[Birim Fiyat Mal Alımı Tip SözleĢmesi]

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "[Birim Fiyat Mal Alımı Tip SözleĢmesi]"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.FARUK ĠLKER BERGAMA DEVLET HASTANESĠ 2011 MALĠ YILI PAZARLIK USULÜ ĠLE 103 KALEM TIBBĠ CĠHAZ (SARF) ALIMI MAL ALIMLARINA AĠT TĠP SÖZLEġME [Birim Fiyat Mal Alımı Tip SözleĢmesi] ĠÇĠNDEKĠLER Madde 1- SözleĢmenin Tarafları Madde 2- Taraflara ĠliĢkin Bilgiler Madde 3- SözleĢmenin Dili Madde 4- Tanımlar Madde 5- SözleĢme Konusu ĠĢin/Alımın Tanımı Madde 6- SözleĢmenin Türü ve Bedeli Madde 7- SözleĢme Bedeline Dahil Giderler Madde 8- SözleĢmenin Ekleri Madde 9- SözleĢmenin Süresi Madde 10- Malın/ĠĢin Teslim Alma ġekil ve ġartları ile Teslim Programı Madde 11- Teminata ĠliĢkin Hükümler Madde 12- Ödeme Yeri ve ġartları Madde 13- Avans Verilmesi, ġartları ve Miktarı Madde 14- Fiyat Farkı Madde 15- Alt Yüklenicilere ĠliĢkin Bilgiler ve Sorumluluklar Madde 16- Yüklenicinin Yükümlülükleri Madde 17- Eğitim Madde 18- Alım Konusu Mala ĠliĢkin Dokümantasyon Madde 19- Yeni Model Madde 20- Ambalajlama Madde 21- Reklam Yasağı Madde 22- Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Madde 23- SözleĢmede DeğiĢiklik Yapılması Madde 24- SözleĢme Kapsamında Yaptırılabilecek Ġlave ĠĢler, ĠĢ EksiliĢi ve ĠĢin Tasfiyesi Madde 25- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve ġartları Madde 26- Sigorta Madde 27- Ġdarenin Yükümlülükleri Madde 28- Bildirimler, Olurlar, Onaylar, Belgeler ve Tespitler Madde 29- Yüklenicinin Vekili Madde 30- Denetim, Muayene ve Kabul ĠĢlemleri Madde 31- Ödeme Belgelerinin Düzenlenmesi Madde 32- SözleĢmenin Devir ġartları Madde 33- SözleĢme ve Eklerine Uymayan ĠĢler Madde 34- Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve Kesintiler ile SözleĢmenin Feshi Madde 35- SözleĢmenin Feshi ve ĠĢin Tasfiyesi Madde 36- Fesih Tarihinin Belirlenmesi Madde 37- Fesih Halinde Yapılacak ĠĢlemler Madde 38- SözleĢmenin Feshi Halinde Yüklenicinin Mallarının Tahliyesi Madde 39- Yüklenicinin Ölümü, Ġflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti Madde 40- Kabulden Sonraki Hata ve Ayıplardan Sorumluluk Madde 41- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu Madde 42- AnlaĢmazlıkların Çözümü Madde 43- Hüküm Bulunmayan Haller Madde 44- Diğer Hususlar Madde 45- Yürürlük Madde 46- SözleĢmenin Ġmzalanması MAL ALIMLARINA AĠT TĠP SÖZLEġME Ġhale Kayıt Numarası: 2011/31961 Madde 1 - SözleĢmenin tarafları [Birim Fiyat Mal Alımı Tip SözleĢmesi] 1.1. Bu sözleģme, bir tarafta DR.FARUK ĠLKER BERGAMA DEVLET HASTANESĠ (bundan sonra Ġdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aģağıda yazılı Ģartlar dahilinde akdedilmiģtir. Madde 2 - Taraflara iliģkin bilgiler 2.1. Ġdarenin a) Adı:... DR.FARUK ĠLKER BERGAMA DEVLET HASTANESĠ. b) Adresi :. ĠSLAMSARAY MAH.ADNAN MENDERES BULVARI NO:223 BERGAMA-ĠZMĠR. c) Telefon numarası:

2 2.2. Yüklenicinin ç) Faks numarası: d) Elektronik posta adresi (varsa):. a) Adı ve soyadı/ticaret unvanı: b) T.C. Kimlik No:. c) Vergi Kimlik No: ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:.. d) Telefon numarası:. e) Bildirime esas faks numarası:... f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) : 2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmiģlerdir. Adres değiģiklikleri usulüne uygun Ģekilde karģı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmıģ sayılır Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler. Madde 3 - SözleĢmenin dili 3.1. SözleĢme Türkçe olarak hazırlanmıģtır. Madde 4 - Tanımlar 4.1. Bu SözleĢmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu, Mal Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul ĠĢlemlerine Dair Yönetmelik ve ihale dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir. Madde 5 - SözleĢmenin konusu iģin/alımın tanımı 5.1. SözleĢmenin konusu; Ġdarenin ihtiyacı olan ve aģağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri teknik Ģartnamede düzenlenen [2011 MALĠ YILI PAZARLIK USULÜ ĠLE 103 KALEM TIBBĠ CĠHAZ (SARF) ALIMI..], ihale dokümanı ile bu sözleģmede belirlenen Ģartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve Ġdareye teslimi iģidir SözleĢme kapsamında alımı yapılacak [malların] miktarı: MALZEME LĠSTESĠ : S.NO CĠNSĠ MĠKTAR BĠRĠMĠ 1 BUHAR OTOKLAV KĠMYASAL ĠNDĠKATÖRÜ ULTRASONĠK YIKAMA CĠHAZI ĠÇĠN SOLÜSYON (D-PROCXV)(5 LT LĠK BĠDON) 50 3 BAKIM SOLÜSYONU W-PROCXV(5 LT LĠK BĠDON) 10 4 ASPĠRASYON SETĠ VAKUM KONTROLSÜZ ASPĠRASYON SONDASI NO: HEMOVAC ÇĠFT ĠĞNELĠ 50 7 HEMOVAC TEK ĠĞNELĠ 50 8 BĠSTÜRĠ UCU NO: BĠSTÜRĠ UCU NO: BĠSTÜRĠ UCU NO: BRANÜL NO: BRANÜL NO: BRANÜL NO: BRANÜL NO: GAZLI BEZ METRE 16 FLASTER 5* FLASTER 5*5 500 POLĠGLĠTON MONOFLAMENT NO:1 45 MM 18 YUVARLAK ĠĞNE VICRYL 5/0 YUVARLAK ĠĞNE 60 2

3 20 VICRYL 6/0 YUVARLAK ĠĞNE PDS NO:1 YUVARLAK ĠĞNE PROLEN 6/0 YUVARLAK ĠĞNE PROLEN MESH 6* ENJEKTÖR 2 CC SĠYAH UÇLU ENJEKTÖR 5 CC YEġĠL UÇLU ENJEKTÖR 10 CC YEġĠL UÇLU ENJEKTÖR UCU SĠYAH KAN ÇÖZÜCÜ-AMĠLOTĠK 30 LĠTRE 29 BETADĠNE SIVI SABUN 50 LĠTRE 30 KAN TRANSFÜZYON SETĠ KAPALI DRENAJ ġġġe 2000 ML 5 32 LEVĠN SONDA NO: NAZAL OKSĠJEN KANÜLÜ OKSĠJEN MASKESĠ ÇOCUK SURGĠCEL VAKUMLU SEDĠMANTASYON TÜPÜ KARMEN ENJEKTÖRÜ TEKLĠ KARMEN KANÜL NO: KARMEN KANÜL NO: KARMEN KANÜL NO: KOTER KALEMĠ VE KABLOSU CERRAHĠ ELDĠVEN NO:8 STERĠL PROLEN MESH 15* ARTROSKOPĠK UÇ 4,2 MM STERĠL ELDĠVEN PUDRASIZ NO: LAPAROSKOBĠK ENDOSKOPĠK MAKAS LAPAROSKOBĠK ENDOSKOPĠK DĠSSEKTÖR LAPAROSKOBĠK ENDOSKOPĠK GRASPER LAPAROSKOBĠK ENDOSKOPĠK TROCAR(10 LU) ÇĠLE ĠPEK NO: ÇĠLE ĠPEK NO:2/ MONOFLAMENT POLĠGLĠTON NO:3/0 KESKĠN MONOFLAMENT POLĠGLĠTON NO:3/0 YUVARLAK MONOFLAMENT POLĠGLĠTON NO:4/0 YUVARLAK MONOFLAMENT POLĠGLĠTON NO:4/0 KESKĠN MONOFLAMENT POLĠGLĠTON NO:5/0 YUVARLAK MONOFLAMENT POLĠGLĠTON NO:5/0 KESKĠN MONOFLAMENT POLĠGLĠTON NO:6/0 YUVARLAK MONOFLAMENT POLĠGLĠTON NO:6/0 KESKĠN BATIN DRENĠ SOFT SĠLĠKON NO: BATIN DRENĠ SOFT SĠLĠKON NO: VICRYL NO:2/0 KESKĠN CR ĠÇĠN RÖNTGEN FĠLMĠ 14*17 ĠNÇ (DRY FĠLM) 25 KUTU 64 BĠOPULSE ARTROSKOPĠK YIKAMA SETĠ 20 3

4 65 SPĠNAL ĠĞNE NO: DAMLA SAYACI ALKOL BAZLI EL DEZENFEKTANI 200 LĠTRE 68 FOREX KOTER PLAĞI ÇĠFTLĠ LANSET COMEC MARKA LAPARASKOPĠRRĠGASYON 2 70 CĠHAZININ HORTUM DĠYAFRAMI 71 PENRÖZ DREN ĠNCE PENRÖZ DREN ORTA BRANÜL NO: PROXĠSTRĠP 0,6*8 CM RÖNTGEN FĠLMĠ 18*24 CM RÖNTGEN FĠLMĠ 35*43 CM RÖNTGEN FĠLMĠ 35*35 CM 500 OTOMATĠK BANYO SOLĠSYONU (5 LĠTRELĠK BĠDON) 79 DĠġ RÖNTGEN FĠLMĠ METĠLEN MAVĠSĠ(250 ML) 5 81 STERĠL ELDĠVEN PUDRASIZ NO: GYRUS MARKA RADYOFREKANS CĠHAZI ARA 1 82 BAĞLANTI KABLOSU (YEġĠL) 83 SOFT BATIN DRENĠ SLĠKON NO: SOFT BATIN DRENĠ SLĠKON NO: PETAġ KMA 800 PULSE ARA KABLO PETAġ KMA 800 PULSE OXĠMETRE PROB 5 87 KONKA ELEKTRODU 2 88 KEMĠK MUMU STERĠL YANIK ÖRTÜSÜ 160*210 CM GOLD/SĠLBER ATR ĠPEK 5/0 KESKĠN ATR ĠPEK 6/0 YUVARLAK ÇOCUK ĠÇĠN OKSĠJEN ÇADIRI 1 93 ÇOCUK SATURASYON BĠLEK PROBU ELEKTROKOTERĠZASYON BAĞLANTI KABLOSU 1 95 SIRT TAHTASI 2 96 HASTA PĠJAMASI BAYAN 30 TAKIM 97 HASTA PĠJAMASI ERKEK 30 TAKIM 98 NEVRESĠM TAKIMI ġġġme YATAK ALET KESME MAKASI YAN KESKĠ BASKET KATATERĠ 3 Fr BASKET KATATERĠ 5 Fr Bu SözleĢme ile temin edilecek [mallar], sözleģme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir. Madde 6 - SözleĢmenin türü ve bedeli Bu sözleģme birim fiyat sözleģme olup, Ġdarece hazırlanmıģ cetvelde yer alan her bir iģ kaleminin miktarı ile bu iģ kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan... (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiģtir. 4

5 Alınan malların ve yapılan iģlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleģme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır. Madde 7 - SözleĢme bedeline dahil giderler 7.1. SözleĢme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar Taahhüdün yerine getirilmesine iliģkin. her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer giderler sözleģme bedeline dahildir Ġlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleģme bedeline dahil olmayıp Ġdare tarafından yükleniciye ödenecektir SözleĢme bedeline dahil olan diğer giderler Taahhüdün yerine getirilmesine iliģkin.. her türlü ulaģım, montaj, sigorta giderleri ile alım konusu mallara yönelik eğitim söz konusu ise buna iliģkin eğitim sözleģme bedeline dahildir. Madde 8 - SözleĢmenin ekleri 8.1. Ġhale dokümanı, bu sözleģmenin eki ve ayrılmaz parçası olup Ġdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleģme hükümleri ile ihale dokümanını oluģturan belgelerdeki hükümler arasında çeliģki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır Ġhale dokümanını oluģturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aģağıdaki gibidir: 1) Ġdari Ģartname 2) Teknik Ģartname 3) SözleĢme tasarısı 4) Yazılı açıklamalar 8.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. Madde 9 - SözleĢmenin süresi 9.1. SözleĢmenin süresi, iģe baģlama tarihinden itibaren hastanemizin belirlediği acil ihtiyaç miktarını 10(on) gün içerisinde,kalan malzemeyi 2(iki) şer aylık periyotlar halinde teslim edecektir. ĠġĠN SÜRESĠ ( ) 170(yüzyetmiĢ) GÜNDÜR. Madde 10 - Malın/ĠĢin teslim alma Ģekil ve Ģartları ile teslim programı Malın teslim edilme/iģin yapılma yeri veya yerleri DR.FARUK ĠLKER BERGAMA DEVLET HASTANESĠ ECZANESĠ Yüklenici sözleģme imzalandıktan sonra sözleģmenin imzalanmasını müteakip hastanemizin acil ihtiyaç miktarını 10(on) gün içerisinde hastanenin ihtiyaç ve talebi doğrultusunda 2(iki) Ģer aylık ihtiyaç miktarlarınca eczane tarafından teslim alınacak ve ödemeler bu doğrultuda gerçekleģtirilecektir. Fatura veya Fatura eki sevk irsaliyelerine teslim edilen ürünün barkod numarası,lot numarası,hangi lottan kaç adet geldiği,üretim tarihinin yazılması gerekmektedir. Yasal nedenlerle iģe baģlamanın gecikmesi durumunda gecikilen süre toplam süreden düģülecek ve tahakkuk ödemeleri bu doğrultuda yapılacaktır ĠĢe baģlama tarihi SözleĢmenin imzalanmasını müteakip 10(on) takvim günüdür Teslim programı ve teslim tarihi Yüklenici sözleģme imzalandıktan sonra sözleģmenin imzalanmasını müteakip hastanemizin acil ihtiyaç miktarını 10(on) gün içerisinde hastanenin ihtiyaç ve talebi doğrultusunda 2(iki) Ģer aylık ihtiyaç miktarlarınca eczane tarafından teslim alınacak ve ödemeler bu doğrultuda gerçekleģtirilecektir. Fatura veya Fatura eki sevk irsaliyelerine teslim edilen ürünün barkod numarası,lot numarası,hangi lottan kaç adet geldiği,üretim tarihinin yazılması gerekmektedir. Yüklenici taahhüt ettiği malları hastane eczanesine ilgili muayene ve kabul komisyonuna teslim edecektir Muayene ve kabul iģlemleri Mal alım ihaleleri muayene ve kabul yönetmeliği çerçevesinde yapılacaktır. Fatura veya Fatura eki sevk irsaliyelerine teslim edilen ürünün barkod numarası,lot numarası,hangi lottan kaç adet geldiği,üretim tarihinin yazılması gerekmektedir Teslim programında değiģiklik Yüklenici, Ġdarece onaylanmıģ teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde Ġdarenin uygun görüģü ile teslim programında değiģiklik yapılabilir. Ġdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden baģlamak üzere beģ iģ günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır. Madde 11 - Teminata iliģkin hükümler Kesin teminatın miktarı ve süresi: Yüklenici...[Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiģtir Kesin teminat mektubunun süresi../../. tarihine kadardır. Bu sözleģme hükümleri çerçevesinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir Ek kesin teminat: Fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 6 sı, iģ artıģı olması halinde artıģ tutarının %6 sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı, hakediģlerden kesinti yapılmak suretiyle de karģılanabilir. 5

6 Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiģtirilebilir Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi: Taahhüdün, sözleģme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu iģten dolayı Ġdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleģmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir Yüklenicinin sözleģme konusu iģ nedeniyle Ġdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karģılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir Yukarıdaki hükümlere göre mahsup iģlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde Ġdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dıģındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir Her ne suretle olursa olsun, Ġdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Madde 12 - Ödeme yeri ve Ģartları Ödeme yeri Ġdare tarafından sözleģmeye iliģkin ödemeler ĠZMĠR KARġIYAKA 7 NOLU DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜNCE. de yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın, sözleģme ve ihale dokümanına uygun Ģekilde teslim edilmesi koģuluyla ödemelere iliģkin hususlar ve ödeme zamanı aģağıda düzenlenmiģtir Ödeme koģulları ve zamanı Ödemeye esas para birimi [ Türk Parası.] dir Ġdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 90(DOKSAN) gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır YÜKLENĠCĠ FĠRMANIN MALI TESLĠM ETTĠĞĠ TARĠHTEN ĠTĠBAREN 90(DOKSAN) GÜN ĠÇERĠSĠNDE VEYA BANKANIN UYGUN OLMASI HALĠNDE DEFATEN ÖDENECEKTĠR Akreditif Bu madde boģ bırakılmıģtır. Madde 13 - Avans verilmesi Ģartları ve miktarı Yükleniciye taahhüdün gerçekleģtirilmesi sırasında avans verilmeyecektir Bu madde boģ bırakılmıģtır. Madde 14 - Fiyat Farkı Bu ihalede fiyat farkı hesaplanmayacaktır SözleĢmede yer alan fiyat farkına iliģkin esas ve usullerde sözleģme imzalandıktan sonra değiģiklik yapılamaz. Madde 15 - Alt yüklenicilere iliģkin bilgiler ve sorumluluklar Bu iģte alt Yüklenici çalıģtırılmayacak ve iģlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır Alt Yüklenicinin/Yüklenicilerin; a) Adı ve soyadı/ Ticaret unvanı:... b) Adresi :... c) Faks No :... ç) Elektronik Posta Adresi (Varsa):... d) Üstlendiği ĠĢler : Ġdarenin yetkisi Yüklenici, Ġdarenin önceden yazılı olurunu almak suretiyle sair yükümlülüklerinden gerekli gördüklerini alt yüklenici gerçek veya tüzel kiģilere yaptırabilir. Ġdare, yüklenicinin kendisine bildireceği alt yükleniciyi kabul edip etmemekte veya herhangi bir zamanda alt yüklenicinin değiģtirilmesini talep etmekte serbesttir. Ġdare, alt yükleniciler aracılığı ile yapılmasını sakıncalı gördüğü herhangi bir iģ bölümünün doğrudan doğruya yüklenici tarafından yapılmasını her zaman isteyebilir. Ġdare, kendisi tarafından onaylanmıģ olmasına rağmen alt yüklenici tarafından yerine getirilen iģlerin sözleģme ve Ģartname hükümlerine uygun olmadığı kanaatine varırsa, yükleniciden bu hususların sözleģmeye uygun hale getirilmesini isteme hakkına sahiptir Alt yüklenici ile yüklenicinin sorumluluğu Yüklenici, sözleģme süresi veya garanti süresi içerisinde, alt yükleniciye temin ettirdiği] malda ortaya çıkabilecek arıza, hata ve ayıplar ile montaj, bakım ve onarım ile yedek parça temini konusunda Ġdareye karģı sorumludur. Yüklenici, iģlerin tümünü alt yükleniciye devredemeyeceği gibi iģlerin bir kısmını alt yüklenicilere (sözleģmede ismen belirtilenler hariç ) verebilmek için de Ġdarenin iznini almak 6

7 zorundadır. Ġdarenin bu konuda izin vermesi, yükleniciyi sözleģme ile yüklendiği mecburiyet veya sorumluluklarından kurtarmaz. Yüklenici, alt yüklenicilerin, bunların acentelerinin, personelinin her türlü fiil ve ihmalleri ile temerrüde düģmelerinden Ġdareye karģı sorumludur sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta ihalelere katılamayacağı belirtilenler alt yüklenici olamazlar. Madde 16 - Yüklenicinin yükümlülükleri 16.1.Yüklenicinin genel yükümlülükleri Yüklenici, iģlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleģme konusu malı/iģi, sözleģme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleģtirmeyi ve oluģabilecek kusurları sözleģme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiģ olduğu iģ ve bu iģe iliģkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. Ġdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleģmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, Ġdarenin ve/veya üçüncü Ģahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir Yüklenici, iģin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kiģilere, çevreye veya Ġdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu Ģekilde meydana gelen zarar ve ziyanın Ġdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin Ġdare alacağını karģılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karģılanır. Ġdare alacağının bu Ģekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir Yüklenici, sözleģme konusu malların Ġdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın Ġdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kiģiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiģtirmek zorundadır Yüklenici, yetkili kuruluģlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine iliģkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır Yüklenicinin montaja iliģkin yükümlülükleri Montaj gerektiren mal alımlarında; Yüklenicinin montaja iliģkin yaptığı hazırlıklar ve aldığı önlemlerin yeterli olup olmadığı Ġdarece değerlendirilir. Yapılan hazırlıklar veya alınan önlemlerin yeterli olmadığının tespit edilmesi durumunda Yükleniciden ilave hazırlıklar yapması veya önlemler alması istenilir Yüklenici, montaj ve diğer iģler için gerekli olan tüm elektrik, su, gaz tesis ve bağlantılarını kullanması sırasında ortaya çıkacak olası zararları tazminle yükümlüdür Yüklenici, montaj sırasında aynı mekan içerisinde çalıģmakta olan Ġdare personeli ve/veya diğer yüklenicilerin personeli ile uyumlu çalıģmak zorundadır ĠĢ programı Yüklenici personeli, teslim programında yapılan düzenlemeye uygun olarak teslim ve montaj iģlemini gerçekleģtirecektir. Ancak, Ġdarece yapılacak alımın montaj, yerinde üretim gibi durumları da kapsayan teslim programında bir değiģiklik yapılması halinde Yüklenici de bu yeni programa uygun olarak iģ saatlerini Ġdarenin talebi doğrultusunda değiģtirecektir. Ancak, Ġdare tarafından yapılan değiģiklik, iģ programının uzamasına sebep olmamalıdır Yüklenici, bir aydan fazla süreli ve montaj gerektiren iģlerde her ayın bitiminde üç nüsha faaliyet raporu hazırlayarak Ġdareye sunacaktır. Yüklenici tarafından raporlama kabul tarihine kadar devam edecektir. Her raporda; a) Teslimi gerçekleģtirilen mal miktarları, iģin aģaması ve alt yükleniciler tarafından yapılan iģlerin aģamaları, b) Malların montajı, depolanması, iģletmeye alınması, eğitim faaliyetleri gibi konularda bilgiler, c) Tehlike yaratan olaylar, çevre olayları dahil olmak üzere güvenlik ile ilgili bilgiler, ç) ĠĢin bitirilmesini tehlikeye sokan olayların ayrıntıları, teslim programı ile fiili ilerlemenin karģılaģtırılması, gecikmeleri gidermek üzere alınmıģ veya alınacak tedbirler, d) Yüklenicinin personeli ile ilgili kayıtlar, e) Varsa kalite belgeleri, test sonuçları ve malzemelere iliģkin sertifikalar, ile Ġdarece talep edilecek ilave belge ve bilgiler yer alacaktır Güvenlik önlemleri Yüklenici; a) ĠĢle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak, b) ĠĢyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak, c) ĠĢyerinin ve bu iģ nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak, ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kiģilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak, zorundadır Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle Ġdarenin ve/veya üçüncü Ģahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. 7

8 16.5.Yüklenicinin çalıģtırdığı personele iliģkin sorumlulukları Yüklenici, iģin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iģ ve iģçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine iliģkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iģ baģında veya iģ yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karģılanır Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne Ģekilde olursa olsun, iģ baģında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, Ġdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iģ baģından uzaklaģtırılır Ġhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıģtırılması öngörülmüģ ise bu personelin çalıģtırıldığına iliģkin belgeleri Ġdareye vermek zorundadır Malların taģınması Yüklenici, iģ için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taģınmasından, teslim edilmesinden, boģaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taģınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur Yüklenici malın taģınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taģıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taģıma iģleminin baģlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. EriĢim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluģlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karģılanır Garanti ve bakım, onarım Garanti: Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra asgari... ay/yıl garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini Ġdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını Ġdareye teslim etmekle mükelleftir. Alınan mallara iliģkin Ġdare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda yüklenici garantiye iliģkin taahhütleri içeren bir belgeyi Ġdareye sunmak zorundadır. Garanti kapsamındaki malzemede sözleģme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kiģi veya kuruluģ tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde Ġdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacağından keserek veya teminatını paraya çevirerek tahsil eder Yüklenici, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve iģçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde iģçilik masrafı, değiģtirilen parça bedeli ya da baģka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür Yüklenici, garanti süresi boyunca, malın kullanım kılavuzu veya diğer dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımını, her türlü sarf malzemesinin bedeli [Ġdareye/kendine ait olmak üzere gerçekleģtirecektir Malın arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir SatıĢ sonrası bakım, onarım ve yedek parça temini Malın tamir süresi en fazla iģ günüdür. Bu süre mala iliģkin arızanın yükleniciye veya yetkili servise bildirildiği tarihinden baģlar. Malın arızasının.. iģ günü içerisinde giderilememesi halinde yüklenici tamir sonuna kadar benzer özelliklere sahip baģka bir malı Ġdareye tahsis eder. (Son cümle mülga: 3/7/ R.G/40. md.) Malın Ġdareye teslim edildiği tarihten itibaren, kullanım hataları dıģında yukarıda belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın [Ġdare tarafından ikiden az olmamak üzere sayı yazılacaktır.] fazla tekrarlanması veya farklı arızaların [Ġdare tarafından dörtten az olmamak üzere sayı yazılacaktır.] fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının [Ġdare tarafından altıdan az olmamak üzere sayı yazılacaktır.] fazla olması ve bu arızaların maldan yararlanamama sonucunu ortaya çıkarması durumunda, yüklenici malı değiģtirmekle yükümlüdür. (Ek: 3/7/ R.G/40. md.) Ancak, malın birden fazla üniteden oluģması halinde yüklenici, sadece arızanın meydana geldiği ünite veya üniteleri değiģtirmekle yükümlüdür Yüklenicinin sözleģmede hüküm altına alınmıģ olmasına rağmen; bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle malda oluģacak zarar ve hasarların giderilmesinden Yüklenici sorumludur. Yüklenicinin bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkansız hale gelmiģse ve bu durum garanti kapsamı dıģında ise Yüklenici, malın aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır Mal teslim alındıktan sonra kullanım esnasında imalat kusuru nedeni ile kullanılamayan malzeme kadar yeni malzeme istenildiğinde verilecektir. 2- Mal teslim edilirken yüklenici tarafından düzenlenen fatura veya Fatura eki sevk irsaliyelerine teslim edilen ürünün sut kodları,barkod numarası,lot numarası,hangi lottan kaç adet geldiği,üretim tarihinin yazılması gerekmektedir. 3- Ġhale konusu malzemeler ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanacaktır Madde 17 - Eğitim Bu madde boģ bırakılmıģtır Madde 18 - Alım konusu mala iliģkin dokümantasyon Yüklenici, alım konusu mala iliģkin bakım talimatları, bakım prosedürleri, yeni parçaların montajı için gerekli montaj bilgilerini içeren teknik kılavuzları ve/veya kullanıcı kılavuzunu Ġdareye sunmak zorundadır Yüklenici alım konusu malın teknik kılavuz ve kullanıcı kılavuzlarının orijinal dili dıģında, Türkçe iki kopyasını vermek zorundadır 8

9 Madde 19 - Yeni model SözleĢme konusu malın özelliği gereği yeni tasarlanan veya üretilen modeline dönüģtürülme imkanının mevcut olması halinde; mevcut teknik Ģartnameye uygun olması, bu değiģiklik sebebiyle fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmemesi ve Ġdare ile Yüklenicinin mutabakatı halinde, alım konusu mal yeni tasarlanan veya üretilen modeli ile değiģtirilebilir. Madde 20 - Ambalajlama SözleĢme konusu mal, teknik Ģartnamesinde aksi kararlaģtırılmadığı durumlarda, orijinal ambalajında teslim edilecektir Malın uygun Ģekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karģılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir. Madde 21 - Reklam yasağı Yüklenici, Ġdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak Ġdarenin adını broģür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez. Madde 22 - Fikri ve sınai mülkiyet hakları Yüklenici, SözleĢme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir Yüklenici üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmıģ fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda Ġdareden herhangi bir talepte bulunamaz. Buna rağmen Ġdare hukuksal bir yaptırımla karģı karģıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Yükleniciye rücu eder. Ġdarenin talebi üzerine Yüklenici, sözleģme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise konuya iliģkin kendisine ve üçüncü kiģilere ait hak ve yükümlülükleri, Ġdareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını Ġdare adına temin edecektir SözleĢme konusu malın Ġdare tarafından geliģtirilmiģ yeni bir patent, tasarım, buluģ, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici, bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder Bu madde boģ bırakılmıģtır Madde 23 - SözleĢmede değiģiklik yapılması SözleĢme imzalandıktan sonra, sözleģme bedelinin aģılmaması ve Ġdare ile yüklenicinin karģılıklı olarak anlaģması kaydıyla, aģağıda belirtilen hususlarda sözleģme hükümlerinde değiģiklik yapılabilir: a) Malın montaj veya teslim yeri. b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla iģin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme Ģartları Bu hallerin dıģında sözleģme hükümlerinde değiģiklik yapılamaz ve ek sözleģme düzenlenemez. Madde 24 - SözleĢme kapsamında yaptırılabilecek ilave iģler, iģ eksiliģi ve iģin tasfiyesi Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iģ artıģının zorunlu olması halinde, iģin; a) SözleĢmeye konu alım içinde kalması, b) Ġdareyi külfete sokmaksızın asıl iģten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, Ģartlarıyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal alımlarında sözleģme bedelinin % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleģme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iģ aynı Yükleniciye yaptırılabilir ĠĢin bu Ģartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaģılması durumunda ise artıģ yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin sözleģme bedeli tamamlanıncaya kadar iģi ihale dokümanı ve sözleģme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur Bu ihalede, 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde iģ eksiliģi yapılabilir. Ġhale konusu iģin sözleģme bedelinin % 80'inden daha düģük bedelle tamamlanacağının anlaģılması halinde ise Yükleniciye, yapmıģ olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karģılık olarak, sözleģme bedelinin % 80'i ile sözleģme fiyatlarıyla yaptığı iģin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir Madde 25 Süre uzatımı verilebilecek haller ve Ģartları Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aģağıda sayılmıģtır Mücbir sebepler: a) Doğal afetler. b) Kanuni grev. c) Genel salgın hastalık. ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. d) Gerektiğinde Kamu Ġhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamıģ olması, 9

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/160715 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/151686 Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU İdari Şartname İDARİ ŞARTNAME Madde 1- Genel 1.1. Mevzuat, Lisan ve Süreler Sözleşme K.K.T.C. ve T.C. yasalarına tabidir. Sözleşmenin dili Türkçe dir. Aksi belirilmedikçe

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

HİZMET ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02

HİZMET ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02 VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İDARESİ VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİ İÇİN VİNÇ(OPERATÖRLÜ-YARDIMCISI) VE KEPÇE(FOLKLİFT ÖZELLİKLİ OPERATÖRLÜ) KİRALAMA İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02 HİZMET

Detaylı

NAK L EN YAYI N K AMERA SI STEM L ERI, LENS, TASI YI CI SI STEM L ER VE AK SESUARL ARI ALI M I NA I LI SKI N

NAK L EN YAYI N K AMERA SI STEM L ERI, LENS, TASI YI CI SI STEM L ER VE AK SESUARL ARI ALI M I NA I LI SKI N NAK L EN YAYI N K AMERA SI STEM L ERI, LENS, TASI YI CI SI STEM L ER VE AK SESUARL ARI ALI M I NA I LI SKI N M adde 1- M adde 2- M adde 3- M adde 4- M adde 5- M adde 6- M adde 7- M adde 8- M adde 9- M

Detaylı

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ RÜZGÂR PERDESĠ ALIMI VE MONTAJININ YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ RÜZGÂR PERDESĠ ALIMI VE MONTAJININ YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ HĠZMET BĠNASI VE SOSYAL TESĠSLERĠ RÜZGÂR PERDESĠ ALIMI VE MONTAJININ YAPILMASI ĠġĠ SÖZLEġMESĠ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi 1366.Sokak No:3 Balgat/ANKARA adresinde

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2013/15933 HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

Detaylı

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 8259 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4735 Kabul Tarihi : 5.1.2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Düstur : Tertip :5 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BAŞVURU MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA

BAŞVURU MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA BAŞVURU MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 2011/31961 İhalenin adı Başvuru sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

TEKLĠF DOSYASI Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar

TEKLĠF DOSYASI Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar TEKLĠF DOSYASI Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki Ġhaleler için ĠSTEKLĠLERE TALĠMATLAR Ġhaleye katılacak olan isteklilerin aģağıda

Detaylı

İHALE İLANI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

İHALE İLANI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İHALE İLANI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Üniversitemiz Meslek Yüksek Okulu na satın alınacak olan 19 kalem Otomotiv laboratuarı cihazları ve malzemeleri alımı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 ĠNCĠ MADDESĠNĠN (B) BENDĠNE GÖRE PAZARLIK USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TĠP ĠDARĠ ġartname ĠÇĠNDEKĠLER

4734 SAYILI KANUNUN 21 ĠNCĠ MADDESĠNĠN (B) BENDĠNE GÖRE PAZARLIK USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TĠP ĠDARĠ ġartname ĠÇĠNDEKĠLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.FARUK ĠLKER BERGAMA DEVLET HASTANESĠ 2011 MALİ YILI PAZARLIK USUSLÜ İLE 103 KALEM TIBBİ CİHAZ (SARF) MALZEMESİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 21 ĠNCĠ MADDESĠNĠN (B) BENDĠNE GÖRE PAZARLIK

Detaylı

EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Başlıklar ve Yorum Madde 4- Tanımlar Madde 5- Bildirimler, Olurlar, Onaylar, Belgeler

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME

HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME BİRİNCİ BÖLÜM İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare. Kombinası

Detaylı

3 iģçi ile 12 ay süreli (01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arası)

3 iģçi ile 12 ay süreli (01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arası) AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN Denizli Defterdarlığı Hizmet Binasının 2013 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alım ĠĢi HĠZMETĠ ALIMINDA UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ) SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu Satın Alma Rehberi 1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ) SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere

Detaylı

TEKLĠF DOSYASI. Satın Alma Rehberi 1

TEKLĠF DOSYASI. Satın Alma Rehberi 1 TEKLĠF DOSYASI Satın Alma Rehberi 1 Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Satın Alma Rehberi 2 Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki Ġhaleler için ĠSTEKLĠLERE TALĠMATLAR Ġhaleye

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR Ek 2 Ġhaleye Davet Mektubu 1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak SözleĢme (Özel KoĢullar) ve Ekleri Söz. Ek-1: Genel KoĢullar

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU < Mal Alımı için ihale ilanı < Özel Pen PVC Alüminyum Demir Doğrama Temizlik ĠnĢaat Nakliye San. Tic.

Detaylı