Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri

2 Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez bir araç haline gelmiþtir. Excel'in etkin bir þekilde kullanýlmasý firmalarda verimliliðin önemli ölçüde artmasýna yardýmcý olmakta ve dolaylý olarak maliyetlerin düþmesine de katkýda bulunabilmektedir. Ýyi Excel kullanýcýlarýnýn çalýþmalarýný daha kýsa zamanda ve baþarý ile bitirebilmeleri onlarý iþ hayatýnda ön plana çýkarmaktadýr. Bu eðitimde temel amaç orta düzeyde Excel bilgisine sahip kullanýcýlara özellikle iþ hayatýnda karþýlaþabilecekleri bazý problemlerin çözümünde etkin çözüm metodlarýný aktarmaktýr. En önemli konu çalýþanlarýn çalýþmalarýný bir veritabaný mantýðý çerçevesinde düþünüp Excel çalýþma dosyalarýný ona göre düzenlemeleri ve kullanmalarýdýr. Bu çerçevede verilecek eðitim sadece bir takým formüllerin ve Excel araçlarýnýn anlatýlmasý þeklinde olmayacak olup etkin bir Excel çalýþma ortamýnýn nasýl yaratýlabileceði üzerinde de yoðun bir þekilde durulacaktýr. KÝMLER KATILMALI Bu eðitime, günlük hayatýnda veya iþi içerisinde Ms Excel'i yoðun olarak kullanmasý gereken ve etkin þekilde kullanmak isteyen finans ve reel sektörde çalýþan personel ve yöneticiler katýlmalýdýr. EÐÝTÝMÝN ÝÇERÝÐÝ 1. Giriþ: Etkin Excel Kullanýmý Veri Setleri Nasýl Dizayn Edilmelidir? Veri Seti Çekimi Ve Excel'e Aktarýmý Analiz Yapabilmek Ýçin Veri Setinde Dikkat Edilmesi Gereken Düzenlemeler 2. Veri Giriþi Ve Veri Sýralama Verileri Girmek Ve Deðiþtirmek Bir Çalýþma Kitabý Ýçinde Verileri Taþýmak Verileri Bulmak Ve Deðiþtirmek Ýstenilen Bir Veya Daha Çok Kritere Göre Verileri Sýralamak 3. Veri Filtreleme, Verilerde Hesaplama Yapmak Ve Aratoplamlar Almak Ýstenilen Bir Veya Daha Çok Kritere Göre Verileri Sýralamak Verileri Farklý Biçim Formatlarýna Dönüþtürerek Sýralamak Veri Gruplarýný Adlandýrmak Deðer Hesaplamak Ýçin Formüller Oluþturmak Belirli Koþullarý Saðlayan Verileri Özetlemek Hesaplama Hatalarýný Bulmak Ve Düzeltmek Pivot Table Yardýmýyla Verileri Filtrelemek Ve Tablo Oluþturmak

3 4. Otomatik Biçimlendirme ÝLERÝ DÜZEY EXCEL Formatting Araç Çubuðunu Kullanarak Metinleri Biçimlendirmek Deðerleri Biçimlendirmek (Format Font) Satýr Yüksekliðini Ve Sütun Geniþliðini Ayarlamak (Row Height, Column Width) Hücrelerin Hizalamasýný Deðiþtirmek (Align Left-Right, Center, Justify) Hücrelere Çerçeve Eklemek (Borders) Hücrelere Renk Ve Desen Uygulamak (Fill Color) Sayý Formatlarýný Oluþturmak Ve Düzenlemek Conditional Formatting Ýle Hücreleri Biçimlendirmek Autoformat'ý Cell Style Kullanmak Tablo Oluþturmak Ve Biçimlendirmek Metinleri Döndürmek Ve Hücreleri Birleþtirmek (Alignment, Merge And Center) Biçimleri Bul Ve Deðiþtir Fonksiyonlarýný Kullanmak (Find & Replace) 5. Metin Fonksiyonlarý Upper, Lower, Proper, Concatenate, Right, Left,Len,Text Fonksiyonlarý Metin Fonksiyonlarýnýn Veritabaný Üzerinde Uygulamasý 6. Arama Ve Baþvuru Fonksiyonlarý Veri Seti Ýçerisinden Tek Koþul Ýçin Veri Çekmek Bir Satýr Veya Sütundaki Ýstenilen Verinin Yerini Tespit Etmek Ve Bir Dizi Ýçerisinde Yeri Bilinen Veriyi Çekmek Bir Dizi Ýçerisindeki Ýstenilen Koþulu Saðlayan Veri Sayýsýný Bulmak Ve Bu Verilerin Toplamýný Almak. Search Ve Find Fonksiyonlarý 7. Veritabaný Fonksiyonlarý Veri Seti Ýçerisinden Birden Fazla Koþul Ýçin Veri Çekmek Çekilen Verilerle Ýlgili Çeþitli Hesaplamalar Yapmak Daverage,Dcount,Dcounta,Dget,Dmax,Dmin,Dproduct,Dstdev,Dsum,Dvar 8. Pivot Table Kullanýmý Pivot Table Oluþturulmasý Pivot Table Üzerinde Yapýlabilecek Ýþlemler Pivot Chart Pivot Table Ýle Raporlama

4 9. Notepad'den Excel'e Veri Aktarýmý Notepad Veri Aktarýmý Notepad'ten Aktarýlan Verinin Excel Düzenlemesinin Yapýlmasý 10.Baþka Excel Dosyalarý Ýle Link Kurma Microsof Office Belgelerini Çalýþma Sayfalarýna Eklemek Köprüler Oluþturmak Graifkleri Diðer Belgelere Yapýþtýrmak 11.Bul Ve Deðiþtir (Find And Replace) Uygulamalarý Bir Veri Tabanýnda Ýstenilen Verinin Veya Kelimenin Bulunmasý Bir Veri Tabanýnda Bir Deðerin Ýstenilen Baþka Bir Deðere Dönüþtürülmesi 12.Verilerin Grafik Ortamýnda Gösterimi Veri Tabaný Üzerinde Grafik Oluþturma Formül Yazarak Bir Veri Tabaný Üzerinde Otomatik Grafik Çizdirme 13.Excel'de Fonksiyonlar Basit Fonksiyonlar (Sum, Average, Max, Min, Today, Now) Mantýksal Fonksiyonlar (If, And,Not,Or,True,False) Matematik Ve Ýstatistik Fonksiyonlar (Rand, Ln, Exp, Mod, Mmult, Round, Power, Normdist, Normsdist, Percintile) Metin Fonksiyonlarý (Upper, Lower, Proper, Concatenate, Right, Left,Value,Char) Arama Ve Baþvuru Fonksiyonlar (Index, Vlookup, Choose) Database Fonksiyonlar (Dsum, Dcount, Dget, Dmax, Dproduct, Dsum, Dvar) Finansal Fonksiyonlara Giriþ (Coupdays, Coupncd, Duration, IRR, Mduration, PV, Yield) Fonksiyon Arama

5 RiskActive, 14.Excel'de Makro Ve Fonksiyon Yazma Makro Geliþtirmede Kullanýlacak Adýmlar Makroyu Microsoft Excel Tool Menüsünden Çalýþtýrmak Makroyu Bir Düðme, Çizim Nesnesi Yada Grafik Yardýmý Ýle Çalýþtýrmak. Bir Nesneye Bir Makro Atama Adýmlarý Makroyu Klavye Kýsayolundan Çalýþtýrmak Makroyu Araç Çubuðu Butonundan Çalýþtýrmak Makroyu Bir Özel Olaya Baðlý Olarak Çalýþtýrmak. Visual Basic Editörü Ve Özellikler Penceresi Fonksiyonlar Nesneler Formlar Temel Giriþ Çikiþ Deyimleri Msgbox Fonksiyonu Döngüler Do...Loop Deyimi Döngünün Baþýnda Ve Sonunda Denetim For...Next Deyimi Karar Yapýlarý If...Then...Else Deyimi Select Case Deyimi 2003 Yýlýndan beri faaliyetlerine devam eden RiskActive; risk yönetimi, finansal yönetim, alternatif finans uygulamalarý ve finans mühendisliði alanlarýnda hizmet vermektedir. Akademik çevrelerle ve iþ dünyasý ile iþbirliði içinde, dünyada kabul görmüþ finansal uygulamalarý ve risk yönetim modellerini, Türkiye þartlarýna uyumlu hale getiren, uluslararasý kriterler ile uyumlu eðitim, danýþmanlýk ve yazýlým hizmetleri sunan, yeni modeller geliþtirmeyi ve risk yönetimi anlayýþýnýn Türkiye'de benimsenmesine katkýda bulunmayý hedefleyen, öncü bir danýþmanlýk þirketidir. Katýlýmcýlar; güncel ve iþ hayatýnda uygulanabilir simulasyonlu eðitimlerimizle, kurumlarýnda fark ve fayda yaratmayý baþarmakta, hem bireysel hem de kurum içi verimliliklerini artýrmaktadýr. 15.Sonuç ve Genel Deðerlendirmeler EÐÝTÝMÝN SÜRESÝ 3 gün

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri

Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri Internet Etiði, Web adresle Arama Motorlarý Bilgisayarýn Genel Tarihçesi Ýþletim Sistemi Bilgisayara Giriþ Kelime Ýþlemci Internet Hazýr Slayt Kullanmak, Slayta Efekt Eklemek Dosya Sýkýþtýrma, Program

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri

Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri Ýþletmelerin Kurumsal Ýmajlarýnýn Hedef Kitlelere Ýletilmesinde Bir Araç Olarak Kurum Web Siteleri Arþ. Gör. Sinem YEYGEL, Arþ Gör. Ayþen TEMEL Ege Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet / Abstract Rekabet

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

FÝKRÝ MÜLKÝYET HAKLARININ TÝCARÝLEÞTÝRÝLMESÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut N. Özdemir Ekim 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-10/558 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nedim

Detaylı

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk..

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk.. Editörden Hoþ geldin.. Biliþim kelimesi artýk hayatýn hemen hemen her alanýnda karþýmýza çýkýyor. Kolay kolay deðiþmeyen disiplinlerden biri olan hukuk da epeyce bir süredir bu kavramý tartýþa duruyor.

Detaylı

www.sfs.com.tr Sigortacýlýkta son teknoloji Winsure.Net - 1 Winsure.Net Nedir? Stratejilerinize yön verirken, deðiþimleri uygularken en büyük yardýmcýnýz : Winsure.Net Winsure.Net Sigortacýlýk, sigorta

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB

Detaylı

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI

ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 1, Sayý 2, Haziran 2009 (25-48) 25 ELEKTRONÝK DEVLETTEN (E-DEVLET) MOBÝL DEVLETE (M-DEVLET) GEÇÝÞTE TÜRKÝYE'DE YEREL YÖNETÝM UYGULAMALARI Mahmut

Detaylı

DERS NOTLARI A.Ü. EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ FAKÜLTESÝ

DERS NOTLARI A.Ü. EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ FAKÜLTESÝ DERS NOTLARI A.Ü. EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ FAKÜLTESÝ EYLÜL 2002 2 ÝÇÝNDEKÝLER Önsöz...3 BÖLÜM I...5 GÝRÝÞ...5 ÝÞ ARAMA KORKUSUNU YENMEK...6 BÖLÜM II...9 ÝÞE BAÞVURU HAZIRLIKLARI...9 Kiþisel Bilgi Formu Hazýrlama...10

Detaylı

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57 5.TÜRKÝYE ÝMALAT SANAYÝÝNDE YENÝLÝK 56 5.1 Giriþ Türkiye imalat sanayiinin gerek GSMH içindeki payý gerekse toplam mal ihracatýndaki payý sürekli bir artýþ göstermektedir (Þekil 5.1 ve Þekil 5.2). Türkiye

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C.

Detaylı

ELEKTRONÝK TÝCARET TE SAYISAL ÝMZANIN KULLANIMI

ELEKTRONÝK TÝCARET TE SAYISAL ÝMZANIN KULLANIMI ISTANBUL UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY JOURNAL OF ELECTRICAL & ELECTRONICS YEAR VOLUME NUMBER : 2001 : 1 : 2 (169-178) ELEKTRONÝK TÝCARET TE SAYISAL ÝMZANIN KULLANIMI M. Nusret SARISAKAL 1 K. Göksel MARANGOZ

Detaylı

Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta

Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta Giriþ: Erzurum Büyükþehir Belediyesi ve Baðlý Kuruluþu ESKÝ Genel Müdürlüðü Erzurum Büyükþehir Belediyesi nin Stratejik Yaklaþýmý Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta olduðumuz

Detaylı

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu İÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 3 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 3 Güvenlik Önlemleri... 3 Saðlýk Önlemleri... 3 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 4 Klavye ve Touchpad... 4 Bilgisayarýnýzýn

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1. Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim

KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1. Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1 Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim T.C. Baþbakanlýk Ankara, Ekim 2003 Kamu Yönetiminde Yeniden Yapýlanma: 1 Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim T. C.

Detaylı

Versiyon: 112005. www.abcenser.com.tr

Versiyon: 112005. www.abcenser.com.tr Versiyon: 112005 www.abcenser.com.tr MOVICON X -2- 1. GÝRݪ 7 2. KULLANICI LÝSANSI 7 3. BÝR PROJENÝN OLUªTURULMASI VE YAPILANDIRILMASI 8 3.1. Yeni Bir Proje Oluºturmak: 9 3.2. Araç Kutularý: 14 3.2.1.

Detaylı

DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGÝLERÝN TÜRK MALÝ SÝSTEMÝ ÝÇERÝSÝNDEKÝ YERÝ: SÝYASAL, SOSYAL VE EKONOMÝK SONUÇLARI Ekim 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-10/532 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

Týp Biliþiminde Veri Ambarý ve Veri Madenciliði Uygulamasý

Týp Biliþiminde Veri Ambarý ve Veri Madenciliði Uygulamasý Týp Biliþiminde Veri Ambarý ve Veri Madenciliði Uygulamasý Selda DÜZGÜNOÐLU a, Adnan YAZICI b, Ünal YARIMAÐAN a a Hacettepe Üniversitesi, b ODTÜ, Ankara Application of Data Warehouse and Data Mining in

Detaylı

Problemleri baþlamadan. önlemek. Günümüzün dinamik iþ ortamýnda, þirketlerin

Problemleri baþlamadan. önlemek. Günümüzün dinamik iþ ortamýnda, þirketlerin Vic Nanda Problemleri baþlamadan Motorola MOTOROLA, ÝÞ AÇISINDAN KRÝTÝK UYGULAMALARI DEVREYE SOKMADAN ÖNCE; RÝSKLERÝ NASIL MÝNÝMÝZE ETTÝ önlemek Günümüzün dinamik iþ ortamýnda, þirketlerin büyük çoðunluðu,

Detaylı

U55 C200 18 +% 250Vt U U58 C56 C45 C3 57 48 0 129 1/15 Madde No Bölüm Adý - Giriþ - Þirket Tanýtýmý 1 Kapsam 2 Referans Dokümanlar 3 Terimler ve Tanýmlar 4 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel Þartlar 4.2

Detaylı

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI ERLER A.Þ. ADA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADABANK A.Þ. AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER Þ. ALAN YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALFA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALTAY MENKUL TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI YMETLER A.Þ. ANADOLUBANK

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/2 Sayý 99 www.hkmo.org.tr Taþýnmaz Geliþtirmede Risk Analizi Bülent BOSTANCI 1, Hülya DEMÝR 2 Özet Taþýnmaz geliþtirme, arazi, sermaye ve proje

Detaylı

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu İÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 3 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 3 Güvenlik Önlemleri... 3 Saðlýk Önlemleri... 3 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 4 Klavye ve Touchpad... 4 Bilgisayarýnýzýn

Detaylı