sonra, 1973 yılında yaygınlaşan dalgalı kur uygu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "sonra, 1973 yılında yaygınlaşan dalgalı kur uygu"

Transkript

1 1971 SONRASINDA TÜRKİYE'DE izlenen DÖVİZ KURU POLİTİKASI Nahit TÖRE(*) GİRİŞ Döviz kuru politikası, ekonominin dış dengesinin sağlanmasında döviz kurlarından yararlanma yol ve yöntemlerini anlatmak için kullanılan bir deyimdir. Sabit kurlar ilkesine dayalı Bretton Woods uluslararası para sisteminde her ülkenin ulusal parasını altın ya da A.B.D. doları cinsinden IMF'ye kaydettirme zorunluğu vardı. Fon Anasözleşmesi, bu yolla oluşan resmi paritelerin ancak «temelli dış dengesizlik» durumunda ve bele kurallara uyularak değiştirilmesine izin verdiğinden, Bretton Woods sisteminde döviz kuru politikasının uygulanması bir sorun yaratmamıştır. Bu dönemde özellikle gelişmekte olan ülkeler sık sık devalüasyon yaparak dış dengelerini sağlamaya çalışmışlardır yılında Bretton Woods sisteminin çöküşüyle büyük ba tı paraları arasında başlayan ve aynı yıl sonbaharında Snıith sonian anlaşmasıyla sabit kurların yeniden kısa bir süre denenmesinden sonra, 1973 yılında yaygınlaşan dalgalı kur uygu lamaları ise, ülkeler para otoritelerini döviz kuru politikası alanında uygulamaya ilişkin bir dizi sorunla karşı karşıya getirmiştir. Bu sorunlar her ülke para ya da kambiyo otoritesinin karşısına, ulusal paranın dış değerinin dalgalanmaya mı bırakılacağı, yoksa eskiden olduğu gibi sabit mi tutulacağı; dalgalanmaya bırakılacaksa bunun serbest bir dalgalanma mı olacağı, yoksa belli sınırlar içinde gözetim altında mı tutulacağı; sabit tutulacaksa bir başka ulusal paraya mı, yoksa birkaç para- (*) Doç. Dr., AJJ. Hukuk Fakültesi Oğretim ljyesi.

2 dan oluşan bir «Sepete» mi bağlanması gerekeceği; «sepet» seçeneğine gidilm.esi durumunda özel bir sepet mi hazırlanacağ!., yoksa SDR (ya da ECUJ gibi hazır bir sebep mi kabul edileceği; özel sepet hazırlama yolunun seçilmesi durun1unda hangi ulusal paraların hangi ağırlıklarda bu sepete konulacağı gibi birçok soru biçiminde dikilmişlerdir. İşte, bu tür yeni sorunlardır ki, 197ü'lerde birçok iktisatçıyı bu alanda çalışınaya ve ulusal para otoritelerinin anılan konularda yapmaları gereken «seçişleri» döviz kuru politikası olarak isimlendirmeye itmiştir. Bu çalışmada, Türkiye'nin 1971 sonrasında bu yeni anlamıyla ne tür bir döviz kuru politikası izlediğini saptamaya çalışacağız. Bu amaçla söz konusu dönemi, ilk tepkiler, yılları arasını kapsayan dönem ve 24 Ocak 1980 kararları sonrası olarak birbirini izleyen üç aşamada ele alıp inceleyeceğiz. Çalışma ile güttüğümüz bir amaç da bu dönemde, Türk döviz kuru politikasının «gerçekçi>> olup olmadığını, başka bir deyiş- le, yurtiçi ve yurtdışı enflasyon oranlarını gözönünde bulundu rarak, döviz kurlarını, Türk ihraç ürünlerinin uluslararası pi yasalarda rekabet gücünü yitirmesini önleyecek oranlarda değiştirip değiştirmediğini saptamaktır. Çalışmanın değerlendirme bölümünde ise, izlenen politikayı ilkin Türk lirasının yaban- cı paralara bağlanış biçimi, sonra da ödemeler dengesi açısın dan eleştirmeye çalışacağız. I. DALGALANMA KARŞlSlNDA TÜRK DÖVİZ KURU POLİTİKASI 1971 yılından itibaren büyük paraların dalgalanmaya bırakılma;sının, tüm öteki gelişmekte olan ülkeler gibi, Türkiye'yi de sorunlarla karşı karşıya bırakacağı açıktı. Biz, çalışmanin konusunu gözönünde bulundurarak, burada yalnız dalgalanmanın Türk döviz kuru politikasına nasıl yansıdığını, başka bi!' deyişle, bu politikada daha önceki dönemlere oranla bir deği şiklik yapıp yapmadığını irdeleyeceğiz. A - Dalgalanmaya İlk Tepkiler Büyük paralar arasında, A.B.D. dolarının 15 Ağustos 1971' de altından ayrılmasıyla başlayan dalgalanma, parasını dalı&, bir yıl önce önemli ölçüde devalüe etmiş ve döviz kurlarıyla sık sık oynama alışkanlığı bulunmayan Türkiye'yi hayli şaşırtmış olmalıdır. Böyle bir belirsizlik ortamında otoritelerin bir haftalık «bekle- gör»den sonra 23 Ağustos 1971 tarihinde Türk 2

3 lirasının dolar alış ve satış kurlarını sırasıyla ve TL de «tutma» kararı aldıklarını görüyoruz. Daha sonra 15 Ekim' de dolar alış kuru değiştirilmemekle birlikte, satış kuru TL' den TL'ye çıkarılmıştır Cl). 18 Aralık 1971 günü imza. I anan ve büyük paralar arasındaki paritelerin yeniden saptanarak daha geniş dalgalanma marjları içinde sabit kurlara dö. nülmesini öngören Smithsonian Anlaşmasına Türkiye'nin tepkisi ise daha çabuk olmuştur. 20 Aralık ı97ı tarihinde çıkarılan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında ıs Sayılı Karara Ek Karar'ın (2) ı. maddesinde aynen şöyle denilmekteydi: «Milletlerarası son para buhranı dolayısıyla A.B.D. doları ve diğer bazı memleketler paraları değerlerinde yapılan değişiklikler karşısında Türk parası kıymetinin ınuhafazasına karar verilmiş ve Türk lirasının A.B.D, dalarına nazaran muadeleti (paritesi) aşağıdaki istisnalar dışında, ı dolar = ı4 TL. sı. olarak tespit edilmiştir. İstisnalar: i - Pamuk, fındık, kuru üzüm, kuru incir, zeytinyağı, küspe ve melasın ihracatından sağlanacak dövizlerin alışları için parite ı A.B.D. doları = ı3 TL. sı, ii - Hariçte çalışan işçilerin yurda gönderdikleri veya getirdikleri... dövizlerin alışlarında ı A.B.D. doları = ı4 TL. lık muadeleti sağlamak üzere, bu dövizlerin alışlari için parite, ı A.B.D. doları = ıo.5o TL. sı, ın -... vergiye tabi tutulan dış seyahat harcamaları için parite, ı A.B.D. doları = 9,3333 TL. sı, olarak tespit edilmiştir.» Görüldüğü gibi, bu karar, küçük oranlı da olsa, Türk lirasının ilk kez A.B.D. doları karşısında revalüasyonu öngörüyordu. Gerçekten, Ağustos ı970'te saptanan ı dolar = ı5 TL. lık parite şimdi ı dolar = 14 TL. ye indirilmekle, Türk lirası A.B.D dalarına karşı % 6.6 oranında revalüe ediliyordu. Smithsoniac. Anlaşmasıyla doların tüm paralar karşısında % arasında değer yitirdiğini düşünürsek (3), metindeki «Türk parası (1) IMF (J972), Twenty- Third Anımal Report on Exchange Restrictions, 1972, vvaslıington, D.C., s. 43f. (2) Bkz. : T.C. Resmi Gazete, 23 Aralık 1971, sayı : (3) Robert Solomon (11977), The International Monetary System : 19! , New York, Harper and Row Publislıers, 1977, s

4 kıymetinin muhafazasına karar verilmiştir» deyimiyle, dolar dışında kalan paralar karşısındaki değerin aniatılmak istendiği sonucuna varabiliriz. Dönem içinde daha sonraları genellik. le yapıldığının aksine, Smithsonian ertesinde dolar/tl kurunun sabit tutulmayıp, Türk lirasının daha çok öteki paralar karşısındaki değerinin korunmasına çalışılmasının nedeni belli değildir (4). Bununla birlikte, 1971 yılında 1970 devalüasyonunun olumlu sonuçlarını almaya başlayan hükümetin TL'nin dolarla birlikte değer yitirmesini gerekli bulmadığı düşünülebilir yılında saptayabildiğiıniz tek kur değişikliği ise, sterlinin Haziran ayında Smithsonian paritelerinden ayrılması üzerine, bu paranın TL alış ve satış kurlarında yapılan değişikliktir. Sterlindeki dalgalanmanın sürmesi karşısında, Kasım ayında TL paritesi yeniden değiştirilmiştir (5). 1972'ye oranla 1973 yılı döviz kuru politikası açısından çok daha hareketli geçmiştir. Bunun da nedeni, hiç kuşkusuz, büyük paralar arasındaki dalgalanmanın o yıl yaygınlaşmış olınasıdır. Dolayısıyla, 1973 yılına Türkiye'nin (ve öteki gelişmekte olan ülkelerin) yeni anlamında döviz kuru politikası sorunlarıyla tam karşı karşıya geldiği ilk yıl gözüyle bakabiliriz. A.B.D. doları o yıl Şubat ayında altın karşısında -Smithsonian' dan sonra ikinci kez- % 10 devalüe edilmiştir. Türkiye'nin bu devalüasyona tepkisi, 1971 yılındakinin tam tersi olmuş ve bu kez Türk lirasının dolar paritesi ı dolar = 14 TL'de tutulmuş ve dolayısıyla paramız öteki büyük paralar karşısında dolarla birlikte devalüe edilmiştir. Böylece söz konusu dönemde TL'nin dalgalanan büyük paralardan A.B.D. dalarına bağlanması yolunda ilk adım da atılmış oluyordu. Dalgalanmaların büyük boyutlar alması karşısında aynı yıl Mart ayında Merkez Bankasının Avusturya şilini, Belçika, İsviçre ve Fransız frankları. Alman markı ve Hollanda florini üstüne işlem yapmayı geçici olarak durdurmak zorunda kaldığı görüyoruz (6). (4) Aslında, aşağıda göreceğimiz gibi, Türkiye'de söz konusu dönemde uygulanan kur politikasının hangi gerekçelere dayandığı hiçbir zaman resmen açıklanmamıştır. Bkz. : Yavuz Canevi (1976), -«Sürekli Enflasyon Devrelerinde Uygulanması Onerilen Bir Kur Politikası : Mini - Devalüasyon>,., Türkiye Ekonomi J(urumu Konferans Dizisi 1978, Ankara, 1979, s. 20. (5) IMF (1973),. Twenty ~ Fourth Annual Report on Exchange Restrictions, 1973, Washington, D.C. s (6) IMF (1974), Twenty- Fifth Annual Report on Exchange Restriction~, 1974, \Vashington, D.C., s

5 1973 yılının konumuz açısından belki de en ilginç gelişme si ise, Bakanlar Kurulunun, 1567 Sayılı Kanundan aldığı parite saptama yetkisini Maliye Bakanlığına devretmiş olmasıdır. Büyük paralar arasında başgösteren dalgalanmayla başetmenin bu konuda sık ve hızlı kararlar alınmasını gerektireceğini çok geçmeden anlayan hükümetin, 20 Haziran ı973 tarihini taşıyan ek bir Türk Parası Kıymetini Koruma Kararıyla (7) «A.B.D. do ları için T.C. Merkez Bankasının görüşünü alarak zaman zamaı:i. farklı parite saptamaya Maliye Bakanlığını yetkili kılması» kuşkusuz yerinde olmuştur yılından itibaren bu yetkinin sık sık kullanılarak dalgalı kur koşullan içinde nasıl daha dinamik bir döviz kuru politikası izlenıneye çalışıldığını aşağıda göreceğiz. Bakanlar Kurulunun söz konusu kararını açıklamak için Maliye Bakanlığınca çıkarılan Tebliğ'de (8) ise, bu kararla Bakanlar Kurulunun «halen bütün yabancı paraların esas kurlarını tayinde kullanılan TL. nın A.B.D. dolar ınuadeleti sistemini değiştirdiği» öne sürülerek doların Türk lirası için «değer standardı» olma işlevini sürdüreceği belirtiliyordu. B Yılları Arasında izlenen Kur Politilıası 1. Seçilen Politika Allnaşığı Aşağıda değineceğimiz gibi, bu dönemde Türk lirasının yabancı paralar karşısındaki resmi pariteleri sık sık değiştirilmiş ve bu değişikliklere genellikle «kur ayarlaması» adı verilmiştir. Ne var ki, bu değişiklikler bir pariteden resmen öbürüne geçiş biçiminde olduğundan ve arada Türk lirası ne serbest, ne de gözetimli. dalgalanmaya bırakılmadığından, seçilen alınaşığın sabit kurlar almaşığı olduğu ortadadır. Yalnız, paritelerde sık sık değişiklik yapılması, Türkiye'nin bu dönemde izlediği politikayı bir bakıma Bretton Woods sisteminin «sabit, fakat ayarlanabilir kurları»na benzetmiştir. Şu farkla ki, Bretton Woods 1973 yılının anılmaya değer bir başka gelişmesi de, o za mana değin ı dolar = ı3 TL'de tutulan tarımsal ihracat kuru nun Ağustos başında kaldırılarak, resmi kur ı dolar = 14 TL' nin bu ürünler için de geçerli kılınması olmuştur (9). (7) Bkz. : T.C. Hesıni Gazete, 25 Ağustos (S) Bkz. : Aynı yerde. (9) TMF (1 974), s

6 sisteminde Türkiye'nin Fona bildirdiği paritede yalnız iki kez «resmen» (1960 ve 1970 yıllarında) değişiklik yapılmasına karşın, b~rada ele aldığımız dönemde parite çok sık değiştirilmiştir. Bunun bir n~deni büyük paralar arasındaki dalgalanmaların, bunlarla pa~amız arasındaki sabit kur ilişkilerinin sürdürülmesi sonucu, çapraz kurlarda bükülmelere ve dolayısıyla arbitraja yol açmasında aranabilir. İkinci neden ise, otoritelerin, hızlı fiyat artışları karşısında TL'nin aşırı değerlenınesini önlemek için sık sık mini ve hatta yüksek oranlı devalüasyonlar yapma, başka bir deyişle, aktif bir kur politikası izleme yolunu seçmiş olmalarıdır. Canevi'den (lo) esinlenerek ve TÜSİAD'ın (ll) saptamala. rından yararlanarak düzenlediğimiz Tablo : ı' e baktığımızda söz konusu dönemde otoritelerin TL'nin A.B.D. paritesini, öteki paraların paritelerinden daha az değiştirme eğiliminde olduk larını görüyoruz. Gerçekten, ı Ocak Haziran 1979 tarihleri arasında kalan dönemde dolar paritesi 18 kez değiştirilirken, söz gelişi Alınan markının paritesinde 24, sterlinin paritesinde 23, Fransız frankının paritesinde 26 kez değişiklik yapılmıştır. Acaba, buna bakarak bu dönemde TL için bir dolar bağlantısının seçildiği sonucuna varabilir miyiz? Bazı özel çalışmalarda bu yola gidildiğini ve Türk lirasının dolara bağlı paralar arasında sayıldığını görüyoruz (12). Ne var ki, bu dö nemde yapılan kur değişikliklerini daha yakından incelediği mizde(l3), doların paritesinde bir değişiklik yapılmadan öteki paraların kurlarının değiştirildiğini gördüğümüz gibi, bunların paritesi sabitken, doların kurunda değişiklik yapıldığına da tanık oluyoruz. Örneğin, 1974 yılı başında 14 lira olan dolar alış kuru, aynı yıl 14 Mayıs ve 20 Eylül tarihlerinde sırasıyla ve liraya çevrilmiştir. Oysa aynı tarihlerde Alman markının alış kurunun 525 kuruşta tutulduğunu görüyoruz. Bunun gibi, 1975 Nisan ayından itibaren Ekime kadar dolar alış kuru sırasıyla 14.00, 14.25, 14.50, ve nihayet liraya çıkarılırken, mark alış kuru yine aynı yıl 30 Ocak tarihinde saptanan (10) Canevi (1976), s; 16, Tablo : :3. (11) TtTSİAD (1979), 1979 Yılının Ortasında Durum~ İstanhul, 1979, " 42. (12) Ornek için bkz.: Andrew D. Croekett ve Salel1 ;\1. Nsouli (1977), ~-<Exchange Rate Policies for Devdopİng Countries>ı-, The.Journal of Development Studies~ Vol. 13, No. 2 (.Tannary 1977), s. 133, Tablo : 1.. (13) Bkz. : TtTSİAD (1979), s

7 TABLO: 1 TÜRK LİRASI RESMİ KURLARINDA DEGİŞMELER Dönem içinde- TL de ' ' ki parite ğerindek~ teki TL daki TL değişikliği değişme Yabancı Paralar alış kuru alış kuru 1 sayısı 2 oranı ( %) 3 A.B.D. doları (35.00) Alman markı (18.31) Sterlin (72.17) Fransız frankı ( 7.88) İsviçre frankı (20.07) Avusturya ş il ini ( 2.49) Belçika frankı ( 1.15) Hollanda florini (16.71) Norveç kronu ( 6.75) Danimarka kronu :55 ( 6.35) İsveç kronu ( 7.99) İtalyan lireti ( 100) ( 4.08) Kanada doları (29.77) Kavnak : TUSİAD'ın (1979. s. 42) saptamalarmdaıı yararlanılarak hesaplamnıştır. 1. Parantez içindeki rakamlar, tarımsal ürün ihracatı ile ham petrol, henziıı, fuel- oil. LPG, motorin, gazyağı ve gübre hammaddeleri ithalatı için geçerli ~'primsiz>~ kurları göstermektedir. 2. J 979'da 1 O Nisan. JO :Mayıs. 10 ve 12 1-:Iaziran tarihlerinde 4 kur de ı);işikliği yapıldığı düşünülmüştür. :3. Oranlar tarihindeki primli kurlara göre hesaplanmıştır. 595 kuruşta bırakılnııştır. Kısacası, Maliye Bakanlığının yukarda değindiğimiz tebliğinde Türk lirası için «değer standardı>> olma işlevini sürdüreceği açıklanan A.B.D. dolarının kurunda da zaman zaman tek başına değişiklik yapılmış olması gerçeği karşısında, bu dönemde seçilen kur politikası almaşığını basit bir dolar bağlantısı gibi göremiyoruz. Bu konuda resmi bir açıklama yapıln1adığı için, yapılan kur değişikliklerinin TL'nin de- 7

8 ğerini bir «Sepet» cinsinden sabit tutma aınacına yönelik olup oln1adığını da bilen1iyoruz. Bununla birlikte, IMF yayınlarında Türkiye'nin sepet alınaşığını seçen ülkeler arasında sayılmayışı, böyle bir olasılığın da pek geçerli olmadığını göstermektedir. Bu durumda, Türk lirasının aşırı değerlenmesinden kaygılarran otoritelerin, bu soruna pratik bir çözüm olarak A.B.D. dolan uluslararası kambiyo piyasalarında değer yitirdiği sürece, dolar/tl kurunu olduğu gibi bırakıp, öteki paraların kurlarını yükseltme (yani paramızı bunlar karşısında devalüe etme) yolunu uygun bulduklarını düşünebiliriz. Tablo: 2'de bazı büyük paraların 1970'lerde IMF'nin geliştirdiği MERM sisten1ine göre hesaplanmış reel kur (Fon terminolojisindeı «efektif kur») en. deksleri görülmektedir. :. TABLO: 2 BAZI BÜYÜK PARALARlN REEL KUR ENDEKSLERİ, (Mayıs 1970 = 100) Paralar A.B.D. doları Aln1an Markı S terlin İsviçre frankı Hollanda florini Fransız frankı Japon yeni İtalyan lireti Kaynak : International Financial Statistiesı çeşitli sayılar, ülkeler sayfaları amx satırlan. İlgili paraların 20 öteki büyük para karşısındaki kurlarının MERM sisteminden alınan ağırlıklarla çarpılması sonucu bulunan reel kurlara baktığımızda, 1970'lerde Alman markı, İsviçre frankı, Hollanda florini, Japon yen'i gibi paraların dış değerinde artış olurken, başta dolar olınak üzere, sterlin ve İtalyan li reti gibi paraların değer yitirdiğini görüyoruz. Bu durumda Türk lirasının - dış ekonomik ilişkilerimizde büyük yer kapla masına _k;arşın - Alman markı gibi dış değeri sürekli artan bir paraya bağlanamayacağı açıktı. Değer yitiren paralardan dola-, rın, yukardaki açıklamalardan sonra «kesintili,, olarak niteleyebileceğimiz bir bağlantı için seçilmesi ise, Bretton Woods sis 8

9 terründen gelen alışkanlıklarla, bu paranın dünyada hala azalmayan önen1iyle ve A.B.D.'nin Türk dış ekonomik ve siyasal ilişkilerindeki ağırlığıyla açıklanabilir ve isabetsiz sayılamaz. Bununla birlikte, bu söylediklerimizden, seçilen bu kur politikası nın tün1üyle başarılı olduğu anlamı da çıkarılınamalıdır Aşağıda değineceğiıniz gibi sistemin bazı sakıncaları bulunmaktadır. 2. Kur Ayarlmnaları, Mini - Devalüasyonlar ve Yükselı Oranlı Devalüasyonlar 1974'ten sonra günümüze değin uzanan döneınde ülkemizde uygulanan döviz kuru politikası, büyük paralar arasındaki dalgalanma yanında, ister istemez, şiddetli yurtiçi enflasyonun da etkisi altında kaln1ıştır. Aslında otoritelerin dolar/tl kurunu sabit tutmaya çalışarak bu paranın dünya piyasalarında değer yitirişinden dalaylı biçimde yararlanmak isteyişlerinin nedeni de budur. Bununla birlikte, otoriteleri bu dönemde yalnız Türk lirasını dolara bağlamanın pasif tutumu içinde de görmü yoruz. Aksine, Tablo: ı'den anlaşıldığı gibi, bu yıllar ülkemizde çok sayıda kur değişikliğinin yapl:ldığı, başka bir deyişle. önceki dönemlere oranla çok daha aktif bir döviz kuru politikası izlendiği bir dönem olmuştur. Yalnız burada konuınuz açısından önemli olan, söz konusu kur değişikliklerinin ne kadannın Türkiye'nin çapraz kurlarındaki bükülmeleri önlemek, ne kadarının ise yurtiçi enflasyon sonucu aşırı değerlenen paramızın dış değerini yeniden gerçekçi boyutlara indirmek amacıyla yapıldığını bilmektir. Türkiye'de son yıllarda resıni makamlar -anlaşılabilecek nedenlerle- «devalüasyon» sözcüğünü kullanınaktan kaçınmışlardır. Bunun yerine, hemen hemen yapılan tüm kur değişiklik lerine «kur ayarlaması>> adı verilmiştir. Oysa kur ayarlaınası, büyük paralarla parası arasındaki sabit değer ilişkilerini sürdürmek isteyen bir ülkenin, söz konusu paralar arasındaki dalgalanmanın çapraz kurlarda bükülmeye yol açmasını önlemek için, bunların paritelerini değiştirmesi durumunda kullanılabilecek bir deyimdir. Böyle olunca, ancak bu paralardan bazılarını içeren ya da tümünü içermekle birlikte, bunlardan bazılarının paritesini yükseltirken ötekilerininkini düşüren_ değişikliklere kur ayarlaması gözüyle bakılabilir. Bunun ötesinde, tüm büyük paraların paritesini aynı oranda olmasa bile, aynı yön de değiştiren bir operasyonun adı, iktisat kuramında devalüasyon ya da revalüasyondur. 9

10 Bu düşüncenin ışığında 1974'ten itibaren ülkemizde yapılan kur değişikliklerini, bizim için en öneınli iki hü.yük para olan dolar ve markın paritelerine bakarak irdelediğimizde, bunlardan çeşitli tarihlerde yapılan 19'unda ya doların ya da markın paritelerinin değiştirildiğini görüyoruz ki, bu değişiklikler yukardaki anlamda birer kur ayarlaması sayılabilir. Bunların yapılış nedenleri, dolarla mark arasında dünya piyasalarında or. taya çıkan kur değişikliklerinin bizim çapraz kurlanmızda yol açtığı bükülm"leri önlemektir. Buna karşılık, yine aynı yıllarda yapılan kur değişikliklerinden ıo'unda (14) dolar ve ınark paritelerinin aynı yönde değiştiğini görüyoruz. Bunlardan 7'sin- de Türk lirasının dış değeri hem dolar, hem de ınark karşısında düşürülmüştür. Dolayısıyla, bunlar konun1uz açısından birer devalüasyondur. Ne var ki, bunlardan 5'inde dolara ve öteki paralaı~a göre Türk parasının dış değeri % 10 ya da daha aşağ: oranlarda düşürüldüğünden, bunları «mini- devalüasyonlar, gözüyle görmek daha uygun olur. Bu değişikliklere bakarak söz konusu dönemde ve özellikle 1976 yılından itibaren Türkiye'nin mini - devalüasyon politikasına doğru bir adım attığı öne sürülebilir(15). Yalnız bu uygulamayı tam bir «kayan pariteler'' politikası sayma olanağı yoktur. Çünkü söz konusu politikayı benimseyen ülkelerde kurlar çok daha sık ve düzenli aralarla değiştirilmektedir. Örneğin Brezilya'da 1965 yılından sonra uygulanmaya başlanan sistem altında yurtiçi enflasyon hızına göre kurlar her ay devalüe edilmiştir. incelediğimiz dönemin daha büyük oranlı devalüasyonları- na gelince, bunlar 1978 ve 1979 yıllarında yapılmıştır. 1 J\tfart 1978 tarihinde dolar kurunun liradan liraya çıkarıln1ası C 16), önceki mini - devalüasyonlara göre oldukça yüksek oranlı (% 30) bir devalüasyondur. Türk lirasının dış değeri l970'ten sonra bir defada ilk olarak bu denli düşürülmüştür. 1979'da ise daha ilginç ve aşamalı bir devalüasyon yöntemiyle karşılaşıyoruz. İlkin 10 Nısan tarihinde o zamana değin lira olan dolar paritesinin Maliye Bakanlığınca liraya çıkarıldığını görüyoruz. Fakat bu kur değişikliğiyle yetinil- memiş ve Bakanlığın aynı Tebliğinde yurtdışında çalışanların (Ili) Bu rakamı, f{) Nisaıı - 1 ~ Haziran :l97d tarihleri nr::ısuıdı:ı yürürliiğ;c konulan kademeli prim nvş.nılamal<ın sonucu kurlarda lı kez cle :1;işi.klik oldui'bı düşüncesinden hareketle sap!adık. (1.5) Canevi (1976), s. 14. (16! Bkz. : T.C. Resmi Gazete, J lvlm'l :197t\, sayı : J 6~"15 (mükerrer). 10

11 gönderecekleri dövizler ile bozduracakları efektiflere ve turistil\: an1açlı döviz ve efektif alışlarına % 40 oranında prin1 ödenece ği öngörülmüştür. Ayrıca, yurda getirilmesi zorunlu olmayan döviz ve efektif alışlannda dolar bazına göre 10 Nisan- 9 Mayıs 1979 tarihleri arasında 10 lira, ıo Mayıs - 9 Haziran 1979 tarihleri arasında da 5 lira «ek prim,, ödenınesi kararlaştırılmıştır (ı 7). Ek prim uygulaınasının sona erdiği 10 Haziran tarihinde resmi dolar kurunun yeniden liraya, % 40 primli kurun da 37 lira 10 kuruşa düşmesi gibi bir durumla karşılaşılmışsa da, bunun heınen ardından 11 Haziran günü Bakanlar Kurulu Türk lirasının resmen devalüasyonuna karar vererek, ı A.B.D dolan = 35 TL yeni paritesini saptamıştır. Ne var ki, karara göre bu parite yalnız hükümetçe alımı desteklenen çekirdeksiz kuru üzüm, fındık, antep fıstığı, kuru incir, pamuk, tütün, larnpant zeytinyağı, hububat, m.erciınek, tiftik, canlı hayvan ile küspe ve ınelas ihracatı karşılığı dövizlerle, ham petrol, benzin, fuel- oil, LPG, motorin, gazyağı, ve gübre hammaddeleri ithalatı karşılığı dövizler için geçerli olacaktı. Bunlar dışında kalan tüm döviz ve efektif alış ve satışlarında ı A.B.D, doları için TL prim ödenecek ya da tahsil edilecekti (18). Böylece Türk li rası dolar karşısında yeni primsiz kur gözönüne alındığın,dı:~ % 32, primli kur hesaba katıldığında ise % 78 oranlarında devalüe edilmiş oluyordu. Görüldüğü gibi, 1974 yılından itibaren Türkiye'de, koşulla nn da zorlamasıyla, önceki dönemlere oranla çok daha yürekli bir kur politikası izlenmiş ve birçok kur ayarlaması, mini - devalüasyon ve iki büyük devalüasyon yapılmıştır. Tün1 bu kur değişiklikleri sonucu Türk lirasının belli başlı Batı paraları karşısında ne kadar değer yitirdiğini Tablo : l'in son sütunundan izliyoruz. Ne var ki, yapılan kur değişikliklerinin ve bunlar so nucu paramızın dış değerinde ortaya çıkan düşüşlerin sayısına ve büyüklüğüne bakarak dönemin kur politikasının başarılı ya da başarısız olduğu konusunda bir yargıya varamayız. Bunu ( 1 /) Bkz. : T.C. R{'smi Gazete, 1 O Nisan savı : (181 Bkz. : T.C. Hesınİ Gazete. LL Haziran sa~ ı : H:3663. Bakaıılar Kurulunun a, nı karanııda ~<uluslararası para piyasalarındaki lwlirsizlik ve ekoııoınik gerekler nedeııi~ le.:\icrkez Bankasının g:örüşünü alarak A.B.D. doları lwrşılı~;ı Türk lirasının değ erini zaman zmnan vcııidcn saptmııava. :t\tıcalıklar t.espite ve farkl:ı 11arite u,._ g:ulamava i\lalivc' Babuı hğ ı n tkilidir» deııilerek bu konuda ayıu hakanlıt;f;a un:~ \ ılmda verilıni::; vetl.;:iııin sımrları daha fln g-enişle Lilmişti r. ll

12 yapabilmek için tüm bu değişikliklerin, yurtiçi enflasyonun Türkiye'nin dış rekabet gücünün bozulmasını ne ölçüde önlediğini bilmemiz gerekir. Bu da dönem içinde reel kurların gelişiminin izlenmesiyle anlaşılabilir. Aşağıda bu konuyu irdeleme ğe çalışacağız. 3. Reel Kurlardaki Değişmeler 197ü'lerde Türkiye'de öneınli fiyat artışları olduğunu çeşit li fiyat endeksierinden anlıyoruz. Fakat aynı yıllarda pek çok yabancı ülkede de -değişik hızlarda da olsa- enflasyon olgusunun yaşanması, bir ülkenin nominal kurlarını yurtiçi fiyat endeksieriyle deflate ederek reel kurları hesaplama yöntemini yetersiz duruma düşürmüştür. Gerçeğe daha uygun bir hesap- laına yapabilmek için, artık yurtiçi fiyat artışlan yanında ya bancı ülkelerde görülen fiyat artışlarının da gözönüne alınması gerekmektedir. Kuşkusuz buradaki «yabancı ülkeler», ilgili ülkenin uluslararası ekonomik ilişkiler içinde bulunduğu ve özellikle mal ve hizmet alışverişi yaptığı ülkelerdir. Türkiye dış ticareti içinde önemli paya sahip ve hepsi de OECD üyesi olan (ve dolayısıyla Türkiye'nin dış ticaretini ikili anlaşmalar çerçevesinde yürüttüğü ülkeler grubu dışında kalan) 9 gelişmiş ülkenin 1975, 76 ve 77 yıllan verileri(19) ortalaınasına göre dış ticaretimiz Cihracat+ithalat) içindeki payları yüzde olarak şöyledir: Almanya A.B.D.. İtalya. Fransa. İngiltere İsviçre Japonya Hollanda. Belçika- Lüksemburg Toplaın Bu ülkelerin dönemine ilişkin toptan eşya fiyat endekslerinin (20) bu paylara göre ağırlıklı ortalamasını alır ve (f9) Bunlar için bkz. : Aylık lstatistik Bülteni~ '1978~ IX- XI~ Ankara, Devlet İstatistik Enstitüsü s (20) Bunlar için bkz. :International Financial Statistics, çeşitli sayılar, ülkeler sayfaları, 63 no. lu satır1ar. Endeksierin bu kaynaklarda 1975 olan temel vılım hiz 1971=100 olarak değiştirdik

13 Türk lirasının aynı döneme ilişkin nominal kurlarını önce Türkiye toptan eşya fiyat endeksleriyle(21) deflate edip, sonra da bu ortalama endeksle çarparsak Tablo : 3'te yer alan reel kurları buluruz. TABLO: 3 TÜRK LiRASININ REEL KURLARINDAKi DEGİŞMELER, (Bir A.B.D. doları başına TL olarak) Nominal kurlar 1 Reel kurlar 2 Reel kurlar L Yıl sonunda geçerli olan kurlar. 'J Türk toptan eşya fiyat endeksieriyle deflate edilmiş kurlar. 3. Dokuz ülke toptan eşya fiyat endekslerinin. bunların Türk dış ticareti içindeki payiarına göre ağırlıklandırılmış ortalamalarıyla çarpılmış -<<satınalma gticü paritesine ayarlı>~ kurlar. Tabloda görüldüğü gibi, yıllarını kapsayan dönem. de Türk toptan eşya fiyatları endeksine göre hesaplanan reel kurlarda, nominal kurların birçok kez yükseltilmesine karşın yine de çok hızlı bir düşüş olmuştur. Bu açıdan bakınca, yapılan kur değişikliklerinin yurtiçi fiyat artışlarının etkisini gidermekten çok uzak kaldığı görülınektedir. Bununla birlikte, aynı dönemde Türkiye'nin dış ticareti içinde % 66 paya sahip ülke- - lerde ortaya çıkan fiyat artışları hesaba katıldığında, reel kurlardaki düşüşün daha az olduğu da dikkati çekmektedir. Bu dönemde de Türkiye'de, bundan önceki dönemlerde olduğu gibi, gümrük vergi, resim ve harçlarının, ithalat teminatlarının, ihracatta uygulanan vergi iadelerinin efektif kurlar:.: nominal kurlardan ayırdığı açıktır. Fakat, gümrük vergi ve re- (21) Bkz. : Aynı yerde, Türkiye sayfası, 63a no. lu satır. Bu endeksin de söz konusu kaynakta 1975 olan temel yılını 1971 = 100'e dönüştürdük. 13

14 simlerinde önemli artışlar yapılmadığından ithalat efektif kurlarında fiyat artışlarının reel kurlar üzerindeki etkisini giderecek yükselişler olmamıştır(22), Öte yandan, özellikle 1973'ten sbnra ihracatta vergi iadesinin kapsam ve oranlarının artırılmasının ihracat efektif kurlarını bir miktar yükselttiği düşünülebilir. Bununla birlikte, iade edilen vergilerin yalnız dolay1ı vergiler olduğu gözönünde bulundurulursa, bu yükselişin reel kur düşüşlerinin ancak küçük bir bölümünü karşıladığı sonucuna varılabilir (23). Her durumda, dönern içindeki reel kurların izlenmesi, bize, bu dönemde izlenen döviz kuru politikasının fazla gerçekçi ol- madığı ve kurların hızlı yurtiçi enflasyon karşısında aşırı değerlenmesini önleyemediği izlenimini vermektedir. Bu durumun dış denge üzerindeki olumsuz etkilerini aşağıda irdeleyeceğiz. C - 24 Ocak 1980 Kararları ve Sonrası Ekonomik idarede karar bütünlüğü, enflasyonu denetim altına alma, mevcut atıl kapasiteyi tam olarak kullanma, ihracatı hızla geliştirme, yurtiçi tasarrufları artırma, yabancı özel serınayeyi teşvik gibi, daha önceki istikrar programlarında da rastlanabilecek amaçlarla yürürlüğe konulan 24 Ocak Kararlarının en önemli öze~liği, hiç kuşkusuz, ekonomik dengelerin oluşumunda fiyat mekanizmasından eskisine oranla çok daha faz la yararlanmayı amaçlamış olmasıdır. Paketin içeriği ineelen diğinde, getirilen önlemlerin bu temel felsefe doğrultusunda oldukça tutarlı bir bütün oluşturduğu dikkati çekmektedir. (22) (') 'Y)..i..lt) J-Iattn Krueger'in verdiği rakamlara bakılırsa, g ümrük verg i ve resimlerinin itlw]at c.i.f. değ erine oranı 197:3'te 0 /n 34.9'dan, 1977'd ~ % :31.1 'c inmiştir. Bunda, Türkiye'nin Katma Protokol uyarınca AET karşısında yaptıp;ı tarife indirimlerinin rolü olsa gerektir. Bkz. : Anne O. Kruger (1978), Policies to be adopted in the outward orientation of the Turkish Economy : The role of exchange rate policy in opening up the economy (basılmamış), fstanbul, Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Fleyeti, J978, s. 30, Tablo : 2. Bela Balassa (:1. 979), "Growth Policies and the Exchang-e Rat e in Turkey,» The Role of Exchange Rate Policy in Achieving the Outward Orientation of the Turkish Econoıny, istanbul, Meban Securities Brokerage and Finance Corporation, 1979 s. 13 (hasılmamış). Yine Krueg er'in yararlandığ'l vef'ilerclen, ~yapılan verg i iadesinin 1973'te ihracat gelirlerinin /n 6'sı düzeyinele bulunmasına kaı şılık, 1977'cle bu payın / 0 fi'e yükseldiğini görüyoruz. Bkz. : Krueger (1978), s. 30, Tablo : 2. 14

15 Temel ınalların kapsamını daraltan, Fiyat Kontrol Komitesi'ni kaldıran, mevduat ve kredi faizlerini serbest bırakan bir istikrar programının, döviz kurlarını da serbest dalgalanmaya bırakmaması ilk bakışta bir çelişki gibi görünmektedir. N e var ki, paketle birlikte, «TL'nin değerini yapay olarak yüksek tutulması çabasından vazgeçilerek, sürekli biçimde gerçek değerinde tanırnlamak demek olan gerçekçi, esnek bir kur politikasının izleneceğinin>> açıklanması, otoritelerin başlangıçta serbest dalgalanınanın getireceği şok ve sorunlarla karşılaşma yerine, böyle bir dalgalann1adan beklenebilecek yararlan ~urlarla sık sık oynayarak sağlama yolunu seçtiklerini göstermektedir. Acaba aradan geçen 13 aylık bir zamanda bu politika nasıl uygulanmıştır? Saptayabildiğimiz kadarıyla, 25 Ocak 1980 tari hinden bu satırların yazıldığı ana kadar dolar/tl kuru 10 kez değiştirilmiş bulunuyor. 25 Ocak 1980 tarihinde yapılan % 32.7 oranındaki büyük devalüasyonu bir yana bırakırsak, öteki kur arasında değişen mi operasyonlarının tümü % oranları ni - devalüasyonlar niteliğindedir. Yine aynı dönemde, çapraz kurların önceki dönemlere oranla çok daha büyük bir dikkatle izlendiğini ve sık sık bu kurlarda bükülmeyi önleyen ayarlama larının yapıldığını görüyoruz (24). izlenen politikanın «gerçekçi>> olup olmadığına gelince, bunu saptayabilmek için yurtiçi fiyat artışlarıyla TL'nin dış değerinde yapılan değişiklikleri karşılaştırmamız gerekir. Ticaret Bakanlığı Konjonktür ve Yayın Müdürlüğü Toptan Eşya Fiyat Endeksieri ile dolar/tl kurunda çeşitli tarihlerde yapılan deği şiklikleri yan yana koyduğumuz Tablo : 4 böyle bir karşılaştırmaya olanak vermektedir. Tabloda görüldüğü gibi, Ocak Ocak 1981 döneminde Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artış % 86'yı bujınaktadır. Buna karşılık 1 Ocak 1980 tarihinde geçerli olan ı dolar = TL kurunu esas alırsak, 5 Şubat 1981' de kurun ı dolar = TL' ye yükseltilmesiyle kümülatif de valüasyon oranı % 104'e varmıştır. Bu durumda izlenen politi (24) 25 Ocak 1980 tarihinde çıkarılan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkmdaki 25 Sayılı Karara Ek Kararın 3. maddesi -<-< uluslararası para piyasalarındaki gelişmelere göre ortaya çıkabilecek çapraz kurları Para- Kredi Kurulunda görüşülerek gerektiğ inde T.C. Merkez Bankası düzeltir>>. hükmünü ko.yarak, bn konuda gerekli seyyaliyeti sağhınişlır. Bkz. : T.C. Hesınİ Gazete, , sayı ; 1'6880 (mü.k.), Karar Sayısı. 8/

16 il ı TABLO: 4 24 OCAK KARARLARlNDAN SONRA FİYAT ENDEKSLERİNDE VE DÖVİZ KURLARINDAKi DEGİŞMELER Toptan Eşya fi- Değişme Dolar/TL Değişme yat Endeksleri (%) Kuru (%) 1980 I ı (25 Ocak) 32.7 II ' III IV (2 Nisan) 5.0 V VI (9 Haziran) 5.5 VII VIII (4 Ağustos) 2.5 IX X (12 Ekim) (25 Ekim) 2.5 XI (8 Kasım) 3.6 XII cıo AralıkJ I (27 Ocak) 2.9 II (5 Şubat) 4.4 Kümülatif değişme (1980 I ID Kümülatif değişme (1980 IV ID i i i Kaynak Ticaret Bakanlığı Konjonktür ve Yayın Müdürlüğ ü ve T.C. Resmi Gazele (çeşitli sayı lar). ka «aşırı gerçekçi» bulunabilir. Kaldı ki, ~ele aldığımız dönemde Türkiye'nin ticaret ortaklarında da fiyat artışları olmuştur. Bununla birlikte, tabloda da görüldüğü gibi, dönemin mini- devalüasyonlarına Nisan ayından itibaren başlanmış ve paramız oldukça düzenli aralarla ve birbirine yakın oranlarda devalüe edilmiştir. Bu neden1e fiyat artışı - devalüasyon oranları karşılaştırmasına o tarihten başlann1ası kanımızca daha anlamlı olacaktır. Tablodan, özellikle Ekim ayına gelene değin Türk lirasının her iki ayda bir ve genellikle ilgili ayın ilk 10 günü içinde de- 16

17 valüe edildiği gözlenmektedir. Ekim ayından sonra ise devalüasyonlara her ay -hatta bazen ayda iki kez- başvurulmuştur. Bir çeşit «resmen açıklanmamış kayan pariteler» uygulaması sayabileceğimiz bu uygulama sonucunda 2 Nisan 1980 tarihi ile 5 Şubat 1981 tarihi arasında Türk lirası % 30 oranında devalüe edilmiştir. Aynı tarihler arasında toptan eşya fiyat endeksierinde % 33 oranında bir artış olduğuna göre, izlenen döviz kuru politikasına gerçekçi bir politika gözüyle bakabiliriz. Bu politikanın dış denge üzerindeki etkilerine -henüz aradan yeterli zaınan geçmemiş olmasına karşın- yine aşağıda değinrneğe çalışacağız. II. DEGERLENDlRME Bu kesimde, 1974'ten itibaren Türkiye'de izlencın kur politikasının dış denge üzerindeki etkilerini araştırac;~gız. Yalnız bunu yapmadan önce, seçilen politika almaşığını11:.. isabetli olup olmadığı üzerinde kısaca durmak istiyoruz. A - Seçilen Kur Politikası Almaşığı Açısından Türkiye'nin dalgalanma koşullan altında sabit kur almaşığını seçmesi ilk bakışta isabetli görünmektedir. Ne "v'ar ki, Tür- kiye dış ticaretinin gerek ürün gerek ülke açısından birçok gelişınekte olan ülkeden daha çeşitlenmiş olması (25) ba,ğlantı için tek paranın seçilmesini güçleştirmektedir. Bu duruında TL'nin tek bir para yerine bir paralar sepetine bağlanınası daha uygun olur. Ele aldığımız dönemde -kesintilerle d~ olsa- dolar bağlantısının sürdürülmeye çalışılmış olması ise, yukarda de ğindiğimiz gibi, en başta bu paranın dünya piyasalarında değer yitirmesinden dalaylı biçimde yararlanma pratik arnacıyla yapılmıştır. (25) Alkin'in yaptığı çalışmalar, Türkiye ihracatındaki ülke çeşitlenınesinin önemsiz bir oranda da olsa Rzalırken, mal çeşitlenmesinin arttığ'lnı ortaya koymaktadır. Bkz. : Erdoğ an Alkin (1978), Uluslararu~ sı Ekonomik İlişkiler, İstanbul, l.tj. İktisat Fakültesi, s N e var ki, h u konuda trendlere değil, bugünkü duruma baktığımızda, Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler arasında oldukça çeşitlenmiş bir dış ticaret yapısına sahip olduğunu görüyoruz. Uzun döneınde seçilecek kur politikası açısından trendierin önemi ise kuşkusuz yadsınamaz. Bu konuda bir yandan Türkiye - AET ilişkilerindeki gelişmelerin, öte yandan AET içindeki parasal bütünleşme hareketinin yakından izlenmesi yerinde olacaktır. 17

18 Uygulanan politikaya yöneltilebilecek en ciddi eleştiri, kanımızca büyül{ paralar (özellikle dolar ve mark) arasındaki kur değişikliklerinin günü gününe izlenememiş olmasıdır. Türk lirasının bu paralar karşısındaki paritelerinin dalgalanınanın gerekli kıldığı hızla değiştirilemeyişi, başka bir deyişle, kur ayarlamalannda çoğu kez geç kalınması, çapraz kurlarda bükülınelere ve dolayısıyla arbitraja yol açmıştır. Söz konusu arbitraj işlemlerinde de Türkiye'nin zararlı çıkmış olduğu k~sindir. Ne var ki, döviz rezervlerimizin yabancı para bileşimini bilmediğimizden, bu zararın nıiktarı konusunda kesin birşey söyleyemiyoruz. Söz konusu sakınca, bu dönemde Türk lirasının bir özel paralar sepetine ya da SDR'ye bağlanmasıyla önlenebilirdi yazında bir ara hüküınetin özellikle SDR bağlantısını düşündüğü söylentileri çıkmış ve hatta bunlar bakan düzeyinde resmi kişilerce doğrulanmışsa da, sonradan konu yeniden ilginç bir sessizliğe bürünmüştür. Aslında büyük paralar arasındaki kurlarda göreli bir istikrar olduğu sürece bu tür bir uygulanıadan 13'üyük zararların doğması pek bekleneınez. Başka bir deyişle, ılımlı dalgalanma döneınlerinde kur ayarlamalarında biraz da ha çabuk davranılması çapraz kurlarda bükülmeyi ve dolayısıyla arbitrajı önleyebilir. Ne var ki, gelecekte büyük paralar arasındaki dalgalanmaların yönünün ve boyutlarının ne olacağının bilinmeınesi karşısında biz yine de paramız için çoklu bağlantı alınaşığının seçilmesinin yerinde olacağını düşünüyoruz. Özel sepet uygulamasının çeşitli güçlük ve sorunları karşısında, SDR bağlantısı bize kısa ve orta dönemde seçilebilecek en iyi almaşık gibi görünınektedir (26). Gerçi, büyük paraların SDR sapetindeki oranlarıyla(27) bu paraları çıkaran ülkelerin {26) Uzun dönemde ise, yukarda da değindiğimiz g'ibi, Türkiye - AET ilişkilerinin gelişme yönüne bakmak ve belki de Türk lirasını Avrupa paralarma (ya da gerçekleştiği takdirde -«Avrupa parasp>na) bağ lamak gerekecektir. Halen bu ilişkilere egemen olan belirsizlikler nedeniyle bu almaşığı tartışma konusu yapmıyoruz. (27) İlk kez 1970 yılı başlarında IMF üyesi ülkelere tahsis edilen SDR birimleri, başlangıçta, tıpkı dolar gibi, altınla tanımlanmıştı. Başka bir deyişle, 1 SDR birimi grant saf altına denkti. Bu durumda da 1 dolar=1 SDR oluyordu. SDR.'lerle mark, frank, sterlin gibi paralar arasındaki kurlar da bu paraların dolar kuruna eşit bulunuyordu. Ne var ki~ doların 1971 ve 1973 yıllarmda peşpeşe iki kez devalüe edilmesi altının dolar fiyatını yükseltmiş ve bunun sonucu dolar- SDR eşitliği bozulmuştur. Yeni kur da 1 SDR= dolara dönüşmüştür. Bundan sonra öteki paralada SDR arasındaki 18

19 bizim dış ticaretimiz içindeki paylan aynı değildir. Bununla birlikte, bugün SDR sepetinde yer alan 16 paradan 14'ünün OECD ülkelerine ait olması ve bu ülkelerin de dış ticaretin1iz içinde % 70 dolayında pay sahibi bulunnıası, Türkiye açısından SDR ile düşünülebilecek bir özel sepet arasındaki farkları azaltmaktadır. Başka bir deyişle, Türkiye parası için bir özel sepet oluşturma yoluna gitse bile, bu sepete girmesi gerekecek paralar büyük ölçüde SDR sepeti içinde yer alan paralar olacaktır. kurlar da bunlarla dolar arasındaki piyasa kurlarının SDR- dolar kuruyla c;.arpımı sonucu hesaplanır olmuştur. '1973 yılı sonunda Yayg;ınlaşan dalg alı kur uygulamaları bu değ erjendirıne yönteminin çeşitli yönlerden sakmeali olcluğ unu ortaya ko:vunca da IMF (,'erçevesinde ~'eni bir değ erlendirme yöntemi araştmlmış ve hug üıı de geçerli olan «sepet de~;erlendirmesi» (basket valuation) yöntemi geliştirilmiştir. 'l Temmuz 1974 tarihinden itibaren uygulanmayd başlanan bu yeni yöntemde, önce dünya ticaretinde önemli yer tulan 1 G (ilkenin paeası ele alınarak bunlara belli bir.vüzde ağulık verilmiş; sonra da bu ağıdıldara g öre her paradan SDR sepetin ~ kaç birim atılnca~;ı hesaplanmıştır. l Temmuz '1978 tarihinden gççerli olmak üzere. SDH sepetinin bileşiminde ve her paraya verilen ağırlıkta değ işiklik ~Tapılmıştır. Halen sepeti oluşturan ulusal paralara tanınan a~;ırlıklar ve bunlara göre her paradan sepete g ıren miktarlar şöyledir : Ağıı lık Ağırlık ( 0 / 0) Miktar ( 0 /ô) Miktar A.B.D. doları Belçika frank ı Alman markı 12.5 o.a2 s. Arahistan riyali F - Japon yenı 1.D 21 lsvec kronu Fransız frankı İran' riyali İngiliz sterlini i,;:) Avustralya doları İtalyan lireti 0 52 İspanya pesetası : Hollanda Horini f) O.:l4 Norveç kronu t Kanada doları - ~) Avusturya şilini L IMF, her iş günü. bu rakamlara dayanarak önce SDR- dolar ku runu lıesaplamaktadır. Bu da sepetteki paraların dünya kambiyo borsalarında her gün oluşan dolar kurları yardımıyla yapılmakta ve her paraııın sepcte giren miktarı. o paranın o günkü dolar kuruna böli.i.nerf'k dolar (ya da cent) değ eri bulunmaktadır. Orneğin bugün - 1 dolar = 2 DM ise, sepetteki mark miktarının (0.32) dolar cinsinden değ eri. :LG cent'c eşittir (0.32+2). Bö~'lece sepetteki her para biriminin dolar cinsinden değeri hesaplanıp bunlar birbiriyle toplanınca SDR- dolar kuru bulunmu~ olmaktadır. Bu kur hesaplanıııca, serbest piyasa dolar kurlarından hareketle, SDR ile sepete dahil öteki ulusal paralar arasındaki kurlar da kolayca bulunmaktadh. Bkz. : IMF Survey, Vol. 3, No. 13 (8 July 1974), s. 209, ; Yol. 7, No. 13 (3 July 1978), s. 203; Finance and Development, Vol. 15, No. 2(June 1978), s

20 B - Dış Denge Açısından 1970 devalüasyonunun dış denge üzerindeki olunılu etkile~ rini 1973 yılına değin gören ve o yıl 484 milyon dolarlık cari işlemler dengesi fazlası veren Türkiye, 1974 yılından itibaren boyutları giderek büyüyen yeni bir döviz darboğazına girmiştir. Tablo: 5'e baktığımızda bu dönemde ithalatın hızla arttığını, ihracatın bir yıl artıp ertesi yıl azalan dalgalı bir gidiş izleyerek ithalat artışlarını karşılamaktan çok uzak kaldığını görüyoruz. Öyle ki, 1974'te % 40 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 1977 yılında % 30'a düşmüştür. Bu arada işçi dövizlerinde de 1975 yılından başlayarak hızlı düşüşler olması, cari işlemler dengesi açıklarının giderek çok büyüınesine yol açmıştır. Kısacası, 1970'lerin ikinci yarısında Türkiye'nin içine düştüğü döviz darboğazı 1950 ve 60'lara oranla çok daha büyük boyutlu olmuş ve aşılması güç bir niteliğe bürünmüştür. Burada konumuz açısından önemli olan, söz konusu dış dengesizliğin ortaya çıkmasında ve giderek büyümesinde izlenen döviz kuru politikasının ne ölçüde sorumlu olduğunun saptanmasıdır. Bunu yapabilmek için de ödemeler dengemizin Tablo: 5'te topladığımız en büyük üç bağımsız işlem kalemine (yani ithalat, ihracat ve işçi dövizi girişlerine) daha yakından bakmamız gerekir. Önce ithalatı ele alırsak, bu dönemde ithalat 1972 yılı ortalarında arz yetersizliği yüzünden besin maddeleri fiyatlarında ve aşırı talep nedeniyle hammadde fiyatlarında ortaya çıkan yükselmelerle başlayan, 1973'te petrol fiyatlannın kısa sürede dört misli artmasıyla genişleyen dünya enflasyonunun etkisi altında kalmıştır. Dünya enflasyonu, bir yandan izlenen ithal ikamesine dayalı sanayileşme stratejisinin ithalini zorunlu kıldığı yatırım malı ve hammadde fiyatlarında yükselmeler, öte yandan spekülasyon amacıyla aşırı stok yapma eğilimi yüzünden, ithalatımızı artırmıştır (28). Kuşkusuz bu artış ta aşırı değerlenmiş kurların önemli payı olduğu da yadsınamaz. Yurtiçi enflasyon hızıyla dünya ortalama fiyat artışları arasındaki farkı kapatacak bir kur politikası izlenememesi yüzünden ithal malları göreli olan'k ucuzlamıştır. Bu da özellikle spekülasyon amaçlı ithal talebini artırarak faturayı büyütmüştür(29). Son (28) Alkin (1978), s (29) Aşırı değ erlenmiş kurların sağladığı ucuzluk yetmezmiş gibi, uzun süre akaryakıt fiyatlarının bir de sühvansiyonlarla düşük tutulması ve dolayısıyla tüm dünyada akaryakıt tüketimi kısıtlanırken Türki ye'de tüketimin ve ona bağ lı olarak ithalatın özendirilmesi, bu dönemin akıl almaz politikalarından biridir. 20

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

DÖVİZ KURU RİSKİ VE YÖNETİMİ

DÖVİZ KURU RİSKİ VE YÖNETİMİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLİM DALI DÖVİZ KURU RİSKİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CEREN ARSLAN ANKARA-2005 1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ENFLASYON ve DÖVİZ KURUNUN HİSSE SENEDİ PİYASASI NA ETKİLERİ, İMKB DE UYGULAMASI

ENFLASYON ve DÖVİZ KURUNUN HİSSE SENEDİ PİYASASI NA ETKİLERİ, İMKB DE UYGULAMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI İKTİSAT BİLİM DALI ENFLASYON ve DÖVİZ KURUNUN HİSSE SENEDİ PİYASASI NA ETKİLERİ, İMKB DE UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI 1 ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI www.tcmb.gov.tr 2013 1 Bu yayın, TCMB Genel Ağ sitesi üzerinden talep etmeniz halinde adresinize ücretsiz olarak gönderilecektir. Yayınlarımızın

Detaylı

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ TÜRMOB M m I. DÜNYA EKONOMİSİ 2011 yılı sonlarında küresel ekonomide gözlemlenmekte olan kırılganlıkların, Euro bölgesindeki krizin daha da derinleşmesi ve piyasa ekonomilerinin birçoğunda beklentilerin

Detaylı

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu

Araştırma Raporları. Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 6 2. TÜRKİYE EKONOMİSİ NE GENEL BAKIŞ... 11 2.1. Büyüme

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası

Türkiye Sermaye Piyasası SERPAM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ

Detaylı

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ Sait KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül-2006 1 T.C.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASLARIN VE FOREX PİYASALARININ GELİŞİMİ: TÜRKİYE DEKİ DURUMU Sidre KÜÇÜK YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Onyıllardır bekleyen reform: Vergi

Onyıllardır bekleyen reform: Vergi Onyıllardır bekleyen reform: Vergi Aralık 2011-10 TL KDV Dahil 67 71 10 Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile söyleşi VERGİ USUL KANUNU İLE GELİR VERGİSİ KANUNU NU YENİDEN YAZACAĞIZ 16 Prof. Dr. Ünal Zenginobuz

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular Sıkça Sorulan Sorular İçindekiler I- Para Politikası ve Enflasyon Hedeflemesi... 1 II- Finansal İstikrar... 13 III- TCMB Döviz Kuru Politikası ve Rezerv Yönetimi... 16 IV- Emisyon... 28 V- Sermaye ve Hissedarlık

Detaylı

KRİZDEN KRİZE TÜRKİYE: 2000 KASIM VE 2001 ŞUBAT KRİZLERİ

KRİZDEN KRİZE TÜRKİYE: 2000 KASIM VE 2001 ŞUBAT KRİZLERİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2001/1 http://www.tek.org.tr KRİZDEN KRİZE TÜRKİYE: 2000 KASIM VE 2001 ŞUBAT KRİZLERİ Ercan Uygur 7 Nisan, 2001 2 ISBN 975-95354-6-7 Türkiye Ekonomi Kurumu (Bu makalenin

Detaylı

Planlama ve İktisadi Araştırmalar Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR

Planlama ve İktisadi Araştırmalar Başkanlığı VakıfBank REEL SEKTÖR EKONOMİK GÖRÜNÜM ŞUBAT 2006 REEL SEKTÖR Sanayi Üretim Endeksindeki Gelişmeler Aylık Sanayi Üretim Endeksi, 2005 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,7 oranında artarak 130,7 ye; imalat

Detaylı

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Nisan 2012 İÇİNDEKİLER

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Nisan 2012 İÇİNDEKİLER VakıfBank Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar Aylık Rapor Nisan 212 İÇİNDEKİLER Türkiye de Tasarruflar: Tarihsel Seyir, Mevcut Görünüm Ve Politika Önerileri Bir ülkenin ekonomik kalkınma ve büyümesi hiç kuşkusuz

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı

Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı DIŞ TİCARET POLİTİKASININ BİR ARACI OLARAK İHRACAT TEŞVİKLERİ ve İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARININ ANALİZİ Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı 1 29 EKİM 2003, DIŞ

Detaylı

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008:

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: BAĞIMSIZ SOSYAL BİLİMCİLER 2006 YILI RAPORU IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÛMETLER, TEK SİYASET Haziran 2006 Ankara http://www.bagimsizsosyalbilimciler.org İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...2 II.

Detaylı

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET BAĞIMSIZ SOSYAL BİLİMCİLER 2006 YILI RAPORU IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET Haziran 2006 Ankara ISBN: 9944-89-143-6 Kapak ve Sayfa Tasarımı: Dijle Konuk Baskı: Kozan

Detaylı

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi *

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Erkan SEVİNÇ ** Öz Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan çeşitli yöntemler olmakla birlikte ekonomi,

Detaylı

HAZİNE BAŞKANLIĞI Ekonomik Araştırmalar Birimi REEL SEKTÖR 7.5

HAZİNE BAŞKANLIĞI Ekonomik Araştırmalar Birimi REEL SEKTÖR 7.5 EKONOMİK GÖRÜNÜM ARALIK 2006 Ağustos Ayı Sanayi Üretim Endeksi REEL SEKTÖR 14 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8 Sanayi Üretim Endeksi Aylık Değişim Oranı (%) 11.2 10.7 9.8 9.3 10 8.7 8.3 7.4 6.8 7 7.5 5 3.4 5.9

Detaylı

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI

TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI TÜRKİYE KIRMIZI ET SEKTÖRÜ VE REKABET POLİTİKASI HAZIRLAYANLAR Rekabet Başuzmanı Kürşat ÜNLÜSOY Rekabet Uzman Yardımcısı Ebru İNCE Rekabet Uzman Yardımcısı Fethullah GÜLER 3. Daire Başkanlığı Ankara 2010

Detaylı

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış GİRİŞ Rusya ve Türkiye nin bulunduğu jeopolitik konum çok önemli bir noktadadır. Yüzyıllardır medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklar günümüzdede stratejisini korumaktadır. Ortadoğu, Kafkaslar,

Detaylı

TÜRKİYEDEKİ KRİZLER VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK: E-TİCARET UYGULAMALARI

TÜRKİYEDEKİ KRİZLER VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK: E-TİCARET UYGULAMALARI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYEDEKİ KRİZLER VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK: E-TİCARET UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Didar Büyüker İŞLER ISPARTA 2004

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER OCAK 2015 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER RAPORU OCAK 2015 ÖNSÖZ Dünya ekonomisi

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KREDİ KARTLARININ MARKA KONUMLANDIRILMASI: BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KREDİ KARTLARININ MARKA KONUMLANDIRILMASI: BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KREDİ KARTLARININ MARKA KONUMLANDIRILMASI: BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Sedat KARA Anabilim Dalı: İktisat Programı:

Detaylı

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ KONSEYİ FİNANSAL İŞ VE İŞLEMLERİN VERGİLENDİRİLMESİ ALT ÇALIŞMA KOMİTESİ İstanbul, Ekim 2004 PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ

Detaylı

Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme

Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme Y. KÖSE, H. KARABACAK Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme Yaşar KÖSE * Hakan KARABACAK ** Özet Bu çalışmada, Yunanistan da ortaya çıkan ekonomik

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKİYE GIDA GÜVENCESİ DURUMU

DÜNYA VE TÜRKİYE GIDA GÜVENCESİ DURUMU Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 21, Sayı : 76, ss. 1-30 DÜNYA VE TÜRKİYE GIDA GÜVENCESİ DURUMU Taylan KIYMAZ 1 Ahmet ŞAHİNÖZ 2 Özet Uluslararası finans kurumları aracılığıyla ve Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmaları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı