Hıristiyanların Inandıkları Uzun yıllardır Protestan Hıristiyanlar, digˇer dinlere inanan dostlarıyla sohbetler etmektedirler.

Detaylı

...Bir kitap,bir mesaj!

...Bir kitap,bir mesaj! ...Bir kitap,bir mesaj! Bu dünyada ne yapıyorum sorusuna yanıt veren bir kitap Tüm soru ve şüphelerınize yanıt verebilecek bir kitap. Bu kitap sizin doğal olarak Tanrı dan ayrı olduğunuzu anlatacak, ancak

Detaylı

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 115 Yardımsever Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI Yerel ICI Bürosu Adresi: ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 116 ÖĞRENCİ RAPORU HAKKINDA TALİMATLAR Her üniteyi çalıştıktan sonra o ünitenin

Detaylı

Tövbe ve Af Dileme-4

Tövbe ve Af Dileme-4 Tövbe ve Af Dileme-4 Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı; Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur. Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun. Baba ya, Oğul

Detaylı

Ondalık ve Oruç Adakları

Ondalık ve Oruç Adakları Ondalık ve Oruç Adakları 01135_186_Tithing.indd 1 Bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın diyor Her Şeye Egemen Rab. Göreceksiniz ki, göklerin kapaklarını size açacağım, üzerinize dolup

Detaylı

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI 1 KORUMANIN 4 RUHSAL Çoğu insan nasıl dua edeceğini bilemez. Bu yüzden size yardımcı olabilecek örnek bir dua metni hazırladım. Bu duayı sesli olarak okuyabilir ya da içinizden geldiği gibi dua edebilirsiniz.

Detaylı

OPTATAM TOTIUS 28 EKİM, 1965

OPTATAM TOTIUS 28 EKİM, 1965 EPİSKOPOS PAVLUS TANRI'NIN HİZMETKÂRLARININ HİZMETKÂRI KUTSAL KONSİL'İN PEDERLERİ İLE BİRLİKTE EBEDİ HATIRASINA RUHBANLIK EĞİTİMİ HAKKINDA OPTATAM TOTIUS 28 EKİM, 1965 Mesih in ruhu ile canlanmış olan

Detaylı

KUTSAL AYİN HAKKINDA YASA SACROSANCTUM CONCILIUM PAPA VI. PAVLUS TARAFINDAN CİDDİYETLE YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR 4 ARALIK 1963

KUTSAL AYİN HAKKINDA YASA SACROSANCTUM CONCILIUM PAPA VI. PAVLUS TARAFINDAN CİDDİYETLE YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR 4 ARALIK 1963 KUTSAL AYİN HAKKINDA YASA SACROSANCTUM CONCILIUM PAPA VI. PAVLUS TARAFINDAN CİDDİYETLE YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTUR 4 ARALIK 1963 GİRİŞ 1. Bu kutsal Konsil, birkaç amacı göz önünde bulundurmaktadır: İmanlı Hristiyan

Detaylı

ST. THOMAS AQUİNAS Muhammet Tarakçı, İz yay. 2006, 280 s. Sadi YILMAZ *

ST. THOMAS AQUİNAS Muhammet Tarakçı, İz yay. 2006, 280 s. Sadi YILMAZ * sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 15 / 2007, s. 209-214 kitap tanıtımı ST. THOMAS AQUİNAS Muhammet Tarakçı, İz yay. 2006, 280 s. Sadi YILMAZ * Ortaçağ genel itibariyle hem İslam hem de batı

Detaylı

Martin Luther in KISA İLMİHÂLİ

Martin Luther in KISA İLMİHÂLİ Martin Luther in KISA İLMİHÂLİ GDK YAYIN NO: 108 KİTAP: Luteryen İman İkrarları Işığında Temel Hristiyan İnancı KİTABIN ORİJİNAL ADI: Der Kleine Katechismus (1529), Confessio Augustana/ Augsburger Bekenntnis/

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ

İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ 180 inci Yarı-Yıllık Genel Konferansı Pazar Sabahı Toplantısı (3 Ekim 2010) 1 İki Haberleşme Hattı Yaşlı Dallin H. Oaks Oniki Havariler Kurulu Hem kişisel hattı

Detaylı

Ders 3 Tanrı Oğlu İsa

Ders 3 Tanrı Oğlu İsa 50 Ders 3 Tanrı Oğlu İsa Tanrı hakkındaki bazı gerçekleri anlamak, diğerlerini anlamaktan daha kolaydır. Örneğin, Tanrı'nın bir baba gibi oluşunu fazla zorluk çekmeden anlayabiliriz. Bunu yapabiliriz,

Detaylı

İsa Mesih in Sevindirici Haberi nin İade Edilişinin Mesajı

İsa Mesih in Sevindirici Haberi nin İade Edilişinin Mesajı İsa Mesih in Sevindirici Haberi nin İade Edilişinin Mesajı 1. Ders: İade Ediliş 1991 Greg K. Olsen. Kopyalamayın. Tanrı Bizim Sevgi Dolu Cennetteki Babamız dır Tanrı bizim Cennetteki Babamız dır. Biz O

Detaylı

Dün ve Bugün Anadolu Anadolu Katolik Cemaati Kültürel ve haber Dergisi Say ı 11 Aral ı k 2007 1

Dün ve Bugün Anadolu Anadolu Katolik Cemaati Kültürel ve haber Dergisi Say ı 11 Aral ı k 2007 1 Dün ve Bugün Anadolu Anadolu Katolik Cemaati Kültürel ve haber Dergisi Sayı 11 Aralık 2007 1 Yeni çıkan kitabımız: Padre Pio nun Hayatı İsteme adresi: Katolik Kilisesi Mithat paşa Caddesi,5 İskenderun

Detaylı

T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS. Mısır dan Çıkış 20

T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS. Mısır dan Çıkış 20 Ders 37 L ESSON 37 Doğruluk Yolu T HE W AY OF R IGHTEOUSNESS Dinleyici dostlar, size esenlik olsun. Kutsal Buyruklar T HE H OLY C OMMANDMENTS Mısır dan Çıkış 20 Ön gördüğü doğruluk yolunu herkesin anlamasını

Detaylı

İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ. Tanrı nın cömertliği, nazikliği ve merhameti tövbeden başka hiçbir yerde daha açık bir şekilde gösterilemez.

İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ. Tanrı nın cömertliği, nazikliği ve merhameti tövbeden başka hiçbir yerde daha açık bir şekilde gösterilemez. 1 İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ 180 inci Yarı-Yıllık Genel Konferansı Pazar Sabahı Toplantısı (3 Ekim 2010) Kabın İçini Temizlemek Başkan Boyd K. Packer Oniki Havariler Kurulu Başkanı Tanrı nın

Detaylı

[Kurtuluş] planı... Kurtuluş Planı Nedir? Ben Nereden Geldim?

[Kurtuluş] planı... Kurtuluş Planı Nedir? Ben Nereden Geldim? Kurtuluş Planı Kurtuluş Planı Nedir? Kurtuluş planı * Tanrı nın çocuklarının mutluluğu için olan planıdır. İsa Mesih in Kefareti, bu planın merkezidir. İsa Mesih in öğretilerini takip ederseniz, bu hayatta

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA GÖRKEM DOĞAN 5. ORTA ÇAĞDA SİYASET FELSEFESİ 5 ORTA ÇAĞDA SİYASET FELSEFESİ

Detaylı

Bizim Kusursuz Örneğimiz

Bizim Kusursuz Örneğimiz 1 Bizim Kusursuz Örneğimiz Başkan Henry B. Eyring Birinci Başkanlık Birinci Danışmanı İsa Mesih in iade edilmiş sevindirici haberinin mesajı şudur ki yaşadığımız sürece daha iyi olmayı ümit edebiliriz

Detaylı

Yeþaya, altmýþ birinci bölüm

Yeþaya, altmýþ birinci bölüm 566 Yeþaya, altmýþ birinci bölüm I. Yahuda'yla ilgili peygamberlikler (1-12) II. Uluslarla ilgili peygamberlikler (13-27) III. Efraim ve Yahuda'yla ilgili uyarýcý önbildiriler (28-35) IV. Tarihsel parantez:

Detaylı

İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ

İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ 1 İSA MESİH İN SON ZAMAN AZİZLER KİLİSESİ 180 inci Yarı-Yıllık Genel Konferansı Pazar Sabahı Toplantısı (3 Ekim 2010) Kutsal Ruh ve Vahiy Yaşlı Jay E. Jensen Yetmişler Başkanlığı Kutsal Ruh, Baba ve Oğul

Detaylı

ÖLÜLERİ ANMA GÜNÜ. 2 Kasım GİRİŞ İLAHİSİ

ÖLÜLERİ ANMA GÜNÜ. 2 Kasım GİRİŞ İLAHİSİ ÖLÜLERİ ANMA GÜNÜ 2 Kasım I GİRİŞ İLAHİSİ Mesih İsa'nın ölüp dirildiğine inanıyoruz; aynı şekilde Allah'ın İsa'ya imanla bağlı olarak göz-lerini yaşama kapamış olanları da, O'nunla birlikte yanına alacağına

Detaylı

Kitab-ı Mukaddes ve Kur an-ı Kerim Hakkında 200 Soru. Kitab-ı Mukaddes ve Kur an-ı Kerim Hakkında 200 Soru. Daniel Wickwire.

Kitab-ı Mukaddes ve Kur an-ı Kerim Hakkında 200 Soru. Kitab-ı Mukaddes ve Kur an-ı Kerim Hakkında 200 Soru. Daniel Wickwire. Kitab-ı Mukaddes ve Kur an-ı Kerim Hakkında 200 Soru Daniel Wickwire A.A., Liberal Arts Th.B., Bible M.A., Bible M.A. Linguistics Ankara Universitesi, İlahiyat Fakültesi, Kelam Anabilim Dalı (Özel Doktora

Detaylı

DİNLERDE KUTSAL ZAMANLAR (TAKVİMLER, DİNİ GÜN, BAYRAM VE TÖRENLERİ) Mustafa Ünal, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2008, 224 s.

DİNLERDE KUTSAL ZAMANLAR (TAKVİMLER, DİNİ GÜN, BAYRAM VE TÖRENLERİ) Mustafa Ünal, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2008, 224 s. DİNLERDE KUTSAL ZAMANLAR (TAKVİMLER, DİNİ GÜN, BAYRAM VE TÖRENLERİ) Mustafa Ünal, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2008, 224 s. Abdulkadir KIYAK Kutsalla sürekli etkileşim içerisinde bulunan insanoğlunun

Detaylı

Sizdeki ümidin nedenini soranlara yanıt vermeye her zaman hazır olun (1Pt 3,15)

Sizdeki ümidin nedenini soranlara yanıt vermeye her zaman hazır olun (1Pt 3,15) Sizdeki ümidin nedenini soranlara yanıt vermeye her zaman hazır olun (1Pt 3,15) Sevgili Kardeşlerim, Geçtiğimiz yıl, yılık pastörel mektubumda sizlere şu konuyu vererek üzerinde yoğunlaşmanızı tavsiye

Detaylı

günahların bağışlanması, bedenin dirilişini, sonsuz yaşamı

günahların bağışlanması, bedenin dirilişini, sonsuz yaşamı Kutsal Olmak - 12. Bazen insanlar bazı kimseleri küçük görmek ve hakaret etmek için beyinsiz ifadesi kullanırlar Bilimsel gerçekliği olmayan bu ifade gerçekte herkeste bir beyin vardır- bir kişinin düşüncesiz

Detaylı

KUTSAL CUMARTESİ AYİNİ

KUTSAL CUMARTESİ AYİNİ KUTSAL CUMARTESİ AYİNİ Paskalya Arifesi Rahip şu sözlerle veya başka bir şekilde cemaati selamlar ve ayinin manasını açıklar: Rabbimiz Mesih İsa'nın ölümden hayata geçtiği bu kutsal gecede Kilise, evlatlarını

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Nuh Tufanı Altıncı Ders Okuma: Yaradılış 5-8

Nuh Tufanı Altıncı Ders Okuma: Yaradılış 5-8 Nuh Tufanı Altıncı Ders Okuma: Yaradılış 5-8 Yaradılış bölümünde Adem den çıkan iki soy Kayin (Yaradılış 4) ve Habil veya Şit inkidir (Yaradılış 5). Adem & Havva Yaradılış 4:16-25 Yaradılış 5:1-32 Kayin

Detaylı

DÜN ve BUGÜN ANADOLU. Anadolu Katolik Cemaati Kültür ve Haber Dergisi Sayı 3 - Aralık 2005

DÜN ve BUGÜN ANADOLU. Anadolu Katolik Cemaati Kültür ve Haber Dergisi Sayı 3 - Aralık 2005 DÜN ve BUGÜN ANADOLU Anadolu Katolik Cemaati Kültür ve Haber Dergisi Sayı 3 - Aralık 2005 Bu sayıda: * Episkoposumuzun mektubu sayfa 3 * Sevildiğini keşfetmenin sevinci sayfa 5 * Anadolu nun Hazineleri

Detaylı

Ders 2 Kutsal Ruh Size Yaşam

Ders 2 Kutsal Ruh Size Yaşam 28 Ders 2 Kutsal Ruh Size Yaşam Verir Kutsal Ruh neden gelmiştir? Pentikostçu yazar Melvin Hodges, buna dört önemli neden göstermiştir. Kutsal Ruh'un, bizlerin Tanrı'nın düşüncelerini düşünmemizi sağlamak

Detaylı

Tapınak Kutsamaları. Cennet ne kadar uzaktadır? Çok uzakta değildir. Tanrı nın tapınaklarında, Tam bizim bulunduğumuz yerdedir.

Tapınak Kutsamaları. Cennet ne kadar uzaktadır? Çok uzakta değildir. Tanrı nın tapınaklarında, Tam bizim bulunduğumuz yerdedir. BİRİNCİ Başkanlık Mesajı, EKİM 2010 Başkan Thomas S. Monson Tapınak Kutsamaları Tapınak hayatımıza bir amaç kazandırır. Ruhumuza huzur getirir bu insanların sağladığı bir huzur değil, Tanrı nın Oğlu nun

Detaylı

Teo-strateji P R O F. D R. N A D Ý M M A C Ý T M E H M E T K A Y TA N B I Y I K

Teo-strateji P R O F. D R. N A D Ý M M A C Ý T M E H M E T K A Y TA N B I Y I K Teo-strateji P R O F. D R. N A D Ý M M A C Ý T M E H M E T K A Y TA N B I Y I K Vatikan, ABD ve AB Üçgeni -Tanrý nýn Kurtuluþ Plâný ve Ortak Kimlik- Prof. Dr. Nadim Macit (*) Dünya ölçeðinde þu veya bu

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

Rab be Yakışan Yuvamız

Rab be Yakışan Yuvamız 3 Rab be Yakışan Yuvamız Çizim: Nat Wibberley Aile çok önemli bir kavram, etkisi çok büyüktür. Ailelerimiz sakat olursa, toplumumuz nasıl olur? Kendi kişiliğimiz de ailemizden çok etkilenir. Madem aile

Detaylı

Heidelberg İlmihali. Rabbin Günü-1. Rabbin Günü-2

Heidelberg İlmihali. Rabbin Günü-1. Rabbin Günü-2 Heidelberg İlmihali Rabbin Günü-1 1. Yaşamda ve ölümde tek teselliniz nedir? Ben kendime ait değilim 1 Beden ve can olarak Yaşamda ve ölümde 2 Sadık kurtarıcım İsa Mesih e aitim. 3 O değerli (paha biçilmez)

Detaylı

ALTIN AĞIZLI YUHANNA NIN KUTSAL AYİN METNİ

ALTIN AĞIZLI YUHANNA NIN KUTSAL AYİN METNİ ALTIN AĞIZLI YUHANNA NIN KUTSAL AYİN METNİ ALTIN AĞIZLI YUHANNA NIN KUTSAL AYİN METNİ LITURGIA YA GİRİŞ Tanrı ile bizimle dua eden kardeşlere, Tanrι nın inayeti ve barışı sizinle olsun. Bu kutsal ayin

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

Yeþaya, üçüncü bölüm

Yeþaya, üçüncü bölüm 24 Yeþaya, üçüncü bölüm I. Yahuda ile ilgili peygamberlikler (1-12) A. Tanrý'nýn Yahuda'ya karþý davasý (1:1-31) B. Son günlerle ilgili vaatler (2:1-4) Ç. Sýkýdüzenin sürmesi (3:1-4:1) 1. Tanrý'nýn Yeruþalem

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ahlaki Cesaret. Ölümlü hayatın amaçlarından biri zor zamanlarda

Ahlaki Cesaret. Ölümlü hayatın amaçlarından biri zor zamanlarda Birinci Başkanlık Mesajı, Mart 2010 Başkan Henry B. Eyring Birinci Başkanlık Birinci Danışmanı Ahlaki Cesaret Ölümlü hayatın amaçlarından biri zor zamanlarda bile Tanrı nın emirlerini tutacağımızı O na

Detaylı

Bölüm 1. Aklını bilgime doğrult. 18 Onları yüreğinde saklaman beğeni getirir;

Bölüm 1. Aklını bilgime doğrult. 18 Onları yüreğinde saklaman beğeni getirir; Bölüm 1 Önsöz n Kutsal Kitap tan ÖzdeyiÕler niçin gereklidir? 17 Bilgelerin sözlerini dinlemeye aç kulağını; Aklını bilgime doğrult. 18 Onları yüreğinde saklaman beğeni getirir; Tümü de dudaklarında söylemeye

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

æsa Mesih in Kutsal Kitap ta yer alan

æsa Mesih in Kutsal Kitap ta yer alan PEGAMBER JOSEPH SMITH æn TANIKLIŒI æsa Mesih in Son Zaman Azizler Kilisesi MESæH æn ÖŒRETæLERæ æsa Mesih in Kutsal Kitap ta yer alan öœretileri uzun süre insanoœlu için bir ilham kaynaœı olmu tur. Tamamlayıcı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

Papa nın Vaazı. Sevgili kardeşlerim,

Papa nın Vaazı. Sevgili kardeşlerim, Anadolu Katolik Cemaati Kültür ve Haber Dergisi Sayı 7 Aralık 2006 Baba, bana olan sevgin onlarda olsun Anadolu Katolik Cemaati Kültür ve Haber Dergisi Sayı 7 Aralık 2006 Sevgili Papa Benedictus, sevgili

Detaylı

İstanbul Luteryen Kilisesi AYİN DEFTERİ

İstanbul Luteryen Kilisesi AYİN DEFTERİ İstanbul Luteryen Kilisesi AYİN DEFTERİ www.luteryenkilisesi.org 2009 Kiliseye Hoşgeldiniz! Yaratılıştan ve ilk insanların günaha düşmelerinden sonraki zamanlarda insanlar RAB be yakarmaya başladılar (Yar.

Detaylı

Doğru Öğreti Öğretmek

Doğru Öğreti Öğretmek Birinci Başkanlık Mesajı, Nisan 2009 Doğru Öğreti Öğretmek Başkan Henry B. Eyring Birinci Başkanlık Birinci Danışmanı Işık ve karanlık arasında, iyi ve kötü arasında dünya yaratılmadan önce başlayan bir

Detaylı

Zengin Adam, Fakir Adam

Zengin Adam, Fakir Adam Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Zengin Adam, Fakir Adam Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ Thekla, genç ve güzel bir kadın... Hem de bakire... Aynı Meryem gibi.. Halk bu yüzden, Thekla nın yaşadığı yeraltı kilisesine, Meryemlik demiş. Thekla nın yaşadığı, sonunda

Detaylı

11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Prof. Dr. Köse: Organ Bağışının Dinen Sakıncası Yoktur İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir İl Müftülüğü ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Detaylı

Köprü. Kutsal Kitap Araştırma Kursu

Köprü. Kutsal Kitap Araştırma Kursu Köprü Kutsal Kitap Araştırma Kursu 12 Bölümlü bir Kutsal Kitap kursu. Neden İsa Mesih in sizi kurtarması gerekiyor? Yaşamın anlamı nedir? Nasıl günaha karşı galip olabilirsiniz? Tanrı sizi gerçekten seviyor

Detaylı

İBADET KURBAN 9/24/2015 KURBAN BAYRAMI 2015/3. Dönem MODEL ŞAHSİYET HZ.

İBADET KURBAN 9/24/2015 KURBAN BAYRAMI 2015/3. Dönem MODEL ŞAHSİYET HZ. Ana Konu Alt Konu Tarih Vaaz Konusu Vaaz Dönem SOSYAL VE TOPLUMSAL HAYAT KOMŞU İLİŞKİLERİ 9/30/2015 KOMŞU HAKLARI SOSYAL VE TOPLUMSAL HAYAT KOMŞU İLİŞKİLERİ 9/29/2015 KOMŞU HAKLARI SOSYAL VE TOPLUMSAL

Detaylı

Bursa Protestan Kilisesi Yönetim ve İbadet Kılavuzu. http://www.bursakilisesi.com/

Bursa Protestan Kilisesi Yönetim ve İbadet Kılavuzu. http://www.bursakilisesi.com/ Bursa Protestan Kilisesi Yönetim ve İbadet Kılavuzu http://www.bursakilisesi.com/ Bursa Protestan Kilisesi - Yönetim ve İbadet Kılavuzu 2 İçindekiler 1. Kilisemizin Tanımı... 3 2. İnanç Bildirgesi... 4

Detaylı

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar yusufisik1@hotmail.de K ur ân-ı Kerim deki dua ayetleri gibi Peygamberimizin duaları da Arapça aslından okunursa daha iyidir. Ancak, tercümeleri de dua olarak okunabilir.

Detaylı

ANKARA PROTESTAN KİLİSESİ. Belçika İnanç Açıklaması. Confessio Belgica

ANKARA PROTESTAN KİLİSESİ. Belçika İnanç Açıklaması. Confessio Belgica ANKARA PROTESTAN KİLİSESİ Belçika İnanç Açıklaması Confessio Belgica Belçika İnanç Açıklaması Hristiyan Reform Kilisesinin doktrinsel standartlarının en eskisi olarak Confession of Faith (İnanç Açıklaması)

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

Rab bin Verdiği Yeni Ailemiz

Rab bin Verdiği Yeni Ailemiz 5 Rab bin Verdiği Yeni Ailemiz Çizim: Nat Wibberley Baba, anne ve kardeşlerden oluşan ailemizden destek ve sevgi bekleriz. Ayrıca aynı topraklarda yaşadığımız vatandaşlarımızdan da zaman zaman destek bekleriz.

Detaylı

DİNİ VE MİLLİ BAYRAMLAR

DİNİ VE MİLLİ BAYRAMLAR DİNİ VE MİLLİ BAYRAMLAR Bütün ülkelerin din ve kültürlerinde kutlanan özel günler vardır. Bu özel günler, bir tarihi veya dini amaçla kutlanır. Böyle günler o ülkenin dini ve resmi günleridir. Bu günlere

Detaylı

YOLCULUK HAKKINDA DÜŞÜNCELER

YOLCULUK HAKKINDA DÜŞÜNCELER YOLCULUK HAKKINDA DÜŞÜNCELER GÖRÜŞLERĐ PAYLAŞMA REHBERĐ BÖLÜMLERĐ YENĐDEN GÖZDEN GEÇĐREN SORULAR Bu bölümde yer alan, düşünceleri harekete geçiren sorular, Kutsal Yazılar da yaptığınız yolculuktan en üst

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Bana İsa yı Anlat! Yeni kitaplarımız

Bana İsa yı Anlat! Yeni kitaplarımız Anadolu Katolik Cemaati Kültürel ve Haber Dergisi Sayı 10 Ekim 2007 Bana İsa yı Anlat! Yeni kitaplarımız Yazdan önce Episkoposumuz Kilise rahiplerinin isteği üzerine Theofilos Din Eğitim Merkezi sorumlusu

Detaylı

Okuma Yazma Kursu. KUCAK YayÜncÜlÜk

Okuma Yazma Kursu. KUCAK YayÜncÜlÜk ISCIK 2 Okuma Yazma Kursu KUCAK YayÜncÜlÜk 2. kitaptaki harflerin kullanüm sürasü scöyledir: çvp hfj I«STI«KLAL MARSCI Korkma, sönmez bu scafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en

Detaylı

Gidyon un Küçük Ordusu

Gidyon un Küçük Ordusu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Gidyon un Küçük Ordusu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Detaylı

IV.1-) Mesih te Bize Bağışlananlar IV.2-) Almak ve Vermek IV.3-) Önde Olmak ve Örnek Olmak

IV.1-) Mesih te Bize Bağışlananlar IV.2-) Almak ve Vermek IV.3-) Önde Olmak ve Örnek Olmak IV. MESİH İ TAKLİT ETMEK IV.1-) Mesih te Bize Bağışlananlar IV.2-) Almak ve Vermek IV.3-) Önde Olmak ve Örnek Olmak IV.1-) Mesih te Bize Bağışlananlar Matta 11:28 Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar!

Detaylı

Michelangelo Buonarroti Adem'in Yaratılışı Tasviri

Michelangelo Buonarroti Adem'in Yaratılışı Tasviri Özel Hayatı Eserleri Adem'in Yaratılışı Tasviri Kıyamet Günü Tablosu Davut Heykeli Pieta Heykeli Doni Tondosu Lorenzo (6 Mart 1475 18 Şubat 1564) Ünlü İtalyan rönesans dönemi ressam, heykeltraş, mimar

Detaylı

7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Varlıklar Âlemi Varlıklar âlemini sınıflandırarak özelliklerini örneklerle açıklar Meleklere İman Meleklerin Özellikleri ve Görevleri

Detaylı

Bir Ritüel Mekânı Olarak Kariye Şapeli Engin Akyürek 28 Mart 2007 http://www.obarsiv.com/e_voyvoda_0607.html

Bir Ritüel Mekânı Olarak Kariye Şapeli Engin Akyürek 28 Mart 2007 http://www.obarsiv.com/e_voyvoda_0607.html Bir Ritüel Mekânı Olarak Kariye Şapeli Engin Akyürek 28 Mart 2007 http://www.obarsiv.com/e_voyvoda_0607.html Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi'nde yapılan konuşma metni, araştırmacıların kişisel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata yön veren, temel hak

Detaylı

Hristiyanlıkta Mezhepler

Hristiyanlıkta Mezhepler On5yirmi5.com Hristiyanlıkta Mezhepler Hıristiyan mezhepleri, üç ana kola ayrılmaktadır. Bunlar; Katoliklik, Ortodoksluk, Protestanlık olarak bilinir Yayın Tarihi : 1 Nisan 2014 Salı (oluşturma : 1/8/2016)

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

Yeþaya, elli yedinci bölüm

Yeþaya, elli yedinci bölüm 521 Yeþaya, elli yedinci bölüm I. Yahuda'yla ilgili peygamberlikler (1-12) II. Uluslarla ilgili peygamberlikler (13-27) III. Efraim ve Yahuda'yla ilgili uyarýcý önbildiriler (28-35) IV. Tarihsel parantez:

Detaylı

6. Sınıf DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ

6. Sınıf DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 6. Sınıf DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ I TEST 1 1. Deyin ki: Biz Allah a, bize indirilene (Kur an a), İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakupoğulları na indirilene,

Detaylı

Sevgili kardeşlerim, düşüncelerimizin

Sevgili kardeşlerim, düşüncelerimizin BIRINCI BAŞKANLIK MESAJI, MAYIS 2015 Başkan Thomas S. Monson Tapınak Kutsamaları Tapınağa gittiğimizde orada manevi bir boyut ve huzur hissedebiliriz. Sevgili kardeşlerim, düşüncelerimizin dünyanın Kurtarıcı

Detaylı

Turkish. Kitab-ı Mukaddes ve Kuran-ı Kerim Hakkında 200 Soru. Daniel Wickwire

Turkish. Kitab-ı Mukaddes ve Kuran-ı Kerim Hakkında 200 Soru. Daniel Wickwire Turkish Kitab-ı Mukaddes ve Kuran-ı Kerim Hakkında 200 Soru Daniel Wickwire Kutsal Kitapları Hakkında...1-24 Tanrı ve Allah Hakkında...25-50 Hakkında Kutsal Ruh, Şeytan, Cinler ve Melekler...51-65 Mesih

Detaylı

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur.

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur. 33 Ders 4 Günah Bir dostunuzun size, içi güzel şeylerle dolu ve bütün bu güzelliklerin tadını çıkarmanız için bir saray verdiğini düşünelim. Buradaki her şey sizindir. Dostunuzun sizden istediği tek şey,

Detaylı

EPİSKOPOS PAVLUS TANRI'NIN HİZMETKÂRLARININ HİZMETKÂRI KUTSAL KONSİL'İN PEDERLERİ İLE BİRLİKTE EBEDİ HATIRASINA

EPİSKOPOS PAVLUS TANRI'NIN HİZMETKÂRLARININ HİZMETKÂRI KUTSAL KONSİL'İN PEDERLERİ İLE BİRLİKTE EBEDİ HATIRASINA 1 ÖNSÖZ EPİSKOPOS PAVLUS TANRI'NIN HİZMETKÂRLARININ HİZMETKÂRI KUTSAL KONSİL'İN PEDERLERİ İLE BİRLİKTE EBEDİ HATIRASINA İ LAHİ VAHİY HAKKINDA YASA DEI VERBUM PAPA VI. PAVLUS TARAFINDAN CİDDİYETLE YÜRÜRLÜĞE

Detaylı

2010, GÜÇLÜ BİR YENİ YIL!

2010, GÜÇLÜ BİR YENİ YIL! 2010, GÜÇLÜ BİR YENİ YIL! http://www.kosulsuz-sevgi.com/guncel-mesajlar/2010-guclu-bir-yeni-yil/ Patricia Diane Cota-Robles 1 Ocak 2010 Yeni Bin Yılın ilk on yılını tamamladığımıza inanmak zor. Zamanın

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

Siirt'te Örf ve Adetler

Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te diğer folklor grupları gibi örf ve adetlerde ke NİŞAN Küçük muhitlerde görülen erken evlenme adeti Siirt'te de görülür FLÖRT YOK Siirt'te nişanlıların nişandan evvel birbirlerini

Detaylı

Daire ve Çizgi. Şimdi umutsuzlukta ve depresyonda bulunursanız şu mesaj tam sizin içindir.

Daire ve Çizgi. Şimdi umutsuzlukta ve depresyonda bulunursanız şu mesaj tam sizin içindir. Özgürlüğe Doğru Yol Charles Solomon Daire ve Çizgi Bunu okurken belki de gerginlik,kahırlı ve karışıklık içinde bulunabilirsiniz.insanlar sizi başarısız duruma düşürebilirler, Tanrı yardım etmek için size

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata yön veren, temel hak ve

Detaylı

1. 1. Yuhanna 1:5'e göre Tanrı ve O'nda hiç yoktur. a) Tanrı gündüz çalışır, ama geceleyin şeytanın çalışmasına izin verir.

1. 1. Yuhanna 1:5'e göre Tanrı ve O'nda hiç yoktur. a) Tanrı gündüz çalışır, ama geceleyin şeytanın çalışmasına izin verir. Eyvah! Günah Đşledim... 2.Ders: Eyvah! Günah Đşledim... Eyvah!.. Günah işledim. Niçin böyle oldu? Günahtan kurtuldum sanıyordum... Şimdi ne olacak? Tekrar cehennemlik mi oldum? Ne yapmalıyım? Bu derste,

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İlk Kilisenin Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İlk Kilisenin Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İlk Kilisenin Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

Gel Ya Rab TÜRKİYE KATOLİK CEMAATİ KÜLTÜR VE HABER DERGİSİ EYLÜL 2012 NO: 52 T Ü R K İY E K AT O LİK CEMAATİ KÜLTÜR VE HABER DERGİSİ MART 2 012

Gel Ya Rab TÜRKİYE KATOLİK CEMAATİ KÜLTÜR VE HABER DERGİSİ EYLÜL 2012 NO: 52 T Ü R K İY E K AT O LİK CEMAATİ KÜLTÜR VE HABER DERGİSİ MART 2 012 NO: 5 0 T Ü R K İY E K AT O LİK CEMAATİ KÜLTÜR VE HABER DERGİSİ MART 2 012 Gel Ya Rab 1 İÇİNDEKİLER 3 EDİTORYAL 4 SÜRYANİ KATOLİK KİLİSESİ 6 ERMENİ KATOLİK KİLİSESİ 8 KELDANİ KATOLİK KİLİSESİ 9 ANADOLU

Detaylı

Turkish Translation of Martin Luther s 95 Theses, translated by Asst. Prof. Dr. Kaan H. Ökten, Maltepe University, Istanbul (kaanokten@maltepe.edu.

Turkish Translation of Martin Luther s 95 Theses, translated by Asst. Prof. Dr. Kaan H. Ökten, Maltepe University, Istanbul (kaanokten@maltepe.edu. Turkish Translation of Martin Luther s 95 Theses, translated by Asst. Prof. Dr. Kaan H. Ökten, Maltepe University, Istanbul (kaanokten@maltepe.edu.tr) Martin Luther: 1 Disputatio pro Declaratione Virtutis

Detaylı

Bilmek ve Yapmak John McQuoid Telif Hakkı/Copyright John McQuoid, 2015 Originally Published by Haberci E-Kitap Hristiyan Kitaplar tarafından yapıldı.

Bilmek ve Yapmak John McQuoid Telif Hakkı/Copyright John McQuoid, 2015 Originally Published by Haberci E-Kitap Hristiyan Kitaplar tarafından yapıldı. Bilmek ve Yapmak John McQuoid Telif Hakkı/Copyright John McQuoid, 2015 Originally Published by Haberci E-Kitap Hristiyan Kitaplar tarafından yapıldı. Daha fazla ücretsiz kitap indirmek için sitemize ziyaret

Detaylı

KORKUSUZLUÐA GÝDEN YOL

KORKUSUZLUÐA GÝDEN YOL EKÝM 2010 Sayý: 502 Fiyat: 5 TL Kutsal Metinlere Ýnsan Eli Deðince Ýsmail Hakký Özkan ýn Ardýndan: HEP BÝZÝMLE OLACAKSIN SEVGÝLÝ HOCAMIZ KORKUSUZLUÐA GÝDEN YOL ÝÇÝNDEKÝLER Vicdan Tablolarý... 2 Dr. Refet

Detaylı

Üzerine Bir Araştırma

Üzerine Bir Araştırma MEHMET KATAR 7 Dini Araştırmalar, Ocak-Nisan 2001, C. 3, s. 9 Hıristiyan Bayramlan Üzerine Bir Araştırma Mehmet KATAR* ABSTRACT In all world's religions tlıere are some lıolidays and as a great religion-

Detaylı