İNVAZİF EOC DE EVRELEME CERRAHİSİ GEREKLİ MİDİR?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNVAZİF EOC DE EVRELEME CERRAHİSİ GEREKLİ MİDİR?"

Transkript

1 İNVAZİF EOC DE EVRELEME CERRAHİSİ GEREKLİ MİDİR? Doç. Dr. M. Coşkun SALMAN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

2 Over kanseri Dünyada; 7. en sık kadın kanseri yeni tanı ölüm 3. en sık jinekolojik kanser Serviks>endometrium>over Yaşam boyu risk 1/70 En mortal jinekolojik kanser İnsidans/mortalite: %64 Tüm dünyada benzer 2/3 hastalığa bağlı ölüm Endometrium Ca da 1/4 Serviks Ca da 1/2 GLOBOCAN 2012

3 Over kanseri Türkiye de; 8. en sık kadın kanseri yeni tanı ölüm 2. en sık jinekolojik kanser Endometrium>over En mortal jinekolojik kanser İnsidans/mortalite: %67 GLOBOCAN 2012

4 >%90 ı EOC %70 yüksek grade li seröz Ca EOC de yüksek mortalite Tanı anında %60-75 ileri evre (evre 3-4) hastalık Primer sitoredüksiyon + adjuvan platin bazlı KT Amaç; maksimal (komplet) sitoredüksiyon (rezidü 0) Komplet sitoredüksiyonda %10 = median sağkalımda 2.3 ay En azından optimal sitoredüksiyon (rezidü <1 cm) Optimal sitoredüksiyonda %10 = median sağkalımda 1.8 ay Sürvi oranı Rezidü tümör Sürvi oranı Tanı sonrası zaman (ay) Tanı sonrası zaman (ay) Zapardiel I, EJSO 2014 Chang SJ, Gynecol Oncol 2013 Salani R, Clin Obstet Gynecol 2012 Kleppe M, Gynecol Oncol 2011 Elattar A, Cochrane Database Syst Rev 2011 Fader AN, J Clin Oncol 2007

5

6

7 Sağkalım (%) Evre 1 yıllık 2 yıllık 5 yıllık 3a b c Heintz AP, Int J Gynaecol Obstet 2006

8 Erken evre hastalıkta yaklaşım? Evre 1-2, %25-40 hasta %20-25 evre 1 FIGO (1985) Cerrahi evreleme Vertikal midline insizyon Peritoneal sitoloji Eksplorasyon ± biyopsiler TAH+BSO Omentektomi PPA LND ± Appendektomi Endoskopik Prat J, Int J Gynaecol Obstet 2014 Zapardiel I, EJSO 2014 Suh DH, J Gynecol Oncol 2012

9 Cerrahi evreleme, FIGO,

10 Cerrahi evrelemenin riskli midir? Majör morbidite %7 Operasyon süresinde uzama Anestezi ile ilgili riskler Komplikasyonlar İntraoperatif: Kanama ve transfüzyon GIS veya üriner sistem travmaları Sinir hasarı Postoperatif: Enfeksiyon Lenfödem (maks. %30) Lenfokist (maks. %45) DVT ve PTE Achouri A, EJSO 2013 Tam KF, Ultrasound Obstet Gynecol 2008 Querleu D, Am J Obstet Gynecol 2006 Franchi M, J Surg Oncol 2001 Snider DD, Gynecol Oncol 1991

11 Sınırlı (gros olarak overe sınırlı) hastalık varlığında daha konservatif cerrahi (TAH+BSO) yapılabilir mi?

12 Klinik erken evre hastaların önemli bir kısmında tam cerrahi evreleme yapılmamakta Tam evreleme oranı %28 Erken evrede tam evreleme oranı %18 Cerrahiyi yapan hekim kim? <%50 hastada ilk cerrah jin. onkolog Dosyadaki evre bilgisi; Evre bilinmiyor jin. onkolog varsa %0.9 vs %5.6 Jin. onkolog: erken evre oranı daha düşük (%26 vs %31) Non-jin. onkolog varsa understaging fazla Under-treatment, survival dezavantajı (erken evrede bile 17 ay fark) Skirnisdottir I, Eur J Gynaecol Oncol 2005 Carney ME, Gynecol Oncol 2002 Le T, Gynecol Oncol 2002

13 Klinik değerlendirme ile cerrahi evre arasında uyum az Erken evrede %30 farklılık İnspeksiyon-palpasyon abdomen ve pelvisteki okult metastazları saptamada yetersiz Diyaframdakilerin %50 sini saptar Omentumdakilerin %45 in saptar Upstaging %77 hastada subklinik abdominal hastalığa bağlı LN metastazları non-palpabl olabilir Garcia-Soto AE, Am J Obstet Gynecol 2012 Le T, Gynecol Oncol 2002 Young RC, JAMA 1983

14 Evrelenmemiş hastalara yaklaşım sorunlu 2 yaklaşım seçeneği 1. Re-operasyonla restaging Cerrahi morbidite Adjuvan tedavinin gecikmesi 2. Adjuvan KT (risk faktörleri: grade, asit, dens adezyon, nekroz vb) Tedavi gereken her 3 hasta için ilave 7 hastaya gereksiz KT 2 yaklaşımı karşılaştıran çalışma az Garcia-Soto AE, Am J Obstet Gynecol 2012 Le T, Gynecol Oncol 2002

15 Over dışında gros hastalık yok Tam evreleme var vs. yok Retrospektif Cerrahi ve patolojik risk faktörlerine göre platin-bazlı KT kararı

16 Evreleme (+) %36 daha ileri evre KT Evreleme (-) %43 KT KT siz izlenen hastalar: Evreleme (+), %64 hasta: %10 rekürrens Evreleme (-), %57 hasta: %28 rekürrens, (p=0.036) Lojistik regresyonda rekürrensi belirleyenler: Evreleme cerrahisi olup olmaması (evreleme yoksa risk: 3x) Yüksek grade Sonuç: Gerçek evre cerrahi-patolojik risk faktörlerine göre adjuvan tedaviyi belirlemede daha üstün Evrelenmeyen hastalarda daha yüksek KT verilme oranına rağmen rekürrens daha fazla, genel sağkalım daha düşük Klinik erken evre tüm hastalar cerrahi evrelenmeli Over-treatment ve under-treatment önlenir

17 Klinik erken evre 169 hasta %31.4 upstage En sık okult metastaz bölgesi LN ları (%41.5) Upstage için risk faktörleri (multivariate analiz): Grade 3 CA 125 >500 U/ml Pozitif asit sitolojisi Ayhan A, Am J Obstet Gynecol 2007

18 Sonuç: Klinik erken evrede tam cerrahi evreleme gerekli Upstaging prognostik açıdan önemli Omental ve peritoneal yayılım daha kötü prognozla ilişkili

19 ACTION (Adj. CT in Ovarian Neoplasm) çalışması EORTC, erken evrede (1a-2a) KT nin rolü En geniş RCT n=448, 5.5 yıllık izlem Adjuvan KT ile PFS artar, OS değişmez Subgrup analizi; Tam evreleme yapılmayanlarda KT ile OS avantajı Neden: Saptanmamış rezidü hastalık Tam evreleme yapılanlarda KT ile PFS ve OS değişmez Uzun dönem sonuçlar (2010, >10 yıllık izlem) Adjuvan KT ile tüm grupta; Rekürrenssiz sağkalım artar, kanser spesifik sağkalım değişmez Tam evreleme varsa KT faydasız Tam evreleme yoksa; Mortalite HR: 1.89 KT ile rekürrenssiz sağkalım ve OS avantajı var Saptanmamış daha ileri evre hastalık ve rezidü hastalık Trimbos B, J Natl Cancer Inst 2010 Trimbos JB, J Natl Cancer Inst 2003

20 KT faydalı Tüm hastalar KT faydasız Tam evreleme yapılanlar KT faydalı Tam evreleme yapılmayanlar

21 Kemoterapisiz izlenen hastalarda evreleme yapılmış olanlarda; Rekürrenssiz sağkalım Kanser spesifik sağkalım

22 Grade 3 hastalık olanlarda; Evreleme varsa; KT ile sağkalım oranları artmaz Evreleme yoksa; KT faydalı Erken metastaz riski olan bu hastalarda okult evre 3 hastalık atlanabilir

23 ACTION çalışması sonuçları: Erken evre hastalıkta tam cerrahi evreleme rekürrenssiz ve OS açısından bağımsız prognostik faktör Tam evreleme ile rekürrensi riski düşük olanlar belirlenerek gereksiz KT ye bağlı yan etkiler önlenir Adjuvan tedavi sadece tam evreleme yapılmayanlarda faydalıdır Saptanmamış rezidü hastalık Under-staging Tam evreleme yapılmayanlarda; Re-staging yapılmalı Re-staging imkanı yoksa KT verilmeli Trimbos B, J Natl Cancer Inst 2010 Trimbos JB, J Natl Cancer Inst 2003

24 Tam cerrahi evrelemenin prognostik önemi 5 yıllık yaşam: Cerrahi evre 1a-b, grade 1-2, KT siz: %90 Klinik evre 1, cerrahi ile okult metastaz (+), +KT: %50-60 Cerrahi evreleme yok, ilk cerrahide okult metastaz saptanamayan hastalarda sonraki agresif cerrahilere rağmen %10-30 Sakuragi N, Gynecol Oncol 2000 Randall TC, Semin Surg Oncol 1999

25 Omentektomi gerekli midir? Omentum=periton yaprakları Kanser hücrelerinde omentuma metastaz eğilimi Omental yağı yakıt olarak kullanıp çoğalırlar Otopsi çalışmalarında okult omental metastaz sık Klinik erken evre EOC de %2-7 izole omental metastaz Evre ve grade arttıkça omental metastaz riski artar Omental biyopsi veya parsiyel omentektomi tüm omentumu temsil etmeyebilir Normal omentum varsa infrakolik omentektomi gerekli McNally L, Int J Gynecol Cancer 2015 Garcia-Soto AE, Am J Obstet Gynecol 2012

26 Total omentektomi Sitoredüksiyon İnfrakolik omentektomi Evreleme

27 Sistematik lenfadenektomi gerekli midir? EOC en lenfofilik jin. kanser 2 temel yayılım yolundan biri Erken evrede bile LN metastazı sık Ovaryan damarlara eşlik eden lenfatiklerle PA metastaz daha sık Uterin damarlar boyunca pelvik LN larına metastaz da olası LN örneklemesinde LN metastaz oranları daha düşük LN larının durumunu sistematik lenfadenektomi daha doğru gösterir Nomura H, Int J Gynecol Cancer 2010 Maggioni A, Br J Cancer 2006

28 Klinik evre 1 de %4-27 LN met. Histolojik tip önemli (serözde %23, müsinözde %2.5) Grade ile körele (grade 3 te %20, grade 1 de %4) Asit varsa risk 3x fazla CA 125 yüksekse risk fazla Klinik tek overe sınırlı EOC; %50 ipsilateral LN met. %10 kontrlateral LN met. %40 bilateral LN met. LN metastazı olanlar; %26 sadece P %53 sadece PA %21 P+PA Erken evrede sistematik ve bilateral P-PA LND yapılmalı Kleppe M, Gynecol Oncol 2011 Powless CA, Gynecol Oncol 2011

29 Kümülatif sürvi Lenfadenektomi var Lenfadenektomi yok Zaman (yıl) İleri evrede geride rezidü hastalık yoksa sistematik LND sağkalım avantajı sağlar Chang SK, Gynecol Oncol 2012

30 Evre 1-2 de %14.2 LN met. Çoğu kontrlateral ve PA (+) Risk faktörleri: Grade 3 Seröz tümör Sitoloji (+) >1000 cc asit CA 125 yüksek Küçük tümör (<10 cm) Evre 1a, grade 1-2 olanlarda LN met. yok Erken evrede rutin sistematik LND yapılmalı

31

32 Appendektomi gerekli midir? Tartışmalı Rutin appendektomi Komplikasyon riski yok Selektif appendektomi Müsinöz tümörler Anormal appendiks Tümöre yapışık appendiks İntraperitoneal organ tutulum riski Genel olarak %34 tutulum İleri evrede %70-80 tutulum Seröz tümörlerde daha fazla Grade 3 te daha fazla Erken evrede normal appendikste metastaz yok İzole appendiks tutulumuna bağlı upstage yok Ramirez PT, Gynecol Oncol 2006

33 Primer cerrahide appendektomi yapılan 285 hasta 106 hastada appendiks tutulumu (%37) %25 mikroskopik metastaz Erken evrede %4.9 hastada tek upstaging nedeni*** Tutulum evre ve grade ile ilişkili Histolojik tip etkisiz Non-müsinözlerde de yapılmalı CA 125 arttıkça risk artar >1000 cc asit varsa risk fazla Multivariate analiz: evre önemli Erken evrede evreleme amaçlı, ileri evrede debulking amaçlı appendektomi önerilir Ayhan A, Obstet Gynecol 2005

34 Random periton biyopsisi gerekli midir? Biyopsi yeri? Biyopsi sayısı? Okult hastalığı saptamadaki rolü? Ayhan A: %1 upstaging periton tutulumuna bağlı Diğer çalışmalarda <%1 Odaklanma gereken önemli bölgeler: Pelvik periton Adezyonlar Periton sıvısının göç yolları Sağ parakolik mesafe Sağ diyafram altı Garcia-Soto AE, Am J Obstet Gynecol 2012 Ayhan A, Am J Obstet Gynecol 2007

35 Sonuçlar: İleri evre EOC de hedef tam sitoredüksiyon olmalı Klinik erken evre EOC de tam cerrahi evreleme yapılmalı %30 okult ileri evre hastalık tanısı Riski artıranlar: Grade 3 Seröz tümör Asit Pozitif sitoloji Yüksek CA 125

36 Overe sınırlı görünen hastalıkta tam cerrahi evreleme %30 okult over dışı hastalık tanısı = upstaging Rezidü subklinik hastalık kalmaz Prognostik bilgi Sağkalım (%) Evre 1 yıllık 2 yıllık 5 yıllık 1a b c a b c Eksik tedavi önlenir Terapötik etki Rekürrens Sağkalım

37 Teşekkürler

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI OVERĐN PRĐMER SERÖZ VE MÜSĐNÖZ TÜMÖRLERĐNDE COX-2, p53 VE HER-2/neu (c-erbb-2) EKSPRESYONUNUN

Detaylı

Derleme GİRİŞ. Aydan EROĞLU 1, Egemen ÇİÇEK 2

Derleme GİRİŞ. Aydan EROĞLU 1, Egemen ÇİÇEK 2 Yeni Tıp Dergisi 2014;31:83-87 Derleme Meme Kanserinde Moleküler Alt Tiplere Göre Cerrahi Tedavi Yaklaşımları (Surgical treatment approaches according to the molecular subtypes in breast cancer) Aydan

Detaylı

ITMIG Standart Tanım ve Kuralları nın Kurumsal Kitlerine Giriş

ITMIG Standart Tanım ve Kuralları nın Kurumsal Kitlerine Giriş ITMIG Standart Tanım ve Kuralları nın Kurumsal Kitlerine Giriş Timik maligniteler, farklı kliniklerden veri havuzu oluşturmayı zorunlu kılacak kadar görece olarak nadir görülürler. Bunun sonucunda terimlerin

Detaylı

Baş-boyun tümörlerinde reirradyasyondaki güncel gelişmeler

Baş-boyun tümörlerinde reirradyasyondaki güncel gelişmeler Derleme: Baş-boyun tümörlerinde reirradyasyondaki güncel gelişmeler Güler Yavaş 1, Çağdaş Yavaş 2 1 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Konya 2 Konya Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı

Meme Kanserinde Aksilla Negatif Olguları Doğru Belirlemek İçin En Az 10 Lenf Nodu Çıkarılması Yeterli midir?

Meme Kanserinde Aksilla Negatif Olguları Doğru Belirlemek İçin En Az 10 Lenf Nodu Çıkarılması Yeterli midir? Açta Oncologica Turcica 2006; 39: 8 0-8 4 Meme Kanserinde Aksilla Negatif Olguları Doğru Belirlemek İçin En Az 10 Lenf Nodu Çıkarılması Yeterli midir? Is Minimum 10 Nodes Removed to Correctly Determine

Detaylı

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM Tanım Az diferansiye tiroid karsinomları, iyi diferansiye ve anaplastik

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

TKİ'ye Dirençli GİST Tedavisinin Zorlukları

TKİ'ye Dirençli GİST Tedavisinin Zorlukları Doktor Jean-Yves Blay, PhD: Merhaba ve programa hoşgeldiniz. Adım Jean-Yves Blay. Fransa'da Lyon'da çalışan bir Tıbbi Onkoloji Profesörüyüm. TKİ'ye Dirençli GİST Tedavisinin Zorlukları başlıklı bu programa

Detaylı

Meme Manyetik Rezonans Görüntüleme: Nasıl, Niçin, Ne zaman, Kime

Meme Manyetik Rezonans Görüntüleme: Nasıl, Niçin, Ne zaman, Kime Meme Manyetik Rezonans Görüntüleme: Nasıl, Niçin, Ne zaman, Kime Levent ÇELİK, Rahmi ÇUBUK Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 1. Giriş Tanısal amaçlı olarak meme lezyonlarında

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

TÜRKİYE MELANOM YOL HARİTASI

TÜRKİYE MELANOM YOL HARİTASI TÜRKİYE MELANOM YOL HARİTASI MELANOM ÇALIŞMA GRUBU ARALIK 2012 İÇİNDEKİLER BİLİMSEL KURUL... 2 KISALTMALAR... 3 ÖZET... 4 1. GİRİŞ ve GEREKÇE... 5 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. Melanom Nedir?... 6 2.2. Melanom

Detaylı

METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG)

METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG) METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG) Metastatik tümörler en sık görülen beyin tümörleridir. Her geçen yıl çok daha fazla sayıda

Detaylı

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Dr. Sezgin Sarban*, Yavuz Kocabey*, Hasan Tabur**, Sinan Zehir**,

Detaylı

Robotik radikal histerektomi: da Vinci Robotik cerrahi sistemi ile ilk deneyim

Robotik radikal histerektomi: da Vinci Robotik cerrahi sistemi ile ilk deneyim Göztepe Tıp Dergisi 27(2):77-79, 2012 doi:10.5222/j.goztepetrh.2012.077 OLGU SUNUMU ISSN 1300-526X Jinekoloji Robotik radikal histerektomi: da Vinci Robotik cerrahi sistemi ile ilk deneyim Levent YAŞAR

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

Değişen CDC Tanımları/ Cerrahi Alan İnfeksiyonları

Değişen CDC Tanımları/ Cerrahi Alan İnfeksiyonları Değişen CDC Tanımları/ Cerrahi Alan İnfeksiyonları Dr. Serap Şimşek Yavuz İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Değişen CDC Tanımları/

Detaylı

Tiroglobulin Seviyesi Yüksek, İyot-131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi Negatif Diferansiye Tiroid Kanserli Olgularda F-18 FDG PET/BT Görüntülemenin Rolü

Tiroglobulin Seviyesi Yüksek, İyot-131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi Negatif Diferansiye Tiroid Kanserli Olgularda F-18 FDG PET/BT Görüntülemenin Rolü Okmeydanı Tıp Dergisi 27(3):153160, 2011 doi:10.5222/otd.2011.153 Araştırma Tiroglobulin Seviyesi Yüksek, İyot131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi Negatif Diferansiye Tiroid anserli Olgularda F18 FDG PT/BT

Detaylı

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM

KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM KLİNİK OLARAK BELİRGİN OLMAYAN ADRENAL KİTLEYE (İNSİDENTALOMA) YAKLAŞIM Adrenal bezler, her iki böbreğin üzerinde yerleşmiş üçgen biçiminde organlardır. Vücut metabolizmasını, su ve tuz dengesini düzenlemelerinin

Detaylı

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE ÖZET 2012: 2 1

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE ÖZET 2012: 2 1 TÜRK HEMATOLOJ DERNE HematoLog 2012: 2 1 Dr. Teoman Soysal 1 - Dr. Ahmet Emre E kazan 2 1 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

PAP SMEAR: NE ZAMAN? NASIL? K MDEN? Konu Yazarı Doç.Dr. Hakan Ozan

PAP SMEAR: NE ZAMAN? NASIL? K MDEN? Konu Yazarı Doç.Dr. Hakan Ozan Konu Yazarı Doç.Dr. Hakan Ozan Yazı ma adresi Uluda Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Do um ABD,Görükle BURSA PAP SMEAR: NE ZAMAN? NASIL? K MDEN? Hakan Ozan: Pap smear ne zaman? nasıl? kimden?

Detaylı

RADYOTERAPİYE BAĞLI KANSERLER

RADYOTERAPİYE BAĞLI KANSERLER RADYOTERAPİYE BAĞLI KANSERLER Dr. Ahmet Dirier Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Gaziantep Onkoloji Hastanesi Radyasyon Onkolojisi AD TOD-;14 Haziran 2008 RADYASYONUN GEÇ ETKİLERİ Toplumda kanser oranının

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Soliter Pulmoner Nodül Tanım: Genel bir tanımı olmasa da 3 cm den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde herhangi patolojinin eşlik

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 Sayfa 1 TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 TEMEL BULGULAR Seçilen İller...2 Tanımlar...3 Kadın Ölümlerinin ve Gebeliğe Bağlı Ölümlerin Temel Özellikleri...4 Anne Ölümlerinin Seviyesi...5 NUTS-1

Detaylı