T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 57 SAYI: 2008/6 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / , 7405 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. : 5.00 YTL. VOLUME: 57 NUMBER: 2008/6 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0 312) /7307, 7405,7407 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N KUTSAL K TAP HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L ROMAN D LLER FRANSIZCA D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER PALEONTOLOJ PALEOZOOLOJ YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...71 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER...131

8 660 K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER GRAF K SANATLAR BASKI filer FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI SPANYOL VE PORTEK Z D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H GENEL KUZEY AMER KA TAR H...159

9 45(520) , ss. Türkçe 000 GENEL KONULAR ve ng. özet SA (1) 000, 330 Aç kal n, Semahat Ifl l. What About Gender Based Pseudonyms in Blogs? Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8(1) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , SA (2) 000, 680, 370 Ah ska, Raflit - U ur Fidan - Serkan Difllitafl. Farkl S cakl k Kontrol Sistemlerinin Termoelektrik T p Kitinin Performans na Etkisi. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dergisi 23(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (5) Irmak, Erdal. E-Ö renme Ortamlar için MATLAB Web Sunucu Kullan m. Gazi Üniversitesi Mühendislik - Mimarl k Fakültesi Dergisi 23(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 000 (6) ki Farkl Yan tlay c Grubun Web'e Dayal Anket Çal flmas yla Karfl laflt r lmas. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Kocabafl, Fatma. Küreselleflme Ar kan, Arda. Using Internet Groups Ba lam nda Kâr Amac Gütmeyen in the Learning of Literature. Kurulufllar n Güçlendirilmesinde Hacettepe Üniversitesi E itim nternetin Önemi. Kamu- fl 10(2) Fakültesi Dergisi (34) 2008, 2008, ss. Türkçe ve ng ss. ng. ve Türkçe özet. özet SB SA , , (3) Atlas, Mahmut. Çok Amaçl Programlama Çözüm Tekniklerinin S n fland r lmas. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (4) Hafl lo lu, Selçuk Burak - rfan Süer. Beyaz Eflya Sanayi flletmelerinin nternet Üzerindeki Hizmetlerinin Analitik Hiyerarfli Süreci ile De erlendirilmesi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 1 Sar kaya, Mehmet. Yapay Evrim [Söylefli] Röportaj: Turgut Gürer, National Geographic Türkiye (86) , ss SB , 600, (7) Tataro lu, Muhittin - Bayram Coflkun. E-Devlette Bilgi letiflim Teknolojilerinden Kaynaklanan Etik Sorunlar. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 45(520) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 5 000, 350

10 000 (8) ss. Türkçe ve ng. özet. Vural, Y lmaz - fieref Sa ro lu. Kurumsal Bilgi Güvenli i ve 1996 SA 61 Standartlar Üzerine Bir nceleme. 320, 020, 920 Gazi Üniversitesi Mühendislik - Mimarl k Fakültesi Dergisi 23(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 050 GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 1986 SA (1) Do an, Mehmet Can. Hümanist Bir Kültür Projesi " nsan" Türk Yurdu 28(250) , ss. 000 (9) 1960 SB Vural, Y lmaz - fieref Sa ro lu. Veritaban Güvenli i. Standard 47(553) , ss SB (10) Yalç n, S. Songül - Meda Kondolot. nternet ve Çocuk. Türkiye Klinikleri Padiatrik Bilimler Özel 4(6/Özel say : Risk Alt ndaki Çocuklar) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SB B BL YOGRAFYA 010 (1) Özcan, Ömer. Nejdet Sançar s na Ek. Türk Yurdu 28(250) , ss SB KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME Çetinkaya, Bayram Ali. Osmanl ve Cumhuriyet Dönemi deal Ayd n ve Bürokrat Yusuf Ziya (Baflara) Bey ve Ziyabey Yazma Eserler Kütüphânesi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (12) 2008, HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K Kahhar, Tahir. Türkistan Bas n nda Kurtulufl Savafl ve Atatürk. Türk Yurdu 28(250) , ss SB , 070 Süleymanl, Mübariz. Mirza Bala Mehmetzadenin "Kurtulufl" Mecmuas ndaki Yaz lar Hakk nda. Türk Dünyas ncelemeleri Dergisi 8(1) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , FELSEFE VE PS KOLOJ 110 METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) Levinas, Emmanuel. Fenomenolojik Varl k Kuram : Bilincin Mutlak Varoluflu. Çeviren: Özkan Gözel, Kutadgubilig (13) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , 110

11 Türker, Habip. Platon Esteti inin Predictors of Test Anxiety. U raklar -Zamandizinsel Bir Hacettepe Üniversitesi E itim Yaklafl m- Kutadgubilig (13) Fakültesi Dergisi (34) 2008, , ss. ng. ve Türkçe özet ss. ng. ve Türkçe özet SA SA , , EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 120 (1) Bozkurt, Mustafa. Kelamc larda Bilginin Tan m Problemi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (12) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Aktan, Timuçin - Gülden Güvenç. Baflar l ve Baflar s z Ö rencilerin ç ve D fl Gruplar na Yönelik Kal pyarg lar n n Yetkinlik ve Sevecenlik Boyutlar Aç s ndan ncelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi 23(61) , ss. Türkçe ve ng. özet SB Beyazyüz, Murat. nsan Psikolojisi ve Demokrasi. Türkiye Günlü ü (94) 2008, ss. OKULLAR 1989 SB , BEL RL FELSEF 140 (1) Levinas, Emmanuel. Fenomenolojik Varl k Kuram : Bilincin Mutlak Varoluflu. Çeviren: Özkan Gözel, Kutadgubilig (13) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (2) Levinas, Emmanuel. Fenomenolojik Varl k Kuram : Bilincin Yönelimselli i. Çeviren: Özkan Gözel, Kutadgubilig (13) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (2) Dural, Seda - Hakan Çetinkaya - Evrim Gülbetekin. Kad n n Fiziksel Çekicili inin De erlendirilmesinde Bel-Kalça-Oran n n Rolü: Göz- zleme Sistemi Verileri. Türk Psikoloji Dergisi 23(61) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (3) Duru, Erdinç. Yaln zl Yordamada Sosyal Destek ve Sosyal Ba l l n Rolü. Türk Psikoloji Dergisi 23(61) , ss. Türkçe ve ng. özet SB PS KOLOJ Göktafl, Yüksel - Zahide Y ld r m - Academic Achievement, Perfectionism and Social Support as 3 Soner Y ld r m. The Keys for ICT Integration in K-12 Education: Teachers' Perceptions and Usage.

12 Hacettepe Üniversitesi E itim Intelligences Theory? Hacettepe Fakültesi Dergisi (34) 2008, Üniversitesi E itim Fakültesi ss. Türkçe ve ng. özet. Dergisi (34) 2008, ss. ng. ve Türkçe özet SA SA , , (4) 150 (7) Gül, Hasan - Mehmet nce. Ça m z n Örgütsel Hastal : Örgütsel Tükenme, Nedenleri ve Sonuçlar. Standard 47(553) , ss SB (5) Horzum, Mehmet Bar fl - Özlem Çak r Balta. Farkl Web Tabanl Ö retim Ortamlar nda Ö rencilerin Baflar, Motivasyon ve Bilgisayar Kayg Düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (34) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (6) stanbul'da Çal flan Psikiyatristlerde Tükenmifllik, fl Doyumu ve Bunlar n Çeflitli De iflkenlerle liflkisi. Düflünen Adam 21(1-4) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA K ndap, Yeliz - Melike Say l - Asiye Kumru. Anneden Alg lanan Kontrolün Niteli i ile Ergenin Psikososyal Uyumu ve Arkadafll klar Aras ndaki liflkiler: Benlik De erinin Arac Rolü. Türk Psikoloji Dergisi 23(61) , ss. Türkçe ve ng. özet SB Levinas, Emmanuel. Fenomenolojik Varl k Kuram : Bilincin Yönelimselli i. Çeviren: Özkan Gözel, Kutadgubilig (13) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (8) Peksayg l, Müjde - Ayflen Güre. Efller Aras ndaki Çat flma ile Erken Ergenlik Dönemindeki Çocuklar n Uyum Davran fllar : Alg lanan Çat flman n Arac ve Düzenleyici Rolü. Türk Psikoloji Dergisi 23(61) , ss. Türkçe ve ng. özet SB Karabulut, Necmettin. Duygusal Zekan n Sanat E itimi Ö retmenlerinin Yetifltirilmesindeki fllevleri. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi (21) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 370, 150 Kaya, Osman Nafiz. How is a Science Lesson Developed and Implemented Based on Multiple 160 MANTIK 160 (1) Yüksel, Yücel. Quine ve Reductio Ad Absurdum (Saçmaya ndirgeme) Yöntemleri ile Yeni Bir fllem: Karma Yöntem. Kutadgubilig (13) , ss. ng. ve Türkçe özet SA

13 180 (2) 160 (2) Türker, Habip. Platon Esteti inin Zade, Lütfî A. Puslu Kümeler. U raklar -Zamandizinsel Bir Kutadgubilig (13) , Yaklafl m- Kutadgubilig (13) ss. ng. ve Türkçe özet , ss. ng. ve Türkçe özet SA SA , ET K (AHLAK FELSEFES ) 2003 SB (1) 180, 800, 700 Ar can, M. Kaz m. fiemseddin Ahmet es-sivâsî'nin Ahlâk Anlay fl. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (12) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet. 180 (3) Zeytino lu, Emre. Kimden Ö renece iz Yaflamay? rh+sanart (52) , ss. 190 MODERN BATI FELSEFES 1996 SA (1) 170 Deleuze, Gilles. Nietzsche'de Trajik Olan n Özü. rh+sanart (52) , 170 (2) Ery lmaz, Bilal. Etik Kültürü Gelifltirmek. Türk dare Dergisi 80(459) , 1-2. ss SA , (3) Topakkaya, Arslan. Eti in Temel Kavramlar Ifl nda Hukuk. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 3(1) 2008, ss SA ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES ss SB (1) Çaksu, Ali. Aristoteles'in Toplumsal Sözleflmeye Bak fl. Kutadgubilig (13) , ss. ng. ve Türkçe özet SA SA , , D N 220 KUTSAL K TAP Goldziher, Ignaz. Hadis Kültüründe Yer Alan ncil Parçalar. Çeviren: Sami fiahin, Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (12) 2008, ss SA , 220 Kahveci, Niyazi. Political Theology: Political Sovereign Deity in the Hebrew Bible. Ondokuz May s Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (26-27) 2008, ss. 5

14 260 HIR ST YAN SOSYAL D NB L M 260 (1) Aksu, Ayfle. Buzda n n Ötesi: Amerikan Board'un Kuruluflunda ( ) ve lk Faaliyetlerinde ngiliz Misyonerlerin Katk lar. Kutadgubilig (13) , ss. ng. ve Türkçe özet ss. Türkçe ve ng. özet SA (3) Algül, Hüseyin. Hz. Ebû Bekir'in slâm' n lk Y llar ndaki Faaliyetlerine Genel Bir Bak fl. STEM (Ek say : Asr- Saâdet-1) 2008, ss. ng. özet SA SA (4) Altuntafl, Halil. Hizmet nsan Olmak. Diyanet (210) , 6-8. ss. 290 HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 290 (1) Kahveci, Niyazi. Political Theology: Political Sovereign Deity in the Hebrew Bible. Ondokuz May s Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (26-27) 2008, ss SA , slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 1969 SC SA (1) 297, 300 Alemdar, Yusuf. lâhiyat Fakültelerinde Kur'an Dersleri ile lgili Problemler ve Çözüm Önerileri. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (12) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Alemdar, Yusuf. Teknik ve Estetik Aç dan Kur'an Ö retme ve Okumaya Dair Baz Gözlem ve Görüfller. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (12) 2008, (5) Apak, Adem. Alim Sahabi Abdullah B. Ömer (r.a.) Diyanet (210) , ss SC 6 297, (6) Ar, Mehmet Salih. Câhiliye Toplumundan Medenî Topluma Geçifl Süreci: Yeni Bir Sosyal Düzenin Do uflu. STEM (Ek say : Asr- Saâdet-1) 2008, ss. ng. özet. 297 (7) Asar, Muhammet Ali. Hizmet Sunumunda Ahlâkîlik: hsan. Diyanet (210) , ss SC 6 297, (8) Atçeken, smail Hakk. Baz Oryantalistlere Göre Asr- Saâdet'te Yahudiler. STEM (Ek say : Asr- Saâdet-1) 2008, ss. ng. özet SA 8 297, 300

15 297 (9) Avc, Seyit. Hz. Peygamber Döneminden Sonra Sahabilik ddias. STEM (Ek say : Asr- Saâdet-1) 2008, ss. ng. özet SA SA 8 300, 297, (10) Ayd n, M. fievki. Allah'la Korkutarak E itmek. Diyanet (210) , ss SC SC (11) Azimli, Mehmet. Mekke Dönemindeki Boykot Y llar Üzerine Baz Mülahazalar. STEM (Ek say : Asr- Saâdet-1) 2008, ss. ng. Buzp nar, fi. Tufan. Celal Nuri'nin Bat l laflma ve slam Anlay fllar Üzerine Notlar. Muhzafakâr Düflünce 4(16-17) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (14) Coflkun, Medet. "Emrolundu un Gibi Dosdo ru Ol" Do uruluk-dürüstlük. Diyanet (210) , ss. 297 özet SA SA (12) Balc, srafil. Zû Kâr Savafl ve Arap- Sâsânî liflkilerindeki Önemi. Ondokuz May s Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (26-27) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA (15) Çeliker, Hüseyin. slâm Hukuku'nda Devlet Baflkanl. Ondokuz May s Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (26-27) 2008, ss. 297 (16) Ç nar, Fatih. Hüseyin Vassaf Bey'in, "Sefîne-i Evliyâ" Adl Eserinde smi Geçen, Sivas'ta kâmet Eden ve Sivasl Olan Sûfîler. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (12) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 920 Bozkurt, Mustafa. Kelamc larda Bilginin Tan m Problemi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (12) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (13) Bulut, Mehmet. Zamanlar, Mekânlar, Dualar. Diyanet (210) , ss SC (17) Deikman, Arhur J. Sufizm ve Psikiyatri. Çeviren: Mehmet Atalay, Kutadgubilig (13) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (18) Demir, Abdullah. F k h Usulü Kaideleri. Ezincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 12(1-2) , ss SA

16 297 (19) 297 (24) Demircan, Adnan. Câhiliyye Goldziher, Ignaz. Hadis Kültüründe Araplar nda K z Çocuklar n Gömerek Yer Alan ncil Parçalar. Çeviren: Öldürme Âdeti. STEM (Ek say : Sami fiahin, Cumhuriyet Asr- Saâdet-1) 2008, ss. Üniversitesi lahiyat Fakültesi ng. özet. Dergisi (12) 2008, 2004 SA ss. 297, SA , (20) Demircan, Adnan. Câhiliyye ve Hz. 297 (25) Peygamber Döneminde Çok Kad nla Görgülü, Faruk. slâm'da Hizmet ve Evlilik. STEM (Ek say : Asr- Hizmet nsan n n Baz Özellikleri. Saâdet-1) 2008, ss. ng. özet. Diyanet (210) , ss SC SA , (26) 297 (21) Güler, Zekeriya. Hicret S ras nda Hz. Demircan, Adnan. slâm Kültüründe Peygamber'in Üslûbûndan Etkilenerek On ki Rakam. STEM (Ek say : Müslüman Olan Büreyde B.Husayb Asr- Saâdet-1) 2008, ss. Hâdisesi ve Günümüze Yans malar. ng. özet. STEM (Ek say : Asr- Saâdet-1) 2004 SA , ss. ng. özet SA (22) 297 Demircan, Adnan. Kur'ân' n, Nüzûl Dönemi Putperest Araplar için Kaynakl Üzerine. STEM (Ek say : Asr- Saâdet-1) 2008, ss. ng. özet SA Do an, smail. yi Müslüman Olmak, yi Müslüman Ol Demekten Önce Gelir [Söylefli] Konuflan: Ayfer Balaban, Diyanet (210) , ss. 297 (27) Hac, Siracaddin. Nizami Genceviye Göre Hazreti Muhammedin Merac Nemati: Bir Dadl Xurma. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (12) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA SC (28) 300, 297 slâm'a Girifl Temel Esaslar [Kitap 297 (23) Eyüpo lu, Osman - Mehmet Okuyan. Kur'an' n Sosyo-Kültürel Koflullar Dikkate Al fl : Ma'rûf Kavram Örne i. Ondokuz May s Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (26-27) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA Tan tma] Tan tan: K yasettin Koço lu, Diyanet (210) , ss SC (29) El-Kahtânî, Müsfir b. Ali b. Muhammed. slam Hukukuna Göre Anne Rahminde Sakat Olan Çocuklar n Kürtaj Yoluyla Düflürülmesinin Hükmü. Çeviren:

17 Abdullah Kahraman, Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (12) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA Dergisi (26-27) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA (36) 297 (30) Keskin, Yusuf Ziya. Hz. Kapar, M. Ali. Hz. Peygamber'in Peygamberin'in Savafllarda Kulland Güvenilirli i. STEM (Ek say : Asr- Gizli Diller. STEM (Ek say : Asr- Saâdet-1) 2008, ss. ng. Saâdet-1) 2008, ss. ng. özet. özet SA SA (31) Kara, Mustafa. Halka Hizmet Hakk'a Hizmet. Diyanet (210) , 4-5. ss SC SA (32) 297 Karagöz, smail. Temizlik Bilinci ve 297 (37) K l ç, Ünal. Peygamberimizin Risâlet Öncesi Geçim Durumu. STEM (Ek say : Asr- Saâdet-1) 2008, ss. ng. özet. Al flkanl Kazanabilmek. Diyanet (210) , ss. 297 (38) 1969 SC 6 Koçak, Süleyman. Aç k ve Anlafl l r 297 Bir Kur'an Çevirisinin Temel lkeleri. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat 297 (33) Fakültesi Dergisi (12) 2008, Karaman, Fikret. Al nteri ve Helâl 323. ss. Türkçe ve ng. özet. Kazanç. Diyanet (210) , ss SA SC (34) Kaya, Mevlüt - Bayramali Naz ro lu. Din Görevlilerinin Mesleki Tutum ve Motivasyon Düzeylerini Etkileyen Baz Faktörler. Ondokuz May s Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (26-27) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet. Lecker, Michael. slâm Öncesi ve slâm' n lk Döneminde Medine (Yesrib) Paralar Üzerine. Çeviren: Ahmet Turan Yüksel, STEM (Ek say : Asr- Saâdet-1) 2008, ss. Türkçe özet SA 8 380, SA (39) 297, 650 Mert, Talip. Bosnal Bir fieyhülislam 297 (35) Keskin, Yakup. mâmî Kaynaklarda Muhammed El-Mehdî Üzerindeki Tart flmalar. Ondokuz May s Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Mehmed Refik Efendi. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (12) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 920 9

18 297 (40) Halife Dönemi) STEM (Ek say : Özçelik, Mustafa. Son Devrin Büyük Asr- Saâdet-1) 2008, ss. Din Bilgini, fiair, Gazeteci ve ng. özet. Milletvekili Hasan Basri Çantay 2004 SA 8 (1887-Bal kesir/1964- stanbul) 297 Diyanet (210) , ss SC 6 297, (46) fiahin, Sami. Hak Dini Kur'an Dili Adl Tefsirde Hadis Kullan m. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat 297 (41) Fakültesi Dergisi (12) 2008, Özdefl, Talip. The Qur'an, ss. Türkçe ve ng. özet. Interpretation and the Matter of Gender. Cumhuriyet Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (12) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA (42) Palab y k, M. Hanefi. slam' n lk Y llar nda Emniyet ve Asayifl flleri. STEM (Ek say : Asr- Saâdet-1) 2008, ss. ng. özet SA (43) Sar çam, brahim. Hz. Muhammed'in Hayat n n Güncel Sunumu Üzerine Baz Düflünceler. STEM (Ek say : Asr- Saâdet-1) 2008, ss. ng. özet SA (44) Savafl, R za. Mekke'de slamiyet'in Yay lmas na Akrabal k Aç s ndan Bir Bak fl. STEM (Ek say : Asr- Saâdet-1) 2008, ss. ng. özet SA (45) Severcan, fiefaettin. Rivayetlerin Bilimselli i (Hz. Peygamber ve Dört SA (47) fiulul, Kas m. J. Marsden B. Jones'in "Peygamber'in Savafllar n n Kronolojisi -Bir Metin Tahlili- Bafll kl Makalesinin Tenkidi" STEM (Ek say : Asr- Saâdet-1) 2008, ss. ng. özet SA (48) Turan, Ahmet - Harun Y ld z. Tarihten Günümüze Anadolu Alevili i. Ondokuz May s Üniversitesi lâhiyat Fakültesi Dergisi (26-27) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA (49) Uzun, Tacettin. Dil ve Edebiyat Yönünden Hz. Peygamber ve Hulefâ-i Râflidîn. STEM (Ek say : Asr- Saâdet-1) 2008, ss. ng. özet SA 8 297, (50) Ünal,. Hakk. Rahman' n Merhametli Kullar. Diyanet (210) , ss SC 6 297

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/01 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/01 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/02 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/02 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/11 Türkiye

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/11 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/11 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz

Detaylı

ULUSAL NOVASYON G R fi M (U G) 2007 Y l Çal flmalar

ULUSAL NOVASYON G R fi M (U G) 2007 Y l Çal flmalar ULUSAL NOVASYON G R fi M (U G) 2007 Y l Çal flmalar GRAPH S MATBAA SANAY VE T CARET LTD. fit. Yüzy l Mahallesi Matbaac lar Sitesi 1. Cadde Numara 139 Ba c lar 34560 STANBUL Tel: (0212) 629 06 07 PBX Faks:

Detaylı