TG 15 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 15 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TG 15 ÖABT TÜRKÇE Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 2015 ÖABT / TÜR TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TG B seçeneği anlatma becerilerinden herhangi birini aktifleştirmediğinden, C ve D seçeneklerindeki anlatımların yazılı olarak da yapılabileceğinden ve E seçeneği anlatım sürecini ifade etmediğinden doğru cevap olamaz. Ancak A seçeneğinde sözün ezgisine dikkat edilmesi ifadesi ancak konuşma anında ortaya çıktığından doğru cevap A seçeneğidir. 4. Dinleyicinin dinleme sürecinde aklında oluşan soruları uygun bir anda konuşmacıya sorarak aklındaki sorulara cevap bulmaya çalıştığı dinleme türü katılımlı dinleme dir. Bu açıklamanın ışığında seçenekler incelendiğinde doğru cevabın A, C, D ve E seçeneklerinden herhangi biri değil, B seçeneği olduğu görülecektir. 7. Öncüldeki I ve II numaralı kazanımlar MEB Türkçe Öğretim Programı nda söz varlığını zenginleştirme amacı için verilmiştir. Söz varlığında eksiklikler olan bir kişinin metinler arası anlam kurması mümkün olmadığını ve telaffuz etmenin söz varlığını zenginleştirmeye hizmet etmediğini söylemek mümkün. Soru kökündeki öncelik ifadesinden hareketle doğru cevabın I ve II numaralı kazanımlar yani A seçeneği olduğu söylenebilir. 2. Okuma hızını ayarlayacak kişi okuyucu olduğundan A, sessiz okumada telaffuzu engelleyecek kişi okuyucu olduğundan B, odak probleminin kaynağı ve çözümü okuyucu olduğundan C ve uygun oturuş biçimini ayarlayacak kişi yine okuyucu olduğundan D seçenekleri okuyucudan kaynaklanan okuma engellerindendir. Ancak metnin seviyeye uygun olmayışı okuma malzemesinden yani materyalden kaynaklıdır. Buna göre doğru cevap E seçeneğidir. 5. MEB Türkçe Öğretmenliği Programı nda kendi konuşmasını değerlendirme amacına ait kazanımlar şu şekilde sıralanmıştır: Konuşmasını içerik yönünden değerlendirir. Konuşmasını dil ve anlatım yönünden değerlendirir. Konuşmasını sunum tekniği yönünden değerlendirir. Konuşmasını, sesini ve beden dilini kullanma yönünden değerlendirir. Bu bilgiler ışığında seçenekler incelendiğinde inandırıcılık bakımından değerlendirme sürecinin söz konusu olmadığı anlaşılacaktır. 8. Not alma yazma becerisini geliştireceğinden A, tahmin etmede anlatım süreci söz konusu olduğundan, konuşma veya yazmaya başvurulacağından C, okuma tiyatrosu konuşmayı geliştireceğinden D ve sesli okuma konuşma becerisini de geliştirdiğinden E seçenekleri öncelikli olarak kullanılabilir. Fakat göz atarak okumada diğer beceriler işe koşulmadığından doğru cevap B seçeneğidir. 3. Dinleme becerisini geliştirmek için dinleme engellerini kaldırmak gerektiğinden A, dinleme anlama hızını geliştirmek gerektiğinden B, uygun dinleme tekniğini seçmek gerektiğinden C ve değerlendirme ile dönütlerin alınması gerektiğinden E seçenekleri yapılabilecek çalışmalardandır. Ancak dinleme becerisinin gelişimi için her tür ortam sesinin dinlenmesi gerektiğinden D seçeneği yapılamaz. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneğidir. 6. Akıcı konuşma becerisini geliştiren yazın türü (edebî tür) tekerlemedir çünkü dili en hızlı çalıştıran ve doğrudan sesletime dayalı bir türdür. Tekerlemeler sesletim yönüyle fiziksel beyin ve dil koordinasyonu sürecinde de zihinsel becerileri geliştirir. Bu açıklamalardan hareketle seçenekler incelendiğinde doğru cevabın E seçeneği olduğu görülecektir. 9. Sezgin e mesaj iletiminde bir aksaklık olmadığından A, dikkat eksikliği söz konusu olmadığından C verilen yanlış dönütün sorun kaynağı değil, sonucu olduğundan D ve algılanana göre anlamlandırma yapılması yine hatanın kaynağı olmadığından E seçenekleri doğru cevap olamaz. Aksaklığın çevredeki gürültüden kaynaklı olarak yanlış algılanarak bu yanlışla sürdürülmesi bütün hataların kaynağıdır. Bu açıklamalar ışığında seçenekler incelendiğinde doğru cevabın B seçeneği olduğu görülecektir. 3

4 10. MEB Türkçe Öğretim Programı nda Yazdıklarını başkalarıyla paylaşır ve onların değerlendirmelerini dikkate alır. kazanımı kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma amacı için verilmiştir. Bu bilgiden hareketle seçenekler incelendiğinde doğru cevabın A seçeneği olduğu görülür. 13. Türkçedeki ünsüzler boğumlanma noktalarına göre şu şekilde tasnif edilmiştir: Dudak ünsüzleri: b, f, m, p, v Diş ünsüzleri: c, ç, d, j, I, n, r, s, ş, t, z Damak ünsüzleri: g, k, y Gırtlak ünsüzleri: ğ, h Bu bilgilerden hareketle seçenekler incelendiğinde B seçeneğinde b, f, m, p, v ünsüzlerinden herhangi birinin kullanılmadığı görülecektir. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğidir. 16. A daki at, B deki çöp, C deki kırk ve E deki kork sözcüklerinden sonra ünlüler gelmiş olmasına rağmen ötümleşme olmazken D seçeneğinde gök sözcüğünden sonra gelen ünlü ses ötümleşme oluşturmuştur. Bu açıklamanın ışığında seçenekler incelendiğinde doğru cevabın D seçeneği olduğu görülecektir. 11. Öğretmenin kitaplar hakkında bir yargı, hüküm bildiren bir cümle yazması ve öğrencilerinden de bu yönde düşünerek bir metin oluşturmalarını istemiş olması onları yönlendirdiğini göstermektedir. Bu eylemler öğretmenin güdümlü yazma türünü kullandığını göstermektedir. Bu bilgilerden hareketle seçenekler incelendiğinde doğru cevabın B seçeneği olduğu görülecektir. 14. Türkçedeki bağlaçların yapılarına göre basit, türemiş, bileşik veya öbek hâlinde tasnifi şu şekilde örneklendirilebilir: Basit yapılı bağlaçlar: ve, de, ki, ile, ama, eğer Türemiş yapılı bağlaçlar: yalnız, demek, üstelik Birleşik yapılı bağlaçlar: oysa, neyse Bağlaç öbekleri: ya da, hem de, ya ya, ne ne Buna göre B, C, D ve E seçeneklerinde basit yapılı bağlaç kullanılmıştır. Ancak A seçeneğinde bileşik yapılı yalnız edatı kullanılmıştır. 17. Öncülde tanımı yapılan ses olayı konsonant (ünsüz) düşmesidir. A, B, D ve E seçeneklerinde ünsüz düşmesine yer verilmezken C seçeneğindeki adaş (ad - daş < adaş) sözcüğünde konsonant (ünsüz) düşmesine yer verilmiştir. 12. Öncülde tanımı verilen ses bilimsel terim boğumlamadır. Boğumlama konuşurken hecelerin iyi anlaşılabileceği şekilde; dil, diş, dudak gibi konuşma organlarının yerinde, zamanında ve tam olarak işe koşulmasıdır. Bu açıklamadan hareketle seçenekler incelendiğinde doğru cevabın E seçeneği olduğu görülecektir. 15. Öncüldeki paragrafta yüklemin türüne göre isim ve fiil cümleleri bulunduğundan B, toplumların arasındaki ifadesi isim tamlaması olduğundan C; iyi bir iş, vasıfsız işçi gibi ifadeler sıfat tamlaması olduğundan D ve ilk cümlenin yüklemi yapılıyordu fiili bileşik çekimli olduğundan E seçenekleri vardır. Ancak paragrafta bileşik sözcük kullanılmadığından doğru cevap A seçeneğidir. 18. Öbek ve tümcelerin yapısını inceleyen bilim dalına sentaks yani söz dizimi denir. Bu açıklamanın ışığında seçenekler incelendiğinde doğru cevabın C seçeneği olduğu görülecektir. 4

5 19. Gönderimler metin içi, metin dışı ile art ve ön gönderim olarak ayrılır. Seçenekler arasında metin dışı gönderim bulunmamaktadır. A, B, C ve D seçeneklerinde zamirler kendinden önce açıkça söylenen varlıklara gönderim yaptığından art gönderim varken E seçeneğinde ön gönderim vardır. Buna göre doğru cevap E seçeneğidir. 22. Tanzimat Dönemi yazarlarından Vakanüvis Lütfü, Daniel Defoe nun Robinson Crusoe adlı eserini Türk edebiyatına kazandırmıştır. Bu açıklamadan hareketle seçenekler incelendiğinde doğru cevabın A, B, D ve E seçeneklerinden herhangi biri değil, C seçeneği olduğu görülecektir. 25. Fıkra karşıdaki insana ders vermek amacıyla söylenen, bir nükteyle sona eren, farklı karakterler çevresinde gelişen ve insanları güldürürken düşündüren kısa anlatılardır. Fıkralar konularını günlük hayattan alır. Fıkralarda zaman ve mekân kavramı belirsizdir, hiciv ve tenkit unsuru ön plandadır. Fıkralarda en az bir tip bulunur. Bu tipler temsil ettikleri kesime göre değişik şekilde gruplanabilir: Nasrettin Hoca, Bektaşi fıkraları vb. Fıkralarda kalıplaşmış ifadelere rastlanmaz. 20. Çocuk kitaplarının sayfa düzenini oluşturan unsurlar fotoğraf / karikatür, rakam, resim, yazı gibi sayfa üzerinde bulunan unsurlardır. Görüldüğü gibi bu unsurlar arasında cilt yer almamaktadır. Çünkü cilt sayfaların bir araya getirilmesi ile oluşan biçimsel bir özelliktir. Bu açıklamanın ışığında seçenekler incelendiğinde doğru cevabın A seçeneği olduğu görülecektir. 23. Nabi nin çocuklar için kaleme aldığı aruz vezniyle yazmış olduğu öğüt kitabı Hayriyye dir. Bu açıklamadan hareketle paragrafın şu şekilde tamamlanması gerekir. Asıl adı Yusuf olmasına rağmen Nabi adıyla ünlenen şair Hayriyye adlı eserini aruz vezniyle manzum bir öğüt kitabı şeklinde yazmıştır. Şair bu eserini oğlu Ebü l- Hayr Mehmed Çelebi için kaleme almıştır. Söz konusu eser döneminde olduğu kadar şimdi de çocuklar için vazgeçilmez bir öğüt kitabıdır. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. 26. Destanlar bir milletin başından geçen doğal afetleri, kahramanlıkları, dinlerini olağanüstülük ve gerçeklikle iç içe anlatan eserlerdir. Saz eşliğinde söylenirler. Tarih, kahramanlık ve hayat olmak üzere üç temel unsuru bulunur. Milleti etkileyen bir olaydan kaynağını alır. Yaşanan olayı anlatan şiirler yazılır, olaylar hikâyeleştirilerek dilden dile anlatılır. Daha sonra destan yazarı yaşanılanları derleyip belirli kurallara göre destanlaştırır. Destanlar evrensel değerleri yansıtmaktan ziyade millî özelliklere sahiptir. Her milletin destanı kendine özgüdür. 21. A seçeneğindeki Uyuyan Güzel, B deki Güliver in Gezileri, C deki Robinson Crusoe ve D deki Don Kişot; yazarlarının doğum ve ölüm tarihleri dikkate alınarak 18. yüzyıl eserleri olarak tasnif edilirken Denizler Altında Yirmi Bin Fersah adlı eser 19. Yüzyıl eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Eserin yazım tarihi 1870 olarak bilinmektedir. Buna göre doğru cevap E seçeneğidir. 24. Halk hikâyeleri özellikle Doğu Anadolu da yaygın olarak anlatılır. Hikâye anlatıcıları hikâyeye başlamadan önce sersuhaname, peşrev, selçuk gibi adlarla anılan parçalar söyler. Aynı zamanda hikâye anlatıcıları halk hikâyesine başlamadan önce hikâyenin başında manzum olarak fasıl adı verilen parçalar söyler. Karavelli ise hikâye anlatıcısının hikâyenin akıcılığını artırmak amacıyla araya sıkıştırdığı mensur küçük hikâyelere verilen addır. 27. Çocukları uyutmak için kendine has ezgilerle söylenen ninni türünün ilk örneklerine Kâşgarlı Mahmut un Divanü Lügâti t-türk ünde rastlanır. Bu eserde ninni balu balu adıyla geçer. Atasözleri ilk kez Orhun Yazıtları nda, bilmece türü ise Codex Cumanicus adlı eserde görülmüştür. 5

6 28. Öncüldeki parçada anlatılan sanatçı Eşrefoğlu Rumi dir. 14. yüzyılın sonu ve 15. yüzyılın başında yaşadığı kabul edilen sanatçı, Hacı Bayram Veli nin damadı ve öğrencisidir. Dinî-tasavvufi düşüncelerini, Yunus Emre tarzında sürdürdüğü şiirleriyle divanında toplamıştır. Sanatçının dinî ve tasavvufi nasihatler içeren Müzekki n Nüfus adlı eseri, önemli tasavvuf klasiklerinden kabul edilir. Şiirlerinde Rumi mahlasını kullanan şair, Arapça ve Farsça kelimeler kullansa da en güzel eserlerini Türkçe yazmıştır. Eşrefiyye tarikatının kurucusudur. 31. Sis şiiri Tevfik Fikret in sanat ideolojisini değiştiren bir dönüm noktasıdır. Bu döneme kadar bireysel temalı şiirler yazan Fikret, bu şiiriyle birlikte sosyal temalara yönelmiştir. Tarih-i Kadim hariç bu dönemde yazdığı şiirleri Rübab-ı Şikeste nin II. Meşrutiyet ten sonraki baskısına almıştır. Sis şiiri bu döneme ait şiirlerindendir. 34. Beyitteki altı çizili sözle asıl anlatılmak istenen sevgili yani maşuktur. Maşuk divan edebiyatının başkişisidir. Vuslat talebinde bulunan âşığı reddeder. Rakibe ilgide bulunup âşığı kıskandırmaya çalışır. Naz ustasıdır. Türlü oyunlarla âşığı canından bezdirir. Vefasızdır. Âşığın onun için yaptıklarını önemsemez. Âşığın sürekli ağlaması ve feryat etmesi sevgilinin hoşuna gider. 29. Uygur Dönemi ne ait eserler genel olarak Uygurların inancına göre şekillenmiş, Mani ve Buda dinlerinin etkisinde eserler verilmiştir. Altun Yaruk, Sekiz Yükmek ve Maitrisimit Budizm etkisinde yazılan dinî menkıbevi eserlerdir. Huastuanift Mani etkisinde yazılan uzunca bir tövbe kitabıdır. Irk Bitig ise Mani etkisinde yazılan bir fal kitabıdır. Eserin içinde dine ait bazı anlatılar bulunsa da dinî bir eser değildir. 32. Millî Edebiyat Dönemi nde halka doğru ilkesi gereğince ulusal kaynaklara dönülmüş, Anadolu insanının özelliklerinden, yurt güzelliklerinden, kahramanlıklardan ve bireysel konulardan söz edilmiştir. Ziya Gökalp in önderliğinde ortaya çıkan bu ideoloji pek çok sanatçıyı etkilemiştir. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Mehmet Emin Yurdakul halka doğru ideolojisiyle eserler kaleme almışlardır. Fecriati Dönemi sanatçılarından Ahmet Haşim, sanat için sanat ilkesiyle hareket etmiş, imge yönünden zengin sembollerle örülü şiirler yazmıştır. Sanatçı öz şiirin temellerini oluşturan isimlerdendir. 35. Öncüldeki parçada sözü edilen sanatçı Fuzuli dir. Bahsedilen eseri ise Şikâyetname dir. Fuzuli, divan edebiyatının 16. yüzyılda yaşamış gazel üstatlarındandır. Hemen her türde şiirler kaleme almasına rağmen bu alanda son derece başarılı olmuştur. Âlim şairlerden olan sanatçı ilme büyük önem vermiş, Türkçe Divan ının ön sözünde İlimsiz şiir, esası yok dîvâr olur ve esassız dîvâr gâyette bî-i tibâr olur. diyerek şiirlerini bu temele dayandırmıştır. Şair Osmanlı Devleti nin ileri gelenlerine kasideler sunmuş fakat fazla rağbet görmemiştir. Padişaha sunduğu kasidelerin ilgi görmesiyle 9 akçelik maaşla ödüllendirilmiştir. Bu maaşını dahi alamamasını Şikâyetname adlı mektup türündeki eserinde Selam verdim, rüşvet değildir diye almadılar. Hüküm gösterdim, faydasızdır diye iltifat etmediler. sözleriyle dile getirmiştir. 30. Tanzimat Dönemi nin edebî ve felsefi yönü, Tanzimat ın siyasi ve idari başlangıcından yaklaşık yirmi yıl sonra görülmeye başlamıştır yılı Türk edebiyatındaki yeniden yapılanmanın miladı kabul edilmiştir. Bu dönemde ilk eğitim bakanlığı olan Meclis-i Maarif-i Umumiyenin kurulması, üniversitelerde okutulacak ders kitaplarını hazırlamak için Encümen-i Danişin kurulması, Mekteb-i Sultaninin açılması ve Muheverat-ı Hikemiyye ve Telamak adlı çeviri eserlerin yayımlanması Tanzimat edebiyatını hazırlayan gelişmelerdir. Encümen-i Şuara topluluğu 19. yüzyılın divan şairleri tarafından klasik şiiri içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için kurulmuştur. 33. Ahmet Hamdi Tanpınar psikolojik çözümlemelerle bilinçaltı, psikanaliz, rüya ve simgelerden yararlanarak çok boyutlu ve derinlikli roman kişileri kurmaya çalışmıştır. Tanpınar romancılığının en karakteristik yanı, kişilere dayanması ve peşinde olduğu rüya estetiğidir. O hararetli dünya karşısında rüya ve hayale sığınmış, bu iki âlem arasında eşikte kalmıştır. 6

7 36. Öncülde verilen beyit mef ûlü/ me fâ î lü/ me fâ î lü/ fe û lün (- -. / / /.. - ) vezniyle yazılmıştır. Beyit şu şekilde takti edilir: Bu şehr-i / Sitanbul ki / bî-misl-ü/ behâdur Bir sengire yek - pâre Acem mülki fedâdur :/: :/: :/: (mef û lü / me fâ i lü / me fâ î lü / fe û lün) 39. Öncüldeki beyitte altı çizili sözle kinaye sanatı yapılmıştır. Bir sözün hem gerçek hem mecaz anlama gelebilecek şekilde kullanılmasına kinaye denir. Kinayede kelimelerin gerçek anlamı da düşünülmekle beraber asıl kastedilen anlam mecaz anlamdır. Öncüldeki beyitte de cep delik sözünden kasıt parasızlıktır. 42. Öncüldeki ifadeden hareketle dersi işleyen öğretmenin kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulamaya yönelik ders işlemesi yedinci sınıfta olduğunu gösterir çünkü bu kazanım ifadesi MEB Türkçe Dersi Öğretim Programı nda yedinci sınıflar için belirlenmiştir. Dil bilgisi kazanımları becerilerden farklı olarak sınıflara göre tasnif edilmiştir. Bu açıklamalar ışığında seçenekler incelendiğinde doğru cevabın C seçeneği olduğu görülecektir. 37. Divan edebiyatında nazire mecmuaları, şairlerin birbirlerine yazdıkları şiirleri içerir. Şiir meraklılarınca derlenmiş eserlerdir. Bu mecmualar divanları kaybolmuş şairlerin şiirlerinin geçtiği tek kaynak olmaları nedeniyle önem taşır. Nazire mecmuaları antoloji niteliğindedir ve devrin edebî zevklerini, şiir anlayışlarını göstermesi bakımından da eski Türk edebiyatı çalışmalarına kaynaklık eder. Seçeneklerdeki eserlerden Pervane Bey Mecmuası, Metaliu n-nezair, Câmi ü n-nezâir ve Mecma u n-nezâir nazire mecmualarıdır. Fezleke ise Kâtip Çelebi ye ait tarih türündeki eserdir. 40. Öncüldeki parçada sözü edilen eserler egzistansiyalizm (varoluşçuluk) akımına bağlı kalınarak yazılmıştır. Varoluşçu felsefeye göre var oluş özden önce gelir. Bu felsefede insanın kendini sorgulaması mecburiyettir. Varoluşçuluk edebiyata kendine özgü bir toplumculuk olarak yansımıştır. Bu akımda yazar çağının tanığıdır ve toplumun geçirdiği bunalımlar içinde üstüne düşen sorumluluğu almalıdır. 43. Eğitim bilimlerinde modeller geleneksel ve yapılandırmacı modeller olarak sınıflandırılmıştır. Geleneksel modeller: Parçadan bütüne modeller Bütünden parçaya modeller Karma modeller Yapılandırmacı Modeller: Açıklayıcı model Etkileşimsel model Örnekleme modeli Teknikleri öğretme modeli Bu bilgiler ışığında seçenekler incelendiğinde öğretmenin tercih etmeyeceği modelin D seçeneğindeki parçadan bütüne modeli olduğu anlaşılacaktır. 38. Divan şiirinde matlasız gazele benzeyen, nükte, hikmet, yergi, övgü gibi konular anlatan, genellikle beyitler arasında konu bütünlüğü bulunan nazım şekli kıtadır. Bu tür şiirler dörtlük adıyla da anılmaktadır. Kıtalarda genellikle mahlas kullanılmaz. Beyit sayısı 2 den fazla olanlara kıta-ı kebire adı verilir. Birinci, ikinci ve dördüncü dizesi birbiriyle uyaklı kıtalara nazım adı verilir. 41. Yapılandırmacı yaklaşımla hazırlanan Türkçe Öğretim Programı na göre öğretmenin; öğrencilere araç gereç ve kaynak sunma görevi olduğundan A, otoriter değil, kılavuz olması gerektiğinden B, problem çözme yeteneğini geliştirmek için özel tekniklerden yararlanabileceği için D ve öğrencinin kendini değerlendirmesine imkân sunması gerektiğinden E seçenekleri ile öncüldeki ifade tamamlanabilir. Ancak yapılandırmacı yaklaşımda öğretmen öğrencinin ön öğrenmelerini göz ardı etmez, onlardan hareketle öğretimi sürdürür. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir. 44. MEB Türkçe Öğretim Programı nda I, II, III ve IV numaralı kazanımlar okuduğu metni anlama ve çözümleme amacı başlığı altında verilmiştir. Buna göre A, B, C ve D seçenekleri söz konusu amaca hizmet etmektedir. Ancak V numaralı Metni içerik yönünden değerlendirir. kazanımı okuduğu metni değerlendirme amacı için verilen kazanımlardandır. Buna göre doğru cevap E seçeneğidir. 7

8 45. Topluca yapılacak değerlendirme sürecinde öğrencilerin hatalarının görünecek olması stres yaşatabilir. Bu durumun önüne geçmek için sınıfça düzeltme tekniğinin kullanılması daha doğru olur. Bu teknikte kişi merkeze alınmaz, doğru metin verilir ve eylem topluca gerçekleştirilir. Bu açıklamadan hareketle seçenekler incelendiğinde doğru cevabın D seçeneği olduğu görülecektir. 47. A, B, D ve E seçeneklerindeki kazanımlar arasında dinlemeden başka bir becerinin işe koşulmasını gerektirecek herhangi bir etkinlik bulunmamaktadır ancak C seçeneğinde dinlenilenle ilgili soru sorulması ifadesinden hareketle konuşma becerisinin de aktifleştirileceği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla C seçeneğindeki kazanımda öncüldeki gibi bir durum söz konusu olduğundan doğru cevap C dir. 49. Birden fazla çalışmayı bir araya getiren ve öğrencilerin gelişimini izlemeye imkân sunan ölçme araçları ürün dosyalarıdır. Bu araçlar sınıf içi etkinliklerin toplanması ile oluşturulur ve hem öğrenciyi hem de öğretmeni değerlendirme imkânı sunar. Bu açıklamalardan hareketle seçenekler incelendiğinde doğru cevabın A seçeneği olduğu söylenebilir. 46. Türkay Öğretmen in yapmış olduğu etkinlik bir okuma etkinliği olduğundan E seçeneği elenir, onu tanıyorum bir yazma etkinliğidir. Öğrencilere okudukları kitaplar arasından bazılarının ismini metin içine gizleyerek bulmalarını amaçlayan okuma etkinliği şifre çözücü dür. Bu etkinlikte kitap ismi kodlanmış yani şifrelidir, bu yüzden bu isim verilmiştir. Bu bilgilerden hareketle seçenekler incelendiğinde doğru cevabın B seçeneği olduğu görülecektir. 48. Dil öğretimini dil bilgisi ve kelime bilgisi kavramları ile açıklamak yerine, iletişimde kullanmanın temeli olan anlam üzerinde duran, dil eğitiminde içerik seçiminin önemli olduğunu; öğretilecek kelimeler, dil ögelerinin sunumu, öğretim ilkeleri, modeli vb. üzerinde durulması gerektiğini vurgulayan ve öğrenciyi merkeze alan bir programla dilin öğretilmesi gerektiğini dile getiren dil öğretim yaklaşımı kavramsal-işlevsel yaklaşımdır. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir. 50. Açık kitap sınavlarında amaç öğrencinin önceki öğrenmelerini veya eğitim sayesinde ne kazandığını ölçmek olmadığından bu sınavların başlangıç ya da sonuç değerlendirmesi için kullanılması uygun değildir. Bu sınav ile öğrencinin süreçte neyi kazandığını ve neleri eksik bıraktığını görmesi hatta bunu sınav anında öğrenmeye başlaması amaçlanmaktadır. Bu da süreç değerlendirme aşamasında kullanılmasının daha doğru olduğunu göstermektedir. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir. 8

TG 10 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

TG 10 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TG 10 ÖABT TÜRKÇE Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

TG 10 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

TG 10 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ TG 10 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

TG 1 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

TG 1 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ TG 1 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

TG 12 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

TG 12 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ TG 12 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ 23 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ 23 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ 23 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

TG 9 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR

TG 9 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR TG 9 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI ORHAN VELİ NİN ŞİİRLERİNDE ÖYKÜ İZLERİ, SAİT FAİK İN ÖYKÜLERİNDE ŞİİR İZLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Emel AYDIN Balıkesir,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ TUR1001 TÜRK DİL BİLGİSİ I SES BİLGİSİ (2 0 2) Türk dilinin kaynağı, tarihî gelişimi, Türkçenin diğer dillerle karşılaştırılması, Türkçe nin sesleri; ünlü, ünsüz seslerin

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-23062012-1-1163-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-3 Türk Dili ve Edebiyatı Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 85 dakikadır.

Detaylı

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETĐMĐYLE ĐLGĐLĐ BĐR KAYNAKÇA DENEMESĐ

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETĐMĐYLE ĐLGĐLĐ BĐR KAYNAKÇA DENEMESĐ YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETĐMĐYLE ĐLGĐLĐ BĐR KAYNAKÇA DENEMESĐ Đlhan ERDEM ÖZET Türkçe, yaklaşık 250 milyon insanın kullandığı yaygın bir dildir. Bu derece yaygın bir şekilde kullanılan bir dilin yabancılar

Detaylı

TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 4 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

TG 12. Genel Yetenek Genel Kültür Eğitim Bilimleri Çözüm Kitapçığı. 4 5 Haziran 2011. 2011 Kamu Personel Seçme Sınavı

TG 12. Genel Yetenek Genel Kültür Eğitim Bilimleri Çözüm Kitapçığı. 4 5 Haziran 2011. 2011 Kamu Personel Seçme Sınavı 0 Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yetenek Genel Kültür Eğitim Bilimleri Çözüm Kitapçığı TG 4 5 Haziran 0 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NUMARASI SALON SIRA NUMARASI DİKKAT! SINAV BAŞLAMADAN

Detaylı

TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC

TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI FRANSIZCA DERSİ PROGRAMI

Detaylı

İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMINA SÖZLÜ VE YAZILI KÜLTÜR TEMELLİ BİR ELEŞTİRİ

İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMINA SÖZLÜ VE YAZILI KÜLTÜR TEMELLİ BİR ELEŞTİRİ Ocak 2012 Cilt:20 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 271-290 İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMINA SÖZLÜ VE YAZILI KÜLTÜR TEMELLİ BİR ELEŞTİRİ Özet Bayram BAŞ Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü,

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu 30 Mayıs 2005 Not: Bu rapor http://www.erg.sabanciuniv.edu/ adresinde erişime açık olarak sulunmuş olup, okurlarımızla paylaşmak amacıyla izin

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. DÖNEM TRK 101 YAZI YAZMA TEKNİKLERİ (2+0+2) AKTS 3 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ Edebiyat tarihi, medeniyet tarihinin en önemli kısmıdır. Bir milletin uzun asırlar esnasında geçirdiği fikrî ve hissî gelişmeyi belirten bütün kalem ürünlerini inceleme ile onun

Detaylı

uzman yaklaşımı türk dili ve edebiyatı Branş Analizi Murat AKÇAM

uzman yaklaşımı türk dili ve edebiyatı Branş Analizi Murat AKÇAM Branş Analizi türk dili ve edebiyatı Öğretmen adayları için ÖSYM tarafından ilk defa düzenlenen Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Türk Dili ve Edebiyatı Sınavı nda ağırlıklı olarak Eski Türkçe ve Eski

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

GİRİŞ. yerlilerinin dinlerinde görülen inanışların bazı ilkel dinlerde de görüldüğü anlaşılır. Bu tespit o zaman için çok yenidir.

GİRİŞ. yerlilerinin dinlerinde görülen inanışların bazı ilkel dinlerde de görüldüğü anlaşılır. Bu tespit o zaman için çok yenidir. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ - I DERS NOTLARI 1. Sınıf - 1. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com GİRİŞ Sözlü anlatım bir sosyal olaydır. Halk edebiyatında, gösterim, performans

Detaylı

1.ÜNİTE: TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI 1. EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ

1.ÜNİTE: TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI 1. EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ TÜRK EDEBİYATI-10 1 1.ÜNİTE: TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI 1. EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ Sanat geçmişten gelir. Bu yüzden sanatın tarihi vardır. Bilim de öyledir. Buna da bilim tarihi denir. Bunun gibi Kültür

Detaylı

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRK DİLİ CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI ÇOCUK EDEBİYATI

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRK DİLİ CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI ÇOCUK EDEBİYATI ÖABT 2015 Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRK DİLİ CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI ÇOCUK EDEBİYATI Konu Anlatımı Özgün Sorular

Detaylı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı OKUMA Aa EĞİTİMİ Kuram ve Uygulama Hal t Karatay 2. Baskı Doç. Dr. Halit Karatay OKUMA EĞİTİMİ KURAM VE UYGULAMA ISBN 978-605-364-934-2 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014, Pegem

Detaylı

ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK ÜZERE HAZIRLANAN PARAGRAFLAR

ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK ÜZERE HAZIRLANAN PARAGRAFLAR 6 ünite PARAGRAF BİLGİSİ ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YAPI PARAGRAFIN KONUSU PARAGRAFTA BAKIŞ AÇISI PARAGRAFTA BAŞLIK PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK

Detaylı

KEMAL TAHĠR ĠN ROMANLARINDA ERKEK KAHRAMANLAR

KEMAL TAHĠR ĠN ROMANLARINDA ERKEK KAHRAMANLAR T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI KEMAL TAHĠR ĠN ROMANLARINDA ERKEK KAHRAMANLAR YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Prof. Dr.

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

TG 2 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 2 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 2 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı