Saygılarımızla, SEV-YAY Ekibi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Saygılarımızla, SEV-YAY Ekibi"

Transkript

1

2 SEV Matbaacılık ve Yayıncılık E itim Ticaret A.fi. (SEV-YAY), sözlükçülük alanında bir yandan kalitesinin ve gelene inin simgesi olan, harf indeksli, bombe sırtlı, ihtiyaca göre ayarlanmıfl de iflken ebat ve kapsamlı kâ ıt sözlükleri di er yandan da özellikle ifl hayatında gittikçe yo unlaflan cep telefonu ve benzer mobil cihazlarda da Redhouse güvencesini arayanlar için hazırladı ı Redhouse Mobil markalı ürünleri ile yayıncılık hayatına devam ediyor. SEV-YAY, kendi ürünü olan Redhouse Sözlükleri nin yanı sıra Collins ve Merriam-Webster s gibi markalarla iflbirli i yaparak Türkiye de sözlük gereksinimi duyulan tüm alanlara dair sözlük ürünlerini temin ediyor yılında bafllamıfl oldu u Redhouse Kidz Çocuk Kitapları yayıncılı ına ek olarak flirketimiz, 2007 yılı itibariyle Redhouse E itim Kitapları dizisi ile e itim alanına da ufak da olsa adımını attı. De erli ö retmenlerimizin mesleki geliflimleri kapsamında faydalanabilecekleri bu eserler, Redhouse a özgü bir titizlikle ve ASCD, Cambridge University Press gibi prestijli kurumlarla iflbirli i içinde hazırlandı. Takvimimiz 2011 yılını müjdelerken çocuk kitapları alanında duydu umuz hazzı sözlükçülük alanındaki deneyimimize kattık ve çocuklara yönelik ngilizce ö renme/ ngilizce bilgisini pekifltirme amaçlı dil kartları ve sözlükler hazırladık. Bu arada yetiflkinleri de unutmayıp Redhouse Tematik Sözlükler dizisi için yo un bir flekilde çalıfltık. Azami özen ile yarattı ımız yayınlarımızı ve da ıtımına aracı oldu umuz farklı markalı ürünleri, size aradı ınız hizmeti hakkıyla vereceklerini umarak be eninize sunuyoruz. Saygılarımızla, SEV-YAY Ekibi

3

4 REDHOUSE SÖZLÜ Ü TÜRKÇE / OSMANLICA NG L ZCE 1. Türkçede yayg n olarak kullan lan sözcük, deyim, terim, argo sözler ve atasözlerini kapsayan in üzerindeki maddenin ngilizce karfl l 2.Arapça ve Farsça kökenli sözcüklerin özgün hece uzunluklar n ve vurgulu heceleri belirten imleme dizgesi 3. Maddebafl sözcüklerin Arap harfleriyle ve r ka ad verilen el yaz s ile yaz l fl 4. Harf indeksi kolayl Siparifl Kodu: RS 002 ISBN 10: ISBN 13: Haz rlayanlar: U. Bahad r Alk m, Nazime Antel, Robert Avery, Janos Eckmann, Sofi Huri, Fahir z, Mecdud Mansuro lu, Andreas Tietze Kapsam: xxxii sayfa Bas m Özellikleri: Sert kapak, iplik dikifl, kufle flömiz 3

5 REDHOUSE SÖZLÜ Ü TÜRKÇE - NG L ZCE REDHOUSE SÖZLÜ Ü NG L ZCE - TÜRKÇE 1. Türkçede bugün ve yak n geçmiflte yayg n olarak kullan lan sözcük, deyim, terim, argo sözler ve atasözlerini kapsayan in üzerindeki maddenin ngilizce karfl l 2.Birçok sözcük ve deyimin karfl l k ve tan mlar n pekifltiren örnekler 3. Hayvan ve bitkilerin Latince adlar, önemli hayvan ve bitki gruplar n n s n f, tak m, familya adlar 4.Sözcüklerin hece uzunluklar n ve vurgulu heceleri belirten imleme dizgesi 5. Harf indeksi kolayl Haz rlayanlar: Serap Bezmez, C. H. Brown Kapsam: xiv sayfa Bas m Özellikleri: Sert kapak, iplik dikifl, kufle flömiz 1. ngilizcede yayg n olarak kullan lan sözcük, deyim, terim, argo sözler ve atasözlerini kapsayan in üzerindeki maddenin Türkçe karfl l 2. ngilizce sözcüklerin seslendiriliflini gösteren, Türkçenin alfabe ve foneti ine dayanan ve kolayl kla kavranabilen telaffuz anahtar 3. Harf indeksi kolayl Haz rlayanlar: Robert Avery, Serap Bezmez, Anna G. Edmonds, Mehlika Yaylal Kapsam: viii sayfa Bas m Özellikleri: Sert kapak, iplik dikifl, kufle flömiz Siparifl Kodu: RS 011 ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu: RS 003 ISBN 10: ISBN 13:

6 Geniflletilmifl Bask REDHOUSE BÜYÜK ELSÖZLÜ Ü NG L ZCE TÜRKÇE / TÜRKÇE NG L ZCE REDHOUSE RES ML SÖZLÜK NG L ZCE TÜRKÇE 1. ngilizce ve Türkçede yayg n olarak kullan lan sözcük, deyim, terim, argo sözler ve atasözlerini kapsayan in üzerindeki maddenin Türkçe ve ngilizce karfl l 2. ngilizce sözcüklerin seslendiriliflini gösteren, Türkçenin alfabe ve foneti ine dayanan ve kolayl kla kavranabilen sesletim k lavuzu 3. Birçok sözcük ve deyimin karfl l k ve tan mlar n pekifltiren örnekler 4. Harf indeksi kolayl Haz rlayanlar: Serap Bezmez, C. H. Brown Kapsam: xxxviii sayfa Bas m Özellikleri: Sert kapak, iplik dikifl, kufle flömiz 1. ngilizcede yaygın olarak kullanılan sözcük, deyim, terim, argo sözler ve atasözlerini kapsayan yaklaflık maddenin Türkçe karflılı ı 2. ngilizce sözcüklerin seslendiriliflini gösteren, Türkçenin alfabe ve foneti ine dayanan ve kolaylıkla kavranabilen sesletim kılavuzu 3. Çizimlerden oluflan 50 sayfalık ilave bölüm 4. Harf indeksi kolayl Haz rlayanlar: Serap Bezmez, C. H. Brown Kapsam: xxxii sayfa Bas m Özellikleri: Sert kapak, iplik dikifl, kufle flömiz Siparifl Kodu: RS 007 Siparifl Kodu: RS 013 ISBN 13: ISBN 13:

7 Gözden Geçirilmifl Bask REDHOUSE YEN ELSÖZLÜ Ü NG L ZCE TÜRKÇE / TÜRKÇE NG L ZCE REDHOUSE ELSÖZLÜ Ü NG L ZCE TÜRKÇE / TÜRKÇE NG L ZCE 1. ngilizce ve Türkçede yayg n olarak kullan lan sözcük, deyim, terim, argo sözler ve atasözlerini kapsayan in üzerindeki maddenin Türkçe ve ngilizce karfl l klar 2. ngilizce sözcüklerin seslendiriliflini gösteren, Türkçenin alfabe ve foneti ine dayanan ve kolayl kla kavranabilen bir telaffuz anahtar 3. Birçok sözcük ve deyimin karfl l k ve tan mlar n pekifltiren örnekler 4. Harf indeksi kolayl Haz rlayanlar: Serap Bezmez, Richard Blakney, C. H. Brown Kapsam: xxiv sayfa Bas m Özellikleri: Sert kapak, iplik dikifl, kufle flömiz 1. ngilizce ve Türkçede yayg n olarak kullan lan sözcük, deyim, terim ve argo sözleri kapsayan in üzerindeki maddenin Türkçe ve ngilizce karfl l klar 2. ngilizce sözcüklerin Türk alfabesine göre okunuflu Haz rlayanlar: Robert Avery, Serap Bezmez, Anna G. Edmonds, Mehlika Yaylal Kapsam: viii sayfa Bas m Özellikleri: Plastik kapak, iplik dikifl, kufle flömiz Siparifl Kodu: RS 008 ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu: RS 005 ISBN 13:

8 REDHOUSE KÜÇÜK ELSÖZLÜ Ü NG L ZCE TÜRKÇE 1. ngilizcede yayg n olarak kullan lan sözcük, deyim, terim, argo sözler ve atasözlerini kapsayan in üzerindeki maddenin Türkçe karfl l 2. ngilizce sözcüklerin seslendiriliflini gösteren, Türkçenin alfabe ve foneti ine dayanan ve kolayl kla kavranabilen telaffuz anahtar 3. Birçok sözcük ve deyimin karfl l k ve tan mlar n pekifltiren örnekler Siparifl Kodu: RS 012 ISBN 10: X ISBN 13: Haz rlayanlar: Serap Bezmez, Richard Blakney, C. H. Brown Kapsam: x sayfa Bas m Özellikleri: Karton kapak 7

9 Yeni Fontlarla REDHOUSE KÜÇÜK ELSÖZLÜ Ü NG L ZCE TÜRKÇE / TÜRKÇE NG L ZCE REDHOUSE M N SÖZLÜ Ü NG L ZCE TÜRKÇE / TÜRKÇE NG L ZCE 1. ngilizce ve Türkçede yayg n olarak kullan lan sözcük, deyim, terim, argo sözler ve atasözlerini kapsayan in üzerindeki maddenin Türkçe ve ngilizce karfl l klar 2. ngilizce sözcüklerin seslendiriliflini gösteren, Türkçenin alfabe ve foneti ine dayanan ve kolayl kla kavranabilen bir telaffuz anahtar 3. Harf indeksi kolayl Haz rlayanlar: Serap Bezmez, Richard Blakney, C. H. Brown Kapsam: xvi sayfa Bas m Özellikleri: Sert kapak, iplik dikifl, kufle flömiz 1. ngilizce ve Türkçede yayg n olarak kullan lan sözcük, deyim, terim ve argo sözleri kapsayan in üzerindeki maddenin Türkçe ve ngilizce karfl l klar 2. ngilizce sözcüklerin Türk alfabesine göre okunuflu Haz rlayanlar: Anna G. Edmonds, Mehlika Yaylal Kapsam: vi sayfa Bas m Özellikleri: Plastik kapak, iplik dikifl, kufle flömiz Siparifl Kodu: RS 009 ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu: RS 006 ISBN 10: ISBN 13:

10 Temel Bilgisayar Terimleriyle REDHOUSE CEPSÖZLÜ Ü NG L ZCE TÜRKÇE / TÜRKÇE NG L ZCE 1. Seyahat ederken, ders çal fl rken, ödev haz rlarken ihtiyac n z olan tüm sözcükler ( anamadde) 2.Renkli tasar m, bafll k kelimeleri ve alfabetik dizin sayesinde kullan m kolayl 3. ngilizce sözcükler için telaffuz anahtar Haz rlayanlar: Robert Avery, Serap Bezmez, Anna G. Edmonds, Mehlika Yaylal Kapsam: 505 sayfa Bas m Özellikleri: Plastik kapak, iplik dikifl Siparifl Kodu: RS 004 ISBN 13:

11 REDHOUSE 3. JENERASYON CD SÖZLÜK NG L ZCE TÜRKÇE NG L ZCE Kurulumundan sonraki kullanımlarda CD gerekmez. 1. ngilizce maddelerin gerçek ses ile kay t edilmifl okunufllar 2. ngilizce ve Türkçede yayg n olarak kullan lan sözcük, deyim, terim, argo sözler ve atasözlerini kapsayan in üzerindeki maddenin Türkçe ve ngilizce karfl l klar 3. K sayol özelli i ile di er programlardan seçti iniz sözcü ün anlam na kolayca eriflim 4. Özel arama seçenekleri ile ayr nt l arama 5. Geveze Sözlük ile internette sörf yaparken anlam n bilmedi iniz sözcüklerin karfl l na, fare imlecinizi sözcü ün üzerine getirerek h zl eriflim 6. Sözcük Sihirbaz ile sözcük da arc n art rma 7. Resimli Minisözlük ile botanik ve zooloji dallar ndaki sözcükleri resimleri ile görüntüleme 8.Ses Laboratuar ile sözcükleri seslendirip kay t etme ve kay d özgün seslendirme ile karfl laflt rma 9. Özgün veritaban n de ifltirmeden yeni sözcük ekleme 10.Tüm renk ve fontlar n de ifltirilebildi i arayüz 11. Bu ürün, Windows 98-2nd Edition ve üzerindeki iflletim sistemleri (Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 32, Server 2003, Windows Vista 64, Windows 7-64) tarafından desteklenmektedir. Siparifl Kodu: CD-J01 10 ISBN:

12 mobil WINDOWS MOBILE POCKET PC & SMARTPHONE REDHOUSE MOB L SÖZLÜK mobil IPHONE mobil S60 Redhouse Sözlükleri, kâ ıt ve bilgisayar ortamlarının yanı sıra S60, Windows Mobile Smartphone/Pocket PC, Palm, UIQ3.0, Java, Blackberry ve i Phone ortamlarında da kullanımınıza sunulmaktadır. Cep telefonu ve benzeri el cihazlarının günlük hayatta gittikçe daha önemli bir rol üstleniyor olmaları dolayısıyla gereklili i tespit edilen Redhouse Mobil dizisi, günün teknolojik geliflmeleriyle el ele olacak flekilde geniflletilmeye devam edecektir. mobil JAVA mobil BLACKBERRY mobil PALM mobil UIQ

13 THEMATIC DICTIONARIES

14 REDHOUSE TEMAT K SÖZLÜKLER Redhouse Tematik Sözlükler dizisi için yola çıkarken amacımız sanattan e itime, müzikten bilgisayar ve nternet e, finanstan modaya, biyolojiden mitolojiye, astronomiden spora dek çok çeflitli alanlarda benzeri olmayan tematik sözlükleri Türk okur ve arafltırmacıların hizmetine sunabilmekti. Tematik sözlüklerimizi hazırlarken sayfaları zevkle karıfltırılacak birer kitap olmalarını hedefledik. Kendi dev sözlük veri bankamızın yanı sıra, çok sayıda ngilizce ve Türkçe kaynaktan yararlandık. Ardından her harfin kapsamının geniflli ine göre belirli sayıda ngilizce ve Türkçe bilgi kutusu ekledik. Bazı bilgi kutularında, sözlük içinde yer alan terimlerin ayrıntılı açıklamalarına yer verdik. Bazılarında ise sözlükte yer alan bir terimle ilgili bir kifli, bir düflünce veya bir akımı ele aldık. Dizi için, ana renk her tematik sözlükte farklı olacak flekilde dinamik bir tasarım hazırladık. Alfabetik bölümlerden hemen önce, sözlü ün teması göz önüne alınarak hazırlanmıfl özgün çizimler ekledik. Dizinin ilk sözlü ü olan Redhouse E itim Terimleri Sözlü ü raflardaki yerini aldı, Redhouse Sanat Terimleri ve Kavramları Sözlü ü ve Redhouse Müzik Terimleri Sözlü ü ise çok yakında hazır olacak. 13

15

16 E T MC LER Ç N D S PL N SORUNLARINI ÖNLEME VE ÇÖZME REHBER Mark Boynton, Christine Boynton SEV-YAY Türkçe, 158 sayfa ISBN: Siparifl Kodu: EY-001 Ö RENC GEREKS N MLER NE GÖRE FARKLILAfiTIRILMIfi E T M Carol Ann Tomlinson SEV-YAY Türkçe, 208 sayfa ISBN: Siparifl Kodu: EY-002 Uzmanlaflm fl kadrolar taraf ndan haz rlanan kapsaml içerikleri sayesinde e itim dizisindeki kitaplar m z n, hem temel bilgi sahibi olmak isteyen genç ö retmenlere, hem de de iflen ö renci profiliyle birlikte e itim anlay fl n yenilemek isteyen deneyimli ö retmenlere çok yararl olacaklar na inan yor, sizleri kitaplar m z incelemeye davet ediyoruz. Ö RENC BAfiARISINI ARTIRAN Ö RET M STRATEJ LER Robert J. Marzano, Debra J. Pickering, Jane E. Pollock SEV-YAY Türkçe, 220 sayfa ISBN: Siparifl Kodu: EY-003 ETK L SINIF YÖNET M STRATEJ LER Robert J. Marzano, Debra J. Pickering, Jana S. Marzano SEV-YAY Türkçe, 195 sayfa ISBN: Siparifl Kodu: EY-004 DÜfiÜNME ST LLER Robert J. Sternberg SEV-YAY Türkçe, 172 sayfa ISBN: Siparifl Kodu: EY

17 KÜLTÜR YAYINLARI CULTURAL PUBLICATIONS

18 Strolling Through stanbul by Hilary Sumner Boyd & John Freely SEV-YAY ngilizce ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu: KY-001 Biblical Sites in Turkey by Everett C. Blake & Anna G. Edmonds SEV-YAY ngilizce ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu: KY-002 Biblische Stätten in der Türkei by Everett C. Blake & Anna G. Edmonds SEV-YAY Almanca ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu: KY-003 The Bosphorus By John Freely SEV-YAY ngilizce ISBN 13: Siparifl Kodu: KY-004 Turkey Around the Marmara by John Freely SEV-YAY ngilizce ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu: KY-005 The Aegean Coast of Turkey by John Freely SEV-YAY ngilizce ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu: KY

19 The Western Interior of Turkey by John Freely SEV-YAY ngilizce ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu: KY-007 The Western Mediterranean Coast of Turkey by John Freely SEV-YAY ngilizce ISBN 13: Siparifl Kodu: KY-008 The Eastern Mediterranean Coast of Turkey by John Freely SEV-YAY ngilizce ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu: KY-009 The Black Sea Coast of Turkey by John Freely SEV-YAY ngilizce ISBN 13: Siparifl Kodu: KY

20 An American Cook in Turkey First edition by Anne Glass, following editions by Anna G. Edmonds SEV-YAY ngilizce / English ISBN: Siparifl Kodu: KY-011 Turistlerle ngilizce Konuflal m by Cerina Logico Blakney, Gwen Colegrove, James Sowerwine, Mehlika Yaylal Redhouse Yay nevi / SEV-YAY ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu: KY-012 Baharat n zleri Müheyya zer SEV-YAY ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu: KY-014 Sir J. W. Redhouse / Mükemmel Bir Do ubilimcinin Öyküsü by Carter V. Findley SEV-YAY ngilizce & Türkçe / English & Turkish ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu: KY-015 Ev Bitkileri by Hadi Mir Rafati Redhouse Yay nevi / SEV-YAY ISBN 13: Siparifl Kodu: KY

21 Merriam-Webster s SÖZLÜKLER

22 MERRIAM WEBSTER S COLLEGIATE DICTIONARY CD-ROM America s Best-Selling Dictionary NG L ZCE - NG L ZCE MERRIAM WEBSTER S COLLEGIATE THESAURUS Zero In On The Right Word NG L ZCE - NG L ZCE tan m den fazla örnek kullan m den fazla deyim den fazla tablo, illüstrasyon ve diyagram 5. Win/Mac iflletim sistemlerine uyumlu CD-ROM 6. a ücretsiz bir y ll k üyelik 7. Harf indeksi kolayl Kapsam: 1664 sayfa Bas m Özellikleri: Sert kapak + flömiz den fazla eflanlaml, karfl tanlaml, 2. Net tan mlar ve örnek kullan mlar 3. Harf indeksi kolayl Kapsam: 894 sayfa Bas m Özellikleri: Sert kapak + flömiz ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu: ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu:

23 THE MERRIAM-WEBSTER DICTIONARY OF SYNONYMS AND ANTONYMS Choose Words With Precision NG L ZCE - NG L ZCE MERRIAM WEBSTER S DICTIONARY OF SYNONYMS Choose Words With Precision NG L ZCE - NG L ZCE 1. Eflanlaml sözcüklerin anlam farklar yla ilgili detayl aç klamalar 2. Örnek kullan mlar 3. Alfabetik s ralama sayesinde kullan m kolayl Kapsam: 894 sayfa Bas m Özellikleri: Sert kapak + flömiz ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu: Kavram dizini içeren thesaurus lardan çok daha genifl kapsaml 2.Eflanlaml lar n aras ndaki nüanslar ayd nlatan aç klamalar 3. Karfl tanlaml lar n ve iliflkili sözcüklerin listesi Kapsam: 944 sayfa Bas m Özellikleri: Sert kapak + flömiz ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu: 341-7

24 THE MERRIAM-WEBSTER S and GARFIELD DICTIONARY With Comics! The First Dictionary with Attitude! NG L ZCE - NG L ZCE MERRIAM-WEBSTER S DICTIONARY OF BASIC ENGLISH Easy To Understand Newly Revised! NG L ZCE - NG L ZCE 1. Her sayfada belirli bir sözcü ün kullan m n konu alan Garfield karikatürü den fazla tan m ve Garfield in özel aç klamalar! 3. Her yafla hitap eden içerik Kapsam: 816 sayfa Bas m Özellikleri: Karton kapak ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu: den fazla anagirifl 2. Net ve kavranmas kolay tan mlar den fazla çizim den fazla örnek kullan m Kapsam: 608 sayfa Bas m Özellikleri: Karton kapak ISBN 10: X ISBN 13: Siparifl Kodu: 605-X 23

25 MERRIAM-WEBSTER S DICTIONARY NG L ZCE - NG L ZCE MERRIAM-WEBSTER S DICTIONARY NG L ZCE - NG L ZCE den fazla anamaddenin karflılı ı yeni anamadde 3. Özel bölümler eklenmifltir: karıfltırılan ve yanlıfl kullanılan sözcükler, sözcüklerin kökleri, ngilizce temel dilbilgisi Kapsam: 700 sayfa Bas m Özellikleri: Karton kapak ISBN 10: X ISBN 13: Siparifl Kodu: 636-X yeni sözcük 2. ngilizceyi ö renmekte olanlar için tasarlanmıfl kullanım özellikleri 3. anlaflılması kolay karflılık den fazla eflanlamlılar listesi 5. ngilizcede çok kullanılan deyim ve ifadeler Kapsam: 973 sayfa Bas m Özellikleri: Karton kapak ISBN 13: Siparifl Kodu: 931-3

26 MERRIAM-WEBSTER S MEDICAL DICTIONARY Use Today s Medical Vocabulary NG L ZCE - NG L ZCE MERRIAM-WEBSTER S DICTIONARY OF LAW The Legal Terms You Need Today NG L ZCE - NG L ZCE den fazla anagirifl 2. Tüm girifllerin okunuflu 3. T bbi markalar ve yayg n ilaçlar n muadilleri den fazla hukuki sözcük ve terim 2. Net tan mlar 3. Vakalar, kanunlar hakk nda yard mc bilgiler Kapsam: 771 sayfa Bas m Özellikleri: Karton kapak ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu: Kapsam: 656 sayfa Bas m Özellikleri: Karton kapak ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu:

27 MERRIAM-WEBSTER S POCKET DICTIONARY Pocket Reference Library NG L ZCE - NG L ZCE MERRIAM-WEBSTER S POCKET GUIDE TO SYNONYMS Pocket Reference Library NG L ZCE - NG L ZCE 1. Net aç klamalar ile anagirifl 2. Anagirifllerin okunufllar 3. mla ile ilgili genel bilgi Kapsam: 405 sayfa Bas m Özellikleri: Karton kapak ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu: den fazla eflanlaml sözcük 2.Do ru sözcük seçimi için eflanlaml lar aras ndaki mana fark na dair aç klamalar 3. Ebatlar sayesinde tafl ma kolayl Kapsam: 362 sayfa Bas m Özellikleri: Karton kapak ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu:

28 MERRIAM WEBSTER S THESAURUS The Perfect Dictionary Companion NG L ZCE - NG L ZCE MERRIAM-WEBSTER S THESAURUS Larger Size Edition NG L ZCE - NG L ZCE 1. Alfabetik s ra ile kullan m kolayl den fazla eflanlaml, karfl tanlaml, iliflkili, benzer sözcükler ve deyimler 1. Alfabetik s ra ile kullan m kolayl den fazla eflanlaml, karfl tanlaml, iliflkili, benzer sözcükler ve deyimler Kapsam: 771 sayfa Bas m Özellikleri: Karton kapak ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu: Kapsam: 669 sayfa Bas m Özellikleri: Karton kapak ISBN 10: ISBN 13: Siparifl Kodu:

29 Collins SÖZLÜKLER

30 COLLINS GERMAN DICTIONARY Collins gem in colour ngilizce Almanca / Almanca - ngilizce COLLINS FRENCH DICTIONARY Collins gem in colour ngilizce Frans zca / Frans zca ngilizce 1. Seyahat ederken ve ders çal fl rken ihtiyac n z olan tüm sözcükleri bulun 2. Yeni, basit, kullan m kolay sayfa düzeni 3. Phrasefinder, deyimleri bulman n pratik yolu 4.Almanca ve ngilizcedeki en yeni sözcükler 1. htiyac n z olan tüm sözcükleri bulun 2. Basit sayfa düzeni flimdi renkli 3. Seyahat edenler için Phrasefinder pratik kullan m Kapsam: 555 sayfa Bas m Özellikleri: Plastik kapak ISBN 10: Kapsam: 588 sayfa Bas m Özellikleri: Plastik kapak ISBN 13: Siparifl Kodu: Siparifl Kodu:

31 COLLINS SPANISH DICTIONARY Collins gem in colour ngilizce spanyolca / spanyolca - ngilizce COLLINS ITALIAN DICTIONARY Collins gem in colour ngilizce talyanca / talyanca ngilizce 1. htiyac n z olan tüm sözcükleri bulun 2. Basit sayfa düzeni flimdi renkli 3. Seyahat edenler için Phrasefinder pratik kullan m Kapsam: 581 sayfa Bas m Özellikleri: Plastik kapak ISBN 13: Siparifl Kodu: htiyac n z olan tüm sözcükleri bulun 2. Basit sayfa düzeni flimdi renkli 3. Seyahat edenler için Phrasefinder pratik kullan m Kapsam: 582 sayfa Bas m Özellikleri: Plastik kapak ISBN 13: Siparifl Kodu:

32 COLLINS ENGLISH DICTIONARY Collins gem in color ngilizce - ngilizce COLLINS ENGLISH DICTIONARY Complete & unabridged New Edition ngilizce - ngilizce 1. stedi iniz sözcü ü bulun ihtiyac n z olan tüm sözcükler ve tan mlar bulun 2.Kendinizden emin konuflun ve yaz n yaz m ve telaffuzu zor sözcükler için ipuçlar 3. Arad n z sözcükleri çabuk bulun basit sayfa düzeni 4.Güncelli i yakalay n Kapsam: 700 sayfa Bas m Özellikleri: Plastik kapak ISBN 13: Siparifl Kodu: Kendinizden emin konuflun ngilizcede kullan lan en yeni sözcükleri keflfedin 2. stedi iniz sözcükleri bulun Collins e güvenebilirsiniz; tüm tan mlar, örnekler, deyimler ve kullan m notlar günümüz ngilizcesinin benzersiz ve sürekli güncellenen 2,5 milyar sözcüklük veritaban Collins Word Web den al nm flt r 3. Arad n z sözcükleri çabuk bulun gözü yormayan, arad n z çabuk bulduran yepyeni sayfa düzeni Kapsam: 1887 sayfa Bas m Özellikleri: Sert kapak + flömiz ISBN 10: Siparifl Kodu:

33 COLLINS SCHOOL THESAURUS Collins gem ngilizce - ngilizce COLLINS THESAURUS A-Z Collins gem ngilizce - ngilizce 1. stedi iniz sözcü ü bulun alternatif sözcük çeflitlili i 2.Arad n z sözcükleri çabuk bulun basit, kullan m kolay sayfa düzeni 1. Genifl alternatif ve karfl tanlaml sözcük seçenekleri 2.Kullan m kolay sayfa düzeni 3. En kullan fll sözcüklerin ayr flt r ld madde karfl l klar Kapsam: 592 sayfa Bas m Özellikleri: Plastik kapak ISBN 13: Siparifl Kodu: Kapsam: 689 sayfa Bas m Özellikleri: Plastik kapak ISBN 13: Siparifl Kodu:

34 COLLINS SCHOOL THESAURUS Collins gem now in colour NG L ZCE - NG L ZCE Kapsam: 616 sayfa Bas m Özellikleri: Plastik kapak ISBN 13: Siparifl Kodu: stedi iniz sözcü ü bulun alternatif sözcük çeflitlili i 2.Arad n z sözcükleri çabuk bulun basit, kullan m kolay sayfa düzeni 3. Kendinizden emin konuflun ve yaz n hangi sözcü ün nerede kullan laca n gösteren örnekler 4.Dilinizi gelifltirin s k tekrarlanan sözcüklere alternatifler 33

35 COLLINS POCKET SPANISH DICTIONARY in colour - free access spanyolca/ ngilizce - ngilizce/ spanyolca COLLINS POCKET FRENCH DICTIONARY in colour - free access Fransızca/ ngilizce ngilizce/fransızca 1. htiyacınız olan tüm sözcükleri içerir. 2.Karmaflık maddelerle ilgili olarak ilave destek verir. 3. spanyolca konuflulan ülkelerde günlük hayat için gerçek bir rehberlik hizmeti sunar. 4.Renkli tasarımı sayesinde aradı ınızı kolaylıkla bulmanızı sa lar. 1. htiyacınız olan tüm sözcükleri içerir. 2.Karmaflık maddelerle ilgili olarak ilave destek verir. 3. Fransızca konuflulan ülkelerde günlük hayat için gerçek bir rehberlik hizmeti sunar. 4.Renkli tasarımı sayesinde aradı ınızı kolaylıkla bulmanızı sa lar. Kapsam: 613 sayfa Bas m Özellikleri: Plastik kapak ISBN 13: Siparifl Kodu: Kapsam: 618 sayfa Bas m Özellikleri: Plastik kapak ISBN 13: Siparifl Kodu:

36 COLLINS POCKET GERMAN DICTIONARY in colour - free access Almanca/ ngilizce - ngilizce/almanca COLLINS POCKET RUSSIAN DICTIONARY in colour - free access Rusca/ ngilizce ngilizce/rusca 1. htiyacınız olan tüm sözcükleri içerir. 2.Karmaflık maddelerle ilgili olarak ilave destek verir. 3. Almanca konuflulan ülkelerde günlük hayat için gerçek bir rehberlik hizmeti sunar. 4.Renkli tasarımı sayesinde aradı ınızı kolaylıkla bulmanızı sa lar. Kapsam: 586 sayfa Bas m Özellikleri: Plastik kapak ISBN 13: Siparifl Kodu: htiyacınız olan tüm sözcükleri içerir. 2.Karmaflık maddelerle ilgili olarak ilave destek verir. 3. Önemli gramer bilgilerini de içerir. 4.Net tasarımı sayesinde aradı ınızı kolaylıkla bulmanızı sa lar. Kapsam: 750 sayfa Bas m Özellikleri: Sert kapak + flömiz ISBN 13: Siparifl Kodu:

37 COLLINS MINI DICTIONARY in colour - free access ngilizce - ngilizce COLLINS MINI THESAURUS in colour - free access ngilizce - ngilizce 1. Kifli ve yer isimlerini içerir. 2.Renkli tasarımı sayesinde aradı ımız maddeyi kolaylık bulursunuz. 3. Evde ve iflte ihtiyacınız olacak tüm sözcükleri bulabilece iniz genifl kapsamlı ve güvenilir bir kaynaktır. Kapsam: 674 sayfa Bas m Özellikleri: Karton kapak ISBN 13: Siparifl Kodu: Efl anlamlı ve zıt anlamlı sözcükleri de içerir. 2.En sık kullanılan efl anlamlılar kolaylıkla bulunabilmeleri için renklendirilmifltir. 3. Amerika Birliflk Devlerlerinin eyaletlerinden ünlülerin isimlerine kadar genifl bir yelpazede ilgili sözcükler için oluflturulmufl referans listesi sayesinde bulmaca çözerken en büyük yardımcınız olacaktır. 4.Renkli tasarımı sayesinde aradı ınızı kolaylıkla bulmanızı sa lar. Kapsam: 689 sayfa Bas m Özellikleri: Karton kapak ISBN 13: Siparifl Kodu:

38 COLLINS CONCISE ENGLISH DICTIONARY in colour - free access ngilizce - ngilizce COLLINS POCKET WEBSTER S THESAURUS in colour - free access ngilizce - ngilizce 1. Kifli ve yer isimlerini içerir. 2. Renkli tasarımı sayesinde aradı ınız maddeyi kolaylık bulabilirsiniz. 3. Evde ve iflte ihtiyacınız olacak tüm sözcükleri bulabilece iniz genifl kapsamlı ve güvenilir bir kaynaktır. Kapsam: 1300 sayfa Bas m Özellikleri: Sert kapak ISBN 13: Siparifl Kodu: Tamamen güncellenmifltir. 2.Renkli tasarımı sayesinde kullanımı çok kolaydır. 3. En sık kullanılan efl anlamlılar renklendirilmifltir. 2.Dil becerilerini gelifltirirken, bulmaca çözerken ve ev ödevlerinizi yaparken tam da ihtiyacınız olan deste i sunar. Kapsam: 628 sayfa Bas m Özellikleri: Sert kapak + flömiz ISBN 10: Siparifl Kodu:

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

>>> SAYI 42 42. SAYIDA NELER VAR? KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR.

>>> SAYI 42 42. SAYIDA NELER VAR? KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR. SAYI 42 TEMEL B LG LER KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. WINDOWS ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR. PROJELER B RDEN FAZLA BELGE LE ÇALIfiMAK. WORD LE ÇALIfiMANIN

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2249 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1248 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II

Detaylı

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR? SAYI 24 TEMEL B LG LER B LG SAYARLA Ö REN M E T MDE B LG SAYARDAN FAYDALANMA LASER VE LED YAZICILAR LASER KULLANAN YAZICILAR VER DEPOLAMA D SKETE YEN ALTERNAT FLER 25. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS D SK TEM

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2203 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1211 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

Detaylı

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR?

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? SAYI 22 TEMEL B LG LER OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? WINDOWS B Ç MLEND RME EXCEL BELGELER N DÜZENLEMEN N PÜF NOKTALARI. PROJELER PERFORMANS

Detaylı

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2374 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1371 ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I Yazarlar Erhan ULA (Ünite 1-4) Nergis COfiKUNER BATI (Ünite 5) Haluk fianli (Ünite 5, 6) Editör Yrd.Dç.Dr.

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK?

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? SAYI 52 TEMEL B LG LER B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? PROJELER DOS HATA MESAJINI KAPATMAK. BAZI ÖNEML

Detaylı

Kim Korkar LINUX tan?

Kim Korkar LINUX tan? Kim Korkar LINUX tan? Can U ur Ayfer, Ömer Ayfer Bu kitap, PUSULA Yay nc l k taraf ndan LINUX kullan c lar için ücretsiz olarak da t l r. YAYINCILIK ve LET fi M L M TED fi RKET Pusula 103 Kim Korkar Linux

Detaylı

SAYISAL FOTO RAF fileme TEKN KLER

SAYISAL FOTO RAF fileme TEKN KLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2503 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1474 SAYISAL FOTO RAF fileme TEKN KLER Yazarlar Ö r.gör. Melike TAfiÇIO LU (Ünite 1, 5, 7, 8) Ö r.gör. Cemalettin YILDIZ (Ünite

Detaylı

GAZETE VE DERGI . UNITE KAZANIMLAR HAZIRLIK SORULARI

GAZETE VE DERGI . UNITE KAZANIMLAR HAZIRLIK SORULARI 7. UNITE GAZETE VE DERGI KAZANIMLAR 1. Gazete ile ilgili temel kavramlar tan r. 2. Gazetedeki haber ve foto raf iliflkisini analiz eder. 3. Örnek bir gazete haz rlar. 4. çerik ve yay n periyoduna göre dergi

Detaylı

YEN LET fi M TEKNOLOJ LER

YEN LET fi M TEKNOLOJ LER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2395 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1392 YEN LET fi M TEKNOLOJ LER Yazarlar Ö r.gör.dr. Dilek ALTUNAY (Ünite 1) Ö r.gör. M.Recep OKUR (Ünite 2) Ö r.gör. Serap U UR

Detaylı

Dili ya ayarak ö renin NG LTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YEN ZELANDA SV ÇRE FRANSA MALTA. www.lsi.edu

Dili ya ayarak ö renin NG LTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YEN ZELANDA SV ÇRE FRANSA MALTA. www.lsi.edu Language Studies International Tan t m Bro ürü 2013 Dili ya ayarak ö renin NG LTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YEN ZELANDA SV ÇRE FRANSA MALTA www.lsi.edu 1 2 Ho Geldiniz Welcome Willkommen Bienvenue Bienvenido

Detaylı

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek.

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. flletme Fakültesi 1993 mezunlar ndan Emre Evinç, çocukken merak sald

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Tepe yöneticilerden gençlere mektup Cazip ifl alanlar Özgeçmifl ve baflvuru hatalar ISSN 1308-5689 2011 fiirketler ve dahas Yeni Mezunun fl Rehberi 2011 Yeni Mezunun fl Rehberi

Detaylı

Ak ll tahtada ak ll e itim

Ak ll tahtada ak ll e itim Ak ll tahtada ak ll e itim Do a Koleji ndeki her s n fta art k ak ll tahtalar var. Gerçeklefltirilen bu devrimden dolay Do a Koleji, Promethean firmas taraf ndan Dünya Mükemmellik Ödülü ne lay k görüldü.

Detaylı

Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi

Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi TÜB TAK ULAKB M Ulusal Akademik A ve Bilgi Merkezi Adres: YÖK Binas B5 Blok Bilkent 06539 Ankara Internet adresi: www.ulakbim.gov.tr Tel: 0(312) 298 92 00 Fax:

Detaylı

Evlerimizdeki kiflisel bilgisayarlar n d fl tasar mlar nda, neredeyse. ilk IBM ürünü PC den bu yana hiçbir de ifliklik olmam flt r.

Evlerimizdeki kiflisel bilgisayarlar n d fl tasar mlar nda, neredeyse. ilk IBM ürünü PC den bu yana hiçbir de ifliklik olmam flt r. YEN KASA TASARIMI TEMEL B LG LER YEN KASA TASARIMI Evlerimizdeki kiflisel bilgisayarlar n d fl tasar mlar nda, neredeyse ilk IBM ürünü PC den bu yana hiçbir de ifliklik olmam flt r. Görünümleri ço unlukla

Detaylı

FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME

FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2428 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1409 FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME Yazarlar Doç. Coflgül YÜKSEL (Ünite 1) Prof. Tevfik Fikret UÇAR (Ünite 2) Özcan YURDALAN

Detaylı

KOB ler için internet

KOB ler için internet KOB ler için internet 1 e ve e-ticarete girifl Haziran 2007 2 stanbul Avrupa Bilgi Merkezi, SO, KOSGEB ve KV ortakl nda yürütülen ve k smen Avrupa Komisyonu taraf ndan finanse edilmekte olan bir giriflimdir.

Detaylı

End-User Education and Selection Criteria for Databases in Information Centers

End-User Education and Selection Criteria for Databases in Information Centers Görüfller / Opinion Papers Bilgi Merkezleri için Veri Taban Seçim Kriterleri ve Kullan c E itimi End-User Education and Selection Criteria for Databases in Information Centers lhan AKÇAL * Serkan KAYA

Detaylı

ADIM ADIM PROJE YÖNET M

ADIM ADIM PROJE YÖNET M ADIM ADIM PROJE YÖNET M ADIM ADIM PROJE YÖNET M BAfiARILI PROJE YÖNET M Ç N KANITLANMIfi VE PRAT K B R REHBER Richard Newton Çeviren lker Gülfidan ISBN 978-605-5655-27-3 Pearson Education Limited 2006

Detaylı

MÜZ K VE GÖRSEL SANATLAR Ö RET M

MÜZ K VE GÖRSEL SANATLAR Ö RET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1799 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 934 MÜZ K VE GÖRSEL SANATLAR Ö RET M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZTÜRK (Ünite 1-6) Yrd.Doç.Dr. Hakan SAVAfi (Ünite 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Japonlarla fl Yaparken letiflim Kurman n Yollar

Japonlarla fl Yaparken letiflim Kurman n Yollar Japonlarla fl Yaparken letiflim Kurman n Yollar Farkl iletiflim tarzlar ndan do an yanl fl anlamalar, Japonya yla ifl yapan yabanc ifladamlar n n ço u zaman birçok ifl f rsat n kaç rmalar na neden olmaktad

Detaylı

ngilizce orijinal versiyonuna www.wipo.int/sme/en/documents/guides adresinden eriflilebilecek bu yayın, üzerinde Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC)

ngilizce orijinal versiyonuna www.wipo.int/sme/en/documents/guides adresinden eriflilebilecek bu yayın, üzerinde Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ngilizce orijinal versiyonuna www.wipo.int/sme/en/documents/guides adresinden eriflilebilecek bu yayın, üzerinde Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ile birlikte efl telif hakkına sahip Dünya Fikri Mülkiyet

Detaylı

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand May s 2003 Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand BU SAYIDA Bu penguen çok güçlü Yar fla önde bafllay n e-business on demand fiebeke ifl bafl nda Grid computing Yukar, daha yukar 32-bitten

Detaylı

s n rs z özgürlük business on demand

s n rs z özgürlük business on demand Eylül 2003 s n rs z özgürlük business on demand KURUMSAL www.ibm.com/tr Dönüflümün Yol Haritas Çizildi IBM, gelifltirdi i Linux platformlar n önce kendi kurumsal ortam nda deniyor BU SAYIDA Önce biz tad

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2987 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1940 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II Yazarlar Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 1, 7) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL KPSS E T M B L MLER Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER O uzhan ÜNAL PRAT K E T M SER S AÇI AKADEMİ YAYINLARI Yeşilırmak Sokak Nu.: 15 Kızılay / ANKARA Tel : (312) 231 75 41 (pbx) Faks : (312) 230 75 40 DİZGİ

Detaylı