UZATILMIŞ TROKANTERİK OSTEOTOMİ KAYNAMASINA FETAL DOZ ULTRASONUN ETKİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UZATILMIŞ TROKANTERİK OSTEOTOMİ KAYNAMASINA FETAL DOZ ULTRASONUN ETKİSİ"

Transkript

1 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI UZATILMIŞ TROKANTERİK OSTEOTOMİ KAYNAMASINA FETAL DOZ ULTRASONUN ETKİSİ Dr. Atilla AYDOĞAN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof.Dr. Emre TOĞRUL ADANA

2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ ÖZET VE ANAHTAR SÖZCÜKLER ABSTRACT AND KEY WORDS Sayfa No i-ii iii iv v vi 1.GİRİŞ GENEL BİLGİLER Kalça Anatomisi Kemik Yapılar Kapsül ve Ligamentler Kas Yapılar Vasküler Yapılar Sinir Yapılar Anatomik Kadran Sistemi Kalça Ekleminin Hareketleri Temel Bölge Özellikleri Kinematik Kalça Artroplastisinin Tarihçesi Revizyon Kalça Artroplastisinde Cerrahi Açılım Kırık İyileşmesi ve Fiziksel Etmenler Fiziksel Etmenlerin Gelişim Süreci Kırık Kaynamasında Kullanılan Fiziksel Etmenler MATERYAL METOD Cerrahi Teknik ve Postoperatif Takip BULGULAR VE SONUÇLAR TARTIŞMA SONUÇLAR KAYNAKLAR..57 i

3 8. EKLER EK-1: OLGU ÖRNEKLERİ ÖZGEÇMİŞ.74 ii

4 Tablo No: TABLO LİSTESİ Sayfa No: Tablo 1. Yaş ve cinsiyet dağılımı...24 Tablo 2. Kalça artroplastisi yapılmasının ilk nedenleri..25 Tablo 3. Revizyon uygulanan artroplasti tipleri.25 Tablo 4. Revizyon artroplasti nedenleri..26 Tablo 5. Merle D Aubigne ve Postel in klinik skorlama sistemi...27 Tablo 6. Femoral anormallikler için AAOS klasifikasyonu..28 Tablo 7. Preop ve postop ortak risk faktörleri 32 Tablo 8. Preop semptom ve bulgular Tablo 9. Uzatılmış (extended) trokanterik osteotomi nedenleri..33 Tablo 10. Exogen uygulanan ve kontrol grubunda kullanılan cage ve greftlerin dağılımı.35 Tablo 11. Revizyon artroplasti tipleri (Exogen uygulanan ve kontrol grup) iii

5 Şekil No: ŞEKİL LİSTESİ Sayfa No: Şekil 1. Circumflexa femoris lateralis ve dallarının trokanter major ile komşuluğu.7 Şekil 2. Kalça çevresi kasların innervasyonu 8 Şekil 3. Wasielewski'nin anatomik kadran sistemi 9 Şekil 4. Kalça eklemine etki eden güçler.11 Şekil 5. Femoral stem yakalığından tipine 6 seviye, 4 kadran ayrımı...29 Şekil 6. Ağrı skorları...37 Şekil 7. Hareket skorları..38 Şekil 8. Yürüme skorları..38 Şekil 9. Greft konsolidasyonu, osteotomi hattında kallus köprüleşmesi, köprüleşmenin osteotomi hattını kaplaması (kaynama), kortikalizasyon süreleri 39 Şekil 10. Preoperatif ve postoperatif serum Ca ortalama değerlerinin değişimi...40 Şekil 11. Preoperatif ve postoperatif serum Fosfat (P) ortalama değerlerinin değişimi..40 Şekil 12. Preoperatif ve postoperatif serum ALP ortalama değerlerinin değişimi..41 Şekil 13. Preoperatif ve postoperatif serum Osteocalcin ortalama değerlerinin değişimi...41 Şekil 14. Olgu örnekleri...69 Şekil 15. Olgu örnekleri...69 Şekil 16. Olgu örnekleri...70 Şekil 17. Olgu örnekleri...70 Şekil 18. Olgu örnekleri...71 Şekil 19. Olgu örnekleri...72 Şekil 20. Olgu örnekleri...73 iv

6 ÖZET Uzatılmış Trokanterik Osteotomi Kaynamasına Fetal Doz Ultrasonun Etkisi Uzatılmış trokanterik osteotomi yapılan revizyon kalça artroplastili hastalarda osteotomi kaynama zamanına ve dolaylı olarak da hasta rehabilitasyonuna fetal doz ultrasonun etkisi araştırıldı. Ocak yılları arasında, kliniğimizde, revizyon kalça artroplastisi sırasında uzatılmış trokanterik osteotomi yapılan 30 hastanın 30 kalçası çalışmaya dahil edildi. Hastalar 15 kişilik iki ayrı randomize gruba ayrıldı. Birinci grubun yaş ortalaması 61,8(45-76), 5 i erkek, 10 u kadın idi. İkinci grubun yaş ortalaması 59,2(44-78), 6 sı erkek, 9 u kadın idi. Birinci gruba osteotomi seviyesinden cilt üzerine yerleştirilen transducer aracılığıyla 20 dak/gün fetal doz ultrason (Sonic Accelerated Fracture Healing System(SAFHS); 1,5 mhz, 30 mw/cm 2 ) uygulanırken diğer gruba (kontrol) herhangi bir fiziksel uyarı uygulanmadı. Tüm hastalar postoperatif dönemde 3, 6, 12, 24, 36 haftalık ve yıllık periyotlarla kontrol edildi. Kontrollerde Merlé D Aubigne ve Postel in klinik kalça skorlaması yanında posteroanterior ve lateral radyografilerle osteotomi hattında konsolidasyon, köprüleşme, kaynama ve kortikalizasyon süreleri değerlendirildi. Postoperatif fetal doz ultrason uygulamasına osteotomi hattında kaynama elde edilinceye kadar devam edildi. Tüm hastalar ortalama 21(8-48) ay süreyle takip edildi. Birinci grupta ortalama osteotomi kaynama zamanı 10,5 hafta, ikinci grupta14,3 hafta idi. Ortalama osteotomi kaynama zamanı birinci grupta ikinci gruptan anlamlı olarak daha kısaydı. Birinci grupta postoperatif kalça hareket ve yürüme skorları ikinci gruptan daha iyiydi. Mann Whitney U ve T testleri kullanılarak yapılan istatistiksel değerlendirmede iki grup arasında anlamlı fark vardı. Gruplar arası postoperatif ağrı skorlamasında fark bulunamadı. Uzatılmış trokanterik osteotomi eşliğinde revizyon kalça artroplastisi yapılan hastaların postoperatif tedavisinde fetal doz ultrason uygulaması kırık iyileşmesini hızlandırıp rehabilitasyon süresini kısaltabileceği sonucuna varıldı. Anahtar Kelimeler : Fetal doz ultrason, revisyon kalça artroplastisi, uzatılmış trokanterik osteotomi. v

7 ABSTRACT The Effect of Fetal Dose Ultrasonography On The Union of Extended Trochanteric Osteotomy We observed the effect of fetal dose ultrasonography on the osteotomy union time and rehabilitation of patients with revision arthroplasty by extended trochanteric osteotomy. 30 hips of 30 patients with revision arthroplasty by extended trochanteric osteotomy which were performed in our clinic between January years were included in the study. Cases were divided into two randomized groups of 15 patients each. The mean age of the first group with 5 male and 10 female patients were 61.8 ( ), and the second with 6 male and 9 female patients were 59.2 ( 44-78). In the first group, 20 min/day fetal dose ultrasonography (Sonic Accelerated Fracture Healing System(SAFHS);Exogen; 1,5 mhz, 30 mw/cm 2 ) was applied wia a transducer transdermally at the level of osteotomy line, in the second group (control) no physical stimulus was applied. The patients are followed up in 3,6,12,24 weeks and annual periods postoperatively. Consolidation, bridging, union and corticalization time detected in the anteroposterior and lateral radiographs were also assessed as well as Merlé D Aubigne and Postel s clinical scoring system in controls.application of postoperative fetal dose ultrasonography continued until the union of the osteotomy line was achieved. The mean follow up period was 21 (8-48) months. The mean osteotomy union time of the first and second group were 10.5 and 14.3weeks respectively, being significantly earlier in the first group. The hip and gait scores were better in the first than the second group proven by the significant statistical difference in Mann Whitney U and T tests. There was no statistical difference in pain scores. As a result, application of fetal dose ultrasonography can improve bone healing and shorten rehabilitation time in patients with revision hip arthroplasty by extended trochanteric osteotomy. Key Words: Fetal dose ultrasonography, revision hip arthroplasty, extended trochanteric osteotomy. vi

8 1.GİRİŞ Yaşamın ilk birkaç haftasında embriyo, blastula ve gastrula devrelerinden geçer ve baş, gövde, uzuv filizi denilen dış çıkıntıların gelişmesi ile giderek şekillenmeğe başlar. Ektoderm ile endoderm arasında mezenkim denilen, osteoblast, kondroblast, adiposit, miyoblast ve fibroblast hücrelerine dönüşme potansiyeline sahip, gevşek hücresel doku bulunur; bu doku kemik, kas, kıkırdak, fasiya gibi çeşitli dokulara differansiye (dönüşüm) olur. Başlangıçta kas-iskelet sisteminin yapıları yoğun mezenkimal hücreler topluluğu olarak görülür ve sonra öncüsü oldukları mezenkimal dokuların şeklini alırlar. Mezenkimal dokular arasında yeralan kemik dokusunun fiziksel gelişimi embriyonik hayattaki bu hücresel dönüşümle başlar ve doğum sonrası yetişkin çağa kadar devam eder. Bu fiziksel gelişimin tamamlanmasının yanında kemik dokusu biyolojik düzeyde sürekli yenilenen dinamik dengeye sahiptir. Kemik dokusunun mekanik direncini aşan akut yüklenmeler anatomik bütünlüğün bozulmasıyla karakterize kemiğin kırılması, çevre yumuşak dokunun travmatize olması ve hematom (kırık hematomu) oluşumuyla sonuçlanır. Eş zamanlı olarak mezenkimal hücrelerin fibroblast, osteosit, kondrosit hücrelerine dönüşümüyle başlayan biyolojik süreçte hematom çevresi neovaskülarizasyon ve kırık hematomunun organizasyonuyla gelişen fibrovasküler dokunun sırayla yumuşak ve sert kallus formlarına dönüşümünden sonra remodele olarak kırık öncesine benzer histolojik dizilimin oluşumuyla fiziksel güç yeniden kazanılır. Kırık iyileşmesi sırasında öyle mükemmel bir restorasyon gerçekleşir ki vücuttaki onarım olayları içerisinde, skar dokusu ile sonlanmadan, gerçeğe en yakın 1,2 biçimde yeniden yapılanma ile karakterize yara iyileşmesi olarak tanımlanırp P. Kırık iyileşmesi sırasında biyolojik, histolojik ve fiziksel süreçlerin gerçekleşmesinde negatif veya pozitif etkili lokal ve sistemik faktörler vardır. Lokal faktörlerin başlıcaları; büyüme faktörleri (Kemik Morfojenik Protein, Transforming Growth Faktör-β, Trombosit Derive Growth Faktörü), sitokinler, periost, kemik iliği, kırık hematomu, kırığın şekli, kırık uçlarının teması, kırık çevresi vaskülarizasyon ve ph, fiziksel ajanlar 3,4 (ultrason, elektrik akımı, ısı, radyasyon)dırp P. Yaş, vitamin A ve D, hormonlar (Growth hormonu, Tirokalsitonin, Estrojen-Testosteron, Parathormon), kortikosteroidler, hastalıklar (diabet, anemi, raşitizm), ilaçlar (Kalsitonin, antiinflamatuarlar), alışkanlıklar 1

9 (sigara) kırık iyileşmesine etkili başlıca sistemik faktörlerdir. Kırık iyileşmesinde etkili lokal faktörler arasında yeralan ultrason, elektriksel akım ve manyetik alanla ilgili yüzyılı aşkın süredir deneysel ve klinik düzeyde çeşitli çalışmalar yapılmıştır ve hala araştırmalar devam etmektedir. Elektriksel akım ve manyetik alanla ilgili çalışmalarda elde edilen veriler; kollajen ve proteoglikan 5 6,7,8 6,9,10 sentezinde artışp P, kemik hücre proliferasyonunda artışp P, sitokinlerde artışp P, 6,7,11 sitozolik kalsiyum kalmodulin aktivasyonup P, vasküler büyüme, osteoblast 6 migrasyonu ve matriks kalsifikasyonup P. Ultrasonla ilgili yapılan çalışmalarda elde 12,13 edilen veriler; proteoglikan sentezinin stimulasyonup P, vasküler büyümede 14,15,16 6,17 6 hızlanmap P, sitokinlerde artışp P, büyüme faktörlerinde artışp P, osteoblast kalsiyum 6 18 kanal ve adenilat siklaz aktivitesinde artışp P, kemik torsiyonel gücünde artışp P, kırık 19 alanında kemik yoğunluğunda artışp P ve bunların yanında birçok klinik çalışmada risk faktörüne (diabet, sigara alışkanlığı, osteoporoz) sahip olsun yada olmasın kırık 9,15,19,20,21,22,23,24,25,26 kaynamasının hızlanmasıp P. Bu verilerle değerlendirildiğinde ultrasonun kırık iyileşmesinde stimulatör nitelikte olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu bağlamda, çalışmamızda; uzatılmış (extended) trokanterik osteotomi ile revizyon (tek veya iki aşamalı) yapılan kalça artroplastili hastalarda ultrason uygulanan ve uygulanmayan gruplar arasında postoperatif rehabilitasyon ve osteotomi kaynama sürecinde farklılık olacağı düşünülerek elde edilen sonuçlar değerlendirilmiş ve veriler literatür bilgileriyle karşılaştırılmıştır. P 2

10 2. GENEL BİLGİLER 2.1 Kalça Anatomisi Kemik Yapılar Asetabulum üç ayrı kemikleşme merkezi tarafından oluşturulur; ilium,iskion ve pubis. Asetabular yüzey 45 derece aşağı 15 derece öne bakar. Kalça ekleminin ikinci komponenti olan femur en uzun ve en güçlü kemiktir. Femur üst ucu yuvarlaktır ve küre şeklinde bir eklem yüzü vardır. Bu yuvarlak kısma caput femoris, cisime bağlayan kısmına collum femoris denir. Femur cisimi silindirik ve ortasında anterolaterale eğimlidir. Proksimal metafiz ve boyun femur kondillerine göre yaklaşık 15 derece öne 27 doğru açılanmıştır. Femur boyun ve cisim açısı yaklaşık 125 derecedirp P.P PÇoğu kalçada femur başı merkezi trokanter major tipiyle aynı seviyededir. Kollodiyafizer açı artınca femur başı merkezi trokanter seviyesi üzerinde kalır. Aynı şekilde açı azalınca trokanter major femur başı merkezinin üzerinde kalır Kapsül ve Ligamentler Eklem kapsülü güçlü ve kalındır. Asetabular labrumun hemen dışına yapışır. Femurda linea intertrokanterika ya ön tarafta kuvvetlice, bu çizginin 1 cm gerisinde arka tarafta zayıfça yapışır. Femur boynu önde kapsül içindedir. Arkada ise baziservikal bölge ve krista intertrokanterika kapsül dışındadır Kapsülün ön parçası iliofemoral ve pubofemoral ligamentlerle güçlendirilmiştir. Arkada ise ligamentum iskiofemoral vardır. Ligamentum iliofemorale (Bigelow un Y Ligementi) spina iliaka anterior inferior un (SIAI) alt tarafına yapışır, trokanterik bölgeye uzanır; tam ekstansiyonda gerilir, üst kısmı aşırı dış rotasyonu kısıtlar, kontrakte olursa fleksiyon-iç rotasyon kontraktürü gelişir. Ligamentum pubofemorale pubis üst koldan ve asetabular dudaktan başlar, boynun altından geçip kollum femorisin alt kısmına yapışır; inferomediali destekler, ekstansiyon ve abdüksüyonda gerilir, kontrakte olursa addüksüyon kontraktürüne yol açar. İskiofemoral ligament üç ligamentin en incesidir; iskion dan başlar, spiral olarak yukarı dışa uzanır, zona orbicularis liflerine karışarak collum femorisin üst-arka kısmına yapışır; spiral lifler ekstansiyonu diğer lifler iç rotasyonu kısıtlar. 3

11 2.1.3 Kas Yapılar Kalça eklemi işlevleri ve stabilizasyonu için gerkli kaslar vardır. Bu kaslar 27 işlevlerine göre 6 grupta toplanırlarp P : Fleksörler : Primer fleksörler; M.İliopsoas: İliak kanat iç yüzü ve vertebralardan başlar, trokanter minör e yapışır. Lomber sinir köklerinden innerve olur. M. Rectus femoris: Spina iliaka anterior inferior ve asetabulum inferiorundan başlayan iki baş birleşerek distalde diz eklemini geçip tibiada Gerdy tüberkülüne yapışır; kalçaya fleksiyon, dize ekstansiyon yaptırır. Femoral sinir tarafından innerve edilir. M.Sartorius: Spina iliaka anterior süperiordan başlar, kalçayı ve uyluğu çaprazlayarak dizi medialden geçer, tibia proksimal medialine yapışır; kalçaya fleksiyon ve abdüksüyon, dize fleksiyon yaptırır. Femoral sinir tarafından innerve olur. M. Tensor fasciae latae: Sartorius liflerinin dışından başlar, fasciae latae nın yapısına katılır; fleksiyon, abdüksüyon ve zayıf iç rotasyon yaptırır.üst gluteal sinirden innerve olur. Sekonder Fleksörler; M.Pectineus, M.Addüctör longus-brevis ve magnus, M.Gracilis, M.Gluteus minimus ve mediusun alt lifleri birincil fonksiyonları yanında kalçaya fleksiyon yaptırırlar. Ekstansörler : Primer ekstansörler; M.Gluteus maximus: Sacrum, coccyx, ligamentum sacrotuberale ve gluteal aponevrozdan başlar; üst lifleri iliotibial bant, alt lifleri gluteal tuberositas ve lateral intermuscular septumda sonlanır; kalçanın nötral pozisyonunda gövdenin fleksiyonuna karşı güçlü ekstansör kuvvet uygular. Alt gluteal sinirden innerve olur. Hamstring kas grubu: Bu grup içinde M. Biseps femorisin uzun başı, M.Semitendinosus ve M.Semimembranosus vardır; tüber iskiadikum dan başlar, diz eklemi arkasında distale yapışırlar; kalça ekstansiyonu ve diz fleksiyonu yaptırırlar. Tibial sinirden innerve olurlar. 4

12 Sekonder ekstansörler; M. Addüktör magnusun arka lifleri, M.Gluteus medius ve minimusun arka lifleri ile M. Piriformistir. Abdüktörler : Primer abdüktörler; M.Gluteus medius ve minimus :İliak kanadın dış yüzünden başlarlar. Trokanter major e yapışırlar. Tüm lifler beraber kasıldıkları zaman abdüksiyon yaparken ön lifleri fleksiyon ve iç rotasyon, arka lifleri ekstansiyon ve dış rotasyon yaptırır. Üst gluteal sinir tarafından innerve olurlar. Sekonder abdüktörler; M.Tensor fasciae latae, M.Piriformis ve M.Sartorius tur. Addüktörler : M.Addüktör longus-brevis-magnus:pubis alt kolunun dış yüzünden ve iskial ramus dan başlayarak linea aspera boyunca sonlanır. N.obturatorius tarafından innerve edilir. M.Gracilis: Pubis alt kolundan ve simfizis pubis ten başlayıp proksimal tibia da pes anserinus un yapısına katılarak son bulur. N.obturatorius tarafından innerve edilir. M.Pectineus, M.Obturator externus, M. İliopsoas ve Hamstring grubu kaslar addüksiyona yardımcı olur. Dış rotatorlar : M.Obturator internus: Foramen obturatorum un iç yüzünden ve incisura iskiadikus minör den başlar, trokanter major un iç yüzüne yapışır. Gemellus kasları bu kasla beraber seyrederek aynı yerde sonlanırlar. Sakral pleksus ve N. Quadratus femoris tarafından innerve edilirler. M. Obturator externus: Foramen obturatorum un dış yüzünden başlar, kalçayı arkadan çaprazlayarak fossa intertrokanterika da sonlanır. Bu kas eklem kapsülünün hemen dışında arka yapıları güçlendirir. N. Obturatorius tarafından innerve edilir. M.Piriformis: İncisura iskialis major dan geçerek trokanter major un üst sınırına yapışır. Siyatik sinir genellikle M.Piriformisin altında diğer dış rotatorların üstündedir. SB1-2B sinirlerin ventral ramusları tarafından innerve edilir. M. Quadratus femoris: Tüber iskiadikum dan başlar. Krista intertrokanterika nın 5

13 distalinden geçerek femura yapışır. Bu kasların dışında addüktör ve gluteal kaslar, M. Sartorius, M. Biceps femoris ve M. İliopsaos ikincil dış rotatorlardır. İç rotatorlar : Kalçanın iç rotasyonu birincil fonksiyonu farklı kasların ikincil etkisiyle olmaktadır. Bunlar M. Gluteus medius ve minimusun ön lifleri ile M. Tensor fasciae latae dır. Bunun dışında M. Pectineus, M. Semimembranous, M. Semitendinosus ve M. Addüktör magnusun arka lifleri ikincil iç rotatordur Vasküler yapılar A. İliaka eksterna: Bu arter LB5B-SB1B seviyesinde ana iliak arterden ayrılan ön daldır. Psoas kasının içi boyunca çapraz olarak aşağıya iner, kasın bir kısmı ve ön kolon iç yüzü arasında seyreder. A. Femoralis: Ana femoral arter eksternal iliak arterin devamı olup inguinal ligamentin altından geçer. Ana femoral ven dış iliak ven olarak devam eder. Arter venin dışındadır ve orta kapsül seviyesinde olup yaralanmaya daha hassastır. A. Profunda femoris: Derin femoral arter inguinal ligamentin yaklaşık 3,5 cm altında, trokanter major seviyesinde, femoral arterden ayrılıp M. Pectineus ile M. Addüktör longus arasında yüzeyel femoral arterin arkasına geçer. A.Circumflexa femoris lateralisi verir. M. Sartorius ve M. Rectus femoris altından laterale geçer. Vastus lateralisin üst tarafından geçerek, trokanter major seviyesinde çıkan ve inen dala ayrılır (Şekil 1). A.Circumflexa femoris medialis femoral arterin posteromedialinden A.Circumflexa femoris lateralis ile aynı seviyede ayrılıp trokanter major medialinden femur başına doğru ilerler. 6

14 Şekil 1. A. Circumflexa femoris lateralis ve dallarının trokanter major ile komşuluğup A. Glutealis superior: İnternal iliak arterin arka dalından köken alır. Gluteal arter-sinir-ven beraber seyrederler. Siyatik çentiğin üst yüzünden dışarı çıkar. Terminal dalları M Gluteus minimus ve mediusa uzanır. A. Glutealis inferior ve A. Pudenta interna: Bu damarlar iç iliak arterin ön kolunun terminal dallarındandır. M. Piriformis ile M. Coccygeus arasında pelvis dışına çıkar. İskial çentiğin arkasını besler. İç pudendal arter küçük siyatik çentikten tekrar pelvis içine girer. A. Obturatoria: Obturator arter-sinir-ven obturator foramenin üst ve dışında seyreder, obturator kanaldan pelvisi terk ederler Sinir yapılar Siyatik sinir : LB3, köklerinden oluşan üst sakral pleksusun devamıdır.tibial sinir (anterior 4,5B-SB1,2,3B 28 division) ve Peroneal sinirden (posterior division) oluşurp P. Büyük siyatik çentikten M. Piriformisin hemen anterolateralinden pelvis dışına çıkar. Arka kolonun arka- 7

15 P dış yüzünde seyreder. Tuber iskiadikum ve büyük trokanter arasından aşağı iner. Femoral sinir : LB2-3-4B sinir köklerinin arka dallarından köken alır. M. İliopsoas ın üstünde seyreder ve femoral üçgenden dışarı çıkar. M.Pectineus, M.Sartorius ve M.Quadriseps e dal verir. Obturator sinir : LB2-3-4B sinir köklerinin ön dallarından kökenini alır. Asetabulum un quadrilateral yüzeyini çaprazlar. Obturator kanalın üst-dışından pelvisi terk eder. Addüktör kaslara, M. Pectineus ve M. Gracilis e dallar verir (Şekil 2). Şekil 2. Kalça çevresi kasların innervasyonu P Anatomik kadran sistemi SIAS tan asetabulum merkezini birleştiren çizgi pelvisi ön ve arkaya ayırır. Asetabulum merkezinden bu çizgiye çekilen dik çizgi pelvisi üst ve alt olarak 8

16 P dir. ayırırp 30 P. Ön-üst kadranda dış iliak arter, ön-alt kadranda obturator nörovasküler yapılar vardır. Arka-üst kadranda siyatik sinir ve üst gluteal nörovasküler yapılar, arka-alt kadranda alt gluteal ve pudental nörovasküler yapılar bulunur. 30 Şekil 3. Wasielewski'nin anatomik kadran sistemip 2.3 Kalça ekleminin hareketleri Kalça eklemi sferik eklemlerden olduğundan her üç düzlemde de hareket o o 0 ettirebilir. Eklemin pasif abdüksüyonu 40P P, addüksüyonu 25P P, fleksiyon 135P P, 0 o o ekstansiyon -30P P,iç rotasyonu 70P P, dış rotasyonu 90P Aktif hareketler her düzlemde pasif hareketlerden %25-30 daha azdır. 2.4 Temel bölge özellikleri Kalça eklemini oluşturan bölgelerin özelliklerini belirlemek için laboratuvar koşullarında çeşitli pozisyonlarda yüklemeler yapılır. Yükleme sonrası femurun üst kısmında, femur boynunda kompresyon ve eğilme kuvvetleri oluşur. Yürüme siklusu sırasında bileşke kuvvetleri femur başının ön-üstündeki küçük alanı etkiler. Normal aktivitelerde femur boynunun alt kısmına yaklaştıkça kompresif kuvvetler artar. Tek ayak üzerinde durulurken femur 9

17 boynunun üst bölgesinde gerilme kuvvetleri yoktur. Yürüme siklusunun değişik zamanlarında femur başının yük altında kaldığı anatomik segmentler değişkenlik gösterir. Topuğun yere değdirildiği (heel strike) anda anterosuperomedial, parmakların yerden kaldırıldığı (toe off) dönemde ise postero-superolateral bölge yük altında kalır. Proksimal femura yansıyan yükler, kompresif ve tensil (germe) trabeküler yapı tarafından dağıtılır. Trabeküler yapının yoğunluğundaki gelişmeden proksimal femurun anatomisi sorumludur. Tek bacak üzerinde dururken kaldıraç kolu üzerinden etki eden vücudun ağırlığı ile kendi kaldıraç kolu üzerinden etki abdüktörlerın kuvveti dengededir. Araştırıcılar abdüktör kasların pelvisi, alt ve dışa zorladığını belirtirler. Böylece 31 tek bacak üzerinde duruş sırasında pelvisin dengede kalması sağlanırp P (Şekil 4). Ayakta dururken statik konumda, her iki kalçaya eşit yük gelir. Tek kalçaya binen yük gövde ağırlığının yarısı kadar veya 1/3 ünden daha azdır. Yürümenin yaylanma (swing) fazında olduğu gibi sol alt taraf yerden kaldırıldığında, sol alt tarafın ağırlığı gövde ağırlığına eklenecek ve normalde tam gövdenin ortasından geçen ağırlık merkezi sola kayacaktır. Dengeyi sağlamak amacı ile abdüktör kaslar karşı kuvvet koyarlar. Sağdaki femur başına gelen yük iki kuvvetin toplamına eşit olur. Abdüktör kaldıraç kolunun uzun olması durumunda, kaldıraç kolları arasındaki oran küçülür. Dengeyi sağlamak için gerekli abdüktör kuvvet daha az ve femur başına gelecek yük daha küçük olacaktır. 10

18 P Şekil 4. Kalça eklemine etki eden güçler (VA: vücut ağırlığı, GM: gluteus medius, YK: yük kolu, KK: 31 kuvvet kolu)p 2.5 Kinematik Kalça ekleminin kinematiği incelenirken, femur başını yuvarlak bir top gibi düşünmek gerekir. Topun yuva içerisinde dönmesi, femur başı merkezinin ekseni etrafında hareketliyle olur. Herhangi bir nedenle femur başı rotasyon merkezi yer değiştirirse bu işlem sırasında sürtünme kuvvetleri artar. 2.6 Kalça Artroplastisinin Tarihçesi Kalça ankilozunda deformite düzeltmek ve bir miktar hareket kazanmak için yapılan ve planlı psödoartroz yaratmayı amaçlayan femur proksimalinin osteotomi veya rezeksiyonu erken dönem girişimlerden birisidir. Bunun güncel uygulaması geçmeyen inatçı enfeksiyonlarda kurtarıcı yöntem ve iki aşamalı revizyonların ara döneminde 32 kullanılan Girdlestone rezeksiyon artroplastisi olarak karşımıza çıkmaktadırp P. Ancak 11

19 böylesi bir girişim etkin olmasına rağmen stabilite sağlayamamaktadır. Açılan ankilozdaki kemik yüzeylerin tekrar füzyonunu engellemek için araya yer kaplayıcı mekanik bir bariyer yerleştirme prensibine dayalı interpozisyonel artroplastide ise hem hareket açıklığı hem de stabilite korunmuştur. Bu artroplasti ilk olarak 1885 yılında Ollier tarafından tanımlanmış, 1913 yılında J.B. Murphy tarafından interpozisyon için deri, kas, fasiya kullanılarak geliştirilmiş, daha ileri dönemlerde domuz mesanesi, altın 33,34 folyo gibi çok çeşitli materyaller kullanılmışp P. Daha sonra 1923 yılında Smith 35 Petersen cam, plastik kullanarak mold artroplastisine geçmiştirp P. Krom, kobalt, cam, pyrex, viskaloid, bakalit gibi çok değişik materyallerin kullanıldığı, hyalen ve fibrokartilaj doku rejenerasyonu prensibine dayalı mold artroplastisi ile iyi sonuçlar alınabildi ise de materyale karşı biyolojik cevabın değişkenliği nedeniyle sonuç çoğu zaman tahmin edilememekteydi. Bateman ise mold artroplastisi gibi iki yöne hareket sağlayan bipolar protezleri geliştirmiştir. Daha sonra femur boyun kırıklarında uygulanan, kısa saplı plastik veya fil dişi, femur başı şeklinde replasman artroplastisi gelişmiştir da Austin T. Moore tarafından uygulanan Vitallium protez ile proksimal femur replasmanı daha sonra tasarlanacak olan uzun stemli protezlerin öncüsü olmuştur. Judet kardeşler osteoartrit, intrakapsüler nonunionlar, kalça çıkığı ve tüberküloz dışı nonunionların akrilik femur başı replasman artroplastisini uygulamışlardır. İlk sonuçlar çok iyi olmakla beraber takiplerde erken dönemde gevşeme, aşınma ve akriliğe karşı inflamatuar yanıt nedeniyle başarısız sonuç elde etmişlerdir. Bunun üzerine daha sonraki dönemlerde vitallium kullanılmaya başlanmıştır. F.R. Thompson ve Austin T. Moore un tasarladığı protezler 1950 li yıllarda kullanılmaya başlandı. Uzun sap ile yüklerin femur şaftının fizyolojik aksına iletilmesi bu protezlerin başarılı olmasını sağlamıştır. Ancak osteoartrit tedavisinde asetabulumun etkilendiği olgularda yetersiz kalmaları cup artroplastisinin tercih edilmesine neden olmuştur. Sir John Charnley tarafından yapay eklemlerin iyi fonksiyon görebilmesi için düşük sürtünmeli ortamda çalışması gerektiği düşünülerek düşük sürtünme artroplastisi geliştirilmiştir. Sürtünme gücünün en iyi aktarımının 22 mm lik femur başı ile olduğu kabül edilerek yük taşıma yüzeyine önceleri politetraetilen (teflon) daha sonraları yüksek molekül ağırlıklı polietilen ile değiştirilerek yapılan artroplastiler erken dönemde başarılı oldu ise de geç dönemde tespitin 36 polimetilmetakrilatla yapılmasına bağlı gevşemeler görülmüştürp P lerde femur 12

20 boynunun korunarak sadece ince tabaka krom kobalt karışımı ve polietilen cup kullanılarak uygulanan teknik, ince polietilenin aşınmasına bağlı olarak debris oluşumu, gevşeme ve masif asetabular osteoliz nedeniyle hızlı bir şekilde terk edilmiştir. Günümüzde kalça artroplastisi için en iyi biyomateryal arayışı hala devam etmektedir. Prensip olarak kemiğe osseoz ingrowth yada ongrowth sağlayan veya pres fit olarak yerleştirilen materyaller tercih edilmektedir. Bu materyaller yüzey ve porozite özellikleri ile makrostrüktürel geometrileri en uzun dönem stabiliteyi sağlayabilecek, ideal biyomekanik yapıda üretilmekte ve maksimum biyouyumlu metal kombinasyonlarına ulaşılmaya çalışılmaktadır. Asıl sorunun ağırlık taşıyan yüzeyde olduğu uzun takipli serilerle ortaya konulmuştur. Bu nedenle UHMW polietilenin moleküler yapısında yapılan çapraz bağlantı uygulamaları, seramik baş ve insert kullanımı ve tamamen metal ağırlık taşıma yüzeyleri güncel uygulamalardır. Kalça ekleminin doğasına eşdeğer güç ve dayanıklılıkta, hücresel ve humoral immüniteyle uyumlu, kemik gibi sürekli yenilenen biyomateryalin hala bulunamamış olması, kalça problemli hastalar için, daha konforlu yaşam amacıyla yapılan kalça artroplastilerinde uzun vadede, gevşeme gibi büyük bir sorunla birlikte yeniden kazanılan fonksiyonların kaybedilmesine neden olmaktadır. Bu bağlamda kalça artroplastisindeki artış, beraberinde revizyon gerektiren hasta sayısında artışa neden olarak optimum fonksiyonların kazanılması için revizyon cerrahisinde en mükemmel biyomateryalin arayışının yanında cerrahi açılımda en az yumuşak doku hasarı ve sonuca ulaşmada en kolay ve kısa yol arayışı, her geçen gün farklı cerrahi açılımların tanımlanmasına neden olmaktadır. 2.7 Revizyon kalça artroplastisinde cerrahi açılım İdeal bir cerrahi açılımın; cerrahi süresini kısaltması, kan kaybını azaltması, anatomik yapılara enaz hasarı vermesi ve bunların yanında ulaşılması gereken hedef dokuyu en iyi biçimde göstermesi beklenir. Sözkonusu olan revizyon kalça artroplastisi ise bunlar daha fazla önem arzeder. Revizyon stemi için yeterli giriş pozisyonu sağlama, birçok kez opere olmuş kalçalarda asetabular açılım (exposure) sağlama, proksimal femoral deformitenin düzeltilmesi, distal oturumu iyi ve/veya femur proksimalinde kortikal zayıflığı olan sementli veya sementsiz femoral stemin çıkarılması revizyon kalça artroplastisi sırasında karşılaşılan zorluklardır. Standart trokanterik osteotomi ve slide trokanterik osteotomi kullanılmakta fakat bu teknikler amaca ulaşmakta yetersiz 13

21 37,38,39,40,41,42,43,44,45 kalabilmektedirp P. Standart trokanterik osteotomide; osteotomi hattında kaynamama, kırıkla birlikte veya yalnız başına osteotominin migrasyonu, tel kırılması, telin çıkarılmasını gerektiren trokanterik bursit, tekrarlayan kalça abdüksüyon 39,41,45,46,47,48 güçsüzlüğü görülebilirp P. Bazı total kalça artroplastileri standart giriş (approach) ile, trokanterik osteotomi yada kortikal pencere olmaksızın, yapılabilir. Bazı revizyonlar zordur ancak imkansız değildir. Standart trokanterik osteotomilerde hala femoral perforasyon, kemiğe kaynaşmış sementin çıkartılamaması, iyi fikse femoral 49 stemin çıkartılamaması görülebilmektedirp P. Revizyonların konvansiyonel trokanterik 39,40,41,43,48,50 osteotomilerinde kaynamama oranı %0 ile %13 arasında değişmektedirp P. Eğer proksimal femoral deformite varsa, distal kortikal pencere ile distal sementin çıkartılmasına rağmen, femoral stem çakılamayabilir. Trokanterik osteotomi sonrası kaynamama ile birlikte proksimale migrasyon 2-3 cm 40,50 arasında ise abdüktör aksama görülür ve bu bir kötü sonuçturp P. Lateral circumflex arterin lateral ve desenden dalının standart trokanterik osteotomi sırasında kesilmesi 47,51 kaçınılmaz olmaktadırp P. Kasın hasarlanması ve sonrasında kanlanmanın bozulması yüksek kaynamama oranını getirecektir. Trokanterik slide osteotomi ve uzatılmış trokanterik osteotomide kas yapışma yerleri korunduğu için kanlanma bozulmaz. Uzatılmış trokanterik osteotominin distal kanal açılımı ve proksimal femoral deformitedeki avantajları slide trokanterik osteotomide yoktur. Uzatılmış trokanterik osteotomi daha güvenilir bir tespit sağlayabilecek büyüklükte bir trokanter parçası oluşturulması esasına dayanır. Klasik teknikten farkı trokanterik parçanın lateral femur korteksini, Femur çapının 1/3 ünü içerecek ve geride stabil bir implantasyon yapılabilecek kemik stok bırakacak şekilde, vastus lateralis kasına hasar vermeden uzun bir parçanın osteotomize edilmesidir. Osteotominin boyu ameliyat öncesi ölçümlerle belirlenmeli ve distaldeki semente güvenli bir şekilde ulaşabilecek, sement dışında reaktif granülasyon dokusunun ve neokorteksin temizlenebilmesine olanak sağlayacak uzunlukta olmalıdır. Uzatılmış trokanterik osteotomi ilk olarak Younger ve ark. tarafından 1995 de rapor 52 edildip P. Aşırı yumuşak doku skarı yada heterotopik ossifikasyonundan dolayı disloke edilemeyen total kalça artroplastilerinde, proksimal femoral deformitelerin düzeltilmesinde, iyi kemik stoğunun olduğu sement femoral stem arasından gevşemelerde, sementli yada sementsiz iyi fikse femoral stemlerin gevşemelerindeki 14

Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır.

Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır. Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır. Musculus sartorius; vücudun en uzun kasıdır. Spina iliaca anterior

Detaylı

KALÇA ANATOMİSİ VE BİYOMEKANİĞİ

KALÇA ANATOMİSİ VE BİYOMEKANİĞİ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği KALÇA ANATOMİSİ VE BİYOMEKANİĞİ Dr. Ahmet ŞENEL 09.04.2016 İÇERİK Embriyoloji Anatomi Patolojik Anatomi Biyomekanik Displazik kalçada

Detaylı

İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ

İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ Alt Ekstremite Kasları Antrenörlük Eğitimi Bölümü -2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi 9. hafta Kalça eklemini önden kat eden kaslar M. iliopsoas, m. quadriceps femoris,

Detaylı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Total Kalça Protezi Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Koksartroz Primer Önceden geçirildiği bilinen bir hastalık yok Genelde yaşlanmaya bağlı Eklemde

Detaylı

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı Doğal seyir & Prognoz Tedavi edilmezse uzun dönemde ekstremite

Detaylı

GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ

GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ Gonartroz, diz ekleminde progresif olarak ortaya çıkan kıkırdak yıkımı, osteofit oluşumu ve subkondral skleroz ile karakterize noninflamatuvar, kronik, dejeneretif bir hastalıktır.

Detaylı

GLUTEAL-UYLUK-BACAK KASLARI LAB İNDEKSİ İÇİN TEORİK BİLGİ. Yüzeysel gluteal kaslar

GLUTEAL-UYLUK-BACAK KASLARI LAB İNDEKSİ İÇİN TEORİK BİLGİ. Yüzeysel gluteal kaslar Yüzeysel gluteal kaslar M. gluteus maximus Os ilium un dış yüzü Os sacrum, coccyx Lig. sacrotuberale Tuberositas glutea Tractus iliotibialis UYLUĞUN EN GÜÇLÜ EKTENSORU M.ILIOPSOAS IN ANTOGONISTİ UYLUĞA

Detaylı

FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon. Kalça Artroplastisi. emin ulaş erdem

FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon. Kalça Artroplastisi. emin ulaş erdem FTR 303 Ortopedik Rehabilitasyon Kalça Artroplastisi emin ulaş erdem GİRİŞ Kalça eklemi, insan vücudunda yüke en fazla maruz kalan eklemdir. Bu nedenle fonksiyonel yaşamda dejeneratif artrit açısından

Detaylı

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik)

08.10.2013 DEFORMİTE. Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) DEFORMİTE (Tedavi Endikasyonlari) DEFORMİTE. Tedavi Endikasyonlari (klinik) DEFORMİTE Ekstremitenin normal anatomisinden sapması Sagittal Plan Analizleri (Diz Kontraktürleri) Uzunluk farkı Angulasyon Rotasyon Translasyon Eklem kontraktürleri Dr. Mustafa KURKLU GATA Ort. ve Trav.

Detaylı

ALT EKSTREMİTE KEMİK YAPISI

ALT EKSTREMİTE KEMİK YAPISI ALT EKSTREMİTE Temelde alt ekstremitenin yapısı üst ekstremiteye benzer. Dik duruş sonucunda bacaklar üzerinde oluşan statik yüklenme, işlevsel gereksinimler nedeniyle, alt ekstremitede bazı yapısal değişikliklerin

Detaylı

YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ

YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ Doç. Dr. Tahsin BEYZADEOĞLU Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. Yüksek Tibial Osteotomi AMAÇ Mekanik yükü, hastalıklı bölgeden, daha sağlıklı bölgeye

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 YÜRÜME ANALİZİ 2 YÜRÜME ANALİZİ Yürüyüş : Yer çekim merkezinin öne doğru yer değiştirmesi ile birlikte gövdenin ekstremitelerinin ritmik alternatif hareketleri olarak

Detaylı

ALT EKSTREMİTE KLİNİK ANATOMİSİ. Doç. Dr. ERCAN TANYELİ

ALT EKSTREMİTE KLİNİK ANATOMİSİ. Doç. Dr. ERCAN TANYELİ ALT EKSTREMİTE KLİNİK ANATOMİSİ Doç. Dr. ERCAN TANYELİ Vücut ağırlığını ayakta durma, yürüme ve koşma sırasında taşır. Gluteal bölge Femoral bölge (uyluk) Bacak (cruris) Ayak Arterlerin palpasyonu A.femoralis:

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 2 Lokomotor sistemi oluşturan yapılar içinde en fazla stres altında kalan kıkırdaktır. Eklem kıkırdağı; 1) Kan damarlarından, 2) Lenf kanallarından, 3) Sinirlerden yoksundur.

Detaylı

İliotibial Bant Sendromu

İliotibial Bant Sendromu İliotibial Bant Sendromu Doç. Dr.Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Snapping Hip Kalça hareketlerinde ağrılı veya ağrısız atlama hissi, ses duyma

Detaylı

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Pelvis, lokomotor sistemin en fazla yük taşıyan bölümüdür. İçindeki majör damar, sinir ve organ yapıları nedeniyle pelvis travmaları kalıcı sakatlık

Detaylı

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır.

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri iki kalça kemiği ile omurganın kuyruk sokumu kemiği arasında oluşan pelvis (leğen kavşağı) ile başlar.

Detaylı

Kalça ekleminin fonksiyonel anatomisi

Kalça ekleminin fonksiyonel anatomisi TOTBİD Dergisi Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Dergisi 2011;10(1):32-37 Kalça ekleminin fonksiyonel anatomisi The functional anatomy of the hip joint M. Fatih Ekşioğlu, 1 Halil İbrahim

Detaylı

OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ

OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ Alt ekstremitelere, alt taraf veya alt yanlar da denir. Alt taraflar, pelvisin (leğen) her iki yanına tutunmuş sağ ve sol olmak üzere simetrik iki sütun

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 EKLEM 2 EKLEM Vücudumuza stresle en çok karşı karşıya kalan yapılardan biri eklemdir. Kas fonksiyonundan kaynaklanan gerilim ve gravitasyonel reaksiyonlardan kaynaklanan

Detaylı

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA İYİLEŞMESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA Doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Cerrahi ya da travmatik olabilir. Akut Yara: Onarım süreci düzenli ve zamanında gelişir. Anatomik ve fonksiyonel bütünlük

Detaylı

KALÇA ARTROPLASTISI SONRASI PERIPROSTETIK KıRıKLAR

KALÇA ARTROPLASTISI SONRASI PERIPROSTETIK KıRıKLAR KALÇA ARTROPLASTISI SONRASI PERIPROSTETIK KıRıKLAR Prof.Dr.Cengiz ŞEN Op.Dr.Turgut AKGÜL İstanbul Universitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilimdalı PERIPROSTETIK ASETABULUM KıRıKLARı

Detaylı

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır.

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri iki kalça kemiği ile omurganın kuyruk sokumu kemiği arasında oluşan pelvis (leğen kavşağı) ile başlar.

Detaylı

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI Doç. Dr. Nuri Aydın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı nuri.aydin@istanbul.edu.tr YARALANMA TravmaRk Ani fiziksel

Detaylı

SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI?

SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI? SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI? Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. tbeyzade@superonline.com Diz Osteoartriti Kıkırdak Lezyonları A la Carte

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

Topallama/Bacak Boyu Eşitsizliği. Yrd. Doç. Dr. Fatih Yıldız

Topallama/Bacak Boyu Eşitsizliği. Yrd. Doç. Dr. Fatih Yıldız Topallama/Bacak Boyu Eşitsizliği Yrd. Doç. Dr. Fatih Yıldız Abduktor kaslar ve büyük trokanter ile ilişkili komplikasyonlar 1. Kemik ile ilgili komplikasyonlar KAYNAMAMA (Transtrokanterik yaklaşım) 1.

Detaylı

TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ

TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ TALASEMİDE OSTEOPOROZ EGZERSİZLERİ DR. FZT. AYSEL YILDIZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Talasemi; Kalıtsal bir hemoglobin hastalığıdır. Hemoglobin

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

Ekstra - Artiküler Kalça Endoskopisi

Ekstra - Artiküler Kalça Endoskopisi Ekstra - Artiküler Kalça Endoskopisi Doç. Dr.Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ekstra-Artiküler Kalça Ağrısı Adale strain Stres veya avülsiyon

Detaylı

Aynı zamanda «güç bölgesi» ya da «güç evi» (powerhouse) olarak da tanımlanmaktadır.

Aynı zamanda «güç bölgesi» ya da «güç evi» (powerhouse) olarak da tanımlanmaktadır. 1 Core nedir? Aynı zamanda «güç bölgesi» ya da «güç evi» (powerhouse) olarak da tanımlanmaktadır. Vücudun ağırlık merkezinin olduğu ve en önemlisi de tüm hareketlerin başladığı bölge olarak bilinmektedir.

Detaylı

AYAK BILEĞI ORTEZLERI

AYAK BILEĞI ORTEZLERI AYAK BILEĞI ORTEZLERI AYAKBILEĞI ANATOMISI AYAKBILEĞI ANATOMISI Kaslar: Gastrocnemius ve Soleus: Ayakileği plantar fleksiyonu Tibialis posterior: Plantar fleksiyon ve inversiyon Peroneus longus ve brevis:

Detaylı

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ Prostat her erkekte doğumdan itibaren bulunan, idrar torbasının hemen altında yer alan bir organdır. Yaklaşık 20 gr ağırlığındadır ve idrar torbasındaki idrarı

Detaylı

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM DOKU YENİLENMESİNDE OTOLOG ÇÖZÜM TÜRKİYEDE TEK DENTAL PRP KİTİ KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM YENİLENMEK KENDİ İÇİMİZDE ONARICI DOKU YENİLENMESİNİ HIZLANDIRAN YENİLİKÇİ

Detaylı

Postür Analizi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker. Acıbadem Maslak Hastanesi

Postür Analizi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker. Acıbadem Maslak Hastanesi Postür Analizi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi Postür nedir? Postür l Vücut kısımlarının pozisyonu veya dizilimidir. l STATİK: Oturma, ayakta durma ve yatma sırasındaki postür l DİNAMİK:

Detaylı

Osteoporoz Rehabilitasyonu

Osteoporoz Rehabilitasyonu Osteoporoz Rehabilitasyonu OSTEOPOROZ Kemik kitlesinde azalma, kemik mikroyapısında bozulma sonucu kemik kırılganlığının artması olarak tanımlanır. Kemik yaşayan, dengeli bir şekilde oluşan yıkım ve yapım

Detaylı

Genç EriĢkinde Kalça Ağrısı Klinik Değerlendirme & Görüntüleme. PROF DR UĞUR ġayli YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ

Genç EriĢkinde Kalça Ağrısı Klinik Değerlendirme & Görüntüleme. PROF DR UĞUR ġayli YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ Genç EriĢkinde Kalça Ağrısı Klinik Değerlendirme & Görüntüleme PROF DR UĞUR ġayli YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ FAS (FAİ) Gençlerde-sporcularda Kalça ağrısı ve OA Femur

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

Anatomi. Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri. Anatomi. Anatomi. Ardayak dizilim grafisi (Saltzman grafisi) Uzun aksiyel grafi

Anatomi. Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri. Anatomi. Anatomi. Ardayak dizilim grafisi (Saltzman grafisi) Uzun aksiyel grafi Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri Dr. Önder Kılıçoğlu İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Tibia ve talus eklem yüzleri paralel Medial ve lateral

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 COLUMNA VERTEBRALİS 2 COLUMNA VERTEBRALİS 1) Columna vertebralis pelvis üzerine merkezi olarak oturmuş bir sütuna benzer ve destek vazifesi görerek vücudun dik durmasını

Detaylı

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem KOMPARTMAN SENDROMU 10.08.2010 Dr.Günay YILDIZ Kompartman Sendromu (KS),damar ve sinir içeren kapalı boşluklarda doku basıncının, perfüzyonu engelleyecek kadar artması sonucu ortaya çıkan hipoksiyle birlikte

Detaylı

ÖN ÇAPRAZ BAĞ ZEDELENMELERİ

ÖN ÇAPRAZ BAĞ ZEDELENMELERİ ÖN ÇAPRAZ BAĞ ZEDELENMELERİ Diz eklemi çepeçevre bağlarla desteklenen ve cildin altında kaslarla çevrili olmadığı için de travmaya son derece açık olan bir eklemdir. Diz ekleminde kayma, menteşe ve dönme

Detaylı

Temel Kas Gurupları Kuvvet Çalışmaları. Dr.Ali KIZILET

Temel Kas Gurupları Kuvvet Çalışmaları. Dr.Ali KIZILET Temel Kas Gurupları Kuvvet Çalışmaları Sportif Performans İçin Merkez Kuvvet Antrenmanı Gövde kasları omurga, kalça ve omuz kemerini stabilize edecek şekilde fonksiyon görürler. Bu sağlam ve dengeli temele

Detaylı

Spor yaralanmaları sportif aktivite sırasında meydana gelen yaralanmaların genel adıdır. Normal yaşamda yaralanmalar sıklıkla dış etkilerle

Spor yaralanmaları sportif aktivite sırasında meydana gelen yaralanmaların genel adıdır. Normal yaşamda yaralanmalar sıklıkla dış etkilerle Doç. Dr. Onur POLAT Spor yaralanmaları sportif aktivite sırasında meydana gelen yaralanmaların genel adıdır. Normal yaşamda yaralanmalar sıklıkla dış etkilerle gelişirken, spor yaralanmalarında hem dış

Detaylı

Makale: The Nerves of the Adductor Canal and the Innervation of the Knee: An Anatomic Study.

Makale: The Nerves of the Adductor Canal and the Innervation of the Knee: An Anatomic Study. Makale: The Nerves of the Adductor Canal and the Innervation of the Knee: An Anatomic Study. Yayın: Reg Anesth Pain Med. 2016 May-Jun;41(3):321-7. doi: 10.1097/AAP.0000000000000389. Yazarlar: Burckett-St

Detaylı

BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçları (S00-T98) Kafa yaralanmaları (S00-S09) Yüzeysel kafa yaralanması Başın açık

BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin bazı diğer sonuçları (S00-T98) Kafa yaralanmaları (S00-S09) Yüzeysel kafa yaralanması Başın açık S00 S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 BÖLÜM 19 Yaralanma, zehirlenme ve dış nedenlerin

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde Artroskopi nedir? Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde çeşitli tedavileri uyguladıkları bir cerrahi prosedürdür. Artroskopi sözcüğü latince arthro (eklem)

Detaylı

OTOLOG YENİLENME HIZLANDIRICISI KAS VE İSKELET SİSTEMİNİ ONARICI, SPOR TRAVMA VE ORTOPEDİK RAHATSIZLIKLARIN TEDAVİLERİNDE YENİLKÇİ BİR PROGRAM

OTOLOG YENİLENME HIZLANDIRICISI KAS VE İSKELET SİSTEMİNİ ONARICI, SPOR TRAVMA VE ORTOPEDİK RAHATSIZLIKLARIN TEDAVİLERİNDE YENİLKÇİ BİR PROGRAM OTOLOG YENİLENME HIZLANDIRICISI YENİLENMEK KENDİ İÇİMİZDE KAS VE İSKELET SİSTEMİNİ ONARICI, SPOR TRAVMA VE ORTOPEDİK RAHATSIZLIKLARIN TEDAVİLERİNDE YENİLKÇİ BİR PROGRAM DENSITY PLATELET GEL ONARICI TIPTA

Detaylı

Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu. Prof. Dr.Hidayet Sarı

Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu. Prof. Dr.Hidayet Sarı Ankilozan Spondilit Rehabilitasyonu Prof. Dr.Hidayet Sarı Tanım Özellikle omurgayı tutan ve ankiloza götüren kronik iltihabi sistemik romatizmal hastalıktır. Sakroiliak eklem iltihabı oluşturmak ana bulgusudur.

Detaylı

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula BACAK YARALANMALARI Gülçin BACAKOĞLU Giriş Alt bacak yaralanmaları daha sık görülür Tibia en sık kırılan kemiktir Beraberinde önemli yumuşak doku yaralanmaları oluşabilir Değerlendirmede hikaye ve FM önemlidir

Detaylı

oporoz Tanı ve Tedavi Prensipleri

oporoz Tanı ve Tedavi Prensipleri Osteoporoz Tanı ve Tedavi oporoz Tanı ve Tedavi Prensipleri Prensipleri Dr. Ümit İNCEBOZ Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Dr. Ümit İNCEBOZ Balıkesir Üniversitesi Tıp

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 2 Ayağın en temel fonksiyonu stabilitenin sağlanması ve devam ettirilmesidir. Ayağın stabilite ve denge fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için çeşitli düzlemlerde

Detaylı

TERMİNOLOJİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEKANİK DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI

TERMİNOLOJİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEKANİK DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI TERMİNOLOJİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEKANİK DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Anatomik Duruş Yüzü karşıya bakan, topukları birleşik, kolları yanlarda ve avuç içleri öne bakar şekilde ayakta dik

Detaylı

ADEZİV KAPSÜLİT FZT NAZMİ ŞEKERCİ

ADEZİV KAPSÜLİT FZT NAZMİ ŞEKERCİ ADEZİV KAPSÜLİT FZT NAZMİ ŞEKERCİ DONUK OMUZ - FROZEN SHOULDERADEZİV KAPSÜLİT Adeziv kapsulit omuz ekleminde, eklem kapsülünün kronik iltihabi bir durumu olup eklem kapsülünde kalınlaşma, sertleşme ve

Detaylı

Fizik Tedavide Antropometrik Ölçümler. Prof. Dr. Reyhan Çeliker

Fizik Tedavide Antropometrik Ölçümler. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Fizik Tedavide Antropometrik Ölçümler Prof. Dr. Reyhan Çeliker Antropoloji nedir? Antropoloji İnsanı, biyolojik yapısını, bedensel özelliklerini, kültürel yapısını, sosyal davranışlarını inceleyen bilim

Detaylı

PROKSİMAL FEMORAL ÇİVİ İLE TEDAVİ ETTİĞİMİZ İNTERTROKANTERİK FEMUR KIRIKLARINDA KLİNİK SONUÇLARIMIZ

PROKSİMAL FEMORAL ÇİVİ İLE TEDAVİ ETTİĞİMİZ İNTERTROKANTERİK FEMUR KIRIKLARINDA KLİNİK SONUÇLARIMIZ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ Klinik Şefi; Prof. Dr. İrfan ESENKAYA PROKSİMAL FEMORAL ÇİVİ İLE TEDAVİ ETTİĞİMİZ İNTERTROKANTERİK

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ Şef Prof. Dr. Ünal Kuzgun

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ Şef Prof. Dr. Ünal Kuzgun T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ Şef Prof. Dr. Ünal Kuzgun ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARINA BAĞLI FEMUR KIRIKLARININ EKSTERNAL FİKSATÖR İLE

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS NEDİR? Omurga, omur adı

Detaylı

AMBULASYONA YARDIMCI CİHAZLAR

AMBULASYONA YARDIMCI CİHAZLAR AMBULASYONA YARDIMCI CİHAZLAR DOÇ. DR. MEHMET KARAKOÇ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR AD. Diyarbakır 30.10.2013 1 YARDIMCI CİHAZLAR Mobilitenin sağlanması rehabilitasyonun en önemli hedeflerinden

Detaylı

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde Sunum Planı İnvaziv Girişimler Santral Venöz Kateter Uygulamaları Kardiyak Pacemaker Arteriyel Kanülasyon SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar iv yol Uzun süreli iv yol ihtiyacı Hemodinamik monitorizasyon

Detaylı

Omurga Girişimleri. Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk. Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD

Omurga Girişimleri. Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk. Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD Omurga Girişimleri Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD ENDİKASYONLAR VERTEBRA DİSKOPATİ DEJENERATİF VERTEBROPLASTİ

Detaylı

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz

Spondilolistezis. Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Prof. Dr. Önder Aydıngöz Spondilolistezis Bir vertebra cisminin alttaki üzerinde öne doğru yer değiştirmesidir. Spondilolizis Pars interartikülaristeki lizise verilen isimdir. Spondilolistezis

Detaylı

BMM307-H02. Yrd.Doç.Dr. Ziynet PAMUK

BMM307-H02. Yrd.Doç.Dr. Ziynet PAMUK BMM307-H02 Yrd.Doç.Dr. Ziynet PAMUK ziynetpamuk@gmail.com 1 BİYOELEKTRİK NEDİR? Biyoelektrik, canlıların üretmiş olduğu elektriktir. Ancak bu derste anlatılacak olan insan vücudundan elektrotlar vasıtasıyla

Detaylı

SERT DOKUNUN SULU (KĠSTĠK) LEZYONU. Dr Arzu AVCI ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ 17 Kasım 2011

SERT DOKUNUN SULU (KĠSTĠK) LEZYONU. Dr Arzu AVCI ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ 17 Kasım 2011 SERT DOKUNUN SULU (KĠSTĠK) LEZYONU Dr Arzu AVCI ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ 17 Kasım 2011 OLGU 9 Y, K Sağ humerus proksimali 2 yıl önce kırık Doğal iyileşmeye bırakılmış

Detaylı

Biyomekatronik Sistemler. Kemik Uzatma Sistemleri. Erhan AKDOĞAN, Ph.D.

Biyomekatronik Sistemler. Kemik Uzatma Sistemleri. Erhan AKDOĞAN, Ph.D. Biyomekatronik Sistemler Kemik Uzatma Sistemleri Erhan AKDOĞAN, Ph.D. Erhan AKDOĞAN, Ph.D. Biyomekatronik Sistemler Mekatronik Mühendisliği Sunum İçeriği: Kemik Kanseri Risk Faktörleri Belirtileri Teşhis

Detaylı

İNSAN UYLUK KEMİĞİ VE KALÇA PROTEZİNİN GERİLME VE DEPLASMAN DAVRANIŞININ KIYASLANMASI

İNSAN UYLUK KEMİĞİ VE KALÇA PROTEZİNİN GERİLME VE DEPLASMAN DAVRANIŞININ KIYASLANMASI İNSAN UYLUK KEMİĞİ VE KALÇA PROTEZİNİN GERİLME VE DEPLASMAN DAVRANIŞININ KIYASLANMASI Fatih ATiK 1, Arif ÖZKAN 2, İlyas UYGUR 3 1 Düzce Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konuralp Kampüsü Düzce Türkiye

Detaylı

ORTOPEDİDE MASİF ALLOGREFT KULLANIMI

ORTOPEDİDE MASİF ALLOGREFT KULLANIMI ORTOPEDİDE MASİF ALLOGREFT KULLANIMI Prof. Dr. Harzem ÖZGER İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD. ALLOGREFT Chips Strüktürel İnterkaler Osteoartiküler Masif allogreftler,kemikler de

Detaylı

KEM K OLU UMU ki çe it kemik olu umu vardır. 1)Ba dokusu aracılı ıyla süngerimsi kemik olu umu 2)Kıkırdak doku aracılı ıyla sıkı kemik olu umu

KEM K OLU UMU ki çe it kemik olu umu vardır. 1)Ba dokusu aracılı ıyla süngerimsi kemik olu umu 2)Kıkırdak doku aracılı ıyla sıkı kemik olu umu Embriyonik evrede kıkırdak kökenlidir. Daha sonra kemiklesir. Ergin evrede bazı vücut kısımlarında kıkırdak olarak kalır (burun ucu, kulak kepçesi, soluk borusu) skelet sistemi kemikler, eklemler, ligamentler

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI 1 Staj Amaç ve Hedefleri: 1.Tıp Öğrencisi ortopedik bir hastaya yaklaşımını bilmeli ve tanı koyabilmeli. 2. Tıp Öğrencisi

Detaylı

Plato Tibia ve ÖĞRENCİ DERS NOTLARI. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Plato Tibia ve ÖĞRENCİ DERS NOTLARI. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Plato Tibia ve Patella Kırıkları ÖĞRENCİ DERS NOTLARI Prof.Dr.Mehmet.Mehmet Rıfat R ERGİNER İ.Ü.Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Plato Tibia Kırıkları İnsidans Bütün

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

YÜKSEK CERRAHİ RİSKİ BULUNAN İNTERTROKANTERİK FEMUR KIRIKLI HASTALARDA EKSTERNAL FİKSATÖR UYGULAMASI VE SONUÇLARIMIZ

YÜKSEK CERRAHİ RİSKİ BULUNAN İNTERTROKANTERİK FEMUR KIRIKLI HASTALARDA EKSTERNAL FİKSATÖR UYGULAMASI VE SONUÇLARIMIZ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Şef: Prof. Dr. Ünal Kuzgun YÜKSEK CERRAHİ RİSKİ BULUNAN İNTERTROKANTERİK FEMUR KIRIKLI HASTALARDA EKSTERNAL

Detaylı

5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü

5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü 5. SINIF 1.KURUL 3.Döngü DERS PROGRAMI H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I 1 5. S I N I F - 1. D E R S K U R U L U - 3. D Ö N G Ü H A R E K E T S İ S T E M İ H A S T A L I K L A R I ( 0

Detaylı

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler F. Emir Biyolojik İmplant Başarısızlığı Cerrahi başarısızlık İyileşme Krestal Kemik Kaybı Periosteal Refleksiyon(kaldırma) Otoimmün (bakteriyel etki) Biyolojik mikro aralık Protez Komplikasyonları Vida

Detaylı

Patolojik yürüyüş ve özellikleri (uygulama ve beyin fırtınası) 5. hafta. Prof.Dr. Serap Alsancak Ankara Üniversitesi

Patolojik yürüyüş ve özellikleri (uygulama ve beyin fırtınası) 5. hafta. Prof.Dr. Serap Alsancak Ankara Üniversitesi Patolojik yürüyüş ve özellikleri (uygulama ve beyin fırtınası) 5. hafta Prof.Dr. Serap Alsancak Ankara Üniversitesi Gövde lateral fleksiyonu yürüyüşü (Trendelenburg gait) Kalça abduktör kas zayıflığı Kalça

Detaylı

UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ

UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ Canlı organizmada atomlardan moleküllere, hücrelerden organlara kadar tüm yapıları birarada tutan kuvvetler içinde en önemlisi elektromanyetik kuvvetlerdir. İçerisinden elektrik

Detaylı

KALÇA DİSPLAZİSİNİN SAĞALTIM SEÇENEKLERİ-I. Prof. Dr. Hasan BİLGİLİ Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı

KALÇA DİSPLAZİSİNİN SAĞALTIM SEÇENEKLERİ-I. Prof. Dr. Hasan BİLGİLİ Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı KALÇA DİSPLAZİSİNİN SAĞALTIM SEÇENEKLERİ-I Prof. Dr. Hasan BİLGİLİ Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Kalça Displazisi Operatif Sağaltımı M. Pectineus Miyektomisi Korrektif osteotomiler

Detaylı

OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI

OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI Supraspinatus kası Origo: Skapulanın supraspinöz fossası İnsersiyo: Humerus tuberkulum majus superior bölümü İnervasyon: Supraskapuler

Detaylı

KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kasların regenerasyon yeteneği yok denecek kadar azdır. Hasar gören kas dokusunun yerini bağ dokusu doldurur.

KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kasların regenerasyon yeteneği yok denecek kadar azdır. Hasar gören kas dokusunun yerini bağ dokusu doldurur. KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER Canlılığın belirtisi olarak kabul edilen hareket canlıların sabit yer veya cisimlere göre yer ve durumunu değiştirmesidir. İnsanlarda hareket bir sistemin işlevidir. Bu işlevi

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 Dik postürü oluşturan rijit dokuyu kemikler oluşturmaktadır. Kemik, hareket sistemi için esas olan kaldıraç sistemini ve desteği oluşturmasının yanında iç organları ve

Detaylı

135 DİNAMİK KALÇA VİDASI İLE TEDAVİ EDİLEN İNTERTROKANTERİK FEMUR KIRIKLARINDA İMPLANT STABİLİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

135 DİNAMİK KALÇA VİDASI İLE TEDAVİ EDİLEN İNTERTROKANTERİK FEMUR KIRIKLARINDA İMPLANT STABİLİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ II. ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ Klinik Şefi v. Doç. Dr. Abdullah EREN 135 DİNAMİK KALÇA VİDASI İLE TEDAVİ EDİLEN İNTERTROKANTERİK FEMUR

Detaylı

VÜCUT EKSENLERİ ve HAREKET SİSTEMİ

VÜCUT EKSENLERİ ve HAREKET SİSTEMİ VÜCUT EKSENLERİ ve HAREKET SİSTEMİ 1 Bu ana eksenler şunlardır: Sagittal eksen, Vertical eksen, Transvers eksen. 2 Sagittal Eksen Anatomik durumda bulunan bir vücut düşünüldüğünde, önden arkaya doğru uzanan

Detaylı

Primer ve sekonder Tendon onarımları

Primer ve sekonder Tendon onarımları GATA Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD. Primer ve sekonder Tendon onarımları Doç. Dr. Fatih ZOR SUNU PLANI Preoperatif değerlendirme Onarım ilkeleri Temel prensipler Zonlara göre onarımlar Sekonder

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün 3. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün 3. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün 3 Sorular SORU 1 Romatoid artrit ile psöryatik artritin birbirinde ayırt edilmesinde EN ÖNEMLİ radyografik özellik hangisidir? a. Uniform eklem aralığı daralmasının varlığı veya

Detaylı

PES PLANUS (Düz Tabanlık) Doç. Dr.Gökhan Meriç

PES PLANUS (Düz Tabanlık) Doç. Dr.Gökhan Meriç PES PLANUS (Düz Tabanlık) Doç. Dr.Gökhan Meriç Ayağın Özellikleri Ayağın diğer uzuvlardan farklı üç özelliği vardır. Yer ile teması sağlayan tek bölge olması Tüm vücut ağırlığını taşıması Sert bir kalıp

Detaylı

Erken dönem kalça osteoartritinde osteotomiler

Erken dönem kalça osteoartritinde osteotomiler Erken dönem kalça osteoartritinde osteotomiler Doç. Dr. Melih Güven Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı İstanbul Sunum akışı Kalça osteotomilerinde amaç ve endikasyonlar

Detaylı

OSSA MEMBRI INFERIORIS (ALT EKSTREMI TE KEMI KLERI )

OSSA MEMBRI INFERIORIS (ALT EKSTREMI TE KEMI KLERI ) OSSA MEMBRI INFERIORIS (ALT EKSTREMI TE KEMI KLERI ) Cingulum pelvicum (Cingulum membri inferioris) Alt ekstremiteyi gövdeye bağlayan kemiklere genel olarak verilen isimdir. Her iki yanda bulunan os coxae

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI 1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI Staj Amaç ve Hedefleri: 1.Tıp Öğrencisi ortopedik bir hastaya yaklaşımını bilmeli ve tanı koyabilmeli. 2. Tıp Öğrencisi

Detaylı

FEMUR TROKANTERİK BÖLGE KIRIKLARININ PROKSİMAL FEMORAL ÇİVİ İLE CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

FEMUR TROKANTERİK BÖLGE KIRIKLARININ PROKSİMAL FEMORAL ÇİVİ İLE CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI FEMUR TROKANTERİK BÖLGE KIRIKLARININ PROKSİMAL FEMORAL ÇİVİ İLE CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ( UZMANLIK

Detaylı

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği III. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği III. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 208 Kinezyoloji II El bileği III yrd. doç. dr. emin ulaş erdem EL BİLEĞİ EKSTANSÖR KASLARI El Bileği Ekstansör Kasları Primer M.Ekstansör karpi radialis longus M.Ekstansör karpi radialis brevis M.Ekstansör

Detaylı

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ PRC 29 PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ Dr. İbrahim VARGEL / 1 Dr. Tarık ÇAVUŞOĞLU/2 Dr. İlker YAZICI /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS PRC 7001 ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ TEZ DANIŞMANLIĞI Danışman

Detaylı

MENİSKÜS ZEDELENMELERİ

MENİSKÜS ZEDELENMELERİ MENİSKÜS ZEDELENMELERİ Diz eklemi uyluk (femur) ve kaval (tibia) kemikleri arasında kusursuz bir uyum içinde çalışır. Bu uyumun sağlanmasında, diz içerisinde yer alan menisküs denilen yarım ay şeklindeki

Detaylı

CLS SPOTORNO TİPİ ÇİMENTOSUZ TOTAL KALÇA ARTROPLASTİSİNİN ORTA VE UZUN DÖNEM SONUÇLARI

CLS SPOTORNO TİPİ ÇİMENTOSUZ TOTAL KALÇA ARTROPLASTİSİNİN ORTA VE UZUN DÖNEM SONUÇLARI T.C. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Şef: Doç.Dr. Mücahit GÖRGEÇ CLS SPOTORNO TİPİ ÇİMENTOSUZ TOTAL KALÇA ARTROPLASTİSİNİN ORTA VE UZUN DÖNEM SONUÇLARI

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Yetişkinde Gergin Omurilik Sendromu ve Eşlik Eden Toraks Deformitesi Gergin omurilik, klinik bir durumdur ve zemininde sebep olarak omuriliğin gerilmesi sonucu

Detaylı

Tedavide yeni başka seçenekler var mı? Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

Tedavide yeni başka seçenekler var mı? Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Tedavide yeni başka seçenekler var mı? Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Özellikle yara bakımıyla ilgili pek çok yeni yöntem,

Detaylı

07.01.2014. Radyolojide çözünürlük (rezolüsyon) kavramı. Kas-iskelet sisteminde BT ve/veya MRG Diğerinin yerine veya tamamlayıcı kullanım

07.01.2014. Radyolojide çözünürlük (rezolüsyon) kavramı. Kas-iskelet sisteminde BT ve/veya MRG Diğerinin yerine veya tamamlayıcı kullanım Radyolojide çözünürlük (rezolüsyon) kavramı Uzaysal çözünürlük Kontrast çözünürlüğü Temporal çözünürlük Kas-iskelet sisteminde BT ve/veya MRG Diğerinin yerine veya tamamlayıcı kullanım Dr Üstün Aydıngöz

Detaylı