KISIM 1 Excel Ortamýný Ýncelemek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KISIM 1 Excel Ortamýný Ýncelemek"

Transkript

1 KISIM 1 Exce Ortamýný Ýnceemek BÖLÜM 1 Microsoft Office Exce 2007 deki Yeniiker....3 BÖLÜM 2 Exce in Teme Özeikerini Keþfetmek BÖLÜM 3 Exce Çaýþma Aanýný Özeeþtirmek BÖLÜM 4 Güvenik ve Giziik

2

3 BÖLÜM 1 Microsoft Office Exce 2007 deki Yeniiker 2007 deki Yeniiker ve Geiştirien Özeiker...4 Son Yüksetmeyi Kaçýrdýysanýz de Kadırıan Özeiker...16 Ayrıca T homas Kuhn 1962 de, paradigma kaymasý kavramýný doðuran The Structure of Scientific Revoution (Biimse Devrimerin Yapýsý) kitabýný yazmýþtý. Onun düþüncesi, biimse ieremenin evrimse deði, þiddeti devrimere tamamanan bir dizi barýþçý ara fasýa oduðudur. Sýradan bir yazýým yüksetmesi hiçbir zaman, tarým veya matbaa gibi dünyayý deðiþtiren paradigmaarýn seviyesine yükseemez, fakat Microsoft Office evreninde Microsoft Office Exce buna odukça yakaþýyor. Bazen bir yazýýmýn yeni sürümeri, yüksetmeye baýkama atayacak kadar çekici gözükmez. Kuanýþýýk ve iþevseikte daha ne kadar büyük sýçramaar yapýabieceðini merak edersiniz. Exce hiç þüphesiz, ogun bir program haine gemiþtir. Bu sürüm kesinike göz aýcýdýr, bununa birikte görünümdeki bir 3

4 4 Böüm 1 Microsoft Offi ce Exce 2007 deki Yeniiker Böüm 1 makyajdan da çok fazasýdýr. Bu sefer görünüm, düþünce þekinde yapýmýþ oduðu görünen teme deðiþikik için bir ipucudur. Yeni sonuç odaký kuanýcý arayüzü, Office Exce 2007 nin yapabieceði neredeyse her þeyi açýða çýkararak; daha önce menüere ve ietiþim kutuarýna gömümüþ oan birçok özeiði daha uaþýabiir hae getiriyor. Modası geçmiş araç kutuarýnýn yerine artýk Þerit var. Tek parça, dinamik sekmei bir çubuk oan Þerit, sadece 20 adet araç çubuðunun yerini amaka kamýyor, ayný zamanda tanýdýk çok seviyei menü yapýsýnýn yerine de göreve yöneik sekmeer ve gaerier getiriyor. Görünümündeki kökü deðiþikiðe raðmen, eektronik tabo hââ bir eektronik tabonun çaýþmasý gerektiði gibi çaýþýyor. Önceki sürümdeki araçarýn ve iþeverin çoðu bekendiði gibi çaýþmaya devam ediyor, hatta daha iyi çaýþýyor. Zaman kazanmak ve týkamaarý azatmak için bir kavye komut kýsayou daðarcýðý ouþturduysanýz, ayný tuþarýn ayný iþemeri yapmaya devam ettiðini göreceksiniz. Öðrenmeniz gereken bazý farkýýkar ve birkaç yeni iþem de var. Buna raðmen, ik baþtaki zorukarý bir kenara býrakýrsak, yeni arayüze çaýþmaya aýþtýktan sonra, eski Exce i özemeyeceðinizden eminiz. Ýerideki böümer, Exce 2007 de buabieceðiniz yeni özeikere kýsa bir özet sunuyor deki Yeniiker ve Geiþtirien Özeiker Ýk baþta, Microsoft Office in ve Exce in 2007 sürümündeki yeni özeikeri vurguayacaðýz, sonra programdan kadýrýan özeikerden bahsedecek ve son yüksetmeyi atadýysanýz sizin için yeni oan özeikeri özeteyeceðiz. Microsoft Offi ce Düðmesi Sonuç Odaký Kuanýcý Arayüzü Þeki 1-1 de görebieceðiniz gibi, Exce 2007 deki en beirgin deðiþikik görünümünde ve çaýþma þekindedir. Tanýdýk araç çubukarý ve menü çubuðu gitmiþ, yererine tek bir araç çubuðuna sahip oan, göreve yöneik yapýsý ve koayca tanýnabiir araçarýya Þerit denien yeni bir denetim panei gemiþtir. Eski menüerin çoðu sekmeer oarak yeniden doðmuþtur. Sadece eski Dosya menüsü bunun dýþýndadýr ve bu menü artýk içinde Microsoft Office ogosunun buunduðu büyük bir yuvarak düðme oan Microsoft Office Düðmesi ne dönüþmüþtür. Çaýþýrken, sadece o anki amaca uygun araçarý size gösteren, kuanýabiir araçarý göreceksiniz. Örneðin, bir grafiði seçtiðiniz zaman, baðamsa sekmeer Þerit te beirir. Çaýþma sayfasýnýn herhangi bir yerini farenin sað düðmesiye týkadýðýnýzdaysa (önceki sürümerde oduðu gibi) üzerinde kuanýabiir komutar oan, konuya duyarý bir menü beirir. Bunun yanýnda, eðer uygunsa, kuanýabiir düðmeeri içeren bir yüzen araç çubuðu da görünür. Daha faza bigi için 30. sayfadaki Þerit i Keþfetmek baþýðýna ve Exce Çaýþma Aanýný Özeeþtirmek baþýký 3. böüme bakýn.

5 2007 deki Yeniiker ve Geiþtirien Özeiker 5 Böüm 1 Þeki 1-1 Exce 2007 nin çaýþma þeki ve görünümü önceki sürümerden farkýdýr. Örneðin, so üst köþedeki Microsoft Offi ce ogou büyük küre Dosya menüsünün yerini aır. Geiþtirien Grafiker Exce yýar geçtikçe grafik ve tasarým patformu oarak büyük iereme gösterdi. Bu sürüm de birkaç öze iyieþtirme içeriyor. Microsoft eski Grafik Eke ve Organizasyon Þemasý özeikerini kadýrarak yerine çok daha güçü oan SmartArt özeiðini koydu. Þeki 1-2 de görebieceðiniz SmartArt düðmesini; Þerit teki Eke sekmesini týkayarak açabiirsiniz. Venn diyagramarý gibi tanýdýk araçar da orada yer aýr ancak artýk çok daha geiþmiş bir görünüm sunarar. Koþuu biçimendirme, þekier, grafiker ve yeni bege temaarýya hücre stieri; grafikeri yenienen diðer özeikerin içinde yer aýr. SmartArt ý da içeren grafik araçarý ie igii daha faza bigi amak için Şık Grafiker Yaratmak baþýký 10. böüme bakýn.

6 6 Böüm 1 Microsoft Offi ce Exce 2007 deki Yeniiker Böüm 1 Þeki 1-2 SmartArt gaerisi Exce 2007 deki görse iyieþtirmeerin nasý oduðuna dair bir ipucudur. Geiþmiş Biçimendirme ve Çýktý Araçarý Microsoft, Exce in biçimendirme özeikerine çok daha faza zeka yereþtirdi. Yazdýrýabiir baþýkarý ve atbigiyi yönetmek, yeni Sayfa Düzeni görümüye þimdi çok daha koay. Yeni temaar özeiði de, diðer Microsoft Office programarýya payaþabieceðiniz size öze renk ve yazý tipi kombinasyonarý tanýmamanýzý mümkün kýarak, çeþiti eektronik ve kaðýt çýktý ietiþim mazemeerinizde benzer bir görünüm yaratmayý koayaþtýrýr. Hücre stieri gibi birçok yeni biçimendirme özeiði paeter ve hazýr kaýpar sunar. Böyece herhangi bir biçimi uyguamadan önce caný önizemesini görebiirsiniz. Þeki 1-3 te bir veri tabosuna uygun bir hazýr kaýbý bumak için kuanýan koþuu biçimendirmenin renk paeteri gösterimektedir. Ýþaretçiyi paetteki öðeerin üstünde tutmak; Exce in, o öğeyi týkadýðýnýzda ne oacaðýný size göstermek için çaýþma sayfasýndaki (veya nesnedeki) seçii aaný deðiþtirmesini saðar. Sayfa Düzeni Görünümü Artýk, eðer isterseniz, yazdırdığınızda sayfaarın tam oarak nası görüneceğini görebiirsiniz. Baský Önizeme nin aksine, Sayfa Düzeni gerçekte bir görünümden daha fazasýdýr. Þeki 1-4 te görebieceðiniz gibi, Sayfa Düzeni, begeerinizin görünümü üzerinde tam düzeneme iþevine ve denetimine sahip oduðunuz, cetveer ve sayfa önizemeerinin buunduðu bir kiptir. Yayýnamak amacýya çok faza çaýþma sayfasý ouþturursanýz, bu görünüm sizin süreki seçiminiz oabiir. Temaar, hücre stieri ve diðer biçimendirme özeikeri ie igii daha faza bigi için Çaýþma Sayfasý Biçimendirme Teknikeri baþýký 9. böüme bakýn. Çýktý seçenekeri içinse, Yazdırmak ve Sunmak baþýký 11. böüme bakýn.

7 2007 deki Yeniiker ve Geiþtirien Özeiker 7 Böüm 1 Þeki 1-3 İşaretçiyi paeterin çoðunun üzerine götürüp býraktýðýnýzda seçii hücreerin veya nesneerin üzerindeki etkierini gösteren caný önizemeyi görebiirsiniz. Yeni Þabonar Exce artýk, biançoar ve gider raporarý gibi yaygýn kuanýan birkaç yeni yereþik þabona birikte geiyor; fakat asý haber Microsoft Office Onine daki geniþ bir kütüphaneye eriþmenizi saðayan geiþtirimiþ Yeni Çaýþma Kitabý ietiþim kutusunun omasýdýr. Düzineerce þabon mevcuttur. Bu þabonar aeade oanardan çok öze amaçý oanara kadar - Fitnes iereme durumu çizegesi (kadýn ve erkek için ayrý) ve Ýþ baþvurusu verieri ve karþýaþtýrma tabosu gibi- birçok ihtiyaca cevap verir Þabonarý kuanmaka igii daha faza bigi için 9. böüme bakýn. Günceenen Koþuu Biçimendirme Özeikeri Koþuu biçimendirme neredeyse yeni bir özeik gibidir. Bu özeik daha önceden de vardý fakat bu geiþtirme onu çok daha eriþiebiir ve çekici hae getiriyor. Eðiimerden ve eþikerden faydaanmak için veri çubukarý ve görse etki yaratmak için gradyanar kuanarak doðrudan hücreerin içine hemen anaþýabien iþareter yereþtirebiirsiniz. Þeki 1-5 te görüdüðü gibi, hücreerdeki aþýrý deðerere dikkat çekimesine yardýmcý oan grafik öðeer ekemek için koþua baðý oarak baþatýan simge kümeerini kuanabiirsiniz.

8 8 Böüm 1 Microsoft Offi ce Exce 2007 deki Yeniiker Böüm 1 Þeki 1-4 Sayfa Düzeni görünümü, basýý çýktýara ince ayar yapmaya yarayan yeni bir özeiktir. Þeki 1-5 Simge kümeeri, veriere dou taboardaki birbirine baðý deðerere igii anýk görse ipuçarý verir. Daha faza bigi için 284. sayfadaki Koþuu Biçimendirmek başığına bakýn.

9 2007 deki Yeniiker ve Geiþtirien Özeiker 9 Artan Kapasite ve Hýz Yeni XML dosya biçimi ve programýn içindeki diðer iyieþtirmeer Exce 2007 nin kapasitesini neredeyse her yönden fazasýya artýrmýþtýr. Örneğin artık, eektronik taboar 1 miyon satýrdan faza veri buundurabiir ve formüerde 64 seviye iç içe geçme yapýabiir. Bigisayarýnýzýn donanýmý destekiyorsa, yereþik çift iþemci ve çokkuanýmý yonga kümesi desteðinden faydaanabiirsiniz. Muhtemeen, bir çaýþma kitabýnda 4000 biçime kýsýtý oduðunuzu bimiyordunuz, fakat o güner geçti; artýk biçimi tek bir çaýþma kitabýnda topayabiirsiniz (Acaba böye bir çaýþma kitabý neye benzer?) Exce 2007 deki en çekici hýz ve kapasite iyieþtirmeeri þunardýr: Exce deki topam sütun sayýsý artýk (256 ydý). Exce deki topam satır sayýsý artýk ( ydý). Exce in kuanabieceði topam hafýza miktarý artýk Windows un izin verdiði en yüksek hafýza miktarýna eþit (1 megabayttý). Tek bir çaýþma kitabýnýn izin verdiði benzersiz renk sayýsý artýk 4,3 miyar (56 ydý). Tek bir hücredeki koþuu biçimendirme koþuarý adedi artýk kuanýabiir hafýzaya sýnýrý (3 tü). Bir araýkta veya taboda yapabieceðiniz sýraama kademesi sayýsý artýk 64 (3 tü) Fitre açýan istesinin izin verdiði madde sayýsý artýk (1.000 di). Çaýþma kitabýndaki benzersiz hücre biçimendirmeerinin topam sayýsý artýk (4.000 di). Formüerde izin verien en faza karakter sayýsý artýk (1.000 di). Exce in formüerde izin verdiði iç içe geçme seviyeerinin sayýsý artýk 64 (7 ydi). Bir fonksiyonda izin verien en faza argüman miktarı artık 255 (30 du). Bu komutunun verdiği en faza sonuç sayısı artık 2 miyar ( di). Özet Tabo nun izin verdiği satır sayısı artık 1 miyon ( di). Özet Tabo nun izin verdiği sütun sayýsý artýk (255 ti). Tek bir Özet Tabo daki en faza benzersiz öğe sayısı artık 1 miyon ( di). Bir Özet tabo öğesinin MDX adının en faza uzunuğu, bir bağı Özet Tabo nun dizgi uzunuğu, resim yazısı uzunuğu ve aan etiketi uzunuğu artık (255 ti) Bir Özet Tabo da oabiecek en faza aan adedi artık (255 ti). Böüm 1

10 10 Böüm 1 Microsoft Offi ce Exce 2007 deki Yeniiker Böüm 1 Başka bir çaışma sayfasına başvuru yapabiecek dizi formüeri sayısı artık sadece kuanıabiir hafıza ie sınırı ( di). Exce artık, bir dizi formüünde başvuruabiecek satır sayısını kısıtamıyor ( di) Öze işever için izin verien kategori sayısı artık 255 (32 ydi). Exce artýk çift iþemcieri ve çokkuanýmý yonga kümeerini destekiyor. Daha Ýyi ve Daha Koay Tabo Ouþturmak Exce de iste yönetimi oarak anýan özeik, Özet Tabo benzeri zekâyý daha koay biçimendirme ve düzenemeye bireþtirerek, daha güçü bir tabo özeiðine dönüþmüþtür. Bir tabo ouþturduðunuzda, Exce sütun baþýkarýný otomatik oarak etiketer ve fitre denetimeri ouþturur. Bu sayede igiendiðiniz tabo satýrarýna çabuk ve koay bir þekide odakanabiirsiniz. Yeni Tabo Stieri gaerisi düzineerce güze tasaranmýþ biçimendirme düzenini kuanýmýnýza sunarak koay deneme ve deðiþtirme imkâný saðar. Uzun taboardaki sütun baþýkarý, sayfayý aþaðýya kaydýrsanýz da görünür oarak kaýr (Þeki 1-5 görüdüðü gibi). Taboar dinamik, oduğundan satýr veya sütun ekediðinizde, Exce uygun formüer ve fitreere biçimendirmeyi yayar. Yapýsa baþvuru sayesinde, sütun ve satýr etiketerini ve öze kod karaktererini kuanarak tabo öðeerinden aýntý yapan formüer ouþturabiirsiniz. Yineeneneri Kadýr özeiði de yineenmiþ giriþeri iþareteyip kadýrmayý koayaþtýrýr. Bunu Exce in eski sürümerinde de yapabiiyordunuz ama bu iþevi bumak ve kuanmak daha zordu. Artýk bu komut Þerit in tam üstünde Taboara igii daha faza bigi için Bigiyi Taboarda Yönetmek baþýký 21. böüme; yapýsa baþvuruar içinse 454. sayfadaki Yapýsa Baþvuruarý Kuanmak konusuna bakýn. Geiþtirimiþ Özet Taboar ve Özet Grafiker Bir Özet Tabo da yapýan deðiþikikerin geri aýnabimesi gibi basit görünen bir özeik hayatýnýzý deðiþtirebiir mi? Asýna bakarsanýz, çok faza Özet Tabo ie çaýþýyorsanýz; evet deðiþtirebiir. Bu ekenti ve Özet Tabo nun fitreeme, tasarým ve düzenindeki birkaç önemi geiþtirme daha koay bir Özet Tabo hayat tarzýna katkýda buunur. Grafik ouþturma özeikerinin odukça iyieþtirien görünümü de Þeki 1-6 da görüdüðü gibi daha çekici Özet Grafiker yapmanýzý saðayacaktýr Özet Taboar ve Özet Grafiker e igii daha faza bigi için Özet Tabo Raporarýya Veri Çözümemek baþýký 22. böüme bakýn.

11 2007 deki Yeniiker ve Geiþtirien Özeiker 11 Böüm 1 Þeki 1-6 Microsoft Özet Taboarý ve Özet Grafi keri geiþtirdi. Yeni arayüz de onara çaýþmayý koayaþtýrýr. Veritabanýna Daha Koay Baðanmak Daha iyi Özet Taboara birikte, Exce 2007 size, Özet Taboarýn erişmesi gereken veri türüne daha koay eriþim sunuyor. Öze iþ öçümerini ve mantýksa yorumarý tanýmayan Unified Dimensiona Mode (UDM) i içeren SQL Server Anaysis Services artýk yereþik oarak bütünüye destekenmektedir. Bu, Özet Taboar için varsayýan aanar ve meta veri saðamakta; ayný zamanda Çevrimiçi Anaitik Ýþem (OLAP - Onine Anaytica Processing) tarayýcýarýný ve Önemi Performans Göstergeeri ni (KPI Key Performance Indicators) de destekemektedir. Baðantı konuarýya igii daha faza bigi için Dış Veriere Çaýþmak baþýký 23. böüme bakýn. Otomatik Formü Tamamama Bu iþ sadece zaman meseesiydi. Birçoðumuz, bizim için otomatik oarak tamamanan özeikere aýþtýk. Microsoft Ýnternet Exporer ın adres metin kutusunda, biz yazarken Benzersiz Kaynak Konumayýcýar ýn (URL Uniform Resource Locator) açýan istesini görürüz; Microsoft Office Word 2007 sýk rastanan yazým hataarýný bizim için düzetir (ypmak yerine yapmak gibi). Birkaç sürümdür Exce de biz verieri sütunara yazarken benzer giriþerden ouþan menüer sunan Otomatik Tamamama özeiðine sahipti.

12 12 Böüm 1 Microsoft Offi ce Exce 2007 deki Yeniiker Böüm 1 Artýk, formüerdeki yazma iþeveri de biraz daha koay. Þeki 1-7 de görüdüðü gibi, eþittir iþaretinin ardýndan bir harf girdiðinizde, o harfe baþayan iþeverin bir açýan istesini görürsünüz. Bir harf daha girerseniz, iste daraýr. Çaýþma kitabýnýzda hücre araýðý adarý tanýmamýþsanýz, bunar istede de görünür. Üsteik, seçii iþevin kýsa bir tanýmý da açıan Ekran İpucu nda beirir. Bu çok kuanýþýdýr. Þeki 1-7 Açýkayýcý Ekran İpuçarı nın oduðu Otomatik Tamamama iþev istesini görüntüemek için eþittir iþareti ve herhangi bir harf (ya da harf er) girin. Ýþever ve Otomatik Tamamama ie igii daha faza bigi için Ýþeveri Kuanmak baþýký 13. böüme bakýn. Formü Ouþturma Araçarý Otomatik Formü Tamamama nýn yaný sýra, Exce 2007 formü yazma rahatýðý için başka keyifi özeiker de içerir. Yeni formü çubuðunun büyüküðü, uzun formüeri göstermeniz veya gizemeniz için ee ayaranabiir ve daha faza iç içe geçme (ifadeerin içindeki parantezi ifadeer) seviyesi sayesinde her zamankinden daha uzun formüer girebiirsiniz. Formü çubuðunu büyüttüðünüz zaman, formüer hücreerin üzerini kapatmaz, bunun yerine hücreer aþaðýya çekiir. Microsoft, Þeki 1-8 de gösterien Ad Yöneticisi ietiþim kutusunu kuanarak daha faza organizasyon ve düzeneme imkaný saðayan hücre araýðý adandýrma özeiðini geiþtirdi. Ayrýca, Exce 2007 de, at topamar ve regresyon formüerindeki iyieþtirmeerin de dahi oduðu, kendi iç çaýþma þekinde yapýan birkaç küçük iyieþtirme de vardýr.

13 2007 deki Yeniiker ve Geiþtirien Özeiker 13 Böüm 1 Þeki 1-8 Çaýþma kitabýnýzdaki tanýmý adarý düzeneyip denetemek için Ad Yöneticisi ni kuanýn Yereþik TooPak Çözümeyicisi Ýþeveri TooPak Çözümeyicisi ekentisi uzun süredir vardý. Önceki sürümerde, bu kuanýþý iþeveri ee etkineştirmeniz gerekiyordu. Ancak sonunda, Microsoft bu ekentinin güveniir istatistik iþeverini, programa dahi etti. Garip oan haber þu; bu iþever þimdi biraz daha farký sonuçar verebiiyor; fakat bu farkýýk o kadar az ki, Microsoft un söyediðine göre sonuçar her þeye raðmen ayný derecede doðrudur. Formüeri ve iþeveri kuanmaka igii daha faza bigi için Formüer Ouþturmak baþýký 12. böüme bakýn. Geiþtirimiþ Grafik Özeikeri Þeki 1-9 da görüdüðü gibi, Exce 2007, denemeyi ve deðiþikiker yapmayý çok daha koay hae getiren birçok yeni grafik türü, günceeþtirimiþ grafik ve bir baðamsa sekme grubu oan yeni Grafik Araçarý ný içerir. Artýk grafik öðeeriye çok daha faza esnekiðe sahipsiniz; gögeendirme, kenararý yuvaratma ve diðer tür grafik özeikeri ie yapýabien birçok þeyi yapabiirsiniz. Üsteik, Microsoft Office PowerPoint 2007 ve Office Word 2007 artýk Exce 2007 nin grafik ouþturma motorunu kuanýyor. Böyece bu uyguamaarda grafik ouþturmak çok daha güçü ve koay hae geiyor. Ayný zamanda, tüm Microsoft Office 2007 begeerinizde grafik ouþturmak daha koay ourken; payaþýmasý, baðantý ouþturumasý, kopyaanmasý ve günceenmesi de koayaþýyor.

14 14 Böüm 1 Microsoft Offi ce Exce 2007 deki Yeniiker Böüm 1 Þeki 1-9 Grafi k ouþturmak her zamankinden daha koay ve gösteriþi. Grafikere igii daha faza bigi için Grafiker Ouþturmak baþýký 6. kýsýma bakýn. Yeni XLSX Dosya Biçimi Yeni dosya biçimi ifadesi BT profesyoneerinin içini ürpertmesine raðmen, verecek iyi habererimiz var. Yeni Microsoft Office Open XML dosya biçimeri (Exce deki.xsx uzantýý oanar) dýþ veri kaynakarýya daha iyi bütüneþmesini ve dosya boyutarýnýn çok daha küçük omasýný saðýyor. Exce in önceki sürümerini kuananara payaþmak amacýya bir dosyayý kaydederken; kaydetmeden önce gereki deðiþikikeri yapabimek için önceki sürümere uyumu omayan özeikeri koayca ayýrt edebiirsiniz. Üsteik, Exce 2007 ye özgü oan iþeveri etkiemeden Exce in eski sürümerinde XLSX dosyaarýný açýp üzerinde çaýþabimeniz için dönüştürücüer yükeyebiirsiniz. Ayrýca eski dosya biçiminde kaydedimiþ bir çaýþma kitabýný açtýðýnýzda, yeni Uyumuuk kipi kendiiðinden etkin hae geir. Uyumuuk kipinde (bu kip baþýk çubuðunda beirtiir) Exce 2007 ye özgü bir özeiði kuanmaya çaýþýrsanýz, Exce, deðiþikikerinizi XLSX biçiminde kaydetmek zorunda oduðunuzu bidirir.

15 2007 deki Yeniiker ve Geiþtirien Özeiker 15 Dosya biçimeriye igii daha faza bigi için, 45. sayfadaki Dosya Yönetiminin Temeerini Keþfetmek baþýðýna bakýn. ENİNE BOYUNA Taşınabiir Dosya Biçimerinde kaydetmek Adobe nin Taşınabiir Dosya Biçimi (PDF - Portabe Document Format) eskiden beri, bigisayar patformarı ve uyguamaar arasında begeerin görse sunumarını yakaamak ve payaşmak için kuanıan en güveniir biçim omuştur. Microsoft un XPS si (XML Paper Specification) benzer yetenekere XML biçiminin verimiiğinden faydaanmak için yaratımış oan, mahaedeki yeni çocuktur. İki biçime de veya herhangi birine destek ayrıca indiriebiir. Microsoft un Internet sitesinde (www.microsoft.com), Yükemeer i tıkayın ve Microsoft PDF Veya XPS oarak kaydet ekentisini arayın. Böüm 1 Geiþtirimiþ Sýraama ve Fitreeme Büyük miktarda veriyi yönetmek, geiþtirimiþ sýraama ve fitreeme özeikeri sayesinde daha koay. Önceki sürümde Sýraa komutu tek defada sadece 3 seviye sýraamaya izin veriyordu (Örneðin, önce Üke, sonra Þehir sonra Posta Kodu na göre sýraamak); şimdi sonradan yeniden düzeneyebieceðiniz tam 64 seviye beirtebiirsiniz. Þeki 1-10 da gösterien Fitre özeiði de daha geiþmiþtir. Bu özeik Fitre açýan isteerinde çoku seçimer yapma, renge göre fitreeme, Özet Tabo verisini fitreeme ve bir istedeki çoku kaemere öze fitreerin uyguanmasýný saðar. Yineeneneri Kadýr düðmesi yineenen bigiyi aramak için hangi sütunara bakýacaðýný beirtmenize oanak vererek, veritabanýndaki bigieri yönetmenizi koayaþtýrýr. Sýraama ve fitreemeye igii daha faza bigi için 21. böüme bakýn Ýþbiriði Ýe Ýgii Ýyieþtirmeer Microsoft Office SharePoint Server 2007 de Exce Hizmeteri çaýþtýran bir sunucuya eriþiminiz varsa, Microsoft Office Exce Web Access i kuanarak diðer kuanýcýarýn eriþebieceði çaýþma kitaparýný kaydedebiirsiniz. Exce Hizmeteri bu iþeri koayaþtýrýr, çünkü tüm bir çaýþma kitabýný yükeyebiir ve sonra hem yayýnamak istediðiniz bieþeneri hem de vermek istediðiniz izineri beireyebiirsiniz. Exce Hizmeterini, onayama iþemerini ve iþ akýþý uyarýarýný ouþturmak için de kuanabiirsiniz. Daha faza bigi için Bir Að Üzerinde Veya E-Posta İe Ýþbiriði Yapmak baþýký 24. böüme bakýn.

16 16 Böüm 1 Microsoft Offi ce Exce 2007 deki Yeniiker Böüm 1 Þeki 1-10 Fitre daha faza otomatikeþtirimiþtir ve her zaman oduðundan daha güçüdür Geiþtirimiþ Güvenik Özeikeri Güvenik her zaman birinci önceik omuþtur ve Microsoft, Exce in bu konuya igienmesine yardýmcý omak için birkaç yeni özeik ekemiþtir. Güven Merkezi, Exce in ekentierdeki, makroardaki, ActiveX denetimerindeki etkin içeriðe nasý yanıt vereceðini deneteyebieceğiniz ve güveni veri kaynakarýnýn denetimini saðayan merkezi bir yerdir. Ayrýca, Exce artýk, baþkaarýya payaþtýðýnýz begeerin güveniðinin saðanmasýna yardýmcý oacak oan Sayýsa Ýmzaarý da saðar. Daha faza bigi için Güvenik ve Giziik baþýký 4. böüme bakýn de Kadýrýan Özeiker Yazýým þirketeri, programarýnýn eski sürümerini kuanan müþterierinin iþ akýþarýný bozma korkusuya, programarýndan özeiker çýkarmaya isteksizdirer. En görünür (ve duyuur) müþterier, sayýsýz masaüstü bigisayararýya, büyük þirketerdir. Yine de, bu özeiker sýk kuanýmýyorsa, çýkardýkarý probemer deðererinden daha fazaysa veya iþeveri daha yeni ve iyi bir özeiðe katýmýþsa, bazen zor oaný seçmeniz gerekir.

17 2007 de Kadırıan Özeiker 17 Kadýrýan veya baþka bir özeiðe katýan özeikeri aþaðýda görebiirsiniz: Office Yardýmcýsý Þunu söyemek zorundayýz ki, canandýrýmýþ yardým karaktereri bekediðimiz kadar sevimemiþti. Ah, zavaý Ataç, seni pek tanýmýyorduk bie. Lütfen hatýraarýnýzý Microsoft Bob Evsiz Sana Kiþiiker Fonu na yoayýn. Burada gösterien Rocky gibi, Office in eski sürümerindeki canandýrýmýþ yardým karaktereri, bazý kuanýcýarýn dikkatini daðýtýyordu ve sonuç oarak bu sürümde kadýrýdý. Böüm 1 Doða di formüeri (NLF) Bu özeik iyi niyetiydi ancak karmaþýk ve hataara douydu, o nedene gitti. NLF yi mevcut bir çaýþma kitabýnda kuanmýþsanýz, Exce onu açtýðýnýzda sizi bigiendirir ve bu formüeri durağan hücre baþvuruarýna dönüştürür. Yanýz, bu tür bir görev için yeni yapýsa hücre baþvuruarýnýn daha iyi oduðunu da unutmayýn sayfadaki Yapýsa Baþvuruarý Kuanmak konusuna bakýn. Listeer Bir noktada, Microsoft un kuanýabiirik çaýþmaarý, iste yapmanýn Exce kuanýcýarýnýn en çok bahsettiði gene görever arasýnda oduðunu ortaya çýkarmýþtýr. Böyece Microsoft da o iþevi yeni bir taboar özeiðiye geniþetti. Açýan dosya biçimeri Destekenen dosya biçimeri gerçekten odukça uzundu. Microsoft her sürümde daha faza biçim ekemeye devam etti. Birçoðu artýk geçeri deðidir ya da bir diðer dýþarýdan ama veya dýþarýya verme yöntemiye kuanýabiir. Sonuç oarak, þu biçimer Aç ietiþim kutusundaki Dosya Türü istesinde artýk yer amýyor: WK1, WK4, WJ3, WKS, WK3, WK1 FMT, WJ3 FJ3, WK3 FM3, WK1 ALL, WJ2, WQ1, WJ1, WKS, DBF 2 ve Microsoft Exce Grafiði (.XLC). Kaydedien dosya biçimeri Microsoft, Exce in kendi dosya biçimerinin de dahi oduðu, birçok modasý geçmiþ dosya biçimini de Kaydet menüsünden kadýrdý. Yeni Exce 2007 biçiminde kaydedien dosyaarý, eski Exce sürümerinde açmak için harici dönüştürücüeri kuanabiirsiniz. Þu biçimer artýk kuanýmýyor: Exce 97 Exce 2003 & 5.0/95 Çaýþma Kitabý, Exce 3.0 Makrosu, Exce 2.1 Makrosu, Exce 4.0 Makrosu, Exce 2.1 Çaýþma Sayfasý, Exce 4.0 Çaışma Sayfasý, Exce 3.0 Çaışma Sayfasý, Exce Grafiði (.XLC), Exce 4.0 Çaýþma Kitabý, DBF 4, DBF 3, WK1, WK4, WKS, WK3, WK1 FMT, WK1 ALL, DBF 2, WQ1 ve WK3 FM3. Lotus desteði Artýk destekenmeyen biçimere bakarak tahmin edebieceðiniz gibi, Microsoft sonunda Lotus desteðini býraktý. Yanýz bu tahminde sadece kýsmen hakýsýnýz. Bundan böye Lotus açamayacak ve kaydedemeyecek osanýz da, böme (/) tuþuna basarak menüere uaþmak, ardýndan menü aðacýný açmak için hýzandýrýcý tuþara basmak gibi kýsayo

18 18 Böüm 1 Microsoft Office Exce 2007 deki Yeniiker Böüm 1 tuþarýný kuanmaya devam edebiirsiniz. Sadece, diyebiirsiniz ki, Exce de bundan böye menüer yok! Eriþiebiirik için, bu kavye hýzandýrýcýarý duruyor, fakat biraz gizier. Böme tuþuna bastýðýnýzda, içinde tek bir harfin buunduðu, sekme ve komut adarýnýn bitiþiðinde beiren küçük açýýr kutuar oan tuþ ipuçarýný görürsünüz. Bu iþev, Exce in önceki sürümerinde buunan, beki de hiç fark etmediðiniz, menü komutarýnýn harferinin atýndaki küçük çizgierin yerini aýyor. Bu arada, gezinti davranýþýný, formü giriþi ve deðerendirmesini yöneten geçiþ seçenekerini (Lotus ten Exce e geçiþ yapmaktaki gibi) haa etkineştirebiirsiniz. Diðer Bu böümde buraya kadar sayýan yeni özeiker, önemi deðiþikikere uðrayan eskierinin yerini amýþtý. Diðereri de ismen benzer oabiir fakat usuen kökü farkar vardýr. Bazý eski iþ yapma yöntemeri gitmiþ, adarý deðiþmiþ, amaçarý deðiþmiþ veya basitçe bütünün içinde kaybomuþtur. Bu özeiker grafik ouþturmayý, Özet Taboarý, gene oarak grafikeri ve araç çubukarýný içerir. Sonraki böümerde bu özeikerin yeniden tasaranmasýna daha ayrıntıı bir þekide deðineceðiz. Son Yüksetmeyi Kaçýrdýysanýz... Bir yazýým yüksetmesini atayýp, Microsoft Office in son büyük sürümünü kaçýrmanýz durumuna karþý iþe yarayan; asýnda önceki sürümerde baþamýþ, fakat size yeniymiþ gibi geecek oan aþaðýdaki özeikerin kýsa bir tanýmýna göz ataým: Çevrimiçi Yardým Exce in önceki sürümerinde, Microsoft a doðrudan yardým baðantýarýndan faydaanan Web-tabaný yardýma önceik veridi. Çevrimiçi Yardým sistemi, Microsoft un Web Sitesi nden ek konuarý otomatik oarak araþtýrýp, sistemin daha bütün ve doðru omasýný saðýyordu. Çevrimiçi / Çevrimdýþý bütüneþmesi ve Yardým sistemi hatasýzdý ve mevcut çevrimiçi içerikten otomatik oarak faydaanýyordu. Ek oarak, Microsoft, Web etkieþimerini ve müþteri geribidirimini deneteyip iyieþtiren yeni özeiker ekedi. Microsoft, Exce 2007 de bu çevrimiçi odakanmayý geiþtirmiþtir. Çaýþma sayfaarýnýn yan yana karþýaþtýrýmasý Yan Yana Karþýaþtýr komutu, size iki çaýþma sayfasýna ayný anda göz atýp farkarý inceemenizi saðayarak; iki çaýþma sayfasý arasýndaki farkýýkarýn taranmasýný koayaþtýrmýþtý. Exce 2007 de, Microsoft bu komutu Yan Yana Ýze adý bir düðmeye dönüþtürdü; fakat iþevi hââ ayný. Geiþtirimiþ istatistik iþeveri Exce 2003 te bir takým yereþik istatistikî anaiz iþevi daha kesin hae gedi. Eski sürümerde, bu iþever biraz daha farký yuvaranmýþ sonuçar veriyordu. Görev bömeeri Microsoft çok çeþiti baþvuru bigisi içeren Araþtýrma görev bömesini ekedi ve bir Ýnternet baðantýsýya kaynakarý geniþetti. Araþtýrma özeiði þimdi Þerit in üstündeki Gözden Geçir sekmesinde yaþýyor.

19 Ayrıca Ýþbiriði Windows SharePoint Hizmeteri nin (sürüm 2) icadýya, Exce 2003 iþbiriðiye yürütüen projeer için geiþtirimiþ destek sunmaya baþamýþtý de Microsoft, Windows SharePoint Hizmeteri (sürüm 3) sayesinde iþbiriðini çok daha saðam hae getirdi. Bigi Hakarý Yönetimi Exce 2003 te tanýtýan Bigi Hakarý Yönetimi (IRM Information Rights Management) özeikeri çaýþma kitaparýnýza yapýabiecek yetkisiz eriþim üzerinde bir miktar denetim saðamýþtý. Microsoft bu özeiði 2007 de günceedi ve Windows Hakar Yönetimi istemcisini yüksetmek için bir hizmet paketi (SP) yükemenizi gerektirdi. Liste Yönetimi Exce 2003 teki geiþtirimiþ iste yönetimi özeikeri iste bütünüğünün sağanmasına yardım etmiş ve Windows Baðantý Noktasý Hizmeteri ne iste araýkarýný yükemeyi koayaþtýrmýþtý. Exce 2007 iste kavramýný terk ediyor ve taboar kavramýna terfi ediyor. Böüm 1 Ayrıca... Office 2007 de ve Exce 2007 de yapýan iyieþtirmeer bir arada düþünüdüðünde; 2007, kuaným koayýðý, iþbiriði ve begeerin yayýnanmasýnda, görse etkiere, ieri doðru atýmýþ önemi adýmarý simgeer. Son yüksetmeyi atadıysanız, gerçekten bir ziyafete ve biraz da yeniden eðitime karþýaþacaksýnýz. Okumaya devam edin!

20

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Ethernet özeiki 1000 Serisi yazıcıar için Üretkeniği artırmak için verierin ve bağantının gücünü kuanın Artık yazıcınızın verierine anında erişerek daha hızı yanıt

Detaylı

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Bu belge, Hyperion Business Performance Management ürünlerinin en son sürümlerini baþarýyla yüklemenize ve yapýlandýrmanýza yardýmcý olur.

Detaylı

MÜZÝK SÝSTEMLERÝ Kuaným Kýavuzu Müzik Sistemi Pasaportu MÜÞTERÝNÝN ADI SOYADI Radyonun ön yüzünde buunan seri numarasý etiketini çýkarýp buraya yapýþtýrýnýz. Seri No./Kod No. (ETÝKETÝ BURAYA YAPIÞTIRINIZ)

Detaylı

Önsöz Yeni aracýnýz oarak bir MITSUBISHI ürününü seçtiðiniz için teþekkürer. Bu kuanma e kitabý, aracýnýzýn bir çok ince özeikerini daha iyi anayarak, onun tüm konforunu yaþayabimenizi saðayacaktýr. Kitapta,

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar Markaama, kodama ve sistem çözümeri Kimyasaar Üretim hatarınızda karşıaştığınız zorukarın farkındayız Kimyasa imaatında kodama, sıcak, tozu ve ısak oabien zoru üretim ortamarı nedeniye zor oabiir. Güveniir

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ 2. Türkiye Deprem Müendisiği ve Sismooji Konferansı 25-27 Eyü 213 MKÜ HATAY GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ ÖZET: K. Pençereci 1, S. Yıdırım 1, Y.İ. Tonguç 1 1 İnş. Yük. Mü.,Promer

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Publisher 2013 önceki sürümlerden farklı görünüyor, bu nedenle öğrenmenizi kolaylaştırmak için bu kılavuzu oluşturduk. Hızlı Erişim Araç Çubuğu En sevdiğiniz komutları

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Access 2013 önceki sürümlerden farklı görünmektedir, dolayısıyla öğrenme eğrisini en aza indirmenize yardımcı olmak üzere bu kılavuzu hazırladık. Ekran boyutunu değiştirme

Detaylı

Aaraçlar Menüsünden Seçeneklerden Görünüm

Aaraçlar Menüsünden Seçeneklerden Görünüm Word 2003 açtığımızda ARAÇLAR>SEÇENEKLER>GÖRÜNÜM açılır. anlatılcaktır. karşımıza bu ekran çıkar burdaki komutlar altda İlk Görev Bölmesi Word'ü ilk başlattığınızda Başlarken görev bölmesini görüntüler.

Detaylı

IV. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER ELEKTRONİK TABLOLAMA

IV. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER ELEKTRONİK TABLOLAMA IV. ELEKTRONİK TABLOLAMA Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER 99 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Excel le Word ün farklılıkları neler olabilir?

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI Programın Açılışı: Başlat Tüm Programlar Microsoft Office Microsoft

Detaylı

4 Front Page Sayfası Özellikleri

4 Front Page Sayfası Özellikleri 4 Front Page Sayfası Özellikleri İsterseniz Frontpage penceresinin sağ tarafından, isterseniz araç çubuklarından faydalanarak yeni bir sayfa açın. Frontpage te çeşitli sayfa şablonları bulunmaktadır. Ancak

Detaylı

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE TEKNOLOJİ TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji Gene Müdürüğü Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. İnşaat Malzemeleri

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. İnşaat Malzemeleri Markaama, kodama ve sistem çözümeri İnşaat Mazemeeri 2 Neredeyse süreki çaışma süreeri, tozu ortamar ve aşırı sıcakık koşuarında sizin kadar çok çaışan bir kodama çözümüne ihtiyaç duyarsınız. Zoru ortamar

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

Tek cam genişliğinde. Çift cam sıcaklığında

Tek cam genişliğinde. Çift cam sıcaklığında Isı Yaıtımı Eyü 2012 Tek cam genişiğinde. Çift cam sıcakığında Pikington Spacia Yeniikçi vakumu cam. Pikington Spacia Yeniikçi vakumu cam. Pikington Spacia vakumu cam Geişmiş Pikington Spacia teknoojisi

Detaylı

1 MİCROSOFT FRONTPAGE 2003 E GİRİŞ

1 MİCROSOFT FRONTPAGE 2003 E GİRİŞ 1 MİCROSOFT FRONTPAGE 2003 E GİRİŞ 6 1.1 Frontpage 2003 ün açılması Frontpage 2003 ü çalıştırabilmek için Başlat/Programlar/ Microsoft Office Microsoft Office Frontpage 2003 yolu izlenir. FrontPage 2003,

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Excel program penceresi elemanlarının tanıtımı. Menüler ve araç çubuklarının içerikleri ve uygulamaları. Dosya, Düzen ve Görünüm menülerinin

Detaylı

Microsoft Access 2003 ten. Access 2010 a geçiş

Microsoft Access 2003 ten. Access 2010 a geçiş Bu Kılavuzda Microsoft Microsoft Access 2010 un görünüşü çok farklı olduğundan, öğrenme çabasını en aza indirmede size yardımcı olmak amacıyla bu kılavuzu hazırladık. Yeni arabirimin önemli bölümlerini

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Visio 2013 önceki sürümlerden farklı görünüyor, bu nedenle öğrenmenizi kolaylaştırmak için bu kılavuzu oluşturduk. Güncelleştirilmiş şablonlar Şablonlar, istediğiniz

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Şekerleme

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Şekerleme Markaama, kodama ve sistem çözümeri Şekereme Üretim hatarınızda karşıaştığınız benzersiz zorukarı biiyoruz Birçok farkı ambaaj türünü yönetmekten, havada uçuşan şeker parçacıkarının buunduğu bir ortamda

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Excel 2013 önceki sürümlerden farklı görünüyor, bu nedenle öğrenmenizi kolaylaştırmak için bu kılavuzu oluşturduk. Hızlı Erişim Araç Çubuğu'na komutlar ekleme Şeridi

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık Markaama, kodama ve sistem çözümeri Otomotiv ve havacıık Üretim hatarınızda, kendine has zorukara karşıaştığınızı biiyoruz Otomotiv ve havacıık sektörerinde, söz konusu ürün kaitesi oduğunda hataara yer

Detaylı

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM)

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) 2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) (Şubat 2011-2641 Miî Eğitim Bakanığı Tebiğer Dergisi 113 Değişikikeri ie) 2012-2013 öğretim yıından itibaren 8. sınıfta uyguanacak oan yeni sistemde

Detaylı

1 MİCROSOFT FRONTPAGE 2003 E GİRİŞ

1 MİCROSOFT FRONTPAGE 2003 E GİRİŞ 1 MİCROSOFT FRONTPAGE 2003 E GİRİŞ 6 1.1 Frontpage 2003 ün açılması Frontpage 2003 ü çalıştırabilmek için Başlat/Programlar/ Microsoft Office Microsoft Office Frontpage 2003 yolu izlenir. FrontPage 2003,

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği Microsoft WORD 1. PENCERE ELEMANLARI VE GÖRÜNTÜLEME BİÇİMLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1.2. Ekran Görünümleri 1.3. Metin Sınırları ve Basımda Çıkmayan

Detaylı

Üye Seçimi ve Bireyse Baþvuru ie Bazý Yetki ve Göreveri Açýsýndan Anayasa Mahkemesi A. Hauk Kurnaz* 1. Gene Oarak Anayasaarýn 1 amaçarý arasýnda, insan hak ve özgürükerini korumak, adaet ve bireyse güveniði

Detaylı

Türkiye'de Mesken Tipleri

Türkiye'de Mesken Tipleri Zeus tarafndan yazd. Perembe, 06 Austos 2009 18:53 - Son Günceeme Sa, 01 Arak 2009 15:20 Türkiye'de Mesken Tiperi Türkiye'de en ike saz meskenden en modern gökdeenere kadar çok çeiti mesken tiperi buunur.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Enerji Verimiiği 5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU; 02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayıı Resmi Gazetede yayımanarak yürürüğe girmiştir. Enerji Verimiiği: Binaarda yaşam standardı ve hizmet kaitesinin,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü

Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü Markaama, kodama ve sistem çözümeri Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü Üretim hatarınızda karşıaştığınız benzersiz güçükeri biiyoruz Çeşiti ambaaj mazemeerini ve biçimerini yönetmekten yıkama sırasında aşırı

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Outlook 2013 önceki sürümlerden farklı bir görünüme sahiptir; bu nedenle, öğrenme eğrisini en aza indirmenize yardımcı olmak üzere bu kılavuzu hazırladık. Size özel hale

Detaylı

Konular. 1. Giriş 2. Kurulum 3. Kullan ı m 4. Plone'da Yönetici 5. Ayarlar 6. Özelle ş tirme 7. Stil 8. CMF/Plone Product 9.

Konular. 1. Giriş 2. Kurulum 3. Kullan ı m 4. Plone'da Yönetici 5. Ayarlar 6. Özelle ş tirme 7. Stil 8. CMF/Plone Product 9. " & 1 0,-/.! + * ')( #%$ Pone İ çerik Yönetim Arac ı. Linux ve Aç ı k Yaz ı ı m Ş eniğ i Y ı d ı z Teknik Üniversitesi " & 35 E 7 7= 7 76 1 0,-/.! + * H FA

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Word 2013 önceki sürümlerden farklı görünüyor, bu nedenle öğrenmenizi kolaylaştırmak için bu kılavuzu oluşturduk. Hızlı Erişim Araç Çubuğu Buradaki komutlar her zaman

Detaylı

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM 3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM İLKOKULLAR İÇİN ÇEVRE EĞİTİMİ KİTABI Şubat 2016 ISBN 978-605-83720-1-6 ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambaaj Atıkarı Değerendirme Vakfı 2016 Cenap Şahabettin

Detaylı

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında MO1106-EA Kuanım Kavuzu 5208 buundurunuz. Parak ışık aydınık yererde buundurunuz. odukça düşer. 1 Pi aydınıkta şarj our. Hangi fonksiyonun hangi şarj seviyesinde kuanımdan çıkacağı saatin modeine bağıdır.

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

MO1104-EA Kullanım Kılavuzu 3261 3281. Pil gücü göstergesi. Saatinizin şarjı yeterli. Detaylı bilgi için Saatin Şarj Edilmesi ne (sayfa 12) bakınız.

MO1104-EA Kullanım Kılavuzu 3261 3281. Pil gücü göstergesi. Saatinizin şarjı yeterli. Detaylı bilgi için Saatin Şarj Edilmesi ne (sayfa 12) bakınız. MO1104-EA Kuanım Kıavuzu 3261 3281 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. 1 Uyarı! Bu saatte buunan öçüm işemeri profesyone ve endüstriye kesinik isteyen öçümer için tasaranmamıştır. Bu saatin

Detaylı

Seçenekler Menüsünden Genel Sekmesi

Seçenekler Menüsünden Genel Sekmesi Seçenekler Menüsünden Genel Sekmesi Word 2003 açtıktan sonra ARAÇLAR>SEÇENEKLER tıklanır. Karşımıza bu tür ekran çıkar. İlk komut Arka planda yeniden sayfalandır ; Siz çalışırken belgeleri otomatik olarak

Detaylı

Avrupa Biriði'ne Tam Üyeik Sürecinde Ýstanbu Sanayi Odasý Mesek Komiteeri Sektör Stratejieri Geiþtirimesi Projesi Deri ve Deri Ürüneri Ayakkabý Ayakkabý Yan Sanayii ve Suni Deri Sektörü Ýstanbu, Þubat

Detaylı

III. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. BİÇİMLEME D. SAYFA BİÇİMLEME E. YAZDIRMA F. İLERİ ÖZELLİKLER KELİME İŞLEM PROGRAMI

III. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. BİÇİMLEME D. SAYFA BİÇİMLEME E. YAZDIRMA F. İLERİ ÖZELLİKLER KELİME İŞLEM PROGRAMI III. KELİME İŞLEM PROGRAMI Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. BİÇİMLEME D. SAYFA BİÇİMLEME E. YAZDIRMA F. İLERİ ÖZELLİKLER 71 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Bildiğiniz kelime işlemci programlarını

Detaylı

NAZMİYE DEMİREL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 1. DÖNEM 6. SINIFLAR DERS NOTU EXCEL 2007 DERS NOTLARI

NAZMİYE DEMİREL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ 1. DÖNEM 6. SINIFLAR DERS NOTU EXCEL 2007 DERS NOTLARI EXCEL 2007 DERS NOTLARI Bir hesap tablosu programıdır. Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu verilerle ilgili ihtiyaç duyacağınız tüm hesaplamaları

Detaylı

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak MS POWERPOINT 2010 1.Giriş: PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları

Detaylı

Microsoft Office Access Ders İçeriği 25 Saat. Access Temel 10 saat

Microsoft Office Access Ders İçeriği 25 Saat. Access Temel 10 saat Microsoft Office Access Ders İçeriği 25 Saat Access Temel 10 saat 1) Bölüm 1 : Office Çalışma Alanı Temelleri a) Temel Pencere Bileşenleri b) Backstage Görünümünü Tanıma c) Şerit İle Çalışma d) Hızlı Erişim

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27 İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 1.1. GİRİŞ...1 1.2. BİLGİSAYARIN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ...3 1.3. BİLGİSAYARIN FONKSİYONLARI...3 1.4. BİLGİSAYARIN YAPISI VE BİLGİSAYARI

Detaylı

MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI

MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI MİCROSOFT EXCEL PROGRAMI DERS NOTLARI ( 6. sınıflar için hazırlanmıştır. ) Fevzi Başal Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İçindekiler 1. KAVRAMLAR... 1 2. DOSYA İŞLEMLERİ... 2 3. EXCEL DE KULLANILAN FARE

Detaylı

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek.

Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. Microsoft Word 2010 programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. Amaçlarımız 2 Kelime işlemcilerin işlevlerini öğrenmek. Başlıca kelime işlemcileri tanımak. programı hakkında temel bilgileri öğrenmek. da metin biçimlendirmek. 1 Kelime İşlemcilerin İşlevleri 3 Kelime

Detaylı

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması Bina Isıtmada Tüketiminin Optimum Kontroü JAGA Araştırması İç mekan ısıtma ve soğutma sistemerinde enerji tüketiminin kontro edimesi ısınma ve ikimeme teorisinde daima önemi ro oynayan bir konu omuştur.

Detaylı

[ Excel e Giriş ] ÇALIŞMA EKRANI

[ Excel e Giriş ] ÇALIŞMA EKRANI [ Excel e Giriş ] Microsoft Excel programı, Windows altında çalışan bir tablo işlemcisidir. Bu tablo üzerinde yazmış olduğunuz rakamlar, kelimeler ve tarih gibi bir takım veriler üzerinde, işinize uygun

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu MS POWERPOINT 2010 PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları ve taslaklar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ve karşınızda... Pardus 2011

ve karşınızda... Pardus 2011 sayı 30 - Şubat 2011 özgürükiçin.com e-dergi Paket Yöneticisi 3.0 LVM, RAID ve Standart Böümendirme Veritabanı Sihirbazı phpmyadmin Yeni Ofis Yazıımı LibreOffice 3.3.0 ve karşınızda... Pardus 2011 içindekier

Detaylı

08.11.2015 WORD KULLANIMI

08.11.2015 WORD KULLANIMI KELİME İŞLEMCİ-MİCROSOFT OFFİCE OFFICE DÜĞMESİ HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUĞU MENÜLER ŞEKİL, RESİM EKLEME TABLO EKLEME ETKİNLİKLER 1 OFFICE DÜĞMESİ: Çalışmamız ile ilgili dosya işlemleri yapmamızı sağlar. Yeni

Detaylı

Çocuklar Nasýl Büyüyor?

Çocuklar Nasýl Büyüyor? Çocukar Nasý Büyüyor? Anneer ve Çocuðun Bakýmýndan Tek baþýna Sorumu Babaar Için Sözü Soru Kâðýdý (Mündicher ragebogen für Mütter und aeinerziehende Väter) Das Interview mit diesem Fragebogen wird durchgeführt

Detaylı

Android telefonunuzda Office 365'i kullanma

Android telefonunuzda Office 365'i kullanma Android telefonunuzda Office 365'i kullanma Hızlı Başlangıç Kılavuzu E-postayı denetleme Office 365 hesabınızdan e-posta göndermek ve almak için Android telefonunuzu ayarlayın. Takviminizi nerede olursanız

Detaylı

Yayýn no: 22/4 Ýstanbu Sanayi Odasý Avrupa Biriði'ne Tam Üyeik Sürecinde Ýstanbu Sanayi Odasý Mesek Komiteeri Sektör Stratejieri Geiþtirimesi Projesi OTOMOTÝV SANAYÝÝ SEKTÖRÜ Ýstanbu, Þubat 22 Yayýn no:

Detaylı

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu Türkiye'nin Tükenmeyen Kaemi Adaet Mesek Yüksekokuu Atatürk, 1923 yıında çağdaş ve aik anayışa temeendirien Genç Cumhuriyetimizin, aydınanma younda ışığını gençerden aması gereğinin biinci ie eğitime yönedi.

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

Ekle Menüsü İşlevleri ÜNİTE 10. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Ekle Menüsü Tablolar Resimler ve Çizimler Bağlantılar Metin ve Simgeler Media Flash

Ekle Menüsü İşlevleri ÜNİTE 10. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Ekle Menüsü Tablolar Resimler ve Çizimler Bağlantılar Metin ve Simgeler Media Flash Ekle Menüsü İşlevleri ÜNİTE 10 Ekle Menüsü Tablolar Resimler ve Çizimler Bağlantılar Metin ve Simgeler Media Flash Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Microsoft Powerpoint temel işlemleri hakkında bilgiler verildikten

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ MICROSOFT POWERPOINT ve MICROSOFTPOWERPOINT ÇALIŞMA SORULARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ MICROSOFT POWERPOINT ve MICROSOFTPOWERPOINT ÇALIŞMA SORULARI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ MICROSOFT POWERPOINT ve MICROSOFTPOWERPOINT ÇALIŞMA SORULARI 1. Powerpoint ne tür bir programdır? a) Sunu Tasarım Programıdır b) Tablo - Grafik Programıdır c) Kelime

Detaylı

Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu

Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu Windows 8.1 Yükleme ve Güncelleştirme BIOS yazılımını, uygulamaları, sürücüleri güncelleştirme ve Windows Update'i çalıştırma Yükleme türünü seçme Windows

Detaylı

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir.

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir. Terma Özeiker Mazemeer ısı etkisi atında nası bir davranış sergierer? Isı özeikeri nası öçeriz ve tanımarız... -- ısı kapasitesi? -- terma uzama? -- ısı ietkenik? -- ısı şok direnci? Seramikerin, metaerin

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

BASEL KRÝTERLERÝ ÇERÇEVESÝNDE ÝÞLETMELERÝN YATIRIM BÜTÇELERÝNÝN OLUÞUMUNDA VERGÝ PLANLAMASI

BASEL KRÝTERLERÝ ÇERÇEVESÝNDE ÝÞLETMELERÝN YATIRIM BÜTÇELERÝNÝN OLUÞUMUNDA VERGÝ PLANLAMASI 20_29_Layout 1 30.11.2011 16:23 Page 8 BASEL KRÝTERLERÝ ÇERÇEVESÝNDE ÝÞLETMELERÝN YATIRIM BÜTÇELERÝNÝN OLUÞUMUNDA VERGÝ PLANLAMASI Güran YAHYAOÐLU 1, Murat KORKMAZ 2 Ümit ÇATULAY 3 1 Çanakkae 18 Mart Üniversitesi

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı ve yűk dengei forkifter 4 Tekeri, Pnömatik Lastiki 1.5 3.5 ton FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Üstün performans... paranızın tam karşıığı Operatörün maksimum verim aması

Detaylı

SAÜ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ WİNDOWS 7 BÖLÜM SORULARI

SAÜ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ WİNDOWS 7 BÖLÜM SORULARI SAÜ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ WİNDOWS 7 BÖLÜM SORULARI 1.Windows 7 Temelleri 1.2. Masaüstü 1. Windows 7 de dosyaların hangi programla açılacağını

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Excel menü çubuğunda bulunan, Ekle menüsünün içerik ve uygulamaları Biçim menüsünün içerik ve uygulamaları Veri menüsünün içerik ve uygulamaları

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

MS Publisher Kullanım Hatırlatmaları

MS Publisher Kullanım Hatırlatmaları MS Publisher Kullanım Hatırlatmaları Publisher bültenler, broşürler, Web siteleri, kartvizitler, kartpostallar, tebrik kartları, ortam etiketleri ve daha fazlasıyla ilgili tasarımlar içerir. Yayına başlamak

Detaylı

Temel Bilgisayar Dersi

Temel Bilgisayar Dersi ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI Temel Bilgisayar Dersi Bölüm 10-11: Microsoft PowePoint Genel Bilgiler Microsoft PowerPoint 2010, güçlü bir sunu programıdır. PowerPoint ile herhangi bir konu hakkında etkili

Detaylı

Temel Bilgisayar Eğitimi, Word Temel Eğitimi Süresi

Temel Bilgisayar Eğitimi, Word Temel Eğitimi Süresi PowerPoint - Outlook Ön Koşullar (POWERPOİNT) Temel Bilgisayar Eğitimi, Word Temel Eğitimi Eğitimin Süresi Saat Ön Koşullar (OUTLOOK) Temel Bilgisayar Eğitimi, Word Temel Eğitimi Eğitimin Süresi 5 Saat

Detaylı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı İçindekiler Bakanlık E-Posta Hizmetleri ve Sistem Ara yüzü E-posta Hizmetlerinin Outlook Programına Bağlanması Outlook 2010 Kullanımına ilişkin temel bilgiler

Detaylı

www.ersa.com.tr Tebrik Genel Rehber Zaman İşleyişi Dijital Pusula/Termometre MO0806-EA KULLANIM KILAVUZU 3157 Bu Kılavuz Hakkında

www.ersa.com.tr Tebrik Genel Rehber Zaman İşleyişi Dijital Pusula/Termometre MO0806-EA KULLANIM KILAVUZU 3157 Bu Kılavuz Hakkında MO0806-EA KULLAIM KILAVUZU 3157 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Saatinizden tüm oanakarıya faydaanabimeniz için bu kuanım kıavuzunu dikkatice okuyup, ieride de bakabimek için

Detaylı

Outlook 2010 a geçiş

Outlook 2010 a geçiş Bu Kılavuzda Microsoft Microsoft Outlook 2010 un görünüşü çok farklı olduğundan, öğrenme çabasını en aza indirmede size yardımcı olmak amacıyla bu kılavuzu hazırladık. Yeni arabirimin önemli bölümlerini

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI DERSİ İÇERİĞİ DONANIM

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI DERSİ İÇERİĞİ DONANIM TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI DERSİ İÇERİĞİ DONANIM 1) Giriş Üniteleri 2) Klavye, Fare, barkod okuyucu, optik okuyucu 3) Sistem türleri 4) Sistem Bileşenleri 5) Anakart 6) İşlemci (CPU) 7) ROM ve RAM

Detaylı

Microsoft Office Kurulumu 2012-09-12 Sürüm 2.1

Microsoft Office Kurulumu 2012-09-12 Sürüm 2.1 Microsoft Office Kurulumu 2012-09-12 Sürüm 2.1 İÇİNDEKİLER Microsoft Office Kurulumu... 2 Kurulum Öncesİ Bİlgİsİ... 2 Microsoft Office Kurulumu... 3 Başlarken... 7 Daha Fazla Yardım mı Gerekiyor?... 7

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Microsoft Word bir kelime işlem programıdır. Bu kelime işlem programı çalışma hayatımızda yapılan her tür yazışma, mektup, belge, tablo yapılabilir. Belge ve raporlara resim, grafik ve çizimler eklenebilir.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

GÜÇ ÖÇE EP04/04S Teni Özeier Ýþetme Geriimi () : ütfen cihazýn arasýna baýnýz. Ýþetme Freansý (f) : 4565 Hz Beseme Giriþi Güç Tüetimi : < 4 Öçme Giriþi Güç Tüetimi : < V In : 0300 V AC 4565 Hz. () : 0500

Detaylı

Temel Bilgisayar Dersi

Temel Bilgisayar Dersi ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI Temel Bilgisayar Dersi Bölüm 10-11: Microsoft PowePoint PowerPoint Sekmelerinin Tanıtımı Dosya Sekmesi Giriş Sekmesi Ekle Sekmesi Tasarım Sekmesi Geçişler Sekmesi Animasyonlar

Detaylı

Bölüm 1 Giriş. ZoomText 9.1 un piyasada iki çeşit ürünü bulunmaktadır.

Bölüm 1 Giriş. ZoomText 9.1 un piyasada iki çeşit ürünü bulunmaktadır. Bölüm 1 Giriş. ZoomText 9.1 az görenler için tasarlanmış çok güçlü bir yazılımdır. Ekran büyütme ve okuma gibi iki ayrı teknolojiyi içerir. Uygulamalara, dökümanlara, emaillere ve internete girişte, bilgisayar

Detaylı

Aydınlatmada Son LED Teknolojisi

Aydınlatmada Son LED Teknolojisi www.osram.com.tr Ayınatmaa Son LED Teknoojisi OSRAM LED aiesi ie hem bütçeen hem enerjien tasarruf ein. DÜNYAYA YENİ BİR IŞIKLA BAKIN Osram LED Lambaar LED Yeteriiği ve Başarı Faktöreri Öncü teknooji,

Detaylı

Microsoft Word 2007 Modül 4 Çalışma Soruları

Microsoft Word 2007 Modül 4 Çalışma Soruları Microsoft Word 2007 Modül 4 Çalışma Soruları BÖLÜM 1 BELGE İŞLEMLERİ(27s)... 1 BÖLÜM 2 BİÇİMLENDİRME(18s)... 1 BÖLÜM 3 BELGE DENETİMİ(5s)... 1 BÖLÜM 4 SAYFA YAPISI(16s)... 1 BÖLÜM 5 TABLO İŞLEMLERİ(10s)...

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı DİZEL VE YŰK DENGELİ FORKLİFTLER 4 Tekeri, Pnömatik Lastiki 1,5 3,5 ton S FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Üstün performans... paranızın tam karşıığı Maksimum verim ede etmek

Detaylı

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2013 için

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2013 için DataPage+ 2013 için En Son Güncellenme Tarihi: 25 Temmuz 2013 İçindekiler Tablosu Önkoşul Olan Bileşenleri Yükleme... 1 Genel Bakış... 1 Adım 1: Setup.exe'yi Çalıştırın ve Sihirbazı Başlatın... 1 Adım

Detaylı

ASSAM YÖNERGESİNE EK-T ASSAM WEB SİTESİ YÖNERGESİNE LAHİKA-2 WEB SİTESİ MAKALE EKLEME KILAVUZU 8.4.2014. www.assam.org.tr ASSAM

ASSAM YÖNERGESİNE EK-T ASSAM WEB SİTESİ YÖNERGESİNE LAHİKA-2 WEB SİTESİ MAKALE EKLEME KILAVUZU 8.4.2014. www.assam.org.tr ASSAM YÖNERGESİNE EK-T ASSAM WEB SİTESİ YÖNERGESİNE LAHİKA-2 WEB SİTESİ MAKALE EKLEME KILAVUZU 8.4.2014 ASSAM İçindekiler Önsöz... 3 ASSAM Web Sitesinde Makale Yayınlamak... 4 ASSAM Web Sitesine Nasıl Girerim?...

Detaylı

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Microsoft Office Word Kelime işlemci, görsel nesnelerin veya çizimlerin resim ya da arka plan olarak kullanıldığı metinler oluşturabilen, harita ve tablo gibi şekiller

Detaylı

LOGO PARTNER MEETING

LOGO PARTNER MEETING LOGO PARTNER MEETING Aşağıda görseller ile desteklenen anlatım, logopartnermeeting.com web sitesinin kullanımı için hazırlanmıştır. Yukarıda gördüğünüz görselde bulunan işaretli alanlar aşağıda sırasıyla

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI

ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI Kelime İşlemci Nedir? Bilgisayarda yazıların(metinlerin) yazılmasını ve düzenlenebildiği, resimlerin ve tabloların eklenebildiği yazılımların(programların) genel adıdır.

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

ELEKTRONİK TABLOLAMA Aritmetiksel işlemler ve mantısal karşılaştırmaların yapıldığı programlar elektronik tablolama programlarıdır.

ELEKTRONİK TABLOLAMA Aritmetiksel işlemler ve mantısal karşılaştırmaların yapıldığı programlar elektronik tablolama programlarıdır. ELEKTRONİK TABLOLAMA Aritmetiksel işlemler ve mantısal karşılaştırmaların yapıldığı programlar elektronik tablolama programlarıdır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan elektronik tablolama programlarından

Detaylı

Microsoft Word 2007 Çalışma Soruları

Microsoft Word 2007 Çalışma Soruları 1 BÖLÜM 1 BELGE İŞLEMLERİ Microsoft Word 2007 Çalışma Soruları 1. Aşağıdakilerden hangisi Word Programının tanımıdır? A) Hesap Programıdır. B) Tablo Grafik Programıdır. C) Kelime İşlem Programıdır. D)

Detaylı

WORD KULLANIMI

WORD KULLANIMI KELİME İŞLEMCİ-MİCROSOFT OFFİCE q OFFICE DÜĞMESİ q HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUĞU q MENÜLER q ŞEKİL, RESİM EKLEME q TABLO EKLEME q ETKİNLİKLER 1 OFFICE DÜĞMESİ: Çalışmamız ile ilgili dosya işlemleri yapmamızı

Detaylı

YENİ NISSAN GROUP EPC NİZ BAŞLANGIÇ KILAVUZU

YENİ NISSAN GROUP EPC NİZ BAŞLANGIÇ KILAVUZU YENİ NISSAN GROUP EPC NİZ BAŞLANGIÇ KILAVUZU ARACI TANIMLA Microcat Live tarafından desteklenen Nissan EPC en üst düzey parça satış sistemi sunar. Başlamak için, ana ekranlara göz atın. Araç Arama Araç

Detaylı