KISIM 1 Excel Ortamýný Ýncelemek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KISIM 1 Excel Ortamýný Ýncelemek"

Transkript

1 KISIM 1 Exce Ortamýný Ýnceemek BÖLÜM 1 Microsoft Office Exce 2007 deki Yeniiker....3 BÖLÜM 2 Exce in Teme Özeikerini Keþfetmek BÖLÜM 3 Exce Çaýþma Aanýný Özeeþtirmek BÖLÜM 4 Güvenik ve Giziik

2

3 BÖLÜM 1 Microsoft Office Exce 2007 deki Yeniiker 2007 deki Yeniiker ve Geiştirien Özeiker...4 Son Yüksetmeyi Kaçýrdýysanýz de Kadırıan Özeiker...16 Ayrıca T homas Kuhn 1962 de, paradigma kaymasý kavramýný doðuran The Structure of Scientific Revoution (Biimse Devrimerin Yapýsý) kitabýný yazmýþtý. Onun düþüncesi, biimse ieremenin evrimse deði, þiddeti devrimere tamamanan bir dizi barýþçý ara fasýa oduðudur. Sýradan bir yazýým yüksetmesi hiçbir zaman, tarým veya matbaa gibi dünyayý deðiþtiren paradigmaarýn seviyesine yükseemez, fakat Microsoft Office evreninde Microsoft Office Exce buna odukça yakaþýyor. Bazen bir yazýýmýn yeni sürümeri, yüksetmeye baýkama atayacak kadar çekici gözükmez. Kuanýþýýk ve iþevseikte daha ne kadar büyük sýçramaar yapýabieceðini merak edersiniz. Exce hiç þüphesiz, ogun bir program haine gemiþtir. Bu sürüm kesinike göz aýcýdýr, bununa birikte görünümdeki bir 3

4 4 Böüm 1 Microsoft Offi ce Exce 2007 deki Yeniiker Böüm 1 makyajdan da çok fazasýdýr. Bu sefer görünüm, düþünce þekinde yapýmýþ oduðu görünen teme deðiþikik için bir ipucudur. Yeni sonuç odaký kuanýcý arayüzü, Office Exce 2007 nin yapabieceði neredeyse her þeyi açýða çýkararak; daha önce menüere ve ietiþim kutuarýna gömümüþ oan birçok özeiði daha uaþýabiir hae getiriyor. Modası geçmiş araç kutuarýnýn yerine artýk Þerit var. Tek parça, dinamik sekmei bir çubuk oan Þerit, sadece 20 adet araç çubuðunun yerini amaka kamýyor, ayný zamanda tanýdýk çok seviyei menü yapýsýnýn yerine de göreve yöneik sekmeer ve gaerier getiriyor. Görünümündeki kökü deðiþikiðe raðmen, eektronik tabo hââ bir eektronik tabonun çaýþmasý gerektiði gibi çaýþýyor. Önceki sürümdeki araçarýn ve iþeverin çoðu bekendiði gibi çaýþmaya devam ediyor, hatta daha iyi çaýþýyor. Zaman kazanmak ve týkamaarý azatmak için bir kavye komut kýsayou daðarcýðý ouþturduysanýz, ayný tuþarýn ayný iþemeri yapmaya devam ettiðini göreceksiniz. Öðrenmeniz gereken bazý farkýýkar ve birkaç yeni iþem de var. Buna raðmen, ik baþtaki zorukarý bir kenara býrakýrsak, yeni arayüze çaýþmaya aýþtýktan sonra, eski Exce i özemeyeceðinizden eminiz. Ýerideki böümer, Exce 2007 de buabieceðiniz yeni özeikere kýsa bir özet sunuyor deki Yeniiker ve Geiþtirien Özeiker Ýk baþta, Microsoft Office in ve Exce in 2007 sürümündeki yeni özeikeri vurguayacaðýz, sonra programdan kadýrýan özeikerden bahsedecek ve son yüksetmeyi atadýysanýz sizin için yeni oan özeikeri özeteyeceðiz. Microsoft Offi ce Düðmesi Sonuç Odaký Kuanýcý Arayüzü Þeki 1-1 de görebieceðiniz gibi, Exce 2007 deki en beirgin deðiþikik görünümünde ve çaýþma þekindedir. Tanýdýk araç çubukarý ve menü çubuðu gitmiþ, yererine tek bir araç çubuðuna sahip oan, göreve yöneik yapýsý ve koayca tanýnabiir araçarýya Þerit denien yeni bir denetim panei gemiþtir. Eski menüerin çoðu sekmeer oarak yeniden doðmuþtur. Sadece eski Dosya menüsü bunun dýþýndadýr ve bu menü artýk içinde Microsoft Office ogosunun buunduðu büyük bir yuvarak düðme oan Microsoft Office Düðmesi ne dönüþmüþtür. Çaýþýrken, sadece o anki amaca uygun araçarý size gösteren, kuanýabiir araçarý göreceksiniz. Örneðin, bir grafiði seçtiðiniz zaman, baðamsa sekmeer Þerit te beirir. Çaýþma sayfasýnýn herhangi bir yerini farenin sað düðmesiye týkadýðýnýzdaysa (önceki sürümerde oduðu gibi) üzerinde kuanýabiir komutar oan, konuya duyarý bir menü beirir. Bunun yanýnda, eðer uygunsa, kuanýabiir düðmeeri içeren bir yüzen araç çubuðu da görünür. Daha faza bigi için 30. sayfadaki Þerit i Keþfetmek baþýðýna ve Exce Çaýþma Aanýný Özeeþtirmek baþýký 3. böüme bakýn.

5 2007 deki Yeniiker ve Geiþtirien Özeiker 5 Böüm 1 Þeki 1-1 Exce 2007 nin çaýþma þeki ve görünümü önceki sürümerden farkýdýr. Örneðin, so üst köþedeki Microsoft Offi ce ogou büyük küre Dosya menüsünün yerini aır. Geiþtirien Grafiker Exce yýar geçtikçe grafik ve tasarým patformu oarak büyük iereme gösterdi. Bu sürüm de birkaç öze iyieþtirme içeriyor. Microsoft eski Grafik Eke ve Organizasyon Þemasý özeikerini kadýrarak yerine çok daha güçü oan SmartArt özeiðini koydu. Þeki 1-2 de görebieceðiniz SmartArt düðmesini; Þerit teki Eke sekmesini týkayarak açabiirsiniz. Venn diyagramarý gibi tanýdýk araçar da orada yer aýr ancak artýk çok daha geiþmiş bir görünüm sunarar. Koþuu biçimendirme, þekier, grafiker ve yeni bege temaarýya hücre stieri; grafikeri yenienen diðer özeikerin içinde yer aýr. SmartArt ý da içeren grafik araçarý ie igii daha faza bigi amak için Şık Grafiker Yaratmak baþýký 10. böüme bakýn.

6 6 Böüm 1 Microsoft Offi ce Exce 2007 deki Yeniiker Böüm 1 Þeki 1-2 SmartArt gaerisi Exce 2007 deki görse iyieþtirmeerin nasý oduðuna dair bir ipucudur. Geiþmiş Biçimendirme ve Çýktý Araçarý Microsoft, Exce in biçimendirme özeikerine çok daha faza zeka yereþtirdi. Yazdýrýabiir baþýkarý ve atbigiyi yönetmek, yeni Sayfa Düzeni görümüye þimdi çok daha koay. Yeni temaar özeiði de, diðer Microsoft Office programarýya payaþabieceðiniz size öze renk ve yazý tipi kombinasyonarý tanýmamanýzý mümkün kýarak, çeþiti eektronik ve kaðýt çýktý ietiþim mazemeerinizde benzer bir görünüm yaratmayý koayaþtýrýr. Hücre stieri gibi birçok yeni biçimendirme özeiði paeter ve hazýr kaýpar sunar. Böyece herhangi bir biçimi uyguamadan önce caný önizemesini görebiirsiniz. Þeki 1-3 te bir veri tabosuna uygun bir hazýr kaýbý bumak için kuanýan koþuu biçimendirmenin renk paeteri gösterimektedir. Ýþaretçiyi paetteki öðeerin üstünde tutmak; Exce in, o öğeyi týkadýðýnýzda ne oacaðýný size göstermek için çaýþma sayfasýndaki (veya nesnedeki) seçii aaný deðiþtirmesini saðar. Sayfa Düzeni Görünümü Artýk, eðer isterseniz, yazdırdığınızda sayfaarın tam oarak nası görüneceğini görebiirsiniz. Baský Önizeme nin aksine, Sayfa Düzeni gerçekte bir görünümden daha fazasýdýr. Þeki 1-4 te görebieceðiniz gibi, Sayfa Düzeni, begeerinizin görünümü üzerinde tam düzeneme iþevine ve denetimine sahip oduðunuz, cetveer ve sayfa önizemeerinin buunduðu bir kiptir. Yayýnamak amacýya çok faza çaýþma sayfasý ouþturursanýz, bu görünüm sizin süreki seçiminiz oabiir. Temaar, hücre stieri ve diðer biçimendirme özeikeri ie igii daha faza bigi için Çaýþma Sayfasý Biçimendirme Teknikeri baþýký 9. böüme bakýn. Çýktý seçenekeri içinse, Yazdırmak ve Sunmak baþýký 11. böüme bakýn.

7 2007 deki Yeniiker ve Geiþtirien Özeiker 7 Böüm 1 Þeki 1-3 İşaretçiyi paeterin çoðunun üzerine götürüp býraktýðýnýzda seçii hücreerin veya nesneerin üzerindeki etkierini gösteren caný önizemeyi görebiirsiniz. Yeni Þabonar Exce artýk, biançoar ve gider raporarý gibi yaygýn kuanýan birkaç yeni yereþik þabona birikte geiyor; fakat asý haber Microsoft Office Onine daki geniþ bir kütüphaneye eriþmenizi saðayan geiþtirimiþ Yeni Çaýþma Kitabý ietiþim kutusunun omasýdýr. Düzineerce þabon mevcuttur. Bu þabonar aeade oanardan çok öze amaçý oanara kadar - Fitnes iereme durumu çizegesi (kadýn ve erkek için ayrý) ve Ýþ baþvurusu verieri ve karþýaþtýrma tabosu gibi- birçok ihtiyaca cevap verir Þabonarý kuanmaka igii daha faza bigi için 9. böüme bakýn. Günceenen Koþuu Biçimendirme Özeikeri Koþuu biçimendirme neredeyse yeni bir özeik gibidir. Bu özeik daha önceden de vardý fakat bu geiþtirme onu çok daha eriþiebiir ve çekici hae getiriyor. Eðiimerden ve eþikerden faydaanmak için veri çubukarý ve görse etki yaratmak için gradyanar kuanarak doðrudan hücreerin içine hemen anaþýabien iþareter yereþtirebiirsiniz. Þeki 1-5 te görüdüðü gibi, hücreerdeki aþýrý deðerere dikkat çekimesine yardýmcý oan grafik öðeer ekemek için koþua baðý oarak baþatýan simge kümeerini kuanabiirsiniz.

8 8 Böüm 1 Microsoft Offi ce Exce 2007 deki Yeniiker Böüm 1 Þeki 1-4 Sayfa Düzeni görünümü, basýý çýktýara ince ayar yapmaya yarayan yeni bir özeiktir. Þeki 1-5 Simge kümeeri, veriere dou taboardaki birbirine baðý deðerere igii anýk görse ipuçarý verir. Daha faza bigi için 284. sayfadaki Koþuu Biçimendirmek başığına bakýn.

9 2007 deki Yeniiker ve Geiþtirien Özeiker 9 Artan Kapasite ve Hýz Yeni XML dosya biçimi ve programýn içindeki diðer iyieþtirmeer Exce 2007 nin kapasitesini neredeyse her yönden fazasýya artýrmýþtýr. Örneğin artık, eektronik taboar 1 miyon satýrdan faza veri buundurabiir ve formüerde 64 seviye iç içe geçme yapýabiir. Bigisayarýnýzýn donanýmý destekiyorsa, yereþik çift iþemci ve çokkuanýmý yonga kümesi desteðinden faydaanabiirsiniz. Muhtemeen, bir çaýþma kitabýnda 4000 biçime kýsýtý oduðunuzu bimiyordunuz, fakat o güner geçti; artýk biçimi tek bir çaýþma kitabýnda topayabiirsiniz (Acaba böye bir çaýþma kitabý neye benzer?) Exce 2007 deki en çekici hýz ve kapasite iyieþtirmeeri þunardýr: Exce deki topam sütun sayýsý artýk (256 ydý). Exce deki topam satır sayýsý artýk ( ydý). Exce in kuanabieceði topam hafýza miktarý artýk Windows un izin verdiði en yüksek hafýza miktarýna eþit (1 megabayttý). Tek bir çaýþma kitabýnýn izin verdiði benzersiz renk sayýsý artýk 4,3 miyar (56 ydý). Tek bir hücredeki koþuu biçimendirme koþuarý adedi artýk kuanýabiir hafýzaya sýnýrý (3 tü). Bir araýkta veya taboda yapabieceðiniz sýraama kademesi sayýsý artýk 64 (3 tü) Fitre açýan istesinin izin verdiði madde sayýsý artýk (1.000 di). Çaýþma kitabýndaki benzersiz hücre biçimendirmeerinin topam sayýsý artýk (4.000 di). Formüerde izin verien en faza karakter sayýsý artýk (1.000 di). Exce in formüerde izin verdiði iç içe geçme seviyeerinin sayýsý artýk 64 (7 ydi). Bir fonksiyonda izin verien en faza argüman miktarı artık 255 (30 du). Bu komutunun verdiği en faza sonuç sayısı artık 2 miyar ( di). Özet Tabo nun izin verdiği satır sayısı artık 1 miyon ( di). Özet Tabo nun izin verdiği sütun sayýsý artýk (255 ti). Tek bir Özet Tabo daki en faza benzersiz öğe sayısı artık 1 miyon ( di). Bir Özet tabo öğesinin MDX adının en faza uzunuğu, bir bağı Özet Tabo nun dizgi uzunuğu, resim yazısı uzunuğu ve aan etiketi uzunuğu artık (255 ti) Bir Özet Tabo da oabiecek en faza aan adedi artık (255 ti). Böüm 1

10 10 Böüm 1 Microsoft Offi ce Exce 2007 deki Yeniiker Böüm 1 Başka bir çaışma sayfasına başvuru yapabiecek dizi formüeri sayısı artık sadece kuanıabiir hafıza ie sınırı ( di). Exce artık, bir dizi formüünde başvuruabiecek satır sayısını kısıtamıyor ( di) Öze işever için izin verien kategori sayısı artık 255 (32 ydi). Exce artýk çift iþemcieri ve çokkuanýmý yonga kümeerini destekiyor. Daha Ýyi ve Daha Koay Tabo Ouþturmak Exce de iste yönetimi oarak anýan özeik, Özet Tabo benzeri zekâyý daha koay biçimendirme ve düzenemeye bireþtirerek, daha güçü bir tabo özeiðine dönüþmüþtür. Bir tabo ouþturduðunuzda, Exce sütun baþýkarýný otomatik oarak etiketer ve fitre denetimeri ouþturur. Bu sayede igiendiðiniz tabo satýrarýna çabuk ve koay bir þekide odakanabiirsiniz. Yeni Tabo Stieri gaerisi düzineerce güze tasaranmýþ biçimendirme düzenini kuanýmýnýza sunarak koay deneme ve deðiþtirme imkâný saðar. Uzun taboardaki sütun baþýkarý, sayfayý aþaðýya kaydýrsanýz da görünür oarak kaýr (Þeki 1-5 görüdüðü gibi). Taboar dinamik, oduğundan satýr veya sütun ekediðinizde, Exce uygun formüer ve fitreere biçimendirmeyi yayar. Yapýsa baþvuru sayesinde, sütun ve satýr etiketerini ve öze kod karaktererini kuanarak tabo öðeerinden aýntý yapan formüer ouþturabiirsiniz. Yineeneneri Kadýr özeiði de yineenmiþ giriþeri iþareteyip kadýrmayý koayaþtýrýr. Bunu Exce in eski sürümerinde de yapabiiyordunuz ama bu iþevi bumak ve kuanmak daha zordu. Artýk bu komut Þerit in tam üstünde Taboara igii daha faza bigi için Bigiyi Taboarda Yönetmek baþýký 21. böüme; yapýsa baþvuruar içinse 454. sayfadaki Yapýsa Baþvuruarý Kuanmak konusuna bakýn. Geiþtirimiþ Özet Taboar ve Özet Grafiker Bir Özet Tabo da yapýan deðiþikikerin geri aýnabimesi gibi basit görünen bir özeik hayatýnýzý deðiþtirebiir mi? Asýna bakarsanýz, çok faza Özet Tabo ie çaýþýyorsanýz; evet deðiþtirebiir. Bu ekenti ve Özet Tabo nun fitreeme, tasarým ve düzenindeki birkaç önemi geiþtirme daha koay bir Özet Tabo hayat tarzýna katkýda buunur. Grafik ouþturma özeikerinin odukça iyieþtirien görünümü de Þeki 1-6 da görüdüðü gibi daha çekici Özet Grafiker yapmanýzý saðayacaktýr Özet Taboar ve Özet Grafiker e igii daha faza bigi için Özet Tabo Raporarýya Veri Çözümemek baþýký 22. böüme bakýn.

11 2007 deki Yeniiker ve Geiþtirien Özeiker 11 Böüm 1 Þeki 1-6 Microsoft Özet Taboarý ve Özet Grafi keri geiþtirdi. Yeni arayüz de onara çaýþmayý koayaþtýrýr. Veritabanýna Daha Koay Baðanmak Daha iyi Özet Taboara birikte, Exce 2007 size, Özet Taboarýn erişmesi gereken veri türüne daha koay eriþim sunuyor. Öze iþ öçümerini ve mantýksa yorumarý tanýmayan Unified Dimensiona Mode (UDM) i içeren SQL Server Anaysis Services artýk yereþik oarak bütünüye destekenmektedir. Bu, Özet Taboar için varsayýan aanar ve meta veri saðamakta; ayný zamanda Çevrimiçi Anaitik Ýþem (OLAP - Onine Anaytica Processing) tarayýcýarýný ve Önemi Performans Göstergeeri ni (KPI Key Performance Indicators) de destekemektedir. Baðantı konuarýya igii daha faza bigi için Dış Veriere Çaýþmak baþýký 23. böüme bakýn. Otomatik Formü Tamamama Bu iþ sadece zaman meseesiydi. Birçoðumuz, bizim için otomatik oarak tamamanan özeikere aýþtýk. Microsoft Ýnternet Exporer ın adres metin kutusunda, biz yazarken Benzersiz Kaynak Konumayýcýar ýn (URL Uniform Resource Locator) açýan istesini görürüz; Microsoft Office Word 2007 sýk rastanan yazým hataarýný bizim için düzetir (ypmak yerine yapmak gibi). Birkaç sürümdür Exce de biz verieri sütunara yazarken benzer giriþerden ouþan menüer sunan Otomatik Tamamama özeiðine sahipti.

12 12 Böüm 1 Microsoft Offi ce Exce 2007 deki Yeniiker Böüm 1 Artýk, formüerdeki yazma iþeveri de biraz daha koay. Þeki 1-7 de görüdüðü gibi, eþittir iþaretinin ardýndan bir harf girdiðinizde, o harfe baþayan iþeverin bir açýan istesini görürsünüz. Bir harf daha girerseniz, iste daraýr. Çaýþma kitabýnýzda hücre araýðý adarý tanýmamýþsanýz, bunar istede de görünür. Üsteik, seçii iþevin kýsa bir tanýmý da açıan Ekran İpucu nda beirir. Bu çok kuanýþýdýr. Þeki 1-7 Açýkayýcý Ekran İpuçarı nın oduðu Otomatik Tamamama iþev istesini görüntüemek için eþittir iþareti ve herhangi bir harf (ya da harf er) girin. Ýþever ve Otomatik Tamamama ie igii daha faza bigi için Ýþeveri Kuanmak baþýký 13. böüme bakýn. Formü Ouþturma Araçarý Otomatik Formü Tamamama nýn yaný sýra, Exce 2007 formü yazma rahatýðý için başka keyifi özeiker de içerir. Yeni formü çubuðunun büyüküðü, uzun formüeri göstermeniz veya gizemeniz için ee ayaranabiir ve daha faza iç içe geçme (ifadeerin içindeki parantezi ifadeer) seviyesi sayesinde her zamankinden daha uzun formüer girebiirsiniz. Formü çubuðunu büyüttüðünüz zaman, formüer hücreerin üzerini kapatmaz, bunun yerine hücreer aþaðýya çekiir. Microsoft, Þeki 1-8 de gösterien Ad Yöneticisi ietiþim kutusunu kuanarak daha faza organizasyon ve düzeneme imkaný saðayan hücre araýðý adandýrma özeiðini geiþtirdi. Ayrýca, Exce 2007 de, at topamar ve regresyon formüerindeki iyieþtirmeerin de dahi oduðu, kendi iç çaýþma þekinde yapýan birkaç küçük iyieþtirme de vardýr.

13 2007 deki Yeniiker ve Geiþtirien Özeiker 13 Böüm 1 Þeki 1-8 Çaýþma kitabýnýzdaki tanýmý adarý düzeneyip denetemek için Ad Yöneticisi ni kuanýn Yereþik TooPak Çözümeyicisi Ýþeveri TooPak Çözümeyicisi ekentisi uzun süredir vardý. Önceki sürümerde, bu kuanýþý iþeveri ee etkineştirmeniz gerekiyordu. Ancak sonunda, Microsoft bu ekentinin güveniir istatistik iþeverini, programa dahi etti. Garip oan haber þu; bu iþever þimdi biraz daha farký sonuçar verebiiyor; fakat bu farkýýk o kadar az ki, Microsoft un söyediðine göre sonuçar her þeye raðmen ayný derecede doðrudur. Formüeri ve iþeveri kuanmaka igii daha faza bigi için Formüer Ouþturmak baþýký 12. böüme bakýn. Geiþtirimiþ Grafik Özeikeri Þeki 1-9 da görüdüðü gibi, Exce 2007, denemeyi ve deðiþikiker yapmayý çok daha koay hae getiren birçok yeni grafik türü, günceeþtirimiþ grafik ve bir baðamsa sekme grubu oan yeni Grafik Araçarý ný içerir. Artýk grafik öðeeriye çok daha faza esnekiðe sahipsiniz; gögeendirme, kenararý yuvaratma ve diðer tür grafik özeikeri ie yapýabien birçok þeyi yapabiirsiniz. Üsteik, Microsoft Office PowerPoint 2007 ve Office Word 2007 artýk Exce 2007 nin grafik ouþturma motorunu kuanýyor. Böyece bu uyguamaarda grafik ouþturmak çok daha güçü ve koay hae geiyor. Ayný zamanda, tüm Microsoft Office 2007 begeerinizde grafik ouþturmak daha koay ourken; payaþýmasý, baðantý ouþturumasý, kopyaanmasý ve günceenmesi de koayaþýyor.

14 14 Böüm 1 Microsoft Offi ce Exce 2007 deki Yeniiker Böüm 1 Þeki 1-9 Grafi k ouþturmak her zamankinden daha koay ve gösteriþi. Grafikere igii daha faza bigi için Grafiker Ouþturmak baþýký 6. kýsýma bakýn. Yeni XLSX Dosya Biçimi Yeni dosya biçimi ifadesi BT profesyoneerinin içini ürpertmesine raðmen, verecek iyi habererimiz var. Yeni Microsoft Office Open XML dosya biçimeri (Exce deki.xsx uzantýý oanar) dýþ veri kaynakarýya daha iyi bütüneþmesini ve dosya boyutarýnýn çok daha küçük omasýný saðýyor. Exce in önceki sürümerini kuananara payaþmak amacýya bir dosyayý kaydederken; kaydetmeden önce gereki deðiþikikeri yapabimek için önceki sürümere uyumu omayan özeikeri koayca ayýrt edebiirsiniz. Üsteik, Exce 2007 ye özgü oan iþeveri etkiemeden Exce in eski sürümerinde XLSX dosyaarýný açýp üzerinde çaýþabimeniz için dönüştürücüer yükeyebiirsiniz. Ayrýca eski dosya biçiminde kaydedimiþ bir çaýþma kitabýný açtýðýnýzda, yeni Uyumuuk kipi kendiiðinden etkin hae geir. Uyumuuk kipinde (bu kip baþýk çubuðunda beirtiir) Exce 2007 ye özgü bir özeiði kuanmaya çaýþýrsanýz, Exce, deðiþikikerinizi XLSX biçiminde kaydetmek zorunda oduðunuzu bidirir.

15 2007 deki Yeniiker ve Geiþtirien Özeiker 15 Dosya biçimeriye igii daha faza bigi için, 45. sayfadaki Dosya Yönetiminin Temeerini Keþfetmek baþýðýna bakýn. ENİNE BOYUNA Taşınabiir Dosya Biçimerinde kaydetmek Adobe nin Taşınabiir Dosya Biçimi (PDF - Portabe Document Format) eskiden beri, bigisayar patformarı ve uyguamaar arasında begeerin görse sunumarını yakaamak ve payaşmak için kuanıan en güveniir biçim omuştur. Microsoft un XPS si (XML Paper Specification) benzer yetenekere XML biçiminin verimiiğinden faydaanmak için yaratımış oan, mahaedeki yeni çocuktur. İki biçime de veya herhangi birine destek ayrıca indiriebiir. Microsoft un Internet sitesinde (www.microsoft.com), Yükemeer i tıkayın ve Microsoft PDF Veya XPS oarak kaydet ekentisini arayın. Böüm 1 Geiþtirimiþ Sýraama ve Fitreeme Büyük miktarda veriyi yönetmek, geiþtirimiþ sýraama ve fitreeme özeikeri sayesinde daha koay. Önceki sürümde Sýraa komutu tek defada sadece 3 seviye sýraamaya izin veriyordu (Örneðin, önce Üke, sonra Þehir sonra Posta Kodu na göre sýraamak); şimdi sonradan yeniden düzeneyebieceðiniz tam 64 seviye beirtebiirsiniz. Þeki 1-10 da gösterien Fitre özeiði de daha geiþmiþtir. Bu özeik Fitre açýan isteerinde çoku seçimer yapma, renge göre fitreeme, Özet Tabo verisini fitreeme ve bir istedeki çoku kaemere öze fitreerin uyguanmasýný saðar. Yineeneneri Kadýr düðmesi yineenen bigiyi aramak için hangi sütunara bakýacaðýný beirtmenize oanak vererek, veritabanýndaki bigieri yönetmenizi koayaþtýrýr. Sýraama ve fitreemeye igii daha faza bigi için 21. böüme bakýn Ýþbiriði Ýe Ýgii Ýyieþtirmeer Microsoft Office SharePoint Server 2007 de Exce Hizmeteri çaýþtýran bir sunucuya eriþiminiz varsa, Microsoft Office Exce Web Access i kuanarak diðer kuanýcýarýn eriþebieceði çaýþma kitaparýný kaydedebiirsiniz. Exce Hizmeteri bu iþeri koayaþtýrýr, çünkü tüm bir çaýþma kitabýný yükeyebiir ve sonra hem yayýnamak istediðiniz bieþeneri hem de vermek istediðiniz izineri beireyebiirsiniz. Exce Hizmeterini, onayama iþemerini ve iþ akýþý uyarýarýný ouþturmak için de kuanabiirsiniz. Daha faza bigi için Bir Að Üzerinde Veya E-Posta İe Ýþbiriði Yapmak baþýký 24. böüme bakýn.

16 16 Böüm 1 Microsoft Offi ce Exce 2007 deki Yeniiker Böüm 1 Þeki 1-10 Fitre daha faza otomatikeþtirimiþtir ve her zaman oduðundan daha güçüdür Geiþtirimiþ Güvenik Özeikeri Güvenik her zaman birinci önceik omuþtur ve Microsoft, Exce in bu konuya igienmesine yardýmcý omak için birkaç yeni özeik ekemiþtir. Güven Merkezi, Exce in ekentierdeki, makroardaki, ActiveX denetimerindeki etkin içeriðe nasý yanıt vereceðini deneteyebieceğiniz ve güveni veri kaynakarýnýn denetimini saðayan merkezi bir yerdir. Ayrýca, Exce artýk, baþkaarýya payaþtýðýnýz begeerin güveniðinin saðanmasýna yardýmcý oacak oan Sayýsa Ýmzaarý da saðar. Daha faza bigi için Güvenik ve Giziik baþýký 4. böüme bakýn de Kadýrýan Özeiker Yazýým þirketeri, programarýnýn eski sürümerini kuanan müþterierinin iþ akýþarýný bozma korkusuya, programarýndan özeiker çýkarmaya isteksizdirer. En görünür (ve duyuur) müþterier, sayýsýz masaüstü bigisayararýya, büyük þirketerdir. Yine de, bu özeiker sýk kuanýmýyorsa, çýkardýkarý probemer deðererinden daha fazaysa veya iþeveri daha yeni ve iyi bir özeiðe katýmýþsa, bazen zor oaný seçmeniz gerekir.

17 2007 de Kadırıan Özeiker 17 Kadýrýan veya baþka bir özeiðe katýan özeikeri aþaðýda görebiirsiniz: Office Yardýmcýsý Þunu söyemek zorundayýz ki, canandýrýmýþ yardým karaktereri bekediðimiz kadar sevimemiþti. Ah, zavaý Ataç, seni pek tanýmýyorduk bie. Lütfen hatýraarýnýzý Microsoft Bob Evsiz Sana Kiþiiker Fonu na yoayýn. Burada gösterien Rocky gibi, Office in eski sürümerindeki canandýrýmýþ yardým karaktereri, bazý kuanýcýarýn dikkatini daðýtýyordu ve sonuç oarak bu sürümde kadýrýdý. Böüm 1 Doða di formüeri (NLF) Bu özeik iyi niyetiydi ancak karmaþýk ve hataara douydu, o nedene gitti. NLF yi mevcut bir çaýþma kitabýnda kuanmýþsanýz, Exce onu açtýðýnýzda sizi bigiendirir ve bu formüeri durağan hücre baþvuruarýna dönüştürür. Yanýz, bu tür bir görev için yeni yapýsa hücre baþvuruarýnýn daha iyi oduðunu da unutmayýn sayfadaki Yapýsa Baþvuruarý Kuanmak konusuna bakýn. Listeer Bir noktada, Microsoft un kuanýabiirik çaýþmaarý, iste yapmanýn Exce kuanýcýarýnýn en çok bahsettiði gene görever arasýnda oduðunu ortaya çýkarmýþtýr. Böyece Microsoft da o iþevi yeni bir taboar özeiðiye geniþetti. Açýan dosya biçimeri Destekenen dosya biçimeri gerçekten odukça uzundu. Microsoft her sürümde daha faza biçim ekemeye devam etti. Birçoðu artýk geçeri deðidir ya da bir diðer dýþarýdan ama veya dýþarýya verme yöntemiye kuanýabiir. Sonuç oarak, þu biçimer Aç ietiþim kutusundaki Dosya Türü istesinde artýk yer amýyor: WK1, WK4, WJ3, WKS, WK3, WK1 FMT, WJ3 FJ3, WK3 FM3, WK1 ALL, WJ2, WQ1, WJ1, WKS, DBF 2 ve Microsoft Exce Grafiði (.XLC). Kaydedien dosya biçimeri Microsoft, Exce in kendi dosya biçimerinin de dahi oduðu, birçok modasý geçmiþ dosya biçimini de Kaydet menüsünden kadýrdý. Yeni Exce 2007 biçiminde kaydedien dosyaarý, eski Exce sürümerinde açmak için harici dönüştürücüeri kuanabiirsiniz. Þu biçimer artýk kuanýmýyor: Exce 97 Exce 2003 & 5.0/95 Çaýþma Kitabý, Exce 3.0 Makrosu, Exce 2.1 Makrosu, Exce 4.0 Makrosu, Exce 2.1 Çaýþma Sayfasý, Exce 4.0 Çaışma Sayfasý, Exce 3.0 Çaışma Sayfasý, Exce Grafiði (.XLC), Exce 4.0 Çaýþma Kitabý, DBF 4, DBF 3, WK1, WK4, WKS, WK3, WK1 FMT, WK1 ALL, DBF 2, WQ1 ve WK3 FM3. Lotus desteði Artýk destekenmeyen biçimere bakarak tahmin edebieceðiniz gibi, Microsoft sonunda Lotus desteðini býraktý. Yanýz bu tahminde sadece kýsmen hakýsýnýz. Bundan böye Lotus açamayacak ve kaydedemeyecek osanýz da, böme (/) tuþuna basarak menüere uaþmak, ardýndan menü aðacýný açmak için hýzandýrýcý tuþara basmak gibi kýsayo

18 18 Böüm 1 Microsoft Office Exce 2007 deki Yeniiker Böüm 1 tuþarýný kuanmaya devam edebiirsiniz. Sadece, diyebiirsiniz ki, Exce de bundan böye menüer yok! Eriþiebiirik için, bu kavye hýzandýrýcýarý duruyor, fakat biraz gizier. Böme tuþuna bastýðýnýzda, içinde tek bir harfin buunduðu, sekme ve komut adarýnýn bitiþiðinde beiren küçük açýýr kutuar oan tuþ ipuçarýný görürsünüz. Bu iþev, Exce in önceki sürümerinde buunan, beki de hiç fark etmediðiniz, menü komutarýnýn harferinin atýndaki küçük çizgierin yerini aýyor. Bu arada, gezinti davranýþýný, formü giriþi ve deðerendirmesini yöneten geçiþ seçenekerini (Lotus ten Exce e geçiþ yapmaktaki gibi) haa etkineştirebiirsiniz. Diðer Bu böümde buraya kadar sayýan yeni özeiker, önemi deðiþikikere uðrayan eskierinin yerini amýþtý. Diðereri de ismen benzer oabiir fakat usuen kökü farkar vardýr. Bazý eski iþ yapma yöntemeri gitmiþ, adarý deðiþmiþ, amaçarý deðiþmiþ veya basitçe bütünün içinde kaybomuþtur. Bu özeiker grafik ouþturmayý, Özet Taboarý, gene oarak grafikeri ve araç çubukarýný içerir. Sonraki böümerde bu özeikerin yeniden tasaranmasýna daha ayrıntıı bir þekide deðineceðiz. Son Yüksetmeyi Kaçýrdýysanýz... Bir yazýým yüksetmesini atayýp, Microsoft Office in son büyük sürümünü kaçýrmanýz durumuna karþý iþe yarayan; asýnda önceki sürümerde baþamýþ, fakat size yeniymiþ gibi geecek oan aþaðýdaki özeikerin kýsa bir tanýmýna göz ataým: Çevrimiçi Yardým Exce in önceki sürümerinde, Microsoft a doðrudan yardým baðantýarýndan faydaanan Web-tabaný yardýma önceik veridi. Çevrimiçi Yardým sistemi, Microsoft un Web Sitesi nden ek konuarý otomatik oarak araþtýrýp, sistemin daha bütün ve doðru omasýný saðýyordu. Çevrimiçi / Çevrimdýþý bütüneþmesi ve Yardým sistemi hatasýzdý ve mevcut çevrimiçi içerikten otomatik oarak faydaanýyordu. Ek oarak, Microsoft, Web etkieþimerini ve müþteri geribidirimini deneteyip iyieþtiren yeni özeiker ekedi. Microsoft, Exce 2007 de bu çevrimiçi odakanmayý geiþtirmiþtir. Çaýþma sayfaarýnýn yan yana karþýaþtýrýmasý Yan Yana Karþýaþtýr komutu, size iki çaýþma sayfasýna ayný anda göz atýp farkarý inceemenizi saðayarak; iki çaýþma sayfasý arasýndaki farkýýkarýn taranmasýný koayaþtýrmýþtý. Exce 2007 de, Microsoft bu komutu Yan Yana Ýze adý bir düðmeye dönüþtürdü; fakat iþevi hââ ayný. Geiþtirimiþ istatistik iþeveri Exce 2003 te bir takým yereþik istatistikî anaiz iþevi daha kesin hae gedi. Eski sürümerde, bu iþever biraz daha farký yuvaranmýþ sonuçar veriyordu. Görev bömeeri Microsoft çok çeþiti baþvuru bigisi içeren Araþtýrma görev bömesini ekedi ve bir Ýnternet baðantýsýya kaynakarý geniþetti. Araþtýrma özeiði þimdi Þerit in üstündeki Gözden Geçir sekmesinde yaþýyor.

19 Ayrıca Ýþbiriði Windows SharePoint Hizmeteri nin (sürüm 2) icadýya, Exce 2003 iþbiriðiye yürütüen projeer için geiþtirimiþ destek sunmaya baþamýþtý de Microsoft, Windows SharePoint Hizmeteri (sürüm 3) sayesinde iþbiriðini çok daha saðam hae getirdi. Bigi Hakarý Yönetimi Exce 2003 te tanýtýan Bigi Hakarý Yönetimi (IRM Information Rights Management) özeikeri çaýþma kitaparýnýza yapýabiecek yetkisiz eriþim üzerinde bir miktar denetim saðamýþtý. Microsoft bu özeiði 2007 de günceedi ve Windows Hakar Yönetimi istemcisini yüksetmek için bir hizmet paketi (SP) yükemenizi gerektirdi. Liste Yönetimi Exce 2003 teki geiþtirimiþ iste yönetimi özeikeri iste bütünüğünün sağanmasına yardım etmiş ve Windows Baðantý Noktasý Hizmeteri ne iste araýkarýný yükemeyi koayaþtýrmýþtý. Exce 2007 iste kavramýný terk ediyor ve taboar kavramýna terfi ediyor. Böüm 1 Ayrıca... Office 2007 de ve Exce 2007 de yapýan iyieþtirmeer bir arada düþünüdüðünde; 2007, kuaným koayýðý, iþbiriði ve begeerin yayýnanmasýnda, görse etkiere, ieri doðru atýmýþ önemi adýmarý simgeer. Son yüksetmeyi atadıysanız, gerçekten bir ziyafete ve biraz da yeniden eðitime karþýaþacaksýnýz. Okumaya devam edin!

20

Avrupa Biriði'ne Tam Üyeik Sürecinde Ýstanbu Sanayi Odasý Mesek Komiteeri Sektör Stratejieri Geiþtirimesi Projesi Deri ve Deri Ürüneri Ayakkabý Ayakkabý Yan Sanayii ve Suni Deri Sektörü Ýstanbu, Þubat

Detaylı

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU 2 İyi bir kamyonu mükemme kıan nedir? Çoğu insan, bu etkenin verimiik oduğunu söyeyecektir. Odukça iddiaı bir söz. Peki, gerçekte de öye mi? Bizim için

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar Markaama, kodama ve sistem çözümeri Kimyasaar Üretim hatarınızda karşıaştığınız zorukarın farkındayız Kimyasa imaatında kodama, sıcak, tozu ve ısak oabien zoru üretim ortamarı nedeniye zor oabiir. Güveniir

Detaylı

Açý Ölçer. Dijital Açý Ölçer. Açýfix maxi. Açýfix "mini. Kýsa model dijital açý ölçme aleti. Açýlý doðrularýn dar yerlerde de ölçülmesi için.

Açý Ölçer. Dijital Açý Ölçer. Açýfix maxi. Açýfix mini. Kýsa model dijital açý ölçme aleti. Açýlý doðrularýn dar yerlerde de ölçülmesi için. Açý Öçer Dijita Açý Öçer s s αα s s α s s Açýý doðruarýn hýzý ve koay öçümesi için eektronik açý öçme aeti. Dijita göstergei, böümeme 0,1 Grad, ayrýca yatay ve düþey doðrutuda su terazisi. Açýý doðruarýn

Detaylı

ML5520/21. kullanici kilavuzu

ML5520/21. kullanici kilavuzu ML5520/21 kuanici kiavuzu Sunuș Bu begenin içindeki bigierin eksiksiz, doğru ve günce oabimesi için her türü çaba gösterimiștir. Üretici, denetimi dıșındaki hataarın sonuçarından sorumu değidir. Üretici,

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 94 Yoksuuğun Pençesindeki Çocukar İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - II E ve Taşınabiir Eektriki E Aeteri www.fisek.org.tr Eyü - Ekim 2007

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr.

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 110 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Çaışan Çocukar

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3

Kullaným kýlavuzu. 9357235 Issue 3 9357235 Issue 3 Kullaným kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 123 Adaet ve Çocuk Basından Esirgenen Çırakar, Bir İyi Uyguama Örneği Temmuz - Ağustos 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 141 Sevgi Yumağı Çocuk İşçiiğine Hayır, Kaitei Eğitime Evet Ai Osman Abacı : Zor Yoardan Geçtik Temmuz - Ağustos 2015 İŞÇİ SAĞLIĞI

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Öğrenci E Kitabı 2014-2015 İÇİNDEKİLER Rektör den...4 Üniversitemiz Hakkında Gene Bigier...5 Üniversite Öğrencisi Omak! 29 Mayısı Omak!... 7 İstanbu da Okumak!... 11 Hangi

Detaylı

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında MO1106-EA Kuanım Kavuzu 5208 buundurunuz. Parak ışık aydınık yererde buundurunuz. odukça düşer. 1 Pi aydınıkta şarj our. Hangi fonksiyonun hangi şarj seviyesinde kuanımdan çıkacağı saatin modeine bağıdır.

Detaylı

Çocuklar Nasýl Büyüyor?

Çocuklar Nasýl Büyüyor? Çocukar Nasý Büyüyor? 8 9 Yaþýndaki Çocukar Için Sözü Soru Kâðýdý (Mündicher ragebogen für die 8- bis 9-jährigen Kinder) Vor Interview eintragen: Bitte den Vornamen des Ziekindes eintragen: Laufende Nummer

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 115 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Topum Hekimiğine

Detaylı

SOLUNUM 2012 çin Haz rl klar Tamam

SOLUNUM 2012 çin Haz rl klar Tamam s ounum Türkiye Sounum Araştırmaarı Derneği Yayın Organıdır Nisan 2012 a ktüe YIL 4 / SAYI 8 / SSN: 1309-5285 www.sounum.org.tr SOLUNUM 2012 çin Haz r kar Tamam TÜSAD n 34. Uusa Kongresi nde kongrenin

Detaylı

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu İÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 3 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 3 Güvenlik Önlemleri... 3 Saðlýk Önlemleri... 3 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 4 Klavye ve Touchpad... 4 Bilgisayarýnýzýn

Detaylı

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu İÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 3 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 3 Güvenlik Önlemleri... 3 Saðlýk Önlemleri... 3 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 4 Klavye ve Touchpad... 4 Bilgisayarýnýzýn

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor Bid in der Größe 215x70 mm einfügen İşetme Taimatı Axor İşareter ve Semboer d e İkaz hatıratması Çevre hatıratması! Oası araç hasararı i b İpucu Davranış taebi b Yapıması gereken işem (birçok b) É=É É=É

Detaylı

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak Sağık ISSN 1302-3519 Güvenik Çevre ÇALIŞMA ORTAMI Çaışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010 SÖYLEŞİ Ercüment Erbay Gürhan Fişek Çocuk İşçiiğinden İşvereniğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü : Erda Burak İki Ayda

Detaylı

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam - s petro - İçindekier 3 4 5 7 10 12 2 Merhaba Kriz faturasının işçiye kesimesini engeeyeceğiz Petro-İş Sendikası 26. Dönem 3. Genişetimiş Başkanar Kuruu Ayrı bir kadın yapısı omaı Güneydoğu Avrupa Enerji

Detaylı

EKOIQ SEÇİMLERİMİZ & GELECEĞİMİZ. Kim Bu Bilinçli Elektrik Tüketicisi? Yerel Adaylara 32 Soru. Yerel Seçimler için Sürdürülebilir Kentler Şartı

EKOIQ SEÇİMLERİMİZ & GELECEĞİMİZ. Kim Bu Bilinçli Elektrik Tüketicisi? Yerel Adaylara 32 Soru. Yerel Seçimler için Sürdürülebilir Kentler Şartı EKOIQ Y E Ş İ L İ Ş / Y E Ş İ L Y A Ş A M MART 2014 SAYI:37 İkim Değişiyor; Ya Davos un İkimi? Kim Bu Biinçi Eektrik Tüketicisi? Mesa Ararat: Geeceğin Şirket Hukuku, Topumsa Fayda Odakı Oacak www.ekoiq.com

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi)

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi) ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 124 Göz Göre Göre Kuanıan Çocuk Emeği Eyü - Ekim 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu i ÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 3 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan ISSN 1302-3519 İş Sağığı Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 140 Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü Isparta Gü Sektörünün Yapısa Sorunarı ve Topumsa Cinsiyet Eşitsiziği

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 117 Çocuk Geiner Nükeer Kazaar Perdeer Kapaı Kadı BÜYÜTEÇ : Kaçak Göçmen İşçier İnsan Uyur, Tehike Uyumaz İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ

Detaylı

Adım Adım Microsoft Office Word 2007

Adım Adım Microsoft Office Word 2007 Adım Adım Microsoft Office Word 2007 Joyce Cox ve Joan Preppernau Çeviri: Sevgin Güngör arkadaþ YAYINEVÝ Mithatpaþa Cad. 28/C Ankara Tel: +90 312 434 46 24 (4 hat) Faks: +90 312 435 60 57 e-posta: info@arkadas.com.tr

Detaylı

Çalışma grubunuz için güçlü renk performansı. Lexmark X950 Renkli MFP Serisi

Çalışma grubunuz için güçlü renk performansı. Lexmark X950 Renkli MFP Serisi Lexmark X950 Renki MFP Serisi Çaışma grubunuz için güçü renk performansı. Lexmark X950 Serisi Yüksek performansı A3 renki işever, esnek özeiker, kuanımı koay iş akışı çözümeri ve geişmiş güveniğin bir

Detaylı

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu Tesisat Sektörü, İki Uusararası Etkinike Önce İstanbu, Ardından Antaya da Buuştu Uusararası Yapıda Tesisat Teknoojisi Sempozyumu na İgi Büyük Odu TTMD - Türk Tesisat Mühendiseri Derneği tarafından iki

Detaylı