ALL-OUT EFFORTS FOR EMPLOYMENT. Geli en teknoloji,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALL-OUT EFFORTS FOR EMPLOYMENT. www.ito.org.tr. Geli en teknoloji,"

Transkript

1 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:87 N SAN/APRIL 2010 ISSN STANBUL T CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE Geli en teknoloji, ard nda çöp y n b rak yor A junk heap behind developing technology Gençlerin üçte biri kendi i ini kurmak istiyor One-third of the young want to start their own business Türk irketleri 61 ülkede 72 bin ki iye i sa l yor Turkish enterprises provide employment for 72 thousand people in 61 countries HER EY ST HDAM Ç N ALL-OUT EFFORTS FOR EMPLOYMENT

2 BA KAN DAN-FROM A N THE PRESIDENT stihdam art racak her önlem, demokrasimizi daha da güçlendirecektir Each step to be taken to increase the rate of employment will strengthen our democracy further Hükümetin ald önlemlere ra men i sizlik, en önemli toplumsal ve ekonomik sorunumuz. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) geçen y l n i sizlik oran n yüzde 14 olarak aç klad. sizlik sorununun çözülmesi için son dönemde gerek hükümet gerekse çe itli sektörlerde çözüm aray lar h zland. Örne in Ula t rma Bakanl özürlülerin ça r merkezlerinde çal mas için örnek bir proje ba latt. Sanayi ve Ticaret Bakanl ise tersine beyin göçü projesini hayata geçirdi. Ayr ca Ak Parti Ekonomi leri Ba kanl taraf ndan haz rlanan yeni bir stihdam Program, tart maya aç ld. Bu proje hayata geçirildi i takdirde bir y lda 900 bin ki iye i hedefleniyor. Yine bankac l k sektöründe de ube say s nda art ile birlikte bu y l 10 bin ek istihdam bekleniyor. Çözüm aray na giren kurumlardan biri de ba latt Mesleki E itim Seferberli i ile TO oldu. Memnuniyetle görüyoruz ki, hem gençleri i sahibi yapacak hem de reel kesimin nitelikli i gücünü kar layacak bu çal malar m z n sonuçlar n al yoruz. stanbul l Özel daresi, stanbul l Milli E itim Müdürlü ü ortak giri imiyle hayata geçirdi imiz Mesleki ve Teknik E itim Kurslar Projesi ne (ÖZ MEK) -Kur da kat ld. Bu proje uyar nca ba lang çta 500 ki inin kat lmas n öngörüyorduk. Ancak beklenmedik taleple kar la nca, biz de projeyi 2011 e kadar toplam 30 bin ki iyi e itecek ekilde geni lettik. Umuyoruz ki, bu rakam, 3 y l içinde 50 bini de geçecek. Bu noktada as l ihtiyac m z olan ey, bütün bu aray lar bir potada harmanlayacak siyasi irade ve toplumsal kararl l k. Biliyorsunuz, önümüzde, Türkiye'nin ihtiyaç duydu u de i iklikleri içeren bir Anayasa de i ikli i süreci var. Dileriz bu süreç istihdam art çabalar ile birlikte yürütülür. Hepimiz bu de i im sürecinde, Frans z yazar Andre Maurois un Çal ma; s k nt y, kötülü ü ve yoksullu u uzakla t r r sözünü hat rdan ç karmamal y z. nan yoruz ki ülkemizde istihdam n art n sa layacak her ad m, demokrasimizi daha da peki tirecektir. Despite the measures introduced by the government, unemployment is still the most important social and economic problem of ours considering that the Turkish Statistical Institute (TURKSTAT) announced last year s rate of unemployment as 14 percent. Efforts for resolution of unemployment issue by the government as well as by various sectors have recently been intensified. The Ministry of Transport, for instance, has launched an exemplary project for employment of the disabled at call centres. The Ministry of Industry and Trade, on the other hand, introduced another project to reverse the brain drain. In addition, a new Employment Report drafted by the Department of Economic Affairs of Ak Party was opened for discussion. 900,000 jobs will be created in a year s time if this project were to be implemented. This year, additional 10,000 people are expected to find jobs by an increase in the number of branch offices in banking sector. With the launch of its Vocational Training Campaign, ICOC is one of the organizations that search for solutions. We happily note that we have already begun getting results of our efforts which will help young people acquire professions; this will also meet the need for skilled labour by the real economy. Turkish Employment Agency ( -Kur) has also joined the Free Vocational and Technical Training Courses Project (ÖZ MEK) which we have implemented in cooperation with the Istanbul Provincial Special Administration and Istanbul Provincial National Education Directorate. We initially envisaged the enrolment of 500 people within the scope of this project. Faced with an unusual demand, however, we have expanded the project so as to cover 30,000 people by 2011 within the training project. We hope that the number of people to get covered will exceed 50,000 in 3 years time. What we need at this point is political will and social determination which will blend all these efforts in a single pot. As you know, we have in front of us a process of amendment to the Constitution which contains the necessary amendments that Turkey needs. We wish that this process is carried out together with the efforts for increasing the rate of employment. In this transformation process we must all keep in mind the saying of the French author Andre Maurois that Working takes away distress, harm and poverty. We believe that each step to be taken to increase the rate of employment will consolidate our democracy further. DR. MURAT YALÇINTA TOV ZYON N SAN/APRIL

3 Ç NDEK L stanbul Ticaret Odas Ad na mtiyaz Sahibi Owner on Behalf of the stanbul Chamber of Commerce Dr. Murat Yalç nta SAYI/NUMBER 87 N SAN/APRIL 2010 Genel Yay n Koordinatörü ve Sorumlu Yaz leri Müdürü Puplications Coordinator and Editor-in-Chief Dr. Cengiz Ersun TO Yay nlar Koordinatörü ICOC Puplications Coordinator smail en Yay n Kurulu Publishing Committee Dr. Cengiz Ersun Selçuk Tayfun Ok Kenan Öztekin efik Memi Zeliha Aslan Tamer Çerçi Genel Yay n Yönetmeni Executive Editor Zeliha Aslan Haber Koordinatörü News Coordinator Tamer Çerçi Haber Merkezi Pres Department Reporters Dilek Ülker, Soyhan Alpaslan, lker Ba öz, Canan Bilgin, Nuran Çapk n, Yahya Gül, Dil ah Keflio lu, Nalan Söylemez, Fedai Y ld r m m Adres / Address STANBUL T CARET ODASI STANBUL CHAMBER OF COMMERCE, Re adiye Cad. Eminönü- stanbul / Turkey Telefon numaralar / Telephone numbers (44 lines) Bas n Yay n ubesi / Press Department Tel: Fax: Internet: Tasar m / Design Taze Ajans Bask / Publishing an Ofset Tel: Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n Yay n Tarihi: Bu dergi içeri indeki tüm yaz ve resimler, kaynak gösterilmeksizin ve izin al nmaks z n kullan lamaz. Tüm yaz lar n sorumlulu u yazarlar na aittir. The contents of this magazine may be repoduced by mentioning the source all responsibility of the views expressed and pictures published in this Review belong to the authors of the articles 14 4 Dericiler markala may tart t Branding discussions by the leather industrialists Almanya t p, otomotiv ve enerjide i birli i ar yor Germany in pursuit of cooperation in medicine, automotive and energy AVM lerin 2010 da ciro beklentisi 25 milyar TL 25 Billion try the shopping malls turnover expectations for 2010 E-devlet e e çabuk al t k Getting quickly used to the e-government Temiz üretim yüzde 50 kâr getiriyor Clean production yields 50 percent profits Fas ta sat lanlar n yüzde 70 i Türk mal 70 Percent of products sold in morocco are made in Turkey Sa l k çal tay n TO düzenleyecek Health workshop to be held by ICOC Türkiye modan n yeni adresi olabilir Turkey a new centre for fashion Pakistan da yeni i f rsatlar New business opportunities in Pakistan Nijerya daki yat r mlar n z n takipçisi olaca z We will follow up our investments in Nigeria TO dan, dünya ampiyonu bilardo Türk Milli Tak m na destek ICOC supporting the Turkish national billiards team Özbekistan la ticaret köprüsü kural m A bridge with Uzbekistan over trade Teknopark stanbul u yönetecek imzalar at ld The signatures for Teknopark stanbul are ready KAPAK-COVER Her ey istihdam için All-out efforts for employment HABER-NEWS Do rudan sat büyüyerek i sizli e çare oluyor Direct sale increasingly becomes a remedy for unemployment HABER-NEWS Türk irketleri 61 ülkede 72 bin ki iye i sa l yor Turkish enterprises provide employment for 72 thousand people in 61 countries E T M-EDUCATIONEDUCATION Gençlerin üçte biri kendi i ini kurmak istiyor One-third of the young want to start their own business ANAL Z-ANALYSISANALYSIS Türkiye nin bir bar ve ekonomik güç olarak yükseli i (II) The rise of Turkey as a peace and economic power house (II)

4 ER-CONTENTS TEKST L-TEXTILETEXTILE Merter in yeni hedefi Irak ve Sudan pazar Iraqi and Sudanese markets are the new targets of Merter HEDEF SEKTÖR-TARGET TARGET SECTOR Biraz destek dünya liderli ini i getirir A little support to win the world leadership TEKNOLOJ -TECHNOLOGYTECHNOLOGY Geli en teknoloji ard nda bir çöp y n b rak yor A junk heap behind developing technology ETK NL K-ACTIVITY Japon kültürünü tan ma ve anlama y l Year of knowing and comprehend- ing Japanese culture TUR ZM-TOURISMTOURISM 18 ülkede 42 tesis ve 23 bin yata m z var We have 42 facilities and 23,000 beds in 18 countries STANBUL SARAYLARI- STANBUL'S PALACES Topkap Saray, on bin y ll k ran Medeniyeti ni a rlad Topkap Palace has hosted the 10,000-year old Iran an Civilisation AB AJANDASI-EU AGENDA 60 milyar Euro luk maliyete haz r olun Be prepared for a cost of 60 billion euros RÖPORTAJ-INTERVIEW Ekonomik geli imin yeni lokomotifi: STK lar The new locomotive for economic development: NGO s KAYBOLAN MESLEKLER- DIMINISHING PROFESSIONS Nerede imdi o anl anl lostrac lar? Where are those glorious shoeblacks now? SEKTÖREL AÇIKOTURUM- SECTORAL OPEN FORUM Sa l kta özel sektörün önü aç lmal Encouraging the private health care sector VERG -TAX E-fatura uygulamas E-invoice application K TAPLIK-BOOKSHELF EKONOM K VER LER- ECONOMIC INDICATORS ADRESLER-ADDRESSESADDRESSES TOV ZYON N SAN/APRIL

5 TO DAN HABERLER NEWS FROM ICOC DER C LER MARKALA MAYI TARTI TI BRANDING DISCUSSIONS BY THE LEATHER INDUSTRIALISTS TO Ayakkab ve Yan Sanayi, malat ve Sat c lar ile Deri ve Kürk Meslek Komiteleri, marka olmaya destek vermek amac yla ortakla a bir zümre toplant s düzenledi. TO Meclis Salonu nda düzenlenen toplant da, sektördeki firmalar n dünya genelinde nas l marka olabilece i tart ld. Toplant n n oturum ba kanl n yürüten Türkiye Ayakkab Sektörü Ara t rma, Geli tirme ve E itim Vakf (TASEV) Ba kan Yalç n Egemen, ayakkab sektörünün geçmi y llarda 400 milyon çift ayakkab üretme kapasitesinin, özellikle Uzakdo u dan gelen ürünlerin de etkisiyle 200 milyona dü tü ünü hat rlatt. Egemen, ancak son y llarda ise olumlu de i imlerin ya and n kaydetti. Toplant n n aç l konu mas n yapan TO Yönetim Kurulu Üyesi srafil Kuralay ise markay çocu a benzeterek, Nas l ki, bir çocu a verilen isim onu hayat boyunca tan ml yorsa marka da uzun süreler kendini ta yabilmeli dedi. Markan n kaliteli üretim, da t m ve pazarlama ile desteklenmesi gerekti ini vurgulayan Deri ve ayakkab sektöründe bu gayreti görmek bizi sevindiriyor dedi. ICOC Shoes and Accessories, Manufacturers and Dealers, and Leather and Fur Professional Committees have convened at a joint meeting with the aim of supporting the brand making. During the meeting, held at the ICOC Assembly Hall, the companies in the sector have discussed the matter of becoming world-wide brands. Yalç n Egemen, the Chairman of Turkish Shoes Sector Research, Development and Training Foundation (TASEV), the chairman of the meeting, has reminded that while the shoe sector had a production capacity of 400 pairs annually in the past, this figure has fallen to 200 million pairs with the impact of the products imported from the Far East. However from Egemen has remarked, that progress has been recorded in the recent years. In the opening speech of the meeting, ICOC Board Member srafil Kuralay, approximating the brand to a child, has said: Just as the name given to a child is identifying it for the rest of its life, the brand name must be also able to carry itself. Kuralay, emphasising that the brand name must be supported with quality manufacturing, distribution and marketing, has added further: We are grateful to see these efforts in the leather and shoes sector. ALMANYA TIP, OTOMOT V VE ENERJ DE B RL ARIYOR GERMANY IN PURSUIT OF COOPERATION IN MEDICINE, AUTOMOTIVE AND ENERGY Alman i adamlar TO yu ziyaret etti. Almanya n n Bavyera Eyaleti Ekonomi Bakan Martin Zeil in, 30 ki ilik ekonomi heyetiyle birlikte gerçekle tirdi i Türkiye ziyareti kapsam nda TO ile de temaslarda bulunan Alman i adamlar, TO Ba kan Yard mc s Dursun Topçu ile görü tü. Almanya da ya ayan 2.7 milyon Türk ten 72 bininin giri imci oldu unu dile getiren Topçu, bu giri imcilerin 8 milyar Euro luk yat r m gerçekle tirdi ini kaydetti. Topçu, Bavyera Eyaleti nde 230 bin Türk ün ya ad n söyleyerek, 2008 de Türkiye nin Bavyera ya ithalat 1.7 milyar Euro, ihracat da 2.2 milyar Euro civar nda. Türkiye, 4 milyar Euro ya ula an ticaret hacmi ile Bavyera n n en büyük 20 ticari orta aras nda yer al yor dedi. Bavyera l i adamlar t p, otomotiv ve enerjide i birli ine aç k olduklar n söylediler. German businessmen have visited ICOC. Within the scope of the visit of Martin Zeil, Minister of Economic Affairs of German State of Bavaria, and the accompanying delegation of 30 businessmen to Turkey, German businessmen have met with ICOC Vice President Dursun Topçu. Topçu, stating that 72,000 out of the 2.7 million Turks living in Germany have become entrepreneurs, has informed that these entrepreneurs are accounting for investments to the amount of 8 billion Euros. Pointing out that 230,000 Turks live in the State of Bavaria, Topçu has added: The imports from Bavaria were around 1.7 billion Euros with Turkish exports standing at 2.2 billion Euros in With trade volumes reaching 4 billion Euros, Turkey ranks among the top 20 trading partners of Bavaria. Bavarian businessmen have stated that they are open for cooperation in the area of medicine, automotive and energy. -4- TOV ZYON N SAN/APRIL 2010

6 AVM LER N 2010 DA C RO BEKLENT S 25 M LYAR TL 25 BILLION TRY THE SHOPPING MALLS TURNOVER EXPECTATIONS FOR 2010 Al veri Merkezi Yat r mc lar Derne i nin (AYD) ikincisini düzenledi i AVM Yat r mlar Konferans nda konu an TO Ba kan Dr. Murat Yalç nta, sektörün 2010 ciro beklentisinin 25 milyar TL oldu unu söyledi. Yalnç nta, Herkes ayn geminin içinde. Bu gemi ne kadar iyi yüzerse hepimiz iyi yüzece iz. AVM konsepti bize yeni bir konsept de il. Asl nda AVM konsepti bizde olan bir konsept. Kapal çar, M s r Çar s, AVM lerin ilk örnekleridir. Bugünkü AVM ler de Osmanl daki klasik çar n n modernize edilmi hali. Bu modernizasyon devam ederken her zaman dengeyi korumak laz m diye konu tu. ICOC President Dr. Murat Yalç nta, speaking at the second AVM Investments Conference, organised by the Shopping Centre Investors Association (AYD), has said that the sector s turnover expectation for 2010 is 25 billion TRY. Yalç nta has said: Everybody is on the same boat. We will all be swimming well in as much as this boat is floating. The AVM concept is not new to us. Actually, the AVM concept is a concept which we had. The Grand Bazaar and the Egyptian Bazaar are the first examples of AVM. Today s AVMs are also modernised versions of classical centres of the Ottoman Empire. It is always necessary to maintain the balance while continuing modernising. E-DEVLET E ÇABUK ALI TIK GETTING QUICKLY USED TO THE E-GOVERNMENT veren Gelir daresi Grup Ba kan Arif Y ld r m ise Temel VEDOP KOB lere yönelik majör Uygulamalar, Web Tabanl e-devlet TO da gerçekle tirilen Vergi Dairesi Otomasyonu, bir seminerde tart ld. TO e-beyanname, EBT S ve the General Directorate of Providing detailed information Mü aviri Dr. Veysi Sevi in e-tahsilat, Internet Vergi Dairesi, Consumer and Competition regarding the Tax Office ba kanl n yapt birinci Sanal POS Entegrasyonu, Web Protection, speaking at the Automation Project (VEDOP), oturumda konu an Tüketicinin Servis Hizmetleri ve Elektronik first session chaired by ICOC Arif Y ld r m, the Chairman of ve Rekabetin Korunmas Genel Fatura Çal malar n n mevcut Public Accountant Dr. Veysi Müdürlü ü ube Müdürü Murat Revenue Administration Group, durumuna ili kin aç klamada Sevi, has provided information Gülgör, e-sat sonras yeterlilik talked about the current status bulundu. Ankara merkezle anl k regarding the on-line application belgesi ba vurusunun internet of Basic VEDOP Applications, olarak i lem yapan 449 vergi for compliance certificate for ortam ndan nas l yap ld n Web-based Tax Office dairesi bulundu unu söyleyen after sale and the e-guarantee ve e-garanti belgesini anlatt. Automation, e-declaration, Y ld r m, Türkiye nin s n rlar document. Elaborating on the Uygulaman n avantajlar na EBT S and e-collection, içinde otomasyonun gitmedi i advantages of the application, de inen Gülgör, 2008 ba ve yer yok dedi. Internet Tax Office, Virtual Gülgör has said: 5 million 2009 sonu aras nda 107 bin signatures were appended in POS Integration, Web Services 500 i lem için 5 milyon adet 107,500 transactions between and Electronic Invoice Works. imza ve paraf at ld. lemlerin the beginning of 2008 and the Y ld r m, reminding that there internetten yap lmas neticesinde The major e-government end of million TRY in are 449 tax offices with instant noter ücretinden de 11 milyon application targeting SMEs savings from notary public fees access to the headquarters in TL tasarruf sa land dedi. has been promoted at a were realised as a result of the Ankara, has told: There is no Vergi Dairesi Otomasyon Projesi seminar held at ICOC. Murat transaction carried out over the place left in Turkey where the (VEDOP) hakk nda ayr nt l bilgi Gülgör, Branch Director at internet. automation has not penetrated. TOV ZYON N SAN/APRIL

7 TO DAN HABERLER NEWS FROM ICOC TEM Z ÜRET M YÜZDE 50 KÂR GET R YOR CLEAN PRODUCTION YIELDS 50 PERCENT PROFITS Ye il i -temiz üretimin boyutlar TO Avrupa Birli i (AB) Bilgi Merkezi nin düzenledi i Temiz Üretim ve Sürdürülebilir Tüketim konulu seminerde, tart ld. TO Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Yenel, aç l konu mas n yaparken, bugün 1 trilyon dolar olan bu pazar n 2020 y l nda 2 trilyon dolara ç kaca na dikkat çekti. Firmalar m z n ye il pazarda rekabet edebilir hale getirilmeleri maliyetli bir süreçtir ama birçok fayday da beraberinde ta maktad r. Türkiye nin bu süreci hem kamu hem de özel sektör olarak sa l kl bir ekilde de erlendirmesi gerekir diyen Yenel, TO nun fark ndal k sa layarak bilinçlendirmek görevini bu toplant larla gerçekle tirdi ini dile getirdi. ngiltere-türkiye Çevre Derne i nden (UTES) Kumru Adanal, iklim de i ikli i konusunda Türkiye deki firmalar n fark ndal n n art r lmas için yapt klar çal malar anlatt. Adanal, ye il uygulamalarda ciddi çal malar yapan firmalar n talya, spanya ve ngiltere den ortak bularak AB nin çevre projelerinden daha kolay yararlanaca n söyledi. Green business-clean production status has been discussed at a seminar entitled Clean Production and Sustainable Consumption held by ICOC European Union (EU) Information Centre. In the opening speech of the event, ICOC Board Director Muhammet Yenel has pointed out that the size of the market will increase from the current 1 trillion dollars to 2 trillion dollars in Yenel has said: The process of transforming our companies into ones capable of competing in the green market is a costly process but it will bring along many benefits, too. Turkey must make most of this process both in terms of public as well as private sector. Yenel has added further that ICOC is fulfilling its awareness duties by organising these meetings. Kumru Adanal, from the UK-Turkey Environmental Association (UTES), has explained the works they are carrying out for building the awareness of companies in Turkey on climate change. Adanal has said that companies engaged in serious works regarding green applications can benefit from EU environmental projects easily by entering into partnerships with companies from Italy, Spain and the UK. FAS TA SATILANLARIN YÜZDE 70 TÜRK MALI 70 PERCENT OF PRODUCTS SOLD IN MOROCCO ARE MADE IN TURKEY Fas Tetouan Sanayi ve Ticaret Odas Heyeti TO yu ziyaret etti. Görü me s ras nda konu an TO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sungurlu, iki ülke aras ndaki ticaret rakamlar nda art oldu unu, ancak bunun yeterli olmad n söyledi. Sungurlu, son dönemde uygulanan d politika ataklar na, kom u ülkelerle kald r lan vizelere dikkat çekerek, Türkiye nin geçmi ten gelen sosyal, kültürel ve ekonomik bir gücü var. Bir parças Avrupa da, bir parças Asya da. Fas n da içinde yer ald Orta Do u ve Kuzey Afrika ülkeleri ile kültürel ve dini anlamda ortak yönlerimizin olmas bizleri yak nla t rmakta. Biz, siz de erli dostlar m z n Türkiye nin tecrübelerinden yararlanmas n istiyoruz temennisinde bulundu. Fas Tetouan Sanayi ve Ticaret Odas Genel Sekreteri Redouan El Younsi ise, Tetouan, Fas n en büyük ticaret odas. 41 bin üyesi var. Bölgede sat lan mallar n yüzde 70 i Türk mal ve Türk mal n güvenle kullanmaktay z. Ayr ca Avrupa mallar na göre de daha ucuz. TO ile kar l kl i birli i anla mas imzalamak ve karde oda olmak istiyoruz dedi. Moroccan Delegation of Tetouan Chamber of Industry and Commerce has paid a visit to ICOC. Speaking at the meeting, ICOC Board Member Murat Sungurlu has emphasised that the trade volumes between the two countries were on the rise but this was not sufficient. Sungurlu, pointing out to the recent foreign relation initiatives and abolishment of visa requirements with neighbouring countries, has said: Turkey has social, cultural and economic power stemming from its past. One part of Turkey is in Europe, the other one is in Asia. The fact that we have cultural and religious ties with the countries of the Middle East and North Africa, including Morocco, brings us closer together. We would like that you, our beloved friends, can benefit from the experience of Turkey. Redouan El Younsi, the Secretary General of Morocco Tetouan Chamber of Industry and Commerce, has said: Tetouan is the biggest chamber in Morocco. It has 41 thousand members. 70 percent of the products sold in the region are made in Turkey and we trust Turkish products. In addition, these products are cheaper than the European ones. We would like to conclude a cooperation agreement with ICOC and become sister chambers. -6- TOV ZYON N SAN/APRIL 2010

8 Tekstil sektörü, TO da gerçekle tirilen toplant da, Tekstil bitmedi, bitmeyecek, birlikte hareket ederek daha da güçlenece iz mesaj n verdi. Sektörün hedefi, devletin de deste ini alarak katma de eri yüksek üretim yapmak, modada belirleyici olmak. TO Haz r Giyim Meslek Komitesi, ünlü modac lar n TÜRK YE MODANIN YEN ADRES OLAB L R TURKEY A NEW CENTRE FOR FASHION da kat l m yla bir zümre toplant s gerçekle tirdi. Toplant n n aç l nda konu an TO Ba kan Dr. Murat Yalç nta, tekstilde çok ciddi birikimleri olan Türkiye nin, dünya markalar aras ndaki yerini alabilmesi için ülke olarak da global oyuncu imaj na sahip olmas gerekti inin alt n çizdi. Toplant ya ba kanl k eden TO Haz r Giyim Meslek Komitesi Ba kan ve Meclis Üyesi enol Aras, Türkiye nin modada dünya ile rekabette en üst konumda olabilmesi için tasar m n önemi üzerinde durdu. Modac Bahar Korçan, ba kan oldu u Moda Tasar mc lar Derne i ile ilgili bilgi verdi i konu mas nda, tasar mc lar da dahil tekstil sektörünün tek ba na bir ey yapamayaca n ve birlikte çal mak zorunda oldu unu kaydetti. Modac Arzu Kaprol, modan n popüler kültüre hizmet eden ama ayn zamanda da önemli bir ticari niteli e sahip olan kimli i üzerinde durdu. Kaprol, dünyada modan n patronlar olarak bilinen markalar n iki büyük irket grubunda topland n söyleyerek, Türkiye nin dünyada de il de; sahip oldu u avantajlar da ön plana ç karak bölgesinde moda belirleyicisi olabilece inin çok daha kolay olaca n n alt n çizdi. The textile sector has delivered the message Textile is not over, will not be over and we will become even stronger by acting together at a meeting held at ICOC. The target of the sector is to engage in higher value added production by obtaining the support of the state and to become determiner in fashion. ICOC Professional Committee on Ready Made Clothing has held a meeting with the participation of famous fashion designers. In his opening speech at the meeting, ICOC President Dr. Murat Yalç nta has emphasised that in order for Turkey, which has significant know-how in the textile sector, to acquire a place among the global brands, it has to put on an image of a global player as a country. Chairing the meeting enol Aras, Professional Committee on Ready Made Clothing and Assembly Member, has talked about the importance of the design in order for Turkey to reach the top global competition capability in fashion. Fashion designer Bahar Korçan, in her speech featuring information about the Fashion Designers Association which she is chairing, has stated that the textile sector, including the designers, would not be able to deliver on its own and that there is a need to act together. Fashion designer Arzu Kaprol has said that fashion served the popular culture and stressed at same time that the identity of fashion carried significant commercial characteristics. Kaprol, stating that brands which are deemed as the bosses of global fashion are concentrated at the hands of two big corporation groups, has emphasised that by focusing on its advantages Turkey could become a powerhouse in fashion not in the world but in its region. SA LIK ÇALI TAYINI TO DÜZENLEYECEK HEALTH WORKSHOP TO BE HELD BY ICOC Sa l k Uygulama Tebli i (SUT) tasla TO da tart ld y l SUT haz rl klar içinde, SUT fiyatlar yla ilgili olarak TO sa l k komiteleri de bir çal ma yapacak. Toplant da. Sa l k Çal tay n da TO nun düzenleyece i aç kland. TO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Develio lu nun ba kanl nda gerçekle en toplant da, ilaç sektöründe imha edilen mallardan al nan KDV konusunda ya anan s k nt lar da dile getirildi. KDV farkl l klar n n oldu unu belirten komite üyeleri, vergi idarelerinden KDV alacaklar n n çok oldu unu belirttiler. Toplant da, Mesleki Yeterlilik Kurumu nun (MYK) çal malar çerçevesinde sa l kta da meslek standardizasyonunun sa lanmas gerekti inin alt çizildi. Meslek standartlar n n belirlenmesinde TO nun yo un çal malar yürüttü ü dile getirildi. The Communiqué on Health Implementation (SUT) has been discussed at ICOC. ICOC health committees will also undertake a work regarding the SUT prices within the scope of preparations for 2010 SUT. It has been announced at the meeting that the Health Workshop will also be organised by ICOC. The problems regarding the VAT charges on abolished products in the medicine sector have been also discussed at the meeting chaired by ICOC Board Director Mehmet Develio lu. Committee members, stating that there are VAT differentials, have indicated that the number of VAT refunds from the tax offices is high. The need for standardisation in healthcare within the scope of the works of Professional Competency Administration (MYK) has been also emphasised at the meeting. It has been also stated that the ICOC is carrying out intensive works for the identification of professional standards. TOV ZYON N SAN/APRIL

9 TO DAN HABERLER NEWS FROM ICOC PAK STAN DA YEN FIRSATLARI NEW BUSINESS OPPORTUNITIES IN PAKISTAN Türkiye ile ticareti geli tirmek isteyen Pakistanl i adamlar, Pakistan daki Yat r mlardan Sorumlu Devlet Bakan Saleem H Mandviwala ba kanl ndaki heyet TO yu ziyaret etti. Pakistan heyetini kabul eden TO Ba kan Dr. Murat Yalç nta, Pakistan ve Türkiye halklar n karde halklar olarak tan mlad. Pakistan sanayisinin geli mekte oldu unu belirten Dr. Yalç nta, ülkenin bir de i im süreci ya ad n kaydetti. Dr. Yalç nta, ülkenin altyap sorunlar ba ta olmak üzere enerji ve müteahhitlik alanlar nda yat r ma ihtiyaç duyabilece ini dile getirdi. Pakistan Devlet Bakan Mandviwala da, Türk firmalar ile ortak i yapmaktan mutluluk duyacaklar n belirtti. Pakistan da yat r m için pek çok avantaj bulundu unu dile getiren Mandviwala, Türk firmalar n ülkeye beklediklerini söyledi. Pakistanl firmalar ve Türk firmalar aras nda ikili görü melerin de yap ld toplant da, TO Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Develio lu ve Muhammet Yenel de yer ald. The Pakistani Delegation, comprised of Pakistani businessmen willing to improve the commercial ties with Turkey, headed by Saleem H Mandviwala, State Minister responsible for Board of Investments, has paid a visit to ICOC. ICOC President Dr. Murat Yalç nta, who received the delegation, has described the people of Pakistan and Turkey as relatives. Dr. Yalç nta, stating that the Pakistani industry is developing, has remarked that the country is undergoing a process of transformation. Dr. Yalç nta has expressed that the country may need investments in the area of infrastructure, energy and construction, especially regarding the infrastructure problems. Pakistani State Minister Mandviwala has expressed that they will be pleased of doing business with Turkish companies. Mandviwala, stating that there are a plenty of investment opportunities in Pakistan, has invited Turkish companies to Pakistan. The meeting, featuring bilateral negotiations between Pakistani and Turkish companies, has been also attended by ICOC Board Members Mehmet Develio lu and Muhammet Yenel. N JERYA DAK YATIRIMLARINIZIN TAK PÇ S OLACA IZ WE WILL FOLLOW UP OUR INVESTMENTS IN NIGERIA Nijerya, Türk i dünyas n ülkeye yat r m yapmaya davet etti. Davet, TO yu ziyaret eden ba kent Abuja n n Ticaret ve Sanayi Odas ndan geldi. Abuja Ticaret ve Sanayi Odas Genel Sekreteri Joe Idowu Wenegieme nin ba kanl k etti i ticaret heyetini TO Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Yenel kabul etti. ki ülke aras ndaki ekonomik ve ticari verilere ili kin bilgileri aktaran Yenel, TO nun ekonomik ve ticari ili kilerin geli tirilmesine yönelik her türlü faaliyeti destekledi ini vurgulad. Yenel, Bu ziyaretiniz Nijerya ve Türkiye aras ndaki ticari ili kilerin kuvvetlendirilmesine yönelik önemli bir f rsat olabilir. TO, Türkiye nin ve stanbul un sahip oldu u f rsatlar ak lc yat r mlar için kullanmaya her zaman haz rd r dedi. Konuk heyet ba kan Wenegieme de, Türkiye ve Nijerya i dünyas aras ndaki görü melerin bu ziyaret ile daha üst noktalara ta nmas n umduklar n söyledi. Nigeria has invited Turkish business world to invest in the country. The invitation came at the visit to ICOC by the Chamber of Commerce and Industry in the Nigerian capital of Abuja. The commercial delegation headed by Joe Idowu Wenegieme, the Secretary General of Abuja Chamber of Commerce and Industry, has been received by ICOC Board Member Muhammet Yenel. Yenel, relating the economic and commercial figures between the two countries, has emphasised that ICOC supports all kind of activities related to the improvement of economic and commercial ties. Yenel has said: Your visit could be an important opportunity for strengthening the commercial ties between Nigeria and Turkey. ICOC is ready to utilise the opportunities offered by Turkey and stanbul in reasonable investments. The visiting head of delegation Wenegieme, too, has expressed his belief that with this visit the negotiations between the business worlds of Turkey and Nigeria would be improved further. -8- TOV ZYON N SAN/APRIL 2010

10 TO DAN, DÜNYA AMP YONU B LARDO TÜRK M LL TAKIMI NA DESTEK ICOC SUPPORTING THE TURKISH NATIONAL BILLIARDS TEAM stanbul Ticaret Odas, Dünya Üç Bant Bilardo ampiyonas nda birinci olan Türk milli tak m oyuncular Adnan Yüksel ve Murat Naci Çoklu ile Türkiye Bilardo Federasyonu As Ba kan Rasim Mazlum ve Türkiye Bilardo Federasyonu Ba kan U ur Kurugöllü ye ba ar lar ndan ötürü birer plaket verdi. Almanya'n n Düsseldorf kentinde düzenlenen ve 28 ubat tarihinde sona eren Dünya Üç Bant Bilardo ampiyonas nda birinci olan Türk milli tak m n olu turan sporcular Adnan Yüksel ve Murat Naci Çoklu, Türkiye Bilardo Federasyonu Ba kan U ur Kurugöllü ile birlikte TO nun Mart ay ola an meclis toplant s na kat ld. Türkiye Bilardo Federasyonu As Ba kan Rasim Mazlum ile Federasyon üyelerinin de kat ld törende Kurugöllü, Mazlum, Çoklu ve Yüksel e; TO ad na birer plaket verildi. TO Meclis üyesi de olan Türkiye Bilardo Federasyonu As Ba kan Mazlum, Almanya'daki ampiyonada; dünyan n en güçlü tak mlar ndan spanya'y ma lup ederek, stiklal Mar 'n tüm dünyaya dinleten Türk sporcular n TO nun deste inden duydu u memnuniyeti dile getirdi. FEDERASYON DESTEK BEKL YOR Mazlum, geli mi ülkelerde yayg n ve itibar gören bir spor dal olan bilardonun Türkiye de lay k oldu u de eri göremedi ini söyleyerek Çoklu ve Yüksel dünya ampiyonu oldular ama hala geçim s k nt s içindeler eklinde konu tu. Türkiye Bilardo Federasyonu nun ilkö retim okullar nda beden e itimi dersinde bilardo e itimi verilebilmesi amac yla çal ma ba latt n belirten Mazlum, Federasyonumuz özveriyle çal mas na ra men maddi konularda büyük s k nt içinde diyerek i dünyas n n bilardo sporuna ilgisini beklediklerini söyledi. B LARDO KULÜBÜMÜZ OLSUN steklerimiz aras nda spor malzemeleri üzerindeki KDV ve ÖTV nin kalkmas, bilardo masalar ndan e lence vergisi al nmamas da bulunuyor diyen Rasim Mazlum, Türkiye Milli Tak m n n, 17 Nisan da Kahramanmara ta yap lacak Dünya ampiyon Kulüpler ampiyonas na kat laca n da hat rlatarak unlar söyledi: Türkiye Milli Tak m n n, bu ampiyonada kazanmas sürpriz olmayacak. Bu kupalar dünyada ve Avrupa da TO ad na kazanal m istiyoruz. TO, kendi spor kulüplerinin aras na bilardoyu da eklesin. Istanbul Chamber of Commerce has presented Turkish national team players Adnan Yüksel and Murat Naci Çoklu, who became the winners of the World Three- Cushion Billiards Championship, and Turkish Billiards Federation Deputy Chairman Rasim Mazlum, and Turkish Billiards Federation Chairman U ur Kurugöllü with plaques for their achievements. Turkish national team players Adnan Yüksel and Murat Naci Çoklu, who became the winners of the World Three-Cushion Billiards Championship, held in the German city of Dusseldorf which ended on February 28th, and Turkish Billiards Federation Deputy Chairman Rasim Mazlum, and Turkish Billiards Federation Chairman U ur Kurugöllü have attended the regular meeting of ICOC Assembly held in March. At the ceremony, attended also by Turkish Billiards Federation Deputy Chairman U ur Kurugöllü and federation members, plaques have been presented on behalf of ICOC to Kurugöllü, Mazlum, Çoklu and Yüksel. Turkish Billiards Federation Deputy Chairman Rasim Mazlum, who is at the same time an Assembly Member at ICOC, has expressed its gratification with the support of ICOC to Turkish sportsmen who made the whole world listen to the Turkish National Anthem at the tournament in Germany after beating the Spanish team, one of the strongest teams in the world. THE FEDERATION AWAITS SUPPORT Mazlum, stating that billiards, a sports branch which is widely practiced and respected in developed countries, does not enjoy the same popularity in Turkey, has said: Çoklu and Yüksel have become world champions but are still struggling to make a living. Mazlum, informing that the Turkish Billiards Federation has started an initiative to provide billiards training in physical education classes in elementary education schools, has expressed their desire for the business world to show interest towards the sport by saying: Despite the self-denying work, our federation is in dire financial problems. LET US HAVE A BILLIARDS CLUB Rasim Mazlum, requesting Abolishment of VAT and SCT charges from sports equipment and abolishment of entertainment tax charged on billiard tables, has reminded that the Turkish National Team will take part in the World Champion Clubs Championship to be held in Kahramanmara on April 17th, and has added further: It will not be a surprise for the Turkish National Team to win this tournament. We would like to win these trophies in the world and Europe on behalf of ICOC. Let ICOC add billiards among its sports clubs. ÖZBEK STAN LA T CARET KÖPRÜSÜ KURALIM A BRIDGE WITH UZBEKISTAN OVER TRADE Özbekistan daki i imkanlar n tan tmak ve Türkiye ile ticareti geli tirmek için stanbul Ticaret Odas n ( TO) ziyaret eden Özbek heyeti, Türk i adamlar n ülkede yat r ma ça rd. Özbekistan n Ankara Büyükelçisi Uflat Kadirov, Özbekistan da i yapmak için pek çok imkan bulundu unu söyleyerek, Bir ki i köprü kurar, bin ki i geçer. Biz bu köprüyü kurmak istiyoruz diyerek ça r da bulundu. ki ülke aras nda gerçekle ecek ticari i birliklerinin dostlu u daha da peki tirece ini dile getiren Kadirov ise, Özbekistan da i yapmak için pek çok imkan oldu unu söyledi. The Uzbekistani delegation, which has paid a visit to Istanbul Chamber of Commerce (ICOC) with the aim to promote business opportunities in Uzbekistan and improve trade relations with Turkey, has invited Turkish businessmen to invest in the country. Uflat Kadirov, Ambassador of Uzbekistan to Turkey in Ankara, stating that there a lot of business opportunities in Uzbekistan, has voiced his invitation by saying: One builds a bridge and many people cross over. We would like to erect this bridge. Kadirov, expressing that trade cooperation to be established between the two countries would boost friendship further, has added that there are a lot of business opportunities in Uzbekistan TOV ZYON N SAN/APRIL

11 TO DAN HABERLER Soyhan Alpaslan NEWS FROM ICOC TEKNOPARK STANBUL U YÖNETECEK MZALAR ATILDI THE SIGNATURES FOR TEKNOPARK ISTANBUL ARE READY B e ortakl Teknopark stanbul un kurulu anla mas imzaland de faaliyete geçecek teknoparkta, 30 bin personel çal acak. Yerli katma de er 10 milyar dolar olacak. Teknopark stanbul un faaliyete geçmesiyle Ar-Ge kültürü geli ecek, inovatif ürünler ile patent say lar artacak. Teknopark stanbul un 30 y l i letmesini sürdürecek irketin kurulu sermayesi 1 milyon lira olarak aç kland. TO, projeye 50 milyon TL kaynak ay rd. T he founding agreement of Teknopark Istanbul, which has five co-partners, has been signed. The centre which will be operational in 2011 is to employ 30 thousand people. The generated domestic added value will be 10 billion dollars. Once Teknopark Istanbul is operational, the R&D culture will foster and the number of innovative products and patents will increase. The founding capital of the company which will manage Teknopark Istanbul for 30 years has been revealed as one million liras. ICOC has allocated 50 million TRY for the project. Savunma Sanayii Müste arl ve stanbul Ticaret Odas ( TO), sanayiye yönelik olarak bölgenin en büyük Teknoloji Geli tirme Bölgesi ni (Teknopark stanbul) kurmak için çok önemli bir ad m att. Teknopark stanbul, stanbul Teknoloji Geli tirme Bölgesi, yönetici irket ortakl k sözle mesi, Milli Savunma Bakan Vecdi Gönül ün himayelerinde; Savunma Sanayii Müste ar Murad Bayar, stanbul Ticaret Odas Ba kan Dr. Murat Yalç nta ve di er yetkililer aras nda imzaland. LK KATILIMCILAR 2011 DE Teknopark stanbul, ulusal inovasyona ve ülkemizin kalk nmas na önemli katk sa layacak. Teknopark stanbul'da ba ta savunma, uzay ve havac l k olmak üzere ileri malzemeler, nanoteknoloji, denizcilik teknolojileri hedef sektörlerinde, akademik ve bilimsel çal malar n ticari de eri olan teknolojik ürünlere dönü mesi ile yeni irketlerin kurulmas ve mevcut irketlerin büyümesi te vik edilecek. Ulusal novasyon sisteminin geli imine, bilgi toplumuna dönü üm sürecine ve ülkemizin uluslararas rekabet gücüne The Undersecretary of Defence Industries and Istanbul Chamber of Commerce (ICOC) have taken a very important step for the establishment of the Technology Development Zone (Teknopark Istanbul), the biggest industrial development zone in the region. The Teknopark Istanbul, Istanbul Technology Development Zone, management company partnership agreement has been signed under the auspices of Defence Minister Vecdi Gönül by Defence Undersecretary Murad Bayar, ICOC President Dr. Murat Yalç nta and other officials. FIRST PARTICIPANTS EXPECTED IN 2011 Teknopark Istanbul will contribute significantly to national innovation and development. Teknopark Istanbul will aid the transformation of academic and scientific works into technological products, and the creation of new companies and supporting the growth of existing ones predominantly in target sectors such as defence, space and aeronautics, advanced materials, -10- TOV ZYON N SAN/APRIL 2010

12 katk sa lanmas ve beyin aç s ndan son derece önemli göçüyle yurt d na gitmi buldu unu söyledi. nitelikli beyinlerin yeniden Teknopark stanbul'un 30 y l ülkemize kazand r lmas i letmesini sürdürecek irketin Teknopark stanbul'un hedefleri kurulu sermayesinin 1 milyon aras nda. lira oldu unu ve 5 orta lk kat l mc lar n 2011 y l içinde bulundu unu ifade eden Dr. kabul etmeye ba layacak olan Yalç nta, Bu teknopark n Teknopark stanbul'un ileriye fark kamu, özel sektör ve dönük hedeflerinin ba nda 25 üniversiteden olu an ideal y ll k bir geli me süresi sonunda bir yap üzerine kurulmu yakla k 720 bin metrekare olmas dedi. TO olarak kapal alanda toplam 900'ün projeye 50 milyon liral k bir üzerinde firma ile 18 binden kaynak ay rd klar n bildiren Dr. fazla uzman Ar-Ge ve nitelikli Yalç nta, u bilgiyi verdi: personelin çal mas yer al yor. Ayr ca, 5 bin metrekarelik Bu süreç içinde ileri teknoloji bir kuluçka merkezini hayata alan nda en az yüzde 10'u geçiriyoruz. Ayr ca bir ara t rma üretime dayanan 10 milyar merkezi in a ediyoruz. dolar de erinde yerel katk Teknoparka has olarak KOB ve yarat lmas amaçlan yor. giri imci adaylar için çekirdek ve giri im sermayesi fonu TO DAN 50 M LYON TL kuraca z. Nitelikli ö rencilere KAYNAK staj imkan için ortak burs Kurtköy bölgesinde Sabiha program gerçekle tirece iz. Gökçen Uluslararas Havaalan Teknopark stanbul'da binin biti i inde, yakla k 250 üzerinde firma faaliyet hektarl k alan üzerine gösterecek. 30 sene zarf nda 30 kurulmakta olan Teknopark binin üzerinde nitelikli personel stanbul'un bulundu u alan istihdam edilebilecek. Böylelikle içinde, Savunma Sanayii olu turulacak yerli katma Müste arl 'na 49 y ll na tahsis de erin de yakla k 10 milyar edilen yakla k 140 hektarl k dolar olaca n tahmin ediyoruz orman alan yer al yor. HALELER N YÜZDE 20 S stanbul Ticaret Odas ( TO) KOB LERE Yönetim Kurulu Ba kan Dr. Murat Yalç nta, ortakl k Milli Savunma Bakan sözle mesi imza töreninde Vecdi Gönül ise Teknopark yapt konu mada, projenin stanbul'un, Avrupa'n n en seçkin Türkiye'nin bilim ve teknoloji ara t rma, geli tirme ve teknoloji yar nda katetti i mesafe üslerinden biri olaca n söyledi. nanotechnology, and maritime technologies. Contribution to the development of the National Innovation System, the process of transformation into information society, international competitiveness capability of the country and bringing back to the country the bright people who had left the country due to brain drain are among the targets of Teknopark Istanbul. At the end of the 25-year development stage, Teknopark Istanbul, which is expected to begin receiving its first participants in 2011, aims to house more than 18,000 R&D experts and skilled labour in 900 companies operating over a closed area of 720,000 m2. During this period, domestic contribution of 10 billion dollars of which at least 10 percent is based on production is targeted in the field of advanced technologies. 50 MILLION TRY FUNDING BY ICOC On the grounds where Teknopark Istanbul is erected in Kurtköy adjacent to Sabiha Gökçen International Airport over an area of 250 hectares there is 140-hectare forest allocated to the Undersecretariat of Defence Industries for 49 years. Dr. Murat Yalç nta, the President of Istanbul Chamber of Commerce (ICOC), in his speech at the signature ceremony, has stated that the project is very important in showing the ground covered by Turkey in the field of science and technology. Informing that the founding capital of the company established by 5 co-founders which will manage Teknopark Istanbul for 30 years is one million dollars, Dr Yalç nta has remarked: "The difference of this teknopark is that it has been established on perfect structure comprising the public sector, the private sector and a university. Stating that as ICOC, they have allocated a 50-million liras funding, Dr. Yalç nta has elaborated further: In addition, we are setting up a 5,000 sq. m incubation centre. We are also building a research centre. We will establish a core and entrepreneurial capital fund, specific to Teknopark, for the SMEs and entrepreneurial candidates. We will implement a joint scholarship programme for the traineeship of accomplished students. More than a thousand companies will operate in Teknopark Istanbul. During a period of 30 years more than 30,000 skilled personnel will be employed. We expect the domestic value added created in this way to reach 10 billion dollars. 20 PERCENT OF TENDERS FOR THE SMEs Defence Minister Vecdi Gönül has emphasised that Teknopark Istanbul will become one of the elite research, development and technology centres in Europe. In his speech delivered at the ceremony, Minister Gönül has informed that currently 23 out of the 37 technology development zones in Turkey are operational. TOV ZYON N SAN/APRIL

13 5 orta n i bölümü * Savunma Sanayii Müste arl (SSM): Türk savunma sanayisinin arkas ndaki itici güç olan SSM, savunma sanayiinde rol alan tüm kurum ve kurulu larla kuvvetli ba lara sahip. (www.ssm.gov.tr) * stanbul Ticaret Odas ( TO): 300 bini a an üyesiyle dünyan n en büyük ticaret odalar ndan biri olan TO, stanbul genelinde sundu u hizmetler, kamu ve i dünyas ndaki seçkin konumu ve mevcut ileti im a lar ile teknoparka önemli katk lar sa layacak. (www.ito.org.tr) * stanbul Ticaret Üniversitesi ( T CÜ): Yeni kurulan bir üniversite olmas na ra men iddial stratejik hedefleri ve projeleri ile oldukça h zl geli en T CÜ, ö rencileri ve akademisyenleri ile teknopark olu umu için seçkin bir i gücü olu turacak. Her türlü ara t rma ve geli tirme faaliyeti için gereken üniversite tesislerine ve birikimine eri imi sa layacak. (www.iticu.edu.tr) * Havaalan letme Ve Havac l k Endüstrileri A. (HEA ): TEP kapsam nda Sabiha Gökçen Uluslararas Havaalan n n i letmesini sürdüren ve sundu u hizmetler ile gittikçe güçlenen bir kurulu olan HEA n kaynaklar, bölgedeki mevcut i letme tecrübesi ve altyap s teknopark olu umuna önemli katk lar sa layacak. (www.sgairport.com) Bakan Gönül, imza töreninde Minister Gönül, pointing out * Savunma Teknolojileri Mühendislik Ve Ticaret A.. (STM): yapt konu mada, bugün that Teknopark Istanbul is Bilgi ve savunma teknolojileri konusunda 1991 y l ndan itibariyle Türkiye'de 37 adet an important component of beri faaliyet gösteren ve sayg n bir konumu olan STM, bilgi teknoloji geli tirme bölgesinden the Advanced Technology birikimi, nitelikli alt yap s, ulusal ve uluslararas ba lant lar yla 23'ünün faal halde oldu unu and Industrial Park (ITEP) Teknopark stanbul un geli imine ve hizmet kalitesine önemli söyledi. project, which aims to meet katk lar sa layacak. (www.stm.com.tr) Teknopark stanbul'un, ülkenin the advanced technology ileri teknoloji ihtiyaçlar n n milli needs of the country from kaynaklar ndan kar lanabilmesi domestic resources, has Division of labour among 5 partners olan leri Teknoloji ve Endüstri elaborated further: Teknopark * Undersecretariat of Defence Industries (SSM): Park ( TEP) projesinin önemli Istanbul, which will benefit Being the driving force behind the Turkish defence industry, bir bile eni oldu una i aret from the facilities offered to eden Bakan Gönül, Tüm SSM has strong ties with all institutions and agencies all teknoparks, is planned teknoparklara sa lanan comprising the defence industry. (www.ssm.gov.tr) to become one of the elite imkanlardan yararlanacak * Istanbul Chamber of Commerce (ICOC): olan Teknopark stanbul'un, research, development and Being one of the largest chambers of commerce in the world Avrupa'n n en seçkin ara t rma, technology centres in Europe. boasting more than 300,000 members, ICOC will contribute geli tirme ve teknoloji üslerinden In addition, it will be an significantly to teknopark with its services offered throughout stanbul, distinguished standing in public sector and business world, and existing communication network. (www.ito.org.tr) birisi olmas planlanmaktad r. Bununla birlikte üretilen ürünlerin ulusal ve uluslararas pazarlara international contemporary teknopark and trade centre where the developed products * Istanbul Commerce University ( T CÜ): ticari ürünler olarak sunuldu u, will be presented as commercial Despite being a newly established university, T CÜ, a fast bu alanlarda yabanc sermayenin products to domestic and developing university with ambitious strategic targets and ülkemize çekildi i uluslararas international markets and which modern bir teknopark ve ticaret projects, will constitute elite labour force for the teknopark will attract foreign investment in merkezi olacak dedi. with its students and academic staff. It will provide access to these fields. all kind of facilities and knowledge necessary for research and Vecdi Gönül, Teknopark Vecdi Gönül, stating that development activities. (www.iticu.edu.tr) stanbul'un ciddi bir uzmanl k Teknopark Istanbul is enjoying ve kaynak deste ine sahip * Airport Management and Aeronautics Industries AS (HEAS): a significant expertise and oldu unu belirterek, Facilities of HEAS, the company managing the Sabiha funding support, has added: Üniversitelerimize ba l çal an Gökçen International Airport within the scope of ITEP which Defence industry products teknoparklarda savunma sanayi is continually growing stronger with the offered services, ürünleri önemli bir yer i gal occupy a significant part in the will contribute significantly to teknopark consortium with its etmektedir. Bunda da yap lan teknoparks operating under operational experience and infrastructure. (www.sgairport.com) ihalelerin önemli bir k sm n n our universities. The principle * Defence Technologies Engineering and Trade AS (STM): d ar verilmesi ve bunun da of outsourcing big chunk of the Operating in the field of information and defence technologies en az yüzde 20'sinin KOB 'lere tenders and granting at least 20 since 1991 and enjoying a respectable position, STM will make significant contributions to the development and service quality verilmesi prensibi te vik edici olmaktad r dedi. percent of these to SMEs plays an encouraging role in this. of Teknopark Istanbul with its know-how, quality infrastructure, -12- and domestic and international ties. (www.stm.com.tr) TOV ZYON N SAN/APRIL 2010

14 AKBANK TOV ZYON N SAN/APRIL

15 KAPAK-COVER Tamer Çerçi Hem hükümet hem de finans kesimi i sizli i azaltmak için dört koldan formül ar yor The government as well as the financial sector seek recipes to reduce unemployment HER EY ST HDAM Ç N ALL-OUT EFFORTS FOR EMPLOYMENT -14- TOV ZYON N SAN/APRIL 2010

16 O ECD, i sizlik oran n n dünya genelinde, bu y l n ikinci yar s nda yüzde 10 luk art la 57 milyona ula aca n tahmin ediyor. TÜ K verilerine göre ise Türkiye genelinde i siz say s bir önceki y l n ayn dönemine göre 860 bin ki i artarak, 3 milyon 471 bin ki iye yükseldi. Bu gerçekten hareketle gerek iktidar partisi milletvekilleri, gerek bakanl klar gerekse özel sektör istihdamda çözüm aray lar n yo unla t rd. O ECD has forecasted that unemployment across the world will reach 57 million in the second half of the year, with a rise of 10 percent. According to TURKSTAT data, on the other hand, the number of unemployed across Turkey increased by 860,000 to 3,471,000 compared to the same period previous year. Based on this reality, the quests by the ruling party s MPs, the ministries as well as the private sector to find recipes to resolve unemployment have intensified. Hükümetin i sizlik sorununun çözümü için ald önlemlere ra men i sizlik, ekonominin en önemli sorunlar ndan biri olarak gündemin ilk s ralar nda yer al yor. Nitekim Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) verilerine göre, ülke genelinde i siz say s bir önceki y l n ayn dönemine göre 860 bin ki i artarak, 3 milyon 471 bin ki iye yükseldi. sizlik oran da bir önceki y la göre 3 puan art la yüzde 14 e ula t. Son aç klanan 2009 verilerine göre ise Aral k ay nda i sizlik yüzde 13.5 oldu. Öte yandan OECD nin stihdam Görünüm Raporu ndaki projeksiyonuna göre, dünyada üretim art ancak 2010 y l n n birinci yar s nda pozitif olacak. Bu art y l sonuna kadar ise zay f kalacak. Bu durumda sa lanacak i say s üretimdeki toparlanman n çok gerisinde kalacak. Bu nedenle OECD, i sizlik oran n n dünya genelinde, bu y l n ikinci yar s nda yüzde 10 luk art la yeni bir sava sonras zirvesine yakla aca n tahmin ediyor. Bu da 57 milyon i siz anlam na geliyor. ARAYI LAR BA LADI Bu gerçekten hareketle gerek iktidar partisi milletvekilleri, gerek bakanl klar istihdamda çözüm aray lar n yo unla t rd. Örne in Ula t rma Bakanl özürlülerin call centerlerde çal mas, Sanayi ve Ticaret Bakanl ise tersine beyin göçü projesini hayata geçirdi. Bankac l k sektöründe de ube say lar ndaki art ile birlikte bu y l 10 bin ek istihdam yarat lmas bekleniyor. Ak Parti Ekonomik leri Ba kanl, bir y lda 900 bin ki iye i sa layacak bir stihdam Raporu haz rlad. Proje çerçevesinde 90 bin firmaya kredi imkan sa lanarak, 30 bin yeni firma kurulacak. Ayr ca, faaliyeti devam eden 60 bin firmaya da 'kapasite art r m ' art ile kredi sa lanacak. Yeni kurulacak bir firmaya, yat r m kredisi olarak 250 bin TL, i letme kredisi olarak da 250 bin TL olmak üzere toplamda 500 bin TL'ye kadar kredi verilebilecek. Ancak hiçbir kredi, giri imcinin eline 'nakit' olarak sunulmayacak. Örne in firma, yat r m için makine ve teçhizat alacak. Banka, bu paray giri imcinin makineyi ald yere fatura kar l ödeyecek. Böylece kredi olana n n yat r m d amaçla kullan lmas n n önü kesilmi olacak. The unemployment occupies the top of the agenda as one of the most important problems in the economy despite the government s measures for remedying unemployment. According to Turkish Statistical Institution (TURKSTAT) data, the number of unemployed throughout Turkey increased by 860,000 to 3,471,000 compared to the same period of the previous year. The unemployment rate reached 14 percent, recording an increase of 3 points year-on-year. According to the latest 2009 data release, the unemployment in December was 13.5 percent. On the other hand, projections contained in the OECD Employment Outlook Report suggest that output growth will regain positive territory only in the first half of This growth will remain weak until the end of the year. In this case, job creation will lag significantly behind recovery in output. As a result, the OECD unemployment rate is projected to rise, approaching a new post-war high of 10% in the second half of the year. And this means 57 million unemployed. ONGOING QUESTS FOR SOLUTION Based on this reality, quests by the ruling party s MPs as well as the ministries to find recipes to resolve the unemployment issue have been intensified. The Ministry of Transport has implemented a project envisaging the employment of disabled persons in call centres, while the Ministry of Industry and Trade has launched a project aimed at reversing the brain drain. This year, additional 10,000 people are expected to be employed following the increase in the number of branch offices in the banking sector. Department of Economic Affairs of Ak Party has drafted an Employment Report which envisages the employment of 900,000 people in a year. Within the scope of the project, 30,000 new companies will be set up by providing loan opportunities to 90,000 companies. In addition, loan will be provided to 60,000 companies in operation subject to condition of capacity building. A newly established company may be granted a total of up to TRY 500,000 in TOV ZYON N SAN/APRIL

17 100 B N L RAYLA 1 K YE ST HDAM Bu noktada araç olarak 45 milyar TL lik kredi kullan m, 4.5 milyar TL lik Kredi Garanti Fonu (KGF) garantisi sa lanacak. Böylelikle ortalama 100 bin lira harcanarak 1 ki iye istihdam yarat labilecek. Ak Parti Ekonomik ler Ba kan Milletvekili Bülent Gedikli, Ulusal stihdam uras na da sunulan bu öneriler için hükümet, ekonomi yönetimi, bankac l k ve i dünyas meslek kurulu lar n n deste ini beklediklerini söylüyor. YEN KAPAS TE YEN Bu arada model uygulanacak faiz deste i ise bütçeye yük getirmeyecek ekilde kurguland. Böylelikle bir yandan yeni firma kurulu u di er yandan da mevcut firmalar n kapasite art ile istihdam n artmas hedefleniyor. Gerekli yat r m ve i letme sermayesi ihtiyac, faiz ve kredi garanti deste i ile giderilecek. stihdam raporuna göre finans kayna mali sektörden temin edilecek. Kredi kanallar n n aç lmas için risk; firma-banka- tedarikçi ve Kredi Garanti Fonu (KGF) aras nda payla t r lacak. Banka-KGF-Devlet olarak yukar ya do ru hareket eden biçimde çal acak. Yukar dan a a yani devletten firmaya do ru bir mekanizma tercih edilmeyecek. Bu noktada i gücü arz cephesinde Meksika Kurumu örnek al narak, bo i lerin belirlenmesi ve bunlar n i sizlere do rudan iletilmesini gerekecek. PAZARLAMA HEDEF F NANS ÖDÜL Raporda KOB lerin, fiyat, faiz, kur dengesi ile üretim, pazarlama ve finans sorunlar n ayn anda ya ad belirtilerek, Firmalara pazarlamay hedef, finansmana eri imi ödül olarak koymal y z deniyor. stihdam projesi nas l i leyecek? Giri imci firma KOSGEB e ba vuruyor. KOSGEB firmay derecelendiriyor. Firma, ald derecelendirmeyle ve istihdam taahhütnamesiyle bankaya ba vuruyor. Banka, firma ve Kredi Garanti Fonu ndan (KGF) gerekli teminatlar tamamlayarak yat r m veya i letme kredisini aç yor. Firma, krediyi do rudan kullanam yor. Mal ve hizmet faturalar n ibraz etmek zorunda. Ödeme tedarikçilere yap l yor. Tedarikçiler, mal veya hizmeti sigortal yor. Firma, i letme kredisini alacaklar n temlik etmek suretiyle kullanabiliyor. Banka, yat r m ve istihdam bilgilerini ayl k olarak izleyip, sonuçlar n Hazine ye bildiriyor. Firmalar, yeni i e alacaklar personeli, -Kur arac l yla temin ediyor. How will the employment project work? The company applies to KOSGEB. KOSGEB classifies the company. The company applies to the bank with the obtained classification and employment commitment. The bank grants the investment or working capital loan by completing the necessary collaterals from the company and Credit Guarantee Fund (KGF). The company cannot use the loan directly. It has to present the invoices of goods and services. The payment is made to the suppliers. Suppliers insure the goods or the services. The company can use the working capital loan by transferring its receivable debt. The bank communicates the results of the monthly monitoring of investment and employment data of the company to the Treasury. The company procures new personnel through the Turkish Employment Agency ( -Kur). Bu do rultuda firmalar dört a amada analiz edilerek, öneriler getiriliyor. Bu evrelerin ilki do al olarak kurulu evresi. kinci evre 1-2 y ll k, üçüncü evre 3-5 y ll k, dördüncü evre ise 5 y ldan fazla faaliyet gösteren firmalar kaps yor. Kurulu evresinde firmalar en çok finans sorunu ya yor. Finansmana eri im sorunu giri im safhas nda çözülemedi i loans, of which TRY 250,000 will be provided as investment loan and TRY 250,000 will be made available as working capital loan. None of the loans, however, will be given to the entrepreneur in cash. For example, the company will buy machinery and equipment for investment. The bank will pay the amount against an invoice to the place where the entrepreneur has bought the machine. In this way, the use of the loan for other purposes will be prevented. 1 JOB WITH AN INVESTMENT OF TRY 100,000 The guarantee to the amount of TRY 4.5 billion for the loan usage of TRY 45 billion used as a tool in this regard will be provided by the Loan Guarantee Fund (KGF). In this way, 1 job will be created by spending on average TRY 100,000. Bülent Gedikli, MP and Head of Department of Economic Affairs of Ak Party, has urged the support of the government, economy administration, banking and business world for these proposals presented at the National Employment Council. NEW CAPACITY, NEW JOB The interest rate support to be used here was designed so as to not impose burden on the budget. In this way, the increase in employment is envisaged to be achieved with the establishment of new companies on one hand, and capacity building of existing companies on the other. The necessary investment and working capital needs will be addressed with interest rate and loan guarantee supports. According to the employment report, the funding will be obtained from the financial sector. In order for the loan channels to open, the risk will be distributed among the company-bank-supplier and the Credit Guarantee Fund (KGF). It will work upwards following the bank-kgf-state route. The top- down approach, in other words, a mechanism working from the state to the company will not be preferred. In this regard, taking as example the Mexican Employment Institute in terms of labour supply, vacant positions -16- TOV ZYON N SAN/APRIL 2010

18 sürece i sizlik sorununu da acil ve kal c olarak çözmek mümkün de il. Bu gerçekten hareketle, kurulu döneminde Yat r m Kredisi Teminat Deste i nin yüzde 70, ilk 5 y l içinde kullan labilecek letme Kredisi Teminat Deste i nin yüzde 50 olmas öneriliyor. 250 B N TL YATIRIM VE LETME KRED S Kullan lacak kredi üst s n r öz kaynakla ili kilendirilerek; kurulu dönemi için yat r m ve i letme kredisi olarak 250 bin TL olarak belirlenecek. Firmalara kurulu dönemi faiz deste i yat r m kredilerinde yüzde 80, i letme kredilerinde yüzde 60 olacak. Be y l n doldurmu firmalarda ise Tevsii yat r mlarda faiz deste i yüzde 80, i letme kredisi faiz deste i ise yüzde 20 olarak uygulanacak. Tevsii yat r mlarda kredi limiti üst s n r 500 bin TL olacak. Firmalar yat r m kredisi kullanmadan i letme kredisi de kullanamayacak. Kredi oranlar, yat r m kredilerinde firma öz kayna n n yüzde 50 si, i letme kredilerinde ise yüzde 20 si olmas na dikkat edilecek. Firmalar n kullanacaklar yat r m kredilerinin vadesi 36 ay, i letme kredilerinin ise 18 ay olarak uygulanacak. R SK DA ITILACAK Firmalara kulland r lacak kredilerin faiz giderleri KOSGEB arac l yla ödenecek, ba vurular KOSGEB ve anla mal bankalara yap lacak. Teminat sorunu KGF arac l yla çözümlenecek, KGF Hazine Müste arl taraf ndan desteklenecek. Burada kredinin yat r m yapana de il yapt rana verilmesi hedefleniyor. Raporda bu i leyi in gerekçesi ise öyle anlat l yor: Bu güne kadar yat r m riski, banka ve giri imci aras nda payla l yordu. Bu modelde ise giri imci, banka, yat r m tedarikçilerini ve KGF u bir araya gelecek. Böylece risk azalm, sinerji artm olacak. Giri imciye yat r m tedarikçileri konsorsiyum olu turarak ula acak. Bizim gelene imizde bu yoktur. Paz l n tüm parçalar n giri imci bir araya getirir. Oysa, risk payla ld kça küçülür ve hatta kaybolur. Birlikte olunca güç artar BÜTÇEYE YÜK GELECEK M? Önerilen modelin uygulanmas için en önemli sorun bütçeye ek yük binip binmeyece i. Haz rlanan stihdam Raporu nda ise halen uygulanan birçok istihdam te vikinin, yakla k 5-6 milyar TL yük getirdi i hat rlat l yor. Uygulanan te viklerin içinde en uygununu seçilmesi gerekti i savunulan raporda, modelin devlet bütçesine getirece i yük konusunda u analiz yap l yor: Bu programdan 30 bin yeni kurulacak i letmenin yan s ra, 5 ya na kadar olan 30 bin ve 5 ya n n üstündeki 30 bin firman n yararlanmas öngörülüyor. Risk bankalar n yapt gibi da t l yor. Sektöre göre kotalar tanzim etmek, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanl taraf ndan yap lacak. Bu durumda model bütçeye 9.8 milyar TL yük getirecek. Ama bu üç y lda ödenece i için y ll k bütçeye maliyeti 3,5 milyar TL düzeyinde kalacak. Bu rakam ise Milli Gelirin binde 3 ünü geçmiyor. Buna kar l k bulmak üzere, bu krediyi alanlar n KDV den muaf olmad n beyan edebiliriz. Böylelikle, 90 milyar TL tutar ndaki harcaman n yüzde 70 i mal ve hizmet için harcand nda yüzde 18 KDV üzerinden 11,4 milyar TL KDV tahsilat sa lanacak. Banka Sigorta Muamele Vergisi, sigorta will have to be identified and communicated directly to the jobless. MARKETING IS THE TARGET, FINANCE IS THE REWARD Stressing that SMEs are experiencing price, interest rate, exchange rate, production, marketing and financial problems simultaneously, the report has stated: We must set marketing as target and access to finance as reward for the companies. Proposals are presented by analysing companies in four stages. The first of these stages is naturally the establishment stage. The second stage includes 1-2 year old companies, the third stage 3-5 year old companies, and the fourth stage includes companies that have been in operation more than 5 years. Companies experience the most financial difficulties during the establishment stage. As long as the issue of access to funding is not resolved during the entrepreneurial stage, solving the unemployment problem urgently and permanently would not be possible. Based on this, at the establishment stage the Collateral Support for Investment Loan is proposed to be 70 percent, and the Collateral Support for Working Capital Loan that can be used in the first 5 years is envisaged to be 50 percent. TRY 250,000 INVESTMENTS AND WORKING CAPITAL LOAN By associating the upper limit of the used loan with equity capital, TRY 250,000 will be allocated as investment and working capital loan for the TOV ZYON N SAN/APRIL

19 TEKNOLOJ K ALAN / TECHNOLOG CAL AREA TEKNOG R M BA VURULARININ SEKTÖREL DURUMU / DISTRIBUTION OF TECHNO-INCENTIVE APPLICATIONS BY SECTORS BA VURULARIN TEKNOLOJ K ALANLARA GÖRE DA ILIMI / D STR BUT ON OF APPL CAT ONS BY TECHNOLOG CAL AREAS Enformasyon (Yaz l m) / Informatics (Software) 353 Makine / Machinery 112 Elektrik-elektromekanik / Electrics-electromechanics 95 Biyo agroteknoloji / Bio agro-technology 64 Malzeme / Materials 55 Kimya / Chemistry 38 n aat teknolojileri / Construction technologies 2 Maden teknolojileri / Minerals technologies 2 T p teknolojileri / Medicine technologies 1 Tar m / Agriculture 1 Uzay teknolojileri / Space technologies 1 TOPLAM / TOTAL 724 establishment period. The interest rate support for companies in the establishment period will be 80 percent for investment loans and 60 percent for working capital loans. For companies older than five years, the interest rate support for expansion investments will be applied as 80 percent and 20 percent for working capital loans. The upper limit of expansion investments will be TRY 500,000. Companies will not be able to use working capital loans unless they have used investment loans. Attention will be paid for loan ratios to be 50 percent of the equity capital of the company for investment loans and 20 percent for working capital loans. The period of investment loans used by companies will be 36 months and that of working capital loans 18 months. DISTRIBUTED RISK The interest rate costs of loans to be used by companies will be reimbursed via KOSGEB and the applications will be lodged with KOSGEB and participating banks. The collateral issue will be resolved through KGF which will be supported by the Undersecretariat of Treasury. The loan here is envisaged to be granted to those who supply the investment but not those who make the investment. The rationale of this mechanism is explained in the report as follows: Until now, the investment risk used to be distributed between the bank and the entrepreneur. In this model, however, the entrepreneur, the bank, the investment suppliers and KGF will come together. In this way, the risk will be reduced and the synergy increased. The investment suppliers will reach the entrepreneur by setting up consortiums. We do not have this in our tradition. The entrepreneur will bring together all pieces of the puzzle. In fact, the risk is reduced when shared and the error is diminished. Power increases when come together. WILL THERE BE BURDEN ON THE BUDGET? The most important problem for the proposed model is whether or not it will impose burden on the budget. The drafted Employment Report, on the other hand, reminds that many existing employment incentives impose a burden of around 5-6 billion TRY. Claiming that the most suitable one among the implemented incentives should be chosen, the report makes the following assessment regarding the envisaged burden of the model on the budget: Alongside the 30,000 companies to be newly established, 30,000 companies less than 5 years old and 30,000 companies above 5 years are envisaged to benefit from this programme. The risk is distributed like in the banks. The designation of quotas according to sector will be carried out by the State Ministry responsible for Economy. In this case, the model will impose TRY 9.8 billion burden on -18- TOV ZYON N SAN/APRIL 2010

20 irketlerinden elde edilecek Kurumlar Vergisi gibi kalemlerle, bütçeye olan yük fazlas yla kar lanacak 400 UBEYLE ST HDAM stihdam art bankac l k sektörünün de gündeminde. Hat rlanaca gibi 2001 krizinin ard ndan en yo un i sizli in görüldü ü sektörlerden biri de, bankac l k sektörü olmu tu. Baz bankalar n Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu na devri ve ya anan küçülme ile sektördeki i sizlik giderek büyümü tü. Ancak, 2001 krizinin ard ndan önemli bir yap sal de i im geçiren sektör, yabanc sat n alma veya evliliklerin de etkisiyle temkinli büyüyen bir sektör haline geldi. Bu temkinli büyüme bir yandan teknolojik rekabeti bir yandan da yeni ubeleri beraberinde getirdi. Nitekim bankac l k sektöründe bu y l 400'ün üzerinde ube aç laca tahmin ediliyor. Bankac lar, bunun sektör içinde genel müdürlük kadrolar ndaki büyümenin etkisiyle 10 bin ki inin üzerinde yeni istihdam sa layaca n belirtiyorlar. 172 B N 403 BANKACI VAR Türkiye Bankalar Birli i'nin Aral k 2009 raporuna göre, geçen y l n son çeyre i itibar yla mevduat bankalar ile kalk nma ve yat r m bankalar n n toplam ube say s, son bir y lda 246 adet, Temmuz-Eylül 2009 dönemine göre ise 141 adet artarak 9 bin 36'ya ula t. Son çeyrekte mevduat bankalar nda banka ba na ortalama ube say s 281 oldu. Mevduat bankalar ile kalk nma ve yat r m bankalar nda çal an say s, Temmuz-Eylül 2009 döneminde ki i artarak 172 bin 403'e yükseldi. Kimi bankalar art k dünya genelinde bir finans kenti olarak kabul edilen stanbul da ube say s n art rmay planlarken, baz bankalar da de i ik enstrümanlar devreye sokarak Anadolu ya yöneliyor. B LL GATES LER KE FETME PROJES Öte yandan Sanayi ve Ticaret Bakanl 5746 Say l Ara t rma ve Geli tirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakk nda Kanun kapsam nda önemli destekler veriyor. Bu düzenlemenin temel amac, yenilikçili e odaklanm, katma de eri yüksek ürünler üreterek, ülkemizin rekabet gücünü artt rmak, yenilik kapasitesini geli tirmek ve dünyadaki geli melere uygun bir sanayi altyap s olu turmak. Kanun kapsam nda ilk kez geçti imiz y l, yüksek e itimli ve donan ml gençleri i hayat na kazand ran Teknogiri im Sermayesi Deste i uygulamas ba lad. Bu destekle, genç giri imcilere 100 bin TL kefilsiz, kar l ks z, geri ödemesiz hibe deste i sa lan yor. 724 BA VURU OLDU Geçen y l ba vuran 159 genç giri imciden 78 i bu destekten faydaland. Bu y l çok daha yo un bir ilgi var. the budget. But because this will be paid over three years, the annual cost to budget will remain around TRY 3.5 billion. This figure does not exceed 0.3 percent of National Income. In order to counterbalance this, we must stress that those who use this loan are not exempted from VAT. Consequently, taking into account that 70 percent of the expenditure to the amount of TRY 90 billion is used for procurement of goods and services, TRY 11.4 billion on the basis of 18 percent VAT will be collected. The burden on the budget will be greatly compensated taking into account items such as the Bank Insurance Transaction Tax and Corporate Tax of insurance companies. EMPLOYMENT WITH 400 BRANCH OFFICES Employment increase is on the agenda of the banking sector, too. As could be recalled, the banking sector was one of the sectors with the highest unemployment rate after the 2001 crisis. The unemployment in the sector increased gradually following the contraction caused by the transfer of some of the banks to the Savings Deposit Insurance Fund. Following the sector s structural transformation experienced after 2001, however, the sector has become a cautiously growing sector with the impact of foreign takeovers and mergers. This cautious growth brought along technological competition as well as opening of new branch offices. In fact, more than 400 branches are expected to be opened in the banking sector this year. Bankers have stated that, taking into account also the expansion of posts in the headquarters, more than 10,000 new jobs will be created. 172,403 BANKERS According to December 2009 report by the Banks Association of Turkey, as of last quarter of 2009, the total number of branch offices of savings banks and development and investment banks reached 9,036, recording an increase of 246 offices year-on-year, or 141 offices compared to the July-September period. In the last quarter, the average number of branches per savings bank was 281. The number of workers employed in savings and development and investment banks in July-September 2009 period increased by 1,642 to 172,403. While some of the banks are planning to increase the number of their branches in stanbul, recognised as financial centre around the globe, the rest are tending towards Anatolia using different instruments. PROJECT TO DISCOVER NEW BILL GATES The Ministry of Industry and Trade, on the other hand, is providing significant support TOV ZYON N SAN/APRIL

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 21 EKİM 2015 / 21 OCTOBER 2015 2. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YENİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 5*The Green Park Hotel,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI

27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, 2017 4. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 4 th INTERNATIONAL DEFENCE INDUSTRY NATIONAL INVESTMENTS & INNOVATION CONFERENCE 5* SHERATON

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

TÜRKİYE DE YAZILIM SEKTÖRÜ KONFERANSI

TÜRKİYE DE YAZILIM SEKTÖRÜ KONFERANSI TÜRKİYE DE YAZILIM SEKTÖRÜ KONFERANSI Derya FINDIK Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Anabilim Dalı 29 Aralık 2011 TEKPOL ün Tanıtımı Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları (TEKPOL) 1 Ocak 1998

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 C T U I 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute IÇINDEKILER Önsöz Simge ve Kısaltmalar Açıklama 1.Sosyoekonomik

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Ulaştırma Operasyonel Programı kapsamında Sayın Bakanımız Feridun BİLGİN in himayelerinde ve AB Delegasyonu Maslahat Güzarı Sayın Bela SZOMBATI

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Electronic Industry & Sector Relations Conference

Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center, Istanbul 08.00-09.00 Kayıt

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location www.otonomi.com.tr BİR İLKİN OTONOMİSİ Son Teknoloji Donanımlar ve Stratejik Konum ile Yatırımların Merkez Üssü The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

İŞLETME ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL

İŞLETME ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Çözümlerin Buluşma Noktası İşletme 2023 Zirvesi nde 2015-2023

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program Dr. Erdogan Dogdu Ms. Fisun Talay Erasmus Coordinator External Relations Dept. edogdu@etu.edu.tr ftalay@etu.edu.tr 28 March 2013 Berlin TD-IHK Seminar Content

Detaylı

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde,

Detaylı

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey TURIZMINSESI NEWS http://www.turizminsesi.com/news_detail.php?id=2033 ENERJİ ÇALIŞTAYI DEVAM EDİYOR GeoFund Uluslararası Jeotermal Enerji Çalıştayı, 16 ile 19 Şubat 2009 tarihleri arasında, BW The President

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ KURULUŞ: Madde 1 İstanbul Kültür Üniversitesi, Anayasa, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010 EYLÜL 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 16 Eylül 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu işletmeleri gelişmiş e gelişmekte olan ülkelerde ekonomik açıdan önemli aktörlerdir Global olarak

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Adana Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezi. Bölgesel İşbirliği Merkezi Olarak Adana ÜSAM Örneği

Adana Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezi. Bölgesel İşbirliği Merkezi Olarak Adana ÜSAM Örneği Adana Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezi Bölgesel İşbirliği Merkezi Olarak Adana ÜSAM Örneği Prof. Dr. A. Hamit SERBEST Adana ÜSAM Genel Koordinatörü ÜSİ - ADANA Aralık 1996 Adana Sanayi Odası,

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu

Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu Ekim 2016 Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu Restricted Siemens AG 2015 siemens.com Key figures for fiscal 2015 Siemens at a glance Page 2 Restricted Siemens AG 2015 Global presence Page 3 Restricted

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Hakkımızda / Vizyonumuz / Değerlerimiz 1995 yılında ırakta faaliyete başlayan grup 2008 yılında kurulan NURSIMA Grubu, başarılı geçmişiyle Irak ın önde gelen grupları arasında yer almakta ve gida sektöründe

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET TÜRKIYE Beşiktaş Belediyesi Kadıköy Belediyesi INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi

Detaylı

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014 EY Eğitim Takvimi Eylül - Aralık 2014 EY olarak, verimli ve kaliteli bir iş modelinin kurulması ve sürdürülmesinde eğitimin önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu sebeple, şirketimiz bünyesindeki farklı

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

T-EST PROJECT Stakeholders' Analysis STEP-1

T-EST PROJECT Stakeholders' Analysis STEP-1 T-EST PROJECT Stakeholders' Analysis STEP-1 STEP-2 Please list all stakeholders that you can think of Please rate the importance and influence of the listed stakeholder Public institutions: Name of stakeholder

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır.

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. ÖNSÖZ INTRODUCTION Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. Büroseren Mobilyanın eğitim sektöründe temel ilgi

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Ali Emiri Kültür Merkezi 12.04.2016 / 13:00-18:00

Ali Emiri Kültür Merkezi 12.04.2016 / 13:00-18:00 Istanbul Center For International Students İstanbul Uluslararası Öğrenci Merkezi Ali Emiri Kültür Merkezi 12.04.2016 / 13:00-18:00 İstanbul Aydın Üniversitesi / 444 1 428 www.aydin.edu.tr ULUSLARARASI

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı