ATILIM ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Örgüt Yapısı-Kurullar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATILIM ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Örgüt Yapısı-Kurullar"

Transkript

1 ( gün ve 06 sayılı Senato Kararı) Amaç ve kapsam ATILIM ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Örgüt Yapısı-Kurullar MADDE 1- Çağın hızla gelişen ve uygulanan uzaktan eğitim sisteminin üniversitemizce eğitim hayatına kazandırılmasına ve uygulamasına karar verilmiştir. Amaç internet üzerinden mekan ve zaman maliyetini en aza indirerek ülkemizde çok sayıda yüksek eğitim ve öğretim olanaklarından mahrum kalmış öğrencilerimizin eğitim talebini eğitim kurallarına uygun, verimli ve yararlı bir biçimde karşılamaktır. Uzaktan eğitim öğrencilerine internet üzerinden çok ciddi ve kaliteli bir eğitim vermek amacıyla kurulmuş bu sistemde, öğrenciler sürekli olarak denetlenmekte ve değerlendirilmektedir. Öğrenciler, internet üzerinden eğitimde başarı için, örgün eğitimdeki kadar çalışma koşullarına ve ortamına sahip olabilmektedirler. Eğitim kapsamında yer alan eğitim programları, ön lisans, lisans ve yüksek lisanslarla üniversite içi ve dışı kurslardır. Sistemin sahip olduğu ileri teknolojinin alan genişliği sonucunda yurt içi ve yurt dışı eğitim programları ortak veya ayrı program ve dillerle verilecektir. İhtiyaç duyulduğunda yurt dışında uzaktan eğitim birimleri açılabilecektir. Yürütme kurulu MADDE 2- Yürütme kurulu Enstitü/Yüksekokul yönetimi adına, uzaktan eğitim birimlerinin akademik ve idari konularda organizasyonunu sağlar. Sistemin uygulamasına dönük 2547 sayılı kanunun 19 ve 20. maddelerinde yer alan hükümlere aykırı olmamak üzere bütün işlem ve tasarruflarını karara bağlar, onaylar ve denetler. Yürütme Kurulu; Rektör Yardımcısı, genel koordinatör, teknik hizmetler koordinatörü, akademik hizmetler koordinatörü, bölüm başkanları ve Üniversite genel sekreterinden oluşur. Yürütme kurulunda görev alan Rektör Yardımcısı aynı zamanda kurulun başkanıdır. Yürütme kurulunun görevleri şunlardır: a) Uzaktan eğitim faaliyetleriyle ilgili akademik konuları programlamak ve onaylamak, b) Öğrencilerin kayıt işlemlerini, ders intibaklarını yapmak, ilişkilerinin kesilmesi ve mezuniyet durumlarını belirlemek ve Enstitü/Yüksekokul Müdürlüğü ne bildirmek, c) Bölümlerin akademik takvimlerini hazırlayarak enstitü/yüksekokul kuruluna sunmak ve uygulamasını gerçekleştirmek, d) Uzaktan eğitimin teknik hizmetlerini planlamak, değerlendirmek ve onaylamak, e) Uzaktan eğitimde görevli yöneticilerin akademik ve yönetim işlemleriyle ilgili tekliflerini değerlendirmek ve karara bağlamak, f) Uzaktan eğitimde yer alan birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve yönlendirmek, g) Uzaktan eğitimde görev alacak akademisyen, yönetici ve personelin seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için ilgili üst makamın onayına sunmak, h) Uzaktan Eğitim ile ilgili görevleri yapmak. 1

2 Akademik değerlendirme kurulu MADDE 3- Ana bilim dallarının yer aldığı her meslek grubu için sosyal ve teknik dallarda olmak üzere Akademik Değerlendirme Kurulları oluşturulur (mühendislik, işletme v.b.) Akademik Değerlendirme Kurulunda görev alacak öğretim üyeleri mesleki alanlarında deneyimli ve birikimi olan üniversitede görev yapmış veya yapmakta olan öğretim üyeleri arasından seçilir. Akademik Değerlendirme Kurulu 1 (bir) başkan ve 4 (dört) üyeden oluşur. Akademik değerlendirme kurulunun görevleri şunlardır: a) Ders programlarını hazırlamak, b) Web tabanına verilecek ders kitaplarını değerlendirerek onaylamak, c) Ders kitaplarını güncellemek, periyodik denetimleri yapmak, d) Programlar için telif eser yazacak, ders verecek öğretim üyelerini bölüm/ana bilim dalı başkanları ile birlikte belirlemek e) Akademik konularla ilgili diğer işlemleri yapmak Genel koordinatör İKİNCİ BÖLÜM Koordinatörler-Bölüm/Ana Bilim Dalları Başkanları Öğretim Üyeleri-Genel Sekreter MADDE 4-Genel Koordinatör sistemin akademik ve teknik hizmetlerini yönlendirir ve koordine eder. Teknik birimleri ve idari personeli amaca uygun biçimde yönlendirir ve denetler. Bu birimlerle ilgili teklif ve kararları yürütme kuruluna sunar. Genel koordinatör yürütme kuruluna karşı sorumludur. Öğretim üyeleri arasından seçilir. Akademik hizmetler koordinatörü MADDE 5-Akademik Hizmetler Koordinatörü, akademik faaliyetleri, alınan kararlar doğrultusunda yürütür. Uzaktan eğitim programlarında görev alacak öğretim üye ve yardımcılarını, ana bilim dalı bölüm başkanları ile işbirliği içinde yönetir ve denetler. Ayrıca ders programlarının uygulanması, eğitimin düzenli yürütülmesi görevlerini de yüklenir. Akademik Hizmetler Koordinatörü Genel Koordinatöre karşı sorumludur. Öğretim üyeleri arasından seçilir. Teknik hizmetler koordinatörü MADDE 6-Uzaktan eğitimin yürütülmesinde önemli bir görev üstlenen Teknik Hizmetler Koordinatörü, birim içinde ve birim dışında web tabanına verilecek ders kitaplarının animasyonu, redaksiyonu ve dersin içeriğine uygun animasyonların seçimi vb. hizmetleri yürütür. Ayrıca bu birimin öğretim yönetim sistemini koordine eder ve bu konuda öğretim elemanlarını bilgilendirir. Öğretimin kesintisiz ve düzenli bir biçimde yürütülebilmesi için teknolojinin gerektirdiği her türlü hizmetleri yürütür. Teknik Hizmetler Koordinatörü Genel Koordinatöre karşı sorumludur. Öğretim elemanları arasından seçilir. 2

3 Bölüm/ana bilim dalı başkanları MADDE 7- Bölüm/anabilim dalları, ilgili bulunduğu meslek grupları içinde yer alan, bağımsız eğitim programlarını uygulayan birimlerdir. Bölüm/anabilim dalı başkanı ve Akademik Koordinatörün önerisi, Genel Koordinatörün ve Yürütme Kurulunun olumlu görüşü ve enstitü/y.o. kurul kararı ve Senatonun onayı ile bölüm/anabilim dalı açılır. Bölüm/anabilim dalı kararı verilirken Akademik Değerlendirme Kurulunun önerileri dikkate alınır. Bölüm/anabilim dalı başkanı birimin yönetim hizmetlerini Akademik Koordinatör ile birlikte yürütür. Öğretim üyelerinin eğitim faaliyetlerine yardımcı olur ve sistemi denetler. Ders programları ve bölüm/ana bilim dalında görevlendirilecek öğretim üyelerinin seçimi konusunda Genel Koordinatör ve Yürütme Kurulu na önerilerde bulunur. Öğretim üyeleri MADDE 8-Uzaktan eğitim programlarında görev alacak öğretim üyeleri bu alanda eğitim vermiş, deneyimli ve eserleri bulunan öğretim üyeleri arasından seçilir. İhtiyaç durumunda kendi alanında uzmanlaşmış eğitimciler de görevlendirilebilir. Yurt içi ve yurtdışı her üniversiteden öğretim üyesi sistemde görev alabilir. Öğretim üyeleri ders ücretli, yarı zamanlı ve tam zamanlı olarak görevlendirilebilir. Genel sekreter MADDE 9-Genel Sekreter uzaktan eğitimin faaliyet halindeki bütün organlarının mevzuat çerçevesinde idari ve bürokratik hizmetlerinin yürütülmesini sağlar. Yürütme Kurulunun üyesidir. Genel Koordinatör ile birlikte Uzaktan Eğitim ile ilgili teknik ve idari hizmet birimlerinin organizasyonunu yapar, bu birimlerin işleyişini denetler. 3

4 REKTÖR YARD. YÜRÜTME KURULU Akademik Değerlendirme Kurulu GENEL KOORDİNATÖR TEKNİK KOORDİNATÖR AKADEMİK KOORDİNATÖR GENEL SEKRETER Animasyon ve Redaksiyon Birimi Bölüm Anabilim Dalı Bşk. Öğrenci İşleri Öğretim Yönetimi Sistemi Denetim Ve İnceleme Birimi Öğretim Üyeleri Muhasebe İşleri Personel İşleri Teknik Servis ve Koordinasyon Birimi Programlar Haberleşme İş. Halkla İlişkiler Bölüm Sekreterleri 4

5 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Seçme ve Değerlendirme-Kayıt Kabul-Kayıt Yenileme Eğitim-Öğretim Yöntemi Öğrenci seçme MADDE 10- Ön lisans, lisans ve yüksek lisans programına alınacak öğrencilerin a) Önlisans: Lise ve dengi okullardan mezun olması, b) Lisans: Lise ve dengi okullardan mezun olması, c) Yüksek lisans: Dört yıllık yüksek öğretim diplomasına sahip olması gerekir. Yürütme Kurulu, her yıl, uzaktan eğitim programlarına alınacak öğrencilerin başvurularını nitelik ve nicelik yönünden değerlendirir. Kayıt kabul ve değerlendirme MADDE 11- Seçimi yapılan öğrencilerin kayıtlarını yaptırabilmeleri için gerekli belgeleri, ön kayıt için internet, kesin kayıt için posta yoluyla öğrenci işlerine göndermeleri gerekir. Öğrenci başvurularını kontrol etmek üzere kurulacak bir değerlendirme komisyonu tarafından her öğrencinin konumu ve sunduğu belgeler değerlendirilerek Yürütme Kurulunun onayına sunulur. Belgeleri ve konumu yönetmeliklerde belirlenen kayıt kabul kriterlerine uygun olmayan öğrencilerin başvurusu kabul edilmez. Kayıt yenileme MADDE 12- Öğrenci, her dönem başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde öğretim ücretini ödeyerek ders kaydını yenilemek zorundadır. Ders kayıtları Fakülte/Enstitü/Yüksekokul yönetmeliklerine göre yapılır. Eğitim-öğretim yöntem ve süresi MADDE 13- Uzaktan eğitim ve öğretim WEB tabanlı olup internet üzerinden yapılır. Ayrıca gerektiğinde Yürütme Kurulunun kararıyla video-telekonferans sistemleri, eğitim CD leri, sayısal kütüphane, kaynak kitaplar gibi diğer uzaktan eğitim araçlarıyla desteklenebilir. a) Önlisans eğitim süresi dört yarıyıl olup 2 yılda tamamlanır. Her ders yarıyılı 14 haftadır. b) Lisans programları 8 yarıyıl olup 4 yılda tamamlanır. Her ders yarıyılı 14 haftadır. c) Yüksek lisans programları 3 yarıyıl olup 6 yarıyılda tamamlanır. Her ders yarıyılı 14 haftadır. Dönem içi başarı puanı DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Başarı Puanı-Sınavlar-Başarı Notu Sınav Sonuçlarına İtiraz-Not Ortalamasının Hesaplanması MADDE 14- Öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği ilgiyi, edindiği bilgiyi, ara sınav, ödev ve tartışmalara katılımları sürekli olarak denetlenir. Bu faaliyetlerinden dolayı elde etmiş olduğu başarı değerlendirilerek yüz (100) üzerinden dönem içi başarı puanı verilir. Dönem içi başarı puanının ağırlığı ( ara sınalar, ödevler, tartışma konuları, mesaj ve sohbetler ) ders geçme başarı notunun %40 dır. 5

6 Final sınavları MADDE 15- Her dersin dönem final sınavı, dönemin sonunda yapılır. Öğrenciler yapılacak olan final sınavları için önceden belirlenen ve duyurulan sınıf ve salonlarda bulunmak zorundadırlar. Final sınavının ağırlığı ders geçme başarı notunun %60 ıdır. Sınavlarda kopya MADDE 16- Sınavlarda kopya çeken veya kopyaya teşebbüs eden öğrencilerin sınavı iptal edilir ve öğrenciler hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca işlem yapılır. Bir sınav salonunda toplu kopya çekildiği tespit edilirse o sınavda sınava girenlerin sınavları toptan iptal edilebilir. Ders başarı notunun hesaplanması MADDE 17- Öğrencilerin final sınavlarında almış oldukları ham puanlar o derse kayıtlı bütün öğrencilerin almış oldukları ham puanların dağılımı ve sınıf ortalaması göz önüne alınarak göreceli puanlara dönüştürülür. Dönem içi başarı puanının %40 ı ile final sınavının göreceli puanının %60 ının toplamı göz önüne alınarak her öğrenciye dersteki başarı derecesini belirten rakam bir harf notuna dönüştürülür. Notlar ve harf karşılıkları MADDE 18- Sınav ve değerlendirmelerin sonunda öğrencilere bir ders için verilmiş olan harf notları ile ifade ettikleri anlam ve eşdeğerleri aşağıda belirtilmiştir: Fen Bilimleri Enstitüsü İçin; Puan Notu Katsayısı AA 4.0 I-Eksik BA BB CB CC DC DD FD ve aşağısı FF 0 Ortalamalara Katılmayan Notlar S-Yeterli U-Yetersiz P-Gelişmekte Olan EX-Muaf NI=Not ortalamasına Katılmayan NA= Devamsızlık Nedeniyle Başarısız (I) notu, hastalık veya geçerli başka bir nedenle yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur.öğrenci, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde, notların Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı na teslimi tarihinden itibaren on beş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (I) notu kendiliğinden (FF) notu haline gelir. Bu süre, uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde öğrencinin başvurusu, EABD nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir. (S) notu, tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. (S) notu, ayrıca, kredisiz olarak alınan dersler ve diğer üniversitelerden alınan dersler için, başarılı olma durumunda verilir. 6

7 (U) notu, tez çalışmalarını başarıyla sürdüremeyen öğrencilere verilir. (U) notu, ayrıca, kredisiz olarak alınan dersler ve diğer üniversitelerden alınan dersler için, başarısız olma durumunda verilir. (P) notu, tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir. (EX) notu, Atılım Üniversitesi dışındaki üniversitelerden yatay geçiş yaparak gelen öğrencilerin daha önce almış oldukları ve denklikleri kabul edilerek en az ders yüküne sayılan dersler için verilir. (NI) notu, "not ortalamasına katılmamak koşuluyla" alınan dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencilerin ilgili olduğu dersten aldığı harf notu ile birlikte not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler ders saydırma işlemlerinde kullanılamaz. (NA) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere öğretim üyesince takdir olunur. (NA) notu, not ortalamaları hesabında (FF) notu işlemi görür. Yarıyıl sonu ders notları Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'na verildiği anda kesinleşir ve aynı başkanlık tarafından açıklanır. Sosyal Bilimler Enstitüsü İçin; Dönem sonu sınavları 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Notların karşılıkları aşağıdaki gibidir : Katsayı Pekiyi 4.0 AA İyiüstü 3.5 BA İyi 3.0 BB Ortaüstü 2.5 CB Orta 2.0 CC 0-64 Geçmez 0.0 FF Ara sınav; öğrenciler her yarıyıl en az bir ara sınava girerler. Ara sınavlar ödev değerlendirmesi biçiminde de olur. Öğrenciler yarıyıl sonu sınavına girebilmek için ara sınavdan tam notun %50 sini almak zorundadır. Birden fazla ara sınav yapılması halinde aritmetik ortalaması alınır. Öğrenci %50 nin altında not almış olduğu dersten başarısız sayılır ve o dersi tekrarlar. Yarıyıl sonu sınavı; yarıyıl sonu sınavı Enstitünün tez yazım yönergesine uygun olarak hazırlanmış dönem ödevinin değerlendirilmesi biçiminde de olabilir. Yarıyıl sonu sınavında başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı açılmaz. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersin başarı notunun tam notun yüzde 65 inden aşağı olmaması gerekir. Başarı notu; ara sınav notu ile yarıyıl sonu sınav notunun aritmetik ortalamasıdır 7

8 Meslek Yüksekokulu için; Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir. Puan Yarıyıl Ders Notu Katsayısı Ortalamalara Katılmayan Notlar AA 4.0 I-Eksik BA 3.5 S-Yeterli BB 3.0 U-Yetersiz CB 2.5 T-Transfer CC 2.0 W-Dersten Çekilme DC DD FD ve aşağısı FF 0 (I) notu hastalık veya geçerli başka bir nedenle dönem içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere takdir olunur. Öğrenci hasta olması halinde rapor bitimi tarihinden geçerli mazereti olması halinde ise geçerli nedenini kanıtlayan belgeyi yarıyıl sonu sınavından sonraki üç gün içinde bölüm başkanlığına sunmak zorundadır. Öğrenci herhangi bir dersten "I" notu aldığı takdirde, notların öğrenci işlerine teslim tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde 'I' notu kendiliğinden "FF" haline gelir. Ancak uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, bölüm başkanlığı'nın önerisi ile "I" notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir. (S) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden geçen öğrencilere verilir. (U) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğrencilere verilir. (T) notu, Üniversite dışından nakil yolu ile gelen ve denkliği tanınan dersler için verilir. (NA) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere verilir. (W) notu, öğrencinin kendi isteği ile danışmanın önerisi ve ilgili dersin öğretim elemanının onayı ile akademik takvimde belirtilen tarihler içinde dersten çekilen öğrenciye verilir. Dersten çekilme ile ilgili aşağıdaki esaslar uygulanır: 1. Bir öğrenci müfredat programının ilk iki döneminde yer alan derslerden çekilemez. Ancak daha önce geçer not alıp tekrar ettiği dersler bu kural dışında tutulur. 2. Bir öğrenciye tekrarlamak zorunda olduğu derslerden, daha önce "W" notu aldığı derslerden ve/veya genel not ortalamasına katılmayan derslerden çekilme izni verilmez. 3. Bir öğrenciye öğrencinin kendi isteği ile danışmanın önerisi ve ilgili dersin öğretim elemanının onayına bağlı olarak lisans öğrenimi sırasında bir dönemde en fazla bir ders olmak üzere en fazla altı dersten çekilme izni verilebilir. Bir dönemde üçten az ders alan öğrenci dersten çekilemez. 8

9 Sınav sonuçlarına itiraz ( Maddi hata ) MADDE 19- ( 1 ) Dönem içi başarı puanına itiraz Öğrenci, bir dersin dönem içi başarı puanına ilan edildiği tarihten itibaren en geç on gün içinde yönetime dilekçe veya e-posta yoluyla maddi hata için itiraz edebilir.koordinatör öğretim üyesine inceletir. Öğretim üyesi öğrencinin dönem içi başarı puanına katkıda bulunan bütün çalışmalarını tekrar inceleyerek itirazı en geç on gün içinde değerlendirir. Sonucu öğrenciye ve yönetime bildirir. ( 2 ) Ders başarı ve final notuna itiraz ( Maddi hata ) Öğrenci bir dersin başarı notuna, notun öğrencilere duyurulduğu tarihten itibaren en geç on gün içinde yönetime dilekçe veya e-posta yoluyla maddi hata için itiraz edebilir. Koordinatörlük öğrencinin başarı notuna katkısı bulunan dönem içi başarı puanı, final sınavları başarı puanlarını ve bunlardan oluşan hesaplamalarda herhangi bir hata olup olmadığını araştırır. Sonucunu en geç on gün içinde öğrenciye ve yürütme kuruluna bildirir. Onur öğrencileri BEŞİNCİ BÖLÜM Onur Öğrencileri-Kayıt Dondurma-İlişki Kesme Yatay-Dikey Geçişler MADDE 20- Uzaktan eğitim programlarında not ortalaması arasında olan başarılı öğrencilere her yıl sonunda onur öğrencisi payesi verilir. Kayıt dondurma MADDE 21- Haklı mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen Meslek Yüksekokulu öğrencilerine, öğretim süresi boyunca bir defada iki dönem tüm öğretim sürelerinde toplam dört dönem, Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarına kayıtlı bulunan öğrencilere iki dönem, Fen Bilimleri Enstitüsü Programlarında kayıtlı bulunan öğrencilere de iki döneme kadar izin verilebilir. Öğrenciler izinli bulundukları dönemlerde derslere devam edemezler ve sınavlara giremezler. Öğrencilerin izinli oldukları dönemler eğitim süresinden sayılmaz. Öğrencilerin izinli sayılması için öngörülen eğitim ücretlerini ödemeleri gerekir. İlişik kesme MADDE 22- Uzaktan eğitim öğrencilerinin eğitimle ilişkileri aşağıdaki durumlarda kesilir. a) Her dönem akademik takvimde belirtilen tarihlerde kaydını yenilemeyenler. b) Yönetmeliklerle belirtilen eğitim süreleri içerisinde mezun olamayanlar veya mezun olamayacağı kesinlik kazananlar, c) Kendi isteğiyle kaydını sildirenler, d) Yükseköğretim kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre kaydı silinenler. 9

10 Yatay ve dikey geçiş MADDE 23- Başka bir üniversitenin fakülte, yüksek okul ve uzaktan eğitim programlarından Atılım Üniversitesi nin eşdeğer programlarına Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile enstitülerin Yönetmelik hükümlerine göre geçiş yapabilir. Yatay ve dikey geçiş yapan öğrencilerin daha önce alıp başarılı olduğu derslerden hangilerinin kabul edilerek transfer edilip edilemeyeceğine ve yeni programa uyum derslerinin neler olacağına ilgili anabilim dalı/bölüm başkanı ve Akademik Koordinatör tarafından değerlendirilerek ilgili kurulların kararına sunulur. Özel öğrenciler ALTINCI BÖLÜM Çeşitli Hükümler MADDE 24- Yüksek lisans programlarında 4 yıllık yüksek eğitimi olan kişiler özel öğrenci statüsüne başvurabilirler. Bu öğrenciler aldıkları dersler için bütün eğitim kurallarına uymak zorundadırlar. Özel öğrencilere diploma verilmez. Bu öğrencilerin öğrenci statüsüne kabulleri anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile olur. Özel öğrenci statüsünde kayıtlı öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak, özel öğrenci iken aldıkları derslerden resmi öğrenci olmaları halinde muaf tutulabilirler. Tebligat ve adres bildirme MADDE 25- Öğrencilerin uzaktan eğitim için yönetime bildirdikleri internet adresi aynı zamanda tebligat adresidir. Bu adreslere gönderilen her türlü yazışma ve tebligat öğrenciler tarafından alınmış sayılır. Mali kaynaklar MADDE 26- Uzaktan eğitim programı finansmanı, öğrencilerden alınacak ücretlerden, bağışlardan ve Üniversitenin belirli oranda yapacağı destek fonlarından oluşur. Uzaktan eğitim sisteminin bu gelir kaynakları öncelikle öğretim üyelerinin telif haklarına, ders ücretlerine, yayınlara idari ve teknik personel giderlerine tahsis edilir. Artan gelirler ise Üniversitenin diğer ihtiyaçlarına harcanır. Bütçe MADDE 27- Uzaktan eğitim programının bütçesi yıllık yapılır. Yürütme Kurulu tarafından bütçe hazırlanır ve Rektörlüğe sunulur. Yıl içerisinde ihtiyaçların tahminler üzerinde artış göstermesi durumunda Yürütme Kurulu mevcut bütçenin tutarını aşmamak üzere ek bütçe düzenleyebilir. Yürürlük MADDE 28- Bu yönerge Senatonun kabulünden ve Mütevelli Heyet Başkanı nın onayından sonra yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 29- Bu yönerge hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür. 10

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1: Bu yönergenin amacı; Atılım Üniversitesi Uzaktan Eğitim

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (20.06.2012 gün ve 28329 sayılı resmi gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesine kayıt, eğitim-öğretim

Detaylı

11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK

11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK Hasan Kalyoncu Üniversitesinden: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar Ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı İşletme Fakültesi nde yürütülen

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Acıbadem Üniversitesinden: ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp Fakültesi

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde yürütülen

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Mayıs 2014 69471265-305-4010

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Acıbadem Üniversitesi ne bağlı Sağlık Hizmetleri

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü - 8 Ekim 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27370, Değiştirilmiş

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 22 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28389 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam ***** MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1)

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) Resmi Gazete Tarihi: 12.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28082 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234)

Detaylı

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda başarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda başarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör Sevgili Öğrenciler Üniversitemizi tercih ettiniz ve Üniversiteli oldunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Bu el kitabı sizin eğitim ve öğretiminizle ilgili bilgileri içeren BAŞVURU kitabıdır. İçerisinde uymanız

Detaylı

YÖNETMELİK. İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 15 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28293 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eğitim ve Öğretim Esasları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eğitim ve Öğretim Esasları Resmi Gazete Tarihi: 11.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28704 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitim - Öğretim Yönergesi

T.C. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitim - Öğretim Yönergesi T.C. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitim - Öğretim Yönergesi Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, T.C. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin lisans eğitimöğretimi ile

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28772

Resmî Gazete Sayı : 28772 21 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28772 YÖNETMELİK Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırgızistan Türkiye

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Nisan 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28959 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Eylül 2013 PAZAR Sayı : 28773 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bahçeşehir Üniversitesinden: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28706 Amaç ve kapsam TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 16 Eylül 2012 Resmi Gazete Sayısı: 28413 UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

ODTÜ KKK Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği

ODTÜ KKK Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği ODTÜ KKK Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi nde yürütülen lisans programlarına öğrenci

Detaylı