Fransoda kanuni kürtaj~ diğer bir deyişle istenmeyen cacuğun

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fransoda kanuni kürtaj~ diğer bir deyişle istenmeyen cacuğun"

Transkript

1 FRANSADA KÜRTAJIN SERBEST BIRAKILMASI Dr. Eşref YAZ,ICIOGLU ( ) Fransoda kanuni kürtaj~ diğer bir deyişle istenmeyen cacuğun kürtajına izin verilmesi sorunu ge~ rek ele alınışı ve gere kse verdiği sonuçlar yönünden çok ilgi çekici niteliktedir. Bu tevkalôde sansasyona! ve politik konuyu sadece medikal ve ilmi yönleriyle doğum hekimi gözüyle yansıtmakta yaırar görüyoruz, çünkü gizli kürtaj ve provokasyon bizde ana sağlığını tehdit eden s.orunların en önemli ve güncel olanıdır. Tıp tarihi malümatımız zorı.anacak olursa, görülür ki doktorla r doğum esnasında analjeziyi uzun seneler sadece tıbbi nedenler dı şındaki sebeplerle reddetmişlerdir. Bu bakımdan kürtajın serbest bı~ rakılması konusunda medikal bi r araştı:rmo yapmada bir sakınca görmüyoruz. Fransa, 7 Ocak 975 tarihli «Veil» kanunuyla kürtajı serbest bıraktı. Aynı senenin M art ayında da uygul a maya geçildi. İngilizl er bu konuya, 27 Nisan 96.S taırlhli bir kanunla «evet» dediler. Bu yedj yıllık uygulama fa rkı Fransanın bu konuya nasıl büyük bir titizlik ve ihtiyatla girdiğinin delilidir. İngil tere örneğini biraz daha aoıklarsak bu ihtiyatlı tutum da ha iyi anlaşıla caktır. ingilterede, büyüklüğü ne kadaır olursa olsun, her hamile k a dın ve ayrıca İngiltere toprağına ayak basan her yabancı gebe ka dın, hiç bir kısıtlamaya tabi tutul modan istemediği çocuğunun kür tajını yaptırabilir (7). ( ) Nisaiye Müt. Haydarpaşa.. Numune Hastanesi (Şef:. Dr. Ş. Avcı). -9ı2-

2 YAZIOIOGLU Fransada ise, 2 haftalık bir adet gacikmesini aşmamak, yani 2 aylık bir gebeliği geçmemek şartıy.. la, bir kadın istemediği çocuğu nun kürtajını yaptırabilir. Bu süre tahdidi için kanunda gö,sterilen ge rekce şudur: istenmeyen bir g ebelik, kolayca ve en az riskle anc.ak başlangıçta sonlandmlabilir. Ka,nunun önemli özellikleri : Kürtaj ister resmi, ister özel olsun. ancak bir hastanede ve mutlaka bir hekim tarafından yapı labiliı. Hastanelerdeki yıllık kürtaj miktarı hic bir zaman cenrahi ve obstetrik müdahalelerin toplamının /4 ünü geçemez. Hekim kendi inancının aksine kürtaja zorlanamaz, uygulamada s erbesttir. Hekimin So rumluluğu : Hekim önce kürtaj i'cin kendi sine müracaat eden hastanın ge.. beliğinin büyüklüğünü saptar. Bu sııroda hekim aynca hastaya kür tajın doğuracağı muhtemel tehlike leri belirtmek zorundadır. Ayrıca hastaya yol g,österici standart bir dosya takdim eder. Bunun içinde, «Anne ve Çocuk» için devletin bütün yardım ve garantilerini sııralayan bilgiler ve has tanın yardım icin başvurabileceği ceşitli sosyal servis bürolarının ve aile planlama merkezlerinin adres leri mevcuttur. Hekim eğer bu konunun pıra tiği ile ilgili değilse, yukarıdaki şartların yerine getirildiği ve ilk muayene tarihini belirten bir rapor verir. Hcı,sta mn s~orum.--ıu u _gu "--. Hasta önce kürtaj isteği ile bir hekime mürac.aat eder ve muayene olur. Bundan sonra 7 gün süren bir beklem e ve düşünme devresi g e cirmeğe mecburdur. Bu s.qıre için de bir sosyal se rvis bürosuna mü racaat ve danışma zorunluğu var dır. Bunu belirleyen bir yazı da ol ması gerekecektir (Şekil : ). Ayrıca istenen laboratuar in celemelerini de yaptı:racaktır (,Rh gibi). Eğer hasta Fransız vatandaşı değilse, 3 ayı aşan bir süreden beri Fransoda Ikameıt ettiğ ini biır bel ge He doğrulamak zorunluğunda dır. Hasta eğer yaşından küçük 6 bi:r kadınsa, ebevynlerinin yazılı iz nini almak zorundadır. Bir ha'ftalık sürenin sonunda ikinci kez gelen hasta, küırtaj iste ğini yenilerse, müdahale muvafa katnamesini imzalayarak hemen yatırılır (Şekil = 2). Teknik : Bütün uygulama, ı,aminaria ile yavaş ve fizyo lojik bir dilatasyon,

3 Zl!VNEP KAMİL TIP BÜLTENİ aspirasyonla kortaj ve 48 saatlik hospitolizasyon şeklinde ö,zetlenebilir. Bu vesile ile aspirosyon kür toj problemine biıraz değinme k is tiyoruz (Şekil : 3). Bu metod, 958 de Wu et Wu tarafından ilk defa Cin'de bildirildi ve 964 de batıya, lnglltere!ye, Dr. Dorothea Ke:rlake tarafından gô türüldü. Bu metod, daha ıcok sos yalist ülkelerde yayıldı. İlk büyük uygulayıcılar, Rusya ve Macaıriston olmuşlardır. Tekniğin esası 720 mmhg negati~ tazyikli bir asıpiras yon pompasıyla uterusu boşalt maktan ibarettir. Bu gün aspiras yon kürtajın klô Sik kürtaja üstünlüğü herkesçe kabul edilmektediır. 2 haftalık gebeliğe kadar yapılan müdahalelerde bu fark a.çıktır. Bu roda Amerika'dan Tİ ETz:e ve LE WIT'den blr istatistik nakledece ğiz (7). Şekil : - Kürtai isteğinin ailelere yar~ dım merkezinde tartışılması ve alınan sertifika örneği -94-

4 YAZtCIOÖLU Şekil : 2 - Kürtaj isteği ile hastaneye yatırılan hastanın lmzaladıöı muvafakat name örneği f Şetıı ı 3 - Servisimizde terapatik düşü;kler için kullandıfhmız asplrasyon kortal aıe :ı modell

5 ZEYNEP KAMİL TIP BÜL T'ENİ 66 hastaneden toplanan vakolık bir seride göırülen erk en komplikasyonlar, aspirasyon kürta jında % 4.2, klasik kürtaj için % 6 bulunmuştur. ingiltere'den, Taırnesby'deın vakalık bir kanuni l<ürtaj se rlsinde erken komplikasyonlaır, as Biz, Hospital Bouicicaut Üniversite servisindeki istatistiki capirasyon kürtaj icin % 3,9, klasik kürtaj için % 4.8 bulunmuştur (7). Bu konuda Lujybliano'dan vakalık bir kürtaj serisi; vakalann % 95' 2 haftalıktan daha ufak gebeıliklerdir. B U seride, asplırasyon kürtajı, klasik kürtajla şu şekilde mukayes e edilmiştir (5). Komplikasyonlar Uteırus perforasyonu Dechirure du col Anestezi komplikasyonu Ciddi Hemoraji 300 mi kan kaybı -... Kürtaj esnasında - 48 saat içinde Kanama, - Tedaviyi ge rektiren -- Hospitalizasyon gerektiren Plasenta retansiyo,nu Genital infeksiyon 48 saat içinde - Tekrar hispitaliz.asyon gerektiren Komplikasyonl ar : Sunu ~ - - hemen behrtelim ki, - Fransada kürtajın serbest bırakılmasından süre sırasında bu yana gecen iki yıllık hic exitus olayına rastlanmadı. Bu önemli noktayı belirttikten sonra, Fransa için kür tajın yakın kompllkasyonlaırı ve sosyolojik sonuçlannı özetliyece ğiz. Yaıktn Koımplika svonlaırr : -96- o ,9, ,6,5 0,9 2 0,7 Klasi'k Kürta i 0,6 0,7 3, ,9 0,9 3,_.,6,3 lışmalarımızda, yakın komplikasyonlar oranını % 6,9 civarında -- tesbit ettik. İlk bakısta, bu aspirasyon, kürtajı icin yüksek bir oran- olarak göırülür. Biz bunu ilk yılın pratik yetersizliğine bağladık (0). 49 vakalık bir aspircısyon kürtaj serimizd~ 29 komplikasyonun dağılışı ise şu şekilde olmuştur : Jean Cohen, OSıpirasyon kürtajından sonra 0 gün süreyle takip edilmiş hastalarda, komplikas.. yonların sayı ve oranını şöyle veırmektedir (5).

6 - VAZICIOGLU Komplikasyon: Kürtajdan sonra enfeksiyon Plasenta retansiyonu Teknik Aksidanlar, -. Collum yırtığı - Gebeliğin retansiyonu ônemu hemoroii Annexite Persistan metroraji Oran O/o 3, O/o,2 o/o 0,4 - % 0;2 O/o 0,7 O/o.2 Komplikasyon Vaka sayısı Perforasyon Diğer uterüs travmaları H-in _ e _.. oraıı Kanama ve infeksiyon izole ateş Diğerleri Devlet Hastanesi Seyyar Haet. Özel Hast. '5350 % 0,6,8 2,0 0,4 0, ,2 0,3 0, , ,8 O, 2,0 0,4 Bizim araştırmamızda dikkati mlzi çeken diğer bir husus da, kür~ tajdan kısa bir süre sonra sancı ve kanama şikôyeti ile gelen has taların, dış gebelik şüphesiyle tek ra:r yatırılıp, ameliyattan önce ge -reksiz yere coelioscopie yapılanl a rın oranının dikkat çekici oluşu idi. Bu nedenle, hiç olmazsa ufak ge belikler için mikroskopik bir deli lin, yani bir patoloji raporunun dosyaya eklenmesiyle bu külfet ve masrafın ortadan kalka cağını sa vunduk, bu teklif ilgi göırdü {0). Geç Komplikosyonlar : Fransa'daki uyguloma yönün den geo komplikasyonlardan bah setmek için henüz zaman erk en dir. Bu nedenle cok önemli bir geç komplikasyon ö-rneğini İngiltere' den vereceğiz. 6 yıllık tatbikattan sonra starilite komplikacyonu oranı % 2 olarak bildirilmişur (7). Ne d9n olarak salpinjitisler kadar servlkal. disfonksiyonlar da sorumlu gösterilmiştir. Bunun ioin uygulamada, dilatasyonu yavaş ve uzun süırede O mm'yi geçmeyecek şe kilde yapmak öneriliyor. Sosyoloiik veı iler : Kürtaj için müracaat eden hastaları istatiğimizde sosyolojik yönden bir sıralamaya koyduk. Kürtaja gelenleırin % 6 i hic çocuğu olmayan ve ilk gebeliğinde müracaat eden hastoıa rdr. -97-

7 ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ bekôrdı. Müırocoat edenlerin % 5ı l. Kürtaj olduktan sonra.bu hastalarm onoak % 2 'i korunmak is teği Lle aile planlama mer:kezine başvurmuştur. Framnz Tcıtbikatcıla,nn Dütünceleri : Daha çok tartışılan konu şudur~ G$Uşme,kte olan b~r insan hayatını sona erdirmeyi bizim mes leğimizden istemek gayri ahlaki değil midir? B~ uygulamayı ahlak dışı bu lanla"' l F\labilir...,, esasan ""_ ka nun ---- h"ç ı bir doktoru bu uygulamada zorunlu tutmamaktadır. Y:alnız şunu unutmamalıdır ki, günümüzde kür ~o; izini i veya izjnsiz her yerde her ülkede yopılmaktcn::tır.. O kadar ki, ooğu zaman kürtaj kamu oyunda pratik değerini kay-betmiş. bir ya &o:t<ton: ibare:ttır. insanın Sonra bu çağda, veri daha derin daha karmaşık bir yopt arzatmektec:ur. Bu garoek artık m~dlkal 'Ohlak anloyışımn da değk9mesine yor açmıştır. Di.ğer sorular şu şekilde sıra!anmaktadır : Anne-cocuk mşkilerlnt neden küc;üksüyoı:sunuz'? Bekle nhmeyen, istenmeyen bir oacuk anneye ne mutluluk verebfür? GtzU kürtaim, k:onun dışı düşülderin kadm hoyatmdcıki yaraları herkesçe biunen ocılardandır. Kadınlarımıza neden yardıma geç kalıyoruz? Onlaırın yardımına başlangıçta tum değil koşmak daha akılcı bir tu midir? Nihayet, dünyamazdo. demog~ rafik patlama acık bir ger:oektlr. 3 milyon aşan dünyamızın 200C> ytlrn da 7 milyar olacağı herkesçe bm nen bir gerçektir. Şuuırsuz coğoj maya devam mı t:;tmeli? Sonuç Fransa uyguiamastndan hemen göırülüyor ki, kürta[ ne tamamen korkulacak, ne de tamamen riski olmayan bir müdahaledi r. Bu işlemi kanunlaştırarak, hastane. oı. tamıtıci almak büyük komplikasyonları önlemiş fakat diğer komplikasyonları tamamen ortadan kal dıramam9tır. Bu sonuç da ancak iki ay a kadar gebelik~erin kuırtaj,rna izin verhmesiyl e mümkün otmuş tur. Teknik ve uygulama kas y -o n yönünde n basa _. _rı - ı- ı - b r ı g o" _ rünümded ir. SosyohJiik verher incelandtğin de. ön ted:b~rlere başvurmak ye;rine kürtajı teırcih eder bir durum ortaya çtkmıştır. Prof. Soutouı bu noktoyt şöyle tfode ediyor. KürtG'" jın s ovrsım azaltmahytz. pubert ;t yaşuıdon tttbaren kontrasepsiyon la ilgili bilgiyi genişletmeliyiz. Odio visüel rıs-~dômlara ve rmeliyiz. hemen ağırlık Küırtoh te..rcih eden~er geneulkle genç yaşta o,lup,, coğuda Hk ha~

8 . YAZICIOGlli mnelfğinde bu h;i yaptıran anneler dtr. Ekseriyetf bekôrdır: Sosyolojik veriler öu hokt:alarda düşündü:rü cüdür. Diğer bir önemli nokta da, ba zı sağlık kuırumlarında, Tıp c amia sında pratik uygulama yönünden bir mukavemetle karşılaşılmış ol masıdır. Bu karşı koyuş ise bi:r ka raborsa piyasasına kayışı yarat mıştır. Kanuni uygulama zorlaşmış tıır. Sonuc otardk teknik ve ilmi yönden, gen.o. nesıt korumak ve kontrasepsiyohla a:radaki. orantıyı bozmamak şartıyla 2 aya kadar o~ lan gebeliklerde kürtajı serbestle ş tirmek anne sağlığı yönünden ya rarlı göırünümdedir. Bunun daha ideali kürtajdan önce tedbir almak düşüncesidir. Yani kadın için kont rcasepsiyon hala en mükemmel ca re görünümündedir. RESUME il nous semble d'interessant de par ler liautorisation d'i. V. G. en France. Nous avans etudie les particularite de ıoı Veil et nous avons discute l'application, les complications precoces sur le s premi ers resultats d' İ. V. G. Au ler rang des complications se situent les infections, puis viennent les retentions placentaires, et les hemonagie S dans une propoırtion non negligeable. C'est-a-dire que la pratique des ı. V. G. par aspiration, bien que non dangereuse, n'est pa s neonmoins denuee de rlsques. BİBLİOGRAFİ - Achard, B., Varius, J., Cohen, J. : De l'interruptlon volontaire de la grosesse. Colleotion orthogsine, 976, Paris. 2 - Barrat, J., Arnasten, C. : Comı'Jli cations et consequence s des avor tement dits «bien faits» la re vue du Prat., T. xxıv, 0 703, ~ Carbon, A., Vachan, P. : Les Comp lications et consequences des avortements dits medicaux. Encyclo pedie medico-ohirurgicale., 7, Hervet, E. : Avortements clandes tins, avortement legal. la Ruveu du Prat. r xxıv. e. 637, Palmer, R., Cohen, J., Kahn Nat han, J., Van Den Bergh A. S. : T\Jble ronde, techniques et premi ors resuıtants de l 'interruption de grossesse. Journee Gyneco-endo crinologıe. Tour OHvier-de-Serres, 4-6, Mars, Ramer, S. : Bilan resultats et complications des avortements precocces. Actualites. gynecologi ques., 5 e serie. Masson, ~ Tarnesby, H. P. : L'a vortement le.gat en Angeleterre. Nou\ elle, Presse Med. 9, T. 4, , Salnt..Jours, Y. L'interruption voıont.:ıire de la grossesse. La ıre

9 ZEYNEP.. KAMİL. TIP BÜLTENİ. vue de Med. 4, ,. 9 - Avorter a L'HopitaHe Generaliste: rapport de I' o. N. U., n 2, p. 0, 976. " E., Robey, M. : A pro ıo - Vazıcıoğlu, pos de 49 interruptions volontaires de la grossese La Revue de Me demine, No: 4 5, Tome: 8, Jonvieı:., 977.

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

www.hastahaklari.net GERĠ DÖNÜġÜ OLMAYAN KARAR SEZARYEN Av. Behiye GÜNEL GÜRBÜZ Ağustos/2009 Gülen Bir Türkiye İçin Çok Şey İstiyoruz.

www.hastahaklari.net GERĠ DÖNÜġÜ OLMAYAN KARAR SEZARYEN Av. Behiye GÜNEL GÜRBÜZ Ağustos/2009 Gülen Bir Türkiye İçin Çok Şey İstiyoruz. www.hastahaklari.net GERĠ DÖNÜġÜ OLMAYAN KARAR SEZARYEN Av. Behiye GÜNEL GÜRBÜZ Ağustos/2009 Gülen Bir Türkiye İçin Çok Şey İstiyoruz. Her hakkı Hasta Hakları Aktivistleri ne aittir. Kaynak gösterilmeden

Detaylı

Geri Dönüşü Olmayan Karar: Sezaryen

Geri Dönüşü Olmayan Karar: Sezaryen Geri Dönüşü Olmayan Karar: Sezaryen (*) GĐRĐŞ D oğum hayatın başlangıcıdır. Her anne baba adayı bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına almak ister. şeklinin ise doğum sonrası sevince etkisi büyük olmaktadır.

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 21. Ders Dökümü 14 Nisan 2009

MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 21. Ders Dökümü 14 Nisan 2009 MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 21. Ders Dökümü 14 Nisan 2009 Profesör Robert Wyman: Dersin sonuna yaklaşıyoruz, son birkaç dersimizin birazında toplumsal konular işleyeceğiz ve sonra da ne

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR UYGULAMASI

SOSYAL SİGORTALAR UYGULAMASI I Prof. Dr. MÜJDAT ŞAKAR Marmara Üniversitesi İİBF İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilimdalı Öğretim Üyesi SOSYAL SİGORTALAR UYGULAMASI Yenilenmiş ve Genişletilmiş 10. Baskı II Yayın No : 2392 Hukuk

Detaylı

Nadir görülen kardiyak kitleye cerrahi yaklaşım

Nadir görülen kardiyak kitleye cerrahi yaklaşım www.me di cal-tri bu ne.com.tr Sağlık mensuplarına özel gazetedir. TÜRKİYE İlk multidisipliner sanal hastane İstanbul Sağlık Müdürü, Türkiye nin ilk ve tek multidisipliner sanal hastanesini Medical Tribune

Detaylı

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ Tez Danışmanı: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ İSTENMEYEN GEBELİKLERİN SONLANDIRILMASI ÖNCESİNDE

Detaylı

B TK SEL ÜRET M VE HAYVANCILIK DERG S

B TK SEL ÜRET M VE HAYVANCILIK DERG S B TK SEL ÜRET M VE HAYVANCILIK DERG S Tarım Y l: 5 Say : 34 Ocak - ubat 2015 Zeytin ve zeytinyağı TAHIL HASTALIKLARI SÜT ÜRETİMİ ARTIYOR F YATI: 20 TL w w w.t a r i m g o z l e m.c o m Ç NDEK LER 07

Detaylı

En Yakın Arkadaşım Diyabettir Benim. Düzce de 14 Kasım ve Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği nin Kuruluş Toplantısı

En Yakın Arkadaşım Diyabettir Benim. Düzce de 14 Kasım ve Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği nin Kuruluş Toplantısı En Yakın Arkadaşım Diyabettir Benim Düzce de 14 Kasım ve Düzce Çocuk ve Genç Diyabetliler Derneği nin Kuruluş Toplantısı 14 Kasım Dünya Diyabet Günü Beypazarı Gezisi Tip 1 Diyabet 14 Kas m Dünya Diyabetliler

Detaylı

1983 Tarihli Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük ün Hazırlanmasındaki Tarihsel Süreç

1983 Tarihli Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük ün Hazırlanmasındaki Tarihsel Süreç 1983 Tarihli Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük ün Hazırlanmasındaki Tarihsel Süreç Ahmet Ozan Kaleci, Çınar Mete, Cansu Ünsal, Alperen Kutay Yıldırım

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

Hayat kurtarmak güzeldir. Kök Hücre Vericileri Için Bilgiler

Hayat kurtarmak güzeldir. Kök Hücre Vericileri Için Bilgiler Hayat kurtarmak güzeldir. Kök Hücre Vericileri Için Bilgiler Gelecekte bir gün hiç kimsenin kan kanserine yenik düşmemesi en büyük amacımız. Bu yolda verdiğimiz mücadelede bizi desteklediğiniz için size

Detaylı

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 328 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖ NET ME L GE RE UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR STAJ LE

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM POLİTİKALARI VE TIP MERKEZLERİ

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM POLİTİKALARI VE TIP MERKEZLERİ TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ YAYINIDIR HAZİRAN 2011 SAYI:1 SAĞLIK ARAŞTIRMA VE HABER DERGİSİ SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM POLİTİKALARI VE TIP MERKEZLERİ Sağlık Bakanı Prof.Dr. Recep AKDAĞ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM SÜRECEK

Detaylı

MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 14. Ders Dökümü 5 Mart 2009

MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 14. Ders Dökümü 5 Mart 2009 MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 14. Ders Dökümü 5 Mart 2009 Profesör Robert Wyman: Bugün size biraz daha rakam vereceğim. Kaçınız rakamları seversiniz? Rakamlar olmaksızın yaşayamazsınız. Size

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 2005/ 179 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2005 1 İşbu kitap, 16 Haziran 2005 Perşembe günü, Güneş Sigorta Konferans Salonu nda gerçekleştirilen Seminerin

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ORTAÖĞRETİM BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Dr. Emir M. ULUCAK İbrahim ÇAKIR Mil lî Eği tim Ba kan l ğ Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan l ğ n n 24.12.2013 ta rih ve 272 sa y l ka ra r y la 2014-2015

Detaylı

Kürtaj bir aile planlaması yöntemi değildir

Kürtaj bir aile planlaması yöntemi değildir On5yirmi5.com Kürtaj bir aile planlaması yöntemi değildir Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Şule Selman, kürtaj ve sezaryen konusunda halkın bilinçlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Yayın Tarihi

Detaylı

TIP MERKEZLERİNİN SAĞLIK BÜTÇESİNDEKİ YERİ. Eğitim Ve Yaşanan Sorunlara Çözüm Konferansı TÜMSAD SGK CİBALİ YETKİLİLERİ İLE BULUŞTU

TIP MERKEZLERİNİN SAĞLIK BÜTÇESİNDEKİ YERİ. Eğitim Ve Yaşanan Sorunlara Çözüm Konferansı TÜMSAD SGK CİBALİ YETKİLİLERİ İLE BULUŞTU TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ YAYINIDIR HAZİRAN 2012 SAYI:3 SAĞLIK ARAŞTIRMA VE HABER DERGİSİ Eğitim Ve Yaşanan Sorunlara Çözüm Konferansı TÜMSAD SGK CİBALİ YETKİLİLERİ İLE BULUŞTU TIP MERKEZLERİNİ KAPATALIM

Detaylı

Önce Sağlık. Sayı 18 Kasım 2011 Aspirin Ücretsizdir ORGAN NAKLİ ÖZEL SAYISI. www.bobreknakliturkiye.net

Önce Sağlık. Sayı 18 Kasım 2011 Aspirin Ücretsizdir ORGAN NAKLİ ÖZEL SAYISI. www.bobreknakliturkiye.net Önce Sağlık Sayı 18 Kasım 2011 Aspirin Ücretsizdir ORGAN NAKLİ ÖZEL SAYISI w w w.gophastanesi.com.tr www.bobreknakliturkiye.net BÖBREK NAKİL MERKEZİ VERİCİLERİN ve ALICILARIN NAKİL HAZIRLIK TETKİKLERİNDEN

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ İpek ÖZKAL SAYAN * Yusuf ŞAHAN ** 1980 li yıllarla birlikte ortaya çıkan Yeni Kamu Yönetimi anlayışının bir parçası olarak tanımlanması

Detaylı

ADLİ OBSTETRİK ve JİNEKOLOJİ

ADLİ OBSTETRİK ve JİNEKOLOJİ 2. Tıp Hukuku Günleri ADLİ OBSTETRİK ve JİNEKOLOJİ Prof. Dr. Zeki Soysal Anısına 6-7 Nisan 2012 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu EDİTÖRLER Prof. Dr. Sermet KOÇ Yrd. Doç. Dr. Muhammet CAN 2. TIP

Detaylı

THE SEMINAR OF THE MIDWIVES GROUP OF "CENTO'' COUNTRIES IN ISTANBUL. 1. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile

THE SEMINAR OF THE MIDWIVES GROUP OF CENTO'' COUNTRIES IN ISTANBUL. 1. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile CENTO ÜLKELERİ EBELER GRUBUNUN İSTANBUL SEMİNERİ THE SEMINAR OF THE MIDWIVES GROUP OF "CENTO'' COUNTRIES IN ISTANBUL Türkiye Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Türk Ebeler Derneği ile Uluslararası Kadın

Detaylı

Füruzan kadının aynası

Füruzan kadının aynası YIL: 2 SAYI: 1 ŞUBAT 2015 (15 günde bir yayınlanır. ÜCRETSİZDİR) BASKI: 30.000 ADET Yazar FARAS Müstakbel adlı eseriyle evliliğin eşiğinden dönmüş kadınların hikayelerini sizin için gazeteniz SONPOSTA

Detaylı

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş TARİH Tarih Bilimine Giriş YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin yayılmasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A) Yazının bulunması B) Takvimin kullanılmaya başlanması

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

MİLLET M İÇLİSİ TUTANAK DERGİSİ

MİLLET M İÇLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 1 OÎLT: 34 TOPLANTI : 4 MİLLET M İÇLİSİ TUTANAK DERGİSİ»m

Detaylı

TÜRKİYE ve ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ MEZUNLARI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA

TÜRKİYE ve ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ MEZUNLARI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA TÜRKİYE ve ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ MEZUNLARI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA ARAŞTIRMA GRUBU Kenan SÜRGİT (Başkan) Nabi DÎNÇER Ülker KOKSAL Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yaymları: 107 TÜRKÎYE

Detaylı