KAVRAMLAR DÝZÝNÝ. Dizindeki sayýlar kitaptaki sorularýn numaralarýdýr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAVRAMLAR DÝZÝNÝ. Dizindeki sayýlar kitaptaki sorularýn numaralarýdýr."

Transkript

1 177 KAVRAMLAR DÝZÝNÝ Dizindeki sayýlar kitaptaki sorularýn numaralarýdýr. A Acizlik, zayýflýk, 202 Açýkça söyleme, - imaný, 33, 36-37, 168, Ýncil öðütlerini, 178, 192 Ad(lar), - Hýristiyan ýn, Tanrý nýn, 38, 40, 254, 256, 447, Ýsa nýn, 81, efkaristiyanýn, 275 Adak/ant, 443 Adalet, ana erdem, 379, 381 Adama/Kutsama, 237, 277; bkz. Transsübstansiasiyon Adem, 7, 75, 76, 106 Aforoz, 308 Agnostisizm, 445 Ahit, 7, 51, 340; - Eski, 8, 51, 102, 114, 169, 234, 236, 237, 253, 265, 276, 324, 418, 436, 437, 450; bkz. Eski Ahit - Yeni, 8, 162, 234, 244, 340; bkz. Yeni Ahit Ahlâk, ; bkz. Yasa Ahlâk anlayýþý, , , 372 Aile, 189, 350, 402, 453, , 565; bkz. Evlilik, Akýl, 3, 4 Aklanma, 131, 263, 422 Alkýþlarla karþýlamak, 111 Altýn kural, 375 Ambon, 246 Amin, 217, 598 Anaphore, 277 Aný, 120, 271, 275, 280 Apostolik topluluk, 109, 162

2 178 Kavramlar dizini Arabulucu, bkz. Mesih Aracý olma/þefaat, 132, 195, 197, 264, 315, 554 Araf, 210, 211 Armaðan(lar), 194, 268, 323, 357, 374, 389, 441; bkz. Tanrý ve Kutsal Ruh Arzu, 2, 361, 370; bkz. Dünyevi istekler, Aþýrý istekler Asli günah, 75, 76-78, 96, 258, 263 Aþýrý istekler, 531; bkz. Dünyevi istekler ve Arzu Aþýrý tedavi, 471 Ateizm, 445 Ateþ, 139, 237 Avutucu, 138; bkz. Kutsal Ruh Ayartýlma, 74, 75, 596; - Ýsa nýn, 106 Ayin alayý, 286 Ayin, 275, 432; bkz. Efkaristiya Aziz(ler), 165, 209, 240, 242, 264, 294, 312, 429, 564 Aziz Yusuf, 104 Azizlerin birliði, , 211 B Baba; bkz. Ebeveynler Baba, Tanrý, 1, 46, 48, 52, 83, 88, 90, 91, 94, 95, 98, 101, 102, 105, 106, 107, 110, 115, 118, 119, 121, 122, 130, 132, 136, 137, 154, 206, 221, 280, Baðýþlama, 50, 201, 230, 296, 304, 310, 319, 594, 595 bkz. Tövbe ve baðýþlama Bakire Meryem, 88, 94, 95, 98-99, 294 Bakirelik, 342, 491 Barýþ, Barýþma sýrrý, 309 Barýþma, 200, 296, 310; bkz. Tövbe ve barýþma Bayram(lar) 289, 432, , 567 Bedenin bütünlüðü, 477 Bedenleþme, 45, 50, 85-95, 101, 131, 242 Bedenleþmiþ Kelâm, 91

3 Kavramlar dizini 179 Bekârlýk, 334, 342 Benzerlik, 358 Benzeþim, 19 Bildirge, bkz. Tanrý nýn Sözü Bildirme, 80; bkz. Hýristiyanlaþtýrma Bilgelik, 389 Bilim, 29 Bilimsel deneyler, 475 Birlik, - kilise, 250, Hýristiyanlar arasý, efkaristiyaya dair, 277, , 305, 349 Boþanma, 347, 349 Boþinanç, 445 Bozulmazlýk, 338, 346, 347, 495; bkz. Evlilik Buyruklar, On emir C Cahillik, 364, 376 Cehennem, 74, 125, 212, 213 Cehennemlik olma, 135, 208, 212, 214 Cenaze töreni, ; bkz. Merhumlar Cennet, 209 Ceza, 263, 310, 312, Cinayet, 470 Çiftler, 71 Çile, , 378 Çocuk(lar), 338, 345, 346, 456, 459, 461, ; bkz. Eðtim, Aile, Ebeveynler, Evlilik Çokeþlilik, 347 Çoktanrýcýlýk, 445 D Davut, 8 Dayanýþma, 414, 518 Derinlemesine düþünme/meditasyon; bkz. Meditasyon

4 180 Kavramlar dizini Devlet, 406, 472, , 494; bkz. Toplum Din(ler), 169, 170 Dilek Duasý, 553 Din eðitimi, 80, 190 Dine dönme, 107, 116, 165, 296, 297, 299, 427 Dinî törenler, 351 Dinî kalýntýlara saygý, 353 Dinsizlik, 445 Dinþehitleri, 234, 262 Diyakos, 179, 260, 327, 330 Diyakosluk, 325, 334 Doða, - Tanrýsal, 48, 88, 89 - insani, 88, 89 Doðu Kiliseleri, üyeler, 293 Doðum kontrolü, Doðurganlýk, 347 Döllenme, - Ýsa nýn, 94, 98 - Meryem Ana nýn, 96 Dua, 56, 146, 186, 243, 245, 281, 291, 301, 318, 349, 351, 355, 374, 443, ; bkz. Göklerdeki Babamýz, Mezmurlar ve Litürji dualarý Dualar ve litürji, 243; bkz. Litürji dualarý Dünya, 3, 50, 52, 54, 62, 134, Dünyevi istekler, 77, 297, 527; bkz. Aþýrý istekler Dünyanýn sonu, 1 Dünyevi nimetler, 194, 362 Dünyevi gerçekler, 188 E Ebeveynler, 259, 455, 459, 460, 461; bkz. Çocuklar ve aile Edep/haya, 530 Efkaristiya, 120, 186, 188, 194, 211, 220, 222, 224, 243, 245, 250, 251, 254, , 320, 328, 354, 432, 453, 567 Efkaristiya ayini, 275, ; bkz. Ayin, Efkaristiya Efkaristiya Duasý, 277, 283 Eðitim, 338, 346, 349, 374, , 565;

5 Kavramlar dizini 181 bkz. Çocuklar, Ebeveynler, Evlilik Ekmek bölme, 273, 275, 284 Ekmek ve þarabýn sunulmasý, 237, 277; bkz. Transsübstansiasiyon Elçilik, 188 El koyma 139, 237, 265, 267 Emek/iþ, 186, 281, 432, Emirler (on) 418, , , , , , , , 530, ; bkz. Buyruklar, On emir Endüljans, 312 Eparþi, 180 Epifani/6 Ocak Bayramý, 103 Episkopos(lar) 12, 16, 162, 167, 174, 176, 179, 180, 183, 184, 185, 186, 187, 235, 246, 270, 278, 307, 308, 317, 318, 326, 327, 329, 330, 331, 332, 352; bkz. Ruhbanlýk, Kilise sýrlarý, Ruhbanlýk takdisi Episkoposlar topluluðu, 180, 182, 183, 185, 326 Episkoposluk, 167, 325, 334; bkz. Episkopos(lar) Erdemler, 159, 371, insani ve temel, 378, ilahi, 263, 384, 385, 558 Eriþkin, 259 Esenlik, 67, 119, 171, 230, 237, 261, 262, 314, 321, 366 Esenlik tarihi, 51 Esin, 18, 140 Eski Ahit, 21, 22, 23, 45, 118, 140, 141, 142, 148, 313, 340, 446, 538; bkz. Kutsal Yazýlar ve Eski Ahit Eþitlik, 412, 413 Eþler, 337, 343, 344, 346, 345; bkz. Evlilik ve boþanma Eþlerin ayrýlmasý, 348 Eþtözlü, 88; bkz. Kutsal Üçlü-Birlik Et, 202, 432 Evlilik, dinler arasý, mezhepler arasý, Tanrýsal kurum, 234, Kilise sýrrý, 321, Evlilik rýzasý, 344, 346 Eylem/davranmak, 238, 363, 364 Ezgi, 238

6 182 Kavramlar dizini Faaliyet, 189, 191; bkz. Eylem ve emek Fiziksek saðlýk, 319 Formül(ler) - iman, 31; bkz. Ýman ikrarý; - kutsallaþtýrýcý, 256, 260, 267 F G Gelecek mutluluk, 294 Gelenek, 11-14, 17, 19, 20, 32, ; - litürjik, 19 - apostolik, 12 Gerçeðin karizmasý, 16 Geri geliþ (Ýsa nýn), 133, 212, 214, 242, 271; bkz. Noelden önceki dört hafta Gizem(ler), - insanýn, 67 - Ýsa nýn, Mesih in, 86, 89, 100, 101, 102, 103, Kilise nin, 152 -Tanrýsal, 4, 5, 40, 44-49, 144 bkz. Kutsal Üçlü-Birlik - kötülüðün, 57 - paskalyanýn, , 126, 218, 222, 223, Göklerdeki Babamýz Duasý, 544, 569, Görev(ler) -Kilise nin, 144, 201, 250 -Kutsal Ruh un, 5, 9, Havarilerin, 175, 176, eþlerin, din adamlarýnýn, 181, Tanrý nýn Oðlu nun, Mesih in, 9, papanýn, 182 Güç, Ana erdem, 379, 382 Günah(lar) 1, 57, 73-76, 97, 108, 116, 117, 118, 121, 122, 131, 191, , 206, 213, 263, 281, 291, 292, 295, 297, 298, 300, 303, , 308, 309, 313, 314, 338, 347, 363, 366, , 492 Günahýn yapýsý, 400 Günahkâr(lar) 107, 117, 118, 165, 299 Güven, 300 Güvercin, 139

7 Kavramlar dizini 183 H Hac (dünya yaþamý), 294 Hac ziyaretleri, 353 Haç, 108, 110, 122, 126, 254, 428 Haç iþareti Haç yolu, 353 Hafif günah, bkz. Günah Hak(lar), 365, 444, 504, 512 Hakikat, 4, 18, 41, 47, 444, Haksýzlýk, bkz. Hukuk, Adalet Halkýn dindarlýðý, 353 Harmoni, 72 Hasta(lar), 286, 314, 315, 471; bkz. Hastalarý meshetme Hastalarý meshetme, Kilise sýrrý 224, 250, Hastalýk, 313, 316; bkz. Istýrap Hata, bkz. Günah Havari(ler), 12, 15, 109, 120, 127, 132, 174, 175, 176, 180, 222, 234, 247, 254, 265, 272, 273, 276, 298, 307, 326, 331, 421 Havarilerin iman ikrarý, 35 Havarilerin mirasý, 12, 161, 167, 176, 222, 248, 326, 332 Havarilik, 174; bkz. Kilise Havva, 7, 75 Hayvanlar, 507 Hemcins, bkz. sevgi Hýristiyan, 82, 163, 168; - Katolik olmayan, 292, 345 Hýristiyanlarýn Birliði, 164 Hýristiyanlaþtýrma, 80, 172, 190 Hýristiyanlýða giriþ, 250, , 295 Hiyerarþi, 179, 180 Hizmet, 323 Hoþnutluk, 302, 303

8 184 Kavramlar dizini Istýrap, 56, 72, 77, 281, 314; - Mesih in, 117, 119 Iþýk, 237 I Ý Ýbadet, 198, 218, 227, 244, 274, 277, 328, 351, 443, 444, 446 Ýblis, 74, 75, 125; bkz. Þeytan(lar) Ýbrahim, 8, 26, 79, 360, 536 Ýbraniler, 169, 276; bkz. Ýsrail Ýffet, 178, Ýhtiyat, 379, 380 Ýkonalar, 92, 240 Ýlya, 110, 539 Ýman, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33-35, 36, 43, 48, 86, 112, 126, , 194, 208, 211, 228, 240, 259, 349, 385, 386, 442; bkz. Ýnanmak Ýman emaneti, 14, 15, 16 Ýman ikrarý, 33-35, 357 Ýmanlý(lar) 177, 185, 227, 231, 281, 289, 315, 357 Ýnanmak, 27, 255; bkz. Ýman Ýncil(ler) 22, 261, 328, 359, 419, 579; bkz. Ýyi Haber, Yeni Ahit, Kutsal Yazýlar Ýncil mutluluklarý, 359, 360, 361 Ýnsan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 25, 59, 62-63, 66-72, , , 212, 213, , 342, 344, 347, 358, 365, , ; - Mesih, gerçek insan, Ýnsan cenini, 472 Ýnsan davranýþý, 76, 344, 363, 368, 369; bkz. Eylem/davranmak, Ýnsan ve tutkular Ýnsan doðasý ve asli günah, 77, 297, 338 Ýnsan kurumlarý, Ýnsan soyu, 68, 76, 152; bkz. Ýnsan Ýnsanýn düþüþü, 73-78; bkz. Asli günah Ýnsanýn özgürlüðü, 56, , 425 Ýnsanlýk,

9 Kavramlar dizini 185 bkz. Ýnsan soyu Ýntihar, 470 Ýrade, - insanýn, Mesih in insani ve Tanrýsal, 91, 121 Ýsa nýn çocukluðu, 103; bkz. Mesih, Mesih Ýsa, Kelâm Ýsa nýn yüreði, 93 Ýstanbul-Ýznik Konsili, 35 Ýþ(ler), 208, 211 Ýþaretler, 108, 127, 224, 314 Ýþbirliði, Ruhbanlýk sýrrý, 328 Ýþtirak (Ruhbanlýk sýrrýnda Mesih e), 335 Ýtaat, 178, 459, ; - iman, 25, 26 Ýtaatsizlik, bkz. Ýtaat Ýtiraf/Din kabulü/günah çýkarma, 246, 296, 303, 304, 305, 306, 311, 316, 432; bkz. Tövbe ve Baðýþlama Ýyi Haber, 79, 80; bkz. Ýncil ve Yeni Ahit Ýyilik/Yarar, 58, 359, 363, 375, 416; - kamusal, 365, 373, K Kabir/Mezar, 124 Kaçýþ ve Mýsýr dan geri dönüþ, 103 Kadýn, 71, , 342, 344, 347, Kadýn, eþ, bkz. Evlilik Kan, 120, 254, 282, 283; bkz. Efkaristiya ve Transsübstansiasiyon Karizma(lar) 159, 160, 194, 424; bkz. Kutsal Ruh Karþýlama/Kabul etmek, 25, 111, 190 Kâse, 273 Katekümen, 262 Katekümena, 259 Keder, 370 Kefaret, - dýþsal, içsel, 300

10 186 Kavramlar dizini Kýyamet, 134; bkz. Dünyanýn sonu, Geri geliþ Kilise, 1, 9, 14, 15, 24, 30, 32, 48, 61, 109, 133, 137, , , , 209, , 223, 230, 231, 233, 235, , 255, 259, 265, 268, 271, 274, 281, 286, , , 315, 319, , 329, 330, , 224, 226, , 260, 262, 276, 278, 299, 306, 321, 322, 333, 336, 340, 341, 343, , 366, , 438, 444, ; bkz. Tanrý nýn halký Kilise Babalarý, 243 Kilise kurumlarý, üyeler, 293 Kilise sýrlarý, 146, 159, 168, 186, 194, 220, 222, , 248, 249, , 354, 357 Kilise sýrlarý veren din adamlarý, 225, 260, 270, 278, 293, 307; bkz. Deðiþik Kilise sýrlarý Kilise sýrlarýnýn iþaretleri, 236, 237, 254 Kilise Yetkili Kurulu, 10, 15, 16, 17, 19, 430, 559 Kilise nin Birliði Kilise nin buyruklarý, 431, 432; bkz. On emir Kilise nin evrenselliði, Kilise nin kutsallýðý, 165 Kilise nin sosyal öðretisi, 503, Kilise nin yönetimi, 187 Kin, 370, 190, Kiþi, 66, 257, 358, 372, 373, , ; bkz. Ýnsan ve Toplum Koca, eþ, bkz. Evlilik Konsiller, 88, 185, 446 Korku, 364, 370 Kötü, 74, 258, 352 Kötülük, 57-58, 108, 359, 363, 372, 375, 376, 416, 597; bkz. Ýyilik Kötülük/kusur, 117, 371, 398 Krismasyon, 224, 227, 250, 251, , 292, 354; bkz. Vaftizi güçlendirme Kul (Mesih), 118 Kurban, haç, 122, 271, 280, efkaristiya, 271, 275, 280, 281, 356 Kurtarýcý; bkz. Mesih

11 Kavramlar dizini 187 Kurtarma, 8, 65, 219, 220 Kurtulma, - cezadan, 310; bkz. Ceza ve Baðýþlama - günahtan, , 263 Kutlama/kutlamak, Kutsal Kitap, 84; bkz. Kutsal Yazýlar Kutsal bina, 245 Kutsal dolap, 246, 286 Kutsal Kitaplarýn resmî listesi, 20 Kutsal Otorite, 323 Kutsal Peder, 185, bkz. Papa Kutsal Ruh, 1, 6, 12, 15, 18, 19, 42, 45, 47, 85, 91, 94, 130, 132, , 155, 156, 159, 160, 161, 164, 192, 221, 222, 223, , 235, 252, 254, 256, 260, 263, 265, , 283, 298, 357, 366, 384, 387, 389, 390, 422, 427, 549, 557, 561; bkz. Kutsal Üçlü-Birlik Kutsal Ruh un meyveleri, 390 Kutsal Üç Gün, 272 Kutsal Üçlü-Birlik, 27, 32, 34, 44-49, 52, 82, 83, 110, 130, 136, 137, 144, 153, 161, 165, 209, 385, 428, 534; bkz. Tanrý, Baba, Tanrý nýn Oðlu, Kelâm, Kutsal Ruh Kutsal Yað, 246, 267, 270; bkz. Vaftizi güçlendirme Kutsal Yazýlar, 13, 14, 17, 18-24, 62, 74, 217, 239, 240 Kutsal Yürek, 93 Kutsallaþtýrýcý mühür, 309 Kutsallaþtýrýcý özellik, 227, 263, 268, 328, 335; bkz. Kutsallaþtýrýcý Mühür Kutsallaþtýrma, 75, 165, 188, 190, 231, 264, 274, 453 Kutsallýk, 75, 165, 188, 190, 231, 264, 346, 428 Kutsama Duasý, 331 Kutsama/Takdis, 221, 351, 551 Kutsama/Takdis, 302, 308, 311, 349; bkz. Tövbe ve baðýþlama Kutsanmýþ osti, 286 Kutsanmýþ ekmek ve þarap, 283, 284, 285 Küfür, 116, 447 Kültürler, 236, 247, 248, 249 Kürsü, 246 Kürtaj, 470

12 188 Kavramlar dizini L Laik(ler), 178, 188 Litürji, , , 233, 234, göksel, 234 Litürji dualarý, 243, 567 Litürji müziði, 239 Litürji zamaný, 241 Lütuf/nur, 72, 73, 75, 131, 186, 206, 222, 229, 259, 262, 266, 267, 269, 271, 291, 297, 300, 310, 341, 357, 362, 366, 378, 404, 419, , 429; bkz. Tanrýsal yaþam - güncel, olaðan, kutsallaþtýrýcý, tanrýlaþtýrýcý, sýrlý, , 318, 319, 346, 424 M Mahkûm edilme, - Mesih in, günahkârýn, 214 Mayasýz ekmek, 237, 273, 276, 277, 279, 283, 284, Melek(ler), 59, 60, 61, 74, 97, 209 Merhamet, 314 Merhumlar, 312, 479 Meryem Ana, 26, 85, 88, 94, 95, , 104, 142, , 234, 240, 429, , Meryem Ana nýn spiritüel analýðý, 100 Meryem Ana ya gebe kalacaðýnýn bildirilmesi, 172, 184; bkz. Meryem ve Melek Meryem in göðe kaldýrýlýþý, 166, 197 Meshetme, 139, 266, 267, 318 Mesia, 8, 78, 82, 111; bkz. Mesih Mesih, 1, 6, 12, 38, 45, 46, 53, 57, 58, 82, , 109, , 131, , 149, 158, 181, 189, 206, 225, 227, , 240, , 246, , 276, 280, 287, 292, 295, , 307, 312, 315, , 327, 328, 336, 357, 359, 156, 157, 207, , , 262, 267, , , 302, 319, 320, 330, 335, 362, 366, , 426, 428, 456, 491, 560 Mesih Ýsa, 9, 10, 22, 45, 46, 57, 79, 80, 81-84, 85-95, , , , , , 143, 144, 146, 148, 149, 150, 154, 155, , , 173, 175, 179, , 204, 206, 224, 255, 262, 263, 265, 338, 340, 341, 342, 352, 360, , 450, , , 578, 580, 582; bkz. Mesih, Tanrý nýn Oðlu,

13 Kavramlar dizini 189 Mesih in çilesi, , 314, 319, 392, 543 bkz. Mesih, Mesih Ýsa Mesih in diriliþi, 50, 57, 58, 109, 110, 112, , 149, 204, 252, 271, 354, 452 Mesih in Efkaristiya daki varlýðý, 274, 282, 285 Mesih in göðe çýkýþý, 132 bkz. Mesih Mesih in izinde, 123, 434 Mesih in Kilise ye ilhaký, 263, 291 Mesih in mezarý, 124, 127 Mesih in müritleri, 127, 128, 129 Mezmurlar, 243, 540 Mihrap, 246, 288, 353 Mucize(ler), 108 Musa, 8, 38, 114, 537 Mutluluk, 361 Mutluluklar, 1, 208, 210, 214, 358, 359, 360, 361, 363, 415 N Namusluluk, Nefse hâkim olma (temel erdem), 379, 383 Nihai son, 360 Niyet, 300 Noel, 103 Noel den önceki dört hafta, 102; bkz. Geri geliþ Norm, 375 bkz. Altýn kural ve Ahlâk yasasý Nuh, 7 O On emir, ; bkz. Emirler Onama/oy, 211 Onur, 2, 358, , 116, 412, 365, 373, 444 Organ nakli, 476 Oruç, 291, 301, 432 Ödüllendirilme, 208, 214 Öldürmek, Ö

14 190 Kavramlar dizini Ölüler arasýndan dirilme, 131, , 214, 320, 355 Ölüler diyari, 125 Ölüm, 72, 77, 78, 125, 131, , 208, 213, 308, 311, 314, 316, 320, 354, 355, 471, 476; - Mesih in, 112, 115, 117, 118, 119, 124, 125, 149, 252, 271, 314, 354 Ölüm halinde, 478 Ölümcül/Büyük/Aðýr günah, bkz. Günah Örnek, 186 Ötenazi, 470 Özel mülkiyet, Özel Vahiyler, 10 Papa, 180, , 326; bkz. Roma episkoposu Papalýk, 308 Paskalya, 237, 241, 290, 298, 432 Paskalya sofrasý, 287 Paskalya yemeði, bkz. Paskalya sofrasý Pastoral, 327, 328, 330 Pazar, 241, 276, 289, 432, , 567 Pentekost, 142, 144, 149, 255, 265, 267 Perhiz devresi, 106, 301 Petrus (Havari), 81, 109, 127, 162, 187 Peygamber(ler), 8, 102, 140, 265, 313, 340, 539 Presbitera (rahipler grubu), 325, 334 Presbiterium (Mihrap arkasýndaki yer), 329 Putataparlýk/put, 445, 446 Putperestler, 102 Rab, 38, 84; bkz. Mesih ve Tanrý Rab bin son yemeði, 120, 275, 491 Rahip, 179, 235, 246, 260, 270, 278, 307, 308, 317, 327, 328, 352 Rahiplerin görevleri, 181, öðretme, yönetme, kutsallaþtýrma, 326 P R

15 Kavramlar dizini 191 Rahiplik, 263, 278, 302, 303, 308, 317, 324, 343; bkz. Ruhbanlýk sýrrý, Presbiterium, Episkopos Rit, 256, 267; bkz. Gelenek ve Litürji Rol, bkz. hizmet/ayin - peygamberlik, 155, 177, 326, krallýk, 155, 177, 191, rahiplik, 155, 177, 188, 218, 326, 335 Roma episkoposu, 16, 162, 174, 180, 182, 183, 184, 185, 187; bkz. Papa Ruh, - insanýn, 69, 70, 203, 205, 208, 356, 358, Mesih in, 90, 125, 130, 282 Ruhbanlýk sýrrý, 176, 179, 181, 224, 227, 235, ; bkz. Doðu Kiliseleri sýrlarý, Kilise ve Litürji Ruhbanlýk takdisi, - diyakosluk, episkoposluk, rahiplik, 328 S Sabah övgüsü Duasý, 556 Sadaka, 211, 301 Sadakatsizlik, 339 Savaþ, Saygý, bkz. Onur Seçim, 362 Sevap, Sevgi, bkz. Tanrý sevgisi, Mesih in çilesi; - evlilikte, 344, 347, ; bkz. Evlilik - hemcinsine karþý, 292, 337, 401, 418, 420, 435, 436, Kilise; bkz. Kilise - Tanrý ya karþý, 401, 418, 420, 435, 436, Tanrý nýn baðýþlayýcýlýðý, 300; bkz. Tanrý Sevgi (Tanrý), 161, 192, 194, 271, 375, 385, 387, 404, 420, 426, 428, 442; bkz. Sevgi

16 192 Kavramlar dizini Sevgi buyruðu, 420 Sevinç, 370 Skandal, 473 Son Yemek, 120, 272, 276 Sorumluluk, 363, 399 Sosyal yaþama katýlým, , Söz, 238 Su, 139, 237, 253, 254, 255, 260 Suçlama, 303 bkz. Tövbe ve baðýþlama, Ýtiraf Suni dölleme, 499 Suni döllenme, 499 Sunma - Mesih in, 119, 120, 122, 130, 273, 280, imanlýlarýn, 189, 235, 429 Sünnet, 103 Þabat, Þeytan çýkarma, 352 Þeytanlar 74, 108 Þiddet, 364 Þifa bulma, 313 Þifa verici sýrlar, 250, Þükran, 221, 555 Þ T Takdiri Ýlahi, 55-58; bkz. Tanrý Tanýklar, 343 Tanýklýk, 190, 193, 268, 522 Tanýma/bilme, - Tanrý yý, Mesih i, 90 - Ýnsaný, 3, 4 Tanrý, 1, 2, 3, 6, 18, 25-30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 59, 66-67, 70, 71, 72, 74, 78, 97, 112, 119, 137, 147, 200, 213, 358, 360, 401, 405, 412, 415, 435, 436, 437, , , biricik, 37, 43 bkz. Kutsal Üçlü-Birlik Tanrý adaleti, 75, 307

17 Kavramlar dizini 193 Tanrý çaðrýsý, 188, 535 Tanrý nýn Annesi, 88, 95, 196, 234; bkz. Meryem Ana Tanrý nýn çocuðu olma, 50, 131, 230 Tanrý nýn çocuklarý, 1, 147, 154, 258, 268, 357 Tanrý nýn Egemenliði, , 109, 111, 134, 258, 314, 590 Tanrý nýn görkemi, 53 Tanrý nýn halký, 148, 153, 154, 155, , 179, 184, 244, 274, 323; bkz. Kilise Tanrý nýn iradesi, 591 Tanrý nýn iyiliði, bkz. Tanrý 212, 416, 592; Tanrý nýn Oðlu, 42, 83, 85, 90, 137; bkz. Mesih, Mesih Ýsa, Kelâm Tanrý nýn Sözü, 9, 13, 16, 18, 21, 23, 28, 32, 159, 186, 190, 277, 374, 429, 558, 570, 593; bkz. Kutsal Yazýlar ve Din eðitimi Tanrý nýn varlýðý, bkz. Tanrý Tanrýsal baðýþlayýcýlýk, 307, 339, 391 Tanrýsal Kelâm, 9, 46, 86, 89, 137, 202; bkz. Mesih Tanrýsal Kiþiler, 47, 48-49, 52; bkz. Kutsal Üçlü-Birlik Tanrýsal Vahiy, 4, 6-9, 11, 15, 16, 22, 40, 41, 42, 73, Tanrý yý görme, 125, 362, 533 Tapýnaða sunulma, 103 Tapýnak, - Kudüs te, 113, 114, 115, Yeni Ahit in, Kutsal Ruh un, 147, 159 Tapýnma, 61, 198, 221, 245, 286, 443, 552; bkz. Ýbadet Tarih, 128 Tasarý (Tanrý nýn), 1, 6, 97, 118, 276, 324, 337, 338, 456 Temel erdemler, bkz. Erdemler Temizlenme/Arýnma 165, 195, 208, 209, 210, 211, 314, 355 Tespih Duasý, 198, 353, 567 Tespih, 198, 353, 567 Týp, 471 Toplum, 191, , , , , ; bkz. Toplum Yaþamý

18 194 Kavramlar dizini Toplumsal adalet, 404, , Tövbe edenin eylemi, 302, 303 Tövbe ve baðýþlama, Kilise sýrrý, 200, 224, 250, 291, , 432 Tövbe, 300, 303 Transfigürasyon, 83, 110 Transsübstansiasiyon, 283 Umut, 132, 161, 300, 385, 387, 442 Uyma (kurala, dine), 441 Üzüm; bkz. Üzüm þarabý Üzüm þarabý, 237, 273, 277, 279 U Ü V Vaat(ler), 360, 443 Vaftiz, 34, 44, 147, 163, 177, 200, 224, 227, 250, 251, , 292, 297, 352, 354, Vaftizci Yahya nýn, Ýsa nýn, 105, 254; bkz. Kilise sýrlarý Vaftiz annesi/babasý, 259 Vaftiz kurnasý, 246 Vaftizci Yahya, 102, 105, 141, 254 Vaftizi güçlendirme ya da Krismasyon, 224, 227, 250, 251, , 292, 354 Var olma, bkz. Yaþam Viatik, 320 Vicdan muasebesi, 303, 304, 374; bkz. Tövbe ve baðýþlama Vicdan/Bilinç, 359, Vücut, - Efkaristiya da Mesih in, 271, 282, 593 bkz. Transsübstantsiatsiyon; - insanýn, 69, 110, 203, 204, 205, 356, 358, Kilise nin, Mesih in insan halinin, 90, 92, 124, 129, 130

19 Kavramlar dizini 195 Y Yað, 237, 246, 318; bkz. Kutsal yað, Kilise sýrlarý ve meshetme Yalan yemin, 449 Yanýlmazlýk, 185 Yaradan, 46, 50, 54, 66-72, 202, 416; bkz. Tanrý Yaratýklar, 55, 64, 67 Yaratýlýþ/yaratýlmýþ, 46, 50, 51, 52, 54, 59, 62, 63, 65, 67, 236, 337 Yardýmcýlýk, 402, 403 Yargýlama, 134, Tanrý nýn, Mesih in, 205, 207, 208, 214, 215, Vicdanýn, 376 Yasa, 8, 406, ahlâki, Eski ya da Ýsrail in, 8, 79, 113, 114, 340, , 435, Tanrýsal, Yeni ya da Ýncil in, 420, 421, 434 Yaþam, - adanmýþ, 192,193 - ebedî, 207, 232, 271, 294, Hýristiyan ahlâký, 429, yeni, 135, 136, 146, 251, 263, 297, 354, 357, 359 Yýllýk litürji, 242; bkz. Noelden öncek dört hafta, Noel, Perhiz zamaný, Paskalya, Pentekost Z Zorunluluk, 289, 290, 305, 342, 439, 440; bkz. Görev

20 ÝÇÝNDEKÝLER Kýsaltmalar Motu proprio Giriþ, Kardinal Joseph Ratzinger tarafýndan BÝRÝNCÝ KISIM ÝMAN ÝKRARI Birinci anabölüm: Ýnanýyorum - Ýnanýyoruz Birinci bölüm: ÝNSAN TANRI YLA ÝLÝÞKÝ KURABÝLÝR Ýkinci bölüm: TANRI NIN ÝNSANI KARÞILAMASI Tanrý nýn Vahyi Tanrýsal Vahyin iletilmesi Kutsal Kitap Üçüncü bölüm: ÝNSANIN TANRI YA YANITI Ýnanýyorum Ýnanýyoruz Ýkinci anabölüm: Hýristiyanlýk inancýnýn ikrarý Credo (Hýristiyanlýk Ýman Ýkrarý Formülü) Havarilerin Ýman Ýkrarý Formülü Ýznik-Ýstanbul Ýman Ýkrarý Formülü Birinci bölüm: TANRI BABA YA ÝNANIYORUM Ýman Ýkrarý Yerin ve göðün Yaradaný, Her Þeye Gücü Yeten Tanrý Baba ya inanýyorum Yer ve Gök Ýnsan Ýnsanýn düþüþü Ýkinci bölüm: TANRI NIN BÝRÝCÝK OÐLU MESÝH ÝSA YA ÝNANIYORUM Biricik Oðlu, Rabbimiz Mesih Ýsa da Mesih Ýsa Kutsal Ruh un kudretiyle vücut buldu ve Bakire Meryem den doðdu Mesih Ýsa Pontius Pilatus döneminde acý çekmiþ, çarmýha gerilmiþ, ölmüþ ve gömülmüþtür Mesih Ýsa ölüler diyarýna indi, üçüncü gün ölüler arasýndan dirildi...47 Ýsa göðe çýktý, Her Þeye Gücü Yeten Tanrý nýn saðýnda oturmaktadýr 48 Oradan dirileri ve ölüleri yargýlamak amacýyla gelecektir

21 Ýçindekiler 197 Üçüncü bölüm: KUTSAL RUH A ÝNANIYORUM Kutsal Katolik (evrensel) Kilisesi ne inanýyorum Tanrý tasarýsýndaki Kilise Kilise; Tanrý nýn Halký, Mesih in Bedeni, Kutsal Ruh un Tapýnaðý Kilise tek, kutsal, Katolik (evrensel) ve havariseldir Mesih e inananlar: Hiyerarþi, laikler, adanmýþ yaþam Azizlerin birliðine inanýyorum Meryem Ana; Mesih in Annesi, Kilise nin Annesi Günahlarýn baðýþlanacaðýna inanýyorum Ölülerin (Bedenin) dirileceðine inanýyorum Ebedî yaþama inanýyorum Amin ÝKÝNCÝ KISIM HIRÝSTÝYAN AYÝNÝ Birinci anabölüm: Kutsallaþtýrýcý esenlik düzeni (ekonomi) Birinci bölüm: KÝLÝSE YAÞAMINDA PASKALYA GÝZÝ Litürji - Kutsal Üçlü-Birlik in eseri Kilise sýrlarýnda Paskalya gizi Ýkinci bölüm: KUTSAL AYÝNDE PASKALYA GÝZÝ Kilise litürjisini kutlama Ayini kim yönetir? Ayin nasýl yönetilmeli? Ayin ne zaman yapýlmalý? Ayin nerede yapýlmalý? Çeþitli litürjiler ve gizin tekliði Ýkinci anabölüm: Kilise nin yedi sýrrý Birinci bölüm: HIRÝSTÝYANLIÐA GÝRÝÞÝ SAÐLAYAN SIRLAR Vaftiz sýrrý (Vaftizi) Güçlendirme sýrrý Efkaristiya sýrrý Ýkinci bölüm: ÞÝFA VEREN KÝLÝSE SIRLARI Tövbe ve Barýþma sýrrý Hastalarý meshetme sýrrý Üçüncü bölüm: HIRÝSTÝYANLARIN HÝZMETÝNDEKÝ KÝLÝSE SIRLARI Ruhbanlýk sýrrý Evlilik sýrrý

22 198 Ýçindekiler Dördüncü bölüm: ÖTEKÝ LÝTÜRJÝK TÖRENLER Kutsallaþtýrýcý ayinler Hýristiyan cenaze töreni ÜÇÜNCÜ KISIM MESÝH TE YAÞAM Birinci anabölüm: Gönlün duyduðu Tanrý çaðrýsý: Ruhta yaþam Birinci bölüm: ÝNSAN ONURU Ýnsan, Tanrý nýn sureti Gerçek mutluluða olan eðilimimiz Ýnsanýn özgürlüðü Tutkularýn ahlâka uygunluðu Ahlâki vicdan Erdemler Günah Ýkinci bölüm: ÝNSAN TOPLULUÐU Birey ile toplum Toplum yaþamýna katýlma Sosyal adalet Üçüncü bölüm: TANRI ESENLÝÐÝ: YASA VE LÜTUF Ahlâk yasasý Lütuf ve aklanma Kilise, ana ve eðitimci Ýkinci anabölüm: On emir Çýkýþ - Yasa nýn tekrarý - Din eðitimindeki formül Birinci bölüm: TANRIN OLAN RAB BÝ BÜTÜN YÜREÐÝNLE, BÜTÜN RUHUNLA VE BÜTÜN AKLINLA SEVECEKSÝN Birinci emir: Ben Tanrýn olan Rab bim, baþka Tanrýn olmayacak Ýkinci emir: Tanrý nýn adýný boþ yere aðza almayacaksýn Üçüncü emir: Rab bin gününü kutlayacaksýn Ýkinci bölüm: BENZERÝNÝ KENDÝN GÝBÝ SEVECEKSÝN Dördüncü emir: Anana, babana saygý göster Beþinci emir: Öldürmeyeceksin Altýncý emir: Zina etmeyeceksin Yedinci emir: Çalmayacaksýn Sekizinci emir: Yalan yere yemin etmeyeceksin Dokuzuncu emir: Baþkasýnýn karýsýna göz dikmeyeceksin Onuncu emir: Baþkasýnýn malýna göz dikmeyeceksin

23 Ýçindekiler 199 DÖRDÜNCÜ KISIM HIRÝSTÝYAN DUASI Birinci anabölüm: Hýristiyan yaþamýnda duanýn yeri Birinci bölüm: DUANIN VAHYEDÝLMESÝ Eski Ahit te duanýn vahyedilmesi Dua Ýsa da tamamen açýnlanýr ve gerçekleþir Kilise döneminde dua Ýkinci bölüm: ÝBADET GELENEÐÝ Duanýn kaynaklarýna doðru Dua yolu Dua için kýlavuzlar Üçüncü bölüm: DUA YAÞAMI Dua etme biçimleri Dua mücadelesi Ýkinci anabölüm: Rab bin Duasý: Göklerdeki Babamýz! Göklerdeki Babamýz Bütün Ýncil in sentezi Göklerdeki Babamýz Yedi dilek Ekler Yaygýn dualar Katolik öðretisinin formülleri Kavramlar dizini

ÝNANCIN TEMELÝ ÞÜPHE

ÝNANCIN TEMELÝ ÞÜPHE NÝSAN 2015 Sayý: 556 Fiyat: 7 TL ÞEKLE BAÐLI DÝNDARLIK ÝNANCIN TEMELÝ ÞÜPHE ÝNSAN RUHU ÝFÞA EDÝLÝYOR ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 47 Sayý: 556 Nisan 2015 Onur Baþkaný: Dr. Refet Kayserilioðlu

Detaylı

MATTA !"# $ '"( $ ")"( * +, " - & ". - & " / & % gözler önüne serer. 0 " 1%2 " & %%'343567+ " % 8" / % $ "" 20& &/ " % 1 & % 2.

MATTA !# $ '( $ )( * +,  - & . - &  / & % gözler önüne serer. 0  1%2  & %%'343567+  % 8 / % $  20& &/  % 1 & % 2. MATTA!"# $ %" ""& '"( $ ")"( * +, " - & ". - & " / & % gözler önüne serer. 0 " 1%2 " & %%'343567+ " % 8" / % $ "" 20& &/ " % 1 & % 2. 2 % % '64659497+ % -"%: - ;- & " kaydeder 3 < " 4 %" 5 de söz eder.

Detaylı

EKÝM 2011 Sayý: 514 Fiyat: 5 TL BÝZÝ SEVGÝSÝNDEN VARETMÝÞ OLAN VE GÖREVLÝLERÝ. Evrensel Yaþam Enerjisi ve Sezgi AHLÂKIN TOPLUMSAL KAYNAKLI OLUÞU

EKÝM 2011 Sayý: 514 Fiyat: 5 TL BÝZÝ SEVGÝSÝNDEN VARETMÝÞ OLAN VE GÖREVLÝLERÝ. Evrensel Yaþam Enerjisi ve Sezgi AHLÂKIN TOPLUMSAL KAYNAKLI OLUÞU EKÝM 2011 Sayý: 514 Fiyat: 5 TL BÝZÝ SEVGÝSÝNDEN VARETMÝÞ OLAN VE GÖREVLÝLERÝ Evrensel Yaþam Enerjisi ve Sezgi AHLÂKIN TOPLUMSAL KAYNAKLI OLUÞU ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 43 Sayý:514

Detaylı

Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar

Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar AKÝS KÝTAP AKÝS KÝTAP Tüm yayýn haklarý yayýnevine aittir. Kaynak gösterilerek tanýtým ve iktibas yapýlabilir. Çoðaltýlamaz, basýlmaz, senaryolaþtýrýlamaz ve faklý biçimlerde

Detaylı

Westfalya da Protestan Olmak. Protestan Hıristiyanların Inandıkları

Westfalya da Protestan Olmak. Protestan Hıristiyanların Inandıkları Westfalya da Protestan Olmak Protestan Hıristiyanların Inandıkları Protestan Hıristiyanların Inandıkları Uzun yıllardır Protestan Hıristiyanlar, digˇer dinlere inanan dostlarıyla sohbetler etmektedirler.

Detaylı

SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000. Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU

SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000. Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000 Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 35 Aralýk 2003 Sayý: 420 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD.

Detaylı

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER ÝÇÝNDEKÝLER En Þerefli Ýnsan Kimdir?... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt:

Detaylı

Nisan 2004 112944 Fiyatý 3.000.000 TL Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 36 Nisan 2004 Sayý: 424 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD. ÞTÝ. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü Dr. Refet Kayserilioðlu

Detaylı

HAZÝRAN 2011 Sayý: 510 Fiyat: 5 TL ETRAFIMIZDAKÝ AYDINLIK. TANRI NIN ÖYKÜSÜ (Bir Kitap) YARATMAK FARKINDALIK

HAZÝRAN 2011 Sayý: 510 Fiyat: 5 TL ETRAFIMIZDAKÝ AYDINLIK. TANRI NIN ÖYKÜSÜ (Bir Kitap) YARATMAK FARKINDALIK HAZÝRAN 2011 Sayý: 510 Fiyat: 5 TL ETRAFIMIZDAKÝ AYDINLIK TANRI NIN ÖYKÜSÜ (Bir Kitap) FARKINDALIK YARATMAK ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 43 Sayý:510 Haziran 2011 Etrafýmýzdaki Aydýnlýk...

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

Kardeþe dua, katile lanet

Kardeþe dua, katile lanet Baðcý dan Rektör Alkan a tam destek Köstek deðil, destek olacaðýz AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, ziyaret ettiði Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn çalýþmalarýndan duyduðu

Detaylı

TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL. KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI

TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL. KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL O, ANLAMA SIÐMAZ; ANLAM O NDA VARDIR KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 44 Sayý: 523 Temmuz 2012 Onur Baþkaný:

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 35 Aðustos 2003 Sayý: 416 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD. ÞTÝ. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü Dr. Refet Kayserilioðlu Yazý Ýþleri Müdürü: Güngör

Detaylı

TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL. .Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler

TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL. .Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL.Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:487

Detaylı

Osmanlý nýn Ýzinde Göçebeler adlý panel önceki gün gerçekleþti. Tarih, siyaset ve edebiyat açýsýndan göçebeliði anlattýlar Hepimiz göçebeyiz

Osmanlý nýn Ýzinde Göçebeler adlý panel önceki gün gerçekleþti. Tarih, siyaset ve edebiyat açýsýndan göçebeliði anlattýlar Hepimiz göçebeyiz Ýnsan sevgiyi yaþayan ve yaþatan tek varlýk HÝTÝTSEM e mütevazý açýlýþ Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (HÝTÝTSEM) üniversite Daire Baþkanlarý, Þube Müdürleri, Fakülte ve

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:101

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:101 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:101 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:101 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý YIL:3 SAYI:715 35 YKR 19 AÐUSTOS 2008 SALI BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441

Detaylı

SERÇESME BÝLÝMLE GÝDÝLMEYEN YOLUN SONU KARANLIKTIR. Koþullu Koþullara Doðru AVRUPA BÝRLÝÐÝ: RÜYA MI? KÂBUS MU? AYLIK DERGÝ BU SAYIDA

SERÇESME BÝLÝMLE GÝDÝLMEYEN YOLUN SONU KARANLIKTIR. Koþullu Koþullara Doðru AVRUPA BÝRLÝÐÝ: RÜYA MI? KÂBUS MU? AYLIK DERGÝ BU SAYIDA SERÇESME BÝLÝMLE GÝDÝLMEYEN YOLUN SONU KARANLIKTIR BU SAYIDA FÝKRET OTYAM Sahi mi Ey Canlar? ESAT KORKMAZ Þamanýn Dünyasý - Bölüm I ÝSMAÝL KAYGUSUZ Bir Olalým, Ýri Olalým, Diri Olalým ÝSMAÝL ÖZMEN Tassavvuf

Detaylı

TÜRKİYE KATOLİK CEMAATİ KÜLTÜR VE HABER DERGİSİ NİSAN 2014 NO:58

TÜRKİYE KATOLİK CEMAATİ KÜLTÜR VE HABER DERGİSİ NİSAN 2014 NO:58 TÜRKİYE KATOLİK CEMAATİ KÜLTÜR VE HABER DERGİSİ NİSAN 2014 NO:58 YENİ ÇIKAN KİTAP Küçük küçük çevirmeye başladım önce. Sadece kendim için. Derinleştikçe bırakamadım. Madre Teresa nın ruhundan korktum.

Detaylı

İçindekiler ÖZEL GÜNLERDE OKUNAN PERAŞALAR ROŞ HODEŞ PERAŞASI 205 274

İçindekiler ÖZEL GÜNLERDE OKUNAN PERAŞALAR ROŞ HODEŞ PERAŞASI 205 274 1 İçindekiler Çevirenin Önsözü Detaylı Peraşa İndeksi Tora Okuma Berahalar Aftara Okuma Berahalar Tora Aftara ŞEMOT 38 226 VAERA 54 230 BO 70 235 BEŞALAH 85 239 YÝTRO 102 246 ÖZEL GÜNLERDE OKUNAN PERAŞALAR

Detaylı

Aylýk Ücretsiz Gazete / Kostenlose Monatliche Zeitung. Sayý/Nr.: 23. Yýl/Jahre: 4. Aralýk/Dezember 2007. Zi`lkade-Zi`lhicce 1428

Aylýk Ücretsiz Gazete / Kostenlose Monatliche Zeitung. Sayý/Nr.: 23. Yýl/Jahre: 4. Aralýk/Dezember 2007. Zi`lkade-Zi`lhicce 1428 IGMG den Yogyakarta ya Saðlýk Merkezi Sayfa: 34`te Usta Yönetmen Mesut UÇAKAN ile Yeni Filmi ANKA KUÞU/ Bana Sýrrýný Aç Üzerine Söyleþi Sayfa: 23`te Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir hayat Aylýk Ücretsiz

Detaylı

Alapala devler arasýnda

Alapala devler arasýnda Demirel vefat etti 9. Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel, tedavi gördüðü Ankara'da hayatýný kaybetti.13 Mayýs'ta hastaneye kaldýrýlan Süleyman Demirel'in durumunun bu geceyarýsýndan sonra aðýrlaþtýðý ve önceki

Detaylı

Hrant Dink'in öldürülmesinin 6. yýlýnda yine Agos önünde olunacak, ayrýca hafta boyunca çeþitli paneli film ve söyleþiler olacak.

Hrant Dink'in öldürülmesinin 6. yýlýnda yine Agos önünde olunacak, ayrýca hafta boyunca çeþitli paneli film ve söyleþiler olacak. YIL:8 Metin Göktepe nin sevenleri onu yine unutmadý. 8 Ocak 1996 da polis tarafýndan katledilen Metin Göktepe nin annesi Fadime Göktepe, kardeþi Meryem Göktepe, arkadaþlarý ve sevenleri, onu Ýstanbul un

Detaylı

Bu Sayýda 54. Somuncu Baba. Din ve Dünyanýn Hac ile Kâim Olmasý. Aziz Mahmud Hüdâyi Hazretleri. Bir Hakikat Fatihi: Ýbn Arabi.

Bu Sayýda 54. Somuncu Baba. Din ve Dünyanýn Hac ile Kâim Olmasý. Aziz Mahmud Hüdâyi Hazretleri. Bir Hakikat Fatihi: Ýbn Arabi. Bu Sayýda 54 7 Doç. Dr. Ali AKPINAR Resul KESENCELÝ 32 Somuncu Baba KÜLTÜR-EDEBÝYAT ve ARAÞTIRMA DERGÝSÝ Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfý nýn Yayýn Organýdýr Ýki Ayda Bir Yayýnlanýr ISSN:1302-0803 YIL:11

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

SAYI: 16 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ AÐUSTOS-EYLÜL 2004

SAYI: 16 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ AÐUSTOS-EYLÜL 2004 37 SAYI: 16 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ AÐUSTOS-EYLÜL 2004 30 36 10 20 Ýçindekiler Sunuþ 10 11 12 14 17 18 20 22 24 27 28 30 32 35 36 37 2 Sunuþ 3 Baþbuðdan 4 Liderden 8 Genel Baþkan dan

Detaylı

Avrupa Birliðine girme

Avrupa Birliðine girme DEM GAZETESÝYLE ÇALIÞMAK ÝSTERMÝSÝNÝZ? O halde bizimle iletiþime geçiniz! Monatliche Kultur, Kunst u. Informations-Zeitung Jahr/Yýl: 2 Ausgabe/Sayý:15 1 Juli 02 1,00 Є Tel: 0711 3000 711 E-mail redaktion@dem-jans.de

Detaylı

NE MUTLU MERHAMETLÝ OLANLARA MATERYALÝZASYON HADÝSELERÝ GERÇEK MÝDÝR? KANSERÝN PENCERESÝNDEN BÝR YAÞAM SENTEZÝ

NE MUTLU MERHAMETLÝ OLANLARA MATERYALÝZASYON HADÝSELERÝ GERÇEK MÝDÝR? KANSERÝN PENCERESÝNDEN BÝR YAÞAM SENTEZÝ 2007-01 OCAK SAYI: 457 FÝYAT: 3.5 YTL NE MUTLU MERHAMETLÝ OLANLARA MATERYALÝZASYON HADÝSELERÝ GERÇEK MÝDÝR? KANSERÝN PENCERESÝNDEN BÝR YAÞAM SENTEZÝ ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 39

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı